MDH. Seminarie PM Kap 5. Human resources, Martina Dürndorfer. Ann Marie Kossovski Vallström Henrik Lindqvist

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MDH. Seminarie PM Kap 5. Human resources, Martina Dürndorfer. Ann Marie Kossovski Vallström Henrik Lindqvist"

Transkript

1 MDH Seminarie PM Kap 5 Human resources, Martina Dürndorfer Ann Marie Kossovski Vallström

2 Kapitlet behandlar synen på mänskliga resurser från ett ledarskapsperspektiv och hur den synen har och är tvungen att fortsätta förändras i dagens föränderliga marknad. Den globala ekonomin håller idag på att genomgå en förändring och dagens företag ställs inför allt hårdare krav. Man måste idag minska sina kostnader samtidigt som man ökar sina vinster, man ställs inför allt tuffare konkurrens på marknaden och förväntas nå ut till flera kunder och leverera sina produkter/tjänster på allt kortare leveranstider. Man ställs ständig inför nya teknologier, nya produkter, nya konkurrenter och nya marknader. Denna ökande takt av förändring kräver i sin tur en ny syn på företagsorganisationen, förmågan att kunna fånga upp och hinna implementera de viktigaste förändringarna och kraven är livsviktigt i dagens informationsdrivna företagsklimat. Processbaserat ledarskap I början av nittiotalet förändrades företagsklimatet radikalt, dessa förändringar påverkade såväl det strategiska ledarskapstänkandet och introducerade nya ledarskapsmetoder. Som ett resultat av ständigt ökande kundkrav och genom att företagen började inse att uppfyllande av kundkrav och ett effektivt utnyttjande av sina kärnkompetenser var lika stora faktorer som priset på en produkt eller tjänst när det gällde att skaffa sig en unik position på marknaden började företagen att fokusera på så kallade value adding processes. Det vill säga processer som ökar värdet på produkten eller tjänsten. För att veta vilka dessa är måste företagen koncentrera sig på att undersöka sina resurser vilka förmågor man har och vad som är företagets kärnkompetenser. Företagen började här omvärdera sina processer och interna rutiner för att kunna fokusera mer på service, uppfyllande av kundkrav samt sina leveransvillkor. Detta ville man göra genom att använda sina inneboende teknologiska och mänskliga resurser och genom att omvandla dessa till innovativa och lönsamma värdeökande aktiviteter. Man insåg snabbt att de existerande organisationsstrukturerna och hierarkierna inom företagen gjorde det svårt att arbeta flexibelt och utnyttja de inneboende resurserna på ett effektivt sätt. Man behövde nya ledarskapsmodeller och verktyg anpassade efter de nya omständigheterna. Nya ledarskapsmodeller som kallas för resursbaserade ledarskapsmodeller utarbetades, dessa fokuserar på kunden och på värdeökning samt på interna och externa affärsprocesser. Man började definiera så kallade kärnprocesser som kommer ifrån företagets kärnkompetenser, dessa processer är de uppgifter, beslut, och allokerande av resurser som bäst ökar företagets konkurrenskraft på marknaden. Enligt undersökningar är dessa de viktigaste kärnprocesserna: Produktutveckling Leverans av produkter till kunden Kundrelationsprocesser De aktiviteter som inte anses som absolut nödvändiga för företaget reduceras eller läggs ut på andra företag.

3 Klassificering av affärsprocesser Hur ledningsgruppen ser på processer skiljer sig ofta från hur till exempel en person som jobbar på en teknisk avdelning ser på processer. Ur en ledarskapssynvinkel ses en process som olika uppgifter med definierade mål som skall realiseras inom en given tidsram och genom att utföra en sekvens av operationer. Författaren delar upp affärsprocesserna i följande: Produktions och serviceprocesser Stödprocesser Ledarskapsprocesser Genom denna klassificering kan man tolka ett företag som en samling av processer som strävar mot ett gemensamt mål, detta kallas för en processorganisation. Denna syn på ledarskap är en dramatisk förändring mot tidigare organisationsformer och kräver en förändring av ledarskapet och styrningen inom företaget. Dessa kan utföras i stora radikala steg där man förändrar i stort sett hela företagets organisation och styrprocesser eller i små steg genom att till exempel implementera lean management eller supply chain management system. Oavsett om man genomför dessa förändringar i stora eller små steg så syftar de till samma mål man vill koncentrera sig på processer istället för funktioner. Prahalad och Hammel (1990) menar att företag bör utveckla en kärnkompetens portfolio. Detta menar författaren gör att kunskap och processerna för att skapa kunskap är de absolut viktigaste faktorerna för konkurrenskraftighet på dagens marknad. Utmaningar för företagsledningen Författaren menar att även om de förändringar som skedde under nittiotalet hade en stor effekt på ledarskapet och styrverktygen som användes inom företagsvärlden så räcker denna nya syn inte längre till i dagens kunskapsdrivna och nätverksbaserade ekonomi. Författaren menar att de anställda och deras nätverk, deras förhållande till sina kunder och deras kunskap är de viktigaste värdeökarna i ett modernt företag och inte företagsstrukturen i sig. Enligt Leibold et al (2002) kan man dela in dagens ekonomiska utmaningar under fyra rubriker. Ett skifte från synliga tillgångar och osynliga kunder till osynliga tillgångar och synliga kunder Vertikala och horisontella organisationer byts mot nätverk internt, externt och mellan olika företag. Man flyttar fokus från en tävlingsinriktad approach till en sammanbet s approach Beskrivande och reaktivt ledarskap byts ut mot kreativa och proaktiva strategier. För att utveckla konkurrenskraft i dagens företagsklimat av snabba förändringar måste man uppmuntra och förenkla kommunikation och kunskapsöverföring samt underlätta för nya generationer av arbetare genom att dokumentera denna kunskap. Man måste stödja och möjliggöra utvecklingen av det författaren kallar knowledgeworkers och knowledge explorers, det vill säga kompetenta och lärande medarbetare. Välutbildad och engagerad personal är det viktigaste för att försäkra att man följer med på en föränderlig marknad. Därför menar författaren att

4 företagsledningens fokus bör flyttas från produkter och företag till människor och organisatoriska nätverk och de sociala processerna som krävs för att hålla dem samman. Vi anser dock att man inte får förlora fokus på företagets produkter och produktutveckling utan snarare komma till insikt om att mer engagerad och kunnigare personal i slutändan ger bättre produkter. Ledarskap i affärsnätverk Dagens affärsklimat är sådant att marknaderna blir mer och mer globala och samarbeten både internt och externt mellan företag ökar samtidigt som nya teknologier tas fram i en allt raskare takt. I och med detta håller företag och organisationer på att förändras mer och mer från välstrukturerade lättöverskådliga organisationer till nätverk med allt suddigare gränser. Med detta kommer nya utmaningar. Regler och gränsdragningar inom olika avdelningar på företag och emellan samarbetande företag kommer att förändras. Om företagen ska kunna arbeta effektivt inom dessa nätverk så krävs en monumental förändring i sättet att behandla information. Ett ömsesidigt informationsbyte måste ske mellan samarbetande företag och man måste ha en ömsesidig tillit mellan de samarbetande företagen. Detta leder i sig till nya risker, författaren menar att samarbete på det här sättet hotas av att olika företag har olika företagskulturer och sätt att arbeta på vilket kan leda till krockar. Vidare så uppkommer svårigheter av fri information mellan företagen i de fall där ett företag har mer att bidra och vidare förlora än ett annat. Vi ser även att detta kan leda till rekryteringsproblem i vissa fall eftersom ett nätverksbaserat företag känns än mer flexibelt än ett konventionellt uppbyggt företag och många människor vill ha ett stort mått av trygghet i sitt jobb. För att få ett affärsnätverk att fungera effektivt måste nya ledarskapsverktyg tas fram för att på ett effektivt sätt kunna synkronisera nätverket. Man måste lägga fokus på att uppmuntra innovationer och motivera engagerade och kunniga medarbetare att stanna kvar inom organisationen. Personalfrågor som arbetsmiljö, företagskultur, företagslojalitet, jobb tillfredsställelse och en känsla av delaktighet blir därför allt viktigare. Kunskap nätverk och processer Författaren har hittills behandlat de olika orsakerna till att företag ska ingå i ett nätverk och olika fördelar med nätverksarbete, som t.ex. att initiera och stödja kunskapsskapande och spridande, har belysts. Det betonas även att kunskapen i sig är företagets viktigaste resurs. Om vi ser oss om kan vi notera att det ständigt etableras nya nätverk i vår omedelbara närhet och konstaterar att det stödjer de argument om nätverkens fördelar författaren presenterar. I informations och kunskapssamhället minskar betydelsen av greppbara tillgångar, nu är det mera abstrakta värden som visar omfattningen av företagets kapacitet. Kundrelationer, image, innovationsförmåga och företagets humankapital respektive intellektuella kapital. Därmed värderas ett företag numera även efter ett antal abstrakta parametrar. För att kunna realisera dessa värden krävs att företaget är medvetet om innebörden av dem, vilka de är, hur de utvecklas och hur de marknadsförs. Som exempel kan nämnas: innovationer, patent, copy rights mm, vilket ofta representerar det försprång ett företag kan tillskansa sig. Därmed är det otänkbart att låta kunskap eller snarare bristen på kunskap utgöra flaskhalsen för företagets vidareutveckling.

5 Sådana abstrakta tillgångar kan man inte hämta externt utan man får söka upp och utveckla dem inom företaget. Det krävs en definierad strategi för det ledningsarbete som ska säkerställa att företagets kunskapsmassa förblir stabil. Dessutom ska de anställda förutom att involveras i problemlösning och beslutsfattande även få möjlighet att vidareutveckla sina färdigheter inom flera områden. Seufert et al. (1999) har sammanfattat ett antal framgångsfaktorer för detta i en dynamisk knowledge management model : 1) Sammanför olika kunskapsnivåer och områden: a) möjliggör nätverkande mellan olika kunskapstyper (implicit och explicit) b) möjliggör nätverkande mellan olika kunskapsnivåer (individuell, grupp och organisation) c) möjliggör nätverkande mellan olika kunskapsområden (kunders kunskap, FOU kunskap) 2) Sammanför kunskapsprocesser och nätverksstrukturer för kunskap: a) Kunskapsskapande och överföring kan ske på olika reella, virtuella eller mentala arenor b) Kunskapsskapande och överföring kan självetableras i formella eller informella nätverk 3) Sammanför kunskapsprocesser och underlättade förutsättningar Det visar sig att modellerna för såväl processledning som ledningen av kunskaperna inom ett företag följer varandra i mångt och mycket. Författaren konstaterar vidare att företagets samlade kunskap indikerar dess innovativa förmåga både i nuläget och framåt. När denna kunskap ska ledas är det nödvändigt att man har klart för sig hur kunskap uppstår och förmedlas och att både formella och informella nätverk förekommer för att förstå hur ny kunskap bäst förvärvas och kommuniceras. Det krävs en modell som både tillåter kunskapssamlande och uppmuntrar utvecklingen av denna kompetens. Speciellt tyngdpunkt läggs vid hur nätverken är uppbyggda, och de kopplingar till kultur, politik och socioekonomiska ramar som de kan uppnå. Lyckas man skapa en framgångsrik modell för detta arbete kan så kallat knowledge management utvecklas till en stark strategisk resurs och ingå i företagets kärnverksamhet. Dürndorfer säger att processledning och kunskapsledning ofta ses som två sammanlänkade dimensioner av ett företags affärsstrategi, men pekar samtidigt på att de utgör två helt skilda perspektiv av den. Medan processledning handlar om en top down organiserad strukturering av människor och information handlar ledning av kunskap och innovation istället om att enligt bottomup orienterat arbete ta tillvara de innovativa och improviserade arbetssätt som egentligen används. På grund av dessa olikheter uppstår vissa svårigheter i ledningsarbetet. Processorienterade ledningsmodeller med tydliga gränser och tydliga resursnivåer ställs emot ett framgångsskapande där de anställda ges utrymme och frihet att skapa innovativa lösningar. Företagen ställs därför inför en svår balansgång mellan det traditionella processorienterade arbetssättet och att inom ramen för detta kunna tillåta nödvändiga individuella utsvävningar.

6 De abstrakta värdena i ett företag kan således utgöra ett av deras största konkurrensmedel och har de förmågan att både behålla och utöka kompetenserna i företaget kan det satsade arbetet få mycket bra resultat. De investeringarna i personalens kompetens och motivation som görs kommer att uppfattas olika av varje individ och man bör vara medveten om att individens uppfattning grundas på följande faktorer: Individuella bl.a. attityder och engagemang Interindividuella värden skapade av interaktion med omvärlden Organisationella bl.a. regler och rutiner Därför är det viktigt att det ges både mening och sammanhang i tillvaron för både organisationen och de nätverk den ingår i. Begreppet enabler presenteras av författaren, vilket ska ses som en funktion eller en handlingslinje som stödjer arbetet med att skapa det önskade läget. Tre huvudsakliga enablers för den nya företagsstrukturen lyfts fram: Ett samarbetsfrämjande organisationsklimat vikten av att dra nytta av och främja informella nätverk, då mycket information erhålls den vägen. Samarbete mellan olika nätverk. Autonomi och personlig frihet utveckla kreativitet och innovativförmågan hos medarbetarna genom delaktighet i beslutsprocesser och att dela ut befogenheter. Socialt kapital kunskapen och personalen som resurser är centralt. Sammanför de individuella, de interindividuella och organisationella processerna. Ser man på HR funktionen inom ett företag har dess roll gradvis förändrats, både strategiskt och operationellt. När man för ett antal år sedan talade om personalfunktionen inom ett företag är det istället HR funktionen (human resources) man talar om idag. Förändringen består i att det tidigare fokuset på individen har utökats till att omfatta även individens samlade resurser ifråga om kunskap och utvecklingspotential. Begreppet HR management har etablerats för att beskriva arbetet med denna komplexa situation. I takt med ökad processorientering och starkare fokusering på företagens kärnverksamheter identifieras flera nya kunder/målgrupper som HR funktionen ska stödja eller interagera med. Man kan konstatera att i rollen ingår både att utgöra en av de nyss nämnda enablers och att stödja övriga enablers med lämpliga verktyg. Enligt Clark (1993)ska de fungera som rådgivare åt linjeledningen. Det krävs ett nära samarbete mellan såväl personal och organisationsutvecklingsfunktionerna som ledningen av både kunskaper och själva organisationen för att stötta den strategiska utvecklingen av ett företag. Författaren presenterar ett antal nödvändiga huvuduppgifter i en innovativ organisation och i och med det även de roller som HR funktionen bör ikläda sig för att nå framgång.

7 1. Att skapa och anpassa rutiner och strukturer för organisationen a. Enabler genom användning av HR verktyg och vidtagna åtgärder b. Business partner genom integration i ledningsgruppen skapa strategier för kunskapsskapande och innovation c. Designer utforma och sjösätta en lämplig organisationsstruktur d. Supporter se till att förenkla vissa administrativa arbetsuppgifter 2. Samarbete och kommunikation a. Mediator fungera som medlare eller moderator i vissa situationer b. Strategic partner of management se till att utformning och sjösättning av ny organisationsstruktur ingår behandlas startegiskt på företagsnivå c. Communicant förvalta och marknadsföra företagets humankapital 3. Företagskultur a. Cultural agent viktigt att föra ut företagets värderingar och skapa en innovativ och lärande organisation b. Commitment agent etablera ett klimat som ger individen positiva återkopplingar för att säkerställa ett ökat engagemang 4. Ledarskap och utveckling a. Trainer stöjda både chefer och medarbetare i arbetet med deras gemensamma åtagande b. Consultant inför framtida utmaningar hitta och utveckla den kapacitet som finns hos medarbetare och olika team c. Value driver HR funktionen ska inte utgöra en kostnadspost utan vara en värdeskapare i fråga om förvaltningen av humankapitalet.

8 I tabellen nedan redovisas skillnader i synen på de anställda, HR funktionens strategiska roll och huvuduppgift. Competition for products and markets Competition for resources and competencies Competencies for creativity and staff development Perspective on employees People viewed as factors of production People viewed as valuable resources People viewed as talent investors HR s role in strategy Implementation, support Contributory Central Key HR activity Administering of recruitment, training and benefits Aligning resources and capabilities to achieve strategic intent Building human capital as a score of competitive advantage Tabell 1 The evolving focus of strategy (Bartlett and Goshal, 2002) Sammanfattningsvis säger Dürndorfer att innovation och etablerande av kunskap är inte bara en individuell process utan den är alltid att betrakta som en social process. Det är ledningen av dessa knowledge workers som härbärgerar företagets kunskapskapital som utgör den största utmaningen inom organisationen. Författaren avslutar med att konstatera att inom många företag krävs en uppryckning just på den mänskliga sidan just för att kunna ta till vara den potential de är i besittning av och kunna anta nya utmaningar. Diskussionsfrågor Vilka fördelar och nackdelar finns vid traditionellt uppbyggda företag gentemot nätverksbaserade? Hur kan man identifiera och ta till vara på ett företags kärnkompetens? Hur motiverar och möjliggör man innovativt tänkande och lärande inom företaget? Kan man på något sätt ta till vara på den kunskap som förmedlas inom informella nätverk inom förtaget? Hur överbryggar man de kunskapshämmande barriärer som existerar inom ett företag, och ge exempel på vilka de kan vara?

Ergonomisällskapet Sverige 091103

Ergonomisällskapet Sverige 091103 Ulf Johanson Ergonomisällskapet Sverige 091103 Är hälsa/arbetsmiljö lönsamt? Bhö Behövs ekonomiska k kalkyler/ekonomiska lkl /k ik argument? Behöver hälsa/arbetsmiljö kopplas ihop med verksamhetsstyrningen?

Läs mer

Strategic Health Consultants. Seminarium 23 september 2009. Välkomna! www.strategic-healthcontrol.se

Strategic Health Consultants. Seminarium 23 september 2009. Välkomna! www.strategic-healthcontrol.se Strategic Health Consultants Seminarium 23 september 2009 Välkomna! Strategic Health Consultants AB Unika lösningar med inriktning på Hälsa Affärsidé Ge stöd i förändringsprocesser som inleds när en organisation

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna Uppfylla vår medarbetarstrategi Leverera våra HR ambitioner Stödja vår verksamhet Främja våra värderingar Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna www.schindler.com/careers

Läs mer

Personalvision Polykemi AB

Personalvision Polykemi AB Personalvision Polykemi AB I ett företag som Polykemi anser vi att teknik står för 30 % och att människan står för 70 % av företagets framgång. Medarbetarna är alltså den viktigaste resursen för att kunna

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap www.byggledarskap.se Ledarskapsmodeller 1(5) Ledarskapsmodeller Kravet på ledarskapet varierar mellan olika organisationer. Kraven kan också variera över tid inom ett och samma företag. Ledarskapet i en

Läs mer

Kurs Processledning. Kund- och processorientering - grunder för ett ledningssystem

Kurs Processledning. Kund- och processorientering - grunder för ett ledningssystem Kurs Processledning Del 1 Kund- och processorientering - grunder för ett ledningssystem Ingvar Johansson, Senior Advisor Institutet för Kvalitetsutveckling SIQ SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling En

Läs mer

Skapa kreativa och innovativa testorganisationer. Staffan Iverstam, QualityMinds

Skapa kreativa och innovativa testorganisationer. Staffan Iverstam, QualityMinds Skapa kreativa och innovativa testorganisationer Staffan Iverstam, QualityMinds Kort om mig Staffan Iverstam, QualityMinds Civilekonom som arbetat med affärsutveckling och e-butiker. IT-konsult sedan 2001

Läs mer

VOICE 2010. Finansinspektionen. FI totalt

VOICE 2010. Finansinspektionen. FI totalt VOICE 2010 Finansinspektionen Finansinspektionen 2010 VOICE index Antal svar: 209 Extern benchmark Kompetens Motivation Ansvar & Initiativ Befogenheter Samarbete Organisatorisk effektivitet Lärande Förnyelseklimat

Läs mer

Innehåll. Förord 11. 3.1 Värde och värdeskapande 89 3.2 Kundkonceptet 92. KAPITEL 1 Varför processbaserad verksamhetsutveckling?

Innehåll. Förord 11. 3.1 Värde och värdeskapande 89 3.2 Kundkonceptet 92. KAPITEL 1 Varför processbaserad verksamhetsutveckling? Innehåll Förord 11 Del I Processbegreppet KAPITEL 1 Varför processbaserad verksamhetsutveckling? 17 1.1 Ett litet kotteri av sedan länge döda teoretiker och praktiker 17 1.2 Omvärldens dynamik 24 1.3 Klarar

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

HR transformation: Flipp eller Flopp?

HR transformation: Flipp eller Flopp? HR transformation: Flipp eller Flopp? Forskardagen 10 nov 2011 Innehåll VAD är HR transformation? VARFÖR genomförs HR transformationer? HUR gör man förändringen och vilka är erfarenheterna? VEM ska utföra

Läs mer

Exempel på mallar. Är din HR funktion. Liam Ulvhag

Exempel på mallar. Är din HR funktion. Liam Ulvhag Exempel på mallar Är din HR funktion mogen för en SLA? Liam Ulvhag Förtydliga en komplex organisation 1. Det är dags att formalisera en professionell relation mellan HR och linjen Att implementera en HR

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Consultus Management Institute

Consultus Management Institute Ta ledarskapet till nästa nivå Genom programmet vill vi att erbjuda möjlighet till nya perspektiv, bidra till affärskritisk kompetens samt ytterligare stärka dig i din professionella roll som ledare. Vi

Läs mer

A t t b e r e d a v ä g e n

A t t b e r e d a v ä g e n A t t b e r e d a v ä g e n med hjälp av Människorna i företaget Att utveckla affärer framgångsrikt med hjälp av människor. Varför är vissa företag trots utmärkta affärsidéer och likartade marknadsvillkor

Läs mer

Business Model Transformation. Banbrytande affärsmodeller genom transformation av affärsarkitektur

Business Model Transformation. Banbrytande affärsmodeller genom transformation av affärsarkitektur Business Model Transformation Banbrytande genom transformation av affärsarkitektur Business Model Transformation Vår grundläggande metod för affärsutveckling och transformation av verksamheter kallar vi

Läs mer

Boksammanfattning. Konsten att få andra att prestera

Boksammanfattning. Konsten att få andra att prestera Boksammanfattning Konsten att få andra att prestera Konsten att få andra att prestera är framför allt ett användbart verktyg för dig som vill utveckla dig själv och dem du leder. Med hjälp av både skisser

Läs mer

SAMVERKAN - organisering och utvärdering. Runo Axelsson Professor i Health Management

SAMVERKAN - organisering och utvärdering. Runo Axelsson Professor i Health Management SAMVERKAN - organisering och utvärdering Runo Axelsson Professor i Health Management Disposition Vad är samverkan och varför? Forskning om samverkan. Begrepp och distinktioner. Organisering av samverkan.

Läs mer

Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi

Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi Flexibilitet, snabbhet och kompetens är företagens viktigaste framgångsfaktorer i framtiden. Den globala konkurrensen mellan företagen hårdnar.

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Riktlinjer för kompetensutveckling

Riktlinjer för kompetensutveckling Riktlinjer för kompetensutveckling Haparanda Stad Antagen av kommunstyrelse 2000-06-13 RIKTLINJER FÖR KOMPETENSUTVECKLING I HAPARANDA STAD Inledning Kompetens och kompetensutveckling är ord som vi kan

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Dagens Business Controller vill vara Partner

Dagens Business Controller vill vara Partner En undersökning genomförd av HandelsConsulting på uppdrag av Ekan. 2011 Dagens Business Controller vill vara Partner 2 Det är dags att gå ifrån ord till handling. Det visar vår undersökning. Trots att

Läs mer

Framtidens ledarskap. Learning café Utmaningar i ledarskapet på framtidens arenor

Framtidens ledarskap. Learning café Utmaningar i ledarskapet på framtidens arenor Framtidens ledarskap Learning café Utmaningar i ledarskapet på framtidens arenor Ledarskapet viktigt för oss alla Ett bra ledarskap får oss att trivas och utvecklas medan ett dåligt ledarskap kan påverka

Läs mer

Affärsfokus på Analytics-strategin Vad har ditt företag att vinna? Henrik Carlsson September, 2014

Affärsfokus på Analytics-strategin Vad har ditt företag att vinna? Henrik Carlsson September, 2014 Affärsfokus på Analytics-strategin Vad har ditt företag att vinna? Henrik Carlsson September, 2014 Ett IT-orienterat perspektiv på Analytics kan förbättra befintlig funktionalitet men har stora begränsningar

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Nyckelord för anförandet

Nyckelord för anförandet Sweden Logistics Knallar med konkurrenskraft Knallar 3.0 från Sjuhärad Högskolan i Borås 4 april 2013 Dag Ericsson dag.ericsson@hb.se Nyckelord för anförandet Kundnärhet Enkelhet Sunt förnuft Partnerskap

Läs mer

Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs.

Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs. Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs. Det som är gemensamt för partnerna är att de alla utgår från

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Angelica Hafström Innovationsstrateg R&D AB

Angelica Hafström Innovationsstrateg R&D AB Angelica Hafström Innovationsstrateg R&D AB Mindre styrdans mer Rock n roll - så kan ledningen stimulera innovation Nationell innovationskonferens 2013-11-06 Disposition Varför sådant fokus på innovation?

Läs mer

Indexator Rotator Systems AB

Indexator Rotator Systems AB Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator Rotator Systems har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla

Läs mer

Miniskrift Mot ett mer agilt arbetsmiljöarbete

Miniskrift Mot ett mer agilt arbetsmiljöarbete Miniskrift Mot ett mer agilt arbetsmiljöarbete Skrift tre i en serie om agil verksamhetsutveckling. Innehållet bygger på material som deltagarna i Partsrådets program Förändring och utveckling ett konstant

Läs mer

Modularitet en förutsättning för behovssammansatta expeditionära insatser 27 maj 2008 Den kundorienterade organisationen Utgångspunkter och centrala

Modularitet en förutsättning för behovssammansatta expeditionära insatser 27 maj 2008 Den kundorienterade organisationen Utgångspunkter och centrala Modularitet en förutsättning för behovssammansatta expeditionära insatser 27 maj 2008 Den kundorienterade organisationen Utgångspunkter och centrala element för verksamhetsutveckling Ek. Dr John Söderström

Läs mer

Den blåa röda tråden

Den blåa röda tråden Den blåa röda tråden Läget. Argentum växer. Vi växer snabbt dessutom. Det känns positivt. På många sätt. Det är stimulerande att arbeta i ett framgångsrikt företag. Ett företag som består av en intressant

Läs mer

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Grupp 3 Inledning Produktdesigners har länge vetat om att de kan spara tid och pengar på att samarbeta med deras

Läs mer

EVRY One Outsourcing Services Linköping AB 2014-03-05 LEAN

EVRY One Outsourcing Services Linköping AB 2014-03-05 LEAN EVRY One Outsourcing Services Linköping AB 2014-03-05 LEAN By the use of true lean concepts all necessary attention to customer needs are secured. High quality implementations of incident, change and problem

Läs mer

Nyttigheter från Hamrin & Partners: Hur du undviker att företagskulturer kolliderar vid fusion och andra samgåenden

Nyttigheter från Hamrin & Partners: Hur du undviker att företagskulturer kolliderar vid fusion och andra samgåenden Nyttigheter från Hamrin & Partners: Hur du undviker att företagskulturer kolliderar vid fusion och andra samgåenden Nyttigheter från Hamrin & Partners: Under samlingsnamnet Nyttigheter från Hamrin & Partners

Läs mer

FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först

FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först INNEHÅLL FRAMTIDSKRAFT..................................................................... 3 LEAN ett helhetstänkande för framtiden VÄRDEGRUNDEN.....................................................................

Läs mer

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter?

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Boksammanfattning Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Generation Y kallas de 80- och 90-talister som är på väg in på arbetsmarknaden och som i stor utsträckning

Läs mer

Mångfald på Volvo Personvagnar

Mångfald på Volvo Personvagnar Mångfald på Volvo Personvagnar Vår framtida personal Nå framgång genom mångfald och en inkluderande företagskultur Åsa Lindström Corporate Development Diversity Specialist Page 1 Everything designed around

Läs mer

handbok Nimo ProduktionsSystem - NPS

handbok Nimo ProduktionsSystem - NPS handbok Nimo ProduktionsSystem - NPS 2 3 Affärsidé Nimo-Verken förser marknaden med högkvalitativa och innovativa produkter för klädvårdsrummet. Nimo-Verken är en lönsam och trygg partner för utveckling

Läs mer

UTBILDNING: Företagsstrategi i praktiken

UTBILDNING: Företagsstrategi i praktiken UTBILDNING: Företagsstrategi i praktiken Introduktion Ett effektivt lednings- och strategiarbete med en strukturerad affärsplanering är en förutsättning för att skapa långsiktigt lönsamma och konkurrenskraftiga

Läs mer

STRATEGIER FÖR ATT VINNA HÖSTENS AFFÄRER! Workshop-material för att engagera och öka säljarnas förståelse för hur de ska vinna höstens affärer

STRATEGIER FÖR ATT VINNA HÖSTENS AFFÄRER! Workshop-material för att engagera och öka säljarnas förståelse för hur de ska vinna höstens affärer STRATEGIER FÖR ATT VINNA HÖSTENS AFFÄRER! Workshop-material för att engagera och öka säljarnas förståelse för hur de ska vinna höstens affärer 2014-07-21 Prosales Membership Programme 1 Steg 1: Identifiera

Läs mer

Ekonomistyrning och verksamhetsstyrning

Ekonomistyrning och verksamhetsstyrning Ekonomistyrning och verksamhetsstyrning Blueprint Ekonomistyrning - orsak och verkan Traditionell ekonomistyrning tar sin utgångspunkt i en företagsmodell där en viss mängd input ger en viss mängd output.

Läs mer

GODA EXEMPEL FÖR HÅLLBART OCH FRAMGÅNGSRIKT LEDARSKAP INSPIRERAS AV 20 CHEFER I TEKNIKINDUSTRIN

GODA EXEMPEL FÖR HÅLLBART OCH FRAMGÅNGSRIKT LEDARSKAP INSPIRERAS AV 20 CHEFER I TEKNIKINDUSTRIN GODA EXEMPEL FÖR HÅLLBART OCH FRAMGÅNGSRIKT LEDARSKAP INSPIRERAS AV 20 CHEFER I TEKNIKINDUSTRIN Innehåll INLEDNING DIN ROLL SOM CHEF SÄTT ORD PÅ DITT UPPDRAG ANSVAR OCH BEFOGENHET ANVÄND MÖJLIGHETERNA

Läs mer

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G Vi har världens roligaste uppdrag! När våra kunder är framgångsrika har vi lyckats. Vårt arbete går ut på att hjälpa ambitiösa organisationer

Läs mer

MULTICOMPONENT AB Kvalitetsmanual

MULTICOMPONENT AB Kvalitetsmanual MULTICOMPONENT AB Kvalitetsmanual Tel +46(0)300-690660 Fax +46(0)300-690661 Email info@multicomponent.se Web www.multicomponent.se Vat no SE-556555-3715-01 MULTICOMPONENT AB Varlabergsvägen 16 SE 434 39

Läs mer

En organisation som arbetar professionellt och tar sin utgångspunkt i brukarens egen verklighet. Sundbyberg där staden är som bäst

En organisation som arbetar professionellt och tar sin utgångspunkt i brukarens egen verklighet. Sundbyberg där staden är som bäst En organisation som arbetar professionellt och tar sin utgångspunkt i brukarens egen verklighet Syfte, mål och agenda för denna 1,5 timme! Syfte Att berätta om vårt utvecklingsarbete utifrån en organisationsform

Läs mer

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Detta material Lust att lära och möjlighet till att lyckas är visionen som Borås stad har satt som inspiration för oss alla som arbetar inom stadens skolor, fritidshem

Läs mer

Policy för chefsuppdrag

Policy för chefsuppdrag 1(5) BILAGA 1 DNR: SLU ua 2013.1.1.1-5596 2014-01-14 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Personal Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Eva Jeppson-Eldrot

Läs mer

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 PROJEKTLEDNING inom produktutveckling Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 Innehållsförteckning Inledning... 3 Projektarbete... 4 Projektledning & Ledarskap...

Läs mer

Kompetensworkshop baserat på Pi Company kompetensmodell

Kompetensworkshop baserat på Pi Company kompetensmodell Kompetensworkshop baserat på Pi Company kompetensmodell Målsättningen med en kompetensworkshop och en kompetensbaserad kravprofil Målsättningen med en kompetensbaserad kravprofil är välja max 6 stycken

Läs mer

- Det effekthöjande ledarskapet -

- Det effekthöjande ledarskapet - - Det effekthöjande ledarskapet - GPTW Höstkonferens Peter Westford Stockholm 9 oktober, 2013 A world where organizations enable people to unleash their full potential to maximize performance Recruitment

Läs mer

En standard för innovationsledning vad skall det vara bra för?

En standard för innovationsledning vad skall det vara bra för? Titel En standard för innovationsledning vad skall det vara bra för? Angelica Hafström, Innovationsstrateg, Innovare R&D och kommittérepresentant SIS/TK 532 Nationell innovationskonferens, Luleå 2015-02-05

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation delaktighet Medarbetare information kunskap kompetens komplex försäljning enkel försäljning Strategiskt Inköp hälsa vision målbild syfte mål strategi effektivitet lönsamhet Varför

Läs mer

Lean på svenska ska det vara nödvändigt?

Lean på svenska ska det vara nödvändigt? Lean på svenska ska det vara nödvändigt? Presentation av Per Gullander, Swerea IVF Monteringsforums konferens 2009-03-11. Delresultat från MERA-projektet SwePS Swedish Production System. För mer information

Läs mer

Fortsatta diskussion om Lnu:s organisation

Fortsatta diskussion om Lnu:s organisation Fortsatta diskussion om Lnu:s organisation Version 120108 Följande principer är utgångspunkter för organisationen vid Linnéuniversitetet: a. Akademisk basnivå: Grunden för verksamheten inom utbildning

Läs mer

Processorientering. Idrottslag Operativa arbetet. 'empowerment"

Processorientering. Idrottslag Operativa arbetet. 'empowerment Processägarens roll och uppgifter är nya. Inte kan samexistera med en traditionell linjechefs Resursägarens arbete syftar till att frigöra och utveckla den hjärnkraft som finns i organisationen Processerna

Läs mer

Att leda, bygga och ingå i effektiva team. Bengt Kallenberg

Att leda, bygga och ingå i effektiva team. Bengt Kallenberg Att leda, bygga och ingå i effektiva team Bengt Kallenberg Du kommer få med dig... Grupp och team, vad och varför? Nycklarna för att lyckas Övergripande förståelse för de olika faserna Ökad kunskap om

Läs mer

DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM

DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM Öka din genomslagskraft i rollen som coachande HR Business Partner och möjliggör organisationens strategiska förflyttning. Business unusual PROGRAM Dill Business Partner

Läs mer

Om SIQ. Johnny Lindström. Introduktionskurs i kvalitetsarbete. Verksamhetsidé. SIQs verksamhetsområden. Verksamhetsidé. Vision

Om SIQ. Johnny Lindström. Introduktionskurs i kvalitetsarbete. Verksamhetsidé. SIQs verksamhetsområden. Verksamhetsidé. Vision Introduktionskurs i kvalitetsarbete Folkbildningsrådet våren 2007 Johnny Lindström Om SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling SIQ 031-723 1707, 070 644 5306 jl@siq.se Våren 2007 Johnny Lindström, SIQ 1

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Chefs- och medarbetarpolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions och Stadsmissionens Skolstiftelses styrelser 2011-02-21 Dokumentansvarig: Personalchef

Läs mer

50 NYANSER AV VARFÖR BARA NÅGRA FÅ LYCKAS. Håkan Ivarsson, Claes Molin, Igor Lishajko, Jan Wiestål & Frank Bertil Johnsson

50 NYANSER AV VARFÖR BARA NÅGRA FÅ LYCKAS. Håkan Ivarsson, Claes Molin, Igor Lishajko, Jan Wiestål & Frank Bertil Johnsson 50 NYANSER AV VARFÖR BARA NÅGRA FÅ LYCKAS Håkan Ivarsson, Claes Molin, Igor Lishajko, Jan Wiestål & Frank Bertil Johnsson 50 NYANSER AV LEAN VARFÖR BARA NÅGRA FÅ LYCKAS Författarna Grafisk form: Håkan

Läs mer

DUKA för en utvecklande arbetsplats

DUKA för en utvecklande arbetsplats DUKA för en utvecklande arbetsplats Förord Sedan Försäkringskassan blev en myndighet den första januari 2005 har vi arbetat intensivt med att skapa myndighetsgemensamma metoder, processer och en gemensam

Läs mer

KAPITEL 6 OMVÄRLD KONTEXTEN SOM KRINGGÄRDAR VERKSAMHETEN

KAPITEL 6 OMVÄRLD KONTEXTEN SOM KRINGGÄRDAR VERKSAMHETEN KAPITEL 6 OMVÄRLD KONTEXTEN SOM KRINGGÄRDAR VERKSAMHETEN 1 För att kunna gå vidare måste vi veta var vi befinner oss just nu Är vi framgångsrika eller bara bra eller.. 2 VARFÖR BRY SIG OM OMVÄRLDEN? BEROENDE

Läs mer

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet SBL Företagsledning för bygg och fastighet SBL FörETagSLEdning FÖr bygg och fastighet Företagsledningsprogram med fokus på utmaningar inom bygg- och fastighetssektorn Vår utgångspunkt är att utveckla ditt

Läs mer

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt!

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! Det handlar om att spara tid, få överblick, förenkla arbetsprocesser, utnyttja resurser och i slutändan handlar

Läs mer

Grundläggande värderingar

Grundläggande värderingar Grundläggande värderingar Institutet för Svensk Kvalitet, SIQ, har funnit att det finns ett antal grundläggande värderingar (13st) som är gemensamma för riktigt framgångsrika företag. Tomas och Leo på

Läs mer

Ett projekt med. tydlig affärsnytta. - Delutvärdering. Foto: Johan Bävman

Ett projekt med. tydlig affärsnytta. - Delutvärdering. Foto: Johan Bävman Ett projekt med tydlig affärsnytta - Delutvärdering VAD VI VILL Ett övergripande mål för Företagsakademin 3.0 är att hitta sätt som gör CSR till en integrerad del av de deltagande småföretagens verksamhetsplanering

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy

Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy Fastställd av rektor 2013-09-03 1 INNEHÅLL Inledning ledarskapets strategiska roll 3 En policy för alla chefer och ledare 4 Ditt uppdrag 5 Förhållningssätt

Läs mer

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt.

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. Det är tveklöst så att arbetslivet så som vi känner till det genomgår en snabb förändring. Även om det sker olika snabbt i olika branscher, så genomsyrar

Läs mer

Om kompetens och lärande

Om kompetens och lärande Om kompetens och lärande Vi bär på mycket mer kunskap än vi tror och kan så mycket mer än vi anar! När som helst i livet har du nytta och glädje av att bli medveten om delarna i din kompetens. Du funderar

Läs mer

S T O C K H O L M H E L S I N G F O R S R I G A

S T O C K H O L M H E L S I N G F O R S R I G A Chef och ledare CHEF OCH LEDARE Operativt ledarskap Programmet Chef och ledare utgår från chefens dagliga verksamhetsutmaningar, utifrån både ett ekonomiskt och ett operativt ansvar. Vårt mål är att göra

Läs mer

MÅL LEKTION 6. Integrerad styrning. BALANSERAT STYRKORT - Ursprung 1 HALMSTAD UNIVERSITY

MÅL LEKTION 6. Integrerad styrning. BALANSERAT STYRKORT - Ursprung 1 HALMSTAD UNIVERSITY LEKTION 6 Integrerad styrning HALMSTAD UNIVERSITY MÅL Kunskap och förståelse om - Balanserat styrkort som modell för integrerad styrning Färdighet och omdöme avseende - modellens förutsättningar - modellens

Läs mer

UTBILDNING: Systematisk marknadsutveckling

UTBILDNING: Systematisk marknadsutveckling UTBILDNING: Systematisk marknadsutveckling Det finns inget skäl att någon skulle vilja Ken Olsen, Digital, 1977 Introduktion det är inte fel, men det krävs mer än att sätta upp en ny säljbudget för att

Läs mer

Från affärsmöjlighet till nytt företag: Vilka lyckas och varför?

Från affärsmöjlighet till nytt företag: Vilka lyckas och varför? Från affärsmöjlighet till nytt företag: Vilka lyckas och varför? Frédéric Delmar Handelshögskolan i Stockholm Mikael Samuelsson Internationella handelshögskolan i Jönköping Upplägg för idag 1. Bakgrund

Läs mer

Målbaserat Ledarskap Effektivare målarbete Krister Forsberg

Målbaserat Ledarskap Effektivare målarbete Krister Forsberg baserat Ledarskap Effektivare målarbete Krister Forsberg Har Du som chef mål för vad din verksamhet ska uppnå? Har Du personliga mål för vad Du personligen vill uppnå? Speglar dessa mål vad din verksamhet

Läs mer

Insikt. kräver kunskap, erfarenhet och förståelse

Insikt. kräver kunskap, erfarenhet och förståelse Insikt kräver kunskap, erfarenhet och förståelse Målet är utveckling... håller inte måttet Företag med teknologibaserad utveckling står idag inför många utmaningar. Den viktigaste är utan tvekan förmågan

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Tillsammans skapar vi goda resultat genom hållbar kommunikation internt

Tillsammans skapar vi goda resultat genom hållbar kommunikation internt Tillsammans skapar vi goda resultat genom hållbar kommunikation internt Seminarium HR-föreningen Sofie Reutercrona Kommunikation vad är det? fakta tankar åsikter känslor budskap värderingar Vad kan dålig

Läs mer

Utvecklingsplan 2015 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Antagen av förvaltningens ledningsgrupp 2014-12-15

Utvecklingsplan 2015 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Antagen av förvaltningens ledningsgrupp 2014-12-15 1 Utvecklingsplan 2015 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Antagen av förvaltningens ledningsgrupp 2014-12-15 2 Utvecklingsplan 2015 Förvaltningens uppdrag, mål och strategier Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Spelplanen ändras. 1. Agila arbetssätt växer sig starkare. 2. Förenkling, transparens och flexibilitet blir ledstjärnor i förändringsarbeten.

Spelplanen ändras. 1. Agila arbetssätt växer sig starkare. 2. Förenkling, transparens och flexibilitet blir ledstjärnor i förändringsarbeten. Spelplanen ändras Allt fler är överens om att vi står inför en förändring i sättet att se på och arbeta i projekt och organisationer. Trender kommer och går men det finns några som kommer att bestå och

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa framtidstro. Där skolbarn hålls tillbaka

Läs mer

ORGANISATION och KOMMUNIKATION

ORGANISATION och KOMMUNIKATION ORGANISATION och KOMMUNIKATION Mats Heide Institutionen för kommunikationsstudier Lunds universitet Mats.Heide@iks.lu.se 1 Vad ska vi diskutera?! Kommunikationsbegreppet! Perspektiv på kommunikation! Relationen

Läs mer

LEDARSKAP & MEDARBETARSKAP

LEDARSKAP & MEDARBETARSKAP ÖPPNA PROGRAM 2015 LEDARSKAP & MEDARBETARSKAP MOTIVATION & KOMMUNIKATION Datum: 22-24 april 2015 (sve), 25-27 november 2015 (sve) i Göteborg Träning i att kunna motivera, inspirera och kommunicera med

Läs mer

Ledarskap och kommunikation med NLP

Ledarskap och kommunikation med NLP Ledarskap och kommunikation med NLP Lev, lär, träna och förändra utbildningen som ger dig helt nya perspektiv och resultat NLP Business Practitioner är utbildningen för dig som vill utvecklas som ledare

Läs mer

Vara kommun Maria Viidas, kvalitetschef

Vara kommun Maria Viidas, kvalitetschef Vara kommun Maria Viidas, kvalitetschef Fokus idag. Styrning Utveckling Förbättring Kvalitetsarbetet hos oss Vara kommuns livslinje styrning, utveckling, förbättring Strategisk Strategisk plan plan Strategisk

Läs mer

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap.

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap. LEDARSKAPETS SANNINGAR (Liber, 2011) James Kouzes är Barry Posner är båda professorer i ledarskap och i boken sammanfattar de det viktigaste de lärt sig efter att ha studerat framgångsrikt ledarskap i

Läs mer

Det moderna ledaroch medarbetarskapet

Det moderna ledaroch medarbetarskapet Det moderna ledaroch medarbetarskapet En sammanfattning av de senaste teorierna kring modernt ledar- och medarbetarskap. Skriften bygger på information från rapporten Förändring och utveckling ett konstant

Läs mer

Logistik och processorientering?

Logistik och processorientering? Lagerstyrningsakademin.se Logistik och processorientering? Stig-Arne Mattsson För att kunna bedriva en framgångsrik verksamhet på en alltmer konkurrensutsatt marknad har det blivit allt viktigare att snabbt

Läs mer

Ledarskapsstilar. Tre föreläsningar med Rune. Ledarskap. Alla i en arbetsgrupp utövar funktionen Ledarskap

Ledarskapsstilar. Tre föreläsningar med Rune. Ledarskap. Alla i en arbetsgrupp utövar funktionen Ledarskap Tre föreläsningar med Rune Ledarskapsstilar Några tankar om att utveckla en personlig stil. TGTU04. 14 nov 2011 Rune Olsson PIE, IEI, LiU. 26 okt Ledarskapets historia > Gör studie över hur du använder

Läs mer

Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker

Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef till HR-direkt Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående polismyndigheter, Rikspolisstyrelsen

Läs mer