Katalog över Nordens mångfotingar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Katalog över Nordens mångfotingar"

Transkript

1 Katalog över Nordens mångfotingar Catalogue of myriapoda in the Nordic countries Göran Andersson, Per Djursvoll & Ulf Scheller Text från Andersson, Djursvoll, & Scheller 2008 I Mångfotingsdelen av Nationalnyckeln till s flora och fauna (Andersson et al 200) finns kartor med den nordiska utbredningen för alla där förekommande arter. Denna katalog kompletterar Nationalnyckeln med en mer noggrann redovisning av fynd uppdelade på de olika provinserna. Dessutom är, så långt möjligt, fynduppgifterna uppdelade tidsmässigt i tre kategorier: fynd före år 1900, fynd och fynd 190 eller senare. Fynd från 2000-talet är än så länge fåtaliga och särredovisas inte. Systematiken följer Nationalnyckeln med följande undantag: Släktet Allopauropus är nyligen reviderat (Scheller 2008) och alla nordiska arter utom A. danicus tillhör nu släktet Decapauropus. Geophilus linearis har flyttats till släktet Stenotaenia (onato & Minelli 2008). En ny införd art har tillkommit, Chondrodesmus cf. riparius (Andersson & Enghoff 2007). Den har hittats i blomkrukor på flera ställen i och och är troligen införd med växter från Holland. För kommentarer kring utbredningsmönster hänvisas till Nationalnyckeln. Endast i ett fåtal fall har det i denna bok redovisade utbrednings området utvidgats något på basis av nya fynduppgifter. Provinsindelningen följer National nyckelns Karta över Nordens provinser (sid ). Den bild vi har av djurarters utbredning förändras ständigt. Dels beror detta på att vi inte har fullständig kunskap om var djuren finns. För djur, som lever mer eller mindre i det fördolda, såsom mångfotingarna, kommer denna kunskap alltid att vara fragmentarisk. Men djurens utbredning är också dynamisk. Levnadsvillkoren kan förändras drastiskt genom människans inverkan på landskapet. Vissa arter kan gå starkt tillbaka på relativt kort tid andra kan expandera lika kraftigt. Därför är det viktigt att få med tidsfaktorn i all redovisning av utbredning. Förhoppningsvis kan föreliggande katalog inspirera till undersökningar för att komplettera med nya fynd och fylla på i provinser där endast äldre fynd redovisas. Det finns också provinser där arten borde förekomma, men som ännu inte har någon markering. Det rapportsystem som finns i Artportalen för småkryp (www. artportalen.se/bugs) innehåller en hel del mångfotingar. Helt klart är att Nationalnyckelns mångfotingsband har inspirerat flera personer att börja titta på mångfotingar. Uppgifter inlagda t o m är genomgångna inför arbetet med denna katalog. En del av arterna borde kunna bestämmas säkert med hjälp av Nationalnyckeln, men i många fall kan artbestämningen vara vansklig. Vissa uppgifter rörande svårbestämda arter har därför inte tagits med. Författarna tar gärna emot material för kontrollbestämning. Kompletterande text från Andersson, Djursvoll, & Scheller 2013 Det är fem år sedan vi publicerade en katalog över Nordens mångfotingar (Andersson et al. 2008). Sedan dess har det tillkommit tre nya arter för, sex för och fem för. Sex av dessa är dessutom nya för Norden. Det har också tillkommit ett antal nya provinsfynd och nya fynd för perioden efter 190. Provinsindelningen följer liksom tidigare Nationalnyckelns Karta över Nordens provinser (Andersson et al. 200: 30-31). Vi kommer inte att presentera en ny katalog i tryck. I denna artikel redovisar vi nytillskotten och några rättningar, allt sammanfattat i en tabell. Den uppdaterade katalogen i sin helhet kommer att finnas tillgänglig som pdf på adressen I mångfotingsdelen av Nationalnyckeln till s flora och fauna (Andersson et al. 200) finns inte de sex nya arterna för Norden med. Om det kan ske någon uppdatering av denna i en nätbaserad version ligger än så länge dolt i de osäkra villkor som ArtDatabankens politiskt vacklande artprojekt lever med. De sex arterna finns dock i större eller mindre grad beskrivna och presenterade i de referenser som anges i tabellen. Förutom fynd som har gjorts under de senaste fem åren har vi med ett antal äldre uppgifter som vi missade Framför allt är det ett antal fynd i gjorda av Kjell Magne Olsen samt uppgifter från Henrik Enghoff rörande. Från finns i katalogen fortfarande ett stort antal markeringar utan tidsangivelse. Data finns i olika samlingar men det har hittills inte varit möjligt att lägga tid på att ta fram dessa, så det får stå på framtiden. 1 Senast uppdaterad: Nationalnyckelns mångfotingsband har inspirerat flera personer att börja titta på mångfotingar. I den svenska Artportalen för småkryp (www.artportalen.se/bugs), liksom i den norska motsvarigheten Artsportalen (artsobservasjoner.no/smakryp/) och Artskart (artskart.artsdatabanken.no) finns nu många mångfotingar inlagda. Uppgifter inlagda t o m är genomgångna inför arbetet med denna katalog. En del av arterna borde kunna bestämmas säkert med hjälp av Nationalnyckeln, men i många fall kan artbestämningen vara vansklig. Liksom tidigare har vissa uppgifter rörande svårbestämda arter inte tagits med. Författarna tar gärna emot material för kontrollbestämning. Än finns det många luckor att fylla innan vi har full kännedom om mångfotingarnas utbredning i Norden. Tack Tack till Erling Ólafsson (Island), Henrik Enghoff () samt Robert ergersen och Kjell Magne Olsen () för hjälp med utbredningsuppgifter. Tack också till alla som berikar Artportalen () och Artsportalen () med mångfotingsuppgifter. Tack till Roger Andersson, ArtDatabanken, för hjälp med nordenkartan. Litteratur Ahlberg, O Skadedjur i åren Meddelande från Statens Växtskyddsanstalt, Stockholm, 7: Andersson, G Lithobius borealis and L. lapidicola in Sweden (Chilopoda: Lithobiidae). Ent. scand. 11: Andersson, G The Chilopod fauna in the vicinity of Göteborg a comparison between collecting results obtained in the 1920s and the 1970s. Acta Entomologica Fennica 42: Andersson, G The distribution and ecology of centipedes in Norrland, Sweden (Chilopoda). ijdragen tot de Dierkunde (1): -1. Andersson, G Två för nya växthuslevande dubbelfotingar. Fauna och Flora 107 (3): Andersson, G., Djursvoll, P. & Scheller, U Katalog över Nordens mångfotingar. Entomologisk Tidskrift 129: Andersson, G., Meidell,. A., Scheller, U., Winqvist, J.-Å., Osterkamp Madsen, M., Djursvoll, P., udd, G. & Gärdenfors, U Nationalnyckeln till s flora och fauna. Mångfotingar. Myriapoda. Artdatabanken, SLU, Uppsala.

2 Andersson, G. & Enghoff, H Nyinförd mångfoting palmbandfoting Chondrodesmus cf. riparius. Fauna och Flora 102 (4): 2-. ergersen, R., Djursvoll, P. & Olsen, K. M Centipedes (Chilopoda) and millipedes (Diplopoda) in North Norway. Norw. J. Entomol. 3: ergsten, J. & Stenman, K Växthusdubbelfotingen Oxidus gracilis funnen i Umeå. Natur i Norr, Umeå 21 (2): iström, O. & Pajunen, T Occurence of Aranae, Pseudoscorpionida, Opiliones, Diplopoda, Chilopoda and Symphyla in Polytrichum commune and Sphagnum spp. mass stands in two localities in Southern Finland. Mem. Soc. Fauna Flora Fenn. 6 (3): onato, L. & Minelli, A Stenotaenia Koch, 18: a hitherto unrecognized lineage of western Palaearctic centipedes with unusual diversity in body size and segment number (Chilopoda: Geophilidae). Zool. J. Linn. Soc. 13: rinck, P Fåfotingar, Pauropoda, och Dvärgfotingar, Symphyla. Pp and i: Hanström,. (ed.), Djurens värld 2. Malmö: Förlagshuset Nordens oktryckeri. ørset, E Symphyler en arthropodgruppe som er lite undersøkt i. Fauna 22: 1-. Djursvoll, P., Alvestad, T. & Solevåg, P. K Myriapod records along the Sognefjord, Western Norway. I: Meidell,., Hansen, L. O. & Sømme, L. (eds): Proceedings of the 13th International Congress of Myriapodology Norw. J. Entomol. 3 (3): Domander, E. A Turun lähiympäristöjen tuhatjalkaiset. The myriapoda of the vicinity of Turku. Annales Universitatis Turkuensis A 6 (1): Eason, E. H The Chilopoda and Diplopoda of Iceland. Ent. Scand. 1 (1): -4. Ellingsen, E idrag til kundskaben om de norske Myriopoders udbredelse. Christiania Videnskabs-Selskabs Forhandlinger for 1891, no. 10, Christiania: Ellingsen, E Mere om norske Myriopoder. Christiania Videnskabs-Selskabs Forhandlinger 1896, no. 4, Christiania: Ellingsen, E Mere om norske Myriopoder II. Christiania Videnskabs-Selskabs Forhandlinger for 1903, no. 6, Christiania: Ellingsen, E Myriopoda und Pseudoscorpiones. I: E. Strand (ed.): Neue eiträge zur Arthropoden-Fauna Norwegens. Nytt Mag. Naturvid. 48: Enghoff, H Geophilus insculptus Attems, en hidtil upåagtet dansk skolopender, samt bemærkninger om G. proximus C. L. Koch (Chilopoda). Ent. Meddr. 39: Enghoff, H Diplopoda and Chilopoda from suburban localities around Copenhagen. Vid. Meddr. dansk naturh. Foren. 136: Enghoff, H Om tusindbenenes udbredelse i (Diplopoda). Ent. Meddr. 42: Enghoff, H Notes on Lamyctes coeculus (rölemann), a cosmopolitic, parthenogenetic centipede (Chilopoda, Henicopidae). Ent. Scand. 6: Enghoff, H Oversigt over skolopendrernes udbredelse i (Chilopoda). Ent. Meddr. 0: 1-6. Enghoff, H Amphitomeus attemsi (Schubart, 1934) endnu et væksthustusindben nyt for (Diplopoda, Polydesmida, Oniscodesmidae). Ent. Meddr. 4: Enghoff, H Thalassisobates littoralis an amphiatlantic millipede (Diplopoda, Julida, Nemasomatidae). Entomologist s monthly magazine 123: Enghoff, H., Pedersen, J., Thomsen, P. F. & Iversen, L Tusindben, skolopendre og mejere fra Rødbyhavn og omegn med fem nye arter for den danske fauna (Diplopoda, Chilopoda, Opiliones). Ent. Meddr 79: Enghoff, H., Akkari, N. & Pedersen, J. in press. Aliquid novi ex Africa? Lamyctes africanus (Porath, 1871) found in Europe (Chilopoda, Lithobiomorpha, Henicopidae). Journal of Natural History. Gulbrandsen J. M Naturtypekartlegging i Arendal kommune iofokus-rapport (139 s.). Gärdenfors, U. 11. Nanogona polydesmoides, en för ny dubbelfoting. Fauna och Flora 86: Hammer, P Tusindben. s Fauna, 3. Kjøbenhavn: Gads Forlag. pp. Hansen, H. J On the genera and species of the order Pauropoda. Videnskabelige Meddelelser fra den naturhistoriske Forening i Kjøbenhavn 1901: , pls 1-6. Hansen, H. J The genera and species of the order Symphyla. The quarterly Journal of microscopical Science, (n.s.)18(=, 1): 1-101, pls 1-7. Hågvar, S. 17. Protura, Pauropoda and Symphyla in Norwegian coniferous forest soils: abundance and vertical distribution. Pedobiologia 41 (1-3): Hågvar, S. & Scheller, U. 18. Species composition, developmental stages and abundance of Pauropoda in coniferous soils of southeast Norway. Pedobiologia, Jena, 42: Jonsson, L. J Atlantplattfoting Polydesmus angustus en för ny dubbelfoting. Fauna och Flora 10 (1): Korsós, Z. & Enghoff, H. 10. The Cylindroiulus truncorum-group (Diplopoda: Julidae) Ent.scand. 21: Lehtinen, P. T Platyarthrus hoffmanseggi randt (Isopoda) and laniulus guttulatus osc. (Diplopoda) found in the open in southwestern Finland. Arch. Soc. Zool. ot. Fenn. Vanamo 1: 1-2. Lehtinen, P. T First records of Geophilus carpophagus and Lamyctes coeculus rol. (Chilopoda) from Finland. Arch. Soc. Zool. ot. Fenn. Vanamo 1, 1-2: Lehtinen, P. T The symphylid, Diplopod and Chilopod Fauna of SW-Häme. Lounais-Hämeen Luonto 13: Leinaas, H. P Symphyla and Pauropoda from two coniferous forests in South Norway. Norsk ent. Tidsskr. 21 (2): Lindgren, L. A. H Ett massuppträdande av en Diplopod, Cylindroiulus teutonicus Pocock. Fauna och Flora 37 (2): Lohmander, H Göteborgstraktens myriopoder. Göteborgstrakten natur, Göteborg: Lohmander, H s diplopoder. Göteborgs K. Vet.- och 2 Vitt.-Samh. Handl. 30(2): Lohmander, H Chilopoda, Diplopoda et Isopoda terrestria. I: Anton Jansson: Die Insekten-, Myriopoden- und Landisopodenfauna der Gotska Sandön. Örebro: Lohmander, H Diplopoda, Chilopoda und Isopoda Terrestria. I: C. H. Lindroth: Zur Landevertebratenfauna Islands. Göteborgs K. Vet.- och Vitt.-Samh. Handl. F,, 1, 4: Lohmander, H erättelse för år Göteborgs Musei Årstryck 1937: Lohmander, H erättelse för år Göteborgs Musei Årstryck 1938: Lohmander, H erättelse för år Göteborgs Musei Årstryck 1939: Lohmander, H erättelse för år Göteborgs Musei Årstryck 1940: Lohmander, H erättelse för år Göteborgs Musei Årstryck 1943: 13-. Lohmander, H erättelse för år Göteborgs Musei Årstryck 194: Lohmander, H erättelse för år 194. Göteborgs Musei Årstryck 1946: Lohmander, H. 19. erättelse för år Göteborgs Musei Årstryck 19: Lohmander, H erättelse för år 19. ihang: Faunistiskt fältarbete sommaren 19 i sydvästra Värmland. Göteborgs Musei Årstryck 1948: Lohmander, H Faunistiskt fältarbete 1949 (östra Skåne). Göteborgs Musei Årstryck 1949 och 190: Lohmander, H Faunistiskt fältarbete 1948 och 190 (öster och väster om Vätterns södra del). Göteborgs Musei Årstryck 191 och 192: Lohmander, H Faunistiskt fältarbete 191 och 192 (södra Småland, östra och mellersta delen). Göteborgs Musei Årstryck 193: Lohmander, H Faunistiskt fältarbete 193 (västra Småland). Göteborgs Musei Årstryck 194: Lohmander, H. 19. Faunistiskt fältarbete 194 (utmed Götalands nordgräns, östra hälften). Göteborgs Musei Årstryck 19: Lohmander, H Faunistiskt fältarbete 19 (huvudsakligen södra Värmland). Göteborgs Musei Årstryck 196: Lohmander, H Faunistiskt fältarbete i Nord- och Västjylland 194 och 196. Göteborgs Musei Årstryck 197: Lohmander, H. 1. Småkryp i Ekens skärgård vid Kållandsö. Från Falbygd till Vänerkust. Lidköping: Skaraborgs läns naturskyddsförening. p Lohmander, H Faunistiskt fältarbete i södra Göteborgs Musei Årstryck 1960: Meidell,. A Polydesmus angustus 14, (Diplopoda), new to Norway. Norsk ent. Tidsskr. 2: Meidell,. A Microchordeuma gallicum ( 14), (Diplopoda) New to Scandinavia. Norsk ent. Tidsskr. 1 (1):

3 Meidell,. A Unciger foetidus (Koch 1838), (Diplopoda), New to Norway. Norsk ent. Tidsskr. 1: Meidell,. A Geophilus insculptus Attems 189 and Geophilus proximus C. 18 (Chilopoda) in Norway. Norsk ent. Tidsskr. 16 (1): Meidell,. A On the Distribution, Sex Ratio and development of Polyxenus lagurus (Diplopoda) in Norway. Norsk ent. Tidsskr. : Meidell,. A Tusenben og skolopendrer. Pp i: Frislid, R. & Semb-Johansson, A. (eds): s Dyr, 4. Oslo: J.W. Cappelens Forlag A/S. Meidell,. A Four diplopods new to Norway. Norw. J. Ent. 22: Meidell,. A Myriapoda (Diplopoda, Chilopoda and Symphyla) from Hardangervidda. Fauna of Hardangervidda 12: 1-8. Meidell,. A The distribution of Norwegian Myriapods as known 1972, with a list of published papers devoted to the same subject (revised Sept. 1978). Stencil, Zool. museum, ergen. Meidell,. A Norwegian myriapods: Some zoogeographical remarks. I: Camatini, M. (ed.): Myriapod iology. Academic Press London: Meidell,. A. & Simonsen, Å A mass occurence of Cylindroiulus londinensis (, 181) in Norway. Fauna norv. Ser. 32: -48., F. R Polyzonium germanicum: Tillæg til s Chilognather. Naturhistorisk tidsskrift 3(6): Nilsson, C Försök mot symfyler och tusenfotingar i korn. Växtskyddsnotiser, 43 (/6): Olberg, S., Laugsand, A. E., Lønnve, O. J., Olsen, K. M. & Gammelmo, Ø Kartlegging av insekter knyttet til utvalgte hule eiker i Oslo og Akershus iofokus-notat (7 s.+vedlegg). Olsen, K. M. 1. Tusenbeinet Kryphioiulus occultus (, 1877), grisehaletusenbein. Insekt-Nytt 20 (4): Olsen, K. M. 16. Skolopenderen Lithobius lapidicola, 1872, veksthussteinkryper. Insekt-Nytt 21 (4): -6. Olsen, K.M. 18. Tusenbeinet Macrosternodesmus palicola rolemann, 1908, hvittusenbein. Insekt-Nytt 23 (4): -18. Olsen, K. M. 18. Flattusenbeinet Polydesmus angustus, 14 funnet i Østfold. Fauna 1 (4): Olsen, K. M Haplophilus subterraneus (Shaw, 89), a centipede (Chilopoda, Geophilomorpha) new to Norway. Norw. J. Entomol. : Olsen, K. M Kartlegging av sylinderknöttsnegl, Truncatellina cylindrica, i iofokus-rapport (32 s.). Olsen, K. M., Lock, K. & Scheller, U. in prep. Symphyla of Norway. Palmén, E The Chilopoda of eastern Fennoscandia. Annales Zoologicæ Societatis Zoologicæ otanicæ Fennicæ Vanamo, 13, 4: 1-4. Palmén, E The diplopoda of Eastern Fennoscandia. Annales Zoologici Societatis Zoologicæ otanicæ Fennicæ Vanamo 13, 6: 1-3. Rantala, M Hibernating Myriapoda in compost in Tampere (Finland) (Diplopoda; Chilopoda; Symphyla). ijdragen tot de Dierkunde (1): 1-6., P. A Sur quelques Myriapodes de l Europé boréale. Annales entomologici fennici (Suomen Hyönteistietellinen aikakauskirja), 3 (3): Scheller, U A new species of the order Symphyla from South Sweden. Kungliga fysiografiska Sällskapets i Lund Förhandlingar 22 (12): 1-7. Scheller, U Symphyla and Pauropoda from Denmark. Ent. Meddr. 27: Scheller, U En för ny skadegörare i växthus, Scutigerella immaculata Newp. part. Michelb. (Symphyla). Växtskyddsnotiser, Stockholm, 24(3): Scheller U Two new Pauropoda species from Northern Europe. Ent. Scand. 2 (4): Scheller, U Pauropoda from southern Finland. Memoranda Societas pro Fauna et Flora fennica, Helsinki, 8 (1): Scheller, U. 10. Northern pauropod faunas. Pp i: Minelli, A. (ed.): Proceedings of the 7th international Congress of Myriapodology. Vittorio Veneto, July Leiden, New York etc. E.J. rill. Scheller, U. 19. The Pauropoda of Norway. Fauna norvegica, Trondheim, (18) (Ser. ) 4: Scheller, U Pauropoda. P. 291 i: Gärdenfors, U. (ed.): Rödlistade arter i 2000 (The 2000 Red List of Swedish Species). ArtDatabanken, SLU, Uppsala. Scheller, U A reclassification of the Pauropoda. International Journal of Myriapodology 1: Scheller, U., Fjellberg, A. & Olafsson, E New records of Myriapoda (Arthropoda) from Iceland and the Faroe Islands. Ent. Meddr. 74: Scheller, U. & Fjellberg, A Decapauropus remyi (agnall, 193) (Myriapoda, Pauropoda), a worm-like pauropod from a sandy beach: first record from Scandinavia, neotype selection and redescription. Zootaxa 262: Simonsen, Å Faunistisk rapport over norske Diplopoda. ergen, Universitetet i ergen. 93 pp. Simonsen, Å Kristiansands og Setesdalens Diplopodfauna. ergen, Universitetet i ergen. 83 pp. Storm, V Myriopoda & Oniscoida ved Trondhjem. Det Kgl Norske Videnskabers Selskabs Skrifter (8): 3-6. Stuxberg, A idrag till Skandinaviens Myriopodologi. I. s Chilognather. Öfvers. K. Vet.-akad. Förh. no. 8: Stuxberg, A idrag till Skandinaviens Myriopodologi. II. s chilopoder. Öfvers. K. Vet.-akad. Förh. no. 4, Stockholm: Sømme, L. 19. Virvelløse dyr på land og i ferskvann. Oslo: NKS- Forlaget. 1 pp. Terhivuo, J. 16. The research history of Finnish fauna: Free living soil invertebrates excluding Insecta. Memoranda Soc. Fauna Flora Fennica 72: Tullberg, T. 1. Djurriket, framställning af djurens byggnad och förnämsta former. Naturvetenskaplig oksamling, Stockholm, 2. Tuxen, S. L Myriopoda. The Zoology of Iceland, vol. III, part 36: 1-9. Verhoeff, K. W Fauna Færøensis: Diplopoda. Ent Medd 14: von Porath, C. O idrag till kännedomen om s myriapoder. Ordningen Diplopoda. Akademisk avhandling, 34 pp. von Porath, C. O Redogörelse för en under sommaren 1868 utförd zoologisk resa till Skåne och lekinge. Öfversigt af kongliga Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar 1869 (6): von Porath, C. O.. Om norska myriapoder. Ent. Tidskr. 8: von Porath, C. O. 19. Nya bidrag till skandinaviska halföns myriopodologi. Ent. Tidskr. 10 (1-3): 33-48, 6-80, von Porath, C. O En för ny myriopod. Ent. Tidskr. 34 (2-4): 6-8. von Porath, C. O Exotisk myriopod anträffad i. Ent. Tidskr. 40:

4 Chilopoda Scutigera coleoptrata Lithobius forficatus Lithobius melanops Newport Lithobius macilentus Lithobius tenebrosus Lithobius valesiacus Verhoeff Lithobius tricuspis Lithobius agilis Lithobius erythrocephalus Lithobius borealis Lithobius lapidicola Lithobius pelidnus Haase Lithobius lucifugus Lithobius calcaratus Lithobius microps Lithobius curtipes Lithobius crassipes Lamyctes emarginatus Lamyctes africanus (Porath) Lamyctes coeculus (rölemann) Cryptops hortensis (Donovan) Cryptops parisi rölemann Mecistocephalus maxillaris Orphnaeus brevilabiatus Stigmatogaster subterraneus (Shaw) Hydroschendyla submarina (Grube) Schendyla nemorensis () Schendyla dentata (rölemann & Ribaut) Geophilus carpophagus Sk l Ha Sm Öl Go Ög Vg oh Dls Nä Sö Up VsmVrm Dlr Gä Hls Me Hrj Jä Ån Vb Nb ÅsL LyL PiL LuL ToL Sk l Ha Sm Öl Go Ög Vg oh Dls Nä Sö Up VsmVrm Dlr Gä Hls Me Hrj Jä Ån Vb Nb ÅsL LyL PiL LuL ToL Geophilus electricus Geophilus flavus (De Geer) Geophilus insculptus Attems Geophilus proximus Geophilus truncorum ergsøe & Stenotaenia linearis () Tuoba poseidonis Pachymerium ferrugineum () Strigamia acuminata Strigamia crassipes () Strigamia maritima Diplopoda Polyxenus lagurus Glomeris marginata (Villers) Polyzonium germanicum randt Craspedosoma rawlinsii Nanogona polydesmoides rachychaeteuma bradeae (rölemann & rade-irks) Melogona gallica () Melogona voigtii Chondrodesmus cf. riparius Carl Cylindrodesmus hirsutus Pocock Oxidus gracilis Stosatea italica () 48 rachydesmus superus 49 Polydesmus complanatus 0 Polydesmus angustus 1 Polydesmus denticulatus 2 Polydesmus inconstans 3 Propolydesmus testaceus 4 Sk l Ha Sm Öl Go Ög Vg oh Dls Nä Sö Up VsmVrm Dlr Gä Hls Me Hrj Jä Ån Vb Nb ÅsL LyL PiL LuL ToL Sk l Ha Sm Öl Go Ög Vg oh Dls Nä Sö Up VsmVrm Dlr Gä Hls Me Hrj Jä Ån Vb Nb ÅsL LyL PiL LuL ToL

5 Macrosternodesmus palicola rölemann Ophiodesmus albonanus () Poratia digitata Amphitomeus attemsi (Schubart) Paraspirobolus lucifugus Nemasoma varicorne Thalassisobates littoralis laniulus guttulatus (Fabricius) Proteroiulus fuscus (Am Stein) Archiboreoiulus pallidus (rade-irks) oreoiulus tenuis (igler) Choneiulus palmatus Nopoiulus kochii rachyiulus pusillus Megaphyllum sjaelandicum () Unciger foetidus Allajulus nitidus Kryphioiulus occultus Cylindroiulus vulnerarius (erlese) Cylindroiulus caeruleocinctus (Wood) Cylindroiulus punctatus Cylindroiulus latestriatus (Curtis) Cylindroiulus britannicus Cylindroiulus parisiorum (rölemann & Verhoeff) Cylindroiulus truncorum Enantiulus nanus () Leptoiulus proximus Leptoiulus cibdellus (Chamberlin) Ophyiulus pilosus Xestoiulus laeticollis Sk l Ha Sm Öl Go Ög Vg oh Dls Nä Sö Up VsmVrm Dlr Gä Hls Me Hrj Jä Ån Vb Nb ÅsL LyL PiL LuL ToL Sk l Ha Sm Öl Go Ög Vg oh Dls Nä Sö Up VsmVrm Dlr Gä Hls Me Hrj Jä Ån Vb Nb ÅsL LyL PiL LuL ToL 6 Julus terrestris L. Julus scanicus Lohmander Julus scandinavius Ommatoiulus sabulosus Tachypodoiulus niger Pauropoda Pauropus huxleyi Lubbock Pauropus lanceolatus Stylopauropus pedunculatus (Lubbock) Stylopauropus brito Allopauropus danicus Decapauropus broelemanni Decapauropus cuenoti Decapauropus gracilis Decapauropus helveticus Decapauropus multiplex Decapauropus pseudomillotianus ( & alland) Decapauropus remyi (agnall) Decapauropus tenellus Decapauropus verticillatus Decapauropus vulgaris Amphipauropus rhenanus (Hüther) Scleropauropus lyrifer Symphyla Scutigerella spp. 10 Hanseniella caldaria Scolopendrellopsis subnuda Symphylella elongata Scheller Symphylella isabellae (Grassi) Symphylella vulgaris Sk l Ha Sm Öl Go Ög Vg oh Dls Nä Sö Up VsmVrm Dlr Gä Hls Me Hrj Jä Ån Vb Nb ÅsL LyL PiL LuL ToL Sk l Ha Sm Öl Go Ög Vg oh Dls Nä Sö Up VsmVrm Dlr Gä Hls Me Hrj Jä Ån Vb Nb ÅsL LyL PiL LuL ToL

6 Chilopoda Scutigera coleoptrata Lithobius forficatus Lithobius melanops Newport Lithobius macilentus Lithobius tenebrosus Lithobius valesiacus Verhoeff Lithobius tricuspis Lithobius agilis Lithobius erythrocephalus Lithobius borealis Lithobius lapidicola Lithobius pelidnus Haase Lithobius lucifugus Lithobius calcaratus Lithobius microps Lithobius curtipes Lithobius crassipes Lamyctes emarginatus Lamyctes africanus (Porath) Lamyctes coeculus (rölemann) Cryptops hortensis (Donovan) Cryptops parisi rölemann Mecistocephalus maxillaris Orphnaeus brevilabiatus Stigmatogaster subterraneus (Shaw) Hydroschendyla submarina (Grube) Schendyla nemorensis () Schendyla dentata (rölemann & Ribaut) Geophilus carpophagus SJ ÖJ VJ NJ Fy LFM Sjä or Öf Ak He Op u Vf Te AA VA Ro Ho SF MR ST NT No Tr Fi SJ ÖJ VJ NJ Fy LFM Sjä or Öf Ak He Op u Vf Te AA VA Ro Ho SF MR ST NT No Tr Fi 7 Geophilus electricus Geophilus flavus (De Geer) Geophilus insculptus Attems Geophilus proximus Geophilus truncorum ergsøe & Stenotaenia linearis () Tuoba poseidonis Pachymerium ferrugineum () Strigamia acuminata Strigamia crassipes () Strigamia maritima Diplopoda Polyxenus lagurus Glomeris marginata (Villers) Polyzonium germanicum randt Craspedosoma rawlinsii Nanogona polydesmoides rachychaeteuma bradeae (rölemann & rade-irks) Melogona gallica () Melogona voigtii Chondrodesmus cf. riparius Carl Cylindrodesmus hirsutus Pocock Oxidus gracilis Stosatea italica () 48 rachydesmus superus 49 Polydesmus complanatus 0 Polydesmus angustus 1 Polydesmus denticulatus 2 Polydesmus inconstans 3 Propolydesmus testaceus 4 SJ ÖJ VJ NJ Fy LFM Sjä or Öf Ak He Op u Vf Te AA VA Ro Ho SF MR ST NT No Tr Fi SJ ÖJ VJ NJ Fy LFM Sjä or Öf Ak He Op u Vf Te AA VA Ro Ho SF MR ST NT No Tr Fi

7 Macrosternodesmus palicola rölemann SJ ÖJ VJ NJ Fy LFM Sjä or Öf Ak He Op u Vf Te AA VA Ro Ho SF MR ST NT No Tr Fi Julus terrestris L. 8 SJ ÖJ VJ NJ Fy LFM Sjä or Öf Ak He Op u Vf Te AA VA Ro Ho SF MR ST NT No Tr Fi Ophiodesmus albonanus () 6 Julus scanicus Lohmander 86 Poratia digitata 7 Julus scandinavius 87 Amphitomeus attemsi (Schubart) 8 Ommatoiulus sabulosus Paraspirobolus lucifugus 9 Tachypodoiulus niger Nemasoma varicorne 60 Pauropoda Thalassisobates littoralis 61 Pauropus huxleyi Lubbock 89 laniulus guttulatus (Fabricius) 62 Pauropus lanceolatus 90 Proteroiulus fuscus (Am Stein) 63 Stylopauropus pedunculatus (Lubbock) 91 Archiboreoiulus pallidus (rade-irks) 64 Stylopauropus brito 92 oreoiulus tenuis (igler) 6 Allopauropus danicus 93 Choneiulus palmatus 66 Decapauropus broelemanni 94 Nopoiulus kochii 67 Decapauropus cuenoti 9 rachyiulus pusillus 68 Decapauropus gracilis 96 Megaphyllum sjaelandicum () 69 Decapauropus helveticus 97 Unciger foetidus 70 Decapauropus multiplex 98 Allajulus nitidus 71 Decapauropus pseudomillotianus ( & alland) Kryphioiulus occultus 72 Decapauropus remyi (agnall) Cylindroiulus vulnerarius (erlese) 73 Decapauropus tenellus 100 Cylindroiulus caeruleocinctus (Wood) 74 Decapauropus verticillatus 101 Cylindroiulus punctatus 7 Decapauropus vulgaris 102 Cylindroiulus latestriatus (Curtis) 76 Amphipauropus rhenanus (Hüther) 103 Cylindroiulus britannicus 77 Scleropauropus lyrifer 104 Cylindroiulus parisiorum (rölemann & Verhoeff) 78 Symphyla Cylindroiulus truncorum 79 Scutigerella spp. 10 Enantiulus nanus () 80 Hanseniella caldaria 106 Leptoiulus proximus 81 Scolopendrellopsis subnuda 107 Leptoiulus cibdellus (Chamberlin) 82 Symphylella elongata Scheller 108 Ophyiulus pilosus 83 Symphylella isabellae (Grassi) 109 Xestoiulus laeticollis 84 Symphylella vulgaris 110 SJ ÖJ VJ NJ Fy LFM Sjä or Öf Ak He Op u Vf Te AA VA Ro Ho SF MR ST NT No Tr Fi 8 SJ ÖJ VJ NJ Fy LFM Sjä or Öf Ak He Op u Vf Te AA VA Ro Ho SF MR ST NT No Tr Fi

8 Chilopoda Scutigera coleoptrata Lithobius forficatus Lithobius melanops Newport Lithobius macilentus Lithobius tenebrosus Lithobius valesiacus Verhoeff Lithobius tricuspis Lithobius agilis Lithobius erythrocephalus Lithobius borealis Lithobius lapidicola Lithobius pelidnus Haase Lithobius lucifugus Lithobius calcaratus Lithobius microps Lithobius curtipes Lithobius crassipes Lamyctes emarginatus Lamyctes africanus (Porath) Lamyctes coeculus (rölemann) Cryptops hortensis (Donovan) Cryptops parisi rölemann Mecistocephalus maxillaris Orphnaeus brevilabiatus Stigmatogaster subterraneus (Shaw) Hydroschendyla submarina (Grube) Schendyla nemorensis () Schendyla dentata (rölemann & Ribaut) Geophilus carpophagus Finland Island Färöarna Ål EF Ny SKa St STa SSa SÖb NTa NSa NKa MÖb Kn UÖb NÖb Ks KiL SoL InL EnL SI ÖI MI VI NVI NI Ål EF Ny SKa St STa SSa SÖb NTa NSa NKa MÖb Kn UÖb NÖb Ks KiL SoL InL EnL SI ÖI MI VI NVI NI Färöarna Finland Island 9 Geophilus electricus Geophilus flavus (De Geer) Geophilus insculptus Attems Geophilus proximus Geophilus truncorum ergsøe & Stenotaenia linearis () Tuoba poseidonis Pachymerium ferrugineum () Strigamia acuminata Strigamia crassipes () Strigamia maritima Diplopoda Polyxenus lagurus Glomeris marginata (Villers) Polyzonium germanicum randt Craspedosoma rawlinsii Nanogona polydesmoides rachychaeteuma bradeae (rölemann & rade-irks) Melogona gallica () Melogona voigtii Chondrodesmus cf. riparius Carl Cylindrodesmus hirsutus Pocock Oxidus gracilis Finland Island Fär- Ål EF Ny SKa St STa SSa SÖb NTa NSa NKa MÖb Kn UÖb NÖb Ks KiL SoL InL EnL SI ÖI MI VI NVI NI öarna Stosatea italica () 48 rachydesmus superus 49 Polydesmus complanatus 0 Polydesmus angustus 1 Polydesmus denticulatus 2 Polydesmus inconstans 3 Propolydesmus testaceus 4 Ål EF Ny SKa St STa SSa SÖb NTa NSa NKa MÖb Kn UÖb NÖb Ks KiL SoL InL EnL SI ÖI MI VI NVI NI Färöarna Finland Island

9 Macrosternodesmus palicola rölemann Ophiodesmus albonanus () Poratia digitata Amphitomeus attemsi (Schubart) Paraspirobolus lucifugus Nemasoma varicorne Thalassisobates littoralis laniulus guttulatus (Fabricius) Proteroiulus fuscus (Am Stein) Archiboreoiulus pallidus (rade-irks) oreoiulus tenuis (igler) Choneiulus palmatus Nopoiulus kochii rachyiulus pusillus Megaphyllum sjaelandicum () Unciger foetidus Allajulus nitidus Kryphioiulus occultus Cylindroiulus vulnerarius (erlese) Cylindroiulus caeruleocinctus (Wood) Cylindroiulus punctatus Cylindroiulus latestriatus (Curtis) Cylindroiulus britannicus Cylindroiulus parisiorum (rölemann & Verhoeff) Cylindroiulus truncorum Enantiulus nanus () Leptoiulus proximus Leptoiulus cibdellus (Chamberlin) Ophyiulus pilosus Xestoiulus laeticollis Finland Island Fär- Ål EF Ny SKa St STa SSa SÖb NTa NSa NKa MÖb Kn UÖb NÖb Ks KiL SoL InL EnL SI ÖI MI VI NVI NI öarna Ål EF Ny SKa St STa SSa SÖb NTa NSa NKa MÖb Kn UÖb NÖb Ks KiL SoL InL EnL SI ÖI MI VI NVI NI Färöarna Finland Island 10 Julus terrestris L. Julus scanicus Lohmander Julus scandinavius Ommatoiulus sabulosus Tachypodoiulus niger Pauropoda Pauropus huxleyi Lubbock Pauropus lanceolatus Stylopauropus pedunculatus (Lubbock) Stylopauropus brito Allopauropus danicus Decapauropus broelemanni Decapauropus cuenoti Decapauropus gracilis Decapauropus helveticus Decapauropus multiplex Decapauropus pseudomillotianus ( & alland) Decapauropus remyi (agnall) Decapauropus tenellus Decapauropus verticillatus Decapauropus vulgaris Amphipauropus rhenanus (Hüther) Scleropauropus lyrifer Symphyla Finland Island Fär- Ål EF Ny SKa St STa SSa SÖb NTa NSa NKa MÖb Kn UÖb NÖb Ks KiL SoL InL EnL SI ÖI MI VI NVI NI öarna Scutigerella spp. 10 Hanseniella caldaria Scolopendrellopsis subnuda Symphylella elongata Scheller Symphylella isabellae (Grassi) Symphylella vulgaris Ål EF Ny SKa St STa SSa SÖb NTa NSa NKa MÖb Kn UÖb NÖb Ks KiL SoL InL EnL SI ÖI MI VI NVI NI Färöarna Finland Island

Skogspromenad utan kafferast går inte. En gammal

Skogspromenad utan kafferast går inte. En gammal Enkelfotingarnas komplicerade värld I Fauna och Flora 95(2): 2000 avlivade jag myten om tusenfotingen. Ingen art kommer upp i tusen fötter. Det är bättre att kalla dessa mångbenta varelser för mångfotingar.

Läs mer

Logistik som utvecklingsstrategi

Logistik som utvecklingsstrategi Logistik som utvecklingsstrategi Umeå, Västerbotten och regionen i en ny situation: transportinfrastruktur som verktyg! Botniabanan Terminalutbyggnader Umeå hamn omstruktureras och kapacitetförstärks Tvärbanans

Läs mer

SWETHRO. Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten & Cecilia Akselsson* IVL Svenska Miljöinstitutet *Lunds Universitet

SWETHRO. Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten & Cecilia Akselsson* IVL Svenska Miljöinstitutet *Lunds Universitet SWETHRO The Swedish Throughfall Monitoring Network (SWETHRO) - 25 years of monitoring air pollutant concentrations, deposition and soil water chemistry Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten

Läs mer

Konsten att använda Internet som bestämningslitteratur

Konsten att använda Internet som bestämningslitteratur Konsten att använda Internet som bestämningslitteratur Av Eva Hedström Idag har de flesta av oss tillgång till dator med Internet-uppkoppling. Men hur gör man för att hitta rätt information? Oavsett om

Läs mer

Naturvårdseffekter av granbarkborrebekämpningen

Naturvårdseffekter av granbarkborrebekämpningen Sundsvall 2012-03-13 Naturvårdseffekter av granbarkborrebekämpningen Bengt Gunnar Jonsson Mittuniversitetet, Sundsvall Skurken Mittuniversitetet i projektet Utveckling av feromon för dubbelögad bastborre

Läs mer

Det finlandssvenska migrationshjulet :

Det finlandssvenska migrationshjulet : Det finlandssvenska migrationshjulet : Varför flyttar finlandssvenskar till Sverige? Charlotta Hedberg Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet Det finlandssvenska migrationshjulet Process

Läs mer

! A' C1!! '! CD!2C C A C4!!2 2,7/(?3(? C.C C!!!'!!' 2 A ' ' C4! '!! E!E? C"!'! 2! '! A!! 0 A'?!! ' C ' '!!! C!!! '!C0! ' C

! A' C1!! '! CD!2C C A C4!!2 2,7/(?3(? C.C C!!!'!!' 2 A ' ' C4! '!! E!E? C!'! 2! '! A!! 0 A'?!! ' C ' '!!! C!!! '!C0! ' C "#$ % &'' (() * + ",-. / / 0 % 1 2%1 3 " 4 5 6 ). ' 7 0 ' ',( %1 ",, 8,* 9,: 2,/.,3 -,6 *-,) :- 4,7 +,7 '8 ( ;, 1 * < 6 < 7 /- < ',((79(,, *, *,

Läs mer

Lödén Hans & Norell PO, red (2006): Statsmannaskap. Begrepp och praktik. Stockholm: Santérus förlag (sidorna 1-85, 255-288; övrigt kursivt)

Lödén Hans & Norell PO, red (2006): Statsmannaskap. Begrepp och praktik. Stockholm: Santérus förlag (sidorna 1-85, 255-288; övrigt kursivt) Litteratur Strategi och offentligt ledarskap (10 hp) Busch Tor, Johnsen Erik, Klausen Kurt Klaudi och Vanebo Jan Ole, red. (2005): Modernisering av offentlig sektor. Utfordringer, metoder og dilemmaer.

Läs mer

Inventering av finnögontröst Euphrasia rostkoviana ssp. fennica och sen fältgentiana Gentianella campestris var. campestris vid Lejden 2011.

Inventering av finnögontröst Euphrasia rostkoviana ssp. fennica och sen fältgentiana Gentianella campestris var. campestris vid Lejden 2011. Inventering av finnögontröst Euphrasia rostkoviana ssp. fennica och sen fältgentiana Gentianella campestris var. campestris vid Lejden 2011. Mattias Lif På uppdrag av markägaren Swedavia AB och Länsstyrelsen

Läs mer

LEVERANTÖR AV DET GODA MÖTET INNEHÅLL

LEVERANTÖR AV DET GODA MÖTET INNEHÅLL LEVERANTÖR AV DET GODA MÖTET INNEHÅLL OM TELETECH SNABB LEVERANS I SKANDINAVIEN TOLKUTRUSTNING FÖR MÖTEN OCH KONFERENSER AV-UTRUSTNING FÖR MÖTEN OCH EVENEMANG RÖSTNING UTRUSTNING VIDEOKONFERENS VILL DU

Läs mer

ÖVERSIKTLIG INVENTERING

ÖVERSIKTLIG INVENTERING NATURCENTRUM AB NATURVÅRDSUTLÅTANDE ÖVERSIKTLIG INVENTERING OCH BEDÖMNING AV OMRÅDEN VÄRDEFULLA FÖR INSEKTER NORRA BORSTAHUSEN, LANDSKRONA KOMMUN 2011-09-14 Naturcentrum AB, 2011 Stenungsund: Strandtorget

Läs mer

EXAMENSARBETE. Norska medborgares förvärv av småhusfastigheter inom vissa kommuner i Bohuslän, Dalsland och Värmland

EXAMENSARBETE. Norska medborgares förvärv av småhusfastigheter inom vissa kommuner i Bohuslän, Dalsland och Värmland EXAMENSARBETE Norska medborgares förvärv av småhusfastigheter inom vissa kommuner i Bohuslän, Dalsland och Värmland Nina Hansson & Maria Karlsson 2010-03-12 Högskolan Trollhättan-Uddevalla Institutionen

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

KRITPIPORNA PÅ KRONAN

KRITPIPORNA PÅ KRONAN KRITPIPORNA PÅ KRONAN rapport sammanställd av Arne Åkerhagen 1/12 1998 Regalskeppet Kronan sjönk den 1 augusti 1676 utanför Hultestad på Ölands östkust och hittades av professor Anders Franzén och hans

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport II 2015 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2015 1531602 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport II 2015, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation

Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation -med standardiserade bedömningsinstrument som exempel Karin Alexanderson Fil.dr i socialt arbete alarnas forskningsråd Evidensbaserat

Läs mer

Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer?

Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer? Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer? Judit Wefer, Enheten för EU-relationer Bild 1 Varför europeiskt samarbete? Resurser Forskningens behov Forskningsexcellence Gemensamma behov Bild 2 Bn 2007

Läs mer

Distribution av avhandling (Dr och Lic) från Odontologiska fakulteten, Malmö högskola

Distribution av avhandling (Dr och Lic) från Odontologiska fakulteten, Malmö högskola Distribution av avhandling (Dr och Lic) från Odontologiska fakulteten, Malmö högskola 14 Avdelningar på OD, Mah 1. Oral Diagnostik 2. Odontologisk Röntgendiagnostik 3. Oral kirurgi/oral medicin 4. Oral

Läs mer

Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 1985

Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 1985 Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 1985 (*BMI 30, or ~ 30 lbs overweight for 5 4 person) No Data

Läs mer

Valueguard Index. Anpassning av index för försäkringsprodukter och finansiell handel 2010-06-01

Valueguard Index. Anpassning av index för försäkringsprodukter och finansiell handel 2010-06-01 Valueguard Index Anpassning av index för försäkringsprodukter och finansiell handel 2010-06-01 Disposition 2 1. Krav på index för finansiella produkter 2. Index för försäkringar 3. Vad hade hänt alla a

Läs mer

Inventering av grodor i del av östra Malmö 2009

Inventering av grodor i del av östra Malmö 2009 Rapport för: Inventering av grodor i del av östra Malmö 2009 Jon Loman Rana Konsult jon@rana.se September 25, 2009 Syfte och metod I denna rapport redogörs för en inventering av grodor i östra delen av

Läs mer

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Jönköpings stads historia 1284-1700 Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Bild 1 Jönköping från södra änden av Munksjön omkring 1690. Kopparstick av Erik Dahlbergh. Bild 2 Medeltida vägnät. Bild

Läs mer

Henrik Samuelsson. Born in 1960 in Ramsele, SE Lives and works in Stockholm, SE. Education. 1985-90 Royal Institute of Art, Stockholm, SE

Henrik Samuelsson. Born in 1960 in Ramsele, SE Lives and works in Stockholm, SE. Education. 1985-90 Royal Institute of Art, Stockholm, SE Henrik Samuelsson Born in 1960 in Ramsele, SE Lives and works in Stockholm, SE Education 1985-90 Royal Institute of Art, Stockholm, SE Solo Exhibitions (Selection) 2014 Cool, Galerie Laurent Godin, Paris,

Läs mer

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ!

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HEJ! VÄLKOMMEN TILL STS. V ö x ö ä. M, äj äöä ä. V pp p p? T p ä p ä ä S p. N, ä p ö, ä ä.. N äj j. E! STS p p.

Läs mer

Den Danske Bank in Sweden

Den Danske Bank in Sweden Capital Market Day, Copenhagen, 29 June 2000 Den Danske Bank in Sweden Ulf Lundahl Senior Executive Vice President of Östgöta Enskilda Bank Östgöta Enskilda Bank Founded 1837 in Linköping Regional bank

Läs mer

RegionCity Workshop 4

RegionCity Workshop 4 RegionCity Workshop 4 Förslag från Erik Møller Arkitekter, april 2013 Workshop Kunskap och Kultur Workshop 4 Kunskap och Kultur med fokus på et från våning 3 till våning 9. Uppgiften för A blir att tydliggöra

Läs mer

Företagspresentation. www.micro-matic.se. Din leverantör av dryckesutrustning

Företagspresentation. www.micro-matic.se. Din leverantör av dryckesutrustning Din leverantör av dryckesutrustning Om oss Micro Matic Nordic är den multinationella Micro Matic-koncernens skandinaviska division. Micro Matic Nordic tillhandahåller global kunskap och erfarenhet till

Läs mer

Den politiska läroboken

Den politiska läroboken Den politiska läroboken Bilden av USA och Sovjetunionen i norska, s finländska läroböcker under Kalla kri Summary: Political textbooks: The depiction of the USA and the Soviet Ur Norwegian, Swedish, and

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

Det gemensamma 1700-talets historiska betydelse: De svenska och danska rikena

Det gemensamma 1700-talets historiska betydelse: De svenska och danska rikena Konferensinbjudan Finska sällskapet för 1700-talsstudier arrangerar tillsammans med Historiska institutioner vid Åbo, Åbo akademi och Jyväskylä universitet en nordisk konferens om det långa 1700-talet.

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co April 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Nordiskt nätverk för kunskapsutveckling

Nordiskt nätverk för kunskapsutveckling Nordiskt nätverk för kunskapsutveckling Henrik Poulsen, Odense kommun Monica Hjern, Norrköpings kommun Emma Hanson, Linköpings universitet Disposition Henrik Bakgrund, upplägg, avhandlade tema Monica-

Läs mer

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap Henry Ohlsson Curriculum Vitæ Senast ändrad: 25 februari 2015 Personligt fullständigt namn födelsedatum och födelseort civilstånd Henry Gustav Ohlsson 22 maj 1956, Bollnäs, Sverige sammanboende med Ylva

Läs mer

Högskoleprovet. Block 5. Anvisningar. Övningsexempel. Delprovet innehåller 20 uppgifter.

Högskoleprovet. Block 5. Anvisningar. Övningsexempel. Delprovet innehåller 20 uppgifter. Block 5 2008-10-25 Högskoleprovet Svarshäfte nr. ELPROV 9 TKa elprovet innehåller 20 uppgifter. Anvisningar Provet innehåller diagram, tabeller, kartor och andra grafiska framställningar. Materialet är

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Møt sommeren med stil!

Møt sommeren med stil! Møt sommeren med stil! PREMIER verdt opptil RIG 8000,- A! PREMIER verdt opptil REKrutteringskampanje P7-8 (25 april - 5 juni, ) Produktpakke for bare kr 85,-! 1 85,- start i katalog 7 ELLER 8 verdi 757,-

Läs mer

WORKSHOP Landskapsworkshop med mästerfotograf Hans Strand lördag 9/5 - söndag 10/5, 2014

WORKSHOP Landskapsworkshop med mästerfotograf Hans Strand lördag 9/5 - söndag 10/5, 2014 WORKSHOP Välkommen till en fantastisk workshop i regi av BETTER MOMENTS/National Geographic 125år under ledning av de bästa fotograferna inom sitt fält. Möt Hasselblads mästare, landskapsfotografen Hans

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling 24 oktober 2006 Drude Dahlerup, Statsvetenskapliga Institutionen, Stockholms Universitet Disposition: 1. A broad concept of sustainable development

Läs mer

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30 10-15 Lög 18 mj S j MAT& FEST MATMARKNAD MODEVISNING 10.00-15.00 MATMARKNAD Dhw m Kp 11.00 ANMÄL DIG Sm på vå M hå på T g ch j på äch. 12.30 VINNAREN UTSES V ä ch f p Amä g ch ö v på mjf.. K 12.00 m jy

Läs mer

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden. December 2011

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden. December 2011 Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden December 2011 ATSU Eskilstuna, Att Trygga Sexuellt Utnyttjade Utbildning för aktiva i föreningen ATSUB Göteborg, Anhöriga till sexuellt

Läs mer

Norge: * Bergen universitet, Inst f medievittenskap, * Oslo Universitetet, Inst f medier og kommunikasjon, * Trondheim, Inst f drama, film, teater,

Norge: * Bergen universitet, Inst f medievittenskap, * Oslo Universitetet, Inst f medier og kommunikasjon, * Trondheim, Inst f drama, film, teater, Nordplus (Nordplus information is available only in Nordic languages, please contact the international office at your university.) Nordplus exchange takes place through networks. The following three networks

Läs mer

Utrymme för ökade ambitioner? Genombrottsforskningens villkor i Norge

Utrymme för ökade ambitioner? Genombrottsforskningens villkor i Norge Utrymme för ökade ambitioner? Genombrottsforskningens villkor i Norge Mats Benner, presentation för den norska produktivitetskommissionen, 20 augusti 2015 Byggd på två rapporter: Evaluation of The Kristian

Läs mer

Mediakit NORRLAND ETT EGET LAND

Mediakit NORRLAND ETT EGET LAND Mediakit NORRLAND ETT EGET LAND Annonsera på NORRLAND ETT EGET LAND Välkommen till sensationen och den stora destinationssajten och facebooksidan Norrland ett eget land. Norrland ett eget land har spridit

Läs mer

HUR STARKT BÖR DISTRIBUTIONSNÄTET VARA?

HUR STARKT BÖR DISTRIBUTIONSNÄTET VARA? HUR STARKT BÖR DISTRIBUTIONSNÄTET VARA? Niclas Damsgaard Director, Head Energy Markets & Strategies NVE Energidagene 16 oktober 2015 1 OM SWECO 2 Together with our customers, we plan and design the cities

Läs mer

Stockholm 2012-06-07 Boende i landsbygder: Nordiskt lärande och inspiration Jörgen Lithander

Stockholm 2012-06-07 Boende i landsbygder: Nordiskt lärande och inspiration Jörgen Lithander Stockholm 2012-06-07 Boende i landsbygder: Nordiskt lärande och inspiration Jörgen Lithander Tillväxtanalys Stabsmyndighet till regeringen. Primär målgrupp Regeringskansliet där Näringsdepartementet är

Läs mer

38 Finska Läkaresällskapets Handlingar

38 Finska Läkaresällskapets Handlingar IV Medicinska klinikens tre professorer på Klinikens dag den 25 november 1994. Från vänster Otto Wegelius, Frej Fyhrquist och Bertel von Bonsdorff. Foto Helsingfors universitet, AVavdelningen, Eero Roine.

Läs mer

Utredning av förekomst av strandlummer och brun gräsfjäril vid Grävlingkullarna

Utredning av förekomst av strandlummer och brun gräsfjäril vid Grävlingkullarna Utredning av förekomst av strandlummer och brun gräsfjäril vid Grävlingkullarna 1 (8) Om dokumentet Enetjärn Natur AB Utredning av förekomst av strandlummer och brun gräsfjäril vid Grävlingkullarna Utredningen

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

UHI-mätningar i Göteborg

UHI-mätningar i Göteborg UHI-mätningar i Göteborg Av Kajsa Olandersson En rapport i kursen Miljökunskap klass NV3 Läsåret 12/13 Handledare Rutger Staaf Sammanfattning Mätningar gjordes för att undersöka om skillnader i temperaturen

Läs mer

Informatik C, VT 2014 Informationssökning och referenshantering. Therese Nilsson therese.nilsson@ub.umu.se 0660-292519

Informatik C, VT 2014 Informationssökning och referenshantering. Therese Nilsson therese.nilsson@ub.umu.se 0660-292519 Informatik C, VT 2014 Informationssökning och referenshantering therese.nilsson@ub.umu.se 0660-292519 Umeå UB Datorer och nät, utskrifter, kopiering Studieplatser Böcker, avhandlingar, uppslagsverk E-resurser

Läs mer

Potamogetonfloran i Hedemora

Potamogetonfloran i Hedemora Potamogetonfloran i Hedemora Håkan Persson Inledning Hedemora kommun består av socknarna Hedemora, Garpenberg och Husby. Kommunen kan väl sägas vara ett av de rikaste områdena i Dalarna när det gäller

Läs mer

NVL och nätverkande i Norden. Antra Carlsen, huvudkoordinator www.nordvux.net

NVL och nätverkande i Norden. Antra Carlsen, huvudkoordinator www.nordvux.net NVL och nätverkande i Norden Antra Carlsen, huvudkoordinator www.nordvux.net Nordiskt samarbete inom LLL Policy NMR:s strategiplan (MR U 2011 13) Norden en ledande, dynamisk kunskaps och kompetensregion

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Varför dör kalvarna? Riskfaktorer för kalvdödlighet i stora svenska mjölkbesättningar

Varför dör kalvarna? Riskfaktorer för kalvdödlighet i stora svenska mjölkbesättningar Maria Torsein, Svenska Djurhälsovården och Inst för husdjurens miljö och hälsa, SLU, Marie Jansson- Mörk,, Ann Lindberg, SVA, Zoonoscenter, Charlo e Hallén-Sandgren, DeLaval Interna onal AB och C. Berg,

Läs mer

Page 1. Nyregistrerade medlemmar per registreringsmånad och region. NO VE SYD VÄS Tota RD 88 114 113 118 T 433 l 88 114 113 118 433.

Page 1. Nyregistrerade medlemmar per registreringsmånad och region. NO VE SYD VÄS Tota RD 88 114 113 118 T 433 l 88 114 113 118 433. Nyregistrerade medlemmar registreringsmånad och region 200701 NO VE SYD VÄS Tota RD 88 114 113 118 T 433 l 88 114 113 118 433 Nyregistrerade medlemmar region i % av månadens total 200701 NORD VE REGION

Läs mer

Bin, bidöd och neonikotinoider

Bin, bidöd och neonikotinoider Bin, bidöd och neonikotinoider Ola Lundin PhD, forskare Sveriges lantbruksuniversitet Institutionen för ekologi, Uppsala Örebro 2014-11-05 Bin och pollinering 87 av 115 de globalt sett största grödorna

Läs mer

Styrelsen godkände dagordningen. Protokollet tar upp punkterna i den ordning som dagordningen är satt. Styrelsen befanns beslutsmässig.

Styrelsen godkände dagordningen. Protokollet tar upp punkterna i den ordning som dagordningen är satt. Styrelsen befanns beslutsmässig. Protokoll från styrelsemöte nr. 1 Litauen Vilnius 2 3 mars 2014 Närvarande Carsten Friberg, ordförande Disa Kamula, styrelsemedlem Johan Söderberg, styrelsemedlem Ingibjörg Elín Halldórsdóttir, styrelsemedlem

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Svenska artprojektet. Upptäck Sveriges arter med oss

Svenska artprojektet. Upptäck Sveriges arter med oss Svenska artprojektet Upptäck Sveriges arter med oss Redaktion Form och layout Utgivare Anna Karlsson och Rikard Sundin Ingrid Nordqvist Johansson ArtDatabanken SLU Uppsala, Box 7007, 750 07 Uppsala Sveriges

Läs mer

Naturvärdesbedömning inom fastigheten Hjälmaröd 4:203 (Kiviks hotell) Kivik, Simrishamns kommun

Naturvärdesbedömning inom fastigheten Hjälmaröd 4:203 (Kiviks hotell) Kivik, Simrishamns kommun Naturvärdesbedömning inom fastigheten Hjälmaröd 4:203 (Kiviks hotell) Kivik, Simrishamns kommun Rapport 2014-06-13 Uppdragstagare: Tomelillavägen 456-72 275 92 Sjöbo Tel 0416-151 20 rune.gerell@sjobo.nu

Läs mer

Våra nordiska smådjur

Våra nordiska smådjur SKANSEN SVERIGES STÖRSTA KLASSRUM! Våra nordiska smådjur Åk4 - Åk6 Lektion på Lill-Skansen Innehåll Inledning... 1 Innan... 1 Notebook Smartboard... 1 Power Point... 1 Under lektionen.... 2 Efter lektionen...

Läs mer

- nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig. Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010

- nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig. Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010 Open Access - nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010 Aina Svensson, Enheten för digital publicering Uppsala universitetsbibliotek

Läs mer

http://www.sdv.de/digital East German BOD producer

http://www.sdv.de/digital East German BOD producer 1 of 5 2/26/2006 12:43 PM http://www.sdv.de/digital East German BOD producer http://www.das-syndicat.com/ Crime writers association (interesting discussions on BOD, German language) Drama Direkt DramaDirekt

Läs mer

STORSTADSSKATT. - Storstäderna har högst inkomster, men också högst kostnader och skatter.

STORSTADSSKATT. - Storstäderna har högst inkomster, men också högst kostnader och skatter. STORSTADSSKATT - Storstäderna har högst inkomster, men också högst kostnader och skatter. HÖG MARGINALSKATT - EN STORSTADSFRÅGA DET ÄR DYRARE ATT LEVA I STORSTAD Att det är dyrare att bo i stora städer

Läs mer

Deltagarförteckning SIS/TK 412 Fasta bränslen

Deltagarförteckning SIS/TK 412 Fasta bränslen 1 av 5 Ordförande Lennart Jansson Firefly AB Textilgatan 31 120 30 Stockholm 08-449 25 10 08-449 25 01 lennart.jansson@firefly.se 070-5919676 08-4492500 08-4492501 Kenneth Abrahamsson Bränsle & Energilaboratoriet

Läs mer

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler B L L f ö j öj Ä I! D V y 2014 Fö,! D ö! E V, f E Kf D E f j P ö Ry öj, ö B! Fö ö D 200 j ö, 31 A Dö f F L j y ö-f, Ky, L ff f f MUF A jö f V ö, M f, f f ö f f! P,, f ö j f, ö j j L-I Lj Fö LAR-INGVARLJUNGMAN@VELLINGEE

Läs mer

Villapanelrapport Februari 2010

Villapanelrapport Februari 2010 Villapanelrapport Februari 2010 Välkommen till villapanelen Villapanelen är den första oberoende och opolitiska panelen som speglar villaägarnas åsikter inom olika områden. Det är en återkommande rapport

Läs mer

1IK430 Brukarorienterad Design 15 Hp. Kursinstruktion. Författare Christina Mörtberg och Jeff Winter Termin: Hösten 2014 Kurskod: 1IK430

1IK430 Brukarorienterad Design 15 Hp. Kursinstruktion. Författare Christina Mörtberg och Jeff Winter Termin: Hösten 2014 Kurskod: 1IK430 1IK430 Brukarorienterad Design 15 Hp Kursinstruktion Författare Christina Mörtberg och Jeff Winter Termin: Hösten 2014 Kurskod: 1IK430 Innehåll Introduktion 3 Innehåll och Förväntade Studieresultat 4 Undervisningsformer

Läs mer

Omformuleringar som en resurs för gemensam förståelse Preliminära resultat från min avhandlingsstudie om gemensam förståelse

Omformuleringar som en resurs för gemensam förståelse Preliminära resultat från min avhandlingsstudie om gemensam förståelse Omformuleringar som en resurs för gemensam förståelse Preliminära resultat från min avhandlingsstudie om gemensam förståelse Inst. för Nordiska språk, Uppsala 5 juni 2012 Karin Sheikhi Göteborgs Universitet/Mälardalens

Läs mer

Hvordan forstå utviklingen i alkoholbruk i dagens Norden?

Hvordan forstå utviklingen i alkoholbruk i dagens Norden? Hvordan forstå utviklingen i alkoholbruk i dagens Norden? Inledande reflektioner Håkan Leifman hakan.leifman@can.se Skolelevers drogvanor www.can.se Upplägg: Statistiken i sig Utvecklingen, mönster vuxna

Läs mer

Från aspekt till övergripande en nätbaserad lista över svenskt akademiskt ordförråd

Från aspekt till övergripande en nätbaserad lista över svenskt akademiskt ordförråd Från aspekt till övergripande en nätbaserad lista över svenskt akademiskt ordförråd Håkan Jansson, Judy Ribeck & Emma Sköldberg Institutionen för svenska språket Göteborgs universitet NFL, Oslo 2013 En

Läs mer

Omvandlingsförbehåll. AK SE0002689315 1,000 Nej Nej Nej 111 894 842

Omvandlingsförbehåll. AK SE0002689315 1,000 Nej Nej Nej 111 894 842 Framställd av Euroclear Sweden AB 2011-03-31 sid: 1 Offentlig aktiebok Euroclear Sweden AB Emittent Organisationsnummer Avstämningsdag 21ST CENTURY MOBILE AB (PUBL) 556678-6587 2011-03-31 Grunduppgifter:

Läs mer

BRANDGLAS & TRÄ. Guide för montering i trädörrar och träramar

BRANDGLAS & TRÄ. Guide för montering i trädörrar och träramar BRANDGLAS & TRÄ Vetrotech SG Nordic & Baltic Robert Jacobsens Vej 62 A 8-tallet DK-2300 København S Tel: +45 70 225 258 Fax: +45 70 225 259 www.vetrotech.com/dk Version 2014.03 Guide för montering i trädörrar

Läs mer

13. av Jan Pettersson

13. av Jan Pettersson 3. av Jan Pettersson Fang s t Vid Kvismare fagelstation har under de tretton sasongerna 96 973 ringmarkts 963 enkelbeckasiner (Gallinago gallinago). Fangsten har uteslutande berbrt vuxna faglar och skett

Läs mer

Biblioteksresurser. Vt 2014 Tanja Donner

Biblioteksresurser. Vt 2014 Tanja Donner Biblioteksresurser Vt 2014 Tanja Donner Text Ämnesguide Vårdvetenskap Söka hemifrån När ni klickar på länken till någon av våra databaser när ni inte är på högskolan kommer denna ruta att komma fram. Logga

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102 BESKRIVNING AV FÖRSÄKRINGSKASSANS ORGANISATION KOPPLAD TILL ORGANISATION FÖR PARTSSAMVERKAN OCH ÖVER VILKA SEKTIONER SOM ST:S MEDLEMMAR TILLHÖR Förteckningen ska tydliggöra hur FK:s organisation är kopplad

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Syrgas vid misstänkt akut hjärtinfarkt

Syrgas vid misstänkt akut hjärtinfarkt Syrgas vid misstänkt akut hjärtinfarkt Årsrapport 2014 Robin Hofmann VO Kardiologi, Södersjukhuset OXYGEN in suspected acute myocardial infarction Friend? Foe X? O₂ vs air DETermination of the role of

Läs mer

Gotland nytt område i övervakningen

Gotland nytt område i övervakningen INGEN ÖVERGÖDNING nytt område i övervakningen Sedan 1993 har en årlig miljöövervakning av de vegetationsklädda bottnarna i Asköområdet skett. Från år 2 ingår även fem lokaler på i det nationella programmet.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Botaniska sällskapet i Stockholm 2007

Verksamhetsberättelse för Botaniska sällskapet i Stockholm 2007 1 Verksamhetsberättelse för Botaniska sällskapet i Stockholm 2007 Medlemmar Vid 2007 års slut hade Botaniska sällskapet 272 medlemmar (varav 2 hedersmedlemmar och 3 ständiga medlemmar). Antalet utbytesprenumerationer

Läs mer

Flerspråkigheten och den nordiska språkgemenskapen. Lena Ekberg Centrum för tvåspråkighetsforskning Stockholms universitet

Flerspråkigheten och den nordiska språkgemenskapen. Lena Ekberg Centrum för tvåspråkighetsforskning Stockholms universitet Flerspråkigheten och den nordiska språkgemenskapen Lena Ekberg Centrum för tvåspråkighetsforskning Stockholms universitet Deklaration om nordisk språkpolitik Inledning I Norden betraktar vi alla språk

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

insekter Insecticide seed treatments in sugar beet

insekter Insecticide seed treatments in sugar beet 460 461-2014 Annual Report Betning mot insekter Insecticide seed treatments in sugar beet Åsa Olsson ao@nordicbeetresearch.nu +46 709 53 72 62 NBR Nordic Beet Research Foundation (Fond) Højbygårdvej 14,

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik januari 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik januari 2012 Inkvarteringsstatistik januari 2012 Gästnätter län, januari 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 000 1 685 hotell stugby/vandrarhem camping 1 500 1 000 500 0 478 536 226 271 273 161 25

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

CITES - the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

CITES - the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora CITES - the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora undertecknades 1973 i Washington D.C. och trädde i kraft 1975 CITES är en internationell överenskommelse mellan

Läs mer

Internationella Engelska Gymnasiet

Internationella Engelska Gymnasiet Gymnasiet Skolan erbjuder Gymnasiet Study in English on Södermalm Gymnasiet Södermalm (IEGS) is an international school located on Södermalm with a strong academic and multicultural tradition, committed

Läs mer

2015-04-22. Syfte. Arbetslöshet vid ung ålder och samband med senare hälsa och arbete. Studiedesign. Studiedesign. Publicerade artiklar

2015-04-22. Syfte. Arbetslöshet vid ung ålder och samband med senare hälsa och arbete. Studiedesign. Studiedesign. Publicerade artiklar 5-- Syfte Arbetslöshet vid ung ålder och samband med senare hälsa och arbete Finns det samband mellan exponering för arbetslöshet och senare sjukfrånvaro, förtidspension, död och arbetslöshet, bland infödda

Läs mer

Investeringsstöd till äldrebostäder

Investeringsstöd till äldrebostäder Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

De stora rovdjurens antal och föryngring år 2004

De stora rovdjurens antal och föryngring år 2004 1 Riistantutkimuksen tiedote 203B:1-7. Helsinki 1.9.20054 De stora rovdjurens antal och föryngring år 2004 Ilpo Kojola, Elisa Määttä och Harri Hiltunen De stora rovdjurens antal i Finland i slutet av år

Läs mer

Vård av habitaten för Nagu sandstränders hotade insektarter

Vård av habitaten för Nagu sandstränders hotade insektarter Vård av habitaten för Nagu sandstränders hotade insektarter Den extremt hotade strandärtmotten på ett Strandvialblad i Sandö. Sandstränderna i området är insekternas habitat I Skärgårdshavet bl.a. på Sandö

Läs mer

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - En kartläggning av kostigarna i organisationen görs med metoden ACAS Adaptive Competence Assessment Survey Kostigarna = de informella vägarna för kompetensöverföring

Läs mer

Utveckling och användning av gentester i det prak4ska avelsarbetet hos hund. Nicole;e Salmon Hillbertz, PhD. contact@domestigen.se

Utveckling och användning av gentester i det prak4ska avelsarbetet hos hund. Nicole;e Salmon Hillbertz, PhD. contact@domestigen.se Utveckling och användning av gentester i det prak4ska avelsarbetet hos hund 2010 Nicole;e Salmon Hillbertz, PhD contact@domestigen.se Swiss Mountain Dog Sennenhundar Ursprung: Introducerad till Schweiz

Läs mer

Curriculum Vitae. IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm. Gustav III:s Boulevard 1, 169 72 SOLNA. mikael.stenkula@ifn.se

Curriculum Vitae. IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm. Gustav III:s Boulevard 1, 169 72 SOLNA. mikael.stenkula@ifn.se Curriculum Vitae 1. Personlig information Namn: Arbetsadress: Hemadress: Per Mikael Bosson Stenkula IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm Gustav III:s Boulevard 1, 169 72 SOLNA Telefon (arbete): 08 665 45 30

Läs mer

2 Företag och företagare

2 Företag och företagare 2 Företag och företagare 35 2 Företag och företagare I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper, storleksgrupper (hektar åker) och efter brukningsform

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Kungagraven i Kivik Severin, Valdemar Fornvännen 27, 378-381 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1932_378 Ingår i: samla.raa.

Kungagraven i Kivik Severin, Valdemar Fornvännen 27, 378-381 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1932_378 Ingår i: samla.raa. Kungagraven i Kivik Severin, Valdemar Fornvännen 27, 378-381 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1932_378 Ingår i: samla.raa.se 378 S M A II li E M E D D E I. A N D E N Det är korta och enkla

Läs mer