Register your product and get support at AJ5000. Användarhandbok

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Register your product and get support at AJ5000. Användarhandbok"

Transkript

1 Register your product and get support at AJ5000 SV Användarhandbok

2 PRESE T A CLOCK SET SET SET TIME HR TU NIN G M IN PR OG SCAN SLEEP C OLO R R ADI O R E P E AT B R I G H T N E S A L A R M S C O N T R O L b c e g h i j a d f

3 A k l m n o 12/24H TIME ZONE WAKE TO LIGHT DST ON OFF RADIO 1 RADIO 2 BUZZ BUZZ CLOCK RADIO AJ5000 VOL r q p

4 B User Manual C

5 HR SCAN B R I CL OCK G H SET A L 1 T N E S SET R ADI O S C O N SE T TI ME T R O L M IN HR HR SCAN B R I CL OCK G H SET A L 1 T N E S SET R ADI O S C O N SE T TI ME T R O L M IN HR HR SCAN SCAN SCAN B R I C LOCK G H SET A L 1 T N E S SET R ADI O S C O N SE T TI ME T R O L M IN HR SCAN B R I B R I B R I CL OCK G H CL OCK G H SET A L 1 T N SET A L 1 T N C LOCK G H E S E S SET A L 1 T N E S SET R ADI O S C O N SET SE T TI ME R ADI O S C O N SE T TI ME SET T R O T R O R ADI O S C O N SE T TI ME L T R O L L M IN M IN M IN D a b SET TIME HR TU NIN G PRE SE T TU NIN G PRE SE T PR OG SLEE P PR OG SLEE P R E P E AT A L A R M R E P E AT A L A R M c d MIN CLOCK TU NIN G PRE SE T TU NIN G PRE SE T PR OG SLEE P PR OG SLEE P R E P E AT A L A R M R E P E AT A L A R M E a b RA D IO TU NIN G PRE SE T TUNING TU NIN G PRE SE T PR OG SLEE P PR OG SLEE P R E P E AT A L A R M R E P E AT A L A R M

6 TIME ZONE F 12/24H WAKE TO LIGHT DST ON OFF RADIO 1 RADIO 2 BUZZ BUZZ CLOCK RADIO AJ5000 VOL G 12/24H TIME ZONE DST RADIO 1 RADIO 2 BUZZ BUZZ CLOCK RADIO AJ5000 VOL VOL

7 HR SCAN B R I CL OCK G H SET A L 1 T N E S SET R ADI O S C O N SE T TI ME T R O L M IN HR HR SCAN B R I CL OCK G H SET A L 1 T N E S SET R ADI O S C O N SE T TI ME T R O L M IN HR SCAN SCAN B R I B R I G H CL OCK CL OCK G H T N SET A L 1 SET A L 1 T N E S E S SET R ADI O S C O N SET SE T TI ME R ADI O S C O N SE T TI ME T R O T R O L L M IN M IN H a b SET SET H R TU NIN G PRE SE T TU NIN G PRE SE T PR OG SLEE P PR OG SLEE P R E P E AT A L A R M R E P E AT A L A R M c d MIN CLOCK TU NIN G PRE SE T TU NIN G PRE SE T PR OG SLEE P PR OG SLEE P R E P E AT A L A R M R E P E AT A L A R M PM

8 SV 1 Viktigt! Säkerhet Läs de här instruktionerna. Läs och ta till dig varningstexten. Följ samtliga instruktioner. Blockera inte ventilationsöppningar. Installera apparaten i enlighet med tillverkarens instruktioner. Installera den inte i närheten av någon värmekälla, som element, varmluftsintag, spis eller annan utrustning som avger värme (inklusive förstärkare). Skydda elkabeln så att den inte blir trampad på eller kommer i kläm, särskilt intill kontakter, extrauttag och precis vid utgången från höljet. Använd endast kringutrustning och tillbehör som är godkända av leverantören. Dra ur kontakten till klockradion vid åskväder samt när den inte ska användas på länge. Överlåt allt underhåll till kvalificerad servicepersonal. Service är nödvändig när klockradion har skadats på något sätt, till exempel om en elkabel eller kontakt är skadad, vätska eller främmande föremål har kommit in i klockradion, klockradion har utsatts för regn eller fukt, inte fungerar som den ska eller om den har fallit i golvet. Utsätt inte klockradion för vattendroppar eller vattenstrålar. Placera inga potentiellt skadliga föremål på klockradion (t.ex. vattenfyllda kärl eller levande ljus).

9 Om MAINS-kontakten eller ett kontaktdon används som frånkopplingsenhet ska den vara lätt att komma åt. 2 Din klockradio Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera din produkt på kan du dra nytta av Philips support. Introduktion Med den här enheten kan du: lyssna på FM-radio, se klockslaget, vakna till larmsignal, radio eller melodi, och njuta av stämningslampa. Förpackningens innehåll B Kontrollera och identifiera innehållet i förpackningen: Översikt över huvudenheten A a HR/TUNING +/- Justera timme. Ställ in radiokanaler. b AL1/AL2 Aktivera/avaktivera larm. Visa larminställningar. c PROG/SCAN Skanna/lagra radiokanaler.

10 d COLOR Välj färg på stämningslampa. e REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL Snooze-funktion. Justera ljusstyrkan för teckenfönstret. f RADIO Slå på/av radion. Stäng av larmsignalen. g SLEEP Ställ in insomningstimer. h MIN/PRESET +/- Justera minut. Välj en snabbvalskanal. i Tänd/släck stämningslampan. Justera ljusstyrkenivå på stämningslampan. j CLOCK/SET AL1/SET AL2/SET TIME Ställ in tid/larm. Visa tid. k 12/24H DST Välj 12-/24-timmarsvisning. Välj alternativet för sommartid (DST). l TIME ZONE Välj tidszon. m WAKE TO LIGHT ON/OFF: aktivera/avaktivera stämningslampa när larmet ljuder. n AL1/R ADIO BUZZ 1 Välj larmkälla för larm 1. o AL2/R ADIO BUZZ 2

11 Välj larmkälla för larm 2. p Nätsladd och antenn q Batterifack r VOL Justera volymen. 3 Komma igång Följ alltid anvisningarna i det här kapitlet i rätt följd. Sätta i batteriet C Varning Risk för explosion! Håll batterierna borta från värme, solljus och eld. Lägg aldrig batterierna i eld. Risk för explosion om batteriet sätts tillbaka fel. Byt endast ut med samma eller motsvarande typ. Batteriet innehåller kemikalier, så se till att kassera det på rätt sätt. Håll batteriet borta från barn. Kommentar Du kan endast använda nätström som strömförsörjning. Litiumbatteriet CR2032 är endast avsett för back-up. När du kopplar bort strömförsörjningen släcks bakgrundsbelysningen. När visas byter du ut batteriet enligt anvisningarna.

12 Ansluta strömmen F Var försiktig Risk för produktskada! Kontrollera att nätspänningen motsvarar den spänning som är tryckt på bak- eller undersidan av klockradion. Risk för elektriska stötar! När du kopplar bort nätströmmen ska du alltid dra ut kontakten ur uttaget. Dra aldrig i sladden. Anslut och ställ in Klockradion har en funktion för direkt inställning vid anslutning. När klockan ansluts till strömförsörjning ställs tiden automatiskt. Välj tidszon Kontrollera att tiden på klockradion överensstämmer med lokal tid. Om så inte är fallet justerar du tidszoninställningarna enligt var du befinner dig. 1 I standbyläge trycker du på TIME ZONE.»» Det aktuella tidszonnumret blinkar i teckenfönstret. 2 Tryck på TIME ZONE flera gånger och välj tidszon (justerbart från -1 till +12). För Europa: Västeuropeisk tid (WET) +0 Centraleuropeisk tid (CET) Östeuropeisk tid (EET) +2 Moskva, normaltid (MST) (standard)

13 Ställa in klockan D I standbyläge kan du ställa in klockan manuellt. Välj alternativet för sommartid (DST) I länder med sommartid (DST) har klockradion ett alternativ för att ställa in sommartid. Håll 12/24H DST intryckt i två sekunder i standbyläge.»» Tiden ställs fram en timme. Tips Om du vill avsluta sommartidsinställningen upprepar du det ovanstående. Tryck på 12/24H DST flera gånger för att välja 12- eller 24- timmarsvisning. 4 Lyssna på FM-radio Ställa in FM-radiokanaler E Kommentar Placera antennen så långt bort som möjligt från TV:n, videon eller andra strålningskällor. Dra ut och justera antennens placering för bästa möjliga mottagning.

14 Kommentar Tryck på RADIO för att slå på/av radion. Lagra FM-radiokanaler automatiskt Du kan lagra upp till 20 FM-radiostationer. 1 Tryck på RADIO igen om du vill slå på enheten. 2 Håll PROG nedtryckt i två sekunder.»» Klockradion lagrar alla tillgängliga FM-radiostationer och sänder den första tillgängliga stationen automatiskt. Lagra FM-radiokanaler manuellt 1 Ställ in en FM-radiostation. 2 Tryck på PROG.»» Snabbvalsnumret börjar blinka. 3 Tryck på PRESET +/- eller TUNING +/- flera gånger för att välja ett nummer. 4 Bekräfta genom att trycka på PROG igen. 5 Upprepa steg 1 till 4 för att lagra andra stationer. Kommentar Om du vill ta bort en förinställd kanal, lagrar du en annan station på samma plats.

15 Välj en förinställd radiokanal. I tunerläge trycker du på PRESET +/- för att välja ett snabbvalsnummer. Justera volymen G 5 Ställa in larmtimer Ställ in alarmtiden H I standbyläge kan du ange två larm som ringer vid olika tider. Välj larmljud Som larmljud kan du välja summer, den radiokanal du senast lyssnade på eller melodin som lagrats i klockradion. Justera AL1/RADIO BUZZ 1 eller AL2/RADIO BUZZ 2 för att välja larmljud för Larm 1/Larm 2. Aktivera/avaktivera larmtimern 1 Tryck på AL1/AL2 om du vill visa larminställningar. 2 Tryck på AL1/AL2 igen för att aktivera eller avaktivera larmet.»» eller visas när insomningstimern aktiveras och försvinner när den avaktiveras. Om du vill stoppa larmet trycker du på motsvarande alternativ, AL1/AL2 (eller RADIO). Larmsignalen upprepas nästa dag.

16 Kommentar När larmet ljuder kan du inte justera volymen genom att rotera VOL. Snooze-funktion Tryck på REPEAT ALARM när larmet ljuder.»» Snooze-funktionen aktiveras och larmet ljuder igen fem minuter senare. Om du vill justera larmintervall (i minuter) trycker du på REPEAT ALARM flera gånger Övriga funktioner Ställa in insomningstimern Klockradion kan automatiskt växla till standbyläge efter en förinställd tid. Tryck på SLEEP flera gånger för att välja insomningstimerperiod (i minuter).»» När insomningstimern är aktiverad visas. För att avaktivera insomningstimern trycker du på SLEEP flera gånger tills [OFF] (av) visas.

17 off Njut av stämningslampan Klockradion har en dekorativ stämningslampa med olika färger. Slå på/av stämningslampan: 1 Tryck på för att slå på stämningslampan. Du kan trycka på två gånger för att ändra stämningslampan till låg ljusstyrkenivå. 2 Tryck på igen för att stänga av stämningslampan. Välj färg på stämningslampan: 1 Tryck på COLOR.»» Färgen på stämningslampan ändras gradvis. 2 Välj din favoritfärg genom att trycka på COLOR igen för att bekräfta. Vakna med stämningslampa: 1 Växla WAKE TO LIGHT till ON. Avaktivera den här funktionen genom att växla WAKE TO LIGHT till OFF. Justera ljusstyrkan för teckenfönstret Tryck på BRIGHTNESS CONTROL flera gånger och välj önskad ljusstyrkenivå: hög,medel eller låg.

18 7 Produktinformation Kommentar Produktinformationen kan komma att ändras utan föregående meddelande. Specifikationer Förstärkare Nominell uteffekt. 0,6 W RMS Radio Mottagningsområde FM: 87,5 108 MHz Känslighet Mono, 26 db S/N-förhållande FM: <22 dbu Sökselektivitet FM: <28 dbu Total harmonisk distorsion FM: <3 % Signal/brusförhållande FM: >45 db

19 Allmän information Nätström Effektförbrukning vid användning Effektförbrukning i standbyläge V~, 50/60 Hz <3 W < 1 W Storlek Huvudenhet (B x H x D) 135 x 135 x 60,5 mm Vikt - Med förpackning - Huvudenhet 0,6 kg 0,3 kg 8 Felsökning Varning Ta aldrig bort höljet på den här klockradion. Försök aldrig reparera klockradion själv. Om du gör det gäller inte garantin. Om det uppstår problem vid användningen av klockradion bör du kontrollera nedanstående punkter innan du begär service. Om problemet kvarstår går du till Philips webbplats (www.philips.com/ welcome). När du kontaktar Philips bör du ha både klockradion samt modell- och serienumret till hands. Inget svar från enheten Koppla från och återanslut nätkontakten och slå sedan på enheten igen. Dålig radiomottagning

20 Öka avståndet mellan enheten och TV:n eller videon. Dra ut FM-antennen helt. 9 Obs! Användning av den här produkten överensstämmer med EU:s förordningar om radiostörningar. Eventuella förändringar av den här enheten som inte uttryckligen har godkänts av Philips Consumer Lifestyle kan frånta användaren rätten att använda utrustningen. Kommentar Typplattan sitter på baksidan av apparaten. Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas. När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG.

21 Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter. Följ den lokala lagstiftningen och släng inte dina gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa. Din produkt innehåller batterier som omfattas av EU-direktiv 2006/66/ EC, som inte får kasseras som vanliga hushållssopor.ta reda på vilka lokala regler som gäller för separat insamling av batterier eftersom korrekt kassering bidrar till att förhindra negativ påverkan på miljö och hälsa. Miljöinformation Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra paketeringen lätt att dela upp i tre olika material: kartong (lådan), polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar, skyddande skumskiva). Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas om det monteras isär av ett specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial, använda batterier och gammal utrustning Koninklijke Philips Electronics N.V. Med ensamrätt. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller respektive ägare. Philips förbehåller sig rätten att när som helst ändra produkter utan att tidigare material behöver justeras. Observera! Stömbrytaren är sekundärt kopplad och bryter inte strömmen från nätet. Den inbyggda nätdelen är därför ansluten till elnätet så länge stickproppen sitter i vägguttaget.

22 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved. AJ5000_12_UM_V1.0

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR SVE Version 1 VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla varningar. 4. Följ alla instruktioner. 5. Använd ej denna apparat nära vatten. 6. Rengör

Läs mer

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome PFL42x8 PFL32x8 SV Användarhandbok Innehåll 1 Viktigt 3 Säkerhet 3 Vård 4 Juridiskt 5 Hållbarhet 7 Hjälp och support 9 2 Använda TV:n 10

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

DAB2+ Bästa kund. Grattis till din nya Argon DAB2+

DAB2+ Bästa kund. Grattis till din nya Argon DAB2+ Bästa kund Kvalitet har alltid varit vår största drivkraft, och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av den här filosofin. Vi har 20 års erfarenhet av att göra, specificera och tillverka

Läs mer

PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO

PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO Svensk Instruktionsmanual 1. Läs noggrant igenom dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner för framtida bruk. 3. Följ alla instruktioner och installera

Läs mer

Pinell Supersound II

Pinell Supersound II Användarhandbok Pinell Supersound II DAB+-/DAB-/FM-/Internetradio www.pinell.no Innehåll Säkerhetsinformation 3 FCC-information 4 Kartongens innehåll 5 Snabbvägledning för Internetradio 6 Detta behöver

Läs mer

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Utgåva 1.1 SV Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Innehåll Säkerhet 3 Komma i gång 4 Om ditt tillbehör 4 Knappar och delar 4 Ladda din högtalare

Läs mer

Hög definition digital mottagare DMB-112HD

Hög definition digital mottagare DMB-112HD Hög definition digital mottagare DMB-112HD Problem och hur man löser dem: Om det inte går att spela in på en enhet, kontrollera filsystemet på usb-minnet/hårddisken. Vanligtvis beror felet på att fel filsystem

Läs mer

SVENSKA MIKRO KOMPONENT SYSTEM BRUKSANVISNING. Tillbehör. Volymkontroll. Speciell anmärkning 92LMUH12H012RR 12F R MW 1

SVENSKA MIKRO KOMPONENT SYSTEM BRUKSANVISNING. Tillbehör. Volymkontroll. Speciell anmärkning 92LMUH12H012RR 12F R MW 1 MODELL XL-UH12H MIKRO KOMPONENT SYSTEM SVENSKA BRUKSANVISNING Tack för valet av denna produkt från SHARP. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få bästa nytta av apparaten. Den visar hur man handhar

Läs mer

BÄRBAR CD/MP3 BOOMBOX MED ANALOG RADIO OCH KASSETTBANDSPELARE

BÄRBAR CD/MP3 BOOMBOX MED ANALOG RADIO OCH KASSETTBANDSPELARE BÄRBAR CD/MP3 BOOMBOX MED ANALOG RADIO OCH KASSETTBANDSPELARE CKR01 SVENSK MANUAL SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs igenom hela denna manual innan användning. Spara manualen för framtida bruk. VARNINGAR För att

Läs mer

D 1050 USB DAC. Bruksanvisning ENGLISH PORTUGUÊS ESPAÑOL FRANÇAIS ITALIANO DEUTSCH NEDERLANDS SVENSKA РУССКИЙ

D 1050 USB DAC. Bruksanvisning ENGLISH PORTUGUÊS ESPAÑOL FRANÇAIS ITALIANO DEUTSCH NEDERLANDS SVENSKA РУССКИЙ D 1050 USB DAC ENGLISH РУССКИЙ SVENSKA ITALIANO DEUTSCH NEDERLANDS PORTUGUÊS ESPAÑOL FRANÇAIS Bruksanvisning VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER ENGLISH PORTUGUÊS FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO DEUTSCH NEDERLANDS

Läs mer

Regnbågsklocka med 8 lugnande ljud och FM radio Modell: RRM902 / RRM902U / RRM902A BRUKSANVISNING SWE INNEHÅLL

Regnbågsklocka med 8 lugnande ljud och FM radio Modell: RRM902 / RRM902U / RRM902A BRUKSANVISNING SWE INNEHÅLL Regnbågsklocka med 8 lugnande ljud och FM radio Modell: RRM902 / RRM902U / RRM902A INNEHÅLL BRUKSANVISNING Produktöversikt...2 Framifrån...2 Vy baksida...2 Vy undersida...3 Fjärrsensor...3 Att komma igång...3

Läs mer

Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770

Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770 Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770 VARNING Placera inte apparaten där det är ont om utrymme, t.ex. i en bokhylla eller i en stängt skåp. Täck inte över ventilationsöppningarna på enheten med

Läs mer

Läs den här manualen noggrant och se till att du förstår anvisningarna. Observera nedanstående, för din egen säkerhet.

Läs den här manualen noggrant och se till att du förstår anvisningarna. Observera nedanstående, för din egen säkerhet. Viktig information Copyright (Copyright 2006 HUMAX Corporation) Får inte kopieras, användas eller översättas delvis eller i sin helhet utan föregående skriftligt medgivande från HUMAX, förutom i enlighet

Läs mer

Registrera din produkt och få support på www.philips.com/dictation DVT2500 DVT2700. SV Användarmanual

Registrera din produkt och få support på www.philips.com/dictation DVT2500 DVT2700. SV Användarmanual Registrera din produkt och få support på www.philips.com/dictation DVT2500 DVT2700 SV Användarmanual 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Viktig säkerhetsinformation 5 1.1 Säkerhetsanvisningar

Läs mer

Kylskåp. bruksanvisning. Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter

Kylskåp. bruksanvisning. Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter Kylskåp bruksanvisning Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter Tack för att du köpte denna produkt från Samsung. Om du vill få en mer komplett tjänst

Läs mer

USB. DVD/CD Mottagare BRUKSANVISNING MODELL: HT302SD (Huvudenhet: HT302SD-D0 Högtalare: SH32SD-S, SH32SD-W) HT302_NA8SLLD_SWE

USB. DVD/CD Mottagare BRUKSANVISNING MODELL: HT302SD (Huvudenhet: HT302SD-D0 Högtalare: SH32SD-S, SH32SD-W) HT302_NA8SLLD_SWE HT302_NA8SLLD_SWE DVD/CD Mottagare BRUKSANVISNING MODELL: HT302SD (Huvudenhet: HT302SD-D0 Högtalare: SH32SD-S, SH32SD-W) R USB Innan anslutning, handhavande eller inställning av denna apparat, vänligen

Läs mer

L-81 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning

L-81 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning L-81 USB SKIVSPELARE Remdriven skivspelare med direkt inspelning Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

Läs mer

Personlig digital videospelare. Inbyggd CONAX CXC-2000PVR. Användarhandbok

Personlig digital videospelare. Inbyggd CONAX CXC-2000PVR. Användarhandbok Personlig digital videospelare Inbyggd CONAX CXC-2000PVR Användarhandbok Viktig information Copyright (Copyright 2001 HUMAX Corporation) Får inte kopieras, användas eller översättas delvis eller i sin

Läs mer

Innehåll. Bruksanvisning FULL HD LCD-skärm (för företag) TH-42LFE7E TH-50LFE7E TH-65LFE7E TH-42LFE7ER TQB0AC0100-2. Svenska. Norsk.

Innehåll. Bruksanvisning FULL HD LCD-skärm (för företag) TH-42LFE7E TH-50LFE7E TH-65LFE7E TH-42LFE7ER TQB0AC0100-2. Svenska. Norsk. Norsk Suomi Modellnummer TH-42LFE7E TH-50LFE7E TH-65LFE7E TH-42LFE7ER Bruksanvisning FULL HD LCD-skärm (för företag) Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter...2 Säkerhetsföreskrifter...3 Tillbehör...6 Anslutningar...7

Läs mer

SVENSKA. XL-LS703BH mikro komponent system bestående av XL-LS703BH (huvudenhet) och CP-LS703H (högtalarsystem).

SVENSKA. XL-LS703BH mikro komponent system bestående av XL-LS703BH (huvudenhet) och CP-LS703H (högtalarsystem). SVENSKA XL-LS703BH mikro komponent system bestående av XL-LS703BH (huvudenhet) och CP-LS703H (högtalarsystem). Inledning Tack för valet av denna produkt från SHARP. Läs denna bruksanvisning noggrant för

Läs mer

AVR 160 AUDIO/VIDEO RECEIVER ANVÄNDARHANDBOK

AVR 160 AUDIO/VIDEO RECEIVER ANVÄNDARHANDBOK AVR 160 AUDIO/VIDEO RECEIVER ANVÄNDARHANDBOK Säkerhetsinformation Viktiga säkerhets Instruktioner 1. 2. 3. 4. 5. 6. Läs igenom instruktionerna. Behåll instruktionerna. Uppmärksamma alla varningar. Följ

Läs mer

bruksanvisning Inspelande HD-digibox för kabel- och antennhushåll. Spelar in både vanliga och HDTV-program.

bruksanvisning Inspelande HD-digibox för kabel- och antennhushåll. Spelar in både vanliga och HDTV-program. bruksanvisning Inspelande HD-digibox för kabel- och antennhushåll. Spelar in både vanliga och HDTV-program. Säkerhetsinstruktioner Denna digitala mottagaren har tillverkats för att uppfylla internationella

Läs mer

VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELDSVÅDA OCH ELEKTRISKA STÖTAR FÅR DEN HÄR AP- PARATEN INTE UTSÄTTAS FÖR REGN ELLER FUKT.

VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELDSVÅDA OCH ELEKTRISKA STÖTAR FÅR DEN HÄR AP- PARATEN INTE UTSÄTTAS FÖR REGN ELLER FUKT. VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELDSVÅDA OCH ELEKTRISKA STÖTAR FÅR DEN HÄR AP- PARATEN INTE UTSÄTTAS FÖR REGN ELLER FUKT. OBSERVERA: PÅ GRUND AV RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR FÅR HÖLJET (ELLER BAKPANELEN)

Läs mer

SISTEMA CON SCHERMO AL PLASMA PLASMASCHERMSYSTEEM PLASMADISPLAYSYSTEM SISTEMA DE PANTALLA DE PLASMA PDP-504HDE PDP-434HDE

SISTEMA CON SCHERMO AL PLASMA PLASMASCHERMSYSTEEM PLASMADISPLAYSYSTEM SISTEMA DE PANTALLA DE PLASMA PDP-504HDE PDP-434HDE SISTEMA CON SCHERMO AL PLASMA PLASMASCHERMSYSTEEM PLASMADISPLAYSYSTEM SISTEMA DE PANTALLA DE PLASMA PDP-504HDE PDP-434HDE Istruzioni per l utilizzo Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Manual de instrucciones

Läs mer

Läs denna handbok innan du installerar någon

Läs denna handbok innan du installerar någon Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Läs denna handbok innan du installerar

Läs mer

HKTS 20/HKTS 30. hemmabiosystem. Designed to Entertain. Bruksanvisning Svenska

HKTS 20/HKTS 30. hemmabiosystem. Designed to Entertain. Bruksanvisning Svenska HKTS 20/HKTS 30 hemmabiosystem Bruksanvisning Svenska Designed to Entertain. Viktiga säkerhets Instruktioner 1. Läs igenom instruktionerna. 2. Behåll instruktionerna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4.

Läs mer

För att helt koppla bort enheten från elnätet måste strömsladdens stickpropp dras ut ur vägguttaget. Frånkopplingsanordningen måste vara lätt att nå.

För att helt koppla bort enheten från elnätet måste strömsladdens stickpropp dras ut ur vägguttaget. Frånkopplingsanordningen måste vara lätt att nå. BeoLab 11 Handbok VARNING: Utsätt inte enheten för regn eller fukt det kan ge upphov till brand eller elektriska stötar. Utsätt inte enheten för droppar eller stänk av vatten och se till att inga föremål

Läs mer

Bruksanvisning SUPER-X PRO CX3400. High-Precision Stereo 2-Way/3-Way/Mono 4-Way Crossover with Limiters, Adjustable Time Delays and CD Horn Correction

Bruksanvisning SUPER-X PRO CX3400. High-Precision Stereo 2-Way/3-Way/Mono 4-Way Crossover with Limiters, Adjustable Time Delays and CD Horn Correction Bruksanvisning SUPER-X PRO CX3400 High-Precision Stereo 2-Way/3-Way/Mono 4-Way Crossover with Limiters, Adjustable Time Delays and CD Horn Correction 2 SUPER-X PRO CX3400 Bruksanvisning Innehållsförteckning

Läs mer

BDT 3/BDT 30. Blu-ray Disc -spelare. Bruksanvisning

BDT 3/BDT 30. Blu-ray Disc -spelare. Bruksanvisning Blu-ray Disc -spelare Bruksanvisning Innehåll VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 3 UPPACKNING 5 INSTALLATIONSPLATS 5 RENGÖRING 5 TACK FÖR ATT DU VALDE HARMAN KARDON 5 BDT 3-/BDT 30-SPELARENS FUNKTIONER 6 MEDFÖLJANDE

Läs mer