Tid och plats: ti kl vid Optima, Trädgårdsgatan 30, Jakobstad, mötesrum Kallan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tid och plats: ti. 28.8.2012 kl. 10.00-11.30 vid Optima, Trädgårdsgatan 30, 68600 Jakobstad, mötesrum Kallan"

Transkript

1 1 PROTOKOLL OptiInno/Styrgruppens möte 9/2012 Tid och plats: ti kl vid Optima, Trädgårdsgatan 30, Jakobstad, mötesrum Kallan Närvarande: Rabbe Ede, Optima, styrgruppens ordförande Olav Hellman, Oy KWH Mirka Ab Mikael Junell, Ekeri Gunlis Löv, Optima Kjell Nydahl, VASEK Ann-May Pitkäkangas, Optima Stefan Rannanpää, Österbottens Förbund Lillemor Sarin, Sarins Båtar Lena Smeds-Furu, Yrkeshögskolan Novia Jarl Sundqvist, Österbottens Handelskammare Eivor Romar, Åbo Akademi Lena Nyman-Lehtinen, Optima, styrgruppens sekreterare 1. MÖTETS ÖPPNANDE Styrgruppens ordförande Rabbe Ede öppnade mötet kl. 10:00. Mötet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört. Föregående mötes protokoll godkändes. Till protokolljusterare valdes Kjell Nydahl och Gunlis Löv. 2. AKTUELLT FRÅN PROJEKTET OPTIINNO Österbottens förbund kontroll på plats den Österbottens förbund gick igenom sakinnehåll samt bokföring och verifikat tillsammans med ekonomiansvariga för projektägaren och delgenomförarna. Alla delgenomförare uppmanades göra en skriftlig utredning över var originalverifikaten uppbevaras fram till den Dessa utredningar har kommit till Optima och fogas till den slutliga rapporten.

2 2 Det framhölls också att det är viktigt att kartlägga andra projekt och att ta tillvara andras erfarenheter. Finansiären påpekade att planeringen av ett projekt borde vara så konkret redan i ansökningsskedet att projektverksamheten kan starta direkt då finansiering beviljas. Rabbe Ede uppskattar att dylika kontroller görs, så att alla parter pratar samma språk och att projektansvariga får erfara vad som efterfrågas och därmed också har möjlighet att utveckla projekthanteringen. Informationsspridning Projektledaren och övriga delgenomförare har ordnat informationstillfällen kring projektet för ledningsrepresentanter, vid personalmöten och vid de i projektet deltagande organisationerna. Olika workshops har arrangerats. Studerande har informerats om, för dem relevanta, delprojekt och -resultat. De verksamhetsmodeller och material som utarbetas som ett resultat av projektet har presenterats vid olika tillfällen och sammanhang. Nyhetsbrev nr 8 skickades ut Information om spridning av delresultat tas upp under nästa punkt. Målsättningar, tidsplan, verksamhet och resultat Styrgruppen informerades kort om de slutliga resultaten av projektet. 1. Utveckla system för planering, genomförande och utvärdering av inlärning som sker på arbetsplatsen. 2. I samarbete med arbetslivet utveckla modeller för hur arbetsplatsen fungerar som inlärningsmiljö samt utveckla virtuella metoder som stöd för inlärning på arbetsplatsen i samarbete med arbetslivet. Optimas eget material för planering, genomförande och utvärdering av inlärning på arbetsplats (både ungdomsstadiets utbildning och läroavtalsutbildning) har förnyats i januari En läroplansbank där man samlar förenklade kortversioner av läroplaner finns på Optimas intranät. Dessa förenklade beskrivningar av vad de studerande förväntas lära sig under sina arbetslivsperioder skall fungera som stöd och checklista för arbetsplatsens utbildare. Handboken Arbetsplatshandledarens ABC färdigställdes i april Handboken har spridits internt vid Optima. Den finns tillgänglig på Optimas hemsidor och delas ut i samband med uppgörande av läroavtal och arbetsplatshandledarutbildningar. Inom vuxenutbildningen erbjuds den även till andra handledare av examinander inom det fristående examenssystemet. Åbo Akademi/Pedagogiska fakulteten har handlett den för utbildning ansvarige personen vid Oy KWH Mirka Ab i hur man kan producera en virtuell företagspresentation. Detta som ett första steg till att Oy KWH Mirka Ab själv skall kunna bygga vidare på ett virtuellt utbildningsmaterial för sin personal. Handboken Introduktionens ABC och den finska versionen Perehdyttämisen ABC färdigställdes våren Handboken distribueras via Jakobstads TE byrå, Näringscentralen Concordia, Vasaregionens Utveckling Ab VASEK, Österbottens handelskammare, Österbottens förbund, ESF-projektet Lär för livets hemsida och Optima.

3 3 Åbo Akademi/Pedagogiska fakulteten har hållit en e-mötesdemonstration för personal vid Oy KWH Mirka Ab, vilket aktualiserade e-lärandesituationer och -möjligheter i förhållande till Oy KWH Mirka Ab:s egen personal i Finland och utomlands samt till kunder runt om i världen. 3. För uppföljning och utvärdering av inlärning på arbetsplatsen, prövas och implementeras verktyget etaitava för tillämpning av studerande, undervisningspersonal och arbetsplatshandledare. Nyttan av mobil- och webbverktyget etaitava har testats med blivande merkonomer och kockar vid Optima. Eftersom utvecklingen, speciellt då det gäller webbverktyg av denna typ, accelererar väldigt snabbt, har vi inom projektet konstaterat att verktyget 'etaitava' redan är föråldrat och därför inte längre aktuellt. Det finns idag mer effektiva och moderna verktyg på marknaden såsom t.ex. 'Mobiletools' och 'SMART Response VE interactive response system'. 4. Utveckla system för hur studerande kan utveckla sitt spetskunnande genom att en del av innehållet i studierna kan genomföras på arbetsplatsen och med arbetsplatsen som utbildare. 5. Utveckla system för hur studerande kan avlägga examen genom att även välja delar från övriga examina och på så sätt skapa en bredare yrkeskompetens eller ett spetskunnande utgående från arbetslivets krav och behov. Processen för ett koncept kallat Spetskunnande i arbetslivet (SiA) har utarbetats och ingår fr.o.m. april, 2012 i Optimas ledningssystem. Konceptet marknadsförs till Optimas studerande bl.a. med hjälp av en broschyr. o Som en fortsättning av arbetet med Spetskunnande i arbetslivet kommer Optima att från och med hösten 2012 medverka i projektet, LEXRUB (Lokala Examensdelar och rutiner för bedömning) där alla svenskspråkiga yrkesutbildningsanordnare i Finland medverkar. Inom detta nya projekt utarbetas lokala examensdelar utgående från arbetslivets behov. o Optima är nu också med i ingå i det nationella nätverket "TOP-laaja" som arbetar med utvidgad inlärning i arbetet. I nätverket deltar ett tjugotal yrkesläroanstalter från hela Finland. Detta ger Optima möjlighet att vidareutveckla fler, liknande koncept efter OptiInnos slut. AHOT-processen har testats vid Yrkeshögskolan Novia av Oy KWH Mirka Ab. På Novia satsar man mycket på detta och lärarna utbildas. Novia har sett nytta med att få testa och utveckla processen inom ramen för OptiInno. 6. Skapa samarbetsstrukturer och -modeller samt system (även interaktiva) genom att skapa samarbetsnätverk mellan olika aktörer för utveckling av inlärningsmiljön. Det kommer att skapas ett samarbetsforum för personer som arbetar med IKT-pedagogik/ITdidaktik. Idén initierades under projekttiden, men verkställs först efter projektets slut under hösten Ett samarbetsforum bestående av utvalda fortbildningsplanerare vid CLL/Yrkeshögskolan Novia och utvecklingskoordinatorer vid Optimas vuxenutbildning och arbetslivstjänster har bildats till följd av OptiInno. CLL/Yrkeshögskolan Novia inför CRM-verktyg. YH Novia har valt leverantör och arbetet med införande av CRM-verktyg fortsätter efter OptiInnos slut.

4 4 7. Utveckla system för genomförande av läroavtalsliknande utbildning kring tilläggsutbildning inom yrkeshögskoleutbildning (modeller för planering, genomförande, handledning och utvärdering) Yrkeshögskolan Novia har lämnat in två finansieringsansökningar för att kunna starta läroavtalsliknande utbildning. Yrkeshögskolan Novia har fått avslag på bägge ansökningarna men inget utlåtande från finansierande myndighet. Yrkeshögskolan Novia har gjort en jämförelse av läroavtalsliknande utbildning och specialiseringsutbildning. Delvis som pilot har Yrkeshögskolan Novia genomfört specialiseringsutbildningen 'Att införa Lean i produktionen' som till sin uppbyggnad var läroavtalslik. I projektets pilotgrupp ingick 4 medarbetare vardera från Oy KWH Mirka Ab och Optima. Deltagarnas helhetsbedömning var 4,8 (av 5,0). Optima har resurserat för att vidareutveckla Lean-konceptet inom Optima under läsåret Då Lean-filosofin implementeras i de studerandes vardag, får de redan under sin studietid insikt om nyttan av ordning och reda. Denna insikt kan senare vara till nytta för framtida arbetsgivare. Alternativ som utretts för arbetsplatshandledarutbildningen inom Yrkeshögskolan: a) Den fortbildning för arbetsplatshandledare inom tredje stadiet som arrangerats inom ESFprojektet 'Kunskap & Kompetens'/delprojekt 2 (www.kunskapochkompetens,fi) kommer inte att ingå i Åbo Akademi/CLL:s ordinarie fortbildningssortiment. Dock kommer de modeller och program som utarbetats inom projektet sannolikt att finnas tillgängliga ifall behov finns. b) Inom ESF-projektet 'Futurex' (www.futurex.utu.fi) arbetar man med läroavtalsliknande utbildning och där byggs också handlingsmodeller för arbetsplatshandledning upp. c) Då innehållet i Optimas pedagogiska arbetsplatshandledarutbildning är allmängiltigt, kan detta fungera även inom yrkeshögskoleutbildningen. 8. Kompetensutveckling kring yrkespedagogik med fokus på IT-didaktik. Fem separata grundkurser i Smartboard har arrangerats i projektets regi för totalt 80 personer. Optima har också, med egna medel, införskaffat fler Smartboards. IT-workshopar med huvudtemat 'Roligt, snabbt och förvånansvärt enkelt - IT-tillämpningar som förgyller din undervisning' har arrangerats vid Optima vid 4 olika tillfällen och lockat totalt 88 deltagare. Åbo Akademi/Pedagogiska Fakulteten har sammanställt virtuellt stödmaterial kring Powerpoint och Bild i undervisningen. Materialet har publicerats på Optimas, Yrkeshögskolan Novias och CLL:s (Centret för livslångt lärande) intranät och fungerar som stöd för både undervisande- och övrig personal. P.g.a. Olika omständigheter (samarbetsförhandlingar, Edulab/Tritonia) har det varit svårt att vid Yrkeshögskolan Novia rekrytera deltagare till fortbildningstillfällen. Allmängiltigt, virtuellt självstudiematerial kring lärplattformen Moodle har planerats så långt resurserna räckte. Vid CLL/Yrkeshögskolan Novia har man kunnat konstatera oklarheter med Edulab/Tritonias tillgänglighet för en del av Yrkeshögskolan Novias personal. 9. Etablera handledningsforskningen i arbetsplatshandledarutbildningen Optimas upplägg då det gäller arbetsplatshandledarutbildningen har förenhetligats internt under år 2010 och information finns på Optimas hemsidor. Separata upplägg för ungdomsutbildning och vuxenutbildning.

5 5 Resultat från enkäter, deltagande i arbetsplatshandledarutbildningar och arbetsplatshandledningstillfällen har sammanställts i olika rapporter. Alla rapporter har förmedlats vidare till de personer som ansvarar för arbetsplatshandledarutbildningen vid Optima för att fungera som grund för vidareutveckling av arbetsplatshandledarutbildningen och eventuell tilläggsutbildning. Rapporten Arbetsplatsen som lärandemiljö en sammanställning av arbetsplatshandledarens uppgifter och egenskaper har sammanställts och fungerar som stöd vid företagens interna rekrytering av arbetsplatshandledare. Rapporten har spridits internt vid Optima samt via hemsidorna och kommer också att spridas via ESF-projektet Lär för livet, som publicerar denna och även annat OptiInno-material på sin hemsida under hösten Bygga en ny företagsbild som i större grad än tidigare bygger på virtualisering för att kunna möta det framtida verksamhetssamhället. Kursplanerna med CFU-relaterad arbetsmiljöpedagogik resulterade inte i ett förväntat resultat i anknytning till de deltagande verksamheterna. Nyttan i den egna organisationen (Åbo Akademi/Pedagogiska Fakulteten) är att enkätresultatet ledde till omfattande diskussioner och reflektioner samt en intern PREZI-modell för virtuella undervisningsarrangemang vid Åbo Akademi/Pedagogiska fakulteten. Övrigt: Som en fortsättning på OptiInno, har en ansökan om ESF-finansiering för ett nytt utvecklingsprojekt (INNI-Innovativa lärmiljöer) inlämnats till Österbottens ELY-central i juni, Samarbetsparter i det nya projektet är Optima, Yrkesakademin i Österbotten, Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia. INNI kommer att utgöra förarbetet kring utvecklingen av ett koncept för lärcenter där fokus ligger på innovativa lärmiljöer och innovativa metoder. Något som kan anses som en vidareutveckling av OptiInno, tack vare att CRM-verktyget aktualiserats inom projektet, kommer Optima tillsammans med Yrkesakademin i Österbotten och Borgå Handelsläroverk att lämna in en ansökan om finansiering för handhavande av utvecklings- och serviceuppgiften för arbetslivet. I projektansökan kommer man att fokusera på kompetensutveckling i kundrelationer. Projektet skall öka utbildningsanordnarnas kompetens i kundrelationer och man fokuserar på planering, genomförande och utvärdering av kompetensutveckling i företag. Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland är finansiär. Ansökan inlämnas senast Under projekttiden har projektparterna insett att en projektplan inte bör vara alltför omfattande. Projektfinansiären påpekade också i ett tidigt skede av projektet att man föredrar färre antal åtgärder och större fokus på detaljer och resultat. Sammanfattningsvis har alla projektparter kunnat inse vikten av att skapa samarbete och kontaktytor mellan utbildningsanordnare på flera nivåer (andra stadiet, yrkeshögskola, högskola) och arbetslivet. Under projekttiden har ett viktigt nätverk byggts upp och etablerats. Detta nätverk är en bra grund för vidare samarbete kring utveckling av utbildning och näringsliv. Stefan Rannanpää tackade Optima, styrgruppen och alla som medverkat i projektet för ett väl utfört arbete.

6 6 3. EKONOMI Gunlis Löv delade ut en ekonomisk rapport (Bilaga 1) per den Augusti månad är ännu inte klar. Samarbetsparternas transaktioner för perioden ingår inte i rapporten. 89,6% av totalbudgeten har i detta skede uppnåtts. Den övriga privata finansieringen verkställs genom redovisade personalkostnader från Ekeri. Finansiären har hittills godkänt alla redovisningar fram till samt betalat snabbt. 4. SLUTRAPPORT PER DEN Styrgruppen tog del av slutrapporten den och hade möjlighet att ge feedback under mötet. Slutrapporten godkändes som sådan, men kan eventuellt ännu justeras något. Slutrapporten inlämnas senast i samband med den sista ansökan om utbetalning den TOTALUTVÄRDERING AV PROJEKTET Totalutvärdering görs enligt Optimas modell. Utvärderingsresultatet noteras i mötesprotokollet Utvärdering av projektets huvudmål, delmål och resultat. (Resultat = direkta resultaten. Effektmål = nyttan av resultaten.) Skedde en kontinuerlig förankring av projektets resultat i organisationen? Varför/Varför inte? o Förankring har skett under projekttiden. OptiInno är ett projekt där man har fört en kontinuerlig dialog med målgrupperna. Drog den egna organisationen nytta av projektet under projektperioden/projekttiden? o Vid Ekeri har projektet resulterat i en konkret produkt med handledarprogram. o IT-didaktisk fortbildning för undervisande personal vid Optima. o Arbetsplatshandledarutbildningen vid Optima har nu en bättre och framförallt tydligare struktur. o Oy KWH Mirka Ab har kunnat ta till sig nya saker som väckt eftertanke. För Oy KWH Mirka Ab har kontakterna till Åbo Akademi varit nya. o Oy KWH Mirka Ab, YH Novia och Optima har haft nytta av Lean-utbildningen som arrangerats av CLL/Yrkeshögskolan Novia o Vid CLL/Yrkeshögskolan Novia har man insett värdet av förankring för att fortbildningsutbudet så mycket som möjligt skall motsvara efterfrågan. o Vid Åbo Akademi/Pedagogiska fakulteten har man upplevt nytta med nätverk och kontakter till näringslivet och erfarit att man kan använda kunskap på många sätt. Man har också upplevt nytta med analys av arbetsplatshandledarverksamhet och virtualisering. Borde resultaten spridas och kunskapen förmedlas ytterligare? o Nej, resultaten har i många fall övergått i etablerad verksamhet eller spridits och fortsätter att spridas via projektaktörer, intresseorganisationer och andra projekt och får därigenom en stor spridning. Vad ska vi i övrigt göra med de resultat vi fått

7 7 Behövs ett uppföljningsprojekt? o Nej. Det har dock skapats många kontaktytor till andra utvecklingsarbeten, som gått vidare i fyra andra projekt/projektansökningar. Varför har vi fått de resultat vi fått? o Ett väl fungerande projektnätverk i kombination med lyhördhet har gjort att vi har kunnat nå resultat i mån av rimlighet. Uppnådde vi projektets huvudmål och delmål? o Ja Varför uppnådde eller inte uppnådde vi projektets huvudmål eller delmål? o Målen uppnåddes genom gott samarbete och kontinuerlig förankring under processen. 2. Arbetsmetoder Hur har arbetet framskridit? o Klarade vi tidsgränsen och budgetgränsen? Ja. Budgeten har hållits med bravur. Hur har projektmedarbetare/-deltagare känt sig under arbetsprocessen? o I inledningsskedet kändes det förvirrande, därefter bra struktur. Vi har insett vikten av att man förankrar redan i projektplaneringsstadiet. o Man har känt sig välinformerade under processen. Kan/kunde vi ändra på något för att förbättra arbetsprocessen? Var vi tillräckligt flexibla? o Lämplig mängd målsättningar. Flexibilitet har varit en förutsättning för att nå resultat i detta projekt. Arbetar/arbetade vi efter de normer som vi har satt upp för en god arbetsprocess? o Projektägaren måste vara aktiv och lyhörd för hur mycket man kan kräva av andra, vilket kräver en balansgång. Finansiären har bistått med hjälp vid behov. Vad gjorde vi bra? o Projektorganisation P.g.a. avsaknad av en projektassistent eller sekreterare, har största delen av det manuella arbetet gjorts av projektledaren. o Resursanvändningen Det är utmanande att på förhand göra upp en projektbudget. Finansiären har dock varit flexibel under projekttiden. o Ändringshantering Inga stora förändringar av målsättningarna har gjorts under projekttiden. o Informationsspridning Resultaten har spridits via relevanta kanaler till de olika målgrupperna. o Dokumentation Bra. Vad kunde vi allmänt ha gjort bättre? o Inte så yvig projektplan. Färre målsättningar för att kunna gå djupare in i processerna. Vad lär vi oss av detta? o Många av målsättningar har kunnat lyfta fram nya tankemönster. o Kommunikation är mycket viktigt. Rabbe Ede frågade hur man på sikt kunde göra för att få en större mängd företag med i dylika utvecklingsprojekt.

8 8 6. ÖVRIGA ÄRENDEN Styrgruppen tackades för sin tid och för sin insats i projektarbetet. 7. MÖTET AVSLUTAS Mötet avslutades kl. 11:30 Rabbe Ede Ordförande Lena Nyman-Lehtinen Sekreterare Kjell Nydahl Protokolljusterare Gunlis Löv Protokolljusterare

Tid och plats: to. 19.4.2012 kl. 13.00-15.00 vid Optima, Trädgårdsgatan 30, 68600 Jakobstad, mötesrum Kallan

Tid och plats: to. 19.4.2012 kl. 13.00-15.00 vid Optima, Trädgårdsgatan 30, 68600 Jakobstad, mötesrum Kallan 1 PROTOKOLL OptiInno/Styrgruppens möte 8/2012 Tid och plats: to. 19.4.2012 kl. 13.00-15.00 vid Optima, Trädgårdsgatan 30, 68600 Jakobstad, mötesrum Kallan Närvarande: Rabbe Ede, Optima, styrgruppens ordförande

Läs mer

Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1

Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1 Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1 CENTRET FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia CLL 20.1.2012 2 CLL:s

Läs mer

Anita Lehikoinen Kanslichef

Anita Lehikoinen Kanslichef Strukturen och finansieringen inom gymnasieutbildningen och andra stadiets yrkesinriktade grund- och tilläggsutbildning samt det fria bildningsarbetet förnyas Anita Lehikoinen Kanslichef Centrala beredningar

Läs mer

Guide för projektledare

Guide för projektledare HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Sida 1 av 5 GUIDE FÖR PROJEKTLEDARE Uppgjort av: Godkänt av: Rektor Edvard Johansson Dok. nr: B.3.2-2 Lena Nyman-Wiklund Granskat av: Q-team Godkänt datum: 18.04.2011

Läs mer

Första dagen ägnades åt idé- och erfarenhetsutbyte

Första dagen ägnades åt idé- och erfarenhetsutbyte Mötesplats Finland Den 12 13 mars hölls den sjätte i raden av de nordiska skolmyndigheternas Mötesplatser. Platsen var denna gång Finland och Helsingfors och deltagarna samlades under två soliga men kalla

Läs mer

Samkommunstyrelsen Föredragningslista 20.2.2013

Samkommunstyrelsen Föredragningslista 20.2.2013 Samkommunstyrelsen Föredragningslista 2/2013 SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdesnummer Sammanträdestid Sammanträdesplats 2/2013 Onsdag kl. 15.30 Optima, Trädgårdsgatan, "Kallan" Beslutande Henrik Sandberg,

Läs mer

Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM)

Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM) Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM) Innehåll 1. Bakgrund och behov 2. Målsättningar och målgrupp 3. Samarbetsorganisationer och samarbetsparter 4. Projektets resultat

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1 Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 Prel Utgåva (1)9 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning Dokumentbeskrivning: Underlag för beslut om stimulansmedel Mobilitet Mobila tjänster Utfärdat

Läs mer

ANSÖKNINGSOMGÅNG FÖR ERUF- FINANSIERING TILL OCH MED 1.9.2014

ANSÖKNINGSOMGÅNG FÖR ERUF- FINANSIERING TILL OCH MED 1.9.2014 ANSÖKNINGSOMGÅNG FÖR ERUF- FINANSIERING TILL OCH MED 1.9.2014 Av Österbottens förbunds finansieringsram står 880 000 euro EU-stöd att sökas hos Birkalands förbund för utvecklingsprojekt som faller under

Läs mer

FÖRETAGARAKADEMIN Våren 2015. VUXENUTBILDNINGSCENTER www.yrkesakademin.fi

FÖRETAGARAKADEMIN Våren 2015. VUXENUTBILDNINGSCENTER www.yrkesakademin.fi FÖRETAGARAKADEMIN Våren 2015 VUXENUTBILDNINGSCENTER www.yrkesakademin.fi Företagarakademin Företagarakademin det naturliga valet för företagare i Österbotten! Företagarakademin riktar sig till företagare

Läs mer

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm PROJEKTUTVECKLING 12 maj 2009 Ängelholm Syfte Utveckla arbetssätt för att stärka kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden att komma i arbete eller närmare arbetsmarknaden Se och ta tillvara

Läs mer

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA)

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Framtid i Access Projektplan Fastställd av styrgruppen 2006-11-28 Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Bakgrund ABM-centrum är ett samarbetsprojekt mellan Kungl. biblioteket, Statens ljud-

Läs mer

Bästa Nyhetsbrevläsare,

Bästa Nyhetsbrevläsare, I detta nyhetsbrev berättar vi om egrunderna, ansökan till specialundervisning, Registret över verifierat kunnande, den nya delen om läroavtal i Studieinfo, SePPO-projektet och den kommunvisa SADe-turnén.

Läs mer

Att äga, driva och utveckla Socialfondsprojekt. Malmö den 18 augusti 2011 Kl. 13-16.30

Att äga, driva och utveckla Socialfondsprojekt. Malmö den 18 augusti 2011 Kl. 13-16.30 Att äga, driva och utveckla Socialfondsprojekt Malmö den 18 augusti 2011 Kl. 13-16.30 Processtödet SPeL för strategisk påverkan och lärande Nätverk av forskare och erfarna konsulter över hela landet. Metodstöd

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Revisionsrapport Ledning och styrning av externa projekt. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Ledning och styrning av externa projekt. Härjedalens kommun Revisionsrapport Ledning och styrning av externa projekt. Härjedalens kommun 13 November 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning

Läs mer

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd Dnr Mahr 19-2014/568 1 (av 10) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-03-27 Susanne Wallmark Jenny Wendle Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.0 150327 Slutgiltig projektplan

Läs mer

KUL, Kreativa Unga Ledare Leader journalnr: 2009 7324 Sälenvägen 2 780 67 Sälen

KUL, Kreativa Unga Ledare Leader journalnr: 2009 7324 Sälenvägen 2 780 67 Sälen Leader DalÄlvarna Slutrapport 1. Projekt Journalnr: 2009 7324 Projektnamn: Ledarskapsutbildning för ungdomar, förstudie Stödmottagare: Föreningen KUL, Kreativa Unga Ledare 2. Kontaktperson Jonas Wikström,

Läs mer

0611-349000 35192-4 070-2156951

0611-349000 35192-4 070-2156951 1(6) ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL Ansökan skickas till: Länsstyrelsen i Västernorrlands län Näringsliv och samhällsbyggnadsavdelningen 871 86 HÄRNÖSAND Uppgifter om sökande Organisationsnummer 202100-2445 Projektägare

Läs mer

SLUTRAPPORT 17.02.2010. Projektets Dnr 619/530/2007. Projekt som år 2007 fått statsunderstöd för utvecklande av lärmiljöer

SLUTRAPPORT 17.02.2010. Projektets Dnr 619/530/2007. Projekt som år 2007 fått statsunderstöd för utvecklande av lärmiljöer SLUTRAPPORT Projekt som år 2007 fått statsunderstöd för utvecklande av lärmiljöer 17.02.2010 Projektets Dnr 619/530/2007 Slutrapporten ska skickas före 19.2.2009 till Utbildningsstyrelsen. Syftet med slutrapporten

Läs mer

Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt

Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt Projekt inom ramen för Stimulansmedel Rådet för Trygghet och Folkhälsa Projektnamn och datum Kontaktperson: Telefon: Projektstöd

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): juni 2013 1. Verksamheten

Läs mer

Förstudie för nationella och transnationella samarbeten

Förstudie för nationella och transnationella samarbeten Förstudie för nationella och transnationella samarbeten Anitha Barrsäter och Mikaela Berghäll vid Leader Nedre Dalälvens besök i Pomoväst 2008. Projektägare: Leader Nedre Dalälven, ideell förening Projektledare:

Läs mer

Moment Tidpunkt Ansvarig Verktyg Kommentar Projektdokumentation: - Förstudierapport. Före Finsams styrelse

Moment Tidpunkt Ansvarig Verktyg Kommentar Projektdokumentation: - Förstudierapport. Före Finsams styrelse Projektdokumentation: - Förstudierapport Mall för förstudie - Ansökan Mall projektansökan - Projektplan - Minnesanteckningar som tillför sakuppgifter - Övrig dokumentation av tillfällig eller ringa betydelse

Läs mer

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen Innehåll 1. Syftet med kriterierna för god handledning... 3 2. Användningen

Läs mer

Slutrapport Mobilitet Mobila tjänster

Slutrapport Mobilitet Mobila tjänster 1.00 Utgåva (1)9 Dokumenttyp: Projektdokument Dokumentbeskrivning: Projekt: Projektnummer (enligt esamordnare) Slutrapport Mobilitet Mobila tjänster i Göteborgs stad Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av

Läs mer

Socialt företagande I Värmland

Socialt företagande I Värmland Delrapport 2 från Värmlandskooperativen avseende arbetsinsatser inom ramarna för projektet Socialt företagande I Värmland Denna projektdokumentation avser tidsperioden: 2008-10-01 2008-12-31 Projektet

Läs mer

NATURVETENSKAPLIGA OMRÅDET

NATURVETENSKAPLIGA OMRÅDET VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL NATURVETENSKAPLIGA OMRÅDET Datanom Dokumentuppgifter Dokumentets namn Läroplan för grundeamen i informations- och kommunikationsteknik USB:s föreskrift

Läs mer

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 Frisk & fri Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 2. Projektets syfte Syftet är att utveckla ett material som dels ger djupare kunskaper i ämnet än vad

Läs mer

Matematikvisionen Ht 2002- vt 2006

Matematikvisionen Ht 2002- vt 2006 Matematikvisionen Ht 2002- vt 2006 Sammanfattning av Utbildningsförvaltningens satsning på kompetensutveckling av matematiklärare på gymnasiet i projektet Nollvisionen/Matematikvisionen. Nollvisionen MaA

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 357/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om grundläggande yrkesutbildning, av 11 i lagen

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖR METALLKLUSTRET I ÖSTERBOTTEN

PROJEKTPLAN FÖR METALLKLUSTRET I ÖSTERBOTTEN 1(12) PROJEKTPLAN FÖR METALLKLUSTRET I ÖSTERBOTTEN Österbottens förbund kommer att finansiera ett kluster (utvecklingsprojekt för metallbranschen) som har en utbredning ifrån Kristinestad till och med

Läs mer

Delprojektbeskrivning

Delprojektbeskrivning Dokument nr: Version: Status: Sida: 2.00 Utgåva (1)6 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektdokument etjänstekort Nummer för projekt Dokumentbeskrivning: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk

Läs mer

Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT

Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT Vilka är det som arbetar med projektet? Ev. andra nationella aktörer så som ex branschorganisationer Blekinge, Kalmar & Kronobergs

Läs mer

Ledande tjänsteman: Byråchefen för studieärenden. Samordningsgrupp för virtualiseringsverksamheten

Ledande tjänsteman: Byråchefen för studieärenden. Samordningsgrupp för virtualiseringsverksamheten Tove Forslund Projektledare för ÅA:s virtualisering, Åbo tove.forslund@abo.fi www.abo.fi/lc/, www.abo.fi/virtuellauniversitetet/ Start på virtualiseringen av delprojekt 2004 2.2.2004 Samordningsgrupp för

Läs mer

Enkät om arbetshälsan bland Karleby stads personal 2013 / samlingspartiets fullmäktigegrupps kläm / ledning och chefsarbete

Enkät om arbetshälsan bland Karleby stads personal 2013 / samlingspartiets fullmäktigegrupps kläm / ledning och chefsarbete Enkät om arbetshälsan bland Karleby stads personal 2013 / samlingspartiets fullmäktigegrupps kläm / ledning och chefsarbete Karleby stadsfullmäktige behandlade 17.3.2014 25 arbetshälsoenkäten som gjordes

Läs mer

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831 Slutrapport Projektnamn Ärende-ID Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167 Stödmottagare Organisationsnummer Årjängs kommun 2120000-1835 Datum för slutrapport Beslutad projekttid 20130831 20120401-20130831

Läs mer

Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län

Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län Kalmar län har startat en process som syftar till att inrätta ett Vård- och omsorgscollege i regionen. Nedan beskrivs vad ett Vård- och omsorgscollege

Läs mer

Satsning på kommunikation om biosfärområdet Nedre Dalälven

Satsning på kommunikation om biosfärområdet Nedre Dalälven Satsning på kommunikation om biosfärområdet Nedre Dalälven Studieresa i biosfärområdets västra delar hösten 2014, då Permakultur Stjärnsund besöktes. Projektägare: Nedre Dalälvens Intresseförening (NeDa)

Läs mer

LÄROAVTALSUTBILDNINGEN I ETT NÖTSKAL FÖR FÖRETAGARE

LÄROAVTALSUTBILDNINGEN I ETT NÖTSKAL FÖR FÖRETAGARE LÄROAVTALSUTBILDNINGEN I ETT NÖTSKAL FÖR FÖRETAGARE Kontaktinformation för Helsingfors läroavtalsbyrå Helsingfors stad Utbildningsverket Läroavtalsbyrån PB 3000 00099 Helsingfors stad Besöksadress Tavastvägen

Läs mer

Ann-Maj Törnroos, utbildningsrådgivare på TE-byrån i Vasa, projektledare för Lähde/Källan projektet

Ann-Maj Törnroos, utbildningsrådgivare på TE-byrån i Vasa, projektledare för Lähde/Källan projektet INTERVJUFRÅGOR till EDU-vuxens slututvärdering Informant Ann-Maj Törnroos, utbildningsrådgivare på TE-byrån i Vasa, projektledare för Lähde/Källan projektet Datum 15.8.2012, kl. 9-10.15 Dokumentation rapport

Läs mer

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 1(6) Projektnamn: (delprojekt i Ett lärande Väsby) Projektledare: Anna Carlsson. Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen är fastställd (styrgrupp, projektgrupp, eventuell referensgrupp)

Läs mer

Guide till slutrapport

Guide till slutrapport Guide till slutrapport Tips inför projektets avslut www.lansstyrelsen.se/skane Projektstödet inom landsbygdsprogrammet syftar till att stärka utvecklingen och konkurrenskraften på den skånska landsbygden

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Grafisk profil/glasets Hus Datum: 20150531... Journalnummer: Projekttid: 20150301-20150531. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor om

Läs mer

Toppkompetens genom professionellt samarbete

Toppkompetens genom professionellt samarbete PROJEKTPLAN 16.11.2012 Toppkompetens genom professionellt samarbete Utbildningsstyrelsens verksamhetsenhet för svenskspråkig utbildning Utbildningsstyrelsens projekt Toppkompetens är ett samordningsprojekt

Läs mer

Arbetsplatsen som la randemiljo en sammansta llning av arbetsplatshandledarens. PeM Eivor Romar OptiInno/Åbo Akademi

Arbetsplatsen som la randemiljo en sammansta llning av arbetsplatshandledarens. PeM Eivor Romar OptiInno/Åbo Akademi 1 Arbetsplatsen som la randemiljo en sammansta llning av arbetsplatshandledarens uppgifter och egenskaper PeM Eivor Romar OptiInno/Åbo Akademi 2 Innehåll 1. Kriterier för blivande arbetsplatshandledare...

Läs mer

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Slutrapport Bilaga 4 Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Kontaktpersoner Anders Nilsson OsbyNova AB Box 171 283 23 Osby 0479-528 120, 0709-31 81 20 osbynova@osby.se Lars-Åke

Läs mer

SAMHÄLLSVETENSKAP, FÖRETAGSEKONOMI OCH ADMINISTRATION

SAMHÄLLSVETENSKAP, FÖRETAGSEKONOMI OCH ADMINISTRATION VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL SAMHÄLLSVETENSKAP, FÖRETAGSEKONOMI OCH ADMINISTRATION Merkonom Dokumentuppgifter Dokumentets namn Läroplan för grundeamen inom företagsekonomi UBS:s

Läs mer

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas Sofia Balic Projektledare Sveriges Musik- och Kulturskoleråd Nybrokajen 13 S- 111 48 STOCKHOLM +46 703 66 13 30 sofia.balic@smok.se www.smok.se 13-05-1713-05-17 Till Michael Brolund Arvsfondsdelegationen

Läs mer

Eduvuxen = ansökningsskedet ska ge service främst på nätet för vuxna Alla utbildningsformer Hjälp och stöd för sökande contactcenter i K:stad vidare

Eduvuxen = ansökningsskedet ska ge service främst på nätet för vuxna Alla utbildningsformer Hjälp och stöd för sökande contactcenter i K:stad vidare Tema 5 Kundtjänst Eduvuxen = ansökningsskedet ska ge service främst på nätet för vuxna Alla utbildningsformer Hjälp och stöd för sökande contactcenter i K:stad vidare handledning (en person) omorganisering

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

Yrkesprovsplaner. Grundexamen inom husteknik. Rörmontör. Fastställda av Yrkesteam Husteknik 20.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon

Yrkesprovsplaner. Grundexamen inom husteknik. Rörmontör. Fastställda av Yrkesteam Husteknik 20.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon splaner Grundexamen inom husteknik Rörmontör Fastställda av Yrkesteam Husteknik 20.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon 1 Innehåll och lärdomsprov... 2 1 Sammanfattning av yrkesprov... 3 2 splaner...

Läs mer

Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå

Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå Sida 1 (8) UTLYSNING Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering till utveckling av utbildningsprogram

Läs mer

FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige

FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige SLUTRAPPORT 2008-09-23 Sören Johansson FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige Period: 2008-01-01 2008-06-30 Projektorganisation Projektägare:

Läs mer

RESULTATENHET: UTBILDNINGSTJÄNSTER

RESULTATENHET: UTBILDNINGSTJÄNSTER RESULTATENHET: UTBILDNINGSTJÄNSTER ANSVARSPERSON: Undervisningsdirektör Jari Alasmäki EKONOMISKT RESULTAT (Excel-tabell) VERKSAMHETSIDÉ Resultatenhetens ändamål är att ge kommuninvånarna en högklassig

Läs mer

Regionala aktiviteter KNUT- projektet 2010 Energikontor Sydost

Regionala aktiviteter KNUT- projektet 2010 Energikontor Sydost Regionala aktiviteter KNUT- projektet 2010 Energikontor Sydost 1 Regionala aktiviteter i KNUT- projektet 2010 Kalmar, Kronoberg och Blekinge län Innehåll: 1. Projektbeskrivning & information sid 3-4 2.

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

YA:s VISION 2020. YA:s VERKSAMHETSIDÉ

YA:s VISION 2020. YA:s VERKSAMHETSIDÉ STRATEGI YA:s VISION 2020 YA! är en lärande organisation, som ständigt förbättrar sin verksamhet. 1. YA! är ett självklart val för yrkesutbildning på svenska i Österbotten. YA! är en viktig resurs för

Läs mer

1.) Vägen in samt Förståelse öppnar nya dörrar Region Skånes satsning på personer med psykisk funktionsnedsättning.

1.) Vägen in samt Förståelse öppnar nya dörrar Region Skånes satsning på personer med psykisk funktionsnedsättning. 2012-09-13 Johanna Morin 0413-62 697 Minnesanteckningar, Handikappråd När: torsdag 13 september, 2012, kl. 13:00 Var: Medborgarhuset, c-salen Närvarande: Cecilia Lind, Ingemo Hellgren, Wivian Holmberg,

Läs mer

Nybergets Fiber. På sikt hoppas man kunna bygga ett fiberoptiskt nät i byarna Nyberget-Lövåsen-Gustavsbo. 103 888 kr

Nybergets Fiber. På sikt hoppas man kunna bygga ett fiberoptiskt nät i byarna Nyberget-Lövåsen-Gustavsbo. 103 888 kr Nybergets Fiber På sikt hoppas man kunna bygga ett fiberoptiskt nät i byarna Nyberget-Lövåsen-Gustavsbo. Projektägare: Nybergets Fiber, ekonomisk förening Projektledare: Mikael Lundin Kommun: Säter Dnr:

Läs mer

Ansökan medel från Europeiska flyktingfonden

Ansökan medel från Europeiska flyktingfonden Ansökan medel från Europeiska flyktingfonden Praktisk yrkesinriktad OS integration Projektbeskrivning 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Bakgrund 3 Huvudmål 4 Delmål 5 Indikatorer 5 Genomförande

Läs mer

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2013 och maj 2013

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2013 och maj 2013 1(6) Beslutsnr: PK 2012-70 Lägesrapport Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2013 och maj 2013 Inledning Integrationsfonden

Läs mer

Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande.

Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande. Projektledare 2007-08-31 Cecilia Ek Lena Hellsten Robert Karlsson Lednings- och styrgrupp Märta Vagge Kristina Rönnkvist Madeleine Jonsson Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande. Syfte Syftet med projektet

Läs mer

BILAGA 1 BESLUTSMODELL 27.8.1998. Utbildningsanordnarens namn. Näradress (PB, om sådan finns) Postnummer och postanstalt. dag.månad.xxxx.

BILAGA 1 BESLUTSMODELL 27.8.1998. Utbildningsanordnarens namn. Näradress (PB, om sådan finns) Postnummer och postanstalt. dag.månad.xxxx. BILAGA 1 BESLUTSMODELL 27.8.1998 Utbildningsanordnarens namn Näradress (PB, om sådan finns) Postnummer och postanstalt dag.månad.xxxx xxx/430/xxxx TILLSTÅND ATT ORDNA UTBILDNING Undervisningsministeriet

Läs mer

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Bakgrund: Projekt Oberoende är ett samverkansprojekt mellan Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF), Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) och A Non Smoking Generation

Läs mer

vill du utveckla dig själv och ditt företag?

vill du utveckla dig själv och ditt företag? vill du utveckla dig själv och ditt företag? Låt oss hjälpa. Svenskspråkiga utbildningsdagar, utbildningsprogram och examina Praktisk utbildning för arbetslivets krav Rastor erbjuder ett brett urval av

Läs mer

Leonardo da Vinci. Europeiska unionens. program för. yrkesutbildning

Leonardo da Vinci. Europeiska unionens. program för. yrkesutbildning Leonardo da Vinci Europeiska unionens program för yrkesutbildning Leonardo da Vinci Programmet för livslångt lärande Leonardo da Vinci -programmet är Europeiska unionens program för yrkesutbildning. Från

Läs mer

effektivera samarbetet mellan olika utbildnings- och utvecklingsenheter inom nämnda sektorer.

effektivera samarbetet mellan olika utbildnings- och utvecklingsenheter inom nämnda sektorer. SLUTRAPPORT OM ESF-PROJEKT Programperioden 2007-2013 Myndigheternas anteckningar Ankomstdatum Diarienummer Handläggare Telefonnummer Projektkod S10375 Status Inlämnats för myndighetshandläggning 16.08.2011

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Allmänna uppgifter Datum: 2010-03-31 Projekttid: 2009-10-01-2010-04-01 Journalnummer: 2009-5974 LAG diarienr: LVS-050 Projektnamn: HÄSTNÄRA BOENDE I GÖTENE, förstudie Sammanställning

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Protokoll från Styrgruppsmöte 2 för projekt SeaGIS Videomöte den 16 oktober 2012

Protokoll från Styrgruppsmöte 2 för projekt SeaGIS Videomöte den 16 oktober 2012 Protokoll från Styrgruppsmöte 2 för projekt SeaGIS Videomöte den 16 oktober 2012 1. Mötets öppnande och konstaterande av styrgruppsmedlemmar samt deltagare. Mötet öppnades klocka 09.10 av projektledare

Läs mer

Leaderleder. Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. 643 398 kr

Leaderleder. Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. 643 398 kr Leaderleder Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. Projektägare: Leader Nedre Dalälven, ideell förening Projektledare: Kalle Hedin Kommuner: Hela

Läs mer

Projektplan för projektet Sjökaptener i hamn

Projektplan för projektet Sjökaptener i hamn Sidan 1 2009-02-25 Projektplan för projektet Sjökaptener i hamn Bakgrund Högskolan på Åland har, särskilt inom maskinteknikprogrammet och sjöfartsprogrammet, under en längre tidsperiod haft relativt få

Läs mer

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 2015-03-25 Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen bygger vidare

Läs mer

Revisionsrapport Ledning och styrning av externa projekt. Krokoms kommun

Revisionsrapport Ledning och styrning av externa projekt. Krokoms kommun Revisionsrapport Ledning och styrning av externa projekt. Krokoms kommun 16 december 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning På

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

TE-tjänster för företag och arbetsgivare

TE-tjänster för företag och arbetsgivare TE-tjänster för företag och arbetsgivare te-tjanster.fi När företaget behöver ny kunnig arbetskraft eller om en ny situation kräver nytt kunnande, lönar det sig att utnyttja TE-tjänsterna. Vi är experter

Läs mer

VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL KULTUR. Grundexamen i audiovisuell kommunikation Medieassistent

VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL KULTUR. Grundexamen i audiovisuell kommunikation Medieassistent VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL KULTUR Medieassistent Dokumentuppgifter Dokumentets namn Läroplan för grundexamen i audiovisuell kommunikation USB:s föreskrift 38/011/2014, 28.10.2014

Läs mer

Undersökning bland utexaminerade 2010

Undersökning bland utexaminerade 2010 Undersökning bland utexaminerade Från utexaminerades 42 personer under år Undersökningens svarsprocent för s del var 43,9 Undersökningen genomfördes under hösten 11 I undersökningen deltog 11 av 2 yrkeshögskolor

Läs mer

Verksamhetsidé. Fem ledande principer

Verksamhetsidé. Fem ledande principer Borgå medborgarinstitut ägs av Borgå stad och är administrativt en enhet som lyder under det svenska skolväsendet inom stadens bildningssektor. Institutet är juridiskt en skola inom den fria bildningen

Läs mer

Projektspecifikation

Projektspecifikation Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) 2011-03-02 Projektspecifikation Projekt: Läkemedel projektnummer 2265 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Eva Almén-Åström Datum: 100209 Godkänd

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR

FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR Förberedande och orienterande utbildningar Med hjälp av förberedande utbildningar kan de studerande förbättra sina studiefärdigheter och förbereda sig för en

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Datum: Naturbruksgymnasiet Dingle hemsida: www.tillvaxtbohuslan.se

Datum: Naturbruksgymnasiet Dingle hemsida: www.tillvaxtbohuslan.se Datum: 20101018 Diarienummer: O 14282 SLUTRAPPORT Journalnr: 2009-6965 När du avslutat ditt projekt ska du lämna en rapport där du redovisar projektets genomförande och resultat. Utgå från din projektplan

Läs mer

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors Hagfors & Munkfors 1 Hur vill vi ha det? En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors 2 Hur vill vi ha det? Strategisk kompetensförsörjning 2005 2004 Fastställa organisation och finansiering

Läs mer

Projektprocessen. Projektprocess

Projektprocessen. Projektprocess Dnr Mahr 19-2014/563 1 (av 6) Projektprocess Datum: Version: Dokumentansvarig: 150116 1.0 Jenny Wendle Stöddokument för det grafiska dokumentet Projektprocessen grafisk 1.0 Projektprocessen Projektprocessen

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

185 Inledning Ordförande Sture Skogberg öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

185 Inledning Ordförande Sture Skogberg öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Protokoll 19.11.2012 Styrelsemöte 17/2012 Plats Ålands gymnasium, Neptunigatan 21 Tid 18.30 20.45 Närvarande Sture Skogberg, ordförande Anita Husell-Karlström, viceordförande Stig Grönlund Annika Karlsson

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument?

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Datum:

Läs mer

av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Typritningar och mallar för projektering och tillståndsprövning tas fram i projektets regi.

av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Typritningar och mallar för projektering och tillståndsprövning tas fram i projektets regi. Utvärdering av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Utdrag ur projektbeskrivningen 1. Sammanfattning Det finns stor efterfrågan på logi för turism kopplat till naturupplevelser i Nedre

Läs mer

Samverkansavtal och avtal om handledare mellan utbildningsanordnare, arbetsgivare och facklig organisation inom lokalt Vård- och omsorgscollege Örebro

Samverkansavtal och avtal om handledare mellan utbildningsanordnare, arbetsgivare och facklig organisation inom lokalt Vård- och omsorgscollege Örebro Samverkansavtal och avtal om handledare mellan utbildningsanordnare, arbetsgivare och facklig organisation inom lokalt Vård- och omsorgscollege Örebro Bakgrund Vård- och Omsorgscollege är en samverkansform

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Projektplan 2011. -En brandstation för alla. En Brandstation för alla. Linda Granqvist. Antagen av XXX den ÅRMÅNDAG Version Datum

Projektplan 2011. -En brandstation för alla. En Brandstation för alla. Linda Granqvist. Antagen av XXX den ÅRMÅNDAG Version Datum Projektplan 2011 - En Brandstation för alla Linda Granqvist Antagen av XXX den ÅRMÅNDAG Version Datum Bakgrund Räddningstjänsten i Sverige står inför många utmaningar. Ett säkrare och tryggare samhälle,

Läs mer

Anställningsbar i tid

Anställningsbar i tid Anställningsbar i tid En sammanfattning av Eva Sennermarks rapport På bara två år kan nyanlända tekniker och ingenjörer med utländsk bakgrund komma ut i arbetslivet eller gå vidare till högre studier.

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): maj 2013 1. Verksamheten

Läs mer

Projektplan. Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola

Projektplan. Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Projektplan Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Revisionsinformation Utgåva Datum Kommentar Projektplan 1.0 140123 Ursprunglig version Projektplan 1.1 140128 Gunilla Lilie

Läs mer