BASUNDERSÖKNING. 2006:2 Jannike Sköldebjer. Mediamätning i Skandinavien Telefon: Stockholm E-post:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BASUNDERSÖKNING. 2006:2 Jannike Sköldebjer. Mediamätning i Skandinavien Telefon: 08-736 1000. 113 60 Stockholm E-post: mms@mms.se"

Transkript

1 BASUNDERSÖKNING 2006:2 Jannike Sköldebjer Mediamätning i Skandinavien Telefon: Drottninggatan 108 Internet: Stockholm E-post:

2 BASUNDERSÖKNING 2006:2 MMS, Mediamätning i Skandinavien AB, mäter minut för minut vad svenska folket ser på TV. Detta sker med hjälp av en statistiskt utvald panel om 1200 hushåll eller ca personer. För att säkerställa denna panels representativitet utförs årligen två Basundersökningar. På uppdrag av MMS har AGB Nielsen Media Research under perioden 28 augusti - 19 november 2006 genomfört Basundersökning 2006:2 (Establishment Survey) för att få fram en exakt beskrivning av de svenska TV-hushållens sammansättning. Undersökningen utgör bl. a. rekryteringsbas för komplettering/korrigering av den uppbyggda tittarpanelen. Undersökningen omfattar populationen i åldrarna 3-99 år. Alla intervjuer genomfördes per telefon. Utöver frågor om TV-utrustning i hemmen och antenninnehav i hemmen och i fritidshusen ställdes ett antal bakgrundsfrågor för varje person i hushållet såsom ålder, utbildning, sysselsättning, boendeform etc. För undersökningen har använts ett urval från Prudentia, dvs. ett riksrepresentativt slumpmässigt urval draget från registret över totalbefolkningen. Bruttourvalet uppgick till hushåll. Utgick ur populationen gjorde 23,5 procent av hushållen. Det var bl. a. hushåll som ej hade TV, hushåll som hade flyttat, hushåll med sjukdom och dödsfall samt hushåll med språksvårigheter. Det egentliga urvalet uppgick till hushåll. Av dessa var det hushåll som vägrade delta i undersökningen varav 527 hushåll som man ej fick kontakt med trots upprepade försök. Antalet genomförda intervjuer uppgår till hushåll. Bortfallet utgör 30 procent. Andelen hushåll som uppger att de inte har TV uppgår till 2,9 procent. Undersökningen redovisas på individnivå bland TV-befolkningen. De följande sidorna åskådliggör resultat från Basundersökningen. Nytt från och med denna rapport är att endast siffror för totala TV-befolkningen redovisas. Anledningen till detta är att MMS, sedan årsskiftet 2006/2007, inte längre redovisar tittandet i multikanaluniversum. Detta är en följd av nedsläckningen av det analoga TV-nätet som i slutet av 2007 skulle göra en redovisning av dessa två universa överflödig. Förändringar i rapportering av Basundersökning Rapporteringen från och med Basundersökning 2006:1 innebär vissa förändringar jämfört med tidigare års basundersökningsrapporter. Penetration för enskilda TV-kanaler mäts from våren 2005 inte längre i Basundersökningen, utan i en separat undersökning som redovisas på MMS hemsida. 1

3 Förändringar i MMS TV-tittarpanel 1000 hushåll blev 1200 hushåll Sedan den 31 augusti 1998 har TV-tittarpanelen bestått av cirka 1000 hushåll, cirka individer. För att allt bättre tillgodose kunders behov av att analysera små kanaler samt mindre målgrupper påbörjades den 5 september 2005 en utökning av panelen till rapporterande, dvs. cirka individer, denna process blev klar den 1 september Panelens representativitet Tittarpanelen ska naturligtvis vara representativ för den svenska TV-befolkningens TVtittande. Med målet att panelen vid varje tillfälle ska vara representativ för den svenska TVbefolkningen genomförs noggranna analyser. I dessa har man funnit att vissa så kallade kontrollvariabler har en större inverkan på TV-tittandet än andra: Pay No Pay (gäller sedan årsskiftet 2006/2007) utbildning; gymnasial eller eftergymnasial tittarkonsumtion; hög, mellan eller låg Familjesammansättning; 1 pers hushåll, 2 pers hushåll och barnhushåll (barn upp till 19 år) Från och med januari 2007 balanseras panelen utifrån Pay No Pay, där Pay-hushåll aktivt betalar för sitt TV-utbud medan No Pay inte betalar aktivt alternativt har ett TV-utbud som ingår i hyran. Denna universumindelning är mer stabil för förändringar i TV-landskapet än multikanal- resp. frikanaluniversum. Den används dessutom sedan länge i många länder i Europa. Ovanstående indelning berör endast panelens sammansättning. Tittandet redovisas endast i Totaluniversum. 2

4 TOTALA TV-UNIVERSUM Befolkningen 3-99 år 8, 739 miljoner individer 3+ har TV 4, 146 miljoner TV-hushåll finns i Sverige Utveckling: 2001:2 2002:2 2003:2 2004:2 2005:2 Individer 3+ har TV TV-hushåll i Sverige Resultaten som redovisas i denna sammanställning är hämtade från Basundersökning 2006:2 och avser individer 3 år och äldre (i undantagsfall hushåll) med tillgång till TV. Basen för antal individer med TV är som ovan beskrivits 8, 739milj människor och basen för antal TVhushåll 4, 146 milj. I TV-hushållen bor Hushåll i 1000-tal 40 % i hushåll med 1 person % i hushåll med 2 personer % i hushåll med 3 personer % i hushåll med 4 personer % i hushåll med 5 personer eller fler av 10 hushåll eller ca 2,9 milj. hushåll i Sverige består av högst två personer och närmare 3 av 10 hushåll eller ca 1,2 milj. hushåll har minst tre familjemedlemmar. 3

5 FAMILJESITUATION Barn 3-9 år år utan barn utan barn med barn 0-6 år bara med barn 7-19 år Totalt Hälften av alla personer i Sverige bor i hushåll utan barn. 2 av 10 är under 19 år. 3 av 10 är över 20 år och bor i hushåll med barn. ÅLDERSGRUPPERNAS KÖNSFÖRDELNING TOTALT MÄN KVINNOR 3-6 år år år år år år år år år år år år år år Totalt Befolkningen är relativt jämnt fördelad över de olika åldersintervallen. Notera att intervallen är kortare för barn och längre för äldre. 4

6 BEFOLKNINGEN I OLIKA LÄN* LÄN 1000-tal KOMMUN 1000-tal Stockholm Stockholm 732 Uppsala 301 Göteborg 469 Södermanland 254 Malmö 264 Östergörland 402 Jönköping 321 Kronoberg 177 H-REGIONER 1000-tal Kalmar 229 Gotland 57 H-REGION Blekinge 149 Storstockholm Skåne H-REGION Halland 278 Storgöteborg Västra Götaland H-REGION Värmland 267 Stormalmö Örebro 258 H-REGION Västmanland 256 Större Städer Dalarna 269 H-REGION Gävleborg 267 Södra Mellanbygden Västernorrland 237 H-REGION Jämtland 120 Norra Tätbygden Västerbotten 248 H-REGION Norrbotten 251 Norra glesbygden TOTALT LÄN TOTALT H-REGION * Ovanstående indelning av länen i Basundersökning 2006:2 har vägts i förhållande till SCB:s aktuella befolkningsstorlekar i respektive län. Befolkningen är koncentrerad till storstäderna med Stockholm, Göteborg och Malmö som dominerade regioner. Det är som bekant betydligt fler invånare i södra delarna av landet än i de norra delarna. 5

7 BOENDEFORM HYRESRÄTT BOSTADSRÄTT VILLA RADHUS ANNAT BOENDE I totala befolkningen med tv bor 47 procent eller ca 4,1 milj. människor i villa, 30 procent eller ca 2,6 milj. i hyreslägenhet, 12 procent eller ca 1 milj. i bostadsrätt, 8 procent eller ca i radhus samt 3 procent eller cirka människor i annat boende. UTBILDNING TOTALT MÄN KVINNOR Högst 7 års utbildning* års utbildning* års utbildning** års utbildning*** Studerar heltid Under skolåldern Totalt * Högst 9 års utb. = Lågutbildade, ** års utb. = Medelutbildade, *** 13+ års utbildning = Högutbildade Totalt sett uppgår andelen lågutbildade till 16 procent eller 1,4 milj. människor, andelen medelutbildade till 36 procent eller ca 3,1 milj. samt andelen högutbildade till 25 procent eller ca 2,1 milj. Personer under skolåldern eller som studerar heltid uppgår sammantaget till ca 2,1 milj. eller 24 procent. Kvinnor har generellt sett högre utbildning än män. 6

8 SYSSELSÄTTNING TOTALT MÄN KVINNOR Förvärvsarbetande Arbetslösa/Hemarb Pensionärer Studerar heltid/ under skolåldern Totalt Andelen förvärvsarbetande i totala befolkningen uppgår till 50 procent eller ca 4,3 milj. människor, andelen arbetslösa/hemarbetande till 4 procent eller personer, andelen pensionärer till 21 procent eller drygt 1,8 milj. Resterande 2,1 milj. eller 25 procent är under skolåldern eller studerar heltid. Av de 4,2 milj. förvärvsarbetande utgör männen 2,287 milj. och kvinnorna 2,087 milj. FÖRVÄRVSARBETANDE HELTID/DELTID TOTALT MÄN KVINNOR Arbetar - Heltid Arbetar Deltid* Totalt * Definitionen för deltidsarbete = arbetar 80 % eller mindre Av de förvärvsarbetande i befolkningen med tillgång till TV utgör andelen heltidsarbetande 83 procent eller drygt 3,6 milj. människor och andelen deltidsarbetande 17 procent eller ca personer. En uppdelning på män och kvinnor visar att 93 procent av de förvärvsarbetande männen eller ca 2,1 milj. män arbetar heltid. Motsvarande andel för förvärvsarbetande kvinnor är 71 procent eller ca 1,48 milj. heltidsarbetande kvinnor. 7

9 BEFATTNING bland förvärvsarbetande TOTALT MÄN KVINNOR Egen företagare (10 eller fler anställda) Egen företagare (0-9 anställda)/ Fri yrkesutövare Högre tjänsteman/chef Annan tjänsteman Yrkesutb. arbetare Annan arbetare Totalt Bland de förvärvsarbetande uppgår andelen egna företagare till 9 procent eller knappt personer, andelen tjänstemän till 39 procent eller drygt 1,7 milj. och andelen arbetare till 52 procent eller ca 2,2 milj. INKOMST bland de över 15 år INDIVIDENS INKOMST Har ingen inkomst Under eller mer Vet ej/vägrar Totalt Tidigare har inkomsten presenterats för de förvärvsarbetande. Detta har i och med Basundersökning 2006:1 ändrats till inkomst för dem som är över 15 år, eftersom det ger en mer rättvis bild över inkomstfördelningen i befolkningen. 8

10 HUVUDSPRÅK Svenska 96, Annat språk 3,6 314 Drygt 96 procent av befolkningen eller ca 8,4 miljoner människor uppger svenska som huvudspråk. Resterande andel, 0,3 miljoner människor, uppger annat språk som huvudspråk. PLANERAR INKÖP Ej inköpsansvar Inköpsansvar år Inköpsansvar år Inköpsansvar Inköpsansvaret i befolkningen fördelas på dessa åldersgrupper. Nytt för Basundersökning 2006:1 är att endast två personer i varje hushåll kan vara inköpsansvariga. 9

11 Jämförelse med tidigare resultat I de följande tabellerna om innehav redovisas förutom resultaten för 2006:2 även jämförelser med fem tidigare Basundersökningar; 2001:2, 2002:2, 2003:2, 2004:2, 2005:2. Framöver kommer en sådan jämförande redovisning presenteras i del två av respektive års Basundersökning. ANTENN-INNEHAV Mottagning sker via Kabelnät CATV Parabolantenn DTH Parabolantenn SMATV Antenn (tak-, fönster-, balkong- eller bordsantenn) På annat sätt (t ex IP-TV) 1 99 OBS: Tabellen summerar till mer än 100 % eftersom olika TV-apparater hos en och samma person kan ha olika mottagningssätt. Utveckling: 2001:2 2002:2 2003:2 2004:2 2005:2 Kabelnät CATV % 46 % 44 % 46 % 48 % Parabolantenn DTH % 18 % 20 % 20 % 23 % Parabol. SMATV % 6 % 7 % 7 % 2 % Antenn % 36 % 32 % 30 % 47 % På annat sätt % 2 % 2 % 1 % 1 % Andelen som har Kabelnät samt andelen som har Parabolantenn DTH har ökat något sedan 2001, medan andelen som har Parabolantenn SMATV har minskat något. Andelen som har Antenn minskade fram till 2005 då andelen plötsligt steg, detta har tidigare utretts och beror troligen på att folk blev medvetna om att de hade en antenn, trots att deras huvudsakliga mottagningssätt var ett annat) i samband med att släckningen inleddes. 10

12 DATOR- OCH INTERNET-INNEHAV Dator i bostaden Internet via datorn i bostaden Internetuppkopplingen sker via Telefonmodem Bredband Annat sätt Andelen av individerna som har dator och Internet i bostaden ökar något men den största förändringen är att fler och fler skaffar sig Internet via bredband. Vi har slagit ihop alla sorters bredband såsom ISDN, ADSL etc., eftersom många är osäkra på vilken distributionsform de har. Utveckling: 2001:2 2002:2 2003:2 2004:2 2005:2 Dator i bostaden % 76 % 77 % 80 % 81 % Internet via datorn % 69 % 70 % 75 % 76 % Telefonmodem % 45 % 43 % 36 % 27 % Bredband % 23 % 28 % 38 % 48 % Annat sätt % 1 % 1 % 1 % 1 % Andelen som har tillgång till dator i bostaden har ökat sedan 2001 liksom andelen som har Internet via datorn. När det gäller den typ av teknik som Internetuppkopplingen sker via så har andelen med Telefonmodem minskat medan andelen som har Bredband har ökat. 11

13 APPARAT-INNEHAV Antal TV-apparater 1 TV-apparat TV-apparater TV-apparater eller fler Utveckling: 2001:2 2002:2 2003:2 2004:2 2005:2 1 TV-apparat % 41 % 41 % 37 % 39 % 2 TV-apparater % 38 % 37 % 39 % 36 % 3 TV-apparater % 21 % 22 % 24 % 25 % Andelen som har endast en TV-apparat i hushållen har minskat sedan 2001 medan andelen som har två Tv-apparater i hushållet har legat relativt konstant. Andelen som har tre TVapparater i hushållet har däremot ökat sedan TV-apparatens placering Vardagsrum TV-rum/Allrum Kök/Matrum Barn(en)s sovrum Vuxnas sovrum Arbetsrum Annat rum När det gäller TV-apparaternas placering så har det inte skett så stora förändringar sedan De som har ökat mest är TV i sovrum, både barns och vuxnas. Se utveckling på nästa sida. 12

14 Utveckling: 2001:2 2002:2 2003:2 2004:2 2005:2 Vardagsrum % 83 % 82 % 82 % 84 % TV-rum/Allrum % 25 % 25 % 26 % 25 % Kök/Matrum % 7 % 7 % 8 % 8 % Barn(en)s sovrum % 23 % 25 % 26 % 27 % Vuxnas sovrum % 28 % 27 % 29 % 29 % Arbetsrum % 2 % 2 % 3 % 4 % Annat rum % 5 % 5 % 5 % 6 % TV-apparatens tillbehör Text-TV Video DVD PVR/DVR Spelkonsoll Någon Digital TV-mottagare Digital TV-mottagare Digitala TV-mottagare Digitala TV-mottagare eller fler procent eller ca 3,6 milj. av befolkningen har tillgång till en TV-apparat, 34 procent eller knappt 3 milj. har tillgång till två TV-apparater och 24 procent eller ca 2,1 milj. har tillgång till tre TV-apparater eller fler. Den vanligaste placeringen av TV-apparaten är som tidigare år i vardagsrummet, 84 procent eller ca 7,3 milj. av befolkningen har minst någon TV-apparat i vardagsrummet. De näst vanligaste placeringarna är i vuxnas respektive barns sovrum samt i TV-rum/allrum där ca procent har en TV placerad. 13

15 96 procent eller ca 8,3 milj. har tillgång till text-tv, 75 procent eller ca 6,5 milj. har video och 74 procent eller 6,4 milj. har en DVD-spelare. 57 procent eller ca 4,9 milj. personer uppger tillgång till digital TV-mottagare. Fler och fler skaffar nu även en digital TVmottagare till sin andra och tredje TV. I DVD-apparater och digitala Set-top-boxar blir det allt vanligare att det finns en inbyggd hårddisk som möjliggör inspelning och Time-shift-tittande. 7 procent eller ca i befolkningen i befolkningen har tillgång till någon PVR/DVR. Spelkonsoller, typ Playstation eller X-box, finns hos 29 procent av befolkningen, dessa motsvarar ca 2,5 milj. individer. Utveckling: 2001:2 2002:2 2003:2 2004:2 2005:2 Text-TV % 92 % 94 % 95 % 97 % Video % 90 % 89 % 86 % 78 % DVD % 29 % 43 % 57 % 64 % Ngn Digital TV-mott % 1 Digital TV-mott % 2 Digitala TV-mott % 3 Digitala TV-mott % Andelen som har Text-TV har ökar sedan Andelen som har Video har minskat sedan 2001, detta har skett till förmån för DVD som har ökat dramatiskt, från 16 % 2001 till 74 % PVR/DVR samt Spelkonsoll har inte varit med i mätningarna så länge men utvecklingen för dessa tillbehör kommer att följas framöver. När det gäller siffrorna för Digitala TV-mottagare så har vi inte siffror ända ifrån En jämförelse mellan 2005 och 2006 visar dock att andelen som har någon Digital TV-mottagare ökar och när det gäller antal så är det främst de som har två Digitala TV-mottagare som har ökat. 14

16 TILLGÅNG TILL SOMMARBOSTAD TOTALT Varav har TV Fritidshus Sommarhus eller dylikt Husvagn Campingbil eller dylikt Fritidsbåt Med övernattningsmöjlighet 24 procent har tillgång till fritidshus och av dessa kan 80 procent eller 19 procent av befolkningen se TV i fritidshuset. Dessa procentandelar motsvaras av ca 1,6 milj. människor. 9 procent eller ca personer har tillgång till husvagn eller campingbil. 68 procent av dessa eller 6 procent av befolkningen kan även se TV i husvagnen. I antal personer rör det sig om ca personer. 6 procent eller personer har tillgång till fritidsbåt med övernattningsmöjlighet. 12 procent av båtägarna eller 1 procent av befolkningen kan också se TV i båten vilket motsvaras av personer. 15

BASUNDERSÖKNING 2005:1

BASUNDERSÖKNING 2005:1 BASUNDERSÖKNING 2005:1 Mats Karlsson MMS Mediamätning i Skandinavien AB Dro ninggatan 108 113 60 Stockholm Telefon: 08-736 10 00 Internet: www.mms.se E-post: mms@mms.se BASUNDERSÖKNING 2005:1 MMS, Mediamätning

Läs mer

Copyright MMS AB 2004

Copyright MMS AB 2004 1 2003:2 2003:22 003:2 MMS, Mediamätning i Skandinavien AB, mäter minut för minut vad svenska folket ser på tv. Detta sker med hjälp av en statistiskt utvald panel om 1000 hushåll eller ca 2.200 personer.

Läs mer

2002:2. Copyright MMS AB 2003

2002:2. Copyright MMS AB 2003 1 2002:2 MMS, Mediamätning i Skandinavien AB, mäter minut för minut vad svenska folket ser på tv. Detta sker med hjälp av en statistiskt utvald panel om 1000 hushåll eller ca 2.200 personer. För att säkerställa

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531 1( 6) Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531 Datum Datum Bakgrundsvariabel Syssels Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 1 Pensionär 2 Arbetslös 3 Förvärvsarbetande 4 Studerande 5 Hemarbetande

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

STORSTADSSKATT. - Storstäderna har högst inkomster, men också högst kostnader och skatter.

STORSTADSSKATT. - Storstäderna har högst inkomster, men också högst kostnader och skatter. STORSTADSSKATT - Storstäderna har högst inkomster, men också högst kostnader och skatter. HÖG MARGINALSKATT - EN STORSTADSFRÅGA DET ÄR DYRARE ATT LEVA I STORSTAD Att det är dyrare att bo i stora städer

Läs mer

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet: Svenskarnas skulder hos Kronofogden Studien i sammandrag: 360 941 personer har skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014?

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? S12262 14-03 Inledning I denna rapport har vi brutit ned resultatet från Folksams rapport Vad blev det pension 2014? på landets län och regioner.

Läs mer

Hushållet ska ha en digitalbox utan kort eller inbyggd i sin TV, de ska inte ha utgifter för några kommersiella kanaler.

Hushållet ska ha en digitalbox utan kort eller inbyggd i sin TV, de ska inte ha utgifter för några kommersiella kanaler. Bakgrund och syfte Post- och telestyrelsen (PTS) har gett Sweco Strategy i uppdrag att genomföra en undersökning för att kartlägga hur stor andel av de svenska hushållen som enbart har så kallad fri-tv,

Läs mer

Så sparar vi till barnen Rapport från Länsförsäkringar januari 2011

Så sparar vi till barnen Rapport från Länsförsäkringar januari 2011 Så sparar vi till barnen Rapport från Länsförsäkringar januari 2011 Sammanfattning 17 procent av föräldrar med barn under 18 år sparar inte till sina barn. Vilket innebär att det är något fler som sparar

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2013:4 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2013:4 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län Värmlands län Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Västerbottens län

Mäklarinsikt 2013:4 Västerbottens län Västerbottens län Mäklarinsikt 2013:4 Västerbottens län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Nystartade företag efter kvartal 2010

Nystartade företag efter kvartal 2010 Nystartade företag efter kvartal 2010 Innehållsförteckning Nystartade företag efter kvartal 2010 2 Tabell 1 Antal nystartade företag 2010 efter kvartal och branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal nystartade

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län

Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län Kronobergs län Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län

Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Pensioner och deltidsarbete

Pensioner och deltidsarbete Pensioner och deltidsarbete Innehåll sid 3 sid 4 sid 5 sid 6 sid 7 sid 10 sid 11 sid 12 Inledning Deltidsarbetets omfattning Deltidsarbetete per sektor Deltidsarbete per avtalsområde Regionala skillnader

Läs mer

Investeringsstöd till äldrebostäder

Investeringsstöd till äldrebostäder Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening 1 Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut?

Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut? Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut? Tomas Riste, regionråd Catarina Segersten Larsson, regionråd Bo-Josef Eriksson, statistiker Ann Otto, omvärldsanalytiker Varför är det intressant att studera

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2014:2 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län

Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län

Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län Skånes län Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

KPMG:s första småföretagarbarometer. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611

KPMG:s första småföretagarbarometer. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611 KPMG:s första småföretagarbarometer Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av KPMG och Diplomat. Undersökningen

Läs mer

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Eget företagande och livskvalitet En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Hösten 2013 Eget företagande ger högre livskvalitet Tre av fyra företagare anser

Läs mer

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan?

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Frågan om ett eventuellt vinstförbud för privata aktörer i välfärden är en fråga som kommer att diskuteras under Socialdemokraternas partikongress den

Läs mer

Villapanelrapport Februari 2010

Villapanelrapport Februari 2010 Villapanelrapport Februari 2010 Välkommen till villapanelen Villapanelen är den första oberoende och opolitiska panelen som speglar villaägarnas åsikter inom olika områden. Det är en återkommande rapport

Läs mer

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden.

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Om statistiken Statistiken baseras på ansökningar som gjorts hos Advisa

Läs mer

Miljöteknikföretag i Gävleborg

Miljöteknikföretag i Gävleborg Miljöteknikföretag i Gävleborg All data som ligger till grund för presentationen är hämtad från Vinnovas analys VA 2013:06, Företag inom miljötekniksektorn 2007-2011. (2014 har Green Business Region definierat

Läs mer

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309 1( 8) Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309 Datum Datum Bakgrundsvariabel Syssels Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 1 Pensionär 2 Arbetslös 3 Förvärvsarbetande 4 Studerande 5 Hemarbetande

Läs mer

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 SMHI/SGI-seminarium Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 Länsstyrelsernas nätverk om klimatanpassning Diskussion och workshop om framtida samarbetsområden Klimatanpassningssamordnarnas

Läs mer

Fritidshuset 2014. - Hellre fritidshus än husvagn eller båt - Modern standard och nära vatten - Östersjööarna populärast

Fritidshuset 2014. - Hellre fritidshus än husvagn eller båt - Modern standard och nära vatten - Östersjööarna populärast Fritidshuset 2014 - Hellre fritidshus än husvagn eller båt - Modern standard och nära vatten - Östersjööarna populärast FRITIDSHUSET 2014 1 SBAB PRIVATEKONOMI 16 APRIL 2014 Fritidshuset 2014 Fritidshusen

Läs mer

Rapport. Mars 2010. Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län

Rapport. Mars 2010. Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län Rapport Mars 21 Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län Omslagsbilder Ingång till hus. Foto: Marie Birkl. Par i kök. Foto: Tina Stafrén. Utgiven av Länsstyrelsen Jämtlands län, avdelningen för Hållbar

Läs mer

Lag (1993:1742) och förordning (1993:1745) om skydd för landskapsinformation

Lag (1993:1742) och förordning (1993:1745) om skydd för landskapsinformation Lag (1993:1742) och förordning (1993:1745) om skydd för landskapsinformation Bestämmelser om Krav på tillstånd för: sjömätning fotografering och liknande registrering från luftfartyg upprättande av databaser

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit till

Läs mer

fast.+samf.+ ga.+kvarter

fast.+samf.+ ga.+kvarter < INFORMATION FRÅN LANTMÄTERIET 20 0 9:2 1(9) FASTIG H ETSREG ISTRET l l H alvårsstatistik år 2009 Fastighetsregistret allm änna delen Innehåll Levande objekt i allm änna delen Avregistrerade objekt i

Läs mer

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal.

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal. Tabell 1:8. Total utlåning efter län. i 1000-tal. Andel utlån av samtliga utlån (%) Utlån till verks. där reg. ej sker Fjärrlån Inlånade Utlånade Riket 69 892 58 462 11 430 83,6 16,4 3 394 419 384 Skåne

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västmanlands län

Företagsamheten 2014 Västmanlands län Företagsamheten 2014 Västmanlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västmanlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västmanlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga...

Läs mer

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling.

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling. MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 17 juni 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län maj 2014 11 254 (8,2 %) 4 920 kvinnor (7,5 %) 6 334 män (8,8 %) 2 503 unga

Läs mer

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Örebro län Örebro län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Örebro län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk

Läs mer

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Statistiken över sjuklöneperioden bygger på ett urval av arbetsgivare och deras utbetalningar av sjuklön till sina anställda under sjuklöneperioden. Insamlig sker kvartalsvis

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2012

Nystartade företag första kvartalet 2012 Nystartade företag första kvartalet 2012 Innehållsförteckning Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2011 - kvartal 1 2012 efter branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal sysselsatta i nystartade företag

Läs mer

Generationsväxlingen. arbetskraftens förändring per län

Generationsväxlingen. arbetskraftens förändring per län Generationsväxlingen arbetskraftens förändring per län Text och underlag: Bo Gustavsson, Torbjörn Israelsson, Bitte Lyrén, Marwin Nilsson, Peter Nofors, Anders Pekkari och Tord Strannefors. Redigering:

Läs mer

Vad blev det för pension 2011? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1943

Vad blev det för pension 2011? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1943 Vad blev det för pension 211? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1943 S1197 11-4 Sammanfattning Vad blev det för pension 211? är den tredje rapporten i Folksam rapportserie

Läs mer

Bredbandsstöd och PTS bredbandskartläggning

Bredbandsstöd och PTS bredbandskartläggning Bredbandsstöd och PTS bredbandskartläggning Bredbandsbåten 2011 Camilla Nyroos Pamela Davidsson Disposition Bredbandsstöd PTS medfinansiering PTS Bredbandskartläggning Frågor 2 PTS har sedan 2010 medel

Läs mer

Svenskarna och lokalproducerat

Svenskarna och lokalproducerat Svenskarna och lokalproducerat Norrmejerier och YouGov 2013 Kristina Stiernspetz Norrmejerier Syfte För tredje året i rad har Norrmejerier låtit undersöka svenskarnas inställning till och intresse för

Läs mer

Svenskarnas sparformer och sparplaner

Svenskarnas sparformer och sparplaner LänsSpar Länsförsäkringar Våren 2005 Riksdel Svenskarnas sparformer och sparplaner Kort sammanfattning: Sparviljan minskar, inte sedan hösten 2003 har så få uppgett att de tänker öka sitt sparande på ett

Läs mer

Företagsamheten 2014 Dalarnas län

Företagsamheten 2014 Dalarnas län Företagsamheten 2014 Dalarnas län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Dalarnas län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Dalarnas län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors

Läs mer

PRESSINFORMATION. En jämförelse länen emellan visar signifikanta skillnader (över-, underrepresentationer) för följande län och drömmar:

PRESSINFORMATION. En jämförelse länen emellan visar signifikanta skillnader (över-, underrepresentationer) för följande län och drömmar: PRESSINFORMATION Bilaga 1 Visby, 22 november Drömbarometern Svenska folkets livsdrömmar - per län Utmärkande skillnader mellan Sveriges län Svenska folkets livsdrömmar skiljer sig mellan länen. Topplistorna

Läs mer

Nystartade företag andra kvartalet 2013

Nystartade företag andra kvartalet 2013 Nystartade företag andra kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag andra kvartalet 2013...2 Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2012 kvartal 2 2013 efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2013

Nystartade företag första kvartalet 2013 Nystartade företag första kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag första kvartalet 2013... 2 Tabell 1: Antal nystartade företag kvartal 1 2012 - kvartal 1 2013, efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 Vismas Affärsbarometer hösten 2014: Optimistisk trend i landets små och medelstora företag Hälften av de mindre företagen i Sverige räknar med ökad försäljning det kommande halvåret.

Läs mer

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2007 Kvartal 4

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2007 Kvartal 4 ARBETSMARKNADSRAPPORT 7 Kvartal 4 Bästa arbetsmarknaden för Jusekmedlemmar under -talet Andelen Jusekmedlemmar med ersättning från Akademikernas erkända a-kassa, AEA, har fortsatt sjunka under 7. Under

Läs mer

Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor

Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Statistik Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Lösningar för att attrahera rätt kompetens 2 Sofia Larsen, ordförande i Jusek Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Generationsväxlingen

Läs mer

Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA

Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA 2014-06-24 Dnr 2014:1011 Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA Hur påverkas uttaget av arbetsgivaravgifter inom sektorn callcenter om de nedsatta avgifterna för unga slopas? Redovisning

Läs mer

Sveriges villaägare om privatekonomin 2011. Rapport december 2010

Sveriges villaägare om privatekonomin 2011. Rapport december 2010 Sveriges villaägare om privatekonomin 2011 Rapport december 2010 Välkommen till villapanelen Villapanelen är den första oberoende och opolitiska panelen som speglar villaägarnas åsikter inom olika områden.

Läs mer

Starka tillsammans. Om undersökningen

Starka tillsammans. Om undersökningen Om undersökningen Fältperiod: 19-25 februari 2009 4126 riksrepresentativa svar från Kommunals medlemspanel Svarsfrekvens: 68,6% Datainsamling: Webbenkät med en påminnelse Viktning: Resultaten har viktats

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2014

Västmanlands länmånad 12 2014 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 214 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213

Läs mer

Blekinge Antal vårdade per år Antal vårdade per 100 000 barn och år Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt 1. Transportolycksfall med fordon

Blekinge Antal vårdade per år Antal vårdade per 100 000 barn och år Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt 1. Transportolycksfall med fordon Appendix 2 till rapporten Statistik över skador bland barn i Sverige avsiktliga och oavsiktliga. Socialstyrelsen, Epidemiologiskt Centrum, februari 2007 Barn, 0-17 år, som vårdats inskrivna på sjukhus

Läs mer

Sammanställning av Länsstyrelserna bredbandsrapportering avseende 2011

Sammanställning av Länsstyrelserna bredbandsrapportering avseende 2011 PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2012-04-27 PTS-ER-2012:18 1(6) Konsumentmarknadsavdelningen Anna Wibom Tina Stukan Bilaga 1 Sammanställning av Länsstyrelserna bredbandsrapportering avseende 2011 Följande

Läs mer

NEPI - Stiftelsen nätverk för läkemedelsepidemiologi

NEPI - Stiftelsen nätverk för läkemedelsepidemiologi Statistik över NOAK (nya orala antikoagulantia) t o m februari 213. Källa: Läkemedelsregistret vid Socialstyrelsen. Användningen av dabigatran (Pradaxa) för prevention av stroke och artärembolism hos vuxna

Läs mer

Halloj, det är din tur.

Halloj, det är din tur. Halloj, det är din tur. Under 2007 går västra och södra Sverige i tre etapper över till enbart digitala tv-sändningar i marknätet. I den här broschyren berättar vi mer om hur, när och varför digital-tv-övergången

Läs mer

På slak lina. Stefan Fölster. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010

På slak lina. Stefan Fölster. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010 På slak lina Stefan Fölster Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010 Bra återhämtning i Sverige 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 Konsumtion 0,3 2,8 1,8 2,2 Investeringar -16,0 5,0 7,0

Läs mer

Rapport. Drömjobbet 2010. Ingenjör är drömjobbet

Rapport. Drömjobbet 2010. Ingenjör är drömjobbet Rapport Drömjobbet 2010 Ingenjör är drömjobbet En av tio yrkesverksamma (11%) svarar att det nuvarande jobbet är deras drömjobb! Resterande nio har drömmarna någon annanstans. Bland yrkesverksamma är det

Läs mer

fakta Om Sveriges glesoch landsbygder Fickfakta 2007.indd 1 2007-12-18 12.50.11

fakta Om Sveriges glesoch landsbygder Fickfakta 2007.indd 1 2007-12-18 12.50.11 fakta Om Sveriges glesoch landsbygder 1 Fickfakta 2007.indd 1 2007-12-18 12.50.11 Innehåll Vad är gles- och landsbygd? Glesbygdsverkets definition 3 Karta gles- och landsbygder 4 Befolkning Befolkning

Läs mer

Prognoser över antal operationer för respektive sjukdomsgrupp och län 2003-2020

Prognoser över antal operationer för respektive sjukdomsgrupp och län 2003-2020 Indikationer för behandling inom ortopedi Prognoser över antal operationer för respektive sjukdomsgrupp och län 23-22 Operation för diskbråck Operation för spinal stenos Operation för segmentell smärta

Läs mer

Företagsamheten 2014 Hallands län

Företagsamheten 2014 Hallands län Företagsamheten 2014 s län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

Otrogna stockholmare

Otrogna stockholmare Otrogna stockholmare bolånemarknadens vinnare Bolån på Internet och telefon Storbankernas andel av bolånemarknaden sjunker. Men nio av tio hushåll anlitar fortfarande någon av de fyra storbankerna. Detta

Läs mer

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Bilaga Dnr a06-1969 En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Från januari 2004 till oktober 2006 har antalet medlemmar som arbetar som personlig

Läs mer

Stockholm den 15 maj 2012

Stockholm den 15 maj 2012 Stockholm den 15 maj 2012 Fritidshusmarknaden i Sverige Medelpriset för ett fritidshus idag är 1 300 000 kronor. Stora prisvariationer förekommer beroende av när fritidshuset är byggt och var det ligger

Läs mer

Vilka alternativ finns för vårt gemensamma kabel-tv nät (ComHem) läggs ner?

Vilka alternativ finns för vårt gemensamma kabel-tv nät (ComHem) läggs ner? Vilka alternativ finns för vårt gemensamma kabel-tv nät (ComHem) läggs ner? Sammanfattning av frågor och svar från två möten om TV-frågan den 19 och 21 februari 2013. Inbjudna var samtliga boende i Tegelhagens

Läs mer

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009 Hela Sverige Fakta om analysen Analysen bygger på statistik för 2009 från SCB, för sjukfrånvaron i privat och offentlig vård, för sjukperioderna 15-89 dagar

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 Färre övergångar till arbete I maj 2015 påbörjade 1 195 personer av samtliga som var inskrivna

Läs mer

Rapport 2015. Undersökning -chefer för ambulansstationer. Riksförbundet HjärtLung 2015-02-12

Rapport 2015. Undersökning -chefer för ambulansstationer. Riksförbundet HjärtLung 2015-02-12 Rapport 215 Undersökning -chefer för ambulansstationer Riksförbundet HjärtLung 215-2-12 Bakgrund och syfte Riksförbundet HjärtLung vill göra allmänheten uppmärksam på hur ambulansvården fungerar i Sverige.

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 Färre övergångar till arbete I september 2015 påbörjade 1 028 personer av samtliga som

Läs mer