Reklamens makt över medierna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Reklamens makt över medierna"

Transkript

1 Karl Erik Gustafsson Reklamens makt över medierna SNS MEDIEFORUM

2 SNS Förlag Box Stockholm Telefon: Telefax: E-post: Hemsida: SNS Studieförbundet Näringsliv och Samhälle är ett fristående nätverk av ledande beslutsfattare i privat och offentlig sektor med engagemang i svensk samhällsutveckling. Syftet är att skapa underlag för rationella beslut i viktiga samhällsfrågor genom forskning och debatt. SNS bedriver samhällsforskning med forskare från universitet och högskolor i Sverige och utlandet, ger ut böcker på eget förlag samt arrangerar konferenser, kurser och lokala medlemsmöten. SNS är en allmännyttig ideell förening som finansieras genom medlemsavgifter, forskningsanslag, bokförsäljning och konferensavgifter samt genom årsavgifter från företag, myndigheter och organisationer. Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen! Kopiering, utöver lärares rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt Bonusavtal, är förbjuden. Reklamens makt över medierna Karl Erik Gustafsson Första upplagan Första tryckningen 2005 Författaren och SNS Förlag Grafisk form: Patrik Sundström Sättning: Elanders Infologistics Väst AB Tryck: Blomberg & Janson Offsettryck AB, 2005 ISBN

3 Innehåll 1. Ett ovanligt perspektiv 7 Tre perspektiv på reklamprocessen 8 Reklamläroböckernas blinda fläck 10 Amerikansk reklamhegemoni 12 Rika källor 14 En enda lång resultatredovisning Det reklamsubventionerade massmediesystemet 18 Sverige som dagspressnation 19 En tredjedel public service 22 Stigande reklamfinansieringsgrad 23 Varierande reklamfinansieringsgrad 25 Vad kommer efter Metro? 28 Utan säljande reklam 30 Reklam utanför massmediesystemet Reklamen allt centralare i marknadsföringen 35 Ett nytt ekonomiskt system talet mot 90-talet Masspublik, massmedier och massreklam 40 I massornas intresse 40 Reklamfinansiering av folkliga dagstidningar 41 Annonser är också nyheter 43 Rikstäckande veckopress med reklam 44 Självgående, kompakta massmedier 46 Radions länge ovissa framtid 47 Snabb stafettväxling från radio till television 50 Tv-bolagen vinnare av uppgjorda frågesporter 50 MTV-generationen och produktplaceringens blomstringstid 52 Tobaksindustrin som förvarnande exempel 53

4 5. Kommersiell television utan gränser 57 Tv till vänster och höger 57 Genombrott för internationell television 59 Från public service till public service 60»4 oktober-kanalen«61 Den rätta blandningen 63 Motvikt till snorkigt NRK Tv-reklamens inverkan på reklam- och medieutvecklingen 67 Den breda publikens uppkomst 67 Den breda och smala publikens tidskrifter Från fattigmansradio till fattigmanstelevision 74 Ett artigt nej tack 74 Pingstvänner och andra radiopirater 76 Med stöd av SAF-jinglar 78 Friggebos lokalradio Förstärkning av reklamen 82 Inbäddad marknadsföring 83 Familjevänliga medier Front mot smygreklamen 87 Påtryckningar från alla håll 88 Smygreklamkommitténs historia 90 Vad är branschkutym? 91 Reklam för den egna härden 93 Reklam blir icke-reklam i public service 94 Övertramp av public service-tv Den tredje vägen betal-tv 98 Hård reklamkonkurrens skapar vild publikjakt 98 Kvalitets-tv 100 Marknadsvision om televisionen 101

5 11. Massmediernas förtroende 104 Genomgående minskat förtroende 104 Svensk television är svensk 106 Den opartiska televisionen Reklam som etableringshinder 110 Täckningsgradsteorin 110 Televisionens höga kostnader Reklamens betydelse för medieutvecklingen 116 Källor 121 Bilaga: SNS Medieforum 128

6

7 1. Ett ovanligt perspektiv Detta är en studie i reklam och massmedieutveckling. Studiens fokus ligger på reklamen som intäktskälla för massmedier, dvs. på dess roll som en av flera finansieringsmetoder. Framställningen avser reklamens inverkan såväl på massmediernas ekonomi och struktur som på deras innehåll och utformning. Med en viss förenkling kan syftet ringas in med hjälp av två frågor: Vad gör reklamen med medierna? Vad gör medierna med reklamen? Tillspetsat kan man säga att studien avser reklamens makt över massmedierna. Reklam brukar definieras som säljfrämjande information med tydlig avsändare på betald plats i medier. Kravet på reklamidentifikation skrevs 2000 in i svensk lag (marknadsföringslagens femte paragraf om»reklamidentifiering«). Ett massmedium är ett medium som med viss frekvens samtidigt och offentligt förmedlar information och underhållning till alla inom en större grupp. Svenska Akademiens ordbok säger ingenting om användningen i vårt språk av»medier«eller»massmedier«i den bemärkelse som här avses. Ordboksredaktionen publicerade sina texter under bokstaven m i mitten av talet och berättade då inget av intresse i detta sammanhang. Medium förekom enligt saob som ett tidsuttryck (medium mars) eller hade en spiritistisk, fysikalisk eller aritmetisk innebörd. Begreppen»medier«och»massmedier«är gamla men termerna unga. Det tidigaste belägget i svenskan av»reklam«är från 1868, men då användes det i pluralis,»reklamer«, som än i dag i finlandssvenskan.

8 8 Reklamens makt över medierna Tre perspektiv på reklamprocessen Med utgångspunkt i överförandeprocessen från sändaren av reklamen till mottagaren av den, kan man vid reklamstudier anlägga tre perspektiv: 1) annonsörsperspektivet, dvs. reklamen som ett instrument i marknadsföringen, 2) medieperspektivet, dvs. reklamen som en del av utbudet i och finansieringen av massmedier och 3) konsumentperspektivet, dvs. reklamen som en integrerad del av medieutbudet och som ett underlag för köpbeslut. I det som skrivits om reklam har det dominerande perspektivet varit antingen annonsörs- eller konsumentperspektivet. Mera sällan har reklam och massmedieutveckling kopplats samman. Inom ämnet massmedieekonomi, dit jag själv räknar mig, är det emellertid ett givet inslag. I min professorskollega Robert Picards lärobok The Economics and Financing of Media Companies (2002) ingår ett kapitel i vilket relationen reklam och massmedier analyseras. Kapitlet kallas»media, Advertisers, and Advertising«. I inledningen kan man läsa att annonsörer spelar en helt avgörande roll för mediers överlevnad, men också att de inte gör det för mediernas skull utan för sig egen: Advertisers are critical to the success of commercial media because they provide the primary revenue stream that keeps most of them viable. Broadcasters, trade magazine publishers, and newspaper publishers exhibit the highest levels of dependence on advertising income among media firms. Advertisers, however, do not provide these financial resources in order to make media possible; they do so in order to pursue their own interest and purposes. I denna studie står medieperspektivet i centrum men de andra perspektiven finns i bakgrunden och skymtar fram då och då i rapporten. De behövs för helhetsbilden av reklamens inverkan på massmedieutvecklingen. Inom varje perspektiv framträder som antyds i citatet från Picard intressekonflikter, även inom det perspektiv

9 Ett ovanligt perspektiv 9 som valts som huvudperspektiv för denna studie. Reklamköparna vill dra största möjliga uppmärksamhet till sina reklamenheter och främja sina varumärken. Varje medieföretag månar om sitt varumärke och vill ha största möjliga uppmärksamhet till sitt utbud. Inom till exempel televisionen kan det innebära, att annonsörerna vill dra publik till enstaka program, medan tv-bolagen vill locka publik till en viss kanal och kanalens alla program. Det kan finnas konflikter inom annonsörskollektivet, även om det ofta framställs som väldigt enhetligt. Små företags reklamintressen kan stå mot stora företags, utländska företags mot inhemska företags och leverantörers mot återförsäljares. Medieföretagen kan slåss om olika sätt att mäta publikens storlek och värde för annonsering: kvantitet ställs mot kvalitet. Bland grupper av konsumenter kan finnas uppfattningar om att reklamen, genom att finansiellt stödja vissa medier, ställer sig i vägen för en medieutveckling de anser mer angelägen. Många tidnings- och tidskriftsläsare har genom åren förlorat sina liv- och husorgan för att publikationerna saknat dragningskraft som annonsorgan. Studien handlar alltså om massmediernas utveckling. Ansatsen är dynamisk. Det visade sig snabbt nödvändigt att få den historiska bilden klar för sig både för att kunna förstå dagens situation men också för att kunna bedöma framtiden, eftersom gamla metoder och företeelser har en benägenhet att komma tillbaka. Medieutvecklingen drivs på genom framväxten av nya medier. Det tycks till och med finnas ett återkommande mönster i introduktionen av nya medier men även i de etablerade mediernas svarsåtgärder. Studien visar att det i medieutvecklingen finns en växelverkan mellan politik och bransch. Allianser kan t.ex. bildas mellan politiker och annonsörer för att med hjälp av reklamen påverka medieutvecklingen. Det går därmed att, utöver reklamprocessens tre aktörsperspektiv, tala om ett fjärde perspektiv vid studier i reklam, nämligen det poli-

10 10 Reklamens makt över medierna tiska perspektivet. Periodvis och särskilt vid kritiska vägval kan det fjärde, det politiska perspektivet vara dominerande. Till det kommer att reklamen har en benägenhet att dra till sig en betydande grad av reglering. Dagens forskning om reklamens verkningar säger oss att vi vanligen lägger för stor vikt vid annonsörers möjligheter att påverka köpare med hjälp av reklam. Det finns helt enkelt en övertro på reklamens effekter. Orsaken till detta är att de gamla klassiska kommunikationsmodellerna, de välkända, nästan mekaniska stimulus respons-modellerna, på grund av sina enkla och klara besked varit för populära, även bland reklamens kritiker. Nyanseringarna i modern tid om effekterna har inte nått utanför forskningen. Dessa senare rön visar att mottagarna är aktiva och eftertänksamma aktörer i reklamprocessen. De använder reklamen i överensstämmelse med sina intressen, som inte nödvändigtvis sammanfaller med annonsörens. Konsumenterna har garden uppe. Forskningsläget i dag pekar hän mot helt andra, äldre och lika märgfulla påståenden om reklamens effekter som stimulus-respons-modellerna. Jag tänker på den klassiska aforism, som brukar tillskrivas än den ene, än den andre reklampionjären i usa:»hälften av min reklam är bortkastad. Tyvärr vet jag inte vilken halva.«i denna studie ansluter jag mig till denna gamla, men mest moderna s.k. svaga reklamteori. Den som vill fördjupa sig i frågan, rekommenderas filmvetaren och medieprofessorn Margareta Rönnbergs bok Tv-reklam vår tids myter. Reklamläroböckernas blinda fläck I de läroböcker i reklam som används på universitetsnivå världen över, behandlas relationen reklam och massmedier ofta snävt. Författarna till ett av reklamlitteraturens standardverk har gjort bättring men först så sent som i mitten av 1990-talet och först efter hård, offentlig kritik.

11 Ett ovanligt perspektiv 11 Reklambibeln som jag syftar på är Advertising Procedure av reklammannen Otto Kleppner. Den första upplagan kom Jag läste på min tid som student på Handelshögskolan i Göteborg den fjärde från Kleppner hann själv med ytterligare tre upplagor före sin död 1982 och härom året kom den fjortonde upplagan med reklamprofessorerna Thomas Russel och Ronald Lane som medförfattare. Kritiken mot Kleppners lärobok framfördes i en artikel, författad av de amerikanska medieprofessorerna Lawrence Soley och Robert Craig, presenterad i decembernumret 1992 av Journal of Advertising. I artikeln som kallades»advertising Pressures on Newspapers: A Survey«, redovisades resultaten av en undersökning av hur många amerikanska dagstidningar som utsatts för och givit efter för krav från någon annonsör eller tidningens annonsavdelning om att ändra i det redaktionella innehållet. Undersökningen visade att påtryckningarna var mer omfattande än vad reklamläroböckerna gav sken av. Det fanns all anledning, avslutade Soley & Craig sin artikel, för läroboksförfattare att ompröva sin inställning till frågan om påtryckningar från reklamhåll på medierna. Den lärobok som tydligast pekades ut var just Kleppners Advertising Procedure. Ur denna hade Soley & Craig i sin bakgrundstext citerat följande totala förnekande av att annonsörerna dikterar innehållet i medierna, varken i stort eller smått:»it is true that most of the mass media tend to support middle-of-the-road causes. However, the notion that advertisers dictate the content of the media is simply incorrect.«avklädningen i artikeln tog skruv. I den fjortonde upplagan av läroboken finns ett genomarbetat avsnitt om»advertising and Influence on Editorial Considerations«(s ) där Soley & Craigs artikel både tas med som referens och är citerad. Läroboken kan numera utan förbehåll rekommenderas.

12 12 Reklamens makt över medierna Massmedieforskningen står inte över all kritik i detta sammanhang. Ett exempel ska nämnas med anmärkningen att det är av gammalt datum. Med det vill jag antyda att även massmedieforskningen gjort bättring. Den amerikanske historieprofessorn David M. Potter tar upp det i en bok från mitten av 1950-talet om överflödets usa, People of Plenty (1954). I ett berömt kapitel om reklamen, som han på grund av dess stora samhällsinflytande kallar för»överflödets institution«(»the institution of affluence«), noterar han att reklamen i historiska framställningar, såväl om enskilda massmedier som om massmedier i allmänhet, behandlas som om den var en bisak i stället för som den i många fall är huvudsaken. Marconi må ha uppfunnit radion och Henry Luce nyhetsmagasinet (Time), skriver Potter, men det är reklamen som gjort radion och nyhetsmagasinet framgångsrika. Potter skrev sin text innan televisionen hade tagit över som ledande massmedium från radion. Han hade utan att behöva ändra sakinnehållet kunnat byta ut»marconi och radio«mot»zworykin och television«eller lägga till det senare. Amerikansk reklamhegemoni När man börjar nysta i reklam- och massmediehistorien, hamnar man i usa, nästan vilken tråd man tar. Ett par undantag är den masspridda dagstidningen som leder oss till Frankrike och specialtidskriften som för oss till Danmark och Palle Fogtdal (t.ex. Illustrerad Vetenskap). Vid studier av reklam- och massmedieutveckling kommer man alltså inte förbi Förenta Staterna som föregångsland oavsett vilka perspektiv man har. Förklaringen är att där finns de verkligt stora annonsörerna med internationella förgreningar och en standardiserad, normbildande marknadsföring. Där finns de stora reklambyråerna, även de med inter-

13 Ett ovanligt perspektiv 13 nationell utbredning. Redan på 1930-talet kom de första amerikanska annonsbyråerna till Sverige. Reklamläroböckerna, med sina fel och förtjänster, och reklamtidskrifterna kommer från usa. Reklamkritiken och regleringen av reklamen kan sägas ha sina rötter där. Journalisten Vance Packard nådde en enorm publikframgång långt utanför Förenta Staternas gränser med sin reklamkritiska skrift The Hidden Persuaders (1957;»Varför köper vi?«). I Sverige gav samtidigt författaren Sven Lindqvist ut Reklamen är livsfarlig (1957). Den påstås ha sålts i ca 20 exemplar. Genom ett nytryck häromåret lär den totala upplagan minst ha fördubblats. Amerikanska medier kopieras flitigt världen över. Dagens Nyheters omläggning till en modern morgontidning 1916 hade amerikanska förebilder precis som bildtidningen Se, som startade Överallt inom den moderna europeiska dagspressen ser man spår av USA Today. En viktig anledning till att usa tidigare än andra länder blev en massmarknad med massreklam och massmedier slog redan den politiske filosofen Alexis de Tocqueville fast under sin berömda resa till Förenta Staterna i början av 1830-talet. Efter kort tid i landet noterade han i sin dagbok, att hela det amerikanska samhället förvandlats till en enda stor medelklass med likartade intressen och ambitioner. Ur detta utvecklades en masskultur. Många har efter honom konstaterat detsamma. Att vi i Europa alltmer liknade usa på massmedieområdet beror enligt Tocquevilles resonemang mer på att del efter del i Europa nådde samma levnadsstandard som usa än att Europa hade usa som förebild och tog efter.

14 14 Reklamens makt över medierna Rika källor Denna studie av reklam och massmedier bygger på såväl skriftliga som muntliga källor. Jag har intervjuat ett tiotal personer representerande olika delar av reklambranschen i stort. sns har arrangerat en hearing med åtta branschrepresentanter och med Ulrika Stuart Hamilton, informationschef på sns, som samtalsledare. De branschrepresentanter som på detta sätt medverkade i studien finns namngivna bland källorna. I rapporten refereras till detta samtal som sns-hearingen. Studien har genomförts inom ramen för sns Medieforum, på dess uppdrag och haft Johanna Laurin vid sns som projektledare. Tidsramen för studien fastställdes till 2,5 effektiva månader. Till de skriftliga källorna hör statliga utredningar från Sverige, våra nordiska grannländer och Storbritannien. Särskilt stor nytta har jag haft av en rapport för danska Statsministeriets Medieutvalg av två danska kommunikationsforskare, Christian Jantzen och Jørgen Stigel. Deras rapport handlar om reklamen som en genre i televisionens program och programtablåer. Jantzen & Stigels rapport fick ett slags uppföljare i en studie av kommunikationsforskaren Roy Langer och juristen Anne-Dorte Bruun Nielsen om smygreklam. Studien, Skjult reklame (1992), gjordes på uppdrag av Forbrugerstyrelsen, Økonomi- og Erhvervsministeriet. Langer & Bruun Nielsens uppslagsrika rapport var mycket stimulerande att läsa. Jag ramlade tursamt över den när jag i början av februari 2005 presenterade min studie på Handelshögskolan i Köpenhamn och Roy Langer fanns bland åhörarna. Det finns flera utmärkta uppslagsverk inom området. Två bör nämnas särskilt. Det ena har redigerats av radiooch tv-historikern Erik Barnouw och heter International Encyclopedia of Communications I IV. Det andra är

15 Ett ovanligt perspektiv 15 Encyclopedia of Advertising 1 3 producerat av tidskriften Advertising Age. Flera av böckerna bland referenserna bär i titlarna vittne om att tagen ibland varit hårda. Titlar som»kampen om«,»makten över«och»spelet om«har varit lätt att ta till och saknar inte täckning. Bland övriga referenser vill jag lyfta fram ett par som har haft stor betydelse för studien genom att författarna skickligt satt fingret på punkter där marknaden inte fungerar. Dit hör tidningsmakaren Mats Ekdahls s.k. mångfaldskatalog som han skrev på uppdrag av Kulturdepartementet och gav titeln Människan, mediemångfalden och det öppna samhället. I Ekdahls»mångfaldsbibel«ryms mycket av den allmänna reklam- och massmediehistorien och vi kommer ofta till samma slutsatser. Mats Ekdahl tillhör dem jag har intervjuat. Det blev ett mycket långt lunchsamtal, som vi fick källarmästarens tillåtelse att avsluta i lugn och ro mot att vi låste dörren när vi gick. Ekdahls studie betydde lika mycket för mig i det första skedet av min studie som Roy Langers gjorde i det sista. Till gruppen av för studien betydelsefulla verk räknar jag även Erik Barnouws historik i tre band över amerikansk radio och television och historieprofessorn H. H. Wilsons studie av införandet av reklamtelevision i Storbritannien. Vidare ingår i denna grupp dels studien Commercial Culture av mediesociologen Leo Bogart, i många år vice vd för the Newspaper Advertising Bureau i usa, dels studien People of Plenty av historieprofessorn David Potter. Metodmässigt har jag haft stor glädje av medieprofessorn Hans Fredrik Dahls Mediehistorie historisk metode i mediefaget. Det bör läggas till att jag i denna studie dragit nytta av mycket av det jag skrivit i ämnet under snart fyrtio år i forskningsdelen av branschen.

16 16 Reklamens makt över medierna En enda lång resultatredovisning Till denna inledande redovisning av studiens bakgrund, syfte, ansats och källor hör ytterligare två kapitel. I det närmast följande redovisas i ekonomiska termer omfattningen av reklamsubventioneringen av massmediesystemet. Därvid sätts Sverige in främst i ett europeiskt perspektiv. I kapitlet därefter presenteras reklamens allt starkare ställning i marknadsföringen. Detta annonsörsperspektiv behövs för att visa hur bytet av ekonomiskt system i Sverige vid mitten av talet medverkade till en starkare ställning för reklamen. Kapitel 1 3 kan sägas bilda en första del av rapporten. Den ingår i resultatredovisningen lika mycket som de övriga delarna genom att studien har ett ovanligt perspektiv. En andra del utgörs av kapitlen 4 7 som samtliga handlar om massan som i massmedier och massreklam. Medieutvecklingen belyses från den masspridda tidningen till den internationella kommersiella televisionen och dess inflytande på reklam- och medieutvecklingen i stort. Ett par kortfattade praktikfall får illustrera förloppet, det ena reklamens ställning i tobaksindustrins marknadsföring och det andra reklamradions framväxt i vårt land. Den tredje delen av rapporten omfattar kapitlen 8 10 och handlar om begreppen förstärkning och försvar. I det första fallet gäller det olika försök att ytterligare förstärka reklamens inverkan, i det andra fallet det rättsliga och utomrättsliga försvaret för det redaktionella innehållet. Den tredje delen avslutas med ett kapitel om betal-tv, den tredje vägen att finansiera television vid sidan av licensavgifter och reklam. Där presenteras en brittisk modell för att med hjälp av betal-tv rätta till några av de brister som marknaden uppvisar vid enbart licensavgifts- eller reklamfinansiering. Modellen skulle kunna kallas en marknadsvision för televisionen. I den fjärde och avslutande delen, kapitel 11 13, flyttar redovisningen upp på branschnivå. I ett av kapitlen behand-

17 Ett ovanligt perspektiv 17 las allmänhetens förtroende för massmedierna och hur detta kan kopplas till reklamens inverkan. I kapitel 12 granskas i vilken mån reklamen utgör ett etableringshinder och därmed låser mediestrukturen. Det sista kapitlet är en sammanfattning av studien.

18 2. Det reklamsubventionerade massmediesystemet Med ett par undantag televisionen i usa och den moderna, i februari 2005 tioårsjubilerande, dagliga gratistidningen Metro finns det inget massmedium som från första början använt reklamen som intäktskälla. Alla har haft en längre eller kortare period utan reklam. Det var inte ens självklart att alla dessa medier förr eller senare skulle öppnas för reklam. Gemensamt för de medier som blev reklammedier är att de just genom sammankopplingen med reklamen utvecklades till massmedier. Deras strävan att nå den breda publiken, vars intresse man vanligen försökte väcka genom låga priser, sammanföll med annonsörernas strävan efter att sprida sina budskap till största möjliga antal konsumenter och annonsörernas beredskap att betala rejält för det. I dag är reklamfinansieringen av massmedierna så betydande den viktigaste enskilda finansieringskällan i de flesta länder att den inte kan tas bort utan att massmediesystemen brakar ihop. Det är svårt att med bibehållet utbud se någon ersättning för reklamfinansieringen. När statligt stöd utgår till svenska dagstidningar i konkurrensmässigt underläge, sker det uttryckligen för att kompensera dem för uteblivna annonsintäkter. Det svenska presstödet svarar, trots att det uppgår till nästan en halv miljard per år, inte mot mer än några procent av dagspressens totala kostnader.

19 Sverige som dagspressnation Det reklamsubventionerade massmediesystemet 19 Enligt Institutet för Reklam- och Mediestatistik (IRM) uppgick reklamintäkterna för svenska massmedier (enligt irm s.k. reklambärande medier) till ca 17 miljarder kronor irm skattade därutöver reklamens värde i s.k. renodlade reklammedier (direktreklam, kataloger m.m.) till ca 8 miljarder kronor. Kostnaderna för att utnyttja andra kommunikationskanaler (presentreklam, mässor, sponsring, butikspromotion m.m.) bedömdes uppgå till ca 15 miljarder. Sammanlagt blev detta för samtliga kommunikationskanaler 40 miljarder kronor. Med en beräkning av produktionskostnaderna till 10 miljarder kronor stannade de totala kostnaderna för marknadskommunikation strax under 50 miljarder kronor. Tabell 1. Reklamintäkter för svenska massmedier Mediegrupp Mnkr Procent Morgontidningar Kvällstidningar Populärpress Fackpress Bio 70 0 Tv Text-tv 53 0 Radio Internet Gratistidningar Bilagor (inkl prod.kostnader) Summa Källa: IRM. Denna studie omfattar reklamen inom massmediesystemet. I tabell 1 redovisas de berörda reklamintäkterna per mediegrupp. De 17 miljarder som går till massmedierna innebär att närmare hälften av all reklam i vid mening utgör ett stöd av massmedierna. Gissningsvis svarar reklamen sedan för mer än hälften av massmediernas intäkter. Räknat per capita uppgår reklamsubventionen till nästan kronor

20 20 Reklamens makt över medierna per invånare, eller kronor per hushåll. Om man funderade över hur hushållen skulle fördela denna subvention på medier, om de själva fick bestämma, skulle man säkert komma fram till att det inte blev samma fördelning som annonsörernas. I förhållande till bruttonationalprodukten uppgår reklamintäkterna i svenska massmedier till ca 0,6 procent. Sverige ligger därmed på samma nivå som Norge men någon tiondel under Finland och Danmark. I övriga Europa ligger reklamintäkterna i massmedier i länder som Frankrike och Italien på 0,6 procent, i Tyskland och Spanien på 0,7 procent men i Storbritannien på 1,1 procent. Reklamen som en andel av bnp ligger i Sverige på Europanivå. Tabell 2. Reklamens fördelning på stora massmedier Nation Reklamandelar för Dagspress Television Populärpress Dagspressnationer: Irland Norge Danmark Finland Sverige Schweiz Österrike Tyskland Både och-nationer: Storbritannien Belgien Spanien Frankrike Tv-nationer: Grekland Italien Portugal Polen Källa: IRM. Internationella reklammarknader, december Anm. För Finland och Danmark ingår gratistidningar i dagspressen. Om man gör så för Sveriges del växer dagspressens andel till 56 procent och televisionens stannar på 23 procent.

21 Det reklamsubventionerade massmediesystemet 21 Norra Europa skiljer sig kraftigt från södra Europa med avseende på reklamens fördelning på massmedier, vilket framgår av tabell 2. Sverige är en dagspressnation (minst 50 procent av reklamen i dagspress och ca 20 procent i tv) medan Italien är en tv-nation (minst 50 procent av reklamen i tv och ca 20 procent i dagspress). I några länder, Storbritannien, Belgien och Frankrike är dagspress och television ungefär lika stora reklamandelsmässigt. För enkelhets skull kan de senare länderna kallas både och-länder. De låga intäkterna för biografreklam är en kraftig underskattning av reklamsubventionen till filmmediet. Här fick det gärna finnas beräkningar av kostnaderna för de inom filmen så vanliga produktplaceringarna. På internetplatsen brandchannel.com finns produktplaceringar i alla filmer förtecknade. På sns-hearingen nämnde Dusyant Patel från Ericsson att företaget i en James Bond-film förhandlat till sig åtta scener där företagets mobiltelefon naturligt kunde finnas med. I ett antal andra scener i filmen förekom andra produkter, dock inte mobiltelefoner. Det är inte ovanligt med produktplaceringar i filmer. Jag rekommenderar inte ett besök på internetplatsen före biobesöket. Det skulle fördärva hela filmnöjet att behöva sitta och bocka av alla produktplaceringar. I den litteratur jag gått igenom nämns belopp på en kvarts miljon dollar per placerad produkt och film. Leo Bogart anger med stöd av en tidningsartikel att Philip Morris skulle ha betalt us dollar för att placera cigaretten Lark i lämpliga scener i James Bondfilmen»License to Kill«en kan man säga passande produkt för en film med det namnet. Det normala antalet produktplaceringar per långfilm tycks vara ett 30-tal.

22 22 Reklamens makt över medierna En tredjedel public service Om dagspressens dominans på reklammarknaden är ett särdrag för Sverige är ett annat särdrag den starka ställningen för public service-radio och public service-television i mediekonsumtionen. Leo Bogart anger att 90 procent av den tid som den amerikanska allmänheten lägger på medier avser reklamfinansierade medier, främst den kommersiella televisionen. I Sverige är andelen, som framgår av tabell 3 lägre än 50 procent. Mediekonsumtionen en genomsnittlig dag uppgår i vårt land till ungefär 6 timmar, vilket är ett jämförelsevis lågt tal. Tabell 3. Användning av reklambärande medier i Sverige en genomsnittlig dag Mediegrupp Räckvidd (%) Tidsandel (%) Morgontidning 73 6 Kvällstidning 30 2 Tidskrift 43 4 Reklamradio 32 9 Internet 33 7 Reklam-tv Övrig tv 32 6 Bio 1 1 Summa 47 Källa: Mediebarometern 2003 och MedieSverige För public service-radion och public service-televisionen är räckvidden en genomsnittlig dag ca 55 procent. Den sammanlagda tidsandelen för public service är 37 procent, 24 för radio och 13 för television.

23 Det reklamsubventionerade massmediesystemet 23 Stigande reklamfinansieringsgrad Reklamfinansieringen gör massmedierna konjunkturkänsliga eftersom reklamen är praktiskt taget den enda del av marknadsföringen som annonsörerna snabbt kan skära ned på, när de ekonomiska tiderna försämras. En förklaring är att reklamkostnaderna är externa kostnader och drabbar några andra, såsom medierna och reklambyråerna. En annan förklaring är att reklamen anses ha långtidseffekter som består över en konjunkturbotten. Trots reklamens konjunkturkänslighet strävar medierna efter att hålla reklamfinansieringsgraden oförändrad eller helst att öka den. Dagstidningarna prissätter så mycket som möjligt av sitt utrymme. Det blev stor debatt, när tidningarna började ta betalt för att införa predikoturer. Tidningar i alla länder har försök att ta betalt för radio- och tv-bolagens programtablåer men överallt har de misslyckats. Tvärtom har tv-bilagor blivit en eftertraktad tilläggsprodukt. Ankomsten av kvällstidningarnas tv-bilagor framkallar varje vecka krigsrubriker på löpsedlarna. Från och med 2005 har veckopressen tagit efter med egna tv-bilagor. Hur som helst, tv-programtablåer, liksom börslistor, har visat sig vara attraktiva för insprängda annonser. En bokannons om»linné och hans apostlar«kan placeras intill tvprogrammet»linné och hans apostlar«i programtablån. Svenska morgontidningar har sedan slutet av 1990-talet i en allt stridare ström bytt från fullformat till tabloid. Att det inte började tidigare beror på bekymmer om annonsintäkterna. Skulle man kunna ta lika mycket betalt för en helsida i litet som i stort format? Frågan var inte bara ekonomiskt utan också publicistiskt laddad. I början av 1900-talet tog flera tidningar bort alla annonser på förstasidan. Dagens Nyheter blev den första av de större tidningarna i Sverige att göra detta, när den 1909 efter amerikanska förebilder slopade annonserna på den

Reklam i nya kläder. Gunilla Jarlbro och Magnus Söderlund (red.)

Reklam i nya kläder. Gunilla Jarlbro och Magnus Söderlund (red.) Reklam i nya kläder Gunilla Jarlbro och Magnus Söderlund (red.) Reklam i nya kläder Konsumentverket 2012 ISBN:978-91-7398-964-0 Art.nr: 50357 Redaktörer: Gunilla Jarlbro och Magnus Söderlund Layout: Spenat

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

EN FRAMTIDSBRANSCH. Peter Majanen, Lotta Mellberg & Dag Norén. i samarbete med Carin Daal & Håkan Erikssson

EN FRAMTIDSBRANSCH. Peter Majanen, Lotta Mellberg & Dag Norén. i samarbete med Carin Daal & Håkan Erikssson EN FRAMTIDSBRANSCH Peter Majanen, Lotta Mellberg & Dag Norén i samarbete med Carin Daal & Håkan Erikssson FÖRORD sverige står inför en dramatisk demografisk utveckling som innebär att gruppen äldre inom

Läs mer

fritt Den digitala bokens framtid Rapport från Svenska Förläggareföreningen

fritt Den digitala bokens framtid Rapport från Svenska Förläggareföreningen fritt ELLER GRATIS? Den digitala bokens framtid Rapport från Svenska Förläggareföreningen Fritt eller gratis? Den digitala bokens framtid Rapport från Svenska Förläggareföreningen Rapporten kan beställas

Läs mer

Internet 15 år Visionerna möter vardagsverkligheten om hur svenskarna blev Internetanvändare Olle Findahl

Internet 15 år Visionerna möter vardagsverkligheten om hur svenskarna blev Internetanvändare Olle Findahl Internet 15 år Visionerna möter vardagsverkligheten om hur svenskarna blev Internetanvändare Olle Findahl Internet 15 år Visionerna möter vardagsverkligheten om hur svenskarna blev Internetanvändare Olle

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

rapport nr 8/2008 uppdaterad i januari 2009 En genomgång av effekterna av privatiseringar inom tre sektorer Av Anne-Marie Lindgren

rapport nr 8/2008 uppdaterad i januari 2009 En genomgång av effekterna av privatiseringar inom tre sektorer Av Anne-Marie Lindgren rapport nr 8/2008 uppdaterad i januari 2009 Ta tillbaka demokratin! En genomgång av effekterna av privatiseringar inom tre sektorer Av Anne-Marie Lindgren Rapporten Ta tillbaka demokratin! utgiven av Arbetarrörelsens

Läs mer

Tillväxt genom Crowdfunding?

Tillväxt genom Crowdfunding? Tillväxt genom Crowdfunding? Rapport 0156 Tillväxt genom Crowdfunding? Rapport 0156 Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillväxtverket.se/publikationer. Där finns

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Det handlar också om tid och pengar

Det handlar också om tid och pengar Det handlar också om tid och pengar Anhörigomsorg, försörjning, lagar Ann-Britt Sand Kunskapsöversikt 2014:2 Förord Detta är den 18:e i en rad av kunskapsöversikter om anhörigfrågor som publiceras av Nationellt

Läs mer

ENTREPRENÖRSKAPSFORUM FORES LEADING HEALTH CARE. en teoribakgrund. Mats Bergman UPPDRAG VÄLFÄRD

ENTREPRENÖRSKAPSFORUM FORES LEADING HEALTH CARE. en teoribakgrund. Mats Bergman UPPDRAG VÄLFÄRD UPPDRAG VÄLFÄRD ENTREPRENÖRSKAPSFORUM FORES LEADING HEALTH CARE UPPHANDLING OCH KUNDVAL AV VÄLFÄRDSTJÄNSTER en teoribakgrund Mats Bergman e Upphandling och kundval av välfärdstjänster en teoribakgrund

Läs mer

Göran Cars Thomas Kalbro Hans Lind NYA REGLER. för ökat BOSTADSBYGGANDE. och bättre INFRASTRUKTUR. Logotyp C. SNS Förlag

Göran Cars Thomas Kalbro Hans Lind NYA REGLER. för ökat BOSTADSBYGGANDE. och bättre INFRASTRUKTUR. Logotyp C. SNS Förlag Göran Cars Thomas Kalbro Hans Lind NYA REGLER för ökat BOSTADSBYGGANDE och bättre INFRASTRUKTUR drat 16 x 16 mm, samt röda. tgår texten Förlag Logotyp C C SNS Förlag NYA REGLER FÖR ÖKAT BOSTADSBYGGANDE

Läs mer

Företagens roll i samhället

Företagens roll i samhället 1 Företagens roll i samhället Mars 2004, reviderad februari 2006 Frågor och svar om företagens roll i samhället 1 Förord Företag är den viktigaste välståndsbyggaren i samhället. Företagen skapar de resurser

Läs mer

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling Den nya vägen in ett migrantperpektiv Veronica Nordlund och Lisa Pelling 1 Innehållsförteckning Inledning... 4 Bakgrund och metod... 5 Urval... 5 Fördelningen arbetskraftsinvandrare/skyddssökande... 5

Läs mer

Publicera! Svenska forskningsbiblioteks arbete med publiceringsfrågor. Helena Francke på uppdrag av Svensk Biblioteksförening 2013

Publicera! Svenska forskningsbiblioteks arbete med publiceringsfrågor. Helena Francke på uppdrag av Svensk Biblioteksförening 2013 Publicera! Svenska forskningsbiblioteks arbete med publiceringsfrågor Helena Francke på uppdrag av Svensk Biblioteksförening 2013 World Trade Center Box 70380 107 24 Stockholm Tel: 08-545 132 30 info@biblioteksforeningen.org

Läs mer

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER stöd konsultation motivera riktlinjer frivillighet nätverk utbildning arbetslivserfarenhet planera rådgivning kartlägga vägledning mentorskap optimism TID FÖR COACHNING EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

Läs mer

vä l fä r d på de lt i d Välfärd på deltid.indd 1 Välfärd på deltid.indd 1 08-02-15 14.39.39 08-02-15 14.39.39

vä l fä r d på de lt i d Välfärd på deltid.indd 1 Välfärd på deltid.indd 1 08-02-15 14.39.39 08-02-15 14.39.39 välfärd på deltid Välfärd på deltid.indd 1 08-02-15 14.39.39 Välfärd på deltid.indd 2 08-02-15 14.39.40 laura hartman (red.) V lfärd på deltid sns förlag Välfärd på deltid.indd 3 08-02-15 14.39.40 sns

Läs mer

Partihandelns roll i värdekedjan- idag och imorgon

Partihandelns roll i värdekedjan- idag och imorgon Partihandelns roll i värdekedjan- idag och imorgon EN RAPPORT FRÅN HUI RESEARCH PÅ UPPDRAG AV HANDELNS UTVECKLINGSRÅD (HUR) Förord Det så kallade mellanledet, som utgörs av den del av värdekedjan som befinner

Läs mer

Vad säger Internetstatistiken?

Vad säger Internetstatistiken? Vad säger Internetstatistiken? En vägledning för analys och tolkning av nationell och internationell statistik En publikation i serien.se:s Internetguider av Olle Findahl Vad säger Internetstatistiken?.SE:s

Läs mer

En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden. Ny i Sverige vad kan jag bidra med?

En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden. Ny i Sverige vad kan jag bidra med? En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden Ny i Sverige vad kan jag bidra med? Innehåll 3 Inledning 9 Inflyttningen till Sverige 14 Fördelar med invandring 17 Sysselsättning

Läs mer

Ökad medvetenhet men långsam förändring

Ökad medvetenhet men långsam förändring Ökad medvetenhet men långsam förändring om kvinnor och män på ledande positioner i svenskt näringsliv Forskningsrapport till Delegationen för jämställdhet i arbetslivet Stockholm 2014 SOU 2014:80 SOU och

Läs mer

ENTREPRENÖRSKAPSFORUM FORES LEADING HEALTH CARE. Vilken ojämlikhet. Patientinflytande och egenavgifter i svensk vård. Anders Anell UPPDRAG VÄLFÄRD

ENTREPRENÖRSKAPSFORUM FORES LEADING HEALTH CARE. Vilken ojämlikhet. Patientinflytande och egenavgifter i svensk vård. Anders Anell UPPDRAG VÄLFÄRD UPPDRAG VÄLFÄRD ENTREPRENÖRSKAPSFORUM FORES LEADING HEALTH CARE Vilken ojämlikhet är mest rättvis? Patientinflytande och egenavgifter i svensk vård Anders Anell Vilken ojämlikhet är mest rättvis? Patientinflytande

Läs mer

Valfrid, Borås 2010. Att studera kulturpolitik. Anders Frenander (red.)

Valfrid, Borås 2010. Att studera kulturpolitik. Anders Frenander (red.) Valfrid, Borås 2010 Arkitekter på armlängds avstånd? Att studera kulturpolitik Anders Frenander (red.) Innehåll Svensk kulturpolitik under 1900-talet: Kulturpolitik vad är det? (Anders Frenander)... 1

Läs mer

Kundval inom äldreomsorgen

Kundval inom äldreomsorgen Kundval inom äldreomsorgen En modell i tiden ett val för framtiden? Valdemar Hansson Aktivitet inom Kompetensstegen FoU-trainee Uppsats nr 6 April 2008 Förord Detta arbete är resultatet av en litteraturstudie

Läs mer

de två kulturerna på internet

de två kulturerna på internet vinnova rapport vr 2009:11 de två kulturerna på internet En utmaning för företag, myndigheter och organisationer Huvudrapport Håkan selg Titel : De två kulturerna på Internet - En utmaning för företag,

Läs mer

Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer

Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer UTVÄRDERINGSRAPPORT Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer Forskare från Malmö högskola har på uppdrag av Arvsfondsdelegationen följt upp och utvärderat ett antal aktuella projekt som genomförts

Läs mer