Effekten av personliga referenser i affärsnätverk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Effekten av personliga referenser i affärsnätverk"

Transkript

1 Effekten av personliga referenser i affärsnätverk Mikael Klåvus Institutionen för marknadsföring Svenska Handelshögskolan Vasa 2010

2 SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN Institution: Marknadsföring Författare: Mikael Klåvus Arbetets art: Avhandling Avhandling Datum: Avhandlingens rubrik: Effekten av personliga referenser i affärsnätverk Sammandrag: Avhandlingens syfte är att undersöka effekten av personliga referenser i affärsnätverk. Med effekt avses företagens möjlighet att skapa nya, lönsamma, kundrelationer med hjälp av personliga referenser. Effekten undersöks utgående från tre komponenter; sänka kostnaderna vid sökandet av nya kunder, minska risken att satsa på fel kund och hitta kunder som är lönsamma för företaget. Lönsamhet syftar i sin tur på rent ekonomiskt lönsamma kunder, kunder som är drivande aktörer, bidrar till nytt kunnande samt fungerar som referenskunder. Studien strävar således till att belysa huruvida personliga referenser är en resurs för företag. För att uppnå syftet med avhandlingen har en kvalitativ ansats valts. Valet av forskningsansats grundar sig på att problemet kräver ingående kunskap. Den här kunskapen har samlasts in genom personliga intervjuer med personer som har erfarenhet och kunskap av marknadsföring och försäljning. För att få tillgång (access) till informanter som uppfyller kriterierna har personer med anknytning till företagen UpCode Ltd och BNI Finland Oy valts. Avhandlingens första del utgörs av förförståelsen. Min förförståelse redogörs för i de tre första kapitlen och det empiriska områdets förförståelse diskuteras i kapitel 4. Den teoretiska referensramens byggs upp utgående från påståendet att alla företag verkar i någon form av nätverk. Uttrycket No company can be an island (Ford et al. 1998: 14) kan sägas sammanfatta grundidén för avhandlingen väl. Teorin diskuteras i två kapitel där den första delen behandlar affärsrelationer och företagsnätverk. Den andra delen fokuserar på affärsrelationens stadier. Begreppet personliga referenser är ständigt återkommande och det avser i korthet information, i form av en rekommendation, om en möjlig affär. Det femte kapitlet, den empiriska undersökningens resultat, genererade en djupare förståelse av problemet. Kraften i personliga referenser ligger i att en tredje part utfört ett betydande grundarbete. Personliga referenser möjliggör en snabbare övergång från affärsrelationernas skapande fas till utvecklingsfasen. De ger också en indikation på en kunds behov. Det här innebär att leverantören inte behöver satsa tid på att identifiera problem eller behov. Information är alltid en viktig tillgång, personliga referenser generar information och utgör därmed en viktig resurs för företag. Effekten av personliga referenser kan hänföras till kostnadsinbesparingar i form av färre möten och resurssnålare tillvägagångssätt för at driva igenom en affär. Nyckelord: Personliga referenser, effekt, lönsamhet, information, tid

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING Problemdiskussion Syfte Avgränsning Metod Undersökningens sammanhang UpCode Ltd Mobile Access & Interaction BNI Nätverk för affärer Vad menas med personliga referenser exempel Avhandlingens uppläggning AFFÄRSRELATIONER OCH FÖRETAGSNÄTVERK CRM CRM och affärsrelationer ROR Personliga referenser Personliga referenser, tips och leads Relationer ur kundens synvinkel Värdet av leverantörsrelationer Outsourcing Att få ut det mesta av leverantörsrelationer Olika typer av nätverk Sociala nätverk Leverantörs- och distributionsnätverk AFFÄRSRELATIONENS STADIER Att skapa relationer Verktyg för kontaktskapande Nätverkande Word-of-mouth & viral marknadsföring Risker och konflikter Att utveckla relationer Bindningar Intellektuellt och socialt kapital... 33

4 Kommunikation en del av det sociala kapitalet Att avsluta relationer Sammanfattning av teorin UNDERSÖKNINGENS UPPLÄGGNING OCH GENOMFÖRANDE Förförståelse och access Kvalitativ insamlingsmetod Konsten att lyssna Urval och förberedelse Intervjun och intervjuguiden Utskrift av det genererade materialet DEN EMPIRISKA UNDERSÖKNINGENS RESULTAT CRM och personliga referenser Respondenternas erfarenhet och arbetsuppgift Affärer Referenser Analys av CRM och personliga relationer Att skapa relationer Konkurrenskraft Att få personliga referenser Minskad risk Nätverkande Analys av att skapa relationer Verktyg för kontaktskapande Word-of-mouth och Personliga referenser Att utveckla relationer Lönsam Utveckling Nackdelar Analys av att utveckla relationer Effekten av personliga referenser Analys och resultat av personliga referenser Betydande upptäckter STUDIENS VÄRDE Validitet... 72

5 6.2. Reliabilitet Generaliserbarhet SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER Förslag till fortsatt forskning Slutord KÄLLFÖRTECKNING INTERVJUGUIDE Bilagor Bilaga 1 Intervjuguide FIGURER Figur 1 Referenser Figur 2 Relationsstyrka Figur 3 Bindningar Figur 4: Lönsamhet och effekt av personliga referenser Figur 5: Lönsamhet och effekten av personliga referenser Figur 6: Studiens resultat... 71

6 1 1 INLEDNING Mitt intresse för och därav idén om att undersöka verktyg för att skapa och utveckla lönsamma kundrelationer uppstod i samband med min praktik i Kina sommaren I Kina kom jag i kontakt med begreppet Guanxi som syftar till personliga kontakter och personliga relationer, ett begrepp som varit en del av den kinesiska affärskulturen i hundratals år. Idag har Guanxi blivit ett koncept som många västerländska affärsmän förknippar med förståelse, förtroende och personlig kunskap ( BBC News 2005 ). Futrell (1999: 219) är inne på samma område när han skriver att nätverkande och därmed personliga referenser kan vara det mest effektiva sättet att hitta nya prospekt. Det beror på att människor tenderar att vilja göra affärer med personer de redan känner. Han uttrycker sig på följande sätt: The days of the one-shot salesperson are over; the name of the game today is relationship building. (Futrell 1999: 219) Den accelererande utvecklingen av komplex teknologi, global marknad och hård konkurrens har lett till att företag måste hitta nya sätt att profilera sig och ligga steget före konkurrenterna. I en kunskapsbaserad ekonomi är förmågan att kunna erhålla och absorbera information, kunna använda den för att ta fram nya produkter, och undersöka sätt att göra affärer på en förutsättning för att klara sig på marknaden. För att kunna göra det här måste företag ha förmågan att skapa och stärka banden till andra företag och organisationer. (Capo-Vicedo Josep, Capo- Vicedo Jordi, Exposito-Langa & Tomas-Miquel 2008: 1 2) De här omständigheterna gav mig idén att inkludera affärsnätverket BNI i undersökningen. Avhandlingen fokuserar också på företaget UpCode Ltd. BNI (Business Network International) kommer att fungera som ett forum för att undersöka hur och om personliga referenser skapar mer affärer för företag. Grundstenen i en affärsrelation är behovet av transaktioner mellan parterna. För att realisera transaktionen krävs personlig kunskap och personliga kontakter. (Hougaard & Bjerre 2002: ). Håkansson & Snehota (1995:6) beskriver relationer som komplexa processer som skapas, utvecklas och förändras över tiden. Det krävs med andra ord en hel del förståelse bland parterna. Halinen

7 2 (1994:13) säger i sin tur att affärsrelationer är ett sätt för företag på B2Bmarknaden (business to business/mellan företag) att bygga upp och organisera sina transaktioner. Långsiktiga transaktioner är alltså ett sätt för företag att bygga upp ett förtroende och trygga sina leveranser mellan kund och leverantör. Förståelse, förtroende och kunnande kan sägas vara återkommande begrepp under temat affärsrelationer, de är således en riktlinje i undersökningen även om själva begreppen direkt inte används. De generella fördelar leverantörer kan nå genom goda relationer till köparna är rationaliseringsmöjligheter och ökad effektivitet i försäljningen. Härtill kommer kreativ och förbättrad produktutveckling till följd av köparens önskemål och behov, som inte sällan är en stor fördel för leverantörer. (Hougaard & Bjerre 2002: ) De fördelar goda relationer ger gäller såväl leverantörer som kundföretag. Kunden drar nytta av lägre transaktionskostnader, effektivare och mindre tidskrävande inköpsprocesser och leveranser. Kostnaderna för forskning och utveckling blir även lägre i de fall då underleverantören kan utnyttja de skalfördelar som uppstår om det finns flera kunder att sälja till. (Ford, Berthon, Brown, Gadde, Håkansson, Naudé, Ritter, Snehota 2003: ) 1.1. Problemdiskussion Utgångspunkten i det här sammanhanget är att alla företag verkar i någon form av nätverk och därmed har någon form av affärsrelationer. Det behöver inte nödvändigtvis vara ett uttalat befintligt nätverk med klara strukturer, det kan vara en leverantör eller kund som utgör utgångspunkten i nätverket. Beroende på företagstyp, bransch och struktur kan affärsrelationerna variera med avseende på nätverkets omfattning, det vill säga antalet kunder, leverantörer och samarbetspartner. Det finns många sätt att etablera kontakter till nya samarbetsparter. Det kan ske genom personliga kontakter, offertförfrågning, gott rykte, referenser eller något annat som bidrar till att hitta nya kunder. (Tanner & Chonko 1995:257). Ett problem som många stöter på är huruvida kundens målsättning passar ihop med

8 3 leverantörens. En av huvudfrågorna för undersökningen aktualiseras här, dvs. hur ett företag genom sitt nätverk kan nå ut till nya potentiellt lönsamma kunder? Begreppet potentiellt lönsamma kunder leder till en annan frågeställning. Kan ett företag i förväg veta huruvida en kund är lönsam innan ett samarbete inleds? Det kan ta månader, till och med år, innan den första konkreta affären fås till stånd. Om det över huvud taget blir någon affär. Frågeställningen behöver kanske formuleras om en aning. Det är kanske bättre att ställa frågan om företag genom sitt befintliga nätverk har större möjligheter att hitta kunder till lägre kostnader för företaget. I flertalet fall kan det för företag vara svårt att veta vilka kunder det lönar sig att satsa resurser på, trots kundanalyser och andra undersökningar. Genom ännu en omformulering av frågeställningen fås då; kan ett företag effektivera sitt sätt att närma sig nya kunder med hjälp av sitt nätverk? Effektivera syftar här till att sänka kostnaderna vid sökandet av nya kunder, minska risken att satsa på fel kund (som visar sig vara olönsam efter en tid), och i stället hitta kunder som är lönsamma för företaget. Lönsamma kunder innebär inte enbart lönsamma rent ekonomiskt. En kund kan också fungera som en referenskund, bidra till nytt kunnande för företaget och vara en drivande aktör (Futrell 1999: 300). UpCode är verksamt i en bransch som kännetecknas av en snabb och ständig utveckling. Hur definieras lönsamma kunder hos UpCode? Min uppfattning är att UpCode tar till sig kunskap från det existerande nätverket för att bland annat lättare kunna analysera behovet hos enskilda kunder och framförallt tillvägagångssätt vid skapandet och utvecklandet av affärsrelationerna. Futrell (1999:220) menar att personliga referenser är ett effektivt hjälpmedel för att skapa nya kundkontakter. Kan man genom det påståendet dra slutsatsen att företag genom sina nätverk har tillgång till ett stort antal personliga referenser som i sin tur bidrar till att hitta nya kunder? Fungerar företagets nätverk som ett filter när det gäller att hitta rätta kunder som har potential att bli lönsamma för ett specifikt företag? Huvudfrågan för undersökningen lyder; hur effektiva personliga referenser är för företag? Med personlig referens avses här när ett företag eller person i en organisation förbereder en kontakt till ett tredje företag. Med effekt avses återigen sänkta kostnader vid sökandet av nya kunder, minska risken att

9 4 satsa på fel kund och i stället hitta kunder som är lönsamma för företaget. Figur 1 illustrerar frågeställningen, dvs. lönar det sig för företag att gå via en personlig referens (ett tredje företag/part) eller kontakta företaget direkt och är detta mera kostnadseffektivt? Den tredje parten behöver inte vara ett företag, det kan likväl vara en organisation eller person. Figur 1 Referenser Syfte Syftet med arbetet är att undersöka och analysera om företag kan använda affärsrelationer, personliga referenser, i sitt omgivande nätverk för att nå ut till nya potentiellt lönsamma kunder. Vidare är syftet att undersöka huruvida det är mera kostnadseffektivt för företag att använda sig av personliga referenser som metod för att skapa och utveckla nya kundrelationer, dvs. effekten Avgränsning Den empiriska undersökningen avgränsas till att undersöka effekten av personliga referenser med utgångspunkt i UpCodes nätverk. BNI tas också med i

10 5 undersökningen för att få tillgång till personer med erfarenhet av försäljning och mera specifikt personliga referenser Metod Världen kan ses genom två förhållningssätt: positivistiskt eller hermeneutiskt. Positivismen bygger på empirisk/naturvetenskaplig tradition och namngavs av dess stora förespråkare Auguste Comte under 1800-talet (Patel, 1991: 5 8). Positivismen baseras på den galileiska världsbilden där människa ses som ett ting bland andra. Hermeneutiken bygger i sin tur på aristotelisk världsbild som innebär att varje människa är unik med en egen syn på världen. (Helenius 1990: ) Patel (1991: 5-8) skriver att forskning med utgångspunkt i hermeneutisk ontologi går ut på att studera, tolka och försöka förstå världen utgående från forskarens förförståelse. Det kvalitativa forskningsperspektivet baseras på hermeneutikens principer, medan det kvantitativa forskningsperspektivet utgår från positivismens principer. (Helenius, 1990: 211, ) Såväl kvalitativ som kvantitativ forskning utgår från objektivitet, vilket innebär att de slutsatser som dras och de ställningstaganden som görs grundas på saklig och objektiv argumentation. (Olson & Sörensen 2007: 32, 63) Björk (1994: 2, 6) menar att den kvalitativa forskaren strävar efter att förstå ett fenomen, medan den kvantitativa forskaren strävar efter att förklara och mäta det han undersökt. Valet av forskningsansats grundar sig på att problemet kräver ingående kunskap, kunskap som fås genom en viss förförståelse. Förförståelsen utvecklas efterhand till ny förståelse under intervjuerna och analysen. Problemet är också av sådan natur att det skulle vara svårt att sammanställa frågor och påståenden till en enkät. En kvantitativ metod är enligt Eneroth (1984: 9) inte konstruerad för att fånga en företeelse, det kan också vara svårt att i förhand veta vad eller vilka kvaliteter som är intressanta att mäta kvantitativt. Med hänvisning till dessa motiveringar väljer jag en kvalitativ ansats. Kvalitativ forskning innebär att forskaren är subjektiv, ser problemet inifrån. Detta innebär att forskaren sätter sig in i fenomenet, detta innebär ofta också att forskaren har en långvarig och öppen kontakt med informanten.

11 6 Frågeställningarna fördjupas successivt under intervjun/intervjuerna där resultaten grundar sig på ett litet antal individer och ett stort antal variabler. (Olson & Sörensen 2007: 13 14) Helenius (1990: 74 76) nämner den hermeneutiska cirkeln där forskaren i undersökningssituationen har en viss förförståelse och utgående från det tolkar företeelsen och utvecklar en ny förförståelse som i sin tur utgör förförståelsen vid nästa undersökning. Kvalitativa forskningsmetoder syftar på forskningsproceduren som ger beskrivande data från informanten, i form av talade eller skrivna ord samt genom observationer. Utgående från den insamlade informationen sammanställer forskaren teorier, d.v.s. han tillämpar en induktiv slutledning. (Olson & Sörensen 2007: 65) Det empiriska materialet i arbetet kommer att framställas genom delvis strukturerade samtal med informanten. Närmare diskussion och beskrivning av själva undersökningen redogörs för i undersökningens genomförande och upplägg. Här redogörs dock för några aspekter vid intervjusituationer. En strukturerad intervju kännetecknas av att frågorna är formulerade för att uppfattas på ett likartat sätt oberoende av vem som intervjuas. En låg grad av strukturering innebär i sin tur att de intervjuade har möjlighet att tolka frågorna fritt beroende på erfarenheter, värderingar, önskningar osv. En standardiserad intervju innebär att intervjuaren inte har möjlighet att variera situationen från en intervju till en annan. Under själva intervjun kan följdfrågor, givna meningar och påståenden ge mera specifik kunskap genom att få fram information som annars är svår att nå. Man ska också lyssna till mellan-raderna-budskapet och därefter skicka tillbaka en följdfråga för att genast få bekräftelse. (Olsson & Sörensen 2007: 81) 1.5. Undersökningens sammanhang En undersökning består av ett antal skeden, och för att kunna genomföra undersökningsprocessen bör även ett antal kriterier fastställas. I det första skedet fastställs kriterier för valet av företag. Företaget bör vara medelstort med ett befintligt nätverk av affärsrelationer. Detta för att kunna undersöka och intervjua personer med fokus på marknadsföring och försäljning. Ett litet företag kunde medföra en del begränsningar eftersom det nödvändigtvis inte ger tillgång till

12 7 personer med den kunskap/erfarenhet som behövs för undersökningen. Stora företag däremot har ofta stora nätverk, men det kan vara svårare att få tag i (access) till de personer som har den nödvändiga informationen. En väsentlig del i valet av UpCode är att jag själv arbetar i företaget och har därmed upptäckt behovet av att undersöka vilka möjligheter personliga referenser erbjuder. Det här ger samtidigt unik access till informanterna, dvs. den första kontakten är redan etablerad när undersökningen inleds. En viktig aspekt att beakta är huruvida informationen som informanterna ger är objektiv. Det här diskuteras mera ingående i kapitlet om undersökningens validitet och reliabilitet men bör nämnas kort redan nu. Utgångspunkten är att det som är bra för företaget är bra för företagets representanter och därmed torde det ligga i informanternas intresse att förse företaget med riktig information UpCode Ltd Mobile Access & Interaction Det här arbetet fokuserar på UpCode Ltd. och företagets nätverk och relationer utgör basen för undersökningen. UpCodes affärsverksamhet baseras på systemet MAI, Mobile Access & Interaction, och använder sig av mobila apparater (exempelvis mobiltelefoner) för att genom kodläsning (2D datamatris, QR-kod, 1D streckkod eller färgkod) möjliggöra interaktion (TV, tryckt material, ljud, utomhusreklam) med uppdaterad information på nätet. UpCodes verksamhet styrs från huvudkontoren i Finland (Vasa och Helsingfors) samt från, Sao Paulo, Buenos Aires, Los Angeles och London. UpCode har dessutom officiell representation i over 40 länder. (UpCode 2009) UpCodes optiska läsare bygger på att nå (access) information genom att skanna en 2d-kod som enkelt utryckt baseras på 1d streckkoder (sådan som kan ses på de flesta förpackningar). Affärsidén bygger på att skapa mobilbaserade system inom exempelvis logistik, reklam eller tryckprodukter. Koden fungerar som en nyckel till det nätbaserade systemet. UpCode-programmet finns i olika versioner, en fri version som alla kan ladda ner samt skräddarsydda versioner som innebär att endast personer med behörighet når informationen eller systemet bakom koden.

13 8 Den skräddarsydda mjukvaran används oftast internt i företag som vill begränsa åtkomsten till systemet BNI Nätverk för affärer BNI är ett affärsnätverk med mer än företagsmedlemmar fördelade på 45 länder. BNI är idag världens största organisation för affärer genom personliga rekommendationer och referenser. Nätverket är uppbyggt av lokala grupper med medlemmar från olika branscher. Medlemmarna träffas en gång i veckan till ett 90 minuters frukostmöte. Mötet följer en noggrann struktur och leds av en ordförande enligt en under 25 år utarbetad agenda. Varje medlem har under mötet möjlighet att hålla en 60 sekunders presentation som kan inkludera en specifik sökning efter ett företag eller person inom en organisation. Om någon i gruppen känner personen kan han rekommendera medlemmen för att på så sätt fungera som en referens. Det finns idag över 200 grupper i Skandinavien med ett totalt medlemsantal på (BNI 2009) Vad menas med personliga referenser exempel Tankegångarna kring personliga referenser blir lätt invecklade och inte alla gånger fullständigt klart för läsaren. För att underlätta och förmedla min bild av personliga referenser och vad som egentligen avses med dem i denna avhandling ges här två exempel. Exemplen går inte in på detaljer om involverade parter eller de affärer som följde därefter, tanken är som sagt att visa hur personliga referenser kan fungera i praktiken. Det första exemplet utgår från UpCode och hur en tredje part, i det här fallet en privatperson, rekommenderade en av företagets nyutvecklade produkter till ett relativt stort fastighetsbolag. Personen i fråga hade utfört en artighetsvisit på UpCode, blivit introducerad till företagets produkter och dess möjligheter. Det är vikigt att påpeka att visiten var en ren artighetsvisit och att inga baktankar förelåg att personen senare skulle tala gott om företaget. De flesta företag strävar visserligen till att ta emot alla personer, företag, grupper mm. och ge en positiv bild för att den besökande parten senare, förhoppningsvis, sprider positiv word-of-

14 9 mouth. Man kan se det som en del av en imageskapande process. I UpCode fallet visade det sig senare att personen satt i styrelsen för ett större fastighetsbolag där denne hade bett VD:n kontakta UpCode för mera information om produkten. Inom en vecka kom således VD:n, servicechefen och utvecklingschefen till kontoret för att bekanta sig med företaget och produkten. Företaget begärde en offert, och i skrivande stund väntar UpCode på svar angående förslaget. Budskapet med denna korta historia är att beskriva hur personliga referenser kan fungera, oberoende av om det i UpCode fallet leder till affär eller inte är det själva konceptet med att bli rekommenderad av en tredje part som är det väsentliga. Man kunde också uttrycka det som att företaget blir upplyft, dvs. det är en objektiv person som skryter om företaget, vilket i många fall borde vara effektivare är t.ex. reklam som företaget själv utformar. Detta är dock en del av undersökningen i arbetet och det återstår att se hur effektiva personliga referenser är. En annan intressant berättelse, som också övertygade mig om att denna studie är relevant, innefattar en duktig konstnär. De var av en ren slump jag hörde konstnären berätta om hur han i sin ateljé en dag hade haft besök av en för konstnären okänd medelålders kvinna. Invid ateljén hade konstnären en rosenträdgård och kvinnan hade vänligt bett om att få ta med sig en bukett rosor för att lägga på sin mammas grav. Kvinnan fick ett knippe rosor. Ett halvt år senare blev konstnären kontaktad av samma kvinna som då ville ha sin man porträtterad. Han ville få ett porträtt målat i egenskap av VD för ett börslistat bolag. Den här historien ska inte tolkas fel, avsikten är inte att skönmåla effekten av personliga referenser. Tanken är helt enkelt att på ett enkelt sätt avspegla vad som i denna studie avses med personliga referenser Avhandlingens uppläggning Så här långt i arbetet har bakgrunden till och betydelsen av professionella affärsrelationer diskuterats. Det inledande kapitlet inkluderade även problemdiskussion, syfte, avgränsning samt en inledande diskussion till metodiken. Dessutom har undersökningens sammanhang samt motiveringen till val av företag presenterats. Kapitel två och tre fungerar som en förberedande

15 10 process inför den empiriska undersökningen, kapitlen ger samtidigt läsaren en inblick i begreppet affärsrelationer. Kapitel fyra tar upp den förförståelse som undersökningen utgår ifrån, tillgång till informanter, access, samt kvalitativ intervju som insamlingsmetod. Kapitlet innehåller också en beskrivning av hur urval och analys av det genererade materialet genomförts. I kapitel fem presenteras undersökningens resultat, i kapitel sex dess värde och i kapitel sju en sammanfattning.

16 11 2 AFFÄRSRELATIONER OCH FÖRETAGSNÄTVERK Inget företag kan vara en ö (no company can be an island) eller verka isolerat från omgivningen. Alla företag är uppbundna i komplexa nätverk av affärsrelationer till leverantörer, kunder och andra affärspartner. Företagets dagliga verksamhet kan inkludera tusentals interaktioner i form av ett enkelt telefonsamtal eller dagliga varuleveranser. De här interaktionerna utgör, om än i liten skala, en del av affärsrelationerna. En affär mellan två företag (i fortsättningen B2B från engelskans Business-to-Business) är ofta en komplex process med förhandlingar och diskussioner. Speciellt när det är frågan om kapitalintensiva varor eller tjänster. Vid komplexa affärer, leveranser och därpå följande uppföljning (after sales) kan flera parter vara inblandade över lång tid. Ifall det är frågan om komponenter, råmaterial, tjänster eller annat som levereras med jämna mellanrum är det svårt att separera specifika händelser ur ett komplext mönster med interaktion mellan företag. (Ford, Gadde, Håkansson, Lundgren, Snehota, Turnbull & Wilson 1998: 13 14, 152). Företag och organisationer har i allt högre utsträckning insett värdet av goda personliga relationer till sina intressenter. Informationsutbytet är effektivare, trovärdigheten höjs och de för företagen livsviktiga transaktionerna underlättas avsevärt. (Halinen 1994: 61) I flera branscher har relationsmarknadsföring som strategi fått en mera utbredd acceptans. Dessutom har forskare från flera olika forskningsområden riktat allt mer fokus på affärsrelationernas betydelse. Hanteringen av kundkontakter har gått från att ha fokuserat på enskilda transaktioner till att fokusera på hela relationen, relationship management (relationshantering). Relationship management skapar även konkurrensfördelar i form av bättre informationsutbyte, effektivare kundkontakter och partnersamarbete. Eftersom kundens lönsamhet ligger i fokus vid customer management (kundhantering), satsar företag tid på att hitta de moment som skapar mervärde. (Toor 2009: 55) Ford et al. (1998: 15) poängterar i sin tur att goda personliga relationer utgör en grund för att affärsmässiga relationer skall uppstå. Avhandlingens teoretiska resonemang bygger således på att företag verkar

17 12 i nätverk bestående av leverantörer, kunder och andra parter. Relationerna i nätverket ses ur leverantörens perspektiv. Interaktionerna och de etablerade affärsrelationer som därmed uppstår beaktas som en helhet, dvs. de enskilda transaktionerna analyseras inte närmare. Jag går därmed in på CRM och bygger vidare på begreppet affärsrelationer och hur dessa kan generera lönsamhet för leverantören CRM Syftet med CRM, Customer Relationship Management, är att skapa relationsstrategier för att utveckla affärsrelationer och bekanta sig med den process som skapar värde för kunden. Utgångspunkten är att båda parter, leverantören och kunden, anpassar sina processer till varandra för att skapa ömsesidigt värde. Enligt detta synsätt uppstår konkurrensfördelar ur leverantörens förmåga att hjälpa kunden att skapa egna värden, t.ex. genom att erbjuda effektivare logistiklösningar. Själva produkten ses som en process och produktdifferentieringen blir således processdifferentiering som i sin tur öppnar möjligheten att skapa varierande typer av relationer beroende på situationen. Basvaror kan exempelvis differentieras om hela relationsprocessen förändras. Leverantörens ansvar sträcker sig, förutom att tillfredställa kundens behov för tillfället, också till att ta ansvar för och erbjuda kunden nya möjligheter att skapa värde åt sig själva. (Storbacka & Lehtinen 2000: 11 14) Bose (2002: 89) poängterar att CRM i grunden är ett sätt för företag att bemöta kundens behov vid varje enskild interaktion. Detta sker genom en integration av teknologi och olika affärsprocesser. Mera specifikt handlar CRM om att samla in och analysera information om kunden för att sälja mera produkter eller tjänster samt att göra det mera effektivt. Boses och Storbacka och Lehtinens beskrivning av CRM går relativt bra ihop, de poängterar alla att syftet med CRM är att skapa mervärde för kunden och därmed för leverantören själv. CRM inkluderar också en teknisk aspekt, d.v.s. hur informationen samlas in, lagras och analyseras. Jag har dock valt att fokusera på CRM som ett verktyg, dvs. vad CRM möjliggör, för att skapa mervärde för företag.

18 CRM och affärsrelationer CRM är egentligen inget nytt fenomen Ett bra exempel är familjeägda butiker sett 30 år och längre bakåt i tiden då butikens personal kände igen kunderna, visste vad de ville ha och därmed kunde anpassa produkterna. CRM idag har en del likheter med dåtidens familjeägda butiker, även om begreppet CRM är nytt och användningen av teknologi underlättat och möjliggjort hela konceptet som vi känner till det idag. Grundstenen i CRM är alltså att skapa kunden mervärde genom att bygga upp marknadsföringen och produkten enligt kundens behov. (Bose 2002: 90) Följande citat av McKim och Hughes ger en fingervisning av vad CRM är: CRM was invented because customers differ in their preferences and purchasing habits. If all customers were alike, there would be little need for CRM. Mass marketing and mass communication would work just fine. (McKim & Hughes 2000: ) Genom effektivt nätverksarbete kan kunden ta del av den utveckling och kompetens som finns hos leverantören. Relationslönsamhet är med andra ord ett viktigt begrepp som både syftar till kundens och leverantörens lönsamhet. Olönsamma relationer har tendensen att vara komplicerade med många möten och aktiviteter som inte genererar värde för någondera parten. I dylika fall måste företag omforma hela relationen. I en del fall kan företag till och med bli tvungna att avsluta en relation. Detta diskuteras mera i avsnitt 2.7. En specifik relations lönsamhet mäts under en viss tidsperiod, vanligtvis under ett räkenskapsår. Lönsamhet kan definieras i absoluta mått och enligt detta mäts kundlönsamheten i rent kassaflöde. Företag bör också beakta kundrelationers lönsamhetspotential över tiden. (Storbacka & Lehtinen 2000: 28 30) Företag bör också beakta kompetensvärde, referensvärde och potentiellt värde hos kunden. Detta sätt att se på värde skiljer sig dock från en bransch till en annan. Kompetensvärde syftar till att krävande kunder, till och med olönsamma, kan vara värdefulla för företaget. De tvingar helt enkelt företag att utveckla ny kompetens samtidigt som de ofta för in nytt kunnande och nya sätt att se på marknaden. En viktig aspekt är att olönsamma kunder inte behöver vara värdelösa. En del kunder är beredda att rekommendera en viss leverantör och fungerar därmed som en

19 14 referens, något som blir allt mera viktigt inom såväl B2B som B2C (Business to Consumer, företag till konsument), och kan därmed räknas som referensvärde. Potentiellt värde innebär helt enkelt det värde som leverantören kan uppnå med en viss kund om relationen sköts rätt. (Storbacka & Lehtinen 2000: 29-31) Chiu (2009: 52) skriver också att företag med en god nätverkskompetens (förmåga att hålla sig fram) tenderar att vara mera innovativa, detta genom tillgång till den kompetens som finns i nätverket. Kompetensen utgörs av de andra aktörernas kunskap, d.v.s. av kunders och andra intressenters erfarenhet, krav, behov m.m. Low (1997: 190) menar att det finns situationer där relationer uppstår efter flera isolerade transaktioner, men att det samtidigt finns transaktioner som saknar potential att bidra till relationer. Det krävs ofta en kostnads fördelsanalys (costbenefit) för att kunna avväga om fortsatta investeringar i relationen lönar sig. I en del situationer måste företag söka nya nätverk och våga dra sig ur existerande olönsamma relationer i tid. Gummesson (2004: 148) poängterar att företag bör kunna avgöra när det lönar sig att satsa resurser på att utveckla relationer på längre sikt samt när enskilda transaktioner (one-off) är att föredra. Genom att beakta Return on Relationship, ROR, kan företag utveckla en grund för avvägandet av strategi ROR ROR (Return on Relationships) avser värdet av affärsrelationer, eller rättare sagt vad en relation mellan en kund och leverantör ger för avkastning. En bredare definition av begreppet relationsmarknadsföring inkluderar marknader, samhälle och organisationer där interaktion sker. (Gummeson 2004:136) Fokus för denna avhandling ligger dock på B2B. Värdet av affärsrelationer mäts med utgångspunkt i CRM och relationsmarknadsföring. Begreppen går in i varandra och båda bör därför diskuteras vidare. Gummesons definition på relationsmarknadsföring lyder: Relationship marketing is marketing based on interaction within networks of relationships. (Gummesson E 2002: 3) De flesta definitioner av relationsmarknadsföring lyfter fram behovet av att skapa långsiktiga relationer till kunder och i en del fall till andra intressenter. (Grönroos 2000: 33) Enligt

20 15 Gummesson (2004:137) lönar det sig att frångå tumregeln med långsiktiga relationer i en del situationer, och i stället satsa på en enskild transaktion för att få en one-off dvs. en enskild affär utan att beakta det långsiktiga perspektivet. I dylika situationer är ofta priset den avgörande faktorn. Enligt Gummesson E (2002: 3) krävs en djupare förståelse för CRM och relationsmarknadsföring för att förstå hur ROR kan användas som analysinstrument med beaktande på relationers värde. Gummesson E (2002: 3) definierar CRM på följande sätt: CRM is the values and strategies of relationship marketing with particular emphasis on customer relationships turned into practical application. Gummesson (2004: 139) poängterar nätverkets betydelse vid implementering av och fokuseringen på CRM. Nätverkskontexten inkluderar omgivningen, dvs. konkurrenter, andra aktörer, marknadsfluktuationer osv. CRM fokuserar i sin tur på själva relationerna. Företaget Amazon.com som på bara fem år blivit den största Internetbaserade bokhandeln är ett nätverksbaserat företag, dvs. inte ett produktbaserat företag även om böcker är huvudprodukten. Företagets viktigaste resurs är dess nätverk av relationer till kunder samt till förlag, författare, investerare och media. Gummesson lyfter fram exemplet för att belysa hur relativt små företag kan växa genom välfungerande nätverk. Amazon.com har således knutit ihop CRM med nätverket. Relationer kan också ses i förhållande till tiden, kortsiktiga och långsiktiga. Kortsiktiga relationer är vanligare vid engångsköp, one-off, som inte kräver fortgående relationer efter själva transaktionen, medan långsiktiga relationer kännetecknas för fortsatta transaktioner och after sales (fortgående uppföljning). (Hougaard & Bjerre 2002: ) Storbacka och Lehtinen (2000: 111) skriver att det är svårt att direkt mäta avkastningen på långsiktiga, och ofta komplexa relationer. Lönsamheten vid enskilda transaktioner är mindre komplex och därmed lättare att mäta. För att fokusera på de långsiktiga relationerna och dess lönsamhet kan man se närmare på ett antal faktorer som bör beaktas vid val av relationsstrategi. Välfungerande relationer innebär lägre marknadsföringskostnader, samtidigt krävs det mindre resurser att utveckla och göra befintliga relationer mera lönsamma

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð IN BUSINESS MARKETS JAMES C. ANDERSSON, JAMES A. NARUS, & WOUTER VAN ROSSUMIN PERNILLA KLIPPBERG, REBECCA HELANDER, ELINA ANDERSSON, JASMINE EL-NAWAJHAH Inledning Företag påstår

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Blue Ocean Strategy. Blue Oceans vs Red Oceans. Skapelse av Blue Oceans. Artikelförfattare: W. Chan Kim & Renée Mauborgne

Blue Ocean Strategy. Blue Oceans vs Red Oceans. Skapelse av Blue Oceans. Artikelförfattare: W. Chan Kim & Renée Mauborgne Blue Ocean Strategy Artikelförfattare: W. Chan Kim & Renée Mauborgne Artikeln belyser två olika marknadstillstånd som företag strävar efter att etablera sig inom. Dessa kallar författarna för Red Ocean

Läs mer

5. Övningen Försäljning, marknadsföring och bemötandet av kunden. TU-A1200 Grundkurs i produktionsekonomi

5. Övningen Försäljning, marknadsföring och bemötandet av kunden. TU-A1200 Grundkurs i produktionsekonomi 5. Övningen Försäljning, marknadsföring och bemötandet av kunden TU-A1200 Grundkurs i produktionsekonomi Övningarnas innehåll 6. Analyser och framtid Harjoitusty ö 5. Försäljning, marknadsföring och kundens

Läs mer

MARKNADSFÖRING. Industriellmarknadsföring B2B Marknadsföring Peter Magnusson

MARKNADSFÖRING. Industriellmarknadsföring B2B Marknadsföring Peter Magnusson MARKNADSFÖRING Industriellmarknadsföring B2B Marknadsföring Peter Magnusson Universitetslektor Centrum för Tjänsteforskning 054-700 21 32 E-post: peter.magnusson@kau.se 8 9 Peter Magnusson B2B Marketing

Läs mer

Individuellt PM3 Metod del I

Individuellt PM3 Metod del I Individuellt PM3 Metod del I Företagsekonomiska Institutionen Stefan Loå A. Utifrån kurslitteraturen diskutera de två grundläggande ontologiska synsätten och deras kopplingar till epistemologi och metod.

Läs mer

Titel på examensarbetet. Dittnamn Efternamn. Examensarbete 2013 Programmet

Titel på examensarbetet. Dittnamn Efternamn. Examensarbete 2013 Programmet Titel på examensarbetet på två rader Dittnamn Efternamn Examensarbete 2013 Programmet Titel på examensarbetet på två rader English title on one row Dittnamn Efternamn Detta examensarbete är utfört vid

Läs mer

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Innehåll Vad är en bra uppsats? Söka, använda och refera till litteratur Insamling

Läs mer

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare?

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? 040-54 41 10 kontakt@bcms.se www.bcms.se BCMS Scandinavia, Annebergsgatan 15 B, 214 66 Malmö 1 Sammanfattning Varför är det

Läs mer

Sammanfattning. Inledning

Sammanfattning. Inledning Business relationship alignment: on the commensurability of value capture and mutuality in buyer and supplier exchange Andrew Cox Sammanfattning Inledning Artikeln syftar till att ge ytterligare klarhet

Läs mer

Strategiskt ledande är bra ledande

Strategiskt ledande är bra ledande Strategiskt ledande är bra ledande Ledarskap kan förstås på många olika sätt. Ett sätt att se på det är att uppfatta ledarskapet som ledarens förmåga att styra den energi som finns i organisationen så

Läs mer

Nadia Bednarek 2013-03-06 Politices Kandidat programmet 19920118-9280 LIU. Metod PM

Nadia Bednarek 2013-03-06 Politices Kandidat programmet 19920118-9280 LIU. Metod PM Metod PM Problem Om man tittar historiskt sätt så kan man se att Socialdemokraterna varit väldigt stora i Sverige under 1900 talet. På senare år har partiet fått minskade antal röster och det Moderata

Läs mer

Metoduppgift 4 - PM. Barnfattigdom i Linköpings kommun. 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet

Metoduppgift 4 - PM. Barnfattigdom i Linköpings kommun. 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet Metoduppgift 4 - PM Barnfattigdom i Linköpings kommun 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet Problem Barnfattigdom är ett allvarligt socialt problem

Läs mer

Sammanfattningsvis beror de största skillnaderna i prioriteringar och arbetssätt inom CRM främst på storlek på organisation och antal slutkunder.

Sammanfattningsvis beror de största skillnaderna i prioriteringar och arbetssätt inom CRM främst på storlek på organisation och antal slutkunder. Konceptet Customer Relationship Management (CRM) har funnits i decennier och idag är det allmänt känt att CRM har stor potential att effektivisera verksamheter och maximera intäkter. Trots denna vetskap

Läs mer

Kap 8: Marknadsföring genom rela5oner

Kap 8: Marknadsföring genom rela5oner Kap 8: Marknadsföring genom rela5oner I takt med a) tjänstenäringarna växt sedan 1990- talet och kvaliteten jämnats ut mellan olika företag har service och goda rela>oner blivit allt vik>gare som konkurrensverktyg.

Läs mer

Affärsmässig tjänstedesign och teknikutveckling, 7.5 hp Service Design and Business Models in an Engineering Context, 7.5 Credits

Affärsmässig tjänstedesign och teknikutveckling, 7.5 hp Service Design and Business Models in an Engineering Context, 7.5 Credits Thomas Mejtoft Affärsmässig tjänstedesign och teknikutveckling, 7.5 hp Service Design and Business Models in an Engineering Context, 7.5 Credits Uppgifter till träff om projekt- och affärsidé Skapa grupper

Läs mer

Uppsatsskrivning Rekommendationer från Avdelningen för Industriell Ekonomi.

Uppsatsskrivning Rekommendationer från Avdelningen för Industriell Ekonomi. Uppsatsskrivning Rekommendationer från Avdelningen för Industriell Ekonomi. Att skriva uppsats fordrar planering och struktur! I samband med uppsatsskrivning kan extra energi på tankar och motiv bakom

Läs mer

Från affärsmöjlighet till nytt företag: Vilka lyckas och varför?

Från affärsmöjlighet till nytt företag: Vilka lyckas och varför? Från affärsmöjlighet till nytt företag: Vilka lyckas och varför? Frédéric Delmar Handelshögskolan i Stockholm Mikael Samuelsson Internationella handelshögskolan i Jönköping Upplägg för idag 1. Bakgrund

Läs mer

Kvalitativ metod. Varför kvalitativ forskning?

Kvalitativ metod. Varför kvalitativ forskning? 06/04/16 Kvalitativ metod PIA HOVBRANDT, HÄLSOVETENSKAPER Varför kvalitativ forskning? För att studera mening Återge människors uppfattningar/åsikter om ett visst fenomen Täcker in de sammanhang som människor

Läs mer

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015 www.ljk.se Logga in Uppgift till idag Titta efter vilken strategi reklammakare jobbat efter i annonser och reklamfilmer. Ni som har marknadsföring i en

Läs mer

Att förbereda en finansieringsansökan hos banken

Att förbereda en finansieringsansökan hos banken Att förbereda en finansieringsansökan hos banken Sara Jonsson, Centrum för Bank och Finans, KTH sara.jonsson@infra.kth.se 07-11-14 1 Hur resonerar banken? Banker är inte riskkapitalister! Bankfinansiering

Läs mer

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice Del 1 Service börjar med relationer Förstklassig kundservice börjar med goda relationer. Här är nio sätt att stärka kundrelationer

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

10 tips för ökad försäljning

10 tips för ökad försäljning 10 tips för ökad försäljning Innehållsförteckning Tips 1 Kundvård...3 Tips 2 Vad har du egentligen på gång?...4 Tips 3 Ställ jobbiga frågor...5 Tips 4 När tiden inte räcker till...6 Tips 5 Låt kunden skriva

Läs mer

Business research methods, Bryman & Bell 2007

Business research methods, Bryman & Bell 2007 Business research methods, Bryman & Bell 2007 Introduktion Kapitlet behandlar analys av kvalitativ data och analysen beskrivs som komplex då kvalitativ data ofta består av en stor mängd ostrukturerad data

Läs mer

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen.

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. AFFÄRSPLAN En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Jag/vi och idén 2 Företagsägare och affärsidé 3

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Kvalitativa metoder II

Kvalitativa metoder II Kvalitativa metoder II Tillförlitlighet, trovärdighet, generalisering och etik Gunilla Eklund Rum F 625, e-mail: geklund@abo.fi/tel. 3247354 http://www.vasa.abo.fi/users/geklund Disposition för ett vetenskapligt

Läs mer

Sammanfattning av Developing Buyer-Seller Relationships av Dwyer, Schurr & Oh

Sammanfattning av Developing Buyer-Seller Relationships av Dwyer, Schurr & Oh Sammanfattning av Developing Buyer-Seller Relationships av Dwyer, Schurr & Oh Introduktion Författarna menar att teori och praktik inom marknadsföring tidigare har fokuserat på utbytet mellan köpare och

Läs mer

Sociala medier B2B. KunskapsAvenyn "kunskaps tisdagar" Peter Tilling 2011

Sociala medier B2B. KunskapsAvenyn kunskaps tisdagar Peter Tilling 2011 Sociala medier B2B KunskapsAvenyn "kunskaps tisdagar" Peter Tilling 2011 Peter Tilling konsult i SEMSEO SEMSEO hjälper SME företag hitta nya affärer Utbildar i e-handel, SEO, SEM, sociala medier Fd. rådgivare/konsult

Läs mer

5. Att fylla modell och indikatorer med innehåll hur fånga kvantitativa och kvalitativa data

5. Att fylla modell och indikatorer med innehåll hur fånga kvantitativa och kvalitativa data 5. Att fylla modell och indikatorer med innehåll hur fånga kvantitativa och kvalitativa data Inledning En bärande idé i Mälardalen Innovation Index (MII) är att innovationsdriven tillväxt skapas i ett

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Återkoppling från fredagens föreläsning Relationers betydelse för företag Kundens drivkrafter som drivkraft Värdenätverk, och industriella nätverk

Återkoppling från fredagens föreläsning Relationers betydelse för företag Kundens drivkrafter som drivkraft Värdenätverk, och industriella nätverk Återkoppling från fredagens föreläsning Relationers betydelse för företag Kundens drivkrafter som drivkraft Värdenätverk, och industriella nätverk Förändra kundens roll från aktiv till passiv. Kunden och

Läs mer

Källkritisk metod stora lathunden

Källkritisk metod stora lathunden Källkritisk metod stora lathunden Tryckt material, t ex böcker och tidningar, granskas noga innan det publiceras. På internet kan däremot alla enkelt publicera vad de önskar. Därför är det extra viktigt

Läs mer

CASE FOREST-PEDAGOGIK

CASE FOREST-PEDAGOGIK CASE FOREST-PEDAGOGIK INTRODUKTION Skogen är viktig för oss alla. Skogen har stora ekonomiska, ekologiska och sociala värden, som ska bevaras och utvecklas. Skogen är också bra för vår hälsa. Frågor kring

Läs mer

Policy för Miljö och hållbarhet

Policy för Miljö och hållbarhet Policy för Miljö och hållbarhet Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2017-04-25 116 Datum för fastställelse 2017-04-25 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Supply chain integration- Forskningsläget. Susanne Hertz, professor Internationella Handelshögskolan i Jönköping

Supply chain integration- Forskningsläget. Susanne Hertz, professor Internationella Handelshögskolan i Jönköping Supply chain integration- Forskningsläget Susanne Hertz, professor Internationella Handelshögskolan i Jönköping Integration Varför Vad menas Sätt att förändra integration Makt Hinder Vad händer och vad

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Kvalitativa metoder I: Intervju- och observationsuppgift

Kvalitativa metoder I: Intervju- och observationsuppgift 1 Kvalitativa metoder I: Intervju- och observationsuppgift Temat för övningen är ett pedagogiskt tema. Övningen skall bland medstuderande eller studerande vid fakulteten kartlägga hur ett antal (förslagsvis

Läs mer

De fem vanligaste säljutmaningarna

De fem vanligaste säljutmaningarna De fem vanligaste säljutmaningarna 1 Säljutmaningar De fem vanligaste säljutmaningarna och Smärta, Power, Vision, Värde och Kontroll. När sättet att sälja är ur fas med kundernas sätt att köpa eller när

Läs mer

Guide. Marketing Automation

Guide. Marketing Automation Guide Marketing Automation Oktober 2011 Vad är Marketing Automation? INNEHÅLL: 2: Vad är Marketing Automation? 2: Marketing Automation är INTE CRM 4: Att spåra och följa affärsmöjligheter leads 4: Varför

Läs mer

INTERAKTIVA WORKSHOPÖVNINGAR

INTERAKTIVA WORKSHOPÖVNINGAR INTERAKTIVA WORKSHOPÖVNINGAR INLEDNING INTERAKTION: SAMVERKAN, SAMSPEL ELLER ÖMSESIDIG PÅVERKAN? Vad betyder det att något är interaktivt? Det är lite av ett modeord och många vill använda det. Många gånger

Läs mer

RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN. Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg

RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN. Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg DIALOG Att skapa en dialog på webben är idag något av det viktigaste som finns då stora delar av vår kommunikation mellan

Läs mer

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Sociala medier Facebook Twitter Instagram Pinterest Avenyn, Peter Tilling 2013 www.semseo.se MÅLSÄTTNING

Läs mer

Kursens syfte. En introduktion till uppsatsskrivande och forskningsmetodik. Metodkurs. Egen uppsats. Seminariebehandling

Kursens syfte. En introduktion till uppsatsskrivande och forskningsmetodik. Metodkurs. Egen uppsats. Seminariebehandling Kursens syfte En introduktion till uppsatsskrivande och forskningsmetodik Metodkurs kurslitteratur, granska tidigare uppsatser Egen uppsats samla in, bearbeta och analysera litteratur och eget empiriskt

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

Nyckeln till framgång

Nyckeln till framgång Nyckeln till framgång 1 2 En liten bok om Industrilås värderingar att bära nära hjärtat. 3 När vi på Industrilås ville formulera vilka vi är och vad vi står för skapade vi begreppet En filosofi, många

Läs mer

NIVÅSKALA FÖR SPRÅKKUNSKAP OCH SPRÅKUTVECKLING, DET ANDRA INHEMSKA SPRÅKET OCH FRÄMMANDE SPRÅK

NIVÅSKALA FÖR SPRÅKKUNSKAP OCH SPRÅKUTVECKLING, DET ANDRA INHEMSKA SPRÅKET OCH FRÄMMANDE SPRÅK De första grunderna i språket, DET ANDRA INHEMSKA SPRÅKET OCH FRÄMMANDE SPRÅK A1.1 Eleven klarar sporadiskt av, med stöd av sin samtalspartner, några ofta återkommande och rutinmässiga kommunikationssituationer.

Läs mer

Bakgrund. Frågeställning

Bakgrund. Frågeställning Bakgrund Svenska kyrkan har under en längre tid förlorat fler och fler av sina medlemmar. Bara under förra året så gick 54 483 personer ur Svenska kyrkan. Samtidigt som antalet som aktivt väljer att gå

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group Gerdins Group Vision och värderingar i Gerdins Group I Gerdins Group utvecklar vi tillsammans Vi-känslan Denna folder har tillkommit för att förklara visioner, målsättningar och strategier inom Gerdins

Läs mer

Framsida På framsidan finns:

Framsida På framsidan finns: Framsida På framsidan finns: Rubriken på hela arbetet Namnet på den eller de som gjort arbetet Klass Någon form av datering, t.ex. datum för inlämning eller vilken termin och vilket år det är: HT 2010

Läs mer

Kvalitativ metodik. Varför. Vad är det? Vad är det? Varför och när använda? Hur gör man? För- och nackdelar?

Kvalitativ metodik. Varför. Vad är det? Vad är det? Varför och när använda? Hur gör man? För- och nackdelar? Kvalitativ metodik Vad är det? Varför och när använda? Hur gör man? För- och nackdelar? Mats Foldevi 2009 Varför Komplement ej konkurrent Överbrygga klyftan mellan vetenskaplig upptäckt och realiserande

Läs mer

NIVÅSKALA FÖR SPRÅKKUNSKAP OCH SPRÅKUTVECKLING,

NIVÅSKALA FÖR SPRÅKKUNSKAP OCH SPRÅKUTVECKLING, , Det andra inhemska språket och främmande språk, Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014 Kunskapsnivå A1.1 Eleven klarar sporadiskt av, med stöd av sin samtalspartner, några ofta

Läs mer

Decision Dynamics Beslutsstilsmodell. StyleView Komplexitetsmotivation 25 september 2009

Decision Dynamics Beslutsstilsmodell. StyleView Komplexitetsmotivation 25 september 2009 Decision Dynamics Beslutsstilsmodell StyleView 1983-2009 Decision Dynamics. Alla rättigheter förbehålles. www.decisiondynamics.se Decision Dynamics är ledande inom metoder och verktyg för strategisk personalutveckling

Läs mer

Mottagarmakt Kundinsikt 2014 SÅ VILL DINA KUNDER KOMMUNICERA

Mottagarmakt Kundinsikt 2014 SÅ VILL DINA KUNDER KOMMUNICERA Mottagarmakt Kundinsikt 2014 SÅ VILL DINA KUNDER KOMMUNICERA Om rapporten Denna rapport bygger på resultaten från två separata undersökningar om attityder till fysisk och elektronisk kommunikation. I PostNords

Läs mer

Pussel DISC/Morot Kombination

Pussel DISC/Morot Kombination Pussel DISC/Morot Kombination Kommunikation Exempel på agenda för första coaching mötet ID: 72955 Ensize International AB Analysdatum: 2012-06-14 Tid: 14 minuter Utskriftsdatum: 2013-09-23 Ensize International

Läs mer

I arbetet hanterar eleven flera procedurer och löser uppgifter av standardkaraktär med säkerhet, både utan och med digitala verktyg.

I arbetet hanterar eleven flera procedurer och löser uppgifter av standardkaraktär med säkerhet, både utan och med digitala verktyg. Kunskapskrav Ma 2a Namn: Gy Betyg E D Betyg C B Betyg A 1. Begrepp Eleven kan översiktligt beskriva innebörden av centrala begrepp med hjälp av några representationer samt översiktligt beskriva sambanden

Läs mer

Sammanfattning. Bakgrund

Sammanfattning. Bakgrund Sammanfattning I den här rapporten analyseras förutsättningarna för att offentlig upphandling ska fungera som ett mål- och kostnadseffektivt miljöpolitiskt styrmedel. I anslutning till detta diskuteras

Läs mer

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT Nyhetsbrev nr 5, 2014 OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT - När jag tänker på hur enkelt det är att bara vara till, lyssna på kunderna, att höra vad de säger och att hjälpa dem med det som de behöver

Läs mer

Sociala medier och uppdragsutbildning

Sociala medier och uppdragsutbildning Sociala medier och uppdragsutbildning Vad ska jag prata om? Utveckla dina affärer med sociala medier Vägen fram till en framgångsrik social media-strategi Uppdragsutbildning i sociala medier? Mål med föreläsningen?

Läs mer

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Fråga 1: Varför sökte du till programmet? Vad hoppades du på och vad behövde du? Blev rekommenderad av turistbyrån.

Läs mer

Probleminventering problemformulering - forskningsprocess Forskningsdesign. Eva-Carin Lindgren, docent i idrottsvetenskap

Probleminventering problemformulering - forskningsprocess Forskningsdesign. Eva-Carin Lindgren, docent i idrottsvetenskap Probleminventering problemformulering - forskningsprocess Forskningsdesign Eva-Carin Lindgren, docent i idrottsvetenskap Syfte med föreläsningen Problemformulering Forskningsdesign Forskningsprocessen

Läs mer

Mall för en kortare rapport/uppsats

Mall för en kortare rapport/uppsats Mall för en kortare rapport/uppsats Detta dokument beskriver vad som ska ingå i en kortare vetenskaplig rapport. Du kommer att skriva rapporter på denna form i ett antal kurser under din utbildning, t.ex.

Läs mer

Kreativitet som Konkurrensmedel

Kreativitet som Konkurrensmedel www.realize.se 1 Kreativitet som Konkurrensmedel Vi är på väg in i Idésamhället. Ord som kreativitet och innovation upprepas som ett mantra. Det är många som vill. Det är färre som kan. Realize AB är ett

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort

Läs mer

Producenten Administratör eller konstnär?

Producenten Administratör eller konstnär? Producenten Administratör eller konstnär? En rapport av Gustav Åvik Kulturverkstan KV08 Maj 2010 Bakgrund En fråga har snurrat runt i mitt huvud sen jag började Kulturverkstan, vill jag arbeta som teaterproducent?

Läs mer

Vägen mot affärsplanen

Vägen mot affärsplanen Vägen mot affärsplanen 1. Analys av affärsplan (Nocturnal Vision) 2. Ini:al affärsidé 3. Format för affärsplan 4. Iden:fiera de kri:ska resurser och partners som krävs för genomförandet av er affärsidé.

Läs mer

Vad innebär för dig att vara lycklig? Hur var det när du var lycklig, beskriv situationen? Hur kändes det när du var lycklig, sätt ord på det?

Vad innebär för dig att vara lycklig? Hur var det när du var lycklig, beskriv situationen? Hur kändes det när du var lycklig, sätt ord på det? Vad innebär för dig att vara lycklig? Hur var det när du var lycklig, beskriv situationen? Hur kändes det när du var lycklig, sätt ord på det? Finns det grader av lycka? ICF s 11 färdigheter Etik och

Läs mer

Statsvetenskap G02 Statsvetenskapliga metoder Metoduppgift

Statsvetenskap G02 Statsvetenskapliga metoder Metoduppgift METOD-PM PROBLEM Snabb förändring, total omdaning av en stat. Detta kan kallas revolution vilket förekommit i den politiska sfären så långt vi kan minnas. En av de stora totala omdaningarna av en stat

Läs mer

för att komma fram till resultat och slutsatser

för att komma fram till resultat och slutsatser för att komma fram till resultat och slutsatser Bearbetning & kvalitetssäkring 6:1 E. Bearbetning av materialet Analys och tolkning inleds med sortering och kodning av materialet 1) Kvalitativ hermeneutisk

Läs mer

Min syn på Optimal kommunikation i en PU-process

Min syn på Optimal kommunikation i en PU-process Min syn på Optimal kommunikation i en PU-process En essä i kursen Produktutveckling med formgivning, KN3060 Patrick Larsson, Mälardalens högskola, 2007-04-26 Inledning Kommunikation definieras som överföring

Läs mer

The Academy for Human Rights in Business

The Academy for Human Rights in Business The Academy for Human Rights in Business är en direkt respons på EU-krav, det svenska åttagande till John Ruggies ramverk för mänskliga rättigheter och den nya UK Bribery Act. Vi talar allt som oftast

Läs mer

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Kursplan Projektmetodik (2 KY-poäng) ha kunskap om vad ett projekt är och känna till varför och när projekt är en lämplig arbetsform vara medveten om vilka

Läs mer

Hitta kunder som frilansare

Hitta kunder som frilansare Hitta kunder som frilansare Hitta kunder som frilansare 4 Att livnära sig som frilansare, genom att ta långa- eller kortsiktiga uppdrag, är en allt vanligare arbetsform. På Billogram träffar vi många frilansare,

Läs mer

5. Analys. 5.1 System. Analys

5. Analys. 5.1 System. Analys 5. I analysen kommer vi att länka samman vårt teoriavsnitt med vår empiriska undersökning. en bygger på den uppställning som vi har använt oss av i empirin och kommer därför att delas upp i de fem områdena

Läs mer

Innehåll. Kreativitet en introduktion 7 Varför vara kreativ på jobbet? 8. Öka kreativiteten hur gör man det? 10 Människor 11 Miljö 19 Metod 25

Innehåll. Kreativitet en introduktion 7 Varför vara kreativ på jobbet? 8. Öka kreativiteten hur gör man det? 10 Människor 11 Miljö 19 Metod 25 Innehåll Förord 5 Kreativitet en introduktion 7 Varför vara kreativ på jobbet? 8 Öka kreativiteten hur gör man det? 10 Människor 11 Miljö 19 Metod 25 Kreativa möten 27 Idédiamanten en strukturerad metod

Läs mer

Presentationsteknik. Ökad försäljning Inspirerande ledarskap Starkare samarbeten

Presentationsteknik. Ökad försäljning Inspirerande ledarskap Starkare samarbeten Presentationsteknik Ökad försäljning Inspirerande ledarskap Starkare samarbeten Disposition för olika syften Målformulering Att planera en presentation utan att först sätta upp mål är som att kasta pil

Läs mer

Konflikter och konfliktlösning

Konflikter och konfliktlösning Konflikter och konfliktlösning Att möta konflikter Alla grupper kommer förr eller senare in i konflikter. Då får man lov att hantera dessa, vare sig man vill eller inte. Det finns naturligtvis inga patentlösningar

Läs mer

NATURVETENSKAPLIG SPETS INOM FÖRSÖKSVERKSAMHET MED RIKSREKRYTERANDE GYMNASIAL SPETSUTBILDNING

NATURVETENSKAPLIG SPETS INOM FÖRSÖKSVERKSAMHET MED RIKSREKRYTERANDE GYMNASIAL SPETSUTBILDNING NATURVETENSKAPLIG SPETS INOM FÖRSÖKSVERKSAMHET MED RIKSREKRYTERANDE GYMNASIAL SPETSUTBILDNING Ämnet naturvetenskaplig spets inom försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning förbereder

Läs mer

Studentsynpunkter? Vad menas med IT i organisationer. Moderna affärsstrategier. Beskriva organisationer ur olika perspektiv.

Studentsynpunkter? Vad menas med IT i organisationer. Moderna affärsstrategier. Beskriva organisationer ur olika perspektiv. Moderna affärsstrategier Beskriva organisationer ur olika perspektiv F2 Vad menas med IT i organisationer IT i organisation Vad är en organisation? Vad menas med perspektivet IT i organisationer? Studentsynpunkter?

Läs mer

Inköp & Försäljning. Björn Oskarsson Jakob Rehme. Linköpings universitet

Inköp & Försäljning. Björn Oskarsson Jakob Rehme. Linköpings universitet Modul 3 Inköp & Försäljning Björn Oskarsson Jakob Rehme Så här ser modulen ut Ons Tor Fre Lör Sön Mån Tis Ons Tor Fre Lör Sön Mån 16-nov 17-nov 18-nov 19-nov 20-nov 21-nov 22-nov 23-nov 24-nov 25-nov 26-nov

Läs mer

Artikel 2. Business relationships alignment: on the commensurability of value capture and mutuality in buyer and supplier exchange (Cox, 2004)

Artikel 2. Business relationships alignment: on the commensurability of value capture and mutuality in buyer and supplier exchange (Cox, 2004) Industriell marknadsföring & Supply Chain Management, 722A29 Seminarium 2013-11- 22 Grupp 10: Åsa Andersson, Johanna Byström, Emelie Frejd och Hanna Prosén Artikel 2. Business relationships alignment:

Läs mer

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24 Namn Företag AFFÄRSPLAN Adress Telefon E-post Hemsida Affärsplan 2010.08.24 1 Sara Isaksson Pär Olofsson Innehåll AFFÄRSIDÉ 3 VISION, MÅL OCH STRATEGI 5 VERKSAMHET 7 KUND 8 KONKURRENTER 9 MARKNADSFÖRING

Läs mer

Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem

Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem En rapport från PersonligEffektivitet.com Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Önskelistan... 4 Misstag #2: Parkinsons lag... 7 Misstag

Läs mer

Concept Selection Chaper 7

Concept Selection Chaper 7 Akademin för Innovation, Design och Teknik Concept Selection Chaper 7 KPP306 Produkt och processutveckling Grupp 2 Johannes Carlem Daniel Nordin Tommie Olsson 2012 02 28 Handledare: Rolf Lövgren Inledning

Läs mer

KAM-utbildning Key Account Management

KAM-utbildning Key Account Management KAM-utbildning Key Account Management Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter

Läs mer

Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region

Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region Få din idé utvärderad av Produktledens experter Har du kommit på en ny innovativ idé, som många kunde ha

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

Föreläsning 2: Datainsamling - Observation, enkät, intervju. Att läsa: Kapitel 7 i Rogers et al.: Interaction design

Föreläsning 2: Datainsamling - Observation, enkät, intervju. Att läsa: Kapitel 7 i Rogers et al.: Interaction design Föreläsning 2: Datainsamling - Observation, enkät, intervju Att läsa: Kapitel 7 i Rogers et al.: Interaction design Stjärnmodellen Analys Utvärdering Implementation Prototyper Krav Design 100326 Datainsamling

Läs mer

Coachning av mikroföretag inom livsmedelsbranschen som samarbetspartner för dagligvaruhandeln

Coachning av mikroföretag inom livsmedelsbranschen som samarbetspartner för dagligvaruhandeln Coachning av mikroföretag inom livsmedelsbranschen som samarbetspartner för dagligvaruhandeln Projektetsbakgrund Handeln kan samarbeta med leverantörer av alla storlekar. Man ska emellertid kunna dra nytta

Läs mer

Eftersom det är kring.se vi främst diskuterar är det viktigt att vi kommer ihåg vad IIS är och varför de existerar.

Eftersom det är kring.se vi främst diskuterar är det viktigt att vi kommer ihåg vad IIS är och varför de existerar. Manuskript Internetdagarna 2006 Stefan Görling 1. Introbild Forskare KTH. Forskar kring innovation & entreprenörsskap. I samband med att jag studerade omoraliska entreprenörer på nätet, som tjänade pengar

Läs mer

Centralt innehåll årskurs 7-9

Centralt innehåll årskurs 7-9 SVENSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att

Läs mer

Är outsourcing ett bra alternativ? En guide till att ta beslut om man ska outsourca sin kundservice eller inte. www.omnisale.se info@omnisale.

Är outsourcing ett bra alternativ? En guide till att ta beslut om man ska outsourca sin kundservice eller inte. www.omnisale.se info@omnisale. Är outsourcing ett bra alternativ? En guide till att ta beslut om man ska outsourca sin kundservice eller inte En värld i snabb förändring. Det finns just nu en trend att man ska outsourca så många stödfunktioner

Läs mer

ALLMÄN BESKRIVNING AV LÄROÄMNET ENGELSKA I ÅRSKURSERNA 4-6

ALLMÄN BESKRIVNING AV LÄROÄMNET ENGELSKA I ÅRSKURSERNA 4-6 ALLMÄN BESKRIVNING AV LÄROÄMNET ENGELSKA I ÅRSKURSERNA 4-6 Läroämnets uppdrag Språk är en förutsättning för lärande och tänkande. Språket är närvarande i all verksamhet i skolan och alla lärare är språklärare.

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Att påverka efterfrågan. Kännetecken Industriell MF 2. Marknadsanalys producent. Kännetecken Industriell MF 1

Att påverka efterfrågan. Kännetecken Industriell MF 2. Marknadsanalys producent. Kännetecken Industriell MF 1 Att påverka efterfrågan Fem synsätt på företagets relation till marknaden: Produktionsorientering Produktorientering Försäljningsorientering Marknadsföringsorientering Samhällsorientering Massmarknadsföring

Läs mer