Ledamot som är förhindrad att delta, kallar själv sin ersättare enligt turordningslista.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ledamot som är förhindrad att delta, kallar själv sin ersättare enligt turordningslista."

Transkript

1 Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE till barn- och utbildningsnämndens sammanträde Tid: Onsdagen den 21 maj 2014, kl Plats: Nya Näset, kommunhuset, Lindesberg. Ledamot som är förhindrad att delta, kallar själv sin ersättare enligt turordningslista. Varje sammanträde inleds med en halvtimmes frågestund för allmänheten. OBS! Tänk på våra allergiker och använd inte starkt doftande sprayer, parfymer eller rakvatten! Kallade ledamöter Linda Svahn (S) ordförande Linda Andersson (S) v. ordförande Lillemor Bodman (M) Bengt Evertsson (MP) Pia Gröndahl (S) Zaki Habib (S) Mats Seijboldt (SD) Agneta Lindqvist (V) Pär-Ove Lindqvist (M) Anders Persson (C) Ulla-Britt Strandberg (FP) Ersättare Kristine Andersson (S) Jessica Kling (S) Liesel Zetterlund (C) Claudia Auer Åhlgren (S) Issa Sidow Abdi (S) Mona Westerlund (S) Pamela Hopkins (SD) Ulf Axelsson (V) Karl-Eric Persson (M) Åsa Nilsson (C) Sven Öberg (KD) Tjänstemän Kaj Söder, förvaltningschef Jessica Andersson, ekonom Anna Nilsson, nämndsekreterare Personalföreträdare Lisbeth Fasth, SACO Fredrik Lindmark, ers Klas Friman, TCO Sofia Liodden ers Britt-Marie Lindberg, LO Wilma Luth, ers

2 2 Ärenden Val av justerare. Förslag: Anders Persson (C) med Linda Andersson (S) som ersättare 1 Delegationsbeslut 2 Meddelanden 3 Meddelanden om kränkande behandling 4 Månadsuppföljning per den 30 april 2014 (Handlingar) AU 6/5 s.3 5 Tilläggsbelopp grundskolan höstterminen år 2014 AU 6/5 s.4 6 Pedagogiska priset 2014 AU 6/5 s.5 7 Ändrade regler för barnomsorg vid nattarbete AU 6/5 s.6 8 Utredning av fritidsgårdarna i Lindesbergs kommun - uppföljning AU 6/5 s.7 9 Ny högstadieskola i Lindesberg AU 6/5 s.9 10 Uppföljning åtgärdsplan Skolinspektionen AU 13/5 s.5 11 Besparingsåtgärder Lindeskolan AU 13/5 s.6 12 Skolinspektionen kvalitetsgranskning av yrkesprogram på Lindeskolan AU 13/5 s.7 13 Elevboende nybyggnation (Handlingar) AU 13/5 s.8 14 Yttre underhåll Lindeskolan AU 13/5 s Lärlingsutbildning information AU 13/5 s Klagomål avseende rekryteringsprocessen av förstelärare (Handlingar) AU 6/5 s Utvecklingsmöjligheter för Fordons- och transportprogrammet (Handlingar) AU 13/5 s.3 18 Remiss Projekt Lokaleffektivisering 19 Övriga frågor Handlingar finns även i kallelsen till arbetsutskotten den 6, 13 samt 21 maj. Välkomna! Linda Svahn Ordförande

3 3 Meddelanden Gemensamt arbetsutskott med kultur- och fritidsnämnden Meddelanden om kränkande behandling 5 st. Delegationsbeslut Irene Eriksson Lotta Chrysander Rydberg Kristina Öhrn Kristina Öhrn Peter Lundell Anna Lemnell Fredrik Aronsson Kaj Söder Val av förskola Utökning av tid Utökning av tid Utökning av tid Val av skola inom kommunen Utökning av tid Utökning av tid Val av skola till annan kommun Anställningsavtal Tjänstledigheter - 4 st. tillsv. 5 st. vikariat Samverkansprotokoll 10 st. timanst. Central BUF Fellingsbro Fellingsbro Fellingsbro Kristinaskolan Kristinaskolan Stadsskogsskolan Särskolan

4 TJÄNSTESKRIVELSE Dnr Barn- och utbildningsförvaltningen Kaj Söder Barn- och utbildningsnämnden Begäran om att flytta investeringsbudget till driftbudget Förslag till beslut Förvaltningen föreslår nämnden besluta Begära av kommunstyrelsen att få flytta 1500 tkr av investeringsbudgeten för 2014 till driftsbudgeten Ärendebeskrivning På grund av att investeringsbudgeten inte kan användas som planerat 2014, önskar barn- och utbildningsnämnden flytta halva budgeten (1500 tkr) till driftsbudgeten. Det motsvarar de kostnader som verksamheterna måste finansiera inom driftsbudgeten på grund av att de inte kan genomföras som planerat. Konsekvenser Om inte detta kan ske kommer en hel del planerade åtgärder och inköp inte att kunna göras under 2014 och då skjuts detta på framtiden, vilket gör att behovet av en större budgetram kommer att öka från 2015 och framåt. Kaj Söder Förvaltningschef Postadress Besöksadress Telefon/fax E-post/www Giro Organisationsnr: Lindesbergs kommun Stentäppsgatan vxl Bankgiro Lindesberg Lindesberg fax

5

6 !r~. :; :. LINDESBERGS likommun Bam- och utbildnjngsförvajtnjngen Lindeskolan Per Sundelius, rektor Tfu: per.sundelius(cv,lindesben:!:.se EKONOMI BOENDEMODULER LINDESKOLAN Kostnader Hyreskostnad per månad och modul 2.400:- 14 moduler x 12 månader x2.400:- Tvättstugemodul12 månader x 2.400:- S:a Möblering 14 x Intäkter Hyresintäkter 13 x 10 månader x 2.530:- 12 månader Interkommunal ersättning miljon? Per Sundelius, rektor Idrottscollege. Postadress Lindeskolan, Box Lindesberg Besöksadress Nyborgsgatan Lindesberg Telefon/fax vxl fax E-post/www Giro Postgiro Bankgiro Organisationsnr:

7 ., LINDESBERGS.,KOMMUN F örstelärare Lindesbergs kommun söker ytterligare tjugofem förstelärare. Förstelärare kan du bli som är tillsvidareanställd i Lindesbergs kommun och har undervisning med elevgrupper som huvuddel av din anställning. Anställningstid: Lön: Ett lönetillägg på 5000 kr/mån (gäller heltidstjänst) Att vara förstelärare innebär att inom befintlig tjänst arbeta enligt "Uppdragshandling förstelärare" (se bilaga). Formella kvalifikationer enligt statsbidragsförordningen 2013:70 Du ska ha en behörighetsgivande examen styrkt av legitimation. Du ska, med stöd av dokumentation, kunna påvisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom skolväsendet. Du ska ha visat en särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och ha ett starkt intresse för att utveckla undervisningen. Du ska av huvudmannen bedömts vara särskilt kvalificerad för undervisning och uppgifter som hör till undervisningen. Urval Det är kommunens skickligaste lärare som ska utses. Utöver att vara en skicklig didaktiker/ pedagog är du med och utvecklar det kollegiala lärandet och verkar som modellärare. Vi kommer att eftersträva spridning både geografiskt och stadiemässigt.

8 ., LINDESBERGS KOMMUN Ansökan I din ansökan som görs i HR-supporten ska du ange: Namn, personnummer, din nuvarande tjänst (skola, stadium och ämnen) och antal år du arbetat som lärare. Bifoga: l.lärarlegitimation. 2.Erfarenheter från din yrkespraktik (max 2 A4-sidor), enligt nedan: A. Ge exempel på hur du har arbetat för att förbättra elevernas studieresultat. B. Ge exempel på hur du utvecklat undervisningen (din egen undervisning och/eller undervisningen på din skola och/eller rektorsområde). C. Beskriv dina styrkor i samarbetet med elever, vårdnadshavare, kollegor och ledning. Uttagningsprocess Steg 1: Ansökan i HR-supporten Period: 17/2-2/4 Steg 2: Urval i rektorsgrupp Period: 2/4-24/4 Steg 3: Intervjuer Period: 5/5-2/6 Du ska förbereda dig för en intervju där du presenterar dig själv och förtydligar ditt sätt att arbeta utifrån ansökningshandlingarna. Intervjugruppen består av förvaltnings- och verksamhetschefer inom BUF. Intervjun beräknas ta 30 minuter. Beslut om vilka som kommer att erbjudas anställning som förstelärare tas av förvaltningschefen. Tidsplan- viktiga datum 2 april Sista datum att lämna ansökan via HR-supporten. Vecka 19 Intervjuer påbörjas. 18 juni Förvaltningschefen meddelar beslut. 1 juli Anställningen börjar

9 _ LINDESBERGS.e.l KOMMUN Barn- och utbildnings förvaltningen UPPDRAGSHANDLING FÖRSTELÄRARE Namn: ORGANISATION Befattningen är direkt underställd rektor i Lindesbergs Kommun. UPPDRAGET Du skall arbeta enligt de direktiv som anges i läroplanerna. Detta innebär att Du i ord och handling aktivt skall verka för den värdegrund som skolan representerar och klart ta avstånd ifrån det som avviker från denna värdegrund. Du ska värna om god yrkesetik och vara professionell i din yrkesutövning. Du har ett personligt ansvar att följa skollag, skolförordning och läroplaner. Du har ett pedagogiskt ansvar för att förverkliga måldokument på nationell, kommunal och lokal nivå. Du ska följa arbetsmiljöiagen, vilket innebär att medverka i arbetsmiljöarbetet, delta i genomförande av åtgärder, hålla dig underrättad om och följa givna föreskrifter, följa givna instruktioner samt använda anvisad skyddsanordning och hjälpmedel. Du skall omedelbart underrätta arbetsgivaren och skyddsombudet om du finner att arbetet innebär omedelbar och allvarlig fara för liv eller hälsa. Du skall även i dialog med arbetsgivaren sätta realistiska mål så att uppkomst av ohälsa undviks. Som en självklar utgångspunkt gäller att försteläraren skall bedriva undervisning i normal omfattning och vara en aktiv del i skolutvecklingsarbetet i sitt arbetslag och på enhetsnivån. Arbetsuppgifter Du skall tillsammans med rektor/ledningsgrupp utveckla och utforma förstelärarskapet på enheten enligt nedanstående: I ditt pedagogiska arbete skall du vara beredd att ha "den öppna dörrens"-princip, dvs du skall vara beredd att ta emot besökare efter överenskommelse med dig. Efter genomförda lektionsbesök skall en diskussion runt lektionen äga rum.

10 2 Du förväntas bereda möjlighet för kollegor och särskilt nyanställda att konsultera dig i didaktiskupedagogiska frågor. En sådan konsultation kan ta många former exv. att du ger goda råd, tips på lektionsmaterial eller en diskussion runt kollegans problem/funderingar. Om en kollega önskar besök på sin lektion, för didaktisk/pedagogisk handledning, genomförs detta efter samråd med rektor.. Lektionsbesöket skall åtföljas av diskussion. Som ett led i enhetens mottagningsprogram för VFU-studenter förväntas du delta i vissa aktiviteter efter samråd med rektor/skolledning. Du skall vara beredd att aktivt delta i enhetens pedagogiska utveckling i form av didaktiska/pedagogiska träffar, kortare inslag på studiedagar och i viss marknadsföring av enheten. Du skall delta i det pedagogiska nätverk av förstelärare på enheten/i områdeui kommunen som nu håller på att byggas upp. KOMPETENSUTVECKLING Som förstelärare skall Du ta ansvar för det egna lärandet och tillsammans med din chef planera din kompetensutveckling och aktivt delta i kompetensutveckling för dig själv, arbetslaget eller enheten. UPPFÖLJNING Vid det årliga medarbetarsamtalet kommer Du och din chef att tillsammans diskutera ovanstående uppdrag. Speciellt intresse skall riktas mot den totala arbetsbelastningen. Datum.... Verksamhetschef/rektor Förstelärare

11 _ LINDESBERGS ~KOMMUN Fördelning av förstelärare - förslag Arbetsmarknadsf6rvaltningen: Lindeskolan: Grundskolan: 1 lärare 8 lärare 16 lärare Förslag förstelärarfördelning grundskolan Om vi tar hänsyn till både åldersf6rdelning och geografisk f6rdelning ser vårt f6rslag ut enligt f6ljande. I tabellen visas nuvarande f6rstelärare (till vänster i resp. ruta) och f6rslag på ny f6rdelning (till höger). I förslaget är 13 f6rstelärare placerade. Utöver detta finns 3 stycken som placeras utifrån lämplighet. Fördelningen kan komma att revideras utifrån de sökandes lämplighet, områdes- och stadietillhörighet. 1-3 Område l Område Område Område 1: Storå, Hagabacken, Ramshyttan, Brotorp Område 2: SSN, Björkhaga, Kristina Område 3: Vedevåg, Rockharnmar, Ekbacken, Frövi F-6, Frövi 7-9

12 Till arbetsutskottet Fordons-och transportprogrammet Under året har Fordons-och transportprogrammet varit i fokus då man från politiskt håll anser att programmet har för höga kostnader per elev och läsår. Vi har under året arbetat med syfte att sänka kostnaderna så att de motsvarar budget. I arbetet med tjänstefördelningen inför ht 2014 ser vi att detta inte är möjligt om vi ska bibehålla de små undervisningsgrupper vi har idag. Kostnaden för lärartjänster kommer att överskrida det vi har råd med enligt budget. Att spara på annat sätt är inte möjligt då programmet har en föråldrad fordonspark och är i behov av ny utrustning för undervisning. Att ständigt stå inför krav att minska kostnaderna gör att utvecklingen av programmets basverksamhet störs, vilket inte alls är eftersträvansvärt. Vi vill erbjuda en bra och kvalitativ utbildning där arbetsklimatet är positivt och framåtsträvande. Inför nästa läsår behöver vi därför komma till rätta med de ekonomiska bekymren. Idag tar FT in 24 elever i åk 1. Inför åk 2 väljer dessa elever någon av de tre inriktningarna Personbil, Lastbil och mobila maskiner och Transport. Den inriktning som har flest sökande elever är Transportinriktningen. I år sökte 16 av de 22 eleverna (två har hoppat av) i åk 1 Transport. Fyra elever sökte Personbil i första hand och fyra elever Lastbil och mobila maskiner. De tre inriktningarna fokuserar mot olika yrken och de kurser som enligt Skolverket ska erbjudas eleverna är olika beroende på inriktning. Att dela elevgruppen från åk 1 i tre delar gör förstås att gruppernas storlek blir relativt små. Kommande läsår skulle man kunna tänka sig gruppfördelningen Behåller FT den organisation vi har idag kommer vi sannolikt att överskrida budget med motsvarande kostnaden för 0,6-1,0 tjänst. För att undvika detta skulle vi kunna öka gruppstorlekarna genom att ta in fler elever eller minska antalet inriktningar. Om man väljer att försöka öka gruppstorlekarna genom att ta in fler elever måste man komma upp i minst 32 elever (kanske fler) per årskull för att det ska ge den önskvärda effekten. Det råder viss tveksamhet angående huruvida det finns tillräckligt många behöriga sökande för att fylla dessa platser. Dock skulle ett alternativ vara att man testade denna organisation under ett eller ett par år för att se hur resultatet blir. Om man väljer att minska antalet inriktningar kan det vara rimligt att ändå fortsätta erbjuda Transportinriktningen. Detta på grund av att det är denna inriktning de allra flesta elever som väljer FT på Lindeskolan från början är intresserade av. När det gäller de andra två inriktningarna är det något fler sökande på inriktningen Personbil än på Lastbil och mobila maskiner. Oavsett vilket alternativ man väljer för att öka gruppstorlekarna kommer det i ett första skede att innebära ökade kostnader för övningsfordon och utrustning som används i undervisningen och som idag är anpassat för de mindre gruppstorlekarna. Om man skulle utöka Transportinriktningen till 12 elever skulle det innebära ökade kostnader bland annat i form av leasing av fordon men också i antalet lärartjänster eftersom detta är den inriktning som kräver flest lärare per elev. Man skulle dels behöva utöka antalet fordon men också byta ut äldre fordon som är i dåligt skick. Totalt skulle det röra sig om leasingkostnader motsvarande fordon värda ca 2,5 miljoner kr (uppskattningsvis) på ett par års sikt. Om man använder ett något förenklat resonemang kan man också kunna säga att

13 Transportinriktningen (åk 2och 3) skulle kräva tre lärartjänster att driva medan de båda andra inriktningarna kräver endast två tjänster vardera. Tillsammans med personalen har jag som rektor diskuterat att till hösten erbjuda endast två inriktningar och informerat om att det jag ser som det rimligaste alternativet är att det är inriktningen Lastbil och mobila maskiner man inte startar till hösten. Det starkaste argumentet för detta är att vi bör ha kvar de inriktningar som eleverna i första hand söker till. Det är dock under förutsättning att man från politikerhåll kan avsätta medel för att satsa på Transportutbildningen, dvs uppdatera och utöka fordonsparken, anställa fler lärare och satsa på lokaler lämpliga för utbildningen. Finns inte medel för detta bör man istället överväga en successiv avveckling av Transportinriktningen. Konkrets fråga till politikerna: Är det en realistisk möjlighet att kommunen kan satsa på lokal, nya fordon och att anställa nya lärare till transportinriktningen så att den kan leva vidare? Karin Drake Rektor FT, Lindeskolan.

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (3) 2012-11-22 BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND SAMMANTRÄDE PLATS OCH TID ORDFÖRANDE SEKRETERARE Barn och utbildningsnämnd Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden

Läs mer

Ett samlat karriärsystem ETT STÖD FÖR ATT ALLA ELEVER SKA NÅ SKOLANS MÅL APRIL 2013

Ett samlat karriärsystem ETT STÖD FÖR ATT ALLA ELEVER SKA NÅ SKOLANS MÅL APRIL 2013 Ett samlat karriärsystem för lärare ETT STÖD FÖR ATT ALLA ELEVER SKA NÅ SKOLANS MÅL APRIL 2013 0 1 Ett samlat karriärsystem för lärare ett stöd för att alla elever ska nå skolans mål Detta är ett stödmaterial

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2014-04-17 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Barn- och utbildningsnämnden Onsdag 23 april 2014 kl 17.00 i Lejonet, Kommunhuset Öckerö OBS. Före sammanträdet

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00. Sekreterare

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00. Sekreterare KALLELSE 2012-03-08 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 1 (2) Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Sven-Ingvar

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Kallelse Föredragningslista 2015-03-10

Kallelse Föredragningslista 2015-03-10 Kallelse Föredragningslista 1(3) 2015-03-10 Sammanträde Barn och utbildningsnämnden OBS! Plats och tid Rådhussalen, Rådhuset 08:30 torsdagen den 19 mars 2015 Ordförande Sekreterare Cecilia Sandberg Pernilla

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 15 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 15 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 15 (16) Utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-04-09 23 Remiss från Skolinspektionen: Ansökan från Frösunda omsorg AB om godkännande som huvudman för IKASUS gymnasiesärskola

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Enhetens uppdrag: Barn och utbildning är indelat i fyra verksamhetsområden: Barn och utbildning gemensamt som omfattar övergripande kostnader för verksamheten så

Läs mer

KALLELSE Kommunfullmäktige

KALLELSE Kommunfullmäktige 1/2 KALLELSE Kommunfullmäktige Dag och tid: 2015-05-25 18:00 Plats: Disponentvillan OBS! - Efter sammanträdet kommer de nya läsplattorna delas ut Justerare: Ann-Sofie Hagenvind (S) eller Peter Ezelius

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Skolinspektionen: beslut 2013-11-27 Dnr: 43-2013:166 Johanna Haraldsson Ordförande Barn-

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-12-09 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 9 december 2014 kl. 8:30-9:05 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 100-102 Beslutande Anders Andersson (C) Christina

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sven Erik Bergström Kommunstyrelsens förvaltning 0300-83 40 58 sven-erik.bergstrom@kungsbacka.se

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sven Erik Bergström Kommunstyrelsens förvaltning 0300-83 40 58 sven-erik.bergstrom@kungsbacka.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-03-09 Diarienummer KS/2015:57 Kommunens yttrande till Skolinspektionen angående ansökan från Fullriggaren Malevik Skola AB om godkännande som huvudman för fristående förskoleklass,

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

SOLNA STAD 1 (34) Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Cecilia Strömberg 2009-10-02 BUN/2009:114 Annika Åström Janne Haack

SOLNA STAD 1 (34) Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Cecilia Strömberg 2009-10-02 BUN/2009:114 Annika Åström Janne Haack SOLNA STAD 1 (34) Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Cecilia Strömberg 2009-10-02 BUN/2009:114 Annika Åström Janne Haack Ärendetyp: A 51g Tillhör ärende: Budget 2010 Verksamhetsplan och

Läs mer

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Utlåtande 2013:43 RIV (Dnr 321-1061/2012) Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 11.

Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 11. KALLELSE Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2014-06-26 Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning,

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO

8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO 8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO Inledning Vår rekryteringsprocess syftar till att säkerställa att vi finner de bästa medarbetarna för de tjänster vi söker. Vi ska alltid arbeta seriös med rekryteringar

Läs mer

Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2011. Strängnäs kommun. Styrningsmässiga konsekvenser av elevpengssystemet

Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2011. Strängnäs kommun. Styrningsmässiga konsekvenser av elevpengssystemet Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2011 Strängnäs kommun Styrningsmässiga konsekvenser av elevpengssystemet Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2003

Kvalitetsredovisning 2003 Kvalitetsredovisning 2003 Skolverksamheten Håbo kommun 2004-05-06 1 Vad har vi lärt oss av 2003? Låt vårt motto jag vill, jag kan, jag duger, som gäller såväl elever som personal, vara en riktningsgivare

Läs mer

Marie Truedsson, förvaltningschef Elisabeth Johansson, t.f kanslichef Johanna Harling, nämndsekreterare

Marie Truedsson, förvaltningschef Elisabeth Johansson, t.f kanslichef Johanna Harling, nämndsekreterare K ALLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN 2014-03-27 Tid och plats 19:00 Bällstarummet Kallade tjänstemän Marie Truedsson, förvaltningschef Elisabeth Johansson, t.f kanslichef Johanna Harling, nämndsekreterare Övriga

Läs mer

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB.

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB. I kommun Malmö stad Beslut från regelbunden tillsyn och/eller anmälningsärenden avseende huvudmannens befintliga skolenheter kan komma att vägas in vid bedömning av aktuell ansökan. Vid Skolinspektionens

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasiesärskola

Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasiesärskola Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasiesärskola Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt

Läs mer

En kunskapsskola i världsklass Västeråsmoderaternas skolprogram för 2014-2018

En kunskapsskola i världsklass Västeråsmoderaternas skolprogram för 2014-2018 En kunskapsskola i världsklass Västeråsmoderaternas skolprogram för 2014-2018 Inledning Vi moderater vill ha en skola som präglas av kunskap, arbetsro och trygghet, där varje elev ska kunna utveckla sin

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-05-17 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-05-17 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid: 9:00: - 12:30 Plats: Rodret KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT Ledamöter: Erik Söderberg (fp) Ordförande Carola Granell (s) Vice ordförande Björn Johansson (s) Linda-Maria Hermansson

Läs mer

Kommunsekreterarens rum, 2014-11-25 13.00. Ida Frödén. Ordförande... Jonas Kleber 186-187 och Bengt Storbacka 188-209

Kommunsekreterarens rum, 2014-11-25 13.00. Ida Frödén. Ordförande... Jonas Kleber 186-187 och Bengt Storbacka 188-209 Plats och tid Lindesberg arena, Aktiviteten, kl. 17.00-20.00 ande Se bilaga Övriga deltagande Ida Frödén, sekreterare Anna Nilsson, nämndsekreterare Gunilla Sandgren, ekonomichef Christer Lenke, kommunchef

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

Ansökan från Sveriges Ridgymnasium AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Uppsala kommun (Ansökningsid: Gy 2014/40986)

Ansökan från Sveriges Ridgymnasium AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Uppsala kommun (Ansökningsid: Gy 2014/40986) KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Christer Öjdeby 2014-03-18 UAN-2014-0089 Rev. 2014-04-02 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ansökan från Sveriges Ridgymnasium

Läs mer