Innehåll SVENSKA. 3. Justera On-Screen Display (OSD) inställningar Felsökning Supporttiming Specifikationer...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll SVENSKA. 3. Justera On-Screen Display (OSD) inställningar...17. 4. Felsökning...28 5. Supporttiming...29 6. Specifikationer..."

Transkript

1 Innehåll Reglerande information...2 Säkerhetsnoteringar...2 Beskrivning av varningssymbolerna...2 Förord...4 Garanti och service / Reparation...4 Rengöring Komma igång...5 Förpackningens innehåll...5 Introduktion av TV:n...5 Funktioner...6 Installation av stativ...6 Avmonterings av sativet...7 Använda kabelhållaren...7 Montering av väggmonteringssats...8 Kontrollpanel...9 In- och utgångskontakter...10 Fjärrkontroll Inställning av din TV...12 Strömanslutning...12 Bakre anslutningar...12 Använda TV:n...13 Slå på/stänga av TV:n...13 Kör inställningsguide...13 Välj din innehållskälla...14 Göra en automatisk kanalsökning...14 Välja kanaler...14 Justera volymen...15 Ställa in dina favoritkanaler...15 Ställa in ECO dynamisk bakgrundsbel...15 Använda PAP-funktionen...15 Anpassa ingångsinställningar...16 Ändra plats...16 Återställa fabriksinställningar Justera On-Screen Display (OSD) inställningar...17 Val av menyer på skärmen...18 Mediacenter-meny...24 Visa bilder...24 Spela upp musik...25 Titta på videofilmer...25 Tidbytesfunktion...26 PVR (Personlig videoinspelning) Felsökning Supporttiming Specifikationer

2 Reglerande information CE uttalande om överensstämmelse Denna enhet överensstämmer med kraven i EU rådets direktiv 2004/108/ EC om närmandet av medlemsstaternas lagar beträffande elektromagnetisk kompatibilitet och direktiv 2006/95/EC om harmonisering av medlemsstaternas lagar beträffande elektrisk utrustning för användning inom vissa spänningsgränser. Hannspree påtar sig inget ansvar för något misslyckande att uppfylla kraven som uppstår från en icke-rekommenderad modifiering av enheten. VARNINGAR RISK FÖR ELEKTRISK STÖT ÖPPNA INTE Beskrivning av varningssymbolerna VARNING Denna symbol används för att uppmärksamma användare om viktiga beskrivningar beträffande användning, underhåll (reparation) och ytterligare information relaterat till denna TVapparat. VARNINGAR Denna symbol används för att varna användare för risken för elektriska stötar på grund av farliga och oisolerade komponenter. Säkerhetsnoteringar Säkerhetsnoteringar för installation Plats Undvik att TV:n utsätts för lång exponering av solljus eller andra starka värmekällor. Lämna tillräckligt mycket utrymme mellan TV:n och väggen för att tillhandahålla tillräckligt med utrymme för värmen att strömma ut. För att minska risken för brand eller elektriska stötar får denna produkt inte utsättas för regn eller fukt. Apparaten skall inte utsättas för dropp eller översköljningar låt heller inga objekt fyllda med vätska, såsom vaser, stå på apparaten. Dessa serviceinstruktioner är endast till för att användas av kvalificerad servicepersonal. För att minska risken för elektriska stötar, utför ingen annan service än vad som finns i bruksanvisningen såvida inte du är kvalificerad för att göra det. Ha aldrig stearinljus och öppna lågor i närheten av produkten, för att förhindra att eld sprider sig. Installation Placera inte TV-apparaten på platser där den utsätts för mycket ånga eller damm. Undvik att blockera TV:ns ventilationsöppningen, placera inte TV:n på en säng, soffa, matta eller i ett slutet skåp. Installera utomhusantennen undan från strömledningar för att undvika eventuell fara. Personlig säkerhet För att undvika överbelastning av strömförsörjningen koppla aldrig in för många elektriska enheter i ett uttag, strömslinga eller förlängningskabel. Farliga högspänningskomponenter finns inuti TV-apparaten. För att undvika elektriska stötar, demontera aldrig höljet. Placera inte eller tappa metall, små föremål eller brännbara material på ventilationsöppningarna på TVapparaten. Om TV:n tappas, ramlar ned eller på annat sätt skadas, koppla ifrån strömsladden omedelbart och kontakta en auktoriserad servicetekniker. On någon vätska sprejas eller tappas in i TV-apparaten kontakta en auktoriserad servicetekniker. Skärmen på TV-apparaten är gjord av glas. Undvik att slå på eller skrapa den. Om skärmen är bräckt, vidrör inte det trasiga glaset. Låt inte barn använda TV:n utan tillsyn. Var försiktig när strömkontakten kopplas ifrån. Håll i själva kontakten. Försök inte att koppla ifrån kontakten genom att dra i strömsladden. Batterier ska inte utsättas för stark hetta som t.ex. solsken, eld eller liknande. När strömkontakten eller en apparatkoppling används som frånkopplingsenhet, ska frånkopplingsenheten var lätt att komma åt. Varumärkesnotering Hannspree produkter införlivar High-Definition Multimedia Interface (HDMI ) teknologi. HDMI, logotypen HDMI och High-Definition Multimedia Interface är varumärken eller registrerade varumärken som ägs av HDMI Licensing LLC i USA och andra länder. Tillverkad på Dolby Laboratories-licens. Dolby och symbolen med dubbla D:n är varumärken som tillhör Dolby Laboratories. Logotypen "HD TV" är ett varumärke som ägs av DIGITALEUROPE. (SE32LMNB) Logotypen "HD TV" och kvalificeringslogotypen "1080p" är varumärken som ägs av DIGITALEUROPE. (SE40LMNB) "Logotyperna DVB och DVB är varumärken som ägs av DVB Project". Om inte fjärrkontrollen används under en längre period, ta bort batterierna och förvara dem på rätt sätt. Hantera skadade eller läckande batterier försiktigt och tvätta händerna med tvål om de kommer i kontakt med läckande flytande kemikalier. Om din fjärrkontroll har två batterier, blanda inte nya och gamla batterier då livslängden för de nya batterierna kommer att förkortas. Flytande kemikalier kan läcka från gamla batterier. Explosionsrisk förekommer om batteriet inte sätts i korrekt. Byt endast ut mot samma eller motsvarande typ som rekommenderas av tillverkaren. Kassera använda batterier i enlighet med tillverkarens instruktioner. Följ lokala regler för återvinning och avyttring av förbrukade batterier, lämna dessa till batteriåtervinningen. Fjärrkontrollens hölje kan ha en magnet inuti så placera inga magnetkänsliga föremål såsom klockor, kreditkort eller flashmedia i närheten av höljet. Använd inte våld när du öppnar fjärrkontrollens lock, du kan skada gångjärnen. 2

3 Copyright Copyright 2011 Hannspree, Inc. Alla rättigheter förbehålles. Denna manual är skyddad av upphovsrätten och distribueras under licenser som begränsar dess användning, kopiering och distribution. Ingen del av denna manual får reproduceras i någon form överhuvudtaget utan föregående skriftligt bemyndigande av Hannspree. TV:n som beskrivs i denna manual kan innehålla upphovsrättsligt skyddade program från Hannspree (eller annan tredje part). Hannspree (eller annan tredje part) bibehåller den exklusiva rättigheten för upphovsrättsligt skyddat program, såsom rätten att distribuera eller reproducera den upphovsrättsligt skyddade programmet. I enlighet därmed och i den omfattning som tillåts av tillämplig lag skall inte något upphovsrättsligt program i produkten som beskrivs häri distribueras, modifieras, bakåtutvecklas eller reproduceras på något sätt utan föregående skriftligt godkännande av Hannspree (eller annan tredje part). Hannspree logotyp som presenteras häri är varumärken som tillhör Hannspree. Alla andra produktnamn, varumärken eller logotyper som nämns häri används endast för identifikation och kan vara varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. Köpet av produkten som beskrivs häri skall inte anses bevilja, antingen direkt eller underförstått, uteslutande eller på annat sätt någon licens under upphovsrätten, patent, patentansökningar eller varumärken tillhörande Hannspree, förutom för den normala, icke-exklusiva användning som uppstår vid hantering av lagar vid försäljning av en produkt. ÅTERVINNINGSINFORMATION På Hannspree engagerar vi oss mycket för vår miljöskyddsstrategi och tror bestämt att den hjälper oss att få en friskare värld genom rätt behandling och återvinning av industriteknologiska apparater när de slutar fungera. Dessa apparater innehåller återvinningsbart material som kan sönderdelas och återintegreras i helt nya fantastiska produkter. Å andra sidan kan annat material klassificeras som farliga och giftiga substanser. Vi vill på det bestämdaste uppmuntra dig att kontakta den bifogade informationen för att återvinna produkten. För mer information, gå in på I enlighet med WEEE-bestämmelser kan inte denna TV hanteras som normalt avfall i Europa när den är förbrukad. Se återvinningsinformationen på vår webbsida för att hantera det. 3

4 Notera: LED TV:n är endast till för användning för underhållning och visuella visningsuppgifter är undantagna. Denna enhet använder en VGA anslutning för anslutning till en dator. För att minska påverkan av huvudfrekvensen för källsignalen använd en VGA-monitorkabel med ferritskärm. Förord Tack för att du köpt en Hannspree LED TV. Din nya TV kommer att låta dig njuta av överlägset ljud och bild samtidigt som din livsstil berikas med avancerad teknologi. Läs noga igenom hela denna manual innan du ställer in, använder eller hanterar din TV. För att garantera säker och korrekt installation och drift av TV:n är det viktigt att säkerhets- och driftinstruktionerna i denna manual följs. Denna instruktionsmanual är konstruerad för att hjälpa dig att ställa in använda TV:n. Informationen i denna manual har noggrant kontrollerats att den är riktig, emellertid kan inga garantier lämnas om att dess innehåll är korrekt. Informationen i denna manual kan ändras utan vidare meddelanden. Till den omfattning som tillåts av tillämpliga lagar skall inte Hannspree, Inc. ("Hannspree") hållas ansvariga för direkta, indirekta, särskilda, typiska, tillfälliga eller följdskador som uppstår från någon defekt eller fel även om risken för sådana skador aviserats i förväg. Garanti och service / Reparation För fullständig garantiinformation se Garantikortet som medföljer din TV. Service- och reparationsinformation för Svenska: Om det skulle uppstår ett behov av service, kontakta HANNsprees tekniska servicecenter och se garantikortet för regler och villkor. Gå in på HANNspree Europes webbplats: och gå till avsnittet "Service" "Reparationsservice". Kassering av förpackningsmaterial: Kontrollera lokal lagar och föreskrifter där du bor för besked om en miljösäker kassering. Spara bruksanvisningen för framtida användning. Rengöring Anvisningar för rengöring av TV:n 1 Rengör ofta din TV med en mjuk trasa för att ta bort damm och smuts. Envisare smuts kan tas bort med en fuktig trasa med mild tvållösning. 2 Använd inga rengöringsmedel eller andra skarpa rengöringsprodukter. De kan skada höljets eller skärmens yta. 4

5 1. Komma igång Förpackningens innehåll Kontrollera att följande komponenter finns med i lådan. Kontakta Hannspree Customer Service (kundtjänst) omedelbart om något saknas eller är skadat. User's Manual Quick Start Guide Warranty Card TV Bruksanvisning Snabbstartguide Garantikort Strömkabel SCART-adapter Kabelklämma Fjärrkontroll och batterier SE32LMNB SE40LMNB SE32LMNB TV-ställning Stativhals Vanlig skruvmejsel SE32LMNB Skruvar SE40LMNB Introduktion av TV:n Du kan titta på DVB-T-, DVB-C-sändningar, kabel eller digitala TV-kanaler och enkelt ansluta en VCR-, STB- eller DVD-spelare till SCART, HDTV (komponent) och HDMI-ingångarna (placeringen av dessa beror på modell). Du kan också använda TV:n som en monitor för din dator genom att ansluta den via VGA-porten. Bekväma kontrollknappar placerade på TV:n och en lätthanterlig fjärrkontroll låter dig byta kanaler, justera volymen och ändra visningsinställningar via ett enkelt-att-använda menysystem som visas på skärmen. De inbyggda stereohögtalarna ger ett fylligt rikt ljud och en lämplig ljudutgång låter dig ansluta till ett externt ljudsystem eller hörlurar. 5

6 AC IN ~ Funktioner TV-mottagare: Inbyggd TV-tuner (analog, DVB-T, DVB-C) Ljud-/videostöd: SCART-ingång VGA- (dator) ingång HDMI-ingångar HDTV- (komponent) ingång H/V ljudingångar VGA(PC) ljudingång 3,5 mm stereohörlursuttag SPDIF-utgång OSD (On-Screen Display/visning på skärmen) menysystem Text-TV (TV RF+SCART) 1,5v. med 1000 sidors minne Inbyggda stereohögtalare Bildförbättringsteknologi 3:2/2:2 rullgardinsmeny (24P) 3D Kombifilter Brusreducering Avancerad 3D de-interlacing Kantförbättring HD-klar TV (32 tum) / Full-HD TV (40 tum) PVR- och Tidsfördröjningsfunktioner Notera: De stödjande enheterna som nämns i denna manual kan variera mellan olika modeller. För ytterligare information, se tillverkarens bruksanvisning eller Snabbstartguiden för din TV-modell. Installation av stativ 1 Placera försiktigt TV-skärmen nedåt på en madrasserad yta för att skydda skärmen från att skadas. Sätt bara på med hjälp av en annan person. Kontrollera vad som är fram och bak på ställningen när den monteras. 2 För SE32LMNB, montera TV-pelaren enligt bilden och säkra den med de medföljande skruvarna. Fäst med en stjärnskruvmejsel. För SE40LMNB, gå till steg 3. AC IN ~ AC IN ~ 3 Sätt på fotstativet som på bilden och fäst det med de medföljande skruvarna. Fäst med en stjärnskruvmejsel. SE32LMNB SE40LMNB 6

7 AC IN ~ AC IN ~ Avmonterings av sativet 1 Placera försiktigt TV-skärmen nedåt på en madrasserad yta för att skydda skärmen från att skadas. 2 Ta bort skruvarna och lossa stativet från TV:n. SE32LMNB SE40LMNB Använda kabelhållaren Dra kablarna runt kabelklämman såsom visas på bilden nedan: SE32LMNB SE40LMNB Installation av LED-TV:n kräver specialkunskaper som endast bör utföras av kvalificerad servicepersonal. Kunder bör inte försöka att utföra arbetet själva. Hannspree påtar sig inget ansvar för felaktig montering som resulterar i olycka eller skada. Du kan fråga en kvalificerad servicepersonal efter en tillvalskonsol för montering av TV:n på väggen. 7

8 AC IN ~ Montering av väggmonteringssats Med väggmonteringdelar (säljs separat) kan du montera TV:n på väggen. För detaljerad information om väggmontering, se instruktionerna som medföljer väggmonteringsdelarna. Kontakta en tekniker för hjälp med att montera väggmonteringskonsolen. Hannspree har inget ansvar för några skador på produkten eller personskador på dig själv eller andra om du väljer att själv installera din TV. Montera inte väggmonteringssatsen medan TV-apparaten är påslagen. Det kan resultera i personskador genom elektriska stötar. Modellnamn VESA-kompatibel väggkonsol (BXH) Monteringshålnummer Skruvtyp Maximal belastning SE32LMNB 200x100 mm 4 Metrisk 4 x 12 mm 60 kg SE40LMNB 400x400 mm 4 Metrisk 6 x 12 mm 200 kg AC IN ~ SE32LMNB SE40LMNB 1 Köp en VESA-ompatibel väggkonsol (se tabellen ovan). 2 Leta reda på den idealiska TV-positionen på väggen. 3 Fäst väggkonsolen på väggen. 4 Säkra TV:n på konsolen med de 4 monteringshålen på baksidan och i mitten av TV:n. Säkerställa installationsutrymmet Håll nödvändigt avstånd mellan produkten och andra föremål (t.ex. väggar) för att få tillräcklig ventilation. Om inte detta görs kan det resultera i brand eller problem med produkten på grund av en höjd temperatur i produkten. Montera produkten så att det erforderliga avståndet som visas på bilden bibehålles. När man använder en ställning eller väggmontering ska enbart delar från Hannspree användas. Installation av produkten med ett ställning Installation av produkten med en väggmontering 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm Notera: Läs instruktionerna för din specifika väggkonsol för korrekt montering av TV:n. 8

9 Kontrollpanel SE32/SE Nr. Beskrivning Knapp Funktion 1 Programval 2 Volymjustering 3 Meny Tryck för att öka programnumret eller för att flytta uppåt till föregående post i OSD-menyn. I standby-läge, tryck för att sätta på TV:n. Tryck för att minska programnumret eller för att flytta nedåt till nästa post i OSD-menyn. I standby-läge, tryck för att sätta på TV:n. Tryck för att öka volymen eller för att flytta till höger i OSD-menyn. Tryck för att minska volymen eller för att flytta till vänster i OSD-menyn. Tryck för att slå på/stänga av visningen på skärmen (onscreen display/osd) menyn. 4 Inmatning INPUT Tryck för att bekräfta valet på OSD-menyn. 5 Ström Tryck för att slå på eller stänga av TV:n. 6 Ljussensor och IR-sensor fjärrkontroll Används för att identifiera nuvarnade nivå på sebart ljus i den omgivande miljön. Tar emot inkommande kommandon från fjärrkontrollen. 7 Växelströmbrytare Används för att sätta på/stänga av nätströmmen. 9

10 In- och utgångskontakter Se framsidans illustration för placeringen av ingång och utgång. Nr. Beskrivning Kontakt Funktion 1 SPDIF SPDIF 2 Hörlursuttag Anslut till en digital ljudutmatningsenhet såsom ett hemmabiosystem. Anslut till hörlurar eller externa högtalare med inbyggd förstärkare. 3 CI CI SLOT Anslut till en CI-enhet (CI-platsen som CI+). HDMI 1 4 HDMI 1-/HDMI 2-/HDMI 3-ingång 2 Anslut till en HDMI-utrustning eller en HDMI-DVI adapterkabel till enheter såsom en DV-spelare eller digitalbox. 3 5 USB 6 VGA (PC IN) USB Anslut till en USB-enhet som t.ex. ett USB-minne eller en USB-hårddisk. Anslut till en dators VGA-port. 7 Kabel/antenn VGA PC IN Anslut till en antenn eller kabel-tv. 8 SCART-adapter 9 Datorljudingång CABLE/ANTENNA DTV/TV ADAPTER SCART Anslut till en extern enhet, t.ex. en VCR-, STB- eller DVD-spelare med den medföljande SCARTadapterkabeln. Anslut till en dators linje-/ljudport. 10 Komponentingångar VIDEO Pr AUDIO PC IN Pb Y R-AUDIO-L COMPONENT Anslut till en extern enhet såsom en videobandspelare, STB eller en DVDspelare. 11 Strömanslutningskontakt AC IN ~ Anslutning av den medföljande strömkabeln. 10

11 Fjärrkontroll 1 Källa Tryck för att välja signaltyp för inmatning. 2 Knappsats Tryck för att välja ett program direkt. Tryck på 0-9 för att mata in programnumret (tryck på 1 och 0 för program 10) 3 ECO Tryck för att växla inställningen för dynamiskt bakgrundsljus för 6 15 ECO Meny Tryck för att komma åt 8 17 huvudmenyn, återgå till den 9 18 tidigare menyn eller avsluta menyskärmen Pilar 20 p q För att navigera i huvudmenyn, för attt välja menyalternativ, för att växla till föregående eller nästa foto, sång eller video i USB-läge. t u (*Zoom +-) För att navigera i huvudmenyn. För att (i förekommande fall). ställa in funktioner och ändra 8 Volymjustering värden. u kan också användas för att öppna motsvarande undermeny. * För att välja bildformatet. Tryck på + för att öka ljudvolymen. Tryck på för att minska ljudvolymen. 9 Tyst 6 Alternativ Tryck för att visa menyn Snabbåtkomst: Bildläge, Förinställning ljud, Time shift (tidsfördröjning), PVR, Schedule list (Schemallista) och USB. 7 Info Tryck för att visa programinformation Sätta i batterier (batteristorlek: AAA) Tryck för att växla ljudet av och på. 10 Text-TV-läge Tryck för att växla teletext på eller av. 11 Undertext Med en ATV-källa, om text-tvläge är aktiverat och text-tv har en undertextsida, tryck för att undertextsidan. Med en DTV-källa, tryck för att välja ett undertextspråk som finns Notera: för valt digital-tv-program. 12 Ström Tryck för att slå på eller stänga av TV:n. 13 Guide Tryck för att visa detaljerad programinformation för kanaler (enbart för DTV). 14 Lämna Tryck för att lämna menyskärmen elle text-tv. 15 OK Tryck för att gå in i undermenyn eller aktivera en inställning. För att frysa/låsa upp bilden i digital-tv-läge. 16 Återgå Tryck för att återgå till föregående kanal. För att återgå till föregående meny i USB-funktion. 17 Välj program Tryck på P för att öka programnumret. Tryck på P för att sänka programnumret. 18 Lista För att visa kanallista. 19 TV Tryck för att komma till normala analoga TV-kanaler. 20 Färgknappar Tryck på de färgade knapparna för att utföra de speciella uppgifterna på OSDmenyn eller teletext-läget. Blå (språk): För att välja en ljudtyp som finns för valt analogt TV-program, för att välja ett ljudspråk som finns för valt digital-tv-program. För bästa resultat använd fjärrkontrollen inom ett lämpligt avstånd framför TV:n. Överskrid inte en vinkel på 30 grader när du pekar mot TV:n. Det operativa avståndet kan förkortas när signalsensorn utsätts direkt för ett starkt ljus. Rikta sändaren på fjärrkontrollen mot signalsensorn och se till att det inte finns några hinder mellan dessa. 11

12 2. Inställning av din TV Strömanslutning 1 Anslut strömsladden till AC IN uttaget på baksidan av TV-apparaten. 2 Sätt in kontakten i den andra änden av strömsladden i ett eluttag. 3 Tryck på växelströmbrytaren på kontrollpanelen för att koppla på nätströmmen. Bakre anslutningar Se illustrationen och tabellen nedan instruktioner för enhetsanslutningar. Anslutningsordning HDMI är bästa sättet att ansluta en enhet. Om det inte finns, flytta ner i listan tills du hittar en anslutning som finns på varje enhet. 1 HDMI 2 Komponent * Normal layout SPDIF CI SLOT HDMI SCART VIDEO Pr Pb Y R-AUDIO-L AUDIO ADAPTER CABLE/ANTENNA VGA COMPONENT PC IN SCART DTV/TV PC IN 3 USB 1 HDMI 2 Komponent HDMI 1 2 HDMI VIDEO Pr Pb Y R-AUDIO-L AUDIO A COMPONENT PC IN S 3 USB Använd HDMI för att ansluta externa enheter i förekommande fall. Om det inte finns, tryck på Komponent. Använd KOMPONENT för att ansluta till AV-enheterns. Pr/Cr Pb/Cb Y R L 3 SCART Antenn/Kabel Använd denna anslutning när du behöver ansluta direkt till ett antenn- eller kabelsystem Y R-AUDIO-L AUDIO ADAPTER CABL ONENT PC IN SCART D istället för att använda en kabelbox. SCART Använd SCART för att ansluta till AV-enheterna som är försedda med SCART-kontakterna genom att använda den medföljande SCARTadapterkabeln. AUDIO ADAPTER CABLE/ANTENNA VGA PC IN SCART DTV/TV PC IN RF koaxialkabel (75 Ω) Antenn Eller Or Var försiktig så att inte kopparkabeln böjs. Kabel-TV 12

13 Använda TV:n Slå på/stänga av TV:n 1 Tryck på på kontrollpanelen eller fjärrkontrollen för att slå på TV:n. 2 Tryck på igen. Strömindikatorn blir röd för att indikera att TV:n är avstängd. Kör inställningsguide Inställningsguiden visas på skärmen när du sätter på din LED-TV första gången. Notera: Tryck på p/q på fjärrkontrollen för att flytta igenom menyn. Tryck på OK för att välja. 1 Guiden dyker upp och leder dig igenom den första inställningen. Tryck på OK för att starta. Första inställning Välkommen 2 Välj språk för menyn som visas på skärmen (OSD). Första inställning Language Välj språk: Välkommen att använda guiden för första inställningen!! Tryck på [OK] för att starta guiden. Slovenský Slovenščina Español Svenska Türkçe 3 Välj land. 4 Välj tuner-läge. Första inställning Välj ditt land: Land Tillbaka Välj Nästa Exit Avsluta Första inställning Välj mottagarläge: Tuner Mode Luxemburg Nederländerna Air kabel Norge Sverige Bulgarien Tillbaka Välj Nästa Exit Avsluta Tillbaka Välj Nästa Exit Avsluta 5 Välj Sök och tryck på OK för kanalsökning. 6 Kanalsökningen kan ta en stund att slutföra. Första inställning Kanalsökning Första inställning Kanalsökning Anslut först antennen/kabel. Starta kanalsökningen nu? Om du hoppar över detta steg kan kanalsökningen genomföras från menyn. Kanalsökningen kan ta en stund att genomföra. Status: Sökning... Analoga kanaler: 0 Digitala kanaler: 0 Sök Hoppa över sökning 8% Tillbaka Välj Nästa Exit Avsluta Exit Avbryt 13

14 7 När den automatiska sökningen är klar, välj plats. Första inställning Välj plats: Hem Butik Plats 8 Tryck på OK när den första inställningen är slutförd. Första inställning Gratulerar!! Avslutad förstagångsinstallation. Vänligen tryck [OK] för att avsluta. Klar Tillbaka Välj Nästa Exit Avsluta Tillbaka Anmärkning: I Hemmaläge kommer TV:n att stängas av automatiskt om ingen aktivitet sker under fyra timmar. Välj din innehållskälla Du kan titta på kabel- eller TV-sändningar, spela upp DVD eller koppla till din dator. För att välja källsignal: Tryck på Source på fjällkontrollen. Meny över ingångskällor visas. Tryck på p/ q för att markera önskad källa och tryck därefter OK för att bekräfta. Källa TV CMP AV VGA HDMI1 HDMI2 HDMI3 Inget namn Inget namn Inget namn Inget namn Inget namn Inget namn Göra en automatisk kanalsökning Innan TV:n används för att titta på program behöver du först aktivera kanalsökningen. 1 Tryck på MENY på kontrollpanelen eller tryck på Meny på fjärrkontrollen för att gå in på TV-menyn. 2 Välj Tuner mode. 3 Välj Kanaler > Kanalsökning. 4 Välj Land och tryck på OK. 5 Välj signaltyp. 6 Tryck på OK/u på fjärrkontrollen för att köra kanalsökningen. Välja kanaler Tryck på P eller P på fjärrkontrollen eller kontrollpanelen för att öka kanalnumret. Tryck på fjärrkontrollens sifferknappar. 14

15 Justera volymen 1 Tryck på VOL+ på kontrollpanelen eller + fjärrkontrollen för att öka volymen. 2 Tryck på VOL - på kontrollpanelen eller - fjärrkontrollen för att sänka volymen. 3 Tryck på Mute för att stänga av ljudet, och tryck en gång till på Mute eller på VOL + eller + för att få tillbaka den ursprungliga volymen. Ställa in dina favoritkanaler 1. Tryck på Lista. 2 Tryck på den gula knappen för att gå in på kanalistan. Tryck på p/q för att välja den favoritlista du vill ha med dina favoritkanaler. Tryck därefter på OK för att gå in påp den valda listan. 3 Tryck på den blå knappen för att börja ändra i din favoritlista. Tryck på p/q för att bläddra igenom kanallistan och tryck på OK för att välja den. Upprepa proceduren för att skapa andra favoritkanaler. 4 Tryck på LISTA/Avsluta för att avsluta. Ställa in ECO dynamisk bakgrundsbel 1 Tryck på Meny på fjärrkontrollen för att visa huvudmenyn. 2 Välj Bild > ECO dynamisk bakgrundsbel.. 3 Tryck på t/u för att välja önskad inställning. Nu ställs alternativet Bildläge under Bild in på Användare synkront. 4 Tryck på Avsluta för att avsluta OSD-menyn. Använda PAP-funktionen Fokusfönstrets lägesindikator 1 Tryck på Meny på fjärrkontrollen för att visa huvudmenyn. 2 Välj Inställning > PAP och tryck på OK/u för att gå in i undermenyn. 3 För att aktivera PAP-funktionen, tryck på t/u för att välja På. 4 Tryck på t/u för att ställa in TV-fönstrets läge. 5 Tryck på t/u för att växla fokusfönstret. 6 När fokus är på TV-fönstret, fungerar digitalknapparna och P /P på TV. När fokus är på andra fönster, kan P /P ändra tillgängliga förlängningskällor. 15

16 Anpassa ingångsinställningar 1 Tryck på Meny på fjärrkontrollen för att visa huvudmenyn. 2 Välj TV > Inmatningsinställningar och tryck på OK/u för att gå in i undermenyn. 3 Tryck på p/q för att välja en kontakt som utrustningen är ansluten till. 4 Tryck på t/u för att välja den enhetstyp som är ansluten till kontakten. 5 Tryck på Meny för att återgå till TV-menyn. Notera: När ovanstående inställningar har konfigurerats, visas den valda källetiketten efter namnet som valts i källistan. Ändra plats 1 Tryck på Meny på fjärrkontrollen för att visa huvudmenyn. 2 Välj Inställning > Plats. 3 Tryck på t/u för att välja plats (Butik eller Hem). 4 Tryck på Avsluta för att avsluta OSD-menyn. Återställa fabriksinställningar 1 Tryck på Meny på fjärrkontrollen för att visa huvudmenyn. 2 Välj TV > Återställ och tryck på OK/u för att gå in i undermenyn. 3 Använd digitalknapparna för att skriva in lösenordet. 4 Tryck på / för att välja OK och tryck på OK för att bekräfta. 5 Menyn Första inställning visas. Följ instruktionerna på skärmen. Notera: Der förinställda lösenordet är

17 3. Justera On-Screen Display (OSD) inställningar On-Screen Display (OSD) menysystemet ger en snabb och enkel metod att justera TVinställningarna. OSD-menyn kan enkelt kommas åt via knapparna på fjärrkontrollen. Innan vi går in på detaljer för varje OSD-alternativ kan du bekanta dig med placeringen av OSD-systemet: Huvudmenyer: Visa huvudmenyerna. Bild Bild Ljud TV Setup Förälder Bildläge Användare Ljusstyrka Kontrast Mättnad Skärpa OK Gå in ECO dynamisk bakgrundsbel. Auto Menu Exit Välj Avsluta Avsluta Färgtemperatur Skärmläge Hörlursvolym Kall 16:9 format På Instruktioner: Snabbinstruktion för justering av inställningarna. Justerbara alternativ: Visa inställningen/värdet på de justerbara alternativen. Funktion TV kontrollpanel Fjärrkontroll OSD Meny MENU Menu Upp P Pil p Ned P Pil q Välj/öka VOL+ Pil u Välj/ minska VOL- Pil t Återgå MENU Menu 17

18 Val av menyer på skärmen Följ instruktionerna som indikeras på vänstra sidan av OSD funktionsmenyn. Tryck på P /P på kontrollpanelen eller pilknapparna p/q för att bläddra igenom menyerna. Tryck på VOL + på kontrollpanelen eller pilknapp u för att gå in i en motsvarande meny. Tryck på VOL +/VOL - på kontrollpanelen eller pilknapparna t/u för att justera önskad inställning. Tryck upprepade gånger på MENU på fjärrkontrollen eller EXIT för att avsluta OSD-menyn. Bild Alternativ Beskrivning Bildläge Välj ett optimerat visningsläge för olika visningsförhållanden (ECO/Livlig/Studio/Användare/Bio). Ljusstyrka Justera signalens basnivå i bilden (0~100). Kontrast Justera videosignalens stigning (0~100). Mättnad Justera färgens intensitet (0~100). Färg (visas bara på NTSC-system) Justera displayens balans på färgerna röd, grön och blå (-32~32). Skärpa Justera skärpan eller dämpningen på displayen (0~7). ECO dynamisk bakgrundsbel. Välj inställningen ECO dynamisk bakgrundsbel. (Auto/Låg/Medel/Hög). Färgtemperatur Välj färgtemperaturen på displayen (Normal/Varm/Kall). Skärmläge Välj skärmens bildkvot (Cinerama/ 14:9 Zoom/ 16:9 Zoom/ 16:9 Zoom upp/ 16:9 format/ 4:3 format/ Vidvinkelzoom/ Zoom 2/ Vidvinkelzoom 2/Utsträckt zoom). Cinerama 14:9 Zoom 16:9 Zoom 16:9 Zoom upp 16:9 format 4:3 format Vidvinkelzoom Zoom 2 18

19 Skärmläge Vidvinkelzoom 2 Utsträckt zoom Hörlursvolym Aktivera/Avaktivera bildkvotsvalet automatiskt (På/Av). Avancerad video DNR Reducera brusnivån (Hög/Av/Låg). Ljussensor Aktivera/avaktivera ljussensorn för att identifiera aktuell nivå på synligt ljus i den omgivande miljön. (På/Av). VGA (visas bara på VGA-källa) X-kontrast Auto justera (Synkronisera skärmen automatiskt). H. position Justera bilden läge höger och vänster (0~100). V. position Justera bilden läge upp och ner (0~100). Fas Justera för att minska horisontellt brus (0~31). Klocka Justera för att minska vertikalt brus (0~255). Aktivera/inaktivera X-kontrastfunktionen (automatisk funktion för bakgrundsbelysningskontroll baserad på genomsnittlig luminans för ingångsmönster) (På/Av). * Om X-kontrast är inställt På, inaktiveras funktionen ECO dynamisk bakgrundsbelysning & ljussensor. Notera: Alternativen som är tillgängliga i OSD kan variera beroende på den inmatade signalkällan. Ljud Alternativ Förinställning ljud Balans Ljudfördröjning Stereo bred Auto. volymkontroll Ljudkanal Typ Beskrivning Välj ett optimerat förinställt ljud för olika ljudförhållanden (Rock/Pop/Live/Dans/Tekno/Klassisk/Mjuk/Användare/Av). Justera ljudbalansen mellan de vänstra och högra högtalarna (-50~50). Justera inställningen av ljudfördröjningen i millisekunder (0~1000). * Alternativet är bara tillgängligt för digitala kanaler. Aktivera/avaktivera funktionen stereo bred (På/Av). Välj för att automatiskt justera volymen. * Detta alternativ visas bara när ingångskällan är TV. Välj inställningen av ljudtyp (Stereo/Dual1/Dual2/Mono). Välj ljudtypsläge (Normal/Synskadad). 19

20 Synskadad (enbart när Typ är inställd på Synskadad) Högtalare Sätt på eller stäng av högtalaren (På/ Av). Hörlurar Sätt på eller stäng av hörlurarna (På/ Av). Volym Justera fvolymnivån (0~100). Notera: Alternativen som är tillgängliga i OSD kan variera beroende på den inmatade signalkällan. TV Alternativ Beskrivning Språk OSD-språk Ställ in skärmvisningsspråk. Andra ljudspråk Ställ in ljudspråket. Andra 2a Ställ in andra ljudspråket. ljudspråk Land Välj land (Storbritannien/Italien/Luxemburg/Nederländerna/Norge/ Sverige/Kroatien/Ungern/Irland/Polen/Portugal/Rumänien/ Serbien/Slovakien/Slovenien/Turkiet/Estland/Bulgarien/ Grekland/Ryssland/Australien/Nya Zeeland/Ukraina/ Lettland/Litauen/Österrike/Belgien/Schweiz/Tjeckien/ Tyskland/Danmark/Spanien/Finland/Frankrike). Tuner mode Air/kabel Välj typ av tunerläge Kanaler Kanalsökning Gör kanalsökningen automatiskt baserat på det valda tunerläget. Autouppdatering Uppdatera kanalsökningen automatiskt om du tar emot TV-kanaler med en antenn. * enbart antennläge Analog manuell sökn Gör manuell sökning av analog kanal. Manuell antennskanning Manuell kabelinstallation Clean Channel List Gör kanalsökningen manuellt om du tar emot TV-kanaler med en antenn. * enbart antennläge Gör kanalsökningen manuellt om du tar emot TV-kanaler via kabel. * endast i kabelläge Återställ alla sökta kanaler. Organiserare Hoppa över kanal Hoppa över visning av vald TV-kanal. Kanalsortering Sortera TV-kanallistan. Kanalredigering Redigera TV-kanallistan. 20

Innehåll SVENSKA. 4. Felsökning...16 5. Supporttiming...17 6. Specifikationer...17. 2. Inställning av din TV...11

Innehåll SVENSKA. 4. Felsökning...16 5. Supporttiming...17 6. Specifikationer...17. 2. Inställning av din TV...11 Innehåll Reglerande information... Beskrivning av varningssymbolerna... Säkerhetsnoteringar... Förord...4 Garanti och service / Reparation...4 Rengöring...4 1. Komma igång...5 Förpackningens innehåll...5

Läs mer

Innehåll SVENSKA. 3. Justera On-Screen Display (OSD) inställningar...14. 4. Felsökning...20 5. Supporttiming...21 6. Specifikationer...

Innehåll SVENSKA. 3. Justera On-Screen Display (OSD) inställningar...14. 4. Felsökning...20 5. Supporttiming...21 6. Specifikationer... Innehåll Reglerande information...2 Beskrivning av varningssymbolerna.2 Säkerhetsnoteringar...2 Förord...4 Garanti och service / Reparation...4 Rengöring...4 1. Komma igång...5 Förpackningens innehåll...5

Läs mer

Innehåll SVENSKA. 3. Justera On-Screen Display (OSD) inställningar...15. 4. Felsökning...22 5. Supporttiming...23 6. Specifikationer...

Innehåll SVENSKA. 3. Justera On-Screen Display (OSD) inställningar...15. 4. Felsökning...22 5. Supporttiming...23 6. Specifikationer... Innehåll Reglerande information...2 Beskrivning av varningssymbolerna...2 Säkerhetsnoteringar...2 Förord...4 Garanti och service / Reparation...4 Rengöring...4 1. Komma igång...5 Förpackningens innehåll...5

Läs mer

Reglerande information

Reglerande information Innehåll Reglerande information... 3 Beskrivning av varningssymbolerna... 3 Säkerhetsnoteringar... 4 Förord... 6 Garanti och service... 6 1. Komma igång...8 1.1 Förpackningens innehåll...8 1.2 Montering

Läs mer

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare DVB-T FTA17 Digital Terrestrial Mottagare Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare LÄS DETTA FÖRST! Användar manualen hjälper Er att bli bekant med installationen

Läs mer

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt.

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt. SNABBINSTALLATION SNABBINSTALLATION Med dessa enkla punkter kan ni komma igång på ett par minuter med er nya mottagare. De flesta inställningar är förberedda för normalt bruk så allt ni behöver göra är

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning 08-2009-A here Se en mera utförlig beskrivning på www.triax.com Start Vad medföljer Anslutning till

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning P/O 02-2009-A here Se utförligare vägledning på www.triax.se Vad ingår? Start Anslutning till TV,

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Portable Media Center. Ett enkelt sätt att njuta av musik och bilder

Läs mer

70G 书纸 105*148mm. Digital-box, bruksanvisning DVBT-41

70G 书纸 105*148mm. Digital-box, bruksanvisning DVBT-41 70G 书纸 105*148mm Digital-box, bruksanvisning DVBT-41 1 1. MUTE: (TYST) Avaktivera ljudet på/av. 2. : Växla till föregående markerad kanal 3. TV-LÄGE: Växla mellan PAL/NTSC färgkodning. 4. INFO: Visar den

Läs mer

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater är en komplett digital underhållningslösning som du kan använda för att titta på TV, spela in från

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning

Läs mer

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på SRP3011. Frågor? Kontakta Philips.

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på  SRP3011. Frågor? Kontakta Philips. Alltid redo att hjälpa till Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support Frågor? Kontakta Philips SRP3011 Användarhandbok Innehållsförteckning 1 Din universalfjärrkontroll 2 Introduktion

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din HDTV-box!

Allt du behöver veta för att koppla in din HDTV-box! Allt du behöver veta för att koppla in din HDTV-box! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver? Förutom

Läs mer

TSR200 Digital Satellit Mottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Quickguide

TSR200 Digital Satellit Mottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Quickguide TSR200 Digital Satellit Mottagare Quickguide Look, Listen & Live www.thomsonstb.net 1.0 Mottagarens baksida 1. SAT OUT För anslutning av en extra mottagare till parabolens satellitsignal 2. IR IN För anslutning

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara digitalbox!

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara digitalbox! Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara digitalbox! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du

Läs mer

NeoTV 350 Media Player NTV350

NeoTV 350 Media Player NTV350 NeoTV 350 Media Player NTV350 2011 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras, överföras, transkriberas, lagras i ett sökbart lagringssystem eller översättas till något

Läs mer

7-tums digital mediaskärm

7-tums digital mediaskärm DENVER DPF-637 användarhandbok 7-tums digital mediaskärm VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. GRATTIS Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

37 LCD TV DFT-3719HD

37 LCD TV DFT-3719HD 37 LCD TV DFT-3719HD 1 Viktiga säkerhetsföreskrifter Innan du använder vår TV är det viktigt att du läser igenom dessa instruktioner noggrant och förvarar manualen väl för framtida bruk. Följ alla instruktioner

Läs mer

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo Mottagare. Bruksanvisning

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo Mottagare. Bruksanvisning TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo Mottagare 305013 Bruksanvisning Tack för att du valt TRIAX ST-HD527 CI digital mark / satellit mottagare. För att få bästa utbyte av din nya digital mottagare bör du noggrant

Läs mer

Bruksanvisning OBS RISK FÖR ELSTÖT ÖPPNA INTE

Bruksanvisning OBS RISK FÖR ELSTÖT ÖPPNA INTE ENG_3305-00401 llmän säkerhet Varning Läs hela bruksanvisningen noggrant och spara den så att du kan se efter i den senare. Företaget kommer inte att ta något ansvar för olyckor eller skador som blir resultatet

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox!

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver? Förutom

Läs mer

Förberedelser. Svenska

Förberedelser. Svenska Innehåll Förberedelser... 49 Paketinnehåll... 50 Installationsinstruktioner... 50 Monitorinstallation... 50 Monitorpackning... 50 Granska vinkeljustering... 51 Koppla... 51 Sätta igång... 51 Justera skärminställninar...

Läs mer

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 742 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

Snabbguide för HD-4ct

Snabbguide för HD-4ct Fjärrkontrollen 1 18 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Pos. Beskrivning 1 Stäng och starta mottagaren 2 Kanalval / knappa in värden i menyer 3 Växlar

Läs mer

MEMOday. Art.nr Rev A SE

MEMOday. Art.nr Rev A SE Bruksanvisning MEMOday Art.nr 508260 Rev A SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Komma igång... 3 3. Talstöd... 4 4. Byt bakgrundsfärg... 4 5. Tidsintervaller... 4 6. Batteribackup... 4 7. Sätta

Läs mer

DPF-7 Digital fotoram

DPF-7 Digital fotoram DPF-7 Digital fotoram Svensk användarmanual Art 480356 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Förpackningens Innehåll...4 Tekniska Specifikationer...4 INSTALLATION...5 A.Översikt...5 B.Display...6

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23 1 SMARTBOX Användarmanual 14.10.23 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLL... 3 PRODUKT... 4 KOM IGÅNG... 5 KANALSÖKNING... 6 ANVÄNDNING... 7 TV-GUIDE... 8 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

DENVER DPF 517 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 517 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 517 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO MODELL: IPT-400

INSTRUKTIONSMANUAL. TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO MODELL: IPT-400 INSTRUKTIONSMANUAL 1 2 7 8 9 TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO 34 5 6 MODELL: IPT-400 10 11 12 13 14 15 16 Vänligen läs följande instruktioner innan du börjar använda din enhet.

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

Maximum T 541 VA. Bruksanvisning. Viktigt! Läs den här bruksanvisningen innan du ansluter Maximum-mottagaren.

Maximum T 541 VA. Bruksanvisning. Viktigt! Läs den här bruksanvisningen innan du ansluter Maximum-mottagaren. Maximum T-541 VA Bruksanvisning Viktigt! Läs den här bruksanvisningen innan du ansluter Maximum-mottagaren. Mottagaren kan bara anslutas till en tv-mottagare. 1. Säkerhetsanvisningar... 4 Kom väl igång

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

NETIKKA TV BRUKSANVISNING

NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 1 Version 2.1 NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 2(10) Välkommen som Netikka TV-användare! Välkommen att använda Anvias Netikka TV-tjänst. Vi gratulerar dig till ett bra val! Tjänsten ger

Läs mer

S_ST28FMMR_UM_EU_V01_H

S_ST28FMMR_UM_EU_V01_H S_ST28FMMR_UM_EU_V01_H 28 Liquid Crystal Display Television Flüssigkristallbildschirm Téléviseur à Écran à Cristaux Liquides TV de Pantalla de Cristal Líquido TV LCD TV Ecrã de Cristais Líquidos ЖКД ТВ

Läs mer

I. LCD1561 Monitor. Baksida

I. LCD1561 Monitor. Baksida I. LCD1561 Monitor Sida Framsida Baksida 1. IR sensor 2. Power indikator 3. Hörlursuttag 4. Kanal+/upp knapp 5. Kanal-/ned knapp 6. VOL upp/höger knapp 7. VOL ned/vänster knapp 8. Menyknapp 9. TV/AV knapp

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Välkommen 3 Snabbguide 4 Installera Telia Digital-tv 4 Fjärrkontrollen och dess knappar 5 Huvudmenyn 7 Information på sidorna 7 Miniguiden 8 Tv-guiden 9 Text-tv 11 Video 12

Läs mer

Snabbguide Inspelningsbar HDTV-box Samsung SMT-C7160

Snabbguide Inspelningsbar HDTV-box Samsung SMT-C7160 Snabbguide Inspelningsbar HD-box Samsung SMT-C760 Allt du behöver veta för att koppla in och komma igång med din inspelningsbara HD-box HEM 2234-Snabbguide SMT-C760_54-03.indd 20-03- 5.03 (GB) EXT OUT

Läs mer

CRC-1400 Bruksanvisning

CRC-1400 Bruksanvisning CRC-1400 Bruksanvisning Högupplöst (HD) Digital kabelmottagare CONAX * Komplett manuell: www.topfield.fi * PIN-kod är från början inställt på 0000. Säkerhetsanvisningar Läs noga igenom följande säkerhetsföreskrifter.

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support D120 Kortfattad användarhandbok Viktiga säkerhetsinstruktioner Varning Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att stänga

Läs mer

Så här används fjärrkontrollen

Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Försiktighetsåtgärder vid användning av fjärrkontroll Var försiktig vid hantering av kontrollen, speciellt eftersom den är liten och lätt.

Läs mer

ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok

ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok 190140 ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok 1 SÄKERHETSINSTRUKTIONER Strömadapter När du sätter i eller tar ur strömadaptern ur vägguttaget, se till att du tar

Läs mer

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska Grand 7 DVB-T TV Användarmanual Svenska Innehåll 1. VÄLKOMMEN TILL GRAND 7 DVB-T TV...2 1.1 Introduktion...2 1.2 Egenskaper...3 1.3 Förpackningens innehåll...3 1.4 Anslutningar och reglage...4 2. KOM IGÅNG...5

Läs mer

Register your product and get support at SDV6224/12. SV Användarhandbok

Register your product and get support at  SDV6224/12. SV Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV6224/12 Användarhandbok Innehållsförteckning 1 Viktigt 4 Säkerhet 4 Återvinning 4 2 Din SDV6224/12 5 Översikt 5 3 Komma igång 6 Installation

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J

Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J Användarmanual Innehåll Introduktion... 1 Föreskrivande information: FCC Part 15... 2 Viktiga säkerhetsinstruktioner... 3 Huvudfunktioner... 4 Kontroller och anslutningar...

Läs mer

Brus Generator. Instruktionsmanual S-100

Brus Generator. Instruktionsmanual S-100 S-100 Brus Generator Instruktionsmanual Vänligen läs före användning Sound Oasis är världsledande när det gäller ljudterapisystem. Vårt engagemang ligger i att göra din vardag hälsosammare och lite lättare

Läs mer

Kabel mottagare C 1201 CX

Kabel mottagare C 1201 CX BRUKSANVISNING SVENSK Kabel mottagare C 1201 CX INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Fjärrkontrollens funktioner... sida 3 2. Betjäning av knappar på mottagarens front... sida 4 3. Installation... sida 5 4. Anslutning

Läs mer

Innehåll. Använda fjärrkontrollen Beo4, 4. Närmare information om knapparna på Beo4, 6 Grundläggande och avancerad användning av Beo4-knapparna

Innehåll. Använda fjärrkontrollen Beo4, 4. Närmare information om knapparna på Beo4, 6 Grundläggande och avancerad användning av Beo4-knapparna Beo4 Handledning Innehåll 3 Använda fjärrkontrollen Beo4, 4 Närmare information om knapparna på Beo4, 6 Grundläggande och avancerad användning av Beo4-knapparna Anpassa Beo4, 9 Ställa in Beo4 Lägga till

Läs mer

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning Viktig säkerhetsinformation - läs noga och spara för framtida referens. För att minska risken för brand eller el-shock, utsätt

Läs mer

Bruksanvisning Smartbox C-230

Bruksanvisning Smartbox C-230 Bruksanvisning Smartbox C-230 Smartbox C-230 är en produkt ifrån Emitor AB Förord Smartbox C-230 är en mottagare med dubbla mottagare för digitala kabel TVkanaler. Emitor AB friskriver sig från allt ansvar

Läs mer

BeoVision 8. Handledning

BeoVision 8. Handledning BeoVision 8 Handledning Handledningen och referensboken Den här handledningen innehåller information om den dagliga användningen av din Bang & Olufsen-produkt. I referensboken finns information om mer

Läs mer

SKIVSPELARE STEREO MED LINE-OUT TT-8532

SKIVSPELARE STEREO MED LINE-OUT TT-8532 SKIVSPELARE STEREO MED LINE-OUT TT-8532 Svensk Instruktions Manual Din enhet har tillverkats och monterats under Roadstars strikta kvalitetskontroll. Innan du använder enheten, läs igenom denna instruktions

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk generalagent www.moon.se 2009 11 22 HN Tack för att du just köpt en produkt från Lenco. Lenco har tillverkat och marknadsfört högkvalitativa ljud och

Läs mer

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok Bluetooth-högtalare med NFC-teknik Användarhandbok Bäste kund, Tack för att du köpt en IRC-produkt. Vi är mycket glada att du har valt en av våra produkter. Vi är säkra på att du kommer att ha mycket glädje

Läs mer

Bruksanvisning. Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB

Bruksanvisning. Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB Bruksanvisning Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB Förord: Smartbox Twin är en mottagare för fria (okodade) digitala terresta TV-kanaler (FTA). Emitor AB friskriver sig från allt ansvar vad det gäller

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning 2016 05 Viktig säkerhets information 1. Läs igenom detta noggrant 2. Spara denna instruktionsbok 3. Uppmärksamma alla varningar 4. Följ instruktionerna 5. Använd inte din WR15BT nära

Läs mer

TRC-1400 Bruksanvisning

TRC-1400 Bruksanvisning TRC-1400 Bruksanvisning Högupplöst (HD) Digital Terrestisk Mottagare CONAX * Komplett manuell: www.topfield.fi * PIN-kod är från början inställt på 0000. Säkerhetsanvisningar Läs noga igenom följande säkerhetsföreskrifter.

Läs mer

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar.

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. A. Varning 1) Stäng av strömmen när du inte använder

Läs mer

Godkännandeetiketterna finns under BeoLab 3:s övre lock. OBS! Att lyssna länge på hög volym kan orsaka hörselskador

Godkännandeetiketterna finns under BeoLab 3:s övre lock. OBS! Att lyssna länge på hög volym kan orsaka hörselskador BeoLab 3 Handbok Godkännandeetiketterna finns under BeoLab 3:s övre lock. OBS! Att lyssna länge på hög volym kan orsaka hörselskador Acoustic Lens Technology tillverkas under licens från Sausalito Audio

Läs mer

VIKTIG INFORMATION Kära kund, tack för att du valde UMA digitala vågen från Casa Bugatti. Som alla andra produkter ska denna produkt användas med omsorg och försiktighet för att vågen inte skadas. VAR

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning.

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. Tvåkanalig fjärrkontroll Innehåll Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. VARNING! DRA UT AC- ELLER DC-STRÖMMEN UNDER INSTALLATION!

Läs mer

Register your product and get support at SDV5118/12. SV Användarhandbok

Register your product and get support at  SDV5118/12. SV Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV5118/12 Användarhandbok Innehållsförteckning 1 Viktigt 4 Säkerhet 4 Återvinning 4 Svenska 2 Din SDV5118 5 Översikt 5 3 Komma igång 6

Läs mer

TEKNIKMAGASINET MANUAL

TEKNIKMAGASINET MANUAL TEKNIKMAGASINET MANUAL Art 490723 Slim USB Multimedia Remote Control OBS! Ändringar och modifi eringar som inte är godkända av Teknikmagasinet resulterar i att garantin upphör. Om det skulle uppstå ett

Läs mer

ALC ( Automatisk Ljudnivåkontroll ). Sändaren justerar automatiskt volymen till ljudsignalen. Detta ger en jämn signal och därmed pålitlig sändning.

ALC ( Automatisk Ljudnivåkontroll ). Sändaren justerar automatiskt volymen till ljudsignalen. Detta ger en jämn signal och därmed pålitlig sändning. ANVÄNDARMANUAL Användarinstruktioner TACK FÖR ATT DU VALT SENNHEISER! EGENSKAPER IS 380 infrarött stereosystem, bestående av TI 380 infraröd sändare och HDI 380 infraröd hörlursmottagare är utvecklad för

Läs mer

Skärmförstoring... 26 Öka och minska förstoringen... 26 Kontrollera aktuell läsposition... 27 Färgläge... 28 Kontrastjustering...

Skärmförstoring... 26 Öka och minska förstoringen... 26 Kontrollera aktuell läsposition... 27 Färgläge... 28 Kontrastjustering... GoVision 20160513 Innehållsförteckning Introduktion... 4 Upphovsrätt... 5 Säkerhetsföreskrifter... 6 VARNING! För din säkerhet... 6 Säkerhetsanvisningar... 7 Produktinformation... 8 Förpackningens innehåll...

Läs mer

S_ST288_UM_EU_V02_H 1506-0AVA000

S_ST288_UM_EU_V02_H 1506-0AVA000 S_ST288_UM_EU_V02_H 1506-0AVA000 70cm (27.5 ) Liquid Crystal Display Television Flüssigkristallbildschirm Téléviseur à Écran à Cristaux Liquides TV de Pantalla de Cristal Líquido TV LCD TV Ecrã de Cristais

Läs mer

Snabbmanual till ZOOM H1

Snabbmanual till ZOOM H1 Snabbmanual till ZOOM H1 Förberedelse Slå på/av Starta enheten och Stänga av är enkelt. 1. För att sätta På(ON) enheten skjuter du POWER nedåt i ca 1 sekund. 2. För att stänga av enheten skjuter du POWER

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

Komma igång med PSS (Personal Sound System)

Komma igång med PSS (Personal Sound System) QSG_swe 29/12/04 15:14 Page 43 Komma igång med PSS (Personal Sound System) Ta dig tid att läsa det här innan du använder ditt PSS. Vi hoppas att du kommer ha mycket nöje med din personligt ljudsystem (pss).

Läs mer

Soundforce Soundforce Användarhandbok. Version 1.0

Soundforce Soundforce Användarhandbok. Version 1.0 Soundforce 1200 Användarhandbok Version 1.0 Tom sida Copyright Inga delar av denna handbok får reproduceras, överföras via några som helst medium vare sig elektroniska eller mekaniska, inbegripet kopiering,

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Skivspelare TT01 Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa anvisningar.

Läs mer

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL R2 USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL USUARIO MANUAL DO UTILIZADOR Innehåll 02INNEHÅLL 03INFORMATION

Läs mer

CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare

CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare snabbstartsguide Tack för att du har valt den här JBL -produkten! Den strömförsörjda soundbar-högtalaren JBL Cinema SB100 är ett komplett, integrerat ljudsystem

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 7 Filmläge Filmning...

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning med: två bildskärmar,

Läs mer

BeoCom 2. Komma igång

BeoCom 2. Komma igång BeoCom 2 Komma igång Innan du börjar Denna handledning innehåller anvisningar om hur du installerar och använder luren BeoCom 2 med en BeoLine-bas. Du kan även använda luren med andra baser, t.ex. en BeoCom

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 14.12.16

SMARTBOX. Användarmanual 14.12.16 1 SMARTBOX Användarmanual 14.12.16 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLL... 3 PRODUKT... 4 KOM IGÅNG... 5 KANALSÖKNING... 6 ANVÄNDNING... 7 TV-GUIDE... 8 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

Innehåll. Förberedelser...2. Paketinnehåll...2. Installationsinstruktioner...3. Montering av bildskärm...3. Koppla ur bildskärmen...

Innehåll. Förberedelser...2. Paketinnehåll...2. Installationsinstruktioner...3. Montering av bildskärm...3. Koppla ur bildskärmen... Innehåll Förberedelser...2 Paketinnehåll...2 Installationsinstruktioner...3 Montering av bildskärm...3 Koppla ur bildskärmen...3 Granska vinkeljustering...3 Koppla...3 Slå på strömmen...4 Justera skärminställninar...5

Läs mer

BRUKSANVISNING DSS kanals HEMTEATER med Aktiv subwoofer

BRUKSANVISNING DSS kanals HEMTEATER med Aktiv subwoofer BRUKSANVISNING DSS-510 5.1 kanals HEMTEATER med Aktiv subwoofer SÄKERHETSINFORMATION VARNING RISK FÖR ELEKTRISK STÖT ÖPPNA INTE Blixten med ett pilhuvud I en rätvinklad triangel är till för att varna användaren

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A Bruksanvisning S RCR-3 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box. FiberKoax

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box. FiberKoax TiVo Installationsguide Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box FiberKoax 5 GHZ 1 2 Packa upp TiVo-förpackningen I TiVo-förpackningen hittar du: TiVo-box TiVo-fjärrkontroll med batterier

Läs mer

Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual.

Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual. Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual. Översikt 1. Hörlursuttag 8. Högtalare 2. Handlovsrem 9. Minneskortplats, micro-sd 3. Uttag för extern mikrofon 10. Spela in / Paus 4. Intern mikrofon 11. Volym

Läs mer

MINIX NEO A2 Användarguide

MINIX NEO A2 Användarguide MINIX NEO A2 Användarguide Produkt Information Tack för att du köpt en MINIX NEO A2. MINIX NEO A2 är en trådlös air mouse + dubbelsidigt tangentbord med inbyggd mikrofon och högtalare. MINIX NEO A2 utnyttjar

Läs mer

En svensk uppfinning

En svensk uppfinning Användarhandbok En svensk uppfinning I början av 000-talet uppfann tekniker på Ericsson möjligheten att låta en vanlig TV kommunicera med hjälp av mobiltelefoninätet. Tanken var att datorn upplevs som

Läs mer

Philips GoGear ljudspelare SA1VBE02 SA1VBE04 SA1VBE08 SA1VBE16. Snabbstartguide

Philips GoGear ljudspelare SA1VBE02 SA1VBE04 SA1VBE08 SA1VBE16. Snabbstartguide Philips GoGear ljudspelare SA1VBE02 SA1VBE04 SA1VBE08 SA1VBE16 Snabbstartguide Behöver du hjälp? Gå in på www.philips.com/welcome där du får tillgång till en fullständig uppsättning supportmaterial som

Läs mer

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare Video MP4-spelaren är en full multimediespelare. Detta innebär att den visar bilder och e-böcker med text, registrerar och spelar upp live-ljud och att den spelar upp musik- och videofiler. De här filerna

Läs mer

Al t du behöver veta för att koppla in din On Demand-box!

Al t du behöver veta för att koppla in din On Demand-box! Snabbguide Motorola VIP1903C Inspelningsbar Motorola VIP1963C Allt du behöver veta för att koppla in din! HEM 2237-Snabbguide OnDemand_Motorola 1903_TV157-1106.indd 3 2011-06-23 14.52 1 1 2 3 4 1 2 1 2

Läs mer

S-100. Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner. Bruksanvisning. Art nr 110103

S-100. Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner. Bruksanvisning. Art nr 110103 S-100 Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner Bruksanvisning Art nr 110103 1 Innehåll Introduktion...3 Översikt...3 Knappar och funktioner...3 Strömkälla...4 Från vägguttaget...5 Användning...6 Vitt

Läs mer

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Denna bruksanvisning måste genomläsas innan du använder spelaren för första gången. stöder MP3, CD-DA och Video-CD (VCD 2,0) spelar också kopierade

Läs mer

Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT. Svensk Instruktions Manual

Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT. Svensk Instruktions Manual Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT Svensk Instruktions Manual Din enhet har tillverkats och monterats under Roadstars strikta kvalitetskontroll. Innan du använder enheten, läs igenom

Läs mer

Bruksanvisning. IPTV på Läsplatta Mobil Smart-tv

Bruksanvisning. IPTV på Läsplatta Mobil Smart-tv Bruksanvisning IPTV IPTV på Läsplatta Mobil Smart-tv Innehållsförteckning Lätt att komma igång...4 Börja använda boxen...5 Logga in...6 Inställningar (bild och ljud)...7 Tjänster och egenskaper... 8 9

Läs mer

BeoLab 4. Handledning

BeoLab 4. Handledning BeoLab 4 Handledning Dagligt bruk 3 När du är färdig med installationen av högtalarna enligt beskrivningen på de följande sidorna, ansluter du hela systemet till vägguttaget. Indikatorlamporna lyser rött

Läs mer

M U L T I M E D I A P L A Y E R 3,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL BRUKSANVISNING SI-707138

M U L T I M E D I A P L A Y E R 3,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL BRUKSANVISNING SI-707138 M U L T I M E D I A P L A Y E R 3,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL BRUKSANVISNING SI-707138 POLSKI -Förpackningens innehåll -Tekniska specifikationer -Installation av hårdvara -Garanti MULTIMEDIA PLAYER

Läs mer