Kolorektal cancer. Nationellt vårdprogram 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kolorektal cancer. Nationellt vårdprogram 2008"

Transkript

1

2

3 Kolorektal cancer Nationellt vårdprogram 2008

4 Beställningsadress Onkologiskt centrum Norrlands Universitetssjukhus UMEÅ Tfn Tryckt på Onkologiskt centrum,, Umeå november 2008

5 INNEHÅLL 1. INLEDNING VÅRDPROGRAMGRUPP DEFINITIONER LOKALISATION VANLIGA FÖRKORTNINGAR EPIDEMIOLOGI ETIOLOGI OCH RISKFAKTORER HEREDITET PREVENTION ETIOLOGI OCH RISKFAKTORER HEREDITÄR KOLOREKTAL CANCER PREVENTION AV KOLOREKTAL CANCER SYMTOM UTREDNING DIAGNOSTIK VID SYMTOMGIVANDE SJUKDOM PREOPERATIV UTREDNING PATOLOGI PRIMÄRDIAGNOSTIK HANDHAVANDE AV PREPARAT HISTOPATOLOGISK BEDÖMNING TRANSLATIONELL FORSKNING TUMÖRMARKÖRER I BLOD KIRURGISK BEHANDLING PREOPERATIVA FÖRBEREDELSER PRINCIPER VID RADIKAL RESEKTION KOLONOPERATIONER REKTUMOPERATIONER OPERATIONSJOURNAL KOMPLIKATIONER OCH FUNKTIONSSTÖRNINGAR ADJUVANT BEHANDLING STRÅLBEHANDLING VID RECTALCANCER STRÅLBEHANDLING VID COLONCANCER STRÅLBEHANDLINGENS GENOMFÖRANDE BIVERKNINGAR TILL ADJUVANT STRÅLBEHANDLING CYTOSTATIKA INTRAVENÖS POSTOPERATIV CYTOSTATIKA BEHANDLING AV AVANCERAD SJUKDOM OCH RECIDIV LOKALT AVANCERAD KOLOREKTAL CANCER GENERALISERAD SJUKDOM UPPFÖLJNING NUTRITIONSBEHANDLING VID KOLOREKTAL CANCER BEHANDLING AV UNDERNÄRING VID KEMOTERAPI ELLER STRÅLBEHANDLING BEHANDLING AV UNDERNÄRING I SAMBAND MED OPERATION RIKTLINJER FÖR NUTRITIONSBEHANDLING POSTOPERATIVA FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR EFTER REKTALCANCERBEHANDLING ANOREKTAL DYSFUNKTION ORSAKER TILL POSTOPERATIVA KONTINENSSTÖRNINGAR... 70

6 13.3 SEXUELL DYSFUNKTION URINVÄGSBESVÄR PREOPERATIV BEDÖMNING AV KONTINENSFUNKTIONEN OMVÅRDNADSASPEKTER OMVÅRDNADSSYNPUNKTER PREOPERATIV OMVÅRDNAD POSTOPERATIV OMVÅRDNAD STOMIOPERATIONER PSYKOSOCIALA ASPEKTER REGISTRERING OCH RAPPORTERING REFERENSER BILAGA OMVÅRDNAD VID KOLOREKTALCANCER I UPPSALA/ÖREBROREGIONEN... 87

7 VÅRDPROGRAM FÖR KOLOREKTAL CANCER 1. Inledning Cancervården i Sverige är decentraliserad. Cancerpatienter utreds, behandlas och följs vid många olika vårdenheter i varje region. En god cancervård bygger på ett nära samarbete mellan dessa enheter. Syftet med de regionala vårdprogram, som funnits sen flera år i respektive sjukvårdsregioner, är att samordna vårdinsatserna så att alla patienter i regionen erhåller en likvärdig vård som är den bästa med hänsyn till tillgängliga resurser (Socialstyrelsen allmänna råd 1991:6). Det finns också starka skäl att skapa en samsyn på canceromhändertagandet för hela landet. Främst för att skapa en harmonisering och därigenom en trygghet för patienterna, att de får samma goda vård oavsett i vilken sjukvårdsregion de råkar bo. Initiativ har därför tagits från professionen att utarbeta detta första nationella vårdprogram för kolorektal cancer. Programmet har utarbetats av olika grupper bestående av personer från alla sjukvårdsregioner, med stor erfarenhet av och aktiva i vården av de aktuella patienterna och som i flertalet fall tidigare deltagit i utformandet av de regionala vårdprogrammen. Textmassan i detta vårdprogram har granskats och diskuterats av samtliga medarbetare och har utarbetats i samråd med representanter från olika berörda enheter och personalgrupper. Det har även presenterats för och accepterats av styrelsen för Svensk Kolorektal Kirurgisk Förening. Onkologiskt Centrum ansvarar för att arbete initieras i syfte att programmen kontinuerligt hålls aktuella. Cancerregistret innehåller ingen information om behandling eller sjukdomsrecidiv. Därför finns förutom vårdprogrammet en registrering av kliniska data som komplement till cancerregisterdata. Beträffande rektal cancer har ett nationellt kvalitetsregister funnits i 10 år och beträffande kolon cancer startade detta Dessa kvalitetsregister medför ökade kunskaper om t ex stadieindelad incidens, behandlingsresultat, komplikationer av behandlingen osv. Registreringen utgör dessutom grunden för utvärdering av vårdens innehåll och resultat samt klinisk forskning. Detta vårdprogram skall ge riktlinjer för diagnostik, remittering, behandling och uppföljning av patienter med kolorektal cancer. 1.1 Vårdprogramgrupp Lars Påhlman Björn Cedermark Måns Bohe Michael Dahlberg Björn Öjerskog Olof Hallböök Uppsala/Örebro Stockholm/Gotland Södra regionen Norra regionen Västra regionen Sydöstra regionen 1

8 Ansvariga för färdigställandet av nationella vårdprogrammet Arbetsgruppen för kirurgisk behandling vid kolorektal cancer Björn Öjerskog (författare), Björn Cedermark, Michael Dahlberg, Lars Påhlman, Rune Sjödahl, Ingvar Syk Arbetsgruppen för kirurgisk behandling vid lokalt avancerad och metastaserande kolorektal cancer Torbjörn Holm (författare), Anna Martling, Lars Påhlman, Ingvar Syk, Björn Öjerskog Arbetsgruppen för onkologi Bengt Glimelius (författare), Jan Henry Svensson (västra regionen), Hans Starkhammar (sydöstraregionen), Mef Nilbert och Anders Johnsson (södra regionen), Birgitta Lind (norra regionen), Peter Nygren och Calin Radu (Uppsala/Örebroregionen), Jan-Erik Frödin (Stockhollm/Gotlandregionen). Arbetsgruppen för patologi Britta Halvarsson (sammankallande), Måns Bohe, Gudrun Lindmark, Ester Lörinc, Mef Nilbert, Ingvar Syk Arbetsgruppen för uppföljning av kolorektal cancer Michael Dahlberg (sammankallande), Annika Sjövall, Birger Sandzén, Ingvar Syk, Jonas Bengtsson, Kenneth Smed, Michael Goldinger, PO Nyström 1.2 Definitioner Cancer recti: Adenokarcinom belägna med någon del inom 15 cm från anus (mätt med rektoscop under utdragande). Cancer coli: Adenokarcinom mellan valvula Bauhini och rektum. 1.3 Lokalisation Proximala kolon: Caekum C18.0, ascendens C18.2, höger flexur C18.3, transversum C18.4, vänster flexur C18.5. Distala kolon: Descendens C18.6, sigmoideum C18.7. Rektum C20.9 Ospecificerat C18.9 Denna indelning av kolorektal cancer är den vi kan använda för närvarande då cancerregistret använder ICD-0. Analcancer (av skivepiteltyp) ingår inte i detta vårdprogram. 1.4 Vanliga förkortningar F-Hb: TRUL: Gy: Test av förekomst av blod i avföringen Ultraljudsundersökning via ändtarmen Gray, mått på strålbehandlingsdos 2

9 DT: MRT: CEA: EKG: TME: 5-FU: IRA: PAD: PTC: ERC: SR: Datortomografi Magnetresonanstomografi Carcinoembryonalt antigen, tumörmarkör som kan mätas i blod Elektrokardiogram Operationsteknik som inkluderar total excision av mesorektum Fluorouracil, cytostaticum Operationsmetod där kolon avlägsnas och tunntarm sammanfogas med rektum Patologisk anatomisk diagnos Percutan transhepatisk choloangiografi, undersökningsmetod avseende gallvägar via levern Endoskopisk retrograd choloangiografi, undersökningsmetod avseende gallvägar via tolvfingertarmen Sänkningsreaktion 3

10 2. Epidemiologi Kolorektal cancer är den tredje vanligaste cancerformen i världen med cirka 1 miljon nya fall per år. Incidensen av kolorektal cancer i världen varierar mycket, och de högsta incidenserna av denna välfärdssjukdom ses i USA, Europa, Australien samt Nya Zeeland. De lägsta incidenserna ses i utvecklingsländerna. I Sverige är incidensen högst i den södra delen av landet, och lägst i den norra delen av landet. I Sverige diagnosticerades år 2005 drygt 2000 rektalcancerfall och drygt 3500 koloncancerfall. Motsvarande antal fall år 1980 var ca 1200 respektive Korrigerat för ökad folkmängd och ökande livslängd hos befolkningen ses bara en svag ökning (figur 1 och 2). Den åldersstandardiserade dödligheten i kolorektalcancer i Sverige har stadigt minskat sedan 1980 (figur 1 och 2), och överlevnaden blivit bättre. I dödsorsaksregistret finns för år 2002, 1770 personer registrerade som avlidna av koloncancer och 779 av rektalcancer. Den åldersstandardiserade mortaliteten har stadigt sjunkit sedan slutet av 1970-talet, men har för koloncancer legat konstant sedan Den relativa 5-årsöverlevnaden för rektalcancerpatienter diagnosticerade under åren var 54% för män och 60% för kvinnor (Källa: Socialstyrelsen/EpC: Cancer i siffror). Motsvarande siffror för koloncancer var 57% för män och 59% för kvinnor. Figur 3 visar hur den åldersspecifika incidensen ser ut för den senaste 10-årsperioden, och att rektalcancer är relativt ovanligt bland unga. 75% av fallen inträffar efter 65 års ålder. 4

11 Figur 1. Koloncancer i Sverige Åldersstandardardiserad incidens och mortalitet per män respektive kvinnor 50 Incidens, män 40 Incidens, kvinnor 30 Mortalitet, män Mortalitet, kvinnor År Figur 2. Rektalcancer i Sverige Åldersstandardiserad incidens och mortalitet per män respektive kvinnor 30 Incidens, män Incidens, kvinnor 15 Mortalitet, män 10 Mortalitet, kvinnor År 5

12 Figur 3. Åldersspecifik incidens av kolorektal cancer i Sverige under åren Colon, män Rektal, män Colon, kvinnor Rektal, kvinnor >= 85 Ålder Figur 4. Relativ femårsöverlevnad för rektalcancerfall i norra regionen De tre sista årens femårsöverlevnad är skattad År 6

13 3. Etiologi och riskfaktorer hereditet prevention 3.1 Etiologi och Riskfaktorer Liksom vid de flesta andra cancerformer finns ingen känd enskild utlösande faktor för kolorektal cancer. Med säkerhet vet man att omgivningsfaktorer spelar stor roll. Det är en tjugofaldig variation mellan incidens i länder som Indien och Italien. Man misstänker carcinogener i faeces och känner till att mutagener finns i avföringen hos många människor med västerländsk diet, men vilken roll dessa spelar är fortfarande okänt. Doll & Peto har visat att dietskillnader svarar för cirka 90% av variationerna i incidens mellan olika länder. Kostens sammansättning är den faktor som speciellt uppmärksammats. Ekologiska studier har visat ett starkt samband mellan dietära faktorer på nationell nivå såsom intag av fett och rött kött, men kohortstudier på individnivå har ej visat konsistenta samband. Folkgrupper med hög konsumtion av fett har ökad gallsekretion och ökad frekvens av speciellt vänstersidig koloncancer. Gallsyror som påverkas av tarmfloran skulle kunna vara tumörframkallande och därigenom öka incidensen av kolorektal cancer. Flera studier, de flesta retrospektiva, av sambandet mellan gallsten, cholecystektomi och kolorektal cancer har publicerats men resultaten är motsägelsefulla. Kolit innebär ökad risk att utveckla kolorektal cancer. Cirka 20% av patienter med långvarig kolit drabbas av kolorektal cancer. Risken ökar efter 10 år och incidensen av kolorektal cancer hos patienter med ulcerös kolit är 5-6 gånger större än den förväntade. Risken minskar dock om patienten får behandling för ulcerös kolit. Individer som fått Crohns sjukdom före 30 års ålder har ökad risk att utveckla kolorektal cancer. Nya studier har visat att förekomsten av kolit och samtidigt släktingar med kolorektal cancer, ökar risken avsevärt. Flera andra etiologiska faktorer som hormonella faktorer, vikt, fysisk aktivitet, alkohol mm har studerats men konklusiva resultat saknas. 3.2 Hereditär kolorektal cancer Det finns klara belägg för att genetiska faktorer predisponerar för kolorektal cancer i 10-20% av alla fall. Ett flertal kända ärftliga syndrom medför en ökad risk för kolorektal cancer. De flesta nu kända ärftliga syndrom med ökad risk för kolorektal cancer nedärvs enligt en autosomalt dominant ärftlighetsgång. Det innebär att risken för barn till en drabbad individ att ha ärvt sjukdomsanlaget är 50%. I många av dessa syndrom är också de sjukdomsorsakande generna kända och presymptomatisk diagnostik möjlig. Familjär adenomatös polypos (FAP) Det finns cirka 250 kända familjer med detta syndrom i Sverige och det upptäcks årligen nya fall. I detta syndrom orsakas symptomen oftast av en medfödd förändring i APC genen. Enstaka fall utan släktingar med polypos kan antingen bero på en nymutation i APC genen eller att den individen ärvt två olika mutationer, en från vardera föräldern, i genen MYH. I det senare fallet rör det sig om en recessiv nedärvning och ökad risk finns endast bland syskon. Syndromet karakteriseras av adenomatösa polyper i kolon vilka vanligen uppträder i hundratal till tusental under tonåren. Vissa mutationer i APC genen och även MYH genen kan vara förenade med ett fåtal polyper, s.k. attenuated APC, men även här föreligger en mycket hög risk för tarmcancer. Förblir tillståndet obehandlat utvecklas alltid kolorektal cancer, oftast före 40 års ålder. Extrakoliska manifestationer såsom desmoider, osteom och 7

14 epidermoidcystor förekommer hos enstaka individer medan duodenala adenom är vanliga och uppträder hos cirka 70% av anlagsbärarna. Ett nationellt register över FAP familjer administreras vid Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm. Hereditär nonpolyposis kolorektal cancer (HNPCC) Detta syndrom är ungefär lika vanligt som FAP. Detta syndrom orsakas av tre kända gener vars normala funktion är DNA mismatch-reparation; hmlh1, hmsh2 och hmsh6. Vid HNPCC förekommer adenomatösa polyper i en betydligt mindre omfattning än vid FAP. Dock har dessa individer fler polyper än normalbefolkningen. Polyperna vid detta tillstånd har en många gånger högre risk för canceromvandling och omvandling från adenom till cancer går mycket fortare än vid FAP och vid sporadisk kolorektal cancer. En cancer kan uppstå på mindre än ett år. Anlagsbärare har en mycket hög livstidsrisk (70%) för kolorektal cancer och kvinnor en lika hög risk för endometriecancer. Incidensen för synkrona och metakrona tumörer är ökad. Det finns också en ökad risk för andra tumörer såsom ovarial-, ventrikel-, tunntarms-, urotelcancer. Debutåldern är mycket lägre än för motsvarande sporadiska tumörer, med ett medel vid drygt 40 års ålder. Tumörerna är oftare högersidiga och karaktäriseras av så kallad mikrosatellitinstabilitet. Detta kan påvisas med en s.k. MSI-test på tumören. Prognosen är bättre än för motsvarande sporadiska form. För HNPCC familjer finns inget nationellt register men familjerna registreras vid de olika onkogenetiska mottagningarna på respektive universitetssjukhus. Hereditär kolorektal cancer (HCRC) non-fap non-hnpcc Detta syndrom är minst lika vanligt som de två övriga men de sjukdomsorsakande generna är ännu inte kända. Syndromet kännetecknas av hög livstids risk (samma som vid HNPCC) för kolorektal cancer, oftast vid en ålder högre än 50 år. Det finns ingen uppenbar ökad risk för andra tumörer. Tumörerna är i vissa familjer framför allt lokaliserade till rektum, medan i andra familjer tumörerna framför allt ses i högerkolon. Tumörerna kan i dagsläget ej genetiskt skiljas från sporadiska. Riskpersoner har fler adenom och också metaplastiska polyper än normalbefolkningen och individer med HNPCC. Detta betyder att både adenom och metaplastiska polyper kan markera en anlagsbärare. Adenomen finns framför allt i högerkolon medan cancrarna uppträder i distala kolon. Detta talar för att cancerrisken är störst i distala adenom. Lågpenetranta gener Individer som har två nära släktingar med kolorektal cancer har en förhöjd risk (10-20%). Detta beror sannolikt på en genetisk predisposition i okända gener med något lägre sjukdomsrisk än vid syndromen ovan. Livstidsrisken för släktingarna uppskattas till mindre än hälften jämfört med syndromen ovan. Även hos dessa riskindivider ser man en mycket högre förekomst av adenom och metaplastiska polyper som kan utgöra markörer för riskpersonerna. Samma förskjutning som ovan med proximala adenom och distala cancrar ses också vid detta syndrom. 8

15 3.3 Prevention av kolorektal cancer Primär prevention av sporadisk kolorektal cancer. Primär prevention innebär identifikation och avlägsnande av etiologiska faktorer. Trots att någon definitiv dietfaktor inte påvisats rekommenderas ibland en diet rik på fibrer och med låg andel fett. Mekanismen bakom fibrers effekt att modifiera den carcinogena processen i kolon och rektum anses bero dels på den fysiologiska kapaciteten att binda gallsyror och dels på den utspädande effekten i avföringen. Kunskapsläget är på ett likartat sätt osäkert vad gäller specifika vitaminpreparat och folacin och kalcium. För tobak och alkohol föreligger motsägande data, medan kaffe och fysisk aktivitet har visats ha en skyddande effekt. Hormonsubstitution hos kvinnor efter menopaus anses ha en skyddande effekt. Incidensen av kolorektal cancer är 40-50% lägre hos individer med reumatoid artrit, som regelbundet behandlats med NSAID preparat (acetylsalicylsyra, indometacin, fenybutazon, piroxicam) jämfört med normalbefolkningen. Riskreduktionen är relaterad till dos och behandlingstid men verkningsmekanismen oklar. NSAID och ASA minskar polyper till antal och storlek hos dem som haft polyper. Sekundär prevention av sporadisk kolorektal cancer Sekundär prevention syftar till att identifiera och eliminera premaligna polyper. Prevention av sporadisk kolorektal cancer genom att screena befolkningen över en viss ålder med t ex F-Hb, kolo- eller rektoskopi diskuteras. Genomförda populationsbaserade studier av screening visar en statistiskt signifikant reduktion av dödligheten i kolorektal cancer. Det kan dock inte uteslutas att icke analyserade felkällor bidragit till resultatet. Negativa effekter av screeningundersökningarna är bristfälligt undersökta. Prevention av ärftlig kolorektal cancer Vid FAP rekommenderas kirurgisk intervention när polyperna uppträder. Det förhindrar helt risken för kolorektal cancer. Dock finns vid detta syndrom risk för andra tumörer. Studier har visat att antal polyper och storleken på polyperna minskar av behandling med NSAID men det har ej ersatt kirurgi som förstavalsbehandling vid detta syndrom. Det finns mycket gott vetenskapligt underlag för att kirurgi minskar insjuknande och död vid FAP. Sammantaget finns ett gott vetenskapligt underlag för effekten av screening vid FAP. Vid HNPCC rekommenderas koloskopi med polypektomi vart annat år (på grund av att tumörer kan uppstå på mycket kort tid) från 25 års ålder. Kontrollprogram finns också för en del av de andra tumörerna som ingår i syndromet. Om inte koloskopi kan tolereras bör kirurgi övervägas. Individer med HNPCC har uppskattningsvis 80% livstidsrisk att insjukna i kolorektal cancer och medelinsjuknandeåldern är låg (40år). Det finns en studie med högt bevisvärde som visar en statistisk signifikant reduktion (med 62%) av insjuknande och dödlighet i kolorektal cancer efter koloskopiscreening och polypektomi. Sammantaget finns ett visst vetenskapligt underlag för effekten av screening vid HNPCC. 9

16 I familjer med hög risk för kolorektal cancer, d v s med två nära släktingar med denna sjukdom, där det sannolikt föreligger en ärftlig form rekommenderas koloskopi med polypektomi vart tredje till vart femte år från en ålder som motsvarar 10 år före första insjuknandet i familjen. Risken för individer i familjer med ärftlig non-fap/non-hnpcc tarmcancer är jämförbar med de övriga syndromen och värdet av screening motiveras med ett analogitänkande då det är allmänt accepterat att all kolorektal cancer startar som en polyp. Vid de båda sista syndromen skall man överväga att upphöra med kontrollerna när tillräckligt med data finns som talar för att patienten ej är anlagsbärare dvs. ej har haft vare sig adenom eller metaplastiska polyper. Man kan också överväga andra individualiserade program med glesare intervall eller andra metoder. Beträffande individer med måttligt förhöjd risk som följs med regelbundna undersökningar eller erbjuds enstaka undersökningar är det på samma grunder sannolikt att man reducerar sjuklighet och mortalitet. Det saknas dock ett vetenskapligt underlag för att screening har effekt även i denna patientgrupp, evidensen bygger på ett analogitänkande. För genetiskt ökad risk när det inte gäller FAP eller HNPCC finns det problem när det gäller att avgränsa vilka man skall screena, eftersom insjuknandeåldrarna oftast är mycket högre än vid FAP/HNPCC. Det är oklart vid vilka åldrar screening har effekt på mortalitet och morbiditet vid dessa tillstånd. Vid misstanke på FAP, HNPCC eller annan ärftlig cancer rekommenderas genetisk vägledning hos vägledare inom respektive region. Denna process innebär utredning av familjehistorien, eventuell molekylärgenetisk utredning och genetiska tester. Framför allt innebär det alltid ett omhändertagande av hela familjen som därmed kommer i åtnjutande av eventuella möjliga preventiva program. 4. Symtom I tidigt skede är kolorektala tumörer ofta asymtomatiska. Det finns ingen korrelation mellan symtomduration och patologiskt stadium. Huvudsymtomen är ändrade avföringsvanor med förstoppning omväxlande med diarré och ofta blod och slem i avföringen. Ibland ökade tarmljud och utspänd buk. Tarmsymtomen varierar beroende på tumörlokalisation och tumörutbredning. Vid tumör i högerkolon kan patienten sakna tarmsymtom men har ofta järnbristanemi, viktnedgång och nedsatt allmäntillstånd. Vid tumör i vänsterkolon däremot dominerar tarmsymtomen med förändrade avföringsvanor och ofta blod och slem i avföringen. Dessa symtom ökar ju längre distalt i tarmen tumören är belägen. Vid rektalcancer är trängningar till avföring med blod och slem typiska symtom. Om tumören tillväxer så att tarmen stenoseras uppträder obstruktionsymtom med förstoppning, gasutspänning, smärtor och ibland kolonileus. Smärtor förekommer vid distalt belägna tumörer och kan vara tecken på avancerad sjukdom med nervengagemang. Nedsatt allmäntillstånd, kräkningar, avmagring, ascites och anemi är vanliga tecken på avancerad sjukdom. Akut kolonileus på grund av tarmobstruktion är första symtom hos cirka 20% av patienterna och beror vanligen på vänstersidiga tumörer. Kolonperforation beroende på tumörgenomväxt av tarmen eller genom utveckling av ett sår i tarmväggen proximalt om tumören förekommer. 10

17 Vanliga symtom vid kolorektal cancer Ändrade avföringsvanor. Blod/slem i avföringen. Trängningar till avföring Smärtor 5. Utredning 5.1 Diagnostik vid symtomgivande sjukdom Patienter med misstänkt eller säkerställd kolorektal cancer skall remitteras till kirurgisk klinik för eventuell kompletterande utredning. Denna bör ske i samarbete med onkolog, patolog och radiolog. Transrektalt (endoskopsiskt/endoluminalt) ultraljud (TRUL) Denna undersökning används för att lokalt stadieindela rektalcancer preoperativt. Med relativt hög specificitet kan tumörens djupväxt i tarmväggen avgöras. Däremot är bedömningen om huruvida lymfkörtlarna har cancerväxt eller icke mindre tillförlitlig. Kvaliteten på transrektalt ultraljud är undersökarberoende, varför det är fördelaktigt om en eller maximalt två doktorer per sjukhus skaffar sig så stor erfarenhet av metoden som möjligt. Ur praktisk synpunkt kan det vara av värde att diagnostisera T1-tumörer med denna metod, eftersom dessa kan komma i fråga för lokal excision. Ultraljud av levern På grund av sin tillgänglighet och för patienten okomplicerade procedur är ultraljudsundersökningar av levern är den mest använda bilddiagnostiska metoden för screening av levermetastaser. Ultraljud av levern kan utföras såväl preoperativt, peroperativt som postoperativt. Preoperativ undersökning är att föredra, då påvisande av eventuell metastasering (sk synchrona metastaser) påverkar operationsstrategin och kan påvisas i ca 10 15% av fallen vid kolorektal cancer. Om synchrona levermetastaser påvisas kan man välja att helt avstå från operation om tumörbördan är stor, ge neoadjuvant behandling i down-staging syfte eller att planera för senare leverkirurgi med eller utan kemoterapi. Även hos patienter med kolorektal cancer är mer än hälften av alla fokala förändringar som detekteras i levern av benign natur. Konventionellt ultraljud har begränsad sensitivitet och specificitet när det gäller detektion och karakterisering av fokala leverförändringar. Det finns idag alltmer vetenskapligt underlag för att kontrastmedelsförstärkt ultraljud förbättrar både sensitivitet och specificitet när det gäller att upptäcka och karakterisera fokala leverförändringar. Om ultraljud av levern utförs på patienter som utreds för kolorektal cancer är det rimligt att kontrastmedelsförstärkning alltid används om lokala resurser finns. 11

18 Datortomografi av buken Datortomografi är ett alternativ till ultraljud för att undersöka levern. Med kontrastmedel ger datortomografi högre diagnostisk säkerhet än ultraljud utan intravenös kontrastmedel. Värdet av att rutinmässigt utföra datortomografi i det perioperativa skedet är dock inte helt grundlagt. Det finns ännu inte evidens att utnyttja denna resurs som screening inför kirurgi. Datortomografi är dock en effektiv metod för att upptäcka och kartlägga förekomst av metastaser eller recidiv efter genomgången kirurgi. Utvecklingen av datortomografi är för närvarande mycket kraftig när det gäller precision, spatiell upplösning och undersökningshastighet. Även kombinerade positron-kameror med moderna datortomografiutrustningar börjar nu bli tillgängliga för kliniskt bruk och indikationer för metoden kan komma att snabbt förändras under kommande år. Magnetresonanstomografi (MRT) av lilla bäckenet Vid rektalcancer kan MRT användas för att preoperativt utvärdera om tumören växer nära eller engagerar den mesorektala fascian eller växer över på angränsande organ i lilla bäckenet. Mesorektala lymfkörtlar kan påvisas men metoden har dock fortfarande begränsningar som vid annan bilddiagnostik när det gäller att bedöma om dessa innehåller tumörväxt eller inte. Vid utredning av lokalt avancerade och stora bäckentumörer är MRT av stort värde för behandlingsplaneringen. Lungröntgen Lungröntgen utförs i allmänt före operation men värdet kan ur tumörbiologisk synvinkel ifrågasättas. Principiellt finns inget skäl att lungröntga inför kirurgi annat än av samma skäl som att undersöka levern, d v s om man skall erbjuda patienten adjuvant cytostatika, immunterapi eller lungresektion på grund av metastaser. Även rutinmässig lungröntgen på alla patienter preoperativt i den anestesiologiska bedömningen kan ifrågasättas. Vid oklara fall kan lungröntgen kompletteras med spiraldatortomografi av thorax som är en känsligare metod att upptäcka små lungmetastaser och mediastinala expansiviteter. Urografi Preoperativ urografi påverkar inte den kirurgiska strategin och uretärerna går alltid att frilägga under operation. Någon enstaka gång (t ex vid höga kreatininvärden) kan det vara av värde att vid stora bäckentumörer utreda patienterna med urografi som komplement till magnetresonanstomografi. Skelettscintigrafi Skelettscintigrafi är förstahandsmetod för att påvisa och kartlägga utbredning av skelettmetastaser. Då metastaser i skelettet inte är vanligt utförs i allmänhet inte detta om patienten är asymptomatisk. 12

19 5.2 Preoperativ utredning Patienter med symtom från kolon och rektum söker initialt ofta läkare inom primärvården. Samtliga patienter med symptom från kolon eller rektum bör utredas med frågeställningen cancer tills motsatsen bevisats. I primärutredningen ingår anamnes, status, rektoskopi om möjligt med px från misstänkta förändringar och F-Hb x 3. Anamnesen är en viktig del i utredningen. Familjeanamnesen skall penetreras med avseende på förekomst av kolorektal cancer i släkten, vilket kan påverka uppföljningen av patient och släktingar. Vid den kliniska undersökningen skall buken palperas för att utesluta eventuell palpabel metastasering, palpabel tumör eller möjligen ascites. Lungor skall auskulteras och lymfkörtelstationer palperas. Rektalpalpation rätt utförd innebär att de flesta tumörer i rektum kan upptäckas. Med patienten i gynläge kan bimanuell palpation utföras. Vid rektalcancer skall tumörens storlek, utbredning och rörlighet bedömas. Små och mjuka tumörer som sitter högt upp i rektum kan dock lätt missas liksom tumörer som är lokaliserade distalt och dorsalt. Tillgång till rektalundersökning med ett stelt rektoskop bör därmed finnas på alla mottagningar. På många kirurgkliniker används idag ett flexibelt sigmoidoskop, vilket ytterligare förbättrar undersökningen. Rektoskopi kan dock inte ersättas av sigmoideoskopi som alltid skall göras för att få en exakt nivåbestämning av tumören. När den primära undersökningen av rektum är genomförd skall övriga kolon utredas. På grund av olika resurstillgångar och lokala traditioner används idag i första hand antingen koloskopi eller colonröntgen. Koloskopi bör dock vara förstahandsmetod för undersökning av kolon. Fördelen med koloskopi är att det är en direkt inspektion av tarmen från insidan, att biopsier av tumörer kan tas samt att polyper och angiodysplasier kan åtgärdas i samband med undersökningen. Det finns även visst vetenskapligt stöd för att koloskopi är säkrare än dubbelkontraströntgen när det gäller att upptäcka kolorektal cancer. Nackdelen med denna metod är att nivådiagnostiken ibland är osäker. Incidensen av synkron cancer varierar mellan 2 och 10 % och benigna polyper mellan 10 och 60 %. Även vid normal kolonröntgen men med klinisk misstanke på tumör bör total koloskopi alltid övervägas. Väljer man kolonröntgen skall man i första hand genomföra dubbelkontraströntgen om patientens allmäntillstånd tillåter detta. För patienter med nedsatt allmäntillstånd är datortomografi av colon (DT-colografi, "virtuell coloskopi") ett skonsammare diagnostiskt alternativ som även med minimala förberedelser ger ett högt diagnostiskt utbyte när det gäller att upptäcka koloncancer. Om tillgång till datortomografi saknas är enkelkontraströntgen ett ytterligare alternativ. Tumörer kan dock missas vid röntgenundersökning av kolon, antingen på grund av oren tarm, bristande teknik eller vid granskning. Rektaltumörer kan även vara svåra att upptäcka med kolonröntgen. Ur preventivt hänseende, är det viktigt att hitta polyper och i preventivt syfte bränna bort dessa upp till en ålder av 75 år. Efter denna åldersgräns är den preventiva effekten av polyp-extirpationer inte lika stor. Äldre individer med symptom bör i första hand därför undersökas med colonröntgen för att diagnosticera kolorektal cancer, så att kirurgi kan erbjudas. 13

20 6. Patologi God histopatologisk diagnostik är vid kolorektala tumörer av största betydelse för beslut om endoskopisk/kirurgisk åtgärd och för beslut om neoadjuvant/adjuvant behandling. Patologens uppgift är att preoperativt verifiera tumörförekomst och i operationspreparat klassificera tumörer samt stadie- och radikalitetsbestämma dessa. I detta kapitel diskuteras de olika stegen i den patologiska utredningen; primärdiagnostik, handhavande av preparat vid operation, histopatologisk bedömning samt slutligen möjligheterna att bedriva translationell forskning på tumörpreparat. 6.1 Primärdiagnostik Primärdiagnostik av misstänkta kolorektala neoplasier Biopsier tas från olika områden av den misstänkta tumören (adenom eller cancer) för att erhålla material för histologisk bedömning. Tumörbiopsierna läggs omedelbart i formalin och transporteras till patologavdelningen. Ytliga, nekrotiska och ulcererade delar ger oftast inte den information som behövs för att ge svar på frågeställningen. Frågor som ska besvaras är: typ av adenom med dysplasigrad samt typ av carcinom. För bedömning av invasivitet måste delar av muskularis mucosa och submucös vävnad ingå i preparatet. Malignitetskriteriet för adenocarcinom i kolon och rektum är tumörinfiltration genom muscularis mucosa. Polyper/Adenom Med adenom menas neoplastisk epitelial förändring, varför de vanliga hyperplastiska polyperna inte faller inom denna kategori. Den preoperativa bedömningen av kolorektala adenom baseras på storlek, makroskopiskt utseende samt dysplasigrad. Figur 4. Histologiskt indelas adenomen i tubulära, tubulovillösa, villösa och sågtandade adenom. För säker klassificering måste hela adenomet bedömas då indelningen baseras på den totala andelen tubulära och villösa strukturer. Stjälkad Bredbasig Flack Stjälkens längd > dess bredd Stj älkens bredd > dess längd Dysplasi mindre än två gånger normal mucosa höjd 14

21 Typindelning i relation till villösa strukturer: tubulära adenom < 20% tubulovillösa adenom, % villösa adenom > 80 % Sågtandade adenom (serrated adenoma) av klassisk typ är otvetydigt adenomatöst med en sågtandsformad arkitektur där ytan oftast är hyperplastisk och djupare delar har karaktär av adenom. Till skillnad från övriga adenom behålls proliferationszonen i den djupare delen av kryptorna. Dysplasigrad anges som låggradig respektive höggradig dysplasi (den senare skall canceranmälas). Tidigare använd 3-gradig skala, liksom benämningarna carcinoma in situ och intramucös cancer, är inte längre aktuella vid kolorektala tumörer. Beträffande dysplasigradering av sågtandade adenom saknas distinkta kriterier, men cytologiska tecken som kärnförstoring och framträdande nukleoler talar för högre grad av dysplasi. Invasiv Cancer Vid polypectomi med invasiv växt bedöms invasionsdjupet (se nedan). Invasion i submucosan medför klassificeringen T1-tumör. För närvarande rekommenderas en indelning i subklasserna Sm1-3 för bredbasiga adenom, då eventuell ytterligare kirurgisk åtgärd bestäms av infiltrationsdjupet. För stjälkade polyper används lokalt Haggitt s nivåbedömning där de två systemen är delvis överlappande. Haggitt s nivå 1-3 motsvarar Sm1. Nivå 4 kan representera såväl Sm1 till Sm3 (Nivatvongs S 2000). Figur 5. T1sm1 T1sm2 T1sm3 infiltration i inre tredjedelen infiltration i mellersta tredjedelen infiltration i yttre tredjedelen 15

Kolorektal cancer. Man ska inte ha blod i avföringen eller anemi utan att veta varför!

Kolorektal cancer. Man ska inte ha blod i avföringen eller anemi utan att veta varför! Kolorektal cancer Man ska inte ha blod i avföringen eller anemi utan att veta varför! 6100 fall av CRC/år i Sverige 3:e vanligaste cancerformen Kolorektal cancer Colon - rectum (15 cm från anus) Biologiskt

Läs mer

Tarmcancer en okänd sjukdom

Tarmcancer en okänd sjukdom Tarmcancer en okänd sjukdom Okänd sjukdom Tarmcancer är den tredje vanligaste cancerformen i Sverige (efter prostatacancer och bröstcancer). Det lever ungefär 40 000 personer i Sverige med tarmcancer.

Läs mer

Labprocess. kolorektala cancerpreparat. Patrick Joost Processansvarig nedre GI patologi. patologi, Patologi Labmedicin Skåne

Labprocess. kolorektala cancerpreparat. Patrick Joost Processansvarig nedre GI patologi. patologi, Patologi Labmedicin Skåne Labprocess kolorektala cancerpreparat Patrick Joost Processansvarig nedre GI patologi patologi, Patologi Labmedicin Skåne Kolorektal cancer Labprocess Kolorektal cancer 617 operationspreparat i Region

Läs mer

Kolorektal cancer. Fereshteh Masoumi

Kolorektal cancer. Fereshteh Masoumi Kolorektal cancer Fereshteh Masoumi Epidemiologi Närmare 6000 nya fall av kolorektal cancer diagnostiseras årligen ( 11% av all cancer) Tredje vanligaste tumörformen i Svergie Medianåldern för kolorektal

Läs mer

Del 8. Totalpoäng: 10p.

Del 8. Totalpoäng: 10p. Totalpoäng: 10p. En 66-årig kvinna söker på distriktsläkarmottagningen för problem med magen. Senaste tiden känt sig allmänt sjuk, periodvis illamående, tappat aptiten och fått problem med oregelbunden

Läs mer

the33 G astro CANCER Colon/rectum Health Department

the33 G astro CANCER Colon/rectum Health Department the33 G astro CANCER Colon/rectum Health Department Allmänt Kolorektal cancer är en av de vanligaste tumörformerna hos både kvinnor och män. Tredje vanligaste cancerformen i Sverige. Utvecklas huvudsakligen

Läs mer

Kirurgisk behandling vid kolorektal cancer. Marie-Louise Lydrup Kolorektalteamet SUS

Kirurgisk behandling vid kolorektal cancer. Marie-Louise Lydrup Kolorektalteamet SUS Kirurgisk behandling vid kolorektal cancer Marie-Louise Lydrup Kolorektalteamet SUS Incidens kolorektal cancer 5900 fall / år i Sverige ca1100 fall / år i Sö sjukvårdsreg 400 fall / år i Malmö Medelålder

Läs mer

UROGENITALA TUMÖRER. Nationellt vårdprogram Cancer i urinblåsa, njurbäcken, urinledare och urinrör maj 2013. Magdalena Cwikiel Lund VT 2015

UROGENITALA TUMÖRER. Nationellt vårdprogram Cancer i urinblåsa, njurbäcken, urinledare och urinrör maj 2013. Magdalena Cwikiel Lund VT 2015 UROGENITALA TUMÖRER Nationellt vårdprogram Cancer i urinblåsa, njurbäcken, urinledare och urinrör maj 2013 Magdalena Cwikiel Lund VT 2015 Blåscancer Incidens Män 30/ 100 000 Kvinnor 10/100 000 Utgör sammanlagt

Läs mer

Colorektal cancer. Nya fall

Colorektal cancer. Nya fall Colorektal cancer Nya fall Colorektal cancer (tjocktarmen = colon eller ändtarmen = rektum) är efter bröstcancer hos kvinnor och prostatacancer hos män den vanligaste cancerformen. Varje år diagnosticeras

Läs mer

1.1 Vilka ytterligare anamnestiska uppgifter frågar Du efter och vilka undersökningar gör Du vid detta besök? (3p).

1.1 Vilka ytterligare anamnestiska uppgifter frågar Du efter och vilka undersökningar gör Du vid detta besök? (3p). Du arbetar som AT läkare på en husläkarmottagning och på en beställd tid kommer en 55- årig man som sedan cirka 3 månader noterat färskt blod i avföringen. Inga smärtor och avföringen annars av vanlig

Läs mer

Del 3_12 sidor_20 poäng

Del 3_12 sidor_20 poäng Del 3_12 sidor_20 poäng En 72-årig man söker på distriktsläkarmottagningen för blod i avföringen. Sedan en tid tillbaka har han noterat blod när han torkat sig och han tror han har hemorrojder, han har

Läs mer

NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR KOLOREKTAL CANCER MANUAL FÖR UPPFÖLJNING

NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR KOLOREKTAL CANCER MANUAL FÖR UPPFÖLJNING NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR KOLOREKTAL CANCER MANUAL FÖR UPPFÖLJNING (diagnostiserade alla år) Kriterier för uppföljningsinrapportering Riktlinjer för uppföljning Kvalitetsregistret för kolorektal

Läs mer

Centrala rekommendationer och konsekvenser. Tjock- och ändtarmscancer

Centrala rekommendationer och konsekvenser. Tjock- och ändtarmscancer Centrala rekommendationer och konsekvenser Tjock- och ändtarmscancer Tjock- och ändtarmscancer Områden Diagnostik, Lars Påhlman Kirurgi, Gudrun Lindmark Strålbehandling, Bengt Glimelius Läkemedelsbehandling,

Läs mer

Peniscancer- ovanligt

Peniscancer- ovanligt Peniscancer- ovanligt 100 män per år får diagnosen invasiv peniscancer i Sverige. (+40 fall av carcinoma in situ). Över 9000 män får diagnosen prostatacancer. 21 män avlider i snitt varje år av peniscancer.

Läs mer

Nationellt kvalitetsregister Cancer rekti 1999 samt tidstrender 1995-1999

Nationellt kvalitetsregister Cancer rekti 1999 samt tidstrender 1995-1999 Nationellt kvalitetsregister Cancer rekti 1999 samt tidstrender 1995-1999 Sammanställningen utförd av Onkologiskt centrum Norrlands universitetssjukhus 901 85 UMEÅ Kvalitetsregister Cancer rekti 1999 Beställningsadress

Läs mer

Jan-Erik Frödin Onkologi Karolinska Universitetssjukhuset

Jan-Erik Frödin Onkologi Karolinska Universitetssjukhuset Jan-Erik Frödin Onkologi Karolinska Universitetssjukhuset Tjock- och ändtarmscancer i Sverige 2014 6 297 nya fall tredje vanligast 9,8 % av alla tumörer Ökande incidens i de flesta länder Minskande mortalitet

Läs mer

Esofaguscancerkirurgi faktorer som påverkar överlevnaden

Esofaguscancerkirurgi faktorer som påverkar överlevnaden Page 1 of 5 Startsidan 2007-04-22 Esofaguscanceri faktorer som påverkar överlevnaden Ioannis Rouvelas, specialistläkare vid Karolinska universitetssjukhuset, Solna, försvarade nyligen framgångsrikt sin

Läs mer

Samtidig förekomst av prostatacancer och rektalcancer hos män -en studie i MR av lilla bäckenet

Samtidig förekomst av prostatacancer och rektalcancer hos män -en studie i MR av lilla bäckenet Samtidig förekomst av prostatacancer och rektalcancer hos män -en studie i MR av lilla bäckenet ST-läkare Röntgenkliniken Karolinska Universitetssjukhuset Solna margret.sturludottir@karolinska.se Röntgenveckan

Läs mer

Gastrointestinal cancer

Gastrointestinal cancer Gastrointestinal cancer Esofagus, ventrikel, tunntarm, pancreas, lever, gallvägar, colon, rectum, anus 9.000 fall/år i Sverige 6.000 dödsfall/år april-07 Åke Berglund Övre Gastrointestinal cancer Esofagus,

Läs mer

Onkogenetisk regionmottagning i Linköping. Marie Stenmark Askmalm Sigrun Liedgren Lilianne Ferraud Madelene Jansson Ann-Charlotte Isaksson

Onkogenetisk regionmottagning i Linköping. Marie Stenmark Askmalm Sigrun Liedgren Lilianne Ferraud Madelene Jansson Ann-Charlotte Isaksson Onkogenetisk regionmottagning i Linköping Marie Stenmark Askmalm Sigrun Liedgren Lilianne Ferraud Madelene Jansson Ann-Charlotte Isaksson Dagordning Organisation Mål för onkogenetiska mottagningen Definition

Läs mer

Lungcancer. Behandlingsresultat. Inna Meltser

Lungcancer. Behandlingsresultat. Inna Meltser Lungcancer Behandlingsresultat Inna Meltser Förekomst Ca 3000 nya fall av lungcancer i Sverige per år, eller 7,25% av alla nya cancerfall 60 % är män Medianålder kring 70 år

Läs mer

Fakta om lungcancer. Pressmaterial

Fakta om lungcancer. Pressmaterial Pressmaterial Fakta om lungcancer År 2011 drabbades 3 652 personer i Sverige av lungcancer varav 1 869 män och 1 783 kvinnor. Samma år avled 3 616 personer. Det är med än tusen personer fler som dör i

Läs mer

Nationellt vårdprogram för äggstockscancer

Nationellt vårdprogram för äggstockscancer Nationellt vårdprogram för äggstockscancer Presentation av huvuddragen SFOG-veckan Kristianstad 2012 Redaktionskommitten: Elisabeth Åvall Lundqvist Angelique Flöter Rådestad Bengt Tholander Bakgrund alla

Läs mer

Kliniska indikationer: När används PET/CT resp SPECT/CT? Peter Gjertsson Klinisk Fysiologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Kliniska indikationer: När används PET/CT resp SPECT/CT? Peter Gjertsson Klinisk Fysiologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset Kliniska indikationer: När används PET/CT resp SPECT/CT? Peter Gjertsson Klinisk Fysiologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset PET/CT Innehåll Vanligaste onkologiska indikationerna Inflammation och infektion

Läs mer

Gynekologisk Cancer : Corpus

Gynekologisk Cancer : Corpus Gynekologisk Cancer : Corpus Susanne Malander VO onkologi och strålningsfysik gyn-sektionen Christer Borgfeldt Kvinnokliniken Skånes Universitetssjukhus (SUS) Lund Corpuscancer Endometriecancer (Sarkom)

Läs mer

Fakta äggstockscancer

Fakta äggstockscancer Fakta äggstockscancer Varje år insjuknar drygt 800 kvinnor i Sverige i äggstockscancer (ovariecancer) och omkring 600 avlider i sjukdomen. De flesta som drabbas är över 60 år och före 40 år är det mycket

Läs mer

Patientinformation ärftlig cancer

Patientinformation ärftlig cancer Patientinformation ärftlig cancer Hereditär Nonpolyposis Colorektal Cancer HNPCC Tjocktarms- och livmodercancer 1 Onkogenetiska mottagningen Universitetssjukhuset i Lund Adresser till onkogenetiska mottagningar

Läs mer

SVF kolorektal cancer. Primärvården Kronoberg

SVF kolorektal cancer. Primärvården Kronoberg SVF kolorektal cancer Primärvården Kronoberg innehåll Kortfakta kolorektalteamet CLV Kortfakta kolorektal cancer SVF primärvårdsdelen med utredning, inklusionskriterier, remiss och information Aktuella

Läs mer

Jan-Erik Frödin Onkologi Karolinska Universitetssjukhuset

Jan-Erik Frödin Onkologi Karolinska Universitetssjukhuset Jan-Erik Frödin Onkologi Karolinska Universitetssjukhuset Tjock- och ändtarmscancer i Sverige 2014 6 297 nya fall tredje vanligast 9,8 % av alla tumörer Ökande incidens i de flesta länder Minskande mortalitet

Läs mer

Del 5_14 sidor_26 poäng

Del 5_14 sidor_26 poäng _14 sidor_26 poäng En 35-årig kvinna söker akut pga hög feber sedan ett dygn tillbaka. Hon mår egentligen inte dåligt och har kunnat äta hela tiden. Har dock fått mera ont till vänster i buken nertill.

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Styrdokument. Nationellt kvalitetsregister för Analcancer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Styrdokument. Nationellt kvalitetsregister för Analcancer Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Styrdokument Nationellt kvalitetsregister för Analcancer 2016-05-10 Innehållsförteckning Introduktion... 1 Bakgrund... 1 Syftet

Läs mer

Svensk studie avseende screening av tarmcancer erbjudande om deltagande

Svensk studie avseende screening av tarmcancer erbjudande om deltagande BESLUTSUNDERLAG 1(5) Landstingsstyrelsen Svensk studie avseende screening av tarmcancer erbjudande om deltagande Bakgrund Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har tillsammans med cheferna för de sex regionala

Läs mer

Tarmcancerdagen 25 mars 2014, Folkets Hus, Gävle

Tarmcancerdagen 25 mars 2014, Folkets Hus, Gävle Tarmcancerdagen 25 mars 2014, Folkets Hus, Gävle Dr Åke Berglund, Onkologen Akademiska Sjukhuset i Uppsala, talar om Onkologisk behandling samt livsstilsfaktorer. Dr Torbjörn Sakari och Stomisköterska

Läs mer

Corpuscancer ca 83% Cervixcancer ca 68% Ovarialcancer ca 42 % Corpuscancer ca Ovarialcancer ca 785. Cervixcancer ca 439

Corpuscancer ca 83% Cervixcancer ca 68% Ovarialcancer ca 42 % Corpuscancer ca Ovarialcancer ca 785. Cervixcancer ca 439 Corpuscancer ca 1325 Ovarialcancer ca 785 Borderline 222 Cervixcancer ca 439 Vulvacancer ca 129 Vaginalcancer ca 40 Äggledarcancer (tubar) ca 42 Corpuscancer ca 83% Cervixcancer ca 68% Ovarialcancer ca

Läs mer

Del 7 14 sidor 28 poäng

Del 7 14 sidor 28 poäng 14 sidor 28 poäng 22-årig man söker på din distriktsläkarmottagning pga blod i avföring. Noterar det i samband med toalettbesök och när han torkar sig. Har egentligen inga smärtor vid tarmtömningen. Mannen

Läs mer

ATT LEVA MED ULCERÖS KOLIT FERRING PHARMACEUTICALS

ATT LEVA MED ULCERÖS KOLIT FERRING PHARMACEUTICALS ATT LEVA MED ULCERÖS KOLIT FERRING PHARMACEUTICALS Du som läser det här har av din läkare just fått veta att du troligen har ulcerös kolit. Säkert känns det omtumlande att få besked om att du har en sjukdom

Läs mer

Ovarialcancer REGIONALT VÅRDPROGRAM FÖR EPITELIAL OVARIALCANCER, TUBAR- OCH PERITONEALCACNER GÄLLANDE FÖR SYDÖSTRA SJUKVÅRDSREGIONEN

Ovarialcancer REGIONALT VÅRDPROGRAM FÖR EPITELIAL OVARIALCANCER, TUBAR- OCH PERITONEALCACNER GÄLLANDE FÖR SYDÖSTRA SJUKVÅRDSREGIONEN Ovarialcancer REGIONALT VÅRDPROGRAM FÖR EPITELIAL OVARIALCANCER, TUBAR- OCH PERITONEALCACNER GÄLLANDE FÖR SYDÖSTRA SJUKVÅRDSREGIONEN Giltighetstid 2013-06-01 2014-12-31 Regionala arbetsgruppen för Gynekologisk

Läs mer

Kolorektalseminarium.

Kolorektalseminarium. Kolorektalseminarium. Fall 1 25 årig man söker dig en kväll på akuten när du arbetar som kirurgjour. Han har sedan två dagar en tilltagande svullnad invid anus och nu på kvällen har han fått rejält ont

Läs mer

Flera når långt. GÄVLEBORG Kortast väntetid vid ändtarmscancer. DALARNA Kortast väntetid vid lungcancer

Flera når långt. GÄVLEBORG Kortast väntetid vid ändtarmscancer. DALARNA Kortast väntetid vid lungcancer Cancerkartan Sverige På kommande sidor redovisar vi en bild av hur väl landstingen uppfyller de mål för processer som är satta i de nationella riktlinjerna för bröst-, lung-, tjock- och ändtarmscancer

Läs mer

Program. Bilddiagnostik vid prostatacancer PSMA PET for staging and restaging of. Validering av Bone Scan Index Bone Scan Index med skelettscintigrafi

Program. Bilddiagnostik vid prostatacancer PSMA PET for staging and restaging of. Validering av Bone Scan Index Bone Scan Index med skelettscintigrafi Program Bilddiagnostik vid prostatacancer PSMA PET for staging and restaging of prostate cancer Monte-Carlo Validering av Bone Scan Index Bone Scan Index med skelettscintigrafi Bone Scan Index med PET-CT

Läs mer

Håkan Fermhede Kristinehamn allmöte feb 2016

Håkan Fermhede Kristinehamn allmöte feb 2016 Håkan Fermhede Kristinehamn allmöte feb 2016 SVF remiss endoskopi tjock och ändtarmscancer och SVF remiss buksportkörtelscancer till att börja med -vad väcker vår misstanke? blod i avföringen anemi ändring

Läs mer

Radiologi i Na*onella Riktlinjer för Kolorektal cancer

Radiologi i Na*onella Riktlinjer för Kolorektal cancer Radiologi i Na*onella Riktlinjer för Kolorektal cancer Mikael Hellström Avd för radiologi Sahlgrenska universitetssjukhuset Göteborg Na#onella Riktlinjer på Socialstyrelsens hemsida h8p://www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/

Läs mer

Hur vanligt är det med prostatacancer?

Hur vanligt är det med prostatacancer? PROSTATACANCER Hur vanligt är det med prostatacancer? Ålder Cancer 20 30 30 40 40 50 50 60 70 80 2% 29% 32% 55% 64% Sakr et al. In Vivo 1994; 8: 439-43. Prostatacancer i Sverige Nya fall 9263 1 nytt fall

Läs mer

Gastrointestinal cancer

Gastrointestinal cancer 140328 Gastrointestinal cancer Incidenser Prostatacancer 9663 fall/år. Gastrointestinal cancer 9378 fall/år. Framförallt åldrandets sjukdom, medianålder vid diagnos är runt 70 år. Gastrointestinalkanalen

Läs mer

Sköldkörtelcancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp

Sköldkörtelcancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Sköldkörtelcancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Processägare Jakob Dahlberg Februari 2017 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2.

Läs mer

ATT LEVA MED CROHNS SJUKDOM FERRING PHARMACEUTICALS

ATT LEVA MED CROHNS SJUKDOM FERRING PHARMACEUTICALS ATT LEVA MED CROHNS SJUKDOM FERRING PHARMACEUTICALS Du som läser det här har just fått veta att du troligen har Crohns sjukdom. Säkert känns det omtumlande att få besked om att du har en sjukdom som du

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Koloncancer. Regional kvalitetsrapport för år 2013 Uppsala-Örebroregionen

Regionens landsting i samverkan. Koloncancer. Regional kvalitetsrapport för år 2013 Uppsala-Örebroregionen Regionens landsting i samverkan Koloncancer Regional kvalitetsrapport för år 2013 Uppsala-Örebroregionen Oktober 2014 Koloncancer Regional kvalitetsrapport för år 2013 Uppsala-Örebroregionen Regionalt

Läs mer

Revisionsrapport. Kolorektal cancer. Landstinget Gävleborg

Revisionsrapport. Kolorektal cancer. Landstinget Gävleborg Revisionsrapport Kolorektal cancer Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 4 2. Nya cancerfall - Gävleborg 5 3. Vårdprocess 6 4. Kompetens 10 5. Öppna jämförelser 2011 11 6. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Tidig upptäckt av kolorectalcancer i primärvården. Kjell Lindström, distriktsläkare MD, Primärvårdens FoU-enhet, Jönköping. Kjell Lindström sept 2011

Tidig upptäckt av kolorectalcancer i primärvården. Kjell Lindström, distriktsläkare MD, Primärvårdens FoU-enhet, Jönköping. Kjell Lindström sept 2011 Tidig upptäckt av kolorectalcancer i primärvården Kjell Lindström, distriktsläkare MD, Primärvårdens FoU-enhet, Jönköping Bakgrund Alltför många patienter med kolorektalcancer får sin diagnos och behandling

Läs mer

PROSTATACANCER. Johan Stranne Docent/Överläkare 17/11-2015. SK-kurs Uroradiologi Prostatacancer

PROSTATACANCER. Johan Stranne Docent/Överläkare 17/11-2015. SK-kurs Uroradiologi Prostatacancer PROSTATACANCER 17/11-2015 SK-kurs Uroradiologi Disposition Bakgrund hur vanligt? hur farligt? Diagnostik vad gör vi Lokaliserad PC diagnos kurativ behandling postoperativa komplikationer Avancerad PC komplikationer

Läs mer

Cervixcancer Henrik Falconer, docent 2016

Cervixcancer Henrik Falconer, docent 2016 Cervixcancer Henrik Falconer, docent 2016 Cervixcancer i världen Cervixcancer i världen Fjärde vanligaste kvinnliga cancern i världen Femte dödligaste cancern Ca 470000 fall 2008, 250000 dödsfall Globalt

Läs mer

Cancer Okänd Primärtumör - CUP

Cancer Okänd Primärtumör - CUP Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Cancer Okänd Primärtumör - CUP Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Processägare Gunnar Lengstrand oktober 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Lungcancer. Mortalitet och incidens. Lungmedicin ST-läkare Georgios Ioannou

Lungcancer. Mortalitet och incidens. Lungmedicin ST-läkare Georgios Ioannou Lungcancer Lungmedicin ST-läkare Georgios Ioannou Mortalitet och incidens I Sverige 3 500 personer får lungcancer varje år, vilket gör den till den 5:e vanligaste cancer. Incidensen har stabiliserats bland

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Prostatacancer Nationellt vårdprogram Kortversion för allmänläkare

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Prostatacancer Nationellt vårdprogram Kortversion för allmänläkare Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Prostatacancer Nationellt vårdprogram Kortversion för allmänläkare April 2014 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Indikationer för utredning

Läs mer

TNM och lungcancer Vad tillför PET-CT? Cecilia Wassberg Överläkare, Bild och funktionsmedicin Akademiska Sjukhuset, Uppsala

TNM och lungcancer Vad tillför PET-CT? Cecilia Wassberg Överläkare, Bild och funktionsmedicin Akademiska Sjukhuset, Uppsala TNM och lungcancer Vad tillför PET-CT? Cecilia Wassberg Överläkare, Bild och funktionsmedicin Akademiska Sjukhuset, Uppsala ANATOMI FUNKTION 18 F- FDG- upptag i cancerceller Blodkärl G Cancercell FDG G

Läs mer

Tjock- och ändtarmscancer

Tjock- och ändtarmscancer Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Tjock- och ändtarmscancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Versionshantering Datum ÅÅÅÅ-MM-DD Beskrivning av förändring

Läs mer

Sifferkod. Kirurgi, MEQ

Sifferkod. Kirurgi, MEQ Kirurgi, MEQ Sifferkod Du gör primärvårdsdelen av din AT på vårdcentralen i Säffle och har tidsbeställd mottagning. På journalbladet till din första patient stå det: Man, 77 år. Svullnad vänster ljumske.

Läs mer

Manual. Nationellt Kvalitetsregister för Urinblåsecancer- Cystektomikomplikationsregistrering 2014-01-01

Manual. Nationellt Kvalitetsregister för Urinblåsecancer- Cystektomikomplikationsregistrering 2014-01-01 Manual Nationellt Kvalitetsregister för Urinblåsecancer- Cystektomikomplikationsregistrering 2014-01-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Nationell registrering av Urinblåsecancer Cystektomikomplikationsregistrering...

Läs mer

Del 4_5 sidor_13 poäng

Del 4_5 sidor_13 poäng Del 4_5 sidor_13 poäng Linda är 23 år. Hon söker dig på vårdcentralen pga magbesvär. Linda arbetar som försäljare på Guldfynd. Hon feströker och tar p-piller. Ibland ibuprofen mot mensvärk. Hon är för

Läs mer

Rekommendationer för tidig upptäckt av gynekologisk cancer.

Rekommendationer för tidig upptäckt av gynekologisk cancer. Rekommendationer för tidig upptäckt av gynekologisk cancer. Enligt nationella cancerstrategin och regionala cancerplanen är det vårdprogramgruppernas uppgift att ta fram information till remitterande och

Läs mer

Nationellt kvalitetsregister Cancerrekti

Nationellt kvalitetsregister Cancerrekti Nationellt kvalitetsregister Cancerrekti 1998 Sammanställningen utförd av Onkologiskt centrum Norrlands universitetssjukhus 901 85 UMEÅ Kvalitetsregister Cancer rekti 1998 Beställningsadress Onkologiskt

Läs mer

Livmoderhalscancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp

Livmoderhalscancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Livmoderhalscancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Processägare Karin Bergmark och Pär Hellberg Februari 2017 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Svenska Läkaresällskapet Telefon fax e-post lnternet Transfereringar Box 738 08-440 88 60 www.sls.se 25 68-4 (plusgiro) 101 35 Stockholm 08-440 88 99

Svenska Läkaresällskapet Telefon fax e-post lnternet Transfereringar Box 738 08-440 88 60 www.sls.se 25 68-4 (plusgiro) 101 35 Stockholm 08-440 88 99 Svenska Läkaresällskapet Telefon fax e-post lnternet Transfereringar Box 738 08-440 88 60 www.sls.se 25 68-4 (plusgiro) 101 35 Stockholm 08-440 88 99 (fax) Org.nr 160-3919 (bankgiro) Klara Östra Kyrkogata

Läs mer

Cancer i Bukspottkörteln och Periampullärt

Cancer i Bukspottkörteln och Periampullärt Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Cancer i Bukspottkörteln och Periampullärt Regional nulägesbeskrivning Standardiserat vårdförlopp Processägare Svein Olav Bratlie September 2015 Innehållsförteckning

Läs mer

Gastro-intestinala tumörer Onkologiska behandlingar

Gastro-intestinala tumörer Onkologiska behandlingar Gastro-intestinala tumörer Onkologiska behandlingar Anders Johnsson Skånes Onkologiska Klinik Källor: Cancer Incidence in Sweden 2011 Nationellt Vårdprogram för Esophagus- och Ventrikelcancer 2012 Nationellt

Läs mer

1.1 Vilken diagnos är trolig och behöver du ta några prover? (1p) Sida 1 av 9

1.1 Vilken diagnos är trolig och behöver du ta några prover? (1p) Sida 1 av 9 52-årig man söker på en distriktsläkarstation för att han de sista 3 dagarna haft ont när han sitter och känner hur det har kommit en resistens på höger klinka. Han har också noterat feber och känner sig

Läs mer

Onkologisk behandling av kolorektal cancer. Anders Johnsson Onkologiska kliniken Lund

Onkologisk behandling av kolorektal cancer. Anders Johnsson Onkologiska kliniken Lund Onkologisk behandling av kolorektal cancer Anders Johnsson Onkologiska kliniken Lund Onkologiska behandlingar Strålbehandling Resektabel rektalcancer Lokalt avancerad rektalcancer Symtompalliation Medicinsk

Läs mer

FAMILJÄR ADENOMATÖS POLYPOS

FAMILJÄR ADENOMATÖS POLYPOS FAMILJÄR ADENOMATÖS POLYPOS Bakgrundsfakta kring Familjär Adenomatös Polypos Familjär adenomatös polypos (FAP) är en ärftlig sjukdom som obehandlad leder till cancer i kolon och rektum.[1] Vid den klassiska

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2006:18 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2003:43 av Birgitta Rydberg m.fl. (fp) om screening för tjocktarmscancer Föredragande landstingsråd: Inger Ros Ärendet Motionärerna

Läs mer

Stadieindelning enligt FIGO för ovarialcancer, endometriecancer, cervixcancer och sarkom

Stadieindelning enligt FIGO för ovarialcancer, endometriecancer, cervixcancer och sarkom Stadieindelning enligt FIGO för ovarialcancer, endometriecancer, cervixcancer och sarkom Kirurgisk stadieindelning av ovarialcancer enligt FIGO (1988) A B C I IA IB IC A B C V Tumören är begränsad till

Läs mer

Testikelcancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp

Testikelcancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Testikelcancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Ann-Marie Olvenmark Annika Hedlund Februari 2017 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Miriam Mints Docent, överläkare Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Miriam Mints Docent, överläkare Karolinska Universitetssjukhuset Solna Miriam Mints Docent, överläkare Karolinska Universitetssjukhuset Solna 2010 09 02 EC är den fjärde vanligaste tumörformen hos kvinnor och utgör ca 6 % av all kvinnlig cancer vilket motsvarar ca 1400 fall/år

Läs mer

Hur påverkar postoperativ radioterapi överlevnaden för bröstcancerpatienter med 1 3 lymfkörtelmetastaser?

Hur påverkar postoperativ radioterapi överlevnaden för bröstcancerpatienter med 1 3 lymfkörtelmetastaser? Hur påverkar postoperativ radioterapi överlevnaden för bröstcancerpatienter med 1 3 lymfkörtelmetastaser? Anna Nordenskjöld, Helena Fohlin, Erik Holmberg, Chaido Chamalidou, Per Karlsson, Bo Nordenskjöld,

Läs mer

Tyreoideacancer. Tyreoideacancer. Incidens 4-5/ (kvinnor 2:1) God prognos = många pat med risk för recidiv. Incidensökning orsaker?

Tyreoideacancer. Tyreoideacancer. Incidens 4-5/ (kvinnor 2:1) God prognos = många pat med risk för recidiv. Incidensökning orsaker? Tyreoideacancer Tyreoideacancer Incidens 4-5/100.000 (kvinnor 2:1) God prognos = många pat med risk för recidiv Incidensökning orsaker? 1 Tyreoideacancer Incidens 4-5/100.000 (kvinnor 2:1) God prognos

Läs mer

GOTLANDS 1(2) KOMMUN 27 oktober 2008 Hälso- och sjukvården

GOTLANDS 1(2) KOMMUN 27 oktober 2008 Hälso- och sjukvården GOTLANDS 1(2) KOMMUN 27 oktober 2008 Hälso- och sjukvården Hälso- och sjukvårdsnämnden Begäran om medverkande i screeningprogram för colorektal cancer I Sverige är cancer i grovtarm och ändtarm den tredje

Läs mer

Del 4_10 sidor_ 24 poäng

Del 4_10 sidor_ 24 poäng Del 4_10 sidor_ 24 poäng 52-årig man söker på en distriktsläkarstation för att han de sista 3 dagarna haft ont när han sitter och känner hur det har kommit en resistens på höger klinka. Han har också noterat

Läs mer

Prostatacancer Nationellt vårdprogram Kortversion för allmänläkare uppdaterad april 2015

Prostatacancer Nationellt vårdprogram Kortversion för allmänläkare uppdaterad april 2015 Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Prostatacancer Nationellt vårdprogram Kortversion för allmänläkare uppdaterad april 2015 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Indikationer

Läs mer

2015-02-01. Symtom och tecken vid ohälsa i nedre magtarmkanalen. Appendicit. Appendicit-symptom och utredning

2015-02-01. Symtom och tecken vid ohälsa i nedre magtarmkanalen. Appendicit. Appendicit-symptom och utredning Symtom och tecken vid ohälsa i nedre magtarmkanalen EVA I PERSSON Appendicit 10-30 års ålder Långsamt isättande smärta Smärtvandring Initialt omkring naveln-mcburneys punkt Smärta Rörelse Hosta Höger fossa

Läs mer

MEQ-fråga 2. Försättsblad. Tentamen i medicin 2007-09-14. Max 10p.

MEQ-fråga 2. Försättsblad. Tentamen i medicin 2007-09-14. Max 10p. MEQ-fråga 2 Försättsblad Tentamen i medicin 2007-09-14 Max 10p. Tentamenskod:.. Sida 2 Du tjänstgör på medicin akutmottagningen på ett länssjukhus. Du träffar en 27 årig tidigare frisk kvinna som är civilekonom

Läs mer

Cancer i urinblåsa och övre urinvägar

Cancer i urinblåsa och övre urinvägar Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Cancer i urinblåsa och övre urinvägar Regional nulägesbeskrivning Standardiserat vårdförlopp Processägare Viveka Ströck September 2015 2 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

11x6 mm stort hudexcisionspreparat med diffus förändring. Hela preparatet bäddas.

11x6 mm stort hudexcisionspreparat med diffus förändring. Hela preparatet bäddas. 1. En 30 årig man kommer till hudmottagning. ANAMNES Hemangiomliknande hudförändring proximalt dorsalt på vänster underarm. Tillvuxit. Blöder. Tacksam PAD. PAD SVAR 11x6 mm stort hudexcisionspreparat med

Läs mer

Tentamen kirurgi HT-08 MEQ kirurgi-onkologi

Tentamen kirurgi HT-08 MEQ kirurgi-onkologi En 55-årig tidigare väsentligen frisk kvinna söker på vårdcentralen efter att ha sett blod i avföringen. Hon använder ingen regelbunden medicinering. 1. Vilka viktiga anamnestiska uppgifter saknas? (3

Läs mer

Du vikarierar på kirurgkliniken i Falun, efter avslutad AT-tjänst. Där screenar man 65-åriga män för abdominellt aortaaneurysm (AAA) sedan 2007.

Du vikarierar på kirurgkliniken i Falun, efter avslutad AT-tjänst. Där screenar man 65-åriga män för abdominellt aortaaneurysm (AAA) sedan 2007. Del 5_10 sidor_29 poäng Du vikarierar på kirurgkliniken i Falun, efter avslutad AT-tjänst. Där screenar man 65-åriga män för abdominellt aortaaneurysm (AAA) sedan 2007. 1.1 Vilken undersökningsmetod använder

Läs mer

SVF Urologisk cancer. Henrik Kjölhede Överläkare, med. dr. Kirurgkliniken, CLV

SVF Urologisk cancer. Henrik Kjölhede Överläkare, med. dr. Kirurgkliniken, CLV SVF Urologisk cancer Henrik Kjölhede Överläkare, med. dr. Kirurgkliniken, CLV Fem olika SVF:er Prostatacancer (10 000) Urotelial cancer (2 500) Njurcancer (1 000) Testikelcancer (500) Peniscancer (150)

Läs mer

DUGGA 1. i patologi. för medicine studenter 18/3 2005

DUGGA 1. i patologi. för medicine studenter 18/3 2005 KAROLINSKA INSTITUTET Institutionen för laboratoriemedicin Avdelningen för patologi DUGGA 1 i patologi för medicine studenter 18/3 2005 Totalt 50 poäng (minst 32 för G) Personnummer: Resultat: Stud. sign.

Läs mer

Modern radiologi en uppdatering för Allmänläkardagar 2013

Modern radiologi en uppdatering för Allmänläkardagar 2013 Modern radiologi en uppdatering för Allmänläkardagar 2013 Els-Marie Raupach Överläkare Bild och funktionsmedicin Skövde 130201 Som man frågar får man svar! Remissen är radiologens verktyg och styr: Prioritering

Läs mer

Onkologi. Henning Karlsson Akademiska universitetssjukhuset Uppsala universitet

Onkologi. Henning Karlsson Akademiska universitetssjukhuset Uppsala universitet Onkologi Henning Karlsson Akademiska universitetssjukhuset Uppsala universitet 2017-10-10 Onkologi Onkos = klump Logos = lära Cancer Epidemiologi statistik Patofysiologi vad är cancer? Symptom Diagnos

Läs mer

Del 5_14 sidor_26 poäng

Del 5_14 sidor_26 poäng Institutionen for kirurgiska vetenskaper Tentamen i Klinisk Medicin II T6 30 hp Ht11_2012-0l-13 kl 08-15 BMC:BlO Del 5_14 sidor_26 poäng En 35-årig kvinna söker akut pga hög feber sedan ett dygn tillbaka.

Läs mer

Endokrina tumörer i mag-tarmkanal och pancreas

Endokrina tumörer i mag-tarmkanal och pancreas 1 Svensk Förening för Patologi Svensk Förening för Cytologi Dokumentnamn: Gastrointestinal patologi Endokrina tumörer Framtagen av: Utgåva: Ola Nilsson 1.1 Ester Lörinc Dok. nr: GI4 Fastställt: 2012-05-10

Läs mer

Klinisk nytta av F-Hb

Klinisk nytta av F-Hb Klinisk nytta av F-Hb Equalismöte i Uppsala 2015-10-23 Louise Olsson Docent, överläkare Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, KI Centrum för klinisk forskning, Sörmlands landsting Sjukdom

Läs mer

Presymtomatisk diagnostik av ärftlig kolorektal cancer

Presymtomatisk diagnostik av ärftlig kolorektal cancer Presymtomatisk diagnostik av ärftlig kolorektal cancer Publicerad 00-02-02 Reviderad 01-09-03 Version 3 Alerts bedömning Metod och målgrupp: Förebyggande kontrollprogram för ärftlig kolorektal cancer (cancer

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Norra regionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Norra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 211 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Norra regionen November 212 Prostatacancer Regional kvalitetsrapport

Läs mer

Standardiserat vårdförlopp (SVF) Bröstcancer

Standardiserat vårdförlopp (SVF) Bröstcancer Standardiserat vårdförlopp (SVF) Bröstcancer 3 stora organisatoriska förändringar Bröstkirurgin i länet samlad till Ryhov Poliklinisering av kirurgi Införande av SVF 2016-04-25 Vårdförlopp Bröstcancer

Läs mer

PET/CT och lungcancer. Bengt Bergman Lungmedicin Sahlgrenska Universitetssjukhuset

PET/CT och lungcancer. Bengt Bergman Lungmedicin Sahlgrenska Universitetssjukhuset PET/CT och lungcancer Bengt Bergman Lungmedicin Sahlgrenska Universitetssjukhuset Lungcancerincidens Sverige 1970-2012 Nya fall och mortalitet per 100 000 Trend 10 år: -1,4 %/år (M) +1,2 %/år (K) Källa:

Läs mer

Knöl på halsen. HT -13 Bröst och Endokrinkirurgiska kliniken

Knöl på halsen. HT -13 Bröst och Endokrinkirurgiska kliniken Knöl på halsen HT -13 Bröst och Endokrinkirurgiska kliniken Patientfall1 62 årig kvinna Tidigare sjukdomar: hypertoni,astmabesvär Aktuellt: lufthunger i liggande, sväljningsbesvär Status? Vad kan det vara?

Läs mer

Förbättrad kirurgi och strålbehandling botar fler fall av ändtarmscancer

Förbättrad kirurgi och strålbehandling botar fler fall av ändtarmscancer Medicinsk kommentar Redaktör: Kristina Räf, tel: 08-790 34 75 Torbjörn Holm, med dr, överläkare (torbjorn.holm@ks.se) Björn Cedermark, docent, överläkare; båda vid kirurgiska kliniken, Karolinska sjukhuset,

Läs mer

Cancer i gallblåsan och perihilär gallgång

Cancer i gallblåsan och perihilär gallgång Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Cancer i gallblåsan och perihilär gallgång Beskrivning av standardiserat vårdförlopp December 2015 Versionshantering Datum Beskrivning

Läs mer

Onkogenetik möjlighet till individuell riskbedömning och prevention. Marie Stenmark Askmalm

Onkogenetik möjlighet till individuell riskbedömning och prevention. Marie Stenmark Askmalm Onkogenetik möjlighet till individuell riskbedömning och prevention vilka utmaningar kan det innebära för våra system för att få det att fungera Marie Stenmark Askmalm Universitetsöverläkare Klinisk genetik

Läs mer

Allmänna definitioner av variabler till uppföljningsformuläret

Allmänna definitioner av variabler till uppföljningsformuläret Allmänna definitioner av variabler till uppföljningsformuläret 2014 Kontaktsjuksköterska Tydligt namngiven för patienten och har speciell tillgänglighet. Har ett tydligt skriftligt uppdrag. Datum när patienten

Läs mer

Del 5_9 sidor_15 poäng

Del 5_9 sidor_15 poäng Del 5_9 sidor_15 poäng En 82-årig man kommer in till akuten pga att han har varit förstoppad upp till två veckor och har inte haft någon riktig avföring sista två dagarna. Han känner sig uppblåst och uppkörd

Läs mer