Remissvar avseende Kapacitetsutredningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Remissvar avseende Kapacitetsutredningen"

Transkript

1 Trafikverket TRV 2011/17304 Stockholm, den 30 mars Remissvar avseende Kapacitetsutredningen Stockholms Handelskammare har givits tillfälle att lämna synpunkter i rubricerat ärende. Sammanfattning Kapacitetsutredningens huvudinriktning är bra med fokus på storstäderna och på godstransporterna. Utredningen har dock underskattat huvudstadsregionens befolkningsökning och därmed också underskattat det framtida behovet av infrastrukturkapacitet. Det krävs stora investeringar för att komma tillrätta med kapacitetsbristerna i järnvägsnätet i anslutning till huvudstadsregionen. En kraftig utbyggnad av tunnelbanenätet är nödvändigt för att öka kollektivtrafikandelen och avlasta vägnätet i regionens centrala och mest belastade delar. En östlig förbindelse är den viktigaste väginvesteringen efter Förbifart Stockholm. Men det behövs också andra tvärförbindelser och kapacitetsförstärkning på infarterna. De stora renoveringsbehoven av befintliga trafiksystemen i Stockholm kommer att kosta pengar och innebära trafikstörningar under många år framöver. För att sjöfarten ska kunna ta hand om en större andel av transportarbetet krävs hamnkapacitet och bra landförbindelser till hamnarna. Utredningens fokus på de nationella godstransporterna är bra, men för Stockholmsregionens måste utrymme för terminaler och noder prioriteras. Box 16050, Stockholm Telefon: Telefax: E-post: Org Momsreg. SE

2 2(9) Staten måste ta ett större ansvar för finansieringen av huvudstadsregionens trafiksystem. Det gäller inte minst kollektivtrafiken. Men det krävs också alternativa finansieringsformer för att klara de mycket stora investeringsbehoven. För att hålla nere kostnaderna för nyinvesteringar behöver planprocesserna kortas. Skatteutjämningssystemet måste förändras så att Stockholmsregionen får förutsättningar att hantera de kostnader som befolkningsökningen för med sig. Inledning Stockholm är för närvarande en av Europas snabbast växande städer. Befolkningsökningen har de senaste åren varit nästan dubbelt så hög som prognostiserat. Stockholm har också under senare tid kommit mycket väl ut i olika internationella rankingar. Det gäller både innovationsförmåga, konkurrenskraft och individklimat. Stockholm beskrivs som den mest kunskapsintensiva regionen utanför USA. Regionen har också utomordentligt stor betydelse för hela Sveriges tillväxt och välstånd. Stockholms län står idag för 50 procent av statens skatteintäkter. Men regionen lider också av stora kapacitetsbrister när det gäller bostäder och transportinfrastruktur. Det finns stor risk att den fördelaktiga utvecklingen snabbt kan vända nedåt om inte bristerna kan lindras innan de blir helt ohanterliga. Handelskammaren anser att Kapacitetsutredningen gjort en bra analys och sammanställning över bristerna i det svenska transportnätet. Det är utmärkt att utredningen lyfter fram de stora behoven av ökade resurser för drift, underhåll och reinvesteringar, något som försummats i årtionden. Förutom att Sverige ligger på en avsevärt mycket lägre nivå än övriga Europa när det gäller nyinvesteringar i vägar och järnvägar lägger vi betydligt mindre på drift och underhåll. Detta trots att Sverige har stora avstånd och ett exportberoende näringsliv, vilket ställer stora krav på transportinfrastrukturen. Därför krävs nu kraftfulla satsningar för att få befintligt transportnät att fungera tillfredsställande. Det är också utmärkt att utredningen föreslår ökade satsningar på storstadsregionerna. Stockholms internationella attraktivitet för företagsetableringar ökar, vilket kommer att medföra fortsatt tillväxt och ökande befolkning. Befolkningsutvecklingen Kapacitetsutredningen bygger sin befolkningsprognos för Stockholmsregionen på siffror från Enligt den senaste befolkningsprognosen kommer Stockholms län att har 3,2 miljoner invånare

3 3(9) 2050, vilket är fler än vad Kapacitetsutredningen förutsätter. Detta får dramatiska återverkningar på såväl person- som godstrafik. Därmed har utredningen också kraftigt underskattat behovet av investeringar i huvudstadsregionen. Handelskammaren vill också understryka att det krävs en långsiktig strategi för hur trafiksystemet i Stockholmsregionen ska byggas ut för att klara befolkningsökningen utan att trängseln och miljöbelastningen blir ett samhällsproblem. Det är viktigt för hela Sveriges välstånd att Stockholm kan bibehålla och utveckla sitt internationellt goda anseende för kvalificerade företag. Den kraftiga befolkningsökningen ställer också krav på ökat bostadsbyggande. Detta måste i mycket större utsträckning än vad som sker idag samplaneras med förbättrad kapacitet i trafiksystemen. Spårtrafik Stockholmsregionen har redan idag mycket stora kapacitetsbrister i hela trafiksystemet och i alla trafikslag. För att klara de framtida behoven av persontransporter i huvudstadsregionen behövs en kraftig utbyggnad av kollektivtrafik på egna spår. Pendel- och regionaltåg kommer att få bättre förutsättningar när Citybanan öppnas. Men för att få full effekt av den investeringen krävs också utbyggnad av fyrspår mellan Tomteboda och Kallhäll samt hela vägen till Uppsala. Det är angeläget att bygga om sträckan Arlanda-Skavstaby tidigare än utredningen föreslår för att möjliggöra en bra pendeltågstrafik till Arlanda. Handelskammaren delar Kapacitetsutredningens bedömning att spårvägar inte kan hantera det stora behovet av ökad kapacitet och att det krävs en utbyggnad av tunnelbanan. Det behövs också tvärförbindelser i tunnelbanenätet för att avlasta de mest belastade sträckorna. Handelskammaren är övertygad om att det krävs en kraftfull satsning på att bygga ut tunnelbanenätet i Stockholm. Det är det enda verkningsfulla sättet att minska belastningen på de delar av vägnätet där trängselproblemen är störst. Stockholmarna värderar sin tid högt. De väljer det transportsätt som går fortast. Så länge bil är snabbare i många reserelationer kommer det att vara svårt att öka kollektivtrafikandelen. Därför behövs tunnelbana till förorterna i nordost och sydost, dvs Täby och Nacka, som är de närförorter som saknar tunnelbana idag. Dessa regiondelar har också en hög andel bilpendlare. Tunnelbana till Nacka och till Hagastaden måste prioriteras. Tunnelbana till Hagastaden är inte bara viktigt i sig, den är också en förutsättning för en fungerande tunnelbanelösning för Nordostsektorn. Tunnelbanan delar inte utrymme med några andra trafikslag, vilket gör den snabb och pålitlig. Den byter passagerare snabbt och har mycket hög kapacitet. Därför har ett utbyggt tunnelbanenät de bästa förutsättningarna att

4 4(9) locka över bilister till kollektivtrafiken. Tunnelbanan kan också byggas ut utan att inkräkta på annat trafikutrymme. Genom att avlasta busstrafiken bidrar den också till att trängseln på gator och vägar minskar. Det krävs en övergripande strategi för hur tunnelbanenätet ska byggas ut för att ge bästa möjliga kapacitetsökning. Det är också viktigt att de medel som finns tillgängliga för spårinvesteringar i Stockholm i första hand används till tunnelbana. Nu satsas åtta miljarder kronor på att öka kapaciteten på Roslagsbanan, någon som inte kan ge annat än marginella effekter på kollektivtrafikandelen från Nordostsektorn. Den planerade satsningen på ett omfattande spårvägsnät i Stockholms innerstad innebär mycket liten trafiknytta till mycket stora kostnader. Utbyggnaden av dyrbara kollektivtrafiksystem måste grundas på långsiktiga och strategiska planer med rätt fokus för att undvika dyrbara felinvesteringar. Vägtrafik Kapacitetsutredningen lyfter fram kapacitetsbristerna på vägnätet i nordost. Men det finns många andra vägar med mycket stora kapacitetsproblem. Brommaplan lyfts ofta fram som Stockholms värsta trafikpropp. E4 mellan Stockholm och Södertälje har stora problem med köer i rusningstid, liksom Värmdöleden, Stadsgårdsleden, Ulvsundaleden och inte minst Essingeleden. Den har dubbelt så mycket trafik per dygn som den är dimensionerad för. Utbyggnaden av Förbifart Stockholm och Norra Länken kommer inte att räcka för att minska köerna och avlasta innerstaden från biltrafik. Det kommer att bli nödvändigt att fullborda ringen runt Stockholms innerstad med en östlig förbindelse, något som i hög grad efterfrågas även av godstransportsektorn. Handelskammaren anser att en östlig förbindelse måste finnas med bland de projekt som har högst prioritet. Avsaknaden av den förbindelsen bidrar i stor utsträckning till köer i innerstaden, på Roslagsvägen, Värmdöleden och Stadsgården. Den samhällsekonomiska kostnaden i form av köer, utsläpp och restidsosäkerhet för varje år som går utan en östlig förbindelse måste finnas med i kalkylerna. I Stockholmsregionen gjordes stora investeringar i vägar och spår under åren Det är omfattande betongkonstruktioner som nu är i stort behov av renovering. Det innebär inte bara stora kostnader utan och också stora störningar i trafiken under ombyggnadstiden. Stockholm kommer i många år framöver att tvingas leva med omfattande trafikstörningar. Därför är det också nödvändigt att bygga ut infrastrukturen så att det finns alternativvägar. Cykel Handelskammaren anser att det är riktigt att satsa på utbyggnad av cykelbanor och cykelparkeringar eftersom det är efterfrågat av invånarna. Men cykel kan inte avlasta bil- och kollektivtrafiken annat än marginellt.

5 5(9) Trots en kraftig ökning under senare år står cykeltrafiken endast för några få procent av det totala trafikarbetet. Cykelnätet bör i första hand byggas ut på bostadsgator, i parker och på kajer för att undvika alltför stora intrång på redan trånga huvudgator. Sådana lösningar kan också bidra till en bättre och säkrare trafikmiljö för cyklisterna. Kapacitetsutredningen lyfter fram sjöfarten betydelse för att avlasta väg- och järnvägsnätet och vill också se en utveckling av kustsjöfarten. Handelskammaren anser det märkligt att utredningen inte i det sammanhanget poängterar behovet av landförbindelser till hamnarna. Det gäller bland annat Värtahamnen i Stockholm, som skulle bli betydligt mer tillgänglig med en östlig vägförbindelse förbi innerstaden. Handelskammaren anser också att möjligheterna att utveckla kollektivtrafik på vattnet i Stockholm borde har nämnts i utredningen. Det kräver goda landanslutningar och bra bytesmöjligheter till annan kollektitrafik. Flyg Det är bra att utredningen lyfter fram Arlandas utomordentligt stora betydelse för regionen och för hela Sverige. Kraven i gällande miljötillstånd hotar flygplatsens framtid. Om det inte sker en förändring av överflygningsförbudet över Upplands Väsby, som träder i kraft 2018, halveras Arlandas nuvarande kapacitet. Den pågående prövningen av ett nytt miljötillstånd kommer att få avgörande betydelse för hela regionens framtid. Arlanda är också en godsnod som inte kan ersättas av andra flygplatser pga av det starka sambandet mellan godstransporter och ett brett utbud av destinationer för passagerartrafik. Ett flertal mindre flygplatser har lagts ner i Stockholmsregionen under senare tid. Både Tullinge och Barkarby bebyggs nu med bostäder. Trafiken på Bromma ökar kraftigt, vilket gör att flygplatsen nu måste byggas om. I samband med det minskar utrymmet för annat flyg. Därför har affärsflyg, allmänflyg och skolflyg nu mycket svårt att få plats någonstans i Stockholmsregionen. Denna fråga har inte alls berörts av Kapacitetsutredning, trots att det är en mycket viktig fråga för flygets utveckling och för näringslivets transporter av nyckelpersoner. Kollektivtrafikens funktion Det är svårt att bedöma konsekvenserna av den avreglering av kollektivtrafiken som trädde i kraft vid årsskiftet. Det finns stor risk för att kollektivtrafiken blir alltför fragmentiserad för att fungera effektivt. Det kommer att ställas stora krav på trafikhuvudmännen för att det inte ska bli stora störningar och kortsiktiga lösningar i kollektivtrafiken. Handelskammaren anser att det är angeläget att finna former för ett gemensamt biljettsystem som också sträcker sig till andra län. SL borde ta en ledande roll i utformningen av ett sådant biljettsystem. Det är viktigt också för att underlätta pendling över länsgränserna.

6 6(9) Godstransporter Handelskammaren välkomnar att näringslivets transporter alltmer uppmärksammas i infrastrukturplaneringen. Transportslagsövergripande lösningar, samordning med persontrafik och ökat fokus på att lösa även kortsiktiga problem är av största vikt för företagen. Handelskammaren anser det väsentligt att Trafikverket genom Godstransportråd och andra bra fora fortsätter att utveckla dialogen med näringslivet. Kapacitetsutredningen adresserar på ett förtjänstfullt sätt de avgörande bristerna i den nationella transportinfrastrukturen, i synnerhet på järnväg. Det är av stor vikt för den hårt belastade huvudstadsregionen att transporter utan målpunkt i regionen leds förbi, så att de transporter som verkligen ska dit med största möjliga transportkvalitet når sina målpunkter. Men den långsiktiga utvecklingen i huvudstadsregionen inger oro. Den kraftiga befolkningstillväxten i Stockholmsregionen ställer också ökade krav på gods- och kombiterminaler i rätt lägen för att kunna försörja regionen med konsumtionsvaror. Utrymmen för noder, terminaler och sidoanläggning för godshantering måste säkerställas, även centralt i regionkärnan. Här bör en aktualisering av riksintressena för infrastrukturanläggningar göras med sikte på behovsbilden fram till Värtahamnen ingår i TEN-T-nätet, vilket gör den till en av EU utpekad viktig länk i Euroapas övergripande trafiknät. Den är också mycket viktigt för varuförsörjningen av Stockholm och för person- och godstransporter mellan Stockholm och andra Östersjöländer. Kapacitetsutredningen räknar med kraftig ökning av handeln med andra Östersjöländer, vilket kommer att ställa krav på ökad hamnkapacitet. Värtahamnen har också stor betydelse för kryssningstrafiken och besöksnäringen. Hamnens funktion och utvecklingsmöjligheter behöver säkras. Stockholms Stad, som äger hamnen, agerar inte i regionens intressen när området planeras för omfattande exploatering med bostäder och kontor. Risken är stor att hamnen kan drabbas av begränsningar i sin verksamhet. Hamnen kommer inte att ha möjlighet att utvecklas och utöka sin verksamhet i Värtanområdet i framtiden om staden förverkligar sina planer. För att sjöfarten ska kunna ta över en större andel av transportarbetet måste det vara ett konkurrenskraftigt alternativ. Då kan det tyckas märkligt att sjöfarten, i motstats till järnvägstrafiken, ska stå helt och hållet för sina kostnader. Dessutom innebär svaveldirektivet en kraftig höjning av kostnaderna för transporter till sjöss Utredningen föreslår att transportslagen ska internalisera sina kostnader. Här måste marknadsvillkoren noga beaktas så att inte godstransporter flyttar över från sjöfart och järnväg till väg. Inte heller får svensk transportnäring missgynnas i förhållande till sina internationella konkurrenter.

7 7(9) Ibland kommer förändringar snabbt i förhållande till planeringen. Öppnandet av gruvor i Bergslagen och Uppland hör dit. Handelskammaren vill understryka att Hargshamnsbanan och fördjupningen av farleden till Hargshamn måste stå klara när malmbrytningen i Dannemora kräver det. Hanteringen av farligt gods måste tydliggöras i planeringen, i synnerhet för huvudstadsregionen. Vidare blir säkerhetsaspekterna allt viktigare. Organiserad brottslighet med stölder av gods och skadegörelse på fordon ökar behovet av säkra parkeringar och uppställningsplatser. Dessa kan inte ligga alltför långt från övriga logistikfunktioner, vilket ställer krav på mark och anläggningar. Staten ansvarar för huvudsystemet på väg och järnväg, medan andra aktörer ofta svarar för sidoanläggningar och verksamhetsområden mm. Många av de insatser som krävs är av sådan art att statens och företagens investeringar måste gå hand i hand. Det gäller t ex statens investeringar i spår, noder och vägar, som måste göras (eller beslutas och tidssättas) innan andra aktörer kan gå vidare med sina följdinvesteringar. Kostnader och finansiering Det kommer att krävas en kraftig ökning av de statliga insatserna för att finansiera de mycket stora behoven av investeringar, reinvesteringar och ökat underhåll av transportinfrastrukturen. Handelskammaren delar Kapacitetsutredningens uppfattning att staten måste öka anslagen. Handelskammaren anser dock att en större andel måste tillfalla Stockholmsregionen för att möta den mycket stora befolkningstillväxten och för att hämta in flera årtionden av underlåtenshetssynder. Under de senaste 40 åren har Stockholms län får en tiondel av de statliga investeringarna i transportinfrastrukturen med 20 procent av befolkningen och 30 procent av BNP. Handelskammaren anser att det är en riktig princip att låta brukarna betala i större utsträckning med hjälp av banavgifter och trängselskatt. Det är dock viktigt att inte avgifterna sätts så att transporter förhindras och bidrar till en sämre utveckling av näringslivet. Handelskammaren anser att alternativa finansieringslösningar måste användas i större utsträckning. OPS och funktionsentreprenad är i första hand ett sätt att hålla nere bygg- och driftskostnader samt ha kontroll på byggtiden. Men den kan också vara delar av en finansieringslösning. Även exploateringsintäkter och lånefinansiering bör utnyttjas i större utsträckning. Handelskammaren anser att det är ett problem med den statliga ettåriga anslagsfinansieringen. Det bidrar till att projekten tar längre tid och blir dyrare. Staten borde ha en långsiktig investeringsbudget. En viktig aspekt av finansieringsfrågan är att också hålla nere kostnaderna för planering och byggande. En stor del av de höga kostnaderna för

8 8(9) nybyggnad av vägar och järnvägar i Sverige hänger samman med de långa och krångliga planeringsprocesserna. Här vill Handelskammaren se ett genomförande av förslagen i Bo Bylunds utredning samt ytterligare åtgärder därutöver för att begränsa överklagandemöjligheterna och inskränka kommunernas absoluta makt över markanvändningen. Handelskammaren anser att anläggningslagar av den typ man har i Danmark skulle kunna vara en framkomlig väg. Stockholms län har 55 procent av all kollektivtrafik i Sverige. Trots det finns här de bästa förutsättningarna för att öka kollektivtrafikandelen ytterligare tack vare det stora underlaget. SL står för en mycket stor andel av kostnaden för investeringar i kollektivtrafiken. Den statliga medfinansieringen är bara c:a 20 procent, vilket är avsevärt mycket mindre än i övriga landet. Samtidigt är bra kollektivtrafik en förutsättning för att det statliga och kommunala vägnätet ska kunna avlastas i denna överbelastade region. Därför borde det ligga i statens intresse att bidra till förbättrad spårbunden kollektivtrafik i Stockholmsregionen. Stockholms kommuner och landsting betalar ungefär 12 miljarder kronor netto per år till skatteutjämningssystemet. Det innebär att regionen inte kan tillgodogöra sig de ökade skatteintäkterna från den ökande befolkningen och därmed inte heller finansiera de investeringar som krävs för att hantera denna befolkningsökning. Stockholm har Sveriges utan jämförelse högsta landstingsskatt. Stockholms län står för 50 procent av statens direkta skatteintäkter. Handelskammaren anser därför att staten måste ta ett finansiellt ansvar för utbyggnaden av den spårbundna kollektivtrafiken i Stockholm. Utblick mot 2050 Kapacitetsutredningen konstaterar att det är svårt att få höghastighetsbanor samhällsekonomiskt lönsamma i Sverige på grund av alltför litet resandeunderlag. Handelskammaren delar den uppfattningen. I Stockholms tunnelbana görs 1 miljon resor per dag, medan höghastighetståg mellan Stockholm och Göteborg väntas få 3,5 miljoner resenärer per år. Samtidigt krävs investeringar för att minska trängseln och störningarna på det svenska järnvägsnätet. Med tanke på de långa ledtiderna anser Handelskammaren att det är hög tid att börja planera för huvudstadsregionens trafikförsörjning fram till Handelskammaren anser att den planeringen bör ha tyngdpunkten på en kraftig utbyggnad av tunnelbanenätet, inklusive tvärförbindelser. Det krävs noggranna studier av trafikeffekter, kostnader och geotekniska förutsättningar. I en långsiktig plan för tunnelbaneutbyggnad bör också finnas en tydlig koppling till bostadsbebyggelse och till förutsättningarna att utnyttja exploateringsintäkter som medfinansiering.

9 9(9) Fredrik Johansson Chef Analys och Policy Näringspolitisk expert

Regional inriktning för transportsystemet i Stockholms län. Remissvar

Regional inriktning för transportsystemet i Stockholms län. Remissvar 2012-10-26 Stockholm Nordost Mikael Engström Länsstyrelsen i Stockholms län tel. dir: 076 643 96 70 Analysenheten, Robert Örtegren Shula Gladnikoff Box 220 67 tel. dir. 076 643 96 73 104 22 Stockholm Regional

Läs mer

Stockholm. Europas mest attraktiva storstadsregion! En enad regions synpunkter på Trafikverkets kapacitetsuppdrag. Hearing 21 mars 2012

Stockholm. Europas mest attraktiva storstadsregion! En enad regions synpunkter på Trafikverkets kapacitetsuppdrag. Hearing 21 mars 2012 Stockholm Europas mest attraktiva storstadsregion! En enad regions synpunkter på Trafikverkets kapacitetsuppdrag Hearing 21 mars 2012 Tillväxten är vår styrka Stockholms län har 22 % av landets befolkning

Läs mer

Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2014-2025. Remissvar från Stockholm Nordost

Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2014-2025. Remissvar från Stockholm Nordost 2013-09-10 Handläggare: Mikael Engström Länsstyrelsen i Stockholms län tel. dir: 076 643 96 70 Enheten för samhällsplanering Shula Gladnikoff Box 220 67 tel. dir. 076 643 96 73 104 22 Stockholm Länsplan

Läs mer

RUFS 2010 - aktualitet och användbarhet Remissvar från Stockholm Nordost

RUFS 2010 - aktualitet och användbarhet Remissvar från Stockholm Nordost 2013-12-06 Handläggare: Mikael Engström Stockholms läns landsting tel. dir: 076 643 96 70 registrator.lsf@sll.se Shula Gladnikoff Diarienummer LS 1304-0578 tel. dir. 076 643 96 73 RUFS 2010 - aktualitet

Läs mer

Stockholmsförhandlingens slutsatser

Stockholmsförhandlingens slutsatser Stockholmsförhandlingens slutsatser Handelskammarens förslag Rapport 2007: 4 Förord Den så kallade Stockholmsförhandlingen och Carl Cederschiöld har regeringens uppdrag att senast den 1 december 2007

Läs mer

Remiss Framkomlighetsprogram för Storstockholm (TRV2014/24179) KS/2015:118

Remiss Framkomlighetsprogram för Storstockholm (TRV2014/24179) KS/2015:118 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-09-04 Bygg- och miljönämnden Oscar Olsson Samhällsplanerare Telefon 08-555 014 80 oscar.olsson@nykvarn.se Remiss Framkomlighetsprogram för Storstockholm (TRV2014/24179) KS/2015:118

Läs mer

Kommittédirektiv. Utbyggnad av tunnelbanan och ökad bostadsbebyggelse i Stockholms län. Dir. 2013:22

Kommittédirektiv. Utbyggnad av tunnelbanan och ökad bostadsbebyggelse i Stockholms län. Dir. 2013:22 Kommittédirektiv Utbyggnad av tunnelbanan och ökad bostadsbebyggelse i Stockholms län Dir. 2013:22 Beslut vid regeringssammanträde den 28 februari 2013 Sammanfattning En särskild utredare, som ska fungera

Läs mer

Kommittédirektiv 2014:106 Utbyggnad av nya stambanor samt åtgärder för bostäder o... Sida 1 av 10

Kommittédirektiv 2014:106 Utbyggnad av nya stambanor samt åtgärder för bostäder o... Sida 1 av 10 Kommittédirektiv 2014:106 Utbyggnad av nya stambanor samt åtgärder för bostäder o... Sida 1 av 10 Startsidan / Dokument & lagar / Utredningar / Kommittédirektiv / Utbyggnad av nya stambanor samt åtgärder

Läs mer

Yttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025

Yttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 YTTRANDE N2013/2942/TE 1 (6) Ulrika Nilsson Telefon 010-224 93 19 ulrika.u.nilsson@lansstyrelsen.se Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet

Läs mer

1.5 Konsekvenser av vägförslaget. 1.6 Fastställelseprövning. 1.7 Kostnader. 1.8 Fortsatt arbete (genomförande)

1.5 Konsekvenser av vägförslaget. 1.6 Fastställelseprövning. 1.7 Kostnader. 1.8 Fortsatt arbete (genomförande) underhåll. Cykelvägen som idag är kommunal blir på de delar som ingår i arbetsplanen statlig. Vid trafikplats Hjulsta övergår den cirkulationsplats som byggs för att ansluta Akallalänken till från att

Läs mer

Trafikverket, Borlänge

Trafikverket, Borlänge Västsvenska Handelskammaren Stefan Gustavsson Stefan.gustavsson@handelskammaren.net 031-825233, 0734-282134 Datum: 2012-03-30 Ärende: Remissvar TRV2012/17304 Trafikverket, Borlänge Yttrande över Transportsystemets

Läs mer

Höghastighetsbanor en samhällsbygge för stärkt utveckling och konkurrenskraft (SOU 2009:74). Svar på remiss, kontorsyttrande.

Höghastighetsbanor en samhällsbygge för stärkt utveckling och konkurrenskraft (SOU 2009:74). Svar på remiss, kontorsyttrande. STADSLEDNINGSKONTORET EXPLOATERINGSKONTORET TRAFIKKONTORET MILJÖFÖRVALTNINGEN Bilaga 1 2009-10-29 DNR 314-2120/2009 DNR E2009-000-01681 DNR T2009-000-03390 DNR 2009-011868-217 Kontaktperson stadsledningskontoret

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:972 av Catharina Elmsäter-Svärd (M) Fler vägar till jobb och tillväxt

Motion till riksdagen: 2014/15:972 av Catharina Elmsäter-Svärd (M) Fler vägar till jobb och tillväxt Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:972 av Catharina Elmsäter-Svärd (M) Fler vägar till jobb och tillväxt Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad

Läs mer

Yttrande över remiss: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar (SOU 2016:3)

Yttrande över remiss: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar (SOU 2016:3) STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Kahlström Ola Datum 2016-03-02 Diarienummer KSN-2016-0190 Kommunstyrelsen Yttrande över remiss: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar

Läs mer

Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar

Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar Enheten för transportinfrastruktur och finansiering 103 33 Stockholm peter.kalliopuro@regeringskansliet.se 2016-03-30 Anna Wilson Föreningen Svenskt Flyg Intresse AB 0709263177 Anna.wilson@svensktflyg.se

Läs mer

Remissvar Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar

Remissvar Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar Näringsdepartementet Branschföreningen Tågoperatörerna 103 33 Stockholm Box 555 45 n.registrator@regeringskansliet.se 102 04 Stockholm peter.kalliopuro@regeringskansliet.se SWEDTRAIN Diarienummer N2016-00179-TIF

Läs mer

Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634

Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2013/634 2013-09-13 Kommunstyrelsen Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634 Förslag

Läs mer

Tunnelbana till Nacka löser inte, åtminstone inte ensam, Nacka och Värmdös behov av snabbare och bättre kollektivtrafik

Tunnelbana till Nacka löser inte, åtminstone inte ensam, Nacka och Värmdös behov av snabbare och bättre kollektivtrafik 1 Stockholms läns landsting, Traikförvaltningen 105 73 Stockholm Synpunkter från Naturskyddsföreningen i Stockholms län, Stockholms Naturskyddsförening, Naturskyddsföreningen i Nacka, Saltsjöbadens Naturskyddsförening

Läs mer

Långsiktig kollektivtrafikförsörjning av Albano möjliga kompletterande system över tid

Långsiktig kollektivtrafikförsörjning av Albano möjliga kompletterande system över tid Sidan 1 av 15 Långsiktig kollektivtrafikförsörjning av Albano möjliga kompletterande system över tid Sidan 2 av 15 Innehåll Kapitel Sida 1. Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 2. Framtida resande 5 2.1 Resmönster

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 12 (18)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 12 (18) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 12 (18) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2013-08-22 89 Stomnätsstrategi etapp 2 yttrande (KS 2013.080) Beslut Näringslivs- och planutskottet föreslår

Läs mer

YTTRANDE. Datum 2016-04-07 Dnr 1600335

YTTRANDE. Datum 2016-04-07 Dnr 1600335 Regionstyrelsen YTTRANDE Datum 2016-04-07 Dnr 1600335 1 (7) Näringsdepartementet n.registrator@regeringskansliet.se Remiss. Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och

Läs mer

Sverigeförhandlingen Lägesredovisning 2

Sverigeförhandlingen Lägesredovisning 2 PM 2015:207 RI (Dnr 111-1591/2015) Sverigeförhandlingen Lägesredovisning 2 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. Anmälan av Sverigeförhandlingen Lägesredovisning 2 godkänns.

Läs mer

Storstadspaket för infrastruktur i Skåne

Storstadspaket för infrastruktur i Skåne Storstadspaket för infrastruktur i Skåne MalmöLundregionens elva kommuner har en gemensam syn på de mest prioriterade infrastruktursatsningarna i Skåne. Med anledning av Region Skånes arbete med ett paket

Läs mer

Remiss Trafikverkets inriktningsunderlag för transportinfrastrukturplanering inför perioden 2018-2029

Remiss Trafikverkets inriktningsunderlag för transportinfrastrukturplanering inför perioden 2018-2029 Malmö stad Kommunstyrelsen 1 (5) Datum 2016-03-02 Adress August Palms Plats 1 Diarienummer STK-2015-1509 Yttrande Till Näringsdepartementet Remiss Trafikverkets inriktningsunderlag för transportinfrastrukturplanering

Läs mer

Remiss - Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025

Remiss - Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Dnr KS-2013-328 Dpl 05 sid 1 (7) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Remissvar 2013-08-14 Peter Thörn, peter.thorn@karlstad.se Remiss - Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Dnr KS-2013-328 Dpl

Läs mer

Flerregional systemanalys för Ostlänken. Mars 2009

Flerregional systemanalys för Ostlänken. Mars 2009 Flerregional systemanalys för Ostlänken Mars 2009 1 Nyköping- Östgötalänken AB, ägare och adjungerade 2008 Ägare Kommunerna Mjölby, Linköping, Norrköping, Nyköping, Oxelösund, Trosa, Botkyrka + Regionförbundet

Läs mer

Europakorridoren AB lämnar härmed följande remissvar till Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025, ärendenummer TRV 2012/38626.

Europakorridoren AB lämnar härmed följande remissvar till Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025, ärendenummer TRV 2012/38626. Europakorridoren AB lämnar härmed följande remissvar till Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025, ärendenummer TRV 2012/38626. Sammanfattning: Förslaget till nationell plan är väl

Läs mer

Remiss Funktionellt prioriterat vägnät (TRV 2014/72378) KS/2015:186

Remiss Funktionellt prioriterat vägnät (TRV 2014/72378) KS/2015:186 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-08-24 Kommunstyrelsen Oscar Olsson Samhällsplanerare Telefon 08-555 014 80 oscar.olsson@nykvarn.se Remiss Funktionellt prioriterat vägnät (TRV 2014/72378) KS/2015:186 Förvaltningens

Läs mer

Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar (SOU 2016:3) svar på remiss

Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar (SOU 2016:3) svar på remiss 30 mars 2016 KS-2015/1253.446 1 HANDLÄGGARE Nicklas Lord 08-535 365 62 nicklas.lord@huddinge.se Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar

Läs mer

Yttrande över Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2018-2029 ((N2015/4305/TIF).

Yttrande över Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2018-2029 ((N2015/4305/TIF). 2016-01-30 Till Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2018-2029 ((N2015/4305/TIF). Tillväxtberedningen är ett gemensamt

Läs mer

Sammanfattning. Uppdraget

Sammanfattning. Uppdraget Sammanfattning Uppdraget Vi har i uppdrag att möjliggöra ett snabbt genomförande av Sveriges första höghastighetsjärnväg, som ska gå mellan Stockholm och Göteborg/Malmö. Den nya järnvägen kommer att knyta

Läs mer

Sammanfattning av delrapport från SVERIGEFÖRHANDLINGEN. Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar

Sammanfattning av delrapport från SVERIGEFÖRHANDLINGEN. Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar Sammanfattning av delrapport från SVERIGEFÖRHANDLINGEN Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar UPPSALA VÄSTERÅS KARLSTAD ÖREBRO ESKILSTUNA STOCKHOLM SÖDERTÄLJE JÄRNA TROLLHÄTTAN

Läs mer

Yttrande över inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029

Yttrande över inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029 1 (6) Landstingsstyrelsen Näringsdepartementet Yttrande över inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029 Stockholms läns landsting har beretts möjlighet att yttra

Läs mer

Jobb- och tillväxtsatsningar: Miljardinvesteringar i Malmbanan, Pajala- Svappavaara samt väg och järnväg

Jobb- och tillväxtsatsningar: Miljardinvesteringar i Malmbanan, Pajala- Svappavaara samt väg och järnväg Promemoria 2012-09-05 Jobb- och tillväxtsatsningar: Miljardinvesteringar i Malmbanan, Pajala- Svappavaara samt väg och järnväg 2 Regeringen satsar på Malmbanan och Pajala-Svappavaara som en del av regeringens

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Stina Nilsson Projektledare 040-675 32 58 Stina.J.Nilsson@skane.se YTTRANDE Datum 2016-03-18 Dnr 1600335 1 (7) Näringsdepartementet n.registrator@regeringskansliet.se Remiss.

Läs mer

Tjänsteskrivelse Yttrande inför trafikförändringar i SLtrafiken

Tjänsteskrivelse Yttrande inför trafikförändringar i SLtrafiken MARLENE SJÖDIN SID 1/6 TRAFIKPLANERARE 0858785141 MARLENE.SJODIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Yttrande inför trafikförändringar i SLtrafiken 2013/2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Göteborgs Stad Norra Hisingen, tjänsteutlåtande 2(5) 1 PM från Västtrafik 2012-09-24 2 TU 2011-08-23, Dnr 1380/11

Göteborgs Stad Norra Hisingen, tjänsteutlåtande 2(5) 1 PM från Västtrafik 2012-09-24 2 TU 2011-08-23, Dnr 1380/11 Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-09-16 Diarienummer N140-0361/13 Utvecklingsavdelningen Birgitta Flärdh Telefon: 031-366 83 55 E-post: birgitta.flardh@norrahisingen.goteborg.se Yttrande till kommunstyrelsen

Läs mer

DEN BOTNISKA KORRIDOREN

DEN BOTNISKA KORRIDOREN Remissvar, diarienummer: N2015/4305/TIF Till: Näringsdepartementet Från: Samarbetet Bakom samarbetet står Länsstyrelsen Norrbotten, Region Västerbotten, Länsstyrelsen Västernorrland, Region Jämtland Härjedalen,

Läs mer

Hur pendeltågstrafiken fungerar idag och hur SL vill utveckla den i framtiden

Hur pendeltågstrafiken fungerar idag och hur SL vill utveckla den i framtiden Trafikenheten 1(14) Vår referens Helena Sundberg 08 686 1480 helena.sundberg@sl.se Hur pendeltågstrafiken fungerar idag och hur SL vill utveckla den i framtiden Trafikenheten 2(14) Sammanfattning Stockholmsregionen

Läs mer

Yttrande över remiss på Kapacitetsutredningen (TRV 2011/17304)

Yttrande över remiss på Kapacitetsutredningen (TRV 2011/17304) 2012-03-27 Till Trafikverket Yttrande över remiss på Kapacitetsutredningen (TRV 2011/17304) Norrbottens läns landsting och Kommunförbundet Norrbotten har beretts möjligheter att yttra sig över kapacitetsutredningen.

Läs mer

Näringsdepartementet Mäster Samuelsgatan 70 103 33 Stockholm

Näringsdepartementet Mäster Samuelsgatan 70 103 33 Stockholm 2016-03-18 Näringsdepartementet Mäster Samuelsgatan 70 103 33 Stockholm Dnr N2016/00179/TIF Handläggare: Lars Sandberg Utkast: Remissyttrande Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastigjärnvägens finansiering

Läs mer

KOMMUNALFÖRBUNDET GR. GR prioriterar

KOMMUNALFÖRBUNDET GR. GR prioriterar Dnr: 09-154.20 Tjänsteutlåtande 2009-09-14 Georgia Larsson Förslag till yttrande över Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har i skrivelse från Västra

Läs mer

Remiss Trafikutredning avseende pendeltåg- och regionaltåg (TN 2015-0017) KS/2015:252

Remiss Trafikutredning avseende pendeltåg- och regionaltåg (TN 2015-0017) KS/2015:252 2015-06-18 Kommunstyrelsen Oscar Olsson Samhällsplanerare Telefon 08-555 014 80 oscar.olsson@nykvarn.se Remiss Trafikutredning avseende pendeltåg- och regionaltåg (TN 2015-0017) KS/2015:252 Förvaltningens

Läs mer

Hållbart resande i Stockholm. - Trafikpolitiskt program för Folkpartiet i Stockholms stad

Hållbart resande i Stockholm. - Trafikpolitiskt program för Folkpartiet i Stockholms stad Hållbart resande i Stockholm - Trafikpolitiskt program för Folkpartiet i Stockholms stad Innehållsförteckning Inledning/Sammanfattning...3 Förslagen i korthet...5 Stadsutveckling... 14 Kollektivtrafik...

Läs mer

Förlängning av tunnelbanan från Kungsträdgården till Nacka C

Förlängning av tunnelbanan från Kungsträdgården till Nacka C Stadsledningskontoret Exploateringskontoret Trafikkontoret Stadsbyggnadskontoret Miljöförvaltningen Fastighetskontoret Södermalms stadsdelsförvaltning Handläggare Till Gemensamt tjänsteutlåtande Dnr 111-248/2015

Läs mer

Därför bör kollektiv sjötrafik på allvar tas upp som ett av alla alternativ inom RUFS

Därför bör kollektiv sjötrafik på allvar tas upp som ett av alla alternativ inom RUFS Synpunkter på förslag till ny regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFS 2010) Nacka 2008 11 27 Därför bör kollektiv sjötrafik på allvar tas upp som ett av alla alternativ inom RUFS I den nya

Läs mer

Sammanfattnin: Bilaga

Sammanfattnin: Bilaga Bilaga Sammanfattnin: Uppdraget Mitt uppdrag har varit att utreda förutsättningarna för en utbyggnad av höghastighetsbanor för järnväg i Sverige. Jag har i enlighet med mitt direktiv analyserat om en eventuell

Läs mer

Yttrande över samrådsförslag för översiktsplan 2030 för Haninge kommun - med utblick mot 2050

Yttrande över samrådsförslag för översiktsplan 2030 för Haninge kommun - med utblick mot 2050 Stockholms läns landsting 1 (3) Tillväxt- och regionplaneförvaltningen TJÄNSTE UTLÅTANDE 2015-06-18 TRN 2015-0120 Handläggare: Susanne Skärlund Tillväxt- och regionplanenämnden Yttrande över samrådsförslag

Läs mer

Förändrad trängselskatt i Stockholm. Christoffer Andersson Calafatis (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Förändrad trängselskatt i Stockholm. Christoffer Andersson Calafatis (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Förändrad trängselskatt i Stockholm Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 12 december 2013 Peter Norman Christoffer Andersson Calafatis (Finansdepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Remissyttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025

Remissyttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 1(8) Till Diarienr: N2013/2942/TE Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Förslag: Remissyttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Regionförbundet och Landstinget i Jönköpings

Läs mer

Malmö stad Kommunstyrelsen 1 (7) Yttrande. Datum 2016-04-06. Adress August Palms Plats 1. Till. Diarienummer

Malmö stad Kommunstyrelsen 1 (7) Yttrande. Datum 2016-04-06. Adress August Palms Plats 1. Till. Diarienummer Malmö stad Kommunstyrelsen 1 (7) Datum 2016-04-06 Adress August Palms Plats 1 Diarienummer STK-2016-82 Yttrande Till Näringsdepartementet Remiss från Näringsdepartementet - Delrapport från Sverigeförhandlingen:

Läs mer

BYGG UT TUNNELBANAN TILL NYA KAROLINSKA

BYGG UT TUNNELBANAN TILL NYA KAROLINSKA Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Stockholm 2010-09-02 BYGG UT TUNNELBANAN TILL NYA KAROLINSKA Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Stockholm T: 08-737 44 11 www.socialdemokraterna.se/stockholm

Läs mer

Södertörnskommunernas yttrande på Stomnätsstrategi för Stockholms län Etapp 2

Södertörnskommunernas yttrande på Stomnätsstrategi för Stockholms län Etapp 2 2013-03-22 Södertörnskommunernas yttrande på Stomnätsstrategi för Stockholms län Etapp 2 Förslaget till stomnätsstrategi för Stockholms län, etapp 2, har tagits fram av Trafikförvaltningen vid Stockholms

Läs mer

En Bättre Sits-samarbetet De funktionella sambanden definierar vår region

En Bättre Sits-samarbetet De funktionella sambanden definierar vår region Om Mälardalsrådet Samverkansorganisation och mötesplats för storregionala utvecklingsfrågor Politiskt styrd organisation Medlemmar: 57 kommuner, 5 landsting, 5 associerade Fokusområden Infrastruktur och

Läs mer

Sam 37/2008. Trafikprogram för Örebro kommun

Sam 37/2008. Trafikprogram för Örebro kommun Sam 37/2008 Trafikprogram för Örebro kommun Innehållsförteckning Bakgrund...3 Trafikprogrammets olika delar...3 Uppföljning och revidering...3 Målsättningar...3 Utgångspunkter för trafiken i staden...4

Läs mer

Inkomna remissynpunkter Landstinget och länets kommuner

Inkomna remissynpunkter Landstinget och länets kommuner Inkomna remissynpunkter och länets kommuner Som helhet har den regionala infrastrukturplanen för Västmanlands län tagits emot väl av länets kommuner och avseende struktur, upplägg och innehåll. Inkomna

Läs mer

Remiss kapacitetsutredningen TRV 2011/17304

Remiss kapacitetsutredningen TRV 2011/17304 Handläggare Kent Söderlund 023-777065 kent.soderlund@regiondalarna.se Förslag/Underlag Datum 2012-03-22 Direktion 2012-03-29 Diarienummer RD 2011/52 Sida 1(13) Remiss kapacitetsutredningen TRV 2011/17304

Läs mer

Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar (SOU 2016:3)

Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar (SOU 2016:3) Stadsledningskontoret Exploateringskontoret Stadsbyggnadskontoret Trafikkontoret Gemensamt tjänsteutlåtande Dnr 110-94-2016 Dnr E2016-00223 Dnr 2016-00920 Dnr T2016-00172-1 Sida 1 (14) 2016-03-09 Handläggare

Läs mer

Föredragande borgarrådet Karin Wanngård anför följande.

Föredragande borgarrådet Karin Wanngård anför följande. PM 2016:60 RI (Dnr 110-94-2016) Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar (SOU 2016:3) Remiss från Näringsdepartementet Remisstid den 7

Läs mer

Remissvar avseende Inriktningsunderlag för transportinfrastrukturplaneringen för perioden , dnr N2015/4305/TIF

Remissvar avseende Inriktningsunderlag för transportinfrastrukturplaneringen för perioden , dnr N2015/4305/TIF Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Dnr N2015/4305/TIF 0705808904 Stockholm, den 23 februari 2016 150140 Remissvar avseende Inriktningsunderlag för transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029,

Läs mer

Yttrande över förslag till regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2014-2025

Yttrande över förslag till regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2014-2025 Sida 1 av 5 2013-09-09 Region Skåne 291 89 Kristianstad Yttrande över förslag till regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2014-2025 Region Skåne har av regeringen fått i uppdrag att upprätta en

Läs mer

Trafikpolitiskt program för Miljöpartiet i Skåne

Trafikpolitiskt program för Miljöpartiet i Skåne Trafikpolitiskt program för Miljöpartiet i Skåne Övergripande Skåne är med sin flerkärnighet och mångfald fantastiskt. I andra delar av landet blickas avundsjukt på pågatågseffekten, på hur satsningar

Läs mer

Samrådsredogörelse Länsplan för regional transportinfrastruktur Västmanlands län 2014-2025

Samrådsredogörelse Länsplan för regional transportinfrastruktur Västmanlands län 2014-2025 SAMRÅDSREDOGÖRELSE 1 (25) SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN Kommunikationer Ulrika Nilsson Telefon 010-224 93 19 Samrådsredogörelse Länsplan för regional transportinfrastruktur Västmanlands län 2014-2025 Länsplanen

Läs mer

Yttrande - Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029

Yttrande - Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029 2016-02-2323 Er ref: N2015/4305/TIF Vår ref: 2014/606-544 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande - Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029 Regionförbundet

Läs mer

HALVTID I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING. en avstämning från Moderaterna

HALVTID I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING. en avstämning från Moderaterna HALVTID I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING en avstämning från Moderaterna FÖRORD Tack vare att så många röstade på Alliansen i landstingsvalet 2010 har vården och kollektivtrafiken blivit bättre och tryggare.

Läs mer

Hplus. PM Biltrafikflöden. Ramböll Trafik och transport Helsingborg 2010-04-14

Hplus. PM Biltrafikflöden. Ramböll Trafik och transport Helsingborg 2010-04-14 Hplus PM Biltrafikflöden 2010-04-14 Ramböll Trafik och transport Helsingborg Hplus PM Biltrafikflöden DEL 1 UTGÅNGSPUNKTER Bakgrund och syfte I arbetet med den fördjupade översiktsplanen för H+ produceras

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (24)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (24) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (24) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2013-12-12 140 Yttrande, vägplan och detaljplan för Arninge resecentrum samt järnvägsplan för Roslagsbanan,

Läs mer

Ärendet behandlar godkännande av rapporten Lokaliseringsutredning, Tunnelbana Sofia - Gullmarsplan/söderort.

Ärendet behandlar godkännande av rapporten Lokaliseringsutredning, Tunnelbana Sofia - Gullmarsplan/söderort. JIL TJÄNSTEUTLÅTANDE Stockholms läns landsting 2015 os 03 Förvaltning för utbyggd tunnelbana LS 2015-0140 FUT 1501-0022 Ankom Stockholms läns landstin-' Landstingsstyrelsens beredning för utbyggd tunnelbana

Läs mer

Sammanfattande synpunkter Trafikverkets planering måste ta sin utgångspunkt i stråktänkandet administrativa gränser får inte utgöra en begränsning.

Sammanfattande synpunkter Trafikverkets planering måste ta sin utgångspunkt i stråktänkandet administrativa gränser får inte utgöra en begränsning. 2016-02-25 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Dnr N2015/4305/TIF Yttrande avseende Trafikverkets Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029 Bakgrund Partnerskap

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret Dnr KS/2014:419-032 Stab 2014-09-11 1/3 Handläggare Lennart Nilsson Tel. 0152-292 76 Regionförbundet Sörmland Box 325 611 27 Nyköping Remiss: Rapporter från Trafikverket och Transportstyrelsen

Läs mer

Motion gällande: Hur kan Stockholms stad förbättra och utveckla kollektivtrafiken?

Motion gällande: Hur kan Stockholms stad förbättra och utveckla kollektivtrafiken? Trafikutskottet Motion gällande: Hur kan Stockholms stad förbättra och utveckla kollektivtrafiken? Problemformulering Varje dag reser det cirka 700 000 resenärer med SL, 1 vilket innebär att 47 % av Stockholms

Läs mer

Diskussionsunderlag avseende höghastighetståg i Stockholmsregionen

Diskussionsunderlag avseende höghastighetståg i Stockholmsregionen 1(8) Diskussionsunderlag avseende höghastighetståg i Stockholmsregionen Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen 105 73 Stockholm Leveransadress: Lindhagensgatan 100 Godsmottagningen 112 51 Stockholm

Läs mer

RAPPORT FRÅN ETT: www.upplandsvasby.se

RAPPORT FRÅN ETT: www.upplandsvasby.se RAPPORT FRÅN ETT: Dialog Trafikdialogen var höstens första dialogmöte av totalt tre. Dialogen berörde den kommande trafikplanen och lanserades som startskottet för arbetet med denna. Sammanlagt besökte

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1(3) Handläggare Dag Segrell Tfn 0142-851 50 Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2016-03-07 KS/2015:280 Näringsdepartementet Ert diarienummer N2016/0179/TIF Svar på delrapport

Läs mer

Järnvägsforum 2015-02-19 Sundsvall Catherine Kotake

Järnvägsforum 2015-02-19 Sundsvall Catherine Kotake TMALL 0141 Presentation v 1.0 Järnvägsforum 2015-02-19 Sundsvall Catherine Kotake 2 Hur ser bilden av Norrland ut? 3 Trafikslagsövergripande stråk För ett sammanhängande transportsystem Missing links Möjligheter

Läs mer

Samhällsekonomiska kostnader av olika utbyggnadsscenarier

Samhällsekonomiska kostnader av olika utbyggnadsscenarier Samhällsekonomiska kostnader av olika utbyggnadsscenarier Anders Larsson, SLU Alnarp Makten över marken, KSLA, 2014-03-13 Alla på kartan markerade tätorter med mer än 836 invånare I Skåne samlade i ett

Läs mer

MKB - Ny detaljplan Ankdammsrondellen

MKB - Ny detaljplan Ankdammsrondellen Biliga 4 1/5 MKB - Ny detaljplan Ankdammsrondellen Utredningen Trafiklösning för Stockholmsregionen Beslut, vård och uppföljning av denna överenskommelse är tecknad mellan statens förhandlare och ledande

Läs mer

Trafikanalys Drömgården

Trafikanalys Drömgården Haninge kommun Stockholm Datum 2013-06-14 Uppdragsnummer 1320000013 Utgåva/Status Ver 1.0 Andreas Samuelsson Andreas Samuelsson Jens Svensson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Box

Läs mer

Foto: Klas Eriksson, Thomas Harrysson, Peter Svenson beskurna bilder. Västsvenska paketet

Foto: Klas Eriksson, Thomas Harrysson, Peter Svenson beskurna bilder. Västsvenska paketet Foto: Klas Eriksson, Thomas Harrysson, Peter Svenson beskurna bilder Västsvenska paketet 29 maj 2013 Syfte med Västsvenska paketet Att skapa förutsättningar för och bidra till att uppfylla politiskt antagna

Läs mer

Aktion för spårvägsfritt Lund. Lund den 27 september 2013. Regeringskansliet. Näringsdepartementet. 103 33 Stockholm

Aktion för spårvägsfritt Lund. Lund den 27 september 2013. Regeringskansliet. Näringsdepartementet. 103 33 Stockholm Aktion för spårvägsfritt Lund Lund den 27 september 2013 Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Aktion för Spårvägsfritt Lund har på remiss erhållit Trafikverkets Förslag till nationell

Läs mer

RAPPORT TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM UPPDRAGSNUMMER 2125500000 RAPPORT VER 0.96 STOCKHOLM 2013-05-20 1 (16)

RAPPORT TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM UPPDRAGSNUMMER 2125500000 RAPPORT VER 0.96 STOCKHOLM 2013-05-20 1 (16) UPPDRAGSNUMMER 2125500000 TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM VER 0.96 STOCKHOLM 1 (16) S w e co Gjörwellsgatan 22 Box 34044 SE-100 26 Stockholm, Sverige Telefon +46 (0)8 6956000 Fax +46 (0)8

Läs mer

Att göra. Handlingsplan Transportinfrastruktur

Att göra. Handlingsplan Transportinfrastruktur Att göra. Handlingsplan Transportinfrastruktur Diarienummer: 342-7226-2015 Tryck:, Härnösand 2015 Denna handlingsplan går att få i alternativt format. Förord Den regionala utvecklingsstrategin, RUS, för

Läs mer

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen RUFS 2010 Remissvar avseende kommunikationer och infrastruktur RTN 2006-0047

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen RUFS 2010 Remissvar avseende kommunikationer och infrastruktur RTN 2006-0047 Stockholms läns landsting Regionplane- och trafikkontoret Box 4414 102 69 Stockholm 2008-11-27 Dnr V-2008-0522 Doss 22 Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen RUFS 2010 Remissvar avseende kommunikationer

Läs mer

Förslag till beslut om persontrafik på järnväg längs Bottenviken - 2012-02-08

Förslag till beslut om persontrafik på järnväg längs Bottenviken - 2012-02-08 1/6 Förslag till beslut om persontrafik på järnväg längs Bottenviken - 2012-02-08 Bakgrund Sverige har fungerande persontågstrafik till och från Norge och Danmark men ingen trafik till eller från Finland

Läs mer

RAPPORT. Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06. Upprättad av: Elin Delvéus

RAPPORT. Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06. Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06 Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning Kund Torsås kommun

Läs mer

Klimatkommunernas synpunkter till Strategi fo r omsta llning av transportsektorn till fossilfrihet

Klimatkommunernas synpunkter till Strategi fo r omsta llning av transportsektorn till fossilfrihet s synpunkter till Strategi fo r omsta llning av transportsektorn till fossilfrihet Sammanfattning av synpunkter s medlemmar arbetar strategiskt för att minska klimatpåverkan från transporter med ambitiösa

Läs mer

Infrastruktur- och transportfrågor. Två uppdrag: Statligt uppdrag RUS

Infrastruktur- och transportfrågor. Två uppdrag: Statligt uppdrag RUS Infrastruktur- och transportfrågor Två uppdrag: Statligt uppdrag RUS Örebroregionens förutsättningar En av de största arbetsmarknadsregionerna En av landets största städer Begränsad pendling till grannstäder

Läs mer

Akalla Barkarby, Dnr 2014-17962

Akalla Barkarby, Dnr 2014-17962 Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Stadsbyggnadskontoret Dnr 2014-17962 Dnr 2014-18097 Dnr 2014-18909 Dnr 2014-18962 Sida 1 (8) Handläggare Renoir Danyar Telefon 08-508 26 659 Elin Lundbäck Telefon:08-508

Läs mer

Åtgärdsvalsstudie Västra stambanan genom Västra Götaland

Åtgärdsvalsstudie Västra stambanan genom Västra Götaland Åtgärdsvalsstudie Västra stambanan genom Västra Götaland Kortversion 2015-10-14 Västra stambanan är en av Sveriges viktigaste järnvägar. Banans kapacitet är idag fullt utnyttjad samtidigt som efterfrågan

Läs mer

Infrastrukturutbyggnader

Infrastrukturutbyggnader BILAGA 3 Infrastrukturutbyggnader Vägar Järnvägar Spår för kollektivtrafik Regionala stombussar Järnvägsstation Tunnelbanestation 0 10 km Infrastrukturutbyggnader i Storstockholmsområdet år 2030. Kollektivtrafik-

Läs mer

SAMMANFATTNING. Regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2010-2021

SAMMANFATTNING. Regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2010-2021 SAMMANFATTNING Regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2010-2021 Skåne del av en växande storstadsregion Skåne är idag en del av Öresundsregionens 3,7 miljoner invånare. För att möta morgondagens

Läs mer

Stockholms läns landsting 1(2)

Stockholms läns landsting 1(2) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-03-30 LS 2016-0119 Landstingsstyrelsen Yttrande över delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och

Läs mer

Stockholm Stockholm behöver en ny tunnelbanelinje

Stockholm Stockholm behöver en ny tunnelbanelinje Stockholm 2013-02-20 Stockholm behöver en ny tunnelbanelinje www.socialdemokraterna.se/stockholm I korthet: En helt ny lila tunnelbanelinje från syd till nord. Hagsätra Älvsjö Årstafältet Liljeholmen Fridhemsplan

Läs mer

Ett samrådsmöte hölls i kommunhuset den 3 september 2012.

Ett samrådsmöte hölls i kommunhuset den 3 september 2012. PROGRAMSAMRÅDSREDOGÖRELSE Dnr KS/2012:80 Hur programsamrådet har bedrivits Plansamrådet har pågått under tiden 2012-09 03 2012-09-30 Ett samrådsmöte hölls i kommunhuset den 3 september 2012. Förutsättningar

Läs mer

Satsa på kollektivtrafiken

Satsa på kollektivtrafiken Satsa på kollektivtrafiken Grön strategi för att stärka kollektivtrafiksystemen i Östergötland Miljöpartiet de gröna i Östergötland 1 Inledning Stora nationella trafikstråk passerar genom och fångar upp

Läs mer

TYCK TILL. om den fördjupade översiktsplanen över OSKARSHAMNS STAD. Samråd 16 januari till 9 mars

TYCK TILL. om den fördjupade översiktsplanen över OSKARSHAMNS STAD. Samråd 16 januari till 9 mars TYCK TILL om den fördjupade översiktsplanen över OSKARSHAMNS STAD Samråd 16 januari till 9 mars Vår vision: "Den attraktiva småstaden med de stora livskvaliteterna". Oskarshamn ska ha 30 000 invånare år

Läs mer

Delregional träff Gbg-regionen 2015-03-27. Infrastrukturprojekt 2014-2025.. Britta Johnson Per Stenerås

Delregional träff Gbg-regionen 2015-03-27. Infrastrukturprojekt 2014-2025.. Britta Johnson Per Stenerås Delregional träff Gbg-regionen 2015-03-27 Infrastrukturprojekt 2014-2025.. Britta Johnson Per Stenerås Process för samordning, prioritering och genomförande av infrastrukturplaner Trafikverket Region Väst

Läs mer

Information om trafikutredning avseende pendel- och regionaltåg

Information om trafikutredning avseende pendel- och regionaltåg 1(10) Handläggare Jens Plambeck +4686861651 Jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2015-02-03, info punkt 15 Information om trafikutredning avseende pendel- och regionaltåg Ärendebeskrivning Informationsärende

Läs mer

Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl, Ulricehamns kommun

Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl, Ulricehamns kommun ULRICEHAMNS KOMMUN Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl, Ulricehamns kommun ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg TEL 010 850 10 00

Läs mer

YTTRANDE 2013-04-16 Ärendenr NV-03113-13. Regionförbundet Uppsala län Via mail:

YTTRANDE 2013-04-16 Ärendenr NV-03113-13. Regionförbundet Uppsala län Via mail: 1 (7) SWE D I S H E NV I R O NME N T A L P R OTE C T I O N A GEN C Y Elin Forsberg Tel: 010-698 11 10 elin.forsberg @naturvardsverket.se YTTRANDE 2013-04-16 Ärendenr NV-03113-13 Regionförbundet Uppsala

Läs mer