BASUNDERSÖKNING. 2006:2 Jannike Sköldebjer. Mediamätning i Skandinavien Telefon: Stockholm E-post:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BASUNDERSÖKNING. 2006:2 Jannike Sköldebjer. Mediamätning i Skandinavien Telefon: 08-736 1000. 113 60 Stockholm E-post: mms@mms.se"

Transkript

1 BASUNDERSÖKNING 2006:2 Jannike Sköldebjer Mediamätning i Skandinavien Telefon: Drottninggatan 108 Internet: Stockholm E-post:

2 BASUNDERSÖKNING 2006:2 MMS, Mediamätning i Skandinavien AB, mäter minut för minut vad svenska folket ser på TV. Detta sker med hjälp av en statistiskt utvald panel om 1200 hushåll eller ca personer. För att säkerställa denna panels representativitet utförs årligen två Basundersökningar. På uppdrag av MMS har AGB Nielsen Media Research under perioden 28 augusti - 19 november 2006 genomfört Basundersökning 2006:2 (Establishment Survey) för att få fram en exakt beskrivning av de svenska TV-hushållens sammansättning. Undersökningen utgör bl. a. rekryteringsbas för komplettering/korrigering av den uppbyggda tittarpanelen. Undersökningen omfattar populationen i åldrarna 3-99 år. Alla intervjuer genomfördes per telefon. Utöver frågor om TV-utrustning i hemmen och antenninnehav i hemmen och i fritidshusen ställdes ett antal bakgrundsfrågor för varje person i hushållet såsom ålder, utbildning, sysselsättning, boendeform etc. För undersökningen har använts ett urval från Prudentia, dvs. ett riksrepresentativt slumpmässigt urval draget från registret över totalbefolkningen. Bruttourvalet uppgick till hushåll. Utgick ur populationen gjorde 23,5 procent av hushållen. Det var bl. a. hushåll som ej hade TV, hushåll som hade flyttat, hushåll med sjukdom och dödsfall samt hushåll med språksvårigheter. Det egentliga urvalet uppgick till hushåll. Av dessa var det hushåll som vägrade delta i undersökningen varav 527 hushåll som man ej fick kontakt med trots upprepade försök. Antalet genomförda intervjuer uppgår till hushåll. Bortfallet utgör 30 procent. Andelen hushåll som uppger att de inte har TV uppgår till 2,9 procent. Undersökningen redovisas på individnivå bland TV-befolkningen. De följande sidorna åskådliggör resultat från Basundersökningen. Nytt från och med denna rapport är att endast siffror för totala TV-befolkningen redovisas. Anledningen till detta är att MMS, sedan årsskiftet 2006/2007, inte längre redovisar tittandet i multikanaluniversum. Detta är en följd av nedsläckningen av det analoga TV-nätet som i slutet av 2007 skulle göra en redovisning av dessa två universa överflödig. Förändringar i rapportering av Basundersökning Rapporteringen från och med Basundersökning 2006:1 innebär vissa förändringar jämfört med tidigare års basundersökningsrapporter. Penetration för enskilda TV-kanaler mäts from våren 2005 inte längre i Basundersökningen, utan i en separat undersökning som redovisas på MMS hemsida. 1

3 Förändringar i MMS TV-tittarpanel 1000 hushåll blev 1200 hushåll Sedan den 31 augusti 1998 har TV-tittarpanelen bestått av cirka 1000 hushåll, cirka individer. För att allt bättre tillgodose kunders behov av att analysera små kanaler samt mindre målgrupper påbörjades den 5 september 2005 en utökning av panelen till rapporterande, dvs. cirka individer, denna process blev klar den 1 september Panelens representativitet Tittarpanelen ska naturligtvis vara representativ för den svenska TV-befolkningens TVtittande. Med målet att panelen vid varje tillfälle ska vara representativ för den svenska TVbefolkningen genomförs noggranna analyser. I dessa har man funnit att vissa så kallade kontrollvariabler har en större inverkan på TV-tittandet än andra: Pay No Pay (gäller sedan årsskiftet 2006/2007) utbildning; gymnasial eller eftergymnasial tittarkonsumtion; hög, mellan eller låg Familjesammansättning; 1 pers hushåll, 2 pers hushåll och barnhushåll (barn upp till 19 år) Från och med januari 2007 balanseras panelen utifrån Pay No Pay, där Pay-hushåll aktivt betalar för sitt TV-utbud medan No Pay inte betalar aktivt alternativt har ett TV-utbud som ingår i hyran. Denna universumindelning är mer stabil för förändringar i TV-landskapet än multikanal- resp. frikanaluniversum. Den används dessutom sedan länge i många länder i Europa. Ovanstående indelning berör endast panelens sammansättning. Tittandet redovisas endast i Totaluniversum. 2

4 TOTALA TV-UNIVERSUM Befolkningen 3-99 år 8, 739 miljoner individer 3+ har TV 4, 146 miljoner TV-hushåll finns i Sverige Utveckling: 2001:2 2002:2 2003:2 2004:2 2005:2 Individer 3+ har TV TV-hushåll i Sverige Resultaten som redovisas i denna sammanställning är hämtade från Basundersökning 2006:2 och avser individer 3 år och äldre (i undantagsfall hushåll) med tillgång till TV. Basen för antal individer med TV är som ovan beskrivits 8, 739milj människor och basen för antal TVhushåll 4, 146 milj. I TV-hushållen bor Hushåll i 1000-tal 40 % i hushåll med 1 person % i hushåll med 2 personer % i hushåll med 3 personer % i hushåll med 4 personer % i hushåll med 5 personer eller fler av 10 hushåll eller ca 2,9 milj. hushåll i Sverige består av högst två personer och närmare 3 av 10 hushåll eller ca 1,2 milj. hushåll har minst tre familjemedlemmar. 3

5 FAMILJESITUATION Barn 3-9 år år utan barn utan barn med barn 0-6 år bara med barn 7-19 år Totalt Hälften av alla personer i Sverige bor i hushåll utan barn. 2 av 10 är under 19 år. 3 av 10 är över 20 år och bor i hushåll med barn. ÅLDERSGRUPPERNAS KÖNSFÖRDELNING TOTALT MÄN KVINNOR 3-6 år år år år år år år år år år år år år år Totalt Befolkningen är relativt jämnt fördelad över de olika åldersintervallen. Notera att intervallen är kortare för barn och längre för äldre. 4

6 BEFOLKNINGEN I OLIKA LÄN* LÄN 1000-tal KOMMUN 1000-tal Stockholm Stockholm 732 Uppsala 301 Göteborg 469 Södermanland 254 Malmö 264 Östergörland 402 Jönköping 321 Kronoberg 177 H-REGIONER 1000-tal Kalmar 229 Gotland 57 H-REGION Blekinge 149 Storstockholm Skåne H-REGION Halland 278 Storgöteborg Västra Götaland H-REGION Värmland 267 Stormalmö Örebro 258 H-REGION Västmanland 256 Större Städer Dalarna 269 H-REGION Gävleborg 267 Södra Mellanbygden Västernorrland 237 H-REGION Jämtland 120 Norra Tätbygden Västerbotten 248 H-REGION Norrbotten 251 Norra glesbygden TOTALT LÄN TOTALT H-REGION * Ovanstående indelning av länen i Basundersökning 2006:2 har vägts i förhållande till SCB:s aktuella befolkningsstorlekar i respektive län. Befolkningen är koncentrerad till storstäderna med Stockholm, Göteborg och Malmö som dominerade regioner. Det är som bekant betydligt fler invånare i södra delarna av landet än i de norra delarna. 5

7 BOENDEFORM HYRESRÄTT BOSTADSRÄTT VILLA RADHUS ANNAT BOENDE I totala befolkningen med tv bor 47 procent eller ca 4,1 milj. människor i villa, 30 procent eller ca 2,6 milj. i hyreslägenhet, 12 procent eller ca 1 milj. i bostadsrätt, 8 procent eller ca i radhus samt 3 procent eller cirka människor i annat boende. UTBILDNING TOTALT MÄN KVINNOR Högst 7 års utbildning* års utbildning* års utbildning** års utbildning*** Studerar heltid Under skolåldern Totalt * Högst 9 års utb. = Lågutbildade, ** års utb. = Medelutbildade, *** 13+ års utbildning = Högutbildade Totalt sett uppgår andelen lågutbildade till 16 procent eller 1,4 milj. människor, andelen medelutbildade till 36 procent eller ca 3,1 milj. samt andelen högutbildade till 25 procent eller ca 2,1 milj. Personer under skolåldern eller som studerar heltid uppgår sammantaget till ca 2,1 milj. eller 24 procent. Kvinnor har generellt sett högre utbildning än män. 6

8 SYSSELSÄTTNING TOTALT MÄN KVINNOR Förvärvsarbetande Arbetslösa/Hemarb Pensionärer Studerar heltid/ under skolåldern Totalt Andelen förvärvsarbetande i totala befolkningen uppgår till 50 procent eller ca 4,3 milj. människor, andelen arbetslösa/hemarbetande till 4 procent eller personer, andelen pensionärer till 21 procent eller drygt 1,8 milj. Resterande 2,1 milj. eller 25 procent är under skolåldern eller studerar heltid. Av de 4,2 milj. förvärvsarbetande utgör männen 2,287 milj. och kvinnorna 2,087 milj. FÖRVÄRVSARBETANDE HELTID/DELTID TOTALT MÄN KVINNOR Arbetar - Heltid Arbetar Deltid* Totalt * Definitionen för deltidsarbete = arbetar 80 % eller mindre Av de förvärvsarbetande i befolkningen med tillgång till TV utgör andelen heltidsarbetande 83 procent eller drygt 3,6 milj. människor och andelen deltidsarbetande 17 procent eller ca personer. En uppdelning på män och kvinnor visar att 93 procent av de förvärvsarbetande männen eller ca 2,1 milj. män arbetar heltid. Motsvarande andel för förvärvsarbetande kvinnor är 71 procent eller ca 1,48 milj. heltidsarbetande kvinnor. 7

9 BEFATTNING bland förvärvsarbetande TOTALT MÄN KVINNOR Egen företagare (10 eller fler anställda) Egen företagare (0-9 anställda)/ Fri yrkesutövare Högre tjänsteman/chef Annan tjänsteman Yrkesutb. arbetare Annan arbetare Totalt Bland de förvärvsarbetande uppgår andelen egna företagare till 9 procent eller knappt personer, andelen tjänstemän till 39 procent eller drygt 1,7 milj. och andelen arbetare till 52 procent eller ca 2,2 milj. INKOMST bland de över 15 år INDIVIDENS INKOMST Har ingen inkomst Under eller mer Vet ej/vägrar Totalt Tidigare har inkomsten presenterats för de förvärvsarbetande. Detta har i och med Basundersökning 2006:1 ändrats till inkomst för dem som är över 15 år, eftersom det ger en mer rättvis bild över inkomstfördelningen i befolkningen. 8

10 HUVUDSPRÅK Svenska 96, Annat språk 3,6 314 Drygt 96 procent av befolkningen eller ca 8,4 miljoner människor uppger svenska som huvudspråk. Resterande andel, 0,3 miljoner människor, uppger annat språk som huvudspråk. PLANERAR INKÖP Ej inköpsansvar Inköpsansvar år Inköpsansvar år Inköpsansvar Inköpsansvaret i befolkningen fördelas på dessa åldersgrupper. Nytt för Basundersökning 2006:1 är att endast två personer i varje hushåll kan vara inköpsansvariga. 9

11 Jämförelse med tidigare resultat I de följande tabellerna om innehav redovisas förutom resultaten för 2006:2 även jämförelser med fem tidigare Basundersökningar; 2001:2, 2002:2, 2003:2, 2004:2, 2005:2. Framöver kommer en sådan jämförande redovisning presenteras i del två av respektive års Basundersökning. ANTENN-INNEHAV Mottagning sker via Kabelnät CATV Parabolantenn DTH Parabolantenn SMATV Antenn (tak-, fönster-, balkong- eller bordsantenn) På annat sätt (t ex IP-TV) 1 99 OBS: Tabellen summerar till mer än 100 % eftersom olika TV-apparater hos en och samma person kan ha olika mottagningssätt. Utveckling: 2001:2 2002:2 2003:2 2004:2 2005:2 Kabelnät CATV % 46 % 44 % 46 % 48 % Parabolantenn DTH % 18 % 20 % 20 % 23 % Parabol. SMATV % 6 % 7 % 7 % 2 % Antenn % 36 % 32 % 30 % 47 % På annat sätt % 2 % 2 % 1 % 1 % Andelen som har Kabelnät samt andelen som har Parabolantenn DTH har ökat något sedan 2001, medan andelen som har Parabolantenn SMATV har minskat något. Andelen som har Antenn minskade fram till 2005 då andelen plötsligt steg, detta har tidigare utretts och beror troligen på att folk blev medvetna om att de hade en antenn, trots att deras huvudsakliga mottagningssätt var ett annat) i samband med att släckningen inleddes. 10

12 DATOR- OCH INTERNET-INNEHAV Dator i bostaden Internet via datorn i bostaden Internetuppkopplingen sker via Telefonmodem Bredband Annat sätt Andelen av individerna som har dator och Internet i bostaden ökar något men den största förändringen är att fler och fler skaffar sig Internet via bredband. Vi har slagit ihop alla sorters bredband såsom ISDN, ADSL etc., eftersom många är osäkra på vilken distributionsform de har. Utveckling: 2001:2 2002:2 2003:2 2004:2 2005:2 Dator i bostaden % 76 % 77 % 80 % 81 % Internet via datorn % 69 % 70 % 75 % 76 % Telefonmodem % 45 % 43 % 36 % 27 % Bredband % 23 % 28 % 38 % 48 % Annat sätt % 1 % 1 % 1 % 1 % Andelen som har tillgång till dator i bostaden har ökat sedan 2001 liksom andelen som har Internet via datorn. När det gäller den typ av teknik som Internetuppkopplingen sker via så har andelen med Telefonmodem minskat medan andelen som har Bredband har ökat. 11

13 APPARAT-INNEHAV Antal TV-apparater 1 TV-apparat TV-apparater TV-apparater eller fler Utveckling: 2001:2 2002:2 2003:2 2004:2 2005:2 1 TV-apparat % 41 % 41 % 37 % 39 % 2 TV-apparater % 38 % 37 % 39 % 36 % 3 TV-apparater % 21 % 22 % 24 % 25 % Andelen som har endast en TV-apparat i hushållen har minskat sedan 2001 medan andelen som har två Tv-apparater i hushållet har legat relativt konstant. Andelen som har tre TVapparater i hushållet har däremot ökat sedan TV-apparatens placering Vardagsrum TV-rum/Allrum Kök/Matrum Barn(en)s sovrum Vuxnas sovrum Arbetsrum Annat rum När det gäller TV-apparaternas placering så har det inte skett så stora förändringar sedan De som har ökat mest är TV i sovrum, både barns och vuxnas. Se utveckling på nästa sida. 12

14 Utveckling: 2001:2 2002:2 2003:2 2004:2 2005:2 Vardagsrum % 83 % 82 % 82 % 84 % TV-rum/Allrum % 25 % 25 % 26 % 25 % Kök/Matrum % 7 % 7 % 8 % 8 % Barn(en)s sovrum % 23 % 25 % 26 % 27 % Vuxnas sovrum % 28 % 27 % 29 % 29 % Arbetsrum % 2 % 2 % 3 % 4 % Annat rum % 5 % 5 % 5 % 6 % TV-apparatens tillbehör Text-TV Video DVD PVR/DVR Spelkonsoll Någon Digital TV-mottagare Digital TV-mottagare Digitala TV-mottagare Digitala TV-mottagare eller fler procent eller ca 3,6 milj. av befolkningen har tillgång till en TV-apparat, 34 procent eller knappt 3 milj. har tillgång till två TV-apparater och 24 procent eller ca 2,1 milj. har tillgång till tre TV-apparater eller fler. Den vanligaste placeringen av TV-apparaten är som tidigare år i vardagsrummet, 84 procent eller ca 7,3 milj. av befolkningen har minst någon TV-apparat i vardagsrummet. De näst vanligaste placeringarna är i vuxnas respektive barns sovrum samt i TV-rum/allrum där ca procent har en TV placerad. 13

15 96 procent eller ca 8,3 milj. har tillgång till text-tv, 75 procent eller ca 6,5 milj. har video och 74 procent eller 6,4 milj. har en DVD-spelare. 57 procent eller ca 4,9 milj. personer uppger tillgång till digital TV-mottagare. Fler och fler skaffar nu även en digital TVmottagare till sin andra och tredje TV. I DVD-apparater och digitala Set-top-boxar blir det allt vanligare att det finns en inbyggd hårddisk som möjliggör inspelning och Time-shift-tittande. 7 procent eller ca i befolkningen i befolkningen har tillgång till någon PVR/DVR. Spelkonsoller, typ Playstation eller X-box, finns hos 29 procent av befolkningen, dessa motsvarar ca 2,5 milj. individer. Utveckling: 2001:2 2002:2 2003:2 2004:2 2005:2 Text-TV % 92 % 94 % 95 % 97 % Video % 90 % 89 % 86 % 78 % DVD % 29 % 43 % 57 % 64 % Ngn Digital TV-mott % 1 Digital TV-mott % 2 Digitala TV-mott % 3 Digitala TV-mott % Andelen som har Text-TV har ökar sedan Andelen som har Video har minskat sedan 2001, detta har skett till förmån för DVD som har ökat dramatiskt, från 16 % 2001 till 74 % PVR/DVR samt Spelkonsoll har inte varit med i mätningarna så länge men utvecklingen för dessa tillbehör kommer att följas framöver. När det gäller siffrorna för Digitala TV-mottagare så har vi inte siffror ända ifrån En jämförelse mellan 2005 och 2006 visar dock att andelen som har någon Digital TV-mottagare ökar och när det gäller antal så är det främst de som har två Digitala TV-mottagare som har ökat. 14

16 TILLGÅNG TILL SOMMARBOSTAD TOTALT Varav har TV Fritidshus Sommarhus eller dylikt Husvagn Campingbil eller dylikt Fritidsbåt Med övernattningsmöjlighet 24 procent har tillgång till fritidshus och av dessa kan 80 procent eller 19 procent av befolkningen se TV i fritidshuset. Dessa procentandelar motsvaras av ca 1,6 milj. människor. 9 procent eller ca personer har tillgång till husvagn eller campingbil. 68 procent av dessa eller 6 procent av befolkningen kan även se TV i husvagnen. I antal personer rör det sig om ca personer. 6 procent eller personer har tillgång till fritidsbåt med övernattningsmöjlighet. 12 procent av båtägarna eller 1 procent av befolkningen kan också se TV i båten vilket motsvaras av personer. 15

Unga vuxnas boende 1997-2009

Unga vuxnas boende 1997-2009 Unga vuxnas boende 1997-2009 Hur bor 20 27-åringarna? Hur vill de bo? Sven Bergenstråhle 2 Sammanfattning SKOP har på uppdrag av Hyresgästföreningen intervjuat 4 441 unga vuxna i åldern 20 till 27 år i

Läs mer

Information om utbildning och arbetsmarknad 2009:3

Information om utbildning och arbetsmarknad 2009:3 Information om utbildning och arbetsmarknad 2009:3 Funktionsnedsattas situation på arbetsmarknaden 4:e kvartalet 2008 information om utbildning och arbetsmarknad 2009:3 Funktionsnedsattas situation på

Läs mer

TCO GRANSKAR: BOSTADSBRISTEN FÖR UNGA OCH STUDENTER #10/09

TCO GRANSKAR: BOSTADSBRISTEN FÖR UNGA OCH STUDENTER #10/09 TCO GRANSKAR: BOSTADSBRISTEN FÖR UNGA OCH STUDENTER #10/09 TCO i samarbete med SUS. 2009-09-16 Författare: Jana Fromm Utredare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO (föräldraledig) Kristina Persdotter

Läs mer

Svenskarnas användning av telefoni och internet

Svenskarnas användning av telefoni och internet Rapportnummer PTS-ER-:20 Datum Svenskarnas användning av telefoni och internet PTS individundersökning Rapportnummer PTS-ER-:20 Diarienummer 13-10702 ISSN 1650-9862 Författare Projektledare på PTS: Karin

Läs mer

Småhus kräver fler visningar

Småhus kräver fler visningar Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 4 2013 Stark bostadsmarknad Bankerna påverkar mest Småhus kräver fler visningar Mäklarsamfundet presenterar: Sveriges största rikstäckande

Läs mer

Företagare med utländsk bakgrund

Företagare med utländsk bakgrund Företagare med utländsk bakgrund Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Riksidrottsförbundets Kostnadsundersökning

Riksidrottsförbundets Kostnadsundersökning Riksidrottsförbundets Kostnadsundersökning Mars 2009 Genomförd av CMA Research AB RF Kostnadsundersökning 2009, sid 1 Innehåll Sammanfattning sid. 2 Fakta om undersökningen sid. 5 Undersökningens resultat

Läs mer

Invandrares företagande

Invandrares företagande September 2007 Invandrares företagande En statistisk beskrivning av utlandsföddas företagande i Sverige Fler exemplar av broschyren kan beställas via Nuteks publikationsservice på telefon 08-681 91 00

Läs mer

Rapport. Unga vuxnas boende i Malmö och Lund 2003 och 2009

Rapport. Unga vuxnas boende i Malmö och Lund 2003 och 2009 Rapport Unga vuxnas boende i Malmö och Lund 2003 och 2009 HUR BOR 20 27-ÅRINGARNA? HUR VILL DE BO? Sven Bergenstråhle 2 (54) I sammandrag 27 000 unga i Malmö och Lund saknar egen bostad Det har blivit

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

Unga vuxnas boende i Sverige 2011 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende i Sverige 2011 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende i Sverige 211 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Undersökningsmetod 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån?

Läs mer

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

fakta Om Sveriges glesoch landsbygder Fickfakta 2007.indd 1 2007-12-18 12.50.11

fakta Om Sveriges glesoch landsbygder Fickfakta 2007.indd 1 2007-12-18 12.50.11 fakta Om Sveriges glesoch landsbygder 1 Fickfakta 2007.indd 1 2007-12-18 12.50.11 Innehåll Vad är gles- och landsbygd? Glesbygdsverkets definition 3 Karta gles- och landsbygder 4 Befolkning Befolkning

Läs mer

Studien har gjorts av teol. Kand. Øyvind Tholvsen i samarbete med NFU-Sverige och Församlingsgrundarnätverket Tel 070-644 32 27, E-post:

Studien har gjorts av teol. Kand. Øyvind Tholvsen i samarbete med NFU-Sverige och Församlingsgrundarnätverket Tel 070-644 32 27, E-post: Studien har gjorts av teol. Kand. Øyvind Tholvsen i samarbete med NFU-Sverige och Församlingsgrundarnätverket Tel 7-644 32 27, E-post: oyvind.tholvsen@efk.se Frikyrkan flyttar En studie av frikyrkornas

Läs mer

Anhöriga som ger omsorg till närstående. omfattning och konsekvenser

Anhöriga som ger omsorg till närstående. omfattning och konsekvenser Anhöriga som ger omsorg till närstående omfattning och konsekvenser Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Rapport 2014:1 NTU 2013. Om utsatthet, otrygghet och förtroende

Rapport 2014:1 NTU 2013. Om utsatthet, otrygghet och förtroende Rapport 2014:1 NTU 2013 Om utsatthet, otrygghet och förtroende Nationella trygghetsundersökningen 2013 Om utsatthet, otrygghet och förtroende Rapport 2014:1 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder

Läs mer

Ungdomar på och utanför arbetsmarknaden. fokus på unga som varken arbetar eller studerar

Ungdomar på och utanför arbetsmarknaden. fokus på unga som varken arbetar eller studerar Ungdomar på och utanför arbetsmarknaden fokus på unga som varken arbetar eller studerar Text Marwin Nilsson Emily Svärd Text- och bildredigering Gun Westberg Rapporten kan beställas från Strömbergs, Silovägen

Läs mer

Så flyttar norrlänningarna

Så flyttar norrlänningarna Så flyttar norrlänningarna Del 1: Flyktingmottagning bromsar avfolkningen Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 1 215 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning Inledning 3 Sammanfattning

Läs mer

2005:14. Lånedatorsystemet. Gratis för arbetsgivare dyrt för stat och kommun

2005:14. Lånedatorsystemet. Gratis för arbetsgivare dyrt för stat och kommun 2005:14 Lånedatorsystemet Gratis för arbetsgivare dyrt för stat och kommun MISSIV DATUM DIARIENR 2005-06-10 2004/442-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2004-09-02 Fi2004/3940 Regeringen Finansdepartementet 103

Läs mer

Evenemangsundersökning: Malmöfestivalen 2009 Malmö stad Karin Olsson September 2009

Evenemangsundersökning: Malmöfestivalen 2009 Malmö stad Karin Olsson September 2009 Evenemangsundersökning: Malmöfestivalen 009 Malmö stad Karin Olsson September 009 Viktoriagatan 3, Box 5068, SE-40 Göteborg, Sweden, Tel +46 3 75 95 000, Fax +46 3 75 95 00, www.turismensutredningsinstitut.se

Läs mer

Unga vuxnas boende i Sverige 2013 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende i Sverige 2013 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende i Sverige 13 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 3 Hur ga unga vuxna

Läs mer

Företagande i förändring

Företagande i förändring Företagande i förändring En rapport från Visma 2012 INNEHÅLL Rekordmånga nya företag 2011... 2 Unga sköter hår, äldre sköter skog... 2 Aktiebolag populäraste företagsformen... 3 Stockholm har starkast

Läs mer

Studenters boende 2013 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Studenters boende 2013 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Studenters boende 213 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Undersökningsmetod 3 Hur bor studenter? 3 Minskad andel studenter bor

Läs mer

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter Statistisk analys Per Gillström Analysavdelningen 08-563 085 16 per.gillstrom@hsv.se www.hsv.se 2011-12-09 2012/1 Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter I analysen

Läs mer

Arbete och försörjning UNG

Arbete och försörjning UNG Arbete och försörjning UNG ID G A 2012 Kapitel 5 Arbete och försörjning Ungas möjlighet till inträde och etablering på arbetsmarknaden är en central fråga för deras tillgång till välfärd och inflytande.

Läs mer

Mobilt Boende En undersökning av den framtida marknaden

Mobilt Boende En undersökning av den framtida marknaden Mobilt Boende En undersökning av den framtida marknaden Undersökningen är genomförd av Turismens Utredningsinstitut på uppdrag av Sveriges- Camping- och Stugföretagares Riksorganisation och Husvagnsbranschens

Läs mer

Allmänheten anar bistrare tider och vill spara

Allmänheten anar bistrare tider och vill spara Allmänheten anar bistrare tider och vill spara Konsumentklimatet september 2012 1524240 Karna Larsson-Toll TNS Sifo Konsumentklimatet sep 2012 TNS 25.09.2012 JN123456 Innehållsförteckning 1. Om undersökningen

Läs mer

Analys. Lägre flyttskatter. Mäklarsamfundet. vägval för en sundare bostadsmarknad 2013:4

Analys. Lägre flyttskatter. Mäklarsamfundet. vägval för en sundare bostadsmarknad 2013:4 Analys Lägre flyttskatter vägval för en sundare bostadsmarknad Mäklarsamfundet 2013:4 Innehåll FÖRORD 3 SAMMANFATTNING 4 KRIS PÅ BOSTADSMARKNADEN 6 - Svårigheter att få tag på en bostad 6 - Alla pratar

Läs mer

INFORMATION OM UTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD RAPPORT 2014:1. Statistiska centralbyrån Statistics Sweden

INFORMATION OM UTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD RAPPORT 2014:1. Statistiska centralbyrån Statistics Sweden INFORMATION OM UTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD RAPPORT 2014:1 Statistiska centralbyrån Statistics Sweden Situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning 2013 INFORMATION OM UTBILDNING

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer