Högskoleexamen i textil produktutveckling med entreprenörs- och affärsinriktning Textilhögskolan Rapportnr:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Högskoleexamen i textil produktutveckling med entreprenörs- och affärsinriktning Textilhögskolan 2013-06-13 Rapportnr: 2013.10.8"

Transkript

1 Högskoleexamen i textil produktutveckling med entreprenörs- och affärsinriktning Textilhögskolan Rapportnr: TexTV Tim Wiklund, Olof Norrman & Philip Sunnerholm I SAMMARBETE MED TERACOM GROUP AB!!

2 Förord Arbetet togs an med nyfikenhet och viljan att fördjupas inom ett kunskapsområde som är nytt för samtliga författare. Möjligheten att ta fram en produkt genom att kombinera nya kunskaper för oss om antenner med våra tidigare kunskaper inom det textila området kändes väldigt spännande. Med Teracom Group i ryggen och chansen att få visa upp produkten för en eventuell kund, Boxer Danmark, var valet av arbete givet och motivationen höjdes ytterligare. Författarna vill tacka Per Wiklund på Teracom Group för att ha delgett projektet och för det stöd som har givits under arbetsgången. Författarna vill även tacka Lotta och Tomas Norrman för stort stöd och god hjälp under konstruktionen av de olika prototyperna. Sven-Erik Hänel har bidragit med ovärderlig kunskap inom det tekniska området, tack. Ytterligare ett tack riktas mot Siw Eriksson för stödet som handledare under skrivprocessen. Göteborg, juni, 2013 Tim Wiklund, Olof Norrman & Philip Sunnerholm! 2!

3 Abstract The purpose of this report is to examine whether it is possible to integrate an indoor antenna with a textile material. The report is based on a design brief from the company Teracom Group, which is part of the campaign, "The Optimal Indoor Antenna". The problem encountered is that Boxer Denmark considers that the Danish population does not believe that the existing indoor antennas are sufficiently aesthetically pleasing. This problem has been researched around through literature studies, observational studies, materials- and design studies and product development. This has resulted in an indoor antenna which in most tests have shown satisfactory results. The antenna is inspired by the scandinavian design heritage. The product is designed like a sphere and made of felted wool with a base of oak. The materials are strongly connected to the source of inspiration and the design as well. The report notes that it is possible to develop a well-functioning indoor antenna with a textile material as a basis. Keywords Indoor antenna, Textile, Digital TV reception, Teracom Group! 3!

4 Sammanfattning Syftet med denna rapport är att undersöka om det går att integrera en inomhusantenn i ett textilt material. Rapporten utgår från en design breif från företaget Teracom Group som är en del av kampanjen The Optimal Indoor Antenna. Problemet som uppstått är att Boxer Danmark anser att den danska populationen inte tycker att de befintliga inomhusantennerna är tillräckligt estetiskt tilltalande. Detta problem har det forskats kring genom litteraturstudier, empiriska studier, material- och designstudier samt produktutveckling. Detta har resulterat i en inomhusantenn som under flertalet tester har påvisat tillfredställande resultat. Antennen är inspirerad av det skandinaviska designarvet. Produkten är utformad likt ett klot och tillverkat av tovad ull med en bas av ekträ. Materialen är starkt kopplade till inspirationskällan och formspråket likaså. Rapporten konstaterar att det är möjligt att utveckla en väl fungerande inomhusantenn med ett textilt material som grund. Nyckelord Inomhusantenn, Textil, Digital-TV mottagning, Teracom Group! 4!

5 Innehållsförteckning 1. Inledning 7 2. Bakgrund Problemformulering Syfte Frågeställning Avgränsning Mål för kampanjen The Optimal Indoor Antenna Design breif Metod Teoretisk referensram Del 1 - Teknik Digital-tv Multiplexer Antennlära Elektromagnetiska vågor Våglängd Signalbrus/störning Del 2 - Design Skandinavisk design Resultat Marknadsgenomsökning Val av design Mål för designen: Material Krav på material Metall Textilt material Tillverkningsmetod Valda material Metaller Textila material Tillverkningsmetod Tekniskt underlag Prototyp Antenntest Prototyp 2 och Antenntest Slutprototyp Sluttest Slutsatser Resultatdiskussion Källförteckning Avhandlingar 32! 5!

6 8.2 Litteratur Uppslagsverk Webbsidor Bilagor Bilaga 1 Optimal Indoor Antenna Bilaga 2 Frekvenstabell Bilaga 3 Formelsamling Bilaga 4 Antenntest 1 och Bilaga 5 Loggbok 45! 6!

7 1. Inledning Elektronisk utrustning är idag ofta sammankopplat med en hård metall eller plastiga produkter, utan struktur och känsla för många konsumenter. Samtidigt blir den elektroniska utrustningen mer och mer en förlängning av oss själva och en naturlig komponent i vardagen. De textila materialens egenskaper används mer och mer inom allt fler områden. Att kombinera det textila med den hårda elektroniska världen är en intressant tanke. Både elektronikbranschen och textilbranschen kan genom denna innovativa kombination erbjuda konsumenten något nytt och spännande. En inomhusantenn är en produkt som placeras i en lägenhet eller ett hus och fångar upp de signaler som sänds ut från närliggande TV-master. Den signalen skickas sedan vidare till en mottagare som är kopplad till eller sitter i Tv:n. Mottagaren omvandlar signalen till bild och ljud av hög kvalitet (Severson, 2004). Denna rapport beskriver arbetet att produktutveckla en textil inomhusantenn med en nyskapande design, att kombinera den hårda elektroniska världen med den mjukare textila. En ny typ av antenn som inte tidigare skådats på marknaden, både i material och i designspråk, med samma egenskaper av de antenner som idag finns på marknaden.! 7!

8 2. Bakgrund Boxer Danmark ägs av det svenska statliga företaget Teracom Group och levererar marksänd digital -TV till den danska marknaden sedan år 2006 och täcker in mellan 99,2-99,5 procent av landet (Boxer Danmark, 2013). Teracom Group har nyligen investerat 5 miljoner kronor i ett eget projekt som innefattar flera nya slavsändare. Dessa är utplacerade på olika strategiska platser i centrala Köpenhamn. En slavsändare är en stor mast som sätts upp på ett tak, husvägg eller huvudmast. Den förstärker signalen så den att kan nå ner till markplan i lägenhetshus. Boxer garanterar bild i lägenhetshus tio meter upp från markplan, i och med den nya slavsändaren ska det även bli möjligt att fler som bor längre ner i husen också får bild 1 Sändarna är avsedda för att tillhandahålla Boxers kanalsortiment åt deras kunder med ökad kvalitet genom en förbättrad signalstyrka. Marksänd digital-tv fungerar som så att antingen så får man bild eller så får man det inte (Severson, 2004). Kan signalen tas emot håller bilden och ljudet mycket hög kvalitet. Till följd av den ökade signalstyrkan vill Boxer vinna nya kunder. Genom den nya slavsändaren förväntar de sig att uppskattningsvis nå totalt cirka hushåll. Tack vare detta blir antalet nya potentiella kunder cirka personer (se bilaga 1). Boxer levererar marksänd digital-tv vilket innebär att kunden måste ha en antenn för att kunna ta emot signalen som krävs för att få bild. I förlängningen innebär detta även att framför allt de kunder som bor i lägenhet måste ha en inomhusantenn. Boxer Danmark vill genom den nya investeringen vinna kunder som i dagsläget väljer en annan TV-lösning än deras. Många utav de hushållen som bor i lägenhet använder sig av kabel-tv. Även att få sina Tv-kanaler levererade genom bredband börjar bli allt vanligare. En kampanj är planerad (se bilaga 1) till invigningen av den nya slavsändaren, det är tänkt att både ett kanalutbud och inomhusantenn ska ingå. Problemet som uppstod var det att enligt den danska populationen så kunde inte marknaden erbjuda tillräckligt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1!Per Wiklund, Senior director, Teracom Group. Personligt samtal 26 februari 2013!! 8!

9 estetiskt tilltalande inomhusantenner. För att göra erbjudandet komplett vill Boxer även kunna erbjuda kunderna en antenn som är mer estetiskt tilltalande än de alternativ som finns på marknaden idag, därmed behövs det tas fram ett nytt alternativ. 2.1 Problemformulering: Problemet som uppstått är att Boxer Danmark anser att den danska populationen inte tycker att de befintliga inomhusantennerna är tillräckligt estetiskt tilltalande. 2.2 Syfte: Syftet med arbetet är att undersöka ifall det går att utveckla en Tvmottagarantenn integrerat med ett textilmaterial för inomhusbruk. 2.3 Frågeställning: Hur går man tillväga för att kunna integrera en inomhusantenn i ett textilt material? Hur fungerar en inomhusantenn? 2.4 Avgränsning: Arbetet kommer fokusera på hårdvaran i första hand och utelämna mjukvaran. En djupare materialstudie kommer inte genomföras. Produkt och produktionskalkyler och dess beräkningar kommer ej tas upp i rapporten. 2.5 Mål för kampanjen The Optimal Indoor Antenna De konkreta målen med kampanjen The Optimal Indoor Antenna på direktiv från Boxer Danmark är följande(se bilaga 1). 1. Förbättra kundens användarupplevelse när det kommer till inköp, installation och användning av antennen, i förhållande till att om kunden hänvisades att köpa en generisk tredjeparts antenn från detaljhandeln 2. Minska supportsamtal till kundservice till följd av färre bild och ljud fel. Återigen i förhållande till användningen av en generisk tredjeparts antenn från detaljhandeln Båda målen ska ses i perspektivet av att jämföra en genomsnittlig antenn köpt i detaljhandeln jämfört med antennen som produceras till detta initiativ.! 9!

10 2.6 Design breif Design breifen är framtagen tillsammans med ansvarig på Teracom Group Joakim Öhrstig 2. Fullständig design breif ligger som bilaga 1. The Optimal Indoor Antennas initiativ syftar till att leverera en antenn i Boxers/PlusTVs varumärke, med en attraktiv design och konstruktionskvalitet samt mottagningsegenskaper som är optimerade för Teracom Group DTT distribution. Initiativet ska leda till en produkt med en komplett förpackning, även utformad present-box, snabbinstallationsguide och bruksanvisning. Om avvägningar måste göras från ett mottagningsperspektiv (t.ex. olika karaktäristiska frekvenser) ska de i första hand optimeras för Köpenhamnsområdet. Den primära strategin ska vara att hitta en befintlig inomhusantenn med de önskade egenskaperna (attraktiv design, god konstruktion och bra mottagning), och det sekundära alternativet ska vara att utforma och tillverka en antenn från grunden. De tre övergripande kriterier som måste uppfyllas för en lyckad leverans till antennleverantören är: 1. En design som undertecknat godtas av Boxer DKs marknadsavdelning 2. En enhetskostnad som ligger inom de gränser som har inrättats av danska Senior PMM 3. Tekniska specifikationer som uppfyller de krav som ställs av Teracom SE/DK Enligt punkt 1 är det Boxer DK som avgör vad som är tillräckligt estetiskt tilltalande. Konceptstudien ska vara färdigutvecklad i juni 2013(se bilaga 1).!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 2!Joakim Öhrström, Product Manager B2C, Teracom Group, personligt möte 26 februari !! 10!

11 3. Metod Arbetet inleds med en marknadsgenomsökning av befintliga antenner genom att studera tillverkare och återförsäljares hemsidor. Arbetet kommer även kräva en litteraturstudie av tryckta källor om antenner från böcker och internetkällor. Insamling av empiriskt material om antenner genom personintervjuer med personal från Teracom Group och lärare på Textilhögskolan för att få en djupare insikt. Intervjuerna sker genom personliga möten. Informationen analyseras och sammanställs fakta om frekvenser och våglängder i en tabell. Litteraturstudier om skandinavisk design genom trycka källor. Utföra en mindre textil materialstudie över lämpliga material som polyester, nylon och ull. Materialstudierna kommer även innebära en studie om tillverkningsmetoder, vävning, trikå, varptrikå och tovning. Konstruera fysiska prototyper för test av signalmottagning. Metoden för konstruerandet och testerna beskrivs nedan. Metod för framtagandet av Prototyper Prototyperna baseras på kretskort plockade ur från befintliga produkter. Prototyp 1 På det befintliga kretskortet löds en solid cirkulär koppartråd som ansluts till kontakterna på kretskortet. Bredvid limmas det på två ytterligare koppartrådar som inte ansluts till några kontakter. Prototyp 2 Genom att använda en distanstrikå så handsys en tennisbollsliknande prototyp som sedan det träs i tvinnad koppartråd. Placeringen och storleken är det samma som Prototyp 1. Därefter klipps det ett hål i bollen och den vrängs för att sedan anslutas till kretskortet.! 11!

12 Prototyp 3 Ull läggs i ett kar med varmt vatten och diskmedel och tovas sedan till ett klot. Vid lämplig storlek placeras den tvinnade koppartråden på samma vis som tidigare. Ytterligare ull tovas på och gör bollen något större. Koppartråden ansluts till kretskortet. Slutprototyp En låda anpassad för att innehålla kretskortet och fungera som stöd för Prototyp 3 konstrueras i ek som sedan oljas. Hål borras för antennkabel och strömkälla. Lådan limmas ihop och bollen fästs på lådan samtidigt som den kopplas till kretskortet. Metod för tester av Prototyper och befintliga produkter Antennen kopplas till en mottagarmodul som i sin tur är kopplad till en tv, beroende av antennmodell kopplas även en strömkälla till antennen. Antennen placeras i fönstret på en bestämd höjd. En automatisk kanalgenomsökning genomförs och resultatet nedtecknas. Noteringar förs även över väder och väderstreck på fönstret. 4. Teoretisk referensram 4.1 Del 1 - Teknik 4.1.1Digital-tv Sedan november 2007 är marksänd tv-sändning (Teracom Group, 2013) i Sverige digital och för det ansvar det statliga bolaget Teracom AB. Sista kvartalet 2009 släcktes det analoga nätet i Danmark ned. Produktionen sker igenom flertalet master utplacerade över hela Sverige och Danmark med sitt centra i Kaknästornet. Figur 1. Likt radiosändning sker TV-sändingen med så kallad broadcast-teknik vilket innebär ett ständigt och konstant utskick av elektromagnetiska vågor (Severson, 2004). För att kunna ta emot signalen behöver man en digital-tv-mottagare och en antenn.! 12!

13 Mottagaren kan vara inbyggd i tv-skärmen eller vara fristående (Teracom Group, 2013) Multiplexer Istället för att sända ut en kanal per frekvens har man paketerat dem i multiplexer, MUXar. På så sätt går det att sända ut 53 styckena kanaler på sju olika frekvenser istället för att bara sända ut en kanal per frekvens. De frekvenser som används för varje MUX är: (Kjell, 2012) MUX 1 MUX 2 MUX 3 MUX 4 MUX 5 MUX 6 MUX 7 Frekvens 570 MHz 650 MHz 634 MHz 506 MHz 482 MHz 522 MHz (Bara Sverige) 212,5 MHz (Bara Sverige) Figur 2. När det gäller TV-sänding i Sverige och Danmark sker det huvudsakligen mellan frekvenser 470 och 786 MHz, varje kanal har en bandbredd på 8 MHz vilket ger 39 Figur 3.! 13!

14 olika kanaler (Gustavsson, 2004) Det är antennens uppgift att ta emot de elektromagnetiska vågorna och omvandla det till TV-kanaler. Men allt eftersom dagens TV-utbud ökar finns det ett behov att kunna sända fler kanaler. Det man då har gjort är att paketera de olika kanalerna i så kallade mutliplexer (Severson, 2004). I figur 3 ser ni kanalpaketeringen för Boxer Danmark Antennlära Det är antennens uppgift att ta emot de elektromagnetiska vågorna och omvandla det till ström, som sedan skickas vidare till digital-tvmottagare. Grunden i en antenn är dess dipol (Öjefors, 2006). Det är två metall antennben om ¼ våglängd som är riktade åt var sitt håll. Längden bestäms med hjälp av frekvensen som man vill ta emot. (A.Milligan, T, 2005) Figur 4. Det finns flera sätt att göra antennen bättre. Inomhusantenner är oftast förhållande vis små jämfört med Figur 5. utomhusantenner. För att kompensera det tillför man strömmatning för att stärka upp mottagningen (Gustavsson, 2004). Det går att addera en reflektor för att koncentrera signalen mer mot antennen. Som bilden visar är reflektorn alltid lite längre och placeras parallellt med dipolen. (Kjell, 2012) Figur 6.! 14!

15 ! Besöksadress: Bryggaregatan 17!!Postadress: Borås!!Hemsida:

16 Direktorer används för att rikta mottagningen. Fler direktorer leder till längre räckvidd och gör antennen mer rikt känslig. Det vill säga att det är viktigt för användaren att kunna rikta antennen åt det hållet signalen kommer för att få bättre mottagning (Karlsson & Kristensson, 2000). Till dessa antennben är det viktigt att en koaxialkabel ansluts. Det är en kabel som har en flätad kopparmantel runt sig som skyddar antennen mot brus och störning. Kabeln kopplas till digital-tv-mottagaren där strömmen görs om till bild och ljud. (ESR, 2013) Elektromagnetiska vågor Elektromagnetiska vågor eller elektromagnetisk strålning är den energi som överförs i en vågrörelse (Grönlund, 2007). Vågrörelsen består av både magnetiska och elektriska fält och kan ske i många olika frekvenser. Det är frekvensen som avgör vilken form den elektromagnetiska strålningen tar, ljus är ett exempel och röntgenstrålning ett annat. Radiovågor kallas den frekvens/våglängd som TV-sändningen sker på. Som tidigare skrevs sker TVsändning med broadcast teknik, så att dessa vågor skickas ut konstant (Alphonce, Bergström, Gunnvald, Kristiansen, Johansson & Nilsson 2011). Elektromagnetiska vågor består av två vågor, en med ett energifält och en med ett magnetfält. Tillsammans sätter de elektronerna i till exempel en metall i rörelse vilket alstrar en ström som sedan kan användas till överföring av information som till exempel bild och ljud. (NE, 2013) Våglängd Det som skiljer ljus och röntgenstrålning är frekvensen och våglängden. Det som är gemensamt är konstanten C, ljusets hastighet 2,99*10^8. Frekvens benäms med enheten v och våglängden med Landa.(NE, 2013) Frekvensen beskriver hur fort vågorna pendlar och våglängden hur lång den vågen är. En låg frekvens ger en lång våg eftersom att hastigheten är konstant.(staffan Wohrne, 2002, Karlsson & Kristensson, 2000)! 15!

17 4.1.6 Signalbrus/störning All elektronik ger ifrån sig en viss störning som består av elektromagnetiska fält. De består av elektroner som setts i rörelse av att till exempel en ström som går igenom en kabel. I luften sänds det konstant ut elektromagnetiska vågor även på andra frekvenser än de som sänder TV. Exempel på detta är FM-radio och mobiltelefoner. GSM/3G/4G. Övrigt som kan blockera TVsignalen är tjocka väggar, blåst och regn Del 2 - Design Skandinavisk design Danmark har under 1900-talet och framåt varit världskänt för sina möbelformgivare och arkitekter (Wildhide, 2009). Med den danska marknaden i åtanke har observationer gjorts genom att studera de modernistiska danska möbelklassikerna för att undersöka om det finns ett genomgående formspråk och materialval. Formgivare som Hans Wegner, Börge Mogensen och Finn Juhl är några av namnen som är aktuella än idag. Det som den danska modernismen grundade sig i var att skala bort allt onödigt och försöka hitta unika konstruktioner för att sedan fokusera på och arbeta med detaljerna på de återstående elementen (Österlin, 2007). 5Att förena form och funktion på bästa sätt var ledstjärnan i deras skapande. Gemensamma nämnare i materialval hos många möbler från de tidigare nämnda formgivarna är bred användning av trä, framför allt ek, samt ulltyger. Tanken är att ge vår produkt ett minimalistiskt utseende likt de danska möbelklassikerna och att förena form och funktion för att göra den så användarvänlig som möjligt. Skandinavisk design är välkänd runt om i hela världen och har inspirerat och lett vägen för många av dagens formgivare och arkitekter. Flera av möbelklassikerna som ritades på talets mitt finns representerade på internationella design- och konstmuseum, bland annat på Museum of Modern Art i New York (Museum of Modern Art New York, 2013).!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 3!Magnus Ahxner Affärsutvecklare, Teracom Group. Personligt möte 26 februari 2013!! 16!

18 5. Resultat 5.1 Marknadsgenomsökning En omfattande marknadsgenomsökning har utförts av befintliga inomhusantenner som idag finns på marknaden. De 156 olika antennerna som hittades har delats in i sex olika grupper efter utseende och konstruktion. Grupp 1 består generellt av två metallspröt, en antenn och en reflektor som är omhägnat av ett plasthölje. Har både antenn och strömuttag på baksidan. Grupp 2 har en rundformad metall reflektor samt två antennspröt. Denna har antenn- och strömmatning. Grupp 3 har ett antennspröt som står vertikalt på en platta. Har strömmatning och antennuttag men kan också drivas med batteri. Grupp 4 en utomhusantenn i miniformat. Flera metallstänger som är riktade åt olika håll. Har ström och antennuttag. Grupp 5 är de antenner som inte passar in i någon av de andra fem grupperna. Dessa har en annan design än övriga eller tillsatt funktion, exempelvis som fotoram. Grupp 6 är de antenner som är extremt smala. Tanken är att man skall kunna sätta dem på ett fönster eller gömma bakom TVn. Har bara antennuttag. Figur 7. Tabellen visar antalet antenner i varje grupp.! 17!

19 Tabellen ovan visar hur uppdelningen ser ut bland de olika modelltyperna. På x-axeln har vi de olika modellerna och på y-axeln antalet av varje modell.! 5.2 Val av design Produkten kommer att ha starka kopplingar till det skandinaviska designarvet genom ett rent formspråk och minimalistiskt utseende samt vara funktionell sett till ändamålet. I design breifen som kommer från Teracom Group går det att läsa att antennen ska ha en attraktiv design med konstruktionskvalitet samt att mottagningsegenskaperna som är optimerade för Teracom Group. Den tekniska information som ligger till grund för arbetet (se bilaga 1) gör det lämpligt att integrera de tekniska aspekterna i designen. Genom att se med nya ögon hur en antenn är konstruerad kan en så funktionsduglig produkt som möjligt tillverkas och samtidigt attrahera konsumenten. Antennen ska snarare vara en inredningsdetalj, precis som platt-tvn, och inte inget som göms undan Mål för designen:! Antennen är konstruerad i ett textilt material Syftet är att integrera antennspröten i textilen. Genom att integrera antennen i ett textilt material ges produkten ett mjukt och behagligt utseende. Produkten får en yttre struktur som skiljer sig mycket från strukturen av plast eller metall. Produkten skall även ha möjlighet att tillverkas i många olika färger. Antennen ska vara klotformat och innehålla antennsprötet Idén uppkom som det nämns i inledningen efter samtal med Staffan Bergsmark. Genom att kröka antennen kan storleken reduceras samtidigt som längden på antennsprötet är detsamma. En rund form är mjuk och samtidigt strikt och ger ett minimalistiskt intryck. Produktens uttryck blir då något som går i linje med det skandinaviska formspråket.! 18!

20 Klotet ska stå på en bas som gör det möjligt att rikta in antennen En rund antenn är inte lika riktkänslig som en rak (Sigfússon Nikka, K E, 2012). Dock för att få maximal signalstyrka krävs det att antennen är riktad mot de hållet som signalen kommer. En förutsättning när man riktar in antennen är att ström- och antennkabelns riktning är konstant och inte vrider sig. För att täcka in dessa två funktioner så behöver klotet en bas att stå på, som dels innehåller en ingång för kabeln och som tillåter klotet att stå stabilt. Även basen ska gå i linje med skandinavisk design. Basen innehåller kretskortet samt ingång för kabeln Det krävs ett kretskort som formaterar om de elektromagnetiska vågorna till information som TV-boxen sedan kan läsa. Detta kort göms inuti basen eller inuti produkten. Ström- och antenntillförsel ska vara förenad i en och samma kabel Strömförsörjning krävs för att förstärka upp signalen som antennen tar emot och antennkabeln behövs för att få signalen till mottagaren. Dessa kablar går att förena i en kabel vilket ger fördelen att det bara krävs en ingång till antennen. Vilket resulterar i att antalet sladdar i konsumentens hem blir färre och produkten blir enklare att installera och mer flexibel att placera i hemmet. 5.3 Material Krav på material Metall Det viktigaste för en metall i en elektronisk produkt är dess konduktivitet, ledningsförmåga av ström, för att energin skall försvinna på vägen. Övriga krav är att metallen är smidig att arbeta med och bör gå att använda i textila tillverkningsprocesser som vävmaskiner, trikåmaskiner, varptrikåmaskiner och handsömnad Textilt material Material som ej stör signalen och tål en viss elektrisk spänning är mycket viktigt då en antenns främsta funktion är att fånga upp en signal. En svag ström leds igenom! 19!

21 antennsprötet för att förstärka signalen och det är då viktigt att materialet klarar av det. För konsumenten är det viktigt med god UV resistens då antennen lämpligast placeras i fönstret för bästa mottagning. Det är även viktigt med hög tålighet mot värme och estetisk tilltalande utseende. Materialet ska även kunna tillämpas i vald tillverkningsmetod Tillverkningsmetod Då en stabil produkt önskas så krävs det att den textila produkten är tillverkad på ett sådant vis att den behåller formen. Det är viktigt att det är en textil produkt som av sig själv, utan inre uppehållande struktur, kan stå upp. Detta för att en textil inomhusantenn inte är något som kan ses som en strumpa över en antenn, utan en produkt bestående av textil. Övriga krav är att tillverkningsmetoden möter de krav som ställs på det textila materialet Valda material Metaller Koppar är ett grundämne som har mycket god elektrisk ledningsförmåga. Det är den metall efter silver som leder ström mest effektivt samt att koppar har ett mycket längre pris. Koppar är lätt att böja men är stark och är enkel att arbeta med (About.com, Chemistry, 2013) Textila material Flertalet textila material och fibrer möter de krav som ställs från avsnittet Krav på material 5.3.1, polyester, ull, akryl, bambu och bomull. (Fabric Reference, 2009) Tillverkningsmetod Vävning, trikå och varptrikå är alla olika tillverkningsmetoder som ger möjligheten att integrera en koppartråd i det textila materialet. Processerna är komplicerad och kräver avancerade maskiner. Det är även svårt att göra en stabil konstruktion då varan som kommer ur dessa maskiner är fin och tunn i kvalitén (Wulfhorst, Greis & Veit 2006).! 20!

22 Tovning är en teknik som använder ullens epidermisfjäll för att skapa ett kompakt material. Ullens fibrer har en yta bestående av små epidermisfjäll som under yttre påverkan kan kroka ihop med varandra. Den tovade ullen kan formas och har en fast form men behåller en mjuk struktur och yta. Det kan ske genom olika tovningstekninker, bland annat genom gnuggning då ull doppas i varmt vatten och såpa och sedan gnuggas mot varandra för att epidermisfjällen ska fastna i varandra. Såpa används för att avlägsna ullfiberns naturliga ytfett vilket underlättar i tovningsprocessen(paetau-sjöberg, 1994). 5.4 Tekniskt underlag Genom att studera hur man sänder ut och tar emot digital marksänd tv har en frekvenstabell skapats (se bilaga 2). Denna ligger som grund för all teknisk data som används i detta arbete. Två faktorer ligger som grund för tabellen, ljusets hastighet och varje kanals specifika frekvens. Med hjälp av dessa två faktorer har våglängden räknats ut (se bilaga 3). Våglängden bestämmer hur lång antennspröten skall vara 4. Genom empiriska studier och personintervjuer så blev resultatet att ta fram en första klotformad produkt 5. Genom att kröka antennsprötet kan den halva våglängden behållas utan att produkten blir större än önskat enligt design målen. 6 Tabellen (se bilaga 2) visar även hur stor volym och diameter vårt klot skulle ha vid en specifik våglängd. Diametern räknas ut med hjälp av formeln d=o/π där omkretsen (O) i denna formel är längden på antennen (våglängd). Volymen använder vi för att få ett perspektiv på hur stor antennen blir, använder formeln V=1/6πd^ Prototyp 1. Vid prototypframtagning 1 räknades ett snittvärde ut för alla 1/2 λ värden UHF plus VHF. Värdet blev som nedan ses är 0,501 meter. Detta leder till att diametern på vår tilltänkta design blir 14,9cm, och en volym om 4 liter (se bilaga 2).!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 4!Magnus Ahxner Affärsutvecklare, Teracom Group. Personligt samtal 26 februari 2013! 5!Staffan Bergsmark Teknikspecialist, Teracom Group. Personligt samtal 26 februari 2013.! 6!Staffan Bergsmark Teknikspecialist, Teracom Group. Personligt samtal 26 februari 2013.! 7!Magnus Ahxner Affärsutvecklare, Teracom Group. Personligt samtal 26 februari 2013!! 21!

23 Snitt UHF VHF Tot. Våglängd 1/2 m 0,245 0,757 0,501 min m 0,193 0,652 0,422 max m 0,316 0,861 0,589 Figur 8. Enligt design breifen (Se bilaga 1) är det en alldeles för stor volym då den huvudsakligen kommer att placeras i ett fönster. Istället blev snittet av alla värden vid 1/2 λ UHF och 1/8 λ VHF underlag för första prototypen. Det resulterade i en inomhusantenn med antennlängden 24 cm som leder till en diameter på 7,7 cm (se bilaga 2) på klotet. Genom att använda snittvärdet för våglängden gör vi avståndet till minimi- och maximivärdet så kort som möjligt. Prototypen är konstruerad med hjälp av: Ett befintligt kretskort 2 st koppartrådar a 12 cm 1 st koppartråd a 24 cm En lödpenna Figur 9. Prototyp 1 Figur 10. Som figur 9 och 10 visar har antennen två cirkulera reflektorer som är 12 cm långa och dessa lutar 45 grader utåt från antennens botten. Dessa har adderats till för att! 22!

24 förstärka upp signalen. 45 grader är enligt civilingenjören Sven-Erik Hänel 8 den optimala lutning för att få signalen så koncentrerad som möjligt. 5.6 Antenntest 1 Vid antenntest 1 jämfördes prototyp 1 med två befintliga inomhusantenner som återfinns på marknaden idag. Digital TV Antenna, modelltyp 6. Televes Mira, modelltyp 1. Som det beskrivits i bakgrundskapitlet har det investerats i nya slavsändare för att få ned marksänd digital-tvsignal till markplan i centrala Köpenhamn. Med detta i åtanke har en så lik adress valts i centrala Göteborg för att matcha de kriterierna(se bilaga 1). Den valda adressen är Kungshöjdsgatan 11b som ligger på markplan, precis som de adresser man vill nå ner till i Köpenhamn. En Samsung tv med inbyggd Ca-modul har används vid testet. En Ca-modul är en digitalmottagare som är inbyggd i TV-skärmen. Alla tre antennerna var placerade i ett fönster med söderläge och emellan de olika testerna utfördes kanalsökningar. Digital TV Televes Prototyp 1 Prototyp 1 Antenna Mira Test 1 Test 2 MUX MHz MUX MHz MUX MHz x MUX MHz MUX MHz x MUX MHz (Bara Sverige) MUX 7 212,5 MHz (Bara Sverige) x x x x Figur 11- Tabell på resultaten från antenntest 1. I figur 11 återfinns resultatet från antenntest 1, gemensamt för alla antenner är att de inte får in MUX 7 som ligger på en lägre frekvens än andra MUXar. Detta har att göra!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 8 Sven-Erik Hänel Civilingenjör inr. Elektro, personlig intervju den 5 april 2013! 23!

Register your product and get support at SDV5118/12. SV Användarhandbok

Register your product and get support at  SDV5118/12. SV Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV5118/12 Användarhandbok Innehållsförteckning 1 Viktigt 4 Säkerhet 4 Återvinning 4 Svenska 2 Din SDV5118 5 Översikt 5 3 Komma igång 6

Läs mer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV7120/10 SV Användarhandbok Innehållsförteckning 1 Viktigt 4 Säkerhet 4 Återvinning 4 2 Din SDV7120 5 Översikt 5 3 Komma igång 6 Installation

Läs mer

Registrera din produkt och få support på. www.philips.com/welcome SDV7220/12. Användarhandbok

Registrera din produkt och få support på. www.philips.com/welcome SDV7220/12. Användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/welcome SDV7220/12 Användarhandbok Innehållsförteckning 1 Viktigt 44 Säkerhet 44 Återvinning 44 2 Din SDV7220/12 45 Översikt 45 3 Komma igång 46

Läs mer

Register your product and get support at SDV6224/12. SV Användarhandbok

Register your product and get support at  SDV6224/12. SV Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV6224/12 Användarhandbok Innehållsförteckning 1 Viktigt 4 Säkerhet 4 Återvinning 4 2 Din SDV6224/12 5 Översikt 5 3 Komma igång 6 Installation

Läs mer

Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 -

Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 - Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 - Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv Du har nu tillgång till en stor mängd TV-kanaler, både analoga och digitala. Basutbudet i NAV(N)ET kabel-tv från Vaggeryds

Läs mer

TERTEC Evolution. Den perfekta High-tech Antenn Högsta kvalitet mottagning Extrem väderbeständig Perfekt för svåra mottagningssituationer

TERTEC Evolution. Den perfekta High-tech Antenn Högsta kvalitet mottagning Extrem väderbeständig Perfekt för svåra mottagningssituationer Den perfekta High-tech Antenn Högsta kvalitet mottagning Extrem väderbeständig Perfekt för svåra mottagningssituationer Hus antenn är speciellt utformad för hemmabruk. Den uppfyller alla krav för optimal

Läs mer

Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12

Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12 Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12 Användarmanual 1.0 Introduktion Tack för att du väljer STRONG SRT ANT 12 DVB-T antennen. Denna antenn är speciellt designad till användning för mottagning av digital

Läs mer

Vilka alternativ finns för vårt gemensamma kabel-tv nät (ComHem) läggs ner?

Vilka alternativ finns för vårt gemensamma kabel-tv nät (ComHem) läggs ner? Vilka alternativ finns för vårt gemensamma kabel-tv nät (ComHem) läggs ner? Sammanfattning av frågor och svar från två möten om TV-frågan den 19 och 21 februari 2013. Inbjudna var samtliga boende i Tegelhagens

Läs mer

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Användarmanual 1.0 Introduktion Tack för att du väljer Strong SRT ANT 15 DVB-T antenn. Denna antenn har speciellt designats till användning för att mottaga jordiska

Läs mer

FIBERANSLUTNING TILL VILLA

FIBERANSLUTNING TILL VILLA FIBERANSLUTNING TILL VILLA INNEHÅLLER INSTALLATIONSANVISNING HJÄLP VID FELSÖKNING Inkopplingsinstruktion HES-3106 (vit 5 portar) 1) Koppla in din dator eller router i någon av portarna ett till två (märkt

Läs mer

Digital Active Outdoor DVB-T/T2 Antenna SRT ANT 15 ECO

Digital Active Outdoor DVB-T/T2 Antenna SRT ANT 15 ECO Digital Active Outdoor DVB-T/T2 Antenna SRT ANT 15 ECO User Manual Manuel d utilisateur Bedienungsanleitung Istruzioni d uso Manual de usuario Manual do Usuário Használati útmutató Návod k obsluze Bruksanvisning

Läs mer

Halloj, det är din tur.

Halloj, det är din tur. Halloj, det är din tur. Under 2007 går västra och södra Sverige i tre etapper över till enbart digitala tv-sändningar i marknätet. I den här broschyren berättar vi mer om hur, när och varför digital-tv-övergången

Läs mer

LexCom Home Certifieringsutbildning

LexCom Home Certifieringsutbildning Digital TV Digital TV finns i flera standarder Idag finns det digitala sändningar i Marknätet DVB -T (Terrest) Satellitsänd DVB -S ( Satellit) Kabel TV CATV DVB -C (Cable) DVB står för Digital Video Broadcasting

Läs mer

Canal Digital Kabel-TV. Valfrihet och tv-upplevelser för hela huset

Canal Digital Kabel-TV. Valfrihet och tv-upplevelser för hela huset Canal Digital Kabel-TV Valfrihet och tv-upplevelser för hela huset Tv ska vara en trygghet och en självklarhet Vår affärsidé är att leverera det mest attraktiva utbudet till tv-tittarna och vi står för

Läs mer

FIBERANSLUTNING TILL VILLA

FIBERANSLUTNING TILL VILLA FIBERANSLUTNING TILL VILLA INNEHÅLLER INSTALLATIONSANVISNING HJÄLP VID FELSÖKNING Inkopplingsinstruktion HES-3106 (vit 5 portar) 1) Koppla in din dator eller router i någon av portarna ett till två (märkt

Läs mer

Trådlös kommunikation

Trådlös kommunikation HT 2009 Akademin för Innovation, Design och Teknik Trådlös kommunikation Individuell inlämningsuppgift, Produktutveckling 3 1,5 poäng, D-nivå Produkt- och processutveckling Högskoleingenjörsprogrammet

Läs mer

Bättre TV i din båt, husbil och husvagn!

Bättre TV i din båt, husbil och husvagn! ...a step into a digital world 150902 02393 Macab, Skandinaviens ledande distributör av antennprodukter Bättre TV i din båt, husbil och husvagn! Macab är din kvalitetsstämpel för produkter inom bild och

Läs mer

Sverigeinför digital-tv!

Sverigeinför digital-tv! 1/7 Sverigeinför digital-tv! Är din tv redo för digital mottagning? 2/7 Vi ska få digital-tv i Sverige Kan din tv ta emot digital-tv? Analog sändning är det gamla sättet att sända tv-program. Digital sändning

Läs mer

Prislista SMATV kollektiv distribution, 2015-10-13 AB Sappa Grafiska vägen 2A 412 63 GÖTEBORG 031-774 10 40 agent@sappa.se

Prislista SMATV kollektiv distribution, 2015-10-13 AB Sappa Grafiska vägen 2A 412 63 GÖTEBORG 031-774 10 40 agent@sappa.se Kollektiv distribution är en kollektiv affär där samtliga hushåll i ditt nät får tillgång till samma tv-kanaler. Det kan ske analogt eller endast digitalt. Digital distribution kräver kryptering av signal

Läs mer

Canal Digital. Informationsträff 28/1

Canal Digital. Informationsträff 28/1 Canal Digital Informationsträff 28/1 Canal Digital Gruppen förser mer än 3 miljoner hushåll i Norden med TV över flera plattformar Canal Digital Gruppen ägs av Telenor ASA (Telenor Broadcast Holding) Nordens

Läs mer

The Intelligent Timer

The Intelligent Timer The Intelligent Timer Linnea Karell och Oscar Bagge, I10 Handledare: Bertil Lindvall 2013-05-20 Abstract The objective of this project was to build a prototype of a digital timer. The product design specification

Läs mer

Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 -

Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 - Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 - Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv Du har nu tillgång till en stor mängd TV-kanaler, både analoga och digitala. Baspaketet i NAV(N)ET kabel-tv från Vaggeryds

Läs mer

Bredbands-TV. Telefoni. Bredband. Bredbands-TV via Bredband2 ger dig: Perfekt bild. Full HD. Valfrihet via stort kanalutbud.

Bredbands-TV. Telefoni. Bredband. Bredbands-TV via Bredband2 ger dig: Perfekt bild. Full HD. Valfrihet via stort kanalutbud. Bredbands-TV TV Telefoni Bredband Bredbands-TV via Bredband2 ger dig: Perfekt bild Full HD Valfrihet via stort kanalutbud Triple play Video On Demand Inspelningsbar TV-box Med reservation för förändringar

Läs mer

Telia Er leverantör av TV, Bredband och telefoni. Lennart Hallgren

Telia Er leverantör av TV, Bredband och telefoni. Lennart Hallgren Telia Er leverantör av TV, Bredband och telefoni Lennart Hallgren Varför ska vi ha fiber? 1. Med Fibernät blir ni anslutna till en infrastruktur byggd efter de modernaste teknikstandarder som existerar.

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox!

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver? Förutom

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara digitalbox!

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara digitalbox! Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara digitalbox! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du

Läs mer

Prislista SMATV kollektiv distribution, 2015-12-10 AB Sappa Grafiska vägen 2A 412 63 GÖTEBORG 031-774 10 40 agent@sappa.se

Prislista SMATV kollektiv distribution, 2015-12-10 AB Sappa Grafiska vägen 2A 412 63 GÖTEBORG 031-774 10 40 agent@sappa.se Kollektiv distribution är en kollektiv affär där samtliga hushåll i ditt nät får tillgång till samma tv-kanaler. Det kan ske analogt eller endast digitalt. Digital distribution kräver kryptering av signal

Läs mer

Yttrande över PTS skrift 800 MHz-bandet. Förslag till planering och tilldelning

Yttrande över PTS skrift 800 MHz-bandet. Förslag till planering och tilldelning 1 PTS Att: 800-bandet@pts.se Diarienummer 09-9526 Yttrande över PTS skrift 800 MHz-bandet. Förslag till planering och tilldelning Boxer TV-Access AB har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerade

Läs mer

MMS kanalpenetrationsundersökning

MMS kanalpenetrationsundersökning Våren 2013 Q1, vecka 6-13 2012-04-11 MMS kanalpenetrationsundersökning Om MMS kanalpenetrationsundersökning MMS utför fristående kanalpenetrationsundersökningar fyra gånger per år, två gånger på våren

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe BT Edition Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe BT Edition är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den

Läs mer

Det finns tre olika sätt att få digital-tv: genom marknät, kabel eller satellit. TV-signalerna överförs i kablar som finns indragna till bostaden.

Det finns tre olika sätt att få digital-tv: genom marknät, kabel eller satellit. TV-signalerna överförs i kablar som finns indragna till bostaden. Du kan använda din nuvarande TV när du tar emot digital-tv, men du måste ha en box till varje TV-apparat. Boxen omvandlar den digitala signalen så att TV-apparaten kan visa TV-programmen. Företagen som

Läs mer

Bra att veta! Vår snabbguide till TV och bredband. Hur funkar det? Vad kan jag välja? Vem frågar jag? för dig som bor hos Hyresbostäder.

Bra att veta! Vår snabbguide till TV och bredband. Hur funkar det? Vad kan jag välja? Vem frågar jag? för dig som bor hos Hyresbostäder. Bra att veta! Hur funkar det? Vad kan jag välja? Vem frågar jag? Vår snabbguide till TV och bredband för dig som bor hos Hyresbostäder. Välkommen till en värld av möjligheter. Välkommen till Hyresbostäder!

Läs mer

SB Bredband snabbast i huset!

SB Bredband snabbast i huset! Söderort maj 2010 Söderort SB Bredband snabbast i huset! AB Svenska Bostäder, Vällingbyplan 2 Box 95, 162 12 Vällingby Du vet väl att du redan har ett av Sveriges kraftfullaste bredbandsnät i din lägenhet?

Läs mer

Antennförstärkare för UHF-bandet

Antennförstärkare för UHF-bandet Antennförstärkare för UHF-bandet Radioprojekt 2004 Elektrovetenskap, LTH Mats Rosborn Henrik Kinzel 27 Februari Referat Den här rapporten beskriver arbetet med konstruktion och utvärdering av en fungerande

Läs mer

Stadsnätets Kabel-Tv

Stadsnätets Kabel-Tv Stadsnätets Kabel-Tv Att tänka på vid villa-anslutningar Dagens Kabel-Tv utbud ställer höga krav på både materiel och utförande i Tv-anläggningar som ansluts, de kontakter som används bör vara av kompressions-typ.

Läs mer

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER TRUT WIRELE VIDEO & DVD VIEWER Bruksanvisning Version 1.0 1 1. Förpackningens innehåll Kontrollera förpackningens innehåll. Den ska innehålla följande delar: 1. ändare 2. Mottagare 3. Adapter (2 stycken)

Läs mer

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Vätebränsle Namn: Rasmus Rynell Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about Hydrogen as the future fuel. I chose this topic because I think that it s really interesting to look in to the

Läs mer

SB Bredband snabbast i huset!

SB Bredband snabbast i huset! hässelby, blackeberg, bromma, järva 31/5 2010 hässelby, järva, blackeberg, bromma SB Bredband snabbast i huset! AB Svenska Bostäder, Vällingbyplan 2 Box 95, 162 12 Vällingby Du vet väl att du redan har

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din HDTV-box!

Allt du behöver veta för att koppla in din HDTV-box! Allt du behöver veta för att koppla in din HDTV-box! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver? Förutom

Läs mer

Rapport Gymnasiearbete Bodbygge

Rapport Gymnasiearbete Bodbygge Rapport Gymnasiearbete Bodbygge Johan Ridder Jacob Eriksson Wiklund Håkan Elderstig TIS Stockholm Te13D Gymnasiearbete 100p Abstract Working together in a group is often hard. It is a process that require

Läs mer

IEC Hona, IEC Hane, F Hane

IEC Hona, IEC Hane, F Hane ... a step into a digital world 110218 01992 Televés PRO-Easy kontakter Med skärmning i professionell klass IEC Hona, IEC Hane, F Hane MED SKÄRMNING ÄVEN FÖR STÖRNINGAR FRÅN NYA 4G-NÄTEN Long Term Evolution

Läs mer

HDMI, Displayport och USB. Utbildningsmaterial med fokus på certifieringar

HDMI, Displayport och USB. Utbildningsmaterial med fokus på certifieringar HDMI, Displayport och USB Utbildningsmaterial med fokus på certifieringar 1 HDMI 2 2 HDMI versioner HDMI versioner har olika specifikationer och stödjer olika funktioner. Alla nya specifikationer är bakåtkompatibla

Läs mer

Prislista SMATV kollektiv distribution, AB Sappa Grafiska vägen 2A GÖTEBORG

Prislista SMATV kollektiv distribution, AB Sappa Grafiska vägen 2A GÖTEBORG Kollektiv distribution är en kollektiv affär där samtliga hushåll i ditt nät får tillgång till samma tv-kanaler. Det kan ske analogt och/eller endast digitalt. Digital distribution kräver kryptering av

Läs mer

Trådlös TV-länk SLV3100. Bruksanvisning

Trådlös TV-länk SLV3100. Bruksanvisning Trådlös TV-länk SLV3100 Bruksanvisning A 1 2 SLV3100 WIRELESS TVLINK TRANSMITTER IR DC 9V Channel 1 2 3 4 ON/OFF 7 6 5 4 3 B 8 9 SLV3100 WIRELESS TVLINK RECEIVER Channel 1 2 3 4 DC 9V ON/OFF 13 12 11 10

Läs mer

Jaktradio och hörselkåpor med Bluetooth

Jaktradio och hörselkåpor med Bluetooth Sladdlös frihet Jaktradio och hörselkåpor med Bluetooth MIN JAKTHUND TESTAR MIN JAKTHUND Tänk dig att du rör dig fritt omkring i skog och mark med din hund. Samtidigt så kan du diskret kommunicera med

Läs mer

Information och diskussion angående vår centralantennanläggning.

Information och diskussion angående vår centralantennanläggning. 1 Information och diskussion angående vår centralantennanläggning. Alla medlemmar i Gylleröds Samfällighetsförening Välkomna till Mölle Stationshus söndagen den 26 september kl 14:00 Redovisning av arbetsgruppens

Läs mer

Detta är en liten ordlista med förklaringar på begrepp och aktiviteter relaterade till. elvisualiseringsverktyg

Detta är en liten ordlista med förklaringar på begrepp och aktiviteter relaterade till. elvisualiseringsverktyg ordlista Detta är en liten ordlista med förklaringar på begrepp och aktiviteter relaterade till elvisualiseringsverktyg 2 3 datorgrafik 4 Datorgrafik är bilder skapade med hjälp av en dator, ofta i särskilda

Läs mer

krävs för att kunna utföra arbete. Den finns i många former men kan inte förstöras, bara omvandlas från en form till en annan.

krävs för att kunna utföra arbete. Den finns i många former men kan inte förstöras, bara omvandlas från en form till en annan. energi krävs för att kunna utföra arbete. Den finns i många former men kan inte förstöras, bara omvandlas från en form till en annan. elektricitet är när negativa och positiva laddningar dras till varandra.

Läs mer

MMS kanalpenetrationsrapport

MMS kanalpenetrationsrapport Våren 2015 Q1, vecka 7-14 2015-04-21 MMS kanalpenetrationsrapport MMS utför fristående kanalpenetrationsundersökningar fyra gånger per år, två gånger på våren och två gånger på hösten, rapporterna benämns

Läs mer

Prislista SMATV kollektiv distribution, AB Sappa Grafiska vägen 2A GÖTEBORG

Prislista SMATV kollektiv distribution, AB Sappa Grafiska vägen 2A GÖTEBORG Kollektiv distribution är en kollektiv affär där samtliga hushåll i ditt nät får tillgång till samma tv-kanaler. Det kan ske analogt och/eller digitalt. Vid digital distribution krävs kryptering av signal

Läs mer

Månadsrapport Mars 2013 (vecka 10-13)

Månadsrapport Mars 2013 (vecka 10-13) Introduktion - beskrivning av olika tittarmått Denna månadsrapport baseras på tittarresultaten från en TV-panel som rapporterar med s k people meters. Panelen är representativ för hushåll med tillgång

Läs mer

Användarhandbok LABS LABS W E D E N UHF TRÅDLÖST MIKROFONSYSTEM MODEL:

Användarhandbok LABS LABS W E D E N UHF TRÅDLÖST MIKROFONSYSTEM MODEL: Användarhandbok JJ S LABS LABS W E D E N JJ S W E D E N UHF TRÅDLÖST MIKROFONSYSTEM MODEL: Installation och uppkoppling / mottagaren För bästa mottaging bör mottagaren placeras minst en meter över underlaget

Läs mer

1 Analog TV. Televisionens historia

1 Analog TV. Televisionens historia 1 Analog TV Kapitel 1 Analog TV Televisionens historia Utvecklingen av televisionen startade officellt 1884 i och med att tysken Paul Nipkow tog patent på ett mekaniskt televisionssystem tillsammans med

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

Trådlösa mikrofonsystem (Andreas Troedsson/Ludvig Blomgren - Grupp 6/5)

Trådlösa mikrofonsystem (Andreas Troedsson/Ludvig Blomgren - Grupp 6/5) Trådlösa mikrofonsystem (Andreas Troedsson/Ludvig Blomgren - Grupp 6/5) För att undvika onödigt trassel med diverse kablage som normalt kan uppstå vid olika live-sammanhang har det blivit en standard att

Läs mer

Proson RV 2010 Stereo reciever

Proson RV 2010 Stereo reciever Proson RV 2010 Stereo reciever Svensk bruksanvisning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs före produkten tas i bruk: Placera enheten på stabila underlag. Undvik att placera den i direkt solljus eller nära en värmekälla.

Läs mer

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING VI FIRAR BREDBAND TILL ALLA 5000 kr + Månadsavgift på 150 kr 1. Intresseanmälan Villaägaren anmäler intresse via formulär på bredbandnu.se 2. Område & prisbild Villaägaren

Läs mer

Månadsrapport Februari 2013 (vecka 6-9)

Månadsrapport Februari 2013 (vecka 6-9) Introduktion - beskrivning av olika tittarmått Denna månadsrapport baseras på tittarresultaten från en TV-panel som rapporterar med s k people meters. Panelen är representativ för hushåll med tillgång

Läs mer

Dags att digitalisera! Information om digital-tv-övergången.

Dags att digitalisera! Information om digital-tv-övergången. Dags att digitalisera! Information om digital-tv-övergången. Fler kanaler att välja på. 1. Varför digital-tv? Varför digital-tv? Beslut av Sveriges riksdag Riksdagen har bestämt att hela Sverige ska gå

Läs mer

Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC september 2005

Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC september 2005 Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC-06 23 september 2005 Resultat av utökad första planeringsövning - Tillägg av ytterligare administrativa deklarationer - Variant (av case 4) med

Läs mer

HDMI, DisplayPort och USB. Utbildningsmaterial med fokus på certifieringar

HDMI, DisplayPort och USB. Utbildningsmaterial med fokus på certifieringar HDMI, DisplayPort och USB Utbildningsmaterial med fokus på certifieringar 1 HDMI 2 2 HDMI versioner HDMI versioner har olika specifikationer och stödjer olika funktioner. Alla nya specifikationer är bakåtkompatibla

Läs mer

Anslut till Jönköping stadsnät

Anslut till Jönköping stadsnät Anslut till Jönköping stadsnät Ödestugu Landsbygsområde Älgabäcksryd 28 maj Mats Lagervall & Anna Söderberg Varför fiber Hur fiber Använda fiber Varför ska jag ha Fiber? Hur får jag Fiber? Hur använder

Läs mer

Välkomna till. Extrastämma. Lindåsskolans matsal. Onsdag 26/11 klockan 19.00

Välkomna till. Extrastämma. Lindåsskolans matsal. Onsdag 26/11 klockan 19.00 Välkomna till Extrastämma Lindåsskolans matsal Onsdag 26/11 klockan 19.00 Ärende: - Tillbyggnad Attefall - Uppgradering av centralantennanläggningen för radio och television. Kallelse Styrelsen för Anläggningssamfälligheten

Läs mer

Chalmers Tekniska Högskola Tillämpad Fysik Igor Zoric

Chalmers Tekniska Högskola Tillämpad Fysik Igor Zoric Chalmers Tekniska Högskola 2002 05 28 Tillämpad Fysik Igor Zoric Tentamen i Fysik för Ingenjörer 2 Elektricitet, Magnetism och Optik Tid och plats: Tisdagen den 28/5 2002 kl 8.45-12.45 i V-huset Examinator:

Läs mer

HLM-Fiber i Lund 2013-12-23. Frågor och Svar rörande optiskfiberdragning på vårt område!

HLM-Fiber i Lund 2013-12-23. Frågor och Svar rörande optiskfiberdragning på vårt område! 1 S i d a Version 3 http://www.bruce.se/hlmfiber HLM-Fiber i Lund 2013-12-23 Frågor och Svar rörande optiskfiberdragning på vårt område! Datum: 2013-12-23 Varför är optisk fiberlösning bra för mig? Eftersom

Läs mer

aurelia aniara Användarmanual

aurelia aniara Användarmanual aurelia aniara Användarmanual Installation på ett stativ och väggfästen På baksidan av Aniara finns en 1/4 "tums gänga för tak eller väggfäste. Högtalaren måste monteras på väggfästet enligt tillverkarens

Läs mer

SkillGuide. Bruksanvisning. Svenska

SkillGuide. Bruksanvisning. Svenska SkillGuide Bruksanvisning Svenska SkillGuide SkillGuide är en apparat utformad för att ge summativ återkoppling i realtid om hjärt- och lungräddning. www.laerdal.com Medföljande delar SkillGuide och bruksanvisning.

Läs mer

Välkomna till TV-året 2013

Välkomna till TV-året 2013 Välkomna till TV-året 2013 1 2 Vision Skapa en av branschen fullt accepterad och använd medievaluta för rörlig bild, oavsett plattform och situation 3 Tekniktillgång vad finns i hemmen 94% 88% 46% 6,0

Läs mer

OBS: Alla mätningar och beräknade värden ska anges i SI-enheter med korrekt antal värdesiffror. Felanalys behövs endast om det anges i texten.

OBS: Alla mätningar och beräknade värden ska anges i SI-enheter med korrekt antal värdesiffror. Felanalys behövs endast om det anges i texten. Speed of light OBS: Alla mätningar och beräknade värden ska anges i SI-enheter med korrekt antal värdesiffror. Felanalys behövs endast om det anges i texten. 1.0 Inledning Experiment med en laseravståndsmätare

Läs mer

Telia Fiber Business. Ann Ekman 0705-111009 ann.ekman@teliasonera.com. Operator Business

Telia Fiber Business. Ann Ekman 0705-111009 ann.ekman@teliasonera.com. Operator Business Telia Fiber Business Ann Ekman 0705-111009 ann.ekman@teliasonera.com Operator Business Ni bygger hela vägen fram till huset Frostfritt och el uttag 2 2013-04-09 Telia Fiberanslutning 2010 Så hänger det

Läs mer

Wilhelm Käll. Rapport Trådlösa nätverk 2014-05-21

Wilhelm Käll. Rapport Trådlösa nätverk 2014-05-21 Rapport Trådlösa nätverk Wilhelm Käll 2014-05-21 Innehåll Introduktion... 1 Site survey... 2 Kabelhantering... 8 Säkerhet och felsökning... 9 Reflektioner... 10 Appendix... 18 Appendix A D204... Appendix

Läs mer

SVENSKA. Skärm Kapacitet Lyft luta Vrid Rotation VESA. 27-42 12-30 lbs (5.5-13.6 kg) 10 (25.4mm)

SVENSKA. Skärm Kapacitet Lyft luta Vrid Rotation VESA. 27-42 12-30 lbs (5.5-13.6 kg) 10 (25.4mm) Skärm Kapacitet Lyft luta Vrid Rotation VESA 27-42 12-30 lbs (5.5-13.6 kg) 10 (25.4mm) TV/skärm 10 TV/skärm 95 Förlängning 180 Ja 100 x 100 100 x 200 200 x 200 200 x 100 300 x 300 400 x 400 www.ergotron.com

Läs mer

Varaslättens Bredband Ekonomisk Förening

Varaslättens Bredband Ekonomisk Förening Varaslättens Bredband Ekonomisk Förening Några stolpar FIBER ÄR FRAMTIDEN Idag finns det inga hastighetsbegränsningar BILLIGARE TJÄNSTER TV/Bredband/Telefon blir billigare ATTRAKTIVARE FASTIGHET Fastighetens

Läs mer

Månadsrapport Augusti 2013 (vecka 31-35)

Månadsrapport Augusti 2013 (vecka 31-35) Introduktion - beskrivning av olika tittarmått Denna månadsrapport baseras på tittarresultaten från en TV-panel som rapporterar med s k people meters. Panelen är representativ för hushåll med tillgång

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den får hårda ytor av bl

Läs mer

Anvisning för Guide for

Anvisning för Guide for Anvisning för Guide for PRISMA SENSOR 1 96243235zPC Montering i tak/installation in the ceiling Byte av kupa/change of diffuser 2 Installation Installation från gavel / Installation from the end Installationskabel

Läs mer

Månadsrapport September 2013 (vecka 36-39)

Månadsrapport September 2013 (vecka 36-39) Introduktion - beskrivning av olika tittarmått Denna månadsrapport baseras på tittarresultaten från en TV-panel som rapporterar med s k people meters. Panelen är representativ för hushåll med tillgång

Läs mer

DENVER SC-2. Trådlös Baby Alarm, 2,4 GHz. Bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver.electronics.

DENVER SC-2. Trådlös Baby Alarm, 2,4 GHz. Bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver.electronics. DENVER SC-2 Trådlös Baby Alarm, 2,4 GHz Bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver.electronics.com VIKTIGASÄKERHETSÅTGÄDER FÖRE INSTALLATION 1 Gratulerar till din nya

Läs mer

Elbilstävlingen. Tilläggsuppdrag till. Magneter och Motorer. och. Rörelse och Konstruktion

Elbilstävlingen. Tilläggsuppdrag till. Magneter och Motorer. och. Rörelse och Konstruktion 060508 Elbilstävlingen Tilläggsuppdrag till Magneter och Motorer och Rörelse och Konstruktion Av: Pauliina Kanto NO-lärare och NTA-utbildare, Håbo kommun 1 Inledning Dessa tilläggsuppdrag passar utmärkt

Läs mer

Din manual BOSE ACOUSTIMASS 5

Din manual BOSE ACOUSTIMASS 5 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för BOSE ACOUSTIMASS 5. Du hittar svar på alla dina frågor i BOSE ACOUSTIMASS 5 instruktionsbok

Läs mer

Vinkelupplösning, exempel hålkameran. Vinkelupplösning När är två punkter upplösta? FAF260. Lars Rippe, Atomfysik/LTH 1. Böjning i en spalt

Vinkelupplösning, exempel hålkameran. Vinkelupplösning När är två punkter upplösta? FAF260. Lars Rippe, Atomfysik/LTH 1. Böjning i en spalt Kursavsnitt Böjning och interferens Böjning i en spalt bsin m m 1,... 8 9 Böjning i en spalt Böjning i cirkulär öppning med diameter D Böjningsminimum då =m Första min: Dsin 1. 10 11 Vinkelupplösning,

Läs mer

Ett hål i väggen. och sen då? Författare: Jan Andersson. Hemteknikgruppen: Hemteknik@fibernat.se. Version: 1.0

Ett hål i väggen. och sen då? Författare: Jan Andersson. Hemteknikgruppen: Hemteknik@fibernat.se. Version: 1.0 Ett hål i väggen och sen då? Författare: Sida: 1 Sida: 2 Sida: 3 Sida: 4 Sida: 5 Sida: 6 Sida: 7 Sida: 8 Sida: 9 Sida: 10 Sida: 11 Trådlöst? Författare: Sida: 12 Hjälp? Författare: Sida: 13 Ett hål i väggen

Läs mer

Fiberdragning och utrustning i hemmet för fibernätet

Fiberdragning och utrustning i hemmet för fibernätet 1 Fiberdragning och utrustning i hemmet för fibernätet Innehåll 1. Principskiss över installationen i huset... 1 2. Fiberskåp och slang... 3 3. Anslutningsbox/Fiberuttag... 4 4. Fiberförlängning/fibersvans...

Läs mer

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången -

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - A WORLD OF LISTENING DPR-2 FM RDS/DAB Digital Radio - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - Innehåll Knappar & exteriör 1 Återställa radion 8 Batteridrift 2 Hörlursuttag 8

Läs mer

FM/MW BORDSRADIO RETROSTIL I TRÄ HRA1500N SVENSK MANUAL

FM/MW BORDSRADIO RETROSTIL I TRÄ HRA1500N SVENSK MANUAL FM/MW BORDSRADIO RETROSTIL I TRÄ HRA1500N SVENSK MANUAL Vad roligt att du köpt en av våra produkter! Visste du att... grundades 1976, och var dom första att tillverka bilstereo med autoreverse deck funktion

Läs mer

Att ansluta en fastighet till Karlstads Stadsnät och bygga ett fastighetsnät. www.stadsnat.karlstad.se

Att ansluta en fastighet till Karlstads Stadsnät och bygga ett fastighetsnät. www.stadsnat.karlstad.se Att ansluta en fastighet till Karlstads Stadsnät och bygga ett fastighetsnät www.stadsnat.karlstad.se Inledning Att ansluta en fastighet till Karlstads Stadsnät innebär att i stort sett få obegränsade

Läs mer

Månadsrapport April 2013 (vecka 14-17)

Månadsrapport April 2013 (vecka 14-17) Introduktion - beskrivning av olika tittarmått Denna månadsrapport baseras på tittarresultaten från en TV-panel som rapporterar med s k people meters. Panelen är representativ för hushåll med tillgång

Läs mer

Din kabeltv-förening informerar om fiberutbyggnad i ditt område

Din kabeltv-förening informerar om fiberutbyggnad i ditt område Din kabeltv-förening informerar om fiberutbyggnad i ditt område Din kabeltv-förening i samarbete med Grattis till en bra investering! - din fastighet är redan på god väg till fiberanslutning Din fastighet

Läs mer

Full fart med bredband!

Full fart med bredband! Full fart med bredband! Krokomsbostäder satsar på ett av Sveriges bästa fibernät för tv, bredband och telefoni! Framtiden är här! Och med den nya möjligheter. Vi kommunicerar med varandra som aldrig förr,

Läs mer

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA VÄLKOMMEN TILL RONNEBYPORTEN!

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA VÄLKOMMEN TILL RONNEBYPORTEN! VÄLKOMMEN TILL RONNEBYPORTEN! VI FIRAR BREDBAND TILL ALLA 5000 kr + Månadsavgift på 150 kr Nu bygger vi fibernät! KONTAKTUPPGIFTER Du som har frågor om anslutning till fibernätet, kontakta Ronneby Miljö

Läs mer

Viktig information till dig som har vanlig tv-antenn

Viktig information till dig som har vanlig tv-antenn Spara denna broschyr Digital-tv-övergången på Gotland 19 september 2005 Viktig information till dig som har vanlig tv-antenn Denna information gäller för dig på Gotland som tar emot tv-sändningar via en

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara HDTV-box!

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara HDTV-box! Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara HDTV-box! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver?

Läs mer

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska Funktioner: 1. Antenn 2. Display, visar aktuell kanal, och andra aktuella funktioner. 3. Pil upp, tryck för att justera ner ljudet, och byta kanal. 4. Pil

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

BILAGA. En handmanövrerad mekanisk apparat för dosering av vätska till en behållare för titreranalys (så kallad digital titreringsapparat).

BILAGA. En handmanövrerad mekanisk apparat för dosering av vätska till en behållare för titreranalys (så kallad digital titreringsapparat). En handmanövrerad mekanisk apparat för dosering av vätska till en behållare för titreranalys (så kallad digital titreringsapparat). Apparaten består av en justerbar mekanisk fördelare med plats för en

Läs mer

HRA Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

HRA Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. HRA-1100 Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Vad roligt att du köpt en av våra produkter! Visste du att...

Läs mer

Månadsrapport September 2014 (vecka 36-39)

Månadsrapport September 2014 (vecka 36-39) Introduktion - beskrivning av olika tittarmått Denna månadsrapport baseras på tittarresultaten från en TV-panel som rapporterar med s k people meters. Panelen är representativ för hushåll med tillgång

Läs mer

COAX INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00

COAX INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00 COAX INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0 Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90 Alla dagar 08:00-22:00 1. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING Alt. 1. OM DU ANSLUTER EN DATOR 1. Anslut den medföljande

Läs mer

Fl ndt. Flindt pollare. Design: Christian Flindt

Fl ndt. Flindt pollare. Design: Christian Flindt Fl ndt Flindt pollare. Design: Christian Flindt 2 Ett rent snitt. Inspiration är förmågan att se möjligheterna i det enkla. 3 4 Övning ger färdighet Christian Flindt hade redan vid projektstarten en vision

Läs mer

Bruksanvisning DAB One

Bruksanvisning DAB One Bruksanvisning DAB One Var snäll läs igenom denna bruksanvisning, innan ni börjar använda er DAB One. Grattis till ditt val av DAB/FM mottagare. Vi hoppas att du kommer att ha många trevliga stunder framför

Läs mer