Innehåll SVENSKA. 3. Justera On-Screen Display (OSD) inställningar Felsökning Supporttiming Specifikationer...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll SVENSKA. 3. Justera On-Screen Display (OSD) inställningar...17. 4. Felsökning...28 5. Supporttiming...29 6. Specifikationer..."

Transkript

1 Innehåll Reglerande information...2 Säkerhetsnoteringar...2 Beskrivning av varningssymbolerna...2 Förord...4 Garanti och service / Reparation...4 Rengöring Komma igång...5 Förpackningens innehåll...5 Introduktion av TV:n...5 Funktioner...6 Installation av stativ...6 Avmonterings av sativet...7 Använda kabelhållaren...7 Montering av väggmonteringssats...8 Kontrollpanel...9 In- och utgångskontakter...10 Fjärrkontroll Inställning av din TV...12 Strömanslutning...12 Bakre anslutningar...12 Använda TV:n...13 Slå på/stänga av TV:n...13 Kör inställningsguide...13 Välj din innehållskälla...14 Göra en automatisk kanalsökning...14 Välja kanaler...14 Justera volymen...15 Ställa in dina favoritkanaler...15 Ställa in ECO dynamisk bakgrundsbel...15 Använda PAP-funktionen...15 Anpassa ingångsinställningar...16 Ändra plats...16 Återställa fabriksinställningar Justera On-Screen Display (OSD) inställningar...17 Val av menyer på skärmen...18 Mediacenter-meny...24 Visa bilder...24 Spela upp musik...25 Titta på videofilmer...25 Tidbytesfunktion...26 PVR (Personlig videoinspelning) Felsökning Supporttiming Specifikationer

2 Reglerande information CE uttalande om överensstämmelse Denna enhet överensstämmer med kraven i EU rådets direktiv 2004/108/ EC om närmandet av medlemsstaternas lagar beträffande elektromagnetisk kompatibilitet och direktiv 2006/95/EC om harmonisering av medlemsstaternas lagar beträffande elektrisk utrustning för användning inom vissa spänningsgränser. Hannspree påtar sig inget ansvar för något misslyckande att uppfylla kraven som uppstår från en icke-rekommenderad modifiering av enheten. VARNINGAR RISK FÖR ELEKTRISK STÖT ÖPPNA INTE Beskrivning av varningssymbolerna VARNING Denna symbol används för att uppmärksamma användare om viktiga beskrivningar beträffande användning, underhåll (reparation) och ytterligare information relaterat till denna TVapparat. VARNINGAR Denna symbol används för att varna användare för risken för elektriska stötar på grund av farliga och oisolerade komponenter. Säkerhetsnoteringar Säkerhetsnoteringar för installation Plats Undvik att TV:n utsätts för lång exponering av solljus eller andra starka värmekällor. Lämna tillräckligt mycket utrymme mellan TV:n och väggen för att tillhandahålla tillräckligt med utrymme för värmen att strömma ut. För att minska risken för brand eller elektriska stötar får denna produkt inte utsättas för regn eller fukt. Apparaten skall inte utsättas för dropp eller översköljningar låt heller inga objekt fyllda med vätska, såsom vaser, stå på apparaten. Dessa serviceinstruktioner är endast till för att användas av kvalificerad servicepersonal. För att minska risken för elektriska stötar, utför ingen annan service än vad som finns i bruksanvisningen såvida inte du är kvalificerad för att göra det. Ha aldrig stearinljus och öppna lågor i närheten av produkten, för att förhindra att eld sprider sig. Installation Placera inte TV-apparaten på platser där den utsätts för mycket ånga eller damm. Undvik att blockera TV:ns ventilationsöppningen, placera inte TV:n på en säng, soffa, matta eller i ett slutet skåp. Installera utomhusantennen undan från strömledningar för att undvika eventuell fara. Personlig säkerhet För att undvika överbelastning av strömförsörjningen koppla aldrig in för många elektriska enheter i ett uttag, strömslinga eller förlängningskabel. Farliga högspänningskomponenter finns inuti TV-apparaten. För att undvika elektriska stötar, demontera aldrig höljet. Placera inte eller tappa metall, små föremål eller brännbara material på ventilationsöppningarna på TVapparaten. Om TV:n tappas, ramlar ned eller på annat sätt skadas, koppla ifrån strömsladden omedelbart och kontakta en auktoriserad servicetekniker. On någon vätska sprejas eller tappas in i TV-apparaten kontakta en auktoriserad servicetekniker. Skärmen på TV-apparaten är gjord av glas. Undvik att slå på eller skrapa den. Om skärmen är bräckt, vidrör inte det trasiga glaset. Låt inte barn använda TV:n utan tillsyn. Var försiktig när strömkontakten kopplas ifrån. Håll i själva kontakten. Försök inte att koppla ifrån kontakten genom att dra i strömsladden. Batterier ska inte utsättas för stark hetta som t.ex. solsken, eld eller liknande. När strömkontakten eller en apparatkoppling används som frånkopplingsenhet, ska frånkopplingsenheten var lätt att komma åt. Varumärkesnotering Hannspree produkter införlivar High-Definition Multimedia Interface (HDMI ) teknologi. HDMI, logotypen HDMI och High-Definition Multimedia Interface är varumärken eller registrerade varumärken som ägs av HDMI Licensing LLC i USA och andra länder. Tillverkad på Dolby Laboratories-licens. Dolby och symbolen med dubbla D:n är varumärken som tillhör Dolby Laboratories. Logotypen "HD TV" är ett varumärke som ägs av DIGITALEUROPE. (SE32LMNB) Logotypen "HD TV" och kvalificeringslogotypen "1080p" är varumärken som ägs av DIGITALEUROPE. (SE40LMNB) "Logotyperna DVB och DVB är varumärken som ägs av DVB Project". Om inte fjärrkontrollen används under en längre period, ta bort batterierna och förvara dem på rätt sätt. Hantera skadade eller läckande batterier försiktigt och tvätta händerna med tvål om de kommer i kontakt med läckande flytande kemikalier. Om din fjärrkontroll har två batterier, blanda inte nya och gamla batterier då livslängden för de nya batterierna kommer att förkortas. Flytande kemikalier kan läcka från gamla batterier. Explosionsrisk förekommer om batteriet inte sätts i korrekt. Byt endast ut mot samma eller motsvarande typ som rekommenderas av tillverkaren. Kassera använda batterier i enlighet med tillverkarens instruktioner. Följ lokala regler för återvinning och avyttring av förbrukade batterier, lämna dessa till batteriåtervinningen. Fjärrkontrollens hölje kan ha en magnet inuti så placera inga magnetkänsliga föremål såsom klockor, kreditkort eller flashmedia i närheten av höljet. Använd inte våld när du öppnar fjärrkontrollens lock, du kan skada gångjärnen. 2

3 Copyright Copyright 2011 Hannspree, Inc. Alla rättigheter förbehålles. Denna manual är skyddad av upphovsrätten och distribueras under licenser som begränsar dess användning, kopiering och distribution. Ingen del av denna manual får reproduceras i någon form överhuvudtaget utan föregående skriftligt bemyndigande av Hannspree. TV:n som beskrivs i denna manual kan innehålla upphovsrättsligt skyddade program från Hannspree (eller annan tredje part). Hannspree (eller annan tredje part) bibehåller den exklusiva rättigheten för upphovsrättsligt skyddat program, såsom rätten att distribuera eller reproducera den upphovsrättsligt skyddade programmet. I enlighet därmed och i den omfattning som tillåts av tillämplig lag skall inte något upphovsrättsligt program i produkten som beskrivs häri distribueras, modifieras, bakåtutvecklas eller reproduceras på något sätt utan föregående skriftligt godkännande av Hannspree (eller annan tredje part). Hannspree logotyp som presenteras häri är varumärken som tillhör Hannspree. Alla andra produktnamn, varumärken eller logotyper som nämns häri används endast för identifikation och kan vara varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. Köpet av produkten som beskrivs häri skall inte anses bevilja, antingen direkt eller underförstått, uteslutande eller på annat sätt någon licens under upphovsrätten, patent, patentansökningar eller varumärken tillhörande Hannspree, förutom för den normala, icke-exklusiva användning som uppstår vid hantering av lagar vid försäljning av en produkt. ÅTERVINNINGSINFORMATION På Hannspree engagerar vi oss mycket för vår miljöskyddsstrategi och tror bestämt att den hjälper oss att få en friskare värld genom rätt behandling och återvinning av industriteknologiska apparater när de slutar fungera. Dessa apparater innehåller återvinningsbart material som kan sönderdelas och återintegreras i helt nya fantastiska produkter. Å andra sidan kan annat material klassificeras som farliga och giftiga substanser. Vi vill på det bestämdaste uppmuntra dig att kontakta den bifogade informationen för att återvinna produkten. För mer information, gå in på I enlighet med WEEE-bestämmelser kan inte denna TV hanteras som normalt avfall i Europa när den är förbrukad. Se återvinningsinformationen på vår webbsida för att hantera det. 3

4 Notera: LED TV:n är endast till för användning för underhållning och visuella visningsuppgifter är undantagna. Denna enhet använder en VGA anslutning för anslutning till en dator. För att minska påverkan av huvudfrekvensen för källsignalen använd en VGA-monitorkabel med ferritskärm. Förord Tack för att du köpt en Hannspree LED TV. Din nya TV kommer att låta dig njuta av överlägset ljud och bild samtidigt som din livsstil berikas med avancerad teknologi. Läs noga igenom hela denna manual innan du ställer in, använder eller hanterar din TV. För att garantera säker och korrekt installation och drift av TV:n är det viktigt att säkerhets- och driftinstruktionerna i denna manual följs. Denna instruktionsmanual är konstruerad för att hjälpa dig att ställa in använda TV:n. Informationen i denna manual har noggrant kontrollerats att den är riktig, emellertid kan inga garantier lämnas om att dess innehåll är korrekt. Informationen i denna manual kan ändras utan vidare meddelanden. Till den omfattning som tillåts av tillämpliga lagar skall inte Hannspree, Inc. ("Hannspree") hållas ansvariga för direkta, indirekta, särskilda, typiska, tillfälliga eller följdskador som uppstår från någon defekt eller fel även om risken för sådana skador aviserats i förväg. Garanti och service / Reparation För fullständig garantiinformation se Garantikortet som medföljer din TV. Service- och reparationsinformation för Svenska: Om det skulle uppstår ett behov av service, kontakta HANNsprees tekniska servicecenter och se garantikortet för regler och villkor. Gå in på HANNspree Europes webbplats: och gå till avsnittet "Service" "Reparationsservice". Kassering av förpackningsmaterial: Kontrollera lokal lagar och föreskrifter där du bor för besked om en miljösäker kassering. Spara bruksanvisningen för framtida användning. Rengöring Anvisningar för rengöring av TV:n 1 Rengör ofta din TV med en mjuk trasa för att ta bort damm och smuts. Envisare smuts kan tas bort med en fuktig trasa med mild tvållösning. 2 Använd inga rengöringsmedel eller andra skarpa rengöringsprodukter. De kan skada höljets eller skärmens yta. 4

5 1. Komma igång Förpackningens innehåll Kontrollera att följande komponenter finns med i lådan. Kontakta Hannspree Customer Service (kundtjänst) omedelbart om något saknas eller är skadat. User's Manual Quick Start Guide Warranty Card TV Bruksanvisning Snabbstartguide Garantikort Strömkabel SCART-adapter Kabelklämma Fjärrkontroll och batterier SE32LMNB SE40LMNB SE32LMNB TV-ställning Stativhals Vanlig skruvmejsel SE32LMNB Skruvar SE40LMNB Introduktion av TV:n Du kan titta på DVB-T-, DVB-C-sändningar, kabel eller digitala TV-kanaler och enkelt ansluta en VCR-, STB- eller DVD-spelare till SCART, HDTV (komponent) och HDMI-ingångarna (placeringen av dessa beror på modell). Du kan också använda TV:n som en monitor för din dator genom att ansluta den via VGA-porten. Bekväma kontrollknappar placerade på TV:n och en lätthanterlig fjärrkontroll låter dig byta kanaler, justera volymen och ändra visningsinställningar via ett enkelt-att-använda menysystem som visas på skärmen. De inbyggda stereohögtalarna ger ett fylligt rikt ljud och en lämplig ljudutgång låter dig ansluta till ett externt ljudsystem eller hörlurar. 5

6 AC IN ~ Funktioner TV-mottagare: Inbyggd TV-tuner (analog, DVB-T, DVB-C) Ljud-/videostöd: SCART-ingång VGA- (dator) ingång HDMI-ingångar HDTV- (komponent) ingång H/V ljudingångar VGA(PC) ljudingång 3,5 mm stereohörlursuttag SPDIF-utgång OSD (On-Screen Display/visning på skärmen) menysystem Text-TV (TV RF+SCART) 1,5v. med 1000 sidors minne Inbyggda stereohögtalare Bildförbättringsteknologi 3:2/2:2 rullgardinsmeny (24P) 3D Kombifilter Brusreducering Avancerad 3D de-interlacing Kantförbättring HD-klar TV (32 tum) / Full-HD TV (40 tum) PVR- och Tidsfördröjningsfunktioner Notera: De stödjande enheterna som nämns i denna manual kan variera mellan olika modeller. För ytterligare information, se tillverkarens bruksanvisning eller Snabbstartguiden för din TV-modell. Installation av stativ 1 Placera försiktigt TV-skärmen nedåt på en madrasserad yta för att skydda skärmen från att skadas. Sätt bara på med hjälp av en annan person. Kontrollera vad som är fram och bak på ställningen när den monteras. 2 För SE32LMNB, montera TV-pelaren enligt bilden och säkra den med de medföljande skruvarna. Fäst med en stjärnskruvmejsel. För SE40LMNB, gå till steg 3. AC IN ~ AC IN ~ 3 Sätt på fotstativet som på bilden och fäst det med de medföljande skruvarna. Fäst med en stjärnskruvmejsel. SE32LMNB SE40LMNB 6

7 AC IN ~ AC IN ~ Avmonterings av sativet 1 Placera försiktigt TV-skärmen nedåt på en madrasserad yta för att skydda skärmen från att skadas. 2 Ta bort skruvarna och lossa stativet från TV:n. SE32LMNB SE40LMNB Använda kabelhållaren Dra kablarna runt kabelklämman såsom visas på bilden nedan: SE32LMNB SE40LMNB Installation av LED-TV:n kräver specialkunskaper som endast bör utföras av kvalificerad servicepersonal. Kunder bör inte försöka att utföra arbetet själva. Hannspree påtar sig inget ansvar för felaktig montering som resulterar i olycka eller skada. Du kan fråga en kvalificerad servicepersonal efter en tillvalskonsol för montering av TV:n på väggen. 7

8 AC IN ~ Montering av väggmonteringssats Med väggmonteringdelar (säljs separat) kan du montera TV:n på väggen. För detaljerad information om väggmontering, se instruktionerna som medföljer väggmonteringsdelarna. Kontakta en tekniker för hjälp med att montera väggmonteringskonsolen. Hannspree har inget ansvar för några skador på produkten eller personskador på dig själv eller andra om du väljer att själv installera din TV. Montera inte väggmonteringssatsen medan TV-apparaten är påslagen. Det kan resultera i personskador genom elektriska stötar. Modellnamn VESA-kompatibel väggkonsol (BXH) Monteringshålnummer Skruvtyp Maximal belastning SE32LMNB 200x100 mm 4 Metrisk 4 x 12 mm 60 kg SE40LMNB 400x400 mm 4 Metrisk 6 x 12 mm 200 kg AC IN ~ SE32LMNB SE40LMNB 1 Köp en VESA-ompatibel väggkonsol (se tabellen ovan). 2 Leta reda på den idealiska TV-positionen på väggen. 3 Fäst väggkonsolen på väggen. 4 Säkra TV:n på konsolen med de 4 monteringshålen på baksidan och i mitten av TV:n. Säkerställa installationsutrymmet Håll nödvändigt avstånd mellan produkten och andra föremål (t.ex. väggar) för att få tillräcklig ventilation. Om inte detta görs kan det resultera i brand eller problem med produkten på grund av en höjd temperatur i produkten. Montera produkten så att det erforderliga avståndet som visas på bilden bibehålles. När man använder en ställning eller väggmontering ska enbart delar från Hannspree användas. Installation av produkten med ett ställning Installation av produkten med en väggmontering 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm Notera: Läs instruktionerna för din specifika väggkonsol för korrekt montering av TV:n. 8

9 Kontrollpanel SE32/SE Nr. Beskrivning Knapp Funktion 1 Programval 2 Volymjustering 3 Meny Tryck för att öka programnumret eller för att flytta uppåt till föregående post i OSD-menyn. I standby-läge, tryck för att sätta på TV:n. Tryck för att minska programnumret eller för att flytta nedåt till nästa post i OSD-menyn. I standby-läge, tryck för att sätta på TV:n. Tryck för att öka volymen eller för att flytta till höger i OSD-menyn. Tryck för att minska volymen eller för att flytta till vänster i OSD-menyn. Tryck för att slå på/stänga av visningen på skärmen (onscreen display/osd) menyn. 4 Inmatning INPUT Tryck för att bekräfta valet på OSD-menyn. 5 Ström Tryck för att slå på eller stänga av TV:n. 6 Ljussensor och IR-sensor fjärrkontroll Används för att identifiera nuvarnade nivå på sebart ljus i den omgivande miljön. Tar emot inkommande kommandon från fjärrkontrollen. 7 Växelströmbrytare Används för att sätta på/stänga av nätströmmen. 9

10 In- och utgångskontakter Se framsidans illustration för placeringen av ingång och utgång. Nr. Beskrivning Kontakt Funktion 1 SPDIF SPDIF 2 Hörlursuttag Anslut till en digital ljudutmatningsenhet såsom ett hemmabiosystem. Anslut till hörlurar eller externa högtalare med inbyggd förstärkare. 3 CI CI SLOT Anslut till en CI-enhet (CI-platsen som CI+). HDMI 1 4 HDMI 1-/HDMI 2-/HDMI 3-ingång 2 Anslut till en HDMI-utrustning eller en HDMI-DVI adapterkabel till enheter såsom en DV-spelare eller digitalbox. 3 5 USB 6 VGA (PC IN) USB Anslut till en USB-enhet som t.ex. ett USB-minne eller en USB-hårddisk. Anslut till en dators VGA-port. 7 Kabel/antenn VGA PC IN Anslut till en antenn eller kabel-tv. 8 SCART-adapter 9 Datorljudingång CABLE/ANTENNA DTV/TV ADAPTER SCART Anslut till en extern enhet, t.ex. en VCR-, STB- eller DVD-spelare med den medföljande SCARTadapterkabeln. Anslut till en dators linje-/ljudport. 10 Komponentingångar VIDEO Pr AUDIO PC IN Pb Y R-AUDIO-L COMPONENT Anslut till en extern enhet såsom en videobandspelare, STB eller en DVDspelare. 11 Strömanslutningskontakt AC IN ~ Anslutning av den medföljande strömkabeln. 10

11 Fjärrkontroll 1 Källa Tryck för att välja signaltyp för inmatning. 2 Knappsats Tryck för att välja ett program direkt. Tryck på 0-9 för att mata in programnumret (tryck på 1 och 0 för program 10) 3 ECO Tryck för att växla inställningen för dynamiskt bakgrundsljus för 6 15 ECO Meny Tryck för att komma åt 8 17 huvudmenyn, återgå till den 9 18 tidigare menyn eller avsluta menyskärmen Pilar 20 p q För att navigera i huvudmenyn, för attt välja menyalternativ, för att växla till föregående eller nästa foto, sång eller video i USB-läge. t u (*Zoom +-) För att navigera i huvudmenyn. För att (i förekommande fall). ställa in funktioner och ändra 8 Volymjustering värden. u kan också användas för att öppna motsvarande undermeny. * För att välja bildformatet. Tryck på + för att öka ljudvolymen. Tryck på för att minska ljudvolymen. 9 Tyst 6 Alternativ Tryck för att visa menyn Snabbåtkomst: Bildläge, Förinställning ljud, Time shift (tidsfördröjning), PVR, Schedule list (Schemallista) och USB. 7 Info Tryck för att visa programinformation Sätta i batterier (batteristorlek: AAA) Tryck för att växla ljudet av och på. 10 Text-TV-läge Tryck för att växla teletext på eller av. 11 Undertext Med en ATV-källa, om text-tvläge är aktiverat och text-tv har en undertextsida, tryck för att undertextsidan. Med en DTV-källa, tryck för att välja ett undertextspråk som finns Notera: för valt digital-tv-program. 12 Ström Tryck för att slå på eller stänga av TV:n. 13 Guide Tryck för att visa detaljerad programinformation för kanaler (enbart för DTV). 14 Lämna Tryck för att lämna menyskärmen elle text-tv. 15 OK Tryck för att gå in i undermenyn eller aktivera en inställning. För att frysa/låsa upp bilden i digital-tv-läge. 16 Återgå Tryck för att återgå till föregående kanal. För att återgå till föregående meny i USB-funktion. 17 Välj program Tryck på P för att öka programnumret. Tryck på P för att sänka programnumret. 18 Lista För att visa kanallista. 19 TV Tryck för att komma till normala analoga TV-kanaler. 20 Färgknappar Tryck på de färgade knapparna för att utföra de speciella uppgifterna på OSDmenyn eller teletext-läget. Blå (språk): För att välja en ljudtyp som finns för valt analogt TV-program, för att välja ett ljudspråk som finns för valt digital-tv-program. För bästa resultat använd fjärrkontrollen inom ett lämpligt avstånd framför TV:n. Överskrid inte en vinkel på 30 grader när du pekar mot TV:n. Det operativa avståndet kan förkortas när signalsensorn utsätts direkt för ett starkt ljus. Rikta sändaren på fjärrkontrollen mot signalsensorn och se till att det inte finns några hinder mellan dessa. 11

12 2. Inställning av din TV Strömanslutning 1 Anslut strömsladden till AC IN uttaget på baksidan av TV-apparaten. 2 Sätt in kontakten i den andra änden av strömsladden i ett eluttag. 3 Tryck på växelströmbrytaren på kontrollpanelen för att koppla på nätströmmen. Bakre anslutningar Se illustrationen och tabellen nedan instruktioner för enhetsanslutningar. Anslutningsordning HDMI är bästa sättet att ansluta en enhet. Om det inte finns, flytta ner i listan tills du hittar en anslutning som finns på varje enhet. 1 HDMI 2 Komponent * Normal layout SPDIF CI SLOT HDMI SCART VIDEO Pr Pb Y R-AUDIO-L AUDIO ADAPTER CABLE/ANTENNA VGA COMPONENT PC IN SCART DTV/TV PC IN 3 USB 1 HDMI 2 Komponent HDMI 1 2 HDMI VIDEO Pr Pb Y R-AUDIO-L AUDIO A COMPONENT PC IN S 3 USB Använd HDMI för att ansluta externa enheter i förekommande fall. Om det inte finns, tryck på Komponent. Använd KOMPONENT för att ansluta till AV-enheterns. Pr/Cr Pb/Cb Y R L 3 SCART Antenn/Kabel Använd denna anslutning när du behöver ansluta direkt till ett antenn- eller kabelsystem Y R-AUDIO-L AUDIO ADAPTER CABL ONENT PC IN SCART D istället för att använda en kabelbox. SCART Använd SCART för att ansluta till AV-enheterna som är försedda med SCART-kontakterna genom att använda den medföljande SCARTadapterkabeln. AUDIO ADAPTER CABLE/ANTENNA VGA PC IN SCART DTV/TV PC IN RF koaxialkabel (75 Ω) Antenn Eller Or Var försiktig så att inte kopparkabeln böjs. Kabel-TV 12

13 Använda TV:n Slå på/stänga av TV:n 1 Tryck på på kontrollpanelen eller fjärrkontrollen för att slå på TV:n. 2 Tryck på igen. Strömindikatorn blir röd för att indikera att TV:n är avstängd. Kör inställningsguide Inställningsguiden visas på skärmen när du sätter på din LED-TV första gången. Notera: Tryck på p/q på fjärrkontrollen för att flytta igenom menyn. Tryck på OK för att välja. 1 Guiden dyker upp och leder dig igenom den första inställningen. Tryck på OK för att starta. Första inställning Välkommen 2 Välj språk för menyn som visas på skärmen (OSD). Första inställning Language Välj språk: Välkommen att använda guiden för första inställningen!! Tryck på [OK] för att starta guiden. Slovenský Slovenščina Español Svenska Türkçe 3 Välj land. 4 Välj tuner-läge. Första inställning Välj ditt land: Land Tillbaka Välj Nästa Exit Avsluta Första inställning Välj mottagarläge: Tuner Mode Luxemburg Nederländerna Air kabel Norge Sverige Bulgarien Tillbaka Välj Nästa Exit Avsluta Tillbaka Välj Nästa Exit Avsluta 5 Välj Sök och tryck på OK för kanalsökning. 6 Kanalsökningen kan ta en stund att slutföra. Första inställning Kanalsökning Första inställning Kanalsökning Anslut först antennen/kabel. Starta kanalsökningen nu? Om du hoppar över detta steg kan kanalsökningen genomföras från menyn. Kanalsökningen kan ta en stund att genomföra. Status: Sökning... Analoga kanaler: 0 Digitala kanaler: 0 Sök Hoppa över sökning 8% Tillbaka Välj Nästa Exit Avsluta Exit Avbryt 13

14 7 När den automatiska sökningen är klar, välj plats. Första inställning Välj plats: Hem Butik Plats 8 Tryck på OK när den första inställningen är slutförd. Första inställning Gratulerar!! Avslutad förstagångsinstallation. Vänligen tryck [OK] för att avsluta. Klar Tillbaka Välj Nästa Exit Avsluta Tillbaka Anmärkning: I Hemmaläge kommer TV:n att stängas av automatiskt om ingen aktivitet sker under fyra timmar. Välj din innehållskälla Du kan titta på kabel- eller TV-sändningar, spela upp DVD eller koppla till din dator. För att välja källsignal: Tryck på Source på fjällkontrollen. Meny över ingångskällor visas. Tryck på p/ q för att markera önskad källa och tryck därefter OK för att bekräfta. Källa TV CMP AV VGA HDMI1 HDMI2 HDMI3 Inget namn Inget namn Inget namn Inget namn Inget namn Inget namn Göra en automatisk kanalsökning Innan TV:n används för att titta på program behöver du först aktivera kanalsökningen. 1 Tryck på MENY på kontrollpanelen eller tryck på Meny på fjärrkontrollen för att gå in på TV-menyn. 2 Välj Tuner mode. 3 Välj Kanaler > Kanalsökning. 4 Välj Land och tryck på OK. 5 Välj signaltyp. 6 Tryck på OK/u på fjärrkontrollen för att köra kanalsökningen. Välja kanaler Tryck på P eller P på fjärrkontrollen eller kontrollpanelen för att öka kanalnumret. Tryck på fjärrkontrollens sifferknappar. 14

15 Justera volymen 1 Tryck på VOL+ på kontrollpanelen eller + fjärrkontrollen för att öka volymen. 2 Tryck på VOL - på kontrollpanelen eller - fjärrkontrollen för att sänka volymen. 3 Tryck på Mute för att stänga av ljudet, och tryck en gång till på Mute eller på VOL + eller + för att få tillbaka den ursprungliga volymen. Ställa in dina favoritkanaler 1. Tryck på Lista. 2 Tryck på den gula knappen för att gå in på kanalistan. Tryck på p/q för att välja den favoritlista du vill ha med dina favoritkanaler. Tryck därefter på OK för att gå in påp den valda listan. 3 Tryck på den blå knappen för att börja ändra i din favoritlista. Tryck på p/q för att bläddra igenom kanallistan och tryck på OK för att välja den. Upprepa proceduren för att skapa andra favoritkanaler. 4 Tryck på LISTA/Avsluta för att avsluta. Ställa in ECO dynamisk bakgrundsbel 1 Tryck på Meny på fjärrkontrollen för att visa huvudmenyn. 2 Välj Bild > ECO dynamisk bakgrundsbel.. 3 Tryck på t/u för att välja önskad inställning. Nu ställs alternativet Bildläge under Bild in på Användare synkront. 4 Tryck på Avsluta för att avsluta OSD-menyn. Använda PAP-funktionen Fokusfönstrets lägesindikator 1 Tryck på Meny på fjärrkontrollen för att visa huvudmenyn. 2 Välj Inställning > PAP och tryck på OK/u för att gå in i undermenyn. 3 För att aktivera PAP-funktionen, tryck på t/u för att välja På. 4 Tryck på t/u för att ställa in TV-fönstrets läge. 5 Tryck på t/u för att växla fokusfönstret. 6 När fokus är på TV-fönstret, fungerar digitalknapparna och P /P på TV. När fokus är på andra fönster, kan P /P ändra tillgängliga förlängningskällor. 15

16 Anpassa ingångsinställningar 1 Tryck på Meny på fjärrkontrollen för att visa huvudmenyn. 2 Välj TV > Inmatningsinställningar och tryck på OK/u för att gå in i undermenyn. 3 Tryck på p/q för att välja en kontakt som utrustningen är ansluten till. 4 Tryck på t/u för att välja den enhetstyp som är ansluten till kontakten. 5 Tryck på Meny för att återgå till TV-menyn. Notera: När ovanstående inställningar har konfigurerats, visas den valda källetiketten efter namnet som valts i källistan. Ändra plats 1 Tryck på Meny på fjärrkontrollen för att visa huvudmenyn. 2 Välj Inställning > Plats. 3 Tryck på t/u för att välja plats (Butik eller Hem). 4 Tryck på Avsluta för att avsluta OSD-menyn. Återställa fabriksinställningar 1 Tryck på Meny på fjärrkontrollen för att visa huvudmenyn. 2 Välj TV > Återställ och tryck på OK/u för att gå in i undermenyn. 3 Använd digitalknapparna för att skriva in lösenordet. 4 Tryck på / för att välja OK och tryck på OK för att bekräfta. 5 Menyn Första inställning visas. Följ instruktionerna på skärmen. Notera: Der förinställda lösenordet är

17 3. Justera On-Screen Display (OSD) inställningar On-Screen Display (OSD) menysystemet ger en snabb och enkel metod att justera TVinställningarna. OSD-menyn kan enkelt kommas åt via knapparna på fjärrkontrollen. Innan vi går in på detaljer för varje OSD-alternativ kan du bekanta dig med placeringen av OSD-systemet: Huvudmenyer: Visa huvudmenyerna. Bild Bild Ljud TV Setup Förälder Bildläge Användare Ljusstyrka Kontrast Mättnad Skärpa OK Gå in ECO dynamisk bakgrundsbel. Auto Menu Exit Välj Avsluta Avsluta Färgtemperatur Skärmläge Hörlursvolym Kall 16:9 format På Instruktioner: Snabbinstruktion för justering av inställningarna. Justerbara alternativ: Visa inställningen/värdet på de justerbara alternativen. Funktion TV kontrollpanel Fjärrkontroll OSD Meny MENU Menu Upp P Pil p Ned P Pil q Välj/öka VOL+ Pil u Välj/ minska VOL- Pil t Återgå MENU Menu 17

18 Val av menyer på skärmen Följ instruktionerna som indikeras på vänstra sidan av OSD funktionsmenyn. Tryck på P /P på kontrollpanelen eller pilknapparna p/q för att bläddra igenom menyerna. Tryck på VOL + på kontrollpanelen eller pilknapp u för att gå in i en motsvarande meny. Tryck på VOL +/VOL - på kontrollpanelen eller pilknapparna t/u för att justera önskad inställning. Tryck upprepade gånger på MENU på fjärrkontrollen eller EXIT för att avsluta OSD-menyn. Bild Alternativ Beskrivning Bildläge Välj ett optimerat visningsläge för olika visningsförhållanden (ECO/Livlig/Studio/Användare/Bio). Ljusstyrka Justera signalens basnivå i bilden (0~100). Kontrast Justera videosignalens stigning (0~100). Mättnad Justera färgens intensitet (0~100). Färg (visas bara på NTSC-system) Justera displayens balans på färgerna röd, grön och blå (-32~32). Skärpa Justera skärpan eller dämpningen på displayen (0~7). ECO dynamisk bakgrundsbel. Välj inställningen ECO dynamisk bakgrundsbel. (Auto/Låg/Medel/Hög). Färgtemperatur Välj färgtemperaturen på displayen (Normal/Varm/Kall). Skärmläge Välj skärmens bildkvot (Cinerama/ 14:9 Zoom/ 16:9 Zoom/ 16:9 Zoom upp/ 16:9 format/ 4:3 format/ Vidvinkelzoom/ Zoom 2/ Vidvinkelzoom 2/Utsträckt zoom). Cinerama 14:9 Zoom 16:9 Zoom 16:9 Zoom upp 16:9 format 4:3 format Vidvinkelzoom Zoom 2 18

19 Skärmläge Vidvinkelzoom 2 Utsträckt zoom Hörlursvolym Aktivera/Avaktivera bildkvotsvalet automatiskt (På/Av). Avancerad video DNR Reducera brusnivån (Hög/Av/Låg). Ljussensor Aktivera/avaktivera ljussensorn för att identifiera aktuell nivå på synligt ljus i den omgivande miljön. (På/Av). VGA (visas bara på VGA-källa) X-kontrast Auto justera (Synkronisera skärmen automatiskt). H. position Justera bilden läge höger och vänster (0~100). V. position Justera bilden läge upp och ner (0~100). Fas Justera för att minska horisontellt brus (0~31). Klocka Justera för att minska vertikalt brus (0~255). Aktivera/inaktivera X-kontrastfunktionen (automatisk funktion för bakgrundsbelysningskontroll baserad på genomsnittlig luminans för ingångsmönster) (På/Av). * Om X-kontrast är inställt På, inaktiveras funktionen ECO dynamisk bakgrundsbelysning & ljussensor. Notera: Alternativen som är tillgängliga i OSD kan variera beroende på den inmatade signalkällan. Ljud Alternativ Förinställning ljud Balans Ljudfördröjning Stereo bred Auto. volymkontroll Ljudkanal Typ Beskrivning Välj ett optimerat förinställt ljud för olika ljudförhållanden (Rock/Pop/Live/Dans/Tekno/Klassisk/Mjuk/Användare/Av). Justera ljudbalansen mellan de vänstra och högra högtalarna (-50~50). Justera inställningen av ljudfördröjningen i millisekunder (0~1000). * Alternativet är bara tillgängligt för digitala kanaler. Aktivera/avaktivera funktionen stereo bred (På/Av). Välj för att automatiskt justera volymen. * Detta alternativ visas bara när ingångskällan är TV. Välj inställningen av ljudtyp (Stereo/Dual1/Dual2/Mono). Välj ljudtypsläge (Normal/Synskadad). 19

20 Synskadad (enbart när Typ är inställd på Synskadad) Högtalare Sätt på eller stäng av högtalaren (På/ Av). Hörlurar Sätt på eller stäng av hörlurarna (På/ Av). Volym Justera fvolymnivån (0~100). Notera: Alternativen som är tillgängliga i OSD kan variera beroende på den inmatade signalkällan. TV Alternativ Beskrivning Språk OSD-språk Ställ in skärmvisningsspråk. Andra ljudspråk Ställ in ljudspråket. Andra 2a Ställ in andra ljudspråket. ljudspråk Land Välj land (Storbritannien/Italien/Luxemburg/Nederländerna/Norge/ Sverige/Kroatien/Ungern/Irland/Polen/Portugal/Rumänien/ Serbien/Slovakien/Slovenien/Turkiet/Estland/Bulgarien/ Grekland/Ryssland/Australien/Nya Zeeland/Ukraina/ Lettland/Litauen/Österrike/Belgien/Schweiz/Tjeckien/ Tyskland/Danmark/Spanien/Finland/Frankrike). Tuner mode Air/kabel Välj typ av tunerläge Kanaler Kanalsökning Gör kanalsökningen automatiskt baserat på det valda tunerläget. Autouppdatering Uppdatera kanalsökningen automatiskt om du tar emot TV-kanaler med en antenn. * enbart antennläge Analog manuell sökn Gör manuell sökning av analog kanal. Manuell antennskanning Manuell kabelinstallation Clean Channel List Gör kanalsökningen manuellt om du tar emot TV-kanaler med en antenn. * enbart antennläge Gör kanalsökningen manuellt om du tar emot TV-kanaler via kabel. * endast i kabelläge Återställ alla sökta kanaler. Organiserare Hoppa över kanal Hoppa över visning av vald TV-kanal. Kanalsortering Sortera TV-kanallistan. Kanalredigering Redigera TV-kanallistan. 20

Innehåll SVENSKA. 4. Felsökning...16 5. Supporttiming...17 6. Specifikationer...17. 2. Inställning av din TV...11

Innehåll SVENSKA. 4. Felsökning...16 5. Supporttiming...17 6. Specifikationer...17. 2. Inställning av din TV...11 Innehåll Reglerande information... Beskrivning av varningssymbolerna... Säkerhetsnoteringar... Förord...4 Garanti och service / Reparation...4 Rengöring...4 1. Komma igång...5 Förpackningens innehåll...5

Läs mer

A K S N E V S K S R O N I M O U S

A K S N E V S K S R O N I M O U S LC-22LE250E SUOMI NORSK SVENSKA LCD FÄRG-TV LCD FARGE TV LCDVÄRI-TV BRUKSANVISNING BRUKERVEILEDNING KÄYTTÖOHJE Innehåll Funktioner... 3 Kära SHARP-kund... 3 Inledning... 3 Viktiga säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

LED22EL BRUKSANVISNING FÖR OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING

LED22EL BRUKSANVISNING FÖR OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING LED22EL BRUKSANVISNING FÖR OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL FARGE TV MED FJERNKONTROLL Innehåll Funktioner... 2 Inledning... 2 Förberedelse...

Läs mer

Digital-tvmottagare. Standardlösenordet är 0000. Användarmanual HDPVR-1000C

Digital-tvmottagare. Standardlösenordet är 0000. Användarmanual HDPVR-1000C Digital-tvmottagare Standardlösenordet är 0000. HDPVR-1000C Viktig information Tack för att du valde en HUMAX-produkt. Läs den här manualen noggrant för att installation, underhåll och användning ska kunna

Läs mer

Internetportal... 20 TV:ns kontrollknappar och drift... 7. Netflix... 20 Ansutningsström... 7

Internetportal... 20 TV:ns kontrollknappar och drift... 7. Netflix... 20 Ansutningsström... 7 Innehåll TV - funktioner... 2 Konfigurering av nätverksinställningar... 19 Kära SHARP-kund... 3 Ansluta till din mobiltelefon via Wifi... 19 Viktiga säkerhetsföreskrifter... 3 Använda MIRACAST... 20 Miljöinformation...

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD FARGE TV MED FJERNKONTROLL FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 1

Läs mer

LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok

LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok TB300 TB350 LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok Tack för att du har köpt denna Samsung-produkt. Om du vill få mer heltäckande service kan du registrera din produkt på www.samsung.com/register Figurer

Läs mer

Hög definition digital mottagare DMB-112HD

Hög definition digital mottagare DMB-112HD Hög definition digital mottagare DMB-112HD Problem och hur man löser dem: Om det inte går att spela in på en enhet, kontrollera filsystemet på usb-minnet/hårddisken. Vanligtvis beror felet på att fel filsystem

Läs mer

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome PFL42x8 PFL32x8 SV Användarhandbok Innehåll 1 Viktigt 3 Säkerhet 3 Vård 4 Juridiskt 5 Hållbarhet 7 Hjälp och support 9 2 Använda TV:n 10

Läs mer

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories.

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories. Copyright 2011 Anvia TV Oy Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna bruksanvisning får mångfaldigas, kopieras, spridas, distribueras, nerladdas, sparas eller förmedlas i någon form eller för något

Läs mer

Läs den här manualen noggrant och se till att du förstår anvisningarna. Observera nedanstående, för din egen säkerhet.

Läs den här manualen noggrant och se till att du förstår anvisningarna. Observera nedanstående, för din egen säkerhet. Viktig information Copyright (Copyright 2006 HUMAX Corporation) Får inte kopieras, användas eller översättas delvis eller i sin helhet utan föregående skriftligt medgivande från HUMAX, förutom i enlighet

Läs mer

Viktig information SV 1

Viktig information SV 1 Viktig information Tack för att du valde en HUMAX-produkt Läs den här manualen noggrant för att installation, underhåll och användning ska kunna göras på ett säkert och optimalt sätt Förvara manualen på

Läs mer

Personlig digital videospelare. Inbyggd CONAX CXC-2000PVR. Användarhandbok

Personlig digital videospelare. Inbyggd CONAX CXC-2000PVR. Användarhandbok Personlig digital videospelare Inbyggd CONAX CXC-2000PVR Användarhandbok Viktig information Copyright (Copyright 2001 HUMAX Corporation) Får inte kopieras, användas eller översättas delvis eller i sin

Läs mer

6 TV:ns specialfunktioner 7 Ta emot digitala kanaler 7 Viktig information om miljöskydd

6 TV:ns specialfunktioner 7 Ta emot digitala kanaler 7 Viktig information om miljöskydd LCD TV SV Innehållsförteckning 4 INSTÄLLNING OCH SÄKERHET 6 Allmän information 6 TV:ns specialfunktioner 7 Ta emot digitala kanaler 7 Viktig information om miljöskydd 8 Anslutning/förberedelse 8 Ansluta

Läs mer

SISTEMA CON SCHERMO AL PLASMA PLASMASCHERMSYSTEEM PLASMADISPLAYSYSTEM SISTEMA DE PANTALLA DE PLASMA PDP-504HDE PDP-434HDE

SISTEMA CON SCHERMO AL PLASMA PLASMASCHERMSYSTEEM PLASMADISPLAYSYSTEM SISTEMA DE PANTALLA DE PLASMA PDP-504HDE PDP-434HDE SISTEMA CON SCHERMO AL PLASMA PLASMASCHERMSYSTEEM PLASMADISPLAYSYSTEM SISTEMA DE PANTALLA DE PLASMA PDP-504HDE PDP-434HDE Istruzioni per l utilizzo Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Manual de instrucciones

Läs mer

Digital & Analog DVD spelare/vcr kombispelare

Digital & Analog DVD spelare/vcr kombispelare ANVÄNDARHANDBOK Digital & Analog DVD spelare/vcr kombispelare SVENSKA SVENSKA SVENSKA SVENSKA Var vänlig och läs denna användarhandbok innan du sätter igång att använda apparaten och behåll den för framtida

Läs mer

TSR 600CI Digital High Definition Satellitmottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Bruksanvisning

TSR 600CI Digital High Definition Satellitmottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Bruksanvisning TSR 600CI Digital High Definition Satellitmottagare Bruksanvisning Look, Listen & Live www.thomsonstb.net 13 Apr 2012 13:23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.0 InledNING 2 1.1 Säkerhetsinstruktioner 2 1.2 Förvaring

Läs mer

GP10 Ultra Lite LED-projektor Användarhandbok

GP10 Ultra Lite LED-projektor Användarhandbok GP10 Ultra Lite LED-projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 6 Projektorns funktioner...6 Förpackningens innehåll...7 Projektorns utsida...8 Kontroller och funktioner...9

Läs mer

Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner. Bruksanvisning

Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner. Bruksanvisning Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner Bruksanvisning TTR 310 - Varunr: 361310 Oktober 2009 1 Grattis till ditt köp av Triax TTR 310. Innan du börjar Det är inte nödvändigt att läsa

Läs mer

Multimediaprojektor MODELL PLV-Z700. Ägarmanual

Multimediaprojektor MODELL PLV-Z700. Ägarmanual Multimediaprojektor MODELL PLV-Z700 Ägarmanual Funktioner och design Den här multimediaprojektorn är utformad med den mest avancerade teknologin för bärbarhet, hållbarhet och enkel användning. Den använder

Läs mer

THS 221. Digital High Definition Satellitmottagare. Evolution. Emotion. Passion. www.thomsonstb.net. Bruksanvisning

THS 221. Digital High Definition Satellitmottagare. Evolution. Emotion. Passion. www.thomsonstb.net. Bruksanvisning THS 221 Digital High Definition Satellitmottagare Bruksanvisning Evolution. Emotion. Passion. www.thomsonstb.net THS221 levereras med USB-stöd för multimedia. När du laddat ner PVRprogramvaran från webbplatsen

Läs mer

HDTV Satellitmottagare

HDTV Satellitmottagare smartstream - BOX2IP HDTV Satellitmottagare Bruksanvisning Version: 20.01.2014 - Svenska Inledning Inledning Kära kund, Tack för ditt köp av en mirage HDTV-satellitmottagare. Denna användarmanual ger information

Läs mer

!"#$%&'#(!)*+(!,(*-+.'!/0-!$#'!&+,,*('!/'!!!"#$%&%#'"()*+!,&()*, -./0.123$2.14)56

!#$%&'#(!)*+(!,(*-+.'!/0-!$#'!&+,,*('!/'!!!#$%&%#'()*+!,&()*, -./0.123$2.14)56 !"#$%&'#(!)*+(!,(*-+.'!/0-!$#'!&+,,*('!/'!!!"#$%&%#'"()*+!,&()*, -./0.123$2.14)56 Innehåll 7 7.1 7.2 Spel 52 Spela ett spel 52 Spel för två spelare 52 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 2 2.1 2.2

Läs mer

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503 IN1501, IN1503 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03 Regulatory models: P1501, P1503 Intyg om överensstämmelse Tillverkare: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Portland, Oregon 97223-8368

Läs mer

DVD-INSPELARE MED HÅRDDISK

DVD-INSPELARE MED HÅRDDISK RH247/257/277/278H-NA8SLL-SWE DVD-INSPELARE MED HÅRDDISK BRUKSANVISNING MODELL: RH247H/RH257H/ RH277H/RH277HB/ RH278H/RH278HB/ RH257HB/RH247HB Innan du ansluter, använder eller utför justeringar på denna

Läs mer

LCD-TV LED LCD TV BRUKSANVISNING LCD-TV, MODELLER TV MODELLER LED LCD. Modell : Serie Nr : SVENSKA

LCD-TV LED LCD TV BRUKSANVISNING LCD-TV, MODELLER TV MODELLER LED LCD. Modell : Serie Nr : SVENSKA SVNSKA LCD-TV LD LCD TV BRUKSANVISNING LCD-TV, MODLLR SL8*** 7SL8*** SL8*** 7SL8*** 55SL8*** TV MODLLR LD LCD SL9*** 7SL9*** Vänligen läs noga igenom bruksanvisningen innan du börjar att använda din nya

Läs mer

9 Duo Professional Bruksanvisning

9 Duo Professional Bruksanvisning 9 Duo Professional Bruksanvisning Svenska Dolby och den dubbla D-symbolen är registrerade varumärken som tillhör Dolby Laboratories. DivX, DivX Certified och tillhörande logotyper är varumärken som tillhör

Läs mer

LCD-TV PLASMA-TV BRUKSANVISNING

LCD-TV PLASMA-TV BRUKSANVISNING SVENSKA LCD-TV PLASMA-TV BRUKSANVISNING LCD-TV, MODELLER 6LC* 6LC5* LC* LC5* 7LC* 7LC5* LC* LC5* PLASMA-TV, MODELLER PC5* 50PC5* 50PB65* Vänligen läs noga igenom bruksanvisningen innan du börjar att använda

Läs mer

Översikt över fjärrkontrollen...(3) Översikt över TV:ns knappar och indikatorer...(10)

Översikt över fjärrkontrollen...(3) Översikt över TV:ns knappar och indikatorer...(10) Innehållsförteckning Kontroller och indikatorer på fjärrkontroll och TV Översikt över fjärrkontrollen...(3) Översikt över TV:ns knappar och indikatorer...(10) Se på TV Se på TV...(15) Använda den digitala,

Läs mer

Användarmanual. Svenska DC-660. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren.. Version Svenska 2010-12-16

Användarmanual. Svenska DC-660. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren.. Version Svenska 2010-12-16 DC-660 Användarmanual Svenska Version Svenska 2010-12-16 Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren.. Dilog 660 Manual Version Svenska 2010-12-16.indd 1 2010-12-16 20:31:36 Innehållsförteckning

Läs mer