Ledamot som är förhindrad att delta, kallar själv sin ersättare enligt turordningslista.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ledamot som är förhindrad att delta, kallar själv sin ersättare enligt turordningslista."

Transkript

1 Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE till barn- och utbildningsnämndens sammanträde Tid: Onsdagen den 21 maj 2014, kl Plats: Nya Näset, kommunhuset, Lindesberg. Ledamot som är förhindrad att delta, kallar själv sin ersättare enligt turordningslista. Varje sammanträde inleds med en halvtimmes frågestund för allmänheten. OBS! Tänk på våra allergiker och använd inte starkt doftande sprayer, parfymer eller rakvatten! Kallade ledamöter Linda Svahn (S) ordförande Linda Andersson (S) v. ordförande Lillemor Bodman (M) Bengt Evertsson (MP) Pia Gröndahl (S) Zaki Habib (S) Mats Seijboldt (SD) Agneta Lindqvist (V) Pär-Ove Lindqvist (M) Anders Persson (C) Ulla-Britt Strandberg (FP) Ersättare Kristine Andersson (S) Jessica Kling (S) Liesel Zetterlund (C) Claudia Auer Åhlgren (S) Issa Sidow Abdi (S) Mona Westerlund (S) Pamela Hopkins (SD) Ulf Axelsson (V) Karl-Eric Persson (M) Åsa Nilsson (C) Sven Öberg (KD) Tjänstemän Kaj Söder, förvaltningschef Jessica Andersson, ekonom Anna Nilsson, nämndsekreterare Personalföreträdare Lisbeth Fasth, SACO Fredrik Lindmark, ers Klas Friman, TCO Sofia Liodden ers Britt-Marie Lindberg, LO Wilma Luth, ers

2 2 Ärenden Val av justerare. Förslag: Anders Persson (C) med Linda Andersson (S) som ersättare 1 Delegationsbeslut 2 Meddelanden 3 Meddelanden om kränkande behandling 4 Månadsuppföljning per den 30 april 2014 (Handlingar) AU 6/5 s.3 5 Tilläggsbelopp grundskolan höstterminen år 2014 AU 6/5 s.4 6 Pedagogiska priset 2014 AU 6/5 s.5 7 Ändrade regler för barnomsorg vid nattarbete AU 6/5 s.6 8 Utredning av fritidsgårdarna i Lindesbergs kommun - uppföljning AU 6/5 s.7 9 Ny högstadieskola i Lindesberg AU 6/5 s.9 10 Uppföljning åtgärdsplan Skolinspektionen AU 13/5 s.5 11 Besparingsåtgärder Lindeskolan AU 13/5 s.6 12 Skolinspektionen kvalitetsgranskning av yrkesprogram på Lindeskolan AU 13/5 s.7 13 Elevboende nybyggnation (Handlingar) AU 13/5 s.8 14 Yttre underhåll Lindeskolan AU 13/5 s Lärlingsutbildning information AU 13/5 s Klagomål avseende rekryteringsprocessen av förstelärare (Handlingar) AU 6/5 s Utvecklingsmöjligheter för Fordons- och transportprogrammet (Handlingar) AU 13/5 s.3 18 Remiss Projekt Lokaleffektivisering 19 Övriga frågor Handlingar finns även i kallelsen till arbetsutskotten den 6, 13 samt 21 maj. Välkomna! Linda Svahn Ordförande

3 3 Meddelanden Gemensamt arbetsutskott med kultur- och fritidsnämnden Meddelanden om kränkande behandling 5 st. Delegationsbeslut Irene Eriksson Lotta Chrysander Rydberg Kristina Öhrn Kristina Öhrn Peter Lundell Anna Lemnell Fredrik Aronsson Kaj Söder Val av förskola Utökning av tid Utökning av tid Utökning av tid Val av skola inom kommunen Utökning av tid Utökning av tid Val av skola till annan kommun Anställningsavtal Tjänstledigheter - 4 st. tillsv. 5 st. vikariat Samverkansprotokoll 10 st. timanst. Central BUF Fellingsbro Fellingsbro Fellingsbro Kristinaskolan Kristinaskolan Stadsskogsskolan Särskolan

4 TJÄNSTESKRIVELSE Dnr Barn- och utbildningsförvaltningen Kaj Söder Barn- och utbildningsnämnden Begäran om att flytta investeringsbudget till driftbudget Förslag till beslut Förvaltningen föreslår nämnden besluta Begära av kommunstyrelsen att få flytta 1500 tkr av investeringsbudgeten för 2014 till driftsbudgeten Ärendebeskrivning På grund av att investeringsbudgeten inte kan användas som planerat 2014, önskar barn- och utbildningsnämnden flytta halva budgeten (1500 tkr) till driftsbudgeten. Det motsvarar de kostnader som verksamheterna måste finansiera inom driftsbudgeten på grund av att de inte kan genomföras som planerat. Konsekvenser Om inte detta kan ske kommer en hel del planerade åtgärder och inköp inte att kunna göras under 2014 och då skjuts detta på framtiden, vilket gör att behovet av en större budgetram kommer att öka från 2015 och framåt. Kaj Söder Förvaltningschef Postadress Besöksadress Telefon/fax E-post/www Giro Organisationsnr: Lindesbergs kommun Stentäppsgatan vxl Bankgiro Lindesberg Lindesberg fax

5

6 !r~. :; :. LINDESBERGS likommun Bam- och utbildnjngsförvajtnjngen Lindeskolan Per Sundelius, rektor Tfu: per.sundelius(cv,lindesben:!:.se EKONOMI BOENDEMODULER LINDESKOLAN Kostnader Hyreskostnad per månad och modul 2.400:- 14 moduler x 12 månader x2.400:- Tvättstugemodul12 månader x 2.400:- S:a Möblering 14 x Intäkter Hyresintäkter 13 x 10 månader x 2.530:- 12 månader Interkommunal ersättning miljon? Per Sundelius, rektor Idrottscollege. Postadress Lindeskolan, Box Lindesberg Besöksadress Nyborgsgatan Lindesberg Telefon/fax vxl fax E-post/www Giro Postgiro Bankgiro Organisationsnr:

7 ., LINDESBERGS.,KOMMUN F örstelärare Lindesbergs kommun söker ytterligare tjugofem förstelärare. Förstelärare kan du bli som är tillsvidareanställd i Lindesbergs kommun och har undervisning med elevgrupper som huvuddel av din anställning. Anställningstid: Lön: Ett lönetillägg på 5000 kr/mån (gäller heltidstjänst) Att vara förstelärare innebär att inom befintlig tjänst arbeta enligt "Uppdragshandling förstelärare" (se bilaga). Formella kvalifikationer enligt statsbidragsförordningen 2013:70 Du ska ha en behörighetsgivande examen styrkt av legitimation. Du ska, med stöd av dokumentation, kunna påvisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom skolväsendet. Du ska ha visat en särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och ha ett starkt intresse för att utveckla undervisningen. Du ska av huvudmannen bedömts vara särskilt kvalificerad för undervisning och uppgifter som hör till undervisningen. Urval Det är kommunens skickligaste lärare som ska utses. Utöver att vara en skicklig didaktiker/ pedagog är du med och utvecklar det kollegiala lärandet och verkar som modellärare. Vi kommer att eftersträva spridning både geografiskt och stadiemässigt.

8 ., LINDESBERGS KOMMUN Ansökan I din ansökan som görs i HR-supporten ska du ange: Namn, personnummer, din nuvarande tjänst (skola, stadium och ämnen) och antal år du arbetat som lärare. Bifoga: l.lärarlegitimation. 2.Erfarenheter från din yrkespraktik (max 2 A4-sidor), enligt nedan: A. Ge exempel på hur du har arbetat för att förbättra elevernas studieresultat. B. Ge exempel på hur du utvecklat undervisningen (din egen undervisning och/eller undervisningen på din skola och/eller rektorsområde). C. Beskriv dina styrkor i samarbetet med elever, vårdnadshavare, kollegor och ledning. Uttagningsprocess Steg 1: Ansökan i HR-supporten Period: 17/2-2/4 Steg 2: Urval i rektorsgrupp Period: 2/4-24/4 Steg 3: Intervjuer Period: 5/5-2/6 Du ska förbereda dig för en intervju där du presenterar dig själv och förtydligar ditt sätt att arbeta utifrån ansökningshandlingarna. Intervjugruppen består av förvaltnings- och verksamhetschefer inom BUF. Intervjun beräknas ta 30 minuter. Beslut om vilka som kommer att erbjudas anställning som förstelärare tas av förvaltningschefen. Tidsplan- viktiga datum 2 april Sista datum att lämna ansökan via HR-supporten. Vecka 19 Intervjuer påbörjas. 18 juni Förvaltningschefen meddelar beslut. 1 juli Anställningen börjar

9 _ LINDESBERGS.e.l KOMMUN Barn- och utbildnings förvaltningen UPPDRAGSHANDLING FÖRSTELÄRARE Namn: ORGANISATION Befattningen är direkt underställd rektor i Lindesbergs Kommun. UPPDRAGET Du skall arbeta enligt de direktiv som anges i läroplanerna. Detta innebär att Du i ord och handling aktivt skall verka för den värdegrund som skolan representerar och klart ta avstånd ifrån det som avviker från denna värdegrund. Du ska värna om god yrkesetik och vara professionell i din yrkesutövning. Du har ett personligt ansvar att följa skollag, skolförordning och läroplaner. Du har ett pedagogiskt ansvar för att förverkliga måldokument på nationell, kommunal och lokal nivå. Du ska följa arbetsmiljöiagen, vilket innebär att medverka i arbetsmiljöarbetet, delta i genomförande av åtgärder, hålla dig underrättad om och följa givna föreskrifter, följa givna instruktioner samt använda anvisad skyddsanordning och hjälpmedel. Du skall omedelbart underrätta arbetsgivaren och skyddsombudet om du finner att arbetet innebär omedelbar och allvarlig fara för liv eller hälsa. Du skall även i dialog med arbetsgivaren sätta realistiska mål så att uppkomst av ohälsa undviks. Som en självklar utgångspunkt gäller att försteläraren skall bedriva undervisning i normal omfattning och vara en aktiv del i skolutvecklingsarbetet i sitt arbetslag och på enhetsnivån. Arbetsuppgifter Du skall tillsammans med rektor/ledningsgrupp utveckla och utforma förstelärarskapet på enheten enligt nedanstående: I ditt pedagogiska arbete skall du vara beredd att ha "den öppna dörrens"-princip, dvs du skall vara beredd att ta emot besökare efter överenskommelse med dig. Efter genomförda lektionsbesök skall en diskussion runt lektionen äga rum.

10 2 Du förväntas bereda möjlighet för kollegor och särskilt nyanställda att konsultera dig i didaktiskupedagogiska frågor. En sådan konsultation kan ta många former exv. att du ger goda råd, tips på lektionsmaterial eller en diskussion runt kollegans problem/funderingar. Om en kollega önskar besök på sin lektion, för didaktisk/pedagogisk handledning, genomförs detta efter samråd med rektor.. Lektionsbesöket skall åtföljas av diskussion. Som ett led i enhetens mottagningsprogram för VFU-studenter förväntas du delta i vissa aktiviteter efter samråd med rektor/skolledning. Du skall vara beredd att aktivt delta i enhetens pedagogiska utveckling i form av didaktiska/pedagogiska träffar, kortare inslag på studiedagar och i viss marknadsföring av enheten. Du skall delta i det pedagogiska nätverk av förstelärare på enheten/i områdeui kommunen som nu håller på att byggas upp. KOMPETENSUTVECKLING Som förstelärare skall Du ta ansvar för det egna lärandet och tillsammans med din chef planera din kompetensutveckling och aktivt delta i kompetensutveckling för dig själv, arbetslaget eller enheten. UPPFÖLJNING Vid det årliga medarbetarsamtalet kommer Du och din chef att tillsammans diskutera ovanstående uppdrag. Speciellt intresse skall riktas mot den totala arbetsbelastningen. Datum.... Verksamhetschef/rektor Förstelärare

11 _ LINDESBERGS ~KOMMUN Fördelning av förstelärare - förslag Arbetsmarknadsf6rvaltningen: Lindeskolan: Grundskolan: 1 lärare 8 lärare 16 lärare Förslag förstelärarfördelning grundskolan Om vi tar hänsyn till både åldersf6rdelning och geografisk f6rdelning ser vårt f6rslag ut enligt f6ljande. I tabellen visas nuvarande f6rstelärare (till vänster i resp. ruta) och f6rslag på ny f6rdelning (till höger). I förslaget är 13 f6rstelärare placerade. Utöver detta finns 3 stycken som placeras utifrån lämplighet. Fördelningen kan komma att revideras utifrån de sökandes lämplighet, områdes- och stadietillhörighet. 1-3 Område l Område Område Område 1: Storå, Hagabacken, Ramshyttan, Brotorp Område 2: SSN, Björkhaga, Kristina Område 3: Vedevåg, Rockharnmar, Ekbacken, Frövi F-6, Frövi 7-9

12 Till arbetsutskottet Fordons-och transportprogrammet Under året har Fordons-och transportprogrammet varit i fokus då man från politiskt håll anser att programmet har för höga kostnader per elev och läsår. Vi har under året arbetat med syfte att sänka kostnaderna så att de motsvarar budget. I arbetet med tjänstefördelningen inför ht 2014 ser vi att detta inte är möjligt om vi ska bibehålla de små undervisningsgrupper vi har idag. Kostnaden för lärartjänster kommer att överskrida det vi har råd med enligt budget. Att spara på annat sätt är inte möjligt då programmet har en föråldrad fordonspark och är i behov av ny utrustning för undervisning. Att ständigt stå inför krav att minska kostnaderna gör att utvecklingen av programmets basverksamhet störs, vilket inte alls är eftersträvansvärt. Vi vill erbjuda en bra och kvalitativ utbildning där arbetsklimatet är positivt och framåtsträvande. Inför nästa läsår behöver vi därför komma till rätta med de ekonomiska bekymren. Idag tar FT in 24 elever i åk 1. Inför åk 2 väljer dessa elever någon av de tre inriktningarna Personbil, Lastbil och mobila maskiner och Transport. Den inriktning som har flest sökande elever är Transportinriktningen. I år sökte 16 av de 22 eleverna (två har hoppat av) i åk 1 Transport. Fyra elever sökte Personbil i första hand och fyra elever Lastbil och mobila maskiner. De tre inriktningarna fokuserar mot olika yrken och de kurser som enligt Skolverket ska erbjudas eleverna är olika beroende på inriktning. Att dela elevgruppen från åk 1 i tre delar gör förstås att gruppernas storlek blir relativt små. Kommande läsår skulle man kunna tänka sig gruppfördelningen Behåller FT den organisation vi har idag kommer vi sannolikt att överskrida budget med motsvarande kostnaden för 0,6-1,0 tjänst. För att undvika detta skulle vi kunna öka gruppstorlekarna genom att ta in fler elever eller minska antalet inriktningar. Om man väljer att försöka öka gruppstorlekarna genom att ta in fler elever måste man komma upp i minst 32 elever (kanske fler) per årskull för att det ska ge den önskvärda effekten. Det råder viss tveksamhet angående huruvida det finns tillräckligt många behöriga sökande för att fylla dessa platser. Dock skulle ett alternativ vara att man testade denna organisation under ett eller ett par år för att se hur resultatet blir. Om man väljer att minska antalet inriktningar kan det vara rimligt att ändå fortsätta erbjuda Transportinriktningen. Detta på grund av att det är denna inriktning de allra flesta elever som väljer FT på Lindeskolan från början är intresserade av. När det gäller de andra två inriktningarna är det något fler sökande på inriktningen Personbil än på Lastbil och mobila maskiner. Oavsett vilket alternativ man väljer för att öka gruppstorlekarna kommer det i ett första skede att innebära ökade kostnader för övningsfordon och utrustning som används i undervisningen och som idag är anpassat för de mindre gruppstorlekarna. Om man skulle utöka Transportinriktningen till 12 elever skulle det innebära ökade kostnader bland annat i form av leasing av fordon men också i antalet lärartjänster eftersom detta är den inriktning som kräver flest lärare per elev. Man skulle dels behöva utöka antalet fordon men också byta ut äldre fordon som är i dåligt skick. Totalt skulle det röra sig om leasingkostnader motsvarande fordon värda ca 2,5 miljoner kr (uppskattningsvis) på ett par års sikt. Om man använder ett något förenklat resonemang kan man också kunna säga att

13 Transportinriktningen (åk 2och 3) skulle kräva tre lärartjänster att driva medan de båda andra inriktningarna kräver endast två tjänster vardera. Tillsammans med personalen har jag som rektor diskuterat att till hösten erbjuda endast två inriktningar och informerat om att det jag ser som det rimligaste alternativet är att det är inriktningen Lastbil och mobila maskiner man inte startar till hösten. Det starkaste argumentet för detta är att vi bör ha kvar de inriktningar som eleverna i första hand söker till. Det är dock under förutsättning att man från politikerhåll kan avsätta medel för att satsa på Transportutbildningen, dvs uppdatera och utöka fordonsparken, anställa fler lärare och satsa på lokaler lämpliga för utbildningen. Finns inte medel för detta bör man istället överväga en successiv avveckling av Transportinriktningen. Konkrets fråga till politikerna: Är det en realistisk möjlighet att kommunen kan satsa på lokal, nya fordon och att anställa nya lärare till transportinriktningen så att den kan leva vidare? Karin Drake Rektor FT, Lindeskolan.

Ledamot som är förhindrad att delta, kallar själv sin ersättare enligt turordningslista.

Ledamot som är förhindrad att delta, kallar själv sin ersättare enligt turordningslista. Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE till barn- och utbildningsnämndens sammanträde Tid: Torsdagen den 27 februari 2014, kl. 16.00. Plats: Kulturum, Lindeskolan, Lindesberg. Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Ledamot som är förhindrad att delta, kallar själv sin ersättare enligt turordningslista.

Ledamot som är förhindrad att delta, kallar själv sin ersättare enligt turordningslista. Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE till barn- och utbildningsnämndens sammanträde Tid: Torsdagen den 20 november 2014, kl. 14.00. Plats: Nya Näset, kommunhuset, Lindesberg. Ledamot som är förhindrad

Läs mer

OBS! Tänk på våra allergiker och använd inte starkt doftande sprayer, parfymer eller rakvatten!

OBS! Tänk på våra allergiker och använd inte starkt doftande sprayer, parfymer eller rakvatten! Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE till barn- och utbildningsnämndens sammanträde Tid: Måndagen den 16 november 2015 kl. 14.00 Plats: Nya Näset, kommunhuset, Lindesberg. Kallade ledamöter Ersättare

Läs mer

OBS! Tänk på våra allergiker och använd inte starkt doftande sprayer, parfymer eller rakvatten!

OBS! Tänk på våra allergiker och använd inte starkt doftande sprayer, parfymer eller rakvatten! Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE till barn- och utbildningsnämndens beslutande sammanträde i mars 2016 Tid: Måndagen den 14 mars kl. 15.00 Plats: Kindla, kommunhuset, Lindesberg Kallade ledamöter

Läs mer

OBS! Tänk på våra allergiker och använd inte starkt doftande sprayer, parfymer eller rakvatten!

OBS! Tänk på våra allergiker och använd inte starkt doftande sprayer, parfymer eller rakvatten! Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde Tid: Måndagen den 28 september år 2015, kl 08.30 Plats: Kindla, kommunhuset, Lindesberg. Kallade ledamöter

Läs mer

Personalföreträdare Lisbeth Fasth, SACO Fredrik Lindmark, ers Jessica Andersson, ekonom

Personalföreträdare Lisbeth Fasth, SACO Fredrik Lindmark, ers Jessica Andersson, ekonom Tilläggshandlingar Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE till barn- och utbildningsnämndens beslutande sammanträde Tid: Måndagen den 15 februari 2016 kl. 15.00 Plats: Nya Näset, kommunhuset, Lindesberg.

Läs mer

OBS! Tänk på våra allergiker och använd inte starkt doftande sprayer, parfymer eller rakvatten!

OBS! Tänk på våra allergiker och använd inte starkt doftande sprayer, parfymer eller rakvatten! Tilläggshandlingar Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE till barn- och utbildningsnämndens beslutande sammanträde i april 2016 Tid: Måndagen den 11 april kl. 15.00 Plats: Kindla, kommunhuset, Lindesberg

Läs mer

Ledamot som är förhindrad att delta, kallar själv sin ersättare enligt turordningslista.

Ledamot som är förhindrad att delta, kallar själv sin ersättare enligt turordningslista. Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE till barn- och utbildningsnämndens sammanträde Tid: Torsdagen den 27 mars 2014, kl. 16.00. Plats: Kindla, kommunhuset, Lindesberg. Ledamot som är förhindrad att delta,

Läs mer

OBS! Tänk på våra allergiker och använd inte starkt doftande sprayer, parfymer eller rakvatten!

OBS! Tänk på våra allergiker och använd inte starkt doftande sprayer, parfymer eller rakvatten! Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE till barn- och utbildningsnämndens sammanträde Tid: Plats: Måndagen den 14 december 2015 kl. 14.00 Nya Näset, kommunhuset, Lindesberg. Kallade ledamöter Ersättare

Läs mer

OBS! Tänk på våra allergiker och använd inte starkt doftande sprayer, parfymer eller rakvatten!

OBS! Tänk på våra allergiker och använd inte starkt doftande sprayer, parfymer eller rakvatten! Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde Tid: Måndagen den 10 augusti år 2015, kl 13.00 Plats: Kindla, kommunhuset, Lindesberg. Kallade ledamöter

Läs mer

Ledamot som är förhindrad att delta, kallar själv sin ersättare enligt turordningslista.

Ledamot som är förhindrad att delta, kallar själv sin ersättare enligt turordningslista. Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE till arbetsutskott med barn- och utbildningsnämnden Tid: Torsdagen den 18 december 2014 kl. 10.00. Plats: Kindla, kommunhuset, Lindesberg. Barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

KALLELSE TILL ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

KALLELSE TILL ARBETSMARKNADSNÄMNDEN KALLELSE TILL ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med arbetsmarknadsnämnden, onsdagen den 20 augusti kl. 14.00 i Masugnspipan, Lindesberg. (Smörgås finns att köpa till mötet

Läs mer

Ledamot som är förhindrad att delta, kallar själv sin ersättare enligt turordningslista.

Ledamot som är förhindrad att delta, kallar själv sin ersättare enligt turordningslista. Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE till barn- och utbildningsnämndens extra arbetsutskott om Lindeskolan Tid: Tisdagen den 16 september 2014 kl. 08.30. Plats: Leja, kommunhuset, Lindesberg. Barn- och

Läs mer

Ledamot som är förhindrad att delta, kallar själv sin ersättare enligt turordningslista.

Ledamot som är förhindrad att delta, kallar själv sin ersättare enligt turordningslista. Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE till arbetsutskott med barn- och utbildningsnämnden Tid: Tisdagen den 4 november 2014 kl. 08.30. Plats: Kindla, kommunhuset, Lindesberg. Barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Ledamot som är förhindrad att delta, kallar själv sin ersättare enligt turordningslista.

Ledamot som är förhindrad att delta, kallar själv sin ersättare enligt turordningslista. Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE till arbetsutskott med barn- och utbildningsnämnden Tid: Tisdagen den 11 mars 2014 kl. 08.30. Obs! Diskussion med förskolechefer kl. 13.00 16.00. Plats: Kindla, kommunhuset,

Läs mer

OBS! Tänk på våra allergiker och använd inte starkt doftande sprayer, parfymer eller rakvatten!

OBS! Tänk på våra allergiker och använd inte starkt doftande sprayer, parfymer eller rakvatten! Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE till barn- och utbildningsnämndens sammanträde Tid: Måndagen den 14 sept 2015 kl. 14.00 Plats: Nya Näset, kommunhuset, Lindesberg. Kallade ledamöter Ersättare Linda

Läs mer

OBS! Tänk på våra allergiker och använd inte starkt doftande sprayer, parfymer eller rakvatten!

OBS! Tänk på våra allergiker och använd inte starkt doftande sprayer, parfymer eller rakvatten! Tilläggshandlingar Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE till barn- och utbildningsnämndens beslutande sammanträde i november 2016 Tid: Måndagen den 14 november oktober kl. 09.00 Plats: Näset, kommunhuset,

Läs mer

Ledamot som är förhindrad att delta, kallar själv sin ersättare enligt turordningslista.

Ledamot som är förhindrad att delta, kallar själv sin ersättare enligt turordningslista. Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE till arbetsutskott med barn- och utbildningsnämnden Tid: Tisdagen den 9 september 2014 kl. 08.30. Plats: Kindla, kommunhuset, Lindesberg. Barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Ledamot som är förhindrad att delta, kallar själv sin ersättare enligt turordningslista.

Ledamot som är förhindrad att delta, kallar själv sin ersättare enligt turordningslista. Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE till arbetsutskott med barn- och utbildningsnämnden Tid: Torsdagen den 5 december 2013 kl. 08.30 15.00. Plats: Leja, kommunhuset, Lindesberg. Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Förstelärare. i Trelleborgs kommunala skolor

Förstelärare. i Trelleborgs kommunala skolor Förstelärare i Trelleborgs kommunala skolor Förstelärare Särskilt yrkesskicklig lärare Från och med juli 2013 kommer lärare kunna utses till förstelärare och där igenom få en löneökning på 5000 kronor/månad,

Läs mer

Plats och tid Nya Näset, sammanträdesrum i Lindesbergs kommunhus, kl 14.00-17.35

Plats och tid Nya Näset, sammanträdesrum i Lindesbergs kommunhus, kl 14.00-17.35 Plats och tid Nya Näset, sammanträdesrum i Lindesbergs kommunhus, kl 14.00-17.35 ande Linda Svahn (S) ordförande Anders Persson (C) vice ordf Linda Andersson (S) Pär-Ove Lindqvist (M) Zaki Habib (S) Pamela

Läs mer

OBS! Tänk på våra allergiker och använd inte starkt doftande sprayer, parfymer eller rakvatten!

OBS! Tänk på våra allergiker och använd inte starkt doftande sprayer, parfymer eller rakvatten! TILLÄGGSHANDLINGAR Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE till barn- och utbildningsnämndens beslutande sammanträde i oktober 2016 Tid: Måndagen den 17 oktober kl. 09.00 Plats: Kindla, kommunhuset, Lindesberg

Läs mer

Sammanträdesrummet Kindla, kommunhuset Lindesberg Tisdagen den 1 december 2009, kl 08:30-13:40

Sammanträdesrummet Kindla, kommunhuset Lindesberg Tisdagen den 1 december 2009, kl 08:30-13:40 Plats och tid ande Sammanträdesrummet Kindla, kommunhuset Lindesberg Tisdagen den 1 december 2009, kl 08:30-13:40 Pär-Ove Lindqvist (M) ordf Bengt Evertsson ( ) v. ordf Bente Ekström (C) Arnold Bengtsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-28

Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-28 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kommunhusets sammanträdesrum Kindla, Lindesberg, kl. 16.00 18.45 ande Tjänstgörande ersättare Arnold Bengtsson (S) ordförande Linda Andersson (S)

Läs mer

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSENS PLANERINGS- OCH UTVECKLINGSUTSKOTT

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSENS PLANERINGS- OCH UTVECKLINGSUTSKOTT KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSENS PLANERINGS- OCH UTVECKLINGSUTSKOTT Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott, onsdagen den 8 oktober 2014 kl. 15.15

Läs mer

TILLÄGGSKALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

TILLÄGGSKALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE TILLÄGGSKALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med kommunfullmäktige, tisdagen den 16 december 2014 kl. 9 i Lindesberg arena, Aktiviteten Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Linda Svahn (S) ordförande Linda Andersson (S) v. ordförande Bengt Evertsson (MP) Pär-Ove Lindqvist (M) Anders Persson (C)

Linda Svahn (S) ordförande Linda Andersson (S) v. ordförande Bengt Evertsson (MP) Pär-Ove Lindqvist (M) Anders Persson (C) LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kindla, kommunhuset, Lindesberg, kl. 10.00 12.00 ande Övriga deltagande Linda Svahn (S) ordförande Linda Andersson (S) v. ordförande Bengt Evertsson

Läs mer

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med beredande kommunstyrelsen, måndagen den 18 november 2013 kl. 8.30-12 i Leja, kommunhuset, Lindesberg. (Observera

Läs mer

Plats och tid Kindla sammanträdesrum i Lindesberg, kl 10.00-12.30

Plats och tid Kindla sammanträdesrum i Lindesberg, kl 10.00-12.30 Plats och tid Kindla sammanträdesrum i Lindesberg, kl 10.00-12.30 ande Övriga deltagande Utses att justera Linda Svahn (S) ordf Linda Andersson (S) Anders Persson (C) vice ordförande Pär-Ove Lindqvist

Läs mer

KALLELSE. Personalföreträdare

KALLELSE. Personalföreträdare Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde Tid: Tisdagen den 1 september år 2015, kl 08.30 Plats: Kindla, kommunhuset, Lindesberg. Kallade ledamöter

Läs mer

KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN

KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN Socialnämnden kallas till sammanträde torsdagen den 25 september år 2014 kl 14:00 i Leja, Lindesbergs kommunhus. Ledamot som är förhindrad att delta, bör själv kalla sin ersättare.

Läs mer

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSENS PLANERINGS- OCH UTVECKLINGSUTSKOTT

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSENS PLANERINGS- OCH UTVECKLINGSUTSKOTT KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSENS PLANERINGS- OCH UTVECKLINGSUTSKOTT Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott, måndagen den 4 mars 203 kl. 9- i Leja,

Läs mer

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med kommunstyrelsen, tisdagen den 24 september 2013 kl. 9 i Leja, kommunhuset, Lindesberg. Ledamot som är förhindrad att delta,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-02 1-13 Plats och tid: Barn- och utbildningskansliets sammanträdesrum kl 13.30-17.30 ande: Övriga närvarande: Stefan Widerberg (C) ordförande Margaretha Fransson (M)

Läs mer

KALLELSE TILL ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

KALLELSE TILL ARBETSMARKNADSNÄMNDEN KALLELSE TILL ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med arbetsmarknadsnämnden, onsdagen den 16 april kl. 14.00 - i Masugnspipan, Lindesberg. (Smörgås finns att köpa till mötet

Läs mer

OBS! Tänk på våra allergiker och använd inte starkt doftande sprayer, parfymer eller rakvatten!

OBS! Tänk på våra allergiker och använd inte starkt doftande sprayer, parfymer eller rakvatten! Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE till barn- och utbildningsnämndens sammanträde Tid: Måndagen den 16 februari 2015 kl. 14.00 Plats: Kindla, kommunhuset, Lindesberg. Kallade ledamöter Linda Svahn (S)

Läs mer

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med beredande kommunstyrelsen, onsdagen den 14 december 2016 efter beslutande kommunstyrelsen i Näset, kommunhuset Ledamot

Läs mer

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 1 (16) Paragrafer 32-44 Plats och tid Sammanträdesrum 1, kl. 08.30 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Rune Persson (S), ordförande Maria Sjöberg (S), tjänstgörande istället för Cecilia Örnemark

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 2015-12-01 1 (12) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda, tisdagen den 1 december 2015 klockan 14.00 18.00 Beslutande Mikael Hahn (S), ordförande Agneta Lindberg (S) Mikael Engström (S) Patrik Karlsson (VF)

Läs mer

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 1 (11) Paragrafer 138-145 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, kl. 19.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Rune Persson (S), ordförande Cecilia Örnemark (MP) Maria Sjöberg (S) Thomas Thorné

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 10 maj 2011 1(9) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.35-15.20

Barn- och utbildningsnämnden 10 maj 2011 1(9) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.35-15.20 Barn- och utbildningsnämnden 10 maj 2011 1(9) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.35-15.20 Beslutande: Torbjörn Parling, ordf. (s) Åsa Hååkman-Felth (s) Ers. Olle Engtröm (s) Ann-Marie Rosö (s)

Läs mer

Förstelärare i Leksands kommun

Förstelärare i Leksands kommun Förstelärare i Leksands kommun Förstelärare är en karriärtjänst som berättigar till statsbidrag och ska omfatta särskilt yrkesskickliga lärare. Från och med hösten 2013 ska kommuner kunna utse förstelärare

Läs mer

Minnesanteckningar Central Samverkan för Kultur- och utbildningsnämnden

Minnesanteckningar Central Samverkan för Kultur- och utbildningsnämnden Datum 2014-04-02 Sida 1(6) Minnesanteckningar Central Samverkan för Kultur- och utbildningsnämnden Tid och plats: Västra skolan, Västra Storgatan 42, Hallsberg, 2014-03-13 Närvarande: Eva Hesselmyr Tomas

Läs mer

november 2014, Budget 2015, plan BUN 14/58 2 Barnbokslut, utredning BUN 13/130

november 2014, Budget 2015, plan BUN 14/58 2 Barnbokslut, utredning BUN 13/130 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-11-19 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Mellanfryken, onsdag 19 FÖREDRAGNINGSLISTA november 2014, 13.00 ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012.

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-12-14 151 Meddelanden. 152 Anmälan om delegationsbeslut. 153 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport oktober 2011. 154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och

Läs mer

till barn- och utbildningsnämndens beslutande sammanträde i juni 2016 Tid: Måndagen den 13 juni kl Plats: Näset, kommunhuset, Lindesberg

till barn- och utbildningsnämndens beslutande sammanträde i juni 2016 Tid: Måndagen den 13 juni kl Plats: Näset, kommunhuset, Lindesberg Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE till barn- och utbildningsnämndens beslutande sammanträde i juni 2016 Tid: Måndagen den 13 juni kl. 09.00 Plats: Näset, kommunhuset, Lindesberg Kallade ledamöter Ersättare

Läs mer

Kommunkontoret, loklal Mellanfryken, onsdag 25 januari 2017,

Kommunkontoret, loklal Mellanfryken, onsdag 25 januari 2017, PLATS OCH TID Kommunkontoret, loklal Mellanfryken, onsdag 25 januari 2017, 15.00 17.10 BESLUTANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Jessica Hildén (S), ordförande Albert Langenbach (M), vice ordförande Robin Johansson

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Plats och tid Barn- och utbildningsnämnden, Gröna rummet 14:00-16:05 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

Läs mer

1 Redovisning av barnomsorgskön BUN 16/39. 2 Aktuell information BUN 16/33. 3 Verksamhetsplan BUN 16/34. 4 Ekonomisk uppföljning BUN 15/69

1 Redovisning av barnomsorgskön BUN 16/39. 2 Aktuell information BUN 16/33. 3 Verksamhetsplan BUN 16/34. 4 Ekonomisk uppföljning BUN 15/69 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2016-04-20 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 20 april 2016, 15.00 18.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare

Läs mer

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L)

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L) 1(8) Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje. kl. 14.00-15.20 Ledamöter Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond

Läs mer

Pamela Hopkins (SD) ersätter Pia Gröndahl (S)

Pamela Hopkins (SD) ersätter Pia Gröndahl (S) LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kindla, kommunhuset, Lindesberg, kl. 16.00 19.30 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Personalföreträdare Utses att justera Linda Svahn

Läs mer

Britt-Marie Lindberg LO Wilma Luth, ers utvecklingsstrateg/handläggare för skolskjuts Jessica Brogren, nämndsekreterare

Britt-Marie Lindberg LO Wilma Luth, ers utvecklingsstrateg/handläggare för skolskjuts Jessica Brogren, nämndsekreterare Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde Tid: Måndagen den 13 april 2015 kl. 08.30 Plats: Kindla, kommunhuset, Lindesberg. Kallade ledamöter Linda

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (17) Plats och tid Finaborummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 16:10, rast klockan 14:30-15:00 Beslutande S Gunnar Nilsson, ordförande S Sonia Danella Smith tjänstgör för Urban

Läs mer

Politiskt initiativ - Förstelärartjänster i förskola, förskoleklass och fritidshem

Politiskt initiativ - Förstelärartjänster i förskola, förskoleklass och fritidshem Dnr BUN-2013-365 Dpl 56 sid 1 (7) BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Tjänsteyttrande 2014-03-25 Anders Lundberg, 054-5403651 anders.lundberg@karlstad.se Politiskt initiativ - Förstelärartjänster i förskola,

Läs mer

Plats och tid Näset, sammanträdesrum i Lindesbergs kommunhus, kl

Plats och tid Näset, sammanträdesrum i Lindesbergs kommunhus, kl Plats och tid Näset, sammanträdesrum i Lindesbergs kommunhus, kl 09.00-10.15 ande Ersättare Linda Svahn (S) ordförande Linda Andersson (S) Pär-Ove Lindqvist (M) Zaki Habib (S) Kent Wanberg (S) Bengt Evertsson

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE TILL EXTRA KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE TILL EXTRA KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till ett extra sammanträde med kommunstyrelsen, måndagen den 10 december 2012 i direkt anslutning till beredande kommunstyrelsen i Smedjan,

Läs mer

Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 14 december 2016, NR ÄRENDE DNR. Val av protokolljusterare Godkännande av dagordning BUN 16/66

Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 14 december 2016, NR ÄRENDE DNR. Val av protokolljusterare Godkännande av dagordning BUN 16/66 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2016-12-14 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 14 december 2016, 15.00 18.00 FÖREDRAGNINGSLISTA NR ÄRENDE DNR 1 Val av protokolljusterare

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 16.30 Beslutande Lars Ottosson, (pf) ordförande Lina Löfberg, (m) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (s) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Marianne

Läs mer

Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 20 april 2016,

Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 20 april 2016, Sammanträdesdatum 216-4-2 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 2 april 216, 15. 16.5 Jessica Hildén (S), ordförande Albert Langenbach (M), vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesrummet Kindla, kommunhuset Lindesberg Tisdagen den 10 november 2009, kl 08:30-13:00

Sammanträdesrummet Kindla, kommunhuset Lindesberg Tisdagen den 10 november 2009, kl 08:30-13:00 Plats och tid ande Sammanträdesrummet Kindla, kommunhuset Lindesberg Tisdagen den 10 november 2009, kl 08:30-13:00 Pär-Ove Lindqvist (M) ordf Bengt Evertsson (V) v. ordf Bente Ekström (C) Arnold Bengtsson

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-02-16 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 08:00 12:00 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Torbjörn Norén (S), ers f Linda Strand (S) Hans Andersen (S), ers f Laila Andrén

Läs mer

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 107-114. Ordförande... Justerare... Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 107-114. Ordförande... Justerare... Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrummet Kindla, kommunhuset Lindesberg Tisdagen den 13 maj 2008, kl 08:30-13:30 Bengt Evertsson (v) ordf. Bente Ekström (c) Ulf Eriksson (m), ersättare för Pär-Ove Lindqvist

Läs mer

Pär-Ove Lindqvist ersättare Liesel Ivarsson. Måndag den 27 februari år 2017, kommunkansliet. Jessica Brogren

Pär-Ove Lindqvist ersättare Liesel Ivarsson. Måndag den 27 februari år 2017, kommunkansliet. Jessica Brogren LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) Plats och tid: Näset, kl. 9:00-10:30 ande: Tjänstgörande ersättare: Övriga deltagare: Utses att justera Justeringens plats och tid: Underskrifter: Linda

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (6) 2012-06-20 39-49 UTBILDNINGSNÄMNDEN. (C) (C) (C) (M) (M) (FP) (S) (S) tjänstgörande ersättare (S) (V)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (6) 2012-06-20 39-49 UTBILDNINGSNÄMNDEN. (C) (C) (C) (M) (M) (FP) (S) (S) tjänstgörande ersättare (S) (V) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (6) Plats och tid Utbildningsförvaltningen, kl. 13.30 16.45 ande Christina Ateva Ulrika Lindh Yvonne Hägnestrand Annette Andreen Torbjörn Nilsson Birgitta Arnesson Monica Enberg

Läs mer

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-07 Plats: Stora Dalslundskolans matsal i Åkarp Tid: 2014-10-14 kl. 19:00 Kl. 18:00 Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum Vid eventuellt

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Barn- och utbildningskontoret, Heby, kl 08.15 13.00 Beslutande Tomas Bergström (FP), ordförande Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Linda

Läs mer

KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN

KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN Tilläggshandlingar KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN Socialnämnden kallas till beslutande sammanträde torsdagen den 19 januari 2017 kl. 09.00 i Näset, Lindesbergs kommunhus Ledamot som är förhindrad att delta,

Läs mer

KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN

KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN Tilläggshandlingar beslutande nämnd KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN Socialnämnden kallas till beslutande sammanträde torsdagen den 18 augusti 2016 kl. 09.00 i Nya Näset, hus Ledamot som är förhindrad att delta,

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens 2013-04-25 arbetsutskott

Barn- och utbildningsnämndens 2013-04-25 arbetsutskott Barn- och utbildningsnämndens 2013-04-25 Plats: Lilla Sess Tid: 2013-04-30 kl. 8:30 Vid eventuellt förhinder var god meddela Er ersättare och överlämna kallelsen med samtliga handlingar till honom/henne.

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02 Delegationsordning för barn- och utbildnings Antagen av barn- och utbildnings 2011-10-26. Tillägg 2012-04-25, kommunal vuxenutbildning om nationella kurser. Denna delegationsordning ersätter tidigare delegationer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Barn- och utbildningsnämnden 2014-02-06

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Barn- och utbildningsnämnden 2014-02-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet 6 februari 2014 kl. 13.30-18.45 Beslutande FP Sofia Sjöstrand, ordförande M Anders Lindal MBP FP MP Henry Sandahl Egon Svensson, tjänstgör

Läs mer

Peder Christensen (ersättare John Omoomian) Arbetsmarknadsnämnden. Plats och tid Masugnspipan, Masugnen, Lindesberg, kl

Peder Christensen (ersättare John Omoomian) Arbetsmarknadsnämnden. Plats och tid Masugnspipan, Masugnen, Lindesberg, kl Arbetsmarknadsnämnden 2013-02-06 1 Plats och tid Masugnspipan, Masugnen, Lindesberg, kl. 14.00 16.30 ande Margareta Ahlm (S) ordf. John Omoomian (S) Carina Östrand (S) Peder Christensen (S) Inger Söderberg

Läs mer

KALLELSE TILL PU. Information om arbetet med den fördjupade översiktsplanen Anders Ceder (S)

KALLELSE TILL PU. Information om arbetet med den fördjupade översiktsplanen Anders Ceder (S) KALLELSE TILL PU Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med planerings- och utvecklingsutskottet måndagen den 9 januari 2012 kl. 09:00 i Leja, kommunhuset, Lindesberg Ledamot som är förhindrad att

Läs mer

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 1 (16) Paragrafer 93-106 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, 19.00-20.45. ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Tommy Cedervall (FP), ordförande

Läs mer

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att ställa sig bakom yttrande

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att ställa sig bakom yttrande Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (3) Datum 2014-03-10 Tjänsteskrivelse Vår referens Katarina Falk Katarina.falk@malmo.se Uppföljning av tillsyn av Bellevue gymnasium Ärende 6 Dnr

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 2014-09-02 1 (11) Plats och tid KS-salen, Stadshuset, Vetlanda kl. 13.35-16.45 Beslutande Övriga deltagare Johanna Haraldsson (S), ordförande Henrik Tvarnö (S) Henrik Freij (M) Jan Bergman (C) Sven-Erik

Läs mer

Riktlinjer - Karriäruppdrag inom skolan

Riktlinjer - Karriäruppdrag inom skolan Riktlinjer - Karriäruppdrag inom skolan Karriäruppdrag Regeringen har sedan 2013 infört två nya karriärvägar för lärare. Den ena karriärvägen benämns förstelärare, den andra benämns lektor. Regeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Barn- och utbildningsnämndens arbetskott 2015-04-29

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Barn- och utbildningsnämndens arbetskott 2015-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Barn- och utbildningsnämndens arbetskott Plats och tid Kommunhuset 29 april 2014 kl. 08.30 10.45 Beslutande FP Sofia Sjöstrand, ordförande C Ann-Christine Andreasson KD

Läs mer

Kommunkontoret kl 14.00 16.25

Kommunkontoret kl 14.00 16.25 1(10) Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 16.25 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Kim Svitzer, (PF) ledamot Marianne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-06-17 58 Innehållsförteckning Ärende 46 Förstelärare i Habo kommun... 60 47 Besök från Kulturskolan... 61 48 Ekonomisk månadsrapport... 62 49 Budget 2015 - ramtilldelning... 63 50 Ung Företagsamhet

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-09-01

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-09-01 2014-09-01 1(1 7) Plats och tid Stadshuset 08:30-12:00 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S), vice ordförande Ann Ottosson (M), 2:e vice ordförande Lisa Malm (MP) Laila Andrén (S) Klas

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Silbodalskolan, kl 15.00-19.00 Beslutande Bo Malm (c) ordförande Marita Arvidsson (c) Lotta Hammarström (m) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret 1(13) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.35-11.10 Beslutande Ledamöter Joanna Stridh (C), ordförande Lena Johansson (KD), vice ordförande Peter Jonsson (M) Barbro Aastrup (S) Rickard Möller (S)

Läs mer

2015-08-03. Kristina Svensson Alexander Hutter Maria Sörkvist Elsie-Marie Östling Veronica Almroth

2015-08-03. Kristina Svensson Alexander Hutter Maria Sörkvist Elsie-Marie Östling Veronica Almroth 1 Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Fm: Tillsynsbesök vid Orust Montessoriförskola 2015-08-10 kl 08.15- Em: Kommunhuset, s-rum

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2013-08-21 1(7)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2013-08-21 1(7) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2013-08-21 1(7) Plats och tid Björkö skola/förskola, Björkö, klockan 16.15 18.25 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering

Läs mer

Fredrik Bergh barn- och utbildningschef, Lars-Erik Lindvall bitr. förvaltningschef, Ann- Katrin Öijwall nämndsekreterare. ...

Fredrik Bergh barn- och utbildningschef, Lars-Erik Lindvall bitr. förvaltningschef, Ann- Katrin Öijwall nämndsekreterare. ... Barn- och utbildningsnämnden 1 (9) Plats och tid Hellqvistsalen, kommunhuset, onsdagen den 15juni 2017, klockan 16.00 17.45. Ajournering 16.50-17.00. ande Monica Lindgren (S), Margareta Johansson (S),

Läs mer

Införande av karriärtjänster i Linköpings kommun

Införande av karriärtjänster i Linköpings kommun Utbildningskontoret Lars Rehnberg Leo Gustafson TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2013-03-25 Reviderad 2013-04-09 Dnr KS Kommunstyrelsen Införande av karriärtjänster i Linköpings kommun FÖRSLAG TILL BESLUT FÖRSLAG

Läs mer

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med kommunstyrelsen, tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 9 i Leja, kommunhuset, Lindesberg. Ledamot som är förhindrad att delta, bör

Läs mer

Tonny Fernerud (S), Ann-Catrin Cederlund (S), Madelene Eriksson (C), Peder Kostet (V), Carina Sjölund (M), Ingrid Gummeson (KD)

Tonny Fernerud (S), Ann-Catrin Cederlund (S), Madelene Eriksson (C), Peder Kostet (V), Carina Sjölund (M), Ingrid Gummeson (KD) Barn- och utbildningsnämnden 1 (11) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 17 april 2013, klockan 16.00-17.30 Beslutande Taito Arkkukangas (S), Maija-Liisa Åsenbrygg (S), Tauno Arbelius

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden (7) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl

Barn- och utbildningsnämnden (7) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl Barn- och utbildningsnämnden 2017-08-15 1(7) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl 9.00 11.20 Beslutande: Ersättare: Torbjörn Parling (S), ordförande Patrik Fornander (M) Olle Engström

Läs mer

Register till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll vid sammanträde den 20 mars 2013

Register till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll vid sammanträde den 20 mars 2013 REGION GOTLAND Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Register till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll vid sammanträde den 20 mars 2013 Ärenden: BUN au 27 Månadsrapport februari

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och utbildningsnämnden 2010-12-16 1 av 11 Plats och tid Kommunhuset, 17.00 18.45 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Inga-Lill Hast (M) Ingela Wastegård (M) Ammi Henriksson (KA) Kenneth

Läs mer

Malin Sjöberg, sekreterare Christer Lenke, kommunchef. Kommunsekreterarens rum, 11 december 2013.

Malin Sjöberg, sekreterare Christer Lenke, kommunchef. Kommunsekreterarens rum, 11 december 2013. Plats och tid Aulan på Fellingsbro Folkhögskola, kl. 17-19.30 Beslutande Se bilaga Övriga deltagande Malin Sjöberg, sekreterare Christer Lenke, kommunchef Utses att justera Irja Gustavsson och Pär-Ove

Läs mer

KALLELSE TILL ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

KALLELSE TILL ARBETSMARKNADSNÄMNDEN KALLELSE TILL ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med arbetsmarknadsnämnden, onsdagen den 11 juni kl. 14.00 - i Masugnspipan, Lindesberg. (Smörgås finns att köpa till mötet

Läs mer

2013-03-04. Två lektorstjänster inrättas senast till höstterminsstart 2014. En tjänstekonstruktion har tagits fram för detta.

2013-03-04. Två lektorstjänster inrättas senast till höstterminsstart 2014. En tjänstekonstruktion har tagits fram för detta. TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2013-03-04 Dnr Bun 2013/96 Karriärtjänster för lärare Förslag till beslut Barn- och ungdomsförvaltningens förslag 1 15 förstelärartjänster inrättas i Järfällas skolor. 2 Två lektorat

Läs mer

Förförståelse och framförhållning i kommunen

Förförståelse och framförhållning i kommunen Förförståelse och framförhållning i kommunen Identifierade frågeställningar om karriärvägar för lärare för att öka attraktiviteten för läraryrket kopplat till ökad måluppfyllelse fanns redan i grundarbete

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-11-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-11-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Finaborummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13:30-16.50 Beslutande FP Sofia Sjöstrand, ordförande M Anders Lindal C Bengt Axbrink S Urban Jernberg S AnnSofi

Läs mer

Simon Sjögren (KD) Tjänstgörande ersättare Robin Karlsson (FP) Tjänstgörande ersättare

Simon Sjögren (KD) Tjänstgörande ersättare Robin Karlsson (FP) Tjänstgörande ersättare 1(11) Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl. 16.00 17.50 Beslutande Ledamöter Therese Gustafsson (FP) ordförande Daniel Markstedt (S) Jörgen Berglund (M) Ulla-Britt Svensson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (7)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (7) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-23 1(7) Plats och tid Lejonet, kommunhuset Öckerö, klockan 17.00 19.35 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Eva Engström Sekreterare Mona Franzén-Lundin Tf kommunchef

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Eva Engström Sekreterare Mona Franzén-Lundin Tf kommunchef NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S) Åke

Läs mer