Effekten av personliga referenser i affärsnätverk

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Effekten av personliga referenser i affärsnätverk"

Transkript

1 Effekten av personliga referenser i affärsnätverk Mikael Klåvus Institutionen för marknadsföring Svenska Handelshögskolan Vasa 2010

2 SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN Institution: Marknadsföring Författare: Mikael Klåvus Arbetets art: Avhandling Avhandling Datum: Avhandlingens rubrik: Effekten av personliga referenser i affärsnätverk Sammandrag: Avhandlingens syfte är att undersöka effekten av personliga referenser i affärsnätverk. Med effekt avses företagens möjlighet att skapa nya, lönsamma, kundrelationer med hjälp av personliga referenser. Effekten undersöks utgående från tre komponenter; sänka kostnaderna vid sökandet av nya kunder, minska risken att satsa på fel kund och hitta kunder som är lönsamma för företaget. Lönsamhet syftar i sin tur på rent ekonomiskt lönsamma kunder, kunder som är drivande aktörer, bidrar till nytt kunnande samt fungerar som referenskunder. Studien strävar således till att belysa huruvida personliga referenser är en resurs för företag. För att uppnå syftet med avhandlingen har en kvalitativ ansats valts. Valet av forskningsansats grundar sig på att problemet kräver ingående kunskap. Den här kunskapen har samlasts in genom personliga intervjuer med personer som har erfarenhet och kunskap av marknadsföring och försäljning. För att få tillgång (access) till informanter som uppfyller kriterierna har personer med anknytning till företagen UpCode Ltd och BNI Finland Oy valts. Avhandlingens första del utgörs av förförståelsen. Min förförståelse redogörs för i de tre första kapitlen och det empiriska områdets förförståelse diskuteras i kapitel 4. Den teoretiska referensramens byggs upp utgående från påståendet att alla företag verkar i någon form av nätverk. Uttrycket No company can be an island (Ford et al. 1998: 14) kan sägas sammanfatta grundidén för avhandlingen väl. Teorin diskuteras i två kapitel där den första delen behandlar affärsrelationer och företagsnätverk. Den andra delen fokuserar på affärsrelationens stadier. Begreppet personliga referenser är ständigt återkommande och det avser i korthet information, i form av en rekommendation, om en möjlig affär. Det femte kapitlet, den empiriska undersökningens resultat, genererade en djupare förståelse av problemet. Kraften i personliga referenser ligger i att en tredje part utfört ett betydande grundarbete. Personliga referenser möjliggör en snabbare övergång från affärsrelationernas skapande fas till utvecklingsfasen. De ger också en indikation på en kunds behov. Det här innebär att leverantören inte behöver satsa tid på att identifiera problem eller behov. Information är alltid en viktig tillgång, personliga referenser generar information och utgör därmed en viktig resurs för företag. Effekten av personliga referenser kan hänföras till kostnadsinbesparingar i form av färre möten och resurssnålare tillvägagångssätt för at driva igenom en affär. Nyckelord: Personliga referenser, effekt, lönsamhet, information, tid

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING Problemdiskussion Syfte Avgränsning Metod Undersökningens sammanhang UpCode Ltd Mobile Access & Interaction BNI Nätverk för affärer Vad menas med personliga referenser exempel Avhandlingens uppläggning AFFÄRSRELATIONER OCH FÖRETAGSNÄTVERK CRM CRM och affärsrelationer ROR Personliga referenser Personliga referenser, tips och leads Relationer ur kundens synvinkel Värdet av leverantörsrelationer Outsourcing Att få ut det mesta av leverantörsrelationer Olika typer av nätverk Sociala nätverk Leverantörs- och distributionsnätverk AFFÄRSRELATIONENS STADIER Att skapa relationer Verktyg för kontaktskapande Nätverkande Word-of-mouth & viral marknadsföring Risker och konflikter Att utveckla relationer Bindningar Intellektuellt och socialt kapital... 33

4 Kommunikation en del av det sociala kapitalet Att avsluta relationer Sammanfattning av teorin UNDERSÖKNINGENS UPPLÄGGNING OCH GENOMFÖRANDE Förförståelse och access Kvalitativ insamlingsmetod Konsten att lyssna Urval och förberedelse Intervjun och intervjuguiden Utskrift av det genererade materialet DEN EMPIRISKA UNDERSÖKNINGENS RESULTAT CRM och personliga referenser Respondenternas erfarenhet och arbetsuppgift Affärer Referenser Analys av CRM och personliga relationer Att skapa relationer Konkurrenskraft Att få personliga referenser Minskad risk Nätverkande Analys av att skapa relationer Verktyg för kontaktskapande Word-of-mouth och Personliga referenser Att utveckla relationer Lönsam Utveckling Nackdelar Analys av att utveckla relationer Effekten av personliga referenser Analys och resultat av personliga referenser Betydande upptäckter STUDIENS VÄRDE Validitet... 72

5 6.2. Reliabilitet Generaliserbarhet SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER Förslag till fortsatt forskning Slutord KÄLLFÖRTECKNING INTERVJUGUIDE Bilagor Bilaga 1 Intervjuguide FIGURER Figur 1 Referenser Figur 2 Relationsstyrka Figur 3 Bindningar Figur 4: Lönsamhet och effekt av personliga referenser Figur 5: Lönsamhet och effekten av personliga referenser Figur 6: Studiens resultat... 71

6 1 1 INLEDNING Mitt intresse för och därav idén om att undersöka verktyg för att skapa och utveckla lönsamma kundrelationer uppstod i samband med min praktik i Kina sommaren I Kina kom jag i kontakt med begreppet Guanxi som syftar till personliga kontakter och personliga relationer, ett begrepp som varit en del av den kinesiska affärskulturen i hundratals år. Idag har Guanxi blivit ett koncept som många västerländska affärsmän förknippar med förståelse, förtroende och personlig kunskap ( BBC News 2005 ). Futrell (1999: 219) är inne på samma område när han skriver att nätverkande och därmed personliga referenser kan vara det mest effektiva sättet att hitta nya prospekt. Det beror på att människor tenderar att vilja göra affärer med personer de redan känner. Han uttrycker sig på följande sätt: The days of the one-shot salesperson are over; the name of the game today is relationship building. (Futrell 1999: 219) Den accelererande utvecklingen av komplex teknologi, global marknad och hård konkurrens har lett till att företag måste hitta nya sätt att profilera sig och ligga steget före konkurrenterna. I en kunskapsbaserad ekonomi är förmågan att kunna erhålla och absorbera information, kunna använda den för att ta fram nya produkter, och undersöka sätt att göra affärer på en förutsättning för att klara sig på marknaden. För att kunna göra det här måste företag ha förmågan att skapa och stärka banden till andra företag och organisationer. (Capo-Vicedo Josep, Capo- Vicedo Jordi, Exposito-Langa & Tomas-Miquel 2008: 1 2) De här omständigheterna gav mig idén att inkludera affärsnätverket BNI i undersökningen. Avhandlingen fokuserar också på företaget UpCode Ltd. BNI (Business Network International) kommer att fungera som ett forum för att undersöka hur och om personliga referenser skapar mer affärer för företag. Grundstenen i en affärsrelation är behovet av transaktioner mellan parterna. För att realisera transaktionen krävs personlig kunskap och personliga kontakter. (Hougaard & Bjerre 2002: ). Håkansson & Snehota (1995:6) beskriver relationer som komplexa processer som skapas, utvecklas och förändras över tiden. Det krävs med andra ord en hel del förståelse bland parterna. Halinen

7 2 (1994:13) säger i sin tur att affärsrelationer är ett sätt för företag på B2Bmarknaden (business to business/mellan företag) att bygga upp och organisera sina transaktioner. Långsiktiga transaktioner är alltså ett sätt för företag att bygga upp ett förtroende och trygga sina leveranser mellan kund och leverantör. Förståelse, förtroende och kunnande kan sägas vara återkommande begrepp under temat affärsrelationer, de är således en riktlinje i undersökningen även om själva begreppen direkt inte används. De generella fördelar leverantörer kan nå genom goda relationer till köparna är rationaliseringsmöjligheter och ökad effektivitet i försäljningen. Härtill kommer kreativ och förbättrad produktutveckling till följd av köparens önskemål och behov, som inte sällan är en stor fördel för leverantörer. (Hougaard & Bjerre 2002: ) De fördelar goda relationer ger gäller såväl leverantörer som kundföretag. Kunden drar nytta av lägre transaktionskostnader, effektivare och mindre tidskrävande inköpsprocesser och leveranser. Kostnaderna för forskning och utveckling blir även lägre i de fall då underleverantören kan utnyttja de skalfördelar som uppstår om det finns flera kunder att sälja till. (Ford, Berthon, Brown, Gadde, Håkansson, Naudé, Ritter, Snehota 2003: ) 1.1. Problemdiskussion Utgångspunkten i det här sammanhanget är att alla företag verkar i någon form av nätverk och därmed har någon form av affärsrelationer. Det behöver inte nödvändigtvis vara ett uttalat befintligt nätverk med klara strukturer, det kan vara en leverantör eller kund som utgör utgångspunkten i nätverket. Beroende på företagstyp, bransch och struktur kan affärsrelationerna variera med avseende på nätverkets omfattning, det vill säga antalet kunder, leverantörer och samarbetspartner. Det finns många sätt att etablera kontakter till nya samarbetsparter. Det kan ske genom personliga kontakter, offertförfrågning, gott rykte, referenser eller något annat som bidrar till att hitta nya kunder. (Tanner & Chonko 1995:257). Ett problem som många stöter på är huruvida kundens målsättning passar ihop med

8 3 leverantörens. En av huvudfrågorna för undersökningen aktualiseras här, dvs. hur ett företag genom sitt nätverk kan nå ut till nya potentiellt lönsamma kunder? Begreppet potentiellt lönsamma kunder leder till en annan frågeställning. Kan ett företag i förväg veta huruvida en kund är lönsam innan ett samarbete inleds? Det kan ta månader, till och med år, innan den första konkreta affären fås till stånd. Om det över huvud taget blir någon affär. Frågeställningen behöver kanske formuleras om en aning. Det är kanske bättre att ställa frågan om företag genom sitt befintliga nätverk har större möjligheter att hitta kunder till lägre kostnader för företaget. I flertalet fall kan det för företag vara svårt att veta vilka kunder det lönar sig att satsa resurser på, trots kundanalyser och andra undersökningar. Genom ännu en omformulering av frågeställningen fås då; kan ett företag effektivera sitt sätt att närma sig nya kunder med hjälp av sitt nätverk? Effektivera syftar här till att sänka kostnaderna vid sökandet av nya kunder, minska risken att satsa på fel kund (som visar sig vara olönsam efter en tid), och i stället hitta kunder som är lönsamma för företaget. Lönsamma kunder innebär inte enbart lönsamma rent ekonomiskt. En kund kan också fungera som en referenskund, bidra till nytt kunnande för företaget och vara en drivande aktör (Futrell 1999: 300). UpCode är verksamt i en bransch som kännetecknas av en snabb och ständig utveckling. Hur definieras lönsamma kunder hos UpCode? Min uppfattning är att UpCode tar till sig kunskap från det existerande nätverket för att bland annat lättare kunna analysera behovet hos enskilda kunder och framförallt tillvägagångssätt vid skapandet och utvecklandet av affärsrelationerna. Futrell (1999:220) menar att personliga referenser är ett effektivt hjälpmedel för att skapa nya kundkontakter. Kan man genom det påståendet dra slutsatsen att företag genom sina nätverk har tillgång till ett stort antal personliga referenser som i sin tur bidrar till att hitta nya kunder? Fungerar företagets nätverk som ett filter när det gäller att hitta rätta kunder som har potential att bli lönsamma för ett specifikt företag? Huvudfrågan för undersökningen lyder; hur effektiva personliga referenser är för företag? Med personlig referens avses här när ett företag eller person i en organisation förbereder en kontakt till ett tredje företag. Med effekt avses återigen sänkta kostnader vid sökandet av nya kunder, minska risken att

9 4 satsa på fel kund och i stället hitta kunder som är lönsamma för företaget. Figur 1 illustrerar frågeställningen, dvs. lönar det sig för företag att gå via en personlig referens (ett tredje företag/part) eller kontakta företaget direkt och är detta mera kostnadseffektivt? Den tredje parten behöver inte vara ett företag, det kan likväl vara en organisation eller person. Figur 1 Referenser Syfte Syftet med arbetet är att undersöka och analysera om företag kan använda affärsrelationer, personliga referenser, i sitt omgivande nätverk för att nå ut till nya potentiellt lönsamma kunder. Vidare är syftet att undersöka huruvida det är mera kostnadseffektivt för företag att använda sig av personliga referenser som metod för att skapa och utveckla nya kundrelationer, dvs. effekten Avgränsning Den empiriska undersökningen avgränsas till att undersöka effekten av personliga referenser med utgångspunkt i UpCodes nätverk. BNI tas också med i

10 5 undersökningen för att få tillgång till personer med erfarenhet av försäljning och mera specifikt personliga referenser Metod Världen kan ses genom två förhållningssätt: positivistiskt eller hermeneutiskt. Positivismen bygger på empirisk/naturvetenskaplig tradition och namngavs av dess stora förespråkare Auguste Comte under 1800-talet (Patel, 1991: 5 8). Positivismen baseras på den galileiska världsbilden där människa ses som ett ting bland andra. Hermeneutiken bygger i sin tur på aristotelisk världsbild som innebär att varje människa är unik med en egen syn på världen. (Helenius 1990: ) Patel (1991: 5-8) skriver att forskning med utgångspunkt i hermeneutisk ontologi går ut på att studera, tolka och försöka förstå världen utgående från forskarens förförståelse. Det kvalitativa forskningsperspektivet baseras på hermeneutikens principer, medan det kvantitativa forskningsperspektivet utgår från positivismens principer. (Helenius, 1990: 211, ) Såväl kvalitativ som kvantitativ forskning utgår från objektivitet, vilket innebär att de slutsatser som dras och de ställningstaganden som görs grundas på saklig och objektiv argumentation. (Olson & Sörensen 2007: 32, 63) Björk (1994: 2, 6) menar att den kvalitativa forskaren strävar efter att förstå ett fenomen, medan den kvantitativa forskaren strävar efter att förklara och mäta det han undersökt. Valet av forskningsansats grundar sig på att problemet kräver ingående kunskap, kunskap som fås genom en viss förförståelse. Förförståelsen utvecklas efterhand till ny förståelse under intervjuerna och analysen. Problemet är också av sådan natur att det skulle vara svårt att sammanställa frågor och påståenden till en enkät. En kvantitativ metod är enligt Eneroth (1984: 9) inte konstruerad för att fånga en företeelse, det kan också vara svårt att i förhand veta vad eller vilka kvaliteter som är intressanta att mäta kvantitativt. Med hänvisning till dessa motiveringar väljer jag en kvalitativ ansats. Kvalitativ forskning innebär att forskaren är subjektiv, ser problemet inifrån. Detta innebär att forskaren sätter sig in i fenomenet, detta innebär ofta också att forskaren har en långvarig och öppen kontakt med informanten.

11 6 Frågeställningarna fördjupas successivt under intervjun/intervjuerna där resultaten grundar sig på ett litet antal individer och ett stort antal variabler. (Olson & Sörensen 2007: 13 14) Helenius (1990: 74 76) nämner den hermeneutiska cirkeln där forskaren i undersökningssituationen har en viss förförståelse och utgående från det tolkar företeelsen och utvecklar en ny förförståelse som i sin tur utgör förförståelsen vid nästa undersökning. Kvalitativa forskningsmetoder syftar på forskningsproceduren som ger beskrivande data från informanten, i form av talade eller skrivna ord samt genom observationer. Utgående från den insamlade informationen sammanställer forskaren teorier, d.v.s. han tillämpar en induktiv slutledning. (Olson & Sörensen 2007: 65) Det empiriska materialet i arbetet kommer att framställas genom delvis strukturerade samtal med informanten. Närmare diskussion och beskrivning av själva undersökningen redogörs för i undersökningens genomförande och upplägg. Här redogörs dock för några aspekter vid intervjusituationer. En strukturerad intervju kännetecknas av att frågorna är formulerade för att uppfattas på ett likartat sätt oberoende av vem som intervjuas. En låg grad av strukturering innebär i sin tur att de intervjuade har möjlighet att tolka frågorna fritt beroende på erfarenheter, värderingar, önskningar osv. En standardiserad intervju innebär att intervjuaren inte har möjlighet att variera situationen från en intervju till en annan. Under själva intervjun kan följdfrågor, givna meningar och påståenden ge mera specifik kunskap genom att få fram information som annars är svår att nå. Man ska också lyssna till mellan-raderna-budskapet och därefter skicka tillbaka en följdfråga för att genast få bekräftelse. (Olsson & Sörensen 2007: 81) 1.5. Undersökningens sammanhang En undersökning består av ett antal skeden, och för att kunna genomföra undersökningsprocessen bör även ett antal kriterier fastställas. I det första skedet fastställs kriterier för valet av företag. Företaget bör vara medelstort med ett befintligt nätverk av affärsrelationer. Detta för att kunna undersöka och intervjua personer med fokus på marknadsföring och försäljning. Ett litet företag kunde medföra en del begränsningar eftersom det nödvändigtvis inte ger tillgång till

12 7 personer med den kunskap/erfarenhet som behövs för undersökningen. Stora företag däremot har ofta stora nätverk, men det kan vara svårare att få tag i (access) till de personer som har den nödvändiga informationen. En väsentlig del i valet av UpCode är att jag själv arbetar i företaget och har därmed upptäckt behovet av att undersöka vilka möjligheter personliga referenser erbjuder. Det här ger samtidigt unik access till informanterna, dvs. den första kontakten är redan etablerad när undersökningen inleds. En viktig aspekt att beakta är huruvida informationen som informanterna ger är objektiv. Det här diskuteras mera ingående i kapitlet om undersökningens validitet och reliabilitet men bör nämnas kort redan nu. Utgångspunkten är att det som är bra för företaget är bra för företagets representanter och därmed torde det ligga i informanternas intresse att förse företaget med riktig information UpCode Ltd Mobile Access & Interaction Det här arbetet fokuserar på UpCode Ltd. och företagets nätverk och relationer utgör basen för undersökningen. UpCodes affärsverksamhet baseras på systemet MAI, Mobile Access & Interaction, och använder sig av mobila apparater (exempelvis mobiltelefoner) för att genom kodläsning (2D datamatris, QR-kod, 1D streckkod eller färgkod) möjliggöra interaktion (TV, tryckt material, ljud, utomhusreklam) med uppdaterad information på nätet. UpCodes verksamhet styrs från huvudkontoren i Finland (Vasa och Helsingfors) samt från, Sao Paulo, Buenos Aires, Los Angeles och London. UpCode har dessutom officiell representation i over 40 länder. (UpCode 2009) UpCodes optiska läsare bygger på att nå (access) information genom att skanna en 2d-kod som enkelt utryckt baseras på 1d streckkoder (sådan som kan ses på de flesta förpackningar). Affärsidén bygger på att skapa mobilbaserade system inom exempelvis logistik, reklam eller tryckprodukter. Koden fungerar som en nyckel till det nätbaserade systemet. UpCode-programmet finns i olika versioner, en fri version som alla kan ladda ner samt skräddarsydda versioner som innebär att endast personer med behörighet når informationen eller systemet bakom koden.

13 8 Den skräddarsydda mjukvaran används oftast internt i företag som vill begränsa åtkomsten till systemet BNI Nätverk för affärer BNI är ett affärsnätverk med mer än företagsmedlemmar fördelade på 45 länder. BNI är idag världens största organisation för affärer genom personliga rekommendationer och referenser. Nätverket är uppbyggt av lokala grupper med medlemmar från olika branscher. Medlemmarna träffas en gång i veckan till ett 90 minuters frukostmöte. Mötet följer en noggrann struktur och leds av en ordförande enligt en under 25 år utarbetad agenda. Varje medlem har under mötet möjlighet att hålla en 60 sekunders presentation som kan inkludera en specifik sökning efter ett företag eller person inom en organisation. Om någon i gruppen känner personen kan han rekommendera medlemmen för att på så sätt fungera som en referens. Det finns idag över 200 grupper i Skandinavien med ett totalt medlemsantal på (BNI 2009) Vad menas med personliga referenser exempel Tankegångarna kring personliga referenser blir lätt invecklade och inte alla gånger fullständigt klart för läsaren. För att underlätta och förmedla min bild av personliga referenser och vad som egentligen avses med dem i denna avhandling ges här två exempel. Exemplen går inte in på detaljer om involverade parter eller de affärer som följde därefter, tanken är som sagt att visa hur personliga referenser kan fungera i praktiken. Det första exemplet utgår från UpCode och hur en tredje part, i det här fallet en privatperson, rekommenderade en av företagets nyutvecklade produkter till ett relativt stort fastighetsbolag. Personen i fråga hade utfört en artighetsvisit på UpCode, blivit introducerad till företagets produkter och dess möjligheter. Det är vikigt att påpeka att visiten var en ren artighetsvisit och att inga baktankar förelåg att personen senare skulle tala gott om företaget. De flesta företag strävar visserligen till att ta emot alla personer, företag, grupper mm. och ge en positiv bild för att den besökande parten senare, förhoppningsvis, sprider positiv word-of-

14 9 mouth. Man kan se det som en del av en imageskapande process. I UpCode fallet visade det sig senare att personen satt i styrelsen för ett större fastighetsbolag där denne hade bett VD:n kontakta UpCode för mera information om produkten. Inom en vecka kom således VD:n, servicechefen och utvecklingschefen till kontoret för att bekanta sig med företaget och produkten. Företaget begärde en offert, och i skrivande stund väntar UpCode på svar angående förslaget. Budskapet med denna korta historia är att beskriva hur personliga referenser kan fungera, oberoende av om det i UpCode fallet leder till affär eller inte är det själva konceptet med att bli rekommenderad av en tredje part som är det väsentliga. Man kunde också uttrycka det som att företaget blir upplyft, dvs. det är en objektiv person som skryter om företaget, vilket i många fall borde vara effektivare är t.ex. reklam som företaget själv utformar. Detta är dock en del av undersökningen i arbetet och det återstår att se hur effektiva personliga referenser är. En annan intressant berättelse, som också övertygade mig om att denna studie är relevant, innefattar en duktig konstnär. De var av en ren slump jag hörde konstnären berätta om hur han i sin ateljé en dag hade haft besök av en för konstnären okänd medelålders kvinna. Invid ateljén hade konstnären en rosenträdgård och kvinnan hade vänligt bett om att få ta med sig en bukett rosor för att lägga på sin mammas grav. Kvinnan fick ett knippe rosor. Ett halvt år senare blev konstnären kontaktad av samma kvinna som då ville ha sin man porträtterad. Han ville få ett porträtt målat i egenskap av VD för ett börslistat bolag. Den här historien ska inte tolkas fel, avsikten är inte att skönmåla effekten av personliga referenser. Tanken är helt enkelt att på ett enkelt sätt avspegla vad som i denna studie avses med personliga referenser Avhandlingens uppläggning Så här långt i arbetet har bakgrunden till och betydelsen av professionella affärsrelationer diskuterats. Det inledande kapitlet inkluderade även problemdiskussion, syfte, avgränsning samt en inledande diskussion till metodiken. Dessutom har undersökningens sammanhang samt motiveringen till val av företag presenterats. Kapitel två och tre fungerar som en förberedande

15 10 process inför den empiriska undersökningen, kapitlen ger samtidigt läsaren en inblick i begreppet affärsrelationer. Kapitel fyra tar upp den förförståelse som undersökningen utgår ifrån, tillgång till informanter, access, samt kvalitativ intervju som insamlingsmetod. Kapitlet innehåller också en beskrivning av hur urval och analys av det genererade materialet genomförts. I kapitel fem presenteras undersökningens resultat, i kapitel sex dess värde och i kapitel sju en sammanfattning.

16 11 2 AFFÄRSRELATIONER OCH FÖRETAGSNÄTVERK Inget företag kan vara en ö (no company can be an island) eller verka isolerat från omgivningen. Alla företag är uppbundna i komplexa nätverk av affärsrelationer till leverantörer, kunder och andra affärspartner. Företagets dagliga verksamhet kan inkludera tusentals interaktioner i form av ett enkelt telefonsamtal eller dagliga varuleveranser. De här interaktionerna utgör, om än i liten skala, en del av affärsrelationerna. En affär mellan två företag (i fortsättningen B2B från engelskans Business-to-Business) är ofta en komplex process med förhandlingar och diskussioner. Speciellt när det är frågan om kapitalintensiva varor eller tjänster. Vid komplexa affärer, leveranser och därpå följande uppföljning (after sales) kan flera parter vara inblandade över lång tid. Ifall det är frågan om komponenter, råmaterial, tjänster eller annat som levereras med jämna mellanrum är det svårt att separera specifika händelser ur ett komplext mönster med interaktion mellan företag. (Ford, Gadde, Håkansson, Lundgren, Snehota, Turnbull & Wilson 1998: 13 14, 152). Företag och organisationer har i allt högre utsträckning insett värdet av goda personliga relationer till sina intressenter. Informationsutbytet är effektivare, trovärdigheten höjs och de för företagen livsviktiga transaktionerna underlättas avsevärt. (Halinen 1994: 61) I flera branscher har relationsmarknadsföring som strategi fått en mera utbredd acceptans. Dessutom har forskare från flera olika forskningsområden riktat allt mer fokus på affärsrelationernas betydelse. Hanteringen av kundkontakter har gått från att ha fokuserat på enskilda transaktioner till att fokusera på hela relationen, relationship management (relationshantering). Relationship management skapar även konkurrensfördelar i form av bättre informationsutbyte, effektivare kundkontakter och partnersamarbete. Eftersom kundens lönsamhet ligger i fokus vid customer management (kundhantering), satsar företag tid på att hitta de moment som skapar mervärde. (Toor 2009: 55) Ford et al. (1998: 15) poängterar i sin tur att goda personliga relationer utgör en grund för att affärsmässiga relationer skall uppstå. Avhandlingens teoretiska resonemang bygger således på att företag verkar

17 12 i nätverk bestående av leverantörer, kunder och andra parter. Relationerna i nätverket ses ur leverantörens perspektiv. Interaktionerna och de etablerade affärsrelationer som därmed uppstår beaktas som en helhet, dvs. de enskilda transaktionerna analyseras inte närmare. Jag går därmed in på CRM och bygger vidare på begreppet affärsrelationer och hur dessa kan generera lönsamhet för leverantören CRM Syftet med CRM, Customer Relationship Management, är att skapa relationsstrategier för att utveckla affärsrelationer och bekanta sig med den process som skapar värde för kunden. Utgångspunkten är att båda parter, leverantören och kunden, anpassar sina processer till varandra för att skapa ömsesidigt värde. Enligt detta synsätt uppstår konkurrensfördelar ur leverantörens förmåga att hjälpa kunden att skapa egna värden, t.ex. genom att erbjuda effektivare logistiklösningar. Själva produkten ses som en process och produktdifferentieringen blir således processdifferentiering som i sin tur öppnar möjligheten att skapa varierande typer av relationer beroende på situationen. Basvaror kan exempelvis differentieras om hela relationsprocessen förändras. Leverantörens ansvar sträcker sig, förutom att tillfredställa kundens behov för tillfället, också till att ta ansvar för och erbjuda kunden nya möjligheter att skapa värde åt sig själva. (Storbacka & Lehtinen 2000: 11 14) Bose (2002: 89) poängterar att CRM i grunden är ett sätt för företag att bemöta kundens behov vid varje enskild interaktion. Detta sker genom en integration av teknologi och olika affärsprocesser. Mera specifikt handlar CRM om att samla in och analysera information om kunden för att sälja mera produkter eller tjänster samt att göra det mera effektivt. Boses och Storbacka och Lehtinens beskrivning av CRM går relativt bra ihop, de poängterar alla att syftet med CRM är att skapa mervärde för kunden och därmed för leverantören själv. CRM inkluderar också en teknisk aspekt, d.v.s. hur informationen samlas in, lagras och analyseras. Jag har dock valt att fokusera på CRM som ett verktyg, dvs. vad CRM möjliggör, för att skapa mervärde för företag.

18 CRM och affärsrelationer CRM är egentligen inget nytt fenomen Ett bra exempel är familjeägda butiker sett 30 år och längre bakåt i tiden då butikens personal kände igen kunderna, visste vad de ville ha och därmed kunde anpassa produkterna. CRM idag har en del likheter med dåtidens familjeägda butiker, även om begreppet CRM är nytt och användningen av teknologi underlättat och möjliggjort hela konceptet som vi känner till det idag. Grundstenen i CRM är alltså att skapa kunden mervärde genom att bygga upp marknadsföringen och produkten enligt kundens behov. (Bose 2002: 90) Följande citat av McKim och Hughes ger en fingervisning av vad CRM är: CRM was invented because customers differ in their preferences and purchasing habits. If all customers were alike, there would be little need for CRM. Mass marketing and mass communication would work just fine. (McKim & Hughes 2000: ) Genom effektivt nätverksarbete kan kunden ta del av den utveckling och kompetens som finns hos leverantören. Relationslönsamhet är med andra ord ett viktigt begrepp som både syftar till kundens och leverantörens lönsamhet. Olönsamma relationer har tendensen att vara komplicerade med många möten och aktiviteter som inte genererar värde för någondera parten. I dylika fall måste företag omforma hela relationen. I en del fall kan företag till och med bli tvungna att avsluta en relation. Detta diskuteras mera i avsnitt 2.7. En specifik relations lönsamhet mäts under en viss tidsperiod, vanligtvis under ett räkenskapsår. Lönsamhet kan definieras i absoluta mått och enligt detta mäts kundlönsamheten i rent kassaflöde. Företag bör också beakta kundrelationers lönsamhetspotential över tiden. (Storbacka & Lehtinen 2000: 28 30) Företag bör också beakta kompetensvärde, referensvärde och potentiellt värde hos kunden. Detta sätt att se på värde skiljer sig dock från en bransch till en annan. Kompetensvärde syftar till att krävande kunder, till och med olönsamma, kan vara värdefulla för företaget. De tvingar helt enkelt företag att utveckla ny kompetens samtidigt som de ofta för in nytt kunnande och nya sätt att se på marknaden. En viktig aspekt är att olönsamma kunder inte behöver vara värdelösa. En del kunder är beredda att rekommendera en viss leverantör och fungerar därmed som en

19 14 referens, något som blir allt mera viktigt inom såväl B2B som B2C (Business to Consumer, företag till konsument), och kan därmed räknas som referensvärde. Potentiellt värde innebär helt enkelt det värde som leverantören kan uppnå med en viss kund om relationen sköts rätt. (Storbacka & Lehtinen 2000: 29-31) Chiu (2009: 52) skriver också att företag med en god nätverkskompetens (förmåga att hålla sig fram) tenderar att vara mera innovativa, detta genom tillgång till den kompetens som finns i nätverket. Kompetensen utgörs av de andra aktörernas kunskap, d.v.s. av kunders och andra intressenters erfarenhet, krav, behov m.m. Low (1997: 190) menar att det finns situationer där relationer uppstår efter flera isolerade transaktioner, men att det samtidigt finns transaktioner som saknar potential att bidra till relationer. Det krävs ofta en kostnads fördelsanalys (costbenefit) för att kunna avväga om fortsatta investeringar i relationen lönar sig. I en del situationer måste företag söka nya nätverk och våga dra sig ur existerande olönsamma relationer i tid. Gummesson (2004: 148) poängterar att företag bör kunna avgöra när det lönar sig att satsa resurser på att utveckla relationer på längre sikt samt när enskilda transaktioner (one-off) är att föredra. Genom att beakta Return on Relationship, ROR, kan företag utveckla en grund för avvägandet av strategi ROR ROR (Return on Relationships) avser värdet av affärsrelationer, eller rättare sagt vad en relation mellan en kund och leverantör ger för avkastning. En bredare definition av begreppet relationsmarknadsföring inkluderar marknader, samhälle och organisationer där interaktion sker. (Gummeson 2004:136) Fokus för denna avhandling ligger dock på B2B. Värdet av affärsrelationer mäts med utgångspunkt i CRM och relationsmarknadsföring. Begreppen går in i varandra och båda bör därför diskuteras vidare. Gummesons definition på relationsmarknadsföring lyder: Relationship marketing is marketing based on interaction within networks of relationships. (Gummesson E 2002: 3) De flesta definitioner av relationsmarknadsföring lyfter fram behovet av att skapa långsiktiga relationer till kunder och i en del fall till andra intressenter. (Grönroos 2000: 33) Enligt

20 15 Gummesson (2004:137) lönar det sig att frångå tumregeln med långsiktiga relationer i en del situationer, och i stället satsa på en enskild transaktion för att få en one-off dvs. en enskild affär utan att beakta det långsiktiga perspektivet. I dylika situationer är ofta priset den avgörande faktorn. Enligt Gummesson E (2002: 3) krävs en djupare förståelse för CRM och relationsmarknadsföring för att förstå hur ROR kan användas som analysinstrument med beaktande på relationers värde. Gummesson E (2002: 3) definierar CRM på följande sätt: CRM is the values and strategies of relationship marketing with particular emphasis on customer relationships turned into practical application. Gummesson (2004: 139) poängterar nätverkets betydelse vid implementering av och fokuseringen på CRM. Nätverkskontexten inkluderar omgivningen, dvs. konkurrenter, andra aktörer, marknadsfluktuationer osv. CRM fokuserar i sin tur på själva relationerna. Företaget Amazon.com som på bara fem år blivit den största Internetbaserade bokhandeln är ett nätverksbaserat företag, dvs. inte ett produktbaserat företag även om böcker är huvudprodukten. Företagets viktigaste resurs är dess nätverk av relationer till kunder samt till förlag, författare, investerare och media. Gummesson lyfter fram exemplet för att belysa hur relativt små företag kan växa genom välfungerande nätverk. Amazon.com har således knutit ihop CRM med nätverket. Relationer kan också ses i förhållande till tiden, kortsiktiga och långsiktiga. Kortsiktiga relationer är vanligare vid engångsköp, one-off, som inte kräver fortgående relationer efter själva transaktionen, medan långsiktiga relationer kännetecknas för fortsatta transaktioner och after sales (fortgående uppföljning). (Hougaard & Bjerre 2002: ) Storbacka och Lehtinen (2000: 111) skriver att det är svårt att direkt mäta avkastningen på långsiktiga, och ofta komplexa relationer. Lönsamheten vid enskilda transaktioner är mindre komplex och därmed lättare att mäta. För att fokusera på de långsiktiga relationerna och dess lönsamhet kan man se närmare på ett antal faktorer som bör beaktas vid val av relationsstrategi. Välfungerande relationer innebär lägre marknadsföringskostnader, samtidigt krävs det mindre resurser att utveckla och göra befintliga relationer mera lönsamma

MODERN MARKNADSFÖRING I

MODERN MARKNADSFÖRING I MODERN MARKNADSFÖRING I EN TRADITIONELL BRANSCH EN STUDIE OM HUR FÖRETAG KAN SKAPA KUNDLOJALITET INOM MÖBELBRANSCHEN Magisteruppsats i Företagsekonomi Mirza Abusafiyyah Mattias Johansson VT 2010:MF24 Förord

Läs mer

Vendor Relationship Management - En studie i hur framtidens försäljning och relationshantering i telekommunikationsbranschen kan effektiviseras

Vendor Relationship Management - En studie i hur framtidens försäljning och relationshantering i telekommunikationsbranschen kan effektiviseras Vendor Relationship Management - En studie i hur framtidens försäljning och relationshantering i telekommunikationsbranschen kan effektiviseras VICTOR ENGLESSON ANDREAS VON SCHANTZ Examensarbete Stockholm,

Läs mer

Customer Relationship Management En studie om CRM-system ur ett traditionellt samt molnbaserat perspektiv

Customer Relationship Management En studie om CRM-system ur ett traditionellt samt molnbaserat perspektiv LIU-IEI-FIL-G--10/00570--SE Customer Relationship Management En studie om CRM-system ur ett traditionellt samt molnbaserat perspektiv Customer Relationship Management A study on the CRM system from a traditional

Läs mer

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information?

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? En studie av implementeringsprocessens kritiska aspekter samt påverkande faktorer CRM-system, the

Läs mer

Customer Relationship Management

Customer Relationship Management Customer Relationship Management en studie om hur CRM tillämpas i företagen Institutionen för tillämpad informationsteknologi Examensarbete I, 10 poäng Höstterminen 2006 Författare: Pedram Ebad Handledare:

Läs mer

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman #Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman Butikschefsprogrammet med inriktning mot textil och mode 120 hp Examensarbete

Läs mer

EXAMENSARBETE GEORGIOS GAKIOS PANAJOTIS ORFANIDIS. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET D-NIVÅ

EXAMENSARBETE GEORGIOS GAKIOS PANAJOTIS ORFANIDIS. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET D-NIVÅ 2003:095 SHU EXAMENSARBETE Användning av beslutstödsverktyg inom CRM (Customer Relationship Management) Hur kan beslutstödsverktyg stödja företagens analysarbete för att hitta kunskap om kunderna? GEORGIOS

Läs mer

Kommunikation mellan bank och kund

Kommunikation mellan bank och kund 2003:200 SHU EXAMENSARBETE Kommunikation mellan bank och kund En studie angående kommunikationen mellan gymnasieelever och banken JENS LAGERQVIST KRISTOFFER LUNDGREN Samhällsvetenskapliga och ekonomiska

Läs mer

Kvalitetssäkring inom mindre tjänsteföretag

Kvalitetssäkring inom mindre tjänsteföretag Kvalitetssäkring inom mindre tjänsteföretag Kvalitetsuppfyllelse ur kundens perspektiv Författare: Marie Magnusson Handledare: Åke Gabrielsson Student Handelshögskolan Vårterminen 2012 Examensarbete, 30

Läs mer

Examensarbete i företagsekonomi

Examensarbete i företagsekonomi Institutionen för ekonomi Titel: Implementering och användning av CRM i Swedbank Författare : Jesper Ronnlycke och Songül Kiruk Kurspoäng: 15 hp Kursnivå: Magisterkurs (D nivå) Examensarbete i företagsekonomi

Läs mer

C-UPPSATS. Införandet av elektronisk handel. Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist. Luleå tekniska universitet

C-UPPSATS. Införandet av elektronisk handel. Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist. Luleå tekniska universitet C-UPPSATS 2007:176 Införandet av elektronisk handel Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist Luleå tekniska universitet C-uppsats Data och systemvetenskap Institutionen för Industriell

Läs mer

Kommunikation mellan bank och kund

Kommunikation mellan bank och kund 2003:198 SHU EXAMENSARBETE Kommunikation mellan bank och kund En studie bland unga icke-akademiker PATRIK ERIKSSON JENS OLOFSSON Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar PROGRAMMET FÖR FÖRETAGSEKONOMI

Läs mer

Ett litet steg för bokföringen, men ett större för småföretagarna

Ett litet steg för bokföringen, men ett större för småföretagarna Ett litet steg för bokföringen, men ett större för småföretagarna - En studie om e-bokföring i småföretag Författare: Annelie Nordén Karin Wahlström Carlander Ekonomprogrammet Handledare: Petter Boye Examinator:

Läs mer

Business Process Outsourcing Vilka faktorer är avgörande vid ett beslut?

Business Process Outsourcing Vilka faktorer är avgörande vid ett beslut? Business Process Outsourcing Vilka faktorer är avgörande vid ett beslut? Författare: Faten Alaeddin Frida Lindblad Johanna Samuelsson Handledare: Petter Boye Program: Ekonomprogrammet Ämne: Företagsekonomi

Läs mer

D-UPPSATS. E-handelsrelationer

D-UPPSATS. E-handelsrelationer D-UPPSATS 2006:072 E-handelsrelationer En fallstudie av hur e-handelsföretag arbetar med sina relationer till konsumenter Andreas Gerdin Emelie Hellberg Luleå tekniska universitet D-uppsats Marknadsföring

Läs mer

Olika syn på saken. - en studie om hur optikbranschen påverkar trenden kring e-handeln av glasögon. Anna Green Liljedahl Philip Hagne

Olika syn på saken. - en studie om hur optikbranschen påverkar trenden kring e-handeln av glasögon. Anna Green Liljedahl Philip Hagne Olika syn på saken - en studie om hur optikbranschen påverkar trenden kring e-handeln av glasögon Kandidatuppsats 15 hp Företagsekonomiska institutionen Uppsala universitet HT 2014 Datum för inlämning:

Läs mer

C-UPPSATS. Hållbarhetsredovisning

C-UPPSATS. Hållbarhetsredovisning C-UPPSATS 2007:166 Hållbarhetsredovisning Något för ett mindre energiföretag? David Lindström Mattias Svensson Luleå tekniska universitet C-uppsats Företagsekonomi Institutionen för Industriell ekonomi

Läs mer

Institutionen för skogens produkter. Kundrelationer på Internet - en utveckling av Skandias webbplats

Institutionen för skogens produkter. Kundrelationer på Internet - en utveckling av Skandias webbplats Institutionen för skogens produkter Kundrelationer på Internet - en utveckling av Skandias webbplats Customer relationships through the Internet - developing Skandia s homepages Malin Skoglund Examensarbeten

Läs mer

Sociala medier. när kunden själv får välja. Författare: Carl Johan Hederström, Victor Riddez och Johan Welander. Handledare: Leif Rytting

Sociala medier. när kunden själv får välja. Författare: Carl Johan Hederström, Victor Riddez och Johan Welander. Handledare: Leif Rytting Sociala medier när kunden själv får välja Författare: Carl Johan Hederström, Victor Riddez och Johan Welander Marknadsföringsprogrammet Handledare: Leif Rytting Ämne: Marknadsföring Nivå och termin: Kandidatuppsats,

Läs mer

Konsten att slå sig in på en överorganiserad marknad - En fallstudie av uppstickaren GodEl

Konsten att slå sig in på en överorganiserad marknad - En fallstudie av uppstickaren GodEl Magisteruppsats Vårterminen 2006 Företagsekonomiska Institutionen Konsten att slå sig in på en överorganiserad marknad - En fallstudie av uppstickaren GodEl Författare: Johan Lundin, 810108-4732 Filip

Läs mer

Värdeskapande i sociala interaktioner

Värdeskapande i sociala interaktioner Mälardalens Högskola Akademin för Innovation, Design och teknik Värdeskapande i sociala interaktioner - Ett innovativt synsätt på kundförståelse genom interaktion och engagemang Amanda Johansson Jacob

Läs mer

Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar

Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar Företagsekonomiska institutionen Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar Kandidatuppsats i företagsekonomi Inriktning ekonomistyrning Höstterminen 2003

Läs mer

Molnbaserade tjänster

Molnbaserade tjänster LIU-IEI-FIL-G--10/00630--SE ISRN-nr Molnbaserade tjänster organisations- och användarpåverkan Cloud services impact on organizations and users Johan Mattsson Stefan Nyman Höstterminen 2010 Handledare Anders

Läs mer

C-UPPSATS. CRM i företag

C-UPPSATS. CRM i företag C-UPPSATS 2005:078 CRM i företag En fallstudie av Handelsbanken Kristoffer Ejebro Patrik Pålsson Luleå tekniska universitet C-uppsats Industriell marknadsföring Institutionen för Industriell ekonomi och

Läs mer

Att bemöta en missnöjd kund

Att bemöta en missnöjd kund Att bemöta en missnöjd kund En studie av klagomålshantering i hotellbranschen Martina Bergsten Anna Hedberg Stockholm HT 2005 Kandidatuppsats Södertörns Högskola Institutionen för Ekonomi och Företagande

Läs mer

C-UPPSATS. Hur kan kundrelationer upprätthållas? - när möjligheten till fysisk kontakt gentemot kunden begränsas. Andreas Gröning Ingela Johansson

C-UPPSATS. Hur kan kundrelationer upprätthållas? - när möjligheten till fysisk kontakt gentemot kunden begränsas. Andreas Gröning Ingela Johansson C-UPPSATS 2006:090 Hur kan kundrelationer upprätthållas? - när möjligheten till fysisk kontakt gentemot kunden begränsas Andreas Gröning Ingela Johansson Luleå tekniska universitet C-uppsats Företagsekonomi

Läs mer

Kreditgivning till företag

Kreditgivning till företag Kreditgivning till företag - Vilken betydelse har egentligen en tidigare kundrelation? Författare:Sara Johansson, Jessica Johnsson, Alexandra Österberg Handledare:Thomas Karlsson Examinator:Petter Boye

Läs mer

Bankers marknadsstrategier på bolånemarknaden. en jämförelse mellan svenska banker

Bankers marknadsstrategier på bolånemarknaden. en jämförelse mellan svenska banker Bankers marknadsstrategier på bolånemarknaden en jämförelse mellan svenska banker Kandidatuppsats VT 2012 Industrial and Financial Management Författare: Emelie Johansson 870128 Helena Nilsson 900827 Handledare:

Läs mer

Framgångsfaktorer för lyckad e-handel

Framgångsfaktorer för lyckad e-handel Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, INFK01 i informatik Framlagd: Juni 2009 Författare: Henrik Johnsson Erik Nilsson Handledare: Lars Fernebro Examinatorer: Agneta Olerup, Anders Svensson Abstrakt Titel:

Läs mer

Problem och hinder vid införande av CRM-system

Problem och hinder vid införande av CRM-system 2003:098 SHU EXAMENSARBETE Problem och hinder vid införande av CRM-system VICTORIA BLOMQUIST PER ELLEMARK Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ Institutionen

Läs mer