Försäljning av flygbiljetter över internet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Försäljning av flygbiljetter över internet"

Transkript

1 Försäljning av flygbiljetter över internet En studie om hur Scandinavian Airlines skulle kunna öka försäljningen av flygbiljetter via internet JAKOB CEDERCRANTZ Examensarbete Stockholm, Sverige 2012

2 Sales of flight tickets online A study on how Scandinavian Airlines can increase sales of flight tickets online JAKOB CEDERCRANTZ Master of Science Thesis Stockholm, Sweden

3 Försäljning av flygbiljetter via internet En marknadsundersökning om hur Scandinavian Airlines kan öka försäljningen av flygbiljetter via internet av Jakob Cedercrantz Examensarbete INDEK 2012:11 KTH Industriell teknik och management Industriell ekonomi och organisation 3

4 Sales of flight tickets online A study on how Scandinavian Airlines can increase sales of flight tickets online Jakob Cedercrantz Master of Science Thesis INDEK 2012:11 KTH Industrial Engineering and Management Industrial Management SE STOCKHOLM 4

5 5

6 Examensarbete INDEK 2012:11 Försäljning av flygbiljetter via internet - En marknadsundersökning om hur Scandinavian Airlines kan öka försäljningen av flygbiljetter via internet Jakob Cedercrantz Godkänt Examinator Handledare Examensarbete INDEK 2012:11 Henrik Blomgren Uppdragsgivare Scandinavian Airlines Martin Vendel Kontaktperson Magnus Zetterberg Sammanfattning Under de senare åren har försäljningen av flygbiljetter och hotell på internet ökat. Det har tillkommit många nya företag som etablerats som internetresebyråer. Företagen har tagit marknadsandelar från flygbolagens egna försäljningskanaler vilket har gjort att flygbolagen tappat kontakten med kunderna. Detta medför att flygbolagen får svårare att veta hur deras kunder reser och de kan heller inte få kontakt med dem om det händer något oförutsett. Syftet med denna rapport är att identifiera vilka parametrar som styr kunden att välja var flygbiljetten ska bokas och på det viset kunna ta fram förslag på konkreta förbättringsåtgärder som skulle kunna göra SAS hemsida till en mer konkurrenskraftig försäljningskanal. För att uppfylla målet med denna studie har en marknadsundersökning gjorts bland passagerare på Arlanda flygplats. Undersökningen var i form av en muntligt framförd enkät där samma frågor ställdes till flera utrikesresande under olika dagar och tider i veckan. 6

7 Resultatet av undersökningen visar att många kunder har låg lojalitet på internet. Valet av vilken aktör som kunderna väljer att boka sin flygbiljett beror oftast på priset. Av de respondenter som bokade sin flygbiljett hos en internetresebyrå gjorde 44 % det på en sida de aldrig bokat på förut. Respondenterna upplever dessutom ofta att det är billigare att boka sin flygbiljett på internetresebyråer och känner inget extra värde i att boka på SAS hemsida. Detta utgör ett visst hot mot SAS men samtidigt skapas möjligheter att utveckla och anpassa sidan efter kundens behov. En sambandsanalys visar att säkerheten att betala, snabbheten och enkelheten att boka en flygbiljett är de parametrar som ökar helhetsintrycket på sidan. SAS har ett lojalitetsprogram som kallas för EuroBonus där resenärer får poäng varje gång de reser med flygbolaget. Det senaste året har den Amerikanska internetresebyrån Expedia lanserat ett lojalitetsprogram. Kunderna som bokar sin SAS biljett på Expedia får både SAS Eurobonuspoäng och lojalitetspoäng som de kan utnyttja på Expedias hemsida. Dessa tjänster utgör ett hot mot SAS hemsida och försäljningen där kan minska om inte SAS utvecklar sitt Eurobonusprogram så att de kunder som handlar där får extra Eurobonuspoäng. SAS vill att de resenärer som åker med dem bokar sin flygbiljett på deras hemsida. De vill även att deras hemsida ska ge kunderna ett bra helhetsintryck av att vara en enkel plats att boka flygresor på. För att uppnå detta behöver de få mer information om kundernas bokningsbeteende. Slutsatserna av denna rapport är att SAS bör öka värdet för kunden i att boka sin flygbiljett på deras hemsida. De skulle till exempel kunna utveckla sitt lojalitetsprogram EuroBonus så att de kunder som bokar på hemsidan får extra bonuspoäng. De kan också satsa på att ha korta kampanjer med få destinationer under en begränsad tid. På grund utav tidsbegränsningen skulle det vara svårt för de personer som letar efter de billigaste biljetterna på en internetresebyrå att hitta dessa kampanjer. Det i sin tur skulle innebära att kunderna då måste besöka SAS hemsida. Är priserna tillräckligt attraktiva så kan SAS hemsida uppfattas som den billigaste kanalen i framtiden. Nyckelord: E commerce, internetresebyråer, OTA, SAS, marknadsundersökning, flyg 7

8 Master of Science Thesis INDEK 2012:11 Sales of flight tickets online - A study on how Scandinavian Airlines can increase sales of flight tickets online Jakob Cedercrantz Godkänt Examinator Handledare Examensarbete INDEK 2012:11 Henrik Blomgren Uppdragsgivare Scandinavian Airlines Martin Vendel Kontaktperson Magnus Zetterberg Abstract During the last few years, the airplane ticket sales have increased substantially. A lot of new companies have joined the market and established themselves as online travel agencies. The agencies have taken a significant market share from the airline company which has resulted in the airline companies loosing a lot of the consumer contact they used to have. The purpose of this report is to identify what parameters it is that lead the customers to choose where to buy airline tickets and by doing so be able to find ways to make SAS website more competitive. To fulfill the purpose of the report a face to face market survey has been done among passengers at Arlanda Airport. The survey has been performed all days of the week at several different times of the day. The result of the survey shows that many Internet customers are very disloyal and that the choice of channel mainly depends on the price. Out of the respondents who booked their ticket at an online travel agency 44% did it on a page they never booked at before. The respondents often feel that it is cheaper to book a flight on an online travel agency and do not feel any extra value in booking on the 8

9 SAS website. This information can be seen as a threat to SAS but also as an opportunity to develop and customize the website to suit customer needs. A correlation analysis shows that the payment security, speed and simplicity of booking an airline ticket are the top parameters that increase the overall impression of the page. SAS has a loyalty program called EuroBonus where travelers get points every time they travel with the airline. This last year the American Internet travel agency Expedia has launched a loyalty program. Customers who book their SAS ticket at Expedia receive both SAS EuroBonus points and loyalty points to use at the Expedia website. These kinds of services can be seen as a threat and might lead to SAS falling behind in sales and even lose customers unless they join the trend and develop their loyalty programs on their own website. SAS would like the travelers flying with them to book the flight at their website. They also want the website to make a good impression being satisfying and easy to use when buying airplane tickets. To make this happen they need more information about the booking habits of their customers. The findings of this report is that SAS should add value for the customer who book their ticket on the SAS website. They could for example develop the Eurobonus loyalty program so that customers who book tickets on the website get extra bonus points. SAS can also try having short campaigns with only a few destinations during a limited period. Because of the time limitation it would be difficult for those who are searching for the cheapest tickets at an online travel agency to find these campaigns. This would mean that costumers will have to visit the SAS website. If the prices are attractive enough the SAS website might be perceived as the least expensive channel in the future. Key words: E commerce, online travel agencies, OTA, SAS, market research, air travel 9

10 Tack till Jag vill tacka min handledare vid KTH Martin Vendel och examinator Henrik Blomgren som hjälpt mig genom hela arbetsprocessen. Jag vill också utfärda ett stort tack till min handledare Magnus Zetterberg på SAS som sett till att jag fått all hjälp jag behövt från SAS, varit delaktig i arbetet och stöttat mig genom hela processen. Jag vill dessutom tacka hela avdelningen E commerce and Distribution på SAS för deras hjälp i arbetet och för en trivsam och rolig tid tillsammans med dem. Till sist vill jag tacka Karl Eklund, Andreas Lihv, Martin Wassborn, Anne Marie Öfverbäck och Henrik Petersson för deras hjälp i arbetet. 10

11 Innehållsförteckning Sammanfattning... 6 Abstract Inledning Bakgrund Historia Skandinaviska onlinemarknaden Scandinavian Airlines Värden i att boka på SAS hemsida Star Alliance Onlineresemarknadens prognoser Online Travel Agencies Expedia Metasökning Uppdragsbeskrivning Uppdragsbeställaren Syfte Problemställning Avgränsningar Metod Marknadsundersökning Intervjufrågorna Genomförandet av undersökningen Plats Intervjuaren Tider Analys av resultat Segmentering Sambandsanalys Metoddiskussion Litteraturstudie

12 5.1. Segmentering Marknadsundersökning Kvalitativ eller kvantitativ Enkät Urval Lojalitet Lojalitet hos resebyrån Ticket Försäljning i fysiska butiker och i internetbutiker International Air Transport Association Flygbranschens kris år Faktorer som påverkar resenärerna att välja flygbolag Lågkostnadsbolag påverkan i flygbranschen Global distribution system Relation mellan flygbolag och internetresebyråer Från behov till bokning Fritidsresenärer alla ålderskategorier Ungdomar Familjer Seniorer Affärsresenärer Resultat & Diskussion Del 1, Allmänna sakfrågor Del 2, bokningsfrågor Del 3, frågor om bokningssidor Frågor om sidan som respondenten bokade på SAS hemsida VS OTA, andra flygbolag Slutsats och rekommendationer Kundens viktigaste värden när en flygbiljett bokas SAS hemsida i förhållande till andra aktörers hemsidor Förslag på hur SAS kan öka försäljningen på deras hemsida Inget värde i att boka på hemsidan Lojalitet Dynamisk hemsida Marknadsföring

13 Betalningssätt Sambandsanalys Hotellpaket Svårighet att implementera/värde för kund Diskussion och förslag på framtida studier Källförteckning Böcker Artiklar, rapporter och interna dokument Webbsidor Intervjuer Bilaga

14 1. Inledning Bokningen av flygbiljetter via internet är något som ökat under de senaste åren. Innan internet blev tillgängligt för gemene man bokades flygbiljetterna via telefon hos flygbolag och resebyråer eller direkt över disk. I och med att internet utvecklades startade flygbolagen egna hemsidor där kunderna bokade sina flygbiljetter. Resebyråerna började också med försäljning via internet och nya företag startades också med att enbart sälja biljetter via internet. Den största delen av de nystartade företagen är internetresebyråer. För att kalla sig internetresebyrå ska onlineförsäljningen vara minst 80 % av bolagets totala försäljning. (SAS E commerce Strategy ) Numera finns alla flygbolag på internet och de konkurrerar samtidigt som de samarbetar med de nya internetresebyråerna. Internetresebyråerna säljer flygbolagens biljetter vilket innebär att de har en nära relation med varandra samtidigt som flygbolagens hemsida konkurrerar med internetresebyråerna om resenärerna som ska boka en flygbiljett. Den senaste trenden inom flygbiljettssökning är en så kallad metasökning. Metasökning är en prisjämförelsesida som undersöker vilken internetresebyrå som säljer den billigaste biljetten. Konkurrensen mellan internetresebyråerna ökar och kundernas prisfokusering har gjort att flygbiljetter ibland sålts med förlust. I detta arbete har en marknadsundersökning gjorts för att ta reda på hur SAS skulle kunna öka försäljningen av flygbiljetter via sin egen hemsida. 2. Bakgrund I detta kapitel beskrivs bakgrunden till arbetets frågeställning. Kapitlet börjar med att beskriva lite historisk empiri om resemarknaden. Kapitlet omfattar också onlineresemarknaden, Scandinavian Airlines och internetresebyråer Historia Hur resenärer bokar sina resor är något som under de senaste 15 åren förändrats betydligt. Innan internet blev tillgängligt för allmänheten bokades flygbiljetter, hotell och hyrbilar per telefon eller över disk. Det var både flygbolagen själva och resebyråerna som stod för försäljningen. Priserna för att flyga var högre än idag och det fanns betydligt färre lågkostnadsbolag. Detta har gjort att konkurrensen de senaste åren har ökat. I takt med att internet växte satsade flygbolag och hotellverksamheten på att sälja biljetter och hotellrum online. Bolagen öppnade egna webbutiker och onlineförsäljningen blev populär, vilket gjorde att flygbolagen och hotellen fick bättre koll på vilka deras kunder var och hur deras beteende såg ut. Detta ledde till att leverantörerna fick en bra överblick över vilka resemönster kunderna hade och de kunde segmentera dem och marknadsföra sig på ett effektivare sätt. Samtidigt startades nya företag som enbart satsade på att sälja sina produkter online. I resebranschen kallas de resebyråer som säljer minst 80 % av sina produkter online för Online Travel Agencies och har förkortningen OTA. (Eurostat, 2010) Idag är det OTA som har lyckats bäst med att få kunderna att boka på deras sidor medan de traditionella resebyråernas internetsatsningar inte varit lika framgångsrik. 14

15 2.2. Skandinaviska onlinemarknaden I Sverige, Norge och Danmark omsatte resemarknaden 11,8 miljarder euro Omsättningen via internet uppgick till 45 % som är det högsta i Europa. Trots att det är högst i Europa så ökar internetförsäljningen fortfarande. Under 2009 sökte 75 % av alla Skandinaver efter någon sorts produkt eller tjänst på internet minst en gång under tre månader. Av dessa köpte 65 % en produkt eller fler. Hälften av alla de produkterna som köps via internet är resor eller hotell. (Eurostat, 2010) År 2009 stod flyg för 41 % av onlineförsäljningen direkt från flygbolagens hemsidor. År 2012 tros detta ska ha ökat till 45 %. Dock tros inte ökningen gälla de traditionella flygbolagen utan endast lågprisbolagen. Detta beror på att det är lågprisbolagen som växer mest och vissa av dem endast säljer sina biljetter via sin egen hemsida. (Eurostat, 2010) På den skandinaviska onlinemarknaden säljs 49 % av flygbiljetter, hotellrum och hyrbilar direkt av leverantörerna medan resterande del säljs via en internetresebyrå eller Tour Operator. I Tour Operator ingår charterbolag och mindre resebyråer som till exempel säljer temaresor till Afrika eller paketresor till alperna. Anledningen till att det är 49 % som säljs direkt av leverantörerna är att vissa lågkostnadsbolag (till exempel Ryanair och Norwegian) endast eller till stor del säljer sina flygbiljetter på sin egen hemsida. (Eurostat, 2010) I figur 1 syns onlineresemarknaden i Skandinavien. Traditionella flygbolag, lågkostnadsflygbolag, hotell, tåg och hyrbil motsvarar tillsammans 49 %. Vilket innebär att 40 % av onlineresemarknadens totala omsättning säljs direkt från leverantören. OTA och Tour operator säljer både flyg, hotell och hyrbilar. 20% OTA 31% Tradikonal Airline 3% Low cost carrier 10% Hotel Rail 7% 13% Car Rental Tour Operator 16% Figur 1: Försäljningsandelar på den Skandinaviska onlineresemarknaden 2009 som totalt omsatte 5246 miljoner euro. (PhoCusWright, 2010) Innan internet slog igenom fanns ingen av de resebyråer som idag kallas för Online Travel Agencies på marknaden utan alla startade som webbaserade resebyråer. Sedan dess har de vuxit och hade 2009 en marknadsandel på 14 % av den totala resemarknaden i Skandinavien och 31 % av onlineresemarknaden. I resemarknaden ingår flyg, tåg, hotell och biluthyrningsföretag samt alla andra former av reseföretag. (PhoCusWright, 2010) Figur 2 visar hur omsättningen sett ut 2008 och , 2011 och 2012 är prognostiserade och enligt prognosen kommer OTA omsättning öka mer än flygbolagens. 15

16 Onlinemarknaden Millioner euro Totala onlinemarknaden OTA Tradikonella flygbolag Lågkostnadsflygbolag (P) 2011 (P) 2012 (P) Figur 2: Totala onlinemarknaden, lågkostnadsflygbolagen och de traditionella flygbolagens utveckling i miljoner euro är prognostiserade. (Phocoswright, 2010) Internetresebyråerna säljer flygbiljetter från de flesta flygbolag som finns. Flygbolagen vill att internetresebyråerna säljer så många av bolagets biljetter som möjligt. Samtidigt konkurrerar de med varandra eftersom båda aktörerna vill sälja samma produkt och både vill ha en relation med sina kunder. Flygbolagen hade helst sålt alla sina biljetter själva, men inser de fördelar som kunden ser hos en OTA. (Karl Eklund, 2011) Eftersom vissa internetresebyråernas omsättning till största del är flygbiljetter så är de helt beroende av flygbolagen och ser därför SAS hemsida som en konkurrent. I avtalen står det att SAS inte får sälja biljetter billigare på sin egen hemsida än vad de gör till internetresebyråerna. Däremot får internetresebyråerna sälja SAS flygbiljetter till vilket pris som helst vilket gör att de ibland säljer biljetter billigare med risk för förlust på flygbiljetten. Den stora tillväxt som internetresebyråerna har beror till stor del på att de svarar mot kundbehovet att jämföra och förenkla. Kunden får en överblick av det totala utbudet inom flyg och hotell, hyrbil på just de resmål som är aktuella. Eftersom internetresebyråerna har avtal med de stora distributionssystemen (GDS:er, Amadeus, SABRE, Travelport) så ser kunden snabbt vilka bolag som flyger till önskat resmål, samt vilka flygbolag som snabbast och billigast tar kunden dit. Många OTA:er har dessutom direkta distributionsavtal med lågkostnadsflygbolag för att även få med deras avgångar i sitt urval. (Karl Eklund, 2011) Figur 3 visar priset för en tur och returresa från Stockholm till Singapore den 29 december till 10 januari på Lufthansas hemsida. Figur 4 visar en identisk resa på Travellinks hemsida. På Travellink kostar biljetten 4349kr om kunden betalar via internetbanken och på Lufthansas hemsida 4466kr Skillnaden mellan dem är alltså 117kr. 16

17 Figur 3 Visar priset för en tur och returbiljett mellan Stockholm Singapore. Flighterna är identiska med figur 4. Figur 4 visar priset för en tur och returbiljett mellan Stockholm Singapore. Flighterna är identiska med figur 3. En annan fördel som internetresebyråerna har är att deras kunder kan boka en tur och retur resa med olika bolag på de olika sträckorna. Även vid byten under utresa eller returresa kan de kombinera olika flygbolag. Trots det så säger ETI VD Ralph Axelsson att två tredjedelar av deras kunder går in och bokar flygbiljetterna direkt av flygbolagen. 17

18 Den hårda konkurrensen mellan olika OTA och flygbolag har gjort att OTA sålt flygbiljetter med förlust. Det i sin tur har lett till att det i vissa fall varit billigare att boka en flygbiljett hos en internetresebyrå istället för av flygbolaget direkt. Internetresebyråerna vet om att ett antal procent av deras kunder samtidigt bokar hotell, hyrbil eller lägger till en försäkring och gör sina vinster på dessa tjänster eftersom marginalen för flygbiljetter är lägre. (Karl Eklund, 2011) För cirka tio år sedan kunde flygbolagen ta flera tusen kronor för en flygresa på ungefär en timma. Under de senaste åren har det tillkommit en rad olika lågkostnadsbolag som tryckt ner priserna med över 50 %. Deras inverkan på flygbranschen och de olika internetresebyråernas fokus på att hitta den absolut billigaste flygbiljetten har gjort att kunderna idag är mycket prismedvetna och gör allt för att hitta lägsta pris. Eftersom flygpriset kraftigt har minskat har marginalerna på flygbiljetter minskat hos både flygbolagen och internetresebyråerna. Människor vill idag lägga så lite pengar som möjlighet på flyget för att istället kunna boka ett finare hotell på destinationen. (Intern projektstudie SAS, 2010) 2.3. Scandinavian Airlines Scandinavian Airlines (SAS) är marknadsledande i samtliga tre skandinaviska länderna. År 2010 flög 25,2 miljoner passagerare med SAS till 127 destinationer i över 30 olika länder. Den totala marknadsandelen i Skandinavien inklusive Finland var 37 % år 2009 och den högsta marknadsandelen var i Norge. Försäljningen på SAS egna hemsida stod för 21 % av SAS totala försäljning 2007 och har fram till 2010 ökat till 26 %. Av de resenärer som sitter på ett SAS flygplan har 34 % bokat sin biljett på SAS hemsida. Anledningen till att den procentsatsen är högre än procentandelen för försäljningen är att den genomsnittliga intäkten är lägre av de som boka på SAS hemsida. Det beror på att det oftast är fritidsresenärer som bokar sina biljetter på SAS hemsida. Genomsnittsintäkten för en fritidsresenär är lägre än för en businessresenär eftersom fritidsresenären bokar oftast en biljett långt innan avgångsdagen och som dessutom inte är återbetalningsbar. Businessresenären bokar oftast närmare inpå avresedatum och då är biljetterna dyrare. (SAS E commerce Strategy ) Värden i att boka på SAS hemsida SAS marknadsför och erbjuder kunderna som bokar sin flygbiljett på SAS hemsida 24 timmars öppet köp på alla flygbiljetter. Efter undersökningar på Travellink, Expedia, och ETI hemsidor erbjuds inte samma eller någon liknande tjänst. På SAS hemsida går det också att göra namnändringar och av och ombokningar på biljetterna för en självkostnad.(sas.se, 2011) Det är också så att kunder som bokat sin flygbiljett på SAS hemsida lättare får hjälp om någon oförutsedd händelse inträffar.(ralph Axelsson, 2011) 18

19 2.4. Star Alliance SAS är medlem i flygplansalliansen Star Alliance tillsammans med flygbolag över hela världen. För att vara med i alliansen krävs att flygbolagen uppfyller vissa kriterier. Syftet med alliansen är att kunna erbjuda kunderna flygresor världen över på samma biljett. Det innebär att resenärerna kan göra flera byten mellan olika flygbolag men ändå boka endast en biljett och dessutom går väskan direkt till slutdestinationen. Alliansen har ett lojalitetsprogram där resenärerna får poäng när de åker med något av bolagen som ingår. Varje flygbolag har ett bonuskort med bonusmedlemmar och SAS bonuskort heter Eurobonus. Det har ingen betydelse vem som betalat resan eller var den är köpt utan det är resenären som utnyttjar resan som får poängen. Är det en dyrare biljett får kunden mer poäng än om biljetten är billig. Poängen kan sedan lösas in till nya flygresor inom alliansen. Resenärerna kan inte växla in poängen mot pengar att handla flygbiljetter för utan ett visst antal poäng motsvarar till exempel en resa inom Norden. SAS erbjuder också kunden att köpa andra produkter än flygbiljetter. På SAS hemsida finns en Eurobonusshop där kunderna kan köpa allt ifrån presentkort i affärer till kläde, heminredning och elektronik. (SAS, 2011) 19

20 2.5. Onlineresemarknadens prognoser I figur 5 syns försäljningen för de traditionella flygbolagen i Skandinavien. De två graferna visar den totala försäljningen och försäljningen via flygbolagens egna hemsidor. Figur 6 visar lågkostnadsflygbolagens försäljning i Skandinavien. Vid en jämförelse mellan figur 5 och 6 är skillnaden mellan hur bolagen distribuerar biljetterna stor. Vissa av lågkostnadsbolagen säljer enbart biljetter via deras egen hemsida TradiDonella flygbolag i Skandinavien Miljoner euro Flygbolagens hemsidor Totala försäljningen (P) 2011 (P) 2012 (P) Figur 5: Diagrammet visar försäljningen av flygbiljetter i miljoner euro hos de traditionella bolagen i Skandinavien. Den blåa linjen är försäljningen på flygbolagens egna hemsidor och den röda linjen är flygbolagens totala försäljning. År är prognostiserade. (Eurostat, 2010) Miljoner euro Lågkostnadsflygbolag (P) 2011 (P) 2012 (P) Flygbolagens hemsidor Totala försäljningen Figur 6: Diagrammet visar Skandinaviens lågkostnadsflygbolags försäljning i miljoner euro. Den röda linjen är den totala försäljningen och den blåa linjen är den totala försäljningen som flygbolagen säljer på sin egen hemsida. År är prognostiserade. (Eurostat, 2010) 20

21 2.6. Online Travel Agencies I Sverige finns det ett stort antal olika varumärken som säljer flygbiljetter, hotell och hyrbilar. Några av de vanligaste är Travelpartner, Travelstart, Seat24, Flygvaruhuset och Supersavertravel. Det som kunden oftast inte vet är att alla dessa nämnda webbplatser ägs av ett och samma företag, European Travel Interactive. Företaget har under de senaste åren köpt upp de flesta av aktörerna och på det viset blivit ledande aktör på den skandinaviska onlineresemarknaden. Resenärer som ska boka en resa besöker ofta de olika sajterna och försöker hitta den billigaste resan. Företaget bakom webbsidorna justerar priserna så att sidorna inte visar exakt samma pris. European Travel Interactive (ETI) är den största aktören på den skandinaviska marknaden. Bolaget har en marknadsandel på 51 % i Skandinavien och är verksam i sex olika länder med sammanlagt 31 olika varumärken. (ETI, 2011) Figur 7 visar de större aktörerna på den skandinaviska onlineresemarknaden. Längst till vänster är ETI som har en marknadsandel på ungefär 50 %. Opodo som äger den svenska sidan Travellink är en av de större internetresebyråerna i Sverige. Expedia, Travelocity, och Orbitz är de tre största aktörerna i USA. Travelocity har den svenska sidan Resfeber och Orbitz äger den svenska sidan Mr Jet. Figur 7: Bilden visar 5 olika företag som står för över 80 % av internetresebyråernas försäljning i Skandinavien. (Andreas Lihv, 2011) Eftersom sättet att boka flygbiljetter förändrats under de senaste åren är det svårt att veta hur försäljningen kommer att se ut i framtiden. Under en paneldebatt på resemässan TUR i Göteborg fick ETI VD Ralph Axelsson frågan om han var orolig för de stora Amerikanska jättarna Expedia, Travelocity och Orbitz skulle ta marknadsandelar av ETI. Han svarade att han inte var särskilt orolig över deras satsningar i Skandinavien men däremot så oroar han sig för att Google ska ge sig in i resebranschen. Om några år kanske vi kan Googla flyg Stockholm New York och så kommer den billigaste förslaget upp direkt på Googles hemsida. Ralph berättade också att ETI största svaghet är att de inte har några lojala kunder. Det finns inga lojala kunder i internetvärlden (Ralph Axelsson, 2010) Trots det ser Ralph ljust på framtiden och tror inte att ETI kommer tjäna mindre pengar i framtiden. 21

22 En svaghet som ETI har är enligt Ralph att servicen inte är så bra när det sker oförutsedda händelser. Han menar att de har svårt att hjälpa alla kunder samtidigt när flera flygplan ställts in till exempel på grund av att en flygplats stängt. Ralph tycker dock att ETI har bra service på andra sätt och menar att kunderna enkelt hittar den billigaste flygbiljetten, flödet går snabbt och bokningsprocessen är enkel. Ralph berättar också att bokandet av flygbiljetter skiljer sig mycket. Vissa kunder letar i tre minuter innan de bokar medan andra kan sitta och leta i tre dagar Expedia Expedia är den största Amerikanska internetresebyrån och driver bland annat webbsidorna expedia.com, hotels.com, booking.com och tripadvisor.com. Expedia startades 1996 och hade 2010 en omsättning på 3,348 miljarder dollar. Bolaget finns i 20 länder runt om i världen och har 8900 anställda. (Expediainc.com, 2011) Under våren 2011 lanserade Expedia som första internetresebyrå i världen ett lojalitetsprogram för sina kunder. Lojalitetsprogrammet ger de lojala kunderna värdecheckar att handla flygbiljetter och hotell för i deras webbutik. För varje dollar du spenderar på flyg, hotell, hyrbil eller aktivitet för du 1 poäng. Om kunden köper en paketresa med både flyg hotell och hyrbil får kunden tre poäng för varje dollar som paketet kostade. Om en paketresa kostar 1000 dollar får kunden 3000 poäng. När du samlat ihop 3500 poäng kan du växla in det mot en värdecheck som kunden kan handla för hos Expedia. Som mest kan lojalitetsprogrammet ge 8 % av ordinarie priset. (Expedia, 2011) I figur 8 visas en bild över hur lojalitetsprogrammet fungerar. Figur 8: Expedias lojalitetsprogram (www.expedia.com, 2011) 22

23 2.7. Metasökning Metasökning är något som under det senaste året ökat inom resebranschen. Det är prisjämförelsesida där kunden söker efter vilken aktör som säljer en viss produkt billigast. Besökaren fyller i när och var resan ska ske. Sedan genomförs en sökning på olika internetresebyråerna för att hitta den billigaste flygbiljetten. Metasökningssidorna har oftast inte länkat direkt till flygbolagen utan det är internetresebyråerna som visas resultatlistan. I resultatlistan finns oftast alla de olika webbutikerna som säljer biljetter mellan destinationerna. Figur 9 visar vilka olika internetresebyråer som webbsidan flygresor.se hämtar priser ifrån Figur 9: Bilden visar en metasökning på sidan flygresor.se. Här syns att sökmotorn letar efter flygbiljetter på 21 olika internetresebyråer Priset i metasökningen kan vara lägre än priset som anges när du kommit in på resebyrån och detta beror enligt flygresor.se på att de billigaste priserna sålt slut eller har priserna ändrats under de senaste timmarna.(www.flygresor.se, 2011) De största metasökningssidorna i Skandinavien är Momondo (Danmark), Finn.no (Finland), Destination.se (Norge och Sverige) och flygresor.se (Sverige). (Eurostat, 2010) Anledningen till att metasökningarna blivit populärt är att de omfattar många resebyråer vilket gör att kunden sparar tid jämfört med att söka igenom alla olika internetresebyråer. (Karl Eklund, 2011) Kunden får snabbt upp vilken resebyrå som säljer den billigaste flygbiljetten och på det viset slipper kunden gå in och söka efter samma resa på olika internetresebyråer. (www.flygresor.se, 2011) 23

E-handel. E-commerce - What key factors motivate the choice to buy clothes online? Vilka faktorer styr vid valet att handla kläder via Internet?

E-handel. E-commerce - What key factors motivate the choice to buy clothes online? Vilka faktorer styr vid valet att handla kläder via Internet? Södertörns högskola, Medieteknik C C-uppsats 15 HP, Höstterminen 2010 Handledare: Anna Swartling E-handel Vilka faktorer styr vid valet att handla kläder via Internet? E-commerce - What key factors motivate

Läs mer

Trygg E-handel. Uppsala Universitet Instutitionen för informatik och media VT 2014 Examensarbete nivå C. Författare: David Nedergård

Trygg E-handel. Uppsala Universitet Instutitionen för informatik och media VT 2014 Examensarbete nivå C. Författare: David Nedergård Uppsala Universitet Instutitionen för informatik och media VT 2014 Examensarbete nivå C Trygg E-handel Författare: David Nedergård Handledare: PG Holmlöv 1 Sammanfattning E-handeln i Sverige tog stora

Läs mer

Konverteringsoptimering för e-handelsbutiker

Konverteringsoptimering för e-handelsbutiker Konverteringsoptimering för e-handelsbutiker En möjlighet för e-handelsföretag att identifiera sina brister och styrkor MARCUS THÖRN Examensarbete Stockholm, Sverige 2012 Konverteringsoptimering för e-handelsbutiker

Läs mer

Vendor Relationship Management - En studie i hur framtidens försäljning och relationshantering i telekommunikationsbranschen kan effektiviseras

Vendor Relationship Management - En studie i hur framtidens försäljning och relationshantering i telekommunikationsbranschen kan effektiviseras Vendor Relationship Management - En studie i hur framtidens försäljning och relationshantering i telekommunikationsbranschen kan effektiviseras VICTOR ENGLESSON ANDREAS VON SCHANTZ Examensarbete Stockholm,

Läs mer

Institutionen för skogens produkter. Kundrelationer på Internet - en utveckling av Skandias webbplats

Institutionen för skogens produkter. Kundrelationer på Internet - en utveckling av Skandias webbplats Institutionen för skogens produkter Kundrelationer på Internet - en utveckling av Skandias webbplats Customer relationships through the Internet - developing Skandia s homepages Malin Skoglund Examensarbeten

Läs mer

Stamkunderna i Stadium

Stamkunderna i Stadium Stamkunderna i Stadium En undersökning gällande stamkundsprogrammet och kundservicen Johan Lindroos Examensarbete / Degree Thesis Företagsekonomi / Business Administration Johan Lindroos 2010 EXAMENSARBETE

Läs mer

Affärsmodeller inom e-commerce Hur lyckas man som småföretagare på Internet

Affärsmodeller inom e-commerce Hur lyckas man som småföretagare på Internet School of Mathematics and Systems Engineering Reports from MSI - Rapporter från MSI Affärsmodeller inom e-commerce Hur lyckas man som småföretagare på Internet Simon Andreasson Thomas Glimfelt Jun 2008

Läs mer

Marknadsföring på internet En litteraturstudie om nyttan och skadan med internet för ett hotell på dagens marknad

Marknadsföring på internet En litteraturstudie om nyttan och skadan med internet för ett hotell på dagens marknad Mariehamn 2009 Marknadsföring på internet En litteraturstudie om nyttan och skadan med internet för ett hotell på dagens marknad Matilda Råbergh Matilda Råbergh Författare B Högskolan på Åland o.s.v. serienummer

Läs mer

Högskolan på Åland. serienummer 20/2014. Företagsekonomi. Mariehamn 2014 ISSN 1458-1531

Högskolan på Åland. serienummer 20/2014. Företagsekonomi. Mariehamn 2014 ISSN 1458-1531 Kundservice och tjänstekvalitet ombord på m/s Cinderella Alexander Müller Kamal Shafie Högskolan på Åland serienummer 20/2014 Företagsekonomi Mariehamn 2014 ISSN 1458-1531 Examensarbete Högskolan på Åland

Läs mer

Näthandel Handelsvanor och säkerhetsförtroende

Näthandel Handelsvanor och säkerhetsförtroende Näthandel Handelsvanor och säkerhetsförtroende Johan Estlander Examensarbete för tradenom YH- examen Utbildningsprogrammet för företagsekonomi Åbo 2014 EXAMENSARBETE Författare: Johan Estlander Utbildningsprogram

Läs mer

Bankers marknadsstrategier på bolånemarknaden. en jämförelse mellan svenska banker

Bankers marknadsstrategier på bolånemarknaden. en jämförelse mellan svenska banker Bankers marknadsstrategier på bolånemarknaden en jämförelse mellan svenska banker Kandidatuppsats VT 2012 Industrial and Financial Management Författare: Emelie Johansson 870128 Helena Nilsson 900827 Handledare:

Läs mer

De upplevda fördelarna med grupper och sidor på Facebook. K a n d i d a t u p p s a t s i F ö r e t a g s e k o n o m i, C n i v å

De upplevda fördelarna med grupper och sidor på Facebook. K a n d i d a t u p p s a t s i F ö r e t a g s e k o n o m i, C n i v å HT 10 dec Lärosäte:UppsalaUniversitet Företagsekonomiskainstitutionen Handledare:BertilMarkgren 2011 01 05 em ber DeupplevdafördelarnamedgrupperochsidorpåFacebook 12 Enkvalitativstudieurfacebookanvändarnasperspektiv

Läs mer

Södertörns högskola Ekonomikandidatprogrammet, 180hp. Examensarbete 15hp Företagsekonomi C Höstterminen 2010. SMS- Lån

Södertörns högskola Ekonomikandidatprogrammet, 180hp. Examensarbete 15hp Företagsekonomi C Höstterminen 2010. SMS- Lån Södertörns högskola Ekonomikandidatprogrammet, 180hp Examensarbete 15hp Företagsekonomi C Höstterminen 2010 SMS- Lån En kvalitativ studie av lånemarknaden. Av: Patrik Franso Sandra Dal Handledare: Ogi

Läs mer

MODERN MARKNADSFÖRING I

MODERN MARKNADSFÖRING I MODERN MARKNADSFÖRING I EN TRADITIONELL BRANSCH EN STUDIE OM HUR FÖRETAG KAN SKAPA KUNDLOJALITET INOM MÖBELBRANSCHEN Magisteruppsats i Företagsekonomi Mirza Abusafiyyah Mattias Johansson VT 2010:MF24 Förord

Läs mer

Kundrelationer via digitala medier

Kundrelationer via digitala medier Södertörns högskola Institutionen för kommunikation, teknik och design Kandidatuppsats, 15 hp Turismvetenskap vårterminen 2008 Kundrelationer via digitala medier Av: Therese Cederblad, Emma Dillworth Westin

Läs mer

Kreditgivning till företag

Kreditgivning till företag Kreditgivning till företag - Vilken betydelse har egentligen en tidigare kundrelation? Författare:Sara Johansson, Jessica Johnsson, Alexandra Österberg Handledare:Thomas Karlsson Examinator:Petter Boye

Läs mer

Tjänsten e-kort som betalningsalternativ

Tjänsten e-kort som betalningsalternativ 2003:144 SHU EXAMENSARBETE ELEKTRONISK HANDEL: Tjänsten e-kort som betalningsalternativ MATS ANDERSSON BRITT-LOUISE ÅBERG Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET

Läs mer

Kandidatexamen vid Institutionen Textilhögskolan, Högskolan i Borås 2009.1.10. Webbutiker

Kandidatexamen vid Institutionen Textilhögskolan, Högskolan i Borås 2009.1.10. Webbutiker Kandidatexamen vid Institutionen Textilhögskolan, Högskolan i Borås 2009.1.10 Webbutiker Hur hanteras frånvaron av det fysiska rummet för kommunikation? Sofia Eriksson & Camilla Hedinge Förord Det här

Läs mer

Analys av fyra svenska företags kundtidningar

Analys av fyra svenska företags kundtidningar Södertörns högskola Institutionen för Naturvetenskap, miljö och teknik Praktiskt examensarbete 15 hp Medieteknik Vårterminen 2015 Programmet för IT, Medier och Design Analys av fyra svenska företags kundtidningar

Läs mer

Snacka om Spotify. Kandidatuppsats i marknadsföring. Högskolan i Halmstad. Sektionen för Ekonomi och Teknik. Marknadsföringsprogrammet, 180hp

Snacka om Spotify. Kandidatuppsats i marknadsföring. Högskolan i Halmstad. Sektionen för Ekonomi och Teknik. Marknadsföringsprogrammet, 180hp Högskolan i Halmstad Sektionen för Ekonomi och Teknik Marknadsföringsprogrammet, 180hp Snacka om Spotify Kandidatuppsats i marknadsföring Författare: Fredrik Ahlbäck, 870107 Daniel Erlandsson, 871220 Handledare:

Läs mer

Serviceorienterade IT-lösningar vid rekrytering till eftergymnasial utbildning

Serviceorienterade IT-lösningar vid rekrytering till eftergymnasial utbildning Serviceorienterade IT-lösningar vid rekrytering till eftergymnasial utbildning En behovsanalys för värdeskapande lösningar MARTINA KETTNER Examensarbete Stockholm, Sverige 2012 Serviceorienterade IT-lösningar

Läs mer

Skapandet av varaktiga kundrelationer - En studie av Länsförsäkringar Bergslagens kundbonussystem

Skapandet av varaktiga kundrelationer - En studie av Länsförsäkringar Bergslagens kundbonussystem Skapandet av varaktiga kundrelationer - En studie av Länsförsäkringar Bergslagens kundbonussystem Building long term customer relationships - A study of Länsförsäkringar Bergslagens loyalty program Sara

Läs mer

Examensarbete i ämnet företagsekonomi

Examensarbete i ämnet företagsekonomi Institutionen för ekonomi Titel: SMS-lån - Den skambelagda låneformen Författare: Emma Källänge Handledare: Johan Gaddefors Kurspoäng: Kursnivå: 15 poäng Kandidatkurs (C-nivå) Datum: 2009-05-28 Examensarbete

Läs mer

E-handelns påverkan på köpcentrums fastighetsvärden

E-handelns påverkan på köpcentrums fastighetsvärden E-handelns påverkan på köpcentrums fastighetsvärden - en studie i köpcentrumutveckling Isabella Lundgren 2 Copyright Isabella Lundgren, 2014 Institutionen för Teknik och Samhälle Avdelningen för Fastighetsvetenskap,

Läs mer

EXAMENSARBETE GEORGIOS GAKIOS PANAJOTIS ORFANIDIS. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET D-NIVÅ

EXAMENSARBETE GEORGIOS GAKIOS PANAJOTIS ORFANIDIS. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET D-NIVÅ 2003:095 SHU EXAMENSARBETE Användning av beslutstödsverktyg inom CRM (Customer Relationship Management) Hur kan beslutstödsverktyg stödja företagens analysarbete för att hitta kunskap om kunderna? GEORGIOS

Läs mer

ALLTID TILL HANDS EN STUDIE KRING KONSUMENTERS VILJA ATT HANDLA VIA MOBILTELEFONEN. Kandidatuppsats i Företagsekonomi. Johanna Lövgren.

ALLTID TILL HANDS EN STUDIE KRING KONSUMENTERS VILJA ATT HANDLA VIA MOBILTELEFONEN. Kandidatuppsats i Företagsekonomi. Johanna Lövgren. ALLTID TILL HANDS EN STUDIE KRING KONSUMENTERS VILJA ATT HANDLA VIA MOBILTELEFONEN Kandidatuppsats i Företagsekonomi Johanna Lövgren Oscar Winter VT 2014:KF07 1/33 Svensk titel: Alltid till hands - en

Läs mer

Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2

Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2 Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2 Internethandel Anna Ingvarsson och Emma Wallin En studie om hur en liten

Läs mer

SMÅ RIDSKOLORS SYN PÅ MARKNADSFÖRING

SMÅ RIDSKOLORS SYN PÅ MARKNADSFÖRING Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för Veterinärmedicin och husdjursvetenskap Hippologenheten Nr K8 2010 Examensarbete på kandidatnivå SMÅ RIDSKOLORS SYN PÅ MARKNADSFÖRING Anna Lauritsen Strömsholm

Läs mer

Customer Relationship Management

Customer Relationship Management Examensarbete i Informatik Kandidatexamen Customer Relationship Management Hur ser behovet av CRM ut för små och medelstora tillverkande företag i Sverige? Författare: Sandra Hedendahl & Johanna Karlsson

Läs mer

e-handel En studie om tillit och säkerhet inom den elektroniska handeln e-commerce - A study of trust and safety of the electronic trade Edib Alic

e-handel En studie om tillit och säkerhet inom den elektroniska handeln e-commerce - A study of trust and safety of the electronic trade Edib Alic e-handel En studie om tillit och säkerhet inom den elektroniska handeln e-commerce - A study of trust and safety of the electronic trade Edib Alic Kandidatuppsats i informatik Rapport nr. 2009-002 ISSN:

Läs mer