Välkommen till Borgholms Kommun Borgholm Energi AB/Elnät Ölands Kommunalförbund!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till Borgholms Kommun Borgholm Energi AB/Elnät Ölands Kommunalförbund!"

Transkript

1 Välkommen till Borgholms Kommun Borgholm Energi AB/Elnät Ölands Kommunalförbund! Information från Personalavdelningen till Dig som är nyanställd Reviderad

2 2 Personalavdelningen På personalavdelningen arbetar: Agneta Dahlberg, tf personalchef tfn Lena Adin, löneadministratör tfn Susanne Pettersson Höglander, löne- och systemansvarig tfn Titti Magnusson, löneadministratör tfn Margita Westring, personalkonsulent tfn Ingrid Öhlund, personalsekreterare tfn Du är välkommen att kontakta oss när Du har frågor kring din anställning. Vi finns på Stadshuset vid Torget i Borgholm. I bokstavsordning: Anslagstavla Kommunens officiella anslagstavla finns i huvudentrén på stadshuset. Anställningsvillkor Borgholms Kommun, Borgholm Energi/Elnät och Ölands Kommunalförbund: Din anställning regleras i det kommunala avtalet HÖK och bilaga AB (Allmänna Bestämmelser). Räddningstjänsten: Din anställning regleras i RIB 07. Arbetsmiljö På varje enhet ska det finnas skyddsombud för respektive fackförening. Arbetsmiljöhandbok Arbetsmiljöhandbok hittar du på vår interna hemsida under Bokhyllan. Här finns bl a policydokument, rutiner, checklistor/blanketter inom arbetsmiljöområdet. Arbetsskada Arbetsskada/olycksfall i arbetet anmäls till chefen. För vidare information hänvisas till Arbetsmiljöhandboken. Personalavdelningen tillhandahåller blanketter. Arbetstid/Flextid Flexibel arbetstid ger anställda möjlighet att inom givna tidsramar, själva bestämma arbetstidens förläggning, om verksamheten så medger. I nuläget gäller detta endast administrativ personal (ej chefer). Följande regler gäller: Flextid (tid under vilken en anställd valfritt får påbörja sin arbetsdag) Fast tid (obligatorisk närvarotid på arbetsplatsen med avbrott för lunch någon gång mellan kl ) Flextid (tid under vilken anställd valfritt får sluta sitt arbete under en arbetsdag)

3 3 Lunchrasten är minst 30 minuter och räknas ej in i arbetstiden. Dag före röd dag, samt dag före midsommarafton finns möjlighet att sluta kl inom den ordinarie flextidsramen. Dagen före julafton slutar arbetsdagen kl Det är chefens uppgift att se till att respektive förvaltningsavd. är bemannad under Servicecenters öppethållande. Bisyssla Arbetstagare skall på begäran lämna uppgift om bisysslor. Om bisysslan helt eller delvis bedöms kunna inverka hindrande på arbetsuppgifter kan arbetsgivaren förbjuda bisysslan. E-post För att få tillgång till mail beställer närmaste chef en inloggning på IT-avdelningen Enskild angelägenhet med lön Ledighet med lön, i samband med exempelvis en nära anhörigs allvarligare sjukdom/dödsfall och för begravning/bouppteckning/arvsskifte, kan beviljas enligt beslutade riktlinjer. Fackförbund I kommunen har vi ett femtontal olika fackliga organisationer, varav de största är Kommunal tel eller 85109, Lärarförbundet tel Lärarnas Riksförbund och Vision når du enklast via Servicecenter Friskvård Vi har en jättefin friskvårdsanläggning på Ekbacka i Borgholm med gym och massagefåtölj. På Åkerbohemmet i Löttorp finns ett avslappningsrum för samtliga anställda. Läs mer på interna hemsidan under rubrik Trikumo. Företagshälsovård Vi har avtal med Previa. Alla besök ska föregås av en beställning som görs av närmaste chef via en rekvisition. Blankett finns på interna hemsidan i Arbetsmiljöhandboken. Försäkringar Som anställd är du försäkrad. De försäkringar som finns är följande: AGS-KL Avtalsgruppförsäkring TFA-KL Trygghetsförsäkring vid arbetsskada TGL-KL Tjänstegrupplivförsäkring AGS-KL och TFA-KL administreras av AFA, TGL-KL administreras av KPA. Vill du veta mer om försäkringar kan du läsa i broschyrer som finns tillhanda på enheter eller kontakta personalavdelningen för ytterligare information. Internpost Om du skickar post till andra förvaltningar inom Kommunen/Energibolaget ska Du använda den interna postgången. Det finns internkuvert att använda för detta ändamål.

4 4 IT Vid problem eller frågor som rör datorer vänder ni er till IT-avdelningen tfn Jäv Kravet på opartiskhet vid handläggning av ärende ska alltid beaktas. Bestämmelser om detta finns bl a i Förvaltningslagen. Helt allmänt bör sägas att du inte bör handlägga ärenden som rör dig själv eller dina anhöriga, eller som på annat sätt påverkar dina personliga eller ekonomiska förhållanden. Du ska själv anmäla jävsförhållande till din chef. Kvitto Inköp skall i största möjliga mån ske genom de försäljningsställen vi har avtal med, mot faktura. Om man har haft eget utlägg för kostnad som inte har kunnat genomföras med faktura, kan man mot kvitto och i fylld blankett Personligt utlägg få tillbaka pengar. Utbetalning görs en gång i kvartalet. Läs mer om Personligt utlägg under rubrik i Personalhandboken. Konstklubben Konst Clava Medlemsavgiften kr 150: -/år. Medlemsansökan sänds med internpost till personalavdelningen. Ev. frågor besvaras av ordf. Gertrud Henricson via mail Läs mer om konstklubben i vår Personalhandbok eller följ länken till Konst Clavas sida från den interna hemsidan. Lediga tjänster Lediga tjänster anslås på kommunens externa och interna hemsida. Vi samarbetar med Offentliga Jobb när det gäller våra externa annonser. Lediga tjänsten anslås också på anslagstavlan i stadshuset. Ledighet Du har rätt till viss ledighet enligt lag och avtal t ex vid: Sjukfrånvaro Vård av barn: - föräldraledighet i 1 ½ år - partiell tjänstledighet, nedsättning av arbetstiden med en fjärdedel till dess att barnet fyller 8 år eller börjar i andra klass. - tillfällig föräldrapenning Värnpliktstjänstgöring Studier Förtroendemannauppdrag Närståendevård Läkarintyg Läkarintyg skall vid sjukfrånvaro lämnas till arbetsgivaren fr.o.m. den 8:e dagen. Löneutbetalning Lönen utbetalas den 27:e varje månad via Swedbank. Om den 27:e är en helgdag betalas lönen ut närmaste vardagen före. I december utbetalas lönen sista vardagen före julafton. Om du har månadslön får du lönen utbetalad innevarande månad. För timavlönad personal utbetalas lönen månaden efter intjänandemånaden.

5 5 Vi tillämpar inte förskottsbetalningar. Har du lönekonto i annan bank, kontakta Swedbank i god tid innan första utbetalningen för överföring. Du ska inte meddela kontonummer till arbetsgivaren oavsett vilken bank du tillhör. Medarbetarsamtal Medarbetarsamtal ska den anställde ha minst en gång per år med sin chef. I samband med detta upprättas/uppdateras utvecklingsplanen. Organisationsnummer Borgholms Kommun: Borgholm Energi AB: Borgholm Energi Elnät AB: Ölands Kommunalförbund: Personalhandbok Personalhandbok hittar du på vår interna hemsida i Bokhyllan. Här finns policydokument, information, blanketter och länkar till olika myndigheter. Personalklubben Trikumo Anställda som arbetar 40% eller mer är automatiskt medlemmar i personalklubben Trikumo och har tillgång till klubbens anordnade aktiviteter av olika slag. Vill Du veta mer om Trikumo kan du läsa vidare på interna hemsidan. PS Självservice/Lönerapportering PS Självservice är ett system för anställda att rapportera sin arbetstid, frånvaro, mertid/övertidsarbete samt resor. Den anställde erhåller en inloggning via personalavdelningen. Om problem med lösenord uppstår vid inloggning, ska IT-avd. tel kontaktas. Resa i tjänsten Anställda i Borgholms Kommun som reser i tjänsten skall sträva efter att välja det billigaste transportsättet. För resa i tjänsten finns kommunbilar som bokas genom bilbokningssystem som du finner på interna hemsidan. Har du frågor ang. bilbokningssystemet kontakta Servicecenter tel Skulle alla kommunbilar vara bokade så bryter en lång resa en kortare. Alternativ två är att använda sig av hyrbilar genom Liljas i Borgholm. Som sista alternativ får man använda egen bil men endast vid kortare sträckor på ca 8 mil (tur och retur). Viktigt att ta del av Resepolicy och Regler för kommunens bilar. Vid längre resor som innefattar andra färdmedel som tåg, buss eller flyg gäller vår reseservice. Kontakta Big Travel tel Även hotellbokningar ska ske genom Big Travel. Se mer på interna hemsidan: Bokhyllan/ Resor i tjänsten. Vid resor ska ett Travel Assistance Card medföras. Kortet är ett servicekort med viktiga telefonnummer om du skulle råka ut för skada. Kontakta ekonomiavdelningen tfn som tillhandahåller korten.

6 6 Rökning Vår kommun har antagit riktlinjer kring tobaksrökning som innebär att du inte får röka under arbetstid, i våra lokaler eller i våra fordon och inte i direkt anslutning till arbetsplatsen. Semester Semesterförmånerna regleras av våra avtal AB och Semesterlagen. Sekretess Tänk på att innehållet i sekretessbelagda handlingar inte får diskuteras eller överhuvudtaget nämnas för den som inte har med handlingarna att göra i tjänsten. Pratar man sekretessbelagda uppgifter till någon obehörig, vare sig det sker muntligt eller genom att handlingen lämnas ut, kan man göra sig skyldig till brott mot sekretesslagen och bli straffad för det enligt brottsbalken. Fråga din närmsta chef om vad som gäller på din arbetsplats. Servicecenter Numret till Servicecenter är 8500 när du ringer från fast telefon och 996 när du ringer från mobil. Ringer du från extern telefon är numret Använd alltid internnummer när du ringer inom kommunen. Servicecenter håller öppet vardagar , dag före röd dag Sjukdom Sjuk/friskanmälan ska göras till MedHelp på tel eller via webben (utgå från den interna hemsidan). Gäller all personal med månadslön. I förekommande fall ska även arbetsplatsen kontaktas, enligt separata riktlinjer på respektive arbetsplats. MedHelp meddelar Försäkringskassan om en medarbetares sjukdom fr.o.m. dag 15. Medarbetaren ska kontakta MedHelp och chef när en pågående sjukskrivning förlängs. Sjuklönen innebär att för: Dag 1 utges ingen sjuklön, karensdag Dag 2-14 i varje sjukperiod får du ersättning i form av sjuklön från arbetsgivaren med 80 % av lönen. Från dag 15 betalar försäkringskassan sjukpenning med 80 % av din anmälda inkomst. Dag utbetalas även 10 % i sjuklön av arbetsgivaren. Från dag kan ersättning enligt AGS-KL utges. Skattsedel/jämkning A skattesedel ska lämnas in omgående vid nyanställning. Telefon- TRIO Var noga med att koda din telefon eller meddela Servicecenter när du inte kan ta emot samtal; vid frånvaro pga. semester, sjukdom, tjänsteärende, lunch m.m. Det finns mycket information om TRIO Telefoni på interna hemsidan

7 7 Timavlönad Anställda med timlön som bokas via TimeCarePool ska inte lämna någon tidrapport. Övriga anställda med timlön lämnar tidrapport till närmaste chef efter månadens sista arbetspass eller rapporterar sina tider i PS Självservice. Tjänsteresa/Kurs Restiden till och från förrättningsställe, kurs, seminarium ersätts med färdtidsersättning, om den sker utanför ordinarie arbetstid och utanför kommungränsen. Rapportering sker i PS Självservice. Vid förrättning utanför Sverige rapporteras resa med blankett Reseräkning. Viktigt att styrka utlägg med kvitton i original. Traktamente kan erhållas vid endags- eller flerdygnsförrättning. Avmarkera de måltider som inte ingår i arrangemanget. Övertid utgår inte för konferens/kurs/seminarium. Underlag för utbetalning För att kunna garantera att inskickade underlag utbetalas till kommande löneutbetalningsdag måste underlaget vara personalavdelningen tillhanda senast datum enligt Årsplan som chef är informerad om. Utrikes tjänsteresa Utrikes resor ska godkännas av KSau. Vård av sjukt barn För anställda med månadslön ska sjuk/friskanmälan vid vård av barn göras till MedHelp telefon eller via webben (utgå från interna hemsidan). Den anställde anmäler själv till Försäkringskassan.

Personalguiden. Kumla kommun 2013-02-15

Personalguiden. Kumla kommun 2013-02-15 Personalguiden Kumla kommun 2013-02-15 A AFA AFA administrerar avtalsförsäkringar. En avtalsförsäkring är en anställningsförmån som bestäms i ett kollektivavtal, tecknat mellan arbetsgivarorganisationen

Läs mer

Arbeta i Enköpings kommun. vad gäller för dig som medarbetare?

Arbeta i Enköpings kommun. vad gäller för dig som medarbetare? Arbeta i Enköpings kommun vad gäller för dig som medarbetare? Innehåll Din arbetstid 4 Din anställning och lön 7 Ledig tid 9 Din hälsa På arbetsplatsen 11 12 Utanför arbetsplatsen 17 Foto, omslag: IBL

Läs mer

Arbeta i Enköpings kommun. vad gäller för dig som medarbetare?

Arbeta i Enköpings kommun. vad gäller för dig som medarbetare? Arbeta i Enköpings kommun vad gäller för dig som medarbetare? Innehåll Din arbetstid 4 Din anställning och lön 7 Ledig tid 9 Din hälsa På arbetsplatsen 11 12 Utanför arbetsplatsen 17 Foto, omslag: IBL

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL KARLSHAMNS KOMMUN!

VÄLKOMMEN TILL KARLSHAMNS KOMMUN! VÄLKOMMEN TILL KARLSHAMNS KOMMUN! Karlshamns Kommun Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret Rådhuset 374 81 Karlshamn Tfn 0454-811 30 Fax 0454-810 41 E-post: personal@karlshamn.se Internet: www.karlshamn.se

Läs mer

DU & SLU. Information till dig som är nyanställd vid SLU

DU & SLU. Information till dig som är nyanställd vid SLU DU & SLU Information till dig som är nyanställd vid SLU Reviderad september 2009 1 VÄLKOMMEN TILL SLU Häftet du nu håller i handen är en sammanställning av anställningsvillkor m.m. som gäller för anställda

Läs mer

Att arbeta i statlig tjänst. förmåner och villkor

Att arbeta i statlig tjänst. förmåner och villkor Att arbeta i statlig tjänst förmåner och villkor 4 Att arbeta i statlig tjänst förmåner och villkor Produktion: Arbetsgivarverket, 2006 3:e reviderade tryckningen Grafisk form: Ozelot Konsult AB Tryck:

Läs mer

Att vara personlig assistent

Att vara personlig assistent Handikappomsorgen Att vara personlig assistent 2006 Vad är personlig assistans? Personlig assistans är en av insatserna i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Med personlig assistans

Läs mer

ANSTÄLLD I FÖRSVARSMAKTEN

ANSTÄLLD I FÖRSVARSMAKTEN ANSTÄLLD I FÖRSVARSMAKTEN Försvarsmakten 2012 Formgivning och Illustration: FMLOG APSA Grafisk produktion, Stockholm ProdId: 120627-008 Anställd i Försvarmakten Foto: Försvarets mediaportal Tryck: Edita

Läs mer

Id: hr_001_200291_sv Version: K Säkerhet: Internt Datum: 2015-03-18 Sida: 2 av 55. Innehåll

Id: hr_001_200291_sv Version: K Säkerhet: Internt Datum: 2015-03-18 Sida: 2 av 55. Innehåll Sida: 2 av 55 Innehåll 1 Dokumentinformation...4 1.1 Syfte och målgrupp 4 1.2 Distribution 4 1.3 Versionshistorik 5 1.4 Referenser 5 1.5 Definitioner och förkortningar 5 1.6 Ändringsrutiner 6 1.7 Godkännande

Läs mer

Råd inför din föräldraledighet /Sveriges universitetslärarförbund

Råd inför din föräldraledighet /Sveriges universitetslärarförbund Sveriges universitetslärarförbund / Box 1227 / 111 82 Stockholm tel: 08-505 836 00/fax: 08-505 836 01 / e-post: kansli@sulf.se Råd inför din föräldraledighet /Sveriges universitetslärarförbund Innehåll:

Läs mer

Equmeniakyrkan. Personalhandbok. för nationellt och regionalt anställda inom Equmeniakyrkan 2014-09-01

Equmeniakyrkan. Personalhandbok. för nationellt och regionalt anställda inom Equmeniakyrkan 2014-09-01 Personalhandbok för nationellt och regionalt anställda inom Equmeniakyrkan 2014-09-01 0 Innehållsförteckning Equmeniakyrkans organisation Personalpolicy Lönepolicy Kollektivavtal och lokala tillämpningar

Läs mer

Du och din arbetsplats en sammanfattning av anställningsvillkoren vid Stockholms universitet

Du och din arbetsplats en sammanfattning av anställningsvillkoren vid Stockholms universitet Personalavdelningen Du och din arbetsplats en sammanfattning av anställningsvillkoren vid Stockholms universitet Ändringar t.o.m. juli 2013 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1 Anställning... 3 1.2 Tidsbegränsad

Läs mer

Om socialförsäkringen

Om socialförsäkringen Arbetsgivare Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar i Sverige. Den ger

Läs mer

Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor

Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor Version 2006-01-09 Innehåll I medborgarnas tjänst 4 Utvecklas med arbetet 5 Samverkan för en god arbetsplats 6 Arbetsmiljö och

Läs mer

Välkommen till Försäkringskassan

Välkommen till Försäkringskassan Arbetsgivare Välkommen till Försäkringskassan Den här broschyren tar upp delar av socialförsäkringen ur ett arbetsgivarperspektiv. Det handlar om ditt ansvar för dina anställdas hälsa och arbetsmiljö,

Läs mer

Almega STD Svensk Teknik och Design

Almega STD Svensk Teknik och Design Almega STD Svensk Teknik och Design Avtal om anställningsvillkor för företag inom STD Svensk Teknik och Design mellan Almega STD Svensk Teknik och Design och Sif/Civilingenjörsförbundet (CF)/Sveriges Arkitekter

Läs mer

Teknik- och serviceenhet/tes Ewa Fridén Tel. 08-400 50 432 Box 12854, 112 98 STOCKHOLM ewa.friden@tullverket.se - - Styrdokument Datum 2013-07-100 Dnr Dokumentnamn Mötes- och resepolicy Kategori Strategisk

Läs mer

Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem

Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem Foto Nina Hallin Fastställd av kommunfullmäktige 2001-09-24 Uppdaterad oktober 2013 Sid 2 - Regler och avgifter Förskola, Allmän förskola och Fritidshem

Läs mer

Du är erbjuden feriearbete i Höörs kommun under sommaren 2015!

Du är erbjuden feriearbete i Höörs kommun under sommaren 2015! 1 (8) Du är erbjuden feriearbete i Höörs kommun under sommaren 2015! Höörs kommun: Box 53 243 21 Höör Besöksadress: Södergatan 28 Höör Tel: 0413-280 00 Fax: 0413-207 41 kommun@hoor.se www.hoor.se www.facebook.com/hoorskommun

Läs mer

6903 Tele2 Sverige 2012-05-01 2013-04-30. Tjänstemannaavtalen

6903 Tele2 Sverige 2012-05-01 2013-04-30. Tjänstemannaavtalen 6903 Tele2 Sverige 2012-05-01 2013-04-30 Tjänstemannaavtalen Innehållsförteckning Avtal om allmänna anställningsavtal 3 1 Avtalets omfattning 3 2 Anställning 3 3 Allmänna åligganden 4 4 Bisyssla 4 5 Lön

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Praktiska frågor kring arbetsplatsen från A till Ö

Praktiska frågor kring arbetsplatsen från A till Ö Praktiska frågor kring arbetsplatsen från A till Ö Sociologiska institutionen finns i kvarteret Engelska parken, Humanistiskt centrum. Besöksadress: Sociologiska institutionen Thunbergsvägen 3H Tel: 018-471

Läs mer

Information om din anställning med anledning av konkurs

Information om din anställning med anledning av konkurs Information om din anställning med anledning av konkurs Här följer en kort sammanställning med information om de vanligaste löne- och anställningsfrågorna som kan uppkomma i samband med en konkurs. Experts

Läs mer

Vad händer OM JAG BLIR SJUK? Information om vilka regler som gäller vid sjukskrivning och rehabilitering.

Vad händer OM JAG BLIR SJUK? Information om vilka regler som gäller vid sjukskrivning och rehabilitering. Vad händer OM JAG BLIR SJUK? Information om vilka regler som gäller vid sjukskrivning och rehabilitering. 2014 Ditt eget ansvar Ditt eget ansvar Sjukanmäl dig Registrera i PS Självservice Sjukanmäl dig

Läs mer

Livsmedelsindustrin Livsmedelsavtalet med tilläggsavtal

Livsmedelsindustrin Livsmedelsavtalet med tilläggsavtal Livsmedelsindustrin Livsmedelsavtalet med tilläggsavtal 1 april 2013 31 mars 2016 Livsmedelsföretagen Livsmedelsarbetareförbundet Avtal som inte tagits med i avtalstrycket Överenskommelsen mellan SAF och

Läs mer

ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR Lernia. Giltighetstid: 2012-04-01 2013-03-31

ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR Lernia. Giltighetstid: 2012-04-01 2013-03-31 ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR Lernia 2012 2013 Giltighetstid: 2012-04-01 2013-03-31 Avtal som ej medtagits i avtalstrycket Avtalen återfinns där annat inte anges i särskilda avtalstryck. Avtal om ITP-S

Läs mer

ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR. Lernia. Giltighetstid: 2010-04-01 2012-03-31

ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR. Lernia. Giltighetstid: 2010-04-01 2012-03-31 ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR Lernia Giltighetstid: 2010-04-01 2012-03-31 Avtal som ej medtagits i avtalstrycket Avtalen återfinns där annat inte anges i särskilda avtalstryck. Avtal om ITP-S Avtal om tjänstegrupplivförsäkring

Läs mer

AVTAL Personlig assistans

AVTAL Personlig assistans AVTAL Personlig assistans Allmänna anställningsvillkor och löneavtal m m för anställda inom ersonlig assistans Arbetsgivarföreningen KFO Svenska Kommunalarbetareförbundet 1 juli 2012 31 juli 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

LATHUND FÖR ARBETSGIVARE I SOCIALA FÖRETAG

LATHUND FÖR ARBETSGIVARE I SOCIALA FÖRETAG LATHUND FÖR ARBETSGIVARE I SOCIALA FÖRETAG Lathund för arbetsgivare i sociala företag Författare Eva Carlsson Projektledare, Eva Carlsson Faktagranskning, Arbetsgivarorganisationen KFO Denna handbok är

Läs mer

AVTAL HYRESGÄSTFÖRENINGEN

AVTAL HYRESGÄSTFÖRENINGEN AVTAL HYRESGÄSTFÖRENINGEN Allmänna anställningsvillkor och löner m m för anställda inom Hyresgästföreningen och dess dotterbolag Arbetsgivarföreningen KFO Akademikerförbunden 201-10-01-201 -09-30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer