ÅRSREDOGÖRELSE BOKSLUT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOGÖRELSE BOKSLUT"

Transkript

1 ÅRSREDOGÖRELSE och BOKSLUT 2011 SKINNSKATTEBERGS KOMMUN

2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE - förord till bokslutet Kommunens organisation...3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...6 Omvärldsanalys...6 Politisk organisation...10 Kommunen som arbetsgivare Ekonomisk översikt...19 VERKSAMHETSREDOVISNING...21 Sektor barn och utbildning...22 Sektor vård och omsorg...28 Sektor teknik och service...35 Redovisning av VA-verksamheten...40 Ledningsutskottets Sektorer och administration...42 Sektor kultur och fritid...43 Sektor samhällsskydd och beredskap...45 Sektor näringsliv och utveckling...48 Administration...50 Miljö- och byggnadsnämnden...51 EKONOMISK REDOVISNING...56 Driftredovisning...56 Investeringsredovisning...57 Resultaträkning...58 Balansräkning...59 Kassaflödesanalys...60 Noter...61 Nyckeltal...65 Redovisningsprinciper...66 REVISIONSBERÄTTELSE

4

5 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE - förord till bokslutet 2011 Skinnskattebergs ekonomi fortsätter att vara stark. Under 2011 har kommunen styrts av en majoritetskoalition bestående av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Enligt organisationen Kommunforskning i Västsverige som analyserat kommunerna i Västmanland utifrån en rad parametrar så har Skinnskatteberg tillsammans med Västerås och Fagersta liksom föregående år den starkaste ekonomin, både resultatmässigt och när det gäller beredskap på längre sikt. Förutom det målmedvetna intensiva arbetet med att ha budgeten i balans, har skolutvecklingsarbetet inom grundskolan fortsatt och börjar nu visa mycket goda resultat. Jag vill här också nämna ytterligare ett litet axplock av vad som gjorts under 2011: Ett viktigt beslut har tagits under året om att bygga om och omdisponera några kommunala lokaler. Ombyggnationen av en del av Klockarbergsskolan för att inrymma fritidshem har påbörjats. Beslutet innebär också att Sotvretsgården fylls med förskoleverksamhet och att ett LSS-boende kommer att starta i Solrosens lokaler. Projektering av den nya vattentäkten i Färna och vattenledning till centralorten har slutförts under året. Arbetet startar vintern 2011/2012. Skinnskatteberg har blivit Finskt förvaltningsområde. Ca 23 % av Skinnskattebergs befolkning har anknytning till Finland och genom denna åtgärd kommer finskspråkig service till sverigefinnarna att öka. Kommunen har tecknat avtal om att ta emot ensamkommande flyktingbarn. Verksamheten är placerad på Folkhögskolan Smedjan och har 12 platser. Kommunens Cykel- och Skatepark invigdes i maj En satsning på friluftsbadet i Sandviken i södra kommundelen gjordes under året, med bl a nya bryggor. Det är viktigt att vi fortsätter att föra en strikt ekonomisk politik som hela tiden har en budget i balans i sikte. Enligt alla prognoser så kommer de närmaste åren att bli kärva för Sveriges kommuner. Därför är det viktigt att den ekonomiska medvetenheten fortsätter att vara hög både inom politiken och ute i verksamheterna. Den negativa befolkningsutvecklingen som kommunen har haft under flera år har bromsat in en aning, 45 människor har avlidit och 27 barn har blivit födda (-18). 319 personer har flyttat från kommunen och 303 personer har flyttat in (-16). Totalt har befolkningen alltså under 2011 minskat med 34 personer. Antalet invånare vid årsskiftet var Befolkningsutvecklingen är fortfarande den stora utmaningen för kommunens politiker att hantera under den kommande mandatperioden. Lars Andersson Ordförande i Kommunstyrelsen 2

6 Kommunens organisation Politisk organisation Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen. Ledamöterna, som representerar olika partier, utses genom allmänna val för en period på fyra år. Kommunfullmäktige kan utse tillfälliga beredningar för vissa större frågor. Skinnskattebergs kommun har en politisk organisation med två ansvariga nämnder, kommunstyrelsen och miljö- och byggnadsnämnden. Kommunstyrelsen har ansvaret för alla genomförandefrågorna förutom ärenden handlar om miljöoch bygg. Mandatfördelning i kommunfullmäktige: År 2011 Moderata samlingspartiet 2 Centerpartiet 2 Folkpartiet liberalerna 10 Arbetarpartiet Socialdemokraterna 12 Vänsterpartiet 2 Miljöpartiet de gröna 2 Sverigedemokraterna 1 Totalt 31 3

7 Förvaltningsorganisation Skinnskattebergs kommuns förvaltningsorganisation består av en gemensam administrativ stab bestående av Kansli- och personalavdelning, Ekonomi- och IT-avdelning och sex verksamhetssektorer inom kommunstyrelsens område samt miljöavdelning och byggnadsavdelning inom miljöoch byggnadsförvaltningen. 4

8 Kommunal samverkan Norra Västmanlands Utbildningsförbund Norra Västmanlands Utbildningsförbund, (NVU) bildades 1997 av Fagersta, Norberg och Skinnskattebergs kommuner varvid medlemskommunerna gav förbundet fullmakt att sköta de åtaganden som en kommun har när det gäller gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning. Vuxenutbildningen består av olika skolformer: grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning, svenska för invandrare och särvux. Förbundet är också huvudman för regionens lärcentra. Norra Västmanlands Samordningsförbund Norra Västmanlands samordningsförbund, (NVSam) har till uppgift att finansiellt samordna rehabilitering i kommunerna Fagersta, Norberg, Skinnskatteberg, Surahammar, Hallstahammar och Sala. Övriga medlemmar i förbundet är landstinget, försäkringskassan och länsarbetsnämnden i Västmanland. Förbundets ändamål är att underlätta eller förbättra möjligheterna för individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser, så att dessa ska kunna förbättra sin förmåga att utföra ett förvärvsarbete och därigenom stärka sina möjligheter till egen försörjning. Västmanland-Dala Lönenämnd Västmanland-Dala lönenämnd är en gemensam nämnd för lönesamverkan mellan kommunerna Fagersta, Avesta, Hedemora, Norberg och Skinnskatteberg (FAHNS). Nämnden fullgör de samverkande kommunernas uppgifter inom löneområdet genom att driva en gemensam löneadministration. Övrig samverkan Kommunen samarbetar i olika frågor med många olika aktörer. Bland dessa kan nämnas; Vafab Miljö (sophantering), Förenade Småkommuners försäkrings (FSF) AB, Kommuninvest, Västmanlands Lokaltrafik (VL), Västmanlands Kommuner och landsting (VKL), Mälardalsrådet, Leader Bergslagen, Intresseföreningen Bergslaget. Kommunen är även med i Projektet Bergskraft Bergslagen som är ett projekt som primärt arbetar med frågor kring framtiden i gruvnäringen. 5

9 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Omvärldsanalys "Skinnskatteberg - liten och välskött men hög skatt" Externa bedömare, Kommunexperten, beskriver i juni 2011 Skinnsskattebergs kommuns finansiella läge med sammanfattning: Kommunens största problem att den skattekänsliga samhällsbyggargenerationen år flyttar från kommunen och att detta läge förvärrades en skattehöjning I övriga ekonomiska avseenden bedöms att kommunens vardagsekonomi numera sköts föredömligt. Bedömningen menar att kommunens ska se den välskötta vardagsekonomin som en attraktiv styrka "som det ska skrytas med". Man råder kommunen att ägna tid åt framtidsfrågorna och förbättra det lokala företagsklimatet genom små årliga skattesänkningar som det enligt bedömarna finns utrymme för. Vidare konstaterar man att kommunen pressat kostnaderna under de senare åren för att försvara ett högt överskott. Antalet anställda per tusen invånare har minskat från 103 till 70 år 2009 men fortfarande indikeras en övertalighet med ett antal anställda. (Källa: Kommunexperten nummer 6/2011). Ekonomi Den kommunala ekonomin är under kontroll. Verksamheterna och resurserna går i stort hand i hand. Det viktigt att arbetet med omställningar fortsätter på områden där behoven ändras och att olika mätmetoder utvecklas för att säkerställa en så kvalitativ och effektiv verksamhet som möjligt. Framtiden Den sannolika framtidsbilden är att kommunen får även fortsättningsvis arbeta hårt för att arbeta med åtgärder för att minimera befolkningsminskningen, överväga servicenivåer, prioritera bland investeringar och samtidigt bedriva förbättringar inom de olika verksamheterna samt ytterligare söka samverkansformer med näraliggande kommuner och andra organisationer. En stor utmaning för alla kommuner är att anpassa kostnaderna för gymnasieskolan till de avsevärt minskade elevkullar samtidigt som statsbidrag dras in i samband med den nya gymnasiereformen. I Skinnskatteberg beslutade Kommunstyrelsen under våren att en extern utredning görs som ska redogöra för förutsättningarna för vår kommun i gymnasiesamverkan i Norra Västmanlands Utbildningsförbund (NVU). Utredningen är klar och är föremål för analys inom kommunen i dagsläge. Omvärldsanalys - tendenser Kommunerna har många stora utmaningar framöver. Behoven och resurserna för olika kommunala verksamheter skiftar snabbt, beroende på storleken på barnkullar, regelförändringar och reformer, befolkningens flyttmönster och inte minst konjunkturläge. Utmaningen är att anpassa verksamheten efter skiftningarna. 6

10 De områden där kostnadsutvecklingen bedöms som mest osäker är inom sociala verksamheter, främst gäller detta ekonomiska bistånd, placeringar på institution och i familjehem samt omsorg om funktionshindrade. Många kommuner har under de senaste åren arbetat med besparingar, åtgärdsplaner och effektiviseringar för att täcka kostnadsökningar inom vissa områden och skapa utrymme till angelägna satsningar inom andra områden. Över 40 procent av kommunerna planerar avgiftshöjningar, främst inom området vatten och avlopp. I kommunerna läggs allt mer fokus på vad vi faktiskt får ut av insatta resurser i form av resultat och kvalitet. Ett framgångsrikt utvecklingsarbete behöver inte nödvändigtvis kräva mer resurser. Det verkar snarare vara hur resurserna används som spelar roll. Därmed inte sagt att resurserna saknar betydelse för vilken kvalitet och vilka resultat som uppnås. Med begränsade resurser och ökat behov av offentliga tjänster krävs ett kontinuerligt utvecklingsarbete på såväl lokal som central nivå i syfte att öka effektiviteten. Olika sätt att utföra tjänsterna prövas och förutsättningarna för alternativa utförare förbättras. Samverkanslösningar mellan kommuner måste införas på allt fler områden. SKL:s långtidsbedömning visar ett framtida finansieringsproblem när invånarnas behov av och krav på servicen ökar. Det kommer att ställa ännu större krav på att använda de resurser som finns på bästa möjliga sätt. Källa: SKL. Ekonomirapporten. December 2010 Om kommunernas och landstingens ekonomi Modell och arbetssätt för målstyrning samt måluppfyllelse Skinnskattebergs kommun har sedan 2007 en styrmodell som bygger på teorin om balanserad styrning. Detta innebär att de politiska målen formuleras i mål på fullmäktige-, nämnd- och utskottsnivå och följs upp två gånger per år. I samband med budget fastställer fullmäktige mål för god ekonomisk hushållning. I denna modell ska verksamheterna ses ur fem olika perspektiv: medborgare/kund, medarbetare, arbetssätt/processer, utveckling/tillväxt och ekonomi. Målet är man ska hitta den balansen mellan perspektiven för att nå de uppsatta målen och visionen. Uppföljning av kommunens verksamhet sker genom regelbunden ekonomiuppföljning, delårsrapport och årsredovisning. För de flesta av kärnverksamheterna finns ett antal nyckeltal. De ska visa om verksamheten är på väg att uppnå målen eller visa hur långt man kommit. Kommunen har inte använt sig av fastställda indikatorer i målarbetet utan arbetar utifrån en s.k. upplevd måluppfyllelse vilket innebär att de förtroendevalda i kommunstyrelsen och utskotten tillsammans med chefstjänstemännen gör en bedömning av måluppfyllelsen. I samband med bokslutet diskuterar tjänstemannaledningen den kommunövergripande måluppfyllelsen och redovisar ledningen bedömning till kommunstyrelsen. 7

11 Måluppfyllelse KS Önskat läge: Skinnskatteberg - en föregångskommun i Bergslagen med ökad sysselsättning, inflyttning och ekonomi som växer Mål - perspektiv Helår Måluppfyllelse/analys/ Upplevd MEDBORGARE/KUND Nyckelfaktorer: Nöjda medborgare och kunder, goda och rättvisa villkor och ett bra företagsklimat Förbättra medborgarservicen Hög grad Följer föreskrifterna om handläggningstider inom barnomsorg, IFO samt äldreomsorg Veckobrev från skolan, Sektor kultur och fritid, Ökad tillgänglighet gn turistbyrån, Förvaltningsområde för finska språket inrättat, Enhetliga metoder för kundmätning av kommunens service Helt SCB:s kommunmätning skall göras 2012 Deltagit i Öppna jämförelser, Förbättra och öka den elektroniska administrationen och servicen Relativt hög grad Elektroniska blanketter från Kommentus, Digitalisering av egna blanketter pågår. Köpt HR-support för rekrytering, Skolans information är integrerad i www. skinnskatteberg.se, beslut av inköp av digitalt kommunikationssystem Skola- Föräldrar. Likforma och kvalitetssäkra information och dokumentation Delvis Ny grafisk profil har implementerats, protokollsgruppen arbetar för att ta fram likformade protokoll/mallar, Arkivarie anställd 1 år, Tvåspråkig informatör anställd, Dokumenthanterings utbildning för personalen, Förbättrad service genom att anställa tvåspråkiga medarbetare, Genom Folkhälsorådet aktivt arbeta med Folkhälsoplanen Delvis Nystart i Folkhälsoråd, BRÅ bildats två Medborgarmöte har genomförts, Samverkansdokument med Polisen, Hälsospåret beslutat. Arbeta för att minska utanförskapet, att minska beroendet av försörjningsstöd Delvis Beroendet av ekonomiskt bistånd har minskat, Ca 20 personer i AMA, Länets lägsta arbetslöshet, Lotsen - en framgångsrik verksamhet för minska utanförskap, Integrationsarbetet för ensamkommande flyktingungdomar har påbörjats. Arbetsmarkanadsenheten skall bedriva förebyggande arbete och prioritera målgruppen ungdomar och yngre vuxna (under 25 år) Helt Inga ungdomar går på ekonomiskt bistånd utan motprestation, Arbeta fram nya rutiner för välkomnande av? En årlig företagsmässa Helt Mässa hållits i maj 2011 under namnet namnet Företagsexpo Under året genomföra en företagarenkät i samarbete med företagarna Inte alls Muntlig enkät har genomförts. Ett företagsnätverk med tät dialog bildats. Samverkan med Företagarna Norra Västmanland. MEDARBETARE Nyckelfaktorer: Motiverade medarbetare med rätt kompetens, god arbetsmiljö, sjukfrånvaron ska minska i kommunen, rekryteringspolicyn grunden för alla anställningar Kompetensinventering och program för kompetensutveckling Hög grad Via utvecklingssamtal personal, Kulturskolan och bibliotek deltar i EU-projekt, Äldreomsorg kompetensinventering (NVU) och kompetensutveckling påbörjad, Kompetensutveckling förskolan med kommunala utvecklingsmedel, Säkerställa ledningsfunktionerna i kommunen med anledning av pensionsavgångar Helt Inte aktuellt under 2011, Planering inför pensionsavgångar i framtiden pågår, Ledningsutveckling för KC ledningsgrupp uppstartat, 1-2 ggr /år skall arbetsmiljö, sjukfrånvaro osv redovisas till kommunstyrelsen Helt Systematiska arbetsmiljöarbetet har reviderats och implementeras under våren Redovisning görs i del- och helårsbokslut, Sjukfrånvaron skall minska med minst 0,5 % - enheter Delvis Personalbokslut

12 ARBETSSÄTT/PROCESSER Effektiv budgetprocess som grundar sig på styrkortet Helt Processen effektiv grundar sig på styrkort? En fungerande ny organisation Hög grad Ny politisk organisation, ny tjänstemannaorganisation Utveckla mål- och resultatstyrningen ända ut i arbetslagen Hög grad Omarbetning av styrsystemet har gjorts för 2012 Samarbete/samverkan med andra utförare ska utvecklas för bästa effektivitet Hög grad Via diverse samverkansformer: MBN, Vafab, NVU, Bergslaget, FAHNS, VKL, SKL, Af, FK LTV, SLU, NV-Sam, TVG, VMKF, Smedjebackens räddningstjänst, MBR, Landstinget, VL AB, SDR, Fagersta kommun, etc Skapa ett interaktivt blankettsystem Delvis Skall göras under 2012 Förbättra den systematiska omvärlds- bevakningen Hög grad Via olika nätverk och samverkan UTVECKLING/TILLVÄXT Nyckelfaktorer: Positiv befolkningsutveckling, låg ungdomsarbetslöshet, samverkan och utbyte med omvärlden och Anpassning av verksamheterna utifrån den demografiska utvecklingen Marknadsföra på vilka sätt kommunen kan stödja nya invånare, nya företagare osv Delvis Arbeta fram nya rutiner för välkomnande av nya invånare och företag, Kommunikationsstrategi antas under 2012, Följa upp och utveckla översiktsplanen Delvis Pågår Ökad planering för tillväxt av sjönära boende Delvis Pågår Utveckling av samverkan med förenings- verksamheten Hög grad Assistent anställd, SSK, Judo, Ett kulturliv för alla, SISU, Finska Föreningen, Bowlingklubben, SLU Studentkår, Kulturföreningar i samverkan, Grannsamverkan, Kulturföreningarna, Leader Bergslagen, Sensus (Körstämman), m.fl. Höja kvaliteten i skolan Hög grad Utvecklingsprojektet Ny skola, Nya möjligheter pågår, Biträdande rektor har rekryterats, Fritidslokaler nyproduceras, Främja åtgärder som syftar till att stärka förutsättningarna för barn och ungdomar att lyckas med utbildning och arbete Hög grad Skolbarnsomsorg flytt till skolan Kulturskola placerad som nr 8 i Lärarförbundets ranking Fritidsgård: generöst öppethållande och program Genomföra minst ett nytt samverkansområde t ex infrastrukturfrågor Delvis MBN utredning pågår Årligen återkommande två strategidagar med omvärldsanalys Delvis Målarbete Anpassning av verksamheterna utifrån den demografiska utvecklingen Helt Pågår EKONOMI Nyckelfaktorer: Stabil ekonomi och effektivt resursutnyttjande Ta fram en ny nyckeltalsanalys Inte alls Ses över under 2012 Skapa resultatöverskott enligt ekonomistyrnings- reglerna Helt Anpassning av verksamheten efter den demografiska utvecklingen Helt Fortlöpande översyn pågår 2 mkr avsätts för verksamhetsutveckling under planperioden Helt Avsatts 1 milj årligen till utvecklingsinsatser Måluppfyllelsegrader: Helt uppfyllt, hög grad, relativt hög grad, delvis, låg grad, inte alls 9

13 Politisk organisation Skinnskattebergs kommun har sedan år 2008 en politisk organisation med kommunstyrelse och miljö-och byggnadsnämnd. Kommunstyrelsen har fyra utskott: ledningsutskott, vård- och omsorgsutskott, barn- och utbildningsutskott och tekniska utskottet. Kommunfullmäktige har beslutat att förbättringar/anpassningar av 2008 års organisation ska genomföras från och med Kommunstyrelsen har uppgift att se till att riktlinjer och mål som beslutats av fullmäktige verkställs och ha uppsikt över miljö- och byggnadsnämndens och valnämndens verksamhet samt leda och samordna utvecklingen av den kommunala demokratin, personalpolitiken och sköta den ekonomiska förvaltningen. Kommunstyrelsens ledningsskott har som uppgift att bereda ärenden till kommun-styrelsen och besluta i ärenden enligt kommunstyrelsens delegationsordning. Ledningsutskottet utgör kommunens Krisledningsnämnd och Personalutskott. Ledningsutskottet har att under året följa upp verkställandet av besluten, och ett omfattande utvecklingsarbete pågår parallellt i den politiska organisationen och förvaltningsorganisationen. Den av kommunstyrelsens utsedda särskilda beredningen för arvodesfrågor hat tagit fram nya regler för arvoden. En särskild beredning för delegationsfrågor påbörjade sitt arbete och har som uppdrag att se över kommunstyrelsens delegation. Beträffande miljö- och byggnadsnämnden har en utredning med hjälp av extern resurs genomförts i syfte att fastställa förutsättningarna, dels för vad som krävs för att långsiktigt organisera verksamheten. Kommunstyrelsen har uppdragit till kommunchefen att utreda möjligheterna till en framtida samverkan med Västmanland-Dalarna Miljö- och byggnadsnämnd i Avesta. Arbetet pågår. Fullmäktiges presidium bedriver ett utvecklingsarbete som innebär revidering av fullmäktiges arbetsordning, anordnande av utbildningsdagar för förtroendevalda och i övrigt att metodiskt arbeta med utveckling av presidiets och fullmäktiges arbetsformer. 10

14 Kommunen som arbetsgivare Om anställning Skinnskattebergs kommun har en personalintensiv verksamhet. Våra medarbetare har olika anställningsformer där tillsvidareanställning är vanligast. Förutom tillsvidareanställd personal finns även visstidsanställd personal inom kommunen. Visstidsanställd personal kan vara vikarie för frånvarande personal, visstidsanställd med anledning av att personen har uppnått 67 år eller allmän visstidsanställning. Visstidsanställd personal med anställning längre än tre månader ska, enligt kommunernas avtal, vara månads-avlönade varför benämningen månadsanställd ofta används för tillsvidare- och visstids-anställda, under förutsättning att de är visstidsanställda längre än tre månader. Kommunen har även ett antal så kallade intermittent anställda. Vid intermittent anställning görs en överenskommelse om anställning vid varje tillfälle, oftast handlar det om korta sjukvikariat. En annan benämning än intermittent anställning är timanställning. I kommunen finns en Räddningstjänst i beredskap. Det innebär att de flesta av våra brandmän har en annan huvudarbetsgivare och hos oss är de tillsvidareanställda men beredskapsanställda. Eftersom de är beredskapsanställda innebär det att de inte har någon sysselsättningsgrad registrerad varför de inte finns med i det totala antalet årsarbetare. Intermittent anställd personal har inte heller någon sysselsättningsgrad registrerad eftersom denna varierar beroende på anställningstillfälle. De intermittent anställda finns därför heller inte medräknade i kommunens totala antal årsarbetare. Inom en personalintensiv verksamhet som kommunen är varierar antalet anställda under året. Under semesterperioden har vi naturligtvis fler anställda, främst inom vård och omsorg där bemanning krävs dygnet runt och vi anställer ett flertal vikarier för att ordinarie personal ska kunna ha semester. En anställd person kan ha flera anställningar. En undersköterska kan tillexempel vara tjänstledig från sin ordinarie tjänst för att vikariera på en annan tjänst inom kommunen. Personalredovisningen vid årets slut bygger på mätningar gjorda den 31 december Antal medarbetare Kommunen hade vid årets slut 290 tillsvidareanställda, varav 22 stycken beredskapsanställda brandmän. Jämfört med föregående år har antalet tillsvidareanställda ökat med totalt tre personer. Tabellen nedan visar antalet tillsvidareanställda per avdelning och sektor den 31 december Eftersom en omorganisation har skett under året är det inte möjligt att jämföra antalet anställda per sektor med tidigare år. Antalet intermittent anställda var 131 stycken. 11

15 Antal tillsvidareanställda per sektor/avdelning, Omräknade Kvinnor Män Totalt heltider Ekonomi- och IT avdelning ,00 Kansli- och personalavdening ,50 Sektor barn och utbildning ,30 Sektor vård och omsorg ,86 Sektor kultur och fritid ,05 Sektor Teknik och service ,89 Sektor samhällsskydd och beredskap ,00 Sektor näringsliv och utveckling ,00 Miljö- och byggnadsavdelning ,00 Totalt ,60 Årsarbetare Antalet årsarbetare innefattar samtliga månadsanställda inom kommunen, oavsett anställningsform, omräknat till heltider. Tabellen nedan visar att antalet årsarbetare har ökat med 12,64 sedan föregående år. Ökningen beror främst på att kommunen under hösten startat en ny verksamhet inom Sektor vård och omsorg, boendet Smedjan för ensamkommande flyktingbarn. Antal årsarbetare 31 december ,14 260,5 272,5 Sysselsättningsgrad Av kommunens månadsanställda var vid årets slut 66 procent heltidsanställda. Jämfört med föregående år är det en ökning med 2 procent. Av diagrammen nedan framgår att en högre andel av kvinnorna, 37 procent, har deltidsanställning. Av männen har 22 procent deltidsanställning. 12

16 Sysselsättningsgrad och kön (%) Heltid Deltid Kvinnor Män Personalstruktur Skinnskattebergs kommun är en kvinnodominerad arbetsplats. 81 procent av de anställda är kvinnor. Medelåldern är 49 år. Diagrammet nedan visar åldersfördelningen inom kommunen. Andelen medarbetare i de lägre åldrarna har ökat något medan andelen medarbetare i åldern 60 år och uppåt har minskat under åren Åldersfördelning (%) 50 %

17 Pensionsavgångar Under året har sex personer avgått med ålderspension. Kommande år förväntas årliga pensionsavgångar med cirka tre procent av kommunens tillsvidareanställda medarbetare. Inom fem år beräknas cirka 16 procent av kommunens tillsvidareanställda avgå med ålderspension. Tabellen nedan visar antal personer inom respektive avdelning och sektor som uppnår 65 års ålder Uppnår 65 års ålder Ekonomi- och IT avdelning Kansli- och personalavdelning Sektor barn och utbildning Sektor vård och omsorg Sektor kultur och fritid 1 Sektor Teknik och service Sektor samhällsskydd och beredskap Sektor näringsliv och utveckling Miljö- och byggnadsavdelning 1 Totalt Personalkostnader Kostnaderna för personalen uppgick under året till 126,6 tkr, inklusive PO-pålägg vilket motsvarar 52,9 procent av kommunens totala kostnader. I december 2011 var medellönen, motsvarande heltid, för tillsvidareanställda kr. Kvinnors medellön var kr och männens kr. Mer- och övertid För 2011 uppgick det totala antalet mer- och övertidstimmar till 8249 timmar vilket motsvarar cirka 4,38 årsarbetare. Jämfört med samma tidpunkt föregående år har antalet mer- och övertidstimmar ökat med totalt 223 timmar. 14

18 Frånvaro och frisktal Tabellen nedan visar sjukdomsrelaterad frånvaro inom kommunen totalt Den totala sjukfrånvaron har minskat något medan långtidssjukfrånvaron, 60 dagar eller mer, ökar. Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaron enligt lagen om kommunal redovisning (%) Total sjukfrånvaro i procent av tillg. arbetstid 4,93 5,25 5,22 4,67 6,16 Därav långtidssjukfrånvaro (60 dgr eller mer) 26,79 17,61 21,66 27,68 38,39 Sjukfrånvaro kvinnor, i proc av tillg arbetstid 5,13 5,02 5,37 4,83 6,21 Sjukfrånvaro män, i proc av tillg arbetstid 4,14 6,12 4,65 3,97 5,93 Sjukfrånvaro åldergrupp 29 år eller yngre 5,52 6,17 4,56 5,43 7,28 Sjukfrånvaro åldersgrupp år 5,21 5,48 6,27 4,91 6,4 Sjukfrånvaro åldersgrupp 50 år eller äldre 4,67 4,99 4,55 4,36 6,04 Sjukfrånvaro i %, kommunen totalt % Total sjukfrånvaro i procent av tillg. arbetstid Därav långtidssjukf rånvaro (60 dgr eller mer) Tabellen visar kostnader för sjukfrånvaron för kommunen totalt Kostnader för sjukfrånvaro (tkr) Sjuklön PO-pålägg Totalt

19 Frisktal Bland kommunens medarbetare var det vid årets slut 36 procent som inte hade någon sjukdag under Frisktalet under åren är konstant. Tillbud- och olycksfallsrapportering Det systematiska arbetsmiljöarbetet handlar om att i det dagliga arbetet uppmärksamma och ta hänsyn till alla förhållanden i arbetsmiljön som kan påverka de anställdas hälsa och säkerhet. Genom rapportering och uppföljning av tillbud och olycksfall finns möjligheten att risker i arbetet upptäcks och åtgärdas i tid samt förebygger att medarbetare drabbas av olycksfall, sjukdom, stress eller andra negativa följder av arbetet. I enlighet med kommunens systematiska arbetsmiljöarbete, SAM, har rapportering och uppföljning gällande olycksfall/arbetsskada skett under året enligt tabellen nedan. Slag, sparkar, bett och rivsår är vanliga rapporteringar, främst från demensboende inom Sektor vård och omsorg. Rapporteringar som gäller hot eller hot om våld har ökat med två rapporteringar sedan föregående år. Från Sektor barn och utbildning saknas rapporteringen helt. Antal rapporteringar per avdelning/sektor Ekonomi- & Kansli- & Barn & Vård & Kultur & Teknik & Samhällsskydd Näringsliv & Miljö- & Orsak till arbetsskadeanmälan IT personal utbildning omsorg fritid service & beredskap utveckling bygg Lyft, vridmoment Förslitning, belastning Halka, snubbla Skär, kläm, bränn, stickskada 3 Slag, sparkar, bett, rivsår 21 Cykelolyckor Hörsel, syn Allergi Stress, utmattningssymtom Psykosocial-/organisatorisk Hot och våld Färdolycksfall till eller från arbetet Övrigt 1 Totalt

20 Arbetsmiljö Kommunen har ett lokalt tecknat samverkansavtal sedan 1 april Under året har en revidering av avtalet påbörjats men parterna har vid årets slut inte kunnat enas fullt ut. Ambitionen med samverkansavtalet är att hälsa och arbetsmiljö ska vara en naturlig del av verksamhetsutveckling genom långtgående integration av medbestämmande-, arbetsmiljö- och verksamhetsfrågor. Samverkansavtalet ska främja ett positivt arbetsklimat och en god arbetsmiljö där inflytande, delaktighet och utveckling är en rättighet för alla anställda. Kommunen ska erbjuda samtliga medarbetare ett årligt medarbetar- och lönesamtal. Kommunen satsar även på hälsofrämjande friskvårdsaktiviteter i form av friskvårdstimme inom de arbetsplatser där verksamheten tillåter. Därutöver satsar kommunen på förebyggande friskvård genom Personalklubbens verksamhet med ett bidrag till klubben på 200 kr per anställd och år. Personalklubben ansvarar för kommunens gym, alla anställda simmar gratis i Fagersta, Lindesberg och Kolsva och det finns möjlighet att få tillbaka upp till 250 kr för erlagd avgift vid deltagande i motionslopp. Därutöver anordnar personalklubben återkommande och nya aktiviteter efter våra medarbetares önskemål. FAHNS kommunerna (Fagersta, Avesta, Hedemora, Norberg och Skinnskatteberg) anordnar årligen gemensam arbetsmiljöutbildning som vänder sig till chefer och skyddsombud. Tema för 2011 var missbruk i arbetslivet samt stress och lösningsfokuserat arbetssätt för att förebygga stress. Totalt deltog cirka 300 personer från samtliga kommuner de båda dagarna. Skinnskattebergs kommun fyllde sina åtta tilldelade platser per dag och utvärderingen visar att arbetsmiljödagarna var givande. Företagshälsovården spelar en stor roll i kommunens arbetsmiljöarbete och efter en upphandling under hösten 2010 tecknades ett nytt avtal med våra tidigare leverantörer Arbetsmiljögruppen i Svealand AB. Avtalet sträcker sig till februari Stödet från företagshälsovården innebär bland annat stöd för chefer och medarbetare vid arbetslivsinriktad rehabilitering, stöd vid upprepad korttidssjukfrånvaro, Hälsoprofilbedömningar, lagstadgade hälsoundersökningar för brandmän och vårdpersonal med nattjänstgöring samt mätningar och hjälp vid inneklimatproblem mm. Hälsoprofilbedömning innebär en tydlig satsning på förebyggande friskvårdsarbete då syftet med hälsoprofilbedömning är att kartlägga medarbetarens hälsotillstånd, hitta och uppskatta friskfaktorer, men också att försöka spåra tidiga tecken på ohälsa. Genom att hälsoprofilbedömning till stor del utgörs av medarbetarens egen bedömning av sin egen hälsa, är en bonuseffekt att det egna hälsomedvetandet ökar. Under året har Hälsocenter besökt politiker och chefer inom kommunen i hopp om att finna samarbetsformer för ökad hälsa. Hälsocenter är en del av landstinget och erbjuder en rad aktiviteter för ökad fysiskt och psykiskt välbefinnande. De flesta av Hälsocenters aktiviteter är kostnadsfria. Under hösten 2011 startades den tredje omgången av Lärande nätverk för ledare. Lärande nätverk för ledare är ett ledarutvecklingsprogram i samarbete mellan AFA Försäkring, Karolinska institutet och HANS kommunerna (Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg) och innebär en strukturerad samtalsmetod med syfte att ge deltagarna en möjlighet att ta upp vardagliga problem och dilemman i chefsrollen. Grupperna leds av en utbildad samtalsledare. Från Skinnskattebergs kommun deltar fyra chefer, varav en är utbildad samtalsledare, i Lärande nätverk för ledare. 17

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun Sida 1 av 10 JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014 för Valdemarsviks kommun Sida 2 av 3 Ordlista... 3 Nulägesbeskrivning Bakgrund... 4 Kommunpolicy:... 4 Personalstruktur... 5 Hälsa... 5 Sjukfrånvaro... 5 Jämställda

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Den personalekonomiska redovisningen innehåller uppgifter i form av fakta, analyser och nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser tiden mellan 1/1

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 Kommunkontorets öppettider Mån-Fre 08:00 16:00 Ydre kommun Telefon: 0381-66 12 00 Kommunkontoret Telefax: 0381-66 11 91 570 60 YDRE Hemsida: www.ydre.se E-post: ydre.kommun@ydre.se

Läs mer

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Förslag 2015-02-25 Inledning Dokumentet innehåller dels en beskrivning av kommunens reviderade styrmodell och dels förslag till

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun Vansbro kommun Årsredovisning 2014 Detta är en bilaga från Vansbro kommun De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2014. Hur gick det med Vansbros ekonomi? Uppfyllde vi målen?

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Personalbokslut 2012

Personalbokslut 2012 Personalbokslut 2012 Personalbokslut 2012 Norrtälje Kommun sammanställer årligen ett personalbokslut som en del av kommunens redovisning. Avsikten med detta är att personalbokslutet ska ge en aktuell bild

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Organisationsskisser

Organisationsskisser 2011 Organisationsskisser Delegationsbeslut 2011-06-17 gällande tjänstemannaorganisationen Björn Clasinder Politisk organisation 2011 01 01 KF 31 ordinarie + 17 ersättare BEREDNINGAR Frågestyrd Mål, visioner,

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

Arkivbeskrivning för kommunstyrelsen

Arkivbeskrivning för kommunstyrelsen Kommunledningskontoret, kanslienheten Lina Rådegård, 0531-526013 lina.radegard@bengtsfors.se ARKIVBESKRIVNING Antagen av Kommunstyrelsen 1(7) Arkivbeskrivning för c:\users\annsan\appdata\local\microsoft\windows\temporary

Läs mer

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Bilaga 3 Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Inledning Parterna sluter detta avtal med stöd av FAS 05 (Förnyelse-Arbetsmiljö-Samverkan i kommuner, landsting och regioner). Parternas syfte

Läs mer

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se VILHELMINA KOMMUN

Läs mer

111 KOMMUNCHEF 38 885,4 36 229, 1 2 656. LJUSNARSBERGS KOMMUN Kommunstyrelsen 2015-09-1 5. Årsbudget~rsprogno~ Avvikelse

111 KOMMUNCHEF 38 885,4 36 229, 1 2 656. LJUSNARSBERGS KOMMUN Kommunstyrelsen 2015-09-1 5. Årsbudget~rsprogno~ Avvikelse 2015-09-1 5 Årsbudget~rsprogno~ Avvikelse l 0 l EKONOMICHEF 7 620,1 5 453,7 2 166 1,0 tjänst som utredare vakant från och med 1 september. Pågående rekrytering av ekonomtjänst (1,0 vakant hela året). Räknar

Läs mer

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET VERKSAMHETERNA Externbudget Tkr Utfall 2012 Prognos 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Intäkter 46 058 47 634 45 384 45

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Personalpolicy DOKUMENTNAMN Personalpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-06-16 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KF 2014-06-16 16 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 1.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2008 EKONOMISEKTIONEN

Verksamhetsberättelse 2008 EKONOMISEKTIONEN Verksamhetsberättelse EKONOMISEKTIONEN 2(9) 1. Verksamhetsöversikt Ekonomisektionen utgör kommunens samlade enhet för ekonomiadministration. Huvuduppgiften för sektionen är att ge förvaltningen och den

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal 1 Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal De centrala parterna har ett gemensamt synsätt om samverkan och kompetens inom hälso- och arbetsmiljöområdet i kommuner och landsting.

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

Personalredovisning 1. Personalredovisning Ängelholms kommun

Personalredovisning 1. Personalredovisning Ängelholms kommun Personalredovisning 1 2007 Personalredovisning Ängelholms kommun 2 Personalredovisning Personalredovisning för Ängelholms kommun Personalredovisningen ska utgöra underlag för vidare analys och uppföljning

Läs mer

Samverkansavtal Utgångspunkter

Samverkansavtal Utgångspunkter Samverkansavtal Utgångspunkter Samverkansavtal för Lidköpings kommun har sin grund i Fas 05 Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan i kommuner, landsting och regioner. För att kunna tillämpas på en förvaltning

Läs mer

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se 1 (4) 2010-05-17 Tjänsteskrivelse Dnr ÄON 11/23 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämndens delårsbokslut

Läs mer

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Inledning Insatserna för samverkan, arbetsorganisation, hälsa, arbetsmiljö, rehabilitering,

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till KPMG att granska bokslut och årsredovisning per 2013-12-31, se bifogad rapport.

Läs mer

FAS 05. Lokalt kollektivavtal. Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan. Munkedals kommun. Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5

FAS 05. Lokalt kollektivavtal. Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan. Munkedals kommun. Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5 FAS 05 Lokalt kollektivavtal Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan Munkedals kommun Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5 Sida 2 av 9 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. Gemensamma åtaganden

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Med ett helhetsperspektiv på hållbar hälsa och goda arbetsmiljöer

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2011 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2011. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2011 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2011. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2011 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2011 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun

Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lindh Marie-Louise Datum 2015-04-07 Diarienummer KSN-2015-0823 Kommunstyrelsen Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns

Läs mer

SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE. Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner avseende gemensam lönefunktion 2014-01-01

SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE. Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner avseende gemensam lönefunktion 2014-01-01 SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner avseende gemensam lönefunktion 2014-01-01 1 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Värdkommun... 3 4 Nämndens sammansättning

Läs mer

Samverkansavtal 2005-05-09

Samverkansavtal 2005-05-09 2005-05-09 Samverkansavtal Inom kommuner och landsting har parterna på arbetsmarknaden träffat en överenskommelse om Förnyelse, Arbetsmiljö Samverkan (FAS 05), som är en utveckling av tidigare centrala

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Den personalekonomiska redovisningen innehåller uppgifter i form av fakta och analyser, samt nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser värden gällande

Läs mer

Kungörelse 2015-05-12. Norra Västmanlands ekonominämnd sammanträder. Tid: Onsdagen den 20 maj 2015, klockan 9.30 Plats: Kommunhuset, Norberg

Kungörelse 2015-05-12. Norra Västmanlands ekonominämnd sammanträder. Tid: Onsdagen den 20 maj 2015, klockan 9.30 Plats: Kommunhuset, Norberg Kungörelse 2015-05-12 Norra Västmanlands ekonominämnd sammanträder Tid: Onsdagen den 20 maj 2015, klockan 9.30 Plats: Kommunhuset, Norberg Ärenden 1. Protokollsjustering 2. Budget för år 2016-2018 3. Effektmål

Läs mer

Tyresö i siffror 2007

Tyresö i siffror 2007 Tyresö i siffror 2007 1 Innehåll Befolkning 5 Bostäder 7 Miljöstatistik 9 Sysselsättning 10 Social service 13 Barn, skola och utbildning 14 Kultur och fritid 17 Ekonomi 18 Kommunfullmäktige 19 2 3 Befolkning

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Personalpolitik Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Policy Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2005-06-16, Kf 39/05 Ansvar Personalchef Personalpolitik Kävlinge

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari april med årsprognos visar på ett resultat på 25,2 mnkr vilket är 20,2 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 1 Förvaltningsberättelse 1.1 Uppstart och bildande

Läs mer

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE Samverkan FAS VÄRDEGRUND Kommunens värdegrund är ett förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör i vårt arbete. Alla ska behandlas rättvist, våra relationer ska kännetecknas av öppenhet och gott bemötande.

Läs mer

POLICY FÖR ALTERNATIVA DRIFTFORMER FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-01-27, 10

POLICY FÖR ALTERNATIVA DRIFTFORMER FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-01-27, 10 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING POLICY FÖR ALTERNATIVA DRIFTFORMER FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-01-27, 10 ATT GÄLLA FR O M 2005-03-01 Syfte Västerviks kommun vill tydliggöra förutsättningar

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Vansbro kommun i korthet 2013

Vansbro kommun i korthet 2013 Vansbro kommun i korthet 2013 De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2013. Sammanfattningen handlar i stora drag om fyra frågor som är viktiga för alla som bor i Vansbro kommun

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Blad 1 BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Antagna av kommunfullmäktige 13 mars 2014 (Ersätter tidigare beslutad hälsopolicy KS 2004-08-25 samt Arbetsmiljöbestämmelser med riktlinjer för systematiskt

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 Sunne KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

Översyn av chefsorganisation

Översyn av chefsorganisation PM 1 (5) Datum Diarienr/Dplankod 2011/295 Centrala förvaltningen Staben Åsa Nylander, Controller 0224 361 75 (även mobil) asa.nylander@heby.se Kommunstyrelsen Översyn av chefsorganisation Förslag till

Läs mer

Fakta om Södertälje UPPDATERAD OKTOBER 2010

Fakta om Södertälje UPPDATERAD OKTOBER 2010 Fakta om Södertälje UPPDATERAD OKTOBER 2010 Södertälje knutpunkten Södertälje är ingen vanlig svensk stad. Långt därifrån. Sedan urminnes tider är Södertälje en viktig handelsplats, en knutpunkt där stad

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisonskonsult Granskning av årsredovisning 2014 Kalix kommun Mars 2015 Innehållsförteckning 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga och metod...

Läs mer

Godkännande av dagordning. Verksamhetscheferna informerar. Ou-budget 2014 och verksamhetsmål 2014. Lokala värdighetsgarantier.

Godkännande av dagordning. Verksamhetscheferna informerar. Ou-budget 2014 och verksamhetsmål 2014. Lokala värdighetsgarantier. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens omsorgsutskott KALLELSE till sammanträde Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö Tid: Onsdag 16 oktober 2013 kl. 08:30 1. Val av

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA i Robertsfors Kommun ... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv kommun med hög livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER

Läs mer

Personalbokslut 2010 för Karlskoga och Degerfors kommuner

Personalbokslut 2010 för Karlskoga och Degerfors kommuner Personalbokslut 2010 för Karlskoga och Degerfors kommuner Tjänsteskrivelse 2011-03-25 Handläggare: Jenny Alpmyr, Personalavdelningen FHN 2011.0042 Folkhälsonämnden Personalbokslut 2010 för Karlskoga och

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport april 2014

Ekonomisk månadsrapport april 2014 Kommunstyrelsens kontor 2014-05-19 Ekonomisk månadsrapport april 2014 Månadsrapportens syfte är att ge en snabb bild av det ekonomiska läget och hur viktiga poster i kommunens ekonomi utvecklas. Rapporten

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

FRAMTIDSPLAN. Grästorps kommun Kommunförvaltningen Social verksamhet 2014-05-15. Framtidsplan. Social verksamhet 2014-2020 1/5

FRAMTIDSPLAN. Grästorps kommun Kommunförvaltningen Social verksamhet 2014-05-15. Framtidsplan. Social verksamhet 2014-2020 1/5 2014-2020 1/5 för 2014-2020 ens ambition är att ge en tydlig inriktning för verksamhets utveckling på kortare och längre sikt fram till år 2020. Utmaningen handlar i grunden om hur vi ska kunna vidareutveckla

Läs mer

STÖD OCH OMSORG HANINGE I SIFFROR * Siffrorna gäller december 2012 till november 2013.

STÖD OCH OMSORG HANINGE I SIFFROR * Siffrorna gäller december 2012 till november 2013. HANINGE I SIFFROR VISSTE DU DET HÄR OM HANINGE? De vanligaste tilltalsnamnen i Haninge är Mikael och Anna, och det vanligaste efternamnet är Andersson. De vanligaste namnen bland nyfödda Haningebor är

Läs mer

Personalekonomisk redovisning med hälsobokslut Pajala kommun 2013

Personalekonomisk redovisning med hälsobokslut Pajala kommun 2013 Personalekonomisk redovisning med hälsobokslut Pajala kommun 2013 I nnehållsförteckning PERSONALEKONOMISK REDOVISNING 3 Personalstruktur 3 Tillsvidareanställd personal 3 Tidsbegränsat anställda 3 Åldersstruktur

Läs mer

Årsprognos 106 898,0-9 506,6 7 089,6 500

Årsprognos 106 898,0-9 506,6 7 089,6 500 Prognos maj 2015 Årsbudget Årsprognos Avv_årsb_årsp Totalt 97 391,4 106 898,0-9 506,6 101 EKONOM ICHEF 7 589,6 7 089,6 500 Vakant ekonomtjänst. Tjänst som utredare blir vakant från och med 1 september.

Läs mer

Nämndens uppdrag. Årets händelser. Ekonomi

Nämndens uppdrag. Årets händelser. Ekonomi Nämndens text till årsredovisning År: 2012 Period: December Nämnd: Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Nämndens uppdrag Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning har ansvaret

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Om kommunen. Bra service kostar pengar. Information om Arvika kommuns verksamhet

Om kommunen. Bra service kostar pengar. Information om Arvika kommuns verksamhet Bra service kostar pengar Det kostar naturligtvis mycket pengar att ge all den service som kommuninvånarna vill ha och behöver. Därför måste vi som bor i kommunen betala skatt. Men skattepengarna räcker

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Gällande från och med 2011-04-01 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter... 3 Åtagande... 3 Samverkansgruppen det representativa inflytandet... 4 Arbetsplatsträffen

Läs mer