Motala införde digital-tv!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Motala införde digital-tv!"

Transkript

1 Motala införde digital-tv! Innehållsförteckning Förord...2 Grunden...3 Planeringen...3 Arbetsgruppen...3 Kommunikationsplan...3 Budskap...3 Målgrupper...4 Kanaler...4 Tidsplan...5 Ansvarsfördelning...5 Vidareinformatörer...6 Fastigheter...6 Äldreomsorgen...7 Budget...7 Erfarenheter...8 Arbetsgruppen...8 Vanligaste frågorna...8 Kostnader...8 Arbetstid...9 Information...9 Budskap...9 Målgrupper...9 Kanaler...9 Andra aktörer...10 Fastigheter...10 Äldreomsorgen...10 Epilog

2 Förord Jag hade inte förväntat mig att digital-tv-övergången skulle innebära speciellt mycket merarbete för Motala kommun som organisation. Staten skulle få möjlighet att ta hjälp av kommunen i teknikskiftet. Det är ingen primär kommunal angelägenhet, utan en nationell angelägenhet. Digital-tv-kommissionens kommunikationsplan har fungerat bra som utgångspunkt i det lokala arbete, men avsaknaden av resurser nationellt har ställt höga krav på våra anställda. Motala kommuns ambition var att göra arbetet med digital-tv-övergången så lätt som möjlig för ledning, anställda och medborgare. Det har fungerat tack vare vår arbetsgrupp. En generell upplevelse är dock att det blev mer arbete för arbetsgruppen och berörda chefer än de flesta hade förväntat sig. Mitt råd är att planera arbetet lokalt. Det är viktigt för medarbetarna och medborgarna. Utan planering och ansvarsfördelning riskerar digital-tv-övergången att bli en tidkrävande fråga på det lokala planet. Det är naturligt för medborgarna att vända sig till kommunen i olika frågor och digital-tv-övergången är en fråga som förr eller senare angår alla medborgare. Medborgarna i vår kommun är vårt ansvar, oavsett vad vi tycker om ett teknikskifte. Lisbeth Sager, kommunchef Motala kommun

3 Grunden Vi har försökt att göra det så lätt som möjligt för oss. Grunden och utgångspunkten i allt arbete har varit: Det lokala behovet hos anställda och medborgare Digital-tv-kommissionens kommunikations- och tidsplan Planeringen I stora drag kan processen och det praktiska arbetet i Motala kommun delas in i följande steg: arbetsgruppen kommunikationsplan ansvarsfördelning fastigheter äldreomsorgen budget Arbetsgruppen Den lokala arbetsgruppen tillsattes på uppdrag av kommunchefen och kommunstyrelsens ordförande strax efter att regeringen i december 2004 beslutade att Motala skulle bli en av de tre kommuner som inledde digital-tvövergången i Sverige. De mest berörda verksamhetsområdena fick utse varsin representant i gruppen och följande sex tjänstemän har medverkat: näringslivsansvarig, konsumentrådgivaren, fastighetschefen, en enhetschef från omsorgen, informatören på kommunledningskontoret och föreståndaren på turistbyrån, som också är utbildad informatör. Kommunikationsplan Arbetsgruppen definierade hur kommunens informationsansvar såg ut i förhållande till digital-tv-kommissionens nationella informationskampanj. Budskap Vi anpassade vårt budskap till digital-tv-kommissionens kommunikations- och tidsplan. Budskapet till medborgarna i den nationella kampanjen är enkelt och vi valde att jobba för att förstärka det lokalt. Vårt budskap i grunden var Vi svarar inte på frågor från medborgarna utan vi hänvisar till andra, vilket vi gör via webben och växeln. Vårt syfte var att på så sätt tala om för medborgarna att vi tar vårt ansvar, ser till att alla blir hänvisade rätt och kan hitta den information de behöver för att klara övergången. Kommunen har dock inget ansvar att besvara tekniska frågor eller för det praktiska genomförandet av övergången. Det har andra aktörer, men vi förmedlar gärna kontakten. 3

4 Digital-tv-kommissionens kampanj omfattar inte kommunens egna anställda. De är dock en stor målgrupp i det interna arbetet. Dels är inte alla anställda medborgare i den kommun de jobbar i, vilket bland annat innebär att de inte får hem digital-tv-kommissionens broschyr. Dels får anställda automatiskt ett ansvar att kunna svara på aktuella frågor i sin roll som kommunanställda t.ex. inom hemtjänsten, skolan och på fastighetskontoret. Inom målgruppen anställda identifierade vi nyckelpersoner/-grupper. De interna målgrupperna fick samma budskap som de externa målgrupperna, men vi förklarade också varför personalen inte skulle svara på frågor. Vi förmedlade även den interna ansvarsfördelningen, för att vi var osäkra på om vi verkligen hade identifierat alla nyckelpersoner/- grupper. Anställda som under processen fick mycket frågor kunde vända sig till arbetsgruppen och få hjälp. Sammanfattning av budskapet till de anställda: Vi svarar inte på frågor från medborgarna utan vi hänvisar till andra, vilket vi gör via webben och växeln Vi/du ska inte svara på frågor (undantag konsumentrådgivaren) för att även i handling visa att kommunen inte äger frågan. Vår roll är att hänvisa allt till andra Du ska känna till vem som gör vad inom kommunen. Om du märker att du är en nyckelperson och får många frågor, kan du få hjälp av arbetsgruppen. Målgrupper Vi definierade våra medborgare i olika målgrupper och fokuserade på några som vi kände kunde komma bort i digital-tv-kommissionens nationella informationskampanj lokalt. Externt primära: medborgare utan/med datorer, sommarstugeägare, äldre i äldreboende, äldre i hemtjänsten sekundära: turister inför sommaren 05 (tv i husvagn och båt), näringslivsorganisationer, fastighetsägare I den interna målgruppen valde vi ut nyckelgrupper som vidareinformatörer. Internt primära: verksamhetschefer, enhetschefer omsorg/tekniska, växel/reception, biblioteket personal, turistbyrån personal/guider, hemtjänst personal sekundär: anställda (alla) Kanaler Vi mixade de flesta av kommunens kanaler. Kommunens webbplats, med en direktadress, har använts som huvudkanal både för det interna och externa arbetet. Arbetet med webben kan delas in i tre typer av information: 4

5 1. Fast sida: långsiktigt hållbar informationen om riksdagsbeslutet, tidsplanen för Sverige, Motalas datum för övergången, kort om kommunens ansvar m.m. Se 2. Länkar på den fasta sidan till att huvudaktörer i digital-tv-övergången med en kort faktatexter (Digital-tv-kommissionen, Teracom, Radiotjänst, Sveriges Television, TV4 och Kulturdepartementet). 3. Nyheter: vi har producerat många egna nyheter samt anlitat en frilansjournalist för att synliggöra kommunens arbete. Vår tjänst för omvärldsbevakning kompletterades med ett särskilt nyhetsflöde. Kompletterande kanaler Kommunens växel: har hänvisat till webben, digital-tv-kommissionens broschyr och hjälptelefon. De fokuserade på medborgare utan dator. Växeln försågs med blanketter för att få koll på de vanligaste frågorna (om vi skulle bli nedringda). Informatörens ansvar. Personliga möten: våra vidareinformatörer fick en nyckelroll att vidareförmedla budskapet. Alla i arbetsgruppen fick ansvar för olika grupper av vidareinformatörer (se ansvarsfördelningen) och ett presentationsmaterial togs fram åt arbetsgruppen inför träffarna. Personalinformation: ett internt massutskick via e-post (kan med fördel ersättas med nyheter på ett intranät) Informatörens ansvar. Månadsannonsering: Nyhetstexter om digital-tv-arbetet i kommunen har regelbundet publicerats i den månadsannons som kommunen köper i Motala & Vadstena tidning. Informatörens ansvar. Tidsplan Vi tog fram en tidsplan som omfattade alla aktiviteter veckovis, små som stora, möten likaväl som nyheter. Tidsplanen angav typ av aktivitet, vem som var avsändare och ansvarig för genomförandet. Även digital-tv-kommissionens och andra aktörers aktiviteter fanns med. Tidsplanen uppdaterades efter hand och har varit ett bra verktyg för uppföljning och för att undvika dubbelarbete. Ansvarsfördelning Näringslivsansvarig Konsumentvägledare Fastighetschef Enhetschef omsorg Informatör, klk Informatör, turistbyrån media, kommunens externa kontaktperson, näringslivsfrågor, infoträffar med vidareinformatörer, sammankallande, digital-tvkommissionen ordinarie konsumentvägledning, infoträffar med vidareinformatörer, media i konsumentfrågor, Konsumentverket fastighetsfrågor, infoträffar med vidareinformatörer ansvar för hemtjänsten, infoträffar med vidareinformatörer Informations- och press strategi, kommunikations- och tidsplan, huvudansvar alla kanaler och uppdatering webben, infoträffar med vidareinformatörer, stand-in för näringslivsansvarig textproduktion, kontakt frilans, infoträffar med vidareinformatörer 5

6 Vidareinformatörer Flera personer eller grupper internt och externt fick en betydande roll i att sprida kommunens budskap. De flesta vidareinformatörer träffade arbetsgruppen i ordinarie arbete och fördelningen gjordes utifrån det. Näringslivsansvarig Konsumentvägledare Fastighetschef Enhetschef omsorg Informatör/webbsamord. Informatör företagare, återförsäljare, centrumföreningen, Rotary, fastighetsägare, Villaägarföreningen, politiker, kommunchef, kommunstyrelsens ordförande, andra kommuner personalgruppen på biblioteket, övriga konsumentvägledare i Östergötland personalen vid fastighetsenheten, verksamhetschefen för bildning resp. omsorg samt deras respektive stab, nämnd eller liknade enhetschefer personal inom äldreomsorgen och hemtjänsten, Kommunala pensionärsrådet (KPR) växel/reception, all kommunens personal, chefer personalen på turistbyrån och alla timanställda guider Fastigheter Fastighetschefen skötte inledningsvis de externa kontakterna med tekniska konsulter. Fastighetsenheten genomförde också en inventering av antennanläggningarnas status i kommunens skolor, förskolor, äldreboenden och gruppboenden m.m. För Motala kommuns del har det rört sig om ett 60-tal fastigheter av varierande storlek. Inventeringen genomfördes med hjälp av en extern konsult, Lindströms antenn & parabol, för fastighetskontorets räkning. Resultatet av inventeringen presenterades för verksamhetschefer inom bildning och omsorg, som underlag för vidare åtgärder. Ansvaret för antennanläggningarna och åtgärder i fastigheterna är respektive verksamhets. Fastighetschefen har varit rådgivande internt till berörda verksamhetschefer. Inventeringen visade att äldre anläggningar i stora byggnader (t.ex. skolor) med långa ledningsdragningar från centralantenn till antennuttag kräver störst åtgärder. I vissa fastigheter krävs i princip att hela anläggningen byts ut, i andra fastigheter visade inventeringen att det räcker med installation av kanalomvandlare och förstärkare. Anläggningar som finns på mindre byggnader (t.ex. förskolor från 1990 eller senare) behövs oftast bara kompletteras med en digitalbox i samband med övergången. Kommunledningen beslutade tidigt att verksamheterna själva skulle stå för kostnaderna för övergången. Verksamhetsområdet omsorg har genomfört förändringarna under hösten (se nedan), medan skolan avvaktar med tekniska investeringar till 2006 med anledning av det ekonomiska läget och att tv-mediet används i begränsad utsträckning inom skolan. Motala kommunen har sedan tidigare ett ramavtal med företaget AV-Syd, där bland annat skolan handlar tvutrustning m.m. 6

7 Äldreomsorgen Arbetet för enhetschefen i arbetsgruppen har främst inneburit att förmedla budskapet till chefer och olika arbetslag. I det ordinarie arbetet inom äldreomsorgen hjälper anställda de boende att förmedla kontakter. Budskapet har varit detsamma för arbetet med digital-tv-övergången. Personalen har förmedlat kontakter till tv-handlare, delat ut broschyren, hjälpt till att läsa i broschyren, tipsat om hjälptelefonen och uppmärksammat anhöriga från andra kommuner om situationen. Installation eller inköp av boxar har inte varit personalens ansvar vare sig i kommunens vårdboenden eller i hemtjänsten. Digital-tv-kommissionens broschyr distribuerades tidigt till respektive vårdboende och hemtjänstgrupp. De har efter behov också kunnat beställa fler från kommunledningskontoret. Socialnämnden fattade våren 2005 ett principbeslut att gamla inom den kommunala äldreomsorgen ekonomiskt skulle lösa sin egen övergång, i likhet med alla andra medborgare. Under hösten meddelade Bostadsstiftelsen Platen, fastighetsägare till många av kommunens äldreboende, att de löser övergången för boende i deras fastigheter utan extra kostnader. Förutsättningarna ändrades och omsorgen omprövade sitt tidigare beslut. Omsorgen installerade under oktober/november Triax-boxar i de vårdboenden där kommunen äger och förvaltar fastigheterna. Det har skett till en kostnad av kronor för inköp, installation av boxar och uppgradering av antenner. Boxarna innehåller samma tekniska lösning som andra hyresvärdar, exempelvis Bostadsstiftelsen Platen, erbjuder. Budget Arbetsgruppen fick totalt kronor till sitt förfogande. Vi inrättade en projektkod, som alla verksamhetschefer fick kännedom om. Syftet var och är att i efterhand kunna beräkna den totala kostanden inom samtliga verksamheter för digital-tv-övergången. Inga extra medel avsattes för den tekniska övergången för respektive verksamhet, utan kommunledningen fattade beslut om att varje verksamhet skulle stå för sina egna investeringskostnader. 7

8 Erfarenheter Motala kommuns ambition var att göra arbetet med digital-tv-övergången så lätt som möjlig för arbetsgrupp, ledning, anställda och medborgare har fungerat. Digital-tv-kommissionens kommunikationsplan har fungerat bra som utgångspunkt i det lokala arbete. En generell upplevelse är dock att det blev mer arbete för arbetsgruppen och berörda chefer än de flesta hade förväntat sig. Arbetsgruppen Sammansättningen av arbetsgruppen har varit lyckad, enligt gruppen själv, men även verksamhetscheferna instämmer. Arbetsgruppen har haft mandat att jobba självständigt och vid större frågor har respektive nämnd eller kommunstyrelsen fattat ett inriktningsbeslut. Ansvarsfördelningen har fungerat bra. Arbetsgruppen har träffats regelbundet utifrån behov med 3-5 veckors mellanrum, 1-2 h per träff med minnesanteckningar. Minnesanteckningarna har spridits till arbetsgruppen, kommunchef och kommunstyrelsens ordförande. Möjligen skulle fler vidareinformatörer ha fått ta del av minnesanteckningarna. Vanligaste frågorna Motala kommun har haft mer frågor internt än externt. De vanligaste frågorna har handlat om kommunens ansvar, anledningen till att Motala ingick i första etappen, på vilket sätt är det bra för det lokala näringslivet o.s.v. Tänk igenom och förbered eventuella frågor och svar som kan bli aktuella hos er lokalt. Utöver det, internt och externt, är det tekniska frågor som ställs. Vilken box är bäst/billigast, varför kan jag inte spela in och titta samtidigt, behöver jag en ny antenn? o.s.v. Vi har konsekvent hänvisat till de andra aktörerna, vilket har fungerat bra. Konsumentrådgivaren har dessutom haft frågor om; vilken box passar för betalkanaler respektive marksända kanaler, kan jag köpa kort i efterhand med box utan avtal, måste vi ha box till bredbands-tv? m.m. Kostnader Arbetsgruppens ursprungliga budget, exklusive arbetstid, har varit tillräcklig för det övergripande informations- och samordningsarbetet. Observera att kostnaderna för den tekniska omställningen för respektive verksamhet inte ingår här. Vår erfarenhet är att ju mer i budget desto mer kan kommunen kosta på sig att köpa t.ex. frilansmaterial och därmed spara kostnader för arbetstid. Den största indirekta kostnaden är nämligen arbetstid (se nedan). Informationsträffar, hyra, telekonferens m.m Frilans text & bild Annonskostnader Totalt kronor Den slutgiltiga kostnaden för tekniska investeringar i Motala kommun kommer att fastställas i samband med att verksamhetsområde bildning genomför sina inköp under

9 Arbetstid Arbetsgruppen fick från start i uppgift att föra dagbok över sin arbetstid. Övriga inblandade har fått uppskatta tid i efterhand. Våra erfarenheter är att kommunens externa kontaktperson, hos oss även sammankallande, tillsammans med den ansvariga informatören har haft en hög belastning. Beroende på organisationens storlek kan ansvars- och arbetsfördelning med fördel göras på fler personer. Person Timmar under 2005 Näringslivsansvarig från januari, 2-10 h/v, mer i perioder, totalt ca 200 h Konsumentvägledare mer under våren, ca 5 h/mån, ej rådgivning inräknat, totalt ca 40 h Fastighetschef från mars, ca 5 h/mån, totalt ca 40 h Enhetschef omsorg från mars, ca 5 h/mån, totalt ca 40 h Informatör, klk från januari, 2-10 h/v, mer i perioder, totalt ca 200 h Informatör, turistbyrån mer höst än vår, totalt ca 40 h Andra omsorgen ca 20 h Andra kommunledning ca 50 h Administration broschyrer ca 10 h Totalt ca 650 h Information Planering och genomförande av kommunikationsplanen tar tid. Den har dock varit en oerhört bra grund för arbetet inom kommunen i sin helhet. Budskap Vår erfarenhet är att den nationella kampanjen fungerar. Medborgarna är pålästa och vet mycket. Vårt budskap att hänvisa och lyfta fram digital-tv-kommissionens broschyr, webb och hjälptelefon har fungerat. Medborgarna har i alla fall inte ställt mycket frågor till kommunen och därmed har inte digital-tv-övergången blivit någon generell arbetsbelastning på anställda i kommunen. Kom ihåg att den nationella kampanjen inte omfattar de anställdas ansvar. Målgrupper Vårt urval av interna och externa målgrupper har fungerat. Vi har inte behövt revidera listan av målgrupper eller vidareinformatörer. Vi kunde ha jobbat mer med uppföljning till vidareinformatörerna med hjälp av t.ex. en e-postlista. Vi hade behövt repetera delar av budskapet till vidareinformatörerna vid några fler tillfällen. Kanaler Webben har fungerat bra som huvudkanal externt och internt. När sidan väl var färdig tog den lite arbetstid i anspråk. All nyhets- och textproduktion är tidskrävande, ett råd är att bestämma ambition tidigt. Det är bra att en eller två personer sköter produktionen, för den som är inläst på ämnet går det fortare att skriva. Det var bra för oss att inledningsvis köpa in frilansmaterial (friköpt på avtal), det gjorde att vi hade mycket textmaterial som vi kunde bearbeta när behov 9

10 fanns. Som kommun i etapp 1 har nyheterna varit ett fungerande verktyg för att kunna visa för medborgare och media att vi är aktiva i processen. Kompletterande kanaler har också fungerat. Även här är det textproduktionen som tar tid. De blanketter som personalen i växeln försågs med har vi inte haft någon användning av ännu. Inte heller konsumentvägledaren har behövt använda blanketten. Vi har haft den som säkerhet, förebyggande, om någon fråga skulle bli en flaskhals. Andra aktörer Vi har i huvudsak arbetet med informatörerna på digital-tv-kommissionen. Vi har haft regelbundna kontakter under hela arbetet. Våga lita på kampanjen, använd deras material och kanaler. Var beredd på att de inte alltid ha så mycket tid över för den enskilda kommunens arbete. Vi distribuerade digital-tv-kommissionens broschyr till andra kommuner och bibliotek via ett redan upparbetat samarbete mellan länsbiblioteken i Östergötland, vilket var smidigt. Teracom, Sverige Television och TV4 har vi endast haft enstaka kontakter med. Vi har haft länkar till deras respektive webbplatser. Teracoms webb är bra för teknisk information, installationer, täckning o.s.v. Användbar för nyckelpersoner att öka sina egna kunskaper. Sverige Television kom till Motala med Expedition SVT inför övergången och då var det mer kontakter vid det specifika tillfället. Dessutom har vi haft en del kontakt med Kulturdepartementet, som har besökt Motala vid några tillfällen. Var förberedd på att eventuella samarbeten kring pressaktiviteter tar tid. Fastigheter Det är fastighetsägaren som har ansvar för att tillhandahålla möjligheten att hyresgästen kan se tv i fastigheten. Det innebär också att fastighetsägaren måste lösa digital-tv-övergången för sina hyresgäster. I Motala kommun har dock den som driver verksamhet enligt avtal ansvar att tillhandahålla möjligheten att se tv. Inom äldreomsorgen i Motala äger både kommunen och externa fastighetsägare lokalerna där den kommunala äldreomsorgen bedrivs. Det har varit ett svårt och tidskrävande arbetet att kartlägga ansvaret för fastigheter och därmed kostnaderna. Vårt råd är att börja tidigt att reda ut ansvarsfrågorna. Arbetsgruppen fick tidigt i processen ett anslag på kronor för information och samordning. Dock tillsattes inga extra medel för den tekniska övergången inom respektive verksamhet, utan kommunledning fattade beslut om att varje verksamhet skulle stå för sina kostnader. Vår erfarenhet har varit att ju tidigare beslutet om kostnadsfördelning når ut i verksamheterna desto bättre. De verksamheter som ska göra de tekniska investeringarna behöver tid att planera kostnaderna i relation till övriga verksamhetskostnader. Äldreomsorgen Kommunikationsplanen har fungerat som ett bra stöd inom äldreomsorgen på serviceboenden och inom hemtjänsten. Våga arbeta på som vanligt. Låt anställda veta att ansvaret och arbetet med digitalboxar är exakt detsamma som för andra apparater som ska köpas in eller repareras i hemmet hos de boende. 10

11 Epilog Arbetet med digital-tv-övergången har varit roligt, men också bidragit till många nya gråa hår! Det är inte konstigt, för det är obruten mark. Vi genomför ett teknikskifte i Sverige! När ny mark ska brytas uppstår ofta mycket jobb. Vårt tips är att inte göra det svårare än nödvändigt. Glöm inte heller bort att tv angår människor. Vi hoppas att ni ska få nytta av våra samlade erfarenheter i det arbete ni nu ska göra. Innan du ringer oss, skulle vi uppskatta att du läser igenom den här kortfattade rapporten ordentligt. Skulle du sedan ha fler och mer specifika frågor får du gärna kontakta den av oss som du tror kan svara bäst på just dina frågor. Lycka till! Ann-Charlotte Thorén tf näringslivsansvarig Rolf Persson fastighetschef Anna-Karin Jern enhetschef omsorgen Lotta Kretschek informatör, klk Karin Käverö informatör, turistbyrån Britt-Marie Glaad konsumentrådgivare, deltid (vx) 11

Halloj, det är din tur.

Halloj, det är din tur. Halloj, det är din tur. Under 2007 går västra och södra Sverige i tre etapper över till enbart digitala tv-sändningar i marknätet. I den här broschyren berättar vi mer om hur, när och varför digital-tv-övergången

Läs mer

Sverigeinför digital-tv!

Sverigeinför digital-tv! 1/7 Sverigeinför digital-tv! Är din tv redo för digital mottagning? 2/7 Vi ska få digital-tv i Sverige Kan din tv ta emot digital-tv? Analog sändning är det gamla sättet att sända tv-program. Digital sändning

Läs mer

Dags att digitalisera! Information om digital-tv-övergången.

Dags att digitalisera! Information om digital-tv-övergången. Dags att digitalisera! Information om digital-tv-övergången. Fler kanaler att välja på. 1. Varför digital-tv? Varför digital-tv? Beslut av Sveriges riksdag Riksdagen har bestämt att hela Sverige ska gå

Läs mer

Kriskommunikationsplan Båstads kommun

Kriskommunikationsplan Båstads kommun Kriskommunikationsplan Båstads kommun Januari 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Syfte... 3 1.4 Målgrupper... 3 2. Uppdraget... 5 2.1 Krisinformationsorganisationen...

Läs mer

Målgrupper Kommunens kommunikation och information berör många målgrupper.

Målgrupper Kommunens kommunikation och information berör många målgrupper. Sida 1/5 Policy för kommunikation Med kommunikation skapar vi kännedom om vilka vi är, vad vi kan och vad vi gör. Kommunikationen speglar de värden som kommunen står för och bidrar till att utveckla goda

Läs mer

INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN

INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-19, 86 Informations- och marknadsföringspolicy för Eksjö kommun Syfte och mål Policyn anger mål och riktlinjer

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy Tyresö kommun / 2011-12-15 2 (9) Innehållsförteckning Kommunikationspolicy för Tyresö kommun... 3 1 Krav på kommunikationsarbetet... 4 1.1 Tyresö kommuns kommunikation... 4 2 Grafisk

Läs mer

Informations- och kommunikationsstrategi

Informations- och kommunikationsstrategi Kommunledningskontoret Sofia Magnusson, 0531-526003 sofia.magnusson@bengtsfors.se POLICY Antagen av Kommunfullmäktige 2011-05-18 1(7) Informations- och v:\klk\stab\anna_sofia\policydokument\informations-

Läs mer

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Projekt Medborgardialog 2012 Inledning Det finns ett generellt behov av att öka medborgardialogen i Sverige och så även

Läs mer

Bilaga 1 Åtgärdslista för kommunikationsenheten

Bilaga 1 Åtgärdslista för kommunikationsenheten Kommunledningskontoret 2011-11-29 Referens Bilaga 1 Åtgärdslista för kommunikationsenheten Åtgärd Ansvarig 1. Sammankalla hela eller delar av Kommunikationsansvarig kommunikationsenheten. Orientera om

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

Rätt budskap till rätt målgrupp. Att nå ut med sin kommunikation

Rätt budskap till rätt målgrupp. Att nå ut med sin kommunikation Rätt budskap till rätt målgrupp Att nå ut med sin kommunikation Kommunikation är ett medel för att nå resultat Steg 1: Planera Kommunikation är inget fast och statiskt, utan en process som hela tiden utvecklas

Läs mer

Kommunikationsplan 1(5)

Kommunikationsplan 1(5) Datum 2014-09-19 1(5) Kommunikationsplan Syfte Syftet med kommunikationsplanen är att öka kännedomen och kunskapen om Samordningsförbundets verksamhet, resultat och kommunikationskanaler. Samordningsförbundet

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER Gislaveds kommuns kommunikation ska bidra till att nå och förverkliga våra mål och kommunens vision. I syfte att

Läs mer

Sydsvensk REGION BILDNING. Kommunikationsplan

Sydsvensk REGION BILDNING. Kommunikationsplan Sydsvensk REGION BILDNING Kommunikationsplan Kommunikationsplan Sydsvensk Regionbildning 2013-09-17 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 1 Projektmål... 2 2 Kommunikationsmål... 2 3 Målgrupper...

Läs mer

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung Vi vill verka för att bra kommunikation, med ett omvärldsperspektiv, samordnas och integreras i organisationen för Trosa kommun. Genom

Läs mer

Informationspolicy för Övertorneå kommun

Informationspolicy för Övertorneå kommun Informationspolicy för Övertorneå kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2008-11-03 Innehållsförteckning 1. Inledning...1 2. Syfte...2 3. Övergripande målsättning...3 4. Riktlinjer för kommunens övergripande

Läs mer

Tjörn möjligheternas ö. Möjligheternas ö. Kommunikation Riktlinjer

Tjörn möjligheternas ö. Möjligheternas ö. Kommunikation Riktlinjer Tjörn möjligheternas ö Möjligheternas ö Kommunikation Riktlinjer 1 Kommunikation hjälper oss att utföra våra uppdrag Dessa riktlinjer för kommunikation uttrycker det som Tjörns kommuns verksamheters högsta

Läs mer

PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE

PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE MITTUNIVERSITETET Styrdokument PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE DNR MIUN 2013/1089 Publicerad: 2013-06-27 Beslutsfattare: Universitetsdirektör Yasmine Lindström Handläggare: Kicki Strandh Beslutsdatum: 2013-06-19

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Dags att. digitalisera! 0771-10 11 00 www.digitaltvovergangen.se. Information om digital-tv-övergången.

Dags att. digitalisera! 0771-10 11 00 www.digitaltvovergangen.se. Information om digital-tv-övergången. Dags att 0771-10 11 00 www.digitaltvovergangen.se digitalisera! Information om digital-tv-övergången. 1. Varför digital-tv? Ny teknik Bättre kvalitet Hela Sverige går över till digitala tv-sändningar i

Läs mer

Effektkarta Helsingborg.se

Effektkarta Helsingborg.se Effektkarta Helsingborg.se Om detta dokument Detta dokument beskriver övergripande syfte, effektmål och målgrupper (personas), information och innehåll på helsingborg.se. Det är ett styrdokument som ska

Läs mer

Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11

Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 9 april 2007 Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 Övergripande mål och inriktning All information och kommunikation i Haninge kommun ska medverka till kunskap om

Läs mer

Älmhults kommuns kommunikationspolicy

Älmhults kommuns kommunikationspolicy Älmhults kommuns kommunikationspolicy Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-12-15 Diarienummer: Dnr 2014/170-534 Gäller från 2014-12-15 Innehållsförteckning Inledning... 3 Koppling till andra interna styrdokument

Läs mer

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015 Kommunikationspolicy Antagen av Kf 56/2015 Innehåll Innehåll... 1 1. Kommunikation hjälper oss att utföra våra uppdrag... 2 2. Kommunikationsansvar... 2 3. Planerad kommunikation... 2 Checklista för att

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-10-07

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-10-07 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-10-07 20 (28) 146 REVIDERAD INFORMATIONSPLAN VID EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER Dnr: LKS 2015-429 En informationsplan vid extraordinära händelser är

Läs mer

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En guide av Mats Wurnell www.matswurnell.net Om denna introduktion Se denna guide som en introduktion till pr och mediebearbetning. Den hjälper er att

Läs mer

Regler för publicering på www.vimmerby.se

Regler för publicering på www.vimmerby.se Regler för publicering på www.vimmerby.se Antagen av kommunstyrelsen 2006-04-04 100 VIMMERBY KOMMUN 1. Kommunledningskontoret Kanslienheten LHR Regler för publicering på www.vimmerby.se 1. Inledning Internet

Läs mer

Informationspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige 2007-12-20, 179

Informationspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige 2007-12-20, 179 Antagen av Kommunfullmäktige 2007-12-20, 179 1 Inledning Det ska vara självklart för medborgare att få svar på frågor, information om hur kommunen arbetar, vilka tjänster som finns, vilka beslut som tas

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling 2009-10-14 Rev 2009-11-24 Rev 2010-05-20 Rev 2010-06-02 Kommunens författningssamling Kommunikationspolicy för Österåkers kommun Fastställd av Kommunfullmäktige den 14 juni 2010, 12. (dnr KS 2009:109 105)

Läs mer

Kommunikationsplan familjestödsprojektet

Kommunikationsplan familjestödsprojektet Kommunikationsplan familjestödsprojektet Tjänsteskrivelse 2011-03-28 Handläggare: Ida Broman FKN 2006.0023 Folkhälsonämnden Kommunikationsplan familjestödsprojektet Sammanfattning I samband med beviljandet

Läs mer

Södertörns nyckeltal - projektplan för 2014

Södertörns nyckeltal - projektplan för 2014 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 1 februari 2015 KS 2015/146.189 1 (2) HANDLÄGGARE Bo Garneij 08-535 302 80 bo.garneij@huddinge.se Kommunstyrelsen Södertörns nyckeltal

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Dnr KK13/167 POLICY. Kommunikationspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-10-22

Dnr KK13/167 POLICY. Kommunikationspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-10-22 POLICY Dnr KK13/167 Kommunikationspolicy Antagen av Kommunfullmäktige 2013-10-22 Dnr 2/10 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1

Läs mer

2008-12-14 1(8) FFS 163.01 FB. Kommunikationsplan. För allvarlig samhällsstörning, extraordinära händelser i fredstid samt höjd beredskap

2008-12-14 1(8) FFS 163.01 FB. Kommunikationsplan. För allvarlig samhällsstörning, extraordinära händelser i fredstid samt höjd beredskap 2008-12-14 1(8) FFS 163.01 FB Kommunikationsplan För allvarlig samhällsstörning, extraordinära händelser i fredstid samt höjd beredskap Antagen av kommunfullmäktige: 2007-12-19, 317 Adress: Finspångs kommun

Läs mer

Kommunicera förbättringar

Kommunicera förbättringar Kommunicera förbättringar www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen

Läs mer

Förslag till revideringsprocess av Lunds program för ekologiskt hållbar utveckling LundaEko Dnr KS 2011/0824

Förslag till revideringsprocess av Lunds program för ekologiskt hållbar utveckling LundaEko Dnr KS 2011/0824 Kommunkontoret Projektplan 1 (8) Avdelningen för miljöstrategi, folkhälsa och säkerhet Anna-Karin Poussart 046-359 42 37 anna-karin.poussart@lund.se Kommunstyrelsens miljö- och häsloutskott Förslag till

Läs mer

Riktlinje för kriskommunikation

Riktlinje för kriskommunikation 1[7] Referens Marica Nordwall Mottagare Kommunstyrelsen Riktlinje för kriskommunikation Vad är kriskommunikation? Kriskommunikation är utbyte av information inom och mellan organisationer, medier, berörda

Läs mer

Kriskommunikationsplan

Kriskommunikationsplan Datum 2015-06-17 Sida 1(11) Kommunledningsförvaltningen Kriskommunikationsplan w:\förslag till kriskommunikationsplan 2015-06-17.docx Örkelljunga kommun Postadress Kommunledningsförvaltningen 286 80 Örkelljunga

Läs mer

Om kommunen. Bra service kostar pengar. Information om Arvika kommuns verksamhet

Om kommunen. Bra service kostar pengar. Information om Arvika kommuns verksamhet Bra service kostar pengar Det kostar naturligtvis mycket pengar att ge all den service som kommuninvånarna vill ha och behöver. Därför måste vi som bor i kommunen betala skatt. Men skattepengarna räcker

Läs mer

STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING. Debora Egenvall Kommunikationschef debora.egenvall@sbu.se

STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING. Debora Egenvall Kommunikationschef debora.egenvall@sbu.se STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING Debora Egenvall Kommunikationschef debora.egenvall@sbu.se SBU påverkar sjukvården Oberoende utvärderingar för bättre hälsa SBU nationellt kunskapscentrum för

Läs mer

Riktlinjer för information i Götene kommun

Riktlinjer för information i Götene kommun Riktlinjer för information i Götene kommun Handläggare: Rogher Selmosson Antagen av: Kommunstyrelsen 2009-09-23 Ks 223 09/KS311 Innehåll 1. Bakgrund sid. 3 2. Mål sid. 3 3. Information och kommunikation

Läs mer

Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort i Stockholms läns landsting. Kommunikationsplan. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort i Stockholms läns landsting. Kommunikationsplan. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort i Stockholms läns landsting Kommunikationsplan Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Innehåll 1. Bakgrund...3 1.1 Elektronisk hantering från hösten 2015...3 1.2 Om

Läs mer

Det finns tre olika sätt att få digital-tv: genom marknät, kabel eller satellit. TV-signalerna överförs i kablar som finns indragna till bostaden.

Det finns tre olika sätt att få digital-tv: genom marknät, kabel eller satellit. TV-signalerna överförs i kablar som finns indragna till bostaden. Du kan använda din nuvarande TV när du tar emot digital-tv, men du måste ha en box till varje TV-apparat. Boxen omvandlar den digitala signalen så att TV-apparaten kan visa TV-programmen. Företagen som

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media Framtidens kollektivtrafik Kommunikation och media Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Detta pm är sammanställt av: Linda Herrström, Gatukontoret

Läs mer

Alla webbplatser och sociala mediekanaler där LTH står som avsändare räknas som en webbplats vid LTH och omfattas av dessa regler.

Alla webbplatser och sociala mediekanaler där LTH står som avsändare räknas som en webbplats vid LTH och omfattas av dessa regler. Riktlinjer för kommunikation och innehåll på LTH:s domän lth.se och i sociala medier syftar till att säkra en tydlig och enhetlig avsändare, att gällande lagstiftning följs samt att universitetets och

Läs mer

Handlingsplan mot våld i nära relationer

Handlingsplan mot våld i nära relationer SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-11-04 AN-2013/636.739 1 (2) HANDLÄGGARE Hartvig Egebark, Gunnel 08-535 376 04 Gunnel.Hartvig-Egebark@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden

Läs mer

Kommunikationsplan för Vård- och omsorgsförvaltningen 2013-2016

Kommunikationsplan för Vård- och omsorgsförvaltningen 2013-2016 Dokumentnamn: Kommunikationsplan för Vård- och omsorgsförvaltningen Skapad av: Marianne Waplan + arbetsgrupp Beslutad av: Förvaltningsledning 29 november 2012 Gäller: 2013-2016 Reviderad den: Diarienummer:

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2005-08-23 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Skolan, Nissafors, kl 19.00-20.30 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

Handbok för avtalsarbete mellan polis och kommun

Handbok för avtalsarbete mellan polis och kommun Handbok för avtalsarbete mellan polis och kommun Utgivare Polismyndigheten i Stockholms län, 2014 Produktion Kommunikationssektionen Foto Lars Hedelin Guide för avtalsarbete Sedan hösten 2012 har Polismyndigheterna

Läs mer

1 Disposition av avkastning från stiftelsen Överste och fru Adolf Johnssons minnesfond för inköp av konstverk

1 Disposition av avkastning från stiftelsen Överste och fru Adolf Johnssons minnesfond för inköp av konstverk Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet Sida 1 av 8 Ärendeförteckning 1 Disposition av avkastning från stiftelsen Överste och fru Adolf Johnssons minnesfond för inköp av konstverk 2 Avgifter inom äldreomsorgen

Läs mer

Webbpolicy för Internet och intranät. Allmänt

Webbpolicy för Internet och intranät. Allmänt Webbpolicy för Internet och intranät Allmänt Det är självklart och nödvändigt för Rättviks kommun att kunskap och spridning av information sker både inåt och utåt i den kommunala koncernen via Internet

Läs mer

Barnbiblioteket - kommunikationsplan, synlighet, - det virtuella, 24-timmars = webben

Barnbiblioteket - kommunikationsplan, synlighet, - det virtuella, 24-timmars = webben Barnbiblioteket - kommunikationsplan, synlighet, - det virtuella, 24-timmars = webben Pia Malmberg-Kronvall, Bibliotekskonsulent, Regionförbundet i Kalmar län 2 Inspiration och andra vinklar Barnwebben

Läs mer

Slutrapport 2010. Samtalsledare och reflektionsgrupper. Siv Tagesson

Slutrapport 2010. Samtalsledare och reflektionsgrupper. Siv Tagesson Slutrapport 2010 Samtalsledare och reflektionsgrupper Delprojektet har utbildat samtalsledare och startat upp reflektionsgrupper på kommunens gruppboenden för personer med en demenssjukdom. Satsningen

Läs mer

Kriskommunikationsplan

Kriskommunikationsplan Kriskommunikationsplan Riktlinjer för kommunikation vid extraordinär och allvarlig händelse Dokumenttyp Kriskommunikationsplan Dokumentnamn Kriskommunikationsplan, riktlinjer för kommunikation vid extraordinär

Läs mer

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier), e-post och telefoni i 2010:510 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier),

Läs mer

Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14

Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14 Kommunstyrelsen 2015-04-14 1 (5) Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd Karin Gagner, 016-7102045 Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14 Närvarande: Lisa Friberg Monica Wikberg Pia

Läs mer

Informationsplan vid större samhällsstörning, vid extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap för Bengtsfors kommun

Informationsplan vid större samhällsstörning, vid extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap för Bengtsfors kommun Kommunledningskontoret Anna Sandström, 0531-52 60 25 anna.sandstrom@bengtsfors.se POLICY Antagen av Kommunfullmäktige Rev av styrelsen 1(6) 29/2011. rev Informationsplan vid större samhällsstörning, vid

Läs mer

Regler och riktlinjer för Lidingö stad på sociala medier

Regler och riktlinjer för Lidingö stad på sociala medier Regler och riktlinjer för Lidingö stad på sociala medier Antagna av stadens ledningsgrupp 2010-12-15 Regler och riktlinjer för Lidingö stad på sociala medier 1 Innehåll Regler och riktlinjer Vad är sociala

Läs mer

Nybro kommuns policy för. sociala medier. Antagen av kommunstyrelsen 2011-04-26

Nybro kommuns policy för. sociala medier. Antagen av kommunstyrelsen 2011-04-26 Nybro kommuns policy för sociala medier Antagen av kommunstyrelsen 2011-04-26 Policy för sociala medier är en del av Nybro kommuns informations- och kommunikationsstrategi. Sociala medier definieras som

Läs mer

Asylboende i Strängnäs kommun, kommunikationsplan

Asylboende i Strängnäs kommun, kommunikationsplan Asylboende i, kommunikationsplan Bakgrund Migrationsverket har upphandlat Hotell Mälarblick, Djupvik och vandrarhemmet Brage för att använda som tillfälligtboende för asylsökande. vill medverka till att

Läs mer

Projektplan för WAD-nätverket 2015

Projektplan för WAD-nätverket 2015 Projektplan för WAD-nätverket 2015 Datum: 2014-12-11 1. Bakgrund 2. Syfte, huvudmål och delmål 3. Omfattning och avgränsningar 4. Samverkan och beroende av andra projekt 5. Perspektiv som bör beaktas 6.

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med hjälp av IT (e-förvaltningsutveckling) i Norrköpings kommun

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med hjälp av IT (e-förvaltningsutveckling) i Norrköpings kommun Riktlinje 2010-12-10 Riktlinjer för verksamhetsutveckling med hjälp av IT (e-förvaltningsutveckling) i Norrköpings kommun KS F 2013/05330 Fastställd av kommundirektören den 10 december 2010. Denna riktlinje

Läs mer

Handbok för webbpublicister. Medicinska fakulteten

Handbok för webbpublicister. Medicinska fakulteten Handbok för webbpublicister Medicinska fakulteten Innehåll 1. Inledning 1.1 Mål 1.2 Fakultetens ansvar 1.3 Publicistens ansvar 1.4 Webben som kommunikationsmedel 2. Så skapar du en bra webbplats 2.2 Skriva

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

Anhörigstöd - en skyldighet

Anhörigstöd - en skyldighet Anhörigstöd Anhörigstöd - en skyldighet Sedan 2009 ska alla socialnämnder erbjuda stöd för att underlätta för de personer som: - vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre - stödjer en närstående

Läs mer

Policy för sociala medier

Policy för sociala medier Policy för sociala medier Degerfors kommun Antagen av kommunfullmäktige 127/2014-11-24 Innehållsförteckning Strategi...3 Nyttan med sociala medier... 3 Syftet med kommunens närvaro i sociala medier...

Läs mer

Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn

Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn Rätt hastighet för en attraktiv kommun Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn Konkreta förslag för intern och extern kommunikation en vägledning Framtaget av Jenny Appelgren

Läs mer

PROJEKTPLAN VISION FÖR STENUNGSUND

PROJEKTPLAN VISION FÖR STENUNGSUND STENUNGSUNDS KOMMUN PROJEKTPLAN VISION FÖR STENUNGSUND Typ av dokument Projektplan Dokumentägare T.f. Projektberedning för vision för Stenungsund Beslutat av Kommunfullmäktige Giltighetstid Beslutsdatum

Läs mer

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2 Projektplanering www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen måste

Läs mer

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats

Läs mer

Konsumenten i centrum. Samrådsgrupp 10 december 2013

Konsumenten i centrum. Samrådsgrupp 10 december 2013 Konsumenten i centrum Samrådsgrupp 10 december 2013 Dagordning Välkomna! Presentation av Konsumenten i centrum Konsumentverkets samordnande roll Projektgruppen Frågor Det praktiska/faktiska samarbetet

Läs mer

Anvisningar och regler fo r universitetsbefattningar

Anvisningar och regler fo r universitetsbefattningar 1(5) Anvisningar och regler fo r Bakgrund och syfte För att ge möjligheter till fortsatt forskning för disputerade medarbetare i vården måste tidsutrymme skapas så att forskning kan bedrivas parallellt

Läs mer

Digital strategi för Miljöpartiet

Digital strategi för Miljöpartiet 2012-03-12 Digital strategi för Miljöpartiet Bakgrund Vår webbplats ska förnyas och i processen med att upphandla en ny dök frågan upp om vilket syfte den skulle ha i relation till övrig webbnärvaro. I

Läs mer

Verksamhetsplan för 2015

Verksamhetsplan för 2015 Verksamhetsplan för 2015 Allmänt För att förverkliga föreningens mål och syften kommer arbetet i huvudsak att läggas upp enligt vad som beskrivs i vår Verksamhetsplan för 2014. Vägledande blir de sju steg

Läs mer

Utredningsdirektiv för kommungemensamt kontaktcenter

Utredningsdirektiv för kommungemensamt kontaktcenter Malmö stad Stadskontoret 1 (4) Datum 2014-05-26 Handläggare Gunilla Konradsson Projektledare gunilla.konradsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Utredningsdirektiv för kommungemensamt kontaktcenter STK-2014-587

Läs mer

Yttrande över betänkande av Utredningen om framtidens stöd till konsumenter, SOU 2012:43

Yttrande över betänkande av Utredningen om framtidens stöd till konsumenter, SOU 2012:43 2012-10-12 REMISSVAR Justitiedepartementet FI Dnr 12-7536 103 33 Stockholm (Anges alltid vid svar) Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2013-11-19

Kallelse Sammanträdesdatum 2013-11-19 Kallelse Sammanträdesdatum 2013-11-19 Plats Inlandsrummet Tid Tisdagen den 19 november kl. 13:00-18:00 Ledamöter Jane Bredin (M) Ordförande Glenn Ljunggren (S) Oppositionsledare Björn Saletti (V) Göran

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (9) Konsumentnämnden 2011-06-21

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (9) Konsumentnämnden 2011-06-21 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (9) Konsumentnämnden 2011-06-21 Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-11.40 Beslutande Övriga deltagande Valter Stenberg (S), ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi

Läs mer

Kommunikationspolicy. Fastställd av landstingsfullmäktige 2005-09-26. Kommunikationspolicy 1(12)

Kommunikationspolicy. Fastställd av landstingsfullmäktige 2005-09-26. Kommunikationspolicy 1(12) Kommunikationspolicy Fastställd av landstingsfullmäktige 2005-09-26 Kommunikationspolicy 1(12) Innehållsförteckning Landstinget Blekinge en kommunikativ organisation... 3 Policyns syfte... 3 Landstinget

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

Kommunikationsplan Blå öp och maritim näringslivsstrategi. Blå översiktsplan och maritim näringslivsstrategi 2013-2016

Kommunikationsplan Blå öp och maritim näringslivsstrategi. Blå översiktsplan och maritim näringslivsstrategi 2013-2016 Blå öp och maritim näringslivsstrategi Kommunikationsplan Blå översiktsplan och maritim näringslivsstrategi 2013-2016 Blå öp och maritim näringslivsstrategi Mål - Ansats Målgrupper Kanaler Budskap - essensen

Läs mer

MARKNADSFÖRINGSPLAN 2007 Antagen av kommunstyrelsen 061025

MARKNADSFÖRINGSPLAN 2007 Antagen av kommunstyrelsen 061025 MARKNADSFÖRINGSPLAN 2007 Antagen av kommunstyrelsen 061025 Inledning Vi möts av mellan 2 000-3 000 olika budskap varje dag. Hur skall man i en djungel av budskap och information få sitt budskap att tränga

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text 1 (5) Vår handläggare Geza Simon Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text Katrineholm kommuns kommunikationspolicy Policy ett

Läs mer

Slutrapport Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående 2008

Slutrapport Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående 2008 1 (8) Slutrapport Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående 2008 Kommun Nacka kommun Enheten Äldre Kontaktperson Enhetschef Anne-Lie Söderlund Anhörigkonsulent Ove Lindroth Telefon

Läs mer

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län Regional talboksplan 2011 Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län Inledning Länsbibliotek Sydost och Regionbibliotek Kalmar län har ett långtgående samarbete som fördjupats genom ett politiskt

Läs mer

2013-05-06 Omsorgsverksamheten Sektion behandling och omsorg Allmänna ärenden Servicehuset Bjursdalen, gröna rummet 2013-05-06 klockan 08.30-12.

2013-05-06 Omsorgsverksamheten Sektion behandling och omsorg Allmänna ärenden Servicehuset Bjursdalen, gröna rummet 2013-05-06 klockan 08.30-12. Servicehuset Bjursdalen, gröna rummet klockan 08.30-12.00 Plats och tid 1(11) Beslutande Britt-Marie Johansson, (s) ordförande Ann-Marie Flink, (s) Siw Karlsson, (s) Anna-Karin Kindgren, (c) Stefan Andersson,

Läs mer

Kvalitets- och Nyckeltalshantering i Orust kommun

Kvalitets- och Nyckeltalshantering i Orust kommun FÖRFATTNINGSSAMLING (6.1.27) Kvalitets- och Nyckeltalshantering i Orust kommun Delrapport 2 Klagomålshantering Dokumenttyp Styrdokument Ämnesområde Kvalitet och uppföljning Ägare/ansvarig Arkivarie Antagen

Läs mer

MEDBORGARDIALOG. - en liten guide

MEDBORGARDIALOG. - en liten guide MEDBORGARDIALOG - en liten guide Medborgardialoger i Orsa kommun - en liten guide Infoavdelningen, Janne Bäckman, december 2010 Vad är en medborgardialog? Det är helt enkelt ett sätt att prata med människor

Läs mer

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 270-283 Daniel Pichler/Ann-Britt Löfström. Ordförande... Christina Pettersson. Justerare...

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 270-283 Daniel Pichler/Ann-Britt Löfström. Ordförande... Christina Pettersson. Justerare... Plats och tid Kommunhuset i Lindesberg, klockan 14:00-16:00 Beslutande Christina Pettersson, ordförande Stig G. Andersson, SPF Nils Lidman, SPF Kaisa Lamu, SFP Henry Lindkvist, PRO Ann-Britt Eriksson,

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) 135 HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I LYSEKILS KOMMUN Dnr: LKS 2014-428 Bilden av och förtroendet

Läs mer

2(5) Kommunikationerna till och från Nynäshamn är goda. Det finns motorväg Nynäshamn Stockholm och tät pendeltågstrafik.

2(5) Kommunikationerna till och från Nynäshamn är goda. Det finns motorväg Nynäshamn Stockholm och tät pendeltågstrafik. Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategin är en långsiktig plan som beskriver hur kommunikationen ska bidra till att nå Nynäshamns kommuns övergripande mål enligt Mål och budget. Syftet med kommunikationsstrategin

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Kommunikationsstrategi 2013-2014

Kommunikationsstrategi 2013-2014 Kommunikationsstrategi 2013-2014 Antagen av Östhammars kommunfullmäktige 84 i september 2010. Omarbetad i december 2012 och antagen av kommunstyrelsen xx/2013 Innehåll ANSVAR FÖR INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Lägesrapport/slutrapport ALLMÄNNA UPPGIFTER. Verksamhetens/projektets namn: Insteget Rapporten har skrivits av:

Lägesrapport/slutrapport ALLMÄNNA UPPGIFTER. Verksamhetens/projektets namn: Insteget Rapporten har skrivits av: ALLMÄNNA UPPGIFTER Verksamhetens/projektets namn: Insteget Rapporten har skrivits av: Rapporten avser perioden: 2012-04-01 2013-12-31 Har ni gjort egna uppföljningar* Ja Nej *Om ja, bifoga dessa till rapporten

Läs mer

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-05 1/8 Sammanträdestid: 2014-05-05, kl. 13.00 16.10 Lokal: Sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Ann-Charlotte

Läs mer

RIKTLINJE. Informationsplan vid krisledning. Antagen av kommunfullmäktige den 20 juni 2012

RIKTLINJE. Informationsplan vid krisledning. Antagen av kommunfullmäktige den 20 juni 2012 Informationsplan vid krisledning Antagen av kommunfullmäktige den 20 juni 2012 Ändringar införda till och med KF, 111/2013 Innehållsförteckning Inledning... 2 Informationspolicy... 2 Organisation av informationsarbetet...

Läs mer

Riktlinjer för kommunikation

Riktlinjer för kommunikation Riktlinjer för kommunikation Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2012-05-22 70 För revidering ansvarar: Kommunfullmäktige För eventuell uppföljning

Läs mer