Byggnadshistorisk dokumentation Gamla Viker 4:2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Byggnadshistorisk dokumentation Gamla Viker 4:2"

Transkript

1 Mangårdsbyggnad och magasin Vikers socken, Nora kommun, Västmanland Byggnadshistorisk dokumentation Gamla Viker 4:2 Charlotta Hagberg Örebro läns museum Rapport 2007:14

2 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 PER ERIKSSON... 4 GAMLA VIKER... 5 HISTORIK, FASTIGHETEN GAMLA VIKER 4: GÅRDEN IDAG... 8 EXTERIÖR, HUVUDBYGGNAD SAMT MAGASIN HUVUDBYGGNADEN MAGASINET BESKRIVNING AV RUMMEN I HUVUDBYGGNADEN NEDERVÅNINGEN FARSTU KLÄDKAMMARE BADRUM SOVRUM LILLA KAMMAREN STORA KAMMAREN KÖK FARSTU, NR TOALETT OCH SKRUBB PANNRUM VINDEN TRAPPA TILL KALLVINDEN KALLVIND, VÄSTER KALLVIND, ÖSTER KALLVIND, NORR LÖNNRUM MELLAN KÖKSVINDEN OCH DEN ÖVRIGA VINDEN KRYPVIND ÖVER KÖKET UNDER VINDSTRAPPAN KÄLLAREN BESKRIVNING AV MAGASINET MED SPANNMÅLSLOFT TRÄDGÅRDSBOD, NORR NEDERVÅNING, SÖDER LOFT DATERING OCH OMBYGGNATIONER AV HUVUDBYGGNADEN VAD SKA BEVARAS? FÖRSLAG PÅ FRAMTIDA LÖSNINGAR INTERIÖRT, HUVUDBYGGNADEN EXTERIÖRT, HUVUDBYGGNADEN KÄLL OCH LITTERATURFÖRTECKNING BILDFÖRTECKNING BILAGEFÖRTECKNING

3 Inledning Stiftelsen Brukspatronen Per Erikssons Västmanlandsfond äger fastigheten Gamla Viker 4:2 som ligger i Nora kommun i Västmanland. Gården har tidigare tillhört Per Eriksson, grundaren till stiftelsen. Stiftelsen Brukspatronen Per Erikssons Västmanlandsfond kontaktade Örebro läns museum då man var intresserad av en byggnadshistorisk dokumentation av några av byggnaderna på gården. Den byggnadshistoriska dokumentationen omfattar huvudbyggnaden samt en av ekonomibyggnaderna, interiört samt exteriört. Huvudbyggnaden är från tidigt 1800-tal och ekonomibyggnaden är troligtvis samtida eller äldre. Huvudbyggnaden präglas av en renovering som utfördes på 1960-talet. Dokumentationen fokuseras på den inre miljön i huvudbyggnaden och ska ligga till grund för hur man kan gå vidare med upprustningen av interiören. I rapporten ges även antikvariska synpunkter över framtida åtgärder samt lite fakta om Per Eriksson. Till rapporten bifogas tre planskisser, utförda av Charlotta Hagberg, och en CD med digitala bilder, fotograferade av Charlotta Hagberg och Linda Gustafsson. Utöver en okulärbesiktning har arkivstudier i stiftelsens arkiv utförts. Arkivet finns hos Arkivcentrum i Örebro. Information har även erhållits från Per Erik Persson, Gamla Viker, samt Ylva Lövgren, Nora. Ytterliggare två viktiga källor är skrifterna Per Eriksson 22/ / Minnesrunor av Ellen Hagen samt I Bergslagen för femtio år sedan av Alfhild Cnattingius. Örebro 21 juni 2007 Charlotta Hagberg Byggnadsantikvarie Örebro läns museum Fastighetsbeteckning: Gamla Viker 4:2 Fastighetsägare: Stiftelsen Brukspatronen Per Erikssons Västmanlandsfond Länsmuseets diarienummer: Bilder: OLM _2007_3_1-56 Charlotta Hagberg, Linda Gustafsson 3

4 Per Eriksson Per Eriksson föddes 1851 i Gamla Viker (Gammel Viker, äldre benämning). Hans pappa, Erik Olsson, var bergsman och faktor. Familjen tillhörde en gammal bergsmanssläkt som hade bott och verkat på platsen under en lång tid. 1 Per gick i skolan i Skrekarhyttan, Nora och Örebro. Han började jobba när han var tonåring hos friherren Jacques de Geer på hans lantbruk vid Lyckås gård i Småland. Vid Lyckås fick han ett stort ansvar och fick efter en tid ta över ledarskapet för lantbruket. Efter åren i Småland flyttade Per, år 1874, till Värmland och till Adolfsfors bruk. Per arrenderade bruket tillsammans med sin storebror Erik Eriksson. På Adolfsfors blev Per Eriksson förvaltare. 2 Efter bara ett år vid Adolfsfors bruk flyttade Per tillbaka till Västmanland och till Pershyttan där han jobbade som inspektor fick han ytterligare en Bild 1. Per Eriksson, år tjänst, denna gång som förvaltare vid Finnåkers bruk i Fellingsbro. Vid Finnåker förbättrade han arbetsvillkoren för arbetarna med bl.a. kortare arbetsdagar flyttade Per Eriksson till Gästrikland där han 1890 blev disponent för Hofors AB. 3 Han förvandlade Hofors bruk till ett modernt företag under de åren som han var där. Han lät bl.a. uppföra världens första eldrivna valsverk gifte sig Per Eriksson med 23-åriga Gerda Hansson från Stockholm. Äktenskapet varade dock bara i 6 år. År 1904 drabbades Per av en svår blindtarmsinflammation. Efter sin konvalescenstid anställde han en personlig sjuksköterska, fröken Hedvig Ulfsparre. Fröken Ulfsparre blev efter ett tag både husfru och värdinna hos Per Eriksson i Hofors herrgård. 5 Per Eriksson lämnade Hofors bruk 1916 då han gick i pension. 6 Under sitt liv hjälpte Per Eriksson många människor i sin omgivning. På sin 70-års dag fick ha ta emot en vackert bunden, ornamenterad och textad adress med orden med tack för att han skänkt glädje och hjälp åt sina vänner, åt de sjuka, de nödställda, de arbetstungade, åt ensamma åldringar och åt de unga som strävat mot hägrande framtidsmål. 7 Per Eriksson avled 1928 och testamenterade en stor del av sitt kapital, nästan 5 miljoner, till två fonder - Stiftelsen Brukspatronen Per Erikssons Västmanlandsfond och Gästriklandsfond. I kapitalet ingick bl.a. Per Erikssons gamla föräldrahem i Gamla Viker som Västmanlandsfonden idag förvaltar Cnattingius Alfhild. Sid Cnattingius Alfhild. Sid Enligt sammanställning av Per Erikssons arkiv utförd av Länsmuseet Gävleborg 6 Cnattingius Alfhild. Sid Hagen Ellen. Sid. 41 4

5 Gamla Viker Gamla Viker ligger ca 2 mil sydväst om Nora i Västmanland i Örebro län. Den lilla byn utgör ett område av riksintresse för kulturmiljövård och har varit det sedan Bergshanteringen som pågått ända sedan medeltiden i området har präglat bebyggelsen och det omgivande landskapet. Idag finns fortfarande spår av de olika bebyggelsestrukturerna som t.ex. bergsmansgårdar och smedjor. Motiveringen och anledningen till att området är intressant som riksintresse är att det är en bergsmansby med ett småbrutet odlingslandskap med äldre påkostade bergsmansgårdar. 8 Någon gång mellan åren 1868 till 1882 skriver den gamle bergsmannen Anders Larsson följande om hur det hade sett ut i Gamla Viker i början av 1800-talet: För 50 år sedan kallades byen för Gråby, det fanns den tiden icke et enda röfärgadt hus i byen. Hemmansägare förargade på detta höknamn, börjar röfärga både nya och gamla hus och har nu således detta höknamn gått ut. 9 Bild 2. Över bäcken vid fastigheten ligger en del av ett s.k. hyttklot. Ett hyttklot består av bl.a. det järn som fastnat i masugnspipan och som först kommer loss vid rivning av masugnen. Den andra delen av klotet finns idag på Örebro läns museum. Det finns ytterst få av dessa klot bevarade idag Larsson Anders. Sid. 52 5

6 Historik, fastigheten Gamla Viker 4:2 Enligt äldre kartmaterial kan man tyda att det på platsen tidigare funnits en hytta. Hyttan ska ha varit igång fram till 1780-talet. Idag kan man finna spår efter hyttans kolhus och rostgropar i jord och trädgårdsland vid huvudbyggnaden. 10 På den geometriska kartan från 1705, se nedan, kan man se att det på platsen funnits ett flertal hus. Det går dock inte att tyda om dessa hus var bostadshus eller enbart byggnader som hörde till hyttan. Bild 3. Utsnitt från karta från Geometrisk avmätning av Vikers socken. Med tillstånd från Lantmäteriet. Om man ska tro dateringen som är inristad i putsen i huvudbyggnadens källare ska den vara från år Enligt uppgift ska årtalet också vara skrivet under putsen. Om denna datering stämmer är det den äldsta byggnaden på platsen som idag finns kvar. Enligt husförhörslängder ska en man vid namn Daniel Danielsson ( ) ägt marken där fastigheten idag är belägen. Runt år 1810 lät han en av sina söner, Olof Danielsson ( ) överta området. På marken lät sonen uppföra en bostad, 11 och det är förmodligen delar av Olof Danielssons hus som vi ser idag. Det är först på en skifteskarta från år som det går att uttyda dagens gårdsmönster, se nästa sida. På denna karta, samt på en karta från , kan man tydligt se att det runtomkring gården funnits flera byggnader som idag är borta. 10 Informant Per Erik Persson, Karlsson Sune. Sammanfattning av husförhörslängder. 6

7 Bild 4. Skifteskarta från 1849/1850. Kartan finns att beskåda på gården. Huvudbyggnaden, magasin/ flygelbyggnader samt smedjan är markerade. På ett fotografi från ca 1890/1900 flankeras huvudbyggnaden av bara ett magasin. Dock kan man på kartan från se att det har funnits två uthus i vinkel framför huset. Idag finns det återigen två uthus varav det äldsta förmodligen är från början av 1800-talet och det yngre från 1910-talet. Bild 5. Bild över gården från omkring sekelskiftet Vid denna tid fanns det bara en flygelbyggnad. 7

8 Gården idag På gården finns idag en huvudbyggnad med källare, ett magasin med spannmålsloft, ett f.d. brygghus och bagarstuga (används idag som bl.a. kontor), en ladugård och en smedja. Situationsplan, skiss, över gården och dess närmaste omgivning. (Skissen gjord av Charlotta Hagberg efter en karta över byn.) Bild 6. Det f.d. brygghuset och bagarstugan, används numera som bl.a. kontor. 8

9 Bild? Ladugården med bl.a. höskulle, spiltor och dass. Bild 7. Ladugården. Bild 8. Smedjan. 9

10 Huvudbyggnaden har en inredd våning samt en kallvind. På nedervåningen finns tre rum samt kök, badrum och pannrum. Magasinet består av en del som idag används som trädgårdsbod samt en del med ett f.d. spannmålsloft. Nedanstående planritningar är endast skisser och är inte skalenliga. Skisserna är gjorda av Charlotta Hagberg, Huvudbyggnadens nedervåning. Källaren finns under köket. Del av huvudbyggnadens vind. Köksvinden är ej utritad. Planskiss över magasinets nedervåning och loft. 10

11 Exteriör, huvudbyggnad samt magasin Huvudbyggnaden har en timmerstomme som är klädd med stående rödfärgad locklistpanel. Knutar och vindskivor är vitmålade. Alla knutar är inbyggda med knutlådor. Grunden är putsad och gråmålad. Den synliga källarväggen under dagens kök är också gråmålad. Taket består till stor del av ett sadeltak med enkupigt tegel. Mot sydost är dock taket valmat. På taket finns två gjutjärnsskorstenar samt en skorsten av tegel. En av gjutjärnsskorstenarna är numera bara en attrapp då det är tegelskorstenen som används idag. De flesta fönster på nedervåningen är kopplade tvåluftsfönster med sex spröjsade rutor. På vindsvåningen sitter enkelfönster med åtta spröjsade rutor. Undantagen är på den norra sidan där det på vinden finns ett blyspröjsat fönster med 4 x 4 rutor och ett enkelfönster med sex spröjsade rutor. På nedervåningen, mot norr, finns ett kopplat treluftsfönster med spröjs, samt mot söder, ett enluftsfönster med tre spröjsade rutor. Både dörren vid huvudentrén, dörren vid köksingången samt källardörren är målade i en grå kulör. Runt entrédörren finns en vitmålad dörromfattning som troligtvis är från början av 1800-talet, medan dörren förmodligen är från tidigt 1900-tal. Framför huvudentrén finns en stentrapp med fyra trappsteg och vid trappan till köksingången finns också en trappa med fyra trappsteg, denna är dock i trä. Bild 9. Söderfasad. 11

12 Bild 10. Östfasad. Bild 11. Del av norrfasad. 12

13 Bild 12. Norrfasad, mot badrummet. Notera det blyspröjsade fönstret på vinden. Bild 13. Norrfasad, köksingången. Tegelskorsten mot norr, järnskorsten mot söder. 13

14 Bild 14. Västfasad, mot köket. Ovanpå köket finns en liten oinredd vind. 14

15 Magasinet har även det en timmerstomme. Med undantag av den västra fasaden, är väggarna klädda med en stående rödfärgad locklistpanel. På den västra väggen har man rödfärgat direkt på timmerstommen. Taket är ett sadeltak med enkupigt tegel. Alla knutar är inbyggda i vitmålade knutlådor. Samtliga foder kring dörrar och fönsterluckor är vitmålade. Även vindskivorna är vitmålade. Magasinet har tre ingångar. Alla dörrar och fönsterluckor är målade i en ockragul kulör. Nyckelskyltarna är handsmidda och av äldre modell, troligtvis från 1700-talet. Samtliga dörrar har s.k. smällelås, varav två stycken är av äldre datum. Det nyare, på den norra dörren, är insatt 2001 eller Den norra dörren är något lägre än de andra två. Detta är ej så synligt då man har förlängt dörren genom att måla ockragult ovanför dörren på timmerväggen. Bild 15. Magasinets västfasad. 15

16 Bild 16. Sydfasad. Mot öster en nyare knutlåda som ska vitmålas. Bild 17. Den norra dörren. Förlängd genom målning på timmerväggen. 16

17 Beskrivning av rummen i huvudbyggnaden Nedervåningen Farstu Genom huvudingången kommer man in i en farstu. Till vänster innanför dörren finns en trappa till köket som ligger en halv våning upp. I taket ovanför trappan finns ett snedtak. Till höger innanför dörren finns en inbyggd klädhängare. Ytterdörren är en pardörr med innedörrar. Innedörrarna är målade i en blank, vit kulör. Förmodligen samtida med renoveringen på 60-talet. Insidan av ytterdörren har tre speglar, varav den övre är av linjeformat ornamentglas. På golvet i hallen finns en gråspräcklig linoleummatta och enkla vita golvlister. Väggarna är tapetserade med en modernare grå tapet. Taket är vitmålat och vid taket finns vitmålade hålkälslister. I hallen finns en garderob med fyra tapetserade garderobsdörrar med 60-tals handtag. I garderoben finns det en murstock bakom garderobsväggarna. Från hallen kommer man in i klädkammaren, badrummet, sovrummet och den stora kammaren. Samtliga dörrar till dessa rum är vita och har enkla vita dörrfoder. Ovanför trappan finns det även dörrar till vindstrappan och köket. Dörren till köket är lika som de övriga, medan dörren till vindstrappan består av en äldre spegeldörr som är beklädd med vitmålad masonit och har ett dörrtrycke från 1940/60-tal. Ovanför trappan finns en liten avsats. Där finns ett kopplat fönster med tre spröjsade rutor. Runt om finns enkla vitmålade foder. Under fönstret finns ett litet element. Ett element finns även innanför ytterdörren. 17

18 Samtliga strömbrytare i farstun/hallen, med undantag av strömbrytaren till badrummet, är av 1940/50-tals typ. Bild 18. Garderoben i hallen med inbyggd murstock. I taket ser man en inklädd takbjälke. Bild 19. Trappan upp till köket. Klädkammare I klädkammaren består väggarna av målad masonit i en gråbeige kulör. På golvet finns en gråmelerad linoleummatta med enkla vitmålade golvlister. Taket är vitmålat med vita hålkälslister. Strömbrytaren innanför dörren är av 1940/50-tals typ. 18

19 Badrum Badrummet har en blå linoleummatta med vita inslag, förmodligen från 1960-talet. På väggarna finns en något modernare blommönstrad våtrumstapet i vitt och blått. Taket är vitmålat med vita hålkälslister. Det finns en fuktskada i taket ovanför badkaret. Mot den norra väggen finns ett kopplat treluftsfönster med spröjs. Under fönstret finns ett element. I det nordöstra hörnet finns det en väggfast garderob med inbyggd torkställning. Väggarna i garderoben är av masonit och omålade. Den har 5 torkpinnar i trä. I garderoben finns även ett litet element. Dörren är en enkel gråmålad garderobsdörr. Bredvid garderoben finns en tvättho i plåt, förmodligen från 1960-talet. I badrummet finns ett gul/grönt badkar, ett beige handfat och en vit toalettstol. Ovanför handfatet sitter en äldre badrumslampa. Runt badrumsdörren finns vita enkla foder. En nyare ventilation är monterad ovanför dörren. Bild 20. I taket finns en fuktskada. Bild 21. Torkgarderob. 19

20 Sovrum Golvet består av ett modernare plastgolv i en gråbeige kulör. Runt golvet finns enkla vitmålade golvlister med en kantlist spikad längst ner mot golvet. I taket finns vita takskivor med vita hålkälslister. Mot norr finns ett kopplat tvåluftsfönster med spröjsade rutor. Runtom finns vita enkla fönsterfoder. Under fönstret finns ett element. Vid fönstret finns en 20 cm bred fönsterbräda klädd med laminatskiva, typ perstorpsplatta, med en svart kant. Dörren mot hallen samt dörren mot den lilla kammaren är båda vita och har enkla vitmålade dörrfoder. Bild 22. Sovrummet. Bild 23. Fönsterbräda med perstorpsplatta. 20

21 Lilla kammaren På golvet i den lilla kammaren finns en gråmelerad linoleummatta. Runt golvet sitter enkla vitmålade golvlister. Väggarna är tapetserade med en enklare grårandig modernare tapet med blommotiv. I taket finns vita takskivor med vita hålkälslister. Det finns två fönster i rummet, ett mot norr och ett mot öster. Fönstren är kopplade tvåluftsfönster med spröjs. Runtom finns vita enkla fönsterfoder. Likadana fönsterbräden som i sovrummet. Element under båda fönstren. Dörrarna är vita. Dörren mot stora kammaren har vita enkla foder. Dörren mot sovrummet har inga foder och sitter i en nisch som är 35 cm djup. Äldre strömbrytare av 1940/50-tals typ. Bild 24. Dörrnisch mot sovrummet. Bild 25. Lilla kammaren. 21

22 Stora kammaren På golvet i den stora kammaren finns en fiskbensmönstrad parkett. Runtom finns enkla trärena lister, mörkare än golvet. Väggarna tapetserade med en grå och vit tapet med ett medaljongmönster. I taket finns vita takskivor med vita hålkälslister. I rummet finns två fönster, ett mot söder och ett mot öster. Fönstren är kopplade tvåluftsfönster med spröjs. Runtom finns vita enkla fönsterfoder. Likadana fönsterbräden som i sovrummet och i lilla kammaren. Element under båda fönstren. Dörren mot hallen är vit och har vita enkla foder. I dörröppningen mellan lilla och stora kammaren finns en ca 30cm bred nisch. Äldre strömbrytare av 1940/50-tals typ. Bild 26. Dörröppning mot lilla kammaren. Bild 27. Stora kammaren. 22

23 Kök På golvet i köket ligger en gulbrun linoleummatta i kvadrater, 30x30 cm. Runt golvet finns enkla vitmålade golvlister. Taket är vitmålat och runtom sitter vitmålade hålkälslister. Den södra och västra väggen är tapetserade med modern tapet. Ovanför spis och diskbänk sitter kvadratiskt kakel. Runtomkring den väggfasta köksinredningen är väggen målad i en vit/beige kulör. Mot söder och väster sitter två fönster. Fönstren är kopplade tvåluftsfönster med spröjs. Runtom finns vita enkla fönsterfoder. Likadana fönsterbräden som i de övriga rummen. Element under båda fönstren. Det finns två dörrar, båda vitmålade. Runtom finns enkla, vitmålade dörrfoder. Längs med den norra och den östra väggen sitter väggfast köksinredning från 1960-talet. Skåpdörrar och lådor är släta och målade i en ljusblå kulör. På den södra väggen finns ett städskåp i samma stil. Alla dörrar och lådor har originalhandtag från 1960-talet. Mot den norra väggen finns en vedlår inbyggd i den fasta köksinredningen, i samma stil som övriga skåp. På den norra väggen finns även ett äldre kylskåp infällt bland skåpen. Köksinredningen är gjord av en tidigare arrendator, snickaren Nils Eriksson, vars farmor var kusin med Per Eriksson. En vit kökspanna av märket Husqvarna finns mot den norra väggen. Äldre strömbrytare av 1940/50-tals typ. Bild 28. Vedlår m.m. Bild 29. Köksinredning. 23

24 Farstu, nr 2 Farstun har likadant golv och golvlister som i köket. Taket är vitmålat och runtom sitter vitmålade hålkälslister. Väggarna ljust gråmålade. Ytterdörren har ornamentglas i den övre delen. Runtom sitter enkla, vitmålade dörrfoder. Dörrnisch på ca 20 cm. Även dörrfodren till toalettdörren är vitmålade. På den östra väggen, mot pannrummet, sitter ett proppskåp. Strömbrytare innanför ytterdörren, 1940/50-tals typ. Bild 30. Farstu. I bakgrunden syns köket. Toalett och skrubb På golvet finns en linoleummatta som är blå med vita inslag. Väggarna är målade i en grå kulör. Taket är vitmålat och runtom finns vita hålkälslister. Toaletten och handfatet är gröngula. På den södra väggen sitter ett element. Dörren till toaletten är vitmålad. Äldre strömbrytare. Bakom toaletten finns en liten skrubb. Detta lilla rum har förmodligen använts som torkrum. Väggar, golv och tak är lika som på toaletten. I skrubben finns väggfasta hyllor och ett lågt element. Ventilationslucka på den västra väggen. Bild 31. Gröngult sanitetsporslin på toaletten. 24

25 Pannrum Pannrummet har ett betonggolv som är delvis gråmålat. Väggarna, som är klädda med masonit, är målade i en grå kulör, med undantag av den östra väggen som är delvis omålad. Rummet har en enkel golvlist målad i samma kulör som väggarna. Taket är också klätt med masonit och målat i en gröngrå kulör. Runt taket sitter en kantig taklist. Rummet har en slät vitmålad dörr. Runtom finns enkla, vitmålade dörrfoder. På den södra väggen finns en murstock med en värmepanna. Till höger innanför dörren sitter en strömbrytare i svart bakelit. Bild 32. Pannrummet. 25

26 Vinden Trappa till kallvinden För att komma upp på vinden måste man gå upp 6 stycken gråmålade trappsteg. De tre nedersta trappstegen är inklädda med masonit. Trappavsatsen mellan trappan och vindsdörren består av spontade brädor. Under brädorna, som går att ta bort, finns ett tomt utrymme. Över brädorna har man lagt lösa bitar av korkmatta av olika sorter. Väggarna är klädda med masonit och målade i en ljusgul kulör. Enkla gulmålade golvlister. Gulmålade hålkälslister längs med taket. Även taket är målat i en ljusgul kulör. Rakt fram ovanför avsatsen finns en gulmålad igenspikad toalettdörr med enkla gula dörrfoder. Dörren till toaletten blev igenspikad när man byggde pannrummet på nedervåningen och behövde mer takutrymme för pannan. Då dörröppningen är igenspikad går det ej att göra en ordentlig besiktning av utrymmet men genom att kika in genom några springor går det att se att det finns ytterligare en dörr i utrymmet. Till höger om avsatsen finns en äldre bräddörr. 160 cm hög, 90 cm bred. Den har rundade plattgångjärn vilket förkom på 1700-talet. Låset är ett smällelås som var vanligt på 1700-talet och 1800-talets början. Handtaget har en barockform, vanligt vid samma tidsperiod. Spår på dörren tyder på att den inte sitter på sin ursprungliga plats då man kan se att både handtag och lås har fått nya placeringar. Bredvid vindsdörren sitter en modernare strömbrytare. 26

27 Bild 33. Trappan upp till vinden. Bild 34. Vindsdörren med 1700-tals beslag. 27

28 Kallvind, väster Även på insida av vindsdörren kan man se att handtaget har fått en ny placering. Man kan även se att den ursprungliga dörröppningen varit mindre än vad den är idag. Golvet består av ett äldre obehandlat plankgolv med breda plankor spikade med smidda spikar. Obehandlade timmerväggar, dock har vissa stockar spår efter rödfärgning, lerklining och uthuggningar. Vissa stockar visar även tecken på att vara angripna av skadedjur. Det finns inget innertak och takbjälkarna är synliga. Vissa av dessa visar spår på att de är återanvända. En bjälke har ett längre uthugget spår, vilket visar på att denna bjälke tidigare har använts till stommen i ett hus då dessa spår höggs ur för att man skulle få plats med drevning/isolering mellan stockarna. Yttertaket vilar på ett nyare brädtak. Mot norr finns ett äldre, förmodligen 1700-tals, blyspröjsat fönster med 4 x 4 rutor. Innanför sitter två stormjärn. Mot söder finns ett spröjsat fönster med 8 rutor med äldre glas. Bild 35. Takbjälkar i det västra vindsrummet. Till vänster på bilden syns två ventilationsrör. Bild 36. Blyspröjsat fönster. Fönstret har en skada högst upp i det vänstra hörnet. 28

29 Mot sydväst är golvet upphöjt med ett nyare snedtak för trappen på nedervåningen. Vid snedtaket mot söderväggen är väggen lerklinad och visar spår av en stänkmålning. Snett ovanför stänkmålningen finns en mindre uthuggning i väggen. Mittemot finns resterna efter en timmervägg. Denna del har också en lerklining med en likadan stänkmålning i bl.a. en röd kulör. Där den gamla väggen förmodligen suttit finns idag en liten upphöjning i golvet. Innanför det tidigare rummet är golvbrädorna lagda åt två olika håll. Bild En mindre del av ytterväggen är lerklinad och stänkmålad. Mittemot är en lite väggstump också lerklinad och målad. På den norra delen av rummet finns två ventilationsrör som går upp mot murstocken i nästa rum. På denna sida finns även en liten utbyggnad av plank med ventilationslucka. Det är enligt uppgift i denna del som den tidigare toaletten var inrymd. Bild 39. Träkonstruktionen ska innehålla den tidigare toaletten som numera är borttagen. 29

30 Kallvind, öster Golvet består av kilformade breda plankor spikade med smidd spik. Mot väggen finns en bred planka uppspikad med smidda spik, ca 40 cm hög. En liknande planka finns även på loftet i magasinet. Även här syns spår av återanvända timmerstockar i väggarna. Takbjälkarna är skarvade i mötet med det västra vindsrummet. Äldre uthuggningar syns i några takbjälkar. Det finns en vitkalkad murstock vid den västra väggen. I rummet finns två fönster, ett mot söder och ett mot öster, likadana som i det västra rummet. I mitten av rummet finns en bärlina på golvet. I bärlinan sitter ett stag. Det finns även en bjälke/stock som stagar upp taket mot norr. På väggen, mot norr vid dörren, sitter ett längre lodrätt järnstag. Dörren mot det norra rummet är en äldre plankdörr med handsmidda järn och trähandtag som är spikad med smidda spikar. Även här verkar det som den ursprungliga dörröppningen varit lägre än den är idag. Bild 40. En bredare planka uppspikad mot väggen. På golvet finns en bärlina. Bild 41. Plankdörr som leder in till den norra delen av vinden. 30

31 Bild 42. Till vänster ser man spår i timmerväggen efter ytterligare en vägg. Man ser även att dörröppningen varit lägre. Bild 43. Takbjälkar som möts i det sydöstra hörnet. 31

32 Kallvind, norr Golvet består av kilformade breda plankor spikade med smidd spik. Den västra väggen är skarvad, likaså den östra och den södra. Längs med den östra och den västra väggen finns lister utmed golvet/väggen. Två lodräta järnstag på söderväggen. Ett vågrätt på västerväggen. Taket är ett vitmålat brädtak. Även takbjälkarna är vitmålade. Vissa takbrädor skiftar i en rosa kulör och har förmodligen varit rödfärgade innan de blev vitmålade. Någon bräda ser även ut att ha varit svart innan den blev vit. Det finns två fönster i rummet. Fönstret mot öster är lika som övriga fönster på vinden. Ett lodrätt stag sitter monterat bredvid fönstret. Fönstret mot norr är förmodligen från 1700-talet med 6 små rutor. Det har liggande glas och har äldre beslag och hasp. Fönsterbågen har varit vitmålad. Runtom sitter profilerade foder som är blåmålade. Två lodräta stag monterade precis bredvid fönstret. Mycket spår av skadedjur på golvet. Även spår av skadedjur på takbjälkar. Ovanför det norra rummet finns en liten vind med ingång från det östra vindsrummet. Bild 44. På den västra väggen syns det tydligt att väggen är iskarvad med nya timmerstockar. Bild 45. Liten vind/loft ovanför det norra rummet. Bild 46. Detaljbild av hasp, förmodligen 1700-tal. 32

33 Lönnrum mellan köksvinden och den övriga vinden Mellan kallvinden och köksvinden finns ett litet utrymme som inte har någon ingång. I detta lilla utrymme, som går att se via några saknade timmerstockar i det västra vindsrummet, finns diverse saker inslängda. Bl.a. finns där äldre tapeterrullar och tapetrester, lampor samt en gammal symaskin. Tapeterna kan vara värda att spara då de tidigare kan ha funnits uppsatta i huset. Bild 47. Samtliga tapeter är förmodligen från åren 1920 till

34 Krypvind över köket Ovanför det nuvarande köket finns en vind som endast är möjlig att komma åt via stege från utsidan av huset. Yttertaket vilar på ett nyare brädtak. Under vindstrappan Under avsatsen ovanför vindstrappan kan man ta bort golvplankorna. Under golvet finns ett utrymme mellan köksdelen och det övriga huset. En liten trästege leder ner till marken. Här syns det ganska tydligt att huset består av minst två hus som byggts ihop. Den västra timmerväggen går ner mot stenkällaren. Den östra timmerväggen går ner till marken. Ingen av väggarna är rödfärgade. Ungefär i mitten av utrymmet finns det på den västra och östra väggen två nästan identiska uthuggningar mittemot varandra. Golvet består av ett jordgolv. Nere i utrymmet finns dragna vattenledningar. Bild 48. Den södra väggen. Bild 49. En stege leder ner till marken. Ovanför stegen syns en av urhuggningarna. 34

35 Källaren När man öppnat den yttre källardörren går man ner tre trappsteg och kommer då till en brunmålad plankdörr. Dörren är av äldre datum med gamla handsmidda gångjärn och hasp. I valvet mellan de båda dörrarna är taket målad med en gulbeige kulör. I källaren finns det en potatisränna eller rovränna. Början av rännan finns idag inbyggd under huset. På två ställen är årtalet 1668 inristat i putsen. Det sägs att det är detta år som källaren byggdes. Om detta stämmer går ej att bekräfta. På ett ställe står det 1993, förmodligen är det året som senaste renoveringen utfördes. Golvet är gjutet och tillkom Då murade man även upp mellanbalkar. Väggar och tak består av natursten som delvis är putsad med en vit puts. På några ställen kan man se att man lagat stenpartierna med tegel. Bild 50. Den inre källardörren. Bild 51. Vid taket mynnar potatis/rovrännan ut. 35

36 Beskrivning av magasinet med spannmålsloft Trädgårdsbod, norr Denna del av magasinet används idag som trädgårdsbod. Golvet består av ett obehandlat trägolv. Väggarna är omålade timmerstockar. Taket är ett obehandlat trätak med synliga bjälkar. På några av väggarna och på någon av takbjälkarna finns det uppskrivet med vit krita, när och vad som har renoverats i magasinet. Detta skrevs av en tidigare arrendator, Nils Eriksson. På ett ställe står det: - Rätat boden På ett annat ställe: - Golv lagt Han har även skrivit upp vad han gjort på huvudbyggnaden: - Nymålat 1973 mangårdsbyggnad. Plankdörren till magasinet är lagad med två nya plankor och har ett nyare smällelås. Dörreglarna är profilerade. Bild 52. Dörren är lagad med nyare plank samt ett nytt lås i äldre stil. 36

37 Nedervåning, söder Del två av magasinet har två ytterdörrar. Den norra dörren går till en trappa som leder upp till loftet. Trappan är en omålad trätrappa med 9 trappsteg. På väggen vid trappan sitter en enkel ledstång av en tillhuggen slana. Den norra väggen i trappan består av en obehandlad timmervägg, medan den södra är en obehandlad plankvägg. Insidan av plankdörren är omålad och har ett äldre smällelås och är spikad med smidda spik. Dörreglarna är något kilformade och profilerade. Den södra plankdörren leder in till ett litet rum med ett äldre obehandlat plankgolv. Rummet har inget innertak, utan ett obehandlat trätak med synliga bjälkar. Väggarna består av obehandlade timmerstockar. Dock kan man se att det i det sydvästra hörnet är tydliga spår efter tidigare knutar. Man kan även se spår av rödfärg på vissa av stockarna. De flesta stockar på den västra väggen har spår av rödfärg. Insidan av plankdörren är omålad och har precis som den andra dörren ett äldre smällelås. Även här är den spikad med smidda spik och dörreglarna något kilformade och profilerade. Bild 53. I det sydöstra hörnet ser man att timmerstockarna är återanvända. Bild 54. Smällelås. 37

Vård- och underhållsplan. Lägenheten i Smedstorps dubbelgård Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M. Rapport 2012:211

Vård- och underhållsplan. Lägenheten i Smedstorps dubbelgård Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M. Rapport 2012:211 Rapport 2012:211 Vård- och underhållsplan Lägenheten i Smedstorps dubbelgård Smedstorp 1:5 Norra Vi socken Ydre kommun Östergötlands län Marie Hagsten Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M AVDELNINGEN

Läs mer

grundligt. Följ med och se hur det gick till! Text Sofia Meurk och Nella Bergström Foto Per Myrehed och Sofia meurk

grundligt. Följ med och se hur det gick till! Text Sofia Meurk och Nella Bergström Foto Per Myrehed och Sofia meurk Så räddas en söderkåk I Vita bergens kulturkvarter i Stockholm finns fortfarande 1700-talsbebyggelse bevarad, ägd av staden och uthyrd som bostäder eller lokaler. Under ett par år har ett av husen restaurerats,

Läs mer

byggnadsvård Flens järnvägshotell Antikvarisk förundersökning Orresta 3:5, Flens socken, Flens kommun, Södermanlands län Dag Forssblad Rapport 2007:4

byggnadsvård Flens järnvägshotell Antikvarisk förundersökning Orresta 3:5, Flens socken, Flens kommun, Södermanlands län Dag Forssblad Rapport 2007:4 byggnadsvård Flens järnvägshotell Orresta 3:5, Flens socken, Flens kommun, Södermanlands län Antikvarisk förundersökning Dag Forssblad Flens järnvägshotell Orresta 3:5, Flens socken, Flens kommun, Södermanlands

Läs mer

Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:25. Helén. Sjökvist

Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:25. Helén. Sjökvist Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:25 Västerås biskopsgård Interiör renovering 2008 Antikvarisk kontroll Kvarteret Hagbard 4 Västerås domkyrkoförsamling Västmanland Helén Sjökvist Västerås biskopsgård

Läs mer

Renoveringsråd för äldre hus i Tanum

Renoveringsråd för äldre hus i Tanum Renoveringsråd för äldre hus i Tanum Renoveringsråd för äldre hus i Tanum ansvarig utgivare Miljö och byggnadsnämnden, Tanums kommun text och foto Cecilia Wingård 2013 illustrationer Frank Boberg, Maja

Läs mer

ÄLVIKS GÅRD Lidingö stad Översiktlig beskrivning av LANTBRUKETS EKONOMIBYGGNADER Av arkitekt Reima Birko 2005 1

ÄLVIKS GÅRD Lidingö stad Översiktlig beskrivning av LANTBRUKETS EKONOMIBYGGNADER Av arkitekt Reima Birko 2005 1 ÄLVIKS GÅRD Lidingö stad Översiktlig beskrivning av LANTBRUKETS EKONOMIBYGGNADER Av arkitekt Reima Birko 2005 1 Inledning Denna översiktliga beskrivning av lantbrukets ekonomibyggnader på Älviks gård,

Läs mer

Uppsala stad och kommun Kv Atle, Kungsängen 7:2. Renovering 2004-2006 Antikvarisk kontrollrapport. Johan Dellbeck 27.11.2006

Uppsala stad och kommun Kv Atle, Kungsängen 7:2. Renovering 2004-2006 Antikvarisk kontrollrapport. Johan Dellbeck 27.11.2006 Uppsala stad och kommun Kv Atle, Kungsängen 7:2 Renovering 2004-2006 Antikvarisk kontrollrapport Johan Dellbeck 27.11.2006 Innehållsförteckning Inledning s 2 Historik s 3 Byggnadsbeskrivning s 3 Hus I

Läs mer

Björksättra. Antikvarisk förundersökning av mangårdsbyggnaden Björksättra gård, Björksättra 1:117, Huddinge socken och kommun, Södermanland.

Björksättra. Antikvarisk förundersökning av mangårdsbyggnaden Björksättra gård, Björksättra 1:117, Huddinge socken och kommun, Södermanland. Björksättra Antikvarisk förundersökning av mangårdsbyggnaden Björksättra gård, Björksättra 1:117, Huddinge socken och kommun, Södermanland. Rapport 2011:12 Lisa Sundström Björksättra Antikvarisk förundersökning

Läs mer

LOKAL BYGGNADSORDNING FÖR BISPBERG

LOKAL BYGGNADSORDNING FÖR BISPBERG LOKAL BYGGNADSORDNING FÖR BISPBERG ALLMÄNNA RÅD OCH REKOMMENDATIONER VID ÄNDRING AV BEFINTLIG BEBYGGELSE SAMT VID NYBYGGNAD BILAGA TILL OMRÅDESBESTÄMMELSER 2013-08-28 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning...

Läs mer

IV.1. Universitetets renovering av S:t Niklas n:ris 7 och 8 1966-67.

IV.1. Universitetets renovering av S:t Niklas n:ris 7 och 8 1966-67. IV. SANERING/RENOVERING I ÖFRE FJÄRDINGEN 1966-74 - NÅGRA EXEMPEL. Detta kapitel kommer att helt kort redovisa sanering/renoveringar som utfördes i Öfre Fjärdingen. Jag tar upp bakgrunden, finansiering,

Läs mer

HUSEN SOM BLEV ÖVER - varsam renovering ger nytt liv

HUSEN SOM BLEV ÖVER - varsam renovering ger nytt liv Agrarhistoria i Västra Götaland HUSEN SOM BLEV ÖVER - varsam renovering ger nytt liv Gårdssmedjan på gården Kullen i Gudhem, Falköpings kommun. Läs på sidan 12 om om hur renoveringen gick till. Projektansvarig:

Läs mer

Rapport Länsmuseet Gävleborg 2008:03 GÅRDAR I TORSÅKER. En selektiv byggnadsinventering. Hofors kommun Gästrikland 2007.

Rapport Länsmuseet Gävleborg 2008:03 GÅRDAR I TORSÅKER. En selektiv byggnadsinventering. Hofors kommun Gästrikland 2007. Rapport Länsmuseet Gävleborg 2008:03 GÅRDAR I TORSÅKER En selektiv byggnadsinventering Hofors kommun Gästrikland 2007 Ulrika Olsson Länsmuseet Gävleborgs rapportserie Rapportserien innefattar rapporter

Läs mer

Tingshuset med tomt UNDERHÅLLS- OCH ÅTGÄRDSPROGRAM STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM 2012 DNR 2012:031

Tingshuset med tomt UNDERHÅLLS- OCH ÅTGÄRDSPROGRAM STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM 2012 DNR 2012:031 UNDERHÅLLS- OCH ÅTGÄRDSPROGRAM STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM 2012 DNR 2012:031 Tingshuset med tomt Haninge hembygdsgille Haninge hembygdsgille Västerhaninge socken Haninge kommun Södermanland 2012 Hedvig Bellberg

Läs mer

2009-11-22. Sundsvalls Stadshus Kv Stadshuset 1, Stora torget. Konsekvensanalys och vårdprogram 2009 Arbetshandling 2009-11-22

2009-11-22. Sundsvalls Stadshus Kv Stadshuset 1, Stora torget. Konsekvensanalys och vårdprogram 2009 Arbetshandling 2009-11-22 2009-11-22 Sundsvalls Stadshus Kv Stadshuset 1, Stora torget Konsekvensanalys och vårdprogram 2009 Arbetshandling 2009-11-22 sid 1 2009-12-03 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Program för förändring

Läs mer

- Respektera husets ursprungliga proportioner, material och planlösning. Löpande underhåll är att föredra framför omfattande ombyggnader.

- Respektera husets ursprungliga proportioner, material och planlösning. Löpande underhåll är att föredra framför omfattande ombyggnader. Vård av äldre hus Sammanfattning: Detta kapitel ger konkreta råd för hur vi bör sköta äldre hus. Det är uppdelat i tolv stycken som berör olika specifika frågeställningar. Innehållet kan sammanfattas på

Läs mer

Bygg med känsla. SOTENÄS KOMMUN Miljö och Bygg. Råd och riktlinjer för nybyggnad och ombyggnad av småhus i Sotenäs kommun

Bygg med känsla. SOTENÄS KOMMUN Miljö och Bygg. Råd och riktlinjer för nybyggnad och ombyggnad av småhus i Sotenäs kommun Bygg med känsla SOTENÄS KOMMUN Miljö och Bygg Råd och riktlinjer för nybyggnad och ombyggnad av småhus i Sotenäs kommun Förord Den byggda miljön är en stor tillgång för Sotenäs kommun. Bebyggelsen skapar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2012-10-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2012-10-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2012-10-11 KF:s na:idli~rg NR 59 2012 13 (36) 209 Dnr 2010/60 Detaljplan för kvarteret Rådmannen, centrala Sala, fastigheterna Rådmannen 1-7,9-11

Läs mer

BELÄGGNING OCH TROTTOARER 1.1 Gatorna i Norrmalm har grusbeläggning, med undantag av Alholmsgatan, delar av Christinegatan samt Jakobsgatan och Kvastbergsgatan, som alla har asfaltbeläggning. Grus kan

Läs mer

Fiskmåsen 13, Tranås

Fiskmåsen 13, Tranås Fiskmåsen 13, Tranås Kulturhistorisk dokumentation av fabriksbyggnad på Fiskmåsen 13 i Tranås Tranås stad i Tranås kommun, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2015:1 Anders Franzén

Läs mer

OPPIGÅRDS PÅ DEGERKÖLSVALLEN

OPPIGÅRDS PÅ DEGERKÖLSVALLEN Rapport Länsmuseet Gävleborg 2014:04 OPPIGÅRDS PÅ DEGERKÖLSVALLEN Antikvarisk medverkan vid renovering av bod med källarsvale Svedja 5:6 Färila socken Ljusdals kommun Hälsingland 2010 2011 Daniel Olsson

Läs mer

Varsam eller ovarsam renovering? Vad påverkar renoveringar av trapphus och fönster i flerbostadshus i Stockholm?

Varsam eller ovarsam renovering? Vad påverkar renoveringar av trapphus och fönster i flerbostadshus i Stockholm? Varsam eller ovarsam renovering? Vad påverkar renoveringar av trapphus och fönster i flerbostadshus i Stockholm? Lena Pella Bebyggelsehistoria med byggnadsvård, vt 2005 Konstvetenskapliga institutionen

Läs mer

LANTBRUKETS GAMLA BYGGNADER RUM FÖR NYA IDÉER

LANTBRUKETS GAMLA BYGGNADER RUM FÖR NYA IDÉER LANTBRUKETS GAMLA BYGGNADER RUM FÖR NYA IDÉER I någon mening tillhör jordbrukets byggnader oss alla. De präglar landskapet vi rör oss genom, och platserna där vi stannar till. Men de är inte bara landmärken

Läs mer

2005:101. Citadellet och Gråen. Anna Ligoura. Regionmuseet Kristianstad Landsantikvarien i Skåne

2005:101. Citadellet och Gråen. Anna Ligoura. Regionmuseet Kristianstad Landsantikvarien i Skåne 2005:101 Citadellet och Gråen 2005 Anna Ligoura Regionmuseet Kristianstad Landsantikvarien i Skåne Rapport 2005:101 Citadellet och Gråen - motivtext för skyddsföreskrifter 2005 Landskrona kommun Skåne

Läs mer

Täljöviken. Kulturmiljöinventering, Österåkers socken och kommun, Uppland. Kersti Lilja Rapport 2005:11

Täljöviken. Kulturmiljöinventering, Österåkers socken och kommun, Uppland. Kersti Lilja Rapport 2005:11 Täljöviken Kulturmiljöinventering, Österåkers socken och kommun, Uppland Kersti Lilja Rapport 2005:11 Täljöviken Kulturmiljöinventering, Österåkers socken och kommun, Uppland Kersti Lilja Rapport 2005:11

Läs mer

Linköpings slott mer komplext än någon kunnat ana

Linköpings slott mer komplext än någon kunnat ana Linköpings slott mer komplext än någon kunnat ana Då Fastighetsverket 1995 beslutade att putsa om Linköpings slotts slitna fasader, som stått orörda sedan 1930-talet, gavs möjlighet att göra en noggrann

Läs mer

Bebyggelsen i Drumlinområdet

Bebyggelsen i Drumlinområdet Länsstyrelsen i Örebro län Rapport 2010:43 Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2011:6 Bebyggelsen i Drumlinområdet Riksintresseområde T10 Kulturhistorisk utredning Edsberg, Hackvad, Hardemo, Knista, Viby

Läs mer

SVERIGES FÖRSTA NORMALSPÅRIGA JÄRNVÄG

SVERIGES FÖRSTA NORMALSPÅRIGA JÄRNVÄG SVERIGES FÖRSTA NORMALSPÅRIGA JÄRNVÄG - mellan Nora-Ervalla och Nora-Gyttorp med stickspår till Pershyttan. Utredning för byggnadsminnesförklaring 2005 2 SVERIGES FÖRSTA NORMALSPÅRIGA JÄRNVÄG - mellan

Läs mer

Värt att värna - Voxtorps socken

Värt att värna - Voxtorps socken Värt att värna - Voxtorps socken Karta över Voxtorps socken, med urval av objekt och miljöer. 1 Voxtorps socken ligger i Östbo härad, sydost om tätorten Värnamo. Under medeltiden skrevs sockennamnet Owaxthorp.

Läs mer

Kv Lönnen 14, fd Telegrafverkets hus, Sundsgatan/Lillbrogatan, Piteå. Antikvarisk förundersökning 2013 12 20

Kv Lönnen 14, fd Telegrafverkets hus, Sundsgatan/Lillbrogatan, Piteå. Antikvarisk förundersökning 2013 12 20 Kv Lönnen 14, fd Telegrafverkets hus, Sundsgatan/Lillbrogatan, Piteå Antikvarisk förundersökning 2013 12 20 ADRESS Fagerdalsgatan 9, 852 39 Sundsvall TELEFON 070 4313171 www.adlcreativa.se Innehåll Innehåll...

Läs mer

Höstmarknad på Per Hans igen

Höstmarknad på Per Hans igen Föreningens ordf. Styrelsens ordf. Vice ordförande Sekreterare Kassör Redaktion Föreningen Eric Lilius Tommy Carlstein Christer Fahlström Tore Persson Claes-Göran Kind Marianne Rosén Skånska Gårdar St

Läs mer