En virtuell fa rd genom Asien i Sven Hedins spa r

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En virtuell fa rd genom Asien i Sven Hedins spa r"

Transkript

1 En virtuell fa rd genom Asien i Sven Hedins spa r Lars Larsson Internetfonden Slutrapport, Stiftelsen för Internetinfrastruktur (.SE)

2 Innehåll 1. Inledning Mål och syfte Projektbeskrivning Georeferering och rektifiering av kartor a Förberedande bildbehandling av kartor b Rektifiering utifrån koordinatsystem c Rektifiering utifrån geografiska objekt Digitalisering av rutter och lägerplatser Georeferering av texter Georeferering av fotografier a Fotografier knutna till lägerplatser b Exakta återfotograferingar Georeferering av panoraman I Sven Hedins spår Guidade turer Leverabler Resultat Utvärdering och analys Utvärdering av resultat Förslag på förbättringar Framtida arbeten Referenser Appendix A Projektkostnader

3 1. Inledning Sven Hedin ( ) var en världsberömd svensk geograf, äventyrare och upptäcktsresande som ägnade sitt liv åt att kartlägga Centralasien. Han tillbringade nästan 20 år i fält och utforskade ensam större vita fläckar på kartan än vad någon annan människa gjort, vare sig före eller efter honom. Sven Hedin lämnade efter sig ett enormt arkiv som bland annat innehåller hela hans omfattande vetenskapliga arbete, uppåt fotografier, tiotusentals brev, dagböcker, kartor och teckningar. Hedinarkivet utgör en formidabel guldgruva för forskare och den geografi- och historieintresserade allmänheten, men enda sättet att ta del av informationen är att rent fysiskt besöka arkiven i Stockholm. Sedan Figur 1. Resa i Sven Hedins spår genom Iran har ett digitaliseringsprojekt pågått vid Sven Hedins stiftelse med syfte att skanna in hela Hedins fotografiska arkiv, där många bilder endast finns bevarade på över 100 år gamla glasplåtar. Detta är en mycket positiv utveckling eftersom det säkerställer att detta kulturarv bevaras för framtida generationer. Samtidigt kvarstår problemet med att den enorma datamängden gör att även digitala samlingar förblir oöverskådliga för gemene man. Hur kan man göra historien om Sven Hedins expeditioner och utforskningen av Centralasien tillgänglig för den kunskapstörstande allmänheten? 2

4 2. Mål och syfte Syftet med projektet är att med hjälp av internet och den senaste geografiska informationstekniken skapa en interaktiv tredimensionell multimediaupplevelse av Sven Hedins expeditioner. Genom att digitalisera och georeferera Hedins kartor kan de läggas ovanpå moderna satellitbilder och därigenom jämföras mot den verkliga och underliggande geografin eller andra historiska kartor. All annan data ur arkiven som har en geografisk koppling kan integreras och visualiseras i systemet. Genom att integrera Hedins rutter, lägerplatser, fotografier, panoraman, teckningar och dagboksanteckningar tillåts användaren följa expeditionerna i detalj från dag till dag. Detta gör att frukterna av digitaliseringen kan skördas genom att forskningsresultat inom bland annat geografi och historia kan presenteras på ett sätt som gör dem attraktiva och fantasieggande. Detta kommer att främja internetanvändningen inom utbildning och underhållning, samt driva på utvecklingen av en ny form av interaktiv och geografiskt driven multimedia levererad via nätet. Målet med föreliggande pilotprojekt är att skapa ett geografiskt informationssystem (GIS) innehållande Sven Hedins expeditioner, som kan utforskas med den gratis nedladdningsbara programvaran Google Earth. Innehållet utvecklas i formatet KML (Keyhole Markup Language) som är en öppen standard för att beskriva geografisk information, förvaltad av Open Geospatial Consortium. Vem som helst ska från vardagsrumssoffan eller klassrummet, kunna ge sig ut på en virtuell färd i Sven Hedins spår. Detta pilotprojekt är begränsat till ett fåtal områden av stor geografisk betydelse, där detaljnivån har utvecklats fullt ut. Förhoppningen är att detta ska leda vidare till en utbyggnad och vidareutveckling av systemet som på sikt ska bli heltäckande. 3. Projektbeskrivning 3.1 Georeferering och rektifiering av kartor I ett historiskt geografiskt informationssystem (GIS) är de historiska kartorna själva grunden. Kartor har skannats in av Ann Ohlsén vid Sven Hedins stiftelse genom ett digitaliseringsprojekt finansierat av Riksbankens jubileumsfond. För att kunna visa dessa kartor i Google Earth måste de georefereras och rektifieras. Det innebär att de dels måste ges ett koordinatsystem och ett läge på jordytan, men också korrigeras för felaktigheter i 3

5 kartans geometri. I detta fall har detta åstadkommits med hjälp av punkttransformering med programvarorna Global mapper och QGIS. Denna metod bygger på att specifika punkter i den historiska kartan identifieras på en referenskarta, i detta fall en satellitbild. Sedan sker en matematisk transformering av den historiska kartan för att anpassa den så att den stämmer överens med den underliggande satellitbilden och på så sätt kan jämföras med verkligheten. En linjär transformation räcker för att konvertera kartans projektion till en annan, men för att korrigera icke-linjära geometriska fel i kartan krävs icke-linjära transformationer, så kallad rubber sheeting av olika grader. Det geometriska felet i de identifierade punkterna blir mindre ju kraftfullare transformation som används, men nackdelen är risken då också är större att kartan deformeras i kanterna vilket försämrar kartans visuella estetik vid visning i Google Earth. Det finns i huvudsak två sätt att identifiera punkter i den historiska på referenskartan, vilka redogörs i avsnitten nedan. 3.1.a Förberedande bildbehandling av kartor Innan en karta kan rektifieras måste den förberedas med ett bildbehandlingsprogram såsom Adobe Photoshop. Dels kan kartan exempelvis behöva roteras och färgjusteras för att sedan beskäras från onödigt stora kanter, men det kan också handla om större ingrepp. Om ett kartark skannats i flera delar måste dessa först sammanfogas till en bild. Ett annat fall är att kartan består av ett flertal ark, som tillsammans utgör en sammanhängande rektangulär kartyta. Ett exempel på detta är Hedins Karte von Ost-Persien i skala 1: , som kommer i åtta ark, men vars kanter har beskurits för att alla åtta arken ska kunna sammanfogas till ett enda stort kartark före Figur 2. "Karte von Ost-Persien" är sammanfogad av åtta separata kartblad. rektifieringen. Det gör att den karta som visas i Google Earth egentligen är helt unik eftersom den inte fysiskt existerar i denna sammansatta form. Sammansättningen är 4

6 också överlägsen den arkbaserade i sin överskådlighet. Den form kartan presenteras på i detta system är alltså något mer än bara en digital version av en papperskarta. I vissa fall har två olika partier av en ruttkarta placerats på ett och samma kartark. Egentligen är denna rutt sammanhängande, men för optimalt utnyttjande av papperets yta har den Figur 3. Plate 5b existerar inte som ett separat kartblad i fysisk form, utan har skapats i ett bildredigeringsprogram. separerats och lagts sida vid sida. Exempelvis Hedins A route survey through eastern Persia består i original av nio kartblad, men för att kunna rektifiera alla delar av rutten måste rutterna klippas isär till separata bilder i de fall två partier presenteras på samma ark. Den valda lösningen har varit att manipulera kartorna så att den gamla ramen tillförts de lossklippta delarna och en ny numrering införts som gör att kartserien i den färdiga versionen består av hela 15 kartark. Tvärtemot det föregående fallet har den digitala versionen alltså här fler ark än den fysiska. 3.1.b Rektifiering utifrån koordinatsystem Vissa av Hedins kartor har ett utritat koordinatsystem med latituder och longituder. I detta fall kan en exakt koordinat enkelt identifieras på varje punkt där longituderna och latituderna i kartans rutnät korsar varandra och någon referenskarta behövs alltså inte. I detta fall blir punkttransformeringen ett sätt att transformera kartans projektionssystem. Den stora fördelen med detta sätt att rektifiera en karta är enkelheten, men en annan intressant effekt är att kartans överensstämmande med verkligheten inte förbättras på något sätt av transformationen. Det gör att när kartan betraktas i Google Earth så avslöjar den graden av överensstämmelse med verkligheten. En vanlig karaktäristik i detta fall är att de geometriska relationerna mellan geografiska objekt i kartan är god, men att själva inplaceringen av kartan på jordytan ofta har ett fel som gör att allting har en förskjutning i sidled. Exempelvis har Hedins (1918) översiktskarta över Persien i skala 1: rektifierats på detta sätt och har således på många håll en förskjutning på över åtta kilometer jämfört med 5

7 satellitbilderna i Google Earth. Detta kan dock vara intressant för den som är intresserad av just kartornas noggrannhet. 3.1.c Rektifiering utifrån geografiska objekt När det gäller detaljerade kartor i stor skala, som endast täcker det som är synligt längs med Hedins rutt saknas oftast koordinatsystem på kartan. I detta fall måste specifika geografiska objekt användas som med exakthet kan identifieras både i den historiska kartan och på en referenskarta, i detta fall en satellitbild. Detta är en mycket svår och tidskrävande process, som kan underlättas av att i verkligheten besöka platsen kartan beskriver för att där kunna säkra och mäta in exakta punkter som kan vara svåra att säkerställa utifrån enbart ett satellitfoto. Fördelen med denna metod är att felet i den transformerade kartan i de identifierade punkterna blir noll med den mest kraftfulla transformeringen. Det är idealet om kartan ska användas i verkligheten för att lokalisera till exempel lämningar efter boplatser markerade på en karta. Som tidigare nämnts kan detta dock ge upphov till oönskade deformationer i kartans kanter vilket minskar hur estetiskt tilltalande kartan är att titta på i Google Earth. Hedins kartserie A route survey through eastern Persia i nio originalblad har i många fall rektifierats med affin transformation för att bibehålla formen på kartan trots att det ger upphov till större fel som med kraftfullare transformation skulle ha kunnat elimineras. Kartans precision har bedömts vara tillräcklig för det stora flertalet som i första hand bara är ute efter att få en grov uppfattning om Hedins rutt. 6

8 Figur 4. "A route survey through eastern Persia" med digitaliserade lägerplatser och rutt. De mindre kartbladen existerar inte fysiskt utan har skapats för att göra rektifieringen möjlig. 3.2 Digitalisering av rutter och lägerplatser När en historisk karta väl är rektifierad kan ytterligare information digitaliseras och extraheras ur kartan. Det som i detta fall är av största värde är Hedins rutter och lägerplatser som oftast finns utmarkerade på hans mer detaljerade kartor. Rutterna har vektoriserats direkt i Google Earth och lägerplatserna har markerats som punktobjekt. När kartan är utzoomad visas alla rutter färgkodade utifrån vilken expedition eller resa de tillhör, för att det på ett enkelt sätt ska gå att få en överblick över de olika expeditionernas färdvägar. När kartan zoomas in på ett område där det finns en aktiv detaljkarta byter ruttmarkeringen färg till rött i samtliga fall för att överensstämma med den underliggande historiska kartan som i samtliga fall använder just rött för att markera Hedins rutter. När kartan zoomas ut igen återställs den ursprungliga färgkodningen för att det ska vara lättare att särskilja rutterna. 3.3 Georeferering av texter Sven Hedin gav ut populära reseberättelser i bokform från samtliga av sina större resor och expeditioner. Dessa böcker bygger till stor del på innehållet i hans dagböcker och de 7

9 brev han sände hem till sina föräldrar. Hans resa genom Persien finns beskriven i boken Öfver land till Indien (Hedin 1910a). Bokens engelska översättning Overland to India finns inskannad och digitaliserad med hjälp av optisk teckenigenkänning (Hedin 1910b). Boken återberättar i stort sett Hedins resa genom Persien dag för dag, men är inte strukturerad som en dagbok utan kapitelindelningen kan bryta av mitt under en dag och övergången till ny dag kan ibland vara otydlig. Eftersom Hedin var geograf består hans texter till stor del av beskrivningar av den miljö han färdas igenom. Det gör att det blir mycket lättare att tillgodgöra sig texten med en god förståelse för den geografiska kontexten. Genom att georeferera varje dags textavsnitt till den punkt där Hedin slår nattläger möjliggörs ett nytt sätt att läsa Hedins bok utifrån geografi istället för kapitelrubriker och sidnummer. Den över 800 sidor tjocka boken har därför rättats, redigerats manuellt och delats upp i textavsnitt som motsvarar vart och ett av hans 73 lägerplatser genom Iran. Dessa dagbokstexter har sedan kopplats ihop med respektive punktobjekt, så att ett fönster med texten öppnas när användaren klickar på en lägerplats på kartan. Varje textavsnitt har också försetts med en referens som pekar ut exakt från vilken volym och vilka sidnummer den innefattar. Det gör det möjligt för den som använder det geografiska gränssnittet till boken via Google Earth att enkelt hitta samma avsnitt i det fysiska originalet. Figur 5.Berget Mustagata i Pamir där Hedins text har georefererats med extra stor detaljrikedom. Alla röda punkter innehåller georefererad text som beskriver just den platsen. 8

10 Förutom Persien så har extra fokus lagts på Pamir i Centralasien och i synnerhet berget Mustagata. Här genomförde Hedin en mycket ambitiös glaciärstudie samtidigt som han också gjorde fyra försök att bestiga berget. Här har texter på samma sätt som för Persien redigerats och delats upp i dagboksform ur Hedins (1898) bok Through Asia. Skillnaden mot expeditionen i Persien är dock att här uppehåller sig Hedin på ett mycket begränsat område kring berget Mustagata under flera månader. Det innebär att han beskriver just detta område mycket mera detaljerat och omfångsrikt än trakter där han bara genompasserade. Detta har lösts genom att införa ytterligare en typ av punktobjekt vid sidan av lägerplatserna som möjliggör en mer detaljerad georeferering av texten än att bara använda en punkt per dagboksinlägg. Det förhöjer läsförståelsen enormt mycket eftersom det annars är mycket svårt att skapa sig en bild av hur alla glaciärer som nämns förhåller sig till den fysiska geografin. Dessa punkter är självfallet mycket svårare att georeferera än de lägerplatser som redan finns utmärkta på kartorna. Enda sättet att lokalisera dem är genom noggrann läsning av Hedins texter och jämförelser med satellitbilder och kartor. Med hjälp av kvalificerade gissningar går det att sluta sig till var de specifika platser Hedin beskriver bör placeras. Denna metodik har också använts för till exempel Hedins lägerplatser från hans första resa till Persien, då det i detta fall saknas detaljerade kartor som exakt märker ut dem. 3.4 Georeferering av fotografier Något av det mest intressanta Sven Hedin lämnat efter sig är hans fotografiska samlingar. Dessa förvaras på Etnografiska museet i Stockholm och består av uppskattningsvis fotografier, varav många endast finns bevarade på över 100 år gamla glasplåtar. Fotografierna kan vara mycket svåra att georeferera eftersom det i många fall saknas annan information kring bilden än möjligtvis under vilken expedition den togs. Ibland har dock platsens namn ristats in på glasplåten och då kan detta ofta återfinnas på Hedins kartor. Det föreliggande systemet använder två sätt att presentera Hedins fotografier, vilka redogörs nedan. 9

11 Figur 6. Varje lägerplats illustreras av ett av Sven Hedins historiska fotografier från den aktuella platsen. 3.4.a Fotografier knutna till lägerplatser Ambitionen har varit att försöka illustrera dagboksutdraget som kopplats till var och en av Hedins lägerplatser med ett fotografi. Detta fotografi har valts utefter en prioriteringsordning enligt följande. I första hand har ett historiskt fotografi som med säkerhet kan lokaliseras, helst till närområdet eller åtminstone den sträcka som färdats den aktuella dagen, valts. Om ett sådant foto saknas, har ett passande alternativ valts ur den mängd av foton som ej kunnat lägesbestämmas exakt. I tredje och sista hand har moderna foton från den av National Geographic Society finansierade expeditionen till Iran i maj 2013 använts i brist på existerande historiskt material. Alla historiska foton har i sin bildtext ett referensnummer som gör att originalet kan lokaliseras i samlingarna om en forskare eller användare av systemet vill använda bilden. Samtliga historiska fotografier och panoraman är copyrightskyddade av Sven Hedins stiftelse och all användning av bilderna måste föregås av överenskommelse med stiftelsen. 10

12 Figur 7. Återfotografering av Sven Hedins fotografi från 1906 av byn Djaffaru i Iran. 3.4.b Exakta återfotograferingar Att återfinna den exakta positionen varifrån Sven Hedin tog ett fotografi är synnerligen svårt. Syftet med expeditionen till Iran i maj 2013 var dock just att lokalisera dessa positioner för att kunna ta nya bilder som exakt matchar Hedins historiska foton. På så sätt kan då och nu jämföras och ge ledtrådar till vilka förändringar som skett i landskapet under det senaste 100 åren. Drygt 20 kamerapositioner kunde lokaliseras exakt och motiven återfotograferas. Dessa utvalda fotografier har georefererats med hjälp av GPS med en precision på några få meter. Återfotograferade bilder presenteras på kartan med en speciell symbol i form av en grön cirkelsektor som visar varifrån och i vilken riktning ett fotografi är taget (och vars ursprung beskrivs närmare i avsnittet om panoraman). Om symbolen klickas öppnas ett fönster med det historiska fotografiet samt en miniatyr av återfotograferingen. Genom att klicka på länken för att spela upp en animation av dessa bilder kan de jämföras mot varandra. Denna funktion nyttjar Google Earths förmåga till att skapa förprogrammerade flygturer. Först flyger systemet ner och visar samma vy som fotografen ser från sin kameraposition. Därefter visas den historiska 11

13 bilden i större skala på skärmen och tonas över i den moderna bilden på ett sömlöst sätt. Detta är ett pedagogiskt och effektfullt sätt att tydliggöra skillnaderna i bilderna. 3.5 Georeferering av panoraman Figur 8. Panoraman och återfotograferingar markerade med röda respektive gröna cirkelsektorer som både visar bildens riktning och dess visuella utbredning. I Sven Hedins (1916) monumentala verk Southern Tibet användes smarta kartsymboler för att referera till fotografier och panoraman från kartorna. Samtliga panoraman markerades med röda cirkelsektorer vars centrum utgjorde kamerapositionen och som därigenom avslöjade både riktningen och den visuella utbredningen hos panoramat. Fotografier symboliserades av svarta cirkelsektorer och volym och sidnummer angavs vid varje cirkelsektor så att det aktuella fotografiet kunde lokaliseras i böckerna. Detta sätt att markera direkt på kartan varifrån panoraman och fotografier är tagna återfinns bara i Southern Tibet och inte i några av Hedins tidigare utgivna kartserier. I det föreliggande systemet har kartsymbolerna från Hedins Tibetkartor återskapats i Google Earth och tillämpats på materialet från Persien. För bättre synlighet mot satellitbilder som bakgrund har dock färgen svart bytts ut mot grönt för fotografier. Eftersom ikonerna i Google Earth inte är anpassade för att betraktas ur ett 12

14 tvådimensionellt perspektiv, begränsas användbarheten av symbolerna till de fall då de betraktas ovanifrån och förlorar sin effektivitet vid andra vinklar. När en panoramasymbol klickas öppnas först ett fönster som visar panoramat i miniatyr. Där kan användaren klicka på att visa panoramat i full storlek som en animation. Här nyttjas möjligheterna i Google Earth till fullo genom att systemet låter panoramat panorera förbi på den nedre delen av skärmen samtidigt som 3D-vyn i Google Earth panoreras i samma hastighet ovanför bilden. På detta sätt placeras Hedins panorama in i världen precis där det är målat och specifika bergstoppar kan identifieras i Google Earth. Detta gör att du får en väldigt god uppfattning om hur panoramat är orienterat. Figur 9. Sven Hedins målning animeras som en panorering på nedre halvan av skärmen samtidigt som kameran i Google Earth vrider med i rörelse och visar motsvarande 3D-vy. 13

15 Figur 10. Reportaget från Iran i Sven Hedins spår från Novemberutgåvan av National Geographic Nordic har georefererats och markerats med gula rektanglar på kartan. 3.6 I Sven Hedins spår För att komplettera Hedins historiska bild av det gamla Persien han reste igenom har systemet utrustats med material från den National Geographic Society-finansierade expeditionen i Hedins fotspår som genomfördes i maj Den text, inklusive bilder, som publicerades i National Geographic Nordics Novemberutgåva 2013 har georefererats och markeras med gula rektanglar på kartan (Larsson 2013). Även expeditionens rutt och lägerplatser finns markerade, vilka registrerades i fält med en GPS av modellen Garmin Montana. 3.7 Guidade turer Systemet innehåller ett flertal guidade turer, det vill säga förprogrammerade flygningar i den tredimensionella världen kombinerade med multimedia i form av bilder, ljud och animeringar. Detta är ett utmärkt sätt att berätta en historia för ovana användare som vill få informationen presenterad på ett mera pedagogiskt vis. 14

16 4. Leverabler Figur 11. Det föreliggande informationssystemet, baserat på Google Earth, visar en översiktsbild av Sven Hedins expeditioner till Asien. Allt innehåll i det geografiska informationssystemet har utvecklas i formatet KML (Keyhole Markup Language) som är en öppen standard för att beskriva geografisk information som förvaltas av Open Geospatial Consortium. Projektet har egentligen bara en viktig leverabel och det är den KML-fil som innehåller hela systemet och kan laddas ner via nätet och öppnas i applikationen Google Earth. Därigenom har användaren full tillgång till all information. En trädstruktur öppnas i Google Earths vänstra panel där olika informationslager kan visas eller döljas i kartfönstret. Systemets innehåll utgörs av över rader kod i KML-format. Denna kod blir genom nedladdningen fritt tillgänglig för allmänheten under Creative Commons-licensen Attribution-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0). Denna innebär att du fritt får kopiera, sprida och bearbeta den i både icke-kommersiella och kommersiella sammanhang, men erkännande av upphovsmannen måste ges samt att verket måste släppas under samma licens. Systemet innehåller ett stort antal upphovsrättsskyddade bilder, texter och filmer varav de flesta ägs av Sven Hedins stiftelse med nuvarande copyright giltig till Denna externa 15

17 media omfattas inte av den fria licensieringen utan där måste tillstånd sökas hos respektive rättighetsinnehavare. Systemets KML-fil är färdigutvecklad och redo att göras enkelt tillgänglig under en egen avdelning på Sven Hedins stiftelses nya hemsida: svenhedinfoundation.se. Tyvärr är dock andra delar av hemsidan ännu inte helt klara för lansering. Av den anledningen vill stiftelsen skjuta upp lanseringen av projektresultatet tills i oktober 2014 då övriga delar av hemsidan förväntas vara klara och lanseringen kan samordnas med avslutet på det digitaliseringsprojekt som också drivits av stiftelsen. 5. Resultat Det färdiga informationssystemet visar på en översiktlig nivå rutterna från samtliga av Hedins fyra stora Centralasienexpeditioner och två Persienresor. Primärt är målgruppen för detta pilotprojekt den geografi- och historieintresserade allmänheten, men allt innehåll som systemet består av innehåller noggranna vetenskapligt utformade referenser, vilket gör att även forskare kommer att ha stor nytta av materialet. Innehållet i systemet har fokuserats mot fyra områden som var av stort intresse för Sven Hedin Östra Persiens (Irans) öknar, berget Mustagata i Pamir, Taklamakanöknen i Xinjiang samt Kailash och Manasarovar i Tibet. Störst fokus har lagts på Östra Persiens öknar varifrån projektet inte bara haft tillgång till det historiska materialet ur Hedinarkivet utan även modern digital media insamlad via ett samarbetsprojekt finansierat av National Geographic Society. Projektets resultat svarar i stort upp mot det som initialt avsågs och är i stora delar unikt både till sitt innehåll och genom det innovativa sätt som det presenteras. Vare sig de kartor, fotografier eller panoraman som systemet innehåller har tidigare funnits tillgängliga för allmänheten och inte ens forskare har haft tillgång till dem digitalt. Att sedan presentera all denna information integrerad i ett tredimensionellt geografiskt informationssystem på ett genomarbetat sätt är något som till vår kännedom saknar motstycke när det gäller historiska expeditioner av liknande slag. All denna information kan nu levereras till vilken Internetansluten dator som helst i världen genom en enkel nedladdning av en enda fil. 16

18 6. Utvärdering och analys Eftersom systemet ännu inte lanserats offentligt är det en aning tidigt att göra en fullständig utvärdering och analys av resultatet, men trots det finns en hel del lärdomar att dra av själva utvecklingsarbetet. Ett stort misstag som påverkat utvecklingsarbetet negativt är ett missförstånd kring huruvida Kungliga vetenskapsakademien som äger Sven Hedins stiftelse kunde dra av momsen på kostnaderna i projektet eller inte. Vid projektansökan antogs felaktigt att så var fallet, men som tur var uppdagades misstaget under våren, innan projekttiden var slut. Eftersom momsen räknas som en kostnad för stiftelsen innebar det att momsen måste vara inräknad inom den totala budgetramen på kronor. Det gjorde att den planerade totala arbetstiden fick skäras ner kraftigt. Den största effekten av detta är att planerna på att inkludera videosekvenser fick läggas på is eftersom detta arbete inte ansågs vara möjligt att slutföra inom den nya tidsramen. Ambitionen för de guidade turerna fick också sänkas en aning. 6.1 Utvärdering av resultat Trots att den totala omfattningen av projektet redan halverades då projektet endast beviljades drygt halva det sökta beloppet och att denna andel dessutom minskats ytterligare genom det olyckliga missförståndet kring momspliktigheten, måste resultatet av projektet ändå ses som mycket lyckat och uppfyllande sitt syfte. Projektet har bland annat presenterats för framstående forskare på en internationell vetenskaplig konferens i Schweiz, samt för en av de högsta amerikanska cheferna för National Geographic Society. Alla som tagit del av projektet har visat ett stort intresse och det kan inte tolkas som annat än att vi är inne på rätt spår och ligger helt rätt i tiden med denna satsning. Historiska geografiska informationssystem är ett forskningsområde som vunnit allt större mark det senaste decenniet, men det som skiljer vårt system från de flesta andra är nyttjandet av den tredimensionella värld som Google Earth erbjuder. De flesta innehållsrika system vi tagit del av bygger på tvådimensionella webbkartor av mera traditionellt snitt, som bäddas in på traditionellt utformade webbsidor. Styrkan med Google Earth är att användaren får en betydligt större närvarokänsla i ett tredimensionellt system. Om sedan multimedia presenteras integrerat i detta system utan att du behöver lämna det, så blir effekten ännu större. 17

19 Det finns många imponerande digitala arkiv för historiska kartor på nätet, men nästan inga av dem erbjuder någon mer information än själva kartan. Det finns även en forskargrupp som har rektifierat Aurel Steins, en till Hedin samtida forskningsresande, kartor över Centralasien och publicerat dem i Google Earth. Men även i detta fall handlar det enbart om själva kartorna utan någon som helst bakgrundsinformation. Styrkan med vårt system som gör det unikt i sitt slag är att det integrerar information av flera olika typer och kan på så sätt berätta hela historien och inte bara en mindre pusselbit. Ett problem för projektet har varit att Sven Hedins stiftelses resurser för att skanna in kartor och fotografier finansierade av Riksbankens jubileumsfond började sina innan det föreliggande projektet fått alla sina behov uppfyllda. Det har inneburit att alla de mätbara målen som sattes i projektansökan inte har kunnat nås. Det första målet om sex georefererade översiktskartor har uppnåtts, men bara 33 av 48 detaljkartblad. Trots detta kan resultatet anses vara fullt godkänt. Delvis på grund av att så många kartor inte ens har kunnat levereras från skanningsavdelningen och delvis av den anledningen att detta mål vid senare eftertanke borde ha reviderats kraftigt redan före projektstart då enbart halva vår ursprungliga budget beviljades. Det var ett misstag att detta inte gjordes. Målet om att alla rutter och lägerplatser ska vara utritade på kartan för våra fokusområden har uppnåtts. De två sista målen rör nedladdningar och besök på hemsidan och dessa bör utvärderats efter att systemet funnits tillgängligt i åtminstone ett år. 6.2 Förslag på förbättringar Det finns självfallet många möjligheter till förbättringar av systemet. En är att integrera fler typer av innehåll, framförallt rörlig bild och att utöka de guidade turerna som är ett enklare och mer pedagogiskt sätt att ta till sig informationen för användare som saknar tidigare kunskap om Hedin. En kombination av att resurserna för att att skanna mera arkivmaterial sinade samt att projektarbetstiden fick skäras ned gjorde att mindre källmaterial i form av brev och originalskisser kunde inkluderas i systemet. Detta är ett stort förbättringsområde som kan göra systemet ännu mera attraktivt och unikt i sitt slag. I dagsläget saknas en struktur för att ange precisionen på de data som ingår i systemet. Detta är något som är ganska vitalt eftersom vissa data i systemet kan vara uppmätta med GPS och ha en noggrannhet på några få meter till andra data som har avvikelser på upp till ett tiotal kilometer, vilket kan förekomma i historiska kartor vars koordinater överenstämmer dåligt med verkligheten. 18

20 Rektifiering av historiska kartor utan koordinatsystem är en svår och tidskrävande process och möjligheterna har varit begränsade inom vår budget. I framtiden skulle det vara intressant att rektifiera flera versioner av samma karta utifrån olika prioriteringar mellan utseende och exakthet. Då kan användaren själv välja vilken version han vill visa. Fler fotografier skulle kunna georefereras och placeras in på en ungefärlig plats där de har tagits utöver de bilder som visas för varje lägerplats. På samma sätt skulle fler händelser och avsnitt i texten kunna georefereras noggrannare än med en upplösning på en punkt per dag och lägerplats. Samma sak som gjorts för Mustagata i Pamir skulle ha kunnat gjorts även i Persien om större tidsresurser funnits. Figur 12. Projektledaren försöker lokalisera varifrån Hedin målade ett av färgpanoramana från Iran. 7. Framtida arbeten Det finns stora möjligheter att vidareutveckla projektet och stort intresse har visats från dem vi hittills presenterat visionerna för. Vår plan är nu att skapa fler strategiska samarbeten med 19

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Slutrapport. Översättning på Internet

Slutrapport. Översättning på Internet Slutrapport Översättning på Internet Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 MÅL OCH SYFTE... 3 PROJEKTBESKRIVNING (METOD)... 4 SPRÅK... 4 TEXTER... 4 TESTER... 5 TESTMETODIK... 5

Läs mer

UTVÄRDERING AV ATT ANVÄNDA ITIL SOM

UTVÄRDERING AV ATT ANVÄNDA ITIL SOM UTVÄRDERING AV ATT ANVÄNDA ITIL SOM RAMVERK FÖR KOMMUNALA IT-LEVERANSER Kandidatuppsats vid institutionen för informatik, Lunds Universitet 15 högskolepoäng, SYSK02 Framlagd: maj 2013 Författare: Handledare:

Läs mer

Hur ligger Sverige till i förhållande till WCAG 2.0 nivå AA

Hur ligger Sverige till i förhållande till WCAG 2.0 nivå AA Lägesanalys: Hur ligger Sverige till i förhållande till WCAG 2.0 nivå AA Funka Nu AB Döbelnsgatan 21, 111 40 Stockholm 08-555 770 60 kontakt@funkanu.se Fakta om rapporten Beställare: Utförd av: Vår referens:

Läs mer

Publicera! Svenska forskningsbiblioteks arbete med publiceringsfrågor. Helena Francke på uppdrag av Svensk Biblioteksförening 2013

Publicera! Svenska forskningsbiblioteks arbete med publiceringsfrågor. Helena Francke på uppdrag av Svensk Biblioteksförening 2013 Publicera! Svenska forskningsbiblioteks arbete med publiceringsfrågor Helena Francke på uppdrag av Svensk Biblioteksförening 2013 World Trade Center Box 70380 107 24 Stockholm Tel: 08-545 132 30 info@biblioteksforeningen.org

Läs mer

En motiverande bok om att beställa användbarhet

En motiverande bok om att beställa användbarhet En motiverande bok om att beställa användbarhet Henrik Artman, Ulrika Dovhammar, Stefan Holmlid, Ann Lantz, Sinna Lindquist, Erik Markensten och Anna Swartling 1 2 ATT BESTÄLLA NÅGOT ANVÄNDBART ÄR INTE

Läs mer

Att digitalisera det förflutna. Cathrin Backman Löfgren

Att digitalisera det förflutna. Cathrin Backman Löfgren Att digitalisera det förflutna Cathrin Backman Löfgren Att digitalisera det förflutna En studie av gymnasieelevers historiska tänkande Forskarskolan i historia och historiedidaktik Lunds universitet Malmö

Läs mer

Förslag till Nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information

Förslag till Nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information Förslag till Nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTER 2015 FÖRSLAG TILL NATIONELLA RIKTLINJER FÖR ÖPPEN TILLGÅNG TILL VETENSKAPLIG INFORMATION VETENSKAPSRÅDET

Läs mer

Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor. Jan Hylén

Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor. Jan Hylén Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor Jan Hylén Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Bakgrund...4 3. Genomförande av undersökningen...4 4. Hur fungerar lärplattorna i skolans

Läs mer

Mätningar för bättre styrning

Mätningar för bättre styrning att synliggöra och hantera variation för styrning och förbättring av offentlig verksamhet Sekretariatsrapport Innovationsrådet Stockholm 2013 INNOVATIONSRÅDET Rapporten finns att ladda ned gratis på Innovationsrådets

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

Internet 15 år Visionerna möter vardagsverkligheten om hur svenskarna blev Internetanvändare Olle Findahl

Internet 15 år Visionerna möter vardagsverkligheten om hur svenskarna blev Internetanvändare Olle Findahl Internet 15 år Visionerna möter vardagsverkligheten om hur svenskarna blev Internetanvändare Olle Findahl Internet 15 år Visionerna möter vardagsverkligheten om hur svenskarna blev Internetanvändare Olle

Läs mer

Lärdomäner. om utbildning vid behov

Lärdomäner. om utbildning vid behov TRITA-NA-D9908 CID-50, KTH, Stockholm, Sweden 1999 Lärdomäner om utbildning vid behov Mats B. Andersson Mats B. Andersson Lärdomäner om utbildning vid behov Report number: TRITA-NA-D9908, CID-50 ISSN number:

Läs mer

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ Handbok i i cultural planning Att fånga platsens själ H a n d b o k i c u l t u r a l p l a n n i n g Att fånga platsens själ Sveriges Kommuner och Landsting Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Tfn 08-452

Läs mer

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2011 Widgit pictures Widgit Software 2011 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2011 We would like to

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4 Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Skolinspektionens rapport 2012:4 Diarienummer 400-2011:1842

Läs mer

När kommer. En kartläggning av e-boken i Sverige ur ett biblioteksperspektiv

När kommer. En kartläggning av e-boken i Sverige ur ett biblioteksperspektiv När kommer boomen? En kartläggning av e-boken i Sverige ur ett biblioteksperspektiv Innehållsförteckning Sammanfattning...4 1. Inledning, bakgrund, syfte och metod... 4 Inledning...4 Direktiv, organisation

Läs mer

Att styra sig igenom besvärliga situationer

Att styra sig igenom besvärliga situationer Att styra sig igenom besvärliga situationer Kommunal styrning som tradition, transaktion och relation Roland Almqvist Niklas Wällstedt RAPPORT 23 Att styra sig igenom besvärliga situationer Kommunal styrning

Läs mer

SAY IT! - en handbok i kommunikation

SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation TEXT, ILLUSTRATIONER, LAYOUT och METODUTVECKLING: Jonas Nilsson / Organisationsutvecklare / jonas.nilsson@viunga.se MED FEEDBACK,

Läs mer

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Beteckning: Akademin för Utbildning och Ekonomi För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Calle Dahlberg December 2010 Examensarbete

Läs mer

Det moderna skolbiblioteket - en framtidsskiss

Det moderna skolbiblioteket - en framtidsskiss Det moderna skolbiblioteket - en framtidsskiss ett uppdrag för Sveriges kommuner och landsting Skolbiblioteket finns där kompetens och resurser blir synliga och samverkar med elever och pedagoger. Skolbiblioteket

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Tillväxt genom Crowdfunding?

Tillväxt genom Crowdfunding? Tillväxt genom Crowdfunding? Rapport 0156 Tillväxt genom Crowdfunding? Rapport 0156 Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillväxtverket.se/publikationer. Där finns

Läs mer

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning En fallstudie av hur en lärare arbetar med mattegömmor i årskurs 3. Therese Fredriksson Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas

Läs mer

Erik Geijer. Skriva för webben

Erik Geijer. Skriva för webben Erik Geijer Skriva för webben Erik Geijer Skriva för webben Skriva för webben.se:s Internetguide, nr 8 Version 2.0 2012 Erik Geijer Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med licensen

Läs mer

Att åstadkomma förändring med hjälp av utvärdering

Att åstadkomma förändring med hjälp av utvärdering Att åstadkomma förändring med hjälp av utvärdering Gullvor Elf, Cecilia Gärdén, Margareta Lundberg Rodin & Karen Nowé Hedvall Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT Högskolan i Borås Sammanfattning

Läs mer

HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER?

HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER? HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER? Ett studie inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående

Läs mer

Hjälp studenterna att undvika plagiering Jude Carroll och Carl-Mikael Zetterling

Hjälp studenterna att undvika plagiering Jude Carroll och Carl-Mikael Zetterling Hjälp studenterna att undvika plagiering Jude Carroll och Carl-Mikael Zetterling Hjälp studenterna att undvika plagiering Jude Carroll och Carl-Mikael Zetterling Guiding students away from plagiarism /

Läs mer

D-UPPSATS PROJEKTUTVÄRDERING. Ett slut och en början MATTIAS BERGLUND NILS SANDSTRÖM

D-UPPSATS PROJEKTUTVÄRDERING. Ett slut och en början MATTIAS BERGLUND NILS SANDSTRÖM D-UPPSATS 2005:05 PROJEKTUTVÄRDERING Ett slut och en början MATTIAS BERGLUND NILS SANDSTRÖM Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen för Industriell organisation Vetenskaplig

Läs mer