Samlad bild av strategisk kompetensförsörjning inom Luleå kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samlad bild av strategisk kompetensförsörjning inom Luleå kommun"

Transkript

1 Kompetensförsörjning Samlad bild av strategisk kompetensförsörjning inom Luleå kommun

2 LULEÅ KOMMUN RAPPORT Dnr 2 (22) Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Metod... 3 Sammanfattning... 4 Omvärldsbevakning -Sverige... 4 Prognos arbetsgivaren Luleå kommun... 7 Varför har Luleå kommun rekryteringsbehov?... 8 Övriga påverkansfaktorer... 9 Framtidsutsikt Luleå kommun Pedagogisk verksamhet Vård och omsorg Socialt arbete Kultur Teknik och samhällsbyggnad Handläggning och administration Serviceyrken Fritid Framgångsfaktorer Bilaga 1 Kända pensionsavgångar för 22 befattningar Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd Giltighetstid Dokumentansvarig Senast reviderad Beslutsinstans Dokument gäller för

3 LULEÅ KOMMUN RAPPORT Dnr 3 (22) Inledning Kommunens tre huvuduppdrag är att bygga samhälle, att skapa attraktion och att ge service. Luleå kommun har som arbetsgivare en stor utmaning inom området kompetensförsörjning. Kommunen behöver attrahera och rekrytera nya medarbetare samt satsa på kompetensutveckling av nuvarande chefer och medarbetare. Inom ramen för kommunens strategiska mål att vara en attraktiv arbetsgivare ställs höga krav på samordnade metoder och rutiner för kompetensförsörjning. Att rekrytera, behålla och utveckla rätt kompetenser kommer att bli ännu viktigare när våra verksamheter utvecklas, pensionsavgångar och övrig rörlighet ökar. Syfte Syftet är att ge en samlad bild av strategisk kompetensförsörjning inom Luleå kommun. Den samlade bilden ska: underlätta strategisk kompetensförsörjning på alla förvaltningar och hjälpa organisationen att inneha en kvalitet som innebär rätt kompetens på rätt plats över tiden hjälpa organisationen att vara förtänksamma, resurseffektiva och öka möjligheterna till kommungemensamma insatser ge underlag till fokusområdena i Luleå kommuns HR-strategi uppdateras årligen Metod HR- funktioner på samtliga förvaltningar har gjort bedömningar på kommande personalbehov. Personalkontoret/ kompetensförsörjningsenheten har tagit fram prognos, statistik för personalrörlighet och pensionsavgångar. Samtliga förvaltningar har en handlingsplan för kompetensförsörjning, som ger svar på kompetensbehov utifrån: Verksamhetsförändringar och krav på ny kompetens Pensionsavgångar Personalrörlighet Övertalighet (kommunen har ingen känd övertalighet i dagsläget)

4 LULEÅ KOMMUN RAPPORT Dnr 4 (22) Sammanfattning Följande punkter ger en sammanfattning av faktorer som påverkar kompetensförsörjning för Luleå kommun som arbetsgivare. Fler och fler befattningar är konkurrensutsatta Kompetenskrav på befattningar höjs Rekryteringsbehovet kommer att vara konstant högt flera år framåt o stor rörlighet o tillväxt o tjänstledighet o pension Befolkningen år minskar och 65 år och äldre ökar De kullar som kommer in på arbetsmarknaden är färre än de som lämnar Omsättning av chefer är höga, 44 % kommer gå i pension fram till 2021 Utbildningssystemet är inte i takt med samhällets behov. Utbud och efterfrågan mäts inte, stor del av de arbetslösa har fel kompetens för kommunens behov Mångfald är en nyckel för att lyckas med kompetensförsörjning i framtiden o validera kompetens o språkutbildning För att behålla medarbetare behöver utvecklingsmöjligheter, förmåner utvecklas och löneinstrument användas proaktivt. Sammantaget visar den samlade bilden på goda förutsättningar för Luleå kommuns kompetensförsörjning, men om brist på kompetens uppstår kan det bli ett hinder för kommunens tillväxtmål.

5 LULEÅ KOMMUN RAPPORT Dnr 5 (22) Omvärldsbevakning Sverige För att klara de framtida utmaningarna krävs ständiga prognoser och en långsiktig planering som tar hänsyn till förutsägelser, möjligheter och hot. Sådana studier görs såväl i kommuner som i landsting och landets regioner. Bra framtidsprognoser är avgörande för att de politiska besluten fattas på rätt grunder. Antalet personer i olika grupper av befolkningen har betydelse både för kommunsektorns kostnader för vård, skola, omsorg liksom för kommunens intäkter. För intäkterna är särskilt storleken på gruppen mellan 20 och 64 år viktig. Och för att ha en balans mellan kostnader och intäkter är det viktigt att gruppen mellan 20 och 64 år är betydligt större än de andra grupperna sammantaget, grupper som för det mesta inte arbetar. Andelen i yrkesaktiva åldrar minskar I framtiden förväntas en något förändrad befolkningsstruktur. Andelen äldre ökar. År 2011 var 19 procent av befolkningen 65 år eller äldre. I slutet av prognosperioden beräknas 25 procent vara i dessa åldrar. Andelen barn och unga 0 19 år förväntas hålla sig kring samma nivå som idag, 23 procent. Det är befolkningen i de mest yrkesaktiva åldrarna, år, som minskar i andel. År 2011 bestod befolkningen till 58 procent av personer i dessa åldrar. År 2060 beräknas den andelen ha minskat till 52 procent. Äldre och utrikes födda behövs för framtidens välfärd En allt äldre befolkning gör att de som arbetar måste försörja allt fler. För att försörjningsbördan ska kunna ligga kvar på dagens nivå krävs att sysselsättningen ökar för flera grupper samtidigt. Om fler äldre och utrikesfödda arbetar får det stor effekt på den framtida sysselsättningen.

6 LULEÅ KOMMUN RAPPORT Dnr 6 (22) Befolkningsprognos Enligt SCB:s senaste befolkningsprognos för Sverige beräknas den totala befolkningen öka från dagens 9,5 miljoner till 10,7 miljoner år Om andelen av befolkningen som förvärvsarbetar ligger kvar på dagens nivå väntas sysselsättningen i åldrarna år uppgå till drygt 4,5 miljoner år Det är en ökning med personer jämfört med år Varje förvärvsarbetande kommer då att behöva försörja 2,35 personer inklusive sig själv jämfört med 2,14 personer år För att försörjningsbördan ska utvecklas i en långsammare takt måste fler arbeta. Om den ska ligga kvar på dagens nivå år 2030 krävs närmare fler sysselsatta än i dag. Den framtida sysselsättningen och försörjningsbördan påverkas exempelvis om äldre, yngre, utrikesfödda arbetar i större utsträckning i framtiden. Om äldre arbetar längre ger det stor effekt på den framtida sysselsättningen och försörjningsbördan. I och med att gruppen 65 år och äldre väntas växa avsevärt och utgöra en allt större andel av den totala befolkningen är det angeläget att fler arbetar högre upp i åldrarna. Diskussioner förs om att höja pensionsåldern och samtidigt underlätta för äldre som vill arbeta längre. Generationsväxling och befarad arbetskraftsbrist De stora kullarna som föddes mellan 1942 och 1953 lämnar yrkeslivet med pension och nya generationer tar över. Det gäller i stor utsträckning kommunerna, som utgjorde en expanderande sektor när många 40-talister sökte och fick arbete och då särskilt kvinnor. Totalt sett är de kullar som kommer in på arbetsmarknaden mindre än de som lämnar. Det betyder att samtidigt som arbetskraften minskar ökar behoven av kommunala tjänster, t.ex. inom äldreomsorgen. Pensionärerna blir bortåt 50 % fler och de som är över 80 år nästan dubbelt så många som idag. Detta medför stora utmaningar för att upprätthålla kvaliteten inom välfärdssystemen. Effekterna av den förestående generationsväxlingen inom hela den svenska arbetsmarknaden är att det troligen kommer att uppstå arbetskraftsbrist och därmed en ökad konkurrens mellan olika sektorer av arbetsmarknaden som inom och mellan kommuner. För kommunernas del befarar man att de svårigheter som man idag redan ser när det gäller att rekrytera exempelvis chefer och specialistkompetenser kommer att öka, men att det även kommer att uppstå brister inom mer personalintensiva områden som utbildning och omsorg. I och med att det är ett stort antal medarbetare som under en relativt kort tid kommer att lämna sina arbeten finns det även risk för att värdefull kompetens och kunskap kan gå förlorad.

7 LULEÅ KOMMUN RAPPORT Dnr 7 (22) Prognos arbetsgivaren Luleå kommun Prognosen bygger främst på statistik hämtad från kommunens personalsystem Personec. Pensionsavgångarna bland medarbetare i Luleå kommun ökar markant de närmaste åren. Beräkningarna utgår från tillsvidareanställda födda samt att personerna går i pension det år man fyller 65 år. Den genomsnittliga pensionsåldern ökar. År 2005 var den under 63 år, år, ,7 år och 2012 har den sjunkit något till 64.2 år (I Sverige är snittet betydligt lägre, 63 år). Antalet medarbetare som väljer att gå i pension efter 65 år ökade mellan åren 2007 till 2011 från 9 personer till 27 personer minskade siffran till 20 personer. Övriga avgångar beräknas uppgå till ca 225 per år beräknat på ett genomsnitt av tidigare år. Luleå kommun beräknas behöva rekrytera via annonsering medarbetare per år mellan åren Pensionsavgångar Pen avg Luleå kommun anordnar en tredagars utbildning för medarbetare som går i pension. After work

8 LULEÅ KOMMUN RAPPORT Dnr 8 (22) Varför har Luleå kommun rekryteringsbehov? Av antalet beräknade rekryteringar står pensionsavgångar och övriga avgångar för ca 60 procent, tjänstledigheter och övrig frånvaro 25 procent samt verksamhetsökning för ca 15 procent. 800 Rekryterinsbehov- orsaker Pensionsavg Övriga avg Tj ledigheter Vsh ökning Totalt rekryt behov Antal medarbetare Verksamhetsökning 74 ~129 Slutat i kommunen 320 ~360 Tjänstledigheter mm som 241 ~194 påverkar börjat/slutat Börjat i kommunen 635 ~683 Totalt antal anställda ~6470 Personalrörlighet med många nya medarbetare är en utmaning för organisationen och visar på behovet av hög kvalitet kring arbetet med kompetensförsörjning. Det innebär en ständig utveckling av rutiner och arbetssätt så att medarbetare kommer snabbt in i arbetet.

9 LULEÅ KOMMUN RAPPORT Dnr 9 (22) Rekryteringsannonser Tidsbegränsade anställningar ~223 Tillsvidareanställningar ~415 Timanställningar ~45 Totalt ~683 Luleå kommun har en strategi vad gäller marknadsföring och rekrytering av alla arbeten och sättet att locka personer att söka lediga jobb. Studenter möter kommunen på bland annat mässor såsom LARV och Uniaden, evenemang som anordnas av LTU och på finns en särskild sida för studenter gällande exjobb och praktik. De personer som söker lediga befattningar möter kommunen på många digitala rekryteringssidor, på men också på mässor och riktade event. Övriga påverkansfaktorer Luleå är inne i en spännande utveckling och kommunen planerar nu för nya Luleåbor, detta innebär stora utmaningar för samtliga verksamheter. Växer kommunen kan det också innebära en volymökning för kommunens verksamheter. Den demografiska bilden av tillväxten kommer att spela en stor roll för olika verksamheters tillväxt utifrån vilka åldersgrupper som ökar eller minskar. Ett förändrat personalbehov kan ses under perioden. Förändringen innebär ett ökat behov av medarbetare med eftergymnasial utbildning och ett minskat eller oförändrat behov av medarbetare utan eftergymnasial utbildning. När tjänster återbesätts och vid nyanställningar kommer utbildningskraven att höjas, det vill säga att det kan bli en förändring på kompetenskrav för vissa befattningar. Generationsväxlingen är högre för gruppen chefer vilket innebär ett särskilt fokus på chefsförsörjning och att säkerställa en tillfredsställande kunskapsöverföring. Konkurrensen förväntas öka eftersom andra arbetsgivare också har ett ökat behov av kvalificerad arbetskraft med yrkeserfarenhet samt specialistkunskaper. Dessutom är kvalificerade 40- och 50 talister på väg ut från arbetsmarknaden. Kommunen kan räkna med ökade kostnader i form av högre lönekrav både vid rekrytering och för att behålla medarbetare med rätt kompetens.

10 LULEÅ KOMMUN RAPPORT Dnr 10 (22) En viktig förutsättning för framtida kompetensförsörjning är mångfaldsarbetet som pågår. När exempelvis rutiner i Sverige skapats för validering av utbildningar/erfarenheter blir det en naturlig del innan personer söker lediga jobb. Detta kommer att öka tillgången av rätt kompetens vid kommunens rekryteringar.

11 LULEÅ KOMMUN RAPPORT Dnr 11 (22) Framtidsutsikt Luleå kommun I denna första version av Kompetensförsörjning fokuseras det på att analysera personalomsättning i förhållande till kompetensbehov och förvaltningarnas prognos och analys. Till stor del bygger bedömningarna på dagens volymer i beskrivning av områdena. Pedagogisk verksamhet Utmaningar: Förskolans och skolans tillväxt av barn och elever planeras utifrån befolkningsprognoser; in- och utflyttningar och födelsetal samt konkurrensen från fristående aktörer. Då Luleå kommuns tillväxtmål är fler invånare, förväntas förvaltningens uppdrag att öka i proportion till den faktiska tillväxten. Elevantalet i grundskolan kommer inom de närmsta åren att öka. Elevantalet i särskolan minskar vilket kan kräva större samverkan mellan kommunerna i Norrbotten. Det kan även innebära samverkan inom gymnasiesärskolans program samt utökad samverkan mellan grundskola och grundsärskola. Elevantalet i gymnasieskolan kommer i nära tid att minska, men läsåret 15/16 vänder elevunderlaget och en svag uppgång väntas. Inom Vuxenutbildningen finns utmaningar i att kunna bemöta de behov som finns hos ungdomar som en målgrupp, men även att möta konjunkturförändringar hos arbetsmarknaden. Behov: Lärarbristen börjar bli märkbar i de flesta behörigheter främst i de högre stadierna och vuxenutbildningen. Det finns några områden som är särskilt svårrekryterade; matematik och naturorienterade ämnen (kemi, fysik, teknik), moderna språk (spanska, franska, tyska), kinesiska och engelska för de lägre åldrarna samt läs- och skrivinlärning och speciallärarutbildning som riktar sig till särskolan. På gymnasienivå förväntas en hög lärarbrist i ämnen som data med speciella inriktningar t ex CAD och arkitektur samt yrkeslärare inom el, energi, vvs, bygg och

12 LULEÅ KOMMUN RAPPORT Dnr 12 (22) anläggning samt handel. Speciallärare med lärarexamen avsedd för grundskolan främst i matematik kommer också att vara ett bristområde samt praktiskt-estetiska ämnen (bild, musik, idrott/hälsa, slöjd, hem/konsumentkunskap). Förskolan behöver förskollärare med kunskaper i specialpedagogik och pedagogistor för att kunna möta barns alla olika behov på ett pedagogiskt professionellt sätt. Förskolan kommer också att behöva medarbetare med flerspråkig kompetens. Det innebär att inom området pedagogisk verksamhet kommer ett fortsatt eller utökat behov av att rekrytera medarbetare med pedagogisk kompetens (rektor, förskolechef, lärare, förskolelärare, fritidspedagoger) att finnas. Behov finns inom Vuxenutbildningen att säkerställa fler lärare med lärarlegitimation. Förutom risken för brist avseende lärare inom matematik och naturorientering finns även risk för brist avseende lärare inom specialpedagogik samt yrkeslärare. På gång inom området pedagogisk verksamhet: Mer fokus på barnens lärande i förskolan. Lärarlegitimation för utbildade lärare införs. Antalet skolor och förskolor ökar, vilket också ökar möjligheterna för lärare och förskollärare att välja mellan olika arbetsplatser och arbetsgivare. De faktorer som identifierats som påverkar verksamheterna är lagstiftning och tillhörande förordningar. Befolkningstillväxten är en annan yttre faktor samt den nationella tilldelningen av ekonomiska medel. Hur lärarutbildningen utvecklas påverkar direkt i verksamheterna och kvalitet samt rekryteringsmöjligheter. Konkurrensen från fristående aktörer är en annan faktor samt ungas val av yrke. Kända rekryteringsbehov Lärare MA, KE, FY, TK Lärare 1-7 EN Lärare 4-9 SP, TY, FR och kinesiska Lärare praktisk-estetiska Lärare svenska som andra språk Modersmålslärare Yrkeslärare Speciallärare och specialpedagoger Fritidspedagoger Rektorer / förskolechefer Chefer

13 LULEÅ KOMMUN RAPPORT Dnr 13 (22) Vård och omsorg Utmaningar: Framtidens brukare och deras anhöriga kommer att ställa högre krav på flexibla lösningar. Såväl vård och omsorg som socialt innehåll står i fokus. Kraven kommer att öka på kompetens då ny teknik och forskning inom både omsorg och medicin expanderar. Det finns ett ökat behov av spetskompetens exempelvis inom områdena psykiatri, missbruk, neuropsykiatri men även baskompetens inom medicinsk teknik och språk. Rekryteringsbehovet av chefer samt sjuksköterskor men även undersköterskor kommer att vara relativt stort framöver. Rekryteringsbasen behöver breddas. Inom yrkesgruppen sjuksköterskor har den nya utbildningen medfört att arbetsmarknaden för sjuksköterskor utvidgats. Tillsammans med fler yrkesval har vissa geografiska områden ökat sitt upptag av utbildade sjuksköterskor vilket medfört ett underskott av sjuksköterskor. För yrkesgruppen undersköterskor är balansen god mellan utbildningsvolym och förvaltningens rekryteringsbehov. Det är dock viktigt att betona att vård- och omsorgsprogrammet inte är ett krav inom alla yrkeskategorier vid socialförvaltningen. Vissa yrkeskategorier saknar i stället andra typer av kompetenser som exempelvis psykiatri och kunskap om intellektuella funktionsnedsättningar. Den traditionella utbildningsbakgrunden för gruppen chefer inom vård och omsorg var det sociala omsorgsprogrammet. Denna utbildning är nedlagd. De utbildningar som i framtiden kommer att bli rekryteringsbas för chefsrekrytering är socionomutbildning, sjuksköterska samt beteendevetenskapliga utbildningar. Det bör dock kommenteras att dessa utbildningar inte är så tillrättalagda för yrket chef som det nämnda sociala omsorgsprogrammet var. Det ställer större krav på introduktion och parallell tjänstgöring för blivande chefer för vård och omsorg. Behov: Den största strategiska utmaningen (avseende volym) är säkerställande av utbildad personal inom vård och omsorg. För att höja kompetensen bland befintliga medarbetare inom denna yrkesgrupp har förvaltningen satsat på kompetenshöjning via den stora statliga satsningen Omvårdnadslyftet. Kommunens övertagande av hemsjukvården innebär på sikt att inom yrkesgruppen sjuksköterskor kommer behovet av högre utbildningsnivå med specialistkompetenser att öka. Det råder god balans mellan erfarna äldre chefer och nyrekryterade. Inför framtida rekryteringsbehov är det betydelsefullt att ge möjlighet och medverka till individuell utveckling för medarbetare som vill prova på rollen som chef/ledare i förvaltningen. Samtidigt ska befintliga chefer ges möjlighet att utvecklas i sin roll som chef/ledare.

14 LULEÅ KOMMUN RAPPORT Dnr 14 (22) Tillgången på nyutbildade med akademiskt lämpliga bakgrunder är väl tillgodosedd med Luleå som rekryteringsbas. Även om LTU:s befintliga utbildningar såsom sjuksköterska och de beteendevetenskapliga utbildningarna, inte utgör den optimala bakgrunden för ledarskapet i social omsorg så är de ett alternativ att rekrytera från till de mindre chefsområdena inom förvaltningen. På gång inom området vård och omsorg: Förändringar av de akademiska utbildningarna kommer i framtiden medföra stora krav på arbetsgivarnas introduktionsprogram, inte minst när det gäller chef och ledarskap. Universiteten ansvarar för en grundläggande akademisk plattform hos studenterna. Arbetsgivarna kommer framöver att få ett stort ansvar att tillhandahålla specifik kompetens för olika yrkesområden. Dessa utmaningar, i kombination med verksamhetens ökade komplexitet, tekniska utveckling och krav på bra verksamhetsförlagd utbildning kommer att ställa stora krav på både organisationen och våra medarbetare. Att skapa och utveckla system för intern kompetensutveckling och chefsförsörjning blir ett krav för att långsiktigt klara personalförsörjning. Kända rekryteringsbehov Undersköterskor Sjuksköterskor Skolsköterskor Psykologer Chefer Socialt arbete Utmaningar: Rekryteringsbehovet av socionomer och socionomer som vill arbeta som chef kommer att vara relativt stort framöver. De största yrkesgrupperna inom socialt arbete är socialsekreterare och biståndshandläggare. Rekryteringsbas för denna yrkesgrupp är socionomutbildningen. Bland socionomer har förändringen av grundutbildningen medfört svårigheter att lyckas med att tillsätta lediga befattningar. Utbildningen är idag mer generell vilket ställer ökade krav på arbetsgivarna att skapa en tydlig introduktion till yrket. Tre stora utmaningar i framtiden kommer därför att vara; kompetenshöjning av befintlig personal, rekryteringssvårigheter samt stora resurser måste avsättas till introduktionsprogram. Behov: Ett yrkesområde som är viktigt att arbeta med är chefer. Rekryteringsbasen för chefer är ur kollektivet socionomer där det redan finns tecken på rekryteringssvårigheter. Socionomutbildningen som ges i Luleå via Umeå universitet kommer att bli en viktig rekryteringsbas.

15 LULEÅ KOMMUN RAPPORT Dnr 15 (22) På gång inom området socialt arbete: Socialstyrelsen föreslår i en utredning att krav ska ställas i lag på socionomexamen, eller annan relevant examen på minst grundnivå i högskola, för vissa arbetsuppgifter inom socialtjänsten. Det skulle medföra ett större behov att vidareutbilda förvaltningens socialsekreterare till magisternivå. Befintliga medarbetare skulle då under en övergångsperiod på fem år erbjudas kompetenshöjande utbildning. De som saknar erfarenhet av de reglerade arbetsuppgifterna erbjuds introduktion under ett år. Under det senaste året har förvaltningen fått ett ökat uppdrag att bedriva handledning av blivande socionomer. För att fylla kravet på handledning krävs magisterexamen på huvudhandledarna. Utifrån ett rekryteringsperspektiv samt universitetens möjlighet att erbjuda arbetsplatsförlagd utbildning är det viktigt att denna verksamhet kan fortleva. Kända rekryteringsbehov Socialsekreterare Kuratorer Chefer Kultur Utmaningar: Biblioteksverksamhetens utvecklar sitt uppdrag alltmer mot uppgifter som litteraturförmedling, social biblioteksverksamhet, handledning, programverksamhet, mer mångkulturella besöksgrupper (många olika nationaliteter). För att möta detta sker mer fokus på bl a marknadsföring, teknikutveckling, utveckling inom sociala medier, andra nya medier med tillhörande teknik och handledningar. Inom teknikområdet är det främst behov av ljussättning för teknikerna samt att hänga med i den snabba utvecklingen som det är på den tekniska sidan avseende bl a bildhantering samt en fortsatt övergång från det analoga till det digitala inom ljus- och ljudteknik för Lillan och delvis Kulturservice. Behov: Kompetens inom web och kommunikation kommer att behövas generellt. På gång inom området kultur: Teknikutveckling är en förutsättning för att möta kundernas behov och för att göra verksamheterna mer tillgängliga digitalt. Kända rekryteringsbehov Inte i dagsläget

16 LULEÅ KOMMUN RAPPORT Dnr 16 (22) Teknik och samhällsbyggnad Utmaningar: Att bygga ett hållbart samhälle är komplext. Komplexiteten är inte bara i den fysiska planeringen och genomförandet utan även i sättet att skapa delaktighet i samhällets utveckling. En allmän trend i samhället är att man som kund/medborgare hävdar den individuella rätten, vilket ställer större krav på motiveringar och ställningstagande vid myndighetsutövning. Tillväxten påverkar också de olycksförebyggande och planerande funktionerna inom räddningstjänsten. Koncentrationen av arbetstillfällen till eller i närheten av centralorten skapar problem för rekrytering till RIB-organisationen i Råneå (räddningstjänstpersonal i beredskap). Det är viktigt att se möjligheter och samverka mellan verksamheterna kring gemensamma framtida rekryteringar. Förmågan att hantera information och processer blir en allt viktigare kunskap/egenskap och då den allmänna teknikutvecklingen går mot mer avancerade IT-system. Den höga investeringstakt som Luleå kommun har medför att en stor del av investeringarna är beroende på reinvesteringar i Va-nätet, biogasanläggning mm. Även de infrastrukturella investeringarna som måste göras för nya bostadsområden är en bidragande orsak. En annan bidragande orsak är de ökade administrativa arbetsuppgifterna som tillkommit, exempelvis olika konsekvensutredningar. För att långsiktigt kunna klara bemanningen blir det nödvändigt att internutbilda yngre nyutexaminerade. Detta kommer att medföra ökade kostnader, i form av viss dubbelbemanning. En viss produktivitetsminskning hos medarbetare kan man också räkna med som en följd av att tid måste läggas på kunskapsöverföring och mentorskap. Behov: Kompetens som det idag är stor brist på är lantmätare eller /och mark- och exploateringsingenjörer. Det är även stor brist på erfarna planhandläggare, bygglovshandläggare och ingenjörer med olika inriktning. Yrken i behov av fördjupning: Den juridiska kunskapen men också spetskompetens inom exempelvis kulturmiljöområdet, samhällsekonomiska bedömningar, hållbarhetsbedömningar, omvärldsanalyser, socioekonomiska bedömningar. Generellt finns ett ökat behov av juridisk kompetens inom samhällsbyggnadsområdet. På gång inom området teknik och samhällsbyggnad: Ny lagstiftning inom plan- och byggområdet ställer krav på ökad kontroll från kommunerna över byggandet. Sverige har ett växande problem med dödsbränder som förväntas förvärras om inte trenden bryts. Bland annat beror detta på en åldrande befolkning som i allt större grad bor hemma, kommunikationsproblem i det

17 LULEÅ KOMMUN RAPPORT Dnr 17 (22) multikulturella samhället samt övriga sociala problem. Regeringen tydliggör samtidigt en stark vilja genom uppdrag till statliga myndigheter ett krav om riktningsändring i dödsbrandsproblematiken. Luleå kommun har lovordats av MSB för sitt strukturerade och genomtänkta arbete i handlingsprogrammet för olycksförebyggande arbete enligt lag om skydd mot olyckor. Luleå har således ett mycket välskrivet handlingsprogram som rönt nationell uppmärksamhet. Ett gradvis ökat behov av IT-specialister förväntas eftersom IT-användningen i kommunen ökar konstant. Behovet kommer att finnas inom servicedesk och central teknik med områden som applikationshantering och programdistribution, server och lagring, databaser samt kommunikation. Även användningen av mobila enheter samt lösningar för mobilitet förväntas öka kraftigt. Andelen fältservice förväntas minska eftersom service och support i större utsträckning kommer att kunna hanteras centralt med moderna verktyg. Detta medför också ett visst omställningsbehov eftersom teknikskiftet medför förändrade kompetensbehov. Kända rekryteringsbehov Ingenjörer med olika inriktning Erfarna ingenjörer Kartingenjör Planarkitekter Erfarna planhandläggare Lantmätare eller/och mark- och exploateringsingenjörer Erfarna bygglovshandläggare IT-specialister Tekniker och servicemän Chefer Arbetsledare Handläggning och administration Utmaningar: Den digitala informationstekniken innebär att kraven på kommunen ökar allt mer från medborgare, kunder och intressenter att de ska kunna kommunicera med oss året om på dygnets alla timmar. Kraven på ökad produktivitet och effektivitet i den kommunala verksamheten växer alltmer. Kraven på Luleå kommuns kommunikation är att den ska medverka till en allt större verksamhetsnytta, på kort och på lång sikt. Trycket på våra kommunikationskanaler och på ett strategiskt kommunikationsstöd har ökat stadigt. Regeringens vision beträffande e-samhälle ska förverkligas Fler digitala tjänster ska utvecklas och administreras Luleå direkt med utökad kundtjänst och tillgänglighet ska utvecklas

18 LULEÅ KOMMUN RAPPORT Dnr 18 (22) Utvecklingen av HR-arbetet inom kommunen ökar kraven på kompetens och erfarenhet för att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare. Utmaningen inom HR är att använda den kompetens som finns så att HR-funktionerna har möjligheten att vara en styrande, vägledande och stödjande funktion inom HRprocesserna. HR ska vara ett tillgängligt och effektivt stöd till alla chefer och därmed bidra till verksamheternas utveckling. Utmaningen är att löpande kompetensutveckla samt höja kraven vid rekryteringar för att säkerställa kompetensen inom kommunens administration. Behov: Inom området är ett stort förändringsarbete på gång, då övergång till en komplett kedja av elektronisk hantering för kommunens arbetsprocesser ska införas. Kommunens övergripande struktur för dokumenthantering ska utvecklas. Detta förutsätter ett modernt tekniskt stöd och ett nytt arbetssätt samt att våra huvudprocesser är kartlagda. Det är en utmaning att hitta kompetens som är kunniga inom inköp kombinerat med kompetens om regelverken som finns inom offentlig upphandling. Upphandlare med erfarenhet av regelverken har ofta inte de övriga kunskaper som krävs idag. De kommande åren finns inte några direkta kända rekryteringsbehov förutom någon enskild pensionsavgång. Men på grund av konkurrensen och den brist som råder på upphandlare med rätt kompetens är det viktigt att kommunen fortsätter att arbeta strategiskt med kompetensförsörjningen genom deltagande i utbildningar samt kontinuerlig kompetensutveckling av medarbetare. På gång inom området handläggning och administration: Det finns inte några akademiska utbildningar för inköpare och upphandlare men enligt Upphandlingsutredningen är sådana på förslag. Inom administrationen minskar antalet rutinärenden och blir mer av karaktären handläggning, vilket innebär att kompetenskraven på administrativa befattningar ökar. Kända rekryteringsbehov HR-specialister Beteendevetare Ekonom/civilekonom/industriell ekonom Upphandlare Information- och marknadsföring, kommunikatör kundtjänstmedarbetare Jurist Utredare Specialiserade administratörer

19 LULEÅ KOMMUN RAPPORT Dnr 19 (22) Chefer Serviceyrken Utmaningar: Inom måltidsverksamheten både i förskola och skola kommer förvaltningen att behöva kockar/kokerskor med specialkompetens inom dietkoster, allergi- och specialkoster. Teknikutvecklingen går allt snabbare vilket innebär smartare lösningar, e-tjänster, låssystem, styrning av belysning osv. Det kräver också att medarbetare är med och driver på utvecklingen. Det är viktigt att jobba med ständiga förbättringar, kvalitet och utveckling. Behov: Stora behov av kompetensutveckling finns inom området serviceyrken, för att följa teknikutvecklingen På gång inom området serviceyrken: Inom stödfunktionerna kommer behov av specialister dvs. kvalificerad arbetskraft med högskoleutbildning öka på grund av att det operativa arbetet förändras, från renodlade operativa uppgifter till en kombination med mer avancerade och därmed kvalificerande uppgifter. Enklare jobb försvinner eller tar ny form och som kräver ny kompetens. Kända rekryteringsbehov Ledare med bred kompetens för måltids- och servicefunktioner Kock/kokerskor Diet- allergi- och specialkostkockar Ekonomi/måltidsbiträden VVS och fastighetsskötsel Chefer Arbetsledare

20 LULEÅ KOMMUN RAPPORT Dnr 20 (22) Fritid Utmaningar: Ett fortsatt arbete med den strategiska planeringen av kompetensbehov för att möta omvärlden och som påverkar verksamheten fler kommer att påverka verksamheten och att förutse och även påverka de förändringar som kan uppstå, blir viktigt. Medarbetarnas teknikutveckling måste fortsätta och när kraven förändras måste arbetsplatserna vara beredda att se över sina arbetssätt och rutiner. Behov: Viktigt att värdera och utveckla befintliga kompetenser inom verksamhetsområdet samt utveckla metoder för att omhänderta kompetens vid generationsväxling. På gång inom området fritid: Utvecklingen av anläggningar, drift och skärgård måste gå i takt med medborgarnas förväntningar och kommunens tillväxt. Kända rekryteringsbehov Servicetekniker Servicemän

Kompetensförsörjningen - en nyckelfråga för skola och förskola

Kompetensförsörjningen - en nyckelfråga för skola och förskola 2015-06-12 1(18) Dnr 402 2014:4207 Kompetensförsörjningen - en nyckelfråga för skola och förskola Sammanfattning Sverige står inför en förväntad brist på utbildade behöriga lärare och förskollärare de

Läs mer

Jobb som gör skillnad

Jobb som gör skillnad Jobb som gör skillnad VAD TYCKER UNGA OM VÄLFÄRDENS YRKEN? Jobb som gör skillnad 1 Förord Välfärdssektorn sysselsätter över en miljon människor. Det är nästan en fjärdedel av hela den svenska arbetsmarknaden.

Läs mer

November 2013. Framtidsutsikter. Arbetsmarknaden för akademiker år 2018. Redaktör Eva Oscarsson

November 2013. Framtidsutsikter. Arbetsmarknaden för akademiker år 2018. Redaktör Eva Oscarsson Framtidsutsikter Arbetsmarknaden för akademiker år 2018 November 2013 Redaktör Eva Oscarsson Social ingenjör med solsken i blick Malin Hanssons stora fritidsysselsättning är att arbeta med det ideella

Läs mer

Eksjö kommun. Granskning av personal- och kompetensförsörjningen. Granskningsrapport. KPMG AB 2013-12-20 Antal sidor: 17

Eksjö kommun. Granskning av personal- och kompetensförsörjningen. Granskningsrapport. KPMG AB 2013-12-20 Antal sidor: 17 ABCD Eksjö kommun Granskning av personal- och kompetensförsörjningen Granskningsrapport KPMG AB Antal sidor: 17 ABCD Eksjö kommun Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Syfte och sammanfattande bedömning 1 2.

Läs mer

Koncernkontoret Koncernstab HR

Koncernkontoret Koncernstab HR Koncernstab HR Lisa Davidsson HR-strateg 044-309 33 21 lisa.davidsson@skane.se KOMPETENS- FÖRSÖRJNINGSPLAN Datum 2015-03-09 Dnr 0900843 1 (14) Kompetensförsörjningsplan för 2015-2018 1. Inledning ska vara

Läs mer

ARBETSGIVAREN OCH DEN GODA ARBETSPLATSEN MEN FRAMFÖRALLT HUR VI LYCKAS MED DEN GODA VERKSAMHETEN SÅ VI KAN GÖRA DET GODA LIVET MÖJLIGT

ARBETSGIVAREN OCH DEN GODA ARBETSPLATSEN MEN FRAMFÖRALLT HUR VI LYCKAS MED DEN GODA VERKSAMHETEN SÅ VI KAN GÖRA DET GODA LIVET MÖJLIGT PERSONALSTRATEGISK UPPFÖLJNING / LUNDS KOMMUN HUR VI ARBETAR MED PERSONALFRÅGORNA ÄR AVGÖRANDE FÖR HUR VI LYCKAS MED DEN ATTRAKTIVA ARBETSGIVAREN OCH DEN GODA ARBETSPLATSEN MEN FRAMFÖRALLT HUR VI LYCKAS

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2010. Eskilstuna kommun. Granskning av kompetensförsörjning

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2010. Eskilstuna kommun. Granskning av kompetensförsörjning Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2010 Eskilstuna kommun Granskning av kompetensförsörjning Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2.

Läs mer

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef.

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef. Vård och Omsorg ur ett chefsperspektiv En branschrapport från Ledarna Hos oss blir du en bättre chef. Vård och omsorg ur ett chefsperspektiv Ledarna Sveriges chefsorganisation bildades för över 100 år

Läs mer

Inventering av framtida kompetensförsörjning i Helsingborgsregionen

Inventering av framtida kompetensförsörjning i Helsingborgsregionen Inventering av framtida kompetensförsörjning i Helsingborgsregionen Helsingborg Stad 2012 STADSLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Författare: Elin Svensson Samordnare: Peter Arvebro, Eva-Lotta Bergström Tryck: Tryckservice

Läs mer

Delårsrapport 1 Jan - apr 2015

Delårsrapport 1 Jan - apr 2015 Delårsrapport 1 Jan - apr 2015 Lulebo AB Bioenergi i Luleå AB 91% Luleå Energi Elnät AB 100% Lulekraft AB 50 % Luleå kommun koncernorganisation Kommunrevision Kommunfullmäktige E-nämnden 2015-01-01 Kommunledningsförvaltning

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens Plan för funktionshinder 2014-2023 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Framgångsfaktorer 3 Värdegrund 3 Verksamhetsidé 4 Historik 4 Övergipande omvärldsperspektiv 6 Brukare

Läs mer

Granskning av kompetensförsörjning. Jönköpings kommun

Granskning av kompetensförsörjning. Jönköpings kommun Granskning av kompetensförsörjning Jönköpings kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari 2008 Innehållsförteckning Sammanfattning...2 1. Inledning...4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Syfte, avgränsning och

Läs mer

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 På väg mot 150 000 invånare... 3 Vad innehåller detta dokument?... 4 Processen för styrning, uppföljning och utveckling av Örebro... 5 Strategiska områden

Läs mer

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktiges beslut BUDGET 2015 Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att: 1. Fastställa skattesatsen för primärkommunen till 20,33 för 2015. 2. Godkänna de förutsättningar som budget 2015, ram 2016 och plan

Läs mer

Framtidsutsikter November 2012. Arbetsmarknaden för akademiker år 2017. Redaktör Eva Oscarsson

Framtidsutsikter November 2012. Arbetsmarknaden för akademiker år 2017. Redaktör Eva Oscarsson Framtidsutsikter November 2012 Arbetsmarknaden för akademiker år 2017 Redaktör Eva Oscarsson Att välja utbildning är inte att välja yrke Hanna Hallins lista på förtroendeuppdrag är lång. Hon har talat

Läs mer

SVERIGES VIKTIGASTE JOBB I FÖRSKOLAN OCH SKOLAN HUR MÖTER VI REKRYTERINGS UTMANINGEN?

SVERIGES VIKTIGASTE JOBB I FÖRSKOLAN OCH SKOLAN HUR MÖTER VI REKRYTERINGS UTMANINGEN? SVERIGES VIKTIGASTE JOBB I FÖRSKOLAN OCH SKOLAN HUR MÖTER VI REKRYTERINGS UTMANINGEN? Sveriges Viktigaste Jobb i förskolan och skolan HUR MÖTER VI REKRYTERINGSUTMANINGEN? Upplysningar om innehållet: Caroline

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro. En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.se En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING

Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING Förord Vad har 9,7 miljoner svenskar gemensamt? Utan SKL:s medlemmar skulle vardagen för den enskilda familjen kollapsa och utvecklingen

Läs mer

PERSONALBOKSLUT 2011

PERSONALBOKSLUT 2011 PERSONALBOKSLUT 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD... 3 PERSONALSTRATEGISKT ARBETE... 4 Utveckling av medarbetarskapet... 4 Strategisk kompetensplanering... 5 Projekt Heltid en rättighet och deltid en möjlighet...

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi 2014-2018

Kompetensförsörjningsstrategi 2014-2018 Inledning Kompetensförsörjningsstrategin utgår från omvärldsbevakning inom olika områden och perspektiv såväl det europeiska, nationella som det lokala. Faktorer som påverkar arbetet framåt handlar bl.a.

Läs mer

Gävle kommun, 2011 Foto: Albin Bogren Produktion: Baringo reklam & kommunikation

Gävle kommun, 2011 Foto: Albin Bogren Produktion: Baringo reklam & kommunikation Kommunplan med Årsbudget och Utblick Gävle kommun, 2011 Foto: Albin Bogren Produktion: Baringo reklam & kommunikation Innehållsförteckning Beslutsförslag 5 Utdrag ur sammanträdesprotokoll 6 Gävle fortsätter

Läs mer

Arbetsmarknaden för akademikeryrken år 2016

Arbetsmarknaden för akademikeryrken år 2016 1 Framtidsutsikter Arbetsmarknaden för akademikeryrken år 2016 Framtidsutsikter November 2011 Arbetsmarknaden för akademikeryrken år 2016 Redaktör Eva Oscarsson Spelbyggaren Fredrik Larsson har drömjobbet.

Läs mer

Den nationella innovationsstrategin

Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin Produktion: Näringsdepartementet Illustrationer: Johan Hallnäs/Svenska Grafikbyrån Foto Elliot Elliot/Johnér, omslag, Morgan Karlsson/Johnér, s 4, Kari Kohvakka/Johnér,

Läs mer

Den stora generationsväxlingen i statsförvaltningen

Den stora generationsväxlingen i statsförvaltningen Den stora generationsväxlingen i statsförvaltningen Framtida problem, behov och möjligheter Dnr 0903-0149-15 Rapportserie 2009:1 Arbetsgivarverket Den stora generationsväxlingen i statsförvaltningen Framtida

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

Strategisk plan och budget 2011-2013

Strategisk plan och budget 2011-2013 Strategisk plan och budget - lidköpings kommun Innehåll OMVÄRLDSANALYS Omvärldsanalys Lidköpings kommun 3 Lidköping en välkomnande och hållbar kommun 3 Omvärldsanalys fokusområde kund 3 Omvärldsanalys

Läs mer

Framtidsutsikter. Arbetsmarknaden för akademikeryrken år 2015. November 2010. Redaktör Ossian Wennström

Framtidsutsikter. Arbetsmarknaden för akademikeryrken år 2015. November 2010. Redaktör Ossian Wennström Framtidsutsikter Arbetsmarknaden för akademikeryrken år 2015 November 2010 Redaktör Ossian Wennström Omslag: Nikoo Bazsefidpay, 25 år, blev färdig tandläkare för två år sedan. Idag arbetar hon på Folktandvården

Läs mer

Så löser vi rekryteringsutmaningarna

Så löser vi rekryteringsutmaningarna SVERIGES VIKTIGASTE JOBB Så löser vi rekryteringsutmaningarna EN RAPPORT OM REKRYTERINGSBEHOVEN I FÖRSKOLA OCH SKOLA Så löser vi rekryteringsutmaningarna 1 Förord Framtidsjobben finns i välfärden. När

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer