Katalog över Nordens mångfotingar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Katalog över Nordens mångfotingar"

Transkript

1 Katalog över Nordens mångfotingar Catalogue of myriapoda in the Nordic countries Göran Andersson, Per Djursvoll & Ulf Scheller Text från Andersson, Djursvoll, & Scheller 2008 I Mångfotingsdelen av Nationalnyckeln till s flora och fauna (Andersson et al 200) finns kartor med den nordiska utbredningen för alla där förekommande arter. Denna katalog kompletterar Nationalnyckeln med en mer noggrann redovisning av fynd uppdelade på de olika provinserna. Dessutom är, så långt möjligt, fynduppgifterna uppdelade tidsmässigt i tre kategorier: fynd före år 1900, fynd och fynd 190 eller senare. Fynd från 2000-talet är än så länge fåtaliga och särredovisas inte. Systematiken följer Nationalnyckeln med följande undantag: Släktet Allopauropus är nyligen reviderat (Scheller 2008) och alla nordiska arter utom A. danicus tillhör nu släktet Decapauropus. Geophilus linearis har flyttats till släktet Stenotaenia (onato & Minelli 2008). En ny införd art har tillkommit, Chondrodesmus cf. riparius (Andersson & Enghoff 2007). Den har hittats i blomkrukor på flera ställen i och och är troligen införd med växter från Holland. För kommentarer kring utbredningsmönster hänvisas till Nationalnyckeln. Endast i ett fåtal fall har det i denna bok redovisade utbrednings området utvidgats något på basis av nya fynduppgifter. Provinsindelningen följer National nyckelns Karta över Nordens provinser (sid ). Den bild vi har av djurarters utbredning förändras ständigt. Dels beror detta på att vi inte har fullständig kunskap om var djuren finns. För djur, som lever mer eller mindre i det fördolda, såsom mångfotingarna, kommer denna kunskap alltid att vara fragmentarisk. Men djurens utbredning är också dynamisk. Levnadsvillkoren kan förändras drastiskt genom människans inverkan på landskapet. Vissa arter kan gå starkt tillbaka på relativt kort tid andra kan expandera lika kraftigt. Därför är det viktigt att få med tidsfaktorn i all redovisning av utbredning. Förhoppningsvis kan föreliggande katalog inspirera till undersökningar för att komplettera med nya fynd och fylla på i provinser där endast äldre fynd redovisas. Det finns också provinser där arten borde förekomma, men som ännu inte har någon markering. Det rapportsystem som finns i Artportalen för småkryp (www. artportalen.se/bugs) innehåller en hel del mångfotingar. Helt klart är att Nationalnyckelns mångfotingsband har inspirerat flera personer att börja titta på mångfotingar. Uppgifter inlagda t o m är genomgångna inför arbetet med denna katalog. En del av arterna borde kunna bestämmas säkert med hjälp av Nationalnyckeln, men i många fall kan artbestämningen vara vansklig. Vissa uppgifter rörande svårbestämda arter har därför inte tagits med. Författarna tar gärna emot material för kontrollbestämning. Kompletterande text från Andersson, Djursvoll, & Scheller 2013 Det är fem år sedan vi publicerade en katalog över Nordens mångfotingar (Andersson et al. 2008). Sedan dess har det tillkommit tre nya arter för, sex för och fem för. Sex av dessa är dessutom nya för Norden. Det har också tillkommit ett antal nya provinsfynd och nya fynd för perioden efter 190. Provinsindelningen följer liksom tidigare Nationalnyckelns Karta över Nordens provinser (Andersson et al. 200: 30-31). Vi kommer inte att presentera en ny katalog i tryck. I denna artikel redovisar vi nytillskotten och några rättningar, allt sammanfattat i en tabell. Den uppdaterade katalogen i sin helhet kommer att finnas tillgänglig som pdf på adressen I mångfotingsdelen av Nationalnyckeln till s flora och fauna (Andersson et al. 200) finns inte de sex nya arterna för Norden med. Om det kan ske någon uppdatering av denna i en nätbaserad version ligger än så länge dolt i de osäkra villkor som ArtDatabankens politiskt vacklande artprojekt lever med. De sex arterna finns dock i större eller mindre grad beskrivna och presenterade i de referenser som anges i tabellen. Förutom fynd som har gjorts under de senaste fem åren har vi med ett antal äldre uppgifter som vi missade Framför allt är det ett antal fynd i gjorda av Kjell Magne Olsen samt uppgifter från Henrik Enghoff rörande. Från finns i katalogen fortfarande ett stort antal markeringar utan tidsangivelse. Data finns i olika samlingar men det har hittills inte varit möjligt att lägga tid på att ta fram dessa, så det får stå på framtiden. 1 Senast uppdaterad: Nationalnyckelns mångfotingsband har inspirerat flera personer att börja titta på mångfotingar. I den svenska Artportalen för småkryp (www.artportalen.se/bugs), liksom i den norska motsvarigheten Artsportalen (artsobservasjoner.no/smakryp/) och Artskart (artskart.artsdatabanken.no) finns nu många mångfotingar inlagda. Uppgifter inlagda t o m är genomgångna inför arbetet med denna katalog. En del av arterna borde kunna bestämmas säkert med hjälp av Nationalnyckeln, men i många fall kan artbestämningen vara vansklig. Liksom tidigare har vissa uppgifter rörande svårbestämda arter inte tagits med. Författarna tar gärna emot material för kontrollbestämning. Än finns det många luckor att fylla innan vi har full kännedom om mångfotingarnas utbredning i Norden. Tack Tack till Erling Ólafsson (Island), Henrik Enghoff () samt Robert ergersen och Kjell Magne Olsen () för hjälp med utbredningsuppgifter. Tack också till alla som berikar Artportalen () och Artsportalen () med mångfotingsuppgifter. Tack till Roger Andersson, ArtDatabanken, för hjälp med nordenkartan. Litteratur Ahlberg, O Skadedjur i åren Meddelande från Statens Växtskyddsanstalt, Stockholm, 7: Andersson, G Lithobius borealis and L. lapidicola in Sweden (Chilopoda: Lithobiidae). Ent. scand. 11: Andersson, G The Chilopod fauna in the vicinity of Göteborg a comparison between collecting results obtained in the 1920s and the 1970s. Acta Entomologica Fennica 42: Andersson, G The distribution and ecology of centipedes in Norrland, Sweden (Chilopoda). ijdragen tot de Dierkunde (1): -1. Andersson, G Två för nya växthuslevande dubbelfotingar. Fauna och Flora 107 (3): Andersson, G., Djursvoll, P. & Scheller, U Katalog över Nordens mångfotingar. Entomologisk Tidskrift 129: Andersson, G., Meidell,. A., Scheller, U., Winqvist, J.-Å., Osterkamp Madsen, M., Djursvoll, P., udd, G. & Gärdenfors, U Nationalnyckeln till s flora och fauna. Mångfotingar. Myriapoda. Artdatabanken, SLU, Uppsala.

2 Andersson, G. & Enghoff, H Nyinförd mångfoting palmbandfoting Chondrodesmus cf. riparius. Fauna och Flora 102 (4): 2-. ergersen, R., Djursvoll, P. & Olsen, K. M Centipedes (Chilopoda) and millipedes (Diplopoda) in North Norway. Norw. J. Entomol. 3: ergsten, J. & Stenman, K Växthusdubbelfotingen Oxidus gracilis funnen i Umeå. Natur i Norr, Umeå 21 (2): iström, O. & Pajunen, T Occurence of Aranae, Pseudoscorpionida, Opiliones, Diplopoda, Chilopoda and Symphyla in Polytrichum commune and Sphagnum spp. mass stands in two localities in Southern Finland. Mem. Soc. Fauna Flora Fenn. 6 (3): onato, L. & Minelli, A Stenotaenia Koch, 18: a hitherto unrecognized lineage of western Palaearctic centipedes with unusual diversity in body size and segment number (Chilopoda: Geophilidae). Zool. J. Linn. Soc. 13: rinck, P Fåfotingar, Pauropoda, och Dvärgfotingar, Symphyla. Pp and i: Hanström,. (ed.), Djurens värld 2. Malmö: Förlagshuset Nordens oktryckeri. ørset, E Symphyler en arthropodgruppe som er lite undersøkt i. Fauna 22: 1-. Djursvoll, P., Alvestad, T. & Solevåg, P. K Myriapod records along the Sognefjord, Western Norway. I: Meidell,., Hansen, L. O. & Sømme, L. (eds): Proceedings of the 13th International Congress of Myriapodology Norw. J. Entomol. 3 (3): Domander, E. A Turun lähiympäristöjen tuhatjalkaiset. The myriapoda of the vicinity of Turku. Annales Universitatis Turkuensis A 6 (1): Eason, E. H The Chilopoda and Diplopoda of Iceland. Ent. Scand. 1 (1): -4. Ellingsen, E idrag til kundskaben om de norske Myriopoders udbredelse. Christiania Videnskabs-Selskabs Forhandlinger for 1891, no. 10, Christiania: Ellingsen, E Mere om norske Myriopoder. Christiania Videnskabs-Selskabs Forhandlinger 1896, no. 4, Christiania: Ellingsen, E Mere om norske Myriopoder II. Christiania Videnskabs-Selskabs Forhandlinger for 1903, no. 6, Christiania: Ellingsen, E Myriopoda und Pseudoscorpiones. I: E. Strand (ed.): Neue eiträge zur Arthropoden-Fauna Norwegens. Nytt Mag. Naturvid. 48: Enghoff, H Geophilus insculptus Attems, en hidtil upåagtet dansk skolopender, samt bemærkninger om G. proximus C. L. Koch (Chilopoda). Ent. Meddr. 39: Enghoff, H Diplopoda and Chilopoda from suburban localities around Copenhagen. Vid. Meddr. dansk naturh. Foren. 136: Enghoff, H Om tusindbenenes udbredelse i (Diplopoda). Ent. Meddr. 42: Enghoff, H Notes on Lamyctes coeculus (rölemann), a cosmopolitic, parthenogenetic centipede (Chilopoda, Henicopidae). Ent. Scand. 6: Enghoff, H Oversigt over skolopendrernes udbredelse i (Chilopoda). Ent. Meddr. 0: 1-6. Enghoff, H Amphitomeus attemsi (Schubart, 1934) endnu et væksthustusindben nyt for (Diplopoda, Polydesmida, Oniscodesmidae). Ent. Meddr. 4: Enghoff, H Thalassisobates littoralis an amphiatlantic millipede (Diplopoda, Julida, Nemasomatidae). Entomologist s monthly magazine 123: Enghoff, H., Pedersen, J., Thomsen, P. F. & Iversen, L Tusindben, skolopendre og mejere fra Rødbyhavn og omegn med fem nye arter for den danske fauna (Diplopoda, Chilopoda, Opiliones). Ent. Meddr 79: Enghoff, H., Akkari, N. & Pedersen, J. in press. Aliquid novi ex Africa? Lamyctes africanus (Porath, 1871) found in Europe (Chilopoda, Lithobiomorpha, Henicopidae). Journal of Natural History. Gulbrandsen J. M Naturtypekartlegging i Arendal kommune iofokus-rapport (139 s.). Gärdenfors, U. 11. Nanogona polydesmoides, en för ny dubbelfoting. Fauna och Flora 86: Hammer, P Tusindben. s Fauna, 3. Kjøbenhavn: Gads Forlag. pp. Hansen, H. J On the genera and species of the order Pauropoda. Videnskabelige Meddelelser fra den naturhistoriske Forening i Kjøbenhavn 1901: , pls 1-6. Hansen, H. J The genera and species of the order Symphyla. The quarterly Journal of microscopical Science, (n.s.)18(=, 1): 1-101, pls 1-7. Hågvar, S. 17. Protura, Pauropoda and Symphyla in Norwegian coniferous forest soils: abundance and vertical distribution. Pedobiologia 41 (1-3): Hågvar, S. & Scheller, U. 18. Species composition, developmental stages and abundance of Pauropoda in coniferous soils of southeast Norway. Pedobiologia, Jena, 42: Jonsson, L. J Atlantplattfoting Polydesmus angustus en för ny dubbelfoting. Fauna och Flora 10 (1): Korsós, Z. & Enghoff, H. 10. The Cylindroiulus truncorum-group (Diplopoda: Julidae) Ent.scand. 21: Lehtinen, P. T Platyarthrus hoffmanseggi randt (Isopoda) and laniulus guttulatus osc. (Diplopoda) found in the open in southwestern Finland. Arch. Soc. Zool. ot. Fenn. Vanamo 1: 1-2. Lehtinen, P. T First records of Geophilus carpophagus and Lamyctes coeculus rol. (Chilopoda) from Finland. Arch. Soc. Zool. ot. Fenn. Vanamo 1, 1-2: Lehtinen, P. T The symphylid, Diplopod and Chilopod Fauna of SW-Häme. Lounais-Hämeen Luonto 13: Leinaas, H. P Symphyla and Pauropoda from two coniferous forests in South Norway. Norsk ent. Tidsskr. 21 (2): Lindgren, L. A. H Ett massuppträdande av en Diplopod, Cylindroiulus teutonicus Pocock. Fauna och Flora 37 (2): Lohmander, H Göteborgstraktens myriopoder. Göteborgstrakten natur, Göteborg: Lohmander, H s diplopoder. Göteborgs K. Vet.- och 2 Vitt.-Samh. Handl. 30(2): Lohmander, H Chilopoda, Diplopoda et Isopoda terrestria. I: Anton Jansson: Die Insekten-, Myriopoden- und Landisopodenfauna der Gotska Sandön. Örebro: Lohmander, H Diplopoda, Chilopoda und Isopoda Terrestria. I: C. H. Lindroth: Zur Landevertebratenfauna Islands. Göteborgs K. Vet.- och Vitt.-Samh. Handl. F,, 1, 4: Lohmander, H erättelse för år Göteborgs Musei Årstryck 1937: Lohmander, H erättelse för år Göteborgs Musei Årstryck 1938: Lohmander, H erättelse för år Göteborgs Musei Årstryck 1939: Lohmander, H erättelse för år Göteborgs Musei Årstryck 1940: Lohmander, H erättelse för år Göteborgs Musei Årstryck 1943: 13-. Lohmander, H erättelse för år Göteborgs Musei Årstryck 194: Lohmander, H erättelse för år 194. Göteborgs Musei Årstryck 1946: Lohmander, H. 19. erättelse för år Göteborgs Musei Årstryck 19: Lohmander, H erättelse för år 19. ihang: Faunistiskt fältarbete sommaren 19 i sydvästra Värmland. Göteborgs Musei Årstryck 1948: Lohmander, H Faunistiskt fältarbete 1949 (östra Skåne). Göteborgs Musei Årstryck 1949 och 190: Lohmander, H Faunistiskt fältarbete 1948 och 190 (öster och väster om Vätterns södra del). Göteborgs Musei Årstryck 191 och 192: Lohmander, H Faunistiskt fältarbete 191 och 192 (södra Småland, östra och mellersta delen). Göteborgs Musei Årstryck 193: Lohmander, H Faunistiskt fältarbete 193 (västra Småland). Göteborgs Musei Årstryck 194: Lohmander, H. 19. Faunistiskt fältarbete 194 (utmed Götalands nordgräns, östra hälften). Göteborgs Musei Årstryck 19: Lohmander, H Faunistiskt fältarbete 19 (huvudsakligen södra Värmland). Göteborgs Musei Årstryck 196: Lohmander, H Faunistiskt fältarbete i Nord- och Västjylland 194 och 196. Göteborgs Musei Årstryck 197: Lohmander, H. 1. Småkryp i Ekens skärgård vid Kållandsö. Från Falbygd till Vänerkust. Lidköping: Skaraborgs läns naturskyddsförening. p Lohmander, H Faunistiskt fältarbete i södra Göteborgs Musei Årstryck 1960: Meidell,. A Polydesmus angustus 14, (Diplopoda), new to Norway. Norsk ent. Tidsskr. 2: Meidell,. A Microchordeuma gallicum ( 14), (Diplopoda) New to Scandinavia. Norsk ent. Tidsskr. 1 (1):

3 Meidell,. A Unciger foetidus (Koch 1838), (Diplopoda), New to Norway. Norsk ent. Tidsskr. 1: Meidell,. A Geophilus insculptus Attems 189 and Geophilus proximus C. 18 (Chilopoda) in Norway. Norsk ent. Tidsskr. 16 (1): Meidell,. A On the Distribution, Sex Ratio and development of Polyxenus lagurus (Diplopoda) in Norway. Norsk ent. Tidsskr. : Meidell,. A Tusenben og skolopendrer. Pp i: Frislid, R. & Semb-Johansson, A. (eds): s Dyr, 4. Oslo: J.W. Cappelens Forlag A/S. Meidell,. A Four diplopods new to Norway. Norw. J. Ent. 22: Meidell,. A Myriapoda (Diplopoda, Chilopoda and Symphyla) from Hardangervidda. Fauna of Hardangervidda 12: 1-8. Meidell,. A The distribution of Norwegian Myriapods as known 1972, with a list of published papers devoted to the same subject (revised Sept. 1978). Stencil, Zool. museum, ergen. Meidell,. A Norwegian myriapods: Some zoogeographical remarks. I: Camatini, M. (ed.): Myriapod iology. Academic Press London: Meidell,. A. & Simonsen, Å A mass occurence of Cylindroiulus londinensis (, 181) in Norway. Fauna norv. Ser. 32: -48., F. R Polyzonium germanicum: Tillæg til s Chilognather. Naturhistorisk tidsskrift 3(6): Nilsson, C Försök mot symfyler och tusenfotingar i korn. Växtskyddsnotiser, 43 (/6): Olberg, S., Laugsand, A. E., Lønnve, O. J., Olsen, K. M. & Gammelmo, Ø Kartlegging av insekter knyttet til utvalgte hule eiker i Oslo og Akershus iofokus-notat (7 s.+vedlegg). Olsen, K. M. 1. Tusenbeinet Kryphioiulus occultus (, 1877), grisehaletusenbein. Insekt-Nytt 20 (4): Olsen, K. M. 16. Skolopenderen Lithobius lapidicola, 1872, veksthussteinkryper. Insekt-Nytt 21 (4): -6. Olsen, K.M. 18. Tusenbeinet Macrosternodesmus palicola rolemann, 1908, hvittusenbein. Insekt-Nytt 23 (4): -18. Olsen, K. M. 18. Flattusenbeinet Polydesmus angustus, 14 funnet i Østfold. Fauna 1 (4): Olsen, K. M Haplophilus subterraneus (Shaw, 89), a centipede (Chilopoda, Geophilomorpha) new to Norway. Norw. J. Entomol. : Olsen, K. M Kartlegging av sylinderknöttsnegl, Truncatellina cylindrica, i iofokus-rapport (32 s.). Olsen, K. M., Lock, K. & Scheller, U. in prep. Symphyla of Norway. Palmén, E The Chilopoda of eastern Fennoscandia. Annales Zoologicæ Societatis Zoologicæ otanicæ Fennicæ Vanamo, 13, 4: 1-4. Palmén, E The diplopoda of Eastern Fennoscandia. Annales Zoologici Societatis Zoologicæ otanicæ Fennicæ Vanamo 13, 6: 1-3. Rantala, M Hibernating Myriapoda in compost in Tampere (Finland) (Diplopoda; Chilopoda; Symphyla). ijdragen tot de Dierkunde (1): 1-6., P. A Sur quelques Myriapodes de l Europé boréale. Annales entomologici fennici (Suomen Hyönteistietellinen aikakauskirja), 3 (3): Scheller, U A new species of the order Symphyla from South Sweden. Kungliga fysiografiska Sällskapets i Lund Förhandlingar 22 (12): 1-7. Scheller, U Symphyla and Pauropoda from Denmark. Ent. Meddr. 27: Scheller, U En för ny skadegörare i växthus, Scutigerella immaculata Newp. part. Michelb. (Symphyla). Växtskyddsnotiser, Stockholm, 24(3): Scheller U Two new Pauropoda species from Northern Europe. Ent. Scand. 2 (4): Scheller, U Pauropoda from southern Finland. Memoranda Societas pro Fauna et Flora fennica, Helsinki, 8 (1): Scheller, U. 10. Northern pauropod faunas. Pp i: Minelli, A. (ed.): Proceedings of the 7th international Congress of Myriapodology. Vittorio Veneto, July Leiden, New York etc. E.J. rill. Scheller, U. 19. The Pauropoda of Norway. Fauna norvegica, Trondheim, (18) (Ser. ) 4: Scheller, U Pauropoda. P. 291 i: Gärdenfors, U. (ed.): Rödlistade arter i 2000 (The 2000 Red List of Swedish Species). ArtDatabanken, SLU, Uppsala. Scheller, U A reclassification of the Pauropoda. International Journal of Myriapodology 1: Scheller, U., Fjellberg, A. & Olafsson, E New records of Myriapoda (Arthropoda) from Iceland and the Faroe Islands. Ent. Meddr. 74: Scheller, U. & Fjellberg, A Decapauropus remyi (agnall, 193) (Myriapoda, Pauropoda), a worm-like pauropod from a sandy beach: first record from Scandinavia, neotype selection and redescription. Zootaxa 262: Simonsen, Å Faunistisk rapport over norske Diplopoda. ergen, Universitetet i ergen. 93 pp. Simonsen, Å Kristiansands og Setesdalens Diplopodfauna. ergen, Universitetet i ergen. 83 pp. Storm, V Myriopoda & Oniscoida ved Trondhjem. Det Kgl Norske Videnskabers Selskabs Skrifter (8): 3-6. Stuxberg, A idrag till Skandinaviens Myriopodologi. I. s Chilognather. Öfvers. K. Vet.-akad. Förh. no. 8: Stuxberg, A idrag till Skandinaviens Myriopodologi. II. s chilopoder. Öfvers. K. Vet.-akad. Förh. no. 4, Stockholm: Sømme, L. 19. Virvelløse dyr på land og i ferskvann. Oslo: NKS- Forlaget. 1 pp. Terhivuo, J. 16. The research history of Finnish fauna: Free living soil invertebrates excluding Insecta. Memoranda Soc. Fauna Flora Fennica 72: Tullberg, T. 1. Djurriket, framställning af djurens byggnad och förnämsta former. Naturvetenskaplig oksamling, Stockholm, 2. Tuxen, S. L Myriopoda. The Zoology of Iceland, vol. III, part 36: 1-9. Verhoeff, K. W Fauna Færøensis: Diplopoda. Ent Medd 14: von Porath, C. O idrag till kännedomen om s myriapoder. Ordningen Diplopoda. Akademisk avhandling, 34 pp. von Porath, C. O Redogörelse för en under sommaren 1868 utförd zoologisk resa till Skåne och lekinge. Öfversigt af kongliga Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar 1869 (6): von Porath, C. O.. Om norska myriapoder. Ent. Tidskr. 8: von Porath, C. O. 19. Nya bidrag till skandinaviska halföns myriopodologi. Ent. Tidskr. 10 (1-3): 33-48, 6-80, von Porath, C. O En för ny myriopod. Ent. Tidskr. 34 (2-4): 6-8. von Porath, C. O Exotisk myriopod anträffad i. Ent. Tidskr. 40:

4 Chilopoda Scutigera coleoptrata Lithobius forficatus Lithobius melanops Newport Lithobius macilentus Lithobius tenebrosus Lithobius valesiacus Verhoeff Lithobius tricuspis Lithobius agilis Lithobius erythrocephalus Lithobius borealis Lithobius lapidicola Lithobius pelidnus Haase Lithobius lucifugus Lithobius calcaratus Lithobius microps Lithobius curtipes Lithobius crassipes Lamyctes emarginatus Lamyctes africanus (Porath) Lamyctes coeculus (rölemann) Cryptops hortensis (Donovan) Cryptops parisi rölemann Mecistocephalus maxillaris Orphnaeus brevilabiatus Stigmatogaster subterraneus (Shaw) Hydroschendyla submarina (Grube) Schendyla nemorensis () Schendyla dentata (rölemann & Ribaut) Geophilus carpophagus Sk l Ha Sm Öl Go Ög Vg oh Dls Nä Sö Up VsmVrm Dlr Gä Hls Me Hrj Jä Ån Vb Nb ÅsL LyL PiL LuL ToL Sk l Ha Sm Öl Go Ög Vg oh Dls Nä Sö Up VsmVrm Dlr Gä Hls Me Hrj Jä Ån Vb Nb ÅsL LyL PiL LuL ToL Geophilus electricus Geophilus flavus (De Geer) Geophilus insculptus Attems Geophilus proximus Geophilus truncorum ergsøe & Stenotaenia linearis () Tuoba poseidonis Pachymerium ferrugineum () Strigamia acuminata Strigamia crassipes () Strigamia maritima Diplopoda Polyxenus lagurus Glomeris marginata (Villers) Polyzonium germanicum randt Craspedosoma rawlinsii Nanogona polydesmoides rachychaeteuma bradeae (rölemann & rade-irks) Melogona gallica () Melogona voigtii Chondrodesmus cf. riparius Carl Cylindrodesmus hirsutus Pocock Oxidus gracilis Stosatea italica () 48 rachydesmus superus 49 Polydesmus complanatus 0 Polydesmus angustus 1 Polydesmus denticulatus 2 Polydesmus inconstans 3 Propolydesmus testaceus 4 Sk l Ha Sm Öl Go Ög Vg oh Dls Nä Sö Up VsmVrm Dlr Gä Hls Me Hrj Jä Ån Vb Nb ÅsL LyL PiL LuL ToL Sk l Ha Sm Öl Go Ög Vg oh Dls Nä Sö Up VsmVrm Dlr Gä Hls Me Hrj Jä Ån Vb Nb ÅsL LyL PiL LuL ToL

5 Macrosternodesmus palicola rölemann Ophiodesmus albonanus () Poratia digitata Amphitomeus attemsi (Schubart) Paraspirobolus lucifugus Nemasoma varicorne Thalassisobates littoralis laniulus guttulatus (Fabricius) Proteroiulus fuscus (Am Stein) Archiboreoiulus pallidus (rade-irks) oreoiulus tenuis (igler) Choneiulus palmatus Nopoiulus kochii rachyiulus pusillus Megaphyllum sjaelandicum () Unciger foetidus Allajulus nitidus Kryphioiulus occultus Cylindroiulus vulnerarius (erlese) Cylindroiulus caeruleocinctus (Wood) Cylindroiulus punctatus Cylindroiulus latestriatus (Curtis) Cylindroiulus britannicus Cylindroiulus parisiorum (rölemann & Verhoeff) Cylindroiulus truncorum Enantiulus nanus () Leptoiulus proximus Leptoiulus cibdellus (Chamberlin) Ophyiulus pilosus Xestoiulus laeticollis Sk l Ha Sm Öl Go Ög Vg oh Dls Nä Sö Up VsmVrm Dlr Gä Hls Me Hrj Jä Ån Vb Nb ÅsL LyL PiL LuL ToL Sk l Ha Sm Öl Go Ög Vg oh Dls Nä Sö Up VsmVrm Dlr Gä Hls Me Hrj Jä Ån Vb Nb ÅsL LyL PiL LuL ToL 6 Julus terrestris L. Julus scanicus Lohmander Julus scandinavius Ommatoiulus sabulosus Tachypodoiulus niger Pauropoda Pauropus huxleyi Lubbock Pauropus lanceolatus Stylopauropus pedunculatus (Lubbock) Stylopauropus brito Allopauropus danicus Decapauropus broelemanni Decapauropus cuenoti Decapauropus gracilis Decapauropus helveticus Decapauropus multiplex Decapauropus pseudomillotianus ( & alland) Decapauropus remyi (agnall) Decapauropus tenellus Decapauropus verticillatus Decapauropus vulgaris Amphipauropus rhenanus (Hüther) Scleropauropus lyrifer Symphyla Scutigerella spp. 10 Hanseniella caldaria Scolopendrellopsis subnuda Symphylella elongata Scheller Symphylella isabellae (Grassi) Symphylella vulgaris Sk l Ha Sm Öl Go Ög Vg oh Dls Nä Sö Up VsmVrm Dlr Gä Hls Me Hrj Jä Ån Vb Nb ÅsL LyL PiL LuL ToL Sk l Ha Sm Öl Go Ög Vg oh Dls Nä Sö Up VsmVrm Dlr Gä Hls Me Hrj Jä Ån Vb Nb ÅsL LyL PiL LuL ToL

6 Chilopoda Scutigera coleoptrata Lithobius forficatus Lithobius melanops Newport Lithobius macilentus Lithobius tenebrosus Lithobius valesiacus Verhoeff Lithobius tricuspis Lithobius agilis Lithobius erythrocephalus Lithobius borealis Lithobius lapidicola Lithobius pelidnus Haase Lithobius lucifugus Lithobius calcaratus Lithobius microps Lithobius curtipes Lithobius crassipes Lamyctes emarginatus Lamyctes africanus (Porath) Lamyctes coeculus (rölemann) Cryptops hortensis (Donovan) Cryptops parisi rölemann Mecistocephalus maxillaris Orphnaeus brevilabiatus Stigmatogaster subterraneus (Shaw) Hydroschendyla submarina (Grube) Schendyla nemorensis () Schendyla dentata (rölemann & Ribaut) Geophilus carpophagus SJ ÖJ VJ NJ Fy LFM Sjä or Öf Ak He Op u Vf Te AA VA Ro Ho SF MR ST NT No Tr Fi SJ ÖJ VJ NJ Fy LFM Sjä or Öf Ak He Op u Vf Te AA VA Ro Ho SF MR ST NT No Tr Fi 7 Geophilus electricus Geophilus flavus (De Geer) Geophilus insculptus Attems Geophilus proximus Geophilus truncorum ergsøe & Stenotaenia linearis () Tuoba poseidonis Pachymerium ferrugineum () Strigamia acuminata Strigamia crassipes () Strigamia maritima Diplopoda Polyxenus lagurus Glomeris marginata (Villers) Polyzonium germanicum randt Craspedosoma rawlinsii Nanogona polydesmoides rachychaeteuma bradeae (rölemann & rade-irks) Melogona gallica () Melogona voigtii Chondrodesmus cf. riparius Carl Cylindrodesmus hirsutus Pocock Oxidus gracilis Stosatea italica () 48 rachydesmus superus 49 Polydesmus complanatus 0 Polydesmus angustus 1 Polydesmus denticulatus 2 Polydesmus inconstans 3 Propolydesmus testaceus 4 SJ ÖJ VJ NJ Fy LFM Sjä or Öf Ak He Op u Vf Te AA VA Ro Ho SF MR ST NT No Tr Fi SJ ÖJ VJ NJ Fy LFM Sjä or Öf Ak He Op u Vf Te AA VA Ro Ho SF MR ST NT No Tr Fi

7 Macrosternodesmus palicola rölemann SJ ÖJ VJ NJ Fy LFM Sjä or Öf Ak He Op u Vf Te AA VA Ro Ho SF MR ST NT No Tr Fi Julus terrestris L. 8 SJ ÖJ VJ NJ Fy LFM Sjä or Öf Ak He Op u Vf Te AA VA Ro Ho SF MR ST NT No Tr Fi Ophiodesmus albonanus () 6 Julus scanicus Lohmander 86 Poratia digitata 7 Julus scandinavius 87 Amphitomeus attemsi (Schubart) 8 Ommatoiulus sabulosus Paraspirobolus lucifugus 9 Tachypodoiulus niger Nemasoma varicorne 60 Pauropoda Thalassisobates littoralis 61 Pauropus huxleyi Lubbock 89 laniulus guttulatus (Fabricius) 62 Pauropus lanceolatus 90 Proteroiulus fuscus (Am Stein) 63 Stylopauropus pedunculatus (Lubbock) 91 Archiboreoiulus pallidus (rade-irks) 64 Stylopauropus brito 92 oreoiulus tenuis (igler) 6 Allopauropus danicus 93 Choneiulus palmatus 66 Decapauropus broelemanni 94 Nopoiulus kochii 67 Decapauropus cuenoti 9 rachyiulus pusillus 68 Decapauropus gracilis 96 Megaphyllum sjaelandicum () 69 Decapauropus helveticus 97 Unciger foetidus 70 Decapauropus multiplex 98 Allajulus nitidus 71 Decapauropus pseudomillotianus ( & alland) Kryphioiulus occultus 72 Decapauropus remyi (agnall) Cylindroiulus vulnerarius (erlese) 73 Decapauropus tenellus 100 Cylindroiulus caeruleocinctus (Wood) 74 Decapauropus verticillatus 101 Cylindroiulus punctatus 7 Decapauropus vulgaris 102 Cylindroiulus latestriatus (Curtis) 76 Amphipauropus rhenanus (Hüther) 103 Cylindroiulus britannicus 77 Scleropauropus lyrifer 104 Cylindroiulus parisiorum (rölemann & Verhoeff) 78 Symphyla Cylindroiulus truncorum 79 Scutigerella spp. 10 Enantiulus nanus () 80 Hanseniella caldaria 106 Leptoiulus proximus 81 Scolopendrellopsis subnuda 107 Leptoiulus cibdellus (Chamberlin) 82 Symphylella elongata Scheller 108 Ophyiulus pilosus 83 Symphylella isabellae (Grassi) 109 Xestoiulus laeticollis 84 Symphylella vulgaris 110 SJ ÖJ VJ NJ Fy LFM Sjä or Öf Ak He Op u Vf Te AA VA Ro Ho SF MR ST NT No Tr Fi 8 SJ ÖJ VJ NJ Fy LFM Sjä or Öf Ak He Op u Vf Te AA VA Ro Ho SF MR ST NT No Tr Fi

8 Chilopoda Scutigera coleoptrata Lithobius forficatus Lithobius melanops Newport Lithobius macilentus Lithobius tenebrosus Lithobius valesiacus Verhoeff Lithobius tricuspis Lithobius agilis Lithobius erythrocephalus Lithobius borealis Lithobius lapidicola Lithobius pelidnus Haase Lithobius lucifugus Lithobius calcaratus Lithobius microps Lithobius curtipes Lithobius crassipes Lamyctes emarginatus Lamyctes africanus (Porath) Lamyctes coeculus (rölemann) Cryptops hortensis (Donovan) Cryptops parisi rölemann Mecistocephalus maxillaris Orphnaeus brevilabiatus Stigmatogaster subterraneus (Shaw) Hydroschendyla submarina (Grube) Schendyla nemorensis () Schendyla dentata (rölemann & Ribaut) Geophilus carpophagus Finland Island Färöarna Ål EF Ny SKa St STa SSa SÖb NTa NSa NKa MÖb Kn UÖb NÖb Ks KiL SoL InL EnL SI ÖI MI VI NVI NI Ål EF Ny SKa St STa SSa SÖb NTa NSa NKa MÖb Kn UÖb NÖb Ks KiL SoL InL EnL SI ÖI MI VI NVI NI Färöarna Finland Island 9 Geophilus electricus Geophilus flavus (De Geer) Geophilus insculptus Attems Geophilus proximus Geophilus truncorum ergsøe & Stenotaenia linearis () Tuoba poseidonis Pachymerium ferrugineum () Strigamia acuminata Strigamia crassipes () Strigamia maritima Diplopoda Polyxenus lagurus Glomeris marginata (Villers) Polyzonium germanicum randt Craspedosoma rawlinsii Nanogona polydesmoides rachychaeteuma bradeae (rölemann & rade-irks) Melogona gallica () Melogona voigtii Chondrodesmus cf. riparius Carl Cylindrodesmus hirsutus Pocock Oxidus gracilis Finland Island Fär- Ål EF Ny SKa St STa SSa SÖb NTa NSa NKa MÖb Kn UÖb NÖb Ks KiL SoL InL EnL SI ÖI MI VI NVI NI öarna Stosatea italica () 48 rachydesmus superus 49 Polydesmus complanatus 0 Polydesmus angustus 1 Polydesmus denticulatus 2 Polydesmus inconstans 3 Propolydesmus testaceus 4 Ål EF Ny SKa St STa SSa SÖb NTa NSa NKa MÖb Kn UÖb NÖb Ks KiL SoL InL EnL SI ÖI MI VI NVI NI Färöarna Finland Island

9 Macrosternodesmus palicola rölemann Ophiodesmus albonanus () Poratia digitata Amphitomeus attemsi (Schubart) Paraspirobolus lucifugus Nemasoma varicorne Thalassisobates littoralis laniulus guttulatus (Fabricius) Proteroiulus fuscus (Am Stein) Archiboreoiulus pallidus (rade-irks) oreoiulus tenuis (igler) Choneiulus palmatus Nopoiulus kochii rachyiulus pusillus Megaphyllum sjaelandicum () Unciger foetidus Allajulus nitidus Kryphioiulus occultus Cylindroiulus vulnerarius (erlese) Cylindroiulus caeruleocinctus (Wood) Cylindroiulus punctatus Cylindroiulus latestriatus (Curtis) Cylindroiulus britannicus Cylindroiulus parisiorum (rölemann & Verhoeff) Cylindroiulus truncorum Enantiulus nanus () Leptoiulus proximus Leptoiulus cibdellus (Chamberlin) Ophyiulus pilosus Xestoiulus laeticollis Finland Island Fär- Ål EF Ny SKa St STa SSa SÖb NTa NSa NKa MÖb Kn UÖb NÖb Ks KiL SoL InL EnL SI ÖI MI VI NVI NI öarna Ål EF Ny SKa St STa SSa SÖb NTa NSa NKa MÖb Kn UÖb NÖb Ks KiL SoL InL EnL SI ÖI MI VI NVI NI Färöarna Finland Island 10 Julus terrestris L. Julus scanicus Lohmander Julus scandinavius Ommatoiulus sabulosus Tachypodoiulus niger Pauropoda Pauropus huxleyi Lubbock Pauropus lanceolatus Stylopauropus pedunculatus (Lubbock) Stylopauropus brito Allopauropus danicus Decapauropus broelemanni Decapauropus cuenoti Decapauropus gracilis Decapauropus helveticus Decapauropus multiplex Decapauropus pseudomillotianus ( & alland) Decapauropus remyi (agnall) Decapauropus tenellus Decapauropus verticillatus Decapauropus vulgaris Amphipauropus rhenanus (Hüther) Scleropauropus lyrifer Symphyla Finland Island Fär- Ål EF Ny SKa St STa SSa SÖb NTa NSa NKa MÖb Kn UÖb NÖb Ks KiL SoL InL EnL SI ÖI MI VI NVI NI öarna Scutigerella spp. 10 Hanseniella caldaria Scolopendrellopsis subnuda Symphylella elongata Scheller Symphylella isabellae (Grassi) Symphylella vulgaris Ål EF Ny SKa St STa SSa SÖb NTa NSa NKa MÖb Kn UÖb NÖb Ks KiL SoL InL EnL SI ÖI MI VI NVI NI Färöarna Finland Island

Åtgärdsprogram för ostronört 2009 2013. (Mertensia maritima)

Åtgärdsprogram för ostronört 2009 2013. (Mertensia maritima) Åtgärdsprogram för ostronört 2009 2013 (Mertensia maritima) rapport 5971 juni 2009 Åtgärdsprogram för ostronört 2009 2013 (Mertensia maritima) Hotkategori: starkt hotad (EN) Programmet har upprättats av

Läs mer

Om undervisning på engelska

Om undervisning på engelska Rapport 2010:15 R Om undervisning på engelska några bidrag från en konferens www.hsv.se Rapport 2010:15 R Om undervisning på engelska några bidrag från en konferens Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box

Läs mer

Mediebevakning av omstruktureringar i näringslivet

Mediebevakning av omstruktureringar i näringslivet A2006:004 Mediebevakning av omstruktureringar i näringslivet En metod för att mäta flytt av produktion Viktor Jonsson Mediebevakning av omstruktureringar i näringslivet En metod för att mäta flytt av

Läs mer

Människor med särskilda behov i tandvården

Människor med särskilda behov i tandvården Människor med särskilda behov i tandvården Etiska frågeställningar i ett välfärdsstatsperspektiv SAMMANFATTAT Människor med funktionsnedsättning har sämre munhälsa än den friska befolkningen. De har dessutom

Läs mer

Rapport 2006:04. Hur mår skogen och skogsmarken?

Rapport 2006:04. Hur mår skogen och skogsmarken? Rapport 2006:04 Hur mår skogen och skogsmarken? Tillstånd och trender för kronutglesning och markförsurning i Stockholms län 1985 2010 Författare: Torbjörn Nilsson Maj-Britt Johansson Åke Nilsson Institutionen

Läs mer

RAPPORT. Trender i kvävenedfall över Sverige 1955-2011. B2119 Oktober 2013

RAPPORT. Trender i kvävenedfall över Sverige 1955-2011. B2119 Oktober 2013 RAPPORT Trender i kvävenedfall över Sverige 1955-2011 Författare: Karin Hansen, Gunilla Pihl Karlsson, Martin Ferm, Per Erik Karlsson, Cecilia Bennet 1, Lennart Granat 2, Veronika Kronnäs, Claudia von

Läs mer

myntstudier Mynttidskriften på Internet

myntstudier Mynttidskriften på Internet Aktuellt Sigtuna, kv. Professorn 1, 2000. Skatten under konservering. Fynd Vid utgrävningar i kv. Professorn 1 vid Stora gatan i Sigtuna hittades 2000 tre skattfynd från vikingatid och nyare tid samt lösfynd

Läs mer

Titel. En kort sammanfattning av arbetet (max 5 meningar) eller en underrubrik skrivs under titeln. Johannes Hedbergsgymnasiet Helsingborg

Titel. En kort sammanfattning av arbetet (max 5 meningar) eller en underrubrik skrivs under titeln. Johannes Hedbergsgymnasiet Helsingborg Johannes Hedbergsgymnasiet Helsingborg Håll framsidan så enkel som möjligt! Den ser tråkig ut utan bild, men framsidan på större arbeten ska endast innehålla text och vara informativ! Placera skolans logotype

Läs mer

Open access vid svenska lärosäten - en enkätundersökning. Aina Svensson, OpenAccess.se Nationell samverkan, Kungliga biblioteket

Open access vid svenska lärosäten - en enkätundersökning. Aina Svensson, OpenAccess.se Nationell samverkan, Kungliga biblioteket Open access vid svenska lärosäten - en enkätundersökning Aina Svensson, OpenAccess.se Nationell samverkan, Kungliga biblioteket September 2011 Följande rapport är en sammanställning av resultat från en

Läs mer

Dödlighet och illegal jakt i den skandinaviska vargstammen

Dödlighet och illegal jakt i den skandinaviska vargstammen Viltskadecenter Rapport nr 1 / 2008 Dödlighet och illegal jakt i den skandinaviska vargstammen En rapport från SKANDULV Olof Liberg Håkan Sand, Hans Christian Pedersen Petter Wabakken Viltskadecenter Rapport

Läs mer

Referenshantering i Pedagogik. Eva Hagström

Referenshantering i Pedagogik. Eva Hagström Referenshantering i Pedagogik Eva Hagström 2011 Innehållsförteckning Referenshantering i Pedagogik förord och läsanvisning... 1 Utskrift... 2 Referensers utformning... 3 Referensernas ordning... 3 Böcker/Monografier...

Läs mer

skötsel av ädellövskog

skötsel av ädellövskog skötsel av ädellövskog Skogsskötselserien är en sammanställning för publicering via Internet av kunskap om skogsskötsel utan ställningstaganden eller värderingar. Texterna har skrivits av forskare och

Läs mer

Historisk statistik för Sverige

Historisk statistik för Sverige Historisk statistik för Sverige Denna serie innehåller längre tidsserier av statistik från 1700-talet fram till 1998 och i något fall från 1600-talet. Tidsserier finns inom ämnesområden, såsom befolkning,

Läs mer

De nordiska privatarkiven och deras förvaltare

De nordiska privatarkiven och deras förvaltare De nordiska privatarkiven och deras förvaltare En jämförande undersökning av arbetet med privatarkivfrågorna vid de nordiska arkivverkens institutioner utförd på uppdrag av de nordiska riksarkivarierna

Läs mer

Från görande till lärande och förståelse En studie av lärares lärande inom estetik

Från görande till lärande och förståelse En studie av lärares lärande inom estetik nordisk barnehageforskning Nordisk Børnehaveforskning Norrænar Leikskólarannsóknir Pohjoismainen Varhaiskasvatustutkimus Nordisk Förskoleforskning nordic early childhood education research vol 1 nr 1 2008

Läs mer

Att skriva uppsats. Några råd inför projektarbetet. Mimers Hus Gymnasieskola. Kerstin Olsson, Catarina Stake, Therese Svensson 07/08

Att skriva uppsats. Några råd inför projektarbetet. Mimers Hus Gymnasieskola. Kerstin Olsson, Catarina Stake, Therese Svensson 07/08 Att skriva uppsats Några råd inför projektarbetet Mimers Hus Gymnasieskola Kerstin Olsson, Catarina Stake, Therese Svensson 07/08 Innehållsförteckning Att skriva uppsats 1 Den skriftliga rapportens delar

Läs mer

Konkurrensen på dagligvarumarknaden

Konkurrensen på dagligvarumarknaden Konkurrensen på dagligvarumarknaden En rapport skriven av Copenhagen Economics på uppdrag av Konkurrensverket Uppdragsforskningsrapport: 2009:2 Copenhagen Economics ISSN-nr 1652-8069 Konkurrensverket,

Läs mer

Skogsskötselserien nr 12, Skador på skog Skogsstyrelsen, Johanna Witzell m fl författare, 17 december 2009

Skogsskötselserien nr 12, Skador på skog Skogsstyrelsen, Johanna Witzell m fl författare, 17 december 2009 skador på skog 1 Skogsskötselserien är en sammanställning för publicering via Internet av kunskap om skogsskötsel utan ställningstaganden eller värderingar. Texterna har skrivits av forskare och har bearbetats

Läs mer

Barn far illa av föräldraförlust

Barn far illa av föräldraförlust 1 Underlag för diskussion och kunskapsspridning 2013-03-28 av Lena Hellblom Sjögren, fil dr, leg psykolog Inledning I en av många domar gällande det i hela västvärlden växande antalet vårdnadskonflikter

Läs mer

Vad finns det för vetenskapligt stöd för val av insatser vid autismspektrumtillstånd (AST) hos vuxna?

Vad finns det för vetenskapligt stöd för val av insatser vid autismspektrumtillstånd (AST) hos vuxna? Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Vad finns det för vetenskapligt stöd för val av insatser vid autismspektrumtillstånd (AST) hos vuxna?

Läs mer

Musik är mycket mer än bara musik

Musik är mycket mer än bara musik Intervju av Gro Trondalen och Lars Ole Bonde Musik är mycket mer än bara musik Samtal med Alf Gabrielsson Alf Gabrielsson (f. 1936) er en af Nordens mest internationalt kendte og anerkendte musikforskere.

Läs mer

n Beslutsprocessen hur går det till när Riksbankens direktion ska bestämma om reporäntan

n Beslutsprocessen hur går det till när Riksbankens direktion ska bestämma om reporäntan n Beslutsprocessen hur går det till när Riksbankens direktion ska bestämma om reporäntan Kerstin Hallsten och Sara Tägtström 1 Författarna är verksamma vid avdelningen för penningpolitik. Kerstin Hallsten

Läs mer

Åtgärdsprogram för bevarande av flodpärlmussla

Åtgärdsprogram för bevarande av flodpärlmussla Åtgärdsprogram för bevarande av flodpärlmussla RAPPORT 5429 JANUARI 2005 Åtgärdsprogram för bevarande av flodpärlmussla Margaritifera, margaritifera NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933

Läs mer

Den Skandinaviska Vargen

Den Skandinaviska Vargen Den Skandinaviska Vargen en sammanställning av kunskapsläget från det skandinaviska vargforskningsprojektet SKANDULV 1998 2014: Rapport till Miljödirektoratet i Norge av Håkan Sand, Olof Liberg, Öystein

Läs mer

MINIGUIDE TILL HARVARDSYSTEMET

MINIGUIDE TILL HARVARDSYSTEMET MINIGUIDE TILL HARVARDSYSTEMET Margareta Melén, bibliotekarie, Högskolan Väst. Reviderad version, utförd av gruppen för Lärande och Bibliotek vid Högskolan Väst mars 2005. Att skriva referenser I en rapport,

Läs mer

Skydd av enskilda grundvattentäkter genom lokala föreskrifter

Skydd av enskilda grundvattentäkter genom lokala föreskrifter UPTEC W 08 033 Examensarbete 30 hp Februari 2009 Skydd av enskilda grundvattentäkter genom lokala föreskrifter Protection of Private Groundwater Supplies by Municipal Regulations Moa Nicolaisen Referat

Läs mer

Kvicksilver i svensk insjöfisk variationer i tid och rum

Kvicksilver i svensk insjöfisk variationer i tid och rum Kvicksilver i svensk insjöfisk variationer i tid och rum av Staffan Åkerblom och Kjell Johansson Institutionen för miljöanalys, SLU Box 7050, 750 07 Uppsala Rapport 2008:8 Kvicksilver i svensk insjöfisk

Läs mer

Vikt och innebörd av skogskontinuitet för Sveriges biologiska mångfald

Vikt och innebörd av skogskontinuitet för Sveriges biologiska mångfald Vikt och innebörd av skogskontinuitet för Sveriges biologiska mångfald Alexander Nordstrand Degree project in biology, Bachelor of science, 2014 Examensarbete i biologi 15 hp till kandidatexamen, 2014

Läs mer

Att medielandskapet har förändrats de senaste decennierna torde inte ha undgått

Att medielandskapet har förändrats de senaste decennierna torde inte ha undgått Allt fler står utanför nyhetsvärlden Allt fler står utanför nyhetsvärlden Adam Shehata och Ingela Wadbring Att medielandskapet har förändrats de senaste decennierna torde inte ha undgått någon. Konkurrensen

Läs mer

Blev det som det var tänkt?

Blev det som det var tänkt? VTI meddelande 942 2003 Blev det som det var tänkt? En internationell kunskapsöversikt om miljöuppföljning av väg- och järnvägsprojekt Jan Schmidtbauer Crona Hans Antonson Lennart Folkeson Göran Blomqvist

Läs mer