Försäljning av flygbiljetter över internet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Försäljning av flygbiljetter över internet"

Transkript

1 Försäljning av flygbiljetter över internet En studie om hur Scandinavian Airlines skulle kunna öka försäljningen av flygbiljetter via internet JAKOB CEDERCRANTZ Examensarbete Stockholm, Sverige 2012

2 Sales of flight tickets online A study on how Scandinavian Airlines can increase sales of flight tickets online JAKOB CEDERCRANTZ Master of Science Thesis Stockholm, Sweden

3 Försäljning av flygbiljetter via internet En marknadsundersökning om hur Scandinavian Airlines kan öka försäljningen av flygbiljetter via internet av Jakob Cedercrantz Examensarbete INDEK 2012:11 KTH Industriell teknik och management Industriell ekonomi och organisation 3

4 Sales of flight tickets online A study on how Scandinavian Airlines can increase sales of flight tickets online Jakob Cedercrantz Master of Science Thesis INDEK 2012:11 KTH Industrial Engineering and Management Industrial Management SE STOCKHOLM 4

5 5

6 Examensarbete INDEK 2012:11 Försäljning av flygbiljetter via internet - En marknadsundersökning om hur Scandinavian Airlines kan öka försäljningen av flygbiljetter via internet Jakob Cedercrantz Godkänt Examinator Handledare Examensarbete INDEK 2012:11 Henrik Blomgren Uppdragsgivare Scandinavian Airlines Martin Vendel Kontaktperson Magnus Zetterberg Sammanfattning Under de senare åren har försäljningen av flygbiljetter och hotell på internet ökat. Det har tillkommit många nya företag som etablerats som internetresebyråer. Företagen har tagit marknadsandelar från flygbolagens egna försäljningskanaler vilket har gjort att flygbolagen tappat kontakten med kunderna. Detta medför att flygbolagen får svårare att veta hur deras kunder reser och de kan heller inte få kontakt med dem om det händer något oförutsett. Syftet med denna rapport är att identifiera vilka parametrar som styr kunden att välja var flygbiljetten ska bokas och på det viset kunna ta fram förslag på konkreta förbättringsåtgärder som skulle kunna göra SAS hemsida till en mer konkurrenskraftig försäljningskanal. För att uppfylla målet med denna studie har en marknadsundersökning gjorts bland passagerare på Arlanda flygplats. Undersökningen var i form av en muntligt framförd enkät där samma frågor ställdes till flera utrikesresande under olika dagar och tider i veckan. 6

7 Resultatet av undersökningen visar att många kunder har låg lojalitet på internet. Valet av vilken aktör som kunderna väljer att boka sin flygbiljett beror oftast på priset. Av de respondenter som bokade sin flygbiljett hos en internetresebyrå gjorde 44 % det på en sida de aldrig bokat på förut. Respondenterna upplever dessutom ofta att det är billigare att boka sin flygbiljett på internetresebyråer och känner inget extra värde i att boka på SAS hemsida. Detta utgör ett visst hot mot SAS men samtidigt skapas möjligheter att utveckla och anpassa sidan efter kundens behov. En sambandsanalys visar att säkerheten att betala, snabbheten och enkelheten att boka en flygbiljett är de parametrar som ökar helhetsintrycket på sidan. SAS har ett lojalitetsprogram som kallas för EuroBonus där resenärer får poäng varje gång de reser med flygbolaget. Det senaste året har den Amerikanska internetresebyrån Expedia lanserat ett lojalitetsprogram. Kunderna som bokar sin SAS biljett på Expedia får både SAS Eurobonuspoäng och lojalitetspoäng som de kan utnyttja på Expedias hemsida. Dessa tjänster utgör ett hot mot SAS hemsida och försäljningen där kan minska om inte SAS utvecklar sitt Eurobonusprogram så att de kunder som handlar där får extra Eurobonuspoäng. SAS vill att de resenärer som åker med dem bokar sin flygbiljett på deras hemsida. De vill även att deras hemsida ska ge kunderna ett bra helhetsintryck av att vara en enkel plats att boka flygresor på. För att uppnå detta behöver de få mer information om kundernas bokningsbeteende. Slutsatserna av denna rapport är att SAS bör öka värdet för kunden i att boka sin flygbiljett på deras hemsida. De skulle till exempel kunna utveckla sitt lojalitetsprogram EuroBonus så att de kunder som bokar på hemsidan får extra bonuspoäng. De kan också satsa på att ha korta kampanjer med få destinationer under en begränsad tid. På grund utav tidsbegränsningen skulle det vara svårt för de personer som letar efter de billigaste biljetterna på en internetresebyrå att hitta dessa kampanjer. Det i sin tur skulle innebära att kunderna då måste besöka SAS hemsida. Är priserna tillräckligt attraktiva så kan SAS hemsida uppfattas som den billigaste kanalen i framtiden. Nyckelord: E commerce, internetresebyråer, OTA, SAS, marknadsundersökning, flyg 7

8 Master of Science Thesis INDEK 2012:11 Sales of flight tickets online - A study on how Scandinavian Airlines can increase sales of flight tickets online Jakob Cedercrantz Godkänt Examinator Handledare Examensarbete INDEK 2012:11 Henrik Blomgren Uppdragsgivare Scandinavian Airlines Martin Vendel Kontaktperson Magnus Zetterberg Abstract During the last few years, the airplane ticket sales have increased substantially. A lot of new companies have joined the market and established themselves as online travel agencies. The agencies have taken a significant market share from the airline company which has resulted in the airline companies loosing a lot of the consumer contact they used to have. The purpose of this report is to identify what parameters it is that lead the customers to choose where to buy airline tickets and by doing so be able to find ways to make SAS website more competitive. To fulfill the purpose of the report a face to face market survey has been done among passengers at Arlanda Airport. The survey has been performed all days of the week at several different times of the day. The result of the survey shows that many Internet customers are very disloyal and that the choice of channel mainly depends on the price. Out of the respondents who booked their ticket at an online travel agency 44% did it on a page they never booked at before. The respondents often feel that it is cheaper to book a flight on an online travel agency and do not feel any extra value in booking on the 8

9 SAS website. This information can be seen as a threat to SAS but also as an opportunity to develop and customize the website to suit customer needs. A correlation analysis shows that the payment security, speed and simplicity of booking an airline ticket are the top parameters that increase the overall impression of the page. SAS has a loyalty program called EuroBonus where travelers get points every time they travel with the airline. This last year the American Internet travel agency Expedia has launched a loyalty program. Customers who book their SAS ticket at Expedia receive both SAS EuroBonus points and loyalty points to use at the Expedia website. These kinds of services can be seen as a threat and might lead to SAS falling behind in sales and even lose customers unless they join the trend and develop their loyalty programs on their own website. SAS would like the travelers flying with them to book the flight at their website. They also want the website to make a good impression being satisfying and easy to use when buying airplane tickets. To make this happen they need more information about the booking habits of their customers. The findings of this report is that SAS should add value for the customer who book their ticket on the SAS website. They could for example develop the Eurobonus loyalty program so that customers who book tickets on the website get extra bonus points. SAS can also try having short campaigns with only a few destinations during a limited period. Because of the time limitation it would be difficult for those who are searching for the cheapest tickets at an online travel agency to find these campaigns. This would mean that costumers will have to visit the SAS website. If the prices are attractive enough the SAS website might be perceived as the least expensive channel in the future. Key words: E commerce, online travel agencies, OTA, SAS, market research, air travel 9

10 Tack till Jag vill tacka min handledare vid KTH Martin Vendel och examinator Henrik Blomgren som hjälpt mig genom hela arbetsprocessen. Jag vill också utfärda ett stort tack till min handledare Magnus Zetterberg på SAS som sett till att jag fått all hjälp jag behövt från SAS, varit delaktig i arbetet och stöttat mig genom hela processen. Jag vill dessutom tacka hela avdelningen E commerce and Distribution på SAS för deras hjälp i arbetet och för en trivsam och rolig tid tillsammans med dem. Till sist vill jag tacka Karl Eklund, Andreas Lihv, Martin Wassborn, Anne Marie Öfverbäck och Henrik Petersson för deras hjälp i arbetet. 10

11 Innehållsförteckning Sammanfattning... 6 Abstract Inledning Bakgrund Historia Skandinaviska onlinemarknaden Scandinavian Airlines Värden i att boka på SAS hemsida Star Alliance Onlineresemarknadens prognoser Online Travel Agencies Expedia Metasökning Uppdragsbeskrivning Uppdragsbeställaren Syfte Problemställning Avgränsningar Metod Marknadsundersökning Intervjufrågorna Genomförandet av undersökningen Plats Intervjuaren Tider Analys av resultat Segmentering Sambandsanalys Metoddiskussion Litteraturstudie

12 5.1. Segmentering Marknadsundersökning Kvalitativ eller kvantitativ Enkät Urval Lojalitet Lojalitet hos resebyrån Ticket Försäljning i fysiska butiker och i internetbutiker International Air Transport Association Flygbranschens kris år Faktorer som påverkar resenärerna att välja flygbolag Lågkostnadsbolag påverkan i flygbranschen Global distribution system Relation mellan flygbolag och internetresebyråer Från behov till bokning Fritidsresenärer alla ålderskategorier Ungdomar Familjer Seniorer Affärsresenärer Resultat & Diskussion Del 1, Allmänna sakfrågor Del 2, bokningsfrågor Del 3, frågor om bokningssidor Frågor om sidan som respondenten bokade på SAS hemsida VS OTA, andra flygbolag Slutsats och rekommendationer Kundens viktigaste värden när en flygbiljett bokas SAS hemsida i förhållande till andra aktörers hemsidor Förslag på hur SAS kan öka försäljningen på deras hemsida Inget värde i att boka på hemsidan Lojalitet Dynamisk hemsida Marknadsföring

13 Betalningssätt Sambandsanalys Hotellpaket Svårighet att implementera/värde för kund Diskussion och förslag på framtida studier Källförteckning Böcker Artiklar, rapporter och interna dokument Webbsidor Intervjuer Bilaga

14 1. Inledning Bokningen av flygbiljetter via internet är något som ökat under de senaste åren. Innan internet blev tillgängligt för gemene man bokades flygbiljetterna via telefon hos flygbolag och resebyråer eller direkt över disk. I och med att internet utvecklades startade flygbolagen egna hemsidor där kunderna bokade sina flygbiljetter. Resebyråerna började också med försäljning via internet och nya företag startades också med att enbart sälja biljetter via internet. Den största delen av de nystartade företagen är internetresebyråer. För att kalla sig internetresebyrå ska onlineförsäljningen vara minst 80 % av bolagets totala försäljning. (SAS E commerce Strategy ) Numera finns alla flygbolag på internet och de konkurrerar samtidigt som de samarbetar med de nya internetresebyråerna. Internetresebyråerna säljer flygbolagens biljetter vilket innebär att de har en nära relation med varandra samtidigt som flygbolagens hemsida konkurrerar med internetresebyråerna om resenärerna som ska boka en flygbiljett. Den senaste trenden inom flygbiljettssökning är en så kallad metasökning. Metasökning är en prisjämförelsesida som undersöker vilken internetresebyrå som säljer den billigaste biljetten. Konkurrensen mellan internetresebyråerna ökar och kundernas prisfokusering har gjort att flygbiljetter ibland sålts med förlust. I detta arbete har en marknadsundersökning gjorts för att ta reda på hur SAS skulle kunna öka försäljningen av flygbiljetter via sin egen hemsida. 2. Bakgrund I detta kapitel beskrivs bakgrunden till arbetets frågeställning. Kapitlet börjar med att beskriva lite historisk empiri om resemarknaden. Kapitlet omfattar också onlineresemarknaden, Scandinavian Airlines och internetresebyråer Historia Hur resenärer bokar sina resor är något som under de senaste 15 åren förändrats betydligt. Innan internet blev tillgängligt för allmänheten bokades flygbiljetter, hotell och hyrbilar per telefon eller över disk. Det var både flygbolagen själva och resebyråerna som stod för försäljningen. Priserna för att flyga var högre än idag och det fanns betydligt färre lågkostnadsbolag. Detta har gjort att konkurrensen de senaste åren har ökat. I takt med att internet växte satsade flygbolag och hotellverksamheten på att sälja biljetter och hotellrum online. Bolagen öppnade egna webbutiker och onlineförsäljningen blev populär, vilket gjorde att flygbolagen och hotellen fick bättre koll på vilka deras kunder var och hur deras beteende såg ut. Detta ledde till att leverantörerna fick en bra överblick över vilka resemönster kunderna hade och de kunde segmentera dem och marknadsföra sig på ett effektivare sätt. Samtidigt startades nya företag som enbart satsade på att sälja sina produkter online. I resebranschen kallas de resebyråer som säljer minst 80 % av sina produkter online för Online Travel Agencies och har förkortningen OTA. (Eurostat, 2010) Idag är det OTA som har lyckats bäst med att få kunderna att boka på deras sidor medan de traditionella resebyråernas internetsatsningar inte varit lika framgångsrik. 14

15 2.2. Skandinaviska onlinemarknaden I Sverige, Norge och Danmark omsatte resemarknaden 11,8 miljarder euro Omsättningen via internet uppgick till 45 % som är det högsta i Europa. Trots att det är högst i Europa så ökar internetförsäljningen fortfarande. Under 2009 sökte 75 % av alla Skandinaver efter någon sorts produkt eller tjänst på internet minst en gång under tre månader. Av dessa köpte 65 % en produkt eller fler. Hälften av alla de produkterna som köps via internet är resor eller hotell. (Eurostat, 2010) År 2009 stod flyg för 41 % av onlineförsäljningen direkt från flygbolagens hemsidor. År 2012 tros detta ska ha ökat till 45 %. Dock tros inte ökningen gälla de traditionella flygbolagen utan endast lågprisbolagen. Detta beror på att det är lågprisbolagen som växer mest och vissa av dem endast säljer sina biljetter via sin egen hemsida. (Eurostat, 2010) På den skandinaviska onlinemarknaden säljs 49 % av flygbiljetter, hotellrum och hyrbilar direkt av leverantörerna medan resterande del säljs via en internetresebyrå eller Tour Operator. I Tour Operator ingår charterbolag och mindre resebyråer som till exempel säljer temaresor till Afrika eller paketresor till alperna. Anledningen till att det är 49 % som säljs direkt av leverantörerna är att vissa lågkostnadsbolag (till exempel Ryanair och Norwegian) endast eller till stor del säljer sina flygbiljetter på sin egen hemsida. (Eurostat, 2010) I figur 1 syns onlineresemarknaden i Skandinavien. Traditionella flygbolag, lågkostnadsflygbolag, hotell, tåg och hyrbil motsvarar tillsammans 49 %. Vilket innebär att 40 % av onlineresemarknadens totala omsättning säljs direkt från leverantören. OTA och Tour operator säljer både flyg, hotell och hyrbilar. 20% OTA 31% Tradikonal Airline 3% Low cost carrier 10% Hotel Rail 7% 13% Car Rental Tour Operator 16% Figur 1: Försäljningsandelar på den Skandinaviska onlineresemarknaden 2009 som totalt omsatte 5246 miljoner euro. (PhoCusWright, 2010) Innan internet slog igenom fanns ingen av de resebyråer som idag kallas för Online Travel Agencies på marknaden utan alla startade som webbaserade resebyråer. Sedan dess har de vuxit och hade 2009 en marknadsandel på 14 % av den totala resemarknaden i Skandinavien och 31 % av onlineresemarknaden. I resemarknaden ingår flyg, tåg, hotell och biluthyrningsföretag samt alla andra former av reseföretag. (PhoCusWright, 2010) Figur 2 visar hur omsättningen sett ut 2008 och , 2011 och 2012 är prognostiserade och enligt prognosen kommer OTA omsättning öka mer än flygbolagens. 15

16 Onlinemarknaden Millioner euro Totala onlinemarknaden OTA Tradikonella flygbolag Lågkostnadsflygbolag (P) 2011 (P) 2012 (P) Figur 2: Totala onlinemarknaden, lågkostnadsflygbolagen och de traditionella flygbolagens utveckling i miljoner euro är prognostiserade. (Phocoswright, 2010) Internetresebyråerna säljer flygbiljetter från de flesta flygbolag som finns. Flygbolagen vill att internetresebyråerna säljer så många av bolagets biljetter som möjligt. Samtidigt konkurrerar de med varandra eftersom båda aktörerna vill sälja samma produkt och både vill ha en relation med sina kunder. Flygbolagen hade helst sålt alla sina biljetter själva, men inser de fördelar som kunden ser hos en OTA. (Karl Eklund, 2011) Eftersom vissa internetresebyråernas omsättning till största del är flygbiljetter så är de helt beroende av flygbolagen och ser därför SAS hemsida som en konkurrent. I avtalen står det att SAS inte får sälja biljetter billigare på sin egen hemsida än vad de gör till internetresebyråerna. Däremot får internetresebyråerna sälja SAS flygbiljetter till vilket pris som helst vilket gör att de ibland säljer biljetter billigare med risk för förlust på flygbiljetten. Den stora tillväxt som internetresebyråerna har beror till stor del på att de svarar mot kundbehovet att jämföra och förenkla. Kunden får en överblick av det totala utbudet inom flyg och hotell, hyrbil på just de resmål som är aktuella. Eftersom internetresebyråerna har avtal med de stora distributionssystemen (GDS:er, Amadeus, SABRE, Travelport) så ser kunden snabbt vilka bolag som flyger till önskat resmål, samt vilka flygbolag som snabbast och billigast tar kunden dit. Många OTA:er har dessutom direkta distributionsavtal med lågkostnadsflygbolag för att även få med deras avgångar i sitt urval. (Karl Eklund, 2011) Figur 3 visar priset för en tur och returresa från Stockholm till Singapore den 29 december till 10 januari på Lufthansas hemsida. Figur 4 visar en identisk resa på Travellinks hemsida. På Travellink kostar biljetten 4349kr om kunden betalar via internetbanken och på Lufthansas hemsida 4466kr Skillnaden mellan dem är alltså 117kr. 16

17 Figur 3 Visar priset för en tur och returbiljett mellan Stockholm Singapore. Flighterna är identiska med figur 4. Figur 4 visar priset för en tur och returbiljett mellan Stockholm Singapore. Flighterna är identiska med figur 3. En annan fördel som internetresebyråerna har är att deras kunder kan boka en tur och retur resa med olika bolag på de olika sträckorna. Även vid byten under utresa eller returresa kan de kombinera olika flygbolag. Trots det så säger ETI VD Ralph Axelsson att två tredjedelar av deras kunder går in och bokar flygbiljetterna direkt av flygbolagen. 17

18 Den hårda konkurrensen mellan olika OTA och flygbolag har gjort att OTA sålt flygbiljetter med förlust. Det i sin tur har lett till att det i vissa fall varit billigare att boka en flygbiljett hos en internetresebyrå istället för av flygbolaget direkt. Internetresebyråerna vet om att ett antal procent av deras kunder samtidigt bokar hotell, hyrbil eller lägger till en försäkring och gör sina vinster på dessa tjänster eftersom marginalen för flygbiljetter är lägre. (Karl Eklund, 2011) För cirka tio år sedan kunde flygbolagen ta flera tusen kronor för en flygresa på ungefär en timma. Under de senaste åren har det tillkommit en rad olika lågkostnadsbolag som tryckt ner priserna med över 50 %. Deras inverkan på flygbranschen och de olika internetresebyråernas fokus på att hitta den absolut billigaste flygbiljetten har gjort att kunderna idag är mycket prismedvetna och gör allt för att hitta lägsta pris. Eftersom flygpriset kraftigt har minskat har marginalerna på flygbiljetter minskat hos både flygbolagen och internetresebyråerna. Människor vill idag lägga så lite pengar som möjlighet på flyget för att istället kunna boka ett finare hotell på destinationen. (Intern projektstudie SAS, 2010) 2.3. Scandinavian Airlines Scandinavian Airlines (SAS) är marknadsledande i samtliga tre skandinaviska länderna. År 2010 flög 25,2 miljoner passagerare med SAS till 127 destinationer i över 30 olika länder. Den totala marknadsandelen i Skandinavien inklusive Finland var 37 % år 2009 och den högsta marknadsandelen var i Norge. Försäljningen på SAS egna hemsida stod för 21 % av SAS totala försäljning 2007 och har fram till 2010 ökat till 26 %. Av de resenärer som sitter på ett SAS flygplan har 34 % bokat sin biljett på SAS hemsida. Anledningen till att den procentsatsen är högre än procentandelen för försäljningen är att den genomsnittliga intäkten är lägre av de som boka på SAS hemsida. Det beror på att det oftast är fritidsresenärer som bokar sina biljetter på SAS hemsida. Genomsnittsintäkten för en fritidsresenär är lägre än för en businessresenär eftersom fritidsresenären bokar oftast en biljett långt innan avgångsdagen och som dessutom inte är återbetalningsbar. Businessresenären bokar oftast närmare inpå avresedatum och då är biljetterna dyrare. (SAS E commerce Strategy ) Värden i att boka på SAS hemsida SAS marknadsför och erbjuder kunderna som bokar sin flygbiljett på SAS hemsida 24 timmars öppet köp på alla flygbiljetter. Efter undersökningar på Travellink, Expedia, och ETI hemsidor erbjuds inte samma eller någon liknande tjänst. På SAS hemsida går det också att göra namnändringar och av och ombokningar på biljetterna för en självkostnad.(sas.se, 2011) Det är också så att kunder som bokat sin flygbiljett på SAS hemsida lättare får hjälp om någon oförutsedd händelse inträffar.(ralph Axelsson, 2011) 18

19 2.4. Star Alliance SAS är medlem i flygplansalliansen Star Alliance tillsammans med flygbolag över hela världen. För att vara med i alliansen krävs att flygbolagen uppfyller vissa kriterier. Syftet med alliansen är att kunna erbjuda kunderna flygresor världen över på samma biljett. Det innebär att resenärerna kan göra flera byten mellan olika flygbolag men ändå boka endast en biljett och dessutom går väskan direkt till slutdestinationen. Alliansen har ett lojalitetsprogram där resenärerna får poäng när de åker med något av bolagen som ingår. Varje flygbolag har ett bonuskort med bonusmedlemmar och SAS bonuskort heter Eurobonus. Det har ingen betydelse vem som betalat resan eller var den är köpt utan det är resenären som utnyttjar resan som får poängen. Är det en dyrare biljett får kunden mer poäng än om biljetten är billig. Poängen kan sedan lösas in till nya flygresor inom alliansen. Resenärerna kan inte växla in poängen mot pengar att handla flygbiljetter för utan ett visst antal poäng motsvarar till exempel en resa inom Norden. SAS erbjuder också kunden att köpa andra produkter än flygbiljetter. På SAS hemsida finns en Eurobonusshop där kunderna kan köpa allt ifrån presentkort i affärer till kläde, heminredning och elektronik. (SAS, 2011) 19

20 2.5. Onlineresemarknadens prognoser I figur 5 syns försäljningen för de traditionella flygbolagen i Skandinavien. De två graferna visar den totala försäljningen och försäljningen via flygbolagens egna hemsidor. Figur 6 visar lågkostnadsflygbolagens försäljning i Skandinavien. Vid en jämförelse mellan figur 5 och 6 är skillnaden mellan hur bolagen distribuerar biljetterna stor. Vissa av lågkostnadsbolagen säljer enbart biljetter via deras egen hemsida TradiDonella flygbolag i Skandinavien Miljoner euro Flygbolagens hemsidor Totala försäljningen (P) 2011 (P) 2012 (P) Figur 5: Diagrammet visar försäljningen av flygbiljetter i miljoner euro hos de traditionella bolagen i Skandinavien. Den blåa linjen är försäljningen på flygbolagens egna hemsidor och den röda linjen är flygbolagens totala försäljning. År är prognostiserade. (Eurostat, 2010) Miljoner euro Lågkostnadsflygbolag (P) 2011 (P) 2012 (P) Flygbolagens hemsidor Totala försäljningen Figur 6: Diagrammet visar Skandinaviens lågkostnadsflygbolags försäljning i miljoner euro. Den röda linjen är den totala försäljningen och den blåa linjen är den totala försäljningen som flygbolagen säljer på sin egen hemsida. År är prognostiserade. (Eurostat, 2010) 20

21 2.6. Online Travel Agencies I Sverige finns det ett stort antal olika varumärken som säljer flygbiljetter, hotell och hyrbilar. Några av de vanligaste är Travelpartner, Travelstart, Seat24, Flygvaruhuset och Supersavertravel. Det som kunden oftast inte vet är att alla dessa nämnda webbplatser ägs av ett och samma företag, European Travel Interactive. Företaget har under de senaste åren köpt upp de flesta av aktörerna och på det viset blivit ledande aktör på den skandinaviska onlineresemarknaden. Resenärer som ska boka en resa besöker ofta de olika sajterna och försöker hitta den billigaste resan. Företaget bakom webbsidorna justerar priserna så att sidorna inte visar exakt samma pris. European Travel Interactive (ETI) är den största aktören på den skandinaviska marknaden. Bolaget har en marknadsandel på 51 % i Skandinavien och är verksam i sex olika länder med sammanlagt 31 olika varumärken. (ETI, 2011) Figur 7 visar de större aktörerna på den skandinaviska onlineresemarknaden. Längst till vänster är ETI som har en marknadsandel på ungefär 50 %. Opodo som äger den svenska sidan Travellink är en av de större internetresebyråerna i Sverige. Expedia, Travelocity, och Orbitz är de tre största aktörerna i USA. Travelocity har den svenska sidan Resfeber och Orbitz äger den svenska sidan Mr Jet. Figur 7: Bilden visar 5 olika företag som står för över 80 % av internetresebyråernas försäljning i Skandinavien. (Andreas Lihv, 2011) Eftersom sättet att boka flygbiljetter förändrats under de senaste åren är det svårt att veta hur försäljningen kommer att se ut i framtiden. Under en paneldebatt på resemässan TUR i Göteborg fick ETI VD Ralph Axelsson frågan om han var orolig för de stora Amerikanska jättarna Expedia, Travelocity och Orbitz skulle ta marknadsandelar av ETI. Han svarade att han inte var särskilt orolig över deras satsningar i Skandinavien men däremot så oroar han sig för att Google ska ge sig in i resebranschen. Om några år kanske vi kan Googla flyg Stockholm New York och så kommer den billigaste förslaget upp direkt på Googles hemsida. Ralph berättade också att ETI största svaghet är att de inte har några lojala kunder. Det finns inga lojala kunder i internetvärlden (Ralph Axelsson, 2010) Trots det ser Ralph ljust på framtiden och tror inte att ETI kommer tjäna mindre pengar i framtiden. 21

22 En svaghet som ETI har är enligt Ralph att servicen inte är så bra när det sker oförutsedda händelser. Han menar att de har svårt att hjälpa alla kunder samtidigt när flera flygplan ställts in till exempel på grund av att en flygplats stängt. Ralph tycker dock att ETI har bra service på andra sätt och menar att kunderna enkelt hittar den billigaste flygbiljetten, flödet går snabbt och bokningsprocessen är enkel. Ralph berättar också att bokandet av flygbiljetter skiljer sig mycket. Vissa kunder letar i tre minuter innan de bokar medan andra kan sitta och leta i tre dagar Expedia Expedia är den största Amerikanska internetresebyrån och driver bland annat webbsidorna expedia.com, hotels.com, booking.com och tripadvisor.com. Expedia startades 1996 och hade 2010 en omsättning på 3,348 miljarder dollar. Bolaget finns i 20 länder runt om i världen och har 8900 anställda. (Expediainc.com, 2011) Under våren 2011 lanserade Expedia som första internetresebyrå i världen ett lojalitetsprogram för sina kunder. Lojalitetsprogrammet ger de lojala kunderna värdecheckar att handla flygbiljetter och hotell för i deras webbutik. För varje dollar du spenderar på flyg, hotell, hyrbil eller aktivitet för du 1 poäng. Om kunden köper en paketresa med både flyg hotell och hyrbil får kunden tre poäng för varje dollar som paketet kostade. Om en paketresa kostar 1000 dollar får kunden 3000 poäng. När du samlat ihop 3500 poäng kan du växla in det mot en värdecheck som kunden kan handla för hos Expedia. Som mest kan lojalitetsprogrammet ge 8 % av ordinarie priset. (Expedia, 2011) I figur 8 visas en bild över hur lojalitetsprogrammet fungerar. Figur 8: Expedias lojalitetsprogram (www.expedia.com, 2011) 22

23 2.7. Metasökning Metasökning är något som under det senaste året ökat inom resebranschen. Det är prisjämförelsesida där kunden söker efter vilken aktör som säljer en viss produkt billigast. Besökaren fyller i när och var resan ska ske. Sedan genomförs en sökning på olika internetresebyråerna för att hitta den billigaste flygbiljetten. Metasökningssidorna har oftast inte länkat direkt till flygbolagen utan det är internetresebyråerna som visas resultatlistan. I resultatlistan finns oftast alla de olika webbutikerna som säljer biljetter mellan destinationerna. Figur 9 visar vilka olika internetresebyråer som webbsidan flygresor.se hämtar priser ifrån Figur 9: Bilden visar en metasökning på sidan flygresor.se. Här syns att sökmotorn letar efter flygbiljetter på 21 olika internetresebyråer Priset i metasökningen kan vara lägre än priset som anges när du kommit in på resebyrån och detta beror enligt flygresor.se på att de billigaste priserna sålt slut eller har priserna ändrats under de senaste timmarna.(www.flygresor.se, 2011) De största metasökningssidorna i Skandinavien är Momondo (Danmark), Finn.no (Finland), Destination.se (Norge och Sverige) och flygresor.se (Sverige). (Eurostat, 2010) Anledningen till att metasökningarna blivit populärt är att de omfattar många resebyråer vilket gör att kunden sparar tid jämfört med att söka igenom alla olika internetresebyråer. (Karl Eklund, 2011) Kunden får snabbt upp vilken resebyrå som säljer den billigaste flygbiljetten och på det viset slipper kunden gå in och söka efter samma resa på olika internetresebyråer. (www.flygresor.se, 2011) 23

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Planering av flygtrafik

Planering av flygtrafik Planering av flygtrafik Fö 6: Flygbolag Ekonomiska strategier och styrning Tobias Andersson Granberg Källa: Abdelghany & Abdelghany (2010) 2014-09-16 Tobias Andersson Granberg 2 Produkten Vad säljer flygbolaget?

Läs mer

MANUAL BOKNINGAR I BIG BUSINESS ONLINE (BBO)

MANUAL BOKNINGAR I BIG BUSINESS ONLINE (BBO) 1 INNEHÅLL Logga in... 2 Boka Flyg... 4 Sittplats ombord... 5 Avsluta bokning... 7 Boka flera resenärer samtidigt... 8 Hotellbokning... 9 Marktransport... 11 Tågbokning... 16 Sittplatsbokning... 19 elektronisk

Läs mer

Dina rättigheter som flygpassagerare i EU

Dina rättigheter som flygpassagerare i EU Flygresenär inom EU Dina rättigheter som flygpassagerare i EU I dag flyger vi mer än någonsin. Skillnaden är stor om man jämför med hur det såg ut för bara tjugo år sedan. Den stora ökningen medför ibland

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Inst. för IT / MDI, Stefan Blomkvist 2003-11-21 Användarcentrerad systemdesign, ht03 Inlämningsuppgift 2

Inst. för IT / MDI, Stefan Blomkvist 2003-11-21 Användarcentrerad systemdesign, ht03 Inlämningsuppgift 2 Inst. för IT / MDI, Stefan Blomkvist 2003-11-21 Användarcentrerad systemdesign, ht03 Inlämningsuppgift 2 Kommentarer på inlupp 2 Användningsfall Här kommer några allmänna kommentarer på inlupp 2. /Stefan

Läs mer

Att boka företagsresan på nätet är ingen stor affär. Men lönsam. resor på nätet

Att boka företagsresan på nätet är ingen stor affär. Men lönsam. resor på nätet Att boka företagsresan på nätet är ingen stor affär. Men lönsam. resor på nätet Att boka företagsresan på internet kan spara stora pengar. Om man gör det. Hos Travellink bokas 8 av 10 företagsresor via

Läs mer

Nätstudie Resebranschen 2009 Peter Hellman pwh@telia.com 0709-503878

Nätstudie Resebranschen 2009 Peter Hellman pwh@telia.com 0709-503878 Nätstudie Resebranschen 2009 Peter Hellman pwh@telia.com 0709-503878 2009-08-03 Alf Hedlund & Peter Hellman 1 AFFÄRSRESOR Reseindustrins affärsområden 2007 Total omsättning 236 miljarder Sysselsätter 160

Läs mer

Planering av flygtrafik

Planering av flygtrafik Fö 8: Flygbolag Ekonomiska strategier Tobias Andersson Granberg Källa: Abdelghany & Abdelghany (2010) 2015-09-24 Tobias Andersson Granberg 2 Produkten Vad säljer flygbolaget? Flygstolar Fraktutrymme Egenskaper

Läs mer

Stockholmsregionens tillgänglighet 2014. Swedavia

Stockholmsregionens tillgänglighet 2014. Swedavia Stockholmsregionens tillgänglighet Swedavia 13 10 januari februari 2015 Copenhagen Economics uppdrag Copenhagen Economics har av Swedavia ombetts analysera Stockholmsregionens tillgänglighet. Beräkningarna

Läs mer

Swedavias resvanebarometer. Kvartal 1, 2011. Sammanfattande kommentar:

Swedavias resvanebarometer. Kvartal 1, 2011. Sammanfattande kommentar: Swedavias resvanebarometer Kvartal 1, 2011 Sammanfattande kommentar: Den totala ökningen av privat- samt affärsresor inom och utom Sverige ökade under det första kvartalet 2011 med 9 procent. I denna rapport

Läs mer

Översyn av index för utrikes flygresor

Översyn av index för utrikes flygresor STATISTISKA CENTRALBYRÅN Pm till nämnden för KPI 1(5) Översyn av index för utrikes flygresor För information Efter en översyn har det internt beslutats att ändra vissa delar av KPIundersökning för utrikes

Läs mer

Att byta resebyrå är ingen stor affär. Men bra.

Att byta resebyrå är ingen stor affär. Men bra. Att byta resebyrå är ingen stor affär. Men bra. Ta kontrollen över affärsresan! Travellink det moderna alternativet Vår främsta ambition är att våra kunder total kontroll över hela resehanteringen. Enkelhet

Läs mer

NU STARTAR VI VÅR NYA RESA 4EXCELLENCE 4EXCELLENCE

NU STARTAR VI VÅR NYA RESA 4EXCELLENCE 4EXCELLENCE NU STARTAR VI VÅR NYA RESA 4EXCELLENCE 4EXCELLENCE Ditt arbete inom SAS är som en resa. Varje tid erbjuder sina utmaningar. Frågorna vi brottas med är ofta de samma Hur uppfyller vi kundernas behov bättre?

Läs mer

EN FLYGSKATTS EFFEKTER PÅ RESANDET OCH SVENSK EKONOMI

EN FLYGSKATTS EFFEKTER PÅ RESANDET OCH SVENSK EKONOMI UTREDNINGSTJÄNSTEN Anders Linnhag Tfn: 08-786 4956 PM 2013-02-26 Dnr 2012:1161 Komplettering EN FLYGSKATTS EFFEKTER PÅ RESANDET OCH SVENSK EKONOMI 1) Hur skulle en flygskatt påverka flygresandet och svensk

Läs mer

Obemannade flygplan. Namn: Hampus Hägg. Datum: 2015-03-02. Klass: TE14B. Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik

Obemannade flygplan. Namn: Hampus Hägg. Datum: 2015-03-02. Klass: TE14B. Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik Namn: Hampus Hägg Obemannade flygplan Datum: 2015-03-02 Klass: TE14B Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik Handledare: David, Björn och Jimmy Abstract In this task I ve been focusing on unmanned

Läs mer

TRAVEL ONLINE ANVÄNDARGUIDE

TRAVEL ONLINE ANVÄNDARGUIDE TRAVEL ONLINE ANVÄNDARGUIDE INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 3 1.1 KORTFATTAT OM APPLIKATIONEN... 3 1.2 ATT KOMMA IGÅNG... 3 2. TRAVEL ONLINE... 4 2.1 STARTSIDAN I TRAVEL ONLINE... 4 2.2 ATT GÖRA EN

Läs mer

Det finns butiker, restauranger och service både före och efter. I SkyCity finns även banker, apotek, hotell och konferensanläggningar.

Det finns butiker, restauranger och service både före och efter. I SkyCity finns även banker, apotek, hotell och konferensanläggningar. Lektion 20 SCIC 21/02/2014 TEMA: TRANSPORT OCH RESOR: flyget A. Ordförråd: flyget SAS och Malmö Aviation plockar fler poäng än Norwegian i säkerhetskategorin. Men ingen av dem finns med på Airline Ratings

Läs mer

Tidningsannonser. E-mail. Sms. Events. Sociala medier. Diskussionsgrupper. Bannerannonsering med DM-princip. Undersökningar. Sök

Tidningsannonser. E-mail. Sms. Events. Sociala medier. Diskussionsgrupper. Bannerannonsering med DM-princip. Undersökningar. Sök Vilka kanaler pratas det mest om? E-mail Tidningsannonser Sms Events Sociala medier Diskussionsgrupper Bannerannonsering med DM-princip Sök LinkedIn, Twitter, Facebook mfl Undersökningar 1 Vad tycker jag?

Läs mer

Odd Roar Øgård. Ditt bokningsnummer: AZD4QP5. MrJet Sverige [Kundservice@mrjet.se] Sendt: 23. mars 2008 21:07 Til: Fra: oddroar@mesterteknikk.

Odd Roar Øgård. Ditt bokningsnummer: AZD4QP5. MrJet Sverige [Kundservice@mrjet.se] Sendt: 23. mars 2008 21:07 Til: Fra: oddroar@mesterteknikk. Odd Roar Øgård Fra: MrJet Sverige [Kundservice@mrjet.se] Sendt: 23. mars 2008 21:07 Til: oddroar@mesterteknikk.no Emne: Din bokning hos MrJet Ditt bokningsnummer: AZD4QP5 Hej OddRoar, Tack för din bokning!

Läs mer

Rapport elbilar Framtidens fordon

Rapport elbilar Framtidens fordon Teknikprogrammet Klass TE14. Rapport elbilar Framtidens fordon Namn: Joel Evertsson Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about electric car. We have worked with future vehicles and with this report

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Handel på nätet. & Konvertering. Prestationsbaserad Marknadsföring från första annonsvisningen till sista klicket. tradedoubler.

Handel på nätet. & Konvertering. Prestationsbaserad Marknadsföring från första annonsvisningen till sista klicket. tradedoubler. Handel på nätet & Konvertering Prestationsbaserad Marknadsföring från första annonsvisningen till sista klicket Europas shoppare vänder sig först till prestationsbaserade marknadsföringskanaler när de

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Kundundersökning mars 2013

Kundundersökning mars 2013 Operatör: Trafikslag: Sträcka: Destination Gotland Färja Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

Vägledning för Flyg utrikes

Vägledning för Flyg utrikes Sid 1 (6) 2013-06-03 Vägledning för Flyg utrikes Allmänna kommentarer Word-mallen är ful, försök hitta en bättre www.avropa.se borde alltid vara en hyperlänk Hänvisningar inom dokumentet ska vara korsreferenser

Läs mer

Reseguide till London

Reseguide till London Reseguide till London Alla nödvändigheter för din London resa Nicholas Harrison Vill du åka till London utan att spendera allt för mycket pengar? Denna guide hjälper dig boka alla nödvändigheter för en

Läs mer

Sammanställning av enkät och framtida resande från Linköping City Airport

Sammanställning av enkät och framtida resande från Linköping City Airport Sammanställning av enkät och framtida resande från Linköping City Airport Syftet med den tidigare utskickade enkäten är att skapa ett fördelaktigt samarbete med Linköping City Airport för alla medlemsföretag

Läs mer

Connecting ecommerce and Digital Marketing. E-handel inom B2B. Stor potential, men dåligt utnyttjad av svenska företag

Connecting ecommerce and Digital Marketing. E-handel inom B2B. Stor potential, men dåligt utnyttjad av svenska företag E-handel inom B2B Stor potential, men dåligt utnyttjad av svenska företag Sverige ligger internationellt sett långt fram inom internetmognad och i framkant gällande telekommunikation. Men svensk tillverkande

Läs mer

Nordic Choice Hotels Digital investering - vägen till frihet?

Nordic Choice Hotels Digital investering - vägen till frihet? Nordic Choice Hotels Digital investering - vägen till frihet? Mattisson, Head of Ecommerce at Nordic Choice Hotels Tess Mattisson TessHead of E-commerce tess.mattisson@choice.se Nordic Choice Hotels i

Läs mer

Flyglinjen. Torsby - Hagfors - Arlanda. En nödvändighet för näringslivet och en fin service för medborgaren

Flyglinjen. Torsby - Hagfors - Arlanda. En nödvändighet för näringslivet och en fin service för medborgaren Flyglinjen Torsby - Hagfors - Arlanda Foto: Ulrika Andersson En nödvändighet för näringslivet och en fin service för medborgaren Enkätundersökning om flyglinjen Torsby - Hagfors - Arlanda Resvaneundersökning

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

2. Innehållsförteckning

2. Innehållsförteckning 1. Sammanfattning Marknadsföring betyder oerhört mycket för MQ. De sattsar allt på utomhusreklam som ger ett stort intryck istället för att sprida ut reklamen. De börjar förbereda sina kampanjer långt

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

VAD SKULLE DU HA VALT PDF

VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF ==> Download: VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF - Are you searching for Vad Skulle Du Ha Valt Books? Now, you will be happy that at this time Vad Skulle Du Ha

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Samtrafikens trafikstörningskonferens 23-24 april 2015. Star Alliance Samverkan inom flyget. Kim Möller, SAS

Samtrafikens trafikstörningskonferens 23-24 april 2015. Star Alliance Samverkan inom flyget. Kim Möller, SAS Samtrafikens trafikstörningskonferens 23-24 april 2015 Star Alliance Samverkan inom flyget Kim Möller, SAS Bakgrund 1997: Skapandet av Star Alliance, världens första globala flygbolagsallians var ett visionärt

Läs mer

STÄNGT LUFTRUM. Praktiska råd till passagerare som drabbas av stängda flygplatser i EU

STÄNGT LUFTRUM. Praktiska råd till passagerare som drabbas av stängda flygplatser i EU STÄNGT LUFTRUM Praktiska råd till passagerare som drabbas av stängda flygplatser i EU Det stängda luftrummet har lett till enorma störningar i hela Europa för både turister och affärsresenärer. Men även

Läs mer

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter e-survey Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter FÖRORD OCH KOMMENTAR Socala medier har nu på bred front slagit igenom som en naturlig del i kommunikation och

Läs mer

Planering av Flygtrafik. Fö 2: Flygbolag Strategiska frågeställningar

Planering av Flygtrafik. Fö 2: Flygbolag Strategiska frågeställningar Planering av Flygtrafik Fö 2: Flygbolag Strategiska frågeställningar Varför växer flygtrafiken? Ökad levnadsstandard Fler har råd att flyga, och att betala för flygfrakt Ökad säkerhet Fler vågar använda

Läs mer

Stockholm Connectivity Study

Stockholm Connectivity Study Stockholm Connectivity Study Analys av utvalda företag och myndigheters långväga internationella resande Satsa ll Stockholms Länsstyrelse september Bakgrund Razormind tog under fram ett av de underlag

Läs mer

Resenärer. & Köpprocessen. Hur prestationsbaserad marknadsföring påverkar inspiration och val inom resesektorn. tradedoubler.com

Resenärer. & Köpprocessen. Hur prestationsbaserad marknadsföring påverkar inspiration och val inom resesektorn. tradedoubler.com Resenärer & Köpprocessen Hur prestationsbaserad marknadsföring påverkar inspiration och val inom resesektorn tradedoubler.com Europeiska resenärer vill välja hotell, flighter och semestrar på sina egna

Läs mer

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Masteruppsats (ej examinerad) av Kasra Katibeh F.d. student vid Folkhälsovetenskapliga programmet,

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: Next Jet Flyg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

SAS registrering av Eurobonus- och taxfree medlemmars inköp. Datainspektionens rapport December 1998

SAS registrering av Eurobonus- och taxfree medlemmars inköp. Datainspektionens rapport December 1998 SAS registrering av Eurobonus- och taxfree medlemmars inköp Datainspektionens rapport December 1998 Innehållsförteckning Inledning 3 Syftet med inspektionerna 3 Resultatet av kartläggningen 3 Integritetsaspekter

Läs mer

Välkommen till oss. Resecity i Västervik AB Stora Torget. 593 33 Västervik. Sverige. Curt Persson

Välkommen till oss. Resecity i Västervik AB Stora Torget. 593 33 Västervik. Sverige. Curt Persson Välkommen till oss Resecity i Västervik AB Sverige Telefoner: 0490 833 08 Affärsresor HÖGSTA PRIO e-mail bokning resecity@swetravel.se HÖGSTA PRIO 0490 833 00 Privatresor Direkttelefoner endast i undantagsfall

Läs mer

TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013

TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013 TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013 TRAVEL INDUSTRY EXPECTANCY INDEX January 2012 - Nordic Introduction Travel Industry Expectancy Index is an independent temperature gauge on Nordic travel companies

Läs mer

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS 94 TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS KÖPENHAMNS FLYGPLATS Tillgänglighet Tilllgänglighet är nyckelordet när en region ska säkra konkurrenskraften i den globaliserade världen. Tillgänglighet

Läs mer

Rese- och turistnäringen i Världen, Sverige och Norrbotten. Björn Arvidsson, Razormind Toppmötet, Gällivare 24 Nov 2011

Rese- och turistnäringen i Världen, Sverige och Norrbotten. Björn Arvidsson, Razormind Toppmötet, Gällivare 24 Nov 2011 Rese- och turistnäringen i Världen, Sverige och Norrbotten Björn Arvidsson, Razormind Toppmötet, Gällivare 24 Nov 2011 Global infrastruktur Global infrastruktur 2,5 miljarder passagerare 920 flygbolag

Läs mer

Analytiker: Philip Leidefeldt Emil Wasteson Namn 2

Analytiker: Philip Leidefeldt Emil Wasteson Namn 2 Scandinavian Airline Systems har under flera decennier varit en av Sveriges stoltheter i den globala företagskulturen där man erbjuder flygresor till hela världen. De senaste åren har dock SAS kantats

Läs mer

MARKNADSUNDERSÖKNING OM FLYGRESEBEHOV I ÖSTERGÖTLAND

MARKNADSUNDERSÖKNING OM FLYGRESEBEHOV I ÖSTERGÖTLAND MARKNADSUNDERSÖKNING OM FLYGRESEBEHOV I ÖSTERGÖTLAND Norrköpings kommun och Linköpings kommun Författare Sara Sandström Projektledare Viktoria Lundin och Helene Nord 22 februari 2013 2013 Skill Om Skill

Läs mer

Full fart på den svenska hotellmarknaden

Full fart på den svenska hotellmarknaden Full fart på den svenska hotellmarknaden Utveckling första tertialet 2015 Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46 40 35 25 00

Läs mer

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11)

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11) u Dessa är de största utmaningarna för Sveriges marknadsförare 2013 u Så stiger kraven på lönsamhet och återbäring på investeringar i marknadsaktiviteter u Vikten av att prioritera rätt i det nya medielandskapet

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare?

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? 040-54 41 10 kontakt@bcms.se www.bcms.se BCMS Scandinavia, Annebergsgatan 15 B, 214 66 Malmö 1 Sammanfattning Varför är det

Läs mer

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441 Jan Lillieborg Badhusvägen 11 165 72 Hässelby Mob 0768 123441 @ adress jan.lillieborg@origoab.se (Origo Företagsutveckling AB) @ adress jan.lillieborg@telia.com PROFIL Jan Lillieborg, en senior ledare

Läs mer

MARKNADSFÖRING AV FLYGRESOR

MARKNADSFÖRING AV FLYGRESOR MARKNADSFÖRING AV FLYGRESOR I marknadsföringen måste priset på flygbiljetter anges som ett totalpris som utöver passagerarpriset även inkluderar alla obligatoriska skatter och avgifter som tillämpas för

Läs mer

SOP: SAMARBETE MELLAN SAS EUROBONUS & FIRST HOTELS

SOP: SAMARBETE MELLAN SAS EUROBONUS & FIRST HOTELS SOP: SAMARBETE MELLAN SAS EUROBONUS & FIRST HOTELS 1. «DOUBLE DIPPING» AV FIRST MEMBER POÄNG OCH SAS EUROBONUS POÄNG 2. ANVÄNDNING AV SAS EUROBONUS POÄNG FÖR ATT TA UT GRATISNÄTTER PÅ FIRST HOTELS (REDEMPTION)

Läs mer

Tidtabell 7 januari - 31 mars 2013

Tidtabell 7 januari - 31 mars 2013 Tidtabell 7 januari - 31 mars 2013 VI GÖR UPPLEVELSER MÖJLIGA Tack alla er som väljer att flyga med oss! Med nya spännande destinationer, pressade priser och bra avgångar till och från Stockholm fortsätter

Läs mer

Snittpriser på flygbiljetter 2011 2014

Snittpriser på flygbiljetter 2011 2014 Snittpriser på flygbiljetter 2011 2014 Travellink har jämfört snittpriserna på tur- och returbiljetter till de mest populära resmålen mellan 2011 och 2014. Sista kolumnen visar förändringen i procent mellan

Läs mer

Analytiker: Jakob Lillieroth Martin Nordqvist

Analytiker: Jakob Lillieroth Martin Nordqvist Ingress: Norwegian är ett flygbolag i lågprissegmentet som de senaste åren haft en konstant hög tillväxt men med uteblivna resultat. Företaget gör enorma investeringar i en bransch med ökad konkurrens

Läs mer

Köpevillkor. Definitioner. Generell information. Personuppgifter i bokningen. Avbokning och ombokning av flygbiljetter

Köpevillkor. Definitioner. Generell information. Personuppgifter i bokningen. Avbokning och ombokning av flygbiljetter Köpevillkor Definitioner Den person som i eget eller annans namn genomför bokning av flygbiljetter på webbplatsen benämns beställaren. Den vars namn anges i bokningen som resenär benämns resenär. I de

Läs mer

Vägledning för avrop från Flyg Inrikes

Vägledning för avrop från Flyg Inrikes Sid 1 (8) 2014-03-10 Vägledning för avrop från Flyg Inrikes Referens nr: 96-3-2013 Allmänna kommentarer Word-mallen är ful, försök hitta en bättre www.avropa.se borde alltid vara en hyperlänk Hänvisningar

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Hållbart företagande / CSR

Hållbart företagande / CSR Hållbart företagande / CSR Energinätverk Sverige Stockholm 15 okt 2014 Maria Blechingberg, Esam Dagens ämne: CSR CSR betyder Corporate Social Responsibility och står för vad företagen har för ansvar i

Läs mer

Högt onlineanvändande. Så lyckades vi med vår implementation. Innehåll. Jenny Westerlund HR Controller / Travel Manager Relacom

Högt onlineanvändande. Så lyckades vi med vår implementation. Innehåll. Jenny Westerlund HR Controller / Travel Manager Relacom Högt onlineanvändande Så lyckades vi med vår implementation Jenny Westerlund HR Controller / Travel Manager Relacom 10/05/2011 Page 1 Innehåll Jenny Westerlund, Travel Manager och HR Controller på Relacom

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

- A Scrum Planning Tool Case Study to Evaluate the The Rich AJAX Platform

- A Scrum Planning Tool Case Study to Evaluate the The Rich AJAX Platform Datavetenskap Opponent(er): Jhonny Carvajal Johan Bjärneryd Respondent(er): Fredrik Häggbom Erik Olsson Haglund Scrumptious - A Scrum Planning Tool Case Study to Evaluate the The Rich AJAX Platform Oppositionsrapport,

Läs mer

Stockholmsregionens internationella tillgänglighet 2013. Länsstyrelsen i Stockholm 14 januari 2014 2014

Stockholmsregionens internationella tillgänglighet 2013. Länsstyrelsen i Stockholm 14 januari 2014 2014 Stockholmsregionens internationella tillgänglighet 2013 Länsstyrelsen i Stockholm 14 januari 2014 2014 Stockholmsregionens internationella tillgänglighet 2013 Vårt uppdrag Copenhagen Economics har av Länsstyrelsen

Läs mer

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing - Retail Management Center at the Stockholm School of Economics o Specialized in Research & Tests in real store environment o Sweden,

Läs mer

How to format the different elements of a page in the CMS :

How to format the different elements of a page in the CMS : How to format the different elements of a page in the CMS : 1. Typing text When typing text we have 2 possible formats to start a new line: Enter - > is a simple line break. In a paragraph you simply want

Läs mer

Turistnäringens Resindex och prognos Q2 2011

Turistnäringens Resindex och prognos Q2 2011 Turistnäringens Resindex och prognos Q2 Utfall Q2 jämfört med Q2 2010. Sammantaget visar turistnäringens resindex att resandet och boendet till, från och inom Sverige ökade med 3 procent jämfört med motsvarande

Läs mer

E V - C E R T I F I K AT: VA R F Ö R A N V Ä N D A D E N S TA R K A S T E S S L AUTENTISERINGSPROCESS?

E V - C E R T I F I K AT: VA R F Ö R A N V Ä N D A D E N S TA R K A S T E S S L AUTENTISERINGSPROCESS? E V - C E R T I F I K AT: VA R F Ö R A N V Ä N D A D E N S TA R K A S T E S S L AUTENTISERINGSPROCESS? D i n t a l a r e i d a g J o n a t h a n A g e r i u s W e b S e c u r i t y C o n s u l t a n t

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

LÅT OSS EFFEKTIVISERA DITT AFFÄRSRESANDE

LÅT OSS EFFEKTIVISERA DITT AFFÄRSRESANDE Du är värdefull och Din tid är värdefull LÅT OSS EFFEKTIVISERA DITT AFFÄRSRESANDE 6 argument varför du ska BIG AFFÄRSRE BIG Travel är den lokala, personliga resebyrån som navigerar bland Vi använder oss

Läs mer

Vätgas i fordon. Namn: Erik Johansson. Klass: TE14B. Datum: 2015-03-09

Vätgas i fordon. Namn: Erik Johansson. Klass: TE14B. Datum: 2015-03-09 Vätgas i fordon Namn: Erik Johansson Klass: TE14B Datum: 2015-03-09 Abstract In this report you will find more about the use of hydrogen in cars and airplanes and how hydrogen is most commonly created

Läs mer

Inbjudan till. Träningsläger. Österrike Wipptal. 8-16 augusti 2015

Inbjudan till. Träningsläger. Österrike Wipptal. 8-16 augusti 2015 Inbjudan till Träningsläger Österrike Wipptal 8-16 augusti 2015 Info: Den andra veckan i augusti är det dags för årets stora klubb-händelse. Då drar nämligen OK Hammaren till Wipptal i Österrikiska alperna

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

Swedavias resvanebarometer

Swedavias resvanebarometer Swedavias resvanebarometer 2011 Kommentarer: Antalet passagerare vid Swedavias flygplatser ökade med 13 procent under 2011, en historiskt mycket hög siffra och oöverträffad sedan 1980-talet. Swedavias

Läs mer

VIA Travels självbokningssystem för Göteborgs Universitet

VIA Travels självbokningssystem för Göteborgs Universitet VIA Travels självbokningssystem för Göteborgs Universitet Innehåll: Inloggning Flygbokning Marktransport Tågbokning Jämför Flyg/Tåg Hotellbokning Hyrbilsbokning Teknisk support bild 3 bild 4-11 bild 12-18

Läs mer

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive AGIL KRAVHANTERING Hitta behoven bakom kraven!!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive KRAVSTÄLL EN PRODUKT! Skriv ner tre krav som ni ställer på produkten INNOVATIONSDRIVNA PRODUKTER...

Läs mer

Anna Leo Konsult och affärsutvecklare inom CRM. Februari 2010

Anna Leo Konsult och affärsutvecklare inom CRM. Februari 2010 Anna Leo Konsult och affärsutvecklare inom CRM Februari 2010 förväntar sig att vi har koll på dem och deras avtal är kräsna och förväntningar ska helst överträffas vill bara ha relevanta erbjudanden Anna

Läs mer

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget PREDICTIONS 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p BNP IT-budget 3% Utveckling 2013 2% 1% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ 0% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ UTMANINGEN STÖRRE VOLYM FÖR MINDRE

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande.

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande. Nails - Affärsidé Affärsidé Ge färg och glans till dina naglar! Vi erbjuder en mängd trendiga nyanser som skapar en skönhetskänsla. Vi säljer ett stort utbud av märket Catrine Arley med ett rimligt pris

Läs mer