Byggnadshistorisk dokumentation Gamla Viker 4:2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Byggnadshistorisk dokumentation Gamla Viker 4:2"

Transkript

1 Mangårdsbyggnad och magasin Vikers socken, Nora kommun, Västmanland Byggnadshistorisk dokumentation Gamla Viker 4:2 Charlotta Hagberg Örebro läns museum Rapport 2007:14

2 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 PER ERIKSSON... 4 GAMLA VIKER... 5 HISTORIK, FASTIGHETEN GAMLA VIKER 4: GÅRDEN IDAG... 8 EXTERIÖR, HUVUDBYGGNAD SAMT MAGASIN HUVUDBYGGNADEN MAGASINET BESKRIVNING AV RUMMEN I HUVUDBYGGNADEN NEDERVÅNINGEN FARSTU KLÄDKAMMARE BADRUM SOVRUM LILLA KAMMAREN STORA KAMMAREN KÖK FARSTU, NR TOALETT OCH SKRUBB PANNRUM VINDEN TRAPPA TILL KALLVINDEN KALLVIND, VÄSTER KALLVIND, ÖSTER KALLVIND, NORR LÖNNRUM MELLAN KÖKSVINDEN OCH DEN ÖVRIGA VINDEN KRYPVIND ÖVER KÖKET UNDER VINDSTRAPPAN KÄLLAREN BESKRIVNING AV MAGASINET MED SPANNMÅLSLOFT TRÄDGÅRDSBOD, NORR NEDERVÅNING, SÖDER LOFT DATERING OCH OMBYGGNATIONER AV HUVUDBYGGNADEN VAD SKA BEVARAS? FÖRSLAG PÅ FRAMTIDA LÖSNINGAR INTERIÖRT, HUVUDBYGGNADEN EXTERIÖRT, HUVUDBYGGNADEN KÄLL OCH LITTERATURFÖRTECKNING BILDFÖRTECKNING BILAGEFÖRTECKNING

3 Inledning Stiftelsen Brukspatronen Per Erikssons Västmanlandsfond äger fastigheten Gamla Viker 4:2 som ligger i Nora kommun i Västmanland. Gården har tidigare tillhört Per Eriksson, grundaren till stiftelsen. Stiftelsen Brukspatronen Per Erikssons Västmanlandsfond kontaktade Örebro läns museum då man var intresserad av en byggnadshistorisk dokumentation av några av byggnaderna på gården. Den byggnadshistoriska dokumentationen omfattar huvudbyggnaden samt en av ekonomibyggnaderna, interiört samt exteriört. Huvudbyggnaden är från tidigt 1800-tal och ekonomibyggnaden är troligtvis samtida eller äldre. Huvudbyggnaden präglas av en renovering som utfördes på 1960-talet. Dokumentationen fokuseras på den inre miljön i huvudbyggnaden och ska ligga till grund för hur man kan gå vidare med upprustningen av interiören. I rapporten ges även antikvariska synpunkter över framtida åtgärder samt lite fakta om Per Eriksson. Till rapporten bifogas tre planskisser, utförda av Charlotta Hagberg, och en CD med digitala bilder, fotograferade av Charlotta Hagberg och Linda Gustafsson. Utöver en okulärbesiktning har arkivstudier i stiftelsens arkiv utförts. Arkivet finns hos Arkivcentrum i Örebro. Information har även erhållits från Per Erik Persson, Gamla Viker, samt Ylva Lövgren, Nora. Ytterliggare två viktiga källor är skrifterna Per Eriksson 22/ / Minnesrunor av Ellen Hagen samt I Bergslagen för femtio år sedan av Alfhild Cnattingius. Örebro 21 juni 2007 Charlotta Hagberg Byggnadsantikvarie Örebro läns museum Fastighetsbeteckning: Gamla Viker 4:2 Fastighetsägare: Stiftelsen Brukspatronen Per Erikssons Västmanlandsfond Länsmuseets diarienummer: Bilder: OLM _2007_3_1-56 Charlotta Hagberg, Linda Gustafsson 3

4 Per Eriksson Per Eriksson föddes 1851 i Gamla Viker (Gammel Viker, äldre benämning). Hans pappa, Erik Olsson, var bergsman och faktor. Familjen tillhörde en gammal bergsmanssläkt som hade bott och verkat på platsen under en lång tid. 1 Per gick i skolan i Skrekarhyttan, Nora och Örebro. Han började jobba när han var tonåring hos friherren Jacques de Geer på hans lantbruk vid Lyckås gård i Småland. Vid Lyckås fick han ett stort ansvar och fick efter en tid ta över ledarskapet för lantbruket. Efter åren i Småland flyttade Per, år 1874, till Värmland och till Adolfsfors bruk. Per arrenderade bruket tillsammans med sin storebror Erik Eriksson. På Adolfsfors blev Per Eriksson förvaltare. 2 Efter bara ett år vid Adolfsfors bruk flyttade Per tillbaka till Västmanland och till Pershyttan där han jobbade som inspektor fick han ytterligare en Bild 1. Per Eriksson, år tjänst, denna gång som förvaltare vid Finnåkers bruk i Fellingsbro. Vid Finnåker förbättrade han arbetsvillkoren för arbetarna med bl.a. kortare arbetsdagar flyttade Per Eriksson till Gästrikland där han 1890 blev disponent för Hofors AB. 3 Han förvandlade Hofors bruk till ett modernt företag under de åren som han var där. Han lät bl.a. uppföra världens första eldrivna valsverk gifte sig Per Eriksson med 23-åriga Gerda Hansson från Stockholm. Äktenskapet varade dock bara i 6 år. År 1904 drabbades Per av en svår blindtarmsinflammation. Efter sin konvalescenstid anställde han en personlig sjuksköterska, fröken Hedvig Ulfsparre. Fröken Ulfsparre blev efter ett tag både husfru och värdinna hos Per Eriksson i Hofors herrgård. 5 Per Eriksson lämnade Hofors bruk 1916 då han gick i pension. 6 Under sitt liv hjälpte Per Eriksson många människor i sin omgivning. På sin 70-års dag fick ha ta emot en vackert bunden, ornamenterad och textad adress med orden med tack för att han skänkt glädje och hjälp åt sina vänner, åt de sjuka, de nödställda, de arbetstungade, åt ensamma åldringar och åt de unga som strävat mot hägrande framtidsmål. 7 Per Eriksson avled 1928 och testamenterade en stor del av sitt kapital, nästan 5 miljoner, till två fonder - Stiftelsen Brukspatronen Per Erikssons Västmanlandsfond och Gästriklandsfond. I kapitalet ingick bl.a. Per Erikssons gamla föräldrahem i Gamla Viker som Västmanlandsfonden idag förvaltar Cnattingius Alfhild. Sid Cnattingius Alfhild. Sid Enligt sammanställning av Per Erikssons arkiv utförd av Länsmuseet Gävleborg 6 Cnattingius Alfhild. Sid Hagen Ellen. Sid. 41 4

5 Gamla Viker Gamla Viker ligger ca 2 mil sydväst om Nora i Västmanland i Örebro län. Den lilla byn utgör ett område av riksintresse för kulturmiljövård och har varit det sedan Bergshanteringen som pågått ända sedan medeltiden i området har präglat bebyggelsen och det omgivande landskapet. Idag finns fortfarande spår av de olika bebyggelsestrukturerna som t.ex. bergsmansgårdar och smedjor. Motiveringen och anledningen till att området är intressant som riksintresse är att det är en bergsmansby med ett småbrutet odlingslandskap med äldre påkostade bergsmansgårdar. 8 Någon gång mellan åren 1868 till 1882 skriver den gamle bergsmannen Anders Larsson följande om hur det hade sett ut i Gamla Viker i början av 1800-talet: För 50 år sedan kallades byen för Gråby, det fanns den tiden icke et enda röfärgadt hus i byen. Hemmansägare förargade på detta höknamn, börjar röfärga både nya och gamla hus och har nu således detta höknamn gått ut. 9 Bild 2. Över bäcken vid fastigheten ligger en del av ett s.k. hyttklot. Ett hyttklot består av bl.a. det järn som fastnat i masugnspipan och som först kommer loss vid rivning av masugnen. Den andra delen av klotet finns idag på Örebro läns museum. Det finns ytterst få av dessa klot bevarade idag Larsson Anders. Sid. 52 5

6 Historik, fastigheten Gamla Viker 4:2 Enligt äldre kartmaterial kan man tyda att det på platsen tidigare funnits en hytta. Hyttan ska ha varit igång fram till 1780-talet. Idag kan man finna spår efter hyttans kolhus och rostgropar i jord och trädgårdsland vid huvudbyggnaden. 10 På den geometriska kartan från 1705, se nedan, kan man se att det på platsen funnits ett flertal hus. Det går dock inte att tyda om dessa hus var bostadshus eller enbart byggnader som hörde till hyttan. Bild 3. Utsnitt från karta från Geometrisk avmätning av Vikers socken. Med tillstånd från Lantmäteriet. Om man ska tro dateringen som är inristad i putsen i huvudbyggnadens källare ska den vara från år Enligt uppgift ska årtalet också vara skrivet under putsen. Om denna datering stämmer är det den äldsta byggnaden på platsen som idag finns kvar. Enligt husförhörslängder ska en man vid namn Daniel Danielsson ( ) ägt marken där fastigheten idag är belägen. Runt år 1810 lät han en av sina söner, Olof Danielsson ( ) överta området. På marken lät sonen uppföra en bostad, 11 och det är förmodligen delar av Olof Danielssons hus som vi ser idag. Det är först på en skifteskarta från år som det går att uttyda dagens gårdsmönster, se nästa sida. På denna karta, samt på en karta från , kan man tydligt se att det runtomkring gården funnits flera byggnader som idag är borta. 10 Informant Per Erik Persson, Karlsson Sune. Sammanfattning av husförhörslängder. 6

7 Bild 4. Skifteskarta från 1849/1850. Kartan finns att beskåda på gården. Huvudbyggnaden, magasin/ flygelbyggnader samt smedjan är markerade. På ett fotografi från ca 1890/1900 flankeras huvudbyggnaden av bara ett magasin. Dock kan man på kartan från se att det har funnits två uthus i vinkel framför huset. Idag finns det återigen två uthus varav det äldsta förmodligen är från början av 1800-talet och det yngre från 1910-talet. Bild 5. Bild över gården från omkring sekelskiftet Vid denna tid fanns det bara en flygelbyggnad. 7

8 Gården idag På gården finns idag en huvudbyggnad med källare, ett magasin med spannmålsloft, ett f.d. brygghus och bagarstuga (används idag som bl.a. kontor), en ladugård och en smedja. Situationsplan, skiss, över gården och dess närmaste omgivning. (Skissen gjord av Charlotta Hagberg efter en karta över byn.) Bild 6. Det f.d. brygghuset och bagarstugan, används numera som bl.a. kontor. 8

9 Bild? Ladugården med bl.a. höskulle, spiltor och dass. Bild 7. Ladugården. Bild 8. Smedjan. 9

10 Huvudbyggnaden har en inredd våning samt en kallvind. På nedervåningen finns tre rum samt kök, badrum och pannrum. Magasinet består av en del som idag används som trädgårdsbod samt en del med ett f.d. spannmålsloft. Nedanstående planritningar är endast skisser och är inte skalenliga. Skisserna är gjorda av Charlotta Hagberg, Huvudbyggnadens nedervåning. Källaren finns under köket. Del av huvudbyggnadens vind. Köksvinden är ej utritad. Planskiss över magasinets nedervåning och loft. 10

11 Exteriör, huvudbyggnad samt magasin Huvudbyggnaden har en timmerstomme som är klädd med stående rödfärgad locklistpanel. Knutar och vindskivor är vitmålade. Alla knutar är inbyggda med knutlådor. Grunden är putsad och gråmålad. Den synliga källarväggen under dagens kök är också gråmålad. Taket består till stor del av ett sadeltak med enkupigt tegel. Mot sydost är dock taket valmat. På taket finns två gjutjärnsskorstenar samt en skorsten av tegel. En av gjutjärnsskorstenarna är numera bara en attrapp då det är tegelskorstenen som används idag. De flesta fönster på nedervåningen är kopplade tvåluftsfönster med sex spröjsade rutor. På vindsvåningen sitter enkelfönster med åtta spröjsade rutor. Undantagen är på den norra sidan där det på vinden finns ett blyspröjsat fönster med 4 x 4 rutor och ett enkelfönster med sex spröjsade rutor. På nedervåningen, mot norr, finns ett kopplat treluftsfönster med spröjs, samt mot söder, ett enluftsfönster med tre spröjsade rutor. Både dörren vid huvudentrén, dörren vid köksingången samt källardörren är målade i en grå kulör. Runt entrédörren finns en vitmålad dörromfattning som troligtvis är från början av 1800-talet, medan dörren förmodligen är från tidigt 1900-tal. Framför huvudentrén finns en stentrapp med fyra trappsteg och vid trappan till köksingången finns också en trappa med fyra trappsteg, denna är dock i trä. Bild 9. Söderfasad. 11

12 Bild 10. Östfasad. Bild 11. Del av norrfasad. 12

13 Bild 12. Norrfasad, mot badrummet. Notera det blyspröjsade fönstret på vinden. Bild 13. Norrfasad, köksingången. Tegelskorsten mot norr, järnskorsten mot söder. 13

14 Bild 14. Västfasad, mot köket. Ovanpå köket finns en liten oinredd vind. 14

15 Magasinet har även det en timmerstomme. Med undantag av den västra fasaden, är väggarna klädda med en stående rödfärgad locklistpanel. På den västra väggen har man rödfärgat direkt på timmerstommen. Taket är ett sadeltak med enkupigt tegel. Alla knutar är inbyggda i vitmålade knutlådor. Samtliga foder kring dörrar och fönsterluckor är vitmålade. Även vindskivorna är vitmålade. Magasinet har tre ingångar. Alla dörrar och fönsterluckor är målade i en ockragul kulör. Nyckelskyltarna är handsmidda och av äldre modell, troligtvis från 1700-talet. Samtliga dörrar har s.k. smällelås, varav två stycken är av äldre datum. Det nyare, på den norra dörren, är insatt 2001 eller Den norra dörren är något lägre än de andra två. Detta är ej så synligt då man har förlängt dörren genom att måla ockragult ovanför dörren på timmerväggen. Bild 15. Magasinets västfasad. 15

16 Bild 16. Sydfasad. Mot öster en nyare knutlåda som ska vitmålas. Bild 17. Den norra dörren. Förlängd genom målning på timmerväggen. 16

17 Beskrivning av rummen i huvudbyggnaden Nedervåningen Farstu Genom huvudingången kommer man in i en farstu. Till vänster innanför dörren finns en trappa till köket som ligger en halv våning upp. I taket ovanför trappan finns ett snedtak. Till höger innanför dörren finns en inbyggd klädhängare. Ytterdörren är en pardörr med innedörrar. Innedörrarna är målade i en blank, vit kulör. Förmodligen samtida med renoveringen på 60-talet. Insidan av ytterdörren har tre speglar, varav den övre är av linjeformat ornamentglas. På golvet i hallen finns en gråspräcklig linoleummatta och enkla vita golvlister. Väggarna är tapetserade med en modernare grå tapet. Taket är vitmålat och vid taket finns vitmålade hålkälslister. I hallen finns en garderob med fyra tapetserade garderobsdörrar med 60-tals handtag. I garderoben finns det en murstock bakom garderobsväggarna. Från hallen kommer man in i klädkammaren, badrummet, sovrummet och den stora kammaren. Samtliga dörrar till dessa rum är vita och har enkla vita dörrfoder. Ovanför trappan finns det även dörrar till vindstrappan och köket. Dörren till köket är lika som de övriga, medan dörren till vindstrappan består av en äldre spegeldörr som är beklädd med vitmålad masonit och har ett dörrtrycke från 1940/60-tal. Ovanför trappan finns en liten avsats. Där finns ett kopplat fönster med tre spröjsade rutor. Runt om finns enkla vitmålade foder. Under fönstret finns ett litet element. Ett element finns även innanför ytterdörren. 17

18 Samtliga strömbrytare i farstun/hallen, med undantag av strömbrytaren till badrummet, är av 1940/50-tals typ. Bild 18. Garderoben i hallen med inbyggd murstock. I taket ser man en inklädd takbjälke. Bild 19. Trappan upp till köket. Klädkammare I klädkammaren består väggarna av målad masonit i en gråbeige kulör. På golvet finns en gråmelerad linoleummatta med enkla vitmålade golvlister. Taket är vitmålat med vita hålkälslister. Strömbrytaren innanför dörren är av 1940/50-tals typ. 18

19 Badrum Badrummet har en blå linoleummatta med vita inslag, förmodligen från 1960-talet. På väggarna finns en något modernare blommönstrad våtrumstapet i vitt och blått. Taket är vitmålat med vita hålkälslister. Det finns en fuktskada i taket ovanför badkaret. Mot den norra väggen finns ett kopplat treluftsfönster med spröjs. Under fönstret finns ett element. I det nordöstra hörnet finns det en väggfast garderob med inbyggd torkställning. Väggarna i garderoben är av masonit och omålade. Den har 5 torkpinnar i trä. I garderoben finns även ett litet element. Dörren är en enkel gråmålad garderobsdörr. Bredvid garderoben finns en tvättho i plåt, förmodligen från 1960-talet. I badrummet finns ett gul/grönt badkar, ett beige handfat och en vit toalettstol. Ovanför handfatet sitter en äldre badrumslampa. Runt badrumsdörren finns vita enkla foder. En nyare ventilation är monterad ovanför dörren. Bild 20. I taket finns en fuktskada. Bild 21. Torkgarderob. 19

20 Sovrum Golvet består av ett modernare plastgolv i en gråbeige kulör. Runt golvet finns enkla vitmålade golvlister med en kantlist spikad längst ner mot golvet. I taket finns vita takskivor med vita hålkälslister. Mot norr finns ett kopplat tvåluftsfönster med spröjsade rutor. Runtom finns vita enkla fönsterfoder. Under fönstret finns ett element. Vid fönstret finns en 20 cm bred fönsterbräda klädd med laminatskiva, typ perstorpsplatta, med en svart kant. Dörren mot hallen samt dörren mot den lilla kammaren är båda vita och har enkla vitmålade dörrfoder. Bild 22. Sovrummet. Bild 23. Fönsterbräda med perstorpsplatta. 20

21 Lilla kammaren På golvet i den lilla kammaren finns en gråmelerad linoleummatta. Runt golvet sitter enkla vitmålade golvlister. Väggarna är tapetserade med en enklare grårandig modernare tapet med blommotiv. I taket finns vita takskivor med vita hålkälslister. Det finns två fönster i rummet, ett mot norr och ett mot öster. Fönstren är kopplade tvåluftsfönster med spröjs. Runtom finns vita enkla fönsterfoder. Likadana fönsterbräden som i sovrummet. Element under båda fönstren. Dörrarna är vita. Dörren mot stora kammaren har vita enkla foder. Dörren mot sovrummet har inga foder och sitter i en nisch som är 35 cm djup. Äldre strömbrytare av 1940/50-tals typ. Bild 24. Dörrnisch mot sovrummet. Bild 25. Lilla kammaren. 21

22 Stora kammaren På golvet i den stora kammaren finns en fiskbensmönstrad parkett. Runtom finns enkla trärena lister, mörkare än golvet. Väggarna tapetserade med en grå och vit tapet med ett medaljongmönster. I taket finns vita takskivor med vita hålkälslister. I rummet finns två fönster, ett mot söder och ett mot öster. Fönstren är kopplade tvåluftsfönster med spröjs. Runtom finns vita enkla fönsterfoder. Likadana fönsterbräden som i sovrummet och i lilla kammaren. Element under båda fönstren. Dörren mot hallen är vit och har vita enkla foder. I dörröppningen mellan lilla och stora kammaren finns en ca 30cm bred nisch. Äldre strömbrytare av 1940/50-tals typ. Bild 26. Dörröppning mot lilla kammaren. Bild 27. Stora kammaren. 22

23 Kök På golvet i köket ligger en gulbrun linoleummatta i kvadrater, 30x30 cm. Runt golvet finns enkla vitmålade golvlister. Taket är vitmålat och runtom sitter vitmålade hålkälslister. Den södra och västra väggen är tapetserade med modern tapet. Ovanför spis och diskbänk sitter kvadratiskt kakel. Runtomkring den väggfasta köksinredningen är väggen målad i en vit/beige kulör. Mot söder och väster sitter två fönster. Fönstren är kopplade tvåluftsfönster med spröjs. Runtom finns vita enkla fönsterfoder. Likadana fönsterbräden som i de övriga rummen. Element under båda fönstren. Det finns två dörrar, båda vitmålade. Runtom finns enkla, vitmålade dörrfoder. Längs med den norra och den östra väggen sitter väggfast köksinredning från 1960-talet. Skåpdörrar och lådor är släta och målade i en ljusblå kulör. På den södra väggen finns ett städskåp i samma stil. Alla dörrar och lådor har originalhandtag från 1960-talet. Mot den norra väggen finns en vedlår inbyggd i den fasta köksinredningen, i samma stil som övriga skåp. På den norra väggen finns även ett äldre kylskåp infällt bland skåpen. Köksinredningen är gjord av en tidigare arrendator, snickaren Nils Eriksson, vars farmor var kusin med Per Eriksson. En vit kökspanna av märket Husqvarna finns mot den norra väggen. Äldre strömbrytare av 1940/50-tals typ. Bild 28. Vedlår m.m. Bild 29. Köksinredning. 23

24 Farstu, nr 2 Farstun har likadant golv och golvlister som i köket. Taket är vitmålat och runtom sitter vitmålade hålkälslister. Väggarna ljust gråmålade. Ytterdörren har ornamentglas i den övre delen. Runtom sitter enkla, vitmålade dörrfoder. Dörrnisch på ca 20 cm. Även dörrfodren till toalettdörren är vitmålade. På den östra väggen, mot pannrummet, sitter ett proppskåp. Strömbrytare innanför ytterdörren, 1940/50-tals typ. Bild 30. Farstu. I bakgrunden syns köket. Toalett och skrubb På golvet finns en linoleummatta som är blå med vita inslag. Väggarna är målade i en grå kulör. Taket är vitmålat och runtom finns vita hålkälslister. Toaletten och handfatet är gröngula. På den södra väggen sitter ett element. Dörren till toaletten är vitmålad. Äldre strömbrytare. Bakom toaletten finns en liten skrubb. Detta lilla rum har förmodligen använts som torkrum. Väggar, golv och tak är lika som på toaletten. I skrubben finns väggfasta hyllor och ett lågt element. Ventilationslucka på den västra väggen. Bild 31. Gröngult sanitetsporslin på toaletten. 24

25 Pannrum Pannrummet har ett betonggolv som är delvis gråmålat. Väggarna, som är klädda med masonit, är målade i en grå kulör, med undantag av den östra väggen som är delvis omålad. Rummet har en enkel golvlist målad i samma kulör som väggarna. Taket är också klätt med masonit och målat i en gröngrå kulör. Runt taket sitter en kantig taklist. Rummet har en slät vitmålad dörr. Runtom finns enkla, vitmålade dörrfoder. På den södra väggen finns en murstock med en värmepanna. Till höger innanför dörren sitter en strömbrytare i svart bakelit. Bild 32. Pannrummet. 25

26 Vinden Trappa till kallvinden För att komma upp på vinden måste man gå upp 6 stycken gråmålade trappsteg. De tre nedersta trappstegen är inklädda med masonit. Trappavsatsen mellan trappan och vindsdörren består av spontade brädor. Under brädorna, som går att ta bort, finns ett tomt utrymme. Över brädorna har man lagt lösa bitar av korkmatta av olika sorter. Väggarna är klädda med masonit och målade i en ljusgul kulör. Enkla gulmålade golvlister. Gulmålade hålkälslister längs med taket. Även taket är målat i en ljusgul kulör. Rakt fram ovanför avsatsen finns en gulmålad igenspikad toalettdörr med enkla gula dörrfoder. Dörren till toaletten blev igenspikad när man byggde pannrummet på nedervåningen och behövde mer takutrymme för pannan. Då dörröppningen är igenspikad går det ej att göra en ordentlig besiktning av utrymmet men genom att kika in genom några springor går det att se att det finns ytterligare en dörr i utrymmet. Till höger om avsatsen finns en äldre bräddörr. 160 cm hög, 90 cm bred. Den har rundade plattgångjärn vilket förkom på 1700-talet. Låset är ett smällelås som var vanligt på 1700-talet och 1800-talets början. Handtaget har en barockform, vanligt vid samma tidsperiod. Spår på dörren tyder på att den inte sitter på sin ursprungliga plats då man kan se att både handtag och lås har fått nya placeringar. Bredvid vindsdörren sitter en modernare strömbrytare. 26

27 Bild 33. Trappan upp till vinden. Bild 34. Vindsdörren med 1700-tals beslag. 27

28 Kallvind, väster Även på insida av vindsdörren kan man se att handtaget har fått en ny placering. Man kan även se att den ursprungliga dörröppningen varit mindre än vad den är idag. Golvet består av ett äldre obehandlat plankgolv med breda plankor spikade med smidda spikar. Obehandlade timmerväggar, dock har vissa stockar spår efter rödfärgning, lerklining och uthuggningar. Vissa stockar visar även tecken på att vara angripna av skadedjur. Det finns inget innertak och takbjälkarna är synliga. Vissa av dessa visar spår på att de är återanvända. En bjälke har ett längre uthugget spår, vilket visar på att denna bjälke tidigare har använts till stommen i ett hus då dessa spår höggs ur för att man skulle få plats med drevning/isolering mellan stockarna. Yttertaket vilar på ett nyare brädtak. Mot norr finns ett äldre, förmodligen 1700-tals, blyspröjsat fönster med 4 x 4 rutor. Innanför sitter två stormjärn. Mot söder finns ett spröjsat fönster med 8 rutor med äldre glas. Bild 35. Takbjälkar i det västra vindsrummet. Till vänster på bilden syns två ventilationsrör. Bild 36. Blyspröjsat fönster. Fönstret har en skada högst upp i det vänstra hörnet. 28

29 Mot sydväst är golvet upphöjt med ett nyare snedtak för trappen på nedervåningen. Vid snedtaket mot söderväggen är väggen lerklinad och visar spår av en stänkmålning. Snett ovanför stänkmålningen finns en mindre uthuggning i väggen. Mittemot finns resterna efter en timmervägg. Denna del har också en lerklining med en likadan stänkmålning i bl.a. en röd kulör. Där den gamla väggen förmodligen suttit finns idag en liten upphöjning i golvet. Innanför det tidigare rummet är golvbrädorna lagda åt två olika håll. Bild En mindre del av ytterväggen är lerklinad och stänkmålad. Mittemot är en lite väggstump också lerklinad och målad. På den norra delen av rummet finns två ventilationsrör som går upp mot murstocken i nästa rum. På denna sida finns även en liten utbyggnad av plank med ventilationslucka. Det är enligt uppgift i denna del som den tidigare toaletten var inrymd. Bild 39. Träkonstruktionen ska innehålla den tidigare toaletten som numera är borttagen. 29

30 Kallvind, öster Golvet består av kilformade breda plankor spikade med smidd spik. Mot väggen finns en bred planka uppspikad med smidda spik, ca 40 cm hög. En liknande planka finns även på loftet i magasinet. Även här syns spår av återanvända timmerstockar i väggarna. Takbjälkarna är skarvade i mötet med det västra vindsrummet. Äldre uthuggningar syns i några takbjälkar. Det finns en vitkalkad murstock vid den västra väggen. I rummet finns två fönster, ett mot söder och ett mot öster, likadana som i det västra rummet. I mitten av rummet finns en bärlina på golvet. I bärlinan sitter ett stag. Det finns även en bjälke/stock som stagar upp taket mot norr. På väggen, mot norr vid dörren, sitter ett längre lodrätt järnstag. Dörren mot det norra rummet är en äldre plankdörr med handsmidda järn och trähandtag som är spikad med smidda spikar. Även här verkar det som den ursprungliga dörröppningen varit lägre än den är idag. Bild 40. En bredare planka uppspikad mot väggen. På golvet finns en bärlina. Bild 41. Plankdörr som leder in till den norra delen av vinden. 30

31 Bild 42. Till vänster ser man spår i timmerväggen efter ytterligare en vägg. Man ser även att dörröppningen varit lägre. Bild 43. Takbjälkar som möts i det sydöstra hörnet. 31

32 Kallvind, norr Golvet består av kilformade breda plankor spikade med smidd spik. Den västra väggen är skarvad, likaså den östra och den södra. Längs med den östra och den västra väggen finns lister utmed golvet/väggen. Två lodräta järnstag på söderväggen. Ett vågrätt på västerväggen. Taket är ett vitmålat brädtak. Även takbjälkarna är vitmålade. Vissa takbrädor skiftar i en rosa kulör och har förmodligen varit rödfärgade innan de blev vitmålade. Någon bräda ser även ut att ha varit svart innan den blev vit. Det finns två fönster i rummet. Fönstret mot öster är lika som övriga fönster på vinden. Ett lodrätt stag sitter monterat bredvid fönstret. Fönstret mot norr är förmodligen från 1700-talet med 6 små rutor. Det har liggande glas och har äldre beslag och hasp. Fönsterbågen har varit vitmålad. Runtom sitter profilerade foder som är blåmålade. Två lodräta stag monterade precis bredvid fönstret. Mycket spår av skadedjur på golvet. Även spår av skadedjur på takbjälkar. Ovanför det norra rummet finns en liten vind med ingång från det östra vindsrummet. Bild 44. På den västra väggen syns det tydligt att väggen är iskarvad med nya timmerstockar. Bild 45. Liten vind/loft ovanför det norra rummet. Bild 46. Detaljbild av hasp, förmodligen 1700-tal. 32

33 Lönnrum mellan köksvinden och den övriga vinden Mellan kallvinden och köksvinden finns ett litet utrymme som inte har någon ingång. I detta lilla utrymme, som går att se via några saknade timmerstockar i det västra vindsrummet, finns diverse saker inslängda. Bl.a. finns där äldre tapeterrullar och tapetrester, lampor samt en gammal symaskin. Tapeterna kan vara värda att spara då de tidigare kan ha funnits uppsatta i huset. Bild 47. Samtliga tapeter är förmodligen från åren 1920 till

34 Krypvind över köket Ovanför det nuvarande köket finns en vind som endast är möjlig att komma åt via stege från utsidan av huset. Yttertaket vilar på ett nyare brädtak. Under vindstrappan Under avsatsen ovanför vindstrappan kan man ta bort golvplankorna. Under golvet finns ett utrymme mellan köksdelen och det övriga huset. En liten trästege leder ner till marken. Här syns det ganska tydligt att huset består av minst två hus som byggts ihop. Den västra timmerväggen går ner mot stenkällaren. Den östra timmerväggen går ner till marken. Ingen av väggarna är rödfärgade. Ungefär i mitten av utrymmet finns det på den västra och östra väggen två nästan identiska uthuggningar mittemot varandra. Golvet består av ett jordgolv. Nere i utrymmet finns dragna vattenledningar. Bild 48. Den södra väggen. Bild 49. En stege leder ner till marken. Ovanför stegen syns en av urhuggningarna. 34

35 Källaren När man öppnat den yttre källardörren går man ner tre trappsteg och kommer då till en brunmålad plankdörr. Dörren är av äldre datum med gamla handsmidda gångjärn och hasp. I valvet mellan de båda dörrarna är taket målad med en gulbeige kulör. I källaren finns det en potatisränna eller rovränna. Början av rännan finns idag inbyggd under huset. På två ställen är årtalet 1668 inristat i putsen. Det sägs att det är detta år som källaren byggdes. Om detta stämmer går ej att bekräfta. På ett ställe står det 1993, förmodligen är det året som senaste renoveringen utfördes. Golvet är gjutet och tillkom Då murade man även upp mellanbalkar. Väggar och tak består av natursten som delvis är putsad med en vit puts. På några ställen kan man se att man lagat stenpartierna med tegel. Bild 50. Den inre källardörren. Bild 51. Vid taket mynnar potatis/rovrännan ut. 35

36 Beskrivning av magasinet med spannmålsloft Trädgårdsbod, norr Denna del av magasinet används idag som trädgårdsbod. Golvet består av ett obehandlat trägolv. Väggarna är omålade timmerstockar. Taket är ett obehandlat trätak med synliga bjälkar. På några av väggarna och på någon av takbjälkarna finns det uppskrivet med vit krita, när och vad som har renoverats i magasinet. Detta skrevs av en tidigare arrendator, Nils Eriksson. På ett ställe står det: - Rätat boden På ett annat ställe: - Golv lagt Han har även skrivit upp vad han gjort på huvudbyggnaden: - Nymålat 1973 mangårdsbyggnad. Plankdörren till magasinet är lagad med två nya plankor och har ett nyare smällelås. Dörreglarna är profilerade. Bild 52. Dörren är lagad med nyare plank samt ett nytt lås i äldre stil. 36

37 Nedervåning, söder Del två av magasinet har två ytterdörrar. Den norra dörren går till en trappa som leder upp till loftet. Trappan är en omålad trätrappa med 9 trappsteg. På väggen vid trappan sitter en enkel ledstång av en tillhuggen slana. Den norra väggen i trappan består av en obehandlad timmervägg, medan den södra är en obehandlad plankvägg. Insidan av plankdörren är omålad och har ett äldre smällelås och är spikad med smidda spik. Dörreglarna är något kilformade och profilerade. Den södra plankdörren leder in till ett litet rum med ett äldre obehandlat plankgolv. Rummet har inget innertak, utan ett obehandlat trätak med synliga bjälkar. Väggarna består av obehandlade timmerstockar. Dock kan man se att det i det sydvästra hörnet är tydliga spår efter tidigare knutar. Man kan även se spår av rödfärg på vissa av stockarna. De flesta stockar på den västra väggen har spår av rödfärg. Insidan av plankdörren är omålad och har precis som den andra dörren ett äldre smällelås. Även här är den spikad med smidda spik och dörreglarna något kilformade och profilerade. Bild 53. I det sydöstra hörnet ser man att timmerstockarna är återanvända. Bild 54. Smällelås. 37

6.7 Ö7 Hamnekärret - Lössgård

6.7 Ö7 Hamnekärret - Lössgård 6.7 Ö7 Hamnekärret - Lössgård Hamnekärret är en dalgång som sträcker sig från Rödsvägen ner till Hamnebukten och Stora Stenar. Husen ligger längs med vägen och bergen med odlingsmark däremellan. Bebyggelsen

Läs mer

Laxbrogatan 7, Sternerska huset

Laxbrogatan 7, Sternerska huset Laxbrogatan 7, Sternerska huset Kopparberg 1:9, Ljusnarsbergs socken, Ljusnarsbergs kommun, Västmanland Restaurering av fönster och dörr, år 2006-2007 Charlott Hansen Mia Jungskär Örebro läns museum Rapport

Läs mer

Ekipagemästarbostaden

Ekipagemästarbostaden Ekipagemästarbostaden Karlskrona socken, Karlskrona kommun Antikvarisk kontroll Blekinge museum rapport 2008:31 Agneta Ericsson Innehåll Inledning... 2 Historik... 2 Beskrivning... 2 Upprustning... 3 Bottenvåning...

Läs mer

Göksholms slott Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke Ommålning/renovering fönster 2008-2009 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2009:5

Göksholms slott Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke Ommålning/renovering fönster 2008-2009 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2009:5 Göksholms slott Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke Ommålning/renovering fönster 2008-2009 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2009:5 INLEDNING... 3 Administrativa uppgifter... 3 BYGGNADSBESKRIVNING...

Läs mer

ANTIKVARISK BYGGNADSBESKRIVNING

ANTIKVARISK BYGGNADSBESKRIVNING ANTIKVARISK URSPRUNGLIGA BYGGNADSDELAR / BYGGNADSDETALJER SADELTAK NU MED BETONGPANNOR HÄNG- OCH STUPRÖR DELVIS UTBYTTA TEGELSTENSMURAD SKORSTEN NU PLÅTINKLÄDD FÖNSTER MED RUNDBÅGE- FORMADE BÅGAR TIMMERPANEL

Läs mer

Torp på fastigheten Ekerö-Nibbla 1:1

Torp på fastigheten Ekerö-Nibbla 1:1 Torp på fastigheten Ekerö-Nibbla 1:1 Dokumentation av torp på fastigheten Nibbla 1:1, Ekerö socken, Ekerö kommun, Uppland Lisa Sundström Rapport 2011:06 2 Torp på fastigheten Ekerö-Nibbla 1:1 Dokumentation

Läs mer

H3 - Strandbacken. Bild nr 7. Del av vykort från sekelskiftet 1900. Fotopunkt A.

H3 - Strandbacken. Bild nr 7. Del av vykort från sekelskiftet 1900. Fotopunkt A. 5.3 H3 - Strandbacken På fastlandssidan vid sundets norra del är tomterna mindre på grund av att berget ligger närmare inpå strandlinjen. Husen klättrar upp efter bergskanten. Av den äldre bebyggelsen

Läs mer

Jordkällaren vid Hammarby herrgård

Jordkällaren vid Hammarby herrgård Jordkällaren vid Hammarby herrgård Södra Husby 1:41, Nora socken och kommun, Västmanland Renovering av jordkällaren 2007 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2008:1 INLEDNING... 3 Översiktlig beskrivning...

Läs mer

UTHUS PÅ ÖSTERTULL Rivningsdokumentation

UTHUS PÅ ÖSTERTULL Rivningsdokumentation UTHUS PÅ ÖSTERTULL Rivningsdokumentation Britt-Marie Lennartsson DOKUMENTATION INFÖR RIVNING Östertull, Lagaholm 2:8, Laholms stadsförsamling, Laholms kommun 2013:38 Dokumentation inför rivning, uthus

Läs mer

5.2 H2 Gamla vägen med omnejd - Kvarnberget

5.2 H2 Gamla vägen med omnejd - Kvarnberget 5.2 H2 Gamla vägen med omnejd - Kvarnberget Namnet på vägen syftar på att detta helt enkelt var den gamla vägen från Kville ner till sundet. Vägen går längs med Kvarnbergets norra sida. Byggnaderna följer

Läs mer

Storgruvetorpet, Pershyttan

Storgruvetorpet, Pershyttan Storgruvetorpet, Pershyttan Gamla Pershyttan 3:67, Nora socken och kommun, Västmanland Restaureringsarbeten 2009 Anna Rodin Örebro läns museum Rapport 2010:16 Innehållsförteckning Inledning 3 Översiktlig

Läs mer

Byte av spåntak på Finnpörtet Armsjön 3:8 Ullångers sn, Kramfors kommun

Byte av spåntak på Finnpörtet Armsjön 3:8 Ullångers sn, Kramfors kommun Byte av spåntak på Finnpörtet Armsjön 3:8 Ullångers sn, Kramfors kommun Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr. 2003:18 Anette Lund 2 Innehåll Sida INLEDNING 3 BESKRIVNING OCH HISTORIK

Läs mer

LINDHOVS KUNGSGÅRD Rapport över renovering av byggnadsminne

LINDHOVS KUNGSGÅRD Rapport över renovering av byggnadsminne LINDHOVS KUNGSGÅRD Rapport över renovering av byggnadsminne Britt-Marie Lennartsson RENOVERING AV FASAD Lindhovs kungsgård, Lindhov 1:1,Lindberga socken, Varbergs kommun 2014:22 OMSLAGSBILD K 2014-72 FOTO

Läs mer

Bilaga #1 Rumsbeskrivning till Underlag för offertförfrågan tillbyggnad av villa Västervångsgatan 19, Malmö. Anne Gyberg / Michael Gyberg

Bilaga #1 Rumsbeskrivning till Underlag för offertförfrågan tillbyggnad av villa Västervångsgatan 19, Malmö. Anne Gyberg / Michael Gyberg till Underlag för offertförfrågan tillbyggnad av villa Västervångsgatan 19, Malmö Anne Gyberg / Michael Gyberg Inledning Sida 2 av 8 Denna bilaga går igenom rum för rum och beskriver vad det är vi önskar

Läs mer

fastighet: QVIRITES 3, hus A. adress: Tullgatan 7. ålder: 1856. Tillbyggd 1889. arkitekt / byggm: användning: Kontor och bostad.

fastighet: QVIRITES 3, hus A. adress: Tullgatan 7. ålder: 1856. Tillbyggd 1889. arkitekt / byggm: användning: Kontor och bostad. fastighet: QVIRITES 3, hus A. adress: Tullgatan 7. ålder: 1856. Tillbyggd 1889. arkitekt / byggm: användning: Kontor och bostad. antal våningar: 2 Gulvit slätputs. Bruna 2-luftsfönster. Port med utsnidade

Läs mer

Charmigt och välskött bostadshus i äldre stil i Olofsnäs, Geta

Charmigt och välskött bostadshus i äldre stil i Olofsnäs, Geta Charmigt och välskött bostadshus i äldre stil i Olofsnäs, Geta www.fk.ax Bostadshus i Olofsnäs, Geta Amerika-inspirerat Smakfullt renoverat Rymligt och funktionellt Annorlunda Moderna tekniska lösningar

Läs mer

Fållnäs gård. Niss Maria Legars Rapport 2009:32

Fållnäs gård. Niss Maria Legars Rapport 2009:32 Fållnäs gård Antikvarisk kontroll vid fönsterrenovering/byte på ekonomibyggnad, Fållnäs gård, Sorunda socken, Nynäshamns kommun, Södermanland Niss Maria Legars Rapport 2009:32 2 Fållnäs gård Antikvarisk

Läs mer

Steffens väg 709. Län Värmland Gatuadress Steffens väg 709 Kommun Karlstad Storlek 6.0 rum (4 sovrum) / 160 m² Område. Tillträde tidigast

Steffens väg 709. Län Värmland Gatuadress Steffens väg 709 Kommun Karlstad Storlek 6.0 rum (4 sovrum) / 160 m² Område. Tillträde tidigast Län Värmland Gatuadress Kommun Karlstad Storlek 6.0 rum (4 sovrum) / 160 m² Område Sjönära, Edsgatan Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Villa med vacker

Läs mer

värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 2, M = 2. NELENA 3 från O

värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 2, M = 2. NELENA 3 från O fastighet: NELENA 3. adress: Lilla Norregatan 29. ålder: 1800-tal. Ombyggt 1913, 1937. arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1913), L. Persson (1937). Grå cementputs. Grön spritputs. Sadeltak, svart falsad

Läs mer

Denna utredning är utförd av Länsmuseet Gävleborg på uppdrag av Bygg- och miljöförvaltningen, Sandvikens kommun.

Denna utredning är utförd av Länsmuseet Gävleborg på uppdrag av Bygg- och miljöförvaltningen, Sandvikens kommun. Datum Besiktningsprotokoll 2012-01-03 Dnr 524/310 Joel Ringh Antikvarie 026-655622 070-314 23 03 joel.ringh@xlm.se Besiktningsdatum 2011-12-19 Fotodokumentation 2011-12-19 Lagmansgården och Sockenstugan

Läs mer

Askeby Gästgivaregård besiktning 13 och 27 juni 2006

Askeby Gästgivaregård besiktning 13 och 27 juni 2006 Askeby Gästgivaregård besiktning 13 och 27 juni 2006 Byggnaden är en timrad parstuga i 2 våningar, troligen uppförd under andra hälften av 1700-talet (omkring 1750 enl. SB). EXTERIÖR Tak Taket är täckt

Läs mer

ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE

ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE Gävle kommun Samhällsbyggnadsavdelningen Att: Lena Boox 801 84 Gävle ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE Undertecknad har anlitats som antikvarisk sakkunnig i samband med

Läs mer

Lägenhet med anor från 1921 och pool i centrala Mariehamn

Lägenhet med anor från 1921 och pool i centrala Mariehamn Lägenhet med anor från 1921 och pool i centrala Mariehamn I detta stiliga hus med anor från 1921, finns två lägenheter. Nu har du chansen att bli ägare till en av dessa om tre rum och kök, 91,1 m 2. Lägenheten

Läs mer

Renoveringslista Ölsta 5:6

Renoveringslista Ölsta 5:6 Renoveringslista Ölsta 5:6 År - 2004 Badrum Badrum helrenoveras och görs större. Helkaklade väggar, golvklinker med elektrisk golvvärme. Spotlights i taket med dimmer. Inmurad spegel. Mosaikbård. Mosaikklädd

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Axrödsgattu 12

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Axrödsgattu 12 Län Dalarna Gatuadress Kommun Leksand Storlek 6.0 rum (3 sovrum) / 200 m² Område Tällberg Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning UNIKT KONSTHUS PÅ EN AV VÄRLDENS

Läs mer

8 balkonger med vit korrugerad plåt åt söder. Liten uteplats till en lägenhet i sydväst.

8 balkonger med vit korrugerad plåt åt söder. Liten uteplats till en lägenhet i sydväst. fastighet: OLOF 21, hus A. adress: Sankt Knuts torg 1. ålder: 1960. arkitekt / byggm: HSB. användning: Bostäder, affär och kontor i bottenvåning. antal våningar: 4 Grå puts. Bottenvåning mot torget klädd

Läs mer

Restaureringsrapport för bulhusflygel fastigheten Gotland, Lummelunda Nygranne 1:25

Restaureringsrapport för bulhusflygel fastigheten Gotland, Lummelunda Nygranne 1:25 avdelningen för kulturmiljövård Länsstyrelsen Gotlands län Kulturmiljö visby 2007-12-13 dnr: AD2007-0392 handläggare: Pär Malmros Kopia till: Fastighetsägaren Länsmuseet på Gotland ATA Restaureringsrapport

Läs mer

Byggnadsundersökning av Fd. Trädgårdsmästeribostaden i Gräfsnäs slottspark

Byggnadsundersökning av Fd. Trädgårdsmästeribostaden i Gräfsnäs slottspark Byggnadsundersökning av Fd. Trädgårdsmästeribostaden i Gräfsnäs slottspark HBI Erik Samuelsson 2008-02-29 Byggnadsundersökning av Fd. Trädgårdsmästeribostaden i Gräfsnäs slottspark Innehåll Bakgrund sid

Läs mer

Restaurering av tak ._--- Lögdöbruk 3:29 och 3:31, Timrå kn. Slutrapport

Restaurering av tak ._--- Lögdöbruk 3:29 och 3:31, Timrå kn. Slutrapport Restaurering av tak Lögdöbruk 3:29 och 3:31, Timrå kn.-._--- ~.. Slutrapport Länsmuseet VästemorrlandfTorbjörn Svaan Avdelningen för kulturmiljövård och dokumentation 1998-01-16 Innehåll Inledning 3 Beskrivning

Läs mer

BOSTADSHUS vid Trobergsgränd 4 Mariehamn

BOSTADSHUS vid Trobergsgränd 4 Mariehamn BOSTADSHUS vid Trobergsgränd 4 Mariehamn Egnahemshus byggt 1961 i två plan med gjuten källare delvis under huset. Huset är delvis renoverat år 1999-2000 och övervåningen år 2005. Fasaden är av putsad ytong

Läs mer

52 3/2010 INTERIÖR TIMMERHUS

52 3/2010 INTERIÖR TIMMERHUS Det nya våningsplanet timras först upp under tak för att inte stockarna ska bli fuktiga av regn. Att stommen timras under tak är ett av kraven för att den ska räknas som q-märkt. 52 3/2010 Bygg ut uppåt

Läs mer

fastighet: BOFINKEN 2, hus A. adress: Körlings väg 12. ålder: 1942. arkitekt / byggm: Åke Pettersson. användning: Bostad.

fastighet: BOFINKEN 2, hus A. adress: Körlings väg 12. ålder: 1942. arkitekt / byggm: Åke Pettersson. användning: Bostad. fastighet: BOFINKEN 2, hus A. adress: Körlings väg 12. ålder: 1942. arkitekt / byggm: Åke Pettersson. Gråmålad puts. Gult tegel. Sadeltak, rött 1-kupigt tegel. Vita hela, 2-lufts och 3-lufts fönster. Grå

Läs mer

Örebro Slott. Örebro läns museum Rapport 2008:7. Örebro stad, Örebro kommun, Örebro län

Örebro Slott. Örebro läns museum Rapport 2008:7. Örebro stad, Örebro kommun, Örebro län Örebro Slott Örebro stad, Örebro kommun, Örebro län Antikvarisk rådgivning och dokumentation i samband med renoveringsarbeten, Örebro Slott, Sydvästra tornet år 2008 Anneli Borg Örebro läns museum Rapport

Läs mer

Bostadshus i två våningar, integrerat garage och stor terrass mot söder på Skrakvägen i Mariehamn

Bostadshus i två våningar, integrerat garage och stor terrass mot söder på Skrakvägen i Mariehamn Bostadshus i två våningar, integrerat garage och stor terrass mot söder på Skrakvägen i Mariehamn Presentation På Skrakvägen i Mariehamn ligger detta välplanerade arkitektritade bostadshus på ägotomt.

Läs mer

Hjulsjö kyrka. Tilläggsisolering av vindsbjälklag 2012. Hjulsjö, Hjulsjö socken, Nora kommun, Västmanland. Charlott Torgén Rapport 2012:16

Hjulsjö kyrka. Tilläggsisolering av vindsbjälklag 2012. Hjulsjö, Hjulsjö socken, Nora kommun, Västmanland. Charlott Torgén Rapport 2012:16 Hjulsjö kyrka Hjulsjö, Hjulsjö socken, Nora kommun, Västmanland Tilläggsisolering av vindsbjälklag 2012 Charlott Torgén Rapport 2012:16 Engelbrektsgatan 3 Box 314, 701 46 ÖREBRO Tel. 019-602 87 00 www.olm.se

Läs mer

Norr Hårsbäcks fd missonshus

Norr Hårsbäcks fd missonshus Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:12 Norr Hårsbäcks fd missonshus Fönstrerrenovering 2005 Antikvarisk kontroll Norr Hårsbäck 1:10 Västerlövsta socken Uppland Helén Sjökvist Innehåll Inledning...

Läs mer

Köket. Väggar Dammas eller torkas med fuktig trasa. Golv Dammsug och våttorka. Kom ihåg att torka av golvlisterna.

Köket. Väggar Dammas eller torkas med fuktig trasa. Golv Dammsug och våttorka. Kom ihåg att torka av golvlisterna. Flyttstäda Köket I köket är det många saker att tänka på inför flyttstädningen. Du behöver till exempel rengöra filtret i fläkten, galler, dörrkarmar och plåtar. Om du följer vår checklista får du med

Läs mer

PERNILLA 9 från O K = 1, M = 1. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): PERNILLA 9 från N DÖRR. PERNILLA 9 från N PARDÖRR

PERNILLA 9 från O K = 1, M = 1. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): PERNILLA 9 från N DÖRR. PERNILLA 9 från N PARDÖRR fastighet: PERNILLA 9. adress: Lilla Västergatan 5. ålder: 1800-tal. Ombyggt 1928. arkitekt / byggm: Oscar Isberg (1928). ½ Svartmålad cementputs. Korsvirke, brun timra, rödbruna putsade fack. Blå 2-lufts

Läs mer

Bostadshus med källare i fint läge på Västerkalmarevägen 50, Västerkalmare

Bostadshus med källare i fint läge på Västerkalmarevägen 50, Västerkalmare www.lyyski.ax E-post: tomas@lyyski.ax maria@lyyski.ax Bostadshus med källare i fint läge på Västerkalmarevägen 50, Västerkalmare Presentation Bostadshus med stor trevlig tomt i populära Västerkalmare i

Läs mer

MÅRTEN 1 från NV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 1, M = 2. MÅRTEN 1 från NO

MÅRTEN 1 från NV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 1, M = 2. MÅRTEN 1 från NO fastighet: MÅRTEN 1. adress: Stickgatan 11. ålder: 1888. Ombyggt 1905, 1938. arkitekt / byggm: Peter Boisen (1905), Åke Persson (1938). antal våningar: 1½, mansard åt gata. Svart målad puts. Gul puts.

Läs mer

K = 2, M = 2. LÄRKAN 1 A från NO

K = 2, M = 2. LÄRKAN 1 A från NO fastighet: LÄRKAN 1, hus A. adress: Fridhemsgatan 8, Karstens väg 1. ålder: 1923. arkitekt / byggm: Henrik Nilsson. användning: Bostad. antal våningar: 2 Mörkt gråmålad puts. Gul spritputs. Mansardtak,

Läs mer

K = 1, M = 2. Elegant hus med många fina detaljer. Stor betydelse för gatumiljön.

K = 1, M = 2. Elegant hus med många fina detaljer. Stor betydelse för gatumiljön. fastighet: KORPEN 7, hus A. adress: Regementsgatan 25. ålder: 1906. Ombyggt 1928, 1935. arkitekt / byggm: Karl Erikson (1928, 1935). användning: Bostäder. antal våningar: 3½, mot gården 4. Gråmålad puts,

Läs mer

Stockholmsgatan 40C Götaland Kommun Göteborg Storlek 3 rum (2 sovrum) / 76.9 m² Tillträde tidigast

Stockholmsgatan 40C Götaland Kommun Göteborg Storlek 3 rum (2 sovrum) / 76.9 m² Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Göteborg Storlek 3 rum (2 sovrum) / 76.9 m² Tillträde tidigast 2013-07-12 " Vi har bott i vår mysiga lägenhet i Bagaregården i 6,5 år och har trivts otroligt bra.

Läs mer

Välkomna till Börje-Brunnby UPPSALA AKADEMIFÖRVALTNING

Välkomna till Börje-Brunnby UPPSALA AKADEMIFÖRVALTNING UPPSALA AKADEMIFÖRVALTNING Uppsala Akademiförvaltning förvaltar till Uppsala Universitet anknutna stiftelser och deras förmögenhet, som består av likvida medel, värdepapper, fastigheter m.m. Förvaltningsuppdraget

Läs mer

Offertunderlag för källarrenovering

Offertunderlag för källarrenovering Offertunderlag för källarrenovering Huset byggdes 1927 och byggdes om och till 1978 1980 åt syd och väst. Gillestuga och toalett tillhör utbyggnaden. Enligt uppgift ska grunden vara betong i de gamla delarna

Läs mer

GÅRD - LIKENÄS - PRIS: 450 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE

GÅRD - LIKENÄS - PRIS: 450 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE GÅRD - LIKENÄS - PRIS: 450 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE Beskrivning Gård i Likenäs, Torsby kommun Bostadshus i 2½-plan med källare centralt i Likenäs. 6 r.o.k. i gott skick 3:e våningen delvis inredd. Jordvärme

Läs mer

QVIST 1 A från NV K = 1, M = 1. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): QVIST 1 A från V DÖRR. QVIST 1 A från NO

QVIST 1 A från NV K = 1, M = 1. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): QVIST 1 A från V DÖRR. QVIST 1 A från NO QVIST Hela kvarteret består av välskötta, försiktigt renoverade hus från 1700- och 1800-talet. Undantaget är Saluhallen från 1907, som är ett av utropstecknen i Boisens stora produktion. Alla husen har

Läs mer

Lägenhet med anor från 1921 och pool i centrala Mariehamn

Lägenhet med anor från 1921 och pool i centrala Mariehamn Lägenhet med anor från 1921 och pool i centrala Mariehamn I detta ståtliga hus med anor från 1921, finns två lägenheter. Nu har du chansen att bli ägare till en av dessa om fyra rum och kök, 88,5 m 2.

Läs mer

Varvschefsbostället ombyggnad badrum

Varvschefsbostället ombyggnad badrum Varvschefsbostället ombyggnad badrum Karlskrona socken, Karlskrona kommun Antikvarisk kontroll Blekinge museum rapport 2009:21 antikvarie Agneta Ericsson Innehåll Inledning... 2 Historik... 2 Beskrivning...

Läs mer

4. Åtgärdsdokumentation. Kronbergs ateljé. Fasadrenovering 2008. Kulturhistoriska avdelningen. Karin Blent

4. Åtgärdsdokumentation. Kronbergs ateljé. Fasadrenovering 2008. Kulturhistoriska avdelningen. Karin Blent 4. Åtgärdsdokumentation Kronbergs ateljé Fasadrenovering 2008 Kulturhistoriska avdelningen Karin Blent 1 4. Åtgärdsdokumentation Innehållsförteckning Beskrivning före åtgärd:... 3 Antikvariska ställningstaganden:...

Läs mer

Förslag till färgsättning samt antikvariska riktlinjer rörande renovering Johan Dellbeck 2008.04.03

Förslag till färgsättning samt antikvariska riktlinjer rörande renovering Johan Dellbeck 2008.04.03 C 104, Fyrkanten, Rosendalsfältet Kåbo 1:20 Uppsala stad och kommun Förslag till färgsättning samt antikvariska riktlinjer rörande renovering Johan Dellbeck 2008.04.03 C 104, Fyrkanten, Rosendalsfältet

Läs mer

Nybyggt bostadshus i bra läge på Klintvägen 4 B i Mariehamn

Nybyggt bostadshus i bra läge på Klintvägen 4 B i Mariehamn Nybyggt bostadshus i bra läge på Klintvägen 4 B i Mariehamn Presentation Ett nybyggt bostadshus som är uppfört under 2014 och slutsynat i oktober 2014. Huset är uppfört såsom nyckelfärdigt av Konsens Hus

Läs mer

Arkeologisk förundersökning i källare, Kirsten Munk 1, Halmstad stad

Arkeologisk förundersökning i källare, Kirsten Munk 1, Halmstad stad A R K E O L O G I S K F Ö R U N D E R S Ö K N I N G 2 0 14 Fredrik Larsson Arkeologisk förundersökning i källare, Kirsten Munk 1, Halmstad stad Halland, Halmstad stad, Kirsten Munk 1, Kv. Kirsten Munk,

Läs mer

Liverudsvägen 12. Län. Västra Gatuadress Liverudsvägen 12. Kommun Bengtsfors Storlek 7.0 rum (5 sovrum) / 140.5 m² Område Bäcken Tillträde tidigast

Liverudsvägen 12. Län. Västra Gatuadress Liverudsvägen 12. Kommun Bengtsfors Storlek 7.0 rum (5 sovrum) / 140.5 m² Område Bäcken Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Bengtsfors Storlek 7.0 rum (5 sovrum) / 140.5 m² Område Bäcken Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Välskött suterränghus

Läs mer

Mjölnarbostaden. Restaurering av Mjölnarbostaden, år 2006-2008. Grythyttan 9:3, Grythyttans socken, Hällefors kommun, Västmanland

Mjölnarbostaden. Restaurering av Mjölnarbostaden, år 2006-2008. Grythyttan 9:3, Grythyttans socken, Hällefors kommun, Västmanland Mjölnarbostaden Grythyttan 9:3, Grythyttans socken, Hällefors kommun, Västmanland Restaurering av Mjölnarbostaden, år 2006-2008 Charlott Hansen Mia Jungskär Örebro läns museum Rapport 2007:2 Översiktlig

Läs mer

XESTRE 1 A från V. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 2, M = 2. XESTRE 1 A från S

XESTRE 1 A från V. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 2, M = 2. XESTRE 1 A från S fastighet: XESTRE 1, hus A. adress: Stora Västergatan 37. ålder: Troligen 1700-tal. Ombyggt 1913, 1933. arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1913), Karl Erikson (1933). användning: Bostäder och affärer. antal

Läs mer

ostadshus, lillstuga och smedja i Södersunda, Jomala. Utgångspris: 140 000

ostadshus, lillstuga och smedja i Södersunda, Jomala. Utgångspris: 140 000 B ostadshus, lillstuga och smedja i Södersunda, Jomala. Utgångspris: 140 000 Södersundavägen 507, Gottby. 140 000 BESKRIVNING Gårdsmiljö med ett renoverat, rymligt bostadshus, en äldre väl bevarad smedja

Läs mer

klassisk vinterskrud villa i belysning heta kaxigt i färg lys upp din trädgård arkitektritat på landet renoveringstips skapa egna grupper

klassisk vinterskrud villa i belysning heta kaxigt i färg lys upp din trädgård arkitektritat på landet renoveringstips skapa egna grupper FÖR DIG SOM SKA BYGGA om OCH RENOVERA! VÅRT NYA HUS Nr.12 2012 belysning lys upp din trädgård teveprofilen Andrea engsäll inreder med detaljer vinterväxter skapa egna grupper 14 heta kaminer GÖR om köket

Läs mer

Till dig som flyttar

Till dig som flyttar Till dig som flyttar Inför flytten Lite goda råd till dig som flyttar. Det är mycket att tänka på när man skall flytta från sin lägenhet. För att underlätta för dig har vi sammanställt en kom-ihåg-lista

Läs mer

Stilfullt inredd AKTIELÄGENHET om 3 R+K, 70 m 2 med balkong på Scheffersgränd 4 B i Mariehamn

Stilfullt inredd AKTIELÄGENHET om 3 R+K, 70 m 2 med balkong på Scheffersgränd 4 B i Mariehamn Stilfullt inredd AKTIELÄGENHET om 3 R+K, 70 m 2 med balkong på Scheffersgränd 4 B i Mariehamn Presentation Fint och smakfullt renoverad trerumslägenhet med stilfull inredning på våning III Scheffersgränd

Läs mer

Stilfull tvåa med öppen spis och stor innergård i centrala Mariehamn

Stilfull tvåa med öppen spis och stor innergård i centrala Mariehamn Stilfull tvåa med öppen spis och stor innergård i centrala Mariehamn I detta fina hus från 1954 finner du denna lyxiga lägenhet om 61 m 2, två rum och kök. Lägenheten är stilfullt renoverad 2012, stenpelare

Läs mer

Gestaltningsprogram Bostadshusens karaktärsdrag från 1850 1950

Gestaltningsprogram Bostadshusens karaktärsdrag från 1850 1950 1 Gestaltningsprogram Bostadshusens karaktärsdrag från 1850 1950 I Gamla Hunnebo finns bostadshus som representerar olika sekler alltifrån 1850-talet och fram till 1950-talet. De exempel som redovisas

Läs mer

Stilfullt inrett bostadshus med fristående garage på Björkvägen 2 i Östernäs, Mariehamn

Stilfullt inrett bostadshus med fristående garage på Björkvägen 2 i Östernäs, Mariehamn Stilfullt inrett bostadshus med fristående garage på Björkvägen 2 i Östernäs, Mariehamn Presentation I hörnet Björkvägen-Solstrandstigen finns detta eleganta bostadshus som med sin personliga arkitektur

Läs mer

Svepartorp 1:5 Ljusnarbergs socken och kommun, Västmanland

Svepartorp 1:5 Ljusnarbergs socken och kommun, Västmanland Svepartorp 1:5 Ljusnarbergs socken och kommun, Västmanland Etapp 2, reparation av grund, timmerarbeten samt dräneringsarbeten, 2007 Antikvarisk rapport Anneli Borg Rapport 2007:32 Inledning Svepartorp

Läs mer

byggnadsvård Annexet, Nicolaikyrkan Antikvarisk dokumentation Kv. S:t Nicolai 7, tomt 2, Nyköpings kommun, Södermanlands län Rapport 2008:7

byggnadsvård Annexet, Nicolaikyrkan Antikvarisk dokumentation Kv. S:t Nicolai 7, tomt 2, Nyköpings kommun, Södermanlands län Rapport 2008:7 byggnadsvård Annexet, Nicolaikyrkan Kv. S:t Nicolai 7, tomt 2, Nyköpings kommun, Södermanlands län Antikvarisk dokumentation Magnus Josephson Eva Wockatz Annexet, Nicolaikyrkan Kv. S:t Nicolai 7, tomt

Läs mer

Installation av värmepump i Edsbergs kyrka, Tångeråsa kyrka, Hackvads kyrka samt Kräcklinge kyrka Edsbergs församling, Lekebergs kommun, Närke

Installation av värmepump i Edsbergs kyrka, Tångeråsa kyrka, Hackvads kyrka samt Kräcklinge kyrka Edsbergs församling, Lekebergs kommun, Närke Installation av värmepump i Edsbergs kyrka, Tångeråsa kyrka, Hackvads kyrka samt Kräcklinge kyrka Edsbergs församling, Lekebergs kommun, Närke Anneli Borg Rapport 2011:14 Engelbrektsgatan 3 Box 314, 701

Läs mer

Bevarandeprogram för området kring Kvarntorget INVENTERING

Bevarandeprogram för området kring Kvarntorget INVENTERING Bevarandeprogram för området kring Kvarntorget INVENTERING Vilan Husen i Kvarntorgsområdet kvartersvis Kvarter Bikupan 0 GANYMEDES Repslagargatan Bytaregatan : VÅNGVAKTAREN SALPETER- LADAN : MUNSKÄNKEN

Läs mer

Hästgård i Skepplanda

Hästgård i Skepplanda Hästgård i Skepplanda Naturskönt och lantligt belägen mindre hästgård i Skepplanda. Gården ligger på bekvämt pendlingsavstånd till Göteborg med tåg eller bil. Bostadshus med 7 rum i gammal stil samt stor

Läs mer

Helrenoverat BOSTADSHUS i 1 ¾ plan med källare på Valborgsvägen 9 Söderby, Lemland

Helrenoverat BOSTADSHUS i 1 ¾ plan med källare på Valborgsvägen 9 Söderby, Lemland Helrenoverat BOSTADSHUS i 1 ¾ plan med källare på Valborgsvägen 9 Söderby, Lemland Presentation Moderniserat och helrenoverat bostadshus med något av Villa Villekullakänsla, tillhörande dubbelgarage och

Läs mer

ostadshus i Storby, Eckerö. Äldre gårdsenhet med bostadshus/torp under pågående renovering, bagarstuga och ladugård. Utgångspris: 75 000

ostadshus i Storby, Eckerö. Äldre gårdsenhet med bostadshus/torp under pågående renovering, bagarstuga och ladugård. Utgångspris: 75 000 ostadshus i Storby, Eckerö. Äldre gårdsenhet med bostadshus/torp under pågående renovering, bagarstuga och ladugård. Utgångspris: 75 000 Käringsundsvägen 67 75 000 ALLMÄN BESKRIVNING Idyllisk äldre gårdsenhet

Läs mer

http://www.solna.se/sv/stadsbyggnad-trafik/arkitektur-kulturmiljoer/kulturmiljoer-i-s...

http://www.solna.se/sv/stadsbyggnad-trafik/arkitektur-kulturmiljoer/kulturmiljoer-i-s... Kvarvarande bebyggelse Solna stad http://www.solna.se/sv/stadsbyggnad-trafik/arkitektur-kulturmiljoer/kulturmiljoer-i-s... Sida 1 av 2 2012-09-06 Du är här: Start \ Stadsbyggnad & trafik \ Arkitektur &

Läs mer

Byggnader inom Nora stationsområde

Byggnader inom Nora stationsområde Byggnader inom Nora stationsområde Nora socken och kommun, Västmanland Underhållsarbeten 2011 Örjan Hedhman Rapport 2011:20 Engelbrektsgatan 3 Box 314, 701 46 ÖREBRO Tel. 019-602 87 00 www.olm.se 2 3 INLEDNING...

Läs mer

Utredning beträffande totalbrand i villa,

Utredning beträffande totalbrand i villa, Sida 1 Datum 2011-10-25 Vår beteckning 500-2011-00826-1 Utredning beträffande totalbrand i villa,, Örebro. Upplysningar om händelsen Larmtid: 2011-07-26 kl. 02:00 Tisdag Adress: Objektstyp: Villa Startutrymme:

Läs mer

BYGGNADSANTIKVARISK RAPPORT 2011:02. Glädjen 15, Lund. Antikvarisk rapport 2011. Carita Eskeröd

BYGGNADSANTIKVARISK RAPPORT 2011:02. Glädjen 15, Lund. Antikvarisk rapport 2011. Carita Eskeröd BYGGNADSANTIKVARISK RAPPORT 2011:02 Glädjen 15, Lund Antikvarisk rapport 2011 Carita Eskeröd Kulturen, Lund 2011 Carita Eskeröd Glädjen 15, Sankt Petri Kyrkogata 3, Lund. Rapport efter antikvarisk medverkan

Läs mer

PRODUKTBLAD HUS NR. 1-3

PRODUKTBLAD HUS NR. 1-3 PRODUKTBLAD HUS NR. 1-3 INNEHÅLL Hus 1-82 m² Hus 2-130 m² Hus 3-165 m² Specifikation Material Kontakt 3 4 5 6 7 7 Husen på Klyvaregränd finns i tre grundutföranden beroende på storlek 80, 130 eller 165

Läs mer

Snickarglädje! Hyreslägenheter. nära stad, bad och natur. www.gbjbygg.se

Snickarglädje! Hyreslägenheter. nära stad, bad och natur. www.gbjbygg.se Snickarglädje! Hyreslägenheter www.gbjbygg.se nära stad, bad och natur Modernt och fräscht boende nära natursköna Evedal Kv. Stjärnfallet är beläget på Östra Lugnet, Evedal, mitt i naturen endast ett stenkast

Läs mer

Byggnadsminnet Risbergs konstschakt/ Kärrgruvans gruvmuseum

Byggnadsminnet Risbergs konstschakt/ Kärrgruvans gruvmuseum Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:25 Byggnadsminnet Risbergs konstschakt/ Kärrgruvans gruvmuseum Hussvampssanering 2005-2006 Antikvarisk kontroll Norbergs by 7:13 Norbergs socken Västmanland Helén

Läs mer

ostadshus i Godby, Finström.

ostadshus i Godby, Finström. B ostadshus i Godby, Finström. I-I½plans hus med 5 rum och kök.. Stort fristående garage. Renoveringar utförda från 1997-2007. 2250 m 2 tomt på promenadavstånd till butiker, skola, daghem och idrottsanläggningar

Läs mer

24 Vårt Nya Hus - Bygga om & Renovera

24 Vårt Nya Hus - Bygga om & Renovera 24 Vårt Nya Hus - Bygga om & Renovera Paret föll handlöst för det vackra huset som vid visningen var väldigt nedgånget. Renoveringen utfördes varsamt med målet att bevara husets charm. Text Micaela Nordberg

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Nosekomsvägen 4

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Nosekomsvägen 4 Län Uppsala Gatuadress Kommun Tierp Storlek 11.0 rum (5 sovrum) / 134 m² Område Örbyhus Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Stor enplansvilla i vinkel med

Läs mer

Högsby Drageryd 503. Drageryd. Grunddata

Högsby Drageryd 503. Drageryd. Grunddata Högsby Drageryd 503 Drageryd Här är det charmiga 1800 talshuset med en omgivning som påminner om Bullerbyn, allt renoverat med omsorg. Huset i mycket bra skick, nyare kök, bergvärme, nytt tak. Två stycken

Läs mer

Uthuset vid Järle station

Uthuset vid Järle station Uthuset vid Järle station Flåten Ervalla socken, Nora kommun, Västmanland Reparation av takskada Örjan Hedhman Rapport 2012:08 Engelbrektsgatan 3 702 12 ÖREBRO Tel. 019-602 87 00 www.olm.se 2 INLEDNING...

Läs mer

BLEKAN, SKOLGATAN från N. BLEKAN SKOLGATAN från N

BLEKAN, SKOLGATAN från N. BLEKAN SKOLGATAN från N BLEKAN, SKOLGATAN från N. BLEKAN SKOLGATAN från N fastighet: BLEKAN 1, hus A. adress: Sankta Gertrudsgatan 10, Videgatan 7. ålder: 1936. Ombyggt 1969, 1971. S. Persson. Ulf Söderman (1969). Blåmålad puts.

Läs mer

KYRKSPÅN. Kompetenshöjande kurs med hantverksinriktning VÄLKOMNA

KYRKSPÅN. Kompetenshöjande kurs med hantverksinriktning VÄLKOMNA KYRKSPÅN Kompetenshöjande kurs med hantverksinriktning VÄLKOMNA SPÅN ETT HISTORISKT BYGGNADSMATERIAL Christina Persson Börje Samuelsson SPÅN ETT HISTORISKT BYGGNADSMATERIAL Projekt kvalitetssäkring av

Läs mer

Grönö säteri. Restaureringar inom ramen för Länsstyrelsens stöd till ekonomibyggnader av enklare typ samt stöd till utvald miljö. Antikvarisk rapport

Grönö säteri. Restaureringar inom ramen för Länsstyrelsens stöd till ekonomibyggnader av enklare typ samt stöd till utvald miljö. Antikvarisk rapport Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2011:1 Grönö säteri Restaureringar inom ramen för Länsstyrelsens stöd till ekonomibyggnader av enklare typ samt stöd till utvald miljö Antikvarisk rapport Grönö 1:1 Björskogs

Läs mer

byggnadshistoriskt: huvudbyggnaden representerar lokal byggnadstradition

byggnadshistoriskt: huvudbyggnaden representerar lokal byggnadstradition 101 67. Byggnadens namn: Klabbis Maja Rnr: 499487000200759. Adress: Sommarösund Byggnadstyp: Bondgård Byggnadsår: 1850, flyttad år 1900 Renoveringsår: Fasaden har inte renoverats Våningsantal: huvudbyggnad:

Läs mer

Karmansbo 1. Län Västmanland Typ Gård Kommun Skinnskatteberg Storlek 125 m2 Område Karmansbo Tillträde tidigast Gatuadress Karmansbo 1

Karmansbo 1. Län Västmanland Typ Gård Kommun Skinnskatteberg Storlek 125 m2 Område Karmansbo Tillträde tidigast Gatuadress Karmansbo 1 Karmansbo 1 Län Västmanland Typ Gård Kommun Skinnskatteberg Storlek 125 m2 Område Karmansbo Tillträde tidigast Gatuadress Karmansbo 1 enligt överenskommelse Hästgård med boningshus från 1929 som genomgått

Läs mer

BOSTADSHUS i 1½ plan jämte markområde ca 2,6 ha i Torrbolstad by i Finström

BOSTADSHUS i 1½ plan jämte markområde ca 2,6 ha i Torrbolstad by i Finström BOSTADSHUS i 1½ plan jämte markområde ca 2,6 ha i Torrbolstad by i Finström Presentation Ett charmigt och mycket välskött bostadshus som ursprungligen är uppfört i stående stock år 1934 i 1½ plan med hel

Läs mer

ostadshus vid Ringvägen 36 i Mariehamn.

ostadshus vid Ringvägen 36 i Mariehamn. B ostadshus vid Ringvägen 36 i Mariehamn. Renoverat hus i lättbetong i I-plan med källare. Ca 150 m 2 i markplan och ca 125 m 2 i källarplan. Fjärrvärme, kommunalt vatten och kommunalt avlopp. 705 m 2

Läs mer

Äldre BOSTADSHUS med nyare garagebyggnad och rymlig verkstadsbyggnad samt åker

Äldre BOSTADSHUS med nyare garagebyggnad och rymlig verkstadsbyggnad samt åker Äldre BOSTADSHUS med nyare garagebyggnad och rymlig verkstadsbyggnad samt åker Presentation I Vargata by i Vårdö kommun ligger detta lantliga ställe med bostadshus, garage, verkstadsbyggnad och vedlider

Läs mer

Torpet Skivermåla 1:6

Torpet Skivermåla 1:6 Rapport 2012:215 Antikvarisk medverkan Torpet Skivermåla 1:6 Horns socken Kinda kommun Östergötlands län Marie Hagsten Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M AVDELNINGEN FÖR ARKEOLOGI OCH BYGGNADSVÅRD Torpet

Läs mer

ostadshus vid Åsvägen 1 på Kasberget i Mariehamn.

ostadshus vid Åsvägen 1 på Kasberget i Mariehamn. ostadshus vid Åsvägen 1 på Kasberget i Mariehamn. Trivsamt boende i egnahemshus om ca 147 m² i ett plan med sluttningsvåning. Separat lägenhet om 1 rum & kokvrå. Beläget på lugn villagata på ägotomt som

Läs mer

Charmigt BOSTADSHUS & LADUGÅRD i landsbygdsmiljö i Prestgården Enstaka, Finström

Charmigt BOSTADSHUS & LADUGÅRD i landsbygdsmiljö i Prestgården Enstaka, Finström Charmigt BOSTADSHUS & LADUGÅRD i landsbygdsmiljö i Prestgården Enstaka, Finström Presentation Ett trevligt och tilltalande bostadshus uppfört i stående stock och träkonstruktion omkring 1946 i 1½ plan

Läs mer

Län Gävleborg Typ Villa Kommun Söderhamn Storlek 0 m2 Område Tillträde tidigast enligt överenskommelse Gatuadress Löten 363

Län Gävleborg Typ Villa Kommun Söderhamn Storlek 0 m2 Område Tillträde tidigast enligt överenskommelse Gatuadress Löten 363 Löten 363 Län Gävleborg Typ Villa Kommun Söderhamn Storlek 0 m2 Område Tillträde tidigast enligt överenskommelse Gatuadress Löten 363 Unik fastighet! Sjönära, vackert och fantastiskt ställe i lugn natur

Läs mer

Nobelvägen 70B. Län Skåne Gatuadress Nobelvägen 70B Kommun Malmö Storlek 2,5 rum (1 sovrum) / 54.1 m² Område Värnhem Tillträde tidigast 2013-06-01

Nobelvägen 70B. Län Skåne Gatuadress Nobelvägen 70B Kommun Malmö Storlek 2,5 rum (1 sovrum) / 54.1 m² Område Värnhem Tillträde tidigast 2013-06-01 Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 2,5 rum (1 sovrum) / 54.1 m² Område Värnhem Tillträde tidigast 2013-06-01 " Jag gillar det strategiska läget, nära till såväl Värnhem som till Nobeltorget och

Läs mer

APOLLO 1 A från SV K = 1, M = 1. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): APOLLO 1 A från NO. APOLLO 1 A från SV, KUPA

APOLLO 1 A från SV K = 1, M = 1. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): APOLLO 1 A från NO. APOLLO 1 A från SV, KUPA fastighet: APOLLO 1, hus A. adress: Stora Västergatan 34. ålder: Troligen 1700-tal. arkitekt / byggm: användning: Bostad. antal våningar: 1½ Gråmålad cementputs. Vit sprutad puts. Sadeltak, 1-kupigt rött

Läs mer

Antikvarisk kontroll vid fönsterrenovering, Görvälns slott, Järfälla socken, Järfälla kommun, Uppland. Lisa Sundström Rapport 2004:33

Antikvarisk kontroll vid fönsterrenovering, Görvälns slott, Järfälla socken, Järfälla kommun, Uppland. Lisa Sundström Rapport 2004:33 Görvälns slott Antikvarisk kontroll vid fönsterrenovering, Görvälns slott, Järfälla socken, Järfälla kommun, Uppland Lisa Sundström Rapport 2004:33 Görvälns slott Antikvarisk kontroll vid fönsterrenovering,

Läs mer

våningsplan med dubbelt varmgarage på Hasselbacken, Ämnäs, Finström

våningsplan med dubbelt varmgarage på Hasselbacken, Ämnäs, Finström www.lyyski.ax E-post: inger@lyyski.ax, maria@lyyski.ax Strandfastighet med exklusivt BOSTADSHUS i två våningsplan med dubbelt varmgarage på Hasselbacken, Ämnäs, Finström Presentation Exklusivt arkitektritat

Läs mer

Klåva Backe 6. Härlig utsikt över hamnen

Klåva Backe 6. Härlig utsikt över hamnen Klåva Backe 6 HÖNÖ Klåva Backe 6 Välkommen till en charmig och trevlig skärgårdsvilla med mycket bra läge och fin utsikt över Klåva hamn. Här inryms idag två lägenheter med vardera 3 rum och kök på lättskött

Läs mer

Hov Skräddaregård Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M. Rapport 2012:205. Antikvarisk rapport. Hovs socken Vadstena kommun Östergötlands län

Hov Skräddaregård Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M. Rapport 2012:205. Antikvarisk rapport. Hovs socken Vadstena kommun Östergötlands län Rapport 2012:205 Antikvarisk rapport Hov Skräddaregård Hovs socken Vadstena kommun Östergötlands län Marie Hagsten Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M AVDELNINGEN FÖR ARKEOLOGI OCH BYGGNADSVÅRD Hov

Läs mer