Dokumenthanterings- och gallringsplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dokumenthanterings- och gallringsplan"

Transkript

1 Dokumenthanterings- och gallringsplan för 1

2 Innehåll Sid Inledning - om LKF:s dokumenthanterings- och gallringsplan 3 Förkortningar 4 LKF-allmänt, kansli, direktion 5 Styrdokument, överordnade riktlinjer 5 Policydokument 5 Protokoll, politisk nivå 6 Handlingar inför direktionssammanträde 6 Revisorernas handlingar 6 Mål, uppföljning 7 Ekonomi 7 Personal 8 Avtal 10 Upphandling, inköp 10 Projekt med extern finansiering 11 Personuppgiftsombud 12 Övriga handlingar 13 Lapplands Gymnasium, gymnasienämnd 15 Lapplands Gymnasium, gymnasieskola, gymnasiesärskola 19 Lapplands Gymnasium, antagning 34 Lapplands lärcentra 36 Bilaga, Gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse Bilaga, kommunernas rutiner för överlämning till centralarkiv 2

3 Inledning om LKF:s dokumenthanterings- och gallringsplan Denna dokumenthanterings- och gallringsplan är antagen av LKF:s direktion att gälla från Direktionen fungerar i sin roll som förbundets högsta beslutande organ också som arkivmyndighet för alla verksamheter som hör till förbundet. Det överordnade syftet med planen är att fastslå vilka typer av handlingar som ska bevaras i närarkiv respektive centralarkiv samt efter vilka tidsperioder dessa skall överföras till respektive arkiv och/eller i förekommande fall gallras ut. Planen är också avsedd att fungera som ett stöd till all LKF-verksamhet och ett hjälpmedel som kvalitetssäkrar dokumenthanteringen i enlighet med gällande lagar. Närarkiv och centralarkiv respektive enhet inom förbundet våra fyra gymnasieskolor, våra fyra lärcentra samt vid centrala kansliet - finns närarkiv. För dessa närarkiv och de lokala rutinerna kring dessa ansvarar respektive chefer. Som centralarkiv för LKF fungerar respektive medlemskommuns centralarkiv. Av denna plan framgår att ett stort antal handlingar som exempelvis personalakter och betyg för elever vid överlämning till centralarkiv skall skickas till centralarkiv i den kommun där enheten är belägen. LKF har också en särskild överenskommelse med Kiruna kommun vilket innebär att planen föreskriver att vissa typer av handlingar som exempelvis styrdokument och direktionsprotokoll skall överlämnas till centralarkivet i Kiruna kommun. OBS: överlämning av handlingar till centralarkiv i någon av medlemskommunerna gäller den aktuella kommunens rutiner/blanketter för detta. Se även bilaga till denna plan. Gallringsfrist och tid för överföring till arkiv Om inte annat uttrycks explicit i texten, räknas samtliga tidsangivelser i denna plan från det datum då den aktuella handlingen upprättats. Om handlingar med nära koppling till respektive verksamhet En stor del av de handlingar/dokument som hanteras vid gymnasieskolorna och inom lärcentraorganisationerna är specifika för dessa verksamheter och har ofta bäring mot den speciallagstiftning och de förordningar som reglerar de olika utbildningsformerna. Detsamma gäller för delar av verksamheterna inom LKF:s kansli. I denna plan har därför merparten av dokumenten samlats i särskilda avsnitt för respektive verksamhet. En rekommendation till alla handläggare är att inledningsvis söka efter den aktuella typen av handling i det avsnitt som behandlar den aktuella verksamheten. Om skrivningarna i dessa avsnitt inte ger tillräcklig ledning går man därefter över till annat avsnitt i dokumenthanteringsplanen. Om allmänna handlingar och ev. sekretess Alla tjänstemän som har tillgång till LKF:s dokument ska utan oskäliga dröjsmål lämna ut allmänna handlingar till den som efterfrågar detta. Denna plan ger ingen information om huruvida vissa typer av handlingar innehåller personkänsliga uppgifter eller är belagda med sekretess. Detta kan förekomma inom exempelvis dokument kopplade till elev-/studerandeärenden och personalärenden. Handläggande måste alltid i det enskilda fallet kontrollera detta. Eventuella beslut om att belägga handling med sekretess fattas av ansvarig chef enligt aktuell delegationsordning. (Ett undantag utgörs av absolut sekretess under anbudstid inom pågående upphandlingar.) 3

4 Förkortningar CA i GJKP = Centralarkiv hos respektive kommun Gällivare, Jokkmokk, Kiruna, Pajala. Förkortningen anges som anmärkning i de fall en handling ska arkiveras i centralarkiv på den ort enheten är belägen. CA i Kra = Kiruna kommuns centralarkiv Förkortningen anges för de handlingar som ska arkiveras i Kiruna kommuns centralarkiv oavsett på vilken ort inom förbundet den aktuella enheten är belägen. Publik =Handlingen ska finnas tillgänglig på LKF:s publika hemsida hemsida Intranät =Handlingen ska finnas tillgänglig på LKF:s intranät LC LG Yh PUO =Lärcentra =Lapplands Gymnasium =Yrkeshögskola =Personuppgiftsombud 4

5 LKF-allmänt, kansli, direktion Kommun Kansli, Direktion Serie, handlingar Medium Förvaring/ IT-system Styrdokument, överordnade riktlinjer Överföring till närarkiv Överföring till Centralarkiv Kansli, Direktion Gallras/ Arkivformat/ bevaras databärare Anmärkning Förbundsordning Papper Pärm Omgående 10 år BEVARAS Papper CA i Kra, publik hemsida Direktionens arbetsordning Papper Pärm Omgående 10 år BEVARAS Papper CA i Kra, intranät Delegationsordning, direktion Papper Pärm Omgående 10 år BEVARAS Papper CA i Kra, intranät Attestreglemente Papper Pärm Omgående 10 år BEVARAS Papper CA i Kra, intranät Reglemente för gymnasienämnd Papper Pärm Omgående 10 år BEVARAS Papper CA i Kra, intranät Riktlinjer för intern kontroll Papper Pärm Omgående 10 år BEVARAS Papper CA i Kra, publik hemsida Internkontrollplaner Papper Pärm Omgående 10 år BEVARAS Papper CA i Kra, intranät Dokumenthanteringsplan, gallringsplan Papper Pärm Omgående 10 år BEVARAS Papper CA i Kra, intranät Riktlinjer för investeringar Papper Pärm Omgående 10 år BEVARAS Papper CA i Kra, intranät Ansvarsfördelning nyttigheter Papper Pärm Omgående 10 år BEVARAS Papper CA i Kra, publik hemsida Rutinbeskrivningar nyttigheter Papper Pärm Omgående 10 år BEVARAS Papper CA i Kra, publik hemsida Policydokument Personalhandbok Papper PA-strateg 5 år 10 år BEVARAS Papper CA i Kra, intranät Telefonpolicy Papper Pärm kansli Omgående 10 år BEVARAS Papper CA i Kra, intranät Representationspolicy Papper Pärm kansli Omgående 10 år BEVARAS Papper CA i Kra, intranät Policy för tjänstebilar, bränslekort Papper Pärm kansli Omgående 10 år BEVARAS Papper CA i Kra, intranät Policy mot bestickning/mutor Papper Pärm kansli Omgående 10 år BEVARAS Papper CA i Kra, intranät Upphandlingspolicy Se Upphandling, inköp 5

6 Kansli, Direktion Serie, handlingar Medium Förvaring/ IT-system Överföring till närarkiv Överföring till Centralarkiv Kansli, Direktion Gallras/ Arkivformat/ bevaras databärare Anmärkning Protokoll politisk nivå Direktionens sammanträdesprotokoll med bilagor Vuxenutbildningsutskottets protokoll med bilagor Papper Pärm Omgående 10 år BEVARAS Papper CA i Kra, publik hemsida Papper Pärm Omgående 10 år BEVARAS Papper CA i Kra, publik hemsida Handlingar inför direktionssammanträde, utskott, förteckning förtroendevalda Kallelser, dagordningar Papper Pärm Omgående 10 år Beslutsunderlag, utskickade Papper Pärm Omgående 10 år Förteckning förtroendevalda Pärm Omgående 10 år BEVARAS Papper CA i Kra Revisorernas handlingar Revisorernas protokoll Papper Pärm Omgående 10 år BEVARAS Papper CA i Kra Revisionsrapporter, Papper Pärm Omgående 10 år BEVARAS Papper CA i Kra revisionsberättelser Fördjupade granskningar Papper Pärm Omgående 10 år BEVARAS Papper CA i Kra Övriga allmänna handlingar revisorer Papper Pärm Omgående 10 år BEVARAS Papper CA i Kra 6

7 Kansli, Direktion Serie, handlingar Medium Förvaring/ IT-system Överföring till närarkiv Överföring till Centralarkiv Kansli, Direktion Gallras/ Arkivformat/ bevaras databärare Anmärkning Mål/uppföljning splaner Papper Pärm Omgående 5 år BEVARAS Papper CA i Kra Kvalitetsredovisningar, Papper Pärm Omgående 5 år BEVARAS Papper CA i Kra huvudmannanivå Se även enhetsnivå Riktade uppföljningar/utvärderingar IT/Papper Pärm Omgående 5 år BEVARAS Papper CA i Kra Enkäter, egenproducerade IT/Papper IT/Pärm Ekonomi Delårsredovisning, bokslut Papper Pärm 3 år 10 år BEVARAS Papper CA i Kra ekonom Årsredovisning, bokslut Papper Pärm 3 år 10 år BEVARAS Papper CA i Kra, publik hemsida ekonom Ekonomiska verifikat, underlag IT Agresso 10 år bokföring Ekonomiska verifikat, underlag Papper Pärm I samband med 10 år bokföring årsredovisning Budgetunderlag IT Agresso 10 år Momsredovisningar Papper Pärm 3 år 10 år ekonom Deklarationer Papper Pärm 3 år 10 år ekonom Statistik till andra myndigheter IT/ IT/ Beställda från SCB, Skolverket m fl 7

8 Kansli, Direktion Serie, handlingar Medium Förvaring/ IT-system Överföring till närarkiv Överföring till Centralarkiv Kansli, Direktion Gallras/ Arkivformat/ bevaras databärare Anmärkning Personal Personalakter för anställda under kansliet Personalakter för anställda vid övriga enheter Anställningsavtal för anställda under kansliet Anställningsavtal för anställda vid övriga enheter Pärm Omgående Efter avslutad anställning BEVARAS Papper CA i Kra Hanteras av personalavdelning i den kommun där enheten är belägen. Personalakt Omgående 10 år BEVARAS Papper CA i Kra Se vidare om personalakt ovan Personalakt Hanteras av personalavdelning i den kommun där enheten är belägen. Ledighetsansökan IT Personec Ledighetsansökan Papper Personalakt BEVARAS Papper Se vidare om personalakt ovan Beslut om bidrag från Af Papper Personalakt BEVARAS Papper Se vidare om personalakt ovan Handlingar i rehabiliteringsärende Papper Personalakt BEVARAS Papper Se vidare om personalakt ovan Utmätningsbeslut för anställda Papper Personalakt 10 år Kopia till löneavdelning i den kommun enheten är belägen. Se vidare om personalakt ovan Disciplinära åtgärder för anställda Papper Personalakt BEVARAS Papper Se vidare om personalakt ovan Reseräkningar för anställda IT Personec Reseräkningar, kvitton, utlägg Papper Pärm 5 år 10 år 8

9 Kansli, Direktion Kansli, Direktion Serie, handlingar Medium Förvaring/ Överföring till Överföring till Gallras/ Arkivformat/ Anmärkning IT-system närarkiv Centralarkiv bevaras databärare Uppsägning, avgång, entledigande Papper Personalakt BEVARAS Papper Se vidare om personalakt ovan Protokoll från överläggning eller Papper Pärm PAstrateg 5 år 10 år BEVARAS Papper CA i Kra förhandling enligt MBL, samverkan, övergripande nivå Information enligt MBL, övergripande Papper Pärm PAstrateg 5 år 10 år BEVARAS Papper CA i Kra nivå Pensionsbesked för anställda under kansliet Papper Personalakt 10 år BEVARAS Papper Se vidare om personalakt ovan Lönekartläggning Papper Pärm PAstrateg 5 år 10 år BEVARAS Papper CA i Kra Tidrapporter IT/ Arbetstidscheman IT/ Ansökningshandlingar IT HR-support Offentliga jobb För enheter i Jokkmokk nyttjas systemet Offentliga jobb Övriga: HR-support Handlingar, dokumentation, protokoll Papper Pärm 3 år 10 år BEVARAS Papper CA i GJKP inom systematiskt arbetsmiljöarbete Delegation arbetsmiljöuppgifter Papper Personalakt BEVARAS Papper Se vidare om personalakt ovan. Kopia ska förvaras hos överordnad chef. Handlingar i tillsynsärende från Arbetsmiljöverket Kollektivavtal med bilagor Papper Pärm PAstrateg Papper Pärm Omgående 10 år BEVARAS Papper CA i GJKP 5 år 10 år BEVARAS Papper CA i Kra 9

10 Kansli, Direktion Serie, handlingar Medium Förvaring/ IT-system Avtal Överföring till närarkiv Överföring till Centralarkiv Kansli, Direktion Gallras/ Arkivformat/ bevaras databärare Anmärkning Samarbetsavtal med kommuner, Papper Pärm Omgående 10 år BEVARAS Papper CA i Kra universitet, företag, organisationer Genomförandeavtal med universitet Papper Pärm Omgående 10 år BEVARAS Papper CA i Kra Avtal inom ramen för Papper Pärm Omgående 10 år BEVARAS Papper Se även under Projekt externfinansierade projekt/eu-projekt Avtal gällande upphandlade varor och tjänster Se under Upphandling och inköp Kollektivavtal, anställningsavtal Papper Se under Personal Avtal, övriga Papper Pärm 5 år 10 år BEVARAS Papper CA i GJKP Upphandling och inköp Förfrågningsunderlag (LKF:s egna samt vid samordnade upphandlingar) IT-system Visma TendSign Förfrågningsunderlag (LKF:s egna Papper Skåp samt vid samordnade upphandlingar) upphandl. samordnare Frågor/svar pågående upphandling IT-system Visma TendSign Tilldelningsbeslut, utvärdering IT-system Visma TendSign Tilldelningsbeslut, utvärdering Papper Skåp upphandl. samordnare Avtal gällande upphandlade varor och tjänster, Ej antagna anbud, avböjande att delta i upphandling, anteckningar referenstagning, skattekontroll Papper Skåp upphandl. samordnare Papper/IT Visma TendSign/ Pärm 10 år BEVARAS IT/Papper CA i Kra Omgående 10 år BEVARAS Papper CA i Kra 10 år BEVARAS IT/Papper CA i Kra 10 år BEVARAS IT/Papper Absolut sekretess under anbudstid CA i Kra Omgående 10 år BEVARAS Papper Absolut sekretess under anbudstid CA i Kra Omgående 10 år BEVARAS Papper CA i Kra 4 år 10

11 Kansli, Direktion Kansli, Direktion Serie, handlingar Medium Förvaring/ Överföring till Överföring till Gallras/ Arkivformat/ Anmärkning IT-system närarkiv Centralarkiv bevaras databärare Upphandlingspolicy Papper Pärm Omgående 10 år BEVARAS Papper CA i Kra intranät Förteckning LKF:s ramavtal Papper Pärm intranät Dokumentation direktupphandlingar på respektive enhet Papper Ansvarig chef 3 år 10 år Projekt med extern finansiering Projektansökan, projektbeskrivning, projektdirektiv Papper Pärm projektledare Beslut från utbetalande myndighet Papper Pärm projektledare Delredovisningar, rekvisitioner Papper Pärm projektledare Slutredovisningar, rekvisitioner Papper Pärm projektledare Ekonomiska verifikat inom Papper Pärm projektredovisning projektledare Protokoll, möten inom Papper Pärm projektorganisation projektledare Rutinmässig korrespondens, Papper Pärm minnesanteckningar, projektledare tjänsteanteckningar inom projekt Ansökningar, beslut Skolverket, Yhmyndigheten, övergripande nivå LC Efter avslutad projekttid Efter avslutad projekttid Efter avslutad projekttid Efter avslutad projekttid Efter avslutad projekttid Efter avslutad projekttid 10 år BEVARAS Papper CA i Kra 18 år 18 år 10 år BEVARAS Papper CA i Kra 18 år 18 år Papper Pärm Omgående 10 år BEVARAS Papper CA i Kra 11

12 Kansli, Direktion Serie, handlingar Medium Förvaring/ IT-system Överföring till närarkiv Överföring till Centralarkiv Kansli, Direktion Gallras/ Arkivformat/ bevaras databärare Anmärkning Personuppgiftsombud (PUO) Anmälan om behandling av personuppgifter till PUO Anmälan om PUO till Datainspektionen Entledigande av tidigare anmält PUO Förordnande av PUO Papper Pärm omgående 10 år BEVARAS CA i Kra Information till PUO från Datainspektionen Inrättande av PUO Papper Pärm omgående 10 år BEVARAS CA i Kra Registerförteckning Papper Pärm PUO 10 år BEVARAS CA i Kra Registerutdrag, begäran och svar Papper Aktuell 1 år handläggare Personuppgiftsbiträde, avtal och instruktioner Förs in i de avtal där personuppgifter behandlas - se respektive typ av avtal. Personuppgifter inom LKF - lathund Papper Pärm PUO 5 år 10 år intranät. 12

13 Kansli, Direktion Serie, handlingar Medium Förvaring/ IT-system Överföring till närarkiv Överföring till Centralarkiv Kansli, Direktion Gallras/ Arkivformat/ bevaras databärare Anmärkning Övriga handlingar Tillsyn, granskning från Skolinspektionen, Yh-myndighet,huvudmannanivå Papper Pärm 5 år 10 år BEVARAS Papper CA i Kra Se även avsnitt för Lapplands Gymnasium och Lapplands lärcentra gällande tillsyn, granskning av enhet och enskilda elevärenden Papper Pärm kansli 5 år 10 år BEVARAS Papper CA Kra Tillsyn, granskning Länsstyrelse, Energimyndighet Överklagande,/ överprövning av beslut Papper Pärm 5 år 10 år BEVARAS Papper CA i GJKP till förvaltningsrätt, kammarrätt, annan ansvarig instans eller nämnd Tjänsteskrivelser Papper Ansvarig 5 år 10 år BEVARAS Papper CA i GJKP Fullmakter Papper Ansvarig 5 år 10 år BEVARAS Papper CA i GJKP Övriga allmänna handlingar till/från Papper Pärm kansli 5 år 10 år BEVARAS Papper CA Kra LKF som juridisk person/huvudman Allmän information IT/Papper Korrespondens, e-post, rutinmässig IT/Papper Outlook Korrespondens, rutinmässig Papper Tjänsteanteckningar, rutinmässiga IT/Papper Minnesanteckningar från interna IT/Papper arbetsgrupper Minnesanteckningar, ledningsgrupper, styrgrupper E-post kan lagras i e- postlåda/dator fram till gallring. Sms kan lagras i telefon fram till gallring. IT/Papper Resp chef 5 år 10 år BEVARAS Papper Om de innehåller beslut som påverkar ärende/verksamhet. 13

14 Kansli, Direktion Serie, handlingar Medium Förvaring/ IT-system Försäkringsbesked, information kring Papper Ansvarig försäkringar, elever, studerande, personal Listor för e-post eller andra listor som inte behövs för att hitta handlingar som ska arkiveras Kopior av handlingar som i original förvaras på annat håll inom kommunalförbundet eller hos andra myndigheter Hemsidor IT Ansvarig Kansli, Direktion Överföring till Överföring till Gallras/ Arkivformat/ Anmärkning närarkiv Centralarkiv bevaras databärare 5 år 10 år BEVARAS Papper CA i Kra 5 år 10 år BEVARAS Papper Startsida/webbplatsens struktur tas ut på en gång/år samt vid större förändring. Tillfällig information gallras fortlöpande. CA Kra 14

15 Lapplands Gymnasium, Kommun Serie, handlingar Medium Förvaring Överföring Överföring till Gallras/ Arkivformat/ Anmärkning till närarkiv Centralarkiv bevaras databärare Protokoll, gymnasienämnd Papper Ansvarig 5 år 10 år BEVARAS Papper CA i Kra, publik hemsida Protokoll arbetsutskott, kommittéer Papper Ansvarig 5 år 10 år BEVARAS Papper CA i Kra mm där förtroendevalda ledamöter ingår Minnesanteckningar, ledningsgrupp Papper Ansvarig 5 år 10 år BEVARAS Papper Övriga protokoll och minnesanteckningar där planeringsfrågor eller admin.frågor behandlas Papper Ansvarig Protokoll, personalkonferenser Papper Ansvarig Övriga minnesanteckningar och Papper Ansvarig protokoll rörande verksamheten Föredragningslistor, dagordningar Papper Ansvarig och kallelser till sammanträden CA i Kra 5 år 10 år BEVARAS Papper CA i Kra 5 år 10 år BEVARAS Papper CA i Kra 5 år 10 ÅR BEVARAS Papper CA i Kra 2 år Om de fungerar som register till protokoll bör de bevaras Läsårsdata, LG Papper Ansvarig 5 år 10 år BEVARAS Papper CA i Kra, publik hemsida Enkäter, egenproducerade LG IT/ Gallras när sammanställning gjorts Enkäter (inkommande samt svar) IT/ Gallras när sammanställning gjorts 15

16 Serie, handlingar Medium Förvaring Överföring till Överföring till Gallras/ Arkivformat/ Anmärkning närarkiv Centralarkiv bevaras databärare Enkäter, sammanställning LG IT/ Ansvarig 5 år 10 år BEVARAS IT/ CA i Kra Statistik, LG IT/ Ansvarig 5 år 10 år BEVARAS IT/ CA i Kra Statistiska rapporter, LG IT/ Ansvarig 5 år 10 år BEVARAS IT/ Upprättade rapporter av vikt för att visa verksamheten bevaras, övriga gallras vid. CA i Kra Statistik till andra myndigheter IT/ Beställda återkommande från SCB, Skolverket m.fl Ansökningar och beslut från IT/ Ansvarig 5 år 10 år BEVARAS Papper Ca i Kra Skolverket Avskrifter och kopior som har IT/ tillkommit för att underlätta arbetet Klagomål och överklaganden, handlingar och beslut, övergripande LG Tillsyn, granskning från Skolinspektionen, övergripande, LG Papper Papper Ansvarig Ansvarig Beslut övriga, skriftliga Papper Ansvarig Arbetsmaterial och utkast IT/ Informationsmaterial/skrifter Kvalitetsredovisning, övergripande LG, årligen upprättad IT/ Ansvarig Papper Gymnasiechef Efter avslutat ärende 10 år BEVARAS Papper CA i Kra 5 år 10 år BEVARAS Papper CA i Kra 5 år 10 år BEVARAS Papper CA i Kra 5 år 10 år BEVARAS IT/ CA i Kra Om informationen är av tillfällig betydelse och inte innehåller viktiga sakuppgifter 5 år 10 år BEVARAS Papper Innehåller en bedömning av i vilken mån målen för utbildningen uppnåtts samt vilka åtgärder som behöver vidtas om målen ej uppnåtts. CA i Kra 16

17 Serie, handlingar Medium Förvaring Överföring till Överföring till Gallras/ Arkivformat/ Anmärkning närarkiv Centralarkiv bevaras databärare splaner Papper Gymnasiechef 5 år 10 år BEVARAS Papper CA i Kra sberättelser, samtliga Papper Gymnasiechef 5 år 10 år BEVARAS Papper CA i Kra enheter i LG sberättelse, Papper Gymnasiechef 5 år 10 år BEVARAS Papper CA i Kra övergripande LG Policydokument, LG Papper Ansvarig 5 år 10 år BEVARAS Papper CA i Kra Tjänsteskrivelser Papper Ansvarig 5 år 10 år BEVARAS Papper CA i Kra Protokoll/minnesanteckningar, kopior från annan myndighet vilket föranleder åtgärd eller är av betydelse för verksamheten Papper Ansvarig 5 år 10 år BEVARAS Papper CA i Kra Protokoll/minnesanteckningar, kopior från annan myndighet vilket inte föranleder åtgärd eller är av betydelse för verksamheten Papper Statsbidragsansökningar och rekvisitioner Papper Ansvarig Fullmakter Papper Ansvarig Cirkulär från SKL IT/ Rutinkorrespondens/skrivelser av IT/ tillfällig eller ringa betydelse 10 år 5 år 10 år BEVARAS Papper CA i Kra E-post lagras i e-postlåda, SMS i telefon fram till gallring 17

18 Serie, handlingar Medium Förvaring Överföring till Överföring till närarkiv Centralarkiv Handlingar rörande fördelning och Papper Ansvarig redovisning av premier och stipendier, LG Annonser, LG IT/ Fotografier, som belyser verksamheten i LG IT/ Författningstryck IT/ Produktkataloger IT/ Hemsidor IT Ansvarig Blanketter, gemensamma för LG Handlingar inkomna för kännedom och inte föranlett någon åtgärd samt allmän information Kopior av handlingar som i original förvaras på annat håll inom LKF eller hos andra myndigheter Logglistor för e-post, andra listor som inte behövs för att hitta handlingar som ska arkiveras IT/ Ansvarig IT/ IT/ IT/ Gallras/ Arkivformat/ bevaras databärare 3 år Anmärkning 5 år 10 år BEVARAS Papper Startsida/webbplatsens struktur tas ut på en gång/år samt vid större förändring. Tillfällig information gallras fortlöpande. CA i Kra 5 år 10 år BEVARAS Papper CA i Kra 18

19 Lapplands Gymnasium, gymnasieskola, gymnasiesärskola Kommun Serie, handlingar Medium Förvaring Överföring till närarkiv Gymnasieskolan Gymnasiesärskolan Överföring till Centralarkiv Gymnasieskolan, Gymnasiesärskolan Gallras/ Arkivformat/ Anmärkning bevaras databärare Minnesanteckningar Papper Pärm Efter avslutat 10 år BEVARAS Papper CA i GJKP personalkonferenser läsår Minnesanteckningar enhetsmöten Papper Pärm Efter avslutat 10 år BEVARAS Papper CA i GJKP läsår Minnesanteckningar programmöten, Papper Pärm Efter avslutat 10 år BEVARAS Papper CA i GJKP enhetsnivå läsår Minnesanteckningar programmöten, Papper Pärm Efter avslutat 10 år BEVARAS Papper CA i Kra övergripande LG läsår Minnesanteckningar ämnesmöten Papper Pärm Efter avslutat 10 år BEVARAS Papper CA i GJKP läsår Minnesanteckningar Papper Pärm Efter avslutat 10 år BEVARAS Papper CA i GJKP programråd/yrkesråd läsår Klassrådsprotokoll Papper Pärm, Efter avslutad 10 år BEVARAS Papper CA i GJKP mentor skolgång Klasskonferensprotokoll Papper Pärm Omgående 10 år BEVARAS Papper Anteckning som rör enskild elev noteras i elevakt. Se vidare om elevakt nedan. CA i GJKP Minnesanteckningar elevhälsoteam Papper Pärm Omgående 10 år BEVARAS Papper Avser övergripande elevhälsa. CA i GJKP Minnesanteckningar lokal samverkan, enhetsnivå IT/ Papper IT/Pärm Omgående 10 år BEVARAS Papper Ex. skola-facklig org, skola-soc/polis, skola-föreningar. CA i GJKP Övriga originalprotokoll och minnesanteckningar som rör skolans verksamhet Papper Pärm Omgående 10 år BEVARAS Papper Ex. Likabehandlingsgrupp, krisgrupp studentkommitté, elevråd stipendiekommitté CA i GJKP 19

20 Gymnasieskolan, Gymnasiesärskolan Serie, handlingar Medium Förvaring Överföring till Överföring till Gallras/ Arkivformat/ Anmärkning närarkiv Centralarkiv bevaras databärare Policydokument, enhetsspecifik Papper Pärm Omgående 10 år BEVARAS Papper Ordningsregler, alkohol- och drogpolicy, publik hemsida CA i GJKP Policydokument, övriga Papper Pärm Omgående 10 år BEVARAS Papper CA i GJKP enhetsspecifika Plan mot diskriminering och Papper Pärm Omgående 10 år BEVARAS Papper CA i GJKP, publik hemsida kränkande behandling Arbetsmiljöplan Papper Pärm Omgående 10 år BEVARAS Papper CA i GJKP Beslut skriftliga, övriga Papper Pärm Efter avslutat 10 år BEVARAS Papper CA i GJKP ärende Krisplaner Papper Pärm Omgående 10 år BEVARAS Papper CA i GJKP Utrymningsplan Papper Pärm När version ej längre är aktuell GJKP Dokument över rutiner Papper Pärm När version ej längre är aktuell Informationsmaterial IT/ IT/ Efter avslutat läsår 10 år BEVARAS Papper Uppdateras vid förändring. Aktuell version förvaras lättillgänglig. CA i 10 år BEVARAS Papper CA i GJKP 10 år BEVARAS Papper Utbud individuellt val, valbara kurser, programblad, skoltidning m.m. CA i GJKP Gallras efter avslutad skolgång Valblanketter (individuella val, valbara kurser) IT/ Extens/ Material från utbildningar, IT/ konferenser och seminarier Fotografier, egen verksamhet IT/ Läromedel, egenproducerade IT/ IT/ 10 år BEVARAS IT/ CA i GJKP Undervisningsplanering IT/ IT/ Tidigast när elev/grupp avslutat skolgången 20

21 Gymnasieskolan, Gymnasiesärskolan Serie, handlingar Medium Förvaring Överföring till Överföring till Gallras/ Arkivformat/ Anmärkning närarkiv Centralarkiv bevaras databärare Fotokataloger Papper Kartong Efter varje 10 år BEVARAS Papper CA i GJKP läsår Annonser Produktkataloger IT/ Externt inkommande informationsmaterial Övrigt material som rollups, skyltar Förteckning över fördelning av IT/ Pärm Efter avslutat 10 år BEVARAS Papper CA i GJKP premier och stipendier läsår Handlingar rörande Papper Pärm Efter avslutad 10 år BEVARAS Papper CA i GJKP utbytesstipendiater skolgång Schema,klass-(slutgiltigt) IT IT/schemaprogram Gallras efter avslutad skolgång. Publik hemsida Schema, lärar-, kurs IT IT/schemaprogram 3 år Publik hemsida Gymnasiearbeten IT/ Överlämnas till elev efter betygsättning Kvalitetsredovisningar, enhetsnivå IT/ IT/ Efter avslutat läsår Statistik, enhetsspecifik och IT/ IT/ Efter avslutat egenupprättad läsår Statistik till andra myndigheter t.ex IT/ SCB, Skolverket 10 år BEVARAS IT/ CA i GJKP 10 år BEVARAS IT/ CA i GJKP Kursutvärderingar IT/ IT/ Statistiken sammanställs ur ITsystem, varför varje enskild rapport kan återupptas 21

22 Serie, handlingar Medium Förvaring Överföring till Överföring till närarkiv Centralarkiv Sammanställning, IT/ IT/ kursutvärderingar Enkäter, egenproducerade i respektive enhet Enkäter, egenproducerade sammanställning IT/ IT/ IT/ IT/ Läsårsdata/läsårskalendarium Papper Pärm Efter avslutat läsår Katalog med alla klasser IT/ Extens/ Grupp-, kurslistor IT IT/schem a- program Övriga register/sammanställningar över elever Rapporter ur verksamhetssystem av tillfällig betydelse Efter avslutat läsår IT/ IT/ IT/ IT/ Gymnasieskolan, Gymnasiesärskolan Gallras/ Arkivformat/ Anmärkning bevaras databärare Sammanställningar som finns med som bilagor till protokoll/ minnesanteckningar arkiveras. Sammanställningar som finns med som bilagor i protokoll och minnesanteckningar arkiveras. 10 år BEVARAS Papper CA i GJKP, intranät 10 år BEVARAS IT/ Klasslistor bör innehålla skola, läsår, klassbeteckning, namn, personnummer och adress. CA i GJKP 22

23 Serie, handlingar Medium Förvaring Överföring till närarkiv Meddelande och information av IT/ IT/ tillfällig betydelse från myndigheter, andra rektorsområden, skolor m.fl Handlingar rörande samtycken enligt PuL Överföring till Centralarkiv Papper Pärm Gymnasieskolan, Gymnasiesärskolan Gallras/ Arkivformat/ Anmärkning bevaras databärare För t.ex bilder på hemsida. Samtycken bör vara tidsbegränsade och gallras tidigast efter avslutad skolgång. Gallras efter avslutad skolgång Avtal/överenskommelse med elev/vårdnadshavare Papper Pärm Handlingar rörande studieresor, Papper Pärm T.ex medgivande från skolresor och lägerskolor vårdnadshavare kring deltagande E-post/sms IT Pärm Efter avslutat 10 år Se Papper Meddelanden i ärenden som tillför ärende anmärkning något i sak ska skrivas ut och bevaras med ärendehandlingar. Meddelanden som rör enskilda elever och är av vikt skrivs ut och bifogas elevakt, se vidare om elevakt nedan. CA i GJKP Handlingar rörande projekt av IT/ IT/ 10 år BEVARAS Papper CA i GJKP särskild och/eller lokal betydelse Elevens val, inlämnad blankett Språkval Anmälan/avanmälan modersmålsundervisning Efter projektet avslutats Efter avslutad skolgång Efter avslutad skolgång Efter avslutad skolgång 23

24 Gymnasieskolan, Gymnasiesärskolan Serie, handlingar Medium Förvaring Överföring till Överföring till Gallras/ Arkivformat/ Anmärkning närarkiv Centralarkiv bevaras databärare Byte av program, ansökan Papper Pärm Får ske senast 1 oktober det avslutande året Byte av kurs, anhållan om Papper Pärm Gallras efter avslutad skolgång Ledighet för elev, ansökan Papper Pärm Efter avslutad skolgång Rutinkorrespondens/skrivelser av kortvarig betydelse för verksamheten IT/ E-post kan lagras i e-postlådan fram till gallring. Sms kan lagras i telefon fram till gallring Närvaro- och frånvarouppgifter IT Extens Efter avslutad skolgång Studieredovisning till CSN IT Extens Efter avslutad skolgång Information från CSN IT/ IT/ Kursplaner med betygskriterier, Papper Pärm Omgående 10 år BEVARAS Papper CA i GJKP lokalt utarbetade Beskrivningar, specialkurser eller kurser som kan läsas med olika innehåll Nationella prov i svenska och svenska som andra språk, elevlösningar, samtliga delar Sammanställningar över resultat i nationella prov i svenska och svenska som andra språk Nationella prov, elevlösningar i samtliga ämnen utom svenska Sammanställningar av resultat från nationella prov utom svenska Diagnostiska prov, elevlösningar Papper Pärm Omgående 20 år BEVARAS Papper Kopia biläggs examensbevis, gymnasieintyg samt studiebevis. CA i GJKP Papper Kartong Omgående 10 år BEVARAS Papper Klassvis i personnummerordning. CA i GJKP Papper Pärm/ kartong Omgående 10 år BEVARAS Papper CA i GJKP Papper Kartong Omgående 5 år Gallras 5 år efter provtillfället Papper IT/ Kartong/ IT/ Omgående 5 år Gallras 5 år efter provtillfället Efter avslutad skolgång 24

25 Serie, handlingar Medium Förvaring Överföring till Överföring till närarkiv Centralarkiv Svar på prov från eleverna, IT/ IT/ elevernas arbeten och liknande Underlag för betygsättning IT / IT/ Gymnasieskolan, Gymnasiesärskolan Gallras/ Arkivformat/ Anmärkning bevaras databärare Återlämnas till eleven, när det rättats och bedömts/betygsatts och betyg Anmälan till prövning Papper Pärm Resultat av prövning med anteckning om givet betyg Betygskataloger Papper Kartong/ Betyg, kopior Papper Kartong/ Studiebevis, kopior Papper Kartong/ Gymnasieintyg, kopior Papper Kartong/ inte kan omprövas Då betyget är satt och inte kan omprövas. Elevarbeten återlämnas till elev. Papper Pärm Omgående 20 år BEVARAS Papper Betyg ska framgå av betygskatalog. Rättelser och ändringar ska göras i befintlig betygskatalog, där det gamla betyget framgår. CA i GJKP Omgående 20 år BEVARAS Papper Kursvis. CA i GJKP Omgående 20 år BEVARAS Papper Examensbevis. Klassvis i bokstavsordning med en klasslista först med notering om elev ej erhållit examen. CA i GJKP Omgående 20 år BEVARAS Papper Elever som ej uppfyllt kraven för gymnasieexamen. Klassvis i bokstavsordning. CA i GJKP Omgående 20 år BEVARAS Papper Elever som avslutat ett Introduktionsprogram. CA i GJKP 25

Dokumenthanterings- och gallringsplan

Dokumenthanterings- och gallringsplan Reviderad 2015-06-22 Dokumenthanterings- och gallringsplan för 1 Innehåll Sid Inledning - om LKF:s dokumenthanterings- och gallringsplan 3 Förkortningar 4 LKF-allmänt, kansli, direktion 5 Styrdokument,

Läs mer

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet Nämndprotokoll med kallelser innehållande handlingar i urval PapperIT* O Närarkiv Kron.ordn. 4 år 20 Nämndens presidieprotokoll PapperIT* O Närarkiv Kron.ordn. Nämndens utskottsprotokoll PapperIT* O Närarkiv

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Gymnasieskola Antagen att gälla från och med: 2011-12-14 Dnr: 27/11 Handlingsslag. Arkivläggs. Plats för plats efter antal år

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Gymnasieskola Antagen att gälla från och med: 2011-12-14 Dnr: 27/11 Handlingsslag. Arkivläggs. Plats för plats efter antal år Avtal, betalningsansvar 2 år upphörd giltighet Arbetsmaterial och underlag för upprättande av verksamhetsplaner m.m., rörande tjänstgöring och undervisning samt kopior av sådana Betyg. Betygskatalog /

Läs mer

SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN

SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN Myndighet Första giltighetsdatum Fastställd Reviderad Skolnämnden 2010-01-01 2009-11-18 133 2010-06-16 84 Handling Sortering Medium Förvaring Bevaras/Gallras Anmärkning

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän administration Antagen att gälla från och med: 2015-06-01 Dnr: 2015.65 Handlingsslag. Arkivläggs. Gallras (=förstöres)

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän administration Antagen att gälla från och med: 2015-06-01 Dnr: 2015.65 Handlingsslag. Arkivläggs. Gallras (=förstöres) Antal = hela kalender utöver ursprungset IT-system, förteckningar över och beskrivningar av använda och aktuella (Dokumentation över systemets uppbyggnad samt över använda hjälpmedel, systemdokumentation

Läs mer

Läsårstider 7 1 3 Läromedel Beställningar av läromedel enl. avtal Läromedel, egenproducerade

Läsårstider 7 1 3 Läromedel Beställningar av läromedel enl. avtal Läromedel, egenproducerade A Verksamhetsområde, B-C Processgrupp/huvudprocess, D Handlingstyp 7 SKOLA 7 1 Gemensam skolverksamhet 7 1 1 Skolplikt 7 1 1 1 Interkommunala ärenden Planera utbildning 7 1 2 Personalförteckning, årlig

Läs mer

Bevaras Papper/digitalt Administration X. Bevaras Papper/digitalt Administration

Bevaras Papper/digitalt Administration X. Bevaras Papper/digitalt Administration Förslag DOKUMENTHANTERINGSPLAN 2015 Handlingsslag Bevaras/Gallras efter antal år Medium Förvaras Diariet Microsoft Office 365 Anmärkning Styra och leda förbundet POLITIK - DIREKTION/BEREDNINGAR Fatta politiska

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsprocessen

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsprocessen Dokumenthanteringsplan för sprocessen Fastställd 2013-10-17, dnr TSN 2013/53 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Direktupphandling... 2 Övriga upphandlingar...

Läs mer

HANDLINGSNAMN BEVARAS/GALLRAS ANMÄRKNING. Vid inaktualitet. 2 år. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Vid inaktualitet.

HANDLINGSNAMN BEVARAS/GALLRAS ANMÄRKNING. Vid inaktualitet. 2 år. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Vid inaktualitet. Första giltighetsdatum 2010-08-25 Dnr 214/2010 004 Dokumenthanteringsplanen är upprättad för att hålla en god ordning och ge överblick över förvaltningens allmänna handlingar. Den talar om vilka handlingstyper

Läs mer

Riktlinjer för dokumenthantering

Riktlinjer för dokumenthantering Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av (datum och ) Barn- och utbildningsnämnden (2007-12-04 ) Giltig fr.o.m. 2007-12-04 Dokumentansvarig Nämndsekreterare, barn- och utbildningsförvaltningen Gäller för Barn-

Läs mer

2010-04-16 1(2) Dnr Bun 2010/118

2010-04-16 1(2) Dnr Bun 2010/118 2010-04-16 1(2) Bilaga 2:1 Dnr Bun 2010/118 ARKIVPAKET FÖR FÖRSKOLA OCH GRUNDSKOLA: 1. ALLMÄN ADMINISTRATIV VERKSAMHET - checklista för handlingar som årligen ska levereras till kommunarkivet Listan bygger

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan Antagen av Utbildningsnämnden 2015-06-16, 57 Gäller från antagande för Utbildningsförvaltningen PARTILLE KOMMUN DOKUMENTHANTERINGSPLAN Första giltighetsdatum Antagandedatum med paragraf

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02 Delegationsordning för barn- och utbildnings Antagen av barn- och utbildnings 2011-10-26. Tillägg 2012-04-25, kommunal vuxenutbildning om nationella kurser. Denna delegationsordning ersätter tidigare delegationer

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Stadsarkivariens delegationsbeslut om planändringar: Redaktionella justeringar 20110418. DOKUMENTHANTERINGSPLAN för Utbildningskontoret fastställd Se inledande anteckning nedan. ändrad sid 1 (8) NSA bet.

Läs mer

Informationshanteringsplan för barn- och utbildningsnämnden 2014

Informationshanteringsplan för barn- och utbildningsnämnden 2014 2014-01-20 BUN 2013.0501 Handläggare: Lars Jonsson, Barn -och utbildningsförvaltningen Barn och utbildningsnämnden Informationshanteringsplan för barn- och utbildningsnämnden 2014 Sammanfattning I enlighet

Läs mer

Universitetsledningens kansli Registratur och arkiv. Dokumenthantering i EU-projekt

Universitetsledningens kansli Registratur och arkiv. Dokumenthantering i EU-projekt Universitetsledningens kansli Registratur och arkiv Dokumenthantering i EU-projekt Dokumenthantering i EU-projekt Vad vi ska prata om: Varför ska vi bevara Exempel på handlingar Diarieföring Gallring Arkivsäkerhet

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Barn- och familjenämnden. Antagen 2012-10-XX

Dokumenthanteringsplan Barn- och familjenämnden. Antagen 2012-10-XX Dokumenthanteringsplan Barn- och familjenämnden Antagen 2012-10-XX Innehållsförteckning Anvisningar.. 3 Administration. 4 Protokoll m.m.... 4 Ekonomi.. 4 Interkommunal ersättning... 5 Personal.. 6 Övrigt..

Läs mer

MOTIV FÖR BEVARANDE ELLER GALLRING

MOTIV FÖR BEVARANDE ELLER GALLRING Robertsfors kommun Kommunstyrelsens Barn och utbildningsverksamhet Fastställd 2011-10-25 Ks 167 2011-08-22 Maj-Britt Malmén 2 Allmänna handlingar som förekommer hos kommunen utgör vårt arkiv. Gallringsplanen

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Protokoll / Centrala samverkansgruppen - protokoll - kallelser Personalutskottet - protokoll - kallelser i pärm hos registrator i pärm hos registrator 5 år Papper: svenskt arkiv. Sparas elektroniskt i

Läs mer

Dokumentplan för barn- och utbildningsnämnden

Dokumentplan för barn- och utbildningsnämnden BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Lena Johansson 0554-191 87 lena.johansson@kil.se DOKUMENTPLAN 2012-10-15 Dokumentplan för barn- och utbildningsnämnden INLEDNING OCH SYFTE I offentlighets- och sekretesslagen

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Inklusive gallringsplan. Utbildningsnämnden. Fastställd av Utbildningsnämnden 2012-05-24

Dokumenthanteringsplan Inklusive gallringsplan. Utbildningsnämnden. Fastställd av Utbildningsnämnden 2012-05-24 Dokumenthanteringsplan Inklusive gallringsplan Utbildningsnämnden av Utbildningsnämnden 2012-05-24 Innehållsförteckning Arkivbeskrivning Organisationsplan Styrelse/nämnd för utbildning... 1 Styrning och

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.3.1 Hantera kompetensförsörjning Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01 Verksamhetsområde

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Styrdokument Handläggare: Lars Jonsson 2011-03-22 GN 2011.0122 Gymnasienämnden Dokumenthanteringsplan Gymnasienämnden har den 14 april 2011, GN, fastställt dokumenthanteringsplan för nämnden Syfte Syftet

Läs mer

Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser

Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser om gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse RIB 2011:14 beslutade den 22 augusti 2011 Rekryteringsmyndigheten

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för personaladministration

Dokumenthanteringsplan för personaladministration Dokumenthanteringsplan för personaladministration Gällande från 2011-12-01, dnr KS 2011/160 Innehållsförteckning Dokumenthanteringsplan för personaladministration... 2 Gallring... 2 Leverans till arkivet...

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Socialförvaltningen

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Socialförvaltningen DOKUMENTHANTERINGSPLAN Socialförvaltningen Fastställd av socialnämnden 2009-01-21 Reviderad 2009-09-16 RENSNING När ett ärende avslutas ska Akten/Patientjournalen rensas. Rensningen görs av respektive

Läs mer

SKN Ej delegerade beslut 150128

SKN Ej delegerade beslut 150128 SKN j delegerade beslut 150128 Nr Område Lagrum VDR Anmärkning Besvär A 10 ALLMÄNNA ÄRNDN R A 19 Utdelning av stipendier och bidrag ur fonder / V nligt BLN 2014-06-10 p. 10 A 25 Beslut om skolenheter och

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN 1(7) ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 23 april 2015, 78 och ersätter tidigare arkivreglemente, fastställt den 29 februari 1996, 22 Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782)

Läs mer

Dokumenthantering för kultur- och fritidsförvaltningen 2014, riktlinjer Arkivbildare: Kultur- och fritidsnämnden

Dokumenthantering för kultur- och fritidsförvaltningen 2014, riktlinjer Arkivbildare: Kultur- och fritidsnämnden Dokumenthantering för kultur- och fritidsförvaltningen 2014, riktlinjer bildare: Kultur- och fritidsnämnden ansvarig: Förvaltningschef Förvaltning: Kultur- och fritidsförvaltningen redogörare: Förvaltningssekreterare

Läs mer

Överklaganden enligt skollagen

Överklaganden enligt skollagen UR NYA SKOLLAGEN Tillämpas från den 1/7 2011 Mer om Överklaganden enligt skollagen Nyheter Fler beslut än tidigare kan överklagas. Från 16 års ålder får man föra sin egen talan. Stärkt rättssäkerhet En

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Kultur- och fritidsnämnden Rådhuset

Dokumenthanteringsplan Kultur- och fritidsnämnden Rådhuset Dokumenthanteringsplan Kultur- och fritidsnämnden Rådhuset RÅDHUSET Kategori Handling Medium Förvaringsplats Gallras eller Administration Ansökningar om lotteritillstånd, diarieförda papper när 5 Administration

Läs mer

Överklaganden enligt skollagen

Överklaganden enligt skollagen Juridisk vägledning Granskad februari 2012 Mer om Överklaganden enligt skollagen I skollagen kan fler beslut än tidigare överklagas. Från 16 års ålder får man föra sin egen talan. Stärkt rättssäkerhet

Läs mer

N wvarck, Estölis KOMMUN. Protokoll AIVIK. Minnesanteckningar div grupper

N wvarck, Estölis KOMMUN. Protokoll AIVIK. Minnesanteckningar div grupper N wvarck, 6661 Estölis KOMMUN Dokumenthanteringsplan Kommunledningskontoret allmän administration AMK=Arbetsmil. ökonmiittai Handling Förvarings- Till Gallringsfrist Anmärkn plats centralarkiv Minnesanteckningar/

Läs mer

Delegationsordning för Lapplands kommunalförbund

Delegationsordning för Lapplands kommunalförbund Reviderad av direktionen 2012-06-26 Delegationsordning för Lapplands kommunalförbund Bestämmelser angående delegation 1. Denna delegationsordning har fastställts av direktionen 2010-06-28 att gälla från

Läs mer

Överlämnande av allmänna handlingar till Hjälpmedelscentrum i Östergötland AB för övertagande respektive förvarande, i samband med ny huvudman

Överlämnande av allmänna handlingar till Hjälpmedelscentrum i Östergötland AB för övertagande respektive förvarande, i samband med ny huvudman BESLUTSUNDERLAG 1/3 Regionarkivet i Östergötland Katarina Hammarström 2015-06-17 Dnr: RS - 2015-618 RArk 2015-1728-071 Överlämnande av allmänna handlingar till Hjälpmedelscentrum i Östergötland AB för

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Nacka Socialtjänst, Äldreenheten Beslutad: Social- och äldrenämnden. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Nacka Socialtjänst, Äldreenheten Beslutad: Social- och äldrenämnden. Ansvarig/ Förvaring Anmälningar enl 14 kap 2 SoL (Lex Sarah) Anmälningar enl Lex Maria Arbetsmiljöbesiktningar, exv skyddsronder Enkätsammanställningar Papper (original, kopia) Papper (original, kopia) Diarienummer (Ädit)

Läs mer

Lathund för informationshantering vid stad och land: arkivering och registrering av dokument och ärenden i Public 360

Lathund för informationshantering vid stad och land: arkivering och registrering av dokument och ärenden i Public 360 Institutionen för stad och land 2015-06-03 Lathund för informationshantering vid stad och land: arkivering och registrering av dokument och ärenden i Public 360 Introduktion Allmänna handlingar vid myndigheter

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.3.2 Administrera löner och fmåner Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01 Verksamhetsområde

Läs mer

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar 2010 07 01 Producerat av Avdelningen för juridik, Region Skåne Form: Christian Andersson, Region Skåne Tryck: Servicelaget i Kristianstad 2010 Offentlighetsprincipen

Läs mer

Revidering av delegationsordning för gymnasiesärskolan

Revidering av delegationsordning för gymnasiesärskolan BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-10-08 GN-2013/294.111 1 (2) HANDLÄGGARE Steen Hodin, Ann-Britt 08-53536082 Ann-Britt.Steen-Hodin@huddinge.se Gymnasienämnden

Läs mer

Delegationsordning utbildningsnämnden. Gäller från 2014-10-01

Delegationsordning utbildningsnämnden. Gäller från 2014-10-01 Delegationsordning utbildningsnämnden Gäller från 2014-10-01 Utbildningsnämndens delegationsordning Utbildningsnämnden har i beslut av den 23 september 2014 uppdragit till chefen för utbildningsförvaltningen

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling UTBILDNINGSNÄMNDEN ISSN 2000-043X HebyFS 2015:02 Infördes i författningssamlingen den 27 januari 2015 Utbildningsnämnden beslutade 1 den 9 januari 2015 om följande delegationsordning.

Läs mer

Lathund Personuppgiftslagen (PuL)

Lathund Personuppgiftslagen (PuL) Lathund Personuppgiftslagen (PuL) Behandling Alla former av åtgärder där man hanterar personuppgifter oavsett om det sker via datorn eller inte. Detta kan vara till exempel insamling, registrering och

Läs mer

Birgitta Nilsdotter HSH, Zoila Bengtsson HSK Avsnitt: 104 Dokumenthantering Utgåva: 10 Ersätter: HSH 2007-05-01, HSV 2007-05-01, HSK ---

Birgitta Nilsdotter HSH, Zoila Bengtsson HSK Avsnitt: 104 Dokumenthantering Utgåva: 10 Ersätter: HSH 2007-05-01, HSV 2007-05-01, HSK --- FÖRSLAG Dokumenthanteringsplan Hallands Sjukhus Administrativa handlingar* Innehållsförteckning Verksamhet/Rutin Sida Gemensam verksamhet Ledning, Samordning, Kansli 2 Avvikelser och anmälningar i vården

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av EU- och andra externfinansierade projekt

Riktlinjer för handläggning av EU- och andra externfinansierade projekt Handläggare Diarienummer Datum Sidan 1(6) Torbjörn Kvist och Helena Zellner KS2008/178 Riktlinjer för handläggning av EU- och andra externfinansierade projekt Ekonomikontoret Tillväxtkontoret/EU enheten

Läs mer

Gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse

Gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse Styrdokument Gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse Antagen av kommunfullmäktige, 280 Giltighetstid 2008-04-03 2011-12-31 2 (5) Beslutshistorik Gäller från Antagen av kommunfullmäktige,

Läs mer

Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26

Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26 Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26 Reviderad 2012-04-18: Punkt 7.3 Reviderad 2012-05-23: Punkt 10.4 Reviderad 2012-06-20: Punkt 5.7, punkt 14.1, ägg med två

Läs mer

Förslag DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN BESLUTADE 14 JANUARI 2011

Förslag DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN BESLUTADE 14 JANUARI 2011 Förslag DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN BESLUTADE 14 JANUARI 2011 Med tillämpning av 6 kap 34 kommunallagen delegeras till ordföranden eller vid förfall för denne förste eller

Läs mer

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Antagen av styrelsen 2015-03-06 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 Ansökan om medel... 2 2 Genomförande av aktivitet... 2 3 Redovisning av medel beviljade av styrelsen...

Läs mer

PM rutinbeskrivning ärendehanteringen inom VMKF

PM rutinbeskrivning ärendehanteringen inom VMKF INSTRUKTION 1 (9) Datum Sven-Åke Lagerkvist, 0221-670010 sven-ake.lagerkvist@vmkfb.se PM rutinbeskrivning ärendehanteringen inom VMKF Inledning Västra Mälardalens Kommunalförbund har med sin nuvarande

Läs mer

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad:

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad: registre att söka/förva Levere till /gall Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 exemplar ska finnas i arkivet Avskrifter, kopior, utdrag, dubbletter och överexemplar inkomna

Läs mer

Författningssamling. Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Juridiska förutsättningar för delegering

Författningssamling. Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Juridiska förutsättningar för delegering Författningssamling Antagen av barn- och utbildningsnämnden: 2005-02-09 Reviderad: 2014-12-10 141, 2015-06-16 97 Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning Juridiska förutsättningar för delegering

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning för utbildningsnämnden

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning för utbildningsnämnden DELEGATIONSORDNING Delegationsordning för utbildningsnämnden Dokumentets syfte Delegationsordningen anger vilka som är delegater inom utbildningsnämndens ansvarsområden Dokumentet gäller för All verksamhet

Läs mer

Information till nyanställda inom barn- och utbildningsförvaltningen

Information till nyanställda inom barn- och utbildningsförvaltningen Nämndsekreterare 1 (5) Information till nyanställda inom barn- och Myndighet Myndigheter är de organ som ingår i den statliga och kommunala förvaltningen. Barn- och utbildningsnämnden är en myndighet som

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning

Riktlinjer för skolpliktsbevakning Riktlinjer för skolpliktsbevakning Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär även närvaroplikt, dvs. en skyldighet att delta i den utbildning som anordnas,

Läs mer

Delegationsordning för Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden

Delegationsordning för Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden ionsordning för Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden Reviderad den 2015-06-03 Antagen den 2015-06-03 UAIN14/39 1 Innehållsförteckning 1 Anmälan av delegationsbeslut... 3 2 Rätt att besluta...

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.5.1 Upphandla varor, tjänster och ramavtal Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01

Läs mer

Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11. Arbetsrutiner Projektansökan. 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet

Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11. Arbetsrutiner Projektansökan. 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11 Arbetsrutiner Projektansökan 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet 2. Idé diskuteras och bereds Beredningsgrupp 3. Beredningsgruppen

Läs mer

DIGITALA VERKTYG I SKOLAN

DIGITALA VERKTYG I SKOLAN DIGITALA VERKTYG I SKOLAN INFORMATION TILL PERSONAL DATORN I SKOLAN "EN-TILL-EN"OCH OFFICE 365 Örebro kommun erbjuder alla elever att låna en dator eller surfplatta för skolarbetet, en så kallad en-till-en-lösning.

Läs mer

Riksarkivets författningssamling

Riksarkivets författningssamling Riksarkivets författningssamling ISSN 0283-2941 Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring och återlämnande av handlingar vid universitet och högskolor; RA-FS 2007:1 Utkom från trycket den

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EU- OCH ANDRA EXTERNT FINANSIERADE PROJEKT

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EU- OCH ANDRA EXTERNT FINANSIERADE PROJEKT RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EU- OCH ANDRA EXTERNT FINANSIERADE PROJEKT Kommunstyrelseförvaltning 2011-04-11 Tommy Bengtsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SYFTE... 3 2. GRUNDLÄGGANDE DEFINITIONER... 3 3. BESLUTSRÄTT...

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20120206 Dokumenthanteringsplan för Näringslivskontoret, Norrköpings stadsarkivs beteckning 127 Diarienummer KS 829/2011 004 Fastställd av kommunstyrelsen den 6 februari 2012, 41.

Läs mer

STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD

STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD Studeranderätt JUNE FOLKHÖGSKOLA June folkhögskola är en del av vuxenutbildningen och folkbildningen i Sverige. Samtidigt är folkhögskolan

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för PA-lön, servicekontoret (nuvarande löneenhet på kommunstyrelsekontorets personalavdelning)

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för PA-lön, servicekontoret (nuvarande löneenhet på kommunstyrelsekontorets personalavdelning) FÖRFATTNINGSSAMLING Dokumenthanteringsplan för PA-lön, servicekontoret (nuvarande löneenhet på kommunstyrelsekontorets personalavdelning) 1 NR 66 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR... PA-lön, Servicekontoret GÄLLER

Läs mer

3 I enlighet med 7 kap. 3 SoL och 23 a LSS gäller fjärde och sjätte kapitlen i dessa föreskrifter i tillämpliga delar även för enskild verksamhet.

3 I enlighet med 7 kap. 3 SoL och 23 a LSS gäller fjärde och sjätte kapitlen i dessa föreskrifter i tillämpliga delar även för enskild verksamhet. Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

Inköpspolicy för Fyrbodals kommunalförbund

Inköpspolicy för Fyrbodals kommunalförbund Antagen av direktionen 2013-02-07 Inköpspolicy för Fyrbodals kommunalförbund Affärsmässighet Upphandling skall göras med utnyttjande av de konkurrensmöjligheter som finns, och även i övrigt genomföras

Läs mer

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd:2008-06-26 Verksamhet: Ekonomiavdelningen Reviderad:

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd:2008-06-26 Verksamhet: Ekonomiavdelningen Reviderad: Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 ex. till arkivet Ingår i KS Avskrifter, kopior, utdrag, Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid inaktualitet Avdelningen dubbletter och

Läs mer

Grästorps kommun Offentlighet och arkivering. Granskningsrapport. KPMG 2002-11-06 Antal sidor: 6

Grästorps kommun Offentlighet och arkivering. Granskningsrapport. KPMG 2002-11-06 Antal sidor: 6 ering KPMG Antal sidor: 6 Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Revisionsmål 1 2. Genomförande 1 3. Resultat 2 3.1 Kommunstyrelsen som arkivmyndighet 2 3.1.1 Kommunens arkivstruktur 2 3.1.2 Arkivrutiner 2 3.1.3

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Enhet/verksamhet: BYGGLOVENHETEN Beslutad: MSN 2014-05-14 Dnr MSN 2014/49-004 Upprättad: 2014-04-11, reviderad 2014-04-30 Uppdaterad: Övergripande information rörande

Läs mer

Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009. Vuxenutbildning

Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009. Vuxenutbildning Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009 Vuxenutbildning Vuxenutbildningen ska utgå från behovet hos den som studerar. Det innebär att utbildningen ska vara flexibel och att alla

Läs mer

En kort utbildning i dokumenthantering för dig som vill veta mer!

En kort utbildning i dokumenthantering för dig som vill veta mer! En kort utbildning i dokumenthantering för dig som vill veta mer! Mängden information i världen fördubblas var sjätte månad. Vi ägnar upp emot 60% av vår arbetstid åt att återställa, ändra och leta efter

Läs mer

Arkivplan för Svenska Klätterförbundet inklusive dess kommittéer Samt en rekommendation och tips för SDF, klätterombud och klätterklubbar

Arkivplan för Svenska Klätterförbundet inklusive dess kommittéer Samt en rekommendation och tips för SDF, klätterombud och klätterklubbar Arkivplan för Svenska Klätterförbundet inklusive dess kommittéer Samt en rekommendation och tips för SDF, klätterombud och klätterklubbar Arkiveringens två hörnstenar 1. Historia Det är vi idag, nu, som

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Råd till vårdnadshavare

Råd till vårdnadshavare Uppdaterad 2015-02-15 Råd till vårdnadshavare RÄTT TILL STÖD I SKOLAN FÖR ELEVER MED CANCER INNEHÅLL 3 4 5 6 8 9 Inledning Under sjukhusvistelsen Elevens skolgång Skolgången Råd från andra vårdnadshavare

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Dnr 2010/SOC074 Senast reviderad 2013-08-15 ANTAGEN AV SOCIALNÄMNDEN 2010-05-19 DOKUMENTHANTERINGSPLAN SOCIALNÄMNDEN VÅRD OCH OMSORG 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNIG 1. BEGREPPSFÖRKLARINGAR 3 2. PERSONAKT ENLIGT

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) C 2.1 VIDAREDELEGATION FÖR FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID SKOLA/FÖRSKOLA Övergripande ärenden 1 1:1 Beslut i fall som är så brådskande att nämndens beslut

Läs mer

Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur

Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur DNR 9.4-14903/13 Sida 1 (7) 2013-10-01 Arkivmyndighetens beslut 2013:26 Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur Nämnd Utbildningsnämnden Beslutets omfattning Enligt Arkivregler för Stockholms

Läs mer

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Beslut i styrelsen 2011-03-18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 ANSÖKAN OM MEDEL 2 2 AKTIVITET/PROJEKTS GENOMFÖRANDE 2 3 UTBETALNING AV MEDEL BEVILJADE AV STYRELSEN

Läs mer

Dokumenthantering inom Barn- och utbildningsförvaltningen

Dokumenthantering inom Barn- och utbildningsförvaltningen Dokumenthantering inom Barn- och utbildningsförvaltningen Uppdrag att utreda dokumenthaneringen inom BUF slutredovisning av uppdrag om diarieföring och förslag till åtgärder beträffande arkivfrågorna 2010-05-17

Läs mer

Riksarkivets författningssamling

Riksarkivets författningssamling Riksarkivets författningssamling ISSN 0283-2941 Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2007:1) om gallring och återlämnande av handlingar vid universitet och högskolor;

Läs mer

Riksarkivets författningssamling

Riksarkivets författningssamling Riksarkivets författningssamling ISSN 0283-2941 Ansvarig utgivare: Efwa Westre Stövander Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2007:1) om gallring och återlämnande

Läs mer

Riktlinjer för tilläggsbelopp för extraordinärt stöd till elever i gymnasieskolan

Riktlinjer för tilläggsbelopp för extraordinärt stöd till elever i gymnasieskolan TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Seija Khalifa Handläggare Gymnasieantagning seija.khalifa@sigtuna.se Riktlinjer för tilläggsbelopp för extraordinärt stöd till elever i gymnasieskolan Dessa riktlinjer anger när

Läs mer

Bilaga 2. Begrepp och definitionslista.

Bilaga 2. Begrepp och definitionslista. Bilaga 2. Begrepp och definitionslista. Listan visar exempel på begrepp som används inom utbildning och inom det kommunala informationsansvaret. Listan kan tjäna som underlag för att ge exempel på vanliga

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Datum Diarienr 2009-12-11 1345-2009 Utbildningsnämnden i Stockholms stad Box 22049 104 22 Stockholm Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Elever i behov av stöd Karlshamns kommun febr 2014

Elever i behov av stöd Karlshamns kommun febr 2014 2014-01-20 Elever i behov av stöd Karlshamns kommun febr 2014 Vilka rutiner finns för identifiering/kartläggning? - Finns gemensamma rutiner i kommunen eller är det upp till varje enhet? På vilket/vilka

Läs mer

Informationshanteringsplan

Informationshanteringsplan Informationshanteringsplan Myndighetsnämnden Antagen av myndighetnämnden den 2015-02-09 19 Ersätter Allmänna handlingar ska alltid hanteras på ett sätt som säkerställer handlingens beständighet och som

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse

Tillämpningsanvisningar för gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse + Bilaga Stöd&Process/Kanslienheten 2013-10-07- Mikael.Bonnevier 08-590 970 33 Dnr Fax 08-590 733 40 Mikael.Bonnevier@upplandsvasby.se Tillämpningsanvisningar för gallring av handlingar av tillfällig eller

Läs mer

Riktlinjer för hantering av skolhälsovårdsjournaler i Skövde kommun

Riktlinjer för hantering av skolhälsovårdsjournaler i Skövde kommun Diarienummer 11-124-000 Riktlinjer för hantering av skolhälsovårdsjournaler i Skövde kommun Beslutad i skolnämnden den 24 augusti 2011, 101 Hantering av skolhälsovårdsjournaler för skolhälsovården i Skövde

Läs mer

Begrepp och definitioner förskola, grundskola, gymnasium

Begrepp och definitioner förskola, grundskola, gymnasium Bilaga och definitioner förskola, grundskola, gymnasium Den här bilagan tillhör det material som är framtaget av Sveriges Kommuner och Landsting som stöd i arbetet med upphandling av skoladministrativt

Läs mer

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden FÖRFATTNING 1.3.2 1(9) Antagen av barn- och utbildningsnämnden 91/14 2014-BUN-102 Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden Denna delegationsordning ersätter tidigare beslutade angivna ärendekategorier.

Läs mer

Lathund för bevarande och gallring av handlingar rörande studieadministration och utbildning vid Mittuniversitetet

Lathund för bevarande och gallring av handlingar rörande studieadministration och utbildning vid Mittuniversitetet Lathund för bevarande och gallring av handlingar rörande studieadministration och utbildning vid Mittuniversitetet Denna lathund innehåller handlingstyper plockade ur MIUN:s dokumenthanteringsplan (MIUN

Läs mer

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den?

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den? Särskolan hur fungerar den? 1 SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Förskola I förskoleåldern deltar barnen i ordinarie förskoleverksamhet. Förskoleklass För barn i förskoleklass

Läs mer

Internkontrollplan 2013 LKF 121218

Internkontrollplan 2013 LKF 121218 Internkontrollplan 2013 LKF 121218 Överordnade risker för kommunalförbundet? Behovsstyrning, rätt utbildning, anställningsbarhet Risk att de yrkesutbildningar för vuxna, Yh-utbildningar och högskoleutbildningar

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsärenden vid Umeå universitet 1

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsärenden vid Umeå universitet 1 Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsärenden vid Umeå universitet 1 Denna föreskrift får tillämpas på handlingar som tillkommit vid upphandling från och med den 1 januari 1995. Umeå universitets Upphandlingspolicy:

Läs mer

Arkivföreskrifter för Kils kommun

Arkivföreskrifter för Kils kommun KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUT 2015-03-26, 56 Arkivföreskrifter för Kils kommun Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Enhet/verksamhet: Personalenheten Beslutad: KFKS 2013/116-004 Upprättad: 2013-02-14 Uppdaterad: Arbetsmarknadspolitiska åtgärder Feriearbetande skolungdom, nya uppgifter

Läs mer

Riktlinjer för arkivering inom Svensk Friidrott - distrikt och föreningar

Riktlinjer för arkivering inom Svensk Friidrott - distrikt och föreningar Riktlinjer för arkivering inom Svensk Friidrott - distrikt och föreningar September 2014 Friidrotten som en av de största och mest klassiska idrotterna i Sverige tillhör i högsta grad svensk nutid, framtid

Läs mer

Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR

Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR 2010 12 08 Innehåll 1. Riktlinjer för medlemsuppdraget FSR 2. Instruktion för FSR 3. Checklista för skolornas studeranderättsliga standard 4. Överenskommelse

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering Ansökan

Rutin ärendes aktualisering Ansökan Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer