Digital DVB-C/T2-Mottagare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Digital DVB-C/T2-Mottagare"

Transkript

1 Digital DVB-C/T2-Mottagare TT-micro TC821 HDTV Instruktionsmanual

2 TechnoTrend Görler GmbH Ing.-Anton-Kathrein-Straße 2 D Rohrdorf-Thansau, Tyskland Rätten att ändra tekniska specifikationer förbehålls. Datum: 03/2012

3 TT-micro T821 HDTV 1. Drifts- och funktionselement... 5 Framsida... 5 Baksida... 6 Fjärrkontroll Din apparat i korthet Sammanfattning av egenskaper Vad står HDTV för? Förpackningens innehåll Säkerhet och miljöskydd Fara för barn Fara orsakad på grund av elektricitet Fara för skador på grund av andra orsaker Driftsställe Kommentarer när det gäller hanteringen av batterier Övrigt Bortskaffande av batterier och apparaten Komma igång Sätt in batterier i fjärrkontrollsenheten Ansluta mottagaren Sätta i smart card Första stegen (installation) Slå på mottagaren Använda OSD-menyn Första installationen Drift Byta kanal Volym

4 INNEHÅLL Informationsruta Text-tv Kanallista Favoriter Skanna efter kanaler EPG Timer Inspelningsfunktion (PVR) Timeshift-egenskapen Radioläge Återställa fabriksinställningar Systeminformation Inställningar Inställningar av volym Barnsäkerhet Ljudinställningar Videoinställningar Tekniska inställningar Conax-meny Diagnostik Tekniska data

5 TT-micro T821 HDTV 1. Drifts- och funktionselement Framsida A B C D E Standby-knapp Tangenter för att ändra kanaler, justera volymen och kontrollera menyn Fyrsiffrig LED-display IR-mottagare Smart card läsverktyg 5

6 DRIFTS- OCH FUNKTIONSELEMENT Baksida F G H I J K L M N Koaxial ingång för anslutning av antenn RF IN Koaxial utgång RF OUT för "genomträngning" av den analoga signalen till TV:n eller en annanapparat ( genomträngningsfunktion ) Analogt ljud vänster VÄNSTER Analogt ljud höger HÖGER S/PDIF ut (audio digital) SPDIF HDMI-kontakt HDMI USB-anslutning för extern drift (PVR-funktion) SCART-kontakt TV SCART Anslutningskontakt för extern nätförsörjning DC12V 6

7 TT-micro T821 HDTV Fjärrkontroll

8 DRIFTS- OCH FUNKTIONSELEMENT 1 Tyst Växlat ljudet till tyst 2 Numeriska knappar Väljer direkt kanal via de enskilda knapparna 3 EPG-knapp Öppnar EPG (EPG = elektronisk programguide) 4 Exit-knapp - Avbryter en process - Lämnar menyn 5 Pilknappar - för menynavigering 6 ZAP-knapp - Växlar mellan aktuell och senaste kanal - Återgår till föregående menyalternativ 7 Meny-knapp Öppnar huvudmenyn 8 Ljud / Video kontrollalternativ - DISP: Växlar läge för aspekt - FAV: Favoritkanaler - AUDIO: Växlar mellan alternativ för ljud - TXT: Startar text-tv 9 Färg-knappar Olika funktioner beroende på displaymenyn på skärmen 8

9 TT-micro T821 HDTV 10 Knappar för inspelning och uppspelning REC Spelar in det program som går på en gång Spola tillbaka inspelning Ta fram inspelningsarkiv Startar och stannar uppspelning Startar om avbruten uppspelning Växlar till normal uppspelningshastighet Snabb framåt-inspelning Pausa inspelning Startar timeshift Avslutar uppspelning eller inspelning 11 Undertext Startar alternativ för undertext 12 OK-knapp - Bekräftar val - Hämtar fram lista över TV och radioprogram 13 Info-knapp - Visar/döljer info-bannern 14 TV / Radio-knapp - Växlar mellan TV-läge och radiofunktion 15 På -/ Av- knapp Slår på resp. av apparaten (stand-by) 16 CH+ / CH- knappar Välj nästa eller föregående kanaler 9

10 DRIFTS- OCH FUNKTIONSELEMENT 17 VOL+ / VOL- knappar Mata in text Höjer eller sänker volymen Följ instruktionerna på skärmen för att mata in text med fjärrkontrollens tangenter 0 till 9. 10

11 TT-micro T821 HDTV 2. Din apparat i korthet Denna nya digitala DVB-C/T2-mottagare kommer att öppna upp en helt ny tv-värld för dig - i topp kvalitet! Denna manual kommer att hjälpa dig att dra optimal nytta av de många funktioner och möjligheter som din nya digitala mottagare har. Sammanfattning av egenskaper Mark- eller kabel-tv Tar emot fria och krypterade högdefinitions-tv-kanaler och standarddefinierade tv-kanaler (HDTV och SDTV) Samtidig uppspelning av HD-signaler på HDMI och SCART i SD-kvalitet Uppemot 4 olika listor med favoriter Uppemot 4000 kanalminnesutrymme Elektronisk programguide (EPG) ström / efterföljande program, nät EPG PVR- och timeshiftsfunktion via USB (USB-medium följer inte med) Vad står HDTV för? HDTV är en kortform för "High Definition Television (Högdefinitionstelevision)", som liknar en digital television med högre upplösning. Till skillnad mot det sedvanliga 11

12 DIN APPARAT I KORTHET PAL-systemet - den vanligaste standarden i Europa - har HDTV förmåga att överföra fyra eller fem gånger så mycket bild- och ljudinformation per kanal. Som jämförelse: NTSC (USA) 850 x 480 synliga punkter PAL HDTV 1024 x 576 synliga punkter (uppemot) 1920 X 1080 synliga punkter Resultatet blir bilder som visas i skarpa konturer, djupa färger och långtgående djup när det gäller skärpan, vilket skapar ett intryck av live-upplevelse. Din mottagare är utformad på så sätt att den kan använda HDTV. Detta indikeras genom "ANTENNA READY HD" Funktionerna som listas nedan för mottagare som garanteras av logotypen som visas: En fysisk upplösning på åtminstone 720 linjer Wide-screen format Stöder båda HDTV-standarder: 1280 x 720 / 50Hz, progressiv 1920 x 1080 / 50Hz, sammanflätad SCART analogt gränssnitt Digitalt HDMI-gränssnitt Kopieringsskydd HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) på det digitala gränssnittet 12

13 TT-micro T821 HDTV Förpackningens innehåll När du öppnar förpackningen, kontrollera att den innehåller alla artiklar nedan och att ingenting har skadats. Förpackningen innehåller: 1 mottagare 1 bruksanvisning på engelska, finska och svenska 1 snabbstartguide på engelska, finska och svenska 1 fjärrkontrollenhet 2 batterier för fjärrkontrollenheten, typ LR03 / 1,5V 1 kopplingsbar nätförsörjning 1 standard HDMI kabel 13

14 SÄKERHET OCH MILJÖSKYDD 3. Säkerhet och miljöskydd Fara för barn Läs följande punkter före anslutning och idrifttagande av din mottagare: Apparaten har utformats för användning i hemmet. Endast de funktioner som finns beskrivna i den här instruktionsmanualen får utföras med den här apparaten. Förvara instruktionsmanualen där den är tillgänglig och i närheten av apparaten. Kom ihåg att inkludera instruktionsmanualen om du skulle överlåta apparaten till någon annan. Lämna aldrig barn utan tillsyn i närheten av den här apparaten. Barn har inget sinne för fara när de handskas med elektriska apparater. Batterier kan vara dödliga om de sväljs. Förvara således batterier på långt avstånd från barn. Tillkalla omedelbart en läkare eller annan sjukvårdspersonal om ett batteri har svalts. Se till att barn inte kommer i närheten av packningsmaterial. Kvävningsrisk om det sväljs. 14

15 TT-micro T821 HDTV Fara orsakad på grund av elektricitet Det finns farlig spänning inuti apparaten. Öppna aldrig huset eller för in föremål genom ventilationsöppningarna. Utsätt inte apparaten för droppande eller sprutande vatten. Förhindra att vätska kommer in i apparaten. Om det skulle behövas ska man omgående dra ut kontakten. Placera inte vaser, koppar eller liknande föremål som innehåller vätska på apparaten. Ha inte på apparaten i fuktiga utrymmen (t.ex. badrum) eller i utrymmen där det finns mycket damm. Anslut enhetens nätförsörjning uteslutande till ett 230V vägguttag som installerats korrekt och är tillräckligt säkrat. Se till att det är fri passage till vägguttaget om du skulle behöva dra ut sladden hastigt. Ledningar får vare sig bli klämda eller tryckas ihop. Använd inte apparaten om enheten eller dess ledningar är synbart skadade eller efter att du har tappat den. Om en uppenbar skada uppstår (t.ex. rök eller liknande) då apparaten är i drift, ska man omedelbart frånkoppla den elektriska nätförsörjningen från nätuttaget. Dra alltid i kontakten och inte i sladden. Ställ inte in för hög laddning i vägguttag och förlängningar eftersom man i annat fall kan löpa risk för brand! Fråga efter högsta tillåtna elförbrukning när du köper ledningar eller uttag. 15

16 SÄKERHET OCH MILJÖSKYDD Koppla ur nätförsörjningen från vägguttaget för att helt och hållet frånkoppla enheten från nätet. Se alltid till att behöriga experter utför reparationer på mottagare eller ändrar mottagarinställningar. Tillverkaren tar inte ansvar för olyckor där användaren är inblandad om appraten är öppnad. Att ansluta andra strömkällor eller energiförbrukare än de som utvärderats kan leda till att apparaten inte fungerar korrekt eller till funktionsfel. Modifiera inte apparaten. Använd endast medföljande kablar och kopplingsbara nätförsörjningar. Åskstormar kan orsaka skada på apparaterna som fortfarande är anslutna till kraftnätet. Koppla alltid från nätförsörjningen från vägguttaget när det är storm med åska. Om den inte används under en längre tid ska man koppla från mottagaren från kontakten och antennanslutningen. Detta gäller även för apparater som kopplats till mottagaren. 16

17 TT-micro T821 HDTV Fara för skador på grund av andra orsaker Driftsställe Se till att det inte går att ramla på ledningar. Montera inte isär, kortslut eller kasta batterier in i elden. Se till att vätska som läcker ut från batteriet inte kommer i kontakt med huden, ögonen eller slemhinnorna. Om batterisyra kommer i kontakt med din hud ska du omedelbart tvätta med en massa vatten och rådgöra med en läkare. Förvara anordningen endast på en horisontell yta. Utsätt inte för extrema temperaturer. Sålunda: - Undvik exponering för direkt solljus eller värme från värmeelement; - Lämna tillräckligt med minimi-utrymme högst upp och på sidorna. Se till att luften kan cirkulera fritt. - Täck inte över anordningen med tidskrifter, bordsdukar, osv. Se till att inte värmen stängs inne inuti anordningen! I annat fall kan den skada eller sätta eld på enheten! Använd inte apparaten i närheten av lättantändligt material såsom gardiner, brännbara vätskor, osv. Var försiktig när det gäller trä eller ytor som tillverkats av fanerat trä. Dessa kan komma att blekna med tiden på grund av värmen från mottagaren. Om möjligt, placera ett värmebeständigt underlägg under apparaten. 17

18 SÄKERHET OCH MILJÖSKYDD Kommentarer när det gäller hanteringen av batterier Övrigt 18 Om batteriet inte används under en längre period bör det tas bort från fjärrkontrollsenheten. Byt ut batterierna åtminstone en gång per år för att undvika läckage. Utsätt inte batterierna för extrema förhållanden, till exempel genom att lagra dem på ett element eller för stark värme såsom solsken, brand eller dylikt. Ökad risk för läckage eller explosion! Försök aldrig att återaktivera använda batterier med värme, laddning eller med hjälp av andra metoder. Batterier får inte plockas isär eller kortslutas. När batterierna sätts i ska man iaktta rätt polaritet (+/-), i annat fall löper man risk för explosion. Rengör batteri och anordningens kontakter innan du sätter i nya batterier. Placera inte källor av öppen eld, såsom tända stearinljus, på apparaten. Att öppna apparaten resulterar i förlust av garanti. Kondenserat vatten kan produceras inne i apparaten, t.ex. om apparaten förs från en kall till en varm miljö. Vänta i ungefär en timme innan du tar mottagaren i drift. Efter den tiden har normalt sett vattnet hunnit avdunsta. Apparaten har fötter på undersidan. Eftersom möbelytor tillverkas i många olika material som vårdande produkter av olika slag används på, går det inte att utesluta risken att några av dessa substanser eller ingredienser i dessa kan ha

19 TT-micro T821 HDTV en skadlig effekt på fötterna. Om möjligt, placera en antihalk-matta under fötterna. Bortskaffande av batterier och apparaten Sortera förpackningen innan du kasserar den. Släng inte apparaten bland dina hushållssopor. När du inte längre har någon praktisk användning av apparaten ska du kontakta ditt lokala avfallshanteringskontor eller bolag för att få information om hur man ska gå tillväga vid avfallshanteringen av apparaten. Batterier eller laddningsbara batterier får inte kasseras bland hushållsavfall. Det åligger dig som användare att enligt lag lämna batterier eller laddningsbara batterier till en insamling som organiserats av din kommun, distrikt eller din lokala handelsorganisation. Endast genom att vidta dylika åtgärder kan avfallshantering som överensstämmer med lagar och förordningar garanteras. Cd Hg Pb Batterier och laddningsbara batterier som är märkta med följande tecken innehåller följande skadliga ämnen, bland andra: Cd (kadmium), Hg (kvicksilver), Pb (bly). 19

20 KOMMA IGÅNG 4. Komma igång Sätt in batterier i fjärrkontrollsenheten Batteriluckan är placerad på fjärrkontrollenhetens baksida. 1. Öppna batteriluckan genom att skjuta luckans hållare en liten bit nedåt och lyft batteriluckans lock. 2. Sätt i batterierna enligt anvisningen längst ned i batteriluckan. Tänk på polariteten! 3. Stäng batteriluckan igen. Det måste höras när batteriluckans lock går igen. Ansluta mottagaren Obs! Följ operatörsinstruktionerna för de andra enheterna såväl som det grafiska kopplingsschemat, se sidan 23. OBS! Se till att alla anordningar är avstängda innan de kopplas. Upprätta först alla andra anslutningar, koppla sedan elförsörjningsanslutningen till elkraftsuttaget. Detta för att undvika risk för skada. 20

21 TT-micro T821 HDTV Antennport Koppla ditt hus antennanslutningen eller rumsantenn till mottagarens antennkontakt RFIN. Ansluta en tv-apparat Mottagaren kan anslutas till en tv-apparat på flera sätt varvid alternativen även beror på tv-apparaten. Välj ett av följande kopplingsalternativ. Bästa alternativet (HDTV-mottagning) Koppla mottagarens HDMI -kontakt till HDMI-kontakten på din tv-apparat via en HDMI-kabel. Nästbästa alternativ Koppla TV SCART kontakten till SCART-kontakten på din tv-apparat genom användning av en SCART-kabel. Observera rätt markering i fall att tv-apparaten har flera uttag för SCART. Obs! Koppla inte mottagaren via en video-inspelare eftersom detta kan förvränga bilden som visas på tv-apparaten på grund av kopieringsskydd. Ansluta ett USB-medium Om du önskar använda mottagarens inspelningsfunktion ska du ansluta ett USB-medium (USB-minnessticka eller USB-hårddisk) till USB -uttaget. Obs! Följ USB-systemets krav, se sidan

22 KOMMA IGÅNG Ansluta ett ljudsystem Du kan välja mellan två olika anslutningstyper för att koppla din stereo eller surround dekoder till din mottagare. Anslut enheterna med hjälp av en cinch-kabel (uttag vänster och höger), eller Anslut enheterna genom att använda en optisk kabel (uttag SPDIF). Obs! Med den här typen av kabel bör ljudåtergivningen för tv:n växlas till tyst läge. Koppla mottagaren till kraftnätet OBS! Koppla endast enheten till ett rätt installerat 230 V ~ 50 Hz eluttag. Slå bara på apparaten efter att alla andra anslutningar har upprättats. Anslut mottagaren och vägguttaget för starkström med det kopplingsbara nätförsörjningsaggregatet. 1. Först av allt ska man koppla nätförsörjningskabeln till mottagarens 12 V jack. 2. Sätt sedan i stickproppen i ett eluttag. 22

23 TT-micro T821 HDTV Kopplingsschema OBS! Var uppmärksam på kopplingsinformationen, se sida 20. HTTV bildkvalitet endast via HDMI-gränssnitt. Sätt i det anslutningsbara nätförsörjningsaggregatet först mot slutet. Sätta i smart card Att använda apparaten utan ett smart card betyder att du endast kan ta emot kanaler som inte har krypterats. Ett smart card är nödvändigt för att kunna ta emot krypterade kanaler. 23

24 KOMMA IGÅNG Dessa går att få tag i i branschbutiker och ibland till och med direkt från kanalleverantören. Sätt i smart card helt och hållet i kortläsaren med chippet vänt nedåt. Obs! Ett eget smart card menyalternativ är tillgängligt i huvudmenyn, se sida 71. Design och omfattning beror på programleverantören. Lägg märke till dokumenten som i normalfallet följer med smart card. 24

25 TT-micro T821 HDTV 5. Första stegen (installation) Slå på mottagaren Så snart du har satt i mottagarens kopplingsbara nätanslutningsaggregat i eluttaget kommer mottagaren att slå på och displayen på apparatens framsida visar boot. 1. Slå på alla apparater som är kopplade till mottagaren. 2. Aktivera den AV-kanal eller ingång på din tv-apparat som du har kopplat mottagaren till. Obs! För mer information, se bruksanvisningen för din tv-apparat. Använda OSD-menyn Obs! Menyn på skärmen (här kallad on-screen display = OSD) låter dig växla inställningarna för din tv via fjärrkontrollen. Var också uppmärksam på informationen och de hjälpmeddelanden som visas på skärmen. Så här använder du on-screen display funktionen: För att kunna navigera i OSD och välja menyalternativ, använd pilknapparna på fjärrkontrollen. Det valda menyalternativet har markerats i färg. Om du vill bekräfta ett val, tryck på OK-knappen. Det valda menyalternativet körs nu eller verkställs. 25

26 FÖRSTA STEG (INSTALLATION) För att radera OSD eller för att gå ur ett hämtat program ska man trycka på Exit-knappen. De röda, de gröna, degula och deblåknapparna på fjärrkontrollen har olika funktioner beroende på menyn som visas på skärmen. Om en knapp i OSD är färgad röd, grön, gul eller blå kommer motsvarande funktion att utlösas genom att man trycker på samma färgade knappar på fjärrkontrollen. Längst ned på varje OSD-skärm kommer du att kunna se kommentarer för vilka kontroller du behöver trycka på för att genomföra inställningar då du använder den aktuella menyn. Första installationen Obs! Efter att ha slagit på apparaten för första gången kommer du att få se installations-assistenten. Vanligtvis kommer du att märka att standardinställningarna accepteras som de är. Du kan också ändra inställningarna i ett senare skede, se sida Med hjälp av eller knapparna väljer du önskat land. Välj nästa menyalternativ genom att trycka på knappen. 26

27 TT-micro T821 HDTV 2. Ställ in standardspråk för Menyn genom att använda eller knapparna. Välj nästa menyalternativ genom att trycka på knappen. 3. Ställ in standardspråk för Ljudet genom att använda eller knapparna. Välj nästa menyalternativ genom att trycka på knappen. 4. Ställ in standardspråk för Undertext genom att använda eller knapparna. Tryck på OK-knappen för att spara och gå vidare till nästa skärmbild. 27

28 FÖRSTA STEG (INSTALLATION) 5. I Menyn för inställningar kan du ändra HDMI-upplösningen (Auto, 1080i, 720p eller original) genom att använda eller knapparna. Välj nästa menyalternativ genom att trycka på knappen. 6. Du kan ändra Aspektförhållandet (16:9 eller 4:3) genom att använda eller knapparna. Välj nästa menyalternativ genom att trycka på knappen. 28

29 TT-micro T821 HDTV Obs! Om du har en widescreen tv, välj 16:9. Om du har en traditionell tv (som inte är widescreen), välj 4:3. 7. Ändra Aspektkonverteringen genom att använda eller knapparna. Välj nästa menyalternativ genom att trycka på knappen. Obs! Använd ZOOM för att uppfylla skärmen med helbild när som helst eller använd Letterbox (Brevlåda) för att visa det ursprungliga bildformatet. Mer information om detta i avsnittet om Inställningar för bild. 8. Om du kopplar SBT via en SCART-anslutning kan du skicka videobilden i RGB-format (bäst bildkvalitet) eller Kompositformat (standardbild) (använd eller knapparna). Se din manual för din tv-apparat när det gäller vilket videoformat som fungerar bäst för din tv. 29

30 FÖRSTA STEG (INSTALLATION) 9. Om du kopplar STB till en marksignal kan du välja mellan att slå på och av antennkretseffekten på antennen (använd eller knapparna). Tryck på OK-knappen för att spara och gå vidare till nästa skärmbild. Tryck på Exit för att gå ut ur den här menyn utan att spara. 10. Välj den signaltyp (kabel eller mark) som din STB ansluter till (använd eller knapparna). Välj nästa menyalternativ genom att trycka på knappen. 11. Välj om du vill låta STB automatiskt hitta alla kanalerna eller om du manuellt vill söka fram kända kanaler (använd eller knappar). Tryck på OK-knappen för att spara och gå vidare till nästa skärmbild. Tryck på Exit för att gå ut ur den här menyn utan att spara. 30

31 TT-micro T821 HDTV 12. Nu söker kanalväljaren efter kanalerna (om du väljer Auto). Det kan dröja en stund innan alla kanalerna hittas i ditt nätverk. När proceduren är klar kommer den att börja spela upp den första kanalen. 31

32 DRIFT 6. Drift Byta kanal Det finns flera sätt att byta kanal på: Genom att trycka på CH+ eller CH -. Genom att trycka på ZAP-knappen är det möjligt att byta bakåt eller framåt mellan de två senast valda kanalerna. Genom att välja kanalen direkt från kanallistan. Volym Förutom att du kan styra volymen på din tv-apparat, din stereo eller din surround dekoder kan du även specificera den allmänna utgångsvolymen via din mottagare. Volymen kan höjas med VOL+ och sänkas med VOL-. Volymstyrkan visas med hjälp av en grafisk streckskala. Volymen stängs av genom att man trycker på Tyst-knappen. Om man trycker på knappen en gång till sätts ljudet på igen och den tidigare volymstyrkan återställs. 32

33 TT-micro T821 HDTV Informationsruta Inforutan visas automatiskt varje gång du byter kanal. Obs! 1. Tryck in Info-tangenten för att hämta informationsrutan utan att byta kanal. Informationsrutan visar valt kanalnummer och stationen. Här visas även aktuell tid och datum. Nästa rad visar programmets namn, start- och sluttid för det aktuella programmet samt det program som kommer efter. Medan inforutan är på skärmen kan du aktivera den utvidgade informationsrutan genom att trycka på Info-tangenten en gång till. Den utvidgade informationsrutan visar mer information om det aktuella programmet 33

34 DRIFT Vänligen observera: Du får se information om nästa kanal när du trycker på piltangenten. Genom att trycka på pil- tangenten återgår du till informationen om den aktuella kanalen. 2. Om man trycker på Exit eller Infotangenten döljs informationsrutan. Text-tv 1. Tryck på TXT-knappen för att visa text-tv. Använd siffertangenterna för att hoppa till en specifik sida. Tryck på piltangenterna eller för att gå till föregående eller nästa sida. 2. Ta bort text-tv helt och hållet genom att trycka på Exit-knappen. Kanallista 1. För att hämta kanallistan ska man trycka på OK-knappen vid normal TV-display. 34

35 TT-micro T821 HDTV Den här listan innehåller alla tv- och radiokanaler som mottagaren har hittat och sparat när den skannade efter kanaler 2. Använd TV/Radio-knappen för att bläddra igenom alla tv- / radio- / alla program. 3. Använd piltangenterna / / / för att välja önskad kanal från listan. Genom att trycka på piltangenterna eller väljs nästa eller föregående kanal i listan. Genom att trycka på piltangenterna eller för att gå till föregående eller nästa sida 4. Tryck på OK-knappen efter att önskad station har valts. Favoriter Skapa en lista (listor) med favoriter Din mottagare stöder uppemot fyra favoritlistor. Det finns listor med favoritkanaler som du kan välja själv. Med andra ord, de innehåller endast kanaler som du verkligen vill se. 35

36 DRIFT Till exempel skulle du kunna skapa en lista med sportkanaler, en annan för nyheter och en tredje som innehåller filmer. Vänligen observera: Alla favoritlistor skapas på samma sätt. Tv-stationer och radio-stationer kan blandas i favoritlistor. 1. Tryck på Meny-knappen. 2. Tryck på piltangenterna eller för att välja menyalternativet Inställningar. Tryck på OK. 36

37 TT-micro T821 HDTV 3. Tryck på piltangenterna eller för att välja menyalternativetfavoriter. Tryck på OK. 4. Välj ut den kanal som du vill inkludera i en kanallista med dina favoriter genom att trycka på pilknapparna / / /. 5. Tryck på färgtangenterna Röd, Grön, Gul eller Blå för att inkludera kanalen i listan med dina favoriter 1, 2, 3 or Tryck på färgtangenterna Röd, Grön, Gul eller Blå fen gång till för att utesluta kanalen i listan med dina favoriter 1, 2, 3 or 4. 37

38 DRIFT TIPS: du kan inkludera 1 kanal i flera favoritlistor TIPS: Tryck på ZAP-tangenten för att radera alla favoriter Att döpa om lista med favoriter Du kan döpa om listor med favoriter, t.ex. "sport", "filmer", osv. Detta namn kommer sedan att användas i OSD och visas på displayen. 1. Tryck på Info -knappen. 2. Välj den grupp som du vill byta namn på genom att trycka på piltangenterna /. 3. Välj namn genom att trycka på piltangenter /. 4. Tryck till sist på OK-knappen för att stänga ned skärmen och spara namnet. Tryck på Exit-tangenten för att gå ur utan att spara. 38

39 TT-micro T821 HDTV Arbeta med favoritlistor Favoritlistor är tillgängliga vid normal drift av tv och radio. 1. Tryck på FAV-knappen. Den första listan med dina favoriter visas. 2. Välj den lista som du önskar genom att trycka på FAV-knappen. 3. Tryck på piltangenterna eller för att välja en kanal och tryck på OK för att godkänna. Skanna efter kanaler Efter första installationen kan det komma att bli nödvändigt att skanna en gång till, t.ex. för att söka efter nya kanaler. 1. Tryck på Meny-knappen. 39

40 DRIFT 2. Använd pilknapparna eller för att markera menyalternativet Sök och tryck på OK för att bekräfta. 3. Markera önskad typ av skanning med pilen eller knapparna och tryck återigen på OK. Följande skanningsalternativ är tillgängliga: Uppdatera kanaler uppdaterar kanalbeställningslistan vilken emellanåt är föremål för ändringar av operatören. Ny sökning skannar av alla kanaler igen. Obs! Detta kommer att radera alla kanaler, favoriter och barnsäkra inställningar. När skanningen har slutförts kommer du att informeras om huruvida och hur många kanaler som har hittats. Manuell sökning skanningsläge vilket gör det möjligt att söka efter specifikt enskilda kanaler. Denna sökmetod framstår som särskilt rimlig om du avser att lägga till endast en enda kanal till din kanallista och om du är bekant med kanalen och information om frekvensen. Redigera välj ett alternativ för den valda kanalen. En med mer styrka eller färre störningar. Radera kanaler låter dig radera kanaler som inte är tillgängliga Sökinfo visar kanalinformationen. Tryck på Exit-tangenten för att gå ut ur menyerna. 40

41 TT-micro T821 HDTV EPG Den elektroniska programguiden (EPG) ger en överblick av programmen som den aktuella kanalen kommer att sända under de närmaste sju dygnen. Vänligen observera: Alla kanaler erbjuder inte en fullständig EPG. Många stationer ger en prognos för dagen men tillhandahåller inte detaljerade beskrivningar. Det förekommer även att tv-stationer överhuvudtaget inte sänder någon EPG-information. 1. Välj en kanal som passar. 2. Tyck på EPG-tangenten för att hämta den elektroniska programguiden. 41

42 DRIFT Obs! Datan som visas kommer att laddas ned bit för bit. EPG-alternativ: Försök att trycka på CH+ eller CH för att gå upp eller ned längs med en hel sida TV -/ Radio-knappenväxlar mellan EPG för tv- och radio-stationer. Använd den gröna eller gulafärgknappen för att ändra visningsperioden med -8 eller +8 timmar. Obs! Utförlig information om ämnet "Timer kan man hitta i nästa avsnitt Genom att trycka på REC-knappenspelas det program som valts in. För mer information om PVR-funktionen, se sida Inspelningsfunktion (PVR). 3. Tryck på Exit eller EPG för att lämna EPG. Timer Att ställa in en timer innebär att din mottagare kan slås på resp. av vid särskilda tidpunkter för inspelning av ett program, fungera som larm eller väckarklocka. I fall att apparaten redan är aktiv växlar den automatiskt över till den kanal som valts eller spelar in ett program. 42

43 TT-micro T821 HDTV Att gå in på timer-listan 1. Tryck på Meny-knappen. 2. Tryck på pilknapparna eller för att välja menyalternativet Avancerade egenskaper och tryck på OK för att bekräfta 3. Använd pilknapparna eller för att välja menyalternativettimerlista och tryck på OK för att bekräfta 4. En meny med en timerlista kommer att bli synlig Lägga till en PVR inspelningshändelse till timerlistan 1. Gå in på timer-listan. 2. Tryck på den gulfärgade knappen 3. Tryck på ZAP-knappen till dess att PVR inspelnings-timer-skärm kommer upp. 43

44 DRIFT 4. Med piltangenten / väljer du frekvens för den här händelsen. Alternativen är en gång, veckovis och dagligen. Välj nästa menyalternativ genom att trycka på pil- knappen. 5. Med piltangenten / väljer du startdatum för den här händelsen. Välj nästa menyalternativ genom att trycka på pil- knappen. 6. Med piltangenten / väljer du starttid för den här händelsen. Det går även att direkt mata in starttid med sifferknappsatsen. Välj nästa menyalternativ genom att trycka på pil- knappen. 7. Med piltangenten / väljer du tidslängden för den här händelsen. Det går även att direkt mata in tidslängden med sifferknappsatsen. Välj nästa menyalternativ genom att trycka på pil- knappen. 8. Med piltangenten / väljer du vilken tjänst som du vill spela in. 44

45 TT-micro T821 HDTV 9. Tryck på OK-knappenför att spara timerinställningen eller Exit-knappen för att gå ur utan att spara. Lägga till en larm-timer-händelse till timerlistan 1. Gå till timer-listan. 2. Tryck på den gulfärgade knappen 3. Tryck på ZAP-knappen till dess att larm-timer-skärmen kommer upp. 4. Med piltangenten / väljer du frekvens för den här händelsen. Alternativen är en gång, veckovis och dagligen. Välj nästa menyalternativ genom att trycka på pil- knappen. 5. Med piltangenten / väljer du startdatum för den här händelsen. Välj nästa menyalternativ genom att trycka på pil- knappen. 6. Med piltangenten / väljer du starttid för den här händelsen. Det går även att direkt mata in starttid med sifferknappsatsen. Välj nästa menyalternativ genom att trycka på pil- knappen. 7. Med piltangenten / väljer du vilken tjänst som du vill spela in. Välj nästa menyalternativ genom att trycka på pil- knappen. 8. Med piltangenten / väljer du om du vill byta tjänst eller inte. Välj nästa menyalternativ genom att trycka på pil- knappen. 9. Med piltangenten / väljer du hur larmet ska höras. Alternativen är en gång, återkommande och av. Välj nästa menyalternativ genom att trycka på pil- knappen. 45

46 DRIFT 10. Med piltangenten / väljer du om du vill att ljudet ska tonas upp eller inte. 11. Om du vill ändra meddelandet som visas kan du välja Meddelande med piltangenten /, därefter trycka på piltangenten. En ny bildskärm kommer upp där du kan döpa om meddelandet. Följ instruktionerna på skärmen för att byta namn på meddelandet. Tryck på OK-knappen för att spara det nya namnet eller Exit-knappen för att gå ur utan att spara. 12. Tryck på OK-knappenför att spara timerinställningen eller Exit-knappen för att gå ur utan att spara. Lägga till en väcknings-timer-händelse till timerlistan 1. Gå till timer-listan. 2. Tryck på den gulfärgade knappen 3. Tryck på ZAP-knappen till dess att väcknings-timer-skärmen kommer upp. 4. Med piltangenten / väljer du frekvens för den här händelsen. Alternativen är en gång, veckovis och dagligen. Välj nästa menyalternativ genom att trycka på pil- knappen. 5. Med piltangenten / väljer du startdatum för den här händelsen. Välj nästa menyalternativ genom att trycka på pil- knappen. 6. Med piltangenten / väljer du starttid för den här händelsen. Det går även att direkt mata in starttid med sifferknappsatsen. Välj nästa menyalternativ genom att trycka på pil- knappen. 46

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories.

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories. Copyright 2011 Anvia TV Oy Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna bruksanvisning får mångfaldigas, kopieras, spridas, distribueras, nerladdas, sparas eller förmedlas i någon form eller för något

Läs mer

Användarmanual. Svenska DC-660. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren.. Version Svenska 2010-12-16

Användarmanual. Svenska DC-660. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren.. Version Svenska 2010-12-16 DC-660 Användarmanual Svenska Version Svenska 2010-12-16 Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren.. Dilog 660 Manual Version Svenska 2010-12-16.indd 1 2010-12-16 20:31:36 Innehållsförteckning

Läs mer

TSR 600CI Digital High Definition Satellitmottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Bruksanvisning

TSR 600CI Digital High Definition Satellitmottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Bruksanvisning TSR 600CI Digital High Definition Satellitmottagare Bruksanvisning Look, Listen & Live www.thomsonstb.net 13 Apr 2012 13:23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.0 InledNING 2 1.1 Säkerhetsinstruktioner 2 1.2 Förvaring

Läs mer

LED22EL BRUKSANVISNING FÖR OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING

LED22EL BRUKSANVISNING FÖR OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING LED22EL BRUKSANVISNING FÖR OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL FARGE TV MED FJERNKONTROLL Innehåll Funktioner... 2 Inledning... 2 Förberedelse...

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD FARGE TV MED FJERNKONTROLL FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 1

Läs mer

Digital-tvmottagare. Standardlösenordet är 0000. Användarmanual HDPVR-1000C

Digital-tvmottagare. Standardlösenordet är 0000. Användarmanual HDPVR-1000C Digital-tvmottagare Standardlösenordet är 0000. HDPVR-1000C Viktig information Tack för att du valde en HUMAX-produkt. Läs den här manualen noggrant för att installation, underhåll och användning ska kunna

Läs mer

A K S N E V S K S R O N I M O U S

A K S N E V S K S R O N I M O U S LC-22LE250E SUOMI NORSK SVENSKA LCD FÄRG-TV LCD FARGE TV LCDVÄRI-TV BRUKSANVISNING BRUKERVEILEDNING KÄYTTÖOHJE Innehåll Funktioner... 3 Kära SHARP-kund... 3 Inledning... 3 Viktiga säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

Internetportal... 20 TV:ns kontrollknappar och drift... 7. Netflix... 20 Ansutningsström... 7

Internetportal... 20 TV:ns kontrollknappar och drift... 7. Netflix... 20 Ansutningsström... 7 Innehåll TV - funktioner... 2 Konfigurering av nätverksinställningar... 19 Kära SHARP-kund... 3 Ansluta till din mobiltelefon via Wifi... 19 Viktiga säkerhetsföreskrifter... 3 Använda MIRACAST... 20 Miljöinformation...

Läs mer

HDTV Satellitmottagare

HDTV Satellitmottagare smartstream - BOX2IP HDTV Satellitmottagare Bruksanvisning Version: 20.01.2014 - Svenska Inledning Inledning Kära kund, Tack för ditt köp av en mirage HDTV-satellitmottagare. Denna användarmanual ger information

Läs mer

Personlig digital videospelare. Inbyggd CONAX CXC-2000PVR. Användarhandbok

Personlig digital videospelare. Inbyggd CONAX CXC-2000PVR. Användarhandbok Personlig digital videospelare Inbyggd CONAX CXC-2000PVR Användarhandbok Viktig information Copyright (Copyright 2001 HUMAX Corporation) Får inte kopieras, användas eller översättas delvis eller i sin

Läs mer

Läs den här manualen noggrant och se till att du förstår anvisningarna. Observera nedanstående, för din egen säkerhet.

Läs den här manualen noggrant och se till att du förstår anvisningarna. Observera nedanstående, för din egen säkerhet. Viktig information Copyright (Copyright 2006 HUMAX Corporation) Får inte kopieras, användas eller översättas delvis eller i sin helhet utan föregående skriftligt medgivande från HUMAX, förutom i enlighet

Läs mer

Användarmanual. DILOG DCH-760 Twin kabel/ip Hybrid. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version 2014-03-17

Användarmanual. DILOG DCH-760 Twin kabel/ip Hybrid. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version 2014-03-17 Användarmanual DILOG DCH-760 Twin kabel/ip Hybrid Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version 2014-03-17 Innehållsförteckning 1. Säkerhetsföreskrifter 3 2. Förpackningens innehåll

Läs mer

Hög definition digital mottagare DMB-112HD

Hög definition digital mottagare DMB-112HD Hög definition digital mottagare DMB-112HD Problem och hur man löser dem: Om det inte går att spela in på en enhet, kontrollera filsystemet på usb-minnet/hårddisken. Vanligtvis beror felet på att fel filsystem

Läs mer

Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner. Bruksanvisning

Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner. Bruksanvisning Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner Bruksanvisning TTR 310 - Varunr: 361310 Oktober 2009 1 Grattis till ditt köp av Triax TTR 310. Innan du börjar Det är inte nödvändigt att läsa

Läs mer

6 TV:ns specialfunktioner 7 Ta emot digitala kanaler 7 Viktig information om miljöskydd

6 TV:ns specialfunktioner 7 Ta emot digitala kanaler 7 Viktig information om miljöskydd LCD TV SV Innehållsförteckning 4 INSTÄLLNING OCH SÄKERHET 6 Allmän information 6 TV:ns specialfunktioner 7 Ta emot digitala kanaler 7 Viktig information om miljöskydd 8 Anslutning/förberedelse 8 Ansluta

Läs mer

Viktig information SV 1

Viktig information SV 1 Viktig information Tack för att du valde en HUMAX-produkt Läs den här manualen noggrant för att installation, underhåll och användning ska kunna göras på ett säkert och optimalt sätt Förvara manualen på

Läs mer

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome PFL42x8 PFL32x8 SV Användarhandbok Innehåll 1 Viktigt 3 Säkerhet 3 Vård 4 Juridiskt 5 Hållbarhet 7 Hjälp och support 9 2 Använda TV:n 10

Läs mer

Innehåll SVENSKA. 4. Felsökning...16 5. Supporttiming...17 6. Specifikationer...17. 2. Inställning av din TV...11

Innehåll SVENSKA. 4. Felsökning...16 5. Supporttiming...17 6. Specifikationer...17. 2. Inställning av din TV...11 Innehåll Reglerande information... Beskrivning av varningssymbolerna... Säkerhetsnoteringar... Förord...4 Garanti och service / Reparation...4 Rengöring...4 1. Komma igång...5 Förpackningens innehåll...5

Läs mer

Digital & Analog DVD spelare/vcr kombispelare

Digital & Analog DVD spelare/vcr kombispelare ANVÄNDARHANDBOK Digital & Analog DVD spelare/vcr kombispelare SVENSKA SVENSKA SVENSKA SVENSKA Var vänlig och läs denna användarhandbok innan du sätter igång att använda apparaten och behåll den för framtida

Läs mer

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-d symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-d symbol are trademarks of Dolby Laboratories. Contents 1 2 DT-250HD Användarmanual Viktigt Denna manual hjälper dig bli bekant med din DILOG DT-250HD och de många bra funktioner och fördelar DILOG DT-250HD har. Läs noga igenom alla säkerhets och användningsinstruktioner

Läs mer

!"#$%&'#(!)*+(!,(*-+.'!/0-!$#'!&+,,*('!/'!!!"#$%&%#'"()*+!,&()*, -./0.123$2.14)56

!#$%&'#(!)*+(!,(*-+.'!/0-!$#'!&+,,*('!/'!!!#$%&%#'()*+!,&()*, -./0.123$2.14)56 !"#$%&'#(!)*+(!,(*-+.'!/0-!$#'!&+,,*('!/'!!!"#$%&%#'"()*+!,&()*, -./0.123$2.14)56 Innehåll 7 7.1 7.2 Spel 52 Spela ett spel 52 Spel för två spelare 52 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 2 2.1 2.2

Läs mer

Viktigt. Indikerar fara. MENU (Text inom citationstecken) Indikerar en knapp på fjärrkontrollen eller digital boxen.

Viktigt. Indikerar fara. MENU (Text inom citationstecken) Indikerar en knapp på fjärrkontrollen eller digital boxen. Contents 1 2 DC-250HD Manual Viktigt Denna manual hjälper dig bli bekant med din DILOG DC-250HD och de många bra funktioner och fördelar DILOG DC-250HD har. Läs noga igenom alla säkerhets och användningsinstruktioner

Läs mer

LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok

LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok TB300 TB350 LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok Tack för att du har köpt denna Samsung-produkt. Om du vill få mer heltäckande service kan du registrera din produkt på www.samsung.com/register Figurer

Läs mer

THS 221. Digital High Definition Satellitmottagare. Evolution. Emotion. Passion. www.thomsonstb.net. Bruksanvisning

THS 221. Digital High Definition Satellitmottagare. Evolution. Emotion. Passion. www.thomsonstb.net. Bruksanvisning THS 221 Digital High Definition Satellitmottagare Bruksanvisning Evolution. Emotion. Passion. www.thomsonstb.net THS221 levereras med USB-stöd för multimedia. När du laddat ner PVRprogramvaran från webbplatsen

Läs mer

bruksanvisning Inspelande HD-digibox för kabel- och antennhushåll. Spelar in både vanliga och HDTV-program.

bruksanvisning Inspelande HD-digibox för kabel- och antennhushåll. Spelar in både vanliga och HDTV-program. bruksanvisning Inspelande HD-digibox för kabel- och antennhushåll. Spelar in både vanliga och HDTV-program. Säkerhetsinstruktioner Denna digitala mottagaren har tillverkats för att uppfylla internationella

Läs mer

Din manual PIONEER DVR-LX61D http://sv.yourpdfguides.com/dref/1239364

Din manual PIONEER DVR-LX61D http://sv.yourpdfguides.com/dref/1239364 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PIONEER DVR-LX61D. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter)

Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter) Copyrigth (Copyrigth 2006 Bitwise Technologies Ltd) Reproduktion, distribution, lagring eller överföring av detta dokument helt eller delvis är förbjudet utan skriftlig tillåtelse utställd av Bitwise Technologies

Läs mer

Bruksanvisning TV. Art 47 SL Full-HD + 100 Art 42 SL Full-HD + 100 Art 37 SL Full-HD + 100 233 33538.032

Bruksanvisning TV. Art 47 SL Full-HD + 100 Art 42 SL Full-HD + 100 Art 37 SL Full-HD + 100 233 33538.032 Bruksanvisning TV Art 47 SL Full-HD + 100 Art 42 SL Full-HD + 100 Art 37 SL Full-HD + 100 233 33538.032 Innehåll Fjärrkontroll TV-funktioner... 3 Kontrolldel på framsidan... 4 Anslutningar på baksidan

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL ANVÄNDARMANUAL KIOSK 9311 S

INSTALLATIONSMANUAL ANVÄNDARMANUAL KIOSK 9311 S INSTALLATIONSMANUAL ANVÄNDARMANUAL KIOSK 9311 S GENERELLT INSTALLATIONSMANUAL INSTALLATIONSMANUAL 2 Denna digitala satellimottagare är avsedd att ta emot TV-kanaler och tjänster från Canal Digital, liksom

Läs mer

DVD-INSPELARE MED HÅRDDISK

DVD-INSPELARE MED HÅRDDISK RH247/257/277/278H-NA8SLL-SWE DVD-INSPELARE MED HÅRDDISK BRUKSANVISNING MODELL: RH247H/RH257H/ RH277H/RH277HB/ RH278H/RH278HB/ RH257HB/RH247HB Innan du ansluter, använder eller utför justeringar på denna

Läs mer