Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 17.00 20.00"

Transkript

1 Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Christer Grankvist Kommunledningskontoret , kl Underskrifter Paragrafer Sekreterare Magnus Henriksson Ordförande Margareta Nilsson Justerande Christer Grankvist Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag ANSLAG/BEVIS Organ Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningsförvaltningen, arkiv Underskrift Magnus Henriksson

2 Beslutande: Håkan Rosenkvist (M) Sven Olsson (M) Margareta Nilsson (C) Christer Grankvist (S) Lennart Månsson (S) Övriga närvarande: --- Magnus Henriksson, sekreterare Bo Kristoffersson, förvaltningschef Sven Weitner, utvecklingsledare Dick Nyström, ekonom Sammanträdet ajournerades kl

3 24 Extra ärenden Ordförande föreslår att två extra ärenden läggs till ärendelistan, Sommarmusikanter och Verksamhetsövergång förskola Skillinge. Beslut Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott godkänner att Sommarmusikanter och Verksamhetsövergång förskola Skillinge läggs till mötets ärendelista.

4 25 Information Förvaltningschef redogör för Stiftelsen Skillinge fria skolas ansökan om godkännande som huvudman att driva grundskola F-6 i Skillinge. Simrishamns kommun ska lämna nytt yttrande kring ett eventuellt godkännande efter det att förvaltningsrätten visat ärendet åter till Skolinspektionen för fortsatt handläggning. Tidigare yttrande går inte att kopiera eftersom förutsättningarna kan vara olika då kommunen ska redovisa aktuell sökbild efter det att fristående verksamhet startar i Hammenhög. Barn- och utbildningsnämnden ska besluta om yttrande vid möte BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT Informationsärende, föranleder inte beslut.

5 26 Dnr 2013/14 Budget Månadsrapport mars Månadsrapport mars redovisas mot Budget Underlag klart efter månadsskifte. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott lämnar ärendet öppet till barn- och utbildningsnämnden samt uppdrar åt förvaltningen att redovisa Kostenhetens resultat.

6 27 Dnr 2014/14 Budget Budgetberedning Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar med förslag till Budget Materialet, som ska användas vid budgetdialog med samtliga presidier och förvaltningschefer i april månad, innehåller även äskanden om utökning av budget. Barn- och utbilningsnämnden ska besluta om vilka äskanden och besparingar som ska presenteras vid budgetdialogen. lämnades vid mötet. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott lämnar ärendet öppet till nämnden

7 28 Dnr 2014/14 Budget Nämndsmål Barn- och utbildningsförvaltningen presenterar ett förslag på Nämndsmål 2015 inför budgetberedningen i april månad. Dessa nämndsmål har utarbetats utifrån kommunens strategiska utvecklingsområden. Under hösten fastställer barn- och utbildningsnämnden Nämndsmål Barn- och utbildningsnämnden kan då komplettera med egna verksamhetsmål. Förslag Nämndsmål 2015 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS FÖRSLAG TILL BESLUT Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av förvaltningens förslag på nämndsmål.

8 29 Dnr 2014/23 Ansökan om godkännande att bedriva fristående förskola - Hammenhög Hammenhögs friskoleförening har lämnat in en ansökan om att få ett godkännande att bedriva frisående förskola för 55 barn i Hammenhög med start Det är barnoch utbildningsnämnden som beslutar i frågan. Ansökningshandling Skrivelse från förvaltningen Karta, staket Förslag Margareta Nilsson (C) och Christer Grankvist (S) föreslår: att en nulägesbeskrivning görs vid barn- och utbildningsnämndens möte gällande fristående förskola i Hammenhög med avseeende på t.ex. lokalfrågan, antal inskrivna och garanterade barn, personalsituationen samt finansiella/ekonomi- och budgetmässiga aspekter. Sven Olsson (M) föreslår beslut enligt förvaltningens förslag: Barn- och utbildningsnämnden beslutar godkänna Hammenhögs Friskoleförening, organisationsnummer , att bedriva fristående förskoleverksamhet om maximalt 24 barn i de i ansökan angivna lokalerna i Hus A, Södergårdavägen 1, Hammenhög, från och med det datum kommunen avträder Hus A till friskoleföreningen. Beslutsgång Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott bifaller Margareta Nilssons och Christer Grankvists förslag. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT Barn- och utbildningsnämnden arbetsutskott beslutar att en nulägesbeskrivning görs vid barn- och utbildningsnämndens möte gällande fristående förskola i Hammenhög med avseeende på t.ex. lokalfrågan, antal inskrivna och garanterade barn, personalsituationen samt finansiella/ekonomi- och budgetmässiga aspekter. Reservationer: Sven Olsson (M) och Håkan Rosnekvist (M) reserverar sig mot beslutet. Sammanträdet ajourneras kl

9 30 Dnr 2014/21 Vikten av klarhet om förskolan i Hammenhög Socialdemokraterna menar att det tycks råda oklarhet om förskolan i Hammenhög och begär genom Christer Grankvist (S) att barn- och utbildningsnämnden klargör kommunens positioner när det gäller kommunens förskola på orten. Skrivelse från Christer Grankvist (S) , BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS FÖRSLAG TILL BESLUT Barn- och utbildningsnämnden har inte för avsikt att frånträda sitt huvudmannaskap avseende förskolan i Hammenhög.

10 31 Dnr 2013/29 Övertagande av verksamheten i Hammenhög Hammenhögs Friskoleförening och barn- och utbildningsförvaltningen förbereder verksamhetsövertagande i Hammenhög. Barn- och utbildningsnämnden följer arbetet och ska fastställa datum då kommunens verksamheter lämnar byggnad A och C, liksom datum för verksamhetsövergång. Barn- och utbildningsförvaltningen redogör för ärendet i skrivelse. Skrivelse från barn- och utbildningsförvaltningen Förslag Margareta Nilsson (C) och Christer Grankvist (S) föreslår: att en nulägesbeskrivning görs vid barn- och utbildningsnämndens möte gällande fristående skola i Hammenhög med avseeende på t.ex. lokalfrågan, antal inskrivna och garanterade barn, personalsituationen samt finansiella/ekonomi- och budgetmässiga aspekter. Håkan Rosenkvist (M) föreslår beslut enligt förvaltningens förslag: Barn- och utbildningsnämnden 1. ser förändringen av huvudman i Hammenhög som ett verksamhetsövertagande, 2. beslutar att datum för övertagande av lokaler är och övertagande av verksamheten inkl. personal är uppdrar åt förvaltningen att säga upp hyresavtalet på byggnader enligt ovan, med förbehåll att fortsätta hyra lokalerna om kommunen är huvudman för verksamheten efter samt 4. uppdrar åt förvaltningen att hantera lösöret enligt påbörjad plan. Beslutsgång Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott bifaller Margareta Nilssons och Christer Grankvists förslag. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar att en nulägesbeskrivning görs vid barn- och utbildningsnämndens möte gällande fristående skola i Hammenhög med avseeende på t.ex. lokalfrågan, antal inskrivna och garanterade barn, personalsituationen samt finansiella/ekonomi- och budgetmässiga aspekter. Reservationer: Håkan Rosenkvist (M) och Sven Olsson (M) reserverar sig mot beslutet.

11 32 Dnr 2014/22 Ansökan om att ta med skolpeng till Skandinaviska skolan i Madrid En anhållan om att få ta med sig skolpeng till Skandinaviska skolan i Madrid har kommit till förvaltningen. Det är vårdnadshavare till elev på samhällsvetenskapsprogrammet som önskar att eleven ska få ta med sig skolpengen för att läsa sitt tredje gymnasieår utomlands. De två senaste ansökningarna om att få ta med sig skolpeng utomlands har bifallits. Ansökan från Stefan Röstén Skrivelse från förvaltningen Förslag Margareta Nilsson (C) föreslår bifall till ansökan då Skandinaviska skolan i Madrid står under Skolinspektionens tillsyn och att kostnaden för kommunen inte överskrider interkommunal kostnad. Christer Grankvist (S) föreslår avslag på ansökan och hänvisar till förvaltningens skrivelser och i tidigare ärenden, samt att det har visat sig att antalet ansökningar ökar, vilket betonades redan vid första ärendebehandlingen av utlandsstudier eftersom prejudikat uppstår. Beslutsgång Ordförande ställer Margareta Nilssons förslag mot Christer Grankvists förslag och finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller Margareta Nilssons förslag. Omröstning begärs. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott godkänner följande beslutsgång: Ja-röst för Margareta Nilssons förslag. Nej-röst för Christer Grankvists förslag. Omröstningsresultat Med tre ja-röster för Margareta Nilssons förslag och två Nej-röster för Christer Grankvists förslag beslutar barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott bifalla Margareta Nilssons förslag.

12 32 forts Dnr 2014/22 Ledamot Ja Nej Avstår Håkan Rosenkvist (M) x Sven Olsson (M) x Margareta Nilsson (C) x Christer Grankvist (S) x Lennart Månsson (S) x Summa avgivna röster 3 2 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS FÖRSLAG TILL BESLUT Barn- och utbildningsnämnden bifaller ansökan då Skandinaviska skolan i Madrid står under Skolinspektionens tillsyn och att kostnaden för kommunen inte överskrider interkommunal kostnad. Reservationer: Christer Grankvist (S) och Lennart Månsson (S) reserverar sig mot beslutet.

13 33 Dnr 2013/131 Hemortsstipendium Kommunfullmäktige har i beslut KF remitterat motion om hemortsstipendium till barn- och utbildningsnämnden. Representanter för Socialdemokraterna vill i en motion att kommunen tillsätter en utredning för att se om ett hemortsstipendium skulle kunna bidra till att ungdomar stannar kvar i kommunen under sina studier på gymnasienivå och på högskolenivå. Simrishamns kommun har ett negativt befolkningsnetto och socialdemokraterna menar att kostnaden för ett hemortsstipendium skulle kunna betala sig med ökade skatteintäkter och ökat statsbidrag. Med fler ungdomar i kommunen ökar framtidstron och möjligheter till utveckling. Barn- och utbildningsnämnden har att yttra sig över motionen. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har vid möte i januari uppdragit åt barn- och utbildningsförvaltningen att utreda frågan. Motion Hemortsstipendium Beslut kommunfullmäktige Skrivelse från förvaltningen BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott lämnar ärendet öppet.

14 34 Dnr 2013/122 Öppen demokratiprocess för föräldraföreningar och föräldrar med barn i grundskolan. Gudrun Schyman (FI) har lämnat en motion om att stärka demokratiprocessen för föräldraföreningar och för föräldrar med barn i grundskolan. Motionären pekar på föräldraföreningars och föräldrars stora engagemang i frågor som rör hur skolorganisationen i kommunen kan förbättras. Samtidigt har dessa båda parter framfört kritik för att de anser sig sakna information om hur politiker och tjänstemän planerar för den framtida skolan i vår kommun. Demokratiprocessen skulle kunna stärkas genom att barn- och utbildningsnämnden bjuder in föräldraföreningar till ett sammanträde per år och att rektor bjuder in sina föräldraföreningar och föräldrar till öppna möten. Vid dessa tillfällen skulle politiker och tjänstemän respektive föräldrar och föräldrarepresentanter kunna lyssna på varandras synpunkter och förklara ställningstaganden. Barn- och utbildningsnämnden har att lämna remissvar till kommunfullmäktige. Motion Gudrun Schyman (FI), Beslut barn- och utbildningsnämnden Förvaltningens skrivelse Beslut barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Beslut kommunfullmäktige BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS FÖRSLAG TILL BESLUT Barn- och utbildningsnämnden framhåller att kommunfullmäktige i beslut slagit fast att Skolfrågor avgörs av barn- och utbildningsnämnden i enlighet med skollagens 2 kap 2 och enligt Simrishamns kommuns reglemente för barn- och utbildningsnämnden., att barn- och utbildningsnämnden i sitt reglemente fått uppdraget: att leda och samordna informationsverksamheten och utvecklingen av brukarinflytandet och att det är rektor som har ansvar för att formerna för samarbete mellan skolan och hemmen utvecklas (LPO11, 2:8) Barn- och utbildningsnämnden beslutar anta förvaltningens skrivelse som sin och föreslår kommunfullmäktige avslå motionen då beslut i frågan ligger hos barn- och utbildningsnämnd respektive rektor.

15 35 Dnr 2011/45 Campus Österlen. Högskola på Österlen Socialdemokraterna har lämnat en motion daterad i fullmäktige om att uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att kontakta olika högskolor/universitet för att utreda möjligheterna till ett Campus Österlen i Simrishamns kommun. Barn- och utbildningsnämnden har tidigare beslutat i ärendet och menade då att det inte är realistiskt att barn- och utbildningsnämnden internt genomför en omfattande utredning för att ta fram möjligheterna för att skapa ett Campus Österlen (BUN ). Barn- och utbildningsnämnden har därefter av kommunfullmäktige fått i uppdrag att kontakta högskolor och universitet för att undersöka möjligheterna till ett Campus Österlen (KF ). Barn- och utbildningsförvaltningen har på nytt reflekterat över uppdraget och vill till barnoch utbildningsnämnden framföra vikten av att en väl genomförd förstudie finns tillgänglig. Först då finns det möjlighet att nå positiv respons från universitet/högskolor. Barn- och utbildningsnämnden uppdrog vid möte åt förvaltningen att komplettera beslutsunderlaget med de handlingar som var med som underlag vid kommunfullmäktiges beslut KF Motion från (S) ledamöter Yttrande från barn- och utbildningsförvaltningen Beslut barn- och utbildningsnämnden Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott Beslut kommunstyrelsen Beslut kommunfullmäktige Skrivelse från barn- och utbildningsförvaltningen Beslut barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Beslut barn- och utbildningsnämnden Avstå från att delta i beslutet Håkan Rosenkvist (M) avstår från att delta i beslutet. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS FÖRSLAG TILL BESLUT Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom förvaltningens skrivelse och lämnar den som nämndens svar till kommunfullmäktige.

16 36 Dnr 2011/2 Medborgarförslag - att endast köpa vissa fairtrademärkta produkter Kari Svan lämnade för drygt tre år sedan ett medborgarförslag om att Simrishamns kommun skulle ansöka om att bli en Fairtrade City. Alternativt föreslår förslagsställaren att Simrishamns kommun endast köper in fairtrademärkta produkter vad gäller t.ex. kaffe, bananer, choklad och andra vanligen förekommande importprodukter. KF beslutar låta barn- och utbildningsnämnden bereda ärendet. BUN uttalar att nämnden är positiv till att sociala krav ställs vad gäller inköp till kommunen. skrivelse från förvaltningen KS återremitterar ärendet då synpunkter efterfrågas vad gäller själva ansökan om fairtrade. BUN beslutar barn- och utbildningsnämnden om återremiss för att undersöka möjligheterna till gemensam informationsträff med kommunstyrelsen. skrivelse från förvaltningen BUN försöker barn- och utbildningsnämnden föra över ärendet till Kostenheten i samband med att kostpolicyn blev klar. KS beslut om återremittering till barn- och utbildningsnämnden med uppdrag att bl.a. belysa ekonomiska och upphandlingsmässiga konsekvenser. BUN presenterar Kari Svan sina tankar och förvaltningen får i uppdrag att utreda medborgarförslaget. Barn- och utbildningsförvaltningen redogör i sitt yttrande för idén med fairtrade samt ekonomiska och upphandlingsmässiga konsekvenser vid en eventuell diplomering. Medborgarförslag Beslut kommunfullmäktige Skrivelse från förvaltningen Skrivelse från förvaltningen Beslut kommunstyrelsen Yttrande från förvaltningen BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige bifalla medborgarförslaget och avsätta medel för budget. Eftersom ett Fairtrade-projekt är kommunövergripande föreslår barn- och utbildningsnämnden att arbetet ska ledas från centralt håll, under kommunstyrelsens ledning, och kontinuerligt följas upp i samband med delårs- och årsbokslut.

17 37 Dnr 2013/60 Gymnasiets organisation Barn- och utbildningsnämnden har att ta ställning till vilka teoretiska och praktiska gymnasieprogram, med start ht 2014, som ska vara sökbara under kommande omvalsperiod. Barn- och utbildningsnämnden har i beslut BUN beslutat att följande teoretiska program ska vara sökbara till första söket januari/februari 2014: Estetiskt program - inriktning musik - profil Musikteater Samhällsvetenskapligt program - inriktning medier, information och kommunikation - profil Sport Samhällsvetenskapligt program - inriktning medier, information och kommunikation - profil Digital Design Barn- och utbildningsnämnden fastställde i beslut BUN att följande lärlingsutbildningar ska vara sökbara till första söket januari/februari 2014: Barn- och fritidsprogrammet (BF), Handels- och administrationsprogrammet (HA), Hotell- och turismprogrammet (HT) med inriktningsgaranti: Hotell och konferens Turism och resor Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL) med inriktningsgaranti: Bageri och konditori Kök och servering Vård- och omsorgsprogrammet (VO) Sökbara program på gymnasiesärskolan är Individuella programmet Program för estetiska verksamheter Sökbilden ger vid handen att det finns underlag för att starta de teoretiska programmen. Lärlingsprogrammen har ojämnt antal sökande. Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att utbudet av sökbara program behålls oförändrat under omvalsperioden. Sökbild per BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS FÖRSLAG TILL BESLUT Barn- och utbildningsnämnden beslutar att behålla antalet sökbara program inför andra söket vårterminen 2014.

18 38 Dnr 2014/38 Gymnasiets organisation Planering av programutbud för Nova Academy läsåret pågår. Inför startåret har det inte funnits tid att planera för några ytterligare program förutom samhällsvetenskapsprogrammet och det estetiska programmet. Det har under uppbyggnadsskedet kommit förfrågningar om varför ett naturvetenskapligt program saknas. För att stärka Nova Academy genom att utöka programutbudet har arbetet med att skissa på ett naturvetenskapligt program kommit igång och redovisas vid mötet. Skrivelse från förvaltningen BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS FÖRSLAG TILL BESLUT Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av planeringsarbetet för ett kommande naturvetenskapligt program på Nova Academy. Barn- och utbildningsnämnden uppdrar åt förvaltningen att fortsätta planeringen och återkoppla till nämnden i maj månad 2014.

19 39 Dnr 2014/40 Utred förutsättningarna för teminskort till alla gymnasieelever och elever i åk 7-9. Margareta Nilsson (C) vill att barn- och utbildningsnämnden låter utreda förutsättningarna att ge alla elever i grundskolans åk 7-9 samt elever på gymnasiet ett terminskort att gälla i hela Skåne. Ett större utbud av aktiviteter och arrangemang skulle bli tillgängliga för kommunens ungdomar. Kommunens image och attraktivitet skulle öka. Skrivelse från Margareta Nilsson (C) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS FÖRSLAG TILL BESLUT Barn- och utbildningsnämnden uppdrar åt förvaltningen att utreda frågan.

20 40 Dnr 2014/43 Vilket är skolans område? På kommunens skolor finns ett behov av att få skolans område skolområdet, definierat. Skolområdet är inte en allmän plats. För att skolans personal ska ha möjlighet att avvisa obehöriga måste skolområdet vara preciserat. Elever får inte röka på skolans område. Det innebär också att skolområdet måste vara känt av alla som vistas på skolan. På några skolor är skolgården inhägnad och detta kan säkerligen beskrivas som skolområde. Det är dock troligt att skolområdet sträcker ut sig även på andra ytor runt skolbyggnaden. På Österlengymnasiet delar olika verksamheter på lokal-utrymmet, vilket försvårar avgränsning av skolområdet. Etableringen av Nova Academy på Valfisken och Kulturpedagogiska enheten på Godsmagasinet innebär också att ett skolområde måste fastställas. När det gäller våra idrottshallar Jonebergshallen och Korsavadshallen är det oklart om dessa byggnader räknas som skolområde och i vilken mån kringområdet i så fall räknas som skolområde och hur detta begränsas. --- BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS FÖRSLAG TILL BESLUT Barn- och utbildningsnämnden uppdrar åt förvaltningen att kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen i frågan och därefter återkomma till nämnden med förslag på definition av skolområde och hur det kan tydliggöras.

21 41 Dnr 2014/19 Redovisning av anmälningar till huvudmannen SL 6 kap 10 m.m. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, BUNAU , efterfrågar ytterligare information kring några av de sammanställda redovisningarna. Redovisning sker muntligt vid barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts möte. --- BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen.

22 42 Dnr 2014/44 Sommarmusikanter 2014 Barn- och utbildningsnämnden har under några år varit positiva till Kulturpedagogiska enhetens engagemang för att erbjuda ungdomar sommarjobb, ett ursprungligt förslag från (S). Förra året gick inte arrangemanget att genomföra då tänkbara kandidater hade annan sysselsättning. Enhetschef på Kulturpedagogiska enheten redovisa ett nuläge inför sommaren Projektet skulle gå att genomföra, men finansieringen av Sommarmusikanter är inte klar. Redovisning enhetschef Sylvia Carlsdotter , lämnades vid mötet. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott uppdrar åt förvaltningen att presentera finansieringsalternativ vid kommande möte i barn- och utbildningsnämnden.

23 43 Dnr 2014/34 Ansökan om godkännande att bedriva fristående förskola - Skillinge Stiftelsen för Skillinge fria skola önskar inleda en dialog med barn- och utbildningsnämnden kring verksamhetsövergång vad gäller förskolan i Skillinge. Skrivelse från Stiftelen för Skillinge fria skola BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott uppdrar åt förvaltningen att svara Stiftelsen för Skillinge fria skola.

24 44 Övrigt Ordförande informerar om inbjudan från elever i Skolområde Nord till politiker om att svara på frågor från eleverna. Ordförande uppdrar åt förvaltningen att distribuera inbjudan till samtligta ledamöter och informerar om att barn- och utbildningsnämnden diskuterar deltagandet vid möte

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 17.00 18.40

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 17.00 18.40 Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 17.00 18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 09.00-12.05

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 09.00-12.05 1 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 09.00-12.05 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 17.00 18.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl 1 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 14.00 18.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 17.00 19.30

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 17.00 19.30 Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 17.00 19.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 18.00 21.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl. 17.20 18.30. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl. 17.20 18.30. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef 1 (20) Plats och tid Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl. 17.20 18.30 Beslutande Carl-Göran Svensson (C) Madli-Ann Pohla (M) Christer Grankvist (S) Lennart Månsson (S) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Förvaltningskontoret, Lilla Rådmansgatan 2 kl. 18.00 19.45. Enl. särskild förteckning, sid. 2. Enl. särskild förteckning, sid. 2

Förvaltningskontoret, Lilla Rådmansgatan 2 kl. 18.00 19.45. Enl. särskild förteckning, sid. 2. Enl. särskild förteckning, sid. 2 2010-05-19 1 (33) Plats och tid Förvaltningskontoret, Lilla Rådmansgatan 2 kl. 18.00 19.45 Beslutande Enl. särskild förteckning, sid. 2 Övriga närvarande Enl. särskild förteckning, sid. 2 Utses att justera

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl 1 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 14.00 16.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses

Läs mer

Simrislundsskolan kl. 18.00 21.00. Enl. särskild förteckning, sid. 2

Simrislundsskolan kl. 18.00 21.00. Enl. särskild förteckning, sid. 2 2008-09-24 1 (25) Plats och tid Simrislundsskolan kl. 18.00 21.00 Beslutande Enl. särskild förteckning, sid. 2 Övriga närvarande Enl. särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl 1 Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 13.00 13.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 1 Kommunfullmäktige Plats och tid Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 3 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 10.30-11.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl 1 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 14.00 18.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.30 18.55

Förvaltningskontoret, kl. 16.30 18.55 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.30 18.55 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) kl. 17.35 18.55 Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 0-11.30 Beslutande Anders Throbäck (S), ordförande Sara Anheden (S) Carola Lindgren (M) Lars-Ove Hägerroth (M), ersättare för Daniel Persson (M) Eva Olsson

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 17.00 19.50

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 17.00 19.50 1 Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 17.00 19.50 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Lilla Rådmansgatan 2 Kl. 18.00 20.20. Enl. särskild förteckning, sid. 2

Lilla Rådmansgatan 2 Kl. 18.00 20.20. Enl. särskild förteckning, sid. 2 2008-02-20 1 (23) Plats och tid Lilla Rådmansgatan 2 Kl. 18.00 20.20 Beslutande Enl. särskild förteckning, sid. 2 Övriga närvarande Enl. särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 17.00 20.00

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 17.00 20.00 Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 17.00 20.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1(16) Plats och tid Härneviskolan, Bro kl 16.00 17.00 Inez Kapborg (M),1:e vice ordförande Beslutande Rolf Nersing (S), 2:e vice ordförande Yvonne Blomqvist (M) Birgitta Holmström (S) Åke Holm (MP) Nawal

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-21 1 (18) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Sammanträdet inleds med besök på Kreativ återvinningscentral (kopplat till projekt ReMida),

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30 Beslutande Övriga deltagare Björn Andreasson, (m), ordförande Ingemar Kristensson, (m), ledamot Johan Svanberg, (m), ledamot Brita Edholm, (fp),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-10-23 1 (16) Gymnasienämnden, Idrottsgatan 7, Vänersborg. Orvar Carlsson ANSLAG/BEVIS

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-10-23 1 (16) Gymnasienämnden, Idrottsgatan 7, Vänersborg. Orvar Carlsson ANSLAG/BEVIS 2007-10-23 1 (16) Plats Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan 7, Vänersborg Tid Tisdagen den 23 oktober 2007, kl 14.00-18.10. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga

Läs mer

Förvaltningskontoret kl. 15.00 19.45

Förvaltningskontoret kl. 15.00 19.45 1 (21) Plats och tid Förvaltningskontoret kl. 15.00 19.45 Beslutande Enl. särskild förteckning, sid. 2 Övriga närvarande Enl. särskild förteckning, sid. 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Lennart

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl 1 Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 18.45 21.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-01-24 Sida 1 (18)

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-01-24 Sida 1 (18) Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-01-24 Sida 1 (18) Plats och tid Lilla Sess, kl. 19:00 Beslutande Bengt ÅströmCs), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Josef Janosi(m) Anita Ljung(m) Anneli

Läs mer

Annika Hugne (C), ordförande Birgitta Olsson (-) Evy Andersson (S) Bo-Inge Nilsson (S) Björn Källman (Hela Edas Lista)

Annika Hugne (C), ordförande Birgitta Olsson (-) Evy Andersson (S) Bo-Inge Nilsson (S) Björn Källman (Hela Edas Lista) 1(9) Plats och tid Konferensrum Gunnarsbyskolan, Charlottenberg kl 13.00 15.40 Beslutande Annika Hugne (C), ordförande Birgitta Olsson (-) Evy Andersson (S) Bo-Inge Nilsson (S) Björn Källman (Hela Edas

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum 2015-10-12 1 (13) Sida Plats och tid Kommunkontoret, kl 08:55 11:35 Ledamöter Margareta Johansson (C) ordförande Jerry Sellin (Op) vice ordförande Gunnel Jonsson (S) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl 1 Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 13.00 14.15 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Gymnasienämnden 2004-06-15 1 (8)

Gymnasienämnden 2004-06-15 1 (8) Sammanträdesdatum 1 (8) Plats och tid Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan 7, kl 17.00 21.00 Beslutande Kjell Nilsson (s), ordförande Orvar Carlsson (kd), vice ordförande Gisela Holtersson (s) Anette Ruus

Läs mer

Förvaltningskontoret, Lilla Rådmansgatan 2 kl. 18.00 20.00. Enl. särskild förteckning, sid. 2

Förvaltningskontoret, Lilla Rådmansgatan 2 kl. 18.00 20.00. Enl. särskild förteckning, sid. 2 2009-06-17 1 (25) Plats och tid Förvaltningskontoret, Lilla Rådmansgatan 2 kl. 18.00 20.00 Beslutande Enl. särskild förteckning, sid. 2 Övriga närvarande Enl. särskild förteckning, sid 2 Utses att justera

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2011-05-18 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2011-05-18 1(10) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2011-05-18 1(10) Plats och tid Öckerösalen, kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 19.55 Beslutande Ledamöter Kerstin Torsede (FP), ordförande Mia Thylander (M), Lars

Läs mer

Joanna Stridh (C), ordförande Lena Johansson (KD) Peter Jonsson (M) Barbro Aastrup (S) Anki Dåderman (S), ersättare för Rickard Möller

Joanna Stridh (C), ordförande Lena Johansson (KD) Peter Jonsson (M) Barbro Aastrup (S) Anki Dåderman (S), ersättare för Rickard Möller 1(13) Plats och tid Insikten, Hedslund, kl 08.30 12.15 Beslutande Ledamöter Joanna Stridh (C), ordförande Lena Johansson (KD) Peter Jonsson (M) Barbro Aastrup (S) Anki Dåderman (S), ersättare för Rickard

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Bertil Börjesson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-20 1(24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-20 1(24) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-20 1(24) Innehållsförteckning Vindkraftsetablering på fastigheterna Sparresäter 1:13 och Karlsfors 3:1... 3 Sommarlovsentreprenörer 2011... 5 Ansökan från YA Fri

Läs mer

Kommunkontoret, 24 februari 2014, kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 10-24 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, 24 februari 2014, kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 10-24 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Sammanträdesdatum Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 10.00-15.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-09-30 210. Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Bengt Mård (m) Tommy Edenholm (kv)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-09-30 210. Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Bengt Mård (m) Tommy Edenholm (kv) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-09-30 210 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-11.45 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Bengt Mård

Läs mer

ARBETSMILJÖFRÅGOR... 1 BUN

ARBETSMILJÖFRÅGOR... 1 BUN INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2015-12-17 ÄRENDEN BUN 119 ARBETSMILJÖFRÅGOR... 1 BUN 120 BUDGETUPPFÖLJNING PER DEN 30 NOVEMBER 2015... 2 BUN 121 FÖRDELNING AV ENHETSBUDGETAR... 3 BUN

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 16 juni 2003

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 16 juni 2003 Kommunstyrelsen 16 juni 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 16 juni kl 14.00-14:35 Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Lars Rundgren (m) Bo Ivgren

Läs mer

Annika Hugne (C), ordförande Birgitta Olsson (M) Evy Andersson (S) Björn Källman (Hela Edas Lista)

Annika Hugne (C), ordförande Birgitta Olsson (M) Evy Andersson (S) Björn Källman (Hela Edas Lista) 1(10) Plats och tid B-salen Folkets Hus, Charlottenberg kl 13.00 17.00 Beslutande Annika Hugne (C), ordförande Birgitta Olsson (M) Evy Andersson (S) Björn Källman (Hela Edas Lista) Övriga närvarande Elisabet

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Vik. nämndsekreterare Lotta Lann Redovisningsekonom Pia Kron. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Vik. nämndsekreterare Lotta Lann Redovisningsekonom Pia Kron. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2007-03-13 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Övriga deltagare Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den kl. 08.30 11.15

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl. 19.00 20.45

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl. 19.00 20.45 arbetsutskott 2006-01-31 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl. 19.00 20.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Bertil Rudberg (fp) Christer Grankvist (s) Lennart

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2011-10-18 Sida 1 (18)

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2011-10-18 Sida 1 (18) Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2011-10-18 Sida 1 (18) Plats och tid Lilla Sess, kl. 19:00 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Josef Janosi(m) Anita

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(21)

Sammanträdesprotokoll 1(21) Sammanträdesprotokoll 1(21) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset, konferensrummet hos barn- och utbildningsförvaltningen, klockan 16.30 18.50 Kent Christensen (S), ordförande Johanna Odö (S)

Läs mer

Fredrik Ollén (M), ordförande Joanna Stridh (C), ersättare för Annette Riesbeck (C) Linda Viklund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S)

Fredrik Ollén (M), ordförande Joanna Stridh (C), ersättare för Annette Riesbeck (C) Linda Viklund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S) 1(13) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.30 09.30 Beslutande Ledamöter Fredrik Ollén (M), ordförande Joanna Stridh (C), ersättare för Annette Riesbeck (C) Linda Viklund (C) Jan Dahlquist (S) Anki

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl 1 1 Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 14.00 17.35 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

I - ä < - Sammantfictesprotetall. Barn- och utbildningsnämnden 2014-03-12 1

I - ä < - Sammantfictesprotetall. Barn- och utbildningsnämnden 2014-03-12 1 I - ä < - Sammantfictesprotetall Barn- och utbildningsnämnden 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Malung Kl. 09.00-10.50 Sofia Söderström (S), ordförande Bengt Nilsson (S) Lilian Olsson (S) Thomas

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 27 mars 2007 kl. 19.00-21.15

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 27 mars 2007 kl. 19.00-21.15 Barn- och ungdomsnämnden 2007-03-27 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 27 mars 2007 kl. 19.00-21.15 Beslutande Ersättare Raimo Vuojärvi (m) ordförande

Läs mer

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 1 (5) Paragrafer 90 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, kl. 18.30 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Rune Persson (S), ordförande Cecilia Örnemark (MP) Maria Sjöberg (S) Thomas Thorné (S)

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2011-08-23 kl 13:15 16:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2011-08-23 kl 13:15 16:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2011-08-23 kl 13:15 16:00 Beslutande: Liselott Perlhagen (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD), 397-411 Gun-Inger Sjögren (S) Gunnel

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Barn- och utbildningsnämnden 2013-03-27 1 (13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd 27 mars 2013 klockan 14.00 16.55 Beslutande Roger Ödebrink, ordförande Gunnel

Läs mer

Protokoll. Göran Eriksson (S) Lena Svensson (S) Lars T. Stenson (L) Jan Klarström (SD) Margot Karlsson (S)

Protokoll. Göran Eriksson (S) Lena Svensson (S) Lars T. Stenson (L) Jan Klarström (SD) Margot Karlsson (S) Sammanträdesdatum Sida 1/12 Plats och tid Sammanträdesrummet, övrevåningen, Hagfors stadshus kl 10:30 12:30 Beslutande Övriga Göran Eriksson (S) Lena Svensson (S) Lars T. Stenson (L) Jan Klarström (SD)

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 17.00 20.00

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 17.00 20.00 Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 17.00 20.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011.

97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-08-31 95 Meddelanden. 96 Anmälan om delegationsbeslut. 97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011. 98 Information budget 2012. 99 Den framtida gymnasieskolan

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-19.15 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid Anders

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(17)

Sammanträdesprotokoll 1(17) Sammanträdesprotokoll 1(17) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset, konferensrummet hos barn- och utbildningsförvaltningen, klockan 16.30 18.50 Johanna Odö (S), ordförande Jimmy Fredriksson (S)

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Nr Sida

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Nr Sida 2014-04-07 A4 1(21) Plats och tid Tjäderns sammanträdesrum, kommunkontoret kl 09.00 16.35. Beslutande Anna-Karin Vernberg, M, ordförande Ingegerd Bergwall (M) ersättare för Karin Ekblom, M Ann-Christin

Läs mer

Socialförvaltningen, kl 09.00 12.50. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Ann-Christine Bingåker.

Socialförvaltningen, kl 09.00 12.50. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Ann-Christine Bingåker. 1 1 Plats och tid Socialförvaltningen, kl 09.00 12.50 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Barn- och Utbildningsnämnden 2007-01-22 1 (20)

Barn- och Utbildningsnämnden 2007-01-22 1 (20) Barn- och Utbildningsnämnden 2007-01-22 1 (20) Plats och tid Tingshuset, måndagen den 22 januari 2007, kl. 16.00-20.45 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Leif Karlsson (c) ordförande Ingridh

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, tisdagen den 15 december, kl. 16.30-18.00

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, tisdagen den 15 december, kl. 16.30-18.00 Barn- och ungdomsnämnden 2009-12-15 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, tisdagen den 15 december, kl. 16.30-18.00 Beslutande Raimo Vuojärvi (M) ordf Jerker Sjögren

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2013-08-28 1 (19)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2013-08-28 1 (19) Barn- och utbildningsnämnden 2013-08-28 1 (19) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, onsdagen den 28 augusti 2013, kl 9.00 11.00. Beslutande Rolf Laestander (S), ordförande Mari-Teres Ögren

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid: Beslutande: Ersättare: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken kl 11.35-12.15, 14.30-14.50 Mats-Olov Johansson (M), ersättare för Jonas Ahlström (M) Elisabet

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-11-18 113. Plats och tid Förvaltningskontoret, 2015-11-18, kl 13.30 16.00

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-11-18 113. Plats och tid Förvaltningskontoret, 2015-11-18, kl 13.30 16.00 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-11-18 113 Plats och tid Förvaltningskontoret, 2015-11-18, kl 13.30 16.00 Beslutande Jacqueline Doohan (C), ordförande Lene Hollner (S) Britt-Marie Necke

Läs mer

Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand, (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande

Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand, (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken, kl 13.00 14.30 1 (17) Beslutande Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand, (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande

Läs mer

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2014-06-17 45 (56) Plats och tid Kommunhuset, A-salen, Tierps köping, kl. 08.30-11.00 Beslutande Jonas Nyberg (S), ordförande Anna Grimberg (C) Kenneth Gunnarsson (MP) Gunnar Larsson (FP) Övriga närvarande

Läs mer

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2014-03-20

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2014-03-20 INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2014-03-20 BUN 34 ANMÄLAN AV ÖVRIGA FRÅGOR... 1 BUN 35 INFORMATION... 2 BUN 36 ARBETSMILJÖFRÅGOR... 3 BUN 37 EN FJÄRDE KOMPETENSUTVECKLINGSDAG FÖR FÖRSKOLAN...

Läs mer

Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP) Frida Persson, sekreterare

Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP) Frida Persson, sekreterare Plats och tid: Grön, 2014-03-27, kl. 13:15-16:15 Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP) Ersättare: Övriga närvarande: Lena Östblom,

Läs mer

Grästorps barn- och ungdomsnämnd

Grästorps barn- och ungdomsnämnd Barn- och ungdomsnämnden 2008-12-09 1 (15) Plats och tid Centralskolan, kl 13.00 15.15 Beslutande Britt-Marie Hermansson (m), ordförande Jens Persson (s) Susann Bolgakov (m) Thomas Carlsson (c) Maria Toll

Läs mer

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-06-16

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-06-16 2011-05-24 1 (21) Plats och tid Socialförvaltningen, Simrishamn, tisdagen den 24 maj kl. 9.00 11.05 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2008-09-03 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2008-09-03 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2008-09-03 1 Plats och Tid Norrtull, kl 08.00 11.50 Beslutande Kjell Kaså (c), ordförande Ann-Louise Svensson (c) Gun-Britt Larsson (fp) Michael Karlsson (s), v ordf Laila

Läs mer

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 2 april 2012, klockan 13.00 16.50

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 2 april 2012, klockan 13.00 16.50 2012-04-02 1(19) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 2 april 2012, klockan 13.00 16.50 Maria Danielsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2011-05-23 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.15 15.50 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen eller offentlighets- och sekretesslagen. Beslutande

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Stadshuset, Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Stadshuset, Barn- och utbildningsförvaltningen 2010-04-07 40 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Hemön, kl 13.00-17.20 Beslutande Tommy Pettersson s ordförande Charlotte Matsson m vice ordförande Leif Andersson c ledamot Åsa Olsson v ledamot

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016-04-18. Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016-04-18. Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll Innehåll 38 Studiebesök... 54 39 Godkännande av ärendelista... 55 40 Delgivningar... 56 41 Anmälan av delegationsbeslut... 57 42 Statusrapport över pågående ärenden i barn- och utbildningsnämnden... 58

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Sida s arbetsutskott 2007-08-20 1(13) Plats och tid Åsele Centralskola, kl 08 30 11 30 Beslutande Maria Hakamäki (S) ordförande Sylvia Samuelsson (C) tjg ers Urban Lindström (S) Övriga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-09-14 65 (76) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, onsdagen den 14 september 2011, kl. 08.30-12.00 Beslutande Stefan Westin (S) ordf Rutger Hallin (M) Övriga deltagande Utses att justera Lena Furén,

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 14.00 17.15

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 14.00 17.15 1 1 Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 14.00 17.15 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (12) Plats och tid Stadshuset, AU-rummet kl. 10.00 Beslutande Övriga deltagare Stig Rönnbäck (S) Agneta Nilsson (S) Ingegärd Bergvall (S) Regis Cabral (S) Anna Lindgren (S) Gunnel Sandlund (V) Inger

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2010-03-18 1 (15)

Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2010-03-18 1 (15) Socialnämnden 2010-03-18 1 (15) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2010-03-18, kl. 10.00-12.20 Gruppsammanträde: 8.00-10.00 Beslutande: Ingegärd Brogren (C) Bengt Nordin (M) Siw Nordin (M)

Läs mer

Allan Bjärkhed, ordförande Johanna Svensson, 1:e vice ordförande Caroline Lundberg, 2:e vice ordförande Anders Brostrand Ingrid Martens

Allan Bjärkhed, ordförande Johanna Svensson, 1:e vice ordförande Caroline Lundberg, 2:e vice ordförande Anders Brostrand Ingrid Martens 1(14) Datum Plats och tid Frökindsrummet, Stadshuset kl 08.00 Beslutande Ledamöter Allan Bjärkhed, ordförande Johanna Svensson, 1:e vice ordförande Caroline Lundberg, 2:e vice ordförande Anders Brostrand

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-19 1. ( 5 ) KS040119

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-19 1. ( 5 ) KS040119 Kommunstyrelsen 2004-01-19 1. ( 5 ) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 17.15 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s), ers för Annica Blomgren (s) Ahti

Läs mer

Sida 1(16) PROTOKOLL 2015-11-04. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats och tid Gruesalen, Bjuv, 2015-11-04 kl 09.00-11.45

Sida 1(16) PROTOKOLL 2015-11-04. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats och tid Gruesalen, Bjuv, 2015-11-04 kl 09.00-11.45 1(16) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-11.45 Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) Niklas Svalö (S) Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M) Övriga närvarande Tjänstemän

Läs mer

Gunnel Johansson (S), ordförande Leif Smith (S) Tommy Edenholm (KV)

Gunnel Johansson (S), ordförande Leif Smith (S) Tommy Edenholm (KV) Omsorgsnämndens arbetsutskott 2015-10-01 1 (8) Plats och tid Arbets- och näringslivskontorets sammanträdesrum. Kl. 13.15-14.35 Beslutande Övriga deltagare Gunnel Johansson (S), ordförande Leif Smith (S)

Läs mer

Gymnasieorganisationen 2016/2017

Gymnasieorganisationen 2016/2017 1(8) Tjänsteskrivelse 2015-08-06 Diarienummer: UAN 2015/0201 Version: 1.1 Beslutsorgan: UAN Halmstad Utbildning Jörgen Krantz, Cecilia Hågemark E-post: jorgen.krantz@halmstad.se, cecilia.hagemark@halmstad.se

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl 1 Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 15.00 16.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2006-08-29 124 Plats och tid s sessionssal kl. 17.00-18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Delegationsordning Grundskolenämnden 2015. Bilagor Tjänsteskrivelse- Delegationsordning som styrdokument Delegationsordning för grundskolenämnden

Delegationsordning Grundskolenämnden 2015. Bilagor Tjänsteskrivelse- Delegationsordning som styrdokument Delegationsordning för grundskolenämnden Rossana Rothstein - bunrr01 E-post: rossana.rothstein@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2015-03-11 Dnr: 2015/138-GSN-002 Grundskolenämnden Delegationsordning Grundskolenämnden 2015 Förslag

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-11-16. Innehåll. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-11-16. Innehåll. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-11-16 Innehåll Sammanträdesdag 56 Godkännande av ärendelista... 67 57 Budget 2016... 68 58 Statusrapport... 69 59 Ansökan om dispens från anställningsstopp...

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2011-05-17 HABO KOMMUN. Barn- och utbildningsnämnden

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2011-05-17 HABO KOMMUN. Barn- och utbildningsnämnden INNEHÅLLSFÖRTECKNING 42 Besök från Hagaboda rektorsområde... 53 43 Ekonomisk rapport tertial 1 2011... 54 44 Aktuell barnomsorgskö... 55 45 Gåvoläromedel... 56 46 Studieresa till Auschwitz...57 47 Regionalt

Läs mer

Justeringens plats Kommunhuset och tid 2009-05-04 kl 16.30 Paragrafer 28-34 sekr 12-17 Underskrifter Sekreterare:... Ordförande:... Justerande:...

Justeringens plats Kommunhuset och tid 2009-05-04 kl 16.30 Paragrafer 28-34 sekr 12-17 Underskrifter Sekreterare:... Ordförande:... Justerande:... 2009-04-27 35 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.28 Beslutande Övriga deltagare Utses justera Brita Edholm, (fp), ordförande Anna Palm, (m), 1:e vice ordförande Johan Svanberg, (m), tjg ersättare Gunilla

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred 1999-03-29 kl. 08.30-11.45 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Sivert Bergström Åke Nilsson Lennart Beijer Övriga deltagande

Läs mer

Annie Karlsson (S) Eva Olofsson (C) 7 delar av 14 Anders Nilsson (SD) 8-14 Anneli Persson (S)

Annie Karlsson (S) Eva Olofsson (C) 7 delar av 14 Anders Nilsson (SD) 8-14 Anneli Persson (S) Sida 1/13 Plats och tid Lokal Strået, kommunhuset i Svalöv, kl 13.30 16.25 Ajournering: 15.23 15.35 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S) Fredrik Jönsson (C) vice ordförande Linda Lindberg

Läs mer

Innehåll. Chef sektor barn och utbildning är ansvarig för reglementet.

Innehåll. Chef sektor barn och utbildning är ansvarig för reglementet. Innehåll BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHET... 2 1 Nämndens ansvarsområden och uppgifter... 2 2 Generella uppgifter och bemyndiganden för nämnden... 2 3 Delegering från kommunfullmäktige... 3 4 Planering,

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2007-06-12 1-6

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2007-06-12 1-6 2007-06-12 1-6 Plats och Tid Stadshuset 13.30-15.20 Beslutande Kurt Svensson (c), ordförande Kjell Kaså (c) Anne Sörqvist (c) Thomas Fridlund (c) Ulla-Britt Johansson (c) Christer Törnell (fp) Gustav Wennberg

Läs mer

Administrativa avdelningen

Administrativa avdelningen 1 (15) Plats och tid Nordmarkens skola, aulan 19.10 20.10 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida Sandra Norsell, Kommunsekreterare Britt-Marie Öjstrand, T.f. kommunchef Linda Sydengen, Ekonomichef

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-11.00 Beslutande Bo Bergman Jonny Bengtsson Laila Ekström Lars Rosander Annelie Milton-Björk Övriga deltagande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2008-06-13 Anslags nedtagande: 2008-07-05

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2008-06-13 Anslags nedtagande: 2008-07-05 Socialnämnden 2008-06-10 1 (19) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, tisdagen 2008-06-10, kl. 10.00-12.05 Gruppsammanträde: 8.00-10.00 Beslutande: Ingegärd Brogren (c) Per Adolfsson (kd), ersättare Siw

Läs mer

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2014-06-11

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2014-06-11 2014-06-11 Sida 1 (22) Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2014-06-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) kan vissa uppgifter i protokollet vara borttagna (kryssade) Innehållsförteckning

Läs mer