MDH. Seminarie PM Kap 5. Human resources, Martina Dürndorfer. Ann Marie Kossovski Vallström Henrik Lindqvist

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MDH. Seminarie PM Kap 5. Human resources, Martina Dürndorfer. Ann Marie Kossovski Vallström Henrik Lindqvist"

Transkript

1 MDH Seminarie PM Kap 5 Human resources, Martina Dürndorfer Ann Marie Kossovski Vallström

2 Kapitlet behandlar synen på mänskliga resurser från ett ledarskapsperspektiv och hur den synen har och är tvungen att fortsätta förändras i dagens föränderliga marknad. Den globala ekonomin håller idag på att genomgå en förändring och dagens företag ställs inför allt hårdare krav. Man måste idag minska sina kostnader samtidigt som man ökar sina vinster, man ställs inför allt tuffare konkurrens på marknaden och förväntas nå ut till flera kunder och leverera sina produkter/tjänster på allt kortare leveranstider. Man ställs ständig inför nya teknologier, nya produkter, nya konkurrenter och nya marknader. Denna ökande takt av förändring kräver i sin tur en ny syn på företagsorganisationen, förmågan att kunna fånga upp och hinna implementera de viktigaste förändringarna och kraven är livsviktigt i dagens informationsdrivna företagsklimat. Processbaserat ledarskap I början av nittiotalet förändrades företagsklimatet radikalt, dessa förändringar påverkade såväl det strategiska ledarskapstänkandet och introducerade nya ledarskapsmetoder. Som ett resultat av ständigt ökande kundkrav och genom att företagen började inse att uppfyllande av kundkrav och ett effektivt utnyttjande av sina kärnkompetenser var lika stora faktorer som priset på en produkt eller tjänst när det gällde att skaffa sig en unik position på marknaden började företagen att fokusera på så kallade value adding processes. Det vill säga processer som ökar värdet på produkten eller tjänsten. För att veta vilka dessa är måste företagen koncentrera sig på att undersöka sina resurser vilka förmågor man har och vad som är företagets kärnkompetenser. Företagen började här omvärdera sina processer och interna rutiner för att kunna fokusera mer på service, uppfyllande av kundkrav samt sina leveransvillkor. Detta ville man göra genom att använda sina inneboende teknologiska och mänskliga resurser och genom att omvandla dessa till innovativa och lönsamma värdeökande aktiviteter. Man insåg snabbt att de existerande organisationsstrukturerna och hierarkierna inom företagen gjorde det svårt att arbeta flexibelt och utnyttja de inneboende resurserna på ett effektivt sätt. Man behövde nya ledarskapsmodeller och verktyg anpassade efter de nya omständigheterna. Nya ledarskapsmodeller som kallas för resursbaserade ledarskapsmodeller utarbetades, dessa fokuserar på kunden och på värdeökning samt på interna och externa affärsprocesser. Man började definiera så kallade kärnprocesser som kommer ifrån företagets kärnkompetenser, dessa processer är de uppgifter, beslut, och allokerande av resurser som bäst ökar företagets konkurrenskraft på marknaden. Enligt undersökningar är dessa de viktigaste kärnprocesserna: Produktutveckling Leverans av produkter till kunden Kundrelationsprocesser De aktiviteter som inte anses som absolut nödvändiga för företaget reduceras eller läggs ut på andra företag.

3 Klassificering av affärsprocesser Hur ledningsgruppen ser på processer skiljer sig ofta från hur till exempel en person som jobbar på en teknisk avdelning ser på processer. Ur en ledarskapssynvinkel ses en process som olika uppgifter med definierade mål som skall realiseras inom en given tidsram och genom att utföra en sekvens av operationer. Författaren delar upp affärsprocesserna i följande: Produktions och serviceprocesser Stödprocesser Ledarskapsprocesser Genom denna klassificering kan man tolka ett företag som en samling av processer som strävar mot ett gemensamt mål, detta kallas för en processorganisation. Denna syn på ledarskap är en dramatisk förändring mot tidigare organisationsformer och kräver en förändring av ledarskapet och styrningen inom företaget. Dessa kan utföras i stora radikala steg där man förändrar i stort sett hela företagets organisation och styrprocesser eller i små steg genom att till exempel implementera lean management eller supply chain management system. Oavsett om man genomför dessa förändringar i stora eller små steg så syftar de till samma mål man vill koncentrera sig på processer istället för funktioner. Prahalad och Hammel (1990) menar att företag bör utveckla en kärnkompetens portfolio. Detta menar författaren gör att kunskap och processerna för att skapa kunskap är de absolut viktigaste faktorerna för konkurrenskraftighet på dagens marknad. Utmaningar för företagsledningen Författaren menar att även om de förändringar som skedde under nittiotalet hade en stor effekt på ledarskapet och styrverktygen som användes inom företagsvärlden så räcker denna nya syn inte längre till i dagens kunskapsdrivna och nätverksbaserade ekonomi. Författaren menar att de anställda och deras nätverk, deras förhållande till sina kunder och deras kunskap är de viktigaste värdeökarna i ett modernt företag och inte företagsstrukturen i sig. Enligt Leibold et al (2002) kan man dela in dagens ekonomiska utmaningar under fyra rubriker. Ett skifte från synliga tillgångar och osynliga kunder till osynliga tillgångar och synliga kunder Vertikala och horisontella organisationer byts mot nätverk internt, externt och mellan olika företag. Man flyttar fokus från en tävlingsinriktad approach till en sammanbet s approach Beskrivande och reaktivt ledarskap byts ut mot kreativa och proaktiva strategier. För att utveckla konkurrenskraft i dagens företagsklimat av snabba förändringar måste man uppmuntra och förenkla kommunikation och kunskapsöverföring samt underlätta för nya generationer av arbetare genom att dokumentera denna kunskap. Man måste stödja och möjliggöra utvecklingen av det författaren kallar knowledgeworkers och knowledge explorers, det vill säga kompetenta och lärande medarbetare. Välutbildad och engagerad personal är det viktigaste för att försäkra att man följer med på en föränderlig marknad. Därför menar författaren att

4 företagsledningens fokus bör flyttas från produkter och företag till människor och organisatoriska nätverk och de sociala processerna som krävs för att hålla dem samman. Vi anser dock att man inte får förlora fokus på företagets produkter och produktutveckling utan snarare komma till insikt om att mer engagerad och kunnigare personal i slutändan ger bättre produkter. Ledarskap i affärsnätverk Dagens affärsklimat är sådant att marknaderna blir mer och mer globala och samarbeten både internt och externt mellan företag ökar samtidigt som nya teknologier tas fram i en allt raskare takt. I och med detta håller företag och organisationer på att förändras mer och mer från välstrukturerade lättöverskådliga organisationer till nätverk med allt suddigare gränser. Med detta kommer nya utmaningar. Regler och gränsdragningar inom olika avdelningar på företag och emellan samarbetande företag kommer att förändras. Om företagen ska kunna arbeta effektivt inom dessa nätverk så krävs en monumental förändring i sättet att behandla information. Ett ömsesidigt informationsbyte måste ske mellan samarbetande företag och man måste ha en ömsesidig tillit mellan de samarbetande företagen. Detta leder i sig till nya risker, författaren menar att samarbete på det här sättet hotas av att olika företag har olika företagskulturer och sätt att arbeta på vilket kan leda till krockar. Vidare så uppkommer svårigheter av fri information mellan företagen i de fall där ett företag har mer att bidra och vidare förlora än ett annat. Vi ser även att detta kan leda till rekryteringsproblem i vissa fall eftersom ett nätverksbaserat företag känns än mer flexibelt än ett konventionellt uppbyggt företag och många människor vill ha ett stort mått av trygghet i sitt jobb. För att få ett affärsnätverk att fungera effektivt måste nya ledarskapsverktyg tas fram för att på ett effektivt sätt kunna synkronisera nätverket. Man måste lägga fokus på att uppmuntra innovationer och motivera engagerade och kunniga medarbetare att stanna kvar inom organisationen. Personalfrågor som arbetsmiljö, företagskultur, företagslojalitet, jobb tillfredsställelse och en känsla av delaktighet blir därför allt viktigare. Kunskap nätverk och processer Författaren har hittills behandlat de olika orsakerna till att företag ska ingå i ett nätverk och olika fördelar med nätverksarbete, som t.ex. att initiera och stödja kunskapsskapande och spridande, har belysts. Det betonas även att kunskapen i sig är företagets viktigaste resurs. Om vi ser oss om kan vi notera att det ständigt etableras nya nätverk i vår omedelbara närhet och konstaterar att det stödjer de argument om nätverkens fördelar författaren presenterar. I informations och kunskapssamhället minskar betydelsen av greppbara tillgångar, nu är det mera abstrakta värden som visar omfattningen av företagets kapacitet. Kundrelationer, image, innovationsförmåga och företagets humankapital respektive intellektuella kapital. Därmed värderas ett företag numera även efter ett antal abstrakta parametrar. För att kunna realisera dessa värden krävs att företaget är medvetet om innebörden av dem, vilka de är, hur de utvecklas och hur de marknadsförs. Som exempel kan nämnas: innovationer, patent, copy rights mm, vilket ofta representerar det försprång ett företag kan tillskansa sig. Därmed är det otänkbart att låta kunskap eller snarare bristen på kunskap utgöra flaskhalsen för företagets vidareutveckling.

5 Sådana abstrakta tillgångar kan man inte hämta externt utan man får söka upp och utveckla dem inom företaget. Det krävs en definierad strategi för det ledningsarbete som ska säkerställa att företagets kunskapsmassa förblir stabil. Dessutom ska de anställda förutom att involveras i problemlösning och beslutsfattande även få möjlighet att vidareutveckla sina färdigheter inom flera områden. Seufert et al. (1999) har sammanfattat ett antal framgångsfaktorer för detta i en dynamisk knowledge management model : 1) Sammanför olika kunskapsnivåer och områden: a) möjliggör nätverkande mellan olika kunskapstyper (implicit och explicit) b) möjliggör nätverkande mellan olika kunskapsnivåer (individuell, grupp och organisation) c) möjliggör nätverkande mellan olika kunskapsområden (kunders kunskap, FOU kunskap) 2) Sammanför kunskapsprocesser och nätverksstrukturer för kunskap: a) Kunskapsskapande och överföring kan ske på olika reella, virtuella eller mentala arenor b) Kunskapsskapande och överföring kan självetableras i formella eller informella nätverk 3) Sammanför kunskapsprocesser och underlättade förutsättningar Det visar sig att modellerna för såväl processledning som ledningen av kunskaperna inom ett företag följer varandra i mångt och mycket. Författaren konstaterar vidare att företagets samlade kunskap indikerar dess innovativa förmåga både i nuläget och framåt. När denna kunskap ska ledas är det nödvändigt att man har klart för sig hur kunskap uppstår och förmedlas och att både formella och informella nätverk förekommer för att förstå hur ny kunskap bäst förvärvas och kommuniceras. Det krävs en modell som både tillåter kunskapssamlande och uppmuntrar utvecklingen av denna kompetens. Speciellt tyngdpunkt läggs vid hur nätverken är uppbyggda, och de kopplingar till kultur, politik och socioekonomiska ramar som de kan uppnå. Lyckas man skapa en framgångsrik modell för detta arbete kan så kallat knowledge management utvecklas till en stark strategisk resurs och ingå i företagets kärnverksamhet. Dürndorfer säger att processledning och kunskapsledning ofta ses som två sammanlänkade dimensioner av ett företags affärsstrategi, men pekar samtidigt på att de utgör två helt skilda perspektiv av den. Medan processledning handlar om en top down organiserad strukturering av människor och information handlar ledning av kunskap och innovation istället om att enligt bottomup orienterat arbete ta tillvara de innovativa och improviserade arbetssätt som egentligen används. På grund av dessa olikheter uppstår vissa svårigheter i ledningsarbetet. Processorienterade ledningsmodeller med tydliga gränser och tydliga resursnivåer ställs emot ett framgångsskapande där de anställda ges utrymme och frihet att skapa innovativa lösningar. Företagen ställs därför inför en svår balansgång mellan det traditionella processorienterade arbetssättet och att inom ramen för detta kunna tillåta nödvändiga individuella utsvävningar.

6 De abstrakta värdena i ett företag kan således utgöra ett av deras största konkurrensmedel och har de förmågan att både behålla och utöka kompetenserna i företaget kan det satsade arbetet få mycket bra resultat. De investeringarna i personalens kompetens och motivation som görs kommer att uppfattas olika av varje individ och man bör vara medveten om att individens uppfattning grundas på följande faktorer: Individuella bl.a. attityder och engagemang Interindividuella värden skapade av interaktion med omvärlden Organisationella bl.a. regler och rutiner Därför är det viktigt att det ges både mening och sammanhang i tillvaron för både organisationen och de nätverk den ingår i. Begreppet enabler presenteras av författaren, vilket ska ses som en funktion eller en handlingslinje som stödjer arbetet med att skapa det önskade läget. Tre huvudsakliga enablers för den nya företagsstrukturen lyfts fram: Ett samarbetsfrämjande organisationsklimat vikten av att dra nytta av och främja informella nätverk, då mycket information erhålls den vägen. Samarbete mellan olika nätverk. Autonomi och personlig frihet utveckla kreativitet och innovativförmågan hos medarbetarna genom delaktighet i beslutsprocesser och att dela ut befogenheter. Socialt kapital kunskapen och personalen som resurser är centralt. Sammanför de individuella, de interindividuella och organisationella processerna. Ser man på HR funktionen inom ett företag har dess roll gradvis förändrats, både strategiskt och operationellt. När man för ett antal år sedan talade om personalfunktionen inom ett företag är det istället HR funktionen (human resources) man talar om idag. Förändringen består i att det tidigare fokuset på individen har utökats till att omfatta även individens samlade resurser ifråga om kunskap och utvecklingspotential. Begreppet HR management har etablerats för att beskriva arbetet med denna komplexa situation. I takt med ökad processorientering och starkare fokusering på företagens kärnverksamheter identifieras flera nya kunder/målgrupper som HR funktionen ska stödja eller interagera med. Man kan konstatera att i rollen ingår både att utgöra en av de nyss nämnda enablers och att stödja övriga enablers med lämpliga verktyg. Enligt Clark (1993)ska de fungera som rådgivare åt linjeledningen. Det krävs ett nära samarbete mellan såväl personal och organisationsutvecklingsfunktionerna som ledningen av både kunskaper och själva organisationen för att stötta den strategiska utvecklingen av ett företag. Författaren presenterar ett antal nödvändiga huvuduppgifter i en innovativ organisation och i och med det även de roller som HR funktionen bör ikläda sig för att nå framgång.

7 1. Att skapa och anpassa rutiner och strukturer för organisationen a. Enabler genom användning av HR verktyg och vidtagna åtgärder b. Business partner genom integration i ledningsgruppen skapa strategier för kunskapsskapande och innovation c. Designer utforma och sjösätta en lämplig organisationsstruktur d. Supporter se till att förenkla vissa administrativa arbetsuppgifter 2. Samarbete och kommunikation a. Mediator fungera som medlare eller moderator i vissa situationer b. Strategic partner of management se till att utformning och sjösättning av ny organisationsstruktur ingår behandlas startegiskt på företagsnivå c. Communicant förvalta och marknadsföra företagets humankapital 3. Företagskultur a. Cultural agent viktigt att föra ut företagets värderingar och skapa en innovativ och lärande organisation b. Commitment agent etablera ett klimat som ger individen positiva återkopplingar för att säkerställa ett ökat engagemang 4. Ledarskap och utveckling a. Trainer stöjda både chefer och medarbetare i arbetet med deras gemensamma åtagande b. Consultant inför framtida utmaningar hitta och utveckla den kapacitet som finns hos medarbetare och olika team c. Value driver HR funktionen ska inte utgöra en kostnadspost utan vara en värdeskapare i fråga om förvaltningen av humankapitalet.

8 I tabellen nedan redovisas skillnader i synen på de anställda, HR funktionens strategiska roll och huvuduppgift. Competition for products and markets Competition for resources and competencies Competencies for creativity and staff development Perspective on employees People viewed as factors of production People viewed as valuable resources People viewed as talent investors HR s role in strategy Implementation, support Contributory Central Key HR activity Administering of recruitment, training and benefits Aligning resources and capabilities to achieve strategic intent Building human capital as a score of competitive advantage Tabell 1 The evolving focus of strategy (Bartlett and Goshal, 2002) Sammanfattningsvis säger Dürndorfer att innovation och etablerande av kunskap är inte bara en individuell process utan den är alltid att betrakta som en social process. Det är ledningen av dessa knowledge workers som härbärgerar företagets kunskapskapital som utgör den största utmaningen inom organisationen. Författaren avslutar med att konstatera att inom många företag krävs en uppryckning just på den mänskliga sidan just för att kunna ta till vara den potential de är i besittning av och kunna anta nya utmaningar. Diskussionsfrågor Vilka fördelar och nackdelar finns vid traditionellt uppbyggda företag gentemot nätverksbaserade? Hur kan man identifiera och ta till vara på ett företags kärnkompetens? Hur motiverar och möjliggör man innovativt tänkande och lärande inom företaget? Kan man på något sätt ta till vara på den kunskap som förmedlas inom informella nätverk inom förtaget? Hur överbryggar man de kunskapshämmande barriärer som existerar inom ett företag, och ge exempel på vilka de kan vara?

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

PM: Kreativt klimat i det privata arbetslivet

PM: Kreativt klimat i det privata arbetslivet PM: Kreativt klimat i det privata arbetslivet Annika Zika-Viktorsson & Hans Björkman En innovation är en idé som omsatts i praktiken. En innovation kan vara en ny produkt eller tjänst, men också något

Läs mer

Personalvision Polykemi AB

Personalvision Polykemi AB Personalvision Polykemi AB I ett företag som Polykemi anser vi att teknik står för 30 % och att människan står för 70 % av företagets framgång. Medarbetarna är alltså den viktigaste resursen för att kunna

Läs mer

Vi presenterar. Talent Management

Vi presenterar. Talent Management Vi presenterar Talent Management Finns det ett enkelt framgångsrecept för framgångsrik Talent management som ger resultat utan ansträngning eller kostnad? Nej, tyvärr - men ett systematiskt HR-arbete tillsammans

Läs mer

Ergonomisällskapet Sverige 091103

Ergonomisällskapet Sverige 091103 Ulf Johanson Ergonomisällskapet Sverige 091103 Är hälsa/arbetsmiljö lönsamt? Bhö Behövs ekonomiska k kalkyler/ekonomiska lkl /k ik argument? Behöver hälsa/arbetsmiljö kopplas ihop med verksamhetsstyrningen?

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Antagen av kommunfullmäktige: 2011-09-12 Kf 127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Vision 2 Svedala kommuns personalpolitiska program 2.1 En jämlik arbetsgivare 2.2 En flexibel arbetsgivare

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge 2014-09-29 1. Syfte och mål... 3 2. Styrkor och utmaningar inom personal- och kompetensområdet... 4 3. Stödfunktionen personal... 4 4. Kompetensförsörjning...

Läs mer

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna Uppfylla vår medarbetarstrategi Leverera våra HR ambitioner Stödja vår verksamhet Främja våra värderingar Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna www.schindler.com/careers

Läs mer

Strategic Health Consultants. Seminarium 23 september 2009. Välkomna! www.strategic-healthcontrol.se

Strategic Health Consultants. Seminarium 23 september 2009. Välkomna! www.strategic-healthcontrol.se Strategic Health Consultants Seminarium 23 september 2009 Välkomna! Strategic Health Consultants AB Unika lösningar med inriktning på Hälsa Affärsidé Ge stöd i förändringsprocesser som inleds när en organisation

Läs mer

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP?

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? VAD ÄR MENTORSKAP? INTRODUKTION VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? Mentorskap och coachning MENTORSKAP ATT BYGGA EN RELATION VARFÖR MENTORSKAP? Introduktion Mentorskap handlar om att bygga en

Läs mer

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Ny i HR-rollen Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Innehåll Sida 2 Inledning 3 Förväntningar på HR-rollen 4 Så, var ska man börja? 5 En HR-modell i fyra nivåer 6 Förstå organisationen

Läs mer

BUMERANG 360 ID: visar om din uppfattning stämmer med kollegornas

BUMERANG 360 ID: visar om din uppfattning stämmer med kollegornas BUMERANG 360 visar om din uppfattning stämmer med kollegornas ID: 65572 Totalt har 6 av 6 slutfört analysen (100 %) Analysdatum: 2013-02-26 Utskriftsdatum: 2013-03-22 Ensize International AB Martin Jansson

Läs mer

Boomerang 360 ID: Ensize International AB (dev) Henrik Wigh Sofielundsvägen Sollentuna

Boomerang 360 ID: Ensize International AB (dev) Henrik Wigh Sofielundsvägen Sollentuna Boomerang 360 ID: 1972 Totalt har 6 av 9 slutfört analysen (67 %) Analysdatum: 2008-11-05 Utskriftsdatum: 2017-01-24 Ensize International AB (dev) Henrik Wigh Sofielundsvägen 4 191 47 Sollentuna +46-8-791

Läs mer

Kurs Processledning. Kund- och processorientering - grunder för ett ledningssystem

Kurs Processledning. Kund- och processorientering - grunder för ett ledningssystem Kurs Processledning Del 1 Kund- och processorientering - grunder för ett ledningssystem Ingvar Johansson, Senior Advisor Institutet för Kvalitetsutveckling SIQ SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling En

Läs mer

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor dialog delegera tydlighe humor besluta stöd lojal kommunice feedback bemötande motivera rättvis tillåtande lyhörd delaktighet inkluderande ansvar närvaro tydlighet samarbete närvarande förtroende vision

Läs mer

Kreativitet i resurseffektiv produktutveckling

Kreativitet i resurseffektiv produktutveckling Kreativitet i resurseffektiv produktutveckling Eva Lovén Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) Linköpings Universitet eva.loven@liu.se Projektpresentation Syfte Hur kreativitet som

Läs mer

Skapa kreativa och innovativa testorganisationer. Staffan Iverstam, QualityMinds

Skapa kreativa och innovativa testorganisationer. Staffan Iverstam, QualityMinds Skapa kreativa och innovativa testorganisationer Staffan Iverstam, QualityMinds Kort om mig Staffan Iverstam, QualityMinds Civilekonom som arbetat med affärsutveckling och e-butiker. IT-konsult sedan 2001

Läs mer

VOICE 2010. Finansinspektionen. FI totalt

VOICE 2010. Finansinspektionen. FI totalt VOICE 2010 Finansinspektionen Finansinspektionen 2010 VOICE index Antal svar: 209 Extern benchmark Kompetens Motivation Ansvar & Initiativ Befogenheter Samarbete Organisatorisk effektivitet Lärande Förnyelseklimat

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

SAMVERKAN - organisering och utvärdering. Runo Axelsson Professor i Health Management

SAMVERKAN - organisering och utvärdering. Runo Axelsson Professor i Health Management SAMVERKAN - organisering och utvärdering Runo Axelsson Professor i Health Management Disposition Vad är samverkan och varför? Forskning om samverkan. Begrepp och distinktioner. Organisering av samverkan.

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap www.byggledarskap.se Ledarskapsmodeller 1(5) Ledarskapsmodeller Kravet på ledarskapet varierar mellan olika organisationer. Kraven kan också variera över tid inom ett och samma företag. Ledarskapet i en

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Leda Birgitta Bisholt Karlstads universitet

Leda Birgitta Bisholt Karlstads universitet Leda Leda är ett fornsvenskt ord som betyder föra Ledarskap ett förtroende från sina medarbetare uppstår i interaktionen För att kunna utöva ett ledarskap är det nödvändigt att ledaren har mandat från

Läs mer

VD Barometern Har vi råd med kortsiktigt ledarskap?

VD Barometern Har vi råd med kortsiktigt ledarskap? 2015 VD Barometern 2015 - Har vi råd med kortsiktigt ledarskap? Resultatet av VD Barometern påminner i vissa delar om förra årets. Tidsbrist är fortfarande ett problem, hållbarheten kommer lågt ner på

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

Miniskrift Mot ett mer agilt arbetsmiljöarbete

Miniskrift Mot ett mer agilt arbetsmiljöarbete Miniskrift Mot ett mer agilt arbetsmiljöarbete Skrift tre i en serie om agil verksamhetsutveckling. Innehållet bygger på material som deltagarna i Partsrådets program Förändring och utveckling ett konstant

Läs mer

Framtidens ledarskap. Learning café Utmaningar i ledarskapet på framtidens arenor

Framtidens ledarskap. Learning café Utmaningar i ledarskapet på framtidens arenor Framtidens ledarskap Learning café Utmaningar i ledarskapet på framtidens arenor Ledarskapet viktigt för oss alla Ett bra ledarskap får oss att trivas och utvecklas medan ett dåligt ledarskap kan påverka

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Dagens Business Controller vill vara Partner

Dagens Business Controller vill vara Partner En undersökning genomförd av HandelsConsulting på uppdrag av Ekan. 2011 Dagens Business Controller vill vara Partner 2 Det är dags att gå ifrån ord till handling. Det visar vår undersökning. Trots att

Läs mer

Supply chain integration- Forskningsläget. Susanne Hertz, professor Internationella Handelshögskolan i Jönköping

Supply chain integration- Forskningsläget. Susanne Hertz, professor Internationella Handelshögskolan i Jönköping Supply chain integration- Forskningsläget Susanne Hertz, professor Internationella Handelshögskolan i Jönköping Integration Varför Vad menas Sätt att förändra integration Makt Hinder Vad händer och vad

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa framtidstro. Där skolbarn hålls tillbaka

Läs mer

P E R S O N A L P O L I C Y

P E R S O N A L P O L I C Y P E R S O N A L P O L I C Y Delaktighet, rätt kompe - tens och öppet ledarskap är nyckelbegrepp Åtgärder som rör anställda i Landstinget Sörmland ska ske utifrån gemensamma grundvärderingar, förankrade

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Business Model Transformation. Banbrytande affärsmodeller genom transformation av affärsarkitektur

Business Model Transformation. Banbrytande affärsmodeller genom transformation av affärsarkitektur Business Model Transformation Banbrytande genom transformation av affärsarkitektur Business Model Transformation Vår grundläggande metod för affärsutveckling och transformation av verksamheter kallar vi

Läs mer

EVRY One Outsourcing Services Linköping AB 2014-03-05 LEAN

EVRY One Outsourcing Services Linköping AB 2014-03-05 LEAN EVRY One Outsourcing Services Linköping AB 2014-03-05 LEAN By the use of true lean concepts all necessary attention to customer needs are secured. High quality implementations of incident, change and problem

Läs mer

A t t b e r e d a v ä g e n

A t t b e r e d a v ä g e n A t t b e r e d a v ä g e n med hjälp av Människorna i företaget Att utveckla affärer framgångsrikt med hjälp av människor. Varför är vissa företag trots utmärkta affärsidéer och likartade marknadsvillkor

Läs mer

IndustriForums värdegrund 2015

IndustriForums värdegrund 2015 Värdegrund 2015 1 IndustriForums värdegrund 2015 Förtroende Vi måste förtjäna våra kunders förtroende. Engagemang IndustriForum vill att våra kunder skall känna att vi anstränger oss till vårt yttersta

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

HR transformation: Flipp eller Flopp?

HR transformation: Flipp eller Flopp? HR transformation: Flipp eller Flopp? Forskardagen 10 nov 2011 Innehåll VAD är HR transformation? VARFÖR genomförs HR transformationer? HUR gör man förändringen och vilka är erfarenheterna? VEM ska utföra

Läs mer

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG ! 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG 50 IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETARENGAGEMANG 1 2 3 4 5 SKAPA EN GOD RELATION Relationen

Läs mer

Hållbarhet, kvalitet och innovativ verksamhetsutveckling Dr Lars Sörqvist

Hållbarhet, kvalitet och innovativ verksamhetsutveckling Dr Lars Sörqvist Hållbarhet, kvalitet och innovativ verksamhetsutveckling Dr Lars Sörqvist VD, Sandholm Associates Docent, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) Vice President, International Academy for Quality (IAQ) Agenda

Läs mer

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron?

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Av Ronny Brandqvist Sida 1 av 19 Lean är INTE ett statiskt tillstånd Sida 2 av 19 Hur kan det se ut? Attityder,

Läs mer

Exempel på mallar. Är din HR funktion. Liam Ulvhag

Exempel på mallar. Är din HR funktion. Liam Ulvhag Exempel på mallar Är din HR funktion mogen för en SLA? Liam Ulvhag Förtydliga en komplex organisation 1. Det är dags att formalisera en professionell relation mellan HR och linjen Att implementera en HR

Läs mer

En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor

En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor Oavsett bransch och verksamhet så är alla organisationer i behov av utveckling och förändring. Vi vill att våra kunder inom offentlig sektor

Läs mer

Det moderna ledaroch medarbetarskapet

Det moderna ledaroch medarbetarskapet Det moderna ledaroch medarbetarskapet En sammanfattning av de senaste teorierna kring modernt ledar- och medarbetarskap. Skriften bygger på information från rapporten Förändring och utveckling ett konstant

Läs mer

a White Paper by Wide Ideas En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor fem insikter

a White Paper by Wide Ideas En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor fem insikter a White Paper by Wide Ideas En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor fem insikter Oavsett bransch och verksamhet så är alla organisationer i behov av utveckling och förändring. Vi

Läs mer

Indexator Rotator Systems AB

Indexator Rotator Systems AB Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator Rotator Systems har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN I FÖRETAGSLEDNING GRUNDER FÖR EXAMEN 9/011/2016

SPECIALYRKESEXAMEN I FÖRETAGSLEDNING GRUNDER FÖR EXAMEN 9/011/2016 SPECIALYRKESEXAMEN I FÖRETAGSLEDNING GRUNDER FÖR EXAMEN 9/011/2016 I Examens delar och uppbyggnad ------------------------------------------------------------------------------------- 3 II Krav på yrkesskicklighet

Läs mer

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Grupp 3 Inledning Produktdesigners har länge vetat om att de kan spara tid och pengar på att samarbeta med deras

Läs mer

Dela och lär-dagen 4 oktober 2016

Dela och lär-dagen 4 oktober 2016 Dela och lär-dagen 4 oktober 2016 Tema: Likvärdighet, Etik & Moral Anette Granberg Utvecklingsledare kultur Område kultur och ideell sektor, Regional utveckling Region Örebro län Dagens arbetsliv Etik

Läs mer

Indexator Rotator Systems

Indexator Rotator Systems Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla nivåer. Inför

Läs mer

FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först

FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först INNEHÅLL FRAMTIDSKRAFT..................................................................... 3 LEAN ett helhetstänkande för framtiden VÄRDEGRUNDEN.....................................................................

Läs mer

Ekonomistyrning och verksamhetsstyrning

Ekonomistyrning och verksamhetsstyrning Ekonomistyrning och verksamhetsstyrning Blueprint Ekonomistyrning - orsak och verkan Traditionell ekonomistyrning tar sin utgångspunkt i en företagsmodell där en viss mängd input ger en viss mängd output.

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2015 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

Boksammanfattning. Konsten att få andra att prestera

Boksammanfattning. Konsten att få andra att prestera Boksammanfattning Konsten att få andra att prestera Konsten att få andra att prestera är framför allt ett användbart verktyg för dig som vill utveckla dig själv och dem du leder. Med hjälp av både skisser

Läs mer

ATT DRIVA JÄMSTÄLLDHET

ATT DRIVA JÄMSTÄLLDHET ATT DRIVA JÄMSTÄLLDHET 10 trender om jämställdhetsarbete i Sverige 1. Prioritering Större i ord än handling En studie med 10 trender som visar tempen på jämställdhetsarbete i Sverige, kontrasterad mot

Läs mer

Dale Carnegie Training Whitepaper

Dale Carnegie Training Whitepaper Dale Carnegie Training Whitepaper Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Enhance_engagement_062513_wp_EMEA ÖKAT MEDARBETARENGAGEMANG: DEN NÄRMASTE CHEFENS ROLL Medarbetarens

Läs mer

Policy för innovation och digitalisering GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Policy för innovation och digitalisering GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Policy för innovation och digitalisering GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Innehåll 1. Syfte...3 2. Tillämpning...4 3. Definition...4 3.1 Avgränsningar...4 4. Mål...5 5. Viljeriktning...5 5.1 Fokus

Läs mer

Vara & VaraLean. Maria Viidas, Kvalitetschef

Vara & VaraLean. Maria Viidas, Kvalitetschef Vara & VaraLean Maria Viidas, Kvalitetschef Vara kommun Folkmängd: 16 008 Areal: 701 km 2 Nettodriftskostnad: 693 milj SEK Antal anställda: 1 235 Antal hushåll: 7 262 Andel boende på 45 % landsbygden:

Läs mer

DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM

DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM Öka din genomslagskraft i rollen som coachande HR Business Partner och möjliggör organisationens strategiska förflyttning. Business unusual PROGRAM Dill Business Partner

Läs mer

BUMERANG 360. Manager 1. visar om din uppfattning stämmer med kollegornas

BUMERANG 360. Manager 1. visar om din uppfattning stämmer med kollegornas BUMERANG 360 visar om din uppfattning stämmer med kollegornas Demo Demo Totalt har 6 av 9 slutfört analysen (67 %) Analysdatum: 2008-11-05 Utskriftsdatum: 2013-03-25 Solleftegatan 15 162 53 Vällingby 08-7919800

Läs mer

HR-strategi. HR-strategi

HR-strategi. HR-strategi HR-strategi HR-strategi 2017-2020 1 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd Giltighetstid Strategi HR-strategi 2016 2020 Dokumentansvarig Senast reviderad Beslutsinstans Dokument gäller för Personalchef 2016-11-11

Läs mer

50 NYANSER AV VARFÖR BARA NÅGRA FÅ LYCKAS. Håkan Ivarsson, Claes Molin, Igor Lishajko, Jan Wiestål & Frank Bertil Johnsson

50 NYANSER AV VARFÖR BARA NÅGRA FÅ LYCKAS. Håkan Ivarsson, Claes Molin, Igor Lishajko, Jan Wiestål & Frank Bertil Johnsson 50 NYANSER AV VARFÖR BARA NÅGRA FÅ LYCKAS Håkan Ivarsson, Claes Molin, Igor Lishajko, Jan Wiestål & Frank Bertil Johnsson 50 NYANSER AV LEAN VARFÖR BARA NÅGRA FÅ LYCKAS Författarna Grafisk form: Håkan

Läs mer

En organisation som arbetar professionellt och tar sin utgångspunkt i brukarens egen verklighet. Sundbyberg där staden är som bäst

En organisation som arbetar professionellt och tar sin utgångspunkt i brukarens egen verklighet. Sundbyberg där staden är som bäst En organisation som arbetar professionellt och tar sin utgångspunkt i brukarens egen verklighet Syfte, mål och agenda för denna 1,5 timme! Syfte Att berätta om vårt utvecklingsarbete utifrån en organisationsform

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

SMÅ IDÉER STORA RESULTAT. En bok om kreativitet, motivation och konkurrenskraft LOUISE ÖSTBERG. DEAN M. SCHROEDER. ALLAN G.

SMÅ IDÉER STORA RESULTAT. En bok om kreativitet, motivation och konkurrenskraft LOUISE ÖSTBERG. DEAN M. SCHROEDER. ALLAN G. SMÅ IDÉER STORA RESULTAT LOUISE ÖSTBERG. DEAN M. SCHROEDER. ALLAN G. ROBINSON En bok om kreativitet, motivation och konkurrenskraft 1 2010 SIS Förlag AB SIS HB 345 Små idéer stora resultat En bok om kreativitet,

Läs mer

VaraLean Förbättringsarbete i vardagen

VaraLean Förbättringsarbete i vardagen VaraLean Förbättringsarbete i vardagen Maria Viidas, Kvalitetschef Kort om mig Pedagogen Göteborg Högskolan Väst Högskolan i Borås Karlstads Universitet Upplägg på dagen Vad är lean? Varför nu? (Hur) hänger

Läs mer

En empatisk organisation. The Handelsbanken way

En empatisk organisation. The Handelsbanken way En empatisk organisation The Handelsbanken way Hej, jag heter Jens Jag arbetar med att skapa en empatisk organisation Director of User Experience på Handelsbanken Kursansvarig för UX Product Development

Läs mer

Strategiskt entreprenörskap och företagsledning

Strategiskt entreprenörskap och företagsledning Strategiskt entreprenörskap och företagsledning Mattias Nordqvist Professor i företagsekonomi och föreståndare, Center for Family Enterprise and Ownership (CeFEO) Internationella Handelshögskolan i Jönköping

Läs mer

Utvecklingsplan 2015 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Antagen av förvaltningens ledningsgrupp 2014-12-15

Utvecklingsplan 2015 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Antagen av förvaltningens ledningsgrupp 2014-12-15 1 Utvecklingsplan 2015 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Antagen av förvaltningens ledningsgrupp 2014-12-15 2 Utvecklingsplan 2015 Förvaltningens uppdrag, mål och strategier Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Tillsammans skapar vi goda resultat genom hållbar kommunikation internt

Tillsammans skapar vi goda resultat genom hållbar kommunikation internt Tillsammans skapar vi goda resultat genom hållbar kommunikation internt Seminarium HR-föreningen Sofie Reutercrona Kommunikation vad är det? fakta tankar åsikter känslor budskap värderingar Vad kan dålig

Läs mer

Medvetet företagande i en digitaliserad tid

Medvetet företagande i en digitaliserad tid Medvetet företagande i en digitaliserad tid Förord Vi lever i en spännande och föränderlig tid där digitaliseringen ger oss möjligheter vi tidigare bara kunde drömma om. Modern teknik och smarta tjänster

Läs mer

SKLS CHECKLISTA FÖR CHEFENS ARBETSMILJÖ

SKLS CHECKLISTA FÖR CHEFENS ARBETSMILJÖ 2017-05-23 1 (7) SKLS CHECKLISTA FÖR CHEFENS ARBETSMILJÖ Här hittar du en checklista som fokuserar särskilt på chefens arbetsmiljö. Den bygger på Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social

Läs mer

Innehåll. Förord 11. 3.1 Värde och värdeskapande 89 3.2 Kundkonceptet 92. KAPITEL 1 Varför processbaserad verksamhetsutveckling?

Innehåll. Förord 11. 3.1 Värde och värdeskapande 89 3.2 Kundkonceptet 92. KAPITEL 1 Varför processbaserad verksamhetsutveckling? Innehåll Förord 11 Del I Processbegreppet KAPITEL 1 Varför processbaserad verksamhetsutveckling? 17 1.1 Ett litet kotteri av sedan länge döda teoretiker och praktiker 17 1.2 Omvärldens dynamik 24 1.3 Klarar

Läs mer

Säkerhetskultur. Kort introduktion. Teori, metoder och verktyg

Säkerhetskultur. Kort introduktion. Teori, metoder och verktyg Säkerhetskultur Kort introduktion Teori, metoder och verktyg 1 Innehåll: 1. Sambandet mellan människa, teknik och organisation 2. Introduktion till begreppet säkerhetkultur 3. Grundläggande förutsättningar

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker

Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef till HR-direkt Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående polismyndigheter, Rikspolisstyrelsen

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Mångfald på Volvo Personvagnar

Mångfald på Volvo Personvagnar Mångfald på Volvo Personvagnar Vår framtida personal Nå framgång genom mångfald och en inkluderande företagskultur Åsa Lindström Corporate Development Diversity Specialist Page 1 Everything designed around

Läs mer

Nyckeln till framgång

Nyckeln till framgång Nyckeln till framgång 1 2 En liten bok om Industrilås värderingar att bära nära hjärtat. 3 När vi på Industrilås ville formulera vilka vi är och vad vi står för skapade vi begreppet En filosofi, många

Läs mer

TALLKROGENS SKOLA. Tallkrogens skolas ledord och pedagogiska plattform

TALLKROGENS SKOLA. Tallkrogens skolas ledord och pedagogiska plattform TALLKROGENS SKOLA Tallkrogens skolas ledord och pedagogiska plattform TALLKROGENS SKOLAS Ledord och pedagogiska plattform Tallkrogens skola Innehåll Tallkrogens skolas långsiktiga mål 3 Våra utgångspunkter

Läs mer

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter?

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Boksammanfattning Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Generation Y kallas de 80- och 90-talister som är på väg in på arbetsmarknaden och som i stor utsträckning

Läs mer

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G Vi har världens roligaste uppdrag! När våra kunder är framgångsrika har vi lyckats. Vårt arbete går ut på att hjälpa ambitiösa organisationer

Läs mer

Processorientering. Idrottslag Operativa arbetet. 'empowerment"

Processorientering. Idrottslag Operativa arbetet. 'empowerment Processägarens roll och uppgifter är nya. Inte kan samexistera med en traditionell linjechefs Resursägarens arbete syftar till att frigöra och utveckla den hjärnkraft som finns i organisationen Processerna

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Stockholms stads Personalpolicy

Stockholms stads Personalpolicy Stockholms stads Sten Nordin, Finansborgarråd Tydliga gemensamma mål Det arbete vi utför i Stockholms stad ska utgå från dem som bor och verkar i staden. Verksamheten syftar till att ge invånarna en så

Läs mer

Ledarskapsstilar. Tre föreläsningar med Rune. Ledarskap. Alla i en arbetsgrupp utövar funktionen Ledarskap

Ledarskapsstilar. Tre föreläsningar med Rune. Ledarskap. Alla i en arbetsgrupp utövar funktionen Ledarskap Tre föreläsningar med Rune Ledarskapsstilar Några tankar om att utveckla en personlig stil. TGTU04. 14 nov 2011 Rune Olsson PIE, IEI, LiU. 26 okt Ledarskapets historia > Gör studie över hur du använder

Läs mer

Kompetensworkshop baserat på Pi Company kompetensmodell

Kompetensworkshop baserat på Pi Company kompetensmodell Kompetensworkshop baserat på Pi Company kompetensmodell Målsättningen med en kompetensworkshop och en kompetensbaserad kravprofil Målsättningen med en kompetensbaserad kravprofil är välja max 6 stycken

Läs mer

Offentliga Sektorns Managementprogram

Offentliga Sektorns Managementprogram Offentliga Sektorns Managementprogram OFFENTLIGA SEKTORNS MANAGEMENTPROGRAM Utveckling för dig som är högre chef inom offentlig sektor Som högre chef i den offentliga sektorn lever du i en spännande och

Läs mer

ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE?

ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE? Dale Carnegie Trainings ledarskapsguide: ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE? Lär dig motivera olika typer av medarbetare och bygg relationer som skapar entusiasm, motivation och engagemang på arbetsplatsen.

Läs mer

Att utveckla förändringsberedskap genom arbetsmiljöarbete

Att utveckla förändringsberedskap genom arbetsmiljöarbete Att utveckla förändringsberedskap genom arbetsmiljöarbete En liten skrift om hur arbetsmiljöarbete kan bidra till att utveckla en beredskap för förändring. Skriften bygger på rapporten Utvecklingsredskap

Läs mer

NÅGRA TANKAR OM FACILITERING

NÅGRA TANKAR OM FACILITERING NÅGRA TANKAR OM FACILITERING Praktiskt taget varje individ besitter unik information som kan nyttjas endast med hans/ hennes aktiva samarbete Förmågan att få medarbetarna att tänka tillsammans kanske är

Läs mer

Företagsledarutbildningen

Företagsledarutbildningen Företagsledarutbildningen En utbildning som gör skillnad! Företagsledarutbildningen Det har blivit dags för tredje omgången av den populära Företagsledarutbildningen som vi har tagit fram tillsammans med

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Chefs- och medarbetarpolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions och Stadsmissionens Skolstiftelses styrelser 2011-02-21 Dokumentansvarig: Personalchef

Läs mer