Process för jämförelse av interna och externa leveranser av supporttjänster

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Process för jämförelse av interna och externa leveranser av supporttjänster"

Transkript

1 Process för jämförelse av interna och externa leveranser av supporttjänster - en studie för att möjliggöra konkurrensutsättning av Saab Supports tjänsteutbud. Författare Jenny Nilsson Lise Tormod Handledare Fredrik Axelson Corporate Sourcing, Saab AB Andreas Norrman Institutionen för teknisk ekonomi och logistik, LTH

2

3 FÖRORD Detta examensarbete har författats under våren 2006 och är den avslutande delen av vår utbildning på civilingenjörsprogrammet Industriell Ekonomi vid Lunds Tekniska Högskola. Examensarbetet har utförts på Corporate Sourcing, Saab AB, i Linköping och i nära samarbete med den nybildade supportorganisationen Saab Support. Vårt arbete har möjliggjorts med hjälp från en rad olika personer som alla förtjänar ett stort tack. Vi skulle vilja börja med att tacka alla de personer inom Saab Support samt Saab Supports kunder som ställt upp och svarat på våra frågor i tid och otid. Vidare vill vi även tacka alla Er från andra organisationer som tagit Er tid för oss och bidragit med information till vår empiriska referensram. Utan den hade vår förståelse och kunskap om supportverksamhet varit av betydligt ringare omfattning. Vi vill också tacka hela inköpsavdelningen i Linköping, för att ni låtit oss vara en del av teamet och för de lärorika dagarna på Vildmarkshotellet. Ert varma välkomnande gjorde övergången från studentliv till arbetsliv riktigt trevlig. Givetvis finns det två personer som är värda ett extra stort tack för den tid de lagt ner på att stötta oss under resans gång våra handledare, Andreas Norrman på LTH och Fredrik Axelson på Saab. Fredrik får ett extra plus i kanten för alla möjliga och omöjliga roliga uppgifter han har hittat på åt oss, och för att han alltid trott på oss och låtit oss visa vad vi går för. Vi lovar att fortsätta att ta världen med storm. Linköping den 24 maj 2006 Jenny Nilsson Lise Tormod

4

5 SAMMANFATTNING Titel Författare Handledare Problematisering Process för jämförelse av interna och externa leveranser av supporttjänster - en studie för att möjliggöra konkurrensutsättning av Saab Supports tjänsteutbud Jenny Nilsson Lise Tormod Fredrik Axelson, Director Corporate Sourcing, Corporate Sourcing, Saab AB Andreas Norrman, Docent, Institutionen för teknisk ekonomi och logistik, Lunds Tekniska Högskola Saab Support är en nybildad organisation från 1 januari 2006 och är en sammanslagning av tre geografiskt uppdelade supportorganisationer. Saab Support består av sju olika funktioner Inköp, Facility Management, Security, Ekonomiservice Administrativ service, HR-center och IS/IT. Funktionerna har idag inget gemensamt verktyg eller tillvägagångssätt för att definiera de olika tjänster de ska leverera samt hur dessa ska levereras. De frågor examensarbetet avser besvara kan sammanfattas enligt nedan. Hur bör arbetsgången se ut då Saab Support tar fram ett underlag för beslut om en tjänst ska produceras internt eller köpas in från en extern leverantör? Syfte Hur bör en tjänst utformas för att en jämförelse mellan det interna och det externa alternativet ska bli så rättvis som möjligt? Hur bör Saabs befintliga upphandlingsprocess modifieras för att även kunna användas vid outsourcingprocesser? Syftet med arbetet är i första hand att arbeta fram en lättanvänd process som kan hjälpa Saab Support att definiera och standardisera de supporttjänster som ska levereras till affärsenheterna, samt även utgöra underlag för beslut om tjänsten ska levereras internt eller erbjudas från en extern leverantör. Syftet är även att utvärdera huruvida Saab Supports aktuella upphandlingsprocess är tillämpbar vid outsourcing av tjänster och funktioner, samt om och hur den i annat fall bör modifieras. Slutligen är syftet även i viss utsträckning att förstå hur en organisation

6 för shared services och supportverksamhet kan byggas upp och hur supporttjänster bör utformas, vilket kommer att göras med hjälp av studier på andra företag. Metod Examensarbetet bygger på ett systemteoretiskt synsätt. Vi har i första hand att bedrivit våra studier på plats på Saab Support och examensarbetet syftade till att lösa ett aktuellt problem varför forskningsmetoden i examensarbetet främst kan liknas vid aktionsforskning. Vi har främst att använt oss av sekundärt material i form av litteratur och primärt material i form av intervjuer. Slutsatser Examensarbetets resultat är en process för standardisering och jämförelse av supporttjänster, som ska användas av Saab Support. Processen är generellt hållen och ska kunna användas av alla Saab Support sju funktioner för att ett objektivt beslut om intern effektivisering eller outsourcing ska kunna tas. Saab Supports befintliga upphandlingsprocess bör modifieras något för att även vara applicerbar på outsourcingar. Förändringarna rör främst hur personalfrågor ska hanteras. Rekommendationer Saab Support bör på kort sikt standardisera sitt tjänsteutbud så att de önskade skalfördelarna erhålls. Tjänsterna bör även prissättas per tjänst eller per nedlagd timme vid utförandet så att full rörlighet för kunderna uppnås. På längre sikt bör Saab Support utforma en process för kontinuerlig mätning och förbättring av tjänsteutbudet. Saab Support bör också genomföra benchmarking gentemot andra supportorganisationer. Slutligen rekommenderar vi att gemensamma riktlinjer för outsourcing sätts upp samt att Saab Support skapar en kompetenspool för outsourcingar. Nyckelord Shared service centers, supporttjänster, konkurrensutsättning, outsourcing, övergång av verksamhet, inköp av tjänster, inköp av funktioner

7 ABSTRACT Title Authors Supervisors Problem analysis A process for comparison of internally and externally delivered support services - a study to enable Saab Support to subject their range of services to competition Jenny Nilsson Lise Tormod Fredrik Axelson, Director Corporate Sourcing, Corporate Sourcing, Saab AB Dr. Andreas Norrman, Associate professor, Department of Industrial Management and Logistics, Lund Institute of Technology The organization Saab Support was founded 1 January 2006 and is a merger of three geographically divided support organizations. Saab Support consists of seven different functions Facility Management, Security, Purchasing, Human Resources, Administrative Service, IS/IT and Finances. These functions have today no common approach or process of how to define their different services, or to decide how these services are to be delivered. The questions this master thesis has the intention to answer can be summarized as follows: How should the process be designed to enable Saab Support to make a decision whether a service should be kept in-house or be bought from a supplier? How should a service be designed to make the comparison between the internal and the external alternative as equitable as possible? How should Saab Support s existing purchasing process be modified so that it also could be applied to outsourcing processes? Purpose: The purpose of this master thesis is first and foremost to design a process that is easy to use and that can help Saab Support to define and standardize their range of services. The process should also provide Saab Support with basic data for decision-making concerning whether the service should be kept in-house or be outsourced to an external party.

8 The purpose is also to evaluate whether Saab Support s existing purchasing process can be applied to outsourcing processes. Finally, the last purpose is to gather knowledge concerning how a shared service center can be organized. This is done through studies at three different support organizations. Method This master thesis is based on a system approach. We have made our studies at Saab Support to solve a problem of current interest, hence the work performed resembles action research. The data has primary been collected from secondary material, such as literature and articles, and from primary material that has been received through interviews. Conclusion The result of this master thesis is a process for standardization and comparison of support services. The process is general and is to be used by all seven functions within Saab Support to ensure an objective decision concerning outsourcing or internal streamlining. Saab Support s available purchasing process should be modified to a certain extent to be applicable to outsourcing processes. The changes made concerns in the first place how issues with the personnel are to be handled. Recommendation Saab Support must in the short run standardize their range of services so that the requested economies of scale are achieved. The services should be priced per service or per hour to obtain full flexibility. In the long term, a process for continuous measurement and improvement of the services should be designed. Saab Support should also conduct benchmarking against other support organizations. Finally we also recommend that common guidelines for outsourcing are established and that Saab Support creates a competence resource to be used when outsourcing activities. Key words Shared service centers, support services, subject to competition, outsourcing, purchasing of services, purchasing of functions

9 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING BAKGRUND PROBLEMBESKRIVNING SYFTE MÅLSÄTTNING MÅLGRUPP AVGRÄNSNINGAR EXAMENSARBETETS INNEHÅLL VIKTIGA BEGREPP I EXAMENSARBETET FÖRETAGSBESKRIVNING SAAB AB PÅGÅENDE FÖRÄNDRINGSARBETE INOM KONCERNEN SAAB SUPPORT Funktionschefens roll Den strategiska inköparens roll FUNKTIONERNA OCH TJÄNSTEUTBUDET INOM SAAB SUPPORT FRAMTIDEN FÖR SAAB SUPPORT METOD METODMEDVETANDE VETENSKAPLIGA METODSYNSÄTT Det analytiska synsättet Systemsynsättet Aktörsynsättet Hermeneutik Explanatik Examensarbetets metodsynsätt FORSKNINGSMETODER Aktionsforskning Kvantitativa och kvalitativa metoder Examensarbetets forskningsmetoder DATAINSAMLING Sekundärt material Primärt material - Intervjuer Examensarbetets datainsamling VALIDITET OCH RELIABILITET Examensarbetets säkerställande av reliabilitet och validitet MODELLER Examensarbetets syn på processen som modell Processtesen IX

10 3.7 EXAMENSARBETETS ARBETSGÅNG TJÄNSTER TJÄNSTER OCH SHARED SERVICES Tjänster Shared Services Implementering av ett shared service center OLIKA TYPER AV TJÄNSTER Kärntjänster och supporttjänster Indelning av tjänster efter egenskaper Standardiserade tjänster Tjänster och funktioner INKÖP AV TJÄNSTER Personer involverade i inköp av tjänster Särskilda krav på inköp av tjänster Vilka tjänster bör köpas in? TJÄNSTEKVALITET SPECIFICERING AV TJÄNSTER Tjänsteprecisering Service Level Agreements SAMMANFATTNING JÄMFÖRELSE OCH OUTSOURCING AV TJÄNSTER JÄMFÖRELSE AV TJÄNSTER Definition Benchmarking Varför ska företag använda sig av benchmarking? OUTSOURCING AV TJÄNSTER Definition av begreppen outsourcing och produktion inhouse Varför outsourca tjänster? Vilka tjänster bör outsourcas? För- och nackdelar med outsourcing av tjänster STRATEGI VID OUTSOURCING AV TJÄNSTER Tre typer av outsourcingstrategier Val av outsourcingpartner BESLUTSMODELLER OCH PROCESSER VID OUTSOURCING Tayles och Drurys modell för en outsourcingprocess Franceschinis modell för beslut och process vid outsourcing Reuvids process för lyckad outsourcing Kelly och Michaels modell för kostnadsfaktorer vid outsourcing IMPLEMENTERING AV OUTSOURCINGBESLUT Lyckad övergång ger lyckad outsourcing Effektiv styrning av outsourcade tjänster VAD BETYDER OUTSOURCING FÖR MEDARBETARNA? REGLERING AV OUTSOURCING Kriterier för övergång av verksamhet Anställningsskydd vid övergång av verksamhet X

11 5.8 SAMMANFATTNING EMPIRISK REFERENSRAM TETRA PAK Tetra Pak Business Support Specificering av tjänster Utvärdering av tjänster LUFTFARTSVERKET LFV Support POLISEN Polisens Administrativa Center Specificering av tjänster SAMMANFATTNING SAAB SUPPORT FUNKTIONSCHEFER OCH STRATEGISKA INKÖPARE Standardiserade tjänster Konkurrensutsättning Outsourcing KUNDERNAS SYN PÅ SAAB SUPPORT FACKLIGA ASPEKTER PÅ OUTSOURCING EKONOMISKA ASPEKTER PÅ OUTSOURCING SAABS UPPHANDLINGSPROCESS SAMMANFATTNING ANALYS AV SAAB SUPPORT SAAB SUPPORT Hur bör Saab Supports organisation se ut? Jämförelse mellan Saab och empiriska referensramen Hur fungerar Saab Supports organisation idag? Kompetensen inom Saab Support Saab Supports organisation och jämförelseprocessen Saab Supports organisation och upphandlingsprocessen TJÄNSTEUTFORMNING Specificering av tjänster Vikten av definiering av tjänster Standardiserade tjänster Tjänsteutformningens relevans för jämförelseprocessen Tjänsteutformningens relevans för upphandlingsprocessen ÄR OUTSOURCING ETT BRA ALTERNATIV FÖR SAAB SUPPORT? Kärnverksamhet och supportverksamhet Olika outsourcingstrategier i relation till Saab Supports målbild För- och nackdelar med outsourcing Utmaningar för Saab Support i samband med en outsourcing Val av outsourcingpartner Olika aspekter på outsourcing och deras relevans för jämförelseprocessen XI

12 8.3.7 Olika aspekter på outsourcing och deras relevans för upphandlingsprocessen BENCHMARKING AV VERKSAMHET OCH TJÄNSTER Benchmarkingmodellens relevans för jämförelseprocessen Benchmarkingmodellens relevans för upphandlingsprocessen OUTSOURCINGPROCESSER Teoretiska outsourcingprocesser Empiriska outsourcingprocesser Personer involverade i en outsourcingprocess Outsourcingprocessernas relevans för vår jämförelseprocess Outsourcingprocessernas relevans för upphandlingsprocessen OUTSOURCING OCH MEDARBETARNA Medarbetarperspektivets relevans för vår jämförelseprocess Medarbetarperspektivets relevans för upphandlingsprocessen FRÅN PROCESSTES TILL JÄMFÖRELSEPROCESS SAAB SUPPORTS PROCESS FÖR JÄMFÖRELSE AV INTERNT OCH EXTERNT PRODUCERADE TJÄNSTER DEN SLUTGILTIGA PROCESSEN FÖR JÄMFÖRELSE AV INTERNT OCH EXTERNT PRODUCERADE TJÄNSTER Användare När och hur ska processen användas? PROCESSENS FEM STEG Steg 1. Hur bör tjänsten se ut? Steg 2. Kan Saab Support leverera tjänsten? Steg 3. Är en outsourcing möjlig och lämplig? Steg 4. Hur ser marknaden ut? Steg 5. Jämförelse mellan interna och externa alternativ SAAB SUPPORTS UPPHANDLINGSPROCESS ANPASSAD FÖR OUTSOURCING DEN SLUTGILTIGA UPPHANDLINGSPROCESSEN Användare När och hur ska processen användas? Kostnadsdrivande faktorer i en outsourcing UPPHANDLINGSPROCESSENS ÅTTA STEG Steg 1. Projektmobilisering Steg 2. Definiera värde och omfattning Steg 3. Bestämma inköpsstrategi Steg 4. Välja ut leverantörer för offertförfrågan Steg 5. Besluta om specifikationer och urvalskriterier Steg 6. Välja leverantör och teckna avtal Steg 7. Implementera avtal Steg 8. Säkerställa kontraktskvalitet AVSLUTANDE DISKUSSION OCH REKOMMENDATIONER XII

13 11.1 SAAB SUPPORTS PROCESS FÖR JÄMFÖRELSE AV INTERNA OCH EXTERNA SUPPORTTJÄNSTER SAAB SUPPORTS UPPHANDLINGSPROCESS ANPASSAD FÖR OUTSOURCING SAAB SUPPORTS ORGANISATION OCH TJÄNSTEUTFORMNING På kort sikt På lång sikt FÖRSLAG PÅ FORTSATT ARBETE PÅ SAAB SUPPORT På kort sikt På lång sikt FÖRSLAG PÅ VIDARE STUDIER GENERALISERBARA RESULTAT REFERENSER BILAGOR XIII

14

15 1 INLEDNING I detta kapitel ges läsaren en bakgrund till studien. Här förs även en diskussion om problemformuleringen och examensarbetets syfte och målsättning definieras. Slutligen presenteras och definieras de begrepp som är relevanta för examensarbetet. 1.1 Bakgrund Synen på inköp och styrning av försörjningskedjan har förändrats mycket de senaste åren. Kostnaden för inköp av varor och tjänster står i de flesta branscher för mer än 50 % av den totala kostnaden för sålda varor varför en effektiv inköpsfunktion kan bidra till ett bättre resultat. 1 Även relationerna med leverantörerna har blivit viktigare, då dessa kan leda till kortare ledtid i produktutvecklingsfasen och att det levererade materialet håller en högre kvalitet. Slutligen har inköp även gått från att vara en operativt inriktad funktion till att ha en mer strategisk roll i företaget. 2 Det blir idag allt vanligare att större företag köper in tjänster och funktioner som de tidigare utfört internt. Stödfunktioner ses inte som företagets kärnverksamhet och det anses därför vara en bra och lönsam idé att istället köpa in dessa och fokusera på det som skapar konkurrensfördelar. 3 Enligt en undersökning är det dock mindre vanligt att svenska företag använder sig av outsourcing jämfört med andra nordiska länder, men chefer både inom den privata och inom den offentliga sektorn tror att det kommer att ske en stark tillväxt av outsourcing inom den närmaste framtiden. 4 För att rätt beslut skall tas då interna och externa alternativ jämförs borde det vara av stor betydelse för svenska företag att ha en utarbetad process som följs vid outsourcing. Det kommer troligen även att vara viktigt att inköpsfunktionen har en aktiv roll i denna process och utvecklar sin kompetens vad gäller upphandling av tjänster och funktioner. Inom Saabkoncernen har supporttjänster tidigare utförts av affärsenheterna eller levererats av någon av de tre supportverksamheterna Saab Support Linköping, Saab Support Stockholm eller AerotechTelub division Internservice. För att samla volymer 1 van Weele (2002) s 18 2 Ibid s xiii 3 Murray och Kotabe (2004) s Accenture ( ) 6.htm 1

16 och vinna skalfördelar bildades Saab Support den 1 januari 2006 genom en sammanslagning av de tre supportorganisationerna. Det finns dock fortfarande en del supportverksamhet ute på de olika affärsenheterna. Målet för Saab Support är att på ett konkurrenskraftigt sätt erbjuda supporttjänster så att de så småningom får leverera sina tjänster till hela koncernen. Vid bildandet av supportorganisationen sattes det upp ett besparingsmål på 30 % för de sju funktioner som ingår i Saab Support. Utöver besparingsmålet finns det även ett mål att på sikt omvandla fasta kostnader till rörliga och därmed öka flexibiliteten. Inom de tidigare geografiskt uppdelade supportverksamheterna skiljde sig de olika tjänsterna åt i utförandet, trots att de egentligen avsåg fylla samma funktion. Vid sammanslagningen av de olika organisationerna står nu Saab Support inför utmaningen att samordna dessa diversifierade tjänster samt att leverera en enhetlig produkt som är applicerbar på affärsenheternas olika behov. Enheten har idag inget gemensamt verktyg för att definiera de tjänster som ska erbjudas affärsenheterna och heller ingen process för att jämföra de tjänster som levereras internt med de tjänster som externa leverantörer kan erbjuda. En jämförelse av detta slag är önskvärd för Saab då resultatet blir att de interna tjänsterna utsätts för konkurrens. Generellt ser Saab Support att outsourcing är ett alternativ för att uppnå den önskade flexibiliteten samt de mål för besparingar som formulerats. Det andra alternativet är att genomföra interna rationaliseringar och effektiviseringar. 1.2 Problembeskrivning Som nämndes tidigare har Saab Support idag inget för de sju olika funktionerna gemensamt verktyg eller tillvägagångssätt för att definiera de olika tjänster de ska leverera samt hur dessa ska levereras. De behöver därför en användbar process som underlättar arbetet då de ska göra en genomlysning av de tjänster de levererar. Processens huvudsakliga syfte är att underlätta den jämförelse som ska göras mellan internt och externt producerade tjänster. Processen måste vara trovärdig, legitim och kunna hjälpa Saab Support och de sju funktionerna att tydliggöra alternativ, både i form av externa leverantörer och i form av andra sätt att utföra tjänsten på, till de tjänster som idag produceras inom respektive funktion. Slutligen är det viktigt att processen är välförankrad i den egna organisationen och att medarbetarna accepterar den som ett arbetsverktyg, samt accepterar det resultat de kommer fram till med hjälp av processen. Den grundläggande frågeställningen som arbetet avser att besvara är hur Saab Support bör gå tillväga vid jämförelsen. Med hjälp av processen ska användarna på ett strukturerat och tydligt sätt lyfta fram faktorer som påverkar beslutet om huruvida tjänsten ska produceras internt eller köpas in från en extern aktör. För att kunna besvara denna frågeställning är det även viktigt att supporttjänsterna definieras på ett 2

17 sådant sätt att en jämförelse med externa alternativ är möjlig. Då utförandet av tjänsterna tidigare varierat mellan de olika supportorganisationerna och mellan de olika affärsenheterna är det önskvärt med en standardisering av tjänsterna. Om ett beslut tas att en viss tjänst eller funktion ska läggas ut på en extern leverantör är det av största vikt att Saab Support har en handlingsplan för hur outsourcingen bör struktureras. Arbetets sekundära frågeställning är följaktligen huruvida Saab Supports nuvarande upphandlingsprocess är tillämpbar även vid outsourcingar. De frågor examensarbetet avser besvara kan sammanfattas enligt nedan. Hur bör arbetsgången se ut då Saab Support tar fram ett underlag för beslut om en tjänst ska produceras internt eller köpas in från en extern leverantör? Hur bör en tjänst utformas för att en jämförelse mellan det interna och det externa alternativet ska bli så rättvis som möjligt? Hur bör Saabs befintliga upphandlingsprocess modifieras för att även kunna användas vid outsourcingprocesser? 1.3 Syfte Syftet med arbetet är i första hand att arbeta fram en lättanvänd process som kan hjälpa Saab Support att definiera och standardisera de supporttjänster de ska leverera till affärsenheterna samt även utgöra underlag för beslut om tjänsten ska levereras internt eller erbjudas från en extern leverantör. Processen ska på detta sätt underlätta för funktionerna att på ett tydligt och legitimt sätt konkurrensutsätta de tjänster de producerar internt och jämföra dem med motsvarande tjänster på marknaden. Syftet är även att utvärdera huruvida Saab Supports aktuella upphandlingsprocess är tillämpbar vid outsourcing av tjänster och funktioner, och om och hur den i annat fall bör modifieras. Slutligen är syftet även i viss utsträckning att förstå hur en organisation för shared services och supportverksamhet kan byggas upp och hur supporttjänster bör utformas, vilket kommer att göras med hjälp av studier på andra företag. 1.4 Målsättning Målsättningen med arbetet är att ta fram en tydlig process som beskriver arbetsgången vid konkurrensutsättningen av de interna supporttjänsterna. Processen ska accepteras och etableras bland berörda personer på Saab Support och vara en naturlig del i deras kontinuerliga arbete med att utveckla och förbättra de tjänster de levererar till övriga Saabkoncernen. Utöver detta är målet även att ge rekommendationer om hur Saab 3

18 Support bör utforma sina tjänster och hur dessa bör erbjudas kunden, detta för att Saab Support ska bli ett konkurrenskraftigt alternativ jämfört med alternativet att affärsenheterna själv sköter sin supportverksamhet. Målet är även att ge en rekommendation, i den utsträckning det behövs, på hur Saab Support bör anpassa sin upphandlingsprocess för outsourcing av tjänster och funktioner. 1.5 Målgrupp Målgruppen för arbetet är första hand berörda personer på Saab Support, det vill säga ledningen, funktionschefer samt de medarbetare som ska tillämpa processen i sitt dagliga arbete. Eventuellt kan även facket ha ett visst intresse för att en enhetlig process för beslut om outsourcing implementeras. Målgruppen är även studenter och personal inom främst logistik och inköp på Lunds Tekniska Högskola samt personer på liknande utbildningar i Sverige. Slutligen kan rapporten även vara av intresse för andra företag som står inför samma förändring som den Saab Support har genomfört. 1.6 Avgränsningar Fokus i denna rapport kommer att ligga på den process som ska underlätta för Saab Support att definiera sina tjänster samt att utvärdera huruvida dessa tjänster ska produceras internt eller externt. Processen kommer även att hållas på en relativt generell nivå, då den skall kunna användas av alla de sju olika funktionera inom Saab Support. Examensarbetet kommer endast att innehålla själva framtagningen av processen och inte implementeringen av den samma. Vi kommer inte att fördjupa oss i hur inköpsavdelningen ska göra marknadskartläggningar och liknande för att finna externa alternativ, då det idag finns en väl utarbetad upphandlingsprocess med steg för hur marknadsanalyser och val av leverantörer bör gå till. Denna process är accepterad av medarbetarna inom inköp och upplevs vara ett välfungerande verktyg. Efter användningen av processen bör det stå klart om Saab Support ska göra en intern effektivisering av tjänsten eller outsourca den till tredje part. Vi kommer enbart att behandla det alternativ som innebär att en outsourcingprocess inleds och då specifikt studera vilka steg som den befintliga upphandlingsprocessen bör kompletteras med för att en lyckad outsourcing ska kunna genomföras. 4

19 1.7 Examensarbetets innehåll I det första kapitlet ges en bakgrund till studien. Här formuleras problemet, som leder fram till vårt syfte och vår målsättning med studien. Detta följs av en mer ingående presentation av uppdragsgivaren Saab AB och då specifikt den nybildade supportenheten Saab Support. Därefter ges i kapitel tre en översikt över vilka metoder som finns tillgängliga. I samband med detta presenteras även vilken metod som valts för examensarbetet och avslutningsvis redogörs det för arbetsgången för arbetet. Av speciellt intresse i detta kapitel är en beskrivning av det system som studeras samt den processtes som använts under arbetets gång, vilket ges i kapitel respektive Efter metodkapitlet följer två kapitel med den teoretiska referensram som används dels för att bygga upp en allmän förståelse för ämnet och dels i analysen. I kapitel fyra behandlas tjänster och detta kapitel syftar främst till att ge läsaren en förståelse för vad som är speciellt med tjänster. I det femte kapitlet diskuteras fenomenet outsourcing samt hur benchmarking och jämförelse kan ske. Detta kapitel används i större utsträckning i analysen. I kapitel sex ges en empirisk referensram, som bygger på resultat av studier på andra företag och myndigheter och som skildrar hur dessa har organiserat sin supportverksamhet. Det följande kapitlet återger nuläget på Saab Support samt vilka åsikter och erfarenheter som finns hos medarbetarna. Här beskrivs även upphandlingsprocessen som idag används av inköpsavdelningen för icke-produktingående inköp. Analysen av det teoretiska och empiriska materialet sker i kapitel åtta. Detta ligger sedan till grund för de processer som presenteras och föreslås i kapitel nio och tio. Rapporten avslutas med en summering av våra slutsatser och rekommendationer. 1.8 Viktiga begrepp i examensarbetet För att underlätta för läsaren ges nedan kortfattade förklaringar på de begrepp som används frekvent i examensarbetet. Kärntjänster Supporttjänster Tjänster som utgör ett företags kärnverksamhet och är grunden för verksamhetens konkurrensfördelar. För ett bemanningsföretag kan rekrytering vara en kärntjänst. Tjänster som inte ingår i företagets kärnverksamhet men som är nödvändiga för att verksamheten ska fungera. Exempel på supporttjänster inom en tillverkande industri är redovisning samt drift av fastigheter. Generellt gäller det dock att det som är en supporttjänst för ett företag kan vara en kärntjänst för ett 5

20 Shared services Outsourcing Övergång av verksamhet annat företag. Då ett företag samlar supporttjänster i en organisatorisk enhet för att undvika dubbla aktiviteter inom företaget. Görs ofta för att samla volymer och erhålla skalfördelar. Process då aktiviteter som tidigare utförts inom företaget läggs ut på en extern aktör. Den term som används inom svensk lagstiftning för att reglera fallet då arbetstagare byter arbetsgivare, vilket bland annat gäller outsourcing. 6

21 2 FÖRETAGSBESKRIVNING Detta kapitel ger en kort presentation av uppdragsgivaren Saab AB och då i första hand den del av koncernen som berörs av examensarbetet, Saab Support. Här beskrivs det pågående förändringsarbetet inom koncernen och bildandet av en koncerngemensam supportenhet, Saab Support, samt denna enhets uppbyggnad och uppgifter. Kapitlet bygger på den information som framkommit under intervjuer med berörda personer på Saab Support samt handledarens inledande företags- och uppgiftspresentation. 2.1 Saab AB Saab AB (nedan kallat Saab) grundades 1937 och har idag som affärsidé att erbjuda breda systemlösningar, produkter och tjänster inom samhällssäkerhet, försvar, flyg och rymd. Företaget delar in dessa produkter och tjänster i tre affärssegment, System och produkter, Flygsystem och Försvars- och säkerhetslösningar. 5 Saabs organisation har genomgått stora förändringar de senaste åren. I början av 90- talet var Saab ett företag för transportteknologi, men detta förändrades då Saab Automobil såldes till General Motors, Saab Scania såldes av och börsintroducerades och tillverkningen av civila flygplan lades ned. Tidigare bestod koncernen av anställda, vilket kan jämföras med dagens År 2000 förvärvade Saab Celsius, som i sin tur några år tidigare köpt upp Bofors. I samband med förvärvet tog Saab ett beslut om att koncernen skulle inrikta sig mot försvar, flyg och rymd. Uppköpet av Celsius samt andra mindre företag ledde till att Saabkoncernen i början av 2000-talet bestod av en mängd självständiga och geografiskt spridda affärsenheter med varierande aktiviteter och kultur. Initialt valde koncernen en holdingbolagsstrategi, där affärsenheterna styrdes genom finansiella mål och där alla hade egna supportverksamheter. Försök gjordes för att koordinera affärsenheterna, men med begränsat resultat. Det ökade behovet av kostnadsrationalisering, i förening med att Åke Svensson tillsattes som ny VD, ledde under 2003 till nya koordineringsförsök. Undersökningar hade funnit att stora kostnadsbesparingar fanns att göra genom samordning och koordinering av de olika affärsenheternas verksamheter och under 2003 antog koncernen en ny koncernstrategi och en vision om ett enat Saab. 6 5 Axelson ( ) 6 Falkenberg och Nilsson (2005) s 2 7

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

Page 1. Aktuella utmaningar för ekonomistyrare. Tema: Aktuella utmaningar för ekonomistyrare. Vad är ekonomistyrning? Vilka är utmaningarna?

Page 1. Aktuella utmaningar för ekonomistyrare. Tema: Aktuella utmaningar för ekonomistyrare. Vad är ekonomistyrning? Vilka är utmaningarna? Aktuella utmaningar för ekonomistyrare Professor Fredrik Nilsson Uppsala 2010-02-12 Föreläsningens inriktning Tema: Aktuella utmaningar för ekonomistyrare Vad är ekonomistyrning? Vilka är utmaningarna?

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð IN BUSINESS MARKETS JAMES C. ANDERSSON, JAMES A. NARUS, & WOUTER VAN ROSSUMIN PERNILLA KLIPPBERG, REBECCA HELANDER, ELINA ANDERSSON, JASMINE EL-NAWAJHAH Inledning Företag påstår

Läs mer

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper bluegarden.se Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper Kan din verksamhet tjäna på att outsourca hela eller delar av löne- och HRadministrationen? Detta whitepaper ger dig underlag att fatta korrekta

Läs mer

Relationsproblematiken i en sekventiell försäkringstriad

Relationsproblematiken i en sekventiell försäkringstriad Örebro Universitet Handelshögskolan Företagsekonomi C, HT 2011 Uppsats, 15 Hp Handledare: Claes Gunnarsson Examinator: Mari-Ann Karlsson Relationsproblematiken i en sekventiell försäkringstriad Författare:

Läs mer

Bemanningstjänster till Saab-koncernen.

Bemanningstjänster till Saab-koncernen. 1 (6) Er referens Your reference Request For Quotation (RFQ): Bemanningstjänster till Saab-koncernen. Inledning Ni är härmed utvalda att delta i upphandling av Bemanningstjänster för Saab koncernen, nedan

Läs mer

DE TRE UTMANINGARNA..

DE TRE UTMANINGARNA.. DE TRE UTMANINGARNA.. SYSTEM MATERIAL PROCESSER PROTOTYP UTVECKLING SERIE UTVECKLINGSFASER NY LEVERANTÖR System Process AS9100 NadCap Geometri Legering In718/ Ti Rf/ Al Standard ISO9000 TID RESAN MOT MÅLET

Läs mer

Titel på examensarbetet. Dittnamn Efternamn. Examensarbete 2013 Programmet

Titel på examensarbetet. Dittnamn Efternamn. Examensarbete 2013 Programmet Titel på examensarbetet på två rader Dittnamn Efternamn Examensarbete 2013 Programmet Titel på examensarbetet på två rader English title on one row Dittnamn Efternamn Detta examensarbete är utfört vid

Läs mer

Vart försvann synergieffekterna?

Vart försvann synergieffekterna? Vart försvann synergieffekterna? Ett case om effektivisering av kundservice Inledning Ibland får vi tillåtelse av våra uppdragsgivare att berätta vad vi gör. Då är vår ambition att försöka ge så god insikt

Läs mer

Sammanfattning Solna 2009-10-06

Sammanfattning Solna 2009-10-06 NCC HR - Förstudie HR organisation, processer och IT-stöd Sammanfattning Solna 2009-10-06 Nuläge NCCs verksamhet bygger till största delen på lokalt utförande av arbetet och en decentraliserad beslutsmodell.

Läs mer

Socionomen i sitt sammanhang. Praktikens mål påverkas av: Socialt arbete. Institutionella sammanhanget

Socionomen i sitt sammanhang. Praktikens mål påverkas av: Socialt arbete. Institutionella sammanhanget Socionomen i sitt skilda förutsättningar och varierande Förstå och känna igen förutsättningar, underbyggande idéer och dess påverkan på yrkesutövandet. Att förstå förutsättningarna, möjliggör att arbeta

Läs mer

Perspektiv på kunskap

Perspektiv på kunskap Perspektiv på kunskap Alt. 1. Kunskap är något objektivt, som kan fastställas oberoende av den som söker. Alt. 2. Kunskap är relativ och subjektiv. Vad som betraktas som kunskap är beroende av sammanhanget

Läs mer

Uppsatsskrivning Rekommendationer från Avdelningen för Industriell Ekonomi.

Uppsatsskrivning Rekommendationer från Avdelningen för Industriell Ekonomi. Uppsatsskrivning Rekommendationer från Avdelningen för Industriell Ekonomi. Att skriva uppsats fordrar planering och struktur! I samband med uppsatsskrivning kan extra energi på tankar och motiv bakom

Läs mer

Är outsourcing ett bra alternativ? En guide till att ta beslut om man ska outsourca sin kundservice eller inte. www.omnisale.se info@omnisale.

Är outsourcing ett bra alternativ? En guide till att ta beslut om man ska outsourca sin kundservice eller inte. www.omnisale.se info@omnisale. Är outsourcing ett bra alternativ? En guide till att ta beslut om man ska outsourca sin kundservice eller inte En värld i snabb förändring. Det finns just nu en trend att man ska outsourca så många stödfunktioner

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Grunderna i Administration

Grunderna i Administration Grunderna i Administration Administration handlar mycket om att ge service. Administration finns överallt Skola- Hemma - Arbetsplatsen Vad menas med Administration? Enligt Nationalencyklopedin så kan man

Läs mer

Rutiner för opposition

Rutiner för opposition Rutiner för opposition Utdrag ur Rutiner för utförande av examensarbete vid Avdelningen för kvalitetsteknik och statistik, Luleå tekniska universitet Fjärde upplagan, gäller examensarbeten påbörjade efter

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Läs mer

Planeringsmodell PTS. Presentation av Josefina Hinnerson, Centrum för Vårdens Arkitektur (CVA) josefina.hinnerson@chalmers.se

Planeringsmodell PTS. Presentation av Josefina Hinnerson, Centrum för Vårdens Arkitektur (CVA) josefina.hinnerson@chalmers.se Planeringsmodell PTS Presentation av Josefina Hinnerson, Centrum för Vårdens Arkitektur (CVA) josefina.hinnerson@chalmers.se Planeringsmodell PTS Projekt med syfte att utveckla en planeringsmodell integrerat

Läs mer

TETS21 Företagets logistik Inköp

TETS21 Företagets logistik Inköp TETS21 Företagets logistik Föreläsning 2010-11-10 Björn Oskarsson Röster om inköps utveckling Purchasing is seen by today s successful organisation as an activity of considerable strategic importance with

Läs mer

Metoduppgift 4 - PM. Barnfattigdom i Linköpings kommun. 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet

Metoduppgift 4 - PM. Barnfattigdom i Linköpings kommun. 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet Metoduppgift 4 - PM Barnfattigdom i Linköpings kommun 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet Problem Barnfattigdom är ett allvarligt socialt problem

Läs mer

Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress. Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner

Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress. Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner Linköping Universitet, Campus Norrköping Inst/ Kurs Termin/år Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner Handledares namn Sammanfattning

Läs mer

Utvärdering av Ledningsprocesser. Fredrik Kjellberg Mannheimer

Utvärdering av Ledningsprocesser. Fredrik Kjellberg Mannheimer Utvärdering av Ledningsprocesser Fredrik Kjellberg Mannheimer 0 Tre distinkta utvecklingsfaser Harvard Business School böcker Harvard Business Review - artiklar 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 Mastering

Läs mer

Mobilitet och tillgänglighet

Mobilitet och tillgänglighet Mobilitetochtillgänglighet ConsafeLogisticshanddatoreriframtidensvårdochäldreomsorg Författare: SusannaDomeij ToveSvärdNorbäck Datum: 2011 01 17 ii Förord MeddennarapportavslutarvivåracivilingenjörsstudierpåLundsTekniska

Läs mer

Att planera bort störningar

Att planera bort störningar ISRN-UTH-INGUTB-EX-B-2014/08-SE Examensarbete 15 hp Juni 2014 Att planera bort störningar Verktyg för smartare tidplanering inom grundläggning Louise Johansson ATT PLANERA BORT STÖRNINGAR Verktyg för smartare

Läs mer

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Innehåll Vad är en bra uppsats? Söka, använda och refera till litteratur Insamling

Läs mer

Strategisk utveckling och förändring av IT

Strategisk utveckling och förändring av IT REFERENS Strategisk utveckling och förändring av IT Förstärkning av koncernens affärsvärde från IT Om Loomis globalt ledande på effektivt cash management Loomis är en global koncern, noterad på Nasdaq

Läs mer

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 GÖRA SKILLNAD om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 KORT OM MITT YRKESLIV ABB (trainee Melbourne, chef NC-programmering, produktionsteknisk

Läs mer

TDDC72 Kvalitativ Medod Seminarie 2

TDDC72 Kvalitativ Medod Seminarie 2 1 2 Vad händer idag? TDDC72 Kvalitativ Medod Seminarie 2 Lärare: Jonatan Wentzel jonwe@ida.liu.se Presentation av grundläggande begrepp och datainsamlingsmetoder Observation Att selektera och hantera data

Läs mer

Högstadieelevers uppfattning och kunskap om sexualundervisningen. Sofia Johansson

Högstadieelevers uppfattning och kunskap om sexualundervisningen. Sofia Johansson Högstadieelevers uppfattning och kunskap om sexualundervisningen Sofia Johansson Utvecklingsarbete för barnmorske (YH)-examen Utbildningsprogrammet för vård Vasa, 2014 UTVECKLINGSARBETE I BARNMORSKEKUNSKAP

Läs mer

EXAMENSARBETE CIVILEKONOM

EXAMENSARBETE CIVILEKONOM EXAMENSARBETE CIVILEKONOM Sven-Olof Collin E-mail: masterdissertation@yahoo.se Hemsida: http://www.svencollin.se/method.htm Kris: sms till 0708 204 777 VARFÖR SKRIVA EN UPPSATS? För den formella utbildningen:

Läs mer

Innehåll. Motivation och trygghet i arbetslivet...5 Medarbetarprocessen... 7 Styrning och förändring... 8 Skärpt lagstiftning Årsschema...

Innehåll. Motivation och trygghet i arbetslivet...5 Medarbetarprocessen... 7 Styrning och förändring... 8 Skärpt lagstiftning Årsschema... Innehåll Motivation och trygghet i arbetslivet...5 Medarbetarprocessen... 7 Styrning och förändring... 8 Skärpt lagstiftning... 10 Årsschema... 10 Kompetensbedömningar...14 Bedömningskriterier... 19 Bedömningsnivåer...

Läs mer

Vi omsätter kunskap till hållbar lönsamhet

Vi omsätter kunskap till hållbar lönsamhet Vi omsätter kunskap till hållbar lönsamhet Category Management.ppt 1 A204 Silf erbjuder Utbildningar - inköp upphandling - logistik - juridik - förhandling - Öppna & Företagsinterna - Internationella certifieringar

Läs mer

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor dialog delegera tydlighe humor besluta stöd lojal kommunice feedback bemötande motivera rättvis tillåtande lyhörd delaktighet inkluderande ansvar närvaro tydlighet samarbete närvarande förtroende vision

Läs mer

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse 8 april 2014 KS-2014/476.912 1 (7) HANDLÄGGARE Mikael Blomberg 08-535 302 98 mikael.blomberg@huddinge.se Kommunstyrelsen Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Akademins bidrag till framtida innovationer Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Vad är innovation? Innovation handlar om nya sätt att skapa värde för samhälle, företag och individer. Värdet

Läs mer

Postens outsourcing av driften av IT-infrastrukturen

Postens outsourcing av driften av IT-infrastrukturen Postens outsourcing av driften av IT-infrastrukturen ADBJ:s seminarium om Outsourcing av IT Sid 1 Vem är jag? Johan Udin seniorprojektledare på Unidas AB Erfarenhet: projektledning av Postens outsourcing

Läs mer

INKÖP AV INDIREKT MATERIAL OCH TJÄNSTER

INKÖP AV INDIREKT MATERIAL OCH TJÄNSTER inköp INKÖP AV INDIREKT inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 september 2011 PRAKTIKFALL FRÅN Ordförande för konferensen Tetra Pak Packaging Solutions Jannica Bondesson Lunds universitet Christer

Läs mer

EY:s uppdrag gällande analys av stödfunktionerna vid SLUs akademi i Alnarp

EY:s uppdrag gällande analys av stödfunktionerna vid SLUs akademi i Alnarp EY:s uppdrag gällande analys av stödfunktionerna vid SLUs akademi i Alnarp 2015 Innehållsförteckning Innehåll Bakgrund 3 Omfattning och projektplan 5 EY:s syn på stödfunktioner 10 Projektbemanning 14 Sida

Läs mer

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld?

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Svenska företags utmaningar och fokusområden 2013 Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Stockholm, 2013-01-18 Kontaktperson: Jakob Holm, VD Axholmen + 46 (0)8 55 00 24 81 jakob.holm@axholmen.se

Läs mer

Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R

Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Rapport nummer 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Sammanfattning: Rapporten redovisar en kartläggning av avnämarna av gymnasieskolan

Läs mer

Strategic Direction through Purcashing Portfolio: A Case Study

Strategic Direction through Purcashing Portfolio: A Case Study Grupp 1 Cecilia Ahlin, Vesam Ashouri, Erica Hermansson, Viktor Silvemark Strategic Direction through Purcashing Portfolio: A Case Study Cees J. Gelderman & Arjan J. van Weele Inledning Undersökningar klargör

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Att skriva uppsats. Magnus Nilsson Karlstad universitet

Att skriva uppsats. Magnus Nilsson Karlstad universitet Att skriva uppsats Magnus Nilsson Karlstad universitet Vad är en uppsats? Uppsatsen är en undersökning av något och baseras på någon form av empiriskt material. Uppsatsen ska visa på: Tillämpning av vetenskaplig

Läs mer

Att designa en vetenskaplig studie

Att designa en vetenskaplig studie Att designa en vetenskaplig studie B-uppsats i hållbar utveckling Jakob Grandin våren 2015 @ CEMUS www.cemusstudent.se Vetenskap (lågtyska wetenskap, egentligen kännedom, kunskap ), organiserad kunskap;

Läs mer

Strategiska processer för att säkerställa och öka värdet i verksamheten

Strategiska processer för att säkerställa och öka värdet i verksamheten Strategiska processer för att säkerställa och öka värdet i verksamheten Värdeväxlaren guidar ledning och strategiskt förändringsarbete Mission Rikta Beskriva Prioritera Förändra Mäta. management M. M.

Läs mer

FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE. Vägledning

FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE. Vägledning FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE Vägledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Beskriv rätt problem eller utvecklingsidé... 3 Vad är ett examensarbete... 3 Vad är en handledares

Läs mer

Framgångsfaktorer Program Management inom FöreningsSparbanken. 23 mars 2004 Program Management v1.0 1

Framgångsfaktorer Program Management inom FöreningsSparbanken. 23 mars 2004 Program Management v1.0 1 Framgångsfaktorer Program Management inom FöreningsSparbanken 23 mars 2004 Program Management v1.0 1 Styrning av Program och Projekt Vision Initiering Definiera omfattning Formulera slutmål Precisera arbetssätt

Läs mer

OFFSHORING OCH OUTSOURCING. PLANS Forsknings- och tillämpningskonferens Luleå 2015-08-27 Annelie Pettersson

OFFSHORING OCH OUTSOURCING. PLANS Forsknings- och tillämpningskonferens Luleå 2015-08-27 Annelie Pettersson OFFSHORING OCH OUTSOURCING PLANS Forsknings- och tillämpningskonferens Luleå 2015-08-27 Annelie Pettersson ANNELIE PETTERSSON Luleå Tekniska universitet Doktorand studier Teknisk licentiat Industriell

Läs mer

Viktigast. Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning?

Viktigast. Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning? Viktigast Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning? Relation Intensitet Tid 3 Att styra mot en önskvärd framtid Affärsmål Marknad Resurser Agenda Varför KAM KAM - Försäljning Vad krävs av mig

Läs mer

Vinnande pedagogik. Svar på Jeopardy-frågan: Vad är case?

Vinnande pedagogik. Svar på Jeopardy-frågan: Vad är case? Vinnande pedagogik Svar på Jeopardy-frågan: Vad är case? Vad är case? The difference between a case and a problem is that the problem has a correct solution; a case does not. (Anthony, R) Like in the real

Läs mer

Purchasing must become supply management

Purchasing must become supply management Purchasing must become supply management How managers can guard against materials disruptions by formulating a strategy for supply Peter Kraljic (1983) Grupp 5, 2012-11-14 Kristin Andersson Andreas Johansson

Läs mer

Rätt säkerhet Outsourcing

Rätt säkerhet Outsourcing Rätt säkerhet 2015-05-27 - Outsourcing Plan del 1 27036-Outsourcing Varför finns standarden Vad karaktäriserar outsourcing och leverantörsrelationer? Struktur på standarden Skillnader del 2/3/4 Hur kan

Läs mer

Examensarbete, Högskoleingenjör energiteknik, 15 hp Grundnivå

Examensarbete, Högskoleingenjör energiteknik, 15 hp Grundnivå Examensarbete, Högskoleingenjör energiteknik, 15 hp Grundnivå Studenten ska tillämpa kunskaper och färdigheter förvärvade inom utbildningsprogrammet genom att på ett självständigt och vetenskapligt sätt

Läs mer

Att beställa varor och tjänster i kommunal regi 2012-05-09. Johan Almesjö Inköp Gävleborg. Mikael Hallqvist Gävle Kommun 2012-05-09

Att beställa varor och tjänster i kommunal regi 2012-05-09. Johan Almesjö Inköp Gävleborg. Mikael Hallqvist Gävle Kommun 2012-05-09 Att beställa varor och tjänster i kommunal regi 2012-05-09 Johan Almesjö Inköp Gävleborg Mikael Hallqvist Gävle Kommun 2012-05-09 1 Vision Mål Partnern för den bästa affären Ägare Förtroende Kunder Trogna

Läs mer

Lagen om offentlig upphandling

Lagen om offentlig upphandling Kommunal upphandling det möjligas konst Jordbruks och trädgårdskonferens 3 mars, Alnarp Thomas Idermark 2011 03 03 Lagen om offentlig upphandling Gällande lag om offentlig upphandling (2007:1091) I samband

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Metodologier Forskningsdesign

Metodologier Forskningsdesign Metodologier Forskningsdesign 1 Vetenskapsideal Paradigm Ansats Forskningsperspek6v Metodologi Metodik, även metod används Creswell Worldviews Postposi'vist Construc'vist Transforma've Pragma'c Research

Läs mer

Testning som beslutsstöd

Testning som beslutsstöd Testning som beslutsstöd Vilken typ av information kan testning ge? Vilken typ av testning kan ge rätt information i rätt tid? Hur kan testning hjälpa din organisation med beslutsstöd? Hur kan produktiviteten

Läs mer

Göteborgs Stads program för IT

Göteborgs Stads program för IT Göteborgs Stads program för IT Detta dokument gäller för Anställda och förtroendevalda i Göteborgs Stads förvaltningar, bolag och anknutna stiftelser Fastställd 2012-xx-xx Beslutande Kommunfullmäktige

Läs mer

HR-transformation och värdeskapande

HR-transformation och värdeskapande HR-transformation och värdeskapande Sjukvårdens HR-dag Freddy Hällsten 9 dec. 2014 Nyhet: Centrum för Global HRM 1 Centre for Global Human Resource Management a meeting point Stakeholders Researchers The

Läs mer

Underlag för inriktningsbeslut avseende IT-Sourcing

Underlag för inriktningsbeslut avseende IT-Sourcing Underlag för inriktningsbeslut avseende IT-Sourcing 1 Sammanfattning Underlaget pekar på att Nacka Kommun bör gå från en IT leverans med i huvudsak en helhetsleverantör, såkallad single-sourcing, till

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. Lokal distansutbildning. NBV Dalarna. Februari 2001

PROJEKTMATERIAL. Lokal distansutbildning. NBV Dalarna. Februari 2001 PROJEKTMATERIAL NBV Dalarna Februari 2001 s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckning KKS/Folkbildningsrådets projektnummer:

Läs mer

Arbetgång för hållbar jämställdhetsintegrering Trappan

Arbetgång för hållbar jämställdhetsintegrering Trappan Arbetgång för hållbar jämställdhetsintegrering Trappan Jäm Stöd Metod för jämställdhetsintegrering JämStöd är en statlig utredning som på regeringens uppdrag jobbat med att informera om och utveckla metoder

Läs mer

för att komma fram till resultat och slutsatser

för att komma fram till resultat och slutsatser för att komma fram till resultat och slutsatser Bearbetning & kvalitetssäkring 6:1 E. Bearbetning av materialet Analys och tolkning inleds med sortering och kodning av materialet 1) Kvalitativ hermeneutisk

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Kvalitativa metoder I

Kvalitativa metoder I Kvalitativa metoder I PeD Gunilla Eklund Rum F 625, tel. 3247354 E-post: geklund@abo.fi http://www.vasa.abo.fi/users/geklund/default.htm Forskningsmetodik - kandidatnivå Forskningsmetodik I Informationssökning

Läs mer

Sammanfattning av lägesrapport 1 mars 2013

Sammanfattning av lägesrapport 1 mars 2013 Sammanfattning av lägesrapport 1 mars 2013 14 myndigheter i samverkan för ett förenklat och minskat uppgiftslämnande N2013/311/ENT Sammanfattning Att förenkla vardagen för företagare skapar förutsättningar

Läs mer

Lönekartläggning Tyresö kommun

Lönekartläggning Tyresö kommun Lönekartläggning Tyresö kommun 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Lönekartläggning enligt diskrimineringslagen... 3 Arbetsgrupp... 3 Granskning av lönepolitiken... 3 Kartläggning av medarbetares arbetsuppgifter...

Läs mer

En standard för innovationsledning vad skall det vara bra för?

En standard för innovationsledning vad skall det vara bra för? Titel En standard för innovationsledning vad skall det vara bra för? Angelica Hafström, Innovationsstrateg, Innovare R&D och kommittérepresentant SIS/TK 532 Nationell innovationskonferens, Luleå 2015-02-05

Läs mer

IT-policy med strategier Dalsland 2009-2013

IT-policy med strategier Dalsland 2009-2013 IT-policy med strategier Dalsland 2009-2013 Bengtsfors, M Holm Dalsed, K Sundström Färgelanda, J Berggren Mellerud, S Gunnarsson Åmål, P Karlsson Åmål, G Gustafsson Index Innehållsförteckning... 1 Inledning...

Läs mer

Affärsmässig tjänstedesign och teknikutveckling, 7.5 hp Service Design and Business Models in an Engineering Context, 7.5 Credits

Affärsmässig tjänstedesign och teknikutveckling, 7.5 hp Service Design and Business Models in an Engineering Context, 7.5 Credits Thomas Mejtoft Affärsmässig tjänstedesign och teknikutveckling, 7.5 hp Service Design and Business Models in an Engineering Context, 7.5 Credits Uppgifter till träff om projekt- och affärsidé Skapa grupper

Läs mer

Molnet ett laglöst land?

Molnet ett laglöst land? Molnet ett laglöst land? 31 januari 2012 Pernilla Borg, CISA Magnus Ahlberg Om Ernst & Young IT Risk and Assurance Inom IT Risk and Assurance hjälper vi organisationer att hantera IT-risker på ett sätt

Läs mer

Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften

Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften Revisionsrapport Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften Jönköpings Landsting Juni 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Uppdrag och revisionsfrågor...

Läs mer

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2 Projektplanering www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen måste

Läs mer

Guide upphandling outsourcingtjänster

Guide upphandling outsourcingtjänster Guide upphandling outsourcingtjänster Information Publicerat: 2016-05-09 Språk: Svenska Dokumenttyp: Guide Antal sidor: 8 Författare: Office Factory AB Inledning I en alltmer komplex värld blir det allt

Läs mer

Swedish framework for qualification www.seqf.se

Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish engineering companies Qualification project leader Proposal - a model to include the qualifications outside of the public education system to the

Läs mer

Validering synliggör det informella lärandet

Validering synliggör det informella lärandet Validering synliggör det informella lärandet Hur länkar man ihop validering med SeQF på ett relevant och effektivt sätt? SeQF-konferens 11 november 2015 Det informella lärandets karaktär Ett stort antal

Läs mer

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering. Dossier 3. European Language Portfolio 16+ Europeisk språkportfolio 16+ English version

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering. Dossier 3. European Language Portfolio 16+ Europeisk språkportfolio 16+ English version Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering Dossier 3 English version European Language Portfolio Europeisk språkportfolio Council of Europe The Council of Europe was established in 1949

Läs mer

ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF:

ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF: ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF: Formulär för kvalitetsuppföljning av verksamheten Fyll i formuläret så korrekt och sanningsenligt som möjligt. Syftet är inte bara att kvalitetssäkra verksamheten utan

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap Catrin

Läs mer

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media PEC: Fredagen den 22/9 2006, Forum För Ämnesdidaktik The aim of the meeting A presentation of the project PEC for the members of a research group Forum För Ämnesdidaktik at the University of Gävle. The

Läs mer

Processer och processkartläggning

Processer och processkartläggning Processer och processkartläggning Process. Om processbegreppet och processkartläggning. Detta innefattar hur man indelar verksamheten i olika typer av processer, gränssnitt mellan processer, ledning av

Läs mer

Om Sodexo. Sodexo i världen. Sodexo i Norden. 16 miljarder omsättning Mer än 33 400 sites 391 000 anställda. 80 länder

Om Sodexo. Sodexo i världen. Sodexo i Norden. 16 miljarder omsättning Mer än 33 400 sites 391 000 anställda. 80 länder www.sodexo.se Om Sodexo Sodexo i världen 80 länder 16 miljarder omsättning Mer än 33 400 sites 391 000 anställda Världens tredje största tjänsteföretag 50 miljoner människor nyttjar våra tjänster varje

Läs mer

LEVERANTÖRSLED; INKÖP OCH UPPHANDLING

LEVERANTÖRSLED; INKÖP OCH UPPHANDLING LEVERANTÖRSLED; INKÖP OCH UPPHANDLING Nu ett nytt kompetenskrav! Parul Sharma Head of CSR Compliance, Advokatfirman Vinge Leverantörsled; inköp och upphandling Nu ett nytt kompetenskrav! Miljö Mänskliga

Läs mer

Den successiva vinstavräkningen

Den successiva vinstavräkningen Södertörns Högskola Institutionen för ekonomi och företagande Företagsekonomi Kandidatuppsats 10 poäng Handledare: Ogi Chun Vårterminen 2006 Den successiva vinstavräkningen -Ger den successiva vinstavräkningen

Läs mer

Befattningsbeskrivning

Befattningsbeskrivning Befattningsbeskrivning Produktionschef Zetterbergs 2010-06-10 Befattningsbeskrivning Befattning: Placering: Tillträde: Produktionschef Östervåla Snarast Vill du vara med och påverka framtiden för ett anrikt,

Läs mer

Planera genomförande

Planera genomförande Planera genomförande www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen

Läs mer

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Vätebränsle Namn: Rasmus Rynell Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about Hydrogen as the future fuel. I chose this topic because I think that it s really interesting to look in to the

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Datum FHS beteckning

UTBILDNINGSPLAN Datum FHS beteckning Sida 1(5) Utbildningens namn Concept Development and Experimentation, CD&E Poäng 60 hp Utbildningsansvar Försvarshögskolan Kod CDE01 Utbildningens syfte Som ett led i att utveckla Försvarsmakten nationellt

Läs mer

HUMAN RELATIONS. Din samarbetspartner i HR-frågor

HUMAN RELATIONS. Din samarbetspartner i HR-frågor HUMAN RELATIONS Din samarbetspartner i HR-frågor Consensus AB Affärsidé Consensus erbjuder kunskap till företag och organisationer, där det kunnande som vi lär ut alltid ska kunna omsättas i konkret affärsnytta

Läs mer

Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved

Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved Asset Management-projekt Utvärderingar/ Gapanalyser enligt PAS 55 eller ISO 55000 så att din organisation ser vilka delområden som kan förbättras

Läs mer

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på?

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Karlstad den 9 december 2014 Birgitta Laurent 1 Offentlig upphandling Offentlig sektor köper varor, tjänster och byggentreprenader för 500-600

Läs mer

ISO/IEC 20000, marknaden och framtiden

ISO/IEC 20000, marknaden och framtiden ISO/IEC 20000, marknaden och framtiden Frukostseminarium 2009-10-05 Anita Myrberg BiTA Service Management anita.myrberg@bita.eu Agenda ISO/IEC 20000 Vad, varför, hur börja? Relation till andra standarder

Läs mer

Företaget har cirka 110 anställda. Verksamhetskonsulter inom säkerhet och teknik. Boden, Göteborg och Kristianstad

Företaget har cirka 110 anställda. Verksamhetskonsulter inom säkerhet och teknik. Boden, Göteborg och Kristianstad Erfarna verksamhetskonsulter inom säkerhet och teknik Ledningsperspektivet på riskhantering roller, styrning och införande CRR seminarium 009-0-4 Hans Dahlquist Hans Dahlquist Från 007 Affärsområdeschef

Läs mer

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH 2016 Anne Håkansson All rights reserved. Svårt Harmonisera -> Introduktion, delar: Fråga/

Läs mer

Individuellt PM3 Metod del I

Individuellt PM3 Metod del I Individuellt PM3 Metod del I Företagsekonomiska Institutionen Stefan Loå A. Utifrån kurslitteraturen diskutera de två grundläggande ontologiska synsätten och deras kopplingar till epistemologi och metod.

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer