Samlad bild av strategisk kompetensförsörjning inom Luleå kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samlad bild av strategisk kompetensförsörjning inom Luleå kommun"

Transkript

1 Kompetensförsörjning Samlad bild av strategisk kompetensförsörjning inom Luleå kommun

2 LULEÅ KOMMUN RAPPORT Dnr 2 (22) Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Metod... 3 Sammanfattning... 4 Omvärldsbevakning -Sverige... 4 Prognos arbetsgivaren Luleå kommun... 7 Varför har Luleå kommun rekryteringsbehov?... 8 Övriga påverkansfaktorer... 9 Framtidsutsikt Luleå kommun Pedagogisk verksamhet Vård och omsorg Socialt arbete Kultur Teknik och samhällsbyggnad Handläggning och administration Serviceyrken Fritid Framgångsfaktorer Bilaga 1 Kända pensionsavgångar för 22 befattningar Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd Giltighetstid Dokumentansvarig Senast reviderad Beslutsinstans Dokument gäller för

3 LULEÅ KOMMUN RAPPORT Dnr 3 (22) Inledning Kommunens tre huvuduppdrag är att bygga samhälle, att skapa attraktion och att ge service. Luleå kommun har som arbetsgivare en stor utmaning inom området kompetensförsörjning. Kommunen behöver attrahera och rekrytera nya medarbetare samt satsa på kompetensutveckling av nuvarande chefer och medarbetare. Inom ramen för kommunens strategiska mål att vara en attraktiv arbetsgivare ställs höga krav på samordnade metoder och rutiner för kompetensförsörjning. Att rekrytera, behålla och utveckla rätt kompetenser kommer att bli ännu viktigare när våra verksamheter utvecklas, pensionsavgångar och övrig rörlighet ökar. Syfte Syftet är att ge en samlad bild av strategisk kompetensförsörjning inom Luleå kommun. Den samlade bilden ska: underlätta strategisk kompetensförsörjning på alla förvaltningar och hjälpa organisationen att inneha en kvalitet som innebär rätt kompetens på rätt plats över tiden hjälpa organisationen att vara förtänksamma, resurseffektiva och öka möjligheterna till kommungemensamma insatser ge underlag till fokusområdena i Luleå kommuns HR-strategi uppdateras årligen Metod HR- funktioner på samtliga förvaltningar har gjort bedömningar på kommande personalbehov. Personalkontoret/ kompetensförsörjningsenheten har tagit fram prognos, statistik för personalrörlighet och pensionsavgångar. Samtliga förvaltningar har en handlingsplan för kompetensförsörjning, som ger svar på kompetensbehov utifrån: Verksamhetsförändringar och krav på ny kompetens Pensionsavgångar Personalrörlighet Övertalighet (kommunen har ingen känd övertalighet i dagsläget)

4 LULEÅ KOMMUN RAPPORT Dnr 4 (22) Sammanfattning Följande punkter ger en sammanfattning av faktorer som påverkar kompetensförsörjning för Luleå kommun som arbetsgivare. Fler och fler befattningar är konkurrensutsatta Kompetenskrav på befattningar höjs Rekryteringsbehovet kommer att vara konstant högt flera år framåt o stor rörlighet o tillväxt o tjänstledighet o pension Befolkningen år minskar och 65 år och äldre ökar De kullar som kommer in på arbetsmarknaden är färre än de som lämnar Omsättning av chefer är höga, 44 % kommer gå i pension fram till 2021 Utbildningssystemet är inte i takt med samhällets behov. Utbud och efterfrågan mäts inte, stor del av de arbetslösa har fel kompetens för kommunens behov Mångfald är en nyckel för att lyckas med kompetensförsörjning i framtiden o validera kompetens o språkutbildning För att behålla medarbetare behöver utvecklingsmöjligheter, förmåner utvecklas och löneinstrument användas proaktivt. Sammantaget visar den samlade bilden på goda förutsättningar för Luleå kommuns kompetensförsörjning, men om brist på kompetens uppstår kan det bli ett hinder för kommunens tillväxtmål.

5 LULEÅ KOMMUN RAPPORT Dnr 5 (22) Omvärldsbevakning Sverige För att klara de framtida utmaningarna krävs ständiga prognoser och en långsiktig planering som tar hänsyn till förutsägelser, möjligheter och hot. Sådana studier görs såväl i kommuner som i landsting och landets regioner. Bra framtidsprognoser är avgörande för att de politiska besluten fattas på rätt grunder. Antalet personer i olika grupper av befolkningen har betydelse både för kommunsektorns kostnader för vård, skola, omsorg liksom för kommunens intäkter. För intäkterna är särskilt storleken på gruppen mellan 20 och 64 år viktig. Och för att ha en balans mellan kostnader och intäkter är det viktigt att gruppen mellan 20 och 64 år är betydligt större än de andra grupperna sammantaget, grupper som för det mesta inte arbetar. Andelen i yrkesaktiva åldrar minskar I framtiden förväntas en något förändrad befolkningsstruktur. Andelen äldre ökar. År 2011 var 19 procent av befolkningen 65 år eller äldre. I slutet av prognosperioden beräknas 25 procent vara i dessa åldrar. Andelen barn och unga 0 19 år förväntas hålla sig kring samma nivå som idag, 23 procent. Det är befolkningen i de mest yrkesaktiva åldrarna, år, som minskar i andel. År 2011 bestod befolkningen till 58 procent av personer i dessa åldrar. År 2060 beräknas den andelen ha minskat till 52 procent. Äldre och utrikes födda behövs för framtidens välfärd En allt äldre befolkning gör att de som arbetar måste försörja allt fler. För att försörjningsbördan ska kunna ligga kvar på dagens nivå krävs att sysselsättningen ökar för flera grupper samtidigt. Om fler äldre och utrikesfödda arbetar får det stor effekt på den framtida sysselsättningen.

6 LULEÅ KOMMUN RAPPORT Dnr 6 (22) Befolkningsprognos Enligt SCB:s senaste befolkningsprognos för Sverige beräknas den totala befolkningen öka från dagens 9,5 miljoner till 10,7 miljoner år Om andelen av befolkningen som förvärvsarbetar ligger kvar på dagens nivå väntas sysselsättningen i åldrarna år uppgå till drygt 4,5 miljoner år Det är en ökning med personer jämfört med år Varje förvärvsarbetande kommer då att behöva försörja 2,35 personer inklusive sig själv jämfört med 2,14 personer år För att försörjningsbördan ska utvecklas i en långsammare takt måste fler arbeta. Om den ska ligga kvar på dagens nivå år 2030 krävs närmare fler sysselsatta än i dag. Den framtida sysselsättningen och försörjningsbördan påverkas exempelvis om äldre, yngre, utrikesfödda arbetar i större utsträckning i framtiden. Om äldre arbetar längre ger det stor effekt på den framtida sysselsättningen och försörjningsbördan. I och med att gruppen 65 år och äldre väntas växa avsevärt och utgöra en allt större andel av den totala befolkningen är det angeläget att fler arbetar högre upp i åldrarna. Diskussioner förs om att höja pensionsåldern och samtidigt underlätta för äldre som vill arbeta längre. Generationsväxling och befarad arbetskraftsbrist De stora kullarna som föddes mellan 1942 och 1953 lämnar yrkeslivet med pension och nya generationer tar över. Det gäller i stor utsträckning kommunerna, som utgjorde en expanderande sektor när många 40-talister sökte och fick arbete och då särskilt kvinnor. Totalt sett är de kullar som kommer in på arbetsmarknaden mindre än de som lämnar. Det betyder att samtidigt som arbetskraften minskar ökar behoven av kommunala tjänster, t.ex. inom äldreomsorgen. Pensionärerna blir bortåt 50 % fler och de som är över 80 år nästan dubbelt så många som idag. Detta medför stora utmaningar för att upprätthålla kvaliteten inom välfärdssystemen. Effekterna av den förestående generationsväxlingen inom hela den svenska arbetsmarknaden är att det troligen kommer att uppstå arbetskraftsbrist och därmed en ökad konkurrens mellan olika sektorer av arbetsmarknaden som inom och mellan kommuner. För kommunernas del befarar man att de svårigheter som man idag redan ser när det gäller att rekrytera exempelvis chefer och specialistkompetenser kommer att öka, men att det även kommer att uppstå brister inom mer personalintensiva områden som utbildning och omsorg. I och med att det är ett stort antal medarbetare som under en relativt kort tid kommer att lämna sina arbeten finns det även risk för att värdefull kompetens och kunskap kan gå förlorad.

7 LULEÅ KOMMUN RAPPORT Dnr 7 (22) Prognos arbetsgivaren Luleå kommun Prognosen bygger främst på statistik hämtad från kommunens personalsystem Personec. Pensionsavgångarna bland medarbetare i Luleå kommun ökar markant de närmaste åren. Beräkningarna utgår från tillsvidareanställda födda samt att personerna går i pension det år man fyller 65 år. Den genomsnittliga pensionsåldern ökar. År 2005 var den under 63 år, år, ,7 år och 2012 har den sjunkit något till 64.2 år (I Sverige är snittet betydligt lägre, 63 år). Antalet medarbetare som väljer att gå i pension efter 65 år ökade mellan åren 2007 till 2011 från 9 personer till 27 personer minskade siffran till 20 personer. Övriga avgångar beräknas uppgå till ca 225 per år beräknat på ett genomsnitt av tidigare år. Luleå kommun beräknas behöva rekrytera via annonsering medarbetare per år mellan åren Pensionsavgångar Pen avg Luleå kommun anordnar en tredagars utbildning för medarbetare som går i pension. After work

8 LULEÅ KOMMUN RAPPORT Dnr 8 (22) Varför har Luleå kommun rekryteringsbehov? Av antalet beräknade rekryteringar står pensionsavgångar och övriga avgångar för ca 60 procent, tjänstledigheter och övrig frånvaro 25 procent samt verksamhetsökning för ca 15 procent. 800 Rekryterinsbehov- orsaker Pensionsavg Övriga avg Tj ledigheter Vsh ökning Totalt rekryt behov Antal medarbetare Verksamhetsökning 74 ~129 Slutat i kommunen 320 ~360 Tjänstledigheter mm som 241 ~194 påverkar börjat/slutat Börjat i kommunen 635 ~683 Totalt antal anställda ~6470 Personalrörlighet med många nya medarbetare är en utmaning för organisationen och visar på behovet av hög kvalitet kring arbetet med kompetensförsörjning. Det innebär en ständig utveckling av rutiner och arbetssätt så att medarbetare kommer snabbt in i arbetet.

9 LULEÅ KOMMUN RAPPORT Dnr 9 (22) Rekryteringsannonser Tidsbegränsade anställningar ~223 Tillsvidareanställningar ~415 Timanställningar ~45 Totalt ~683 Luleå kommun har en strategi vad gäller marknadsföring och rekrytering av alla arbeten och sättet att locka personer att söka lediga jobb. Studenter möter kommunen på bland annat mässor såsom LARV och Uniaden, evenemang som anordnas av LTU och på finns en särskild sida för studenter gällande exjobb och praktik. De personer som söker lediga befattningar möter kommunen på många digitala rekryteringssidor, på men också på mässor och riktade event. Övriga påverkansfaktorer Luleå är inne i en spännande utveckling och kommunen planerar nu för nya Luleåbor, detta innebär stora utmaningar för samtliga verksamheter. Växer kommunen kan det också innebära en volymökning för kommunens verksamheter. Den demografiska bilden av tillväxten kommer att spela en stor roll för olika verksamheters tillväxt utifrån vilka åldersgrupper som ökar eller minskar. Ett förändrat personalbehov kan ses under perioden. Förändringen innebär ett ökat behov av medarbetare med eftergymnasial utbildning och ett minskat eller oförändrat behov av medarbetare utan eftergymnasial utbildning. När tjänster återbesätts och vid nyanställningar kommer utbildningskraven att höjas, det vill säga att det kan bli en förändring på kompetenskrav för vissa befattningar. Generationsväxlingen är högre för gruppen chefer vilket innebär ett särskilt fokus på chefsförsörjning och att säkerställa en tillfredsställande kunskapsöverföring. Konkurrensen förväntas öka eftersom andra arbetsgivare också har ett ökat behov av kvalificerad arbetskraft med yrkeserfarenhet samt specialistkunskaper. Dessutom är kvalificerade 40- och 50 talister på väg ut från arbetsmarknaden. Kommunen kan räkna med ökade kostnader i form av högre lönekrav både vid rekrytering och för att behålla medarbetare med rätt kompetens.

10 LULEÅ KOMMUN RAPPORT Dnr 10 (22) En viktig förutsättning för framtida kompetensförsörjning är mångfaldsarbetet som pågår. När exempelvis rutiner i Sverige skapats för validering av utbildningar/erfarenheter blir det en naturlig del innan personer söker lediga jobb. Detta kommer att öka tillgången av rätt kompetens vid kommunens rekryteringar.

11 LULEÅ KOMMUN RAPPORT Dnr 11 (22) Framtidsutsikt Luleå kommun I denna första version av Kompetensförsörjning fokuseras det på att analysera personalomsättning i förhållande till kompetensbehov och förvaltningarnas prognos och analys. Till stor del bygger bedömningarna på dagens volymer i beskrivning av områdena. Pedagogisk verksamhet Utmaningar: Förskolans och skolans tillväxt av barn och elever planeras utifrån befolkningsprognoser; in- och utflyttningar och födelsetal samt konkurrensen från fristående aktörer. Då Luleå kommuns tillväxtmål är fler invånare, förväntas förvaltningens uppdrag att öka i proportion till den faktiska tillväxten. Elevantalet i grundskolan kommer inom de närmsta åren att öka. Elevantalet i särskolan minskar vilket kan kräva större samverkan mellan kommunerna i Norrbotten. Det kan även innebära samverkan inom gymnasiesärskolans program samt utökad samverkan mellan grundskola och grundsärskola. Elevantalet i gymnasieskolan kommer i nära tid att minska, men läsåret 15/16 vänder elevunderlaget och en svag uppgång väntas. Inom Vuxenutbildningen finns utmaningar i att kunna bemöta de behov som finns hos ungdomar som en målgrupp, men även att möta konjunkturförändringar hos arbetsmarknaden. Behov: Lärarbristen börjar bli märkbar i de flesta behörigheter främst i de högre stadierna och vuxenutbildningen. Det finns några områden som är särskilt svårrekryterade; matematik och naturorienterade ämnen (kemi, fysik, teknik), moderna språk (spanska, franska, tyska), kinesiska och engelska för de lägre åldrarna samt läs- och skrivinlärning och speciallärarutbildning som riktar sig till särskolan. På gymnasienivå förväntas en hög lärarbrist i ämnen som data med speciella inriktningar t ex CAD och arkitektur samt yrkeslärare inom el, energi, vvs, bygg och

12 LULEÅ KOMMUN RAPPORT Dnr 12 (22) anläggning samt handel. Speciallärare med lärarexamen avsedd för grundskolan främst i matematik kommer också att vara ett bristområde samt praktiskt-estetiska ämnen (bild, musik, idrott/hälsa, slöjd, hem/konsumentkunskap). Förskolan behöver förskollärare med kunskaper i specialpedagogik och pedagogistor för att kunna möta barns alla olika behov på ett pedagogiskt professionellt sätt. Förskolan kommer också att behöva medarbetare med flerspråkig kompetens. Det innebär att inom området pedagogisk verksamhet kommer ett fortsatt eller utökat behov av att rekrytera medarbetare med pedagogisk kompetens (rektor, förskolechef, lärare, förskolelärare, fritidspedagoger) att finnas. Behov finns inom Vuxenutbildningen att säkerställa fler lärare med lärarlegitimation. Förutom risken för brist avseende lärare inom matematik och naturorientering finns även risk för brist avseende lärare inom specialpedagogik samt yrkeslärare. På gång inom området pedagogisk verksamhet: Mer fokus på barnens lärande i förskolan. Lärarlegitimation för utbildade lärare införs. Antalet skolor och förskolor ökar, vilket också ökar möjligheterna för lärare och förskollärare att välja mellan olika arbetsplatser och arbetsgivare. De faktorer som identifierats som påverkar verksamheterna är lagstiftning och tillhörande förordningar. Befolkningstillväxten är en annan yttre faktor samt den nationella tilldelningen av ekonomiska medel. Hur lärarutbildningen utvecklas påverkar direkt i verksamheterna och kvalitet samt rekryteringsmöjligheter. Konkurrensen från fristående aktörer är en annan faktor samt ungas val av yrke. Kända rekryteringsbehov Lärare MA, KE, FY, TK Lärare 1-7 EN Lärare 4-9 SP, TY, FR och kinesiska Lärare praktisk-estetiska Lärare svenska som andra språk Modersmålslärare Yrkeslärare Speciallärare och specialpedagoger Fritidspedagoger Rektorer / förskolechefer Chefer

13 LULEÅ KOMMUN RAPPORT Dnr 13 (22) Vård och omsorg Utmaningar: Framtidens brukare och deras anhöriga kommer att ställa högre krav på flexibla lösningar. Såväl vård och omsorg som socialt innehåll står i fokus. Kraven kommer att öka på kompetens då ny teknik och forskning inom både omsorg och medicin expanderar. Det finns ett ökat behov av spetskompetens exempelvis inom områdena psykiatri, missbruk, neuropsykiatri men även baskompetens inom medicinsk teknik och språk. Rekryteringsbehovet av chefer samt sjuksköterskor men även undersköterskor kommer att vara relativt stort framöver. Rekryteringsbasen behöver breddas. Inom yrkesgruppen sjuksköterskor har den nya utbildningen medfört att arbetsmarknaden för sjuksköterskor utvidgats. Tillsammans med fler yrkesval har vissa geografiska områden ökat sitt upptag av utbildade sjuksköterskor vilket medfört ett underskott av sjuksköterskor. För yrkesgruppen undersköterskor är balansen god mellan utbildningsvolym och förvaltningens rekryteringsbehov. Det är dock viktigt att betona att vård- och omsorgsprogrammet inte är ett krav inom alla yrkeskategorier vid socialförvaltningen. Vissa yrkeskategorier saknar i stället andra typer av kompetenser som exempelvis psykiatri och kunskap om intellektuella funktionsnedsättningar. Den traditionella utbildningsbakgrunden för gruppen chefer inom vård och omsorg var det sociala omsorgsprogrammet. Denna utbildning är nedlagd. De utbildningar som i framtiden kommer att bli rekryteringsbas för chefsrekrytering är socionomutbildning, sjuksköterska samt beteendevetenskapliga utbildningar. Det bör dock kommenteras att dessa utbildningar inte är så tillrättalagda för yrket chef som det nämnda sociala omsorgsprogrammet var. Det ställer större krav på introduktion och parallell tjänstgöring för blivande chefer för vård och omsorg. Behov: Den största strategiska utmaningen (avseende volym) är säkerställande av utbildad personal inom vård och omsorg. För att höja kompetensen bland befintliga medarbetare inom denna yrkesgrupp har förvaltningen satsat på kompetenshöjning via den stora statliga satsningen Omvårdnadslyftet. Kommunens övertagande av hemsjukvården innebär på sikt att inom yrkesgruppen sjuksköterskor kommer behovet av högre utbildningsnivå med specialistkompetenser att öka. Det råder god balans mellan erfarna äldre chefer och nyrekryterade. Inför framtida rekryteringsbehov är det betydelsefullt att ge möjlighet och medverka till individuell utveckling för medarbetare som vill prova på rollen som chef/ledare i förvaltningen. Samtidigt ska befintliga chefer ges möjlighet att utvecklas i sin roll som chef/ledare.

14 LULEÅ KOMMUN RAPPORT Dnr 14 (22) Tillgången på nyutbildade med akademiskt lämpliga bakgrunder är väl tillgodosedd med Luleå som rekryteringsbas. Även om LTU:s befintliga utbildningar såsom sjuksköterska och de beteendevetenskapliga utbildningarna, inte utgör den optimala bakgrunden för ledarskapet i social omsorg så är de ett alternativ att rekrytera från till de mindre chefsområdena inom förvaltningen. På gång inom området vård och omsorg: Förändringar av de akademiska utbildningarna kommer i framtiden medföra stora krav på arbetsgivarnas introduktionsprogram, inte minst när det gäller chef och ledarskap. Universiteten ansvarar för en grundläggande akademisk plattform hos studenterna. Arbetsgivarna kommer framöver att få ett stort ansvar att tillhandahålla specifik kompetens för olika yrkesområden. Dessa utmaningar, i kombination med verksamhetens ökade komplexitet, tekniska utveckling och krav på bra verksamhetsförlagd utbildning kommer att ställa stora krav på både organisationen och våra medarbetare. Att skapa och utveckla system för intern kompetensutveckling och chefsförsörjning blir ett krav för att långsiktigt klara personalförsörjning. Kända rekryteringsbehov Undersköterskor Sjuksköterskor Skolsköterskor Psykologer Chefer Socialt arbete Utmaningar: Rekryteringsbehovet av socionomer och socionomer som vill arbeta som chef kommer att vara relativt stort framöver. De största yrkesgrupperna inom socialt arbete är socialsekreterare och biståndshandläggare. Rekryteringsbas för denna yrkesgrupp är socionomutbildningen. Bland socionomer har förändringen av grundutbildningen medfört svårigheter att lyckas med att tillsätta lediga befattningar. Utbildningen är idag mer generell vilket ställer ökade krav på arbetsgivarna att skapa en tydlig introduktion till yrket. Tre stora utmaningar i framtiden kommer därför att vara; kompetenshöjning av befintlig personal, rekryteringssvårigheter samt stora resurser måste avsättas till introduktionsprogram. Behov: Ett yrkesområde som är viktigt att arbeta med är chefer. Rekryteringsbasen för chefer är ur kollektivet socionomer där det redan finns tecken på rekryteringssvårigheter. Socionomutbildningen som ges i Luleå via Umeå universitet kommer att bli en viktig rekryteringsbas.

15 LULEÅ KOMMUN RAPPORT Dnr 15 (22) På gång inom området socialt arbete: Socialstyrelsen föreslår i en utredning att krav ska ställas i lag på socionomexamen, eller annan relevant examen på minst grundnivå i högskola, för vissa arbetsuppgifter inom socialtjänsten. Det skulle medföra ett större behov att vidareutbilda förvaltningens socialsekreterare till magisternivå. Befintliga medarbetare skulle då under en övergångsperiod på fem år erbjudas kompetenshöjande utbildning. De som saknar erfarenhet av de reglerade arbetsuppgifterna erbjuds introduktion under ett år. Under det senaste året har förvaltningen fått ett ökat uppdrag att bedriva handledning av blivande socionomer. För att fylla kravet på handledning krävs magisterexamen på huvudhandledarna. Utifrån ett rekryteringsperspektiv samt universitetens möjlighet att erbjuda arbetsplatsförlagd utbildning är det viktigt att denna verksamhet kan fortleva. Kända rekryteringsbehov Socialsekreterare Kuratorer Chefer Kultur Utmaningar: Biblioteksverksamhetens utvecklar sitt uppdrag alltmer mot uppgifter som litteraturförmedling, social biblioteksverksamhet, handledning, programverksamhet, mer mångkulturella besöksgrupper (många olika nationaliteter). För att möta detta sker mer fokus på bl a marknadsföring, teknikutveckling, utveckling inom sociala medier, andra nya medier med tillhörande teknik och handledningar. Inom teknikområdet är det främst behov av ljussättning för teknikerna samt att hänga med i den snabba utvecklingen som det är på den tekniska sidan avseende bl a bildhantering samt en fortsatt övergång från det analoga till det digitala inom ljus- och ljudteknik för Lillan och delvis Kulturservice. Behov: Kompetens inom web och kommunikation kommer att behövas generellt. På gång inom området kultur: Teknikutveckling är en förutsättning för att möta kundernas behov och för att göra verksamheterna mer tillgängliga digitalt. Kända rekryteringsbehov Inte i dagsläget

16 LULEÅ KOMMUN RAPPORT Dnr 16 (22) Teknik och samhällsbyggnad Utmaningar: Att bygga ett hållbart samhälle är komplext. Komplexiteten är inte bara i den fysiska planeringen och genomförandet utan även i sättet att skapa delaktighet i samhällets utveckling. En allmän trend i samhället är att man som kund/medborgare hävdar den individuella rätten, vilket ställer större krav på motiveringar och ställningstagande vid myndighetsutövning. Tillväxten påverkar också de olycksförebyggande och planerande funktionerna inom räddningstjänsten. Koncentrationen av arbetstillfällen till eller i närheten av centralorten skapar problem för rekrytering till RIB-organisationen i Råneå (räddningstjänstpersonal i beredskap). Det är viktigt att se möjligheter och samverka mellan verksamheterna kring gemensamma framtida rekryteringar. Förmågan att hantera information och processer blir en allt viktigare kunskap/egenskap och då den allmänna teknikutvecklingen går mot mer avancerade IT-system. Den höga investeringstakt som Luleå kommun har medför att en stor del av investeringarna är beroende på reinvesteringar i Va-nätet, biogasanläggning mm. Även de infrastrukturella investeringarna som måste göras för nya bostadsområden är en bidragande orsak. En annan bidragande orsak är de ökade administrativa arbetsuppgifterna som tillkommit, exempelvis olika konsekvensutredningar. För att långsiktigt kunna klara bemanningen blir det nödvändigt att internutbilda yngre nyutexaminerade. Detta kommer att medföra ökade kostnader, i form av viss dubbelbemanning. En viss produktivitetsminskning hos medarbetare kan man också räkna med som en följd av att tid måste läggas på kunskapsöverföring och mentorskap. Behov: Kompetens som det idag är stor brist på är lantmätare eller /och mark- och exploateringsingenjörer. Det är även stor brist på erfarna planhandläggare, bygglovshandläggare och ingenjörer med olika inriktning. Yrken i behov av fördjupning: Den juridiska kunskapen men också spetskompetens inom exempelvis kulturmiljöområdet, samhällsekonomiska bedömningar, hållbarhetsbedömningar, omvärldsanalyser, socioekonomiska bedömningar. Generellt finns ett ökat behov av juridisk kompetens inom samhällsbyggnadsområdet. På gång inom området teknik och samhällsbyggnad: Ny lagstiftning inom plan- och byggområdet ställer krav på ökad kontroll från kommunerna över byggandet. Sverige har ett växande problem med dödsbränder som förväntas förvärras om inte trenden bryts. Bland annat beror detta på en åldrande befolkning som i allt större grad bor hemma, kommunikationsproblem i det

17 LULEÅ KOMMUN RAPPORT Dnr 17 (22) multikulturella samhället samt övriga sociala problem. Regeringen tydliggör samtidigt en stark vilja genom uppdrag till statliga myndigheter ett krav om riktningsändring i dödsbrandsproblematiken. Luleå kommun har lovordats av MSB för sitt strukturerade och genomtänkta arbete i handlingsprogrammet för olycksförebyggande arbete enligt lag om skydd mot olyckor. Luleå har således ett mycket välskrivet handlingsprogram som rönt nationell uppmärksamhet. Ett gradvis ökat behov av IT-specialister förväntas eftersom IT-användningen i kommunen ökar konstant. Behovet kommer att finnas inom servicedesk och central teknik med områden som applikationshantering och programdistribution, server och lagring, databaser samt kommunikation. Även användningen av mobila enheter samt lösningar för mobilitet förväntas öka kraftigt. Andelen fältservice förväntas minska eftersom service och support i större utsträckning kommer att kunna hanteras centralt med moderna verktyg. Detta medför också ett visst omställningsbehov eftersom teknikskiftet medför förändrade kompetensbehov. Kända rekryteringsbehov Ingenjörer med olika inriktning Erfarna ingenjörer Kartingenjör Planarkitekter Erfarna planhandläggare Lantmätare eller/och mark- och exploateringsingenjörer Erfarna bygglovshandläggare IT-specialister Tekniker och servicemän Chefer Arbetsledare Handläggning och administration Utmaningar: Den digitala informationstekniken innebär att kraven på kommunen ökar allt mer från medborgare, kunder och intressenter att de ska kunna kommunicera med oss året om på dygnets alla timmar. Kraven på ökad produktivitet och effektivitet i den kommunala verksamheten växer alltmer. Kraven på Luleå kommuns kommunikation är att den ska medverka till en allt större verksamhetsnytta, på kort och på lång sikt. Trycket på våra kommunikationskanaler och på ett strategiskt kommunikationsstöd har ökat stadigt. Regeringens vision beträffande e-samhälle ska förverkligas Fler digitala tjänster ska utvecklas och administreras Luleå direkt med utökad kundtjänst och tillgänglighet ska utvecklas

18 LULEÅ KOMMUN RAPPORT Dnr 18 (22) Utvecklingen av HR-arbetet inom kommunen ökar kraven på kompetens och erfarenhet för att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare. Utmaningen inom HR är att använda den kompetens som finns så att HR-funktionerna har möjligheten att vara en styrande, vägledande och stödjande funktion inom HRprocesserna. HR ska vara ett tillgängligt och effektivt stöd till alla chefer och därmed bidra till verksamheternas utveckling. Utmaningen är att löpande kompetensutveckla samt höja kraven vid rekryteringar för att säkerställa kompetensen inom kommunens administration. Behov: Inom området är ett stort förändringsarbete på gång, då övergång till en komplett kedja av elektronisk hantering för kommunens arbetsprocesser ska införas. Kommunens övergripande struktur för dokumenthantering ska utvecklas. Detta förutsätter ett modernt tekniskt stöd och ett nytt arbetssätt samt att våra huvudprocesser är kartlagda. Det är en utmaning att hitta kompetens som är kunniga inom inköp kombinerat med kompetens om regelverken som finns inom offentlig upphandling. Upphandlare med erfarenhet av regelverken har ofta inte de övriga kunskaper som krävs idag. De kommande åren finns inte några direkta kända rekryteringsbehov förutom någon enskild pensionsavgång. Men på grund av konkurrensen och den brist som råder på upphandlare med rätt kompetens är det viktigt att kommunen fortsätter att arbeta strategiskt med kompetensförsörjningen genom deltagande i utbildningar samt kontinuerlig kompetensutveckling av medarbetare. På gång inom området handläggning och administration: Det finns inte några akademiska utbildningar för inköpare och upphandlare men enligt Upphandlingsutredningen är sådana på förslag. Inom administrationen minskar antalet rutinärenden och blir mer av karaktären handläggning, vilket innebär att kompetenskraven på administrativa befattningar ökar. Kända rekryteringsbehov HR-specialister Beteendevetare Ekonom/civilekonom/industriell ekonom Upphandlare Information- och marknadsföring, kommunikatör kundtjänstmedarbetare Jurist Utredare Specialiserade administratörer

19 LULEÅ KOMMUN RAPPORT Dnr 19 (22) Chefer Serviceyrken Utmaningar: Inom måltidsverksamheten både i förskola och skola kommer förvaltningen att behöva kockar/kokerskor med specialkompetens inom dietkoster, allergi- och specialkoster. Teknikutvecklingen går allt snabbare vilket innebär smartare lösningar, e-tjänster, låssystem, styrning av belysning osv. Det kräver också att medarbetare är med och driver på utvecklingen. Det är viktigt att jobba med ständiga förbättringar, kvalitet och utveckling. Behov: Stora behov av kompetensutveckling finns inom området serviceyrken, för att följa teknikutvecklingen På gång inom området serviceyrken: Inom stödfunktionerna kommer behov av specialister dvs. kvalificerad arbetskraft med högskoleutbildning öka på grund av att det operativa arbetet förändras, från renodlade operativa uppgifter till en kombination med mer avancerade och därmed kvalificerande uppgifter. Enklare jobb försvinner eller tar ny form och som kräver ny kompetens. Kända rekryteringsbehov Ledare med bred kompetens för måltids- och servicefunktioner Kock/kokerskor Diet- allergi- och specialkostkockar Ekonomi/måltidsbiträden VVS och fastighetsskötsel Chefer Arbetsledare

20 LULEÅ KOMMUN RAPPORT Dnr 20 (22) Fritid Utmaningar: Ett fortsatt arbete med den strategiska planeringen av kompetensbehov för att möta omvärlden och som påverkar verksamheten fler kommer att påverka verksamheten och att förutse och även påverka de förändringar som kan uppstå, blir viktigt. Medarbetarnas teknikutveckling måste fortsätta och när kraven förändras måste arbetsplatserna vara beredda att se över sina arbetssätt och rutiner. Behov: Viktigt att värdera och utveckla befintliga kompetenser inom verksamhetsområdet samt utveckla metoder för att omhänderta kompetens vid generationsväxling. På gång inom området fritid: Utvecklingen av anläggningar, drift och skärgård måste gå i takt med medborgarnas förväntningar och kommunens tillväxt. Kända rekryteringsbehov Servicetekniker Servicemän

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten?

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? November 27 2 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och

Läs mer

Personalplan. avseende perioden 2012-2014

Personalplan. avseende perioden 2012-2014 Dnr: Personalplan avseende perioden 2012-2014 Personalplan 2012-2014 Förutsättningar Barn- och ungdomsförvaltningens personalplan utgår från bedömningar utifrån elevunderlagets utveckling, ålderspensioner,

Läs mer

Redovisning personalförsörjning. Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014

Redovisning personalförsörjning. Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014 1 Redovisning personalförsörjning Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014 2 Uppdrag till personalpolitiska beredningen Inhämta kunskap, diskutera och lägga förslag kring landstingets personalrekrytering i syfte

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi 2014-2018

Kompetensförsörjningsstrategi 2014-2018 Inledning Kompetensförsörjningsstrategin utgår från omvärldsbevakning inom olika områden och perspektiv såväl det europeiska, nationella som det lokala. Faktorer som påverkar arbetet framåt handlar bl.a.

Läs mer

PERSONALSTRATEGIER FÖR KARLSHAMNS KOMMUN

PERSONALSTRATEGIER FÖR KARLSHAMNS KOMMUN PERSONALSTRATEGIER FÖR KARLSHAMNS KOMMUN 2013 2017 Kommunstyrelsen 135/2013 Karlshamns Kommun Kommunledningsförvaltningen Rådhuset 374 81 Karlshamn Tfn 0454-811 30 Fax 0454-810 41 E-post: personal@karlshamn.se

Läs mer

Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn 2010-2020

Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn 2010-2020 Fakta i korthet Nr. 6 2014 Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn 2010-2020 Kompetensplattform Värmland Kompetensplattformar är ett uppdrag från regeringen i syfte att säkra kompetensförsörjningen

Läs mer

Medarbetarstrategin Skol- och barnomsorgsförvaltningen 2014 2018

Medarbetarstrategin Skol- och barnomsorgsförvaltningen 2014 2018 Medarbetarstrategin Skol- och barnomsorgsförvaltningen 2014 2018 Medarbetarstrategin Skol- och barnomsorgsförvaltningen är med över 2 300 anställda en stor arbetsgivare inom Växjö kommuns Skol- och barnomsorgsförvaltningen

Läs mer

PERSONALSTRATEGIER FÖR KARLSHAMNS KOMMUN 2011-2015. Kommunstyrelsen 258/2011

PERSONALSTRATEGIER FÖR KARLSHAMNS KOMMUN 2011-2015. Kommunstyrelsen 258/2011 PERSONALSTRATEGIER FÖR KARLSHAMNS KOMMUN 2011-2015 Kommunstyrelsen 258/2011 Karlshamns Kommun Kommunledningsförvaltningen Rådhuset 374 81 Karlshamn Tfn 0454-811 30 Fax 0454-810 41 E-post: personal@karlshamn.se

Läs mer

GR-kommunernas personal 2009

GR-kommunernas personal 2009 GR-kommunernas personal 2009 Anställda (A) därav helt lediga (B) Sysselsatta (C=A-B) Sysselsättningrad (D) Antal årsarbeten (D*C) Ledningsarbete 910 30 880 98,0% 870 Sjuksköterska 1 490 100 1 390 87,3%

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Kommungemensam långsiktig strategi för kompetens- och personalförsörjning STK-2015-394

Tjänsteskrivelse. Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Kommungemensam långsiktig strategi för kompetens- och personalförsörjning STK-2015-394 SIGNERAD 2015-04-30 Malmö stad Stadskontoret 1 (5) Datum 2015-04-30 Vår referens Carina Funeskog Enhetschef carina.funeskog@malmo.se Tjänsteskrivelse Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Kommungemensam

Läs mer

Arbetslösheten minskar 2013 och fortsätter att minska 2014

Arbetslösheten minskar 2013 och fortsätter att minska 2014 Sammanfattning Sida: 1 av 7 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013 Jämtlands län Prognos för arbetsmarknaden 2013-2014 Sammanfattning I Jämtlands län har arbetsmarknaden fortsatt att återhämta sig under

Läs mer

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern april 2015 Personalchefsbarometern 2015 Version 150331 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern Inledning Nästan nio av tio personalchefer i Sveriges

Läs mer

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Innehåll Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun sid 3 Befolkningsprognos för äldre i Alingsås kommun sid 4 Att bo tryggt sid 5 Stöd för ett gott åldrande sid

Läs mer

Framtidsjobb i staten 2013-2018. Om rekryteringsbehov i statliga myndigheter, bolag och universitet

Framtidsjobb i staten 2013-2018. Om rekryteringsbehov i statliga myndigheter, bolag och universitet Framtidsjobb i staten 2013-2018 Om rekryteringsbehov i statliga myndigheter, bolag och universitet Fackförbundet ST den 23 maj 2013 Referens: Erik Engberg, utredare och internationell handläggare: 070-257

Läs mer

Svårare för skolorna att rekrytera lärare Rektorernas upplevelser av rekryteringsmöjligheterna av lärare 2012-09-19

Svårare för skolorna att rekrytera lärare Rektorernas upplevelser av rekryteringsmöjligheterna av lärare 2012-09-19 Svårare för skolorna att rekrytera lärare Rektorernas upplevelser av rekryteringsmöjligheterna av lärare 2012-09-19 Inledning Enligt Sveriges Kommuner och Landstings, SKL:s, prognoser behöver man rekrytera

Läs mer

Var finns jobben? Tommy Olsson Analysavdelningen

Var finns jobben? Tommy Olsson Analysavdelningen Var finns jobben? Tommy Olsson Analysavdelningen Översikt Kort om arbetsmarknadsläget Våra prognoser Branscher och yrken Var finns informationen? Utvecklingen 2012-2013 Förbättringen har stannat av Sysselsättning

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Rätt kompetens i rätt tid! Vilka kompetenser behövs i arbetslivet på kort och lång sikt?

Rätt kompetens i rätt tid! Vilka kompetenser behövs i arbetslivet på kort och lång sikt? Rätt kompetens i rätt tid! Vilka kompetenser behövs i arbetslivet på kort och lång sikt? Myndighetens analysarbete av arbetslivets efterfrågan på kompetens Analys och omvärldsbevakning Syftet med analysarbetet

Läs mer

Kompetensförsörjningsplan för Regionservice 2015-2017

Kompetensförsörjningsplan för Regionservice 2015-2017 HR-avdelningen Jenny Sellberg HR specialist 046-17 77 39 Jenny.Sellberg@skane.se HANDLINGSPLAN Datum 2015-08-10 Dnr 1 (9) Kompetensförsörjningsplan för 2015-2017 Inledning är en serviceorganisation och

Läs mer

Riktlinjer för strategisk kompetensförsörjning i Malmö stads grundskolor

Riktlinjer för strategisk kompetensförsörjning i Malmö stads grundskolor SIGNERAD Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (2) Datum 2015-04-16 Vår referens Moa Morin Utredningssekreterare Moa.Morin@malmo.se Tjänsteskrivelse Riktlinjer för strategisk kompetensförsörjning i Malmö

Läs mer

SKTFs personalchefsbarometer 2010.

SKTFs personalchefsbarometer 2010. SKTFs personalchefsbarometer 2010. April 2010 Inledning SKTF publicerar nu vår personalchefsbarometer som vi i lite olika former presenterat ett par år tillbaks och som från och med nu är en årlig undersökning.

Läs mer

Framtidsjobb i Jönköping 2011-2016. Om rekryteringsbehov inom statliga myndigheter, bolag och universitet

Framtidsjobb i Jönköping 2011-2016. Om rekryteringsbehov inom statliga myndigheter, bolag och universitet Framtidsjobb i Jönköping 2011-2016 Om rekryteringsbehov inom statliga myndigheter, bolag och universitet Fackförbundet ST hösten 2011. Den här rapporten presenterar en nedbrytning av resultaten från en

Läs mer

Framtidsjobb i Uppsala 2011-2016. Om rekryteringsbehov inom statliga myndigheter, bolag och universitet

Framtidsjobb i Uppsala 2011-2016. Om rekryteringsbehov inom statliga myndigheter, bolag och universitet Framtidsjobb i Uppsala 2011-2016 Om rekryteringsbehov inom statliga myndigheter, bolag och universitet Fackförbundet ST hösten 2011. Den här rapporten presenterar en nedbrytning av resultaten från en större

Läs mer

Riktlinjer för strategisk kompetensförsörjning i Malmö stads grundskolor

Riktlinjer för strategisk kompetensförsörjning i Malmö stads grundskolor SIGNERAD Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (2) Datum 2015-05-19 Vår referens Moa Morin Utredningssekreterare Moa.Morin@malmo.se Tjänsteskrivelse Riktlinjer för strategisk kompetensförsörjning i Malmö

Läs mer

Ingenjören i kommun och landsting. kostnad eller tillgång?

Ingenjören i kommun och landsting. kostnad eller tillgång? Ingenjören i kommun och landsting kostnad eller tillgång? Behovet av ingenjörer ökar i kommuner och landsting För ingenjörer är lönerna i kommuner och landsting mycket lägre än i den privata sektorn. Det

Läs mer

Framtidsjobb i Malmö och Skåne 2011-2016. Om rekryteringsbehov inom statliga myndigheter, bolag och universitet

Framtidsjobb i Malmö och Skåne 2011-2016. Om rekryteringsbehov inom statliga myndigheter, bolag och universitet Framtidsjobb i Malmö och Skåne 2011-2016 Om rekryteringsbehov inom statliga myndigheter, bolag och universitet Fackförbundet ST hösten 2011. Den här rapporten presenterar en nedbrytning av resultaten från

Läs mer

Handlingsplan för att motverka uppsägning. av tillsvidareanställda

Handlingsplan för att motverka uppsägning. av tillsvidareanställda Handlingsplan för att motverka uppsägningar av tillsvidareanställda Dokumenttyp Politiskt handlingsprogram Dokumentägare Kommunstyrelsen Dokumentnamn Handlingsplan för att motverka uppsägning av tillsvidareanställda

Läs mer

Ekonomichefernas nya utmaningar: Don t work harder work smarter. Ekonomichefsrapport 2014

Ekonomichefernas nya utmaningar: Don t work harder work smarter. Ekonomichefsrapport 2014 Ekonomichefernas nya utmaningar: Don t work harder work smarter Ekonomichefsrapport 2014 Inledning Att ta med det ekonomiska perspektivet och ekonomiska analyser vid verksamhetsförändringar borde vara

Läs mer

Teknik och innovationer

Teknik och innovationer Teknik och innovationer 0011100010 1100101110 01101110001 01001110100 1111011000 Teknik Att ha kunskaper i teknik och naturvetenskap är viktigt i det samhälle vi lever i. Intresset för att läsa vidare

Läs mer

De senaste årens utveckling

De senaste årens utveckling Arbetsmarknaden Sedan 1997 har antalet sysselsatta ökat med 22 personer, om man jämför de tre första kvartalen respektive år. Antalet sysselsatta är dock fortfarande cirka 8 procent lägre än 199. Huvuddelen

Läs mer

Framtidsjobb i Östergötland 2011-2016. Om rekryteringsbehov inom statliga myndigheter, bolag och universitet

Framtidsjobb i Östergötland 2011-2016. Om rekryteringsbehov inom statliga myndigheter, bolag och universitet Framtidsjobb i Östergötland 2011-2016 Om rekryteringsbehov inom statliga myndigheter, bolag och universitet Fackförbundet ST hösten 2011. Den här rapporten presenterar en nedbrytning av resultaten från

Läs mer

Personalbehovsprognos för Linköpings kommun 2008-2017

Personalbehovsprognos för Linköpings kommun 2008-2017 Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson 013 20 88 52 2008-10-02 Personalbehovsprognos för Linköpings kommun 2008-2017 Innehåll: Sid. Sammanfattning 1 1. Bakgrund och definitioner 2 2.

Läs mer

vuxenutbildning för dig

vuxenutbildning för dig CAS vuxenutbildning för dig Studie- och yrkesvägledarna hjälper dig att hitta rätt Nytt yrke? Högskolebehörighet? Gymnasiekompetens? Jobbkompetens? I samtal med vägledare får du hjälp med att strukturera

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Motion om arbetsmarknadspolitiken

Motion om arbetsmarknadspolitiken 2007-10-29 238 509 Kommunstyrelsen 2008-10-13 218 380 Arbets- och personalutskottet 2008-09-29 196 476 Dnr 07.677-008 oktkf54 Motion om arbetsmarknadspolitiken Ärendebeskrivning Börje Lööw, för vänsterpartiet,

Läs mer

Gymnasieskolan och småföretagen

Gymnasieskolan och småföretagen Gymnasieskolan och småföretagen Mars 2004 Inledning Gymnasieskolan är central för småföretagens kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Företagarna välkomnar att regeringen nu slår ett slag för ökad

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

PROGNOS 2013-2014. Arbetsmarknad Örebro län

PROGNOS 2013-2014. Arbetsmarknad Örebro län PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Örebro län 1 PROGNOSEN Arbetsmarknaden blir ljusare Under slutet av 2012 rådde ett kärvt klimat i världsekonomin och sista kvartalet präglades av en hastig försämring i

Läs mer

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet Version 2, 2012 Lärarhögskolan www.use.umu.se 1 Grundlärarprogrammet fritidshem, 180 hp...6 Grundlärarprogrammet förskoleklass och åk 1-3, 240 hp...

Läs mer

Datum 2010-05-07 Dnr 0900843. Handlingsplan för att stärka Region Skånes varumärke

Datum 2010-05-07 Dnr 0900843. Handlingsplan för att stärka Region Skånes varumärke Carina Wirth Personalstrateg 044-309 3058, 0768-87 06 59 carina.wirth@skane.se PM Datum 2010-05-07 Dnr 0900843 1 (5) Handlingsplan för att stärka s varumärke Vad är ett arbetsgivarvarumärke? Förstärkning

Läs mer

Utdrag ur Region Skånes utbildnings- och arbetsmarknadsprognos

Utdrag ur Region Skånes utbildnings- och arbetsmarknadsprognos Bilaga 2 Utdrag ur Region Skånes utbildnings- och arbetsmarknadsprognos Utdrag ur Region Skånes utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med sikte på 2020 *Efterfrågan på förskollärare i Skåne

Läs mer

En väl fungerande arbetsmarknad gynnar individen, välfärden, företag, kommuner, regioner och staten.

En väl fungerande arbetsmarknad gynnar individen, välfärden, företag, kommuner, regioner och staten. I Örebro län saknade 11 455 människor ett jobb att gå till i juli 2014. Samtidigt uppgav 56 procent av arbetsgivarna i länet att det är svårt att rekrytera Arbete åt alla och full sysselsättning är en

Läs mer

Strategi för hantering av eventuell övertalighet inom barn- och utbildningsförvaltningen

Strategi för hantering av eventuell övertalighet inom barn- och utbildningsförvaltningen Kommunstyrelsen 2008-02-11 50 126 Arbets- och personalutskottet 2008-02-11 29 83 Dnr 08.99-02 febkf15 Strategi för hantering av eventuell övertalighet inom barn- och utbildningsförvaltningen Ärendebeskrivning

Läs mer

Regional strategi för arbetsgivarpolitik

Regional strategi för arbetsgivarpolitik Regional strategi för arbetsgivarpolitik Vår vision Socialdemokratisk arbetsgivarpolitik ska stärka personalens arbetsvillkor och arbetsmiljö. Det är viktigt både för den enskilde men också för kvaliteten

Läs mer

Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor

Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Statistik Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Lösningar för att attrahera rätt kompetens 2 Sofia Larsen, ordförande i Jusek Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Generationsväxlingen

Läs mer

Granskning av kompetensförsörjning Kungsörs kommun en förstudie

Granskning av kompetensförsörjning Kungsörs kommun en förstudie Granskning av kompetensförsörjning Kungsörs kommun en förstudie 14 september 2012 Lena Joelsson Innehållsförteckning Bakgrund 3 Syfte 4 Metod 5 Frågeställningar 6 Omvärldsanalys 7 Analys av kompetensbehov

Läs mer

Utmaningar inom personal- och ekonomiområdet. Yvonne Andersson Per Ragnarsson

Utmaningar inom personal- och ekonomiområdet. Yvonne Andersson Per Ragnarsson Utmaningar inom personal- och ekonomiområdet Yvonne Andersson Per Ragnarsson Syfte Att beskriva förändringar i omvärlden och inom UmU som har betydelse för personal- och ekonomiområdet Lyfta fram några

Läs mer

Strategisk kompetensförsörjning

Strategisk kompetensförsörjning Strategisk kompetensförsörjning Snabba bollar att springa på eller en långsiktig sammanhållen strategi Helena Svensson HR-strateg /HR-staben på Regionkansliet Region Örebro län Febr 2015 på www.regionorebrolan.se

Läs mer

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors Hagfors & Munkfors 1 Hur vill vi ha det? En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors 2 Hur vill vi ha det? Strategisk kompetensförsörjning 2005 2004 Fastställa organisation och finansiering

Läs mer

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt En av våra största resurser vi har är vår personal Värdegrund, Orsa kommun Inledning. Varför arbetsgivarstrategi? Arbetsgivarstrategin beskriver

Läs mer

Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg.

Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Det övergripande syftet med samverkan är att trygga framtida

Läs mer

PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Hallands län

PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Hallands län PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Hallands län 1 Kortprognosen_2013_Halland.indd 1 2013-06-24 09:28:16 prognosen Ljusare tider i sikte på länets arbetsmarknad Utsikterna för länets arbetsmarknad ser ljusare

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1311-1475. Håkan Jörnehed (V) har lämnat en skrivelse om personalbemanning.

SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1311-1475. Håkan Jörnehed (V) har lämnat en skrivelse om personalbemanning. Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1311-1475 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 14*03-0 4 0 0 0 1 2 * Skrivelse från Håkan Jörnehed (V) om personalbemanning

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000 EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) PERSONALPOLICY Kommunens framtida utmaningar Ekerö kommer även fortsättningsvis vara en inflyttningskommun dit främst barnfamiljer flyttar. Ökad befolkningsmängd medför

Läs mer

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 1 Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 21 november 2005 Reviderad: P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 I din hand håller du Sävsjö kommuns personalpolitiska program.

Läs mer

Vad har jag för möjligheter efter gymnasiet?

Vad har jag för möjligheter efter gymnasiet? Vad har jag för möjligheter efter gymnasiet? Vägar vidare efter gymnasiet YRKES- PROGRAM HÖGSKOLE- FÖRBEREDANDE PROGRAM ARBETE YRKESHÖGSKOLA FOLKHÖGSKOLA VUXENUTBILDNING UNIVERSITET/ HÖGSKOLA KOMPLETTERANDE

Läs mer

Rektorsutbildning. SKL huvudmän Högberga gård 2015-05-29

Rektorsutbildning. SKL huvudmän Högberga gård 2015-05-29 Rektorsutbildning SKL huvudmän Högberga gård 2015-05-29 Rektorsprogrammet 3 år Obligatoriskt för nytillträdda rektorer men även öppet för biträdande rektorer och förskolechefer Rektorsprogrammet omfattar

Läs mer

Prognoser och analyser i kompetensförsörjningsarbetet i Västra Götaland. 2012-05-09 Keili Saluveer

Prognoser och analyser i kompetensförsörjningsarbetet i Västra Götaland. 2012-05-09 Keili Saluveer Prognoser och analyser i kompetensförsörjningsarbetet i Västra Götaland 2012-05-09 Keili Saluveer Kompetensplattform Västra Götaland Regeringsuppdraget sedan dec 2009 Syfte: att bidra till ökad matchning

Läs mer

Nationell handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården

Nationell handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården 4 juni 2014 Nationell handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården Bakgrund Frågan om arbetsbelastning och hög personalomsättning inom socialtjänsten är akut. Akademikerförbundet SSR har länge

Läs mer

Strategiska förutsättningar

Strategiska förutsättningar ska förutsättningar De statliga myndigheterna är regeringens redskap för att realisera riksdagens och regeringens beslutade politik. Verksamhetsstyrningen av myndigheterna utgår från den av riksdagen beslutade

Läs mer

Granskning av kompetens- och personalförsörjning. Nynäshamns kommun

Granskning av kompetens- och personalförsörjning. Nynäshamns kommun Revisionsrapport Granskning av kompetens- och personalförsörjning Nynäshamns kommun Lars Åke Claesson Oskar Lannerhjelm November 2011 Innehåll 1 Sammanfattning 1 2 Bakgrund och revisionsfråga 3 3 Metod,

Läs mer

Nytillskott och rekryteringsbehov

Nytillskott och rekryteringsbehov Nytillskott och rekryteringsbehov Resultat på övergripande nivå Under de goda tillväxtåren i slutet av 199-talet och början av 2-talet ökade tillskottet av arbetskraft och alltfler rekryterades. Det innebar

Läs mer

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna En undersökning om hur ekonomichefer i landets kommuner ser på organisationens förmåga att nyrekrytera ekonomer Välfärdssektorn behöver de bästa ekonomerna

Läs mer

Fasticon Kompetens. Kompetensbarometer 2012

Fasticon Kompetens. Kompetensbarometer 2012 Fasticon Kompetens Kompetensbarometer 212 Innehållsförteckning 3. Sammanfattning 4. Bakgrund 4. Syfte & metod 5. Pensionsavgångar Pensionsavgångar i riket Pensionsavgångar i riket (geografisk) Pensionsavgångar

Läs mer

Margareta Irenaeus Projektledare Jan Nilsson Uppdragsansvarig. Botkyrka kommun Personal- och kompetensförsörjning. Revisionsrapport Oktober 2014

Margareta Irenaeus Projektledare Jan Nilsson Uppdragsansvarig. Botkyrka kommun Personal- och kompetensförsörjning. Revisionsrapport Oktober 2014 Margareta Irenaeus Projektledare Jan Nilsson Uppdragsansvarig Botkyrka kommun Personal- och kompetensförsörjning Revisionsrapport Oktober 2014 Innehållsförteckning Inledning 1 Ansvar för och styrning av

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar.

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar. 1 (6) Personalpolicy Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-09-15 145) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-09-15 Dokumentansvarig: HR-chef Senast reviderad: 2015-09-15

Läs mer

Utbildning och arbetsmarknad

Utbildning och arbetsmarknad Utbildning och arbetsmarknad De senaste decennierna har relationen mellan den högre utbildningen och arbetsmarknaden debatterats alltmer. Debatten handlar ofta om hur och i vilken utsträckning de som examineras

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Personal- och rekryteringsbehov för Kalmar kommun 2009 2018

Personal- och rekryteringsbehov för Kalmar kommun 2009 2018 Personal- och rekryteringsbehov för Kalmar kommun 2009 2018-1 - Innehåll Inledning 3 Sammanfattning av prognosresultatet 3 Metod och förutsättningar 4 Nuläge kommunens personal 4 Åldersstruktur 5 Lediga

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Jobbet på det perfekta läget

Jobbet på det perfekta läget Jobba hos oss! Jobbet på det perfekta läget Att bo eller arbeta i Svedala kommun är att ha nära till städer som Malmö, Lund, Trelleborg och Köpenhamn. I kommunen finns allt du behöver natur, kultur, näringsliv,

Läs mer

Yrken i Västra Götaland

Yrken i Västra Götaland Fakta & Analys 2010:1 EN KORTRAPPORT FRÅN REGIONUTVECKLINGSSEKRETARIATET Yrken i Västra Götaland Kvalifikationskraven på arbetsmarknaden ökar. Arbeten som kräver högskoleutbildning har ökat i snabb takt

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Strategi för hantering av eventuell övertalighet inom barn- och utbildningsförvaltningen

Strategi för hantering av eventuell övertalighet inom barn- och utbildningsförvaltningen Kommunfullmäktige 2008-02-25 41 98 Kommunstyrelsen 2008-02-11 50 126 Arbets- och personalutskottet 2008-02-11 29 83 Dnr 08.99-02 febkf15 Strategi för hantering av eventuell övertalighet inom barn- och

Läs mer

Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter

Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter VERKSAMHETSUTVECKLING FÖRVALTNINGSKUNSKAP CHEFSUTVECKLING KOMPETENSFÖRSÖRJNING Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter Etnisk mångfald 1 ETNISK OCH KULTURELL MÅNGFALD I STATLIGA MYNDIGHETER

Läs mer

Helena Lund. Sweco Eurofutures 2013-02-06

Helena Lund. Sweco Eurofutures 2013-02-06 Helena Lund Sweco Eurofutures 2013-02-06 1 Vårt uppdrag Analys av kommunens näringsliv, arbetsmarknad och kompetensförsörjning med prognos till 2030. Statistisk analys i kombination med kvalitativa intervjuer.

Läs mer

Företagens betydelse i Höör. Medlemsföretaget Järna Rosor

Företagens betydelse i Höör. Medlemsföretaget Järna Rosor Företagens betydelse i Höör Medlemsföretaget Järna Rosor Teknisk beskrivning Bild 5: Flyttnetto (inflyttning minus utflyttning) i antal personer Bild 8: Försörjningsbördan illustrerar hur många personer

Läs mer

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare 1 2 INNEHÅLL INLEDNING... 3 KOMPETENSUTVECKLING ÄR AFFÄRSKRITISKT... 5 UTEBLIVEN KOMPETENSUTVECKLING LEDER TILL

Läs mer

Prognos för personalförsörjning av bristyrkesgrupper samt fördelning av centrala kompetensmedel för 2014

Prognos för personalförsörjning av bristyrkesgrupper samt fördelning av centrala kompetensmedel för 2014 HANDLÄGGARE Anders Gagnerud 08-535 378 31 anders.gagnerud@huddinge.se Prognos för personalförsörjning av bristyrkesgrupper samt fördelning av centrala kompetensmedel för 2014 POSTADRESS Kommunstyrelsens

Läs mer

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning Svenska Handelskammarförbundets analys 2009 mars Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning På kort sikt kommer 28 procent av företagen att behöva göra sig av med kritisk kompetens som behövs

Läs mer

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Arbetsgivarstrategi Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Innehållsförteckning Vad innebär det att vara en bra

Läs mer

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS FÖR SKÅNE MED SIKTE PÅ 2020

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS FÖR SKÅNE MED SIKTE PÅ 2020 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS FÖR SKÅNE MED SIKTE PÅ 2020 Kommunförbundet Skåne, 2012-09-03 Christian Lindell christian.lindell@skane.se 040-675 34 12 Upplägg Bakgrund Utvecklingen i storstadsregionerna

Läs mer

Företagens betydelse i Eskilstuna. Medlemsföretaget Järna Rosor

Företagens betydelse i Eskilstuna. Medlemsföretaget Järna Rosor Företagens betydelse i Eskilstuna Medlemsföretaget Järna Rosor Teknisk beskrivning Bild 5: Flyttnetto (inflyttning minus utflyttning) i antal personer Bild 8: Försörjningsbördan illustrerar hur många personer

Läs mer

Lärarbehörighet och rekrytering

Lärarbehörighet och rekrytering www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund Lärarbehörighet och rekrytering Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte

Läs mer

Personalchefsbarometern

Personalchefsbarometern Personalchefsbarometern kommuner maj 2011 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Det här tycker SKTF... 4 Sammanfattning... 5 Fakta om undersökningen... 6 Resultat... 7 Viktiga personalstrategiska frågor...

Läs mer

Chefs- och ledningspolicy

Chefs- och ledningspolicy STYRDOKUMENT DATUM 2012-12-03 Chefs- och ledningspolicy Detta dokument ersätter Ledningspolicy antagen av kommunstyrelsen 2000-05-15, KS 4.05. Inledning Verksamheten i Älvsbyns kommun ska vara visions-

Läs mer

Läget för lärarlegitimationer 2014

Läget för lärarlegitimationer 2014 Läget för lärarlegitimationer 2014 SKL genomförde våren 2014 en enkätundersökning ställd till skolans huvudmän. Den syftar till att följa upp genomförandet av lärarlegitimationsreformen och bland annat

Läs mer

Varför växer bemanningsföretagen?

Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Ekonomin globaliseras, industrin rationaliseras och kompetenskraven på den moderna arbetsmarknaden ökar. I Sverige är det fortfarande

Läs mer

Via Nordica 2008 session 7

Via Nordica 2008 session 7 Via Nordica 2008 session 7 Lisbeth Wester Informationschef Lunds Tekniska Högskola, LTH Lunds universitet 1 Åldersgruppen 19 åringar i Sverige 1990-2020 2 Den nya generationen studenter och medarbetare.

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Svar på motion angående äldreomsorgen i Piteå kommun

Svar på motion angående äldreomsorgen i Piteå kommun PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-08-14 10 Sn 110 Svar på motion angående äldreomsorgen i Piteå kommun Beslut Socialnämnden anser motionen som färdigbehandlad. Ärendebeskrivning

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer