Dokumenthanterings- och gallringsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dokumenthanterings- och gallringsplan"

Transkript

1 Dokumenthanterings- och gallringsplan för 1

2 Innehåll Sid Inledning - om LKF:s dokumenthanterings- och gallringsplan 3 Förkortningar 4 LKF-allmänt, kansli, direktion 5 Styrdokument, överordnade riktlinjer 5 Policydokument 5 Protokoll, politisk nivå 6 Handlingar inför direktionssammanträde 6 Revisorernas handlingar 6 Mål, uppföljning 7 Ekonomi 7 Personal 8 Avtal 10 Upphandling, inköp 10 Projekt med extern finansiering 11 Personuppgiftsombud 12 Övriga handlingar 13 Lapplands Gymnasium, gymnasienämnd 15 Lapplands Gymnasium, gymnasieskola, gymnasiesärskola 19 Lapplands Gymnasium, antagning 34 Lapplands lärcentra 36 Bilaga, Gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse Bilaga, kommunernas rutiner för överlämning till centralarkiv 2

3 Inledning om LKF:s dokumenthanterings- och gallringsplan Denna dokumenthanterings- och gallringsplan är antagen av LKF:s direktion att gälla från Direktionen fungerar i sin roll som förbundets högsta beslutande organ också som arkivmyndighet för alla verksamheter som hör till förbundet. Det överordnade syftet med planen är att fastslå vilka typer av handlingar som ska bevaras i närarkiv respektive centralarkiv samt efter vilka tidsperioder dessa skall överföras till respektive arkiv och/eller i förekommande fall gallras ut. Planen är också avsedd att fungera som ett stöd till all LKF-verksamhet och ett hjälpmedel som kvalitetssäkrar dokumenthanteringen i enlighet med gällande lagar. Närarkiv och centralarkiv respektive enhet inom förbundet våra fyra gymnasieskolor, våra fyra lärcentra samt vid centrala kansliet - finns närarkiv. För dessa närarkiv och de lokala rutinerna kring dessa ansvarar respektive chefer. Som centralarkiv för LKF fungerar respektive medlemskommuns centralarkiv. Av denna plan framgår att ett stort antal handlingar som exempelvis personalakter och betyg för elever vid överlämning till centralarkiv skall skickas till centralarkiv i den kommun där enheten är belägen. LKF har också en särskild överenskommelse med Kiruna kommun vilket innebär att planen föreskriver att vissa typer av handlingar som exempelvis styrdokument och direktionsprotokoll skall överlämnas till centralarkivet i Kiruna kommun. OBS: överlämning av handlingar till centralarkiv i någon av medlemskommunerna gäller den aktuella kommunens rutiner/blanketter för detta. Se även bilaga till denna plan. Gallringsfrist och tid för överföring till arkiv Om inte annat uttrycks explicit i texten, räknas samtliga tidsangivelser i denna plan från det datum då den aktuella handlingen upprättats. Om handlingar med nära koppling till respektive verksamhet En stor del av de handlingar/dokument som hanteras vid gymnasieskolorna och inom lärcentraorganisationerna är specifika för dessa verksamheter och har ofta bäring mot den speciallagstiftning och de förordningar som reglerar de olika utbildningsformerna. Detsamma gäller för delar av verksamheterna inom LKF:s kansli. I denna plan har därför merparten av dokumenten samlats i särskilda avsnitt för respektive verksamhet. En rekommendation till alla handläggare är att inledningsvis söka efter den aktuella typen av handling i det avsnitt som behandlar den aktuella verksamheten. Om skrivningarna i dessa avsnitt inte ger tillräcklig ledning går man därefter över till annat avsnitt i dokumenthanteringsplanen. Om allmänna handlingar och ev. sekretess Alla tjänstemän som har tillgång till LKF:s dokument ska utan oskäliga dröjsmål lämna ut allmänna handlingar till den som efterfrågar detta. Denna plan ger ingen information om huruvida vissa typer av handlingar innehåller personkänsliga uppgifter eller är belagda med sekretess. Detta kan förekomma inom exempelvis dokument kopplade till elev-/studerandeärenden och personalärenden. Handläggande måste alltid i det enskilda fallet kontrollera detta. Eventuella beslut om att belägga handling med sekretess fattas av ansvarig chef enligt aktuell delegationsordning. (Ett undantag utgörs av absolut sekretess under anbudstid inom pågående upphandlingar.) 3

4 Förkortningar CA i GJKP = Centralarkiv hos respektive kommun Gällivare, Jokkmokk, Kiruna, Pajala. Förkortningen anges som anmärkning i de fall en handling ska arkiveras i centralarkiv på den ort enheten är belägen. CA i Kra = Kiruna kommuns centralarkiv Förkortningen anges för de handlingar som ska arkiveras i Kiruna kommuns centralarkiv oavsett på vilken ort inom förbundet den aktuella enheten är belägen. Publik =Handlingen ska finnas tillgänglig på LKF:s publika hemsida hemsida Intranät =Handlingen ska finnas tillgänglig på LKF:s intranät LC LG Yh PUO =Lärcentra =Lapplands Gymnasium =Yrkeshögskola =Personuppgiftsombud 4

5 LKF-allmänt, kansli, direktion Kommun Kansli, Direktion Serie, handlingar Medium Förvaring/ IT-system Styrdokument, överordnade riktlinjer Överföring till närarkiv Överföring till Centralarkiv Kansli, Direktion Gallras/ Arkivformat/ bevaras databärare Anmärkning Förbundsordning Papper Pärm Omgående 10 år BEVARAS Papper CA i Kra, publik hemsida Direktionens arbetsordning Papper Pärm Omgående 10 år BEVARAS Papper CA i Kra, intranät Delegationsordning, direktion Papper Pärm Omgående 10 år BEVARAS Papper CA i Kra, intranät Attestreglemente Papper Pärm Omgående 10 år BEVARAS Papper CA i Kra, intranät Reglemente för gymnasienämnd Papper Pärm Omgående 10 år BEVARAS Papper CA i Kra, intranät Riktlinjer för intern kontroll Papper Pärm Omgående 10 år BEVARAS Papper CA i Kra, publik hemsida Internkontrollplaner Papper Pärm Omgående 10 år BEVARAS Papper CA i Kra, intranät Dokumenthanteringsplan, gallringsplan Papper Pärm Omgående 10 år BEVARAS Papper CA i Kra, intranät Riktlinjer för investeringar Papper Pärm Omgående 10 år BEVARAS Papper CA i Kra, intranät Ansvarsfördelning nyttigheter Papper Pärm Omgående 10 år BEVARAS Papper CA i Kra, publik hemsida Rutinbeskrivningar nyttigheter Papper Pärm Omgående 10 år BEVARAS Papper CA i Kra, publik hemsida Policydokument Personalhandbok Papper PA-strateg 5 år 10 år BEVARAS Papper CA i Kra, intranät Telefonpolicy Papper Pärm kansli Omgående 10 år BEVARAS Papper CA i Kra, intranät Representationspolicy Papper Pärm kansli Omgående 10 år BEVARAS Papper CA i Kra, intranät Policy för tjänstebilar, bränslekort Papper Pärm kansli Omgående 10 år BEVARAS Papper CA i Kra, intranät Policy mot bestickning/mutor Papper Pärm kansli Omgående 10 år BEVARAS Papper CA i Kra, intranät Upphandlingspolicy Se Upphandling, inköp 5

6 Kansli, Direktion Serie, handlingar Medium Förvaring/ IT-system Överföring till närarkiv Överföring till Centralarkiv Kansli, Direktion Gallras/ Arkivformat/ bevaras databärare Anmärkning Protokoll politisk nivå Direktionens sammanträdesprotokoll med bilagor Vuxenutbildningsutskottets protokoll med bilagor Papper Pärm Omgående 10 år BEVARAS Papper CA i Kra, publik hemsida Papper Pärm Omgående 10 år BEVARAS Papper CA i Kra, publik hemsida Handlingar inför direktionssammanträde, utskott, förteckning förtroendevalda Kallelser, dagordningar Papper Pärm Omgående 10 år Beslutsunderlag, utskickade Papper Pärm Omgående 10 år Förteckning förtroendevalda Pärm Omgående 10 år BEVARAS Papper CA i Kra Revisorernas handlingar Revisorernas protokoll Papper Pärm Omgående 10 år BEVARAS Papper CA i Kra Revisionsrapporter, Papper Pärm Omgående 10 år BEVARAS Papper CA i Kra revisionsberättelser Fördjupade granskningar Papper Pärm Omgående 10 år BEVARAS Papper CA i Kra Övriga allmänna handlingar revisorer Papper Pärm Omgående 10 år BEVARAS Papper CA i Kra 6

7 Kansli, Direktion Serie, handlingar Medium Förvaring/ IT-system Överföring till närarkiv Överföring till Centralarkiv Kansli, Direktion Gallras/ Arkivformat/ bevaras databärare Anmärkning Mål/uppföljning splaner Papper Pärm Omgående 5 år BEVARAS Papper CA i Kra Kvalitetsredovisningar, Papper Pärm Omgående 5 år BEVARAS Papper CA i Kra huvudmannanivå Se även enhetsnivå Riktade uppföljningar/utvärderingar IT/Papper Pärm Omgående 5 år BEVARAS Papper CA i Kra Enkäter, egenproducerade IT/Papper IT/Pärm Ekonomi Delårsredovisning, bokslut Papper Pärm 3 år 10 år BEVARAS Papper CA i Kra ekonom Årsredovisning, bokslut Papper Pärm 3 år 10 år BEVARAS Papper CA i Kra, publik hemsida ekonom Ekonomiska verifikat, underlag IT Agresso 10 år bokföring Ekonomiska verifikat, underlag Papper Pärm I samband med 10 år bokföring årsredovisning Budgetunderlag IT Agresso 10 år Momsredovisningar Papper Pärm 3 år 10 år ekonom Deklarationer Papper Pärm 3 år 10 år ekonom Statistik till andra myndigheter IT/ IT/ Beställda från SCB, Skolverket m fl 7

8 Kansli, Direktion Serie, handlingar Medium Förvaring/ IT-system Överföring till närarkiv Överföring till Centralarkiv Kansli, Direktion Gallras/ Arkivformat/ bevaras databärare Anmärkning Personal Personalakter för anställda under kansliet Personalakter för anställda vid övriga enheter Anställningsavtal för anställda under kansliet Anställningsavtal för anställda vid övriga enheter Pärm Omgående Efter avslutad anställning BEVARAS Papper CA i Kra Hanteras av personalavdelning i den kommun där enheten är belägen. Personalakt Omgående 10 år BEVARAS Papper CA i Kra Se vidare om personalakt ovan Personalakt Hanteras av personalavdelning i den kommun där enheten är belägen. Ledighetsansökan IT Personec Ledighetsansökan Papper Personalakt BEVARAS Papper Se vidare om personalakt ovan Beslut om bidrag från Af Papper Personalakt BEVARAS Papper Se vidare om personalakt ovan Handlingar i rehabiliteringsärende Papper Personalakt BEVARAS Papper Se vidare om personalakt ovan Utmätningsbeslut för anställda Papper Personalakt 10 år Kopia till löneavdelning i den kommun enheten är belägen. Se vidare om personalakt ovan Disciplinära åtgärder för anställda Papper Personalakt BEVARAS Papper Se vidare om personalakt ovan Reseräkningar för anställda IT Personec Reseräkningar, kvitton, utlägg Papper Pärm 5 år 10 år 8

9 Kansli, Direktion Kansli, Direktion Serie, handlingar Medium Förvaring/ Överföring till Överföring till Gallras/ Arkivformat/ Anmärkning IT-system närarkiv Centralarkiv bevaras databärare Uppsägning, avgång, entledigande Papper Personalakt BEVARAS Papper Se vidare om personalakt ovan Protokoll från överläggning eller Papper Pärm PAstrateg 5 år 10 år BEVARAS Papper CA i Kra förhandling enligt MBL, samverkan, övergripande nivå Information enligt MBL, övergripande Papper Pärm PAstrateg 5 år 10 år BEVARAS Papper CA i Kra nivå Pensionsbesked för anställda under kansliet Papper Personalakt 10 år BEVARAS Papper Se vidare om personalakt ovan Lönekartläggning Papper Pärm PAstrateg 5 år 10 år BEVARAS Papper CA i Kra Tidrapporter IT/ Arbetstidscheman IT/ Ansökningshandlingar IT HR-support Offentliga jobb För enheter i Jokkmokk nyttjas systemet Offentliga jobb Övriga: HR-support Handlingar, dokumentation, protokoll Papper Pärm 3 år 10 år BEVARAS Papper CA i GJKP inom systematiskt arbetsmiljöarbete Delegation arbetsmiljöuppgifter Papper Personalakt BEVARAS Papper Se vidare om personalakt ovan. Kopia ska förvaras hos överordnad chef. Handlingar i tillsynsärende från Arbetsmiljöverket Kollektivavtal med bilagor Papper Pärm PAstrateg Papper Pärm Omgående 10 år BEVARAS Papper CA i GJKP 5 år 10 år BEVARAS Papper CA i Kra 9

10 Kansli, Direktion Serie, handlingar Medium Förvaring/ IT-system Avtal Överföring till närarkiv Överföring till Centralarkiv Kansli, Direktion Gallras/ Arkivformat/ bevaras databärare Anmärkning Samarbetsavtal med kommuner, Papper Pärm Omgående 10 år BEVARAS Papper CA i Kra universitet, företag, organisationer Genomförandeavtal med universitet Papper Pärm Omgående 10 år BEVARAS Papper CA i Kra Avtal inom ramen för Papper Pärm Omgående 10 år BEVARAS Papper Se även under Projekt externfinansierade projekt/eu-projekt Avtal gällande upphandlade varor och tjänster Se under Upphandling och inköp Kollektivavtal, anställningsavtal Papper Se under Personal Avtal, övriga Papper Pärm 5 år 10 år BEVARAS Papper CA i GJKP Upphandling och inköp Förfrågningsunderlag (LKF:s egna samt vid samordnade upphandlingar) IT-system Visma TendSign Förfrågningsunderlag (LKF:s egna Papper Skåp samt vid samordnade upphandlingar) upphandl. samordnare Frågor/svar pågående upphandling IT-system Visma TendSign Tilldelningsbeslut, utvärdering IT-system Visma TendSign Tilldelningsbeslut, utvärdering Papper Skåp upphandl. samordnare Avtal gällande upphandlade varor och tjänster, Ej antagna anbud, avböjande att delta i upphandling, anteckningar referenstagning, skattekontroll Papper Skåp upphandl. samordnare Papper/IT Visma TendSign/ Pärm 10 år BEVARAS IT/Papper CA i Kra Omgående 10 år BEVARAS Papper CA i Kra 10 år BEVARAS IT/Papper CA i Kra 10 år BEVARAS IT/Papper Absolut sekretess under anbudstid CA i Kra Omgående 10 år BEVARAS Papper Absolut sekretess under anbudstid CA i Kra Omgående 10 år BEVARAS Papper CA i Kra 4 år 10

11 Kansli, Direktion Kansli, Direktion Serie, handlingar Medium Förvaring/ Överföring till Överföring till Gallras/ Arkivformat/ Anmärkning IT-system närarkiv Centralarkiv bevaras databärare Upphandlingspolicy Papper Pärm Omgående 10 år BEVARAS Papper CA i Kra intranät Förteckning LKF:s ramavtal Papper Pärm intranät Dokumentation direktupphandlingar på respektive enhet Papper Ansvarig chef 3 år 10 år Projekt med extern finansiering Projektansökan, projektbeskrivning, projektdirektiv Papper Pärm projektledare Beslut från utbetalande myndighet Papper Pärm projektledare Delredovisningar, rekvisitioner Papper Pärm projektledare Slutredovisningar, rekvisitioner Papper Pärm projektledare Ekonomiska verifikat inom Papper Pärm projektredovisning projektledare Protokoll, möten inom Papper Pärm projektorganisation projektledare Rutinmässig korrespondens, Papper Pärm minnesanteckningar, projektledare tjänsteanteckningar inom projekt Ansökningar, beslut Skolverket, Yhmyndigheten, övergripande nivå LC Efter avslutad projekttid Efter avslutad projekttid Efter avslutad projekttid Efter avslutad projekttid Efter avslutad projekttid Efter avslutad projekttid 10 år BEVARAS Papper CA i Kra 18 år 18 år 10 år BEVARAS Papper CA i Kra 18 år 18 år Papper Pärm Omgående 10 år BEVARAS Papper CA i Kra 11

12 Kansli, Direktion Serie, handlingar Medium Förvaring/ IT-system Överföring till närarkiv Överföring till Centralarkiv Kansli, Direktion Gallras/ Arkivformat/ bevaras databärare Anmärkning Personuppgiftsombud (PUO) Anmälan om behandling av personuppgifter till PUO Anmälan om PUO till Datainspektionen Entledigande av tidigare anmält PUO Förordnande av PUO Papper Pärm omgående 10 år BEVARAS CA i Kra Information till PUO från Datainspektionen Inrättande av PUO Papper Pärm omgående 10 år BEVARAS CA i Kra Registerförteckning Papper Pärm PUO 10 år BEVARAS CA i Kra Registerutdrag, begäran och svar Papper Aktuell 1 år handläggare Personuppgiftsbiträde, avtal och instruktioner Förs in i de avtal där personuppgifter behandlas - se respektive typ av avtal. Personuppgifter inom LKF - lathund Papper Pärm PUO 5 år 10 år intranät. 12

13 Kansli, Direktion Serie, handlingar Medium Förvaring/ IT-system Överföring till närarkiv Överföring till Centralarkiv Kansli, Direktion Gallras/ Arkivformat/ bevaras databärare Anmärkning Övriga handlingar Tillsyn, granskning från Skolinspektionen, Yh-myndighet,huvudmannanivå Papper Pärm 5 år 10 år BEVARAS Papper CA i Kra Se även avsnitt för Lapplands Gymnasium och Lapplands lärcentra gällande tillsyn, granskning av enhet och enskilda elevärenden Papper Pärm kansli 5 år 10 år BEVARAS Papper CA Kra Tillsyn, granskning Länsstyrelse, Energimyndighet Överklagande,/ överprövning av beslut Papper Pärm 5 år 10 år BEVARAS Papper CA i GJKP till förvaltningsrätt, kammarrätt, annan ansvarig instans eller nämnd Tjänsteskrivelser Papper Ansvarig 5 år 10 år BEVARAS Papper CA i GJKP Fullmakter Papper Ansvarig 5 år 10 år BEVARAS Papper CA i GJKP Övriga allmänna handlingar till/från Papper Pärm kansli 5 år 10 år BEVARAS Papper CA Kra LKF som juridisk person/huvudman Allmän information IT/Papper Korrespondens, e-post, rutinmässig IT/Papper Outlook Korrespondens, rutinmässig Papper Tjänsteanteckningar, rutinmässiga IT/Papper Minnesanteckningar från interna IT/Papper arbetsgrupper Minnesanteckningar, ledningsgrupper, styrgrupper E-post kan lagras i e- postlåda/dator fram till gallring. Sms kan lagras i telefon fram till gallring. IT/Papper Resp chef 5 år 10 år BEVARAS Papper Om de innehåller beslut som påverkar ärende/verksamhet. 13

14 Kansli, Direktion Serie, handlingar Medium Förvaring/ IT-system Försäkringsbesked, information kring Papper Ansvarig försäkringar, elever, studerande, personal Listor för e-post eller andra listor som inte behövs för att hitta handlingar som ska arkiveras Kopior av handlingar som i original förvaras på annat håll inom kommunalförbundet eller hos andra myndigheter Hemsidor IT Ansvarig Kansli, Direktion Överföring till Överföring till Gallras/ Arkivformat/ Anmärkning närarkiv Centralarkiv bevaras databärare 5 år 10 år BEVARAS Papper CA i Kra 5 år 10 år BEVARAS Papper Startsida/webbplatsens struktur tas ut på en gång/år samt vid större förändring. Tillfällig information gallras fortlöpande. CA Kra 14

15 Lapplands Gymnasium, Kommun Serie, handlingar Medium Förvaring Överföring Överföring till Gallras/ Arkivformat/ Anmärkning till närarkiv Centralarkiv bevaras databärare Protokoll, gymnasienämnd Papper Ansvarig 5 år 10 år BEVARAS Papper CA i Kra, publik hemsida Protokoll arbetsutskott, kommittéer Papper Ansvarig 5 år 10 år BEVARAS Papper CA i Kra mm där förtroendevalda ledamöter ingår Minnesanteckningar, ledningsgrupp Papper Ansvarig 5 år 10 år BEVARAS Papper Övriga protokoll och minnesanteckningar där planeringsfrågor eller admin.frågor behandlas Papper Ansvarig Protokoll, personalkonferenser Papper Ansvarig Övriga minnesanteckningar och Papper Ansvarig protokoll rörande verksamheten Föredragningslistor, dagordningar Papper Ansvarig och kallelser till sammanträden CA i Kra 5 år 10 år BEVARAS Papper CA i Kra 5 år 10 år BEVARAS Papper CA i Kra 5 år 10 ÅR BEVARAS Papper CA i Kra 2 år Om de fungerar som register till protokoll bör de bevaras Läsårsdata, LG Papper Ansvarig 5 år 10 år BEVARAS Papper CA i Kra, publik hemsida Enkäter, egenproducerade LG IT/ Gallras när sammanställning gjorts Enkäter (inkommande samt svar) IT/ Gallras när sammanställning gjorts 15

16 Serie, handlingar Medium Förvaring Överföring till Överföring till Gallras/ Arkivformat/ Anmärkning närarkiv Centralarkiv bevaras databärare Enkäter, sammanställning LG IT/ Ansvarig 5 år 10 år BEVARAS IT/ CA i Kra Statistik, LG IT/ Ansvarig 5 år 10 år BEVARAS IT/ CA i Kra Statistiska rapporter, LG IT/ Ansvarig 5 år 10 år BEVARAS IT/ Upprättade rapporter av vikt för att visa verksamheten bevaras, övriga gallras vid. CA i Kra Statistik till andra myndigheter IT/ Beställda återkommande från SCB, Skolverket m.fl Ansökningar och beslut från IT/ Ansvarig 5 år 10 år BEVARAS Papper Ca i Kra Skolverket Avskrifter och kopior som har IT/ tillkommit för att underlätta arbetet Klagomål och överklaganden, handlingar och beslut, övergripande LG Tillsyn, granskning från Skolinspektionen, övergripande, LG Papper Papper Ansvarig Ansvarig Beslut övriga, skriftliga Papper Ansvarig Arbetsmaterial och utkast IT/ Informationsmaterial/skrifter Kvalitetsredovisning, övergripande LG, årligen upprättad IT/ Ansvarig Papper Gymnasiechef Efter avslutat ärende 10 år BEVARAS Papper CA i Kra 5 år 10 år BEVARAS Papper CA i Kra 5 år 10 år BEVARAS Papper CA i Kra 5 år 10 år BEVARAS IT/ CA i Kra Om informationen är av tillfällig betydelse och inte innehåller viktiga sakuppgifter 5 år 10 år BEVARAS Papper Innehåller en bedömning av i vilken mån målen för utbildningen uppnåtts samt vilka åtgärder som behöver vidtas om målen ej uppnåtts. CA i Kra 16

17 Serie, handlingar Medium Förvaring Överföring till Överföring till Gallras/ Arkivformat/ Anmärkning närarkiv Centralarkiv bevaras databärare splaner Papper Gymnasiechef 5 år 10 år BEVARAS Papper CA i Kra sberättelser, samtliga Papper Gymnasiechef 5 år 10 år BEVARAS Papper CA i Kra enheter i LG sberättelse, Papper Gymnasiechef 5 år 10 år BEVARAS Papper CA i Kra övergripande LG Policydokument, LG Papper Ansvarig 5 år 10 år BEVARAS Papper CA i Kra Tjänsteskrivelser Papper Ansvarig 5 år 10 år BEVARAS Papper CA i Kra Protokoll/minnesanteckningar, kopior från annan myndighet vilket föranleder åtgärd eller är av betydelse för verksamheten Papper Ansvarig 5 år 10 år BEVARAS Papper CA i Kra Protokoll/minnesanteckningar, kopior från annan myndighet vilket inte föranleder åtgärd eller är av betydelse för verksamheten Papper Statsbidragsansökningar och rekvisitioner Papper Ansvarig Fullmakter Papper Ansvarig Cirkulär från SKL IT/ Rutinkorrespondens/skrivelser av IT/ tillfällig eller ringa betydelse 10 år 5 år 10 år BEVARAS Papper CA i Kra E-post lagras i e-postlåda, SMS i telefon fram till gallring 17

18 Serie, handlingar Medium Förvaring Överföring till Överföring till närarkiv Centralarkiv Handlingar rörande fördelning och Papper Ansvarig redovisning av premier och stipendier, LG Annonser, LG IT/ Fotografier, som belyser verksamheten i LG IT/ Författningstryck IT/ Produktkataloger IT/ Hemsidor IT Ansvarig Blanketter, gemensamma för LG Handlingar inkomna för kännedom och inte föranlett någon åtgärd samt allmän information Kopior av handlingar som i original förvaras på annat håll inom LKF eller hos andra myndigheter Logglistor för e-post, andra listor som inte behövs för att hitta handlingar som ska arkiveras IT/ Ansvarig IT/ IT/ IT/ Gallras/ Arkivformat/ bevaras databärare 3 år Anmärkning 5 år 10 år BEVARAS Papper Startsida/webbplatsens struktur tas ut på en gång/år samt vid större förändring. Tillfällig information gallras fortlöpande. CA i Kra 5 år 10 år BEVARAS Papper CA i Kra 18

19 Lapplands Gymnasium, gymnasieskola, gymnasiesärskola Kommun Serie, handlingar Medium Förvaring Överföring till närarkiv Gymnasieskolan Gymnasiesärskolan Överföring till Centralarkiv Gymnasieskolan, Gymnasiesärskolan Gallras/ Arkivformat/ Anmärkning bevaras databärare Minnesanteckningar Papper Pärm Efter avslutat 10 år BEVARAS Papper CA i GJKP personalkonferenser läsår Minnesanteckningar enhetsmöten Papper Pärm Efter avslutat 10 år BEVARAS Papper CA i GJKP läsår Minnesanteckningar programmöten, Papper Pärm Efter avslutat 10 år BEVARAS Papper CA i GJKP enhetsnivå läsår Minnesanteckningar programmöten, Papper Pärm Efter avslutat 10 år BEVARAS Papper CA i Kra övergripande LG läsår Minnesanteckningar ämnesmöten Papper Pärm Efter avslutat 10 år BEVARAS Papper CA i GJKP läsår Minnesanteckningar Papper Pärm Efter avslutat 10 år BEVARAS Papper CA i GJKP programråd/yrkesråd läsår Klassrådsprotokoll Papper Pärm, Efter avslutad 10 år BEVARAS Papper CA i GJKP mentor skolgång Klasskonferensprotokoll Papper Pärm Omgående 10 år BEVARAS Papper Anteckning som rör enskild elev noteras i elevakt. Se vidare om elevakt nedan. CA i GJKP Minnesanteckningar elevhälsoteam Papper Pärm Omgående 10 år BEVARAS Papper Avser övergripande elevhälsa. CA i GJKP Minnesanteckningar lokal samverkan, enhetsnivå IT/ Papper IT/Pärm Omgående 10 år BEVARAS Papper Ex. skola-facklig org, skola-soc/polis, skola-föreningar. CA i GJKP Övriga originalprotokoll och minnesanteckningar som rör skolans verksamhet Papper Pärm Omgående 10 år BEVARAS Papper Ex. Likabehandlingsgrupp, krisgrupp studentkommitté, elevråd stipendiekommitté CA i GJKP 19

20 Gymnasieskolan, Gymnasiesärskolan Serie, handlingar Medium Förvaring Överföring till Överföring till Gallras/ Arkivformat/ Anmärkning närarkiv Centralarkiv bevaras databärare Policydokument, enhetsspecifik Papper Pärm Omgående 10 år BEVARAS Papper Ordningsregler, alkohol- och drogpolicy, publik hemsida CA i GJKP Policydokument, övriga Papper Pärm Omgående 10 år BEVARAS Papper CA i GJKP enhetsspecifika Plan mot diskriminering och Papper Pärm Omgående 10 år BEVARAS Papper CA i GJKP, publik hemsida kränkande behandling Arbetsmiljöplan Papper Pärm Omgående 10 år BEVARAS Papper CA i GJKP Beslut skriftliga, övriga Papper Pärm Efter avslutat 10 år BEVARAS Papper CA i GJKP ärende Krisplaner Papper Pärm Omgående 10 år BEVARAS Papper CA i GJKP Utrymningsplan Papper Pärm När version ej längre är aktuell GJKP Dokument över rutiner Papper Pärm När version ej längre är aktuell Informationsmaterial IT/ IT/ Efter avslutat läsår 10 år BEVARAS Papper Uppdateras vid förändring. Aktuell version förvaras lättillgänglig. CA i 10 år BEVARAS Papper CA i GJKP 10 år BEVARAS Papper Utbud individuellt val, valbara kurser, programblad, skoltidning m.m. CA i GJKP Gallras efter avslutad skolgång Valblanketter (individuella val, valbara kurser) IT/ Extens/ Material från utbildningar, IT/ konferenser och seminarier Fotografier, egen verksamhet IT/ Läromedel, egenproducerade IT/ IT/ 10 år BEVARAS IT/ CA i GJKP Undervisningsplanering IT/ IT/ Tidigast när elev/grupp avslutat skolgången 20

21 Gymnasieskolan, Gymnasiesärskolan Serie, handlingar Medium Förvaring Överföring till Överföring till Gallras/ Arkivformat/ Anmärkning närarkiv Centralarkiv bevaras databärare Fotokataloger Papper Kartong Efter varje 10 år BEVARAS Papper CA i GJKP läsår Annonser Produktkataloger IT/ Externt inkommande informationsmaterial Övrigt material som rollups, skyltar Förteckning över fördelning av IT/ Pärm Efter avslutat 10 år BEVARAS Papper CA i GJKP premier och stipendier läsår Handlingar rörande Papper Pärm Efter avslutad 10 år BEVARAS Papper CA i GJKP utbytesstipendiater skolgång Schema,klass-(slutgiltigt) IT IT/schemaprogram Gallras efter avslutad skolgång. Publik hemsida Schema, lärar-, kurs IT IT/schemaprogram 3 år Publik hemsida Gymnasiearbeten IT/ Överlämnas till elev efter betygsättning Kvalitetsredovisningar, enhetsnivå IT/ IT/ Efter avslutat läsår Statistik, enhetsspecifik och IT/ IT/ Efter avslutat egenupprättad läsår Statistik till andra myndigheter t.ex IT/ SCB, Skolverket 10 år BEVARAS IT/ CA i GJKP 10 år BEVARAS IT/ CA i GJKP Kursutvärderingar IT/ IT/ Statistiken sammanställs ur ITsystem, varför varje enskild rapport kan återupptas 21

22 Serie, handlingar Medium Förvaring Överföring till Överföring till närarkiv Centralarkiv Sammanställning, IT/ IT/ kursutvärderingar Enkäter, egenproducerade i respektive enhet Enkäter, egenproducerade sammanställning IT/ IT/ IT/ IT/ Läsårsdata/läsårskalendarium Papper Pärm Efter avslutat läsår Katalog med alla klasser IT/ Extens/ Grupp-, kurslistor IT IT/schem a- program Övriga register/sammanställningar över elever Rapporter ur verksamhetssystem av tillfällig betydelse Efter avslutat läsår IT/ IT/ IT/ IT/ Gymnasieskolan, Gymnasiesärskolan Gallras/ Arkivformat/ Anmärkning bevaras databärare Sammanställningar som finns med som bilagor till protokoll/ minnesanteckningar arkiveras. Sammanställningar som finns med som bilagor i protokoll och minnesanteckningar arkiveras. 10 år BEVARAS Papper CA i GJKP, intranät 10 år BEVARAS IT/ Klasslistor bör innehålla skola, läsår, klassbeteckning, namn, personnummer och adress. CA i GJKP 22

23 Serie, handlingar Medium Förvaring Överföring till närarkiv Meddelande och information av IT/ IT/ tillfällig betydelse från myndigheter, andra rektorsområden, skolor m.fl Handlingar rörande samtycken enligt PuL Överföring till Centralarkiv Papper Pärm Gymnasieskolan, Gymnasiesärskolan Gallras/ Arkivformat/ Anmärkning bevaras databärare För t.ex bilder på hemsida. Samtycken bör vara tidsbegränsade och gallras tidigast efter avslutad skolgång. Gallras efter avslutad skolgång Avtal/överenskommelse med elev/vårdnadshavare Papper Pärm Handlingar rörande studieresor, Papper Pärm T.ex medgivande från skolresor och lägerskolor vårdnadshavare kring deltagande E-post/sms IT Pärm Efter avslutat 10 år Se Papper Meddelanden i ärenden som tillför ärende anmärkning något i sak ska skrivas ut och bevaras med ärendehandlingar. Meddelanden som rör enskilda elever och är av vikt skrivs ut och bifogas elevakt, se vidare om elevakt nedan. CA i GJKP Handlingar rörande projekt av IT/ IT/ 10 år BEVARAS Papper CA i GJKP särskild och/eller lokal betydelse Elevens val, inlämnad blankett Språkval Anmälan/avanmälan modersmålsundervisning Efter projektet avslutats Efter avslutad skolgång Efter avslutad skolgång Efter avslutad skolgång 23

24 Gymnasieskolan, Gymnasiesärskolan Serie, handlingar Medium Förvaring Överföring till Överföring till Gallras/ Arkivformat/ Anmärkning närarkiv Centralarkiv bevaras databärare Byte av program, ansökan Papper Pärm Får ske senast 1 oktober det avslutande året Byte av kurs, anhållan om Papper Pärm Gallras efter avslutad skolgång Ledighet för elev, ansökan Papper Pärm Efter avslutad skolgång Rutinkorrespondens/skrivelser av kortvarig betydelse för verksamheten IT/ E-post kan lagras i e-postlådan fram till gallring. Sms kan lagras i telefon fram till gallring Närvaro- och frånvarouppgifter IT Extens Efter avslutad skolgång Studieredovisning till CSN IT Extens Efter avslutad skolgång Information från CSN IT/ IT/ Kursplaner med betygskriterier, Papper Pärm Omgående 10 år BEVARAS Papper CA i GJKP lokalt utarbetade Beskrivningar, specialkurser eller kurser som kan läsas med olika innehåll Nationella prov i svenska och svenska som andra språk, elevlösningar, samtliga delar Sammanställningar över resultat i nationella prov i svenska och svenska som andra språk Nationella prov, elevlösningar i samtliga ämnen utom svenska Sammanställningar av resultat från nationella prov utom svenska Diagnostiska prov, elevlösningar Papper Pärm Omgående 20 år BEVARAS Papper Kopia biläggs examensbevis, gymnasieintyg samt studiebevis. CA i GJKP Papper Kartong Omgående 10 år BEVARAS Papper Klassvis i personnummerordning. CA i GJKP Papper Pärm/ kartong Omgående 10 år BEVARAS Papper CA i GJKP Papper Kartong Omgående 5 år Gallras 5 år efter provtillfället Papper IT/ Kartong/ IT/ Omgående 5 år Gallras 5 år efter provtillfället Efter avslutad skolgång 24

25 Serie, handlingar Medium Förvaring Överföring till Överföring till närarkiv Centralarkiv Svar på prov från eleverna, IT/ IT/ elevernas arbeten och liknande Underlag för betygsättning IT / IT/ Gymnasieskolan, Gymnasiesärskolan Gallras/ Arkivformat/ Anmärkning bevaras databärare Återlämnas till eleven, när det rättats och bedömts/betygsatts och betyg Anmälan till prövning Papper Pärm Resultat av prövning med anteckning om givet betyg Betygskataloger Papper Kartong/ Betyg, kopior Papper Kartong/ Studiebevis, kopior Papper Kartong/ Gymnasieintyg, kopior Papper Kartong/ inte kan omprövas Då betyget är satt och inte kan omprövas. Elevarbeten återlämnas till elev. Papper Pärm Omgående 20 år BEVARAS Papper Betyg ska framgå av betygskatalog. Rättelser och ändringar ska göras i befintlig betygskatalog, där det gamla betyget framgår. CA i GJKP Omgående 20 år BEVARAS Papper Kursvis. CA i GJKP Omgående 20 år BEVARAS Papper Examensbevis. Klassvis i bokstavsordning med en klasslista först med notering om elev ej erhållit examen. CA i GJKP Omgående 20 år BEVARAS Papper Elever som ej uppfyllt kraven för gymnasieexamen. Klassvis i bokstavsordning. CA i GJKP Omgående 20 år BEVARAS Papper Elever som avslutat ett Introduktionsprogram. CA i GJKP 25

Dokumenthanterings- och gallringsplan

Dokumenthanterings- och gallringsplan Reviderad 2015-06-22 Dokumenthanterings- och gallringsplan för 1 Innehåll Sid Inledning - om LKF:s dokumenthanterings- och gallringsplan 3 Förkortningar 4 LKF-allmänt, kansli, direktion 5 Styrdokument,

Läs mer

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet Nämndprotokoll med kallelser innehållande handlingar i urval PapperIT* O Närarkiv Kron.ordn. 4 år 20 Nämndens presidieprotokoll PapperIT* O Närarkiv Kron.ordn. Nämndens utskottsprotokoll PapperIT* O Närarkiv

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Barn- och utbildningsnämnden

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Barn- och utbildningsnämnden Tyresö Kommun DOKUMENTHANTERINGSPLAN Barn- och utbildningsnämnden Styrelsen/ledningen/nämnden Beslut om upptagningsområde Diarieförs När 5 år Likabehandlingsplaner, årliga planer för att förebygga Diarieförs

Läs mer

Dokumenthanteringsplan. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Dokumenthanteringsplan. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Dokumenthanteringsplan för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Fastställd Innehållsförteckning Anvisningar... 3 Administration. 4 Utskottsadministration, administration, förtroendevalda. 4 Ärendehantering

Läs mer

Elevakter i grundskolan

Elevakter i grundskolan Rutiner Datum 2015-06-30 Barn- och utbildningsförvaltningen Elevakter i grundskolan Elevakt upprättas så snart behovet finns, det vill säga när ett dokument som ska tillfogas elevakten upprättats eller

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Gymnasieskola Antagen att gälla från och med: 2011-12-14 Dnr: 27/11 Handlingsslag. Arkivläggs. Plats för plats efter antal år

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Gymnasieskola Antagen att gälla från och med: 2011-12-14 Dnr: 27/11 Handlingsslag. Arkivläggs. Plats för plats efter antal år Avtal, betalningsansvar 2 år upphörd giltighet Arbetsmaterial och underlag för upprättande av verksamhetsplaner m.m., rörande tjänstgöring och undervisning samt kopior av sådana Betyg. Betygskatalog /

Läs mer

SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN

SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN Myndighet Första giltighetsdatum Fastställd Reviderad Skolnämnden 2010-01-01 2009-11-18 133 2010-06-16 84 Handling Sortering Medium Förvaring Bevaras/Gallras Anmärkning

Läs mer

A B C D E F G H I J Bevara eller hanteringen process

A B C D E F G H I J Bevara eller hanteringen process 2 HR HR Administrera anställning Administrera anställning eller ange om den Hantera lärarbehörighet och karriärtjänster Hantera lärarbehörighet och karriärtjänster Uppgifter om lärarbehörighet Lärarlegitimatio

Läs mer

Utdrag ur Dokumenthanteringsplan; Förskola och skola

Utdrag ur Dokumenthanteringsplan; Förskola och skola Utdrag ur Dokumenthanteringsplan; Förskola och skola Gäller från 2007-10-03 Saknas handlingsslag i dokumenthanteringsplanen är gallring ej tillåten. Handlingar gallras/förstörs efter angivet antal år utöver

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän administration Antagen att gälla från och med: 2015-06-01 Dnr: 2015.65 Handlingsslag. Arkivläggs. Gallras (=förstöres)

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän administration Antagen att gälla från och med: 2015-06-01 Dnr: 2015.65 Handlingsslag. Arkivläggs. Gallras (=förstöres) Antal = hela kalender utöver ursprungset IT-system, förteckningar över och beskrivningar av använda och aktuella (Dokumentation över systemets uppbyggnad samt över använda hjälpmedel, systemdokumentation

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad SKN 875/15 Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad 7.2.3 Följa elevens lärande och utveckling Antagen av skolnämnden 2015-12-09 Gäller från och med 2016-01-01 Verksamhetsområde 7.2. Grundskola

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för ekologienheten

Dokumenthanteringsplan för ekologienheten Dokumenthanteringsplan för ekologienheten Fastställd 2014-10-21, dnr KS 2014/170 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Innehållsförteckning Dokumenthanteringsplan för ekologienheten... 2 Gallring...

Läs mer

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist för leverans till kommunarkivet. Bevaras 5 år. Pärm IT. Pärm IT. Vid inaktualitet.

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist för leverans till kommunarkivet. Bevaras 5 år. Pärm IT. Pärm IT. Vid inaktualitet. 70 Protokoll: Se även Gymnasieförvaltningen Protokoll / minnesanteckningar från Papper IT* O Exp. Kron.ordn. sammankomster rörande undervisning IT eller elevvård: Personalkonfe- rens, samarbetsnämnd, studie-

Läs mer

Läsårstider 7 1 3 Läromedel Beställningar av läromedel enl. avtal Läromedel, egenproducerade

Läsårstider 7 1 3 Läromedel Beställningar av läromedel enl. avtal Läromedel, egenproducerade A Verksamhetsområde, B-C Processgrupp/huvudprocess, D Handlingstyp 7 SKOLA 7 1 Gemensam skolverksamhet 7 1 1 Skolplikt 7 1 1 1 Interkommunala ärenden Planera utbildning 7 1 2 Personalförteckning, årlig

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Norrtälje Kommunala Vuxenutbildning

Dokumenthanteringsplan för Norrtälje Kommunala Vuxenutbildning FÖRFATTNINGSSAMLING Dokumenthanteringsplan för Norrtälje Kommunala Vuxenutbildning Antagen av utbildningsnämnden 2010-02-02, UN 4 1 NORRTÄLJE KOMMUN UTBILDNINGSNÄMNDEN 77 Norrtälje kommunala Vuxenutbildning

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad UTN 99/15 Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad 7.4.5 Utveckla och undervisa elever Antagen av utbildningsnämnden 2015-08-27 Gäller från och med 2015-09-01 Verksamhetsområde 7.4 Gymnasieskola

Läs mer

ARKIVPLAN / DOKUMENTHANTERINGSPLAN

ARKIVPLAN / DOKUMENTHANTERINGSPLAN Barn- och ungdomsnämnden ARKIVPLAN / DOKUMENTHANTERINGSPLAN Avseende administrativa delen, förskolan, fritid samt grundskolan inkl särskolan Fastställd av Barn- och ungdomsnämnden 2005-05-03 Dnr 05 BUF/0026

Läs mer

Rutin/Handling Media Original/Kopia Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist för Anmärkning leverans till Kommunarkivet

Rutin/Handling Media Original/Kopia Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist för Anmärkning leverans till Kommunarkivet Danderyds kommun Dokumenthanteringsplan 2011-12-30 Myndighet: Produktionsstyrelsen Beslutsdatum: Enhet: PRODUKTIONSKONTORET IT-stöd: Schoolsoft Administrativt stödsystem som hanterar och lagrar utbildningsrelaterade

Läs mer

BEVARANDE- OCH GALLRINGSPLAN FÖR NATURBRUKSGYMNASIER I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

BEVARANDE- OCH GALLRINGSPLAN FÖR NATURBRUKSGYMNASIER I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING BEVARANDE- OCH GALLRINGSPLAN FÖR NATURBRUKSGYMNASIER I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Handling Gallringsfrist A. PROTOKOLL OCH MINNESANTECKNINGAR Skolkonferensprotokoll Ledningsgruppens protokoll MBL-protokoll

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsprocessen

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsprocessen Dokumenthanteringsplan för sprocessen Fastställd 2013-10-17, dnr TSN 2013/53 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Direktupphandling... 2 Övriga upphandlingar...

Läs mer

Bevaras Papper/digitalt Administration X. Bevaras Papper/digitalt Administration

Bevaras Papper/digitalt Administration X. Bevaras Papper/digitalt Administration Förslag DOKUMENTHANTERINGSPLAN 2015 Handlingsslag Bevaras/Gallras efter antal år Medium Förvaras Diariet Microsoft Office 365 Anmärkning Styra och leda förbundet POLITIK - DIREKTION/BEREDNINGAR Fatta politiska

Läs mer

Ansvarig/ Förvaring. Handläggare, STJ PLUS, närarkivet i låst skåp/ registrator. STJ PLUS, närarkivet i låst skåp/ registrator

Ansvarig/ Förvaring. Handläggare, STJ PLUS, närarkivet i låst skåp/ registrator. STJ PLUS, närarkivet i låst skåp/ registrator Godkännande enligt LOV Social- och äldrenämnden 2009 LOV = Lagen om valfrihetssystem Ansökan om godkännande Diarieförs av registrator därefter ansvarar handläggaren för att ärendet uppdateras i. rensat

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02 Delegationsordning för barn- och utbildnings Antagen av barn- och utbildnings 2011-10-26. Tillägg 2012-04-25, kommunal vuxenutbildning om nationella kurser. Denna delegationsordning ersätter tidigare delegationer

Läs mer

Ekonomifrågor enligt ekonomipolicyn Uppdatering av beslutsattestantförteckning Beslut om löpande uppdateringar av den av nämnden årligen fastställda förteckningen av beslutsattestanter. Attestfrågor enligt

Läs mer

Informationshanteringsplan för barn- och utbildningsnämnden 2014

Informationshanteringsplan för barn- och utbildningsnämnden 2014 2014-01-20 BUN 2013.0501 Handläggare: Lars Jonsson, Barn -och utbildningsförvaltningen Barn och utbildningsnämnden Informationshanteringsplan för barn- och utbildningsnämnden 2014 Sammanfattning I enlighet

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Verksamhetsgemensamma dokument

Dokumenthanteringsplan Verksamhetsgemensamma dokument Handling/Upptagning Gallras/ Förvaras/ Anmärkning Anteckningar, egna Anteckningar som är avsedda för en själv och som inte sprids Arbetsgrupper, Gäller inte projektgrupper mötesanteckningar, eller samverkansgrupper.

Läs mer

TYRESÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. DOKUMENTPLAN FRÅN 1 JANUARI 2007 (Fastställd av Barn- och utbildningsnämnden 16, )

TYRESÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. DOKUMENTPLAN FRÅN 1 JANUARI 2007 (Fastställd av Barn- och utbildningsnämnden 16, ) TYRESÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden 1 DOKUMENTPLAN FRÅN 1 JANUARI 2007 (Fastställd av Barn- och utbildningsnämnden 16, 20070321) TYRESÖ KOMMUN DOKUMENTPLAN ALLMÄN FÖRVALTNING Centralt närarkiv Nämndens

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20041209 Dokumenthanteringsplan för Destination Norrköping KB, Norrköpings stadsarkivs beteckning 02 Fastställd av styrelsen för Destination Norrköping KB den 9 december 2004, 12.

Läs mer

2010-04-16 1(2) Dnr Bun 2010/118

2010-04-16 1(2) Dnr Bun 2010/118 2010-04-16 1(2) Bilaga 2:1 Dnr Bun 2010/118 ARKIVPAKET FÖR FÖRSKOLA OCH GRUNDSKOLA: 1. ALLMÄN ADMINISTRATIV VERKSAMHET - checklista för handlingar som årligen ska levereras till kommunarkivet Listan bygger

Läs mer

Författningssamling i Borlänge kommun. Dokumenthanteringsplan kommunstyrelsen Beslutad av kommunfullstyrelsen , 189

Författningssamling i Borlänge kommun. Dokumenthanteringsplan kommunstyrelsen Beslutad av kommunfullstyrelsen , 189 Författningssamling i Dokumenthanteringsplan kommunstyrelsen Beslutad av kommunfullstyrelsen 2016-10-04, 189 Metadata om dokumentet Dokumentnamn Dokumenthanteringsplan - kommunstyrelsen Dokumenttyp Plan

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Stadsarkivariens delegationsbeslut om planändringar: Redaktionella justeringar 20110418. DOKUMENTHANTERINGSPLAN för Utbildningskontoret fastställd Se inledande anteckning nedan. ändrad sid 1 (8) NSA bet.

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Huddinges kommunala grundskolor

Dokumenthanteringsplan för Huddinges kommunala grundskolor BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-01-09 GSN-2012/498.116 1 (4) HANDLÄGGARE Särkijärvi Zettervall, Karin Grundskolenämnden Karin.Sarkijarvi-Zettervall@huddinge.se

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20120613 Dokumenthanteringsplan för Överförmyndarenheten, Norrköpings stadsarkivs beteckning 93 Diarienummer ÖFM 2/2012 Fastställd av överförmyndaren den 13 juni 2012, 6. Enligt

Läs mer

Universitetsledningens kansli Registratur och arkiv. Dokumenthantering i EU-projekt

Universitetsledningens kansli Registratur och arkiv. Dokumenthantering i EU-projekt Universitetsledningens kansli Registratur och arkiv Dokumenthantering i EU-projekt Dokumenthantering i EU-projekt Vad vi ska prata om: Varför ska vi bevara Exempel på handlingar Diarieföring Gallring Arkivsäkerhet

Läs mer

Lagrum Kommentar/Villkor Delegat

Lagrum Kommentar/Villkor Delegat 1 Delegationsordning för utbildningsnämnden Beslutad 2015-11-25 89 A A1 A2 A3 A4 Allmänt Beslut i ärenden av så brådskande karaktär att nämndens beslut inte kan inväntas. Pröva utlämnande av allmän handling,

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan Antagen av Utbildningsnämnden 2015-06-16, 57 Gäller från antagande för Utbildningsförvaltningen PARTILLE KOMMUN DOKUMENTHANTERINGSPLAN Första giltighetsdatum Antagandedatum med paragraf

Läs mer

STÖDMATERIAL. Den individuella studieplanen i gymnasieskolan

STÖDMATERIAL. Den individuella studieplanen i gymnasieskolan STÖDMATERIAL Den individuella studieplanen i gymnasieskolan Den individuella studieplanen i gymnasieskolan Inledning Det här stödmaterialet riktar sig till dig som arbetar med individuella studieplaner

Läs mer

Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser

Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser om gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse RIB 2011:14 beslutade den 22 augusti 2011 Rekryteringsmyndigheten

Läs mer

Riktlinjer för dokumenthantering

Riktlinjer för dokumenthantering Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av (datum och ) Barn- och utbildningsnämnden (2007-12-04 ) Giltig fr.o.m. 2007-12-04 Dokumentansvarig Nämndsekreterare, barn- och utbildningsförvaltningen Gäller för Barn-

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Protokoll / Centrala samverkansgruppen - protokoll - kallelser Personalutskottet - protokoll - kallelser i pärm hos registrator i pärm hos registrator 5 år Papper: svenskt arkiv. Sparas elektroniskt i

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Barn- och familjenämnden. Antagen 2012-10-XX

Dokumenthanteringsplan Barn- och familjenämnden. Antagen 2012-10-XX Dokumenthanteringsplan Barn- och familjenämnden Antagen 2012-10-XX Innehållsförteckning Anvisningar.. 3 Administration. 4 Protokoll m.m.... 4 Ekonomi.. 4 Interkommunal ersättning... 5 Personal.. 6 Övrigt..

Läs mer

Tyresö Kommun DOKUMENTHANTERINGSPLAN

Tyresö Kommun DOKUMENTHANTERINGSPLAN Tyresö Kommun DOKUMENTHANTERINGSPLAN Kommunövergripande dokumenthanteringsplan Handlingstyp Nämndernas, styrelsernas och kommunfullmäktiges protokoll Papper Diarieförs Närarkiv 2 år/5 år Skickas årligen

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN 20 Media Original ADMINISTRATION Nämnd, protokoll, ärendelista PapperIT* O Kron. ordn. Utskott, protokoll PapperIT* O Kron. ordn. Presidium, protokoll, mötesanteckningar PapperIT* O Kron. ordn. 3-nämndsmöte,

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Enhet/verksamhet: BARN- OCH ELEVHÄLSAN Beslutad: KS 2017-xx-xx, dnr KFKS 2017/26 Upprättad:

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Enhet/verksamhet: BARN- OCH ELEVHÄLSAN Beslutad: KS 2017-xx-xx, dnr KFKS 2017/26 Upprättad: DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Enhet/verksamhet: BARN- OCH ELEVHÄLSAN Beslutad: KS 2017-xx-xx, dnr KFKS 2017/26 Upprättad: 2017-01-09 Uppdaterad: Övergripande information: Den 1 januari 2017 går

Läs mer

Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser

Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser om gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse RIB 2015:3 beslutade den 8 juni 2015. Rekryteringsmyndigheten

Läs mer

SKN Ej delegerade beslut 150128

SKN Ej delegerade beslut 150128 SKN j delegerade beslut 150128 Nr Område Lagrum VDR Anmärkning Besvär A 10 ALLMÄNNA ÄRNDN R A 19 Utdelning av stipendier och bidrag ur fonder / V nligt BLN 2014-06-10 p. 10 A 25 Beslut om skolenheter och

Läs mer

MOTIV FÖR BEVARANDE ELLER GALLRING

MOTIV FÖR BEVARANDE ELLER GALLRING Robertsfors kommun Kommunstyrelsens Barn och utbildningsverksamhet Fastställd 2011-10-25 Ks 167 2011-08-22 Maj-Britt Malmén 2 Allmänna handlingar som förekommer hos kommunen utgör vårt arkiv. Gallringsplanen

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.3.1 Hantera kompetensförsörjning Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01 Verksamhetsområde

Läs mer

HANDLINGSNAMN BEVARAS/GALLRAS ANMÄRKNING. Vid inaktualitet. 2 år. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Vid inaktualitet.

HANDLINGSNAMN BEVARAS/GALLRAS ANMÄRKNING. Vid inaktualitet. 2 år. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Vid inaktualitet. Första giltighetsdatum 2010-08-25 Dnr 214/2010 004 Dokumenthanteringsplanen är upprättad för att hålla en god ordning och ge överblick över förvaltningens allmänna handlingar. Den talar om vilka handlingstyper

Läs mer

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen.

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen. Författningssamling Antaget av styrelsen för Nässjö lärcenter: 2013-03-20 12 Reviderad: 2015-02-18 17 Styrelsens för Nässjö lärcenter delegationsordning Juridiska förutsättningar för delegering De juridiska

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Socialförvaltningen

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Socialförvaltningen DOKUMENTHANTERINGSPLAN Socialförvaltningen Fastställd av socialnämnden 2009-01-21 Reviderad 2009-09-16 RENSNING När ett ärende avslutas ska Akten/Patientjournalen rensas. Rensningen görs av respektive

Läs mer

Reglemente för gymnasienämnd Lapplands gymnasium

Reglemente för gymnasienämnd Lapplands gymnasium Reglemente för gymnasienämnd Lapplands gymnasium Antaget av direktionen för Lapplands kommunalförbund 2009-06-22, 33 Verksamhetsområde 1 Gymnasienämnden för Lapplands gymnasium fullgör Gällivare, Jokkmokks,

Läs mer

Södermöre kommundelsnämnd Kronologisk ordning Personalutv. 5 år Bevaras Bindes Protokoll

Södermöre kommundelsnämnd Kronologisk ordning Personalutv. 5 år Bevaras Bindes Protokoll 1(19) ORIGINALPROTOKOLL/ MINNESANTECKNINGAR Södermöre kommundelsnämnd Kronologisk ordning Personalutv. 5 år Bevaras Bindes Protokoll Bilagor till SKDN:s protokoll Diarieplansordning Diariet 5 år Bevaras

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för flykting- och invandrarverksamhet

Dokumenthanteringsplan för flykting- och invandrarverksamhet Dokumenthanteringsplan för flykting- och invandrarverksamhet Antagen: 2015-12-01. Dnr HN 2015/81 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Socialkontoret/Skolkontoret Kanslienheten Helena Edenborg

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Viadidaktnämnden

Dokumenthanteringsplan för Viadidaktnämnden Dnr VIAN/ 2013:56-004 Handläggare: Gunilla Porsvant Dokumenthanteringsplan för Viadidaktnämnden Förslag till beslut: Nämnden beslutar att fastställa Dokumenthanteringsplan för Viadidaktnämnden. Nämnden

Läs mer

Handlingstyp Registrering Förvaringsplats Gallring Slutarkiv Anmärkning

Handlingstyp Registrering Förvaringsplats Gallring Slutarkiv Anmärkning Verksamhetsområde: Styrande verksamhet Strukturenhet: 1.1 Fatta politiska beslut Närvarolista Ordnas systematiskt Resp. sekreterare 4 år Utgör underlag för arvodesutbetalning Kungörelse (annons) Ordnas

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för handlingar inom allmän administration i Burlövs kommun

Dokumenthanteringsplan för handlingar inom allmän administration i Burlövs kommun Dokumenthanteringsplan för handlingar inom allmän administration i Burlövs kommun Antagen av kommunstyrelsen 2012-12-03, 193 Dokumenthanteringsplanen omfattar de handlingar som förekommer i allmän administrativ

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Inklusive gallringsplan. Utbildningsnämnden. Fastställd av Utbildningsnämnden 2012-05-24

Dokumenthanteringsplan Inklusive gallringsplan. Utbildningsnämnden. Fastställd av Utbildningsnämnden 2012-05-24 Dokumenthanteringsplan Inklusive gallringsplan Utbildningsnämnden av Utbildningsnämnden 2012-05-24 Innehållsförteckning Arkivbeskrivning Organisationsplan Styrelse/nämnd för utbildning... 1 Styrning och

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för barnomsorg och utbildning

Dokumenthanteringsplan för barnomsorg och utbildning Dokumenthanteringsplan för barnomsorg och utbildning Fastställd 2015-03-27, dnr HN 2015/31 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Innehållsförteckning Dokumenthanteringsplan för barnomsorg och

Läs mer

Reviderad: Handlingarna finns att söka/förvaras. Levereras till kommunarkiv. Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid inaktualitet.

Reviderad: Handlingarna finns att söka/förvaras. Levereras till kommunarkiv. Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid inaktualitet. Allmän administration Avskrifter, kopior, utdrag, dubbletter och överexemplar som inkomna endast för kännedom Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid Delegationsbeslut Ja KS diarium Egenproducerat information,

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Stadsarkivariens delegationsbeslut om planändringar: 201506 08 Förkortningar: OSL = Offentlighets och sekretesslagen SL = Skollagen PUL = Personuppgiftslagen TF = Tryckfrihetsförordningen DOKUMENTHANTERINGSPLAN

Läs mer

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet Se även dokumenthanteringsplan för förvaltningen / de olika övriga enheterna Administration Elevhälsoprotokoll / elevstödjarprotokoll se anm. PapperIT* K Handläggare, OBS! Inom Elevhälsans verksamhet återfinns

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN 1(7) ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 23 april 2015, 78 och ersätter tidigare arkivreglemente, fastställt den 29 februari 1996, 22 Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782)

Läs mer

KLIPPANS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN ARKIVFÖRTECKNING

KLIPPANS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN ARKIVFÖRTECKNING KLIPPANS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN ARKIVFÖRTECKNING Handlingskategorier A. Protokoll B. Arkivkopior av utgående skrivelser C. Diarier D. Liggare och register E. Inkomna handlingar, korrespondens

Läs mer

HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR DIARIEFÖRING OCH ARKIVERING AV ÄRENDEN INOM UTBILDNING, GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ

HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR DIARIEFÖRING OCH ARKIVERING AV ÄRENDEN INOM UTBILDNING, GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ STYRDOKUMENT A 2016/17 HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR DIARIEFÖRING OCH ARKIVERING AV ÄRENDEN INOM UTBILDNING, GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ Publicerad 2016-10-12 Beslutsfattare Handläggare Hans Carlsten Annika

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Styrdokument Handläggare: Lars Jonsson 2011-03-22 GN 2011.0122 Gymnasienämnden Dokumenthanteringsplan Gymnasienämnden har den 14 april 2011, GN, fastställt dokumenthanteringsplan för nämnden Syfte Syftet

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden

Dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden Myndighet Kultur- och fritidsnämnd Verksamhet Kultur- och fritidsförvaltning Antagen 2013-10-01 Kultur- och fritidsnämnd 75 1 (6) Dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden Vad är syftet med

Läs mer

Lagrum Kommentar/Villkor Delegat

Lagrum Kommentar/Villkor Delegat 1 Delegationsordning för utbildningsnämnden Beslut UN 2016-09-07 56 A A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 Allmänt Beslut i ärenden av så brådskande karaktär att nämndens beslut inte kan inväntas. Pröva utlämnande av

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsprocessen

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsprocessen Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsprocessen Reviderad: 2015-10-22, Dnr TSN 2015/62 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Tekniska enheten Upphandling Dokumenthanteringsplan Datum 2015-10-22

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Nacka Socialtjänst, Äldreenheten Beslutad: Social- och äldrenämnden. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Nacka Socialtjänst, Äldreenheten Beslutad: Social- och äldrenämnden. Ansvarig/ Förvaring Anmälningar enl 14 kap 2 SoL (Lex Sarah) Anmälningar enl Lex Maria Arbetsmiljöbesiktningar, exv skyddsronder Enkätsammanställningar Papper (original, kopia) Papper (original, kopia) Diarienummer (Ädit)

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.3.2 Administrera löner och fmåner Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01 Verksamhetsområde

Läs mer

2014-11-14. Ansvarig/ Förvaring

2014-11-14. Ansvarig/ Förvaring 2014-11-14 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Enhet/verksamhet: ALLMÄN ADMINISTRATION - KOMMUNGEMENSAM Beslutad: på delegation 2014-10-23, anmäld i KS 2014-12-01, Dnr KFKS 2014/728-004 Upprättad:

Läs mer

Förslag DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN BESLUTADE 14 JANUARI 2011

Förslag DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN BESLUTADE 14 JANUARI 2011 Förslag DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN BESLUTADE 14 JANUARI 2011 Med tillämpning av 6 kap 34 kommunallagen delegeras till ordföranden eller vid förfall för denne förste eller

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Kultur- och fritidsnämnden Rådhuset

Dokumenthanteringsplan Kultur- och fritidsnämnden Rådhuset Dokumenthanteringsplan Kultur- och fritidsnämnden Rådhuset RÅDHUSET Kategori Handling Medium Förvaringsplats Gallras eller Administration Ansökningar om lotteritillstånd, diarieförda papper när 5 Administration

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan Stödprocesser i Torsby kommun 2.3 HR 2.3.2 Kompetensförsörjning Antagen av, datum och paragraf Version Kommunstyrelsen, 2016-11-28 205 1.0 Revidering: datum och paragraf Revideringen

Läs mer

Delegationsordning. Barn- och utbildningsnämnden i Tingsryds kommun. Dokumenttyp Kommunal författningssamling

Delegationsordning. Barn- och utbildningsnämnden i Tingsryds kommun. Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Fastställd Barn- och utbildningsnämnden 2011-08-31, 106 Reviderad 2012-11-21, 128 Reviderad 2015-06-17, 85 Diarienummer BUN 2015:86 Delegationsordning

Läs mer

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad:

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad: registre att söka/förva Levere till /gall Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 exemplar ska finnas i arkivet Avskrifter, kopior, utdrag, dubbletter och överexemplar inkomna

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652

Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652 Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun Delbeslut Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:1652 Delbeslut Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan Mjölby kommun Datum 2009-10-23 Dnr 43-2009:1652

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän Administration Antagen att gälla från och med: 2015-01-01 Dnr: 51/15 Handlingsslag. Gallras (=förstöres) Arkivläggs

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän Administration Antagen att gälla från och med: 2015-01-01 Dnr: 51/15 Handlingsslag. Gallras (=förstöres) Arkivläggs Allmän Administration Antagen att gälla från och med: 015-01-01 Dnr: 51/15 IT-system, förteckningar över och beskrivningar av använda och aktuella (Dokumentation över systemets uppbyggnad samt över använda

Läs mer

Delegationsordning för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Delegationsordning för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Delegationsordning för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Förkortningar: SFS Svensk författningssamling Sl Skollagen Gf Gymnasieförordningen Vf Vuxenutbildningsförordningen Ärenden Lagrum Delegat Anmärkning

Läs mer

Dokumentplan för barn- och utbildningsnämnden

Dokumentplan för barn- och utbildningsnämnden BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Lena Johansson 0554-191 87 lena.johansson@kil.se DOKUMENTPLAN 2012-10-15 Dokumentplan för barn- och utbildningsnämnden INLEDNING OCH SYFTE I offentlighets- och sekretesslagen

Läs mer

N wvarck, Estölis KOMMUN. Protokoll AIVIK. Minnesanteckningar div grupper

N wvarck, Estölis KOMMUN. Protokoll AIVIK. Minnesanteckningar div grupper N wvarck, 6661 Estölis KOMMUN Dokumenthanteringsplan Kommunledningskontoret allmän administration AMK=Arbetsmil. ökonmiittai Handling Förvarings- Till Gallringsfrist Anmärkn plats centralarkiv Minnesanteckningar/

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 1.1.4 Verksamhetsledning Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01 Verksamhetsområde

Läs mer

Entreprenad och samverkan

Entreprenad och samverkan Juridisk vägledning Reviderad mars 2017 Mer om Entreprenad och samverkan Entreprenad enligt skollagen är när en kommun, ett landsting eller en enskild huvudman, med bibehållet huvudmannaskap, sluter avtal

Läs mer

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist för leverans till kommunarkivet. O KS-närarkiv Pärm Bevaras 4 år. O KS-närarkiv Pärm Bevaras 4 år

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist för leverans till kommunarkivet. O KS-närarkiv Pärm Bevaras 4 år. O KS-närarkiv Pärm Bevaras 4 år 1 God revisionssed (tryckt handling) O KS-närarkiv 10 år --------- KS = Kommunstyrelsen Granskningsmaterial, fördjupad O KS-närarkiv 10 år --------- granskning Granskningsmaterial, årlig granskning Konsultrapporter

Läs mer

Dokumenthantering för kultur- och fritidsförvaltningen 2014, riktlinjer Arkivbildare: Kultur- och fritidsnämnden

Dokumenthantering för kultur- och fritidsförvaltningen 2014, riktlinjer Arkivbildare: Kultur- och fritidsnämnden Dokumenthantering för kultur- och fritidsförvaltningen 2014, riktlinjer bildare: Kultur- och fritidsnämnden ansvarig: Förvaltningschef Förvaltning: Kultur- och fritidsförvaltningen redogörare: Förvaltningssekreterare

Läs mer

C. Diarieföring Handling Förvaring Medium Gallringsfrist Till kommunarkivet Anmärkning

C. Diarieföring Handling Förvaring Medium Gallringsfrist Till kommunarkivet Anmärkning Dokumenthanteringsplan Gymnasie- och Vuxenutbildning Allmän administration A. Politisk verksamhet Kallelser/dagordningar GoV på Ekmfs001 (O:) Server 2 år - Närvarolistor Arbetsrum Pärm 1 år - Införs i

Läs mer

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet Se även dokumenthanteringsplan för förvaltningen / de olika övriga enheterna Administration Inkomna, upprättade och utgående diarieförda handlingar PapperIT* O / K Närarkiv, Exp. Kron. ordn. 4 år * med

Läs mer

Revidering av delegationsordning för gymnasiesärskolan

Revidering av delegationsordning för gymnasiesärskolan BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-10-08 GN-2013/294.111 1 (2) HANDLÄGGARE Steen Hodin, Ann-Britt 08-53536082 Ann-Britt.Steen-Hodin@huddinge.se Gymnasienämnden

Läs mer

Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26

Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26 Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26 Reviderad 2012-04-18: Punkt 7.3 Reviderad 2012-05-23: Punkt 10.4 Reviderad 2012-06-20: Punkt 5.7, punkt 14.1, ägg med två

Läs mer

Upphävande av riktlinjer för avtal/överenskommelse om pris för introduktionsprogram

Upphävande av riktlinjer för avtal/överenskommelse om pris för introduktionsprogram Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2015-06-17 Vår referens Hélen Salmose Utredare Tjänsteskrivelse Upphävande av riktlinjer för avtal/överenskommelse om pris för introduktionsprogram

Läs mer

Regler om gallring och återlämnande av handlingar från upphandling vid Högskolan Dalarna

Regler om gallring och återlämnande av handlingar från upphandling vid Högskolan Dalarna Regler om gallring och återlämnande av handlingar från upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2015-02-23 Reviderad: - Dnr: DUC 2015/244/10 Ersätter: Relaterade dokument: Policy för upphandling,

Läs mer

Delegationsordning för Lapplands kommunalförbund

Delegationsordning för Lapplands kommunalförbund Reviderad av direktionen 2012-06-26 Delegationsordning för Lapplands kommunalförbund Bestämmelser angående delegation 1. Denna delegationsordning har fastställts av direktionen 2010-06-28 att gälla från

Läs mer

Regler om gallring av allmänna handlingar av tillfällig eller ringa betydelse vid Stockholms universitet

Regler om gallring av allmänna handlingar av tillfällig eller ringa betydelse vid Stockholms universitet 1 (8) BESLUT 2014-11-06 Dnr SU FV 2.6.2-3133-14 Agneta Witte Åström Handläggare Tekniska avdelningen Regler om gallring av allmänna handlingar av tillfällig eller ringa betydelse vid Stockholms universitet

Läs mer

Gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse

Gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse Styrdokument Gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse Antagen av kommunfullmäktige, 280 Giltighetstid 2008-04-03 2011-12-31 2 (5) Beslutshistorik Gäller från Antagen av kommunfullmäktige,

Läs mer

forskningens behov Detta reglemente skall gälla även för de aktiebolag som kommunen äger ensam.

forskningens behov Detta reglemente skall gälla även för de aktiebolag som kommunen äger ensam. Sida 1/8 Arkivreglemente för Kungsbacka kommun Förutom de i arkivlagen (AL; SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den kommunala arkivvården inom

Läs mer

Föräldraråd 2011-11-30

Föräldraråd 2011-11-30 Agenda Nyheter Uterummet förändras Garantibesiktning av skolan Skolskogen Trafiksäkerhet Tillsyn skolinspektionen Nytt betygssystem Demografi Övriga frågor Syfte med Skolinspektionens tillsyn Skolinspektionens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1996:1206) om fristående skolor; SFS 2002:395 Utkom från trycket den 7 juni 2002 Omtryck utfärdad den 23 maj 2002. Regeringen föreskriver

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för personaladministration

Dokumenthanteringsplan för personaladministration Dokumenthanteringsplan för personaladministration Gällande från 2011-12-01, dnr KS 2011/160 Innehållsförteckning Dokumenthanteringsplan för personaladministration... 2 Gallring... 2 Leverans till arkivet...

Läs mer

Birgitta Nilsdotter HSH, Zoila Bengtsson HSK Avsnitt: 104 Dokumenthantering Utgåva: 10 Ersätter: HSH 2007-05-01, HSV 2007-05-01, HSK ---

Birgitta Nilsdotter HSH, Zoila Bengtsson HSK Avsnitt: 104 Dokumenthantering Utgåva: 10 Ersätter: HSH 2007-05-01, HSV 2007-05-01, HSK --- FÖRSLAG Dokumenthanteringsplan Hallands Sjukhus Administrativa handlingar* Innehållsförteckning Verksamhet/Rutin Sida Gemensam verksamhet Ledning, Samordning, Kansli 2 Avvikelser och anmälningar i vården

Läs mer