Utredning av vattenskadetrender

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utredning av vattenskadetrender"

Transkript

1 Utredning av vattenskadetrender Hur kan antalet vattenskador minskas? Investigation of water damages How can the number of water damages be reduced? Författare: Uppdragsgivare: Handledare: Lovisa Hjalmarsson Ayna Aydogdyeva Vattenskadecentrum Hampus Asp, Säker vatten AB Kai Ödeen, KTH ABE Examinator: Examensarbete: Per Roald, KTH ABE 15 högskolepoäng inom Byggteknik och Design Godkännandedatum: Serienummer: BD 2015:11

2

3 Sammanfattning Vatten är en av de vanligaste skadeorsaken i Svenska byggnader. Det inträffar vattenskador varje år och dessa kostar 5-6 miljarder att åtgärda. Detta problem har legat till grund för vårt arbete där vi frågar oss: Hur kan antalet vattenskador minskas? Vi har försökt att besvara frågan med hjälp av statistik från Vattenskadecentrum, intervjuer med branschfolk och studier av branschregler. Det som framkommit är att badrum och kök är de mest drabbade utrymmen. Efter år 2011 har andelen skador i kök blivit fler än de i badrum. Orsaken till detta är ökningen av trycksatta vattenledningar i kök samt avsaknaden av krav på tätskikt och golvbrunn. Trots att vattenanvändningen i badrum, relativt sätt, har ökat har andelen skador minskat tack vare förbättrad teknik, strängare normer och bättre material. Vi tror att om antalet vattenskador ska minskas bör branschregler för kök kompletteras, utbilda och auktorisera fler företag samt upplysa fastighetsägare om vikten av fackmässigt byggande. Nyckelord: Vattenskador, vattenskadetrender, Vattenskadecentrum, branschregler, badrum, kök, vattenskadestatistik II

4 III

5 Abstract Water is one of the most common cause of injuries in Swedish buildings. It occurs water damages every year and it costs 5-6 billions to repair. This problem has been the basis for our report with the question: How can the number of water damages be reduced? We have tried to answer the question using data from Vattenskadecentrum (Water damage center), interviews with professionals and studies of regulations. What has appeared is that the bathroom and kitchen are the most affected areas. After 2011, the quantity of water damages in the kitchen has passed the quantity of water damages in the bathroom. This is due to the increased number of pressurized water pipes in the kitchen and the absence of requirements for waterproofing and draining gutter. Despite the change of water usage in bathrooms, the percentage of water damages in bathrooms has decreased thanks to improved technique and materials. To reduce the number of water damages should regulations for the kitchen enlarge, train more in the industry and inform property owners about the importance of professionallybuilding. Keywords: Water Damage, Water Damage trends, Vattenskadecentrum (Water Damage Center), industry regulations, bathroom, kitchens, water damage statistics IV

6 V

7 Förord Detta examenarbete har författats av två studenter på Högskoleingenjörsprogrammet i Byggteknik och Design på Kungliga Tekniska Högskolan och är ett avslutande moment för utbildningen. Arbetet har skrivits under 10 veckors heltidsstudier och motsvarar 15 högskolepoäng. Rapporten har skrivits på uppdrag av Säker Vatten AB och Vattenskadecentrum för att marknadsföra Vattenskadecentrum och den skadeförebyggande verksamheten. Tack till: Hampus Asp som har varit vår näringslivshandledare på Säker Vatten AB och som inte bara hjälpt oss med att bygga ett kontaktnät, utan även delat med sig av kunskap från egen erfarenhet. Vår akademiska handledare Kai Ödeen som har varit ett stort stöd i rapportskrivningen, från första meningen till färdigställandet av rapporten. Alla vi har intervjuat under arbetets gång som har hjälp oss med faktainsamlingen: Hans Möller Jochum Eliasson Jon Herrdahl Kenth Ström Malin Degeus Mats Nilsson Per Thögersen Peter Bratt Rolf Kling, Vi vill även rikta ett tack till Per Roald, Sten Hebert och Katharina Lindroos. VI

8 VII

9 Ordlista Armatur/Ventil: anordning som används för att reglera och/eller stänga av tillförseln av vätska eller gas i rör- eller kanalsystem. Bar: Tryckenhet, definierad som Pa 10mVp. Golvbrunn: anordning som används för att avleda och föra bort vatten från en byggnad. Golvbrunn finns vanligtvis i våtrum. H-metoden: Metod som används när väggmatta ska monteras utan skarvar. Installationer: Denna rapport syftar på installation av vattenanslutna maskiner så som diskmaskin kyl/frys, ismaskin, tvättmaskin m.m. Kemfog: En metod som används för att sammanfoga plastmattor. Kommod: Möbel med nedsänkt handfat som oftast finns i bad- eller toalettrum. Koppling/fog: När två material binds ihop till ett sammansatt stycke. Exempel på metoder för sammanfogning är limning, svetsning och spikning. Pump: Ett verktyg som används för att flytta en vätska eller gas. Radiator: Ett element som används för att värma upp inomhusluften i ett utrymme. Rörgenomföringar: Utrymme där rör går igenom. Exempel på sådana utrymmen golv och vägg. Sanitetsporslin: Ett samlingsnamn för porslinprodukter som oftast finns i ett hygienutrymme. Exempel på sanitetsporslin är toalettstolar, bidéer, handfat, m.m. Skarv/fog: Denna rapport syftar på skarvar och fogar i tätskikt och kakel/keramik. Skjuvning: En deformation som uppkommer på grund av inverkan av två skjuvkrafter. Trådsvets: Metod som används för att sammanfoga plastmattor där skarvarna svetsas ihop. Tätskikt: Det skikt på golv och/eller vägg som är tätt mot vatten i ång- och vätskefas. Varmvattenberedare: Anordning som används för att värma upp hushållsvattnet. Vattenskada: Skada orsakad av vatten. I denna rapport syftar vattenskada på skador en byggnad till exempel på grund av vattenläckage genom ett rör. Våtrum: utrymmen i en byggnad där det finns tillförsel av vatten som måste avledas och föras bort med vanligtvis golvbrunn. Exempel på våtrum är duschrum och tvättstuga. VIII

10 Förkortningar BBR: Boverkets byggregler BBV: Byggkeramikrådets branschregler för våtrum BKR: Byggkeramikrådet GVK: Golvbranschens våtrumskontroll KTH: Kungliga Tekniska Högskolan MVK: Måleribranschens våtrumskontroll RF: Relativa fuktigheten SCB: Statistiska centralbyrån VVS: Ventilation, Värme och Sanitet Begreppsförklaringar Fackmässigt utförande: Arbetet utförs enligt branschregler och monteringsanvisningar på ett sätt som uppfyller Boverkets Byggregler. Trend/vattenskadetrend: Denna rapport syftar på utveckling och förändring av vattenskador genom åren. Vätskebaserat tätskikt: Tätskikt i flytande form som rollas eller penslas på en yta. IX

11 Innehåll 1. Inledning Bakgrund Målformulering och syfte Avgränsningar Lösningsmetoder Nulägesbeskrivning Företag och organisationer Teoretisk referensram Regelverk Skadestatistik Faktainsamling Sammanfattning av intervjuer Intervjuer Analys och diskussion Felkällor Slutsatser Rekommendationer och fortsatta studier Källförteckning Tryckta källor Elektroniska källor Muntliga källor Bilagor... X

12

13 1. Inledning 1.1 Bakgrund Vatten är en av de vanligaste skadeorsaken i Svenska byggnader. Det inträffar vattenskador varje år och dessa kostar 5-6 miljarder att åtgärda. (Länsförsäkringar, 2014) År 2014 rapporterades 6072 vattenskador till Vattenskadecentrum, från försäkringsbolagen. Förutom de rapporterade vattenskadorna finns ett stort mörkertal som inte går via försäkringsbolag på grund av höga självrisker. Förhållandet mellan antalet vattenskador och kostnaden per år gör dessa till en dyr affär för fastighetsägare och försäkringsbolag. (Vattenskadecentrum, 2014) Förutom kapitalförstöring orsakar vattenskador miljö-, hälsooch praktiska problem för brukare och fastighetsägare. (Vattenskadecentrum, 2002) De utrymmen som oftast drabbas av vattenskador är kök och badrum. Tidigare dominerade vattenskador i badrum men på senare tid har skadorna markant ökat i kök. Enligt vattenskaderapporten från 2014 var andelen vattenskador i kök fler än i badrum. Andel skador i olika utrymmem de olika åren 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Bad/Dusch Kök Diagram De vanligaste vattenskadade utrymmen. (Vattenskadecentrum) 1

14 År 2014 drabbades 1618 badrum av vattenskador där vanligaste orsaken var läckage vid tätskiktets anslutning till golvbrunn, rör och läckage genom tätskikt i golv. Samma år skedde 1937 skador i kök, främst på grund av rör, diskmaskin och koppling. Vanligaste skadeorsaker i badrum 2014 Vanligaste skadeorsaker i kök % 21% 27% 24% 19% 12% 13% Diagram Vanligaste skadeorsaker i badrum 2014.(Vattenskadecentrum) 1 Läckage vid tätskiktets anslutning till golvbrunn 2 Rör 3 Läckage genom tätskikt i golv 4 Skarv/fog 5 Läckage genom tätskikt i vägg 6 Rörgenomföringar 7 Koppling/fog 8 Anslutning vägg och golv 9 Golvbrunn 10 Tätskikt saknas 7% 6% 5% 5% 4% 2% Diagram Vanligaste skadeorsaker i kök (Vattenskadecentrum) 1 Rör Diskmaskin 3 Koppling/fog 4 Kyl/frys/ismaskin 5 Armatur/ventil 3% De senaste 15 åren har såväl antal rapporterade vattenskador som skadeorsaker varierat. De bidragande faktorerna till vattenskadornas uppkomst är bland annat ålder på byggnaden, installationer och material. Med kunskap om vattenskadetrender kan vi få inblick i var problemet sitter och ta reda på hur vattenskador kan minskas. 2

15 1.2 Målformulering och syfte I den här rapporten undersöks vattenskadetrender med mål att identifiera hur antalet vattenskador kan minskas. Resultatet och slutsatsen kommer att användas för att marknadsföra Vattenskadecentrum och den skadeförebyggande verksamheten. Problemformulering Hur kan antalet vattenskador minskas? Delfrågor Minskar vattenskadorna i badrum och ökar i kök? I så fall varför? Vad finns det för samband mellan ålder, installationer, material och tekniska lösningar och vad har det för betydelse för vattenskadorna? 1.3 Avgränsningar Eftersom tidsramen låg på tio veckor använde vi oss av de rapporter som finns dokumenterade på Vattenskadecentrums hemsida. Inga egna statistiska undersökningar gjordes. Vi har undersökt all statistik men lagt större vikt på det som orsakar flest vattenskador och besvarade våra delfrågor i vår rapport. De byggnadstyper som har behandlats är bostäder. Examensarbetet skrevs på 10 veckors heltidsstudier och motsvarar 15 högskolepoäng. Arbetet startade den 23 mars 2015 och färdigställdes 12 juni Lösningsmetoder Intervjuer För att få underlag till rapporten har intervjuer genomförts med verksamma inom området och försäkringsbolag som arbetar med Vattenskadecentrum. Intervjufrågorna har varierat något beroende på vilken branschrepresentant vi intervjuat. Litteratur Det har gjorts studier av föreskrifter och regler som finns för att få kunskap om vad som gäller vid fackmässigt utförande. I studierna har det framkommit vilka brister det finns i föreskrifter och hur regelverk skulle kunna förbättras för att förebygga uppkomsten av vattenskador. De föreskrifter respektive regelverk som studerats är BBR avsnitt 6, Säkra Våtrum, Branschregler: Säker Vatteninstallation 2011:1 och BBV. Insamlingsmetod Statistiken som vi har arbetat med är tagen från vattenskaderapporter från Vattenskadecentrums hemsida. Rapporterna som vi har arbetat med avser åren 2002, 2005, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013 och Vattenskaderapporterna sammanställdes av Vattenskadecentrum var tredje år mellan och varje år efter Rapporten från 2005 behandlar endast flerbostadshus, alla andra rapporter behandlar flerbostadshus, villor och annan typ av bostadshus. År 2012 rapporterades för få antal vattenskador för att kunna sammanställa en rapport. Vattenskaderapporterna är framtagna av Vattenskadecentrum med hjälp av försäkringsbolagens skaderapporteringar. Rapporterna behandlar vattenskadade hustyper, deras åldersfördelning, utrymmen, kostnader, skadeorsaker, utrustning och material. För att hitta aktuella trender bland vattenskador har all statistik undersökts. 3

16 Seminarier Föreläsning om Branschregler: Säker Vatteninstallation 2011:1, anordnat av Säker Vatten AB för Dina Försäkringar. Där framgick information om branschreglerna och dess kommande ändringar inför Redovisning av vissa vattenskadetrender och genomgång om hur nya applikationen VA-kollen fungerar på mobiltelefoner för att rapportera in vattenskador. Handledning Näringslivshandledaren Hampus Asp hjälpte till stor del med kontaktnätet men har även fungerat som empirisk vägledare. Akademiska handledaren Kai Ödeen har fungerat som ett bollplank vid rapportskrivandet och stöd genom hela examensarbetet. Rapportskrivning Intervjuer och statistikläsning har skett löpande under de 10 veckorna som arbetet pågått. Rapporten skrevs parallellt med faktainsamlingen där eventuella brister upptäckts. Alternativa lösningar Vid behov av komplettering av fakta gjordes en del internetsökningar och kompletterade intervjuer via mejl. 4

17 2. Nulägesbeskrivning 2.1 Företag och organisationer Säker Vatten AB Säker Vatten AB startade 2005 på begäran av VVS-företagen för att upprätta branschregler för en säker vatteninstallation tillsammans med branschens aktörer. Säker Vatten AB har hand om marknadsföring av branschregler, utveckling och utbildning kring säker vatteninstallation. (Hampus Asp, 2015) Figur 2.1 Logotyp Säker Vatten Vattenskadecentrum Vattenskadecentrum drivs av följande bolag och organisationer: Dina försäkringar, Folksam, IF skadeförsäkring AB, Länsförsäkringar AB, Trygg Hansa AB, Byggkeramikrådet (BKR), Svensk våtrumskontroll (GVK AB), Måleribranschens våtrumskontroll (MVK), Säker Vatten AB och VVS-företagen. Dessa samlar information från vattenskadeundersökningar med målet att förbättra byggmetoder, material och utbildning för de som arbetar i branschen. Vattenskadecentrum har samlat vattenskaderapporter från (Vattenskadecentrum, 2015) Figur 2.2 Logotyper för ovannämnda bolag och organisationer. (Vattenskadecentrum) 5

18 3. Teoretisk referensram 3.1 Regelverk Detta kapitel redovisar de föreskrifter och regelverk som är aktuella i ämnet om vattenskador. Dessa gäller endast vid ny- till- och ombyggnad. (Boverket, 2011) BBR Avsnitt 6 Hygien, hälsa och miljö Nedanstående nämnda föreskrifter är tagna ur BBR avsnitt 6 som tillämpas i våtrum och kök. Fullständig text för BBR avsnitt 6 finns i Bilaga 1. 6:533 Utrymmen med krav på vattentäta eller vattenavvisande skikt. (Boverket, 2011:6) 6:5331 Vattentäta skikt Avsnittet behandlar byggnadsdelar som utsätt för vattenspolning, vattenspill eller utläckande vatten. 6:5332 Vattenavvisande ytskikt Avsnittet behandlar byggnadsdelar som utsätt för vattenstänk, våtrengöring, kondensvatten eller hög luftfuktighet. 6:5333 Underlag för vattentäta skikt Avsnittet behandlar underlag för vattentäta skikt. 6:5334 Dolda ytor i rum eller byggnadsdelar Avsnittet behandlar dolda ytor där det finns risk för utläckande vatten eller kondens. 6:5335 Avledning av vatten till golvavlopp Avsnittet behandlar utrymmen med golvavlopp/golvbrunn. 6:623 Tappvattenflöde Avsnittet behandlar utformningen av tappställen. 6:625 Utformning Avsnittet behandlar utformning av tappvatteninstallationer. 6

19 3.1.2 Branschregler Branschregler: Säker vatteninstallation 2011:1 Branschregler: Säker Vatteninstallation 2011:1 är ett regelverk framtaget av VVS-företag, tillverkare av VVS-produkter, försäkringsbolag och myndigheter. Branschreglerna uppfyller boverkets byggregler och är anpassade efter GVK regelverk, Säkra Våtrum. Säker Vatteninstallation ställer krav på både VVS-företagen och produkterna i syfte att förebygga uppkomster av skador i hus och hos personer. (Branschregler: Säker Vatteninstallation 2011:1, 2011) Branschregler: Säkra våtrum Branschreglerna: Säkra våtrum författades av AB Svensk Våtrumskontroll (GVK) och är ett regelverk för tätskikt i våtrum. GVKs branschreglerna möjliggör en fackmässig våtrumsinstallation. (Säkra Våtrum, 2011) uppfyller kraven i boverkets byggregler och är anpassad till Branschregler: Säker Vatteninstallation 2011:1. (Säkra våtrum, 2011) Branschregler: BBV Byggkeramikrådets branschregler för våtrum författades av Byggkeramikrådet Dessa branschregler behandlar kakel och klinker i våtrum. Branschreglerna är framtagna med hänsyn till boverkets byggregler, BFS 2011:6. (Byggkeramikrådet, 2014) Monteringsanvisningar Monteringsanvisningar anger hur produkter ska monteras utifrån deras förutsättningar för fackmässigt utförande. 7

20 3.2 Skadestatistik Följande statistik är tagen ur vattenskaderapporter från Vattenskadecentrums hemsida och Statistiska Centralbyrån. Vattenskadestatistiken avser åren 2002, 2005, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013 och Vattenskaderapporten från 2005 behandlar endast flerbostadshus. Alla sammanställda tabeller från Vattenskadecentrums rapporter finns i bilaga Hustyper Här redovisas fördelningen mellan olika hustyper som rapporterat vattenskada. Villor är de hustyper som rapporterat flest vattenskador under åren. Med annan hustyp menas till exempel fritidshus. Hustyper 86% 82% 80% 84% 85% 84% 83% 8% 6% 14% 6% 13% 7% 4% 12% 6% 9% 8% 8% 10% 7% Villa Flerbostadshus Annan hustyp Diagram Fördelning mellan hustyper som rapporterat vattenskada. (Vattenskadecentrum) 8

21 3.2.2 Samband mellan ålder på byggnader Diagram visar ålder på byggnader och antalet rapporterade skador år En tydlig trend är att hus byggda mellan rapporterade flest antal vattenskador alla åren. Samma trend kan ses år 2002, 2005 och 2008 i Bilaga 2. Om man studerar diagrammet så har moderna hus byggda mellan fått minst antal rapporterade vattenskador Åldersfördelning av antal vattenskadade hus Diagram Åldersfördelning av vattenskadade hus år (Vattenskadecentrum) 30% Åldersfördelning av andel vattenskadade hus % 20% 15% 10% 5% 0% Diagram Åldersfördelning i andel av rapporterade vattenskadade hus år (Vattenskadecentrum) 9

22 Nedanstående figur är tagen från Statistiska Centralbyrån och redovisar antal färdigställda bostadshus i Sverige från Diagrammet visar att flest antal flerbostadshus byggdes och under 1990-talet samt att flest antal småhus byggdes och under 1990-talet. Tusental Figur Antal färdigställda bostadshus (Bjurenvall, 2012) 10

23 3.2.3 Samband mellan utrymmen Fördelningen mellan antal och andel skador i alla utrymmen finns i Bilaga 2. De mest drabbade utrymmen är kök och bad/duschrum som redovisas här tillsammans med våtrum. Kök och Bad/dusch Diagrammet nedan visar fördelningen av skador mellan kök och bad/duschrum. En tydlig trend är att andelen skador i bad/duschrum har minskat med åren men ökat i kök. 60% 50% 40% 30% 20% 10% Andel skador per utrymme de olika åren 0% Bad/Dusch Kök Diagram Andel skador i kök och bad/duschrum de olika åren. (Vattenskadecentrum) Nedanstående diagram visar fördelningen av skador i antal. Även här syns det att antalet skador har minskat i bad/duschrum och ökat i kök Antal skador per utrymme de olika åren Bad/Dusch Kök Diagram Antal skador i kök och bad/duschrum de olika åren med en tillhörande trendlinje som visar om antalet skador ökat eller minskat med åren. (Vattenskadecentrum) 11

24 Skadeorsaker i kök och bad/duschrum Diagram redovisar vanligaste skadeorsakerna i bad/duschrum. Dessa är läckage vid tätskiktets anslutning till golvbrunn, rör och läckage genom tätskikt i golv. Skadeorsaker i bad/duschrum 27% 24% 25% 21% 21% 22% 22% 22% 20% 21% 19% 17% 15% 15% 13% 12% 12% 10% 10% 11% 8% 9% 0% 3% 7% 5% 7% 7% 5% 6% 7% 5% 5% 6% 5% 7% Läckade vid tätskiktets aslutning till golvbrunn Läckage genom tätskikt i golv Läckage genom tätskikt i vägg Rör Skarv/fog Koppling/fog Diagram Vanligaste skadeorsaker i bad/duschrum. (Vattenskadecentrum) Diagram redovisar vanligaste skadeorsaker i kök. Dessa är rör, diskmaskin och koppling/fog. Trender som syns i diagrammet är att andelen vattenskador minskar på grund av rör och ökar på grund av kyl/frys/ismaskin. Skadeorsaker i kök 38% 35% 34% 31% 31% 27% 24% 25% 25% 23% 24% 22% 19% 19% 19% 19% 19% 15% 12% 13% 10% 8% 5% 0% 4% 4% 7% 5% 4% 3% Rör Diskmaskin Koppling/fog Kyl/frys/ismaskin Armatur/ventil Diagram Vanligaste skadeorsaker i kök. (Vattenskadecentrum) 12

25 Våtrum Diagrammet redovisar jämförelse mellan antal skador i våtrum orsakade av läckage genom tätskikt i golv och vägg. Antalet skador i golv dominerar alla åren jämfört med vägg. Antal skador fördelade mellan golv och vägg i våtrum Vägg Golv Diagram Fördelningen mellan golv- och väggskador i våtrum orsakade på grund av läckage genom tätskiktet. (Vattenskadecentrum) Nedanstående diagram redovisar andelen av skador i våtrum orsakade på grund av läckage genom tätskikt i golv och vägg. Andelen skador i golv har ökat genom åren och minskat i vägg. Andel skador fördelade mellan golv och vägg i våtrum 62% 67% 72% 76% 78% 79% 76% 78% 38% 33% 28% 24% 22% 21% 24% 22% Vägg Golv Diagram Fördelningen mellan golv- och väggskador i våtrum orsakade på grund av läckage genom tätskiktet. (Vattenskadecentrum) 13

26 3.2.4 Huvudskadetyper Här redovisas vad som orsakar vattenskador i en byggnad. Ledningssystem har orsakat störst andel vattenskador under alla år och har en relativt jämn trendkurva. Andel skador orsakade på grund av läckage genom tätskikt i våtrum har minskat efter år 2005 medan skador på grund av utrustning har ökat efter samma år. 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Huvudskadetyper 0% Ledningssystem Utrustning Tätskikt i våtrum Diagram Huvudskadetyper och andel skador de orsakat de olika åren. (Vattenskadecentrum) Samband mellan ledningssystem Stapeldiagrammet redovisar skadefördelningen mellan olika ledningssystem. Trenden visar att flest skador sker på grund av kallvatten, avlopp och värme. I början av 80-talet blev det vanligt att lägga ledningsinstallationer synliga. (Vattenskaderapport, 2002) Andel skador orsakade på grund av olika ledningssystem 41% 25% 24% 39% 26% 22% 40% 43% 50% 48% 42% 41% 32% 30% 29% 30% 24% 25% 19% 18% 19% 20% 19% 18% 9% 1% 12% 8% 1% 8% 1% 6% 1% 6% 1% 9% 1% 10% 1% Kallvatten Avlopp Värme Varmvatten Vattenburen golvvärme Diagram Andel skador orsakade på grund av olika ledningssystem. (Vattenskadecentrum) 14

27 3.2.6 Samband mellan utrustning Utrustning som orsakat vattenskador Diagrammet redovisar andelen vattenskador orsakade på grund av olika utrustningar. Utrustning som orsakar flest vattenskador är diskmaskin, varmvattenberedare och kyl/frys. Med annan utrustning menas till exempel sanitetsporslin och tyngre utrustning som pumpar och industrimaskiner. Samband mellan utrustning 46% 45% 43% 43% 43% 39% 36% 34% 27% 27% 29% 29% 30% 21% 22% 19% 18% 18% 17% 14% 15% 15% 13% 13% 13% 13% 13% 9% 4% 10% 8% 8% Diskmaskin Annat Varmvattenbredare Kyl/frys Akvarium Tvättmaskin Vattensäng Ismaskin Diagram Utrustning som orsakat vattenskador. (Vattenskadecentrum) Diskmaskin 46 % 45 % 43 % 39 % 36 % 43 % 43 % 34 % Annat* 19 % 21 % 22 % 27 % 27 % 29 % 29 % 30 % Varmvattenberedare 18 % 4 % 15 % 15 % 18 % 13 % 13 % 13 % Kyl/frys 9 % 14 % 13 % 13 % 10 % 8 % 8 % 17 % Akvarium 5 % 5 % 2 % 2 % 3 % 3 % 3 % 3 % Tvättmaskin 4 % 9 % 4 % 2 % 3 % 3 % 3 % 3 % Vattensäng 2 % Ismaskin 1 % 2 % 3 % 1 % 1 % 2 % *Annat: t.ex. sanitetsporslin och tyngre utrustning som pumpar och industrimaskiner 15

28 Nedanstående diagram redovisar utrustning som orsakat flest skador. Här visas tydligt att diskmaskin har orsakar flest vattenskador i förhållande till annan utrustning. 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% Utrustning som orsakat vattenskador 0% Diskmaskin Varmvattenbredare Kyl/frys Tvättmaskin Diagram Redovisning av utvald utrustning. (Vattenskadecentrum) Diskmaskin Diagrammet redovisar åldersfördelningen av diskmaskiner som orsakat vattenskador. Varje år så har diskmaskiner med åldern 0-5 år och 6-10 år orsakat flest vattenskador. Diskmaskiner äldre än 20 år ligger också högt i skadestatistiken. 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% Åldersfördelning av diskmaskiner 0% Äldre än 20 år Diagram Åldersfördelning av diskmaskiner som orsakat vattenskador åren (Vattenskadecentrum) 16

29 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Tillgång till diskmaskin hos personer år Figur Tillgång till diskmaskin hos personer år. (SCB, 2004) Diagrammet nedan redovisar andelen av de vanligaste skadeorsakerna hos disk- och tvättmaskiner. Vanligaste orsaken till skada beror på att trasig slang. Vanligaste skadeorsaken för disk och tvättmaskin 57% 61% 61% 57% 57% 63% 43% 39% 39% 43% 43% 37% Slang Maskin Diagram Vanligaste skadeorsakerna hos disk- och tvättmaskin som orsakat vattenskador. (Vattenskadecentrum) 17

30 3.2.7 Samband mellan tätskikt i våtrum Vägg Diagram redovisar skador från läckage genom tätskikt i våtrum fördelade på olika väggbeklädnader. De vanligaste skadade väggbeklädnader är kakel och väggplastmatta trådsvets. Väggbeklädnader 75% 49% 19% 8% 50% 23% 56% 20% 50% 27% 44% 36% 49% 28% 52% 20% Kakel Väggmatta kemfog Målad glasfiber Väggplastmatta H-metoden Väggplastmatta trådsvets Våtrumstapet Annat Målning Diagram Väggbeklädnader som drabbats av vattenskador på grund av läckage genom tätskikt. (Vattenskadecentrum) Fördelningen mellan kakel och väggplastmatta trådsvets 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Kakel Väggplastmatta trådsvets Diagram Fördelning mellan kakel och väggplastmatta som väggbeklädnad i våtrum där skada skett på grund av läckage genom tätskikt. (Vattenskadecentrum) 18

31 Diagram visar att vätskebaserat tätskikt är det vanligaste tätskiktet som funnits bakom kakel när det skett en vattenskada i våtrum. Typ av tätskikt bakom kakel 69% 69% 54% 56% 58% 41% 29% 30% 22% 20% 21% 19% 15% 17% 18% 3% 1% 3% 1% 9% 5% 3% 0% 0% 5% 2% 10% 16% 3% 2% Vätskebaserad tätskikt Tätskikt saknas Membranisolering Plastmatta Flexibel folie Diagram Typ av skadat tätskikt bakom kakel. (Vattenskadecentrum) Nedan redovisas skadeorsakerna hos tätskiktet bakom kakel. Diagrammet visar att den vanligaste skadeorsaken beror på tätskiktet. Skadeorsak 66% 72% 79% 67% 61% 48% 12% 10% 8% 3% 1% 8% 12% 5% 3% 0% 4% 9% 6% 2% 0% 0% 9% 0% 18% 8% 13% 15% 9% 2% 0% 1% 11% 11% 15% 14% Tätskiktet Anslutning vägg/golv Rörgenomföring Skarv/fog Skruvinfästning Mekanisk åverkan Diagram Skadeorsaken hos tätskiktet bakom kakel. (Vattenskadecentrum) 19

32 Golv Diagram redovisar skador från läckage genom tätskikt i våtrum fördelade på olika golvbeklädnader. De vanligaste skadade golvbeklädnader är plastmatta trådsvets och keramiska material. Golvbeklädnader 66% 31% 41% 57% 55% 56% 54% 42% 42% 45% 50% 52% 52% 48% 46% 46% Plastmatta, trådsvets Keramiska material Annat Massa Diagram Golvbeklädnader som drabbats av vattenskador på grund av läckage genom tätskikt. (Vattenskadecentrum) Fördelning mellan plastmatta trådsvets och keramiska material 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Plastmatta, trådsvets Keramiska material Diagram Fördelning mellan plastmatta och keramiska material som golvbeklädnad i våtrum där skada skett på grund av läckage genom tätskikt. (Vattenskadecentrum) 20

33 Diagram visar att vätskebaserat tätskikt är det vanligaste tätskiktet som funnits bakom keramiskt material när det skett en vattenskada i våtrum. Typ av tätskikt under det keramiska materialet i golv 60% 63% 71% 66% 66% 65% 22% 22% 20% 22% 23% 17% 10% 7% 1% 5% 9% 1% 4% 3% 2% 5% 9% 3% 1% 6% 5% 2% 7% 3% Vätskebaserat tätskikt Membranisolering Tätskikt saknas Plastmatta Flexibel folie Diagram typ av tätskikt under keramiskt material i golv. (Vattenskadecentrum) Nedan redovisas skadeorsakerna hos tätskiktet bakom keramiskt material. Diagrammet visar att den vanligaste skadeorsaken beror på tätskiktet och anslutning till golvbrunn. Skadeorsak 49% 40% 43% 36% 37% 38% 33% 35% 37% 29% 30% 25% 11% 7% 3% 14% 8% 2% 2% 5% 2% 8% 5% 8% 9% 7% 3% 13% 7% 3% Tätskiktet Anslutning golvbrunn gjutjärn Skarv Fog Anslutning golvbrunn plast Anslutning vägg/golv Diagram Främsta skadeorsaker hos tätskikt under keramiskt material. (Vattenskadecentrum) 21

34 Diagram redovisar skadeorsakerna hos trådsvetsad plastmatta i golv. Den vanligaste skadeorsaken är anslutning till golvbrunn. Skadeorsak hos trådsvetsad plastmatta i golv 44% 46% 49% 45% 46% 44% 18% 12% 10% 12% 16% 10% 11% 13% 11% 12% 15% 10% 10% 11% 7% 13% 9% 11% Anslutning golvbrunn plast Tätskikt Skarv/fog Anslutning golvbrunn gjutjärn Diagram Skadeorsak hos trådsvetsad plastmatta i golv. (Vattenskadecentrum) 22

35 4. Faktainsamling 4.1 Sammanfattning av intervjuer Här sammanfattas frågor och svar från intervjuerna som genomförts med olika representanter för branschen. Vilka aktörer som intervjuats och deras yrkesroll finns i kapitel 5 Intervjuer. Vilken är den vanligaste vattenskadan enligt din uppfattning? Vanligaste skadorna är maskinskador i kök. Vattenskador i golv, vanligast vid duschplatsen runt golvbrunnen. Vattenskada i våtutrymme. Korrosion på ledningssystem. Har du sett att vattenskadorna i våtrum minskar och ökar i kök. Varför? Ett ökat antal skador i kök kan vara för att vi har fler vattenanslutna utrustningar där nu. Det leder till att det finns fler kopplingar i kök idag än i ett badrum. Branschen blir bättre på att installera säkert i dusch- och badrum med hänsyn till risk för vattenskador. I ett badrum är det krav på golvbrunn, våtrumsmatta osv samtidigt som det nästan saknas krav i kök med hänsyn till vattenskador. Då det finns ett intresse av att inte fördyra bostadsbyggandet vill man inte klassa köket som ett våtrum, trots att det finns fördelar med tätskikt i köket. Vad finns det för samband mellan följande: Ålder: Det gamla tätskiktet som lades förr klarar inte dagens vattenbelastningar. Förr dimensionerades badrum med förutsättningar att folk duschade någon gång i veckan jämfört med idag då folk duschar varje dag. Det ställs krav på att nya maskiner ska vara billiga och då använder tillverkarna billigare och sämre material vilket gör att nya maskiner håller sämre än äldre maskiner. Hus byggda är mest drabbade på grund av att livslängden löpt ut. Äldre hus vars livslängd redan löpt ut har renoverats tidigare och är i behov av ny renovering. Det blev trendigt att bygga badrum med keramik vilket ledde till många skador på grund av okunskap om montering av keramik i trähus. Undermåliga bjälkar i golv hos gamla trähus orsakade hål i tätskiktet som tål skjuvning på endast 2 mm. För dåligt underhåll leder till korrosion av gamla ledningar och isoleringen går sönder. 23

Innehållsförteckning. Allmänt 3. Ledningssystem 11. Utrustning 17. Tätskikt i våtrum 19

Innehållsförteckning. Allmänt 3. Ledningssystem 11. Utrustning 17. Tätskikt i våtrum 19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning Allmänt 3 Åldersfördelning av skador 4 Byggnadsår för skadade bostäder/alla bostäder 5 Utrymmen där skadorna inträffat 6 Skadeorsaker i olika utrymmen 28-214 7

Läs mer

Skador orsakade av läckande tätskikt på golv eller vägg i procentandelar. Golv Vägg

Skador orsakade av läckande tätskikt på golv eller vägg i procentandelar. Golv Vägg Tätskikt i våtrum Med tätskikt i våtrum menas det skikt i väggbeklädnad eller golvbeläggning som är avsett att förhindra att vatten tränger igenom till underliggande väggar och golv. I denna undersökning

Läs mer

Tätskikt i våtrum. Golv och väggskador

Tätskikt i våtrum. Golv och väggskador Tätskikt i våtrum Med tätskikt i våtrum menas det skikt i väggbeklädnad eller golvbeläggning i ett våtutrymme som är avsett att förhindra att vatten tränger igenom till underliggande golv och väggar. I

Läs mer

Skador orsakade av läckande tätskikt på golv eller vägg i procentandelar. Golv Vägg

Skador orsakade av läckande tätskikt på golv eller vägg i procentandelar. Golv Vägg Tätskikt i våtrum Med tätskikt i våtrum menas det skikt i väggbeklädnad eller golvbeläggning i ett våtutrymme som är avsett att förhindra att vatten tränger igenom till underliggande golv och väggar. I

Läs mer

Innehållsförteckning. Allmänt 3. Ledningssystem 8. Utrustning 14. Tätskikt i våtrum 16. Skadeorsaker i olika utrymmen 24 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Innehållsförteckning. Allmänt 3. Ledningssystem 8. Utrustning 14. Tätskikt i våtrum 16. Skadeorsaker i olika utrymmen 24 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning Allmänt 3 Ledningssystem 8 Utrustning 14 Tätskikt i våtrum 16 Skadeorsaker i olika utrymmen 24 VATTENSKADEUNDERSÖKNINGEN 28 2 ALLMÄNT Allmänt 28 års vattenskadeundersökning

Läs mer

Innehållsförteckning. Allmänt 3. Ledningssystem 8. Utrustning 14. Tätskikt i våtrum 16. Skadeorsaker i olika utrymmen 23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Innehållsförteckning. Allmänt 3. Ledningssystem 8. Utrustning 14. Tätskikt i våtrum 16. Skadeorsaker i olika utrymmen 23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning Allmänt 3 Ledningssystem 8 Utrustning 14 Tätskikt i våtrum 16 Skadeorsaker i olika utrymmen 23 VATTENSKADEUNDERSÖKNINGEN 9 2 ALLMÄNT Allmänt 9 års vattenskadeundersökning

Läs mer

Tätskikt i våtrum. Golv och väggskador. Andelen skador genom tätskikt på golv är mer än dubbelt så stor som genom tätskikt på vägg.

Tätskikt i våtrum. Golv och väggskador. Andelen skador genom tätskikt på golv är mer än dubbelt så stor som genom tätskikt på vägg. Tätskikt i våtrum Med tätskikt i våtrum menas det skikt i väggbeklädnad eller golvbeläggning, som är avsett att förhindra att vatten tränger igenom till underliggande väggar och golv. I undersökningen

Läs mer

Tätskikt i våtrum. Golv och väggskador. Våtisoleringsskador. Vägg och golv, alla material

Tätskikt i våtrum. Golv och väggskador. Våtisoleringsskador. Vägg och golv, alla material Tätskikt i våtrum Med tätskikt i våtrum menas det skikt i väggbeklädnad eller golvbeläggning i ett våtutrymme som är avsett att förhindra att vatten tränger igenom till underliggande golv och väggar. I

Läs mer

Innehållsförteckning. Allmänt 3. Ledningssystem 11. Utrustning 17. Tätskikt i våtrum 19

Innehållsförteckning. Allmänt 3. Ledningssystem 11. Utrustning 17. Tätskikt i våtrum 19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning Allmänt 3 Åldersfördelning av skador 4 Byggnadsår för skadade bostäder/alla bostäder 5 Utrymmen där skadorna inträffat 6 Skadeorsaker i olika utrymmen 28-213 7

Läs mer

Allmänt. Skador fördelade mellan de olika hustyperna. Villa 5 004 83 Flerbostadshus 632 10 Fritidshus 436 7. Fritidshus 7% Villa 83%

Allmänt. Skador fördelade mellan de olika hustyperna. Villa 5 004 83 Flerbostadshus 632 10 Fritidshus 436 7. Fritidshus 7% Villa 83% Allmänt 214 års vattenskadeundersökning omfattar vattenskador som besiktigades och inrapporterades under perioden 1 januari till 31 december. Antalet rapporterade vattenskador uppgick till 672. Skadorna

Läs mer

Allmänt. Folk- och Bostadsräkningen

Allmänt. Folk- och Bostadsräkningen Allmänt 213 års vattenskadeundersökning omfattar vattenskador som besiktigades och inrapporterades under perioden 1 januari till 31 december. Antalet rapporterade vattenskador uppgick till 2612. Skadorna

Läs mer

Vattenskadeundersökningen

Vattenskadeundersökningen Vattenskadeundersökningen 215 LEDNINGSSYSTEM UTRUSTNING TÄTSKIKT I VÅTRUM INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehåll Allmänt 3 Åldersfördelning av skador 4 Byggnadsår för skadade bostäder/alla bostäder 5 Utrymmen där

Läs mer

Ledningssystem. Åldersfördelning av skador orsakade av utströmning från ledningssystem,

Ledningssystem. Åldersfördelning av skador orsakade av utströmning från ledningssystem, Ledningssystem Totalt inrapporterades det 2537 skador orsakade av oberäknad utströmning från ledningssystem för vatten, värme och avlopp. Andelen uppgår till 58 % av alla inrapporterade skador. Åldersfördelning

Läs mer

Allmänt. Skador fördelade mellan de olika hustyperna: Hustyp Antal Procent. Villa Flerbostadshus Fritidshus

Allmänt. Skador fördelade mellan de olika hustyperna: Hustyp Antal Procent. Villa Flerbostadshus Fritidshus Allmänt Skador fördelade mellan de olika hustyperna: Hustyp Antal Procent Villa 993 8 Flerbostadshus 614 8 Fritidshus 483 7 Totalt 79 1 8% 7% Åldersfördelning av alla skador efter byggnadsår i tioårsperioder.

Läs mer

Skadeförebyggande processer och teknik för rörinstallationer och våtrum för minskade vattenskador i byggnader

Skadeförebyggande processer och teknik för rörinstallationer och våtrum för minskade vattenskador i byggnader Skadeförebyggande processer och teknik för rörinstallationer och våtrum för minskade vattenskador i byggnader Dennis Johansson, Avdelningsföreståmdare Installationsteknik LTH dennis.johansson@hvac.lth.se

Läs mer

Allmänt. Hustyp Antal % Belopp, % Medelskada,

Allmänt. Hustyp Antal % Belopp, % Medelskada, Allmänt Antalet vattenskador som besiktigades och inrapporterades under perioderna mars till 1 juli 21 och 1 november 21 till 1 mars 22 uppgick till 7 382. Enligt den senaste statistiken från Svenska Försäkringsförbundet

Läs mer

Del av fuktsäkerhetsprojektering på våtrumsytterväggar SP Rapport 4P00562. April 2014

Del av fuktsäkerhetsprojektering på våtrumsytterväggar SP Rapport 4P00562. April 2014 Del av fuktsäkerhetsprojektering på våtrumsytterväggar SP Rapport 4P00562. April 2014 www.bkr.se www.gvk.se www.vatrumsmalning.se www.säkervatten.se Innehållsförteckning Projektgruppen 3 Resultat 3 Fuktsäkerhetsprojektering

Läs mer

Allmänt. Folk- och Bostadsräkningen 1990

Allmänt. Folk- och Bostadsräkningen 1990 Allmänt 8 års vattenskadeundersökning omfattar vattenskador som besiktigades och inrapporterades under perioderna 1 mars till 1 maj samt 1 oktober till 1 december. Antalet rapporterade vattenskador uppgick

Läs mer

Kakel i bad på rätt sätt!

Kakel i bad på rätt sätt! Kakelbroschyr-28jan10 10-02-09 07.29 Sida 1 Kakelbroschyr-28jan10 10-02-09 07.29 Sida 2 Kakelbranschen informerar Kakel i bad på rätt sätt! Är det dags för kakel och klinker i våtrummet? Renovering eller

Läs mer

sakervatten.se Branschregler Säker Vatteninstallation Oktober 2007

sakervatten.se Branschregler Säker Vatteninstallation Oktober 2007 sakervatten.se Branschregler Oktober 2007 Säker Vatteninstallation Långsiktigt hållbara installationer Oavsett vilket slags VVS-installation som ska göras. Oavsett om det gäller offentlig lokal eller småhus

Läs mer

Innehållsförteckning. Allmänt 3. Ledningssystem 8. Utrustning 14. Tätskikt i våtrum 16. Skadeorsaker i olika utrymmen 23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Innehållsförteckning. Allmänt 3. Ledningssystem 8. Utrustning 14. Tätskikt i våtrum 16. Skadeorsaker i olika utrymmen 23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning Allmänt 3 Ledningssystem 8 Utrustning 14 Tätskikt i våtrum 16 Skadeorsaker i olika utrymmen 23 VATTENSKADEUNDERSÖKNINGEN 2 Allmänt års vattenskadeundersökning

Läs mer

Grannsamverkan. Publik. 2015 Grannsamverkan Motala

Grannsamverkan. Publik. 2015 Grannsamverkan Motala Grannsamverkan 1 Historik Samverkan: Polisen, Räddningstjänsten, Länsförsäkringar Östgöta Start: 1985 Målgrupp: Syfte: Villaägare, bostadsrätter, fritidshus och hyresrätter Minska antalet inbrott-, vatten-

Läs mer

Känn dig trygg i vått och torrt

Känn dig trygg i vått och torrt Känn dig trygg i vått och torrt Buildings denna broschyr ger dig råd om hur du kan förebygga vattenskador i ditt hem. Ett samarbete alla vinner på Sveriges BostadsrättsCentrum, SBC, och If har sedan många

Läs mer

Jag ska bygga kök eller badrum. Vad behöver jag veta?

Jag ska bygga kök eller badrum. Vad behöver jag veta? Jag ska bygga kök eller badrum. Vad behöver jag veta? OBJEKT: KUND: ADRESS: AVVIKELSER FRÅN KRAVEN I BRANSCHREGLER SÄKER VATTENINSTALLATION PÅ GRUND AV: ORT: DATUM: BRANSCHLEGITIMATIONSNR: KONTAKTPERSON:

Läs mer

110 000 badrumsbesiktningar visar. Ett av fyra badrum riskerar fuktskador

110 000 badrumsbesiktningar visar. Ett av fyra badrum riskerar fuktskador 110 000 badrumsbesiktningar visar Ett av fyra badrum riskerar fuktskador ANTICIMEX RAPPORT OM BADRUM I VILLOR JANUARI 2011 Ett av fyra villabadrum riskerar fuktskador Gamla plastmattor, otäta skruvhål,

Läs mer

Purus Line. En väggnära golvbrunn för ett trendigt badrum. www.purusline.se

Purus Line. En väggnära golvbrunn för ett trendigt badrum. www.purusline.se Purus Line En väggnära golvbrunn för ett trendigt badrum Purus är sedan många år anslutet till Säker Vatteninstallation, Byggkeramikrådet och Golvbranschens Riksorganisation. Det gör valet tryggt, oavsett

Läs mer

Ledningssystem. Åldersfördelning av skador orsakade av utströmning från ledningssystem, efter installationsår i tioårsperioder

Ledningssystem. Åldersfördelning av skador orsakade av utströmning från ledningssystem, efter installationsår i tioårsperioder Ledningssystem Totalt inrapporterades det 278 skador orsakade av oberäknad utströmning från ledningssystem för vatten, värme och avlopp. Andelen uppgår till 56% av alla inrapporterade skador. Åldersfördelning

Läs mer

Rapporten kan beställas hos VVS-Installatörerna via fax 08-669 41 19 eller e-post info@vvsi.se.

Rapporten kan beställas hos VVS-Installatörerna via fax 08-669 41 19 eller e-post info@vvsi.se. V AT T E N S K A D O R I F L E R B O S TA D S H U S R E D O V I S N I N G Rapporten kan beställas hos VVS-Installatörerna via fax 8-669 41 19 eller e-post info@vvsi.se. 25 VVS-Installatörerna Grafisk form

Läs mer

Ledningssystem. Antal skador orsakade av läckage från ledningssystem fördelade efter installationens

Ledningssystem. Antal skador orsakade av läckage från ledningssystem fördelade efter installationens Ledningssystem Totalt inrapporterades det 78 skador orsakade av oberäknad utströmning från ledningssystem för vatten, värme och avlopp. Andelen uppgår till 66 % av alla inrapporterade skador. 35 3 25 15

Läs mer

Vattenskaderisker i lågenergihus

Vattenskaderisker i lågenergihus Vattenskaderisker i lågenergihus Rolf Kling, Teknisk chef, VVS-Företagen, rolf.kling@vvsföretagen.se Ivo Martinac, Professor, KTH-Installations- och Energiteknik, im@kth.se Nordiskt Vattenskadeseminarium

Läs mer

Svensk Försäkrings svarsfil till remiss BBR 2013, dnr: 1201-419/2012

Svensk Försäkrings svarsfil till remiss BBR 2013, dnr: 1201-419/2012 Svensk Försäkrings svarsfil till remiss BBR 2013, dnr: 1201-419/2012 Svar mailas till stina.jonfjard@boverket.se Datum 2012-10-15 Remisslämnare Svenska Försäkring genom Karl-Eric Larsson Organisation Kontaktperson

Läs mer

Vattenskadesäkert byggande VASKA. Vattenskaderisker Råd och anvisningar

Vattenskadesäkert byggande VASKA. Vattenskaderisker Råd och anvisningar Vattenskadesäkert byggande VASKA Vattenskaderisker Råd och anvisningar Här inträffar skadorna! Tvättstuga 7% Annat utrymme 29% Kök 23% Toalett 4% Bad/Dusch 37% Se över villans ledningssystem, tätskikt

Läs mer

Utvärdering av datamaterialet i Vattenskadeundersökningen. Pernilla Johansson Rapport TVBH-3062 Lund 2014 Avdelningen för Byggnadsfysik, LTH

Utvärdering av datamaterialet i Vattenskadeundersökningen. Pernilla Johansson Rapport TVBH-3062 Lund 2014 Avdelningen för Byggnadsfysik, LTH Utvärdering av datamaterialet i Vattenskadeundersökningen Pernilla Johansson Rapport TVBH-3062 Lund 2014 Avdelningen för Byggnadsfysik, LTH Utvärdering av datamaterialet i Vattenskadeundersökningen Pernilla

Läs mer

Svarsfil till remiss BBR 2014, dnr: 1201-2770/2013

Svarsfil till remiss BBR 2014, dnr: 1201-2770/2013 Svarsfil till remiss BBR 2014, dnr: 1201-2770/2013 Svar mailas till stina.jonfjard@boverket.se Datum 2013-12-13 Remisslämnare Organisation VVS Företagen Kontaktperson Magnus Everitt eller Johan Mossling

Läs mer

Mars 2012. Provning av täthet och infästningar i våtrum. SP RAPPORT PX 15820 www.säkervatten.se

Mars 2012. Provning av täthet och infästningar i våtrum. SP RAPPORT PX 15820 www.säkervatten.se Mars 2012 Provning av täthet och infästningar i våtrum SP RAPPORT PX 15820 www.säkervatten.se Innehållsförteckning sid Bakgrund 3 Syfte 3 Genomförande 4 Resultat 4 SP Rapport PX 15820A 5 Utdrag ur informationsbladet

Läs mer

Erfarenheter från SP:s forskning om våtrum, en tillbakablick på några forskningsprojekt utförda på SP under de senaste 10 åren + lite till..

Erfarenheter från SP:s forskning om våtrum, en tillbakablick på några forskningsprojekt utförda på SP under de senaste 10 åren + lite till.. SP Byggnadsfysik och innemiljö Ulf Antonsson Erfarenheter från SP:s forskning om våtrum, en tillbakablick på några forskningsprojekt utförda på SP under de senaste 10 åren + lite till.. 1 Fungerar våtrummen?

Läs mer

Läcker design Vattentäta konstruktioner

Läcker design Vattentäta konstruktioner Läcker design Vattentäta konstruktioner Inspiration och information om golvbrunnar med väggnära placering Har du idéerna har vi tekniken Det har börjat hända saker med golvbrunnarna i våra våtrum. Från

Läs mer

Nordisk Vannskadeseminar Finland 2015

Nordisk Vannskadeseminar Finland 2015 26. august 2015 Nordisk Vannskadeseminar Finland 2015 Factors which affect the life time of a bathroom? Lars Erik Fiskum SINTEF Byggforsk Roger Andersson Länsförsäkringar 1 Performance of wet rooms TEK10

Läs mer

Roger Andersson Länsförsäkringar. Nordiskt vattenskadeseminarium

Roger Andersson Länsförsäkringar. Nordiskt vattenskadeseminarium Roger Andersson Länsförsäkringar Nordiskt vattenskadeseminarium 2011-09-01 Funktionsprovning av foliesystem för keramiska vägg och golvbeklädnader i våtrum SP rapport 2011:1 Anders Jansson Ingemar Samuelson

Läs mer

Kan boendesprinkler byggas vattenskadesäkert? Fredrik Runius & Hampus Asp

Kan boendesprinkler byggas vattenskadesäkert? Fredrik Runius & Hampus Asp Kan boendesprinkler byggas vattenskadesäkert? Fredrik Runius & Hampus Asp Vad är boendesprinkler? Boendesprinkler är ett enkelt sprinklersystem som kan anslutas till befintlig kallvattenservis. Dess främsta

Läs mer

Minska risken för vattenskador vid ombyggnad av flerfamiljshus Kvalitetssäkra!

Minska risken för vattenskador vid ombyggnad av flerfamiljshus Kvalitetssäkra! Minska risken för vattenskador vid ombyggnad av flerfamiljshus Kvalitetssäkra! Eva Sikander eva.sikander@sp.se www.sp.se Syfte 1,4 miljoner lägenheter och 600 000 småhus har våtrum och rörinstallationer

Läs mer

FUKTSKADOR I BOSTADSKÖK

FUKTSKADOR I BOSTADSKÖK ISRN UTH-INGUTB-EX-B-2011/09-SE Examensarbete 15 hp Juni 2011 FUKTSKADOR I BOSTADSKÖK En undersökning om fuktskador i kök och hur dessa kan förebyggas vid nyproduktion Rickard Edenvin Amanda Eriksson FUKTSKADOR

Läs mer

Läcker design Vattentäta konstruktioner

Läcker design Vattentäta konstruktioner Läcker design Vattentäta konstruktioner Inspiration och information om golvbrunnar med väggnära placering Har du idéerna har vi tekniken Det har börjat hända saker med golvbrunnarna i våra våtrum. Från

Läs mer

Inledning. Bakgrund. Syfte

Inledning. Bakgrund. Syfte Inledning Bakgrund I bostäder kostar vattenskadorna lika mycket som alla brand-, stormoch inbrottsskador tillsammans. Under 2000 registrerade försäkringsbolagen 73 342 vattenskador, vilka beräknades kosta

Läs mer

Undvik besvär och kostsamma vattenskador. Slanggenomföring Vitvaruunderlägg Diskbänksinsats Golvskydd Tätning Larm

Undvik besvär och kostsamma vattenskador. Slanggenomföring Vitvaruunderlägg Diskbänksinsats Golvskydd Tätning Larm Undvik besvär och kostsamma vattenskador. Slanggenomföring Vitvaruunderlägg Diskbänksinsats Golvskydd Tätning Larm Golvskydd Monteras direkt på golvet under köksinredningen. Skyddet gör att läckaget under

Läs mer

OBS! Brunnen måste placeras centralt under ramen

OBS! Brunnen måste placeras centralt under ramen MONTERINGSANVISNING Purus Line Brunnen måste placeras centralt under ramen Träbjälklag Sida 3 Betonggolv Sida 8 2 Renhållning och Inspektion Sida 12 Vår ständiga produktutveckling kan medföra ändringar

Läs mer

System som förebygger vattenskador. Villa Stuga Lägenhet

System som förebygger vattenskador. Villa Stuga Lägenhet System som förebygger vattenskador Villa Stuga Lägenhet Utrustning Offentlig miljö Byggarbetsplats WaterFuse Villa vattensäkrar huset WaterFuse - Villa är ett komplett system som minimerar risken för vattenskador.

Läs mer

Prevecta AB har produkter anpassade till branschregler Säker Vatteninstallation 2016:1. Vattenfelsbrytare. - Skyddar mot vattenskador Villa

Prevecta AB har produkter anpassade till branschregler Säker Vatteninstallation 2016:1. Vattenfelsbrytare. - Skyddar mot vattenskador Villa Prevecta AB har produkter anpassade till branschregler Säker Vatteninstallation 2016:1. Vattenfelsbrytare - Skyddar mot vattenskador Villa Stuga Lägenhet Utrustning Offentlig miljö Kök tare y r b s l enfe

Läs mer

HSB Brf Björken, Märsta

HSB Brf Björken, Märsta RAPPORT 1 (8) HSB Brf Björken, Märsta Policydokument för att spara renoverade våtrum vid kommande stambyte Stockholm ÅF-INFRASTRUKTUR AB Projektledning Lars Sandberg POLICYDOKUMENT 2 (8) Krav för att spara

Läs mer

Allmänt. Folk- och Bostadsräkningen 1990

Allmänt. Folk- och Bostadsräkningen 1990 Allmänt 29 års vattenskadeundersökning omfattar vattenskador som besiktigades och inrapporterades under perioderna 1 febr. till 1 april samt 1 oktober till 1 december. Antalet rapporterade vattenskador

Läs mer

Ulf Antonsson SP Byggnadfysik och innemiljö

Ulf Antonsson SP Byggnadfysik och innemiljö Ulf Antonsson SP Byggnadfysik och innemiljö 1 En tillbakablick på vad som har hänt under de senaste 10 åren avseende forskning, regler, skadestatistik och godkännandesystem. 1 2002 Vattenskaderapport 2002

Läs mer

Våtrumskonstruktioner med keramiska plattor

Våtrumskonstruktioner med keramiska plattor Våtrumskonstruktioner med keramiska plattor Forskningsprojekt utförda av Anders Jansson Presenterade av Ulf Antonsson 1 Anders hade inte möjlighet att medverka. 2 SP Svergies Tekniska Forskningsinstitut

Läs mer

Diskbänksinsats Tätning Larm Golvskydd Vitvaruunderlägg

Diskbänksinsats Tätning Larm Golvskydd Vitvaruunderlägg Undvik besvär och kostsamma vattenskador! Diskbänksinsats Tätning Larm Golvskydd Vitvaruunderlägg Läckage i kök Genom skåpet under diskbänken passerar installationerna för varm-, kallvatten och avlopp.

Läs mer

Casco Folie Monteringsanvisning

Casco Folie Monteringsanvisning Casco Folie Monteringsanvisning Tätskiktsystem för våtrum Januari 2017 Ersätter tidigare anvisning från juni 2016 Den här monteringsanvisningen ingår i följande serie från Casco 1. Förbereda underlag 2.

Läs mer

Vattensäkert kök. Upptäck läckan i tid! Spar pengar och besvär! Diskbänksinsats Vitvaruunderlägg Golvskydd Tätning

Vattensäkert kök. Upptäck läckan i tid! Spar pengar och besvär! Diskbänksinsats Vitvaruunderlägg Golvskydd Tätning Vattensäkert kök Upptäck läckan i tid! Spar pengar och besvär! Diskbänksinsats Vitvaruunderlägg Golvskydd Tätning Tätskikt som samlar upp och leder fram smygläckage. Minimerar risken för fukt-, mögel-

Läs mer

En av Sveriges mest unika fastighetsförsäkringar

En av Sveriges mest unika fastighetsförsäkringar En av Sveriges mest unika fastighetsförsäkringar Utnyttja det mervärde som ett medlemskap i Fastighetsägarna ger! SNABB NÄRA ENKEL TRYGG Egenkontroll i samarbete med Med Er egen insats kan en egenkontroll

Läs mer

Ansvarsfrågan vid fuktspärrsarbete i våtutrymme

Ansvarsfrågan vid fuktspärrsarbete i våtutrymme Högskolan Halmstad SET Byggingenjörsprogrammet åk 3 Examensarbete 15 hp Ansvarsfrågan vid fuktspärrsarbete i våtutrymme Maj 2011 Louise Andersson Mimmi Andersson Abstract This final project is an investigation

Läs mer

Allmänt råd Kraven i avsnitt 6:5 bör i projekteringsskedet verifieras med hjälp av fuktsäkerhetsprojektering.

Allmänt råd Kraven i avsnitt 6:5 bör i projekteringsskedet verifieras med hjälp av fuktsäkerhetsprojektering. 6:5 Fukt 6:51 Allmänt Byggnader skall utformas så att fukt inte orsakar skador, elak lukt eller hygieniska olägenheter och mikrobiell tillväxt som kan påverka människors hälsa. 6:511 Definitioner Kraven

Läs mer

Fukt i fastighet och våtrum

Fukt i fastighet och våtrum Fukt i fastighet och våtrum Västra avdelningen 3 juni 2009 1 Vattenskadorna i våtrum ökar Försäkringsbolagen Volymen vattenskador ökar Fastighetsbeståndets ålder Miljonprogrammet står inför renovering

Läs mer

OBS! Brunnen måste placeras centralt under ramen

OBS! Brunnen måste placeras centralt under ramen MONTERINGSANVISNING Purus Line - Tile Insert OBS! Brunnen måste placeras centralt under ramen Träbjälklag Sida 3 Betonggolv Sida 10 2 Renhållning och Inspektion Sida 16 Vår ständiga produktutveckling kan

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget BRF FINNBERGET POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i föreningens stadgar gäller: Bostadsrättshavaren

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i Föreningens stadgar gäller att Bostadsrättshavaren

Läs mer

VATTENSKADOR I BYGGNADER REDOVISNING

VATTENSKADOR I BYGGNADER REDOVISNING VATTENSKADOR I BYGGNADER REDOVISNING Rapporten kan kostnadsfritt beställas hos VVS-Installatörerna via fax 8-669 41 19 eller e-post info@vvsi.se. Databasen, vilken utgör underlag för rapporten, finns tillgänglig

Läs mer

PURUS LINE, TILE INSERT

PURUS LINE, TILE INSERT DESIGNBRUNNAR PURUS LINE, TILE INSERT DITT PERSONLIGA VAL Man ska trivas i badrummet. Platsen där man både startar och avslutar dagen. Purus designbrunnar är exempel på hur kreativitet och utveckling kan

Läs mer

Monteringsanvisning för Purus Multi 300 monteringsplatta

Monteringsanvisning för Purus Multi 300 monteringsplatta Monteringsanvisning för Purus Multi 300 monteringsplatta Version 16.03.10 För montering av Purus golvbrunnar 150 och 130 mm i golv av träbjälklag. RSK 713 36 90 Paketet innehåller: Ant. Aritkel RSK nr.

Läs mer

Vi levererar helhetslösningar

Vi levererar helhetslösningar R TM Vi levererar helhetslösningar Ett badrum är en helhet. Vi levererar den. Ett nytt badrum ska du leva med under lång som vi alla tycker oss ha för lite av. Men tar du dig att läsa vår broschyr, får

Läs mer

Vattenskaderisker i lågenergihus KARIN ADALBERTH

Vattenskaderisker i lågenergihus KARIN ADALBERTH Vattenskaderisker i lågenergihus KARIN ADALBERTH Förord Varje år uppstår vattenskador för mer än 5 miljarder kronor. Under de senaste åren med kalla vintrar har kostnaderna ökat till ca 10 miljarder kronor.

Läs mer

Vattenskadesäkert byggande i badrum

Vattenskadesäkert byggande i badrum Fakulteten för teknik- och naturvetenskap Avdelningen för energi-, miljö- och byggteknik Johan Frid och David Wormö Vattenskadesäkert byggande i badrum - Följs branschregler? Waterproof construction in

Läs mer

Ulf Antonsson SP Byggnadfysik och innemiljö

Ulf Antonsson SP Byggnadfysik och innemiljö Ulf Antonsson SP Byggnadfysik och innemiljö 1 En tillbakablick på vad som har hänt under de senaste 10 åren avseende forskning, regler, skadestatistik och godkännandesystem. 1 2002 Vattenskaderapport 2002

Läs mer

FUNKTIONSPROVNING AV TÄTSKIKTSYSTEM FÖR VÅTUTRYMMEN 2016

FUNKTIONSPROVNING AV TÄTSKIKTSYSTEM FÖR VÅTUTRYMMEN 2016 FUNKTIONSPROVNING AV TÄTSKIKTSYSTEM FÖR VÅTUTRYMMEN 2016 Ulf Antonsson Research Institutes of Sweden Samhällsbyggnad Byggteknik Byggnadsfysik och innemiljö Finns på www.diva-portal.org Tre blir ett i det

Läs mer

Rörelsefogar i våtrum

Rörelsefogar i våtrum SFR-Montageanvisning NR 5 Juni 1995 Senast rev. Feb. 2014 SVENSKA FOGBRANSCHENS RIKSFÖRBUND Rörelsefogar i våtrum 1. Omfattning Denna rekommendation avser rörelsefogar i väggar och vid övergångar mellan

Läs mer

Renovera med Weber. genomtänkt renovering för fasader, balkonger, våtrum och golv.

Renovera med Weber. genomtänkt renovering för fasader, balkonger, våtrum och golv. Renovera med Weber genomtänkt renovering för fasader, balkonger, våtrum och golv. Weber Renovate genomtänkt renovering för fasader, balkonger, våtrum och golv. Syftet med renovering är att återställa

Läs mer

VATTENSÄKERT BYGGANDE- Nordbygg Per Strand Kvalitetschef, JM AB

VATTENSÄKERT BYGGANDE- Nordbygg Per Strand Kvalitetschef, JM AB VATTENSÄKERT BYGGANDE- Nordbygg 2006 Per Strand Kvalitetschef, JM AB JMs Affärsidé Att skapa attraktiva boende- och arbetsmiljöer som uppfyller individuella behov idag och i framtiden JM i korta drag En

Läs mer

Hemförsäkring. Vara behjälplig vid storskada. Trygghet för Bostadsrättsföreningen 20 40% saknar hemförsäkring Trygghet för den boende

Hemförsäkring. Vara behjälplig vid storskada. Trygghet för Bostadsrättsföreningen 20 40% saknar hemförsäkring Trygghet för den boende Information angående Hemförsäkring samt Bostadsrättsförsäkring- Skadeförebyggande Denna information hade försäkringsmäklarna Kent Nilsson och Robert Carlsson, Willis på Boende informationen den 3 december

Läs mer

Byggvägledning. Englund-Gruppen i Göteborg AB Kryptongatan 20 431 53 Mölndal Tel 031-670 170 Fax 031-871 678

Byggvägledning. Englund-Gruppen i Göteborg AB Kryptongatan 20 431 53 Mölndal Tel 031-670 170 Fax 031-871 678 Byggvägledning Englund-Gruppen i Göteborg AB Kryptongatan 20 431 53 Mölndal Tel 031-670 170 Fax 031-871 678 Englund-Gruppen i Stockholm AB f.d. Golvterminalen Årsta Skolgränd 14 117 43 Stockholm Tel 08-556

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Purus Line - Vinyl

MONTERINGSANVISNING Purus Line - Vinyl MONTERINGSANVISNING Purus Line - Vinyl Träbjälklag Sida 3 Betonggolv Sida 8 2 Renhållning och Inspektion Sida 12 Vår ständiga produktutveckling kan medföra ändringar i specifikationer, vilket vi förbehåller

Läs mer

maxit renoverar maxit Renovate genomtänkt renovering för fasader, balkonger, våtrum och golv.

maxit renoverar maxit Renovate genomtänkt renovering för fasader, balkonger, våtrum och golv. maxit renoverar maxit Renovate genomtänkt renovering för fasader, balkonger, våtrum och golv. maxit Renovate genomtänkt renovering för fasader, balkonger, våtrum och golv. Syftet med renovering är att

Läs mer

Säker Vatteninstallation

Säker Vatteninstallation Kjell-Åke Henriksson, Installationsvarig, JM Bostad JMs verksamhet JM Bostad: Nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen på expansiva orter Ystad 2007 2 JMs Projektutvecklingscykel Förvärv Förvaltning

Läs mer

Tätskikt. Hur tätt är tätskiktet. Yttervägg med ångspärr

Tätskikt. Hur tätt är tätskiktet. Yttervägg med ångspärr Det är inte alldeles ovanligt med skador i ytterväggar kring våtrum med kakel eller andra keramiska plattor. Hur tätt är tätskiktet Både skadeutredare och försäkringsbolag har konstaterat att skador uppstått

Läs mer

BRF NIPFJÄLLET 10 ORG.NR

BRF NIPFJÄLLET 10 ORG.NR VATTENSKADOR BRF NIPFJÄLLET 10 A. ALLMÄNT Vårt kallvatten levereras av Stockholm vatten och varmvattnet kommer från Fortum till både fjärrvärme och varmvatten i kranarna. All vattenförbrukning faktureras

Läs mer

Besiktningsrapport - Vattenskada inkl VSR

Besiktningsrapport - Vattenskada inkl VSR Besiktningsrapport - Vattenskada inkl VSR Öjebyn 3:408 Balladgränd 31, 943 32 Öjebyn Besiktningsdatum 2017-06-08 Skadedatum 2017-04-30 Typ av besiktning Vattenskada inkl VSR Referensnummer 181726140125

Läs mer

Informationsmöte - Stambyte och våtrumsrenovering

Informationsmöte - Stambyte och våtrumsrenovering Informationsmöte - Stambyte och våtrumsrenovering Brf Lädersättra Elise Ahlström Niklas Hesselvall 20 mars 2014 Kvällens agenda Styrelsen inleder, vad har hänt från förra stämman fram till nu ÅF:s roll

Läs mer

Fuktskador i våtrum relaterat till tätskikt bakom keramiska plattor

Fuktskador i våtrum relaterat till tätskikt bakom keramiska plattor ISRN UTH-INGUTB-EX-B-2011/39-SE Examensarbete 15 hp Juli 2011 Fuktskador i våtrum relaterat till tätskikt bakom keramiska plattor Erik Hilmius Niklas Palmqvist Fuktskador i våtrum relaterat till tätskikt

Läs mer

MONTERINGSANVISNING T21 IdéTrading tätskikt GOLV 2014-04-03

MONTERINGSANVISNING T21 IdéTrading tätskikt GOLV 2014-04-03 MONTERINGSANVISNING T21 IdéTrading tätskikt GOLV 2014-04-03 MONTERINGSANVISNING T21 IdéTrading tätskikt GOLV 1 FÖRUTSÄTTNINGAR 1.1 Underlaget skall vara rent, torrt och jämnt samt fritt från sprickor.

Läs mer

PW Bad & Bygg AB. Under stambytet

PW Bad & Bygg AB. Under stambytet Under stambytet Det praktiska arbetet med stambytesprojektet börjar med att vi noggrant dokumenterar och fotograferar de utrymmen vi skall arbeta i så att vi vet hur det ser ut före arbete påbörjas. Detta

Läs mer

Bygg bort vattenskadorna i din bostad. En teknisk vägledning till säkert byggande.

Bygg bort vattenskadorna i din bostad. En teknisk vägledning till säkert byggande. Bygg bort vattenskadorna i din bostad. En teknisk vägledning till säkert byggande. Våra viktigaste råd för att undvika vattenskador. 1 Varje år inträffar 100 000 vattenskador i Sverige till en kostnad

Läs mer

Stamrenoveringar. Så här återställer du golv och väggar i badrum snabbt och kostnadseffektivt.

Stamrenoveringar. Så här återställer du golv och väggar i badrum snabbt och kostnadseffektivt. Stamrenoveringar. Så här återställer du golv och väggar i badrum snabbt och kostnadseffektivt. Effektiv renovering ger nöjda hyresgäster. Beläggningsbart efter endast 24 timmar. De flesta stamrenoveringar

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Skogshöjden i Nacka, Edinsvägen 1-5, Nacka

HSB Bostadsrättsförening Skogshöjden i Nacka, Edinsvägen 1-5, Nacka Stockholm Micael Björk Box 1353, 111 83 Stockholm Västgötagatan 5 Telefon: 08-775 72 34 E-post:micael.bjork@sbc.se Stockholm 2016-03-30 Förstudie Stammar och Våtrum HSB Bostadsrättsförening Skogshöjden

Läs mer

SÄKRA VÅTRUM GVKs branschregler för tätskikt i våtrum

SÄKRA VÅTRUM GVKs branschregler för tätskikt i våtrum SÄKRA VÅTRUM GVKs branschregler för tätskikt i våtrum Januari 2016, utgåva 1. Ersätter september 2011, utgåva 4. HSB Riksförbund Riksbyggen VVS Företagen Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, SABO Sveriges

Läs mer

inledning Syfte Målsättning Metod och utförande Felkällor

inledning Syfte Målsättning Metod och utförande Felkällor golvbrunnsrapporten inledning En av de absolut vanligaste skadeanmälningarna Gar-Bo får in är anmälningar om felmonterade golvbrunnar. Dessutom har vi uppmärksammat att även nygjorda golvbrunnar ofta får

Läs mer

Fuktcentrums informationsdag

Fuktcentrums informationsdag Fuktcentrums informationsdag Säker Vatten och Bygga F Fuktsäkerbyggnad Fredrik Runius, Säker Vatten AB Branschregler Säker Vatteninstallation Bygga F BBR 2015 Fukt inte orsaka skador, inte påverka hygien

Läs mer

VÅTRUMSBESIKTNING 1(17) Beställare. Polygons projektnummer XXXXXX Skadenummer/försäkringsnummer. Skadeplats. Bild

VÅTRUMSBESIKTNING 1(17) Beställare. Polygons projektnummer XXXXXX Skadenummer/försäkringsnummer. Skadeplats. Bild VÅTRUMSBESIKTNING 1(17) Beställare Polygons projektnummer XXXXXX Skadenummer/försäkringsnummer Skadeplats Bild Polygon Sverige AB Gärdevägen 5C Sundsvall Tel: 020-235 235 Fax: Mobil: 010-45 15 734 e-mail:

Läs mer

Januari 2015. Pearlazzo PUR Prestige PUR Mystique PUR Classic Mystique PUR 2000 PUR

Januari 2015. Pearlazzo PUR Prestige PUR Mystique PUR Classic Mystique PUR 2000 PUR LÄGGNINGSANVISNING VÅTRUMSGODKÄNDA GOLV Januari 2015 Pearlazzo PUR Prestige PUR Mystique PUR Classic Mystique PUR 2000 PUR Verona PUR Vogue Ultra PUR Corona PUR Mosaic PUR Standard PUR Ultima Hydro 2 1

Läs mer

Byggvägledning. Alfix A/S H.C. Ørstedsvej 13 DK-6000 Kolding Danmark T +45 75 52 90 11 F +45 75 50 40 11 alfix@alfix.dk www.alfix.

Byggvägledning. Alfix A/S H.C. Ørstedsvej 13 DK-6000 Kolding Danmark T +45 75 52 90 11 F +45 75 50 40 11 alfix@alfix.dk www.alfix. Byggvägledning UGalfixver1-0902 Alfix A/S H.C. Ørstedsvej 13 DK-6000 Kolding Danmark T +45 75 52 90 11 F +45 75 50 40 11 alfix@alfix.dk www.alfix.dk Unidrain A/S Fabriksgatan 7 S-411 04 Göteborg Sweden

Läs mer

G R U N D L Ä GGAR E N 27 Utmarksvägen 2, Huddinge

G R U N D L Ä GGAR E N 27 Utmarksvägen 2, Huddinge Besiktningsnr: 120828-628 G R U N D L Ä GGAR E N 27 Utmarksvägen 2, Huddinge Överlåtelsebesiktning för säljare 2012-08-28 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION

Läs mer

Fuktutredning Österåker, Tuna 9:50 Östra Banvägen 45 Distribution: Svenska Besiktningshuset Intressenter AB

Fuktutredning Österåker, Tuna 9:50 Östra Banvägen 45 Distribution: Svenska Besiktningshuset Intressenter AB Fuktutredning Österåker, Tuna 9:50 Östra Banvägen 45 Distribution: Levererat elektroniskt till: Thomas Övergaard Besiktningsdag: Alf Dahl Protokollet utskriven: 2015-10-13 sida 1/9 Huvudsida... sida. 1

Läs mer

Svenska Husbesiktningsgruppen. Porsvägen 418

Svenska Husbesiktningsgruppen. Porsvägen 418 SOLLENTUNA GUNGAN 12 Porsvägen 418 Överlåtelsebesiktning 2015-06-22 Adress Telefon Org nr E-post Bivägen 4 B 08-351222 556610-0169 info@husbesiktningsgruppen.se 19163 Sollentuna INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1

Läs mer

Monteringsanvisning Purus Line

Monteringsanvisning Purus Line Monteringsanvisning Purus Line För träbjälklag med klinker och rostfri ram/sil Lådan innehåller: 1 Golvbrunn. 2. Rostfri ram/sil 3. Monteringsram träbjälklag (H: 35 mm). 4. Träskruvar (12 st.) 5. Rostfri

Läs mer

TEKNISKA RÅD OCH ANVISNINGAR

TEKNISKA RÅD OCH ANVISNINGAR Säkra Våtrum 19 TEKNISKA RÅD OCH ANVISNINGAR Här följer ett antal tekniska lösningar som anger viktiga tekniska moment som är av stor vikt för en säker våtrumsinstallation. Vi har samlat de viktigaste

Läs mer

PM Råd och anvisningar vid ombyggnad

PM Råd och anvisningar vid ombyggnad 1 av (6) PM Råd och anvisningar vid ombyggnad Inledning Många vill bygga om sina bostadsrätter framför allt kök och våtutrymmen. Många bygger i egen regi med eget arbete, vänner, inhyrda hantverkare med

Läs mer