ÅRSREDOGÖRELSE BOKSLUT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOGÖRELSE BOKSLUT"

Transkript

1 ÅRSREDOGÖRELSE och BOKSLUT 2011 SKINNSKATTEBERGS KOMMUN

2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE - förord till bokslutet Kommunens organisation...3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...6 Omvärldsanalys...6 Politisk organisation...10 Kommunen som arbetsgivare Ekonomisk översikt...19 VERKSAMHETSREDOVISNING...21 Sektor barn och utbildning...22 Sektor vård och omsorg...28 Sektor teknik och service...35 Redovisning av VA-verksamheten...40 Ledningsutskottets Sektorer och administration...42 Sektor kultur och fritid...43 Sektor samhällsskydd och beredskap...45 Sektor näringsliv och utveckling...48 Administration...50 Miljö- och byggnadsnämnden...51 EKONOMISK REDOVISNING...56 Driftredovisning...56 Investeringsredovisning...57 Resultaträkning...58 Balansräkning...59 Kassaflödesanalys...60 Noter...61 Nyckeltal...65 Redovisningsprinciper...66 REVISIONSBERÄTTELSE

4

5 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE - förord till bokslutet 2011 Skinnskattebergs ekonomi fortsätter att vara stark. Under 2011 har kommunen styrts av en majoritetskoalition bestående av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Enligt organisationen Kommunforskning i Västsverige som analyserat kommunerna i Västmanland utifrån en rad parametrar så har Skinnskatteberg tillsammans med Västerås och Fagersta liksom föregående år den starkaste ekonomin, både resultatmässigt och när det gäller beredskap på längre sikt. Förutom det målmedvetna intensiva arbetet med att ha budgeten i balans, har skolutvecklingsarbetet inom grundskolan fortsatt och börjar nu visa mycket goda resultat. Jag vill här också nämna ytterligare ett litet axplock av vad som gjorts under 2011: Ett viktigt beslut har tagits under året om att bygga om och omdisponera några kommunala lokaler. Ombyggnationen av en del av Klockarbergsskolan för att inrymma fritidshem har påbörjats. Beslutet innebär också att Sotvretsgården fylls med förskoleverksamhet och att ett LSS-boende kommer att starta i Solrosens lokaler. Projektering av den nya vattentäkten i Färna och vattenledning till centralorten har slutförts under året. Arbetet startar vintern 2011/2012. Skinnskatteberg har blivit Finskt förvaltningsområde. Ca 23 % av Skinnskattebergs befolkning har anknytning till Finland och genom denna åtgärd kommer finskspråkig service till sverigefinnarna att öka. Kommunen har tecknat avtal om att ta emot ensamkommande flyktingbarn. Verksamheten är placerad på Folkhögskolan Smedjan och har 12 platser. Kommunens Cykel- och Skatepark invigdes i maj En satsning på friluftsbadet i Sandviken i södra kommundelen gjordes under året, med bl a nya bryggor. Det är viktigt att vi fortsätter att föra en strikt ekonomisk politik som hela tiden har en budget i balans i sikte. Enligt alla prognoser så kommer de närmaste åren att bli kärva för Sveriges kommuner. Därför är det viktigt att den ekonomiska medvetenheten fortsätter att vara hög både inom politiken och ute i verksamheterna. Den negativa befolkningsutvecklingen som kommunen har haft under flera år har bromsat in en aning, 45 människor har avlidit och 27 barn har blivit födda (-18). 319 personer har flyttat från kommunen och 303 personer har flyttat in (-16). Totalt har befolkningen alltså under 2011 minskat med 34 personer. Antalet invånare vid årsskiftet var Befolkningsutvecklingen är fortfarande den stora utmaningen för kommunens politiker att hantera under den kommande mandatperioden. Lars Andersson Ordförande i Kommunstyrelsen 2

6 Kommunens organisation Politisk organisation Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen. Ledamöterna, som representerar olika partier, utses genom allmänna val för en period på fyra år. Kommunfullmäktige kan utse tillfälliga beredningar för vissa större frågor. Skinnskattebergs kommun har en politisk organisation med två ansvariga nämnder, kommunstyrelsen och miljö- och byggnadsnämnden. Kommunstyrelsen har ansvaret för alla genomförandefrågorna förutom ärenden handlar om miljöoch bygg. Mandatfördelning i kommunfullmäktige: År 2011 Moderata samlingspartiet 2 Centerpartiet 2 Folkpartiet liberalerna 10 Arbetarpartiet Socialdemokraterna 12 Vänsterpartiet 2 Miljöpartiet de gröna 2 Sverigedemokraterna 1 Totalt 31 3

7 Förvaltningsorganisation Skinnskattebergs kommuns förvaltningsorganisation består av en gemensam administrativ stab bestående av Kansli- och personalavdelning, Ekonomi- och IT-avdelning och sex verksamhetssektorer inom kommunstyrelsens område samt miljöavdelning och byggnadsavdelning inom miljöoch byggnadsförvaltningen. 4

8 Kommunal samverkan Norra Västmanlands Utbildningsförbund Norra Västmanlands Utbildningsförbund, (NVU) bildades 1997 av Fagersta, Norberg och Skinnskattebergs kommuner varvid medlemskommunerna gav förbundet fullmakt att sköta de åtaganden som en kommun har när det gäller gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning. Vuxenutbildningen består av olika skolformer: grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning, svenska för invandrare och särvux. Förbundet är också huvudman för regionens lärcentra. Norra Västmanlands Samordningsförbund Norra Västmanlands samordningsförbund, (NVSam) har till uppgift att finansiellt samordna rehabilitering i kommunerna Fagersta, Norberg, Skinnskatteberg, Surahammar, Hallstahammar och Sala. Övriga medlemmar i förbundet är landstinget, försäkringskassan och länsarbetsnämnden i Västmanland. Förbundets ändamål är att underlätta eller förbättra möjligheterna för individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser, så att dessa ska kunna förbättra sin förmåga att utföra ett förvärvsarbete och därigenom stärka sina möjligheter till egen försörjning. Västmanland-Dala Lönenämnd Västmanland-Dala lönenämnd är en gemensam nämnd för lönesamverkan mellan kommunerna Fagersta, Avesta, Hedemora, Norberg och Skinnskatteberg (FAHNS). Nämnden fullgör de samverkande kommunernas uppgifter inom löneområdet genom att driva en gemensam löneadministration. Övrig samverkan Kommunen samarbetar i olika frågor med många olika aktörer. Bland dessa kan nämnas; Vafab Miljö (sophantering), Förenade Småkommuners försäkrings (FSF) AB, Kommuninvest, Västmanlands Lokaltrafik (VL), Västmanlands Kommuner och landsting (VKL), Mälardalsrådet, Leader Bergslagen, Intresseföreningen Bergslaget. Kommunen är även med i Projektet Bergskraft Bergslagen som är ett projekt som primärt arbetar med frågor kring framtiden i gruvnäringen. 5

9 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Omvärldsanalys "Skinnskatteberg - liten och välskött men hög skatt" Externa bedömare, Kommunexperten, beskriver i juni 2011 Skinnsskattebergs kommuns finansiella läge med sammanfattning: Kommunens största problem att den skattekänsliga samhällsbyggargenerationen år flyttar från kommunen och att detta läge förvärrades en skattehöjning I övriga ekonomiska avseenden bedöms att kommunens vardagsekonomi numera sköts föredömligt. Bedömningen menar att kommunens ska se den välskötta vardagsekonomin som en attraktiv styrka "som det ska skrytas med". Man råder kommunen att ägna tid åt framtidsfrågorna och förbättra det lokala företagsklimatet genom små årliga skattesänkningar som det enligt bedömarna finns utrymme för. Vidare konstaterar man att kommunen pressat kostnaderna under de senare åren för att försvara ett högt överskott. Antalet anställda per tusen invånare har minskat från 103 till 70 år 2009 men fortfarande indikeras en övertalighet med ett antal anställda. (Källa: Kommunexperten nummer 6/2011). Ekonomi Den kommunala ekonomin är under kontroll. Verksamheterna och resurserna går i stort hand i hand. Det viktigt att arbetet med omställningar fortsätter på områden där behoven ändras och att olika mätmetoder utvecklas för att säkerställa en så kvalitativ och effektiv verksamhet som möjligt. Framtiden Den sannolika framtidsbilden är att kommunen får även fortsättningsvis arbeta hårt för att arbeta med åtgärder för att minimera befolkningsminskningen, överväga servicenivåer, prioritera bland investeringar och samtidigt bedriva förbättringar inom de olika verksamheterna samt ytterligare söka samverkansformer med näraliggande kommuner och andra organisationer. En stor utmaning för alla kommuner är att anpassa kostnaderna för gymnasieskolan till de avsevärt minskade elevkullar samtidigt som statsbidrag dras in i samband med den nya gymnasiereformen. I Skinnskatteberg beslutade Kommunstyrelsen under våren att en extern utredning görs som ska redogöra för förutsättningarna för vår kommun i gymnasiesamverkan i Norra Västmanlands Utbildningsförbund (NVU). Utredningen är klar och är föremål för analys inom kommunen i dagsläge. Omvärldsanalys - tendenser Kommunerna har många stora utmaningar framöver. Behoven och resurserna för olika kommunala verksamheter skiftar snabbt, beroende på storleken på barnkullar, regelförändringar och reformer, befolkningens flyttmönster och inte minst konjunkturläge. Utmaningen är att anpassa verksamheten efter skiftningarna. 6

10 De områden där kostnadsutvecklingen bedöms som mest osäker är inom sociala verksamheter, främst gäller detta ekonomiska bistånd, placeringar på institution och i familjehem samt omsorg om funktionshindrade. Många kommuner har under de senaste åren arbetat med besparingar, åtgärdsplaner och effektiviseringar för att täcka kostnadsökningar inom vissa områden och skapa utrymme till angelägna satsningar inom andra områden. Över 40 procent av kommunerna planerar avgiftshöjningar, främst inom området vatten och avlopp. I kommunerna läggs allt mer fokus på vad vi faktiskt får ut av insatta resurser i form av resultat och kvalitet. Ett framgångsrikt utvecklingsarbete behöver inte nödvändigtvis kräva mer resurser. Det verkar snarare vara hur resurserna används som spelar roll. Därmed inte sagt att resurserna saknar betydelse för vilken kvalitet och vilka resultat som uppnås. Med begränsade resurser och ökat behov av offentliga tjänster krävs ett kontinuerligt utvecklingsarbete på såväl lokal som central nivå i syfte att öka effektiviteten. Olika sätt att utföra tjänsterna prövas och förutsättningarna för alternativa utförare förbättras. Samverkanslösningar mellan kommuner måste införas på allt fler områden. SKL:s långtidsbedömning visar ett framtida finansieringsproblem när invånarnas behov av och krav på servicen ökar. Det kommer att ställa ännu större krav på att använda de resurser som finns på bästa möjliga sätt. Källa: SKL. Ekonomirapporten. December 2010 Om kommunernas och landstingens ekonomi Modell och arbetssätt för målstyrning samt måluppfyllelse Skinnskattebergs kommun har sedan 2007 en styrmodell som bygger på teorin om balanserad styrning. Detta innebär att de politiska målen formuleras i mål på fullmäktige-, nämnd- och utskottsnivå och följs upp två gånger per år. I samband med budget fastställer fullmäktige mål för god ekonomisk hushållning. I denna modell ska verksamheterna ses ur fem olika perspektiv: medborgare/kund, medarbetare, arbetssätt/processer, utveckling/tillväxt och ekonomi. Målet är man ska hitta den balansen mellan perspektiven för att nå de uppsatta målen och visionen. Uppföljning av kommunens verksamhet sker genom regelbunden ekonomiuppföljning, delårsrapport och årsredovisning. För de flesta av kärnverksamheterna finns ett antal nyckeltal. De ska visa om verksamheten är på väg att uppnå målen eller visa hur långt man kommit. Kommunen har inte använt sig av fastställda indikatorer i målarbetet utan arbetar utifrån en s.k. upplevd måluppfyllelse vilket innebär att de förtroendevalda i kommunstyrelsen och utskotten tillsammans med chefstjänstemännen gör en bedömning av måluppfyllelsen. I samband med bokslutet diskuterar tjänstemannaledningen den kommunövergripande måluppfyllelsen och redovisar ledningen bedömning till kommunstyrelsen. 7

11 Måluppfyllelse KS Önskat läge: Skinnskatteberg - en föregångskommun i Bergslagen med ökad sysselsättning, inflyttning och ekonomi som växer Mål - perspektiv Helår Måluppfyllelse/analys/ Upplevd MEDBORGARE/KUND Nyckelfaktorer: Nöjda medborgare och kunder, goda och rättvisa villkor och ett bra företagsklimat Förbättra medborgarservicen Hög grad Följer föreskrifterna om handläggningstider inom barnomsorg, IFO samt äldreomsorg Veckobrev från skolan, Sektor kultur och fritid, Ökad tillgänglighet gn turistbyrån, Förvaltningsområde för finska språket inrättat, Enhetliga metoder för kundmätning av kommunens service Helt SCB:s kommunmätning skall göras 2012 Deltagit i Öppna jämförelser, Förbättra och öka den elektroniska administrationen och servicen Relativt hög grad Elektroniska blanketter från Kommentus, Digitalisering av egna blanketter pågår. Köpt HR-support för rekrytering, Skolans information är integrerad i www. skinnskatteberg.se, beslut av inköp av digitalt kommunikationssystem Skola- Föräldrar. Likforma och kvalitetssäkra information och dokumentation Delvis Ny grafisk profil har implementerats, protokollsgruppen arbetar för att ta fram likformade protokoll/mallar, Arkivarie anställd 1 år, Tvåspråkig informatör anställd, Dokumenthanterings utbildning för personalen, Förbättrad service genom att anställa tvåspråkiga medarbetare, Genom Folkhälsorådet aktivt arbeta med Folkhälsoplanen Delvis Nystart i Folkhälsoråd, BRÅ bildats två Medborgarmöte har genomförts, Samverkansdokument med Polisen, Hälsospåret beslutat. Arbeta för att minska utanförskapet, att minska beroendet av försörjningsstöd Delvis Beroendet av ekonomiskt bistånd har minskat, Ca 20 personer i AMA, Länets lägsta arbetslöshet, Lotsen - en framgångsrik verksamhet för minska utanförskap, Integrationsarbetet för ensamkommande flyktingungdomar har påbörjats. Arbetsmarkanadsenheten skall bedriva förebyggande arbete och prioritera målgruppen ungdomar och yngre vuxna (under 25 år) Helt Inga ungdomar går på ekonomiskt bistånd utan motprestation, Arbeta fram nya rutiner för välkomnande av? En årlig företagsmässa Helt Mässa hållits i maj 2011 under namnet namnet Företagsexpo Under året genomföra en företagarenkät i samarbete med företagarna Inte alls Muntlig enkät har genomförts. Ett företagsnätverk med tät dialog bildats. Samverkan med Företagarna Norra Västmanland. MEDARBETARE Nyckelfaktorer: Motiverade medarbetare med rätt kompetens, god arbetsmiljö, sjukfrånvaron ska minska i kommunen, rekryteringspolicyn grunden för alla anställningar Kompetensinventering och program för kompetensutveckling Hög grad Via utvecklingssamtal personal, Kulturskolan och bibliotek deltar i EU-projekt, Äldreomsorg kompetensinventering (NVU) och kompetensutveckling påbörjad, Kompetensutveckling förskolan med kommunala utvecklingsmedel, Säkerställa ledningsfunktionerna i kommunen med anledning av pensionsavgångar Helt Inte aktuellt under 2011, Planering inför pensionsavgångar i framtiden pågår, Ledningsutveckling för KC ledningsgrupp uppstartat, 1-2 ggr /år skall arbetsmiljö, sjukfrånvaro osv redovisas till kommunstyrelsen Helt Systematiska arbetsmiljöarbetet har reviderats och implementeras under våren Redovisning görs i del- och helårsbokslut, Sjukfrånvaron skall minska med minst 0,5 % - enheter Delvis Personalbokslut

12 ARBETSSÄTT/PROCESSER Effektiv budgetprocess som grundar sig på styrkortet Helt Processen effektiv grundar sig på styrkort? En fungerande ny organisation Hög grad Ny politisk organisation, ny tjänstemannaorganisation Utveckla mål- och resultatstyrningen ända ut i arbetslagen Hög grad Omarbetning av styrsystemet har gjorts för 2012 Samarbete/samverkan med andra utförare ska utvecklas för bästa effektivitet Hög grad Via diverse samverkansformer: MBN, Vafab, NVU, Bergslaget, FAHNS, VKL, SKL, Af, FK LTV, SLU, NV-Sam, TVG, VMKF, Smedjebackens räddningstjänst, MBR, Landstinget, VL AB, SDR, Fagersta kommun, etc Skapa ett interaktivt blankettsystem Delvis Skall göras under 2012 Förbättra den systematiska omvärlds- bevakningen Hög grad Via olika nätverk och samverkan UTVECKLING/TILLVÄXT Nyckelfaktorer: Positiv befolkningsutveckling, låg ungdomsarbetslöshet, samverkan och utbyte med omvärlden och Anpassning av verksamheterna utifrån den demografiska utvecklingen Marknadsföra på vilka sätt kommunen kan stödja nya invånare, nya företagare osv Delvis Arbeta fram nya rutiner för välkomnande av nya invånare och företag, Kommunikationsstrategi antas under 2012, Följa upp och utveckla översiktsplanen Delvis Pågår Ökad planering för tillväxt av sjönära boende Delvis Pågår Utveckling av samverkan med förenings- verksamheten Hög grad Assistent anställd, SSK, Judo, Ett kulturliv för alla, SISU, Finska Föreningen, Bowlingklubben, SLU Studentkår, Kulturföreningar i samverkan, Grannsamverkan, Kulturföreningarna, Leader Bergslagen, Sensus (Körstämman), m.fl. Höja kvaliteten i skolan Hög grad Utvecklingsprojektet Ny skola, Nya möjligheter pågår, Biträdande rektor har rekryterats, Fritidslokaler nyproduceras, Främja åtgärder som syftar till att stärka förutsättningarna för barn och ungdomar att lyckas med utbildning och arbete Hög grad Skolbarnsomsorg flytt till skolan Kulturskola placerad som nr 8 i Lärarförbundets ranking Fritidsgård: generöst öppethållande och program Genomföra minst ett nytt samverkansområde t ex infrastrukturfrågor Delvis MBN utredning pågår Årligen återkommande två strategidagar med omvärldsanalys Delvis Målarbete Anpassning av verksamheterna utifrån den demografiska utvecklingen Helt Pågår EKONOMI Nyckelfaktorer: Stabil ekonomi och effektivt resursutnyttjande Ta fram en ny nyckeltalsanalys Inte alls Ses över under 2012 Skapa resultatöverskott enligt ekonomistyrnings- reglerna Helt Anpassning av verksamheten efter den demografiska utvecklingen Helt Fortlöpande översyn pågår 2 mkr avsätts för verksamhetsutveckling under planperioden Helt Avsatts 1 milj årligen till utvecklingsinsatser Måluppfyllelsegrader: Helt uppfyllt, hög grad, relativt hög grad, delvis, låg grad, inte alls 9

13 Politisk organisation Skinnskattebergs kommun har sedan år 2008 en politisk organisation med kommunstyrelse och miljö-och byggnadsnämnd. Kommunstyrelsen har fyra utskott: ledningsutskott, vård- och omsorgsutskott, barn- och utbildningsutskott och tekniska utskottet. Kommunfullmäktige har beslutat att förbättringar/anpassningar av 2008 års organisation ska genomföras från och med Kommunstyrelsen har uppgift att se till att riktlinjer och mål som beslutats av fullmäktige verkställs och ha uppsikt över miljö- och byggnadsnämndens och valnämndens verksamhet samt leda och samordna utvecklingen av den kommunala demokratin, personalpolitiken och sköta den ekonomiska förvaltningen. Kommunstyrelsens ledningsskott har som uppgift att bereda ärenden till kommun-styrelsen och besluta i ärenden enligt kommunstyrelsens delegationsordning. Ledningsutskottet utgör kommunens Krisledningsnämnd och Personalutskott. Ledningsutskottet har att under året följa upp verkställandet av besluten, och ett omfattande utvecklingsarbete pågår parallellt i den politiska organisationen och förvaltningsorganisationen. Den av kommunstyrelsens utsedda särskilda beredningen för arvodesfrågor hat tagit fram nya regler för arvoden. En särskild beredning för delegationsfrågor påbörjade sitt arbete och har som uppdrag att se över kommunstyrelsens delegation. Beträffande miljö- och byggnadsnämnden har en utredning med hjälp av extern resurs genomförts i syfte att fastställa förutsättningarna, dels för vad som krävs för att långsiktigt organisera verksamheten. Kommunstyrelsen har uppdragit till kommunchefen att utreda möjligheterna till en framtida samverkan med Västmanland-Dalarna Miljö- och byggnadsnämnd i Avesta. Arbetet pågår. Fullmäktiges presidium bedriver ett utvecklingsarbete som innebär revidering av fullmäktiges arbetsordning, anordnande av utbildningsdagar för förtroendevalda och i övrigt att metodiskt arbeta med utveckling av presidiets och fullmäktiges arbetsformer. 10

14 Kommunen som arbetsgivare Om anställning Skinnskattebergs kommun har en personalintensiv verksamhet. Våra medarbetare har olika anställningsformer där tillsvidareanställning är vanligast. Förutom tillsvidareanställd personal finns även visstidsanställd personal inom kommunen. Visstidsanställd personal kan vara vikarie för frånvarande personal, visstidsanställd med anledning av att personen har uppnått 67 år eller allmän visstidsanställning. Visstidsanställd personal med anställning längre än tre månader ska, enligt kommunernas avtal, vara månads-avlönade varför benämningen månadsanställd ofta används för tillsvidare- och visstids-anställda, under förutsättning att de är visstidsanställda längre än tre månader. Kommunen har även ett antal så kallade intermittent anställda. Vid intermittent anställning görs en överenskommelse om anställning vid varje tillfälle, oftast handlar det om korta sjukvikariat. En annan benämning än intermittent anställning är timanställning. I kommunen finns en Räddningstjänst i beredskap. Det innebär att de flesta av våra brandmän har en annan huvudarbetsgivare och hos oss är de tillsvidareanställda men beredskapsanställda. Eftersom de är beredskapsanställda innebär det att de inte har någon sysselsättningsgrad registrerad varför de inte finns med i det totala antalet årsarbetare. Intermittent anställd personal har inte heller någon sysselsättningsgrad registrerad eftersom denna varierar beroende på anställningstillfälle. De intermittent anställda finns därför heller inte medräknade i kommunens totala antal årsarbetare. Inom en personalintensiv verksamhet som kommunen är varierar antalet anställda under året. Under semesterperioden har vi naturligtvis fler anställda, främst inom vård och omsorg där bemanning krävs dygnet runt och vi anställer ett flertal vikarier för att ordinarie personal ska kunna ha semester. En anställd person kan ha flera anställningar. En undersköterska kan tillexempel vara tjänstledig från sin ordinarie tjänst för att vikariera på en annan tjänst inom kommunen. Personalredovisningen vid årets slut bygger på mätningar gjorda den 31 december Antal medarbetare Kommunen hade vid årets slut 290 tillsvidareanställda, varav 22 stycken beredskapsanställda brandmän. Jämfört med föregående år har antalet tillsvidareanställda ökat med totalt tre personer. Tabellen nedan visar antalet tillsvidareanställda per avdelning och sektor den 31 december Eftersom en omorganisation har skett under året är det inte möjligt att jämföra antalet anställda per sektor med tidigare år. Antalet intermittent anställda var 131 stycken. 11

15 Antal tillsvidareanställda per sektor/avdelning, Omräknade Kvinnor Män Totalt heltider Ekonomi- och IT avdelning ,00 Kansli- och personalavdening ,50 Sektor barn och utbildning ,30 Sektor vård och omsorg ,86 Sektor kultur och fritid ,05 Sektor Teknik och service ,89 Sektor samhällsskydd och beredskap ,00 Sektor näringsliv och utveckling ,00 Miljö- och byggnadsavdelning ,00 Totalt ,60 Årsarbetare Antalet årsarbetare innefattar samtliga månadsanställda inom kommunen, oavsett anställningsform, omräknat till heltider. Tabellen nedan visar att antalet årsarbetare har ökat med 12,64 sedan föregående år. Ökningen beror främst på att kommunen under hösten startat en ny verksamhet inom Sektor vård och omsorg, boendet Smedjan för ensamkommande flyktingbarn. Antal årsarbetare 31 december ,14 260,5 272,5 Sysselsättningsgrad Av kommunens månadsanställda var vid årets slut 66 procent heltidsanställda. Jämfört med föregående år är det en ökning med 2 procent. Av diagrammen nedan framgår att en högre andel av kvinnorna, 37 procent, har deltidsanställning. Av männen har 22 procent deltidsanställning. 12

16 Sysselsättningsgrad och kön (%) Heltid Deltid Kvinnor Män Personalstruktur Skinnskattebergs kommun är en kvinnodominerad arbetsplats. 81 procent av de anställda är kvinnor. Medelåldern är 49 år. Diagrammet nedan visar åldersfördelningen inom kommunen. Andelen medarbetare i de lägre åldrarna har ökat något medan andelen medarbetare i åldern 60 år och uppåt har minskat under åren Åldersfördelning (%) 50 %

17 Pensionsavgångar Under året har sex personer avgått med ålderspension. Kommande år förväntas årliga pensionsavgångar med cirka tre procent av kommunens tillsvidareanställda medarbetare. Inom fem år beräknas cirka 16 procent av kommunens tillsvidareanställda avgå med ålderspension. Tabellen nedan visar antal personer inom respektive avdelning och sektor som uppnår 65 års ålder Uppnår 65 års ålder Ekonomi- och IT avdelning Kansli- och personalavdelning Sektor barn och utbildning Sektor vård och omsorg Sektor kultur och fritid 1 Sektor Teknik och service Sektor samhällsskydd och beredskap Sektor näringsliv och utveckling Miljö- och byggnadsavdelning 1 Totalt Personalkostnader Kostnaderna för personalen uppgick under året till 126,6 tkr, inklusive PO-pålägg vilket motsvarar 52,9 procent av kommunens totala kostnader. I december 2011 var medellönen, motsvarande heltid, för tillsvidareanställda kr. Kvinnors medellön var kr och männens kr. Mer- och övertid För 2011 uppgick det totala antalet mer- och övertidstimmar till 8249 timmar vilket motsvarar cirka 4,38 årsarbetare. Jämfört med samma tidpunkt föregående år har antalet mer- och övertidstimmar ökat med totalt 223 timmar. 14

18 Frånvaro och frisktal Tabellen nedan visar sjukdomsrelaterad frånvaro inom kommunen totalt Den totala sjukfrånvaron har minskat något medan långtidssjukfrånvaron, 60 dagar eller mer, ökar. Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaron enligt lagen om kommunal redovisning (%) Total sjukfrånvaro i procent av tillg. arbetstid 4,93 5,25 5,22 4,67 6,16 Därav långtidssjukfrånvaro (60 dgr eller mer) 26,79 17,61 21,66 27,68 38,39 Sjukfrånvaro kvinnor, i proc av tillg arbetstid 5,13 5,02 5,37 4,83 6,21 Sjukfrånvaro män, i proc av tillg arbetstid 4,14 6,12 4,65 3,97 5,93 Sjukfrånvaro åldergrupp 29 år eller yngre 5,52 6,17 4,56 5,43 7,28 Sjukfrånvaro åldersgrupp år 5,21 5,48 6,27 4,91 6,4 Sjukfrånvaro åldersgrupp 50 år eller äldre 4,67 4,99 4,55 4,36 6,04 Sjukfrånvaro i %, kommunen totalt % Total sjukfrånvaro i procent av tillg. arbetstid Därav långtidssjukf rånvaro (60 dgr eller mer) Tabellen visar kostnader för sjukfrånvaron för kommunen totalt Kostnader för sjukfrånvaro (tkr) Sjuklön PO-pålägg Totalt

19 Frisktal Bland kommunens medarbetare var det vid årets slut 36 procent som inte hade någon sjukdag under Frisktalet under åren är konstant. Tillbud- och olycksfallsrapportering Det systematiska arbetsmiljöarbetet handlar om att i det dagliga arbetet uppmärksamma och ta hänsyn till alla förhållanden i arbetsmiljön som kan påverka de anställdas hälsa och säkerhet. Genom rapportering och uppföljning av tillbud och olycksfall finns möjligheten att risker i arbetet upptäcks och åtgärdas i tid samt förebygger att medarbetare drabbas av olycksfall, sjukdom, stress eller andra negativa följder av arbetet. I enlighet med kommunens systematiska arbetsmiljöarbete, SAM, har rapportering och uppföljning gällande olycksfall/arbetsskada skett under året enligt tabellen nedan. Slag, sparkar, bett och rivsår är vanliga rapporteringar, främst från demensboende inom Sektor vård och omsorg. Rapporteringar som gäller hot eller hot om våld har ökat med två rapporteringar sedan föregående år. Från Sektor barn och utbildning saknas rapporteringen helt. Antal rapporteringar per avdelning/sektor Ekonomi- & Kansli- & Barn & Vård & Kultur & Teknik & Samhällsskydd Näringsliv & Miljö- & Orsak till arbetsskadeanmälan IT personal utbildning omsorg fritid service & beredskap utveckling bygg Lyft, vridmoment Förslitning, belastning Halka, snubbla Skär, kläm, bränn, stickskada 3 Slag, sparkar, bett, rivsår 21 Cykelolyckor Hörsel, syn Allergi Stress, utmattningssymtom Psykosocial-/organisatorisk Hot och våld Färdolycksfall till eller från arbetet Övrigt 1 Totalt

20 Arbetsmiljö Kommunen har ett lokalt tecknat samverkansavtal sedan 1 april Under året har en revidering av avtalet påbörjats men parterna har vid årets slut inte kunnat enas fullt ut. Ambitionen med samverkansavtalet är att hälsa och arbetsmiljö ska vara en naturlig del av verksamhetsutveckling genom långtgående integration av medbestämmande-, arbetsmiljö- och verksamhetsfrågor. Samverkansavtalet ska främja ett positivt arbetsklimat och en god arbetsmiljö där inflytande, delaktighet och utveckling är en rättighet för alla anställda. Kommunen ska erbjuda samtliga medarbetare ett årligt medarbetar- och lönesamtal. Kommunen satsar även på hälsofrämjande friskvårdsaktiviteter i form av friskvårdstimme inom de arbetsplatser där verksamheten tillåter. Därutöver satsar kommunen på förebyggande friskvård genom Personalklubbens verksamhet med ett bidrag till klubben på 200 kr per anställd och år. Personalklubben ansvarar för kommunens gym, alla anställda simmar gratis i Fagersta, Lindesberg och Kolsva och det finns möjlighet att få tillbaka upp till 250 kr för erlagd avgift vid deltagande i motionslopp. Därutöver anordnar personalklubben återkommande och nya aktiviteter efter våra medarbetares önskemål. FAHNS kommunerna (Fagersta, Avesta, Hedemora, Norberg och Skinnskatteberg) anordnar årligen gemensam arbetsmiljöutbildning som vänder sig till chefer och skyddsombud. Tema för 2011 var missbruk i arbetslivet samt stress och lösningsfokuserat arbetssätt för att förebygga stress. Totalt deltog cirka 300 personer från samtliga kommuner de båda dagarna. Skinnskattebergs kommun fyllde sina åtta tilldelade platser per dag och utvärderingen visar att arbetsmiljödagarna var givande. Företagshälsovården spelar en stor roll i kommunens arbetsmiljöarbete och efter en upphandling under hösten 2010 tecknades ett nytt avtal med våra tidigare leverantörer Arbetsmiljögruppen i Svealand AB. Avtalet sträcker sig till februari Stödet från företagshälsovården innebär bland annat stöd för chefer och medarbetare vid arbetslivsinriktad rehabilitering, stöd vid upprepad korttidssjukfrånvaro, Hälsoprofilbedömningar, lagstadgade hälsoundersökningar för brandmän och vårdpersonal med nattjänstgöring samt mätningar och hjälp vid inneklimatproblem mm. Hälsoprofilbedömning innebär en tydlig satsning på förebyggande friskvårdsarbete då syftet med hälsoprofilbedömning är att kartlägga medarbetarens hälsotillstånd, hitta och uppskatta friskfaktorer, men också att försöka spåra tidiga tecken på ohälsa. Genom att hälsoprofilbedömning till stor del utgörs av medarbetarens egen bedömning av sin egen hälsa, är en bonuseffekt att det egna hälsomedvetandet ökar. Under året har Hälsocenter besökt politiker och chefer inom kommunen i hopp om att finna samarbetsformer för ökad hälsa. Hälsocenter är en del av landstinget och erbjuder en rad aktiviteter för ökad fysiskt och psykiskt välbefinnande. De flesta av Hälsocenters aktiviteter är kostnadsfria. Under hösten 2011 startades den tredje omgången av Lärande nätverk för ledare. Lärande nätverk för ledare är ett ledarutvecklingsprogram i samarbete mellan AFA Försäkring, Karolinska institutet och HANS kommunerna (Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg) och innebär en strukturerad samtalsmetod med syfte att ge deltagarna en möjlighet att ta upp vardagliga problem och dilemman i chefsrollen. Grupperna leds av en utbildad samtalsledare. Från Skinnskattebergs kommun deltar fyra chefer, varav en är utbildad samtalsledare, i Lärande nätverk för ledare. 17

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun Sida 1 av 10 JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014 för Valdemarsviks kommun Sida 2 av 3 Ordlista... 3 Nulägesbeskrivning Bakgrund... 4 Kommunpolicy:... 4 Personalstruktur... 5 Hälsa... 5 Sjukfrånvaro... 5 Jämställda

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Verksamheterna klarade totalt sett att hålla sig inom de budgeterade ramarna och lämnade ett överskott på 200 tkr.

Verksamheterna klarade totalt sett att hålla sig inom de budgeterade ramarna och lämnade ett överskott på 200 tkr. ÅRSREDOVISNING 2015 I KORTHET Emådalen Foto: Henrik Tingström DET EKONOMISKA RESULTATET Högsby kommun redovisade ett överskott på 11,3 miljoner kronor för 2015. Det är ett bra resultat och innebär överskott

Läs mer

Målstyrning enligt. hushållning

Målstyrning enligt. hushållning www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor Pär Sturesson Cert. kommunal revisor Målstyrning enligt god ekonomisk hushållning Hultsfreds kommun Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Kortversion av Årsredovisning

Kortversion av Årsredovisning Kortversion av Årsredovisning 2015 Förenklad årsredovisning Ängelholm kommuns årsredovisning är en redogörelse av den verksamhet som har bedrivits under året och hur väl verksamhetens utförande stämmer

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Personalbokslut 2015, barn- och utbildningsförvaltningen

Personalbokslut 2015, barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (1) 2016-02-25 BUN 2016.0096 Handläggare Lotta Frisk Personalbokslut 2015, barn- och utbildningsförvaltningen Sammanfattning Barn- och utbildningsförvaltningen tar varje år fram ett

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Tierps kommun Anders Petersson Samir Sandberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr

Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr BESLUTSUNDERLAG Datum 2016-09-01 Sida 1(1) Socialnämnden Ärende Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr 2016-000069 Budget 2017 Dnr 2016-000070 Sammanträdesdagar för socialnämnden

Läs mer

Socialnämnden i Järfälla

Socialnämnden i Järfälla 2014 Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2014 Socialnämnden i Järfälla (samhällsuppdraget) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHET - SAMHÄLLSUPPDRAGET... 2 2. DRIFTBUDGETEN...

Läs mer

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Bilaga 3 Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Inledning Parterna sluter detta avtal med stöd av FAS 05 (Förnyelse-Arbetsmiljö-Samverkan i kommuner, landsting och regioner). Parternas syfte

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Med ett helhetsperspektiv på hållbar hälsa och goda arbetsmiljöer

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017

VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017 VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (dnr 2014:11 / 1) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 1. Inledning Samordningsförbund

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Årsredovisningen innehåller uppgifter i form av fakta, analyser och nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser tiden mellan 1/1 31/12 respektive år

Läs mer

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013

Bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommuniké 2013 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

Personalbokslut 2012

Personalbokslut 2012 Personalbokslut 2012 Personalbokslut 2012 Norrtälje Kommun sammanställer årligen ett personalbokslut som en del av kommunens redovisning. Avsikten med detta är att personalbokslutet ska ge en aktuell bild

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Trelleborgs kommun Anders Thulin Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31 Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje för rehabilitering 2005-03-09 KS-193/2005 026. Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09

Riktlinje. Riktlinje för rehabilitering 2005-03-09 KS-193/2005 026. Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09 Riktlinje 2005-03-09 Riktlinje för rehabilitering KS-193/2005 026 Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09 Riktlinjen anger hur Norrköpings kommun som arbetsgivare ska arbeta med arbetslivsinriktad

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Älmhult Län: Kronobergs län (ovägt medel) Kommungruppering: Kommuner i tätbefolkad region (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun-

Läs mer

Delårsrapport 2012-08-31

Delårsrapport 2012-08-31 Revisionsrapport Delårsrapport 2012-08-31 Vänersborgs kommun Oktober 2012 Håkan Olsson Henrik Bergh Hanna Robinson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Uppdraget...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015 Kävlinge kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Sammanfattning...2 1. Inledning...3 2. Resultatutfall 2014...3 2.1 Utfall

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Revisionsrapport Delårsrapport 2010-06-30 Torsås kommun 15 september 2010 Åsa Bejvall Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 2 2.1 Bakgrund... 2 2.2 Syfte, revisionsfråga och avgränsning...

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Rapport. Finspångs kommun Granskning delårsrapport Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Finspångs kommun Granskning delårsrapport Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Finspångs kommun Granskning delårsrapport 2006-06-30 2006-09-16 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Årsredovisning GULLSPÅNGS KOMMUN

Årsredovisning GULLSPÅNGS KOMMUN Årsredovisning 2012 GULLSPÅNGS KOMMUN Driftredovisning Driftredovisningen visar bokslutet i förhållande till beslutad budget. Verksamheternas driftredovisning visar nettoav - vikelserna d.v.s. intäkter

Läs mer

Bidrag till måluppfyllelse

Bidrag till måluppfyllelse Ansvarsenhet Socialnämnden Bidrag till måluppfyllelse Delårsrapport Hur har verksamheten fortlöpt under årets första åtta månader? Förvaltningen har under de första åtta månaderna arbetat aktivt med den

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Den personalekonomiska redovisningen innehåller uppgifter i form av fakta, analyser och nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser tiden mellan 1/1

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal 1 Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal De centrala parterna har ett gemensamt synsätt om samverkan och kompetens inom hälso- och arbetsmiljöområdet i kommuner och landsting.

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017. Utbildningsnämnd

Verksamhetsplan 2014-2017. Utbildningsnämnd Verksamhetsplan - Utbildningsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Medborgare och kunder har förtroende för verksamheten och våra kunder är delaktiga och har inflytande i verksamheten

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Delårsrapport. Viadidakt

Delårsrapport. Viadidakt Delårsrapport Viadidakt 2011 Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse... 3 1.1 Finansiella mål och ekonomisk analys... 3 1.2 Framtiden... 3 2 Verksamhetsområden... 5 2.1 Samhällsutveckling... 5 2.2

Läs mer

Handlingsplan Arbetsmiljöprogrammet

Handlingsplan Arbetsmiljöprogrammet HANDLINGSPLAN 1 (7) Handlingsplan Arbetsmiljöprogrammet INLEDNING Handlingsplanen innehåller de åtgr som ska genomföras för att målen i arbetsmiljöprogrammet ska uppnås. Samtliga förvaltningar och bolag

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2005-08-23, 79 Reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-28, 107 Reviderat av kommunfullmäktige 2009-04-21, 31 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12,

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2

Läs mer

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...

Läs mer

Revisionsrapport Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn

Revisionsrapport Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn Revisionsrapport Revision 2010 Per Ståhlberg, certifierad kommunal revisor Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn Bo Rehnberg, certifierad kommunal revisor 2011-05-03 Per Ståhlberg, projektledare Samordningsförbundet

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

MÅLUPPFYLLELSER SOCIALNÄMNDEN TERTIAL 2, 2014

MÅLUPPFYLLELSER SOCIALNÄMNDEN TERTIAL 2, 2014 MÅLUPPFYLLELSER SOCIALNÄMNDEN TERTIAL 2, 2014 En måluppföljning ska göras per tertial 2 augusti 2014. Samtliga mål som ska mätas under 2014 och finns i Kommunplanen ska följas upp och kommenteras. Samtliga

Läs mer

bokslutskommuniké 2011

bokslutskommuniké 2011 bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2008

Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2008 Lindesbergs kommun 2009-03-30 Bert Hedberg Certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4

Läs mer

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten VÅRD & OMSORG Gäller perioden 2006-01-01 2008-12-31 enligt beslut i kommunfullmäktige 2005-12-18 153 1 Förord I denna plan för Vård & Omsorg redovisas

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Pär Sturesson Granskning av delårsrapport 2014 Kalmar kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årets resultat 25-års bokslut redovisar ett resultat (förändring av eget kapital) på ca + 3,8 mkr miljoner kronor. Detta innebär att resultatet blev ca 2,5 miljoner kronor bättre än vad som hade beräknats

Läs mer

Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv. Försvarsutbildarna Ystad

Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv. Försvarsutbildarna Ystad 2016-04-30 Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv Försvarsutbildarna Ystad 2016 1 Jämställdhetsplan med mångfaldsperspektiv Lagar Fr.o.m. 1 januari 2009 gäller, Diskrimineringslag, (2008:567). Lagen

Läs mer

Bokslut 2010 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN MISSIV

Bokslut 2010 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN MISSIV UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN 1 (10) 2011-01-24 MISSIV JAKOB FJELLANDER DIREKT: 0224-556 27 DNR 2011/7 UAN NR 11/6 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden MISSIV Bokslut 2010 FÖRSLAG TILL

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Arbetsmiljöplan 2013. Socialnämnden

Arbetsmiljöplan 2013. Socialnämnden Tjänsteskrivelse 2013-02-27 SN 2013.0059 Handläggare: Annika Ljungberg, Personalavdelningen Socialnämnden Arbetsmiljöplan 2013 Sammanfattning Enligt kommunens arbetsmiljöpolicy ska varje nämnd upprätta

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2012 Götene kommun Hans Axelsson Carl Sandén mars 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och metod 2

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Blad 1 BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Antagna av kommunfullmäktige 13 mars 2014 (Ersätter tidigare beslutad hälsopolicy KS 2004-08-25 samt Arbetsmiljöbestämmelser med riktlinjer för systematiskt

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Övertorneå kommun Anneth Nyqvist Revisonskonsult Anna Carlénius Revisonskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund 2 1.2

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport Mars 2010 Lena Sörell Godkänd revisor Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 Våra noteringar från granskningen för respektive avsnitt framgår

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Hallsbergs kommun. Oktober Lars Wigström. Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Delårsrapport Hallsbergs kommun. Oktober Lars Wigström. Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Hallsbergs kommun Oktober 2009 Lars Wigström Certifierad kommunal revisor 200X-XX-XX Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2

Läs mer

Socialnämndens Verksamhetsplan 2014

Socialnämndens Verksamhetsplan 2014 Socialnämndens Verksamhetsplan 2014 SOCIALNÄMND Kommunfullmäktige 18 juni 2013 2014 2015 2016 Kommunbidrag, tkr 453 592 444 300 444 371 varav: serviceutökning, tkr 2 000 priskompensation, tkr 1 910 engångsanslag,

Läs mer

1(9) Budget och. Plan

1(9) Budget och. Plan 1(9) Budget 2016 och Plan 2017-2018 2(9) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bygger sin samverkan på en gemensam målsättning att få fart på utvecklingen

Läs mer

Personal- och kompetensförsörjning

Personal- och kompetensförsörjning www.pwc.se Revisionsrapport Pär Sturesson Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Personal- och kompetensförsörjning Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (dnr 2013:12 / 1) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 1. Inledning Samordningsförbund

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer