Motala införde digital-tv!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Motala införde digital-tv!"

Transkript

1 Motala införde digital-tv! Innehållsförteckning Förord...2 Grunden...3 Planeringen...3 Arbetsgruppen...3 Kommunikationsplan...3 Budskap...3 Målgrupper...4 Kanaler...4 Tidsplan...5 Ansvarsfördelning...5 Vidareinformatörer...6 Fastigheter...6 Äldreomsorgen...7 Budget...7 Erfarenheter...8 Arbetsgruppen...8 Vanligaste frågorna...8 Kostnader...8 Arbetstid...9 Information...9 Budskap...9 Målgrupper...9 Kanaler...9 Andra aktörer...10 Fastigheter...10 Äldreomsorgen...10 Epilog

2 Förord Jag hade inte förväntat mig att digital-tv-övergången skulle innebära speciellt mycket merarbete för Motala kommun som organisation. Staten skulle få möjlighet att ta hjälp av kommunen i teknikskiftet. Det är ingen primär kommunal angelägenhet, utan en nationell angelägenhet. Digital-tv-kommissionens kommunikationsplan har fungerat bra som utgångspunkt i det lokala arbete, men avsaknaden av resurser nationellt har ställt höga krav på våra anställda. Motala kommuns ambition var att göra arbetet med digital-tv-övergången så lätt som möjlig för ledning, anställda och medborgare. Det har fungerat tack vare vår arbetsgrupp. En generell upplevelse är dock att det blev mer arbete för arbetsgruppen och berörda chefer än de flesta hade förväntat sig. Mitt råd är att planera arbetet lokalt. Det är viktigt för medarbetarna och medborgarna. Utan planering och ansvarsfördelning riskerar digital-tv-övergången att bli en tidkrävande fråga på det lokala planet. Det är naturligt för medborgarna att vända sig till kommunen i olika frågor och digital-tv-övergången är en fråga som förr eller senare angår alla medborgare. Medborgarna i vår kommun är vårt ansvar, oavsett vad vi tycker om ett teknikskifte. Lisbeth Sager, kommunchef Motala kommun

3 Grunden Vi har försökt att göra det så lätt som möjligt för oss. Grunden och utgångspunkten i allt arbete har varit: Det lokala behovet hos anställda och medborgare Digital-tv-kommissionens kommunikations- och tidsplan Planeringen I stora drag kan processen och det praktiska arbetet i Motala kommun delas in i följande steg: arbetsgruppen kommunikationsplan ansvarsfördelning fastigheter äldreomsorgen budget Arbetsgruppen Den lokala arbetsgruppen tillsattes på uppdrag av kommunchefen och kommunstyrelsens ordförande strax efter att regeringen i december 2004 beslutade att Motala skulle bli en av de tre kommuner som inledde digital-tvövergången i Sverige. De mest berörda verksamhetsområdena fick utse varsin representant i gruppen och följande sex tjänstemän har medverkat: näringslivsansvarig, konsumentrådgivaren, fastighetschefen, en enhetschef från omsorgen, informatören på kommunledningskontoret och föreståndaren på turistbyrån, som också är utbildad informatör. Kommunikationsplan Arbetsgruppen definierade hur kommunens informationsansvar såg ut i förhållande till digital-tv-kommissionens nationella informationskampanj. Budskap Vi anpassade vårt budskap till digital-tv-kommissionens kommunikations- och tidsplan. Budskapet till medborgarna i den nationella kampanjen är enkelt och vi valde att jobba för att förstärka det lokalt. Vårt budskap i grunden var Vi svarar inte på frågor från medborgarna utan vi hänvisar till andra, vilket vi gör via webben och växeln. Vårt syfte var att på så sätt tala om för medborgarna att vi tar vårt ansvar, ser till att alla blir hänvisade rätt och kan hitta den information de behöver för att klara övergången. Kommunen har dock inget ansvar att besvara tekniska frågor eller för det praktiska genomförandet av övergången. Det har andra aktörer, men vi förmedlar gärna kontakten. 3

4 Digital-tv-kommissionens kampanj omfattar inte kommunens egna anställda. De är dock en stor målgrupp i det interna arbetet. Dels är inte alla anställda medborgare i den kommun de jobbar i, vilket bland annat innebär att de inte får hem digital-tv-kommissionens broschyr. Dels får anställda automatiskt ett ansvar att kunna svara på aktuella frågor i sin roll som kommunanställda t.ex. inom hemtjänsten, skolan och på fastighetskontoret. Inom målgruppen anställda identifierade vi nyckelpersoner/-grupper. De interna målgrupperna fick samma budskap som de externa målgrupperna, men vi förklarade också varför personalen inte skulle svara på frågor. Vi förmedlade även den interna ansvarsfördelningen, för att vi var osäkra på om vi verkligen hade identifierat alla nyckelpersoner/- grupper. Anställda som under processen fick mycket frågor kunde vända sig till arbetsgruppen och få hjälp. Sammanfattning av budskapet till de anställda: Vi svarar inte på frågor från medborgarna utan vi hänvisar till andra, vilket vi gör via webben och växeln Vi/du ska inte svara på frågor (undantag konsumentrådgivaren) för att även i handling visa att kommunen inte äger frågan. Vår roll är att hänvisa allt till andra Du ska känna till vem som gör vad inom kommunen. Om du märker att du är en nyckelperson och får många frågor, kan du få hjälp av arbetsgruppen. Målgrupper Vi definierade våra medborgare i olika målgrupper och fokuserade på några som vi kände kunde komma bort i digital-tv-kommissionens nationella informationskampanj lokalt. Externt primära: medborgare utan/med datorer, sommarstugeägare, äldre i äldreboende, äldre i hemtjänsten sekundära: turister inför sommaren 05 (tv i husvagn och båt), näringslivsorganisationer, fastighetsägare I den interna målgruppen valde vi ut nyckelgrupper som vidareinformatörer. Internt primära: verksamhetschefer, enhetschefer omsorg/tekniska, växel/reception, biblioteket personal, turistbyrån personal/guider, hemtjänst personal sekundär: anställda (alla) Kanaler Vi mixade de flesta av kommunens kanaler. Kommunens webbplats, med en direktadress, har använts som huvudkanal både för det interna och externa arbetet. Arbetet med webben kan delas in i tre typer av information: 4

5 1. Fast sida: långsiktigt hållbar informationen om riksdagsbeslutet, tidsplanen för Sverige, Motalas datum för övergången, kort om kommunens ansvar m.m. Se 2. Länkar på den fasta sidan till att huvudaktörer i digital-tv-övergången med en kort faktatexter (Digital-tv-kommissionen, Teracom, Radiotjänst, Sveriges Television, TV4 och Kulturdepartementet). 3. Nyheter: vi har producerat många egna nyheter samt anlitat en frilansjournalist för att synliggöra kommunens arbete. Vår tjänst för omvärldsbevakning kompletterades med ett särskilt nyhetsflöde. Kompletterande kanaler Kommunens växel: har hänvisat till webben, digital-tv-kommissionens broschyr och hjälptelefon. De fokuserade på medborgare utan dator. Växeln försågs med blanketter för att få koll på de vanligaste frågorna (om vi skulle bli nedringda). Informatörens ansvar. Personliga möten: våra vidareinformatörer fick en nyckelroll att vidareförmedla budskapet. Alla i arbetsgruppen fick ansvar för olika grupper av vidareinformatörer (se ansvarsfördelningen) och ett presentationsmaterial togs fram åt arbetsgruppen inför träffarna. Personalinformation: ett internt massutskick via e-post (kan med fördel ersättas med nyheter på ett intranät) Informatörens ansvar. Månadsannonsering: Nyhetstexter om digital-tv-arbetet i kommunen har regelbundet publicerats i den månadsannons som kommunen köper i Motala & Vadstena tidning. Informatörens ansvar. Tidsplan Vi tog fram en tidsplan som omfattade alla aktiviteter veckovis, små som stora, möten likaväl som nyheter. Tidsplanen angav typ av aktivitet, vem som var avsändare och ansvarig för genomförandet. Även digital-tv-kommissionens och andra aktörers aktiviteter fanns med. Tidsplanen uppdaterades efter hand och har varit ett bra verktyg för uppföljning och för att undvika dubbelarbete. Ansvarsfördelning Näringslivsansvarig Konsumentvägledare Fastighetschef Enhetschef omsorg Informatör, klk Informatör, turistbyrån media, kommunens externa kontaktperson, näringslivsfrågor, infoträffar med vidareinformatörer, sammankallande, digital-tvkommissionen ordinarie konsumentvägledning, infoträffar med vidareinformatörer, media i konsumentfrågor, Konsumentverket fastighetsfrågor, infoträffar med vidareinformatörer ansvar för hemtjänsten, infoträffar med vidareinformatörer Informations- och press strategi, kommunikations- och tidsplan, huvudansvar alla kanaler och uppdatering webben, infoträffar med vidareinformatörer, stand-in för näringslivsansvarig textproduktion, kontakt frilans, infoträffar med vidareinformatörer 5

6 Vidareinformatörer Flera personer eller grupper internt och externt fick en betydande roll i att sprida kommunens budskap. De flesta vidareinformatörer träffade arbetsgruppen i ordinarie arbete och fördelningen gjordes utifrån det. Näringslivsansvarig Konsumentvägledare Fastighetschef Enhetschef omsorg Informatör/webbsamord. Informatör företagare, återförsäljare, centrumföreningen, Rotary, fastighetsägare, Villaägarföreningen, politiker, kommunchef, kommunstyrelsens ordförande, andra kommuner personalgruppen på biblioteket, övriga konsumentvägledare i Östergötland personalen vid fastighetsenheten, verksamhetschefen för bildning resp. omsorg samt deras respektive stab, nämnd eller liknade enhetschefer personal inom äldreomsorgen och hemtjänsten, Kommunala pensionärsrådet (KPR) växel/reception, all kommunens personal, chefer personalen på turistbyrån och alla timanställda guider Fastigheter Fastighetschefen skötte inledningsvis de externa kontakterna med tekniska konsulter. Fastighetsenheten genomförde också en inventering av antennanläggningarnas status i kommunens skolor, förskolor, äldreboenden och gruppboenden m.m. För Motala kommuns del har det rört sig om ett 60-tal fastigheter av varierande storlek. Inventeringen genomfördes med hjälp av en extern konsult, Lindströms antenn & parabol, för fastighetskontorets räkning. Resultatet av inventeringen presenterades för verksamhetschefer inom bildning och omsorg, som underlag för vidare åtgärder. Ansvaret för antennanläggningarna och åtgärder i fastigheterna är respektive verksamhets. Fastighetschefen har varit rådgivande internt till berörda verksamhetschefer. Inventeringen visade att äldre anläggningar i stora byggnader (t.ex. skolor) med långa ledningsdragningar från centralantenn till antennuttag kräver störst åtgärder. I vissa fastigheter krävs i princip att hela anläggningen byts ut, i andra fastigheter visade inventeringen att det räcker med installation av kanalomvandlare och förstärkare. Anläggningar som finns på mindre byggnader (t.ex. förskolor från 1990 eller senare) behövs oftast bara kompletteras med en digitalbox i samband med övergången. Kommunledningen beslutade tidigt att verksamheterna själva skulle stå för kostnaderna för övergången. Verksamhetsområdet omsorg har genomfört förändringarna under hösten (se nedan), medan skolan avvaktar med tekniska investeringar till 2006 med anledning av det ekonomiska läget och att tv-mediet används i begränsad utsträckning inom skolan. Motala kommunen har sedan tidigare ett ramavtal med företaget AV-Syd, där bland annat skolan handlar tvutrustning m.m. 6

7 Äldreomsorgen Arbetet för enhetschefen i arbetsgruppen har främst inneburit att förmedla budskapet till chefer och olika arbetslag. I det ordinarie arbetet inom äldreomsorgen hjälper anställda de boende att förmedla kontakter. Budskapet har varit detsamma för arbetet med digital-tv-övergången. Personalen har förmedlat kontakter till tv-handlare, delat ut broschyren, hjälpt till att läsa i broschyren, tipsat om hjälptelefonen och uppmärksammat anhöriga från andra kommuner om situationen. Installation eller inköp av boxar har inte varit personalens ansvar vare sig i kommunens vårdboenden eller i hemtjänsten. Digital-tv-kommissionens broschyr distribuerades tidigt till respektive vårdboende och hemtjänstgrupp. De har efter behov också kunnat beställa fler från kommunledningskontoret. Socialnämnden fattade våren 2005 ett principbeslut att gamla inom den kommunala äldreomsorgen ekonomiskt skulle lösa sin egen övergång, i likhet med alla andra medborgare. Under hösten meddelade Bostadsstiftelsen Platen, fastighetsägare till många av kommunens äldreboende, att de löser övergången för boende i deras fastigheter utan extra kostnader. Förutsättningarna ändrades och omsorgen omprövade sitt tidigare beslut. Omsorgen installerade under oktober/november Triax-boxar i de vårdboenden där kommunen äger och förvaltar fastigheterna. Det har skett till en kostnad av kronor för inköp, installation av boxar och uppgradering av antenner. Boxarna innehåller samma tekniska lösning som andra hyresvärdar, exempelvis Bostadsstiftelsen Platen, erbjuder. Budget Arbetsgruppen fick totalt kronor till sitt förfogande. Vi inrättade en projektkod, som alla verksamhetschefer fick kännedom om. Syftet var och är att i efterhand kunna beräkna den totala kostanden inom samtliga verksamheter för digital-tv-övergången. Inga extra medel avsattes för den tekniska övergången för respektive verksamhet, utan kommunledningen fattade beslut om att varje verksamhet skulle stå för sina egna investeringskostnader. 7

8 Erfarenheter Motala kommuns ambition var att göra arbetet med digital-tv-övergången så lätt som möjlig för arbetsgrupp, ledning, anställda och medborgare har fungerat. Digital-tv-kommissionens kommunikationsplan har fungerat bra som utgångspunkt i det lokala arbete. En generell upplevelse är dock att det blev mer arbete för arbetsgruppen och berörda chefer än de flesta hade förväntat sig. Arbetsgruppen Sammansättningen av arbetsgruppen har varit lyckad, enligt gruppen själv, men även verksamhetscheferna instämmer. Arbetsgruppen har haft mandat att jobba självständigt och vid större frågor har respektive nämnd eller kommunstyrelsen fattat ett inriktningsbeslut. Ansvarsfördelningen har fungerat bra. Arbetsgruppen har träffats regelbundet utifrån behov med 3-5 veckors mellanrum, 1-2 h per träff med minnesanteckningar. Minnesanteckningarna har spridits till arbetsgruppen, kommunchef och kommunstyrelsens ordförande. Möjligen skulle fler vidareinformatörer ha fått ta del av minnesanteckningarna. Vanligaste frågorna Motala kommun har haft mer frågor internt än externt. De vanligaste frågorna har handlat om kommunens ansvar, anledningen till att Motala ingick i första etappen, på vilket sätt är det bra för det lokala näringslivet o.s.v. Tänk igenom och förbered eventuella frågor och svar som kan bli aktuella hos er lokalt. Utöver det, internt och externt, är det tekniska frågor som ställs. Vilken box är bäst/billigast, varför kan jag inte spela in och titta samtidigt, behöver jag en ny antenn? o.s.v. Vi har konsekvent hänvisat till de andra aktörerna, vilket har fungerat bra. Konsumentrådgivaren har dessutom haft frågor om; vilken box passar för betalkanaler respektive marksända kanaler, kan jag köpa kort i efterhand med box utan avtal, måste vi ha box till bredbands-tv? m.m. Kostnader Arbetsgruppens ursprungliga budget, exklusive arbetstid, har varit tillräcklig för det övergripande informations- och samordningsarbetet. Observera att kostnaderna för den tekniska omställningen för respektive verksamhet inte ingår här. Vår erfarenhet är att ju mer i budget desto mer kan kommunen kosta på sig att köpa t.ex. frilansmaterial och därmed spara kostnader för arbetstid. Den största indirekta kostnaden är nämligen arbetstid (se nedan). Informationsträffar, hyra, telekonferens m.m Frilans text & bild Annonskostnader Totalt kronor Den slutgiltiga kostnaden för tekniska investeringar i Motala kommun kommer att fastställas i samband med att verksamhetsområde bildning genomför sina inköp under

9 Arbetstid Arbetsgruppen fick från start i uppgift att föra dagbok över sin arbetstid. Övriga inblandade har fått uppskatta tid i efterhand. Våra erfarenheter är att kommunens externa kontaktperson, hos oss även sammankallande, tillsammans med den ansvariga informatören har haft en hög belastning. Beroende på organisationens storlek kan ansvars- och arbetsfördelning med fördel göras på fler personer. Person Timmar under 2005 Näringslivsansvarig från januari, 2-10 h/v, mer i perioder, totalt ca 200 h Konsumentvägledare mer under våren, ca 5 h/mån, ej rådgivning inräknat, totalt ca 40 h Fastighetschef från mars, ca 5 h/mån, totalt ca 40 h Enhetschef omsorg från mars, ca 5 h/mån, totalt ca 40 h Informatör, klk från januari, 2-10 h/v, mer i perioder, totalt ca 200 h Informatör, turistbyrån mer höst än vår, totalt ca 40 h Andra omsorgen ca 20 h Andra kommunledning ca 50 h Administration broschyrer ca 10 h Totalt ca 650 h Information Planering och genomförande av kommunikationsplanen tar tid. Den har dock varit en oerhört bra grund för arbetet inom kommunen i sin helhet. Budskap Vår erfarenhet är att den nationella kampanjen fungerar. Medborgarna är pålästa och vet mycket. Vårt budskap att hänvisa och lyfta fram digital-tv-kommissionens broschyr, webb och hjälptelefon har fungerat. Medborgarna har i alla fall inte ställt mycket frågor till kommunen och därmed har inte digital-tv-övergången blivit någon generell arbetsbelastning på anställda i kommunen. Kom ihåg att den nationella kampanjen inte omfattar de anställdas ansvar. Målgrupper Vårt urval av interna och externa målgrupper har fungerat. Vi har inte behövt revidera listan av målgrupper eller vidareinformatörer. Vi kunde ha jobbat mer med uppföljning till vidareinformatörerna med hjälp av t.ex. en e-postlista. Vi hade behövt repetera delar av budskapet till vidareinformatörerna vid några fler tillfällen. Kanaler Webben har fungerat bra som huvudkanal externt och internt. När sidan väl var färdig tog den lite arbetstid i anspråk. All nyhets- och textproduktion är tidskrävande, ett råd är att bestämma ambition tidigt. Det är bra att en eller två personer sköter produktionen, för den som är inläst på ämnet går det fortare att skriva. Det var bra för oss att inledningsvis köpa in frilansmaterial (friköpt på avtal), det gjorde att vi hade mycket textmaterial som vi kunde bearbeta när behov 9

10 fanns. Som kommun i etapp 1 har nyheterna varit ett fungerande verktyg för att kunna visa för medborgare och media att vi är aktiva i processen. Kompletterande kanaler har också fungerat. Även här är det textproduktionen som tar tid. De blanketter som personalen i växeln försågs med har vi inte haft någon användning av ännu. Inte heller konsumentvägledaren har behövt använda blanketten. Vi har haft den som säkerhet, förebyggande, om någon fråga skulle bli en flaskhals. Andra aktörer Vi har i huvudsak arbetet med informatörerna på digital-tv-kommissionen. Vi har haft regelbundna kontakter under hela arbetet. Våga lita på kampanjen, använd deras material och kanaler. Var beredd på att de inte alltid ha så mycket tid över för den enskilda kommunens arbete. Vi distribuerade digital-tv-kommissionens broschyr till andra kommuner och bibliotek via ett redan upparbetat samarbete mellan länsbiblioteken i Östergötland, vilket var smidigt. Teracom, Sverige Television och TV4 har vi endast haft enstaka kontakter med. Vi har haft länkar till deras respektive webbplatser. Teracoms webb är bra för teknisk information, installationer, täckning o.s.v. Användbar för nyckelpersoner att öka sina egna kunskaper. Sverige Television kom till Motala med Expedition SVT inför övergången och då var det mer kontakter vid det specifika tillfället. Dessutom har vi haft en del kontakt med Kulturdepartementet, som har besökt Motala vid några tillfällen. Var förberedd på att eventuella samarbeten kring pressaktiviteter tar tid. Fastigheter Det är fastighetsägaren som har ansvar för att tillhandahålla möjligheten att hyresgästen kan se tv i fastigheten. Det innebär också att fastighetsägaren måste lösa digital-tv-övergången för sina hyresgäster. I Motala kommun har dock den som driver verksamhet enligt avtal ansvar att tillhandahålla möjligheten att se tv. Inom äldreomsorgen i Motala äger både kommunen och externa fastighetsägare lokalerna där den kommunala äldreomsorgen bedrivs. Det har varit ett svårt och tidskrävande arbetet att kartlägga ansvaret för fastigheter och därmed kostnaderna. Vårt råd är att börja tidigt att reda ut ansvarsfrågorna. Arbetsgruppen fick tidigt i processen ett anslag på kronor för information och samordning. Dock tillsattes inga extra medel för den tekniska övergången inom respektive verksamhet, utan kommunledning fattade beslut om att varje verksamhet skulle stå för sina kostnader. Vår erfarenhet har varit att ju tidigare beslutet om kostnadsfördelning når ut i verksamheterna desto bättre. De verksamheter som ska göra de tekniska investeringarna behöver tid att planera kostnaderna i relation till övriga verksamhetskostnader. Äldreomsorgen Kommunikationsplanen har fungerat som ett bra stöd inom äldreomsorgen på serviceboenden och inom hemtjänsten. Våga arbeta på som vanligt. Låt anställda veta att ansvaret och arbetet med digitalboxar är exakt detsamma som för andra apparater som ska köpas in eller repareras i hemmet hos de boende. 10

11 Epilog Arbetet med digital-tv-övergången har varit roligt, men också bidragit till många nya gråa hår! Det är inte konstigt, för det är obruten mark. Vi genomför ett teknikskifte i Sverige! När ny mark ska brytas uppstår ofta mycket jobb. Vårt tips är att inte göra det svårare än nödvändigt. Glöm inte heller bort att tv angår människor. Vi hoppas att ni ska få nytta av våra samlade erfarenheter i det arbete ni nu ska göra. Innan du ringer oss, skulle vi uppskatta att du läser igenom den här kortfattade rapporten ordentligt. Skulle du sedan ha fler och mer specifika frågor får du gärna kontakta den av oss som du tror kan svara bäst på just dina frågor. Lycka till! Ann-Charlotte Thorén tf näringslivsansvarig Rolf Persson fastighetschef Anna-Karin Jern enhetschef omsorgen Lotta Kretschek informatör, klk Karin Käverö informatör, turistbyrån Britt-Marie Glaad konsumentrådgivare, deltid (vx) 11

Kriskommunikationsplan Bräcke kommun

Kriskommunikationsplan Bräcke kommun Kriskommunikationsplan Bräcke kommun 1 Rev 2010-04-20 Rev 2010-06-07 Rev 2012-08-29 Bilaga 8 till Ledningsplan 22/2008 Kriskommunikationsplan - kommunikation i händelse av kris 1. Inledning och syfte Kriskommunikation

Läs mer

Halloj, det är din tur.

Halloj, det är din tur. Halloj, det är din tur. Under 2007 går västra och södra Sverige i tre etapper över till enbart digitala tv-sändningar i marknätet. I den här broschyren berättar vi mer om hur, när och varför digital-tv-övergången

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy Tyresö kommun / 2011-12-15 2 (9) Innehållsförteckning Kommunikationspolicy för Tyresö kommun... 3 1 Krav på kommunikationsarbetet... 4 1.1 Tyresö kommuns kommunikation... 4 2 Grafisk

Läs mer

Dags att digitalisera! Information om digital-tv-övergången.

Dags att digitalisera! Information om digital-tv-övergången. Dags att digitalisera! Information om digital-tv-övergången. Fler kanaler att välja på. 1. Varför digital-tv? Varför digital-tv? Beslut av Sveriges riksdag Riksdagen har bestämt att hela Sverige ska gå

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr F 06:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr F 06:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr F 06:1 Ks 82/2006 Dnr Ks 2013/68 Dnr Ks/K 2006.10109 Riktlinjer för information och kommunikation i Tomelilla kommun Detta dokument gäller all muntlig,

Läs mer

Sverigeinför digital-tv!

Sverigeinför digital-tv! 1/7 Sverigeinför digital-tv! Är din tv redo för digital mottagning? 2/7 Vi ska få digital-tv i Sverige Kan din tv ta emot digital-tv? Analog sändning är det gamla sättet att sända tv-program. Digital sändning

Läs mer

Kriskommunikationsplan Båstads kommun

Kriskommunikationsplan Båstads kommun Kriskommunikationsplan Båstads kommun Januari 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Syfte... 3 1.4 Målgrupper... 3 2. Uppdraget... 5 2.1 Krisinformationsorganisationen...

Läs mer

Informations- och kommunikationsstrategi

Informations- och kommunikationsstrategi Kommunledningskontoret Sofia Magnusson, 0531-526003 sofia.magnusson@bengtsfors.se POLICY Antagen av Kommunfullmäktige 2011-05-18 1(7) Informations- och v:\klk\stab\anna_sofia\policydokument\informations-

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER Gislaveds kommuns kommunikation ska bidra till att nå och förverkliga våra mål och kommunens vision. I syfte att

Läs mer

INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN

INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-19, 86 Informations- och marknadsföringspolicy för Eksjö kommun Syfte och mål Policyn anger mål och riktlinjer

Läs mer

Dnr: KRISKOMMUNIKATIONSPLAN

Dnr: KRISKOMMUNIKATIONSPLAN 2015 03 26 Dnr: 2014 000094 KRISKOMMUNIKATIONSPLAN Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Ansvarsprincipen... 2 Bemanning och inkallning av informationsorganisationen... 2 Lokaler... 3 Kommunikationsarbete

Läs mer

1(6) Riktlinjer för kontakter med massmedia. Styrdokument

1(6) Riktlinjer för kontakter med massmedia. Styrdokument 1(6) Styrdokument 2(6) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunfullmäktige 2016-11-30 133 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av 3(6) Innehållsförteckning Inledning...4 Mål...4 Syfte...4

Läs mer

Kommunikationspolicy för Gnosjö kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2015-10-29, 171

Kommunikationspolicy för Gnosjö kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2015-10-29, 171 Kommunikationspolicy för Gnosjö kommun Antagen av kommunfullmäktige, 2015-10-29, 171 Inledning... 3 Övergripande mål... 4 Förhållningssätt... 5 Ansvarsfördelning... 6 Intern kommunikation... 7 Extern kommunikation...

Läs mer

Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar

Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar Vig23119439-1 ESLÖVS KOMMUN Carin Svensson 0413-621 71 Utlåtande 2011-12-01 Vård- och omsorgsnämnden,t. INVESTOR IN PEOPLE Informationsstrategi Vård och Omsorg Förslag till beslut Förvaltningen föreslår

Läs mer

Sydsvensk REGION BILDNING. Kommunikationsplan

Sydsvensk REGION BILDNING. Kommunikationsplan Sydsvensk REGION BILDNING Kommunikationsplan Kommunikationsplan Sydsvensk Regionbildning 2013-09-17 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 1 Projektmål... 2 2 Kommunikationsmål... 2 3 Målgrupper...

Läs mer

Drift och underhåll av kommunens webbsida

Drift och underhåll av kommunens webbsida Drift och underhåll av kommunens webbsida Granskningsrapport Tingsryds kommun KPMG AB 2017-06-26 Antal sidor 10 Antal bilagor 0 Granskningsrapport Drift och underhåll av kommunens webbsida.docx Tingsryds

Läs mer

Generell informationsplan vid förhöjd epidemiberedskap i Landstinget Västmanland

Generell informationsplan vid förhöjd epidemiberedskap i Landstinget Västmanland 1 (7) Generell informationsplan vid förhöjd epidemiberedskap i Landstinget Västmanland 2 (7) Innehåll 1 Utgångspunkter och förutsättningar...3 2 Syfte...3 3 Mål...3 4 Samordning och ansvar...4 5 Åtgärdskalender

Läs mer

Målgrupper Kommunens kommunikation och information berör många målgrupper.

Målgrupper Kommunens kommunikation och information berör många målgrupper. Sida 1/5 Policy för kommunikation Med kommunikation skapar vi kännedom om vilka vi är, vad vi kan och vad vi gör. Kommunikationen speglar de värden som kommunen står för och bidrar till att utveckla goda

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

Informationsplan för Valdemarsviks kommun gällande särskild händelse. Beslutad Uppdaterad

Informationsplan för Valdemarsviks kommun gällande särskild händelse. Beslutad Uppdaterad Informationsplan för Valdemarsviks kommun gällande särskild händelse Beslutad 2009-11-27 Uppdaterad 2016-05-26. 1 INNEHÅLL 1. Allmänt..3 2. Mål och riktlinjer...3 3. Ledning och ansvarsfördelning....3-4

Läs mer

Ladok3-införande. Kommunikationsplan

Ladok3-införande. Kommunikationsplan Ladok3-införande Sida: 1 (5) Ladok3-införande Kommunikationsplan Dnr SU FV-2.14-1617-14 Ladok3-införande Sida: 2 (5) 1 Mål för kommunikationsplanen Att öka kännedomen om nya Ladok som ska införas succesivit

Läs mer

Kommunikationsplan familjestödsprojektet

Kommunikationsplan familjestödsprojektet Kommunikationsplan familjestödsprojektet Tjänsteskrivelse 2011-03-28 Handläggare: Ida Broman FKN 2006.0023 Folkhälsonämnden Kommunikationsplan familjestödsprojektet Sammanfattning I samband med beviljandet

Läs mer

Goda råd kring kriskommunikation och informationssamverkan

Goda råd kring kriskommunikation och informationssamverkan 1(6) Goda råd kring kriskommunikation och informationssamverkan 80 procent av en kris är information och kommunikation 1. Hur väl en organisation lyckas hantera sin kommunikation är en av de viktigaste

Läs mer

Kommunikationsstrategi Söderköpings kommun

Kommunikationsstrategi Söderköpings kommun Tjänsteskrivelse Sida 1 av 10 Information och kultur Christina Nilsson Kommunikationsstrategi Söderköpings kommun 2014-2016 antagen av kommunfullmäktige 2014-06-18 Tjänsteskrivelse Sida 2 av 10 Inledning

Läs mer

Riktlinjer. Information och kommunikation. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2005-04-25

Riktlinjer. Information och kommunikation. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2005-04-25 Riktlinjer Information och kommunikation Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2005-04-25 Datum: 2012-02-02 Dnr: Sida: 2 (8) Riktlinjer för information och kommunikation Kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

Viktig information till dig som har vanlig tv-antenn

Viktig information till dig som har vanlig tv-antenn Spara denna broschyr Digital-tv-övergången på Gotland 19 september 2005 Viktig information till dig som har vanlig tv-antenn Denna information gäller för dig på Gotland som tar emot tv-sändningar via en

Läs mer

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015 Kommunikationspolicy Antagen av Kf 56/2015 Innehåll Innehåll... 1 1. Kommunikation hjälper oss att utföra våra uppdrag... 2 2. Kommunikationsansvar... 2 3. Planerad kommunikation... 2 Checklista för att

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Rätt budskap till rätt målgrupp. Att nå ut med sin kommunikation

Rätt budskap till rätt målgrupp. Att nå ut med sin kommunikation Rätt budskap till rätt målgrupp Att nå ut med sin kommunikation Kommunikation är ett medel för att nå resultat Steg 1: Planera Kommunikation är inget fast och statiskt, utan en process som hela tiden utvecklas

Läs mer

Kommunikationsstrategi år 2014 2016. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kommunikationsstrategi år 2014 2016. Samhällsbyggnadsförvaltningen Kommunikationsstrategi år 2014 2016 Samhällsbyggnadsförvaltningen 1 juli 2014 Kommunikationsstrategi för samhällsbyggnadsförvaltningen Gäller till 31 december 2016 Inledning Med kommunikation kan vi styra

Läs mer

Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26

Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26 Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26 Förvaltningarnas arbete skall utvecklas och ge resultat i en högre effektivitet och bättre kommunikation med Salemsborna. Den

Läs mer

Älmhults kommuns kommunikationspolicy

Älmhults kommuns kommunikationspolicy Älmhults kommuns kommunikationspolicy Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-12-15 Diarienummer: Dnr 2014/170-534 Gäller från 2014-12-15 Innehållsförteckning Inledning... 3 Koppling till andra interna styrdokument

Läs mer

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Projekt Medborgardialog 2012 Inledning Det finns ett generellt behov av att öka medborgardialogen i Sverige och så även

Läs mer

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En guide av Mats Wurnell www.matswurnell.net Om denna introduktion Se denna guide som en introduktion till pr och mediebearbetning. Den hjälper er att

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-10-07

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-10-07 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-10-07 20 (28) 146 REVIDERAD INFORMATIONSPLAN VID EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER Dnr: LKS 2015-429 En informationsplan vid extraordinära händelser är

Läs mer

Policy för information och kommunikation med etiska riktlinjer

Policy för information och kommunikation med etiska riktlinjer 1(8) Antagen Kommunfullmäktige 2014-03-03, 13 Ansvarig Kommunledningskontoret Policy för information och kommunikation med etiska riktlinjer 2 1 Innehåll 1.1 Sammanfattning... 3 2 Policy 2.1 Grafisk profil...

Läs mer

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 1 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Grundläggande begrepp.. 3 1.2 Bakgrund. 3 1.3 Nulägesbeskrivning 3 2 Syfte,

Läs mer

Riktlinjer för kommunikation för kommunal energi- och klimatrådgivning

Riktlinjer för kommunikation för kommunal energi- och klimatrådgivning 2017-10-31 1 (8) Riktlinjer för kommunikation för kommunal energi- och klimatrådgivning Riktlinjer för Energimyndigheten, funktionerna kommunal energi- och klimatrådgivning samt regional utvecklingsledning.

Läs mer

Policy för sociala medier

Policy för sociala medier Policy för sociala medier Degerfors kommun Antagen av kommunfullmäktige 127/2014-11-24 Innehållsförteckning Strategi...3 Nyttan med sociala medier... 3 Syftet med kommunens närvaro i sociala medier...

Läs mer

Bilaga 1 Åtgärdslista för kommunikationsenheten

Bilaga 1 Åtgärdslista för kommunikationsenheten Kommunledningskontoret 2011-11-29 Referens Bilaga 1 Åtgärdslista för kommunikationsenheten Åtgärd Ansvarig 1. Sammankalla hela eller delar av Kommunikationsansvarig kommunikationsenheten. Orientera om

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy. Antagen av kommunstyrelsen den 29 augusti 2006

Informations- och kommunikationspolicy. Antagen av kommunstyrelsen den 29 augusti 2006 Informations- och kommunikationspolicy Antagen av kommunstyrelsen den 29 augusti 2006 INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY Bakgrund Det behöver tydliggöras att kommunens verksamhet bedrivs på uppdrag

Läs mer

Kommunikationsplan 1(5)

Kommunikationsplan 1(5) Datum 2014-09-19 1(5) Kommunikationsplan Syfte Syftet med kommunikationsplanen är att öka kännedomen och kunskapen om Samordningsförbundets verksamhet, resultat och kommunikationskanaler. Samordningsförbundet

Läs mer

VÅRD & OMSORG OCH MEDIA

VÅRD & OMSORG OCH MEDIA VÅRD & OMSORG OCH MEDIA VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Ca 2 500 medarbetare Omsätter 1 miljard Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård och biståndskontor Stab Kommunen har arbetat med mediarelationer,

Läs mer

INFORMATIONS- POLICY

INFORMATIONS- POLICY INFORMATIONS- POLICY 2011-07-21 Inledning Utgångspunkten för vårt informationsarbete är att vi alla vill, kan och förväntas utbyta relevant information med varandra inom kommunorganisationen, med kommuninvånare

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPLAN. För namn på projektet/aktiviteten. Revisionshistorik. Bilagor 20XX-XX-XX

KOMMUNIKATIONSPLAN. För namn på projektet/aktiviteten. Revisionshistorik. Bilagor 20XX-XX-XX 20XX-XX-XX KOMMUNIKATIONSPLAN För namn på projektet/aktiviteten Beställare: Kommunikationsansvarig: Mottagare: Dnr: Version nr: Revisionshistorik Datum Version nr Kommentar Reviderad av Bilagor Nr Beskrivning

Läs mer

Informationsplan. Informationsplan vid kris och extraordinär händelse. Informationsavdelningen maj 2013. Informationsplan Falköpings kommun 1

Informationsplan. Informationsplan vid kris och extraordinär händelse. Informationsavdelningen maj 2013. Informationsplan Falköpings kommun 1 Informationsplan vid kris och extraordinär händelse Informationsavdelningen maj 2013 1 Innehållsförteckning Informationsbehov vid kris 3 Mål 3 Syfte 3 Organisation 3 Informationsavdelningen 4 Informationsgruppen

Läs mer

MEDBORGARDIALOG. - en liten guide

MEDBORGARDIALOG. - en liten guide MEDBORGARDIALOG - en liten guide Medborgardialoger i Orsa kommun - en liten guide Infoavdelningen, Janne Bäckman, december 2010 Vad är en medborgardialog? Det är helt enkelt ett sätt att prata med människor

Läs mer

Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11

Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 9 april 2007 Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 Övergripande mål och inriktning All information och kommunikation i Haninge kommun ska medverka till kunskap om

Läs mer

Kommunikationsplan vid kris

Kommunikationsplan vid kris Antagen av kommunfullmäktige 13 juni 2002, 82 Reviderad av kommunfullmäktige 13 februari 2009, 4 Reviderad kommunfullmäktige 25 oktober 2012, 145 Innehåll 1 Kommunikationsplan för Arboga kommun 5 1.1

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Ånge kommun med Riktlinjer för information och kommunikation

Informations- och kommunikationspolicy för Ånge kommun med Riktlinjer för information och kommunikation Informations- och kommunikationspolicy för Ånge kommun med Riktlinjer för information och kommunikation All information och kommunikation ska vara: korrekt tydlig och begriplig trovärdig lättillgänglig

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Tranemo kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Tranemo kommun TRA2000, v 2.0, 2011-06-08 Vår ref: Anette Nordberg Informationssamordnare Datum: 2012-06-11 Informations- och kommunikationspolicy för Tranemo kommun 1. Inledning All kommunal verksamhet i Tranemo kommun

Läs mer

Ingrid Oikari Beslut: 2005-04-12 Miljömålsrådets kansli Ingrid.Oikari@naturvardsverket.se. Miljömålsrådets informations- och kommunikationsstrategi

Ingrid Oikari Beslut: 2005-04-12 Miljömålsrådets kansli Ingrid.Oikari@naturvardsverket.se. Miljömålsrådets informations- och kommunikationsstrategi Ingrid Oikari Beslut: 2005-04-12 Miljömålsrådets kansli Ingrid.Oikari@naturvardsverket.se Miljömålsrådets informations- och kommunikationsstrategi Innehåll: 1 BAKGRUND, SYFTE OCH UPPDRAG... 3 1.1 MILJÖMÅLSRÅDETS

Läs mer

Struktur på en lokal kommunikationsplan Vård- och omsorgscollege

Struktur på en lokal kommunikationsplan Vård- och omsorgscollege Bilaga 5 Struktur på en lokal kommunikationsplan Vård- och omsorgscollege Inledning För att lättare kunna strukturera arbetet kring de kommunikationsinsatser som krävs lokalt i och med certifieringen av

Läs mer

Kommunikationsstrategi för teknikförvaltningen 2011 2013

Kommunikationsstrategi för teknikförvaltningen 2011 2013 Kommunikationsstrategi för teknikförvaltningen 2011 2013 Inledning Med kommunikation kan vi styra verksamheten mot de mål som Tekniska nämnden anger och kommunikationsaspekten ska finnas med i alla beslut

Läs mer

Informationspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige 2007-12-20, 179

Informationspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige 2007-12-20, 179 Antagen av Kommunfullmäktige 2007-12-20, 179 1 Inledning Det ska vara självklart för medborgare att få svar på frågor, information om hur kommunen arbetar, vilka tjänster som finns, vilka beslut som tas

Läs mer

Hässleholms kommuns riktlinjer för kontakter med massmedia

Hässleholms kommuns riktlinjer för kontakter med massmedia G 16 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN Hässleholms kommuns riktlinjer för kontakter med massmedia Fastställda av kommunstyrelsen 2003-01-08, 1 Dnr 2002.568 105 Innehåll Sida 1. Inledning

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling 2009-10-14 Rev 2009-11-24 Rev 2010-05-20 Rev 2010-06-02 Kommunens författningssamling Kommunikationspolicy för Österåkers kommun Fastställd av Kommunfullmäktige den 14 juni 2010, 12. (dnr KS 2009:109 105)

Läs mer

Informationsplan vid större samhällsstörning, vid extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap för Bengtsfors kommun

Informationsplan vid större samhällsstörning, vid extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap för Bengtsfors kommun Kommunledningskontoret Anna Sandström, 0531-52 60 25 anna.sandstrom@bengtsfors.se POLICY Antagen av Kommunfullmäktige Rev av styrelsen 1(6) 29/2011. rev Informationsplan vid större samhällsstörning, vid

Läs mer

Kommunikationsplan för vårdnära service

Kommunikationsplan för vårdnära service KOMMUNIKATIONSPLAN 1 (6) Kommunikationsplan för vårdnära service 1 Bakgrund/nuläge FM (Facility Management) handlar om att på ett tydligt sätt koordinera och utveckla landstingets stödtjänster inom fastighets-

Läs mer

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung Vi vill verka för att bra kommunikation, med ett omvärldsperspektiv, samordnas och integreras i organisationen för Trosa kommun. Genom

Läs mer

Slutrapport Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående 2008

Slutrapport Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående 2008 1 (8) Slutrapport Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående 2008 Kommun Nacka kommun Enheten Äldre Kontaktperson Enhetschef Anne-Lie Söderlund Anhörigkonsulent Ove Lindroth Telefon

Läs mer

Informationspolicy. Allmänt

Informationspolicy. Allmänt Informationspolicy Allmänt Det är självklart och nödvändigt för Rättviks kommun att kunskap och spridning av information sker både inåt och utåt i den kommunala koncernen. Kommunen ska vara en föregångare

Läs mer

Kommunikationsplan 2013

Kommunikationsplan 2013 Kommunikationsplan 2013 Funktionshinderspolitiskt arbete Region Skåne Innehåll UU1. BAKGRUND 4 3. KOMMUNIKATIVA UTMANINGAR 4 4. KOMMUNIKATIONSMÅL 5 5. BUDSKAP 5 6. MÅLGRUPPSANALYS 5 7. KOMMUNIKATIONSSTRATEGI

Läs mer

STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING. Debora Egenvall Kommunikationschef debora.egenvall@sbu.se

STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING. Debora Egenvall Kommunikationschef debora.egenvall@sbu.se STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING Debora Egenvall Kommunikationschef debora.egenvall@sbu.se SBU påverkar sjukvården Oberoende utvärderingar för bättre hälsa SBU nationellt kunskapscentrum för

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media Framtidens kollektivtrafik Kommunikation och media Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Detta pm är sammanställt av: Linda Herrström, Gatukontoret

Läs mer

Informationspolicy för Övertorneå kommun

Informationspolicy för Övertorneå kommun Informationspolicy för Övertorneå kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2008-11-03 Innehållsförteckning 1. Inledning...1 2. Syfte...2 3. Övergripande målsättning...3 4. Riktlinjer för kommunens övergripande

Läs mer

Riktlinjer för inköp och upphandling inom Värmdö kommun

Riktlinjer för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Riktlinjer för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Detta dokument beskriver hur professionella inköp och upphandlingar ska göras, vilka generella riktlinjer som finns och hur ansvarsfördelningen ser

Läs mer

Kommunikations. policy. Antagen av kommunfullmäktige 2015 12 14 123

Kommunikations. policy. Antagen av kommunfullmäktige 2015 12 14 123 Kommunikations policy Antagen av kommunfullmäktige 2015 12 14 123 Kommunikationspolicy 1 Kommunikationspolicy Innehåll Inledning... 4 1. Kommunikationspolicy... 5 1.2 Definition 5 1.3 Lagar 5 1.4 Kommunikationsmål

Läs mer

Kommunikationsplan för miljöarbetet i Lidköpings kommun

Kommunikationsplan för miljöarbetet i Lidköpings kommun Kommunikationsplan för miljöarbetet i Lidköpings kommun 2014-2016 2014-05-19 1. Syftet med planen Syftet med denna kommunikationsplan är att tydliggöra hur vi ska arbeta med miljökommunikation. Planen

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB

Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB Vårt datum 2007-05-30 Vår referens Leif Lundin Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB Innehållsförteckning 1 Mål och förutsättningar...2 1 Mål och förutsättningar...2 2 Organisation...2 2.1 Inledning...2

Läs mer

Kommunikationsplan 1(8)

Kommunikationsplan 1(8) Datum 2014-09-19 1(8) Kommunikationsplan Syfte Syftet med kommunikationsplanen är att öka kännedomen och kunskapen om Samordningsförbundets verksamhet, resultat och kommunikationskanaler. Samordningsförbundet

Läs mer

RIKTLINJER FÖR MARKS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE OCH SAMARBETE INOM EU

RIKTLINJER FÖR MARKS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE OCH SAMARBETE INOM EU Sida 1(5) RIKTLINJER FÖR MARKS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE OCH SAMARBETE INOM EU Bakgrund Marks kommuns riktlinjer för internationellt arbete och samarbete inom EU är grunden för kommunens internationella

Läs mer

INFORMATIONPOLICY FÖR POLITIKER OCH TJÄNSTEMÄN I DALS-EDS KOMMUN

INFORMATIONPOLICY FÖR POLITIKER OCH TJÄNSTEMÄN I DALS-EDS KOMMUN DALS-EDS KOMMUN INFORMATIONPOLICY FÖR POLITIKER OCH TJÄNSTEMÄN I DALS-EDS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2005-03-23, 12 Godkänd av kommunfullmäktige efter översyn 2008-11-26 114 Innehållsförteckning

Läs mer

Tjörn möjligheternas ö. Möjligheternas ö. Kommunikation Riktlinjer

Tjörn möjligheternas ö. Möjligheternas ö. Kommunikation Riktlinjer Tjörn möjligheternas ö Möjligheternas ö Kommunikation Riktlinjer 1 Kommunikation hjälper oss att utföra våra uppdrag Dessa riktlinjer för kommunikation uttrycker det som Tjörns kommuns verksamheters högsta

Läs mer

8 steg till ett lokalt ANDT-arbete

8 steg till ett lokalt ANDT-arbete 8 steg till ett lokalt ANDT-arbete Förebyggande arbete mot alkohol, narkotika, dopning och tobak Foldern är framtagen av länsstyrelserna i Värmland och Örebro län samt kommuner. Länsstyrelsen en samlande

Läs mer

Systematisk egenkontroll inom brandskyddet

Systematisk egenkontroll inom brandskyddet Revisionsrapport* Systematisk egenkontroll inom brandskyddet Mora kommun Mars 2010 Ove Axelsson Innehållsförteckning 1 Bakgrund, uppdrag, revisionsfråga... 3 1.1 Uppdrag och revisionsfråga... 3 2 Metod

Läs mer

Bakgrund Svagheter Möjligheter Syfte och kommunikationsmål Övergripande kommunikationsmål:

Bakgrund Svagheter Möjligheter Syfte och kommunikationsmål Övergripande kommunikationsmål: Kommunikationsplan för Teknikcollege Gästrikland 2012-2013 Bakgrund Det regionala näringslivet och utbildningsanordnarna på gymnasie-, men också eftergymnasial nivå har tillsammans beslutat sig för att

Läs mer

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2 Projektplanering www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen måste

Läs mer

Alla webbplatser och sociala mediekanaler där LTH står som avsändare räknas som en webbplats vid LTH och omfattas av dessa regler.

Alla webbplatser och sociala mediekanaler där LTH står som avsändare räknas som en webbplats vid LTH och omfattas av dessa regler. Riktlinjer för kommunikation och innehåll på LTH:s domän lth.se och i sociala medier syftar till att säkra en tydlig och enhetlig avsändare, att gällande lagstiftning följs samt att universitetets och

Läs mer

Kommunikationsplan för kulturnämnden, år 2015-2018

Kommunikationsplan för kulturnämnden, år 2015-2018 Ärende nr Kulturnämnden Uppsala KOMMUN KULTURFÖRVALTNINGEN Al Mån...... Handläggare Datum Diarienummer Söderberg Fia 2015-09-04 KTN-2015-0444 Kulturnämnden Kommunikationsplan för kulturnämnden, år 2015-2018

Läs mer

Asylboende i Strängnäs kommun, kommunikationsplan

Asylboende i Strängnäs kommun, kommunikationsplan Asylboende i, kommunikationsplan Bakgrund Migrationsverket har upphandlat Hotell Mälarblick, Djupvik och vandrarhemmet Brage för att använda som tillfälligtboende för asylsökande. vill medverka till att

Läs mer

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG)

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) Kommunikationsplan 2016 Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg () Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Grundläggande begrepp... 3 2 Syfte, strategi och mål... 3 2.1 Syfte... 3

Läs mer

Besökarnas utvärdering av. www.lidkoping.se. Perioden 20120202-20120603 826 svar

Besökarnas utvärdering av. www.lidkoping.se. Perioden 20120202-20120603 826 svar Besökarnas utvärdering av www.lidkoping.se Perioden 20120202-20120603 826 svar Utvärderingen Pop-up efter 2 minuters besök Man måste byta sida minst en gång Återkommer ej till samma dator inom 3 månader

Läs mer

Revidering Kommunikationsplan för år 2015

Revidering Kommunikationsplan för år 2015 Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2014-10-09 1(5) Meta Fredriksson - Monfelt 054-540 50 44,070-6909083 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Revidering Kommunikationsplan för år 2015 Bakgrund

Läs mer

Kommunikationsplan. Reviderad kommunikationsplan för år Bakgrund. Syfte. Mål

Kommunikationsplan. Reviderad kommunikationsplan för år Bakgrund. Syfte. Mål Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2011-11-12 1(5) Reviderad kommunikationsplan för år 2012 Meta Fredriksson - Monfelt 054-540 50 44,070-6909083 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Kommunikationsplan

Läs mer

Delprogram utbildning & övning. Handlingsprogram för trygghet och säkerhet

Delprogram utbildning & övning. Handlingsprogram för trygghet och säkerhet Delprogram utbildning & övning Handlingsprogram för trygghet och säkerhet Mjölby kommun - 1 Inledning Syfte och mål Samhället bör ha en generell förmåga att hantera allvarliga händelser oavsett deras karaktär.

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

Kommunikationsprogram för Stenungsunds kommun

Kommunikationsprogram för Stenungsunds kommun Kommunikationsprogram för Stenungsunds kommun 1 Innehåll Kommunikationsstrategi för Stenungsunds kommun... 1 Inledning... 3 Syfte och mål... 3 Intressenter/målgrupper... 4 Kanaler... 5 Stenungsunds kommuns

Läs mer

Kommunkontoret, måndag 9 november 2015, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, måndag 9 november 2015, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS - KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 11.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Carola Eriksson (S) Bodil Persson (M) Maud

Läs mer

Handlingsprogram för trygghet och säkerhet

Handlingsprogram för trygghet och säkerhet Handlingsprogram för trygghet och säkerhet Delprogram utbildning och övning Mjölby kommun -2018 Diarienummer KS/2014:162 Datum: -11-17 Kommunfullmäktige Innehåll Inledning... 3 Syfte och mål... 3 Målgrupper...

Läs mer

Planera genomförande

Planera genomförande Planera genomförande www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen

Läs mer

Kriskommunikationsplan. För Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Kriskommunikationsplan. För Länsstyrelsen i Västra Götalands län Kriskommunikationsplan För Länsstyrelsen i Västra Götalands län Kriskommunikationsplanen är en bilaga till Länsstyrelsens Krisledningsplan med rapportnummer 2013:105 Beslutande: Annika Braide, informationsenheten

Läs mer

Handbok för webbpublicister. Medicinska fakulteten

Handbok för webbpublicister. Medicinska fakulteten Handbok för webbpublicister Medicinska fakulteten Innehåll 1. Inledning 1.1 Mål 1.2 Fakultetens ansvar 1.3 Publicistens ansvar 1.4 Webben som kommunikationsmedel 2. Så skapar du en bra webbplats 2.2 Skriva

Läs mer

KRISINFORMATIONSPLAN. för Lycksele kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2011-02-21 17

KRISINFORMATIONSPLAN. för Lycksele kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2011-02-21 17 KRISINFORMATIONSPLAN för Lycksele kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2011-02-21 17 Inledning Krisinformationsplanens giltighet och delar Planen gäller kommunledningens och förvaltningarnas/bolagens

Läs mer

Riktlinjer för information och kommunikation i Simrishamns kommun. Antagna av kommunstyrelsen den 17 juni 2015.

Riktlinjer för information och kommunikation i Simrishamns kommun. Antagna av kommunstyrelsen den 17 juni 2015. Riktlinjer för information och kommunikation i Simrishamns kommun. Antagna av kommunstyrelsen den 17 juni 2015. kontrasterna i en levande kommun gör alla dagar bättre ALLA ÄR KOMMUNIKATÖRER Information

Läs mer

1(7) Riktlinjer för synpunktshantering. Styrdokument

1(7) Riktlinjer för synpunktshantering. Styrdokument 1(7) Styrdokument 2(7) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-11-10 203 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av 3(7) Innehållsförteckning...4 1 Inledning...4 1.1 Definition...4

Läs mer

Riktlinjer för information i Götene kommun

Riktlinjer för information i Götene kommun Riktlinjer för information i Götene kommun Handläggare: Rogher Selmosson Antagen av: Kommunstyrelsen 2009-09-23 Ks 223 09/KS311 Innehåll 1. Bakgrund sid. 3 2. Mål sid. 3 3. Information och kommunikation

Läs mer

Tankar & Tips om vardagsutveckling

Tankar & Tips om vardagsutveckling Tankar & Tips om vardagsutveckling Sammanställning från gruppdiskussioner på kompetensombudsträff den 16 september 2010. Till Kompetensombudspärmen, under fliken Verktygslåda Temat under denna förmiddag

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan

Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan Riktlinjer 1 (7) 2011-09-21 Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan 1 Riktlinjer i korthet 1.1 Riktlinjer för medarbetare vid Försvarshögskolan i allmänhet Medarbetare vid Försvarshögskolan

Läs mer