Svenska. Onlinehandbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska. Onlinehandbok"

Transkript

1 Svenska Onlinehandbok

2 LÄS DETTA INNAN DU ANVÄNDER GO!EXPLORE Kontrollera att PSP -systemets inställningar för date and time / datum och tid och time zone /tidszon är korrekta och att systemets mjukvaruversion är 3.90 eller högre. Mer information om hur du ändrar inställningarna för datum och tid eller uppdaterar systemets mjukvara fi nns i instruktionsboken för PSP -systemet. PSP -systemet måste vara utomhus och hållas stilla för att kunna hitta din första position. Innan Go!Explore används för första gången måste GPS-mottagaren registrera sin position. Detta tar normalt mellan 5 och 15 minuter. Se till att du står stilla och befi nner dig på en öppen plats där sikten mot himlen inte blockeras av höga byggnader eller träd. GPS-mottagaren måste ha fri sikt mot himlen och vara riktad mot himlen för att kunna ta emot signalen. När den används i en bil måste den vara riktad bort från PSP -systemet och ha fri sikt mot himlen. När du färdas mellan höga byggnader eller genom en tunnel kan GPS-signalen ibland försvinna. ANVÄNDBARA TIPS När du inte ska använda Go!Explore på en stund kan du låta mjukvaran vara igång och försätta PSP -systemet i sleep-läge. Då går det snabbare att hitta en GPS-signal igen när du återupptar navigeringen. För att undvika att GPS-signalen störs ska PSP -systemets WLAN-omkopplare alltid vara i läget OFF. Kopiera dina kartdata till Memory Stick Duo första gången du använder systemet. Om du vill kontrollera GPS-mottagningens status och kvalitet, kan du visa en översikt genom att välja GPS i menyn Inställningar. VÄLKOMMEN TILL GO!EXPLORE Tack för att du har valt Go!Explore som ditt system för satellitnavigering. Läs igenom snabbhandledningen först för att kunna börja använda Go!Explore direkt. Detta dokument innehåller mer ingående information och beskrivningar av funktionerna i Go!Explore. Du kan enkelt utforska Go!Explore på egen hand medan du är ute och åker, men du bör ändå läsa igenom den här handboken för att fullständigt förstå de olika skärmbilderna och funktionerna i Go!Explore. OBS! Informationen i den här handboken var korrekt vid det tillfälle då den trycktes. Mindre förändringar kan dock ha gjorts under de sista faserna av produktutvecklingen. Skärmbilder till den här handboken kan ha hämtats från den engelska versionen av den här produkten och vissa skärmbilder kan ha hämtats från en arbetsversion och skilja sig något från skärmbilderna i den slutgiltiga produkten.

3 INNEHÅLL 1 Installera GPS-mottagaren 2 Varningar och säkerhetsinformation 3 Komma igång 3.1 Använda PSP -systemet Använda det smarta tangentbordet 3.2 Använda kartan Kontrollera detaljerna om en punkt på kartan Manipulera kartan Statusinformation Använda markören (den valda kartpunkten) Alternativ i menyn Funktioner 3.3 Go!Explore -koncept Smart Zoom Positionsmarkörer Aktuell GPS-position och Lås-på-väg Återgå till normal navigering Vald position (markör) Färgscheman för dag och natt Beräkning och omräkning av rutt Resplan Spårloggar Ruttsimulering Platser Indikering för hastighetsbegränsning 4 Navigera med Go!Explore 4.1 Välja destinationen för en rutt Välja en destination med markören Ange en adress eller en del av en adress Ange en adress Ange en adress om husnumreringen börjar om Välja en gatukorsning som destination Välja ett stadscentrum som destination Hitta en adress med hjälp av ett postnummer Tips för att snabbt skriva in adresser Välja en destination från Favoriter Välja en destination från Platser Välja en destination med en sparad platssökning Välja en destination från Historik Välja en destination med hjälp av koordinater Välja Hem som destination 4.2 Skapa en vägpunkt 4.3 Redigera rutten 4.4 Visa hela rutten (anpassa till skärm) 4.5 Växla mellan kartvyerna 2D och 3D 4.6 Visa en simulering av rutten 4.7 Aktivera Säkerhetsläge 4.8 Pausa den aktiva rutten 4.9 Radera den aktiva rutten 4.10 Spara en rutt 4.11 Redigera den sparade rutten 4.12 Använda spårloggar 5 Referens 5.1 Huvudmenyn 5.2 Menyn Hitta & Kör 5.3 Kartskärmen Kommande rutthändelser Objekt på kartan Gator och vägar Typer av 3D-objekt Element under en aktiv rutt Menyn Funktioner Menyn Rutt 5.4 Menyn Mina data Hantera Favoriter Hantera Platser Hantera sparade rutter Hantera sparade sökningar Hantera spårloggar Hantera sparade data 5.5 Menyn Inställningar Visuella inställningar Ljudinställningar Regionala inställningar Alternativ för ruttplanering Varningsinställningar GPS-status 6 Ordlista 7 Upphovsrättsmeddelanden 8 Villkor för användning

4 1 INSTALLERA GPS-MOTTAGAREN Kontrollera att PSP (PlayStation Portable)-systemet är avstängt innan du installerar GPS-mottagaren. 1. Anslut GPS-mottagaren till USB-kontakten på PSP -systemets ovansida. 2. Dra åt skruven så att den hålls på plats (fi gur A). För bästa möjliga mottagning ska GPS-mottagaren vara riktad bort från PSP -systemet och ha fri sikt mot himlen. Säkerhetsföreskrifter Läs igenom den här handboken noggrant innan du börjar använda produkten och spara den för framtida bruk. Läs även instruktionerna till ditt PSP -system. Förvaras utom räckhåll för små barn, som kan svälja produkten av misstag. Använd inte den här produkten som primär navigationsenhet på en båt eller ett fl ygplan eller under bergsklättring eller skidåkning. Mätfel kan förekomma och om PSP -systemets batteri laddas ur kan ingen GPS-positionering ske, vilket kan leda till olyckor. När produkten används i en bil bör den offi ciella biladaptern användas. Var extra försiktigt när PSP -systemet används under promenader. Olyckor kan ske om du tittar på skärmen samtidigt som du går. När cykelläget används ska produkten inte användas under själva cykelfärden. Skapa och studera rutten innan färden påbörjas. När produkten används tillsammans med en navigeringsmjukvara ska alla ruttförslag som är riskfyllda, farliga eller olagliga undvikas. PSP -systemet bör aldrig hanteras av en förare medan fordonet befi nner sig i rörelse. När PSP -systemet och GPS-mottagaren används i ett fordon, måste de placeras i den offi ciella bilhållaren enligt hållarens monteringsinstruktioner. Vissa GPS-funktioner kan vara förbjudna att använda i vissa länder eller områden. Användaren bör kontrollera lagarna i det land där enheten används och följa gällande regler. Produktens Säkerhetsläge rekommenderas när ett fordon framförs. Den här funktionen nås via menyn Inställningar och förhindrar att PSP -systemet används medan fordonet befi nner sig i rörelse. Användning och hantering Använd inte enheten tillsammans med andra produkter än PSP -systemet. Se till att inga små partiklar tränger in i produkten. Utsätt inte produkten för damm, rök eller ånga. Utsätt inte produkten för höga eller låga temperaturer, hög luftfuktighet, kondens eller direkt solljus. Lämna inte produkten utan uppsikt i ett fordon, där den kan utsättas för ovanstående förhållanden och även bli ett mål för tjuvar. Runda märken efter sugkoppar på ett fordons fönsterytor kan också locka till sig tjuvar. Låt inte produkten komma i kontakt med vätska. Placera inga föremål på produkten. Montera aldrig isär eller modifi era produkten. Kasta eller tappa inte produkten och åsamka den inga skador på andra sätt. Låt inte produkten komma i kontakt med gummi- eller vinylprodukter under längre tid. Använd inte lösningsmedel, andra kemikalier eller en kemiskt behandlad torkduk för att rengöra produkten. Använd inte överdriven kraft när du hanterar kontakten, eftersom detta kan leda till att kontakten böjs eller orsaka skador på kontaktens interna delar.

5 Begränsad garanti I de fall 1 års garanti ingår i ditt PSP -system gäller denna garanti också för denna produkt. För ytterligare information, se handboken som följde med ditt PSP -system, eller ring PSP s kundtjänst på numret som fi nns i mjukvarumanualen för alla PSP -system. Se också Villkor för Användning i slutet av denna handbok. GPS GPS (Global Positioning System) är ett system som använder amerikanska navigationssatelliter med hög precision för att hitta din position oavsett var på jorden du befi nner dig. Det fi nns cirka 30 GPS-satelliter som ligger i sex omloppsbanor på omkring kilometers höjd. Oavsett var på jorden du befi nner dig fi nns det i allmänhet minst tre satelliter som kan hitta din position. Positionering GPS-mottagaren tar emot radiovågor från GPS-satelliterna. Processen att beräkna en position med hjälp av information om en satellits omloppsbana och radiovågornas överföringstid kallas positionering. Positionering kräver att mottagaren tar emot signaler från tre eller fyra GPS-satelliter. Första gången GPS-mottagaren används en dag Den första positioneringen brukar ta 5 15 minuter eftersom GPS-mottagaren måste lokaliseras. Tar det längre tid bör du se till att du befi nner dig på en öppen plats där sikten mot himlen inte blockeras av höga byggnader eller träd. Om det därefter dröjer fl era timmar innan du använder GPS-mottagaren igen har GPS-satelliternas position ändrats och positioneringen tar åter igen fl era minuter. Problem med mottagning av GPS-signaler På platser som i listan här nedan kan det uppstå problem vid mottagningen av radiovågor och den verkliga positionen kan avvika från positioneringsresultaten. Om det är svårt att fastställa en position kan du fl ytta dig till en plats utomhus utan störande objekt. Följande objekt/positioner kan störa positioneringen: Byggnader Inne i en tunnel Inomhus eller i skuggan av en byggnad Mellan höga byggnader På smala gator mellan byggnader Under marken Bland tätt stående träd Under en bro Nära högspänningsledningar eller magnetiska föremål Nära mobiltelefoner som använder frekvensområdet 1,5 GHz eller föremål som sänder ut radiovågor på samma frekvens Bakom värmerefl ekterande glas Det är dessutom mycket viktigt att PSP -systemets inställningar för tid, datum och tidszon är korrekta. OBS! Satelliternas position kan leda till att positioneringen tar längre tid eller inte är möjlig. Fel GPS-satellitfel Fel orsakade av GPS-satelliterna är cirka ±10 meter, men beroende på omgivningen kan fel på fl era hundra meter uppstå. I en del fall kan positionering ske med endast tre satelliter, men precisionen kan då vara sämre. Mottagningsfel Beroende på platsen och tidpunkten kan felaktigheter i GPS-positioneringen uppstå. I sådana fall kan en exakt position inte ens visas med hjälp av korrekt hantering. Detta är inte en funktionsstörning. Grundläggande funktioner Hanteringsmetoderna varierar beroende på vilken mjukvara som används. Mer information fi nns i de instruktioner som medföljde mjukvaran.

6 Tips Mottagarens vinkel kan ändras (fi gur B). För att förbättra förutsättningarna för mottagning av radiovågor från GPS-satelliter kan du justera mottagarens vinkel så att den riktas mot himlen (fi gur C). 2 VARNINGAR OCH SÄKERHETSINFORMATION Go!Explore är ett navigationssystem som hjälper dig att hitta fram till en destination med hjälp av en ansluten GPSmottagare. Go!Explore sänder inte ut din GPS-position och andra kan därför inte spåra dig. Det är viktigt att du endast tittar på PSP -systemets skärm när det är riskfritt att göra detta. Förare måste hantera Go!Explore innan en resa påbörjas. PSP -systemet bör aldrig hanteras av en förare medan fordonet befi nner sig i rörelse. Planera rutten innan du startar din resa och stanna om du behöver ändra något under resans gång. Go!Explore har ett Säkerhetsläge. Om du aktiverar detta Säkerhetsläge kan du inte ändra några inställningar medan fordonet rör sig i 10 km/h eller snabbare. Säkerhetsläget rekommenderas starkt om inte Go!Explore hanteras av en passagerare. Du måste följa alla trafi kskyltar och trafi kregler. Om du avviker från den rutt som Go!Explore rekommenderar, beräknas en ny rutt och instruktionerna ändras därefter. Placera aldrig PSP -systemet på en plats där det skymmer förarens sikt, inom en krockkuddes utlösningsområde eller där det kan orsaka skador i händelse av en olycka. 3 KOMMA IGÅNG Go!Explore har optimerats för användning i bil, men kan även användas av fotgängare och cyklister. Go!Explore kan planera rutter som sträcker sig över samtliga installerade kartor. Om du har de kartor som behövs i ditt PSP -system behöver du inte byta karta för att navigera mellan kartsegment eller länder. När du startar Go!Explore för första gången måste du: 1. Välja vilket språk som ska användas på skärmen. Detta kan ändras senare via menyn Inställningar. 2. Välja det språk och den röst som ska användas för röstvägledning. Även detta kan vid behov ändras senare via menyn Inställningar. 3. Välja om du vill att Go!Explore ska spara programinställningar automatiskt på ett insatt Memory Stick Duo. Du kan ändra inställningen senare genom att välja Mina data i Huvudmenyn och sedan välja Sparade data. När de här inställningarna är gjorda visas Huvudmenyn och du kan börja använda Go!Explore. Det enklaste sättet att använda Go!Explore är att välja Hitta & Kör, välja en destination och börja navigera mot den. Du kan välja din destination på följande sätt:

7 Använd den valda punkten på kartan (markören) se avsnitt i den här handboken för mer information. Ange en fullständig adress eller en del av en adress, t.ex. ett gatunamn utan husnummer eller namnen på två korsande gator se avsnitt i den här handboken. Sök efter en adress med hjälp av ett postnummer. Använd en tidigare sparad position, antingen en Favorit, en Plats eller en tidigare vald destination från din Historik med tidigare angivna destinationer och vägpunkter se avsnitt till i den här handboken. Använd koordinater se avsnitt i den här handboken. 3.1 ANVÄNDA PSP -SYSTEMET När PSP -systemet är avstängt beräknar inte Go!Explore din GPS-position och den uppdaterar inte rutten eller körinstruktionerna. När du slår på PSP -systemet igen återupptar Go!Explore navigeringen så snart GPS-mottagaren har fastställt din position NUMMER KOMPONENTNAMN FUNKTION I GO!EXPLORE 1 <-knapp Zooma ut när kartskärmen visas. 2 >-knapp Zooma in när kartskärmen visas. 3 CVZX Navigera i menyer/vinkla och rotera kartan när kartskärmen visas. 4 Memory Stick Duo användningsindikator Tänds när data sparas och laddas. 5 WLAN-åtkomstindikator Ingen funktion. Go!Explore stöder inte Wireless (WLAN)-funktioner. 6 analog spak Flyttar kartan i fyra riktningar. 7 remhållare 8 vänster högtalare 9 HOME-knapp Avslutar Go!Explore efter en bekräftelse. 10 volymsänkningsknapp Sänker volymen. 11 volymhöjningsknapp Höjer volymen. 12 LCD-skärm 13 skärmknapp Justerar skärmens ljusstyrka. 14 ljudknapp Justerar tonen. 15 SELECT-knapp Ändrar den statusinformation som visas på skärmen. 16 START-knapp Tillbaka till position 17 F-knapp Beror på Go!Explore -skärmen.

8 18 D-knapp Beror på Go!Explore -skärmen. 19 A-knapp Avbryter den valda åtgärden eller återgår till föregående Go!Explore skärm. 20 S-knapp Bekräftar det val som du har gjort på skärmen. 21 POWER-indikator (ström) Tänds, blinkar eller ändrar färg för att indikera systemets status. 22 HOLD-indikator (paus) Lyser gul i läget HOLD (paus). 23 höger högtalare ANVÄNDA DET SMARTA TANGENTBORDET Ibland behöver du skriva in bokstäver och siffror (t.ex. när du anger en adress eller ett postnummer) med hjälp av det smarta tangentbordet. När tangentbordet visas trycker du på C, V, Z eller X för att fl ytta den gula markeringen mellan tecknen på tangentbordet och trycker på S-knappen för att välja ett tecken. Använda en annan tangentbordslayout (ABC, QWERTY, AZERTY) Välj Byt tangentbord. Go!Explore kommer ihåg vilken tangentbordslayout du valde senast och väljer den nästa gång du behöver skriva in information. Korrigera en tangentbordsinmatning Tryck på F-knappen eller <-knappen för att radera det senast inmatade tecknet. Håll F-knappen nedtryckt för att radera hela teckensträngen. Skriva ett mellanslag Tryck på >-knappen eller markera mellanslagsknappen på det smarta tangentbordet och tryck på S-knappen. Skriva stora eller små bokstäver Go!Explore skriver den första bokstaven i varje ord som versal (stor bokstav) och alla andra bokstäver som gemener (små bokstäver). Hitta en plats med hjälp av det smarta tangentbordet Allt eftersom du skriver tecken med tangentbordet minskar antalet resultat. När det fi nns max fyra möjliga platser som matchar din textinmatning visas skärmen Välj plats, där du kan välja din destination. När du söker efter en adress eller en Plats behöver du inte alltid slutföra inmatningen, utan kan när som helst under textinmatningen välja att se resultaten: Tryck på D-knappen för att visa skärmen Välj plats och tryck sedan på <-knappen eller Z och >-knappen eller X för att bläddra igenom resultatsidorna.

9 3.2 ANVÄNDA KARTAN Kartskärmen är den skärm som används oftast och du når den via Huvudmenyn genom att välja Utforska karta. Mer information om kartskärmen fi nns i avsnitt 5.3 i den här handboken KONTROLLERA NA OM EN PUNKT PÅ KARTAN Detaljerna om din aktuella position under en navigering visas längst upp till vänster på kartan. Aktuellt gatunamn eller aktuell position visas alltid. Du kan kontrollera detaljerna om en annan plats genom att välja den på kartan: 1. Flytta kartan med den analoga spaken. 2. Markören fl yttas när du fl yttar den analoga spaken. Den stad/ort, gata eller adress som ligger på den valda platsen (beroende på zoomnivån) visas längst upp till vänster på kartan. För att kontrollera listan med närbelägna Platser: 1. Tryck på S-knappen för att öppna menyn Funktioner. 2. Markera Fler alternativ och tryck på S-knappen. 3. Markera Närbelägna platser och tryck på S-knappen. 4. Välj en kategori för att se en lista med de typer av platser du söker. Varje kategori kan delas upp i grupper (underkategorier) med specifi ka typer av platser. Om du till exempel väljer Logi kan alternativen i området kategoriseras som Hotell eller motell eller Campingplatser. Om du letar efter ett hotell väljer du Hotell eller motell för att visa en lista över platser i närheten. Om du väljer ett hotell visas hotellets position på kartan. När du letar efter platser kan du trycka på F-knappen för att Visa alla. Då visas en lista med alla platser i närheten. Om du väljer Visa alla när du befi nner dig i en kategori eller underkategori, visas en lista med närbelägna platser inom den valda kategorin eller underkategorin. Om du känner till namnet på en plats trycker du på D-knappen och använder sedan det smarta tangentbordet för att söka efter platsen MANIPULERA KARTAN Positionsmarkörer på kartan: Aktuell GPS-position Senast kända GPS-position Vald plats (markör)

10 Du kan hantera kartan efter dina behov med hjälp av följande kontroller. FUNKTION KONTROLLER Flytta kartan analog spak Du kan fl ytta kartan i valfri riktning. När du har fl yttat kartan trycker du på START-knappen för att återvända till GPS-positionen eller den senast kända GPS-positionen om det inte fi nns någon giltig GPS-position. Zooma in och ut >-knapp / <-knapp Ändrar hur mycket av kartan som visas på skärmen. Go!Explore använder vektorkartor av hög kvalitet som låter dig se kartan på olika zoomnivåer, alltid med optimerat innehåll. Kartan visar gatunamn och annan text i samma teckenstorlek, aldrig upp och ned, och du ser endast de gator och objekt som du behöver. Möjligheten att skala om kartan skiljer sig åt i visningslägena 2D och 3D. Vinkla uppåt och nedåt C / V Ändrar kartans vertikala visningsvinkel i 3D-läge. Rotera åt vänster och höger Z / X Ändrar kartans horisontella visningsvinkel i 3D-läge. När det fi nns en tillgänglig GPS-position roterar Go!Explore alltid kartan så att din färdriktning är högst upp (Spår upporientering). Du kan lämna Spår upp-orienteringen genom att trycka på Z eller X. Visningslägen Återgå till normal navigering F-knapp (Ändra Vy) START-knapp Om du har roterat kartan trycker du på START-knappen för att aktivera den automatiska kartroteringen igen. Växlar mellan två kartperspektiv klassisk vy rakt ovanifrån (2D) och perspektivvy (3D). Kartan återgår till den aktuella GPS-positionen (eller den senast kända GPS-positionen). Om kartan har roterats i 3D-läge aktiveras dessutom den automatiska kartroteringen igen STATUSINFORMATION Längst upp till vänster på kartskärmen visas en ruta med information om avståndet till nästa manöver längs rutten och typen av manöver, t.ex. en sväng eller en rondell. Efterföljande manövrar visas också i en mindre ruta bredvid nästa manöver för att ge dig en tidig förvarning om efterföljande manövrar. Om du inte vill få information om efterföljande manövrar går du till menyn Kartinställningar och avaktiverar Visa nästa manöver. Om GPS-signalen har försvunnit blinkar meddelandet Väntar på GPS-position längst ned till höger på skärmen. Dessutom blinkar meddelanden om GPS-mottagaren kopplas bort eller om du avviker från den aktuella GPS-positionen för länge när du utforskar kartan. Följande information kan ses i de tre datafälten som visas på kartskärmen för en aktiv rutt: TYP Återstående tid Återstående avstånd Aktuell hastighet Uppskattad återstående tid tills du har nått din destination. Återstående avstånd till destinationen. Aktuell hastighet.

11 Följande statussymboler visas dessutom till höger: SYMBOL STATUS Kompass Satellitsymbol Batteristatus Aktuell zoomnivå Visar kartans riktning både när kartan roteras automatiskt (3D) och när kartan alltid är vänd mot norr (2D). Satellitsymbolens färg indikerar GPS-positionens styrka. Svart ingen GPS-mottagare ansluten/fungerar. Röd Ingen GPS-position hittad. Gul GPS-position hittad, men svag signal. Grön GPS-position hittad, stark signal. Den här symbolen visar det inbyggda batteriets status. Tryck på <-knappen eller >-knappen för att ändra zoomnivån ANVÄNDA MARKÖREN (DEN VALDA KARTPUNKTEN) Placera markören på den önskade kartpunkten med ett av följande alternativ: Använd menyn Hitta & kör för att välja en plats. Kartan visas med den valda punkten (markören) i mitten och menyn Action / Funktioner visas med tillgängliga alternativ. Placera markören på den önskade platsen med hjälp av den analoga spaken och tryck sedan på S-knappen för att öppna menyn Funktioner I MENYN FUNKTIONER Gå! Utforska Spara som favorit Fler alternativ Navigera mot den destination/punkt på kartan som indikeras av markören. Öppnar kartskärmen med markören i mitten. Spara den plats som markeras av markören som en destination i Favoriter. Välj den önskade platsen i listan Favoriter, skriv in namnet på Favoriten med det smarta tangentbordet och tryck på S-knappen för att spara Favoriten på den valda platsen. Öppnar ännu en sida med alternativ till menyn Funktioner: Närbelägna platser Kontrollera listan med Platser i närheten av markören. Ställ in som start Spara denna Plats Lägg till nål Lägg till vägpunkt Markören blir ruttens startpunkt. Detta innebär att rutten inte kommer att startas från den aktuella GPS-positionen. Spara markören som en Plats. Namnge Platsen med hjälp av det smarta tangentbordet och tryck på S-knappen för att spara den som en Favorit. Markera kartan med en Nål vid markören. Nålar har inget namn eller mer information, bara en färg så att du kan skilja dem åt. Den plats längs den aktiva rutten som för närvarande markeras av markören används som en vägpunkt (en mellanliggande destination) före den slutliga destinationen.

12 3.3 GO!EXPLORE -KONCEPT SMART ZOOM Smart Zoom är mycket mer än bara en automatisk zoom: När du närmar dig en sväng zoomar Go!Explore in och höjer visningsvinkeln för att hjälpa dig att se manövern vid nästa korsning. Om nästa sväng är långt bort zoomar den ut och sänker visningsvinkeln så att du ser vägen framför dig bättre. När du kör utan en aktiv rutt zoomar Smart Zoom in om du kör långsamt och zoomar ut när du kör fortare. Aktivera Smart Zoom Du kan slå på och av Smart Zoom via alternativet Kamerainställningar, som du hittar under Visuella inställningar i menyn Inställningar. Finjustera Smart Zoom På samma sida i Kamerainställningar kan du även justera värdet för Autom. ompositionering så att Go!Explore automatiskt aktiverar Smart Zoom igen några sekunder efter att kartan har fl yttats, vinklats, skalats om eller roterats. Smart Zoom slutar fungera om du fl yttar, vinklar eller roterar kartan POSITIONSMARKÖRER AKTUELL GPS-POSITION OCH LÅS-PÅ-VÄG När en GPS-position är tillgänglig markerar Go!Explore din aktuella position på kartan med den här symbolen: GPS-positionens symbol är placerad på närmaste väg för att förhindra GPS-positioneringsfel. Symbolens riktning följer en av riktningarna i rutten. En grå GPS-position anger din senast kända GPS-position och betyder att GPS-positionen för tillfället har försvunnit. När du kör kan GPS-positionen tillfälligt växla från blå till grå medan du förfl yttar dig. När detta händer har GPS-positionen tillfälligt försvunnit, men Go!Explore simulerar din resa under några sekunder. Detta kan hända när du åker genom en tunnel GPS-signalen kan försvinna, men Go!Explore använder din hastighet för att simulera din resa under en kort stund. När du kommer ut ur tunneln försöker Go!Explore hitta GPS-signalen igen ÅTERGÅ TILL NORMAL NAVIGERING När en GPS-position är tillgänglig och du har fl yttat kartan (GPS-positionens symbol rör sig eller syns inte) eller roterat kartan i 3D-läge, trycker du på START-knappen för att fl ytta tillbaka kartan till GPS-positionen och aktivera kartans Spår upp-orientering igen (automatisk kartrotering). Obs! Även om du fl yttar kartan samtidigt som du kör, fortsätter Go!Explore navigera om det fi nns en aktiv rutt, vilket innebär att röstanvisningar ges och symboler för kommande svängar visas utifrån din aktuella GPS-position.

13 VALD POSITION (MARKÖR) Om du väljer en position i menyn Hitta & kör eller använder den analoga spaken på kartskärmen, visar sig markören på den valda punkten på kartan. Markören syns på alla zoomnivåer, även i informationstäta områden på kartan. När markören är inställd trycker du på S-knappen för att öppna menyn Funktioner. Använd den här menyn för att ange positionen som: Startpunkten för en rutt. En vägpunkt längs en rutt. Destinationen för en rutt. Du kan också söka efter Platser runt markören eller välja att spara markörens position som: En Favorit. En Plats. En kartmarkör, Nål FÄRGSCHEMAN FÖR DAG OCH NATT Go!Explore använder olika färgscheman på dagen och natten. Dagfärgerna påminner om dem som används på vanliga papperskartor. Nattens färgschema använder mörka färger för stora objekt för att skärmens genomsnittliga ljusstyrka ska vara svag. Go!Explore kan utifrån det aktuella klockslaget och GPS-positionen växla automatiskt mellan dag- och nattschema några minuter före soluppgången, när himlen redan har ljusnat, och några minuter efter solnedgången, innan det blir mörkt BERÄKNING OCH OMRÄKNING AV RUTT Go!Explore beräknar rutten utifrån dina önskemål: Ruttberäkningsmetod Snabb Kort Ekonomisk Fordonstyper Bil Taxi Cykel Fotgängare Vägtyper Grusvägar Tillstånd krävs Motorvägar Avgiftsbelagda vägar U-svängar Färjor Go!Explore räknar automatiskt om rutten om du avviker från den föreslagna resplanen.

14 3.3.5 RESPLAN En Resplan är en lista över rutthändelserna under en resa, det vill säga körinstruktionerna. Visa ruttens Resplan genom att trycka på D-knappen på kartskärmen för att öppna menyn Rutt, markera Resplan och tryck sedan på S-knappen. Resplanen visas istället för menyn Rutt till höger på skärmen. Välj en post i Resplanen och tryck på S-knappen för att visa den SPÅRLOGGAR En Spårlogg är en inspelning (max tre timmar) av hur din GPS-position har förändrats under en resa och den är oberoende av den rutt som Go!Explore har beräknat. Du kan spela in, byta namn på, spela upp och visa Spårloggar på kartan. Observera att inspelningen sker automatiskt, men glöm inte att spara din spårlogg efter resans slut om du vill ha den kvar. Annars skrivs den över av nästa resa RUTTSIMULERING En simulering demonstrerar rutten för dig enligt körinstruktionerna. En ruttsimulering kan startas på följande sätt: 1. Tryck på D-knappen på kartskärmen för att välja Rutt. Menyn Rutt visas. 2. Markera Ruttöversikt och tryck på S-knappen för att öppna skärmen Ruttöversikt. 3. Tryck på D-knappen för att Simulera rutten. Under simuleringen har du följande alternativ: Tryck på D-knappen för att pausa simuleringen. Tryck på D-knappen igen för att återuppta demonstrationen. Tryck på A-knappen för att avsluta simuleringen och återgå till skärmen Ruttöversikt PLATSER En Plats är en punkt som kan vara användbar eller intressant för någon. I Go!Explore ingår tusentals Platser och du kan dessutom lägga till dina egna Platser i listan. Platser grupperas på fl era nivåer av kategorier och underkategorier. Symbolen för en Plats anger dess kategori som en intressant plats (POI). Spara en Plats Om du vill spara en Plats fl yttar du markören till den önskade positionen, trycker på S-knappen, väljer Fler alternativ och väljer sedan Spara denna plats. Hantera Platser När du har sparat en Plats kan du byta namn på den och lägga till ett telefonnummer och ytterligare information genom att välja Mina data, Platser och Min mapp. Obs! Symbolerna för Platser visas inte som standard. Om du vill visa symboler för Platser på kartan väljer du Mina data och Platser och markerar sedan en kategori eller underkategori. Tryck på F-knappen för att visa alternativet Synlighet och tryck sedan på S-knappen för att växla mellan att visa och dölja.

15 3.3.9 INDIKERING FÖR HASTIGHETSBEGRÄNSNING En del kartor innehåller information om vägarnas hastighetsbegränsningar. Obs! Det är inte säkert att den här informationen är tillgänglig i din region eller att den är helt korrekt för alla vägar på kartan. Använd inte den här funktionen istället för hastighetsmätaren i ditt fordon. Du kan ställa in Go!Explore på att varna dig om du överskrider den aktuella hastighetsbegränsningen genom att välja Inställningar, Varningar och sedan Indikering f hastighetsbegr. När du har aktiverat Indikering f hastighetsbegr. kan du ställa in enhetens Fortkörningstolerans. Detta är den nedre gränsen för en fortkörningsvarning (0 % aktiverar en varning vid den aktuella hastighetsbegränsningen). När du överskrider hastighetsbegränsningen sker följande: Visuell varning: En symbol med hastighetsbegränsningen visas bredvid kartan. Hörbar varning: En röstanvisning spelas upp med den valda profi len för röstvägledning. 4 NAVIGERA MED GO!EXPLORE Du kan lägga upp din rutt i Go!Explore på fl era olika sätt: Om du behöver en enkel rutt (en rutt med endast en destination, utan några mellanliggande punkter), kan du välja destinationen och börja navigera till den direkt. Du kan planera en rutt med fl era punkter. Du kan också planera en rutt oberoende av din aktuella GPS-position eller till och med utan GPS-mottagning. 4.1 VÄLJA DESTINATIONEN FÖR EN RUTT Go!Explore erbjuder fl era olika alternativ för att välja en destination och vägpunkter (mellanliggande destinationer): Använd den valda positionen på kartan (markören). Ange en fullständig adress eller en del av en adress, t.ex. ett gatunamn utan husnummer eller namnet på två korsande gator. Ange en adress med ett postnummer. Om du väljer det här alternativet behöver du inte välja namnet på staden/orten och sökningen efter gatunamn kan dessutom gå fortare. Använd en tidigare sparad position, antingen en Favorit, en Plats eller en destination från din Historik med tidigare valda destinationer och vägpunkter. Använd koordinater. Tips: Om du ska använda en rutt senare kan du spara den innan du börjar navigera. Tryck då på D-knappen, välj Redigera rutt och välj sedan Spara rutt VÄLJA EN DESTINATION MED MARKÖREN 1. Leta upp din destination på kartan genom att fl ytta och skala om kartan efter behov. 2. Flytta markören till den plats som du vill välja som din destination. 3 Tryck på S-knappen för att öppna menyn Funktioner. Markera Gå! och tryck sedan på S-knappen. Rutten beräknas automatiskt och du kan påbörja din resa.

16 4.1.2 ANGE EN ADRESS ELLER EN DEL AV EN ADRESS Om du känner till åtminstone en del av en adress, är detta det snabbaste sättet att välja en destination. På samma skärm kan du söka efter en adress genom att ange: Den exakta adressen, inklusive husnummer. Centrum i en stad/ort. En gatukorsning. En gatas mittpunkt. Något av ovanstående och starta sökningen med postnumret. Obs! Om en plats i en stad har markerats ut som centrum visas en röd prick bredvid stadens namn eller på skärmen Välj plats. Om en stad/ort inte har något utmarkerat centrum visas ingen röd prick ANGE EN ADRESS 1. Välj Hitta & kör och välj sedan Ange adress. 2. Som standard föreslår Go!Explore det land som du befi nner dig i. Välj vid behov Ändra land och välj ett annat land i listan med tillgängliga länder. 3. Använd det smarta tangentbordet för att skriva in namnet på staden/orten. Antalet resultat minskar allt eftersom du skriver in tecken. Tryck på D-knappen för att visa resultaten. När antalet matchande resultat är fyra eller färre, visas dessa automatiskt. Du kan också välja alternativet Historik för att visa en lista över platser som du har sökt efter tidigare. 4. Välj önskad stad/ort i resultatlistan. 5. Gör på samma sätt för att skriva in ett gatunamn eller välj att gå direkt till Stadscentrum (om ett sådant fi nns). 6. Skriv in husnumret eller välj att gå till Gatans mitt och välj Hitta för att leta upp adressen på kartan. Välj Gatukorsning för att ange ytterligare ett gatunamn och navigera mot den punkt där de två gatorna korsar varandra. 7. Menyn Funktioner visas. Markera Gå! och tryck sedan på S-knappen. Rutten beräknas automatiskt och du kan börja navigera ANGE EN ADRESS OM HUSNUMRERINGEN BÖRJAR OM Längs en del långa vägar kan husnumreringen börja om, vilket innebär att samma husnummer kan förekomma två eller till och med fl er gånger längs samma väg. Om så är fallet måste du välja rätt adress efter att du har skrivit in husnumret. När sökningen är klar visas en lista med matchande adresser och du måste välja rätt alternativ innan du kan börja navigera VÄLJA EN GATUKORSNING SOM DESTINATION Om det endast fi nns ett fåtal korsande gator trycker du på D-knappen och väljer den önskade korsande gatan direkt i listan. Om det är en längre gata börjar du skriva in namnet på den korsande gatan med hjälp av tangentbordet. En lista med korsande gator visas efterhand som du skriver.

17 VÄLJA ETT STADSCENTRUM SOM DESTINATION Ett stadscentrum är inte nödvändigtvis en stads geometriska centrum, utan en godtycklig punkt som kartans skapare har valt. Det är oftast en plats som anses vara den viktigaste gatukorsningen. Obs! Om en plats i en stad har markerats ut som centrum visas en röd prick bredvid stadens namn eller på skärmen Välj plats. Om en stad/ort inte har något utmarkerat centrum visas ingen röd prick HITTA EN ADRESS MED HJÄLP AV ETT POSTNUMMER Du kan snabbt hitta en plats om du känner till postnumret. Byt vid behov till en karta över ett annat land eller skriv helt enkelt in postnumret och välj platsen TIPS FÖR ATT SNABBT SKRIVA IN ADRESSER Go!Explore använder ett smart tangentbord för att förenkla textinmatningen när du skriver in namnet på en stad/ort eller en gata visar Go!Explore endast de tecken som förekommer i möjliga sökresultat. Övriga tecken visas i grått. När du skriver in namnet på en stad/ort eller gata kan du trycka på D-knappen efter ett par bokstäver. Go!Explore listar då de objekt som innehåller de inmatade tecknen. Så här hittar du en gatukorsning snabbare: Börja om möjligt söka efter den gata som har ett mer ovanligt namn, eftersom du inte behöver skriva in lika många bokstäver för att hitta gatan. Om en av gatorna är kortare bör du söka efter den först. Då går det fortare att hitta den andra därefter. Du kan söka efter både vägtypen och namnet på vägen. Om samma ord förekommer i fl era namn, t.ex. i namnet på gator, vägar och avenyer, hittar du rätt snabbare om du skriver in den första bokstaven för gatutypen. Skriv t.ex. Pi A för att hitta Pine Avenue och hoppa över t.ex. Pine Street och Pickwick Road. Du kan också söka inom ett visst postnummerområde. Detta är användbart när ett gatunamn är vanligt och förekommer på fl era olika orter VÄLJA EN DESTINATIONEN FRÅN FAVORITER Du kan välja att navigera till en plats som du redan har sparat som en Favorit. 1. Välj Hitta & kör och välj sedan Favoriter. 2. Välj den Favorit som du vill ange som din destination. 3. Markera Gå! och tryck sedan på S-knappen. Rutten beräknas automatiskt och du kan börja navigera.

18 4.1.4 VÄLJA EN DESTINATION FRÅN PLATSER Du kan välja din destination bland de Platser som ingår i Go!Explore eller bland dem som du har skapat själv. 1. Välj Hitta & kör och välj sedan Platser. 2. Välj det område där du vill söka efter en Plats: Runt markör: sök runt den tidigare valda kartpunkten. Runt nuvarande position: sök runt den aktuella GPS-positionen. Längs nuvarande rutt: sök inte runt en angiven punkt, utan utifrån hur lång omväg som krävs för att komma till en plats. Detta kan vara användbart om du söker efter en plats längre fram som endast kräver en kort omväg. Exempelvis bensinstationer eller restauranger senare längs rutten. 3. Du kan begränsa sökningen på följande sätt: Välj en platskategori (t.ex. Logi) och välj sedan vid behov en underkategori (t.ex. Hotell eller motell). Om du vill söka efter en Plats genom att skriva in namnet trycker du på D-knappen för att välja Leta. Om du vill visa en lista med alla Platser inom en viss kategori trycker du på F-knappen för att Visa alla. 4. Listan med matchande Platser visas. Välj önskad Plats i listan. Kartan visas med information om den valda Platsen. Tryck på A-knappen om du vill återvända till listan för att välja en annan Plats eller tryck på S-knappen för att välja Funktioner och bekräfta valet av den visade Platsen. 5. Menyn Funktioner visas. Markera Gå! och tryck sedan på S-knappen. Rutten beräknas automatiskt och du kan börja navigera VÄLJA EN DESTINATION MED EN SPARAD PLATSSÖKNING Du kan spara sökningar medan du söker efter en Plats. När någon av listorna med Platskategorier eller underkategorier visas trycker du på F-knappen för att Visa alla och sedan trycker du på D-knappen för att välja Spara sökning. Välj en av punkterna i listan. Skriv in ett namn på sökningen och tryck på D-knappen för att Spara den. Använd en sökning för att hitta Platser: 1. Välj Hitta & kör, sedan Platser och sedan Sparade sökningar. 2. Välj en av de sparade sökningarna så visas listan med matchande Platser. 3. Välj önskad Plats i listan. 4. Kartan visas med information om den valda Platsen. Tryck på A-knappen för att återvända till listan och välja en annan Plats eller tryck på S-knappen för att välja Funktioner och bekräfta att du vill välja den visade Platsen. 5. Menyn Funktioner visas. Markera Gå! och tryck sedan på S-knappen för att börja navigera VÄLJA EN DESTINATION FRÅN HISTORIK De destinationer som du har angett tidigare sparas under Historik. 1. Välj Hitta & kör och välj sedan Historik. 2. Bläddra vid behov igenom sidorna i din Historik och välj önskad plats i listan. 3. Menyn Funktioner visas. Markera Gå! och tryck sedan på S-knappen. Rutten beräknas automatiskt och du kan börja navigera.

19 4.1.7 VÄLJA EN DESTINATION MED HJÄLP AV KOORDINATER 1. Välj Hitta & kör och välj sedan Koordinater. 2. Välj Ändra format för att ändra formatet på de visade koordinaterna (valfritt). 3. Ange latituden i WGS84-format: använd N/S för att ändra hemisfär. Tryck på D-knappen. 4. Ange longituden i WGS84-format: använd Ö/V för att ändra hemisfär. Tryck på D-knappen. 5. Menyn Funktioner visas. Markera Gå! och tryck på S-knappen för att börja navigera VÄLJA HEM SOM DESTINATION Den plats som du oftast navigerar till, t.ex. din bostad, bör du spara som Hem. Om du ännu inte har sparat någon adress som Hem, uppmanar Go!Explore dig att defi niera en adress om du väljer Hem i menyn Hitta & kör. Det smarta tangentbordet visas: Skriv in hemadressen precis som när du söker efter en adress eller välj Historik för att välja en plats som du har använt nyligen. När du har angett en hemadress kan du snabbt och enkelt använda den som destination genom att välja Hitta & kör och sedan Hem. 4.2 SKAPA EN VÄGPUNKT Gör så här för att utvidga en aktiv rutt med hjälp av en vägpunkt (en mellanliggande destination) samtidigt som du fortsätter mot den befi ntliga destinationen: 1. Välj ytterligare en punkt som vanligt denna punkt blir vägpunkt längs rutten. 2. Kartan visas med den valda punkten i mitten. 3. Välj Fler alternativ i menyn Funktioner och välj sedan Lägg till vägpunkt för att lägga till punkten som en mellanliggande destination före ruttens slutliga destination. 4. Du kan lägga till fl er punkter längs rutten genom att upprepa ovanstående steg så många gånger som behövs. 5. Varje gång du lägger till en ny punkt räknas rutten om automatiskt och du kan fortsätta navigera direkt. 4.3 REDIGERA RUTTEN Skärmen för ruttredigering når du via kartskärmen: 1. Tryck på D-knappen för att välja Rutt. 2. Välj Redigera rutt. 3. Välj Redigera vägpunkter. Listan med punkter längs rutten visas med startpunkten överst och den slutliga destinationen nederst. Om det fi nns många vägpunkter kan du behöva bläddra mellan fl era sidor. Markera en av ruttpunkterna i listan för att välja mellan följande alternativ:

20 KNAPP S-knapp Ta tag D-knapp Optimera F-knapp Ta bort FUNKTION Ta tag i en vägpunkt för att fl ytta den uppåt eller nedåt i listan. När punkten ligger på önskad plats i Resplanen trycker du på S-knappen igen för att Släppa den. Optimera en rutt. Startpunkten och destinationen förblir på sina platser, men vägpunkterna sorteras om för att rutten ska bli så kort som möjligt. Den markerade vägpunkten tas bort från rutten. Så snart du lämnar den här skärmen räknas rutten om automatiskt och du kan fortsätta navigera direkt. 4.4 VISA HELA RUTTEN (ANPASSA TILL SKÄRM) Visa en översikt över hela rutten på en och samma skärm. Med kartskärmen öppen: 1. Tryck på D-knappen för att välja Rutt eller S-knappen för att välja Funktioner. 2. Välj Anpassa till skärm. 4.5 VÄXLA MELLAN KARTVYERNA 2D OCH 3D Kartan kan visas i en klassisk vy rakt uppifrån (2D-läge) med Norr upp-orientering eller i perspektivvy (3D-läge) med Spår upp-orientering (kartan roteras automatiskt så att färdriktningen alltid är högst upp). Om du vill växla mellan de två kartvyerna trycker du på D-knappen och väljer Ändra vy. 4.6 VISA EN SIMULERING AV RUTTEN Den aktiva rutten kan simuleras på skärmen och visa dig vad du skulle se under navigeringen. Så här startar du simuleringen av en rutt med kartskärmen öppen: 1. Tryck på D-knappen för att välja Rutt. 2. Välj Ruttöversikt. 3. Tryck på D-knappen för att Simulera. 4. Tryck på D-knappen för att pausa simuleringen och tryck på A-knappen för att avbryta. 4.7 AKTIVERA SÄKERHETSLÄGE Säkerhetsläge avaktiverar PSP -systemets knappar när du färdas i hastigheter över 10 km/h, för att du ska rikta all din uppmärksamhet på vägen. Du kan inte ange en ny destination eller ändra inställningar medan du kör. Om du vill avaktivera Säkerhetsläge väljer du Inställningar, Varningar och Säkerhetsläge.

21 4.8 PAUSA DEN AKTIVA RUTTEN Du behöver inte pausa den aktiva rutten om du stannar. Så snart du startar igen fortsätter Go!Explore att ge dig instruktioner från den punkt där du befi nner dig. 4.9 RADERA DEN AKTIVA RUTTEN Så här raderar du den aktiva rutten med kartskärmen öppen: 1. Tryck på D-knappen för att välja Rutt. 2. Välj Redigera rutt. 3. Välj Radera rutt SPARA EN RUTT Du kan spara den aktiva rutten för att använda den senare. Med kartskärmen öppen: 1. Tryck på D-knappen för att välja Rutt. 2. Välj Redigera rutt. 3. Välj Spara rutt. 4. Skriv in ett namn på rutten. 5. Tryck på D-knappen för att Spara. 6. Go!Explore frågar om du vill spara inställningarna på Memory Stick Duo. Välj Ja för att spara rutten REDIGERA DEN SPARADE RUTTEN Du kan ladda en tidigare sparad rutt och använda den för navigering. Med kartskärmen öppen: 1. Tryck på A-knappen för att återgå till Huvudmenyn. 2. Välj Mina data. 3. Välj Sparade rutter. 4. Markera den önskade rutten i listan och tryck på S-knappen. 5. Rutten visas på kartan i 2D-läge, så att du kan granska hela rutten före navigeringen ANVÄNDA SPÅRLOGGAR Go!Explore kan spåra och spela in din GPS-position medan du förfl yttar dig. Du behöver inte välja en destination och skapa en rutt för att göra detta, utan kan spela in din resväg medan du kör. Spela in resvägen (skapa en Spårlogg) 1. Tryck på A-knappen på kartskärmen för att återgå till Huvudmenyn och välj sedan Mina data och Spårloggar. 2. Tryck på D-knappen för att välja Spela in och starta inspelningen. 3. Återgå till kartan och börja/fortsätt köra. 4. Återgå till Spårloggar och välj Stoppa inspelning när du vill stoppa inspelningen. Go!Explore förser Spårloggen med en tidsstämpel.

22 Simulera en Spårlogg på kartan 1. Tryck på A-knappen för att återgå till Huvudmenyn och välj sedan Mina data och Spårloggar. 2. Markera den önskade Spårloggen i listan och tryck sedan på S-knappen. 3. Välj Spela upp på nytt. 4. Kartskärmen visas och simuleringen av Spårloggen startar. 5. Du kan stoppa uppspelningen när som helst genom att trycka på A-knappen. Ändra färg på en Spårlogg 1. Tryck på A-knappen för att återgå till Huvudmenyn och välj sedan Mina data och Spårloggar. 2. Markera den önskade Spårloggen i listan och tryck sedan på S-knappen. 3. Markera Spårfärg och tryck på S-knappen upprepade gånger för att välja den färg som du vill att spårloggen ska visas i på kartan. 5 REFERENS Följande sidor innehåller beskrivningar av de olika skärmarna i Go!Explore. 5.1 HUVUDMENYN Hitta & kör Utforska karta Mina data Inställningar BESKRIVNING Välj och leta upp en destination (t.ex. en adress eller en typ av plats) eller sök efter mer information som har sparats om en viss Plats (POI). Öppna kartskärmen för att navigera eller titta på kartan. Hantera dina data, t.ex. sparade punkter (Platser och Favoriter), sparade sökningar, sparade rutter och spårloggar. Justera olika inställningar, t.ex. språkinställningarna, kartlayouten under navigering eller varningar. 5.2 MENYN HITTA & KÖR Adress Hem Platser Historik Koordinater Favoriter BESKRIVNING Om du känner till åtminstone en del av en adress, är detta det snabbaste sättet att hitta den. Det är enkelt att välja den här tidigare defi nierade platsen som din destination (troligen din bostad). Välj en destination bland de tusentals Platser som ingår i Go!Explore eller bland dem som du har skapat själv. De destinationer som du redan har angett i Go!Explore fi nns i listan Historik. Välj en destination genom att ange dess koordinater. Välj en destination i en lista med platser som du har sparat som Favoriter.

23 5.3 KARTSKÄRMEN Välj Utforska karta i Huvudmenyn för att öppna kartskärmen och navigera eller titta på kartan. Under en navigering visas ruttinformation och färddata på den här skärmen: Tryck på S-knappen för att öppna menyn Funktioner: Kartskärmens element SYMBOL NAMN Kommande sväng Ruttdata Batteristatus Kommande typ av händelse längs rutten och avståndet till denna. Användbara data om den aktuella rutten. Batteriets nuvarande kapacitet. Datafält längst upp till vänster på kartan GPS-positionens kvalitet Nuvarande gata Den aktuella GPS-positionens precision anges med hjälp av färger. Namnet på den gata eller väg som du kör på just nu. Datafält högst upp på kartan Nästa gata Namnet på den gata eller väg som kommer härnäst längs rutten. Nuvarande GPS-position Pilens position och riktning följer närmaste rutt för att förhindra GPS-positioneringsfel. Senast kända GPS-position Den senast kända positionen. Markör (vald punkt på kartan) Kompass När den valda punkten inte är den nuvarande GPSpositionen visas den här roterande markören. Visar kartans riktning. Grön linje Aktiv rutt Den rekommenderade ruttens linje. Zoomnivå Nuvarande zoomnivå. A-knapp Huvudmeny F-knapp Ändra vy D-knapp Rutt S-knapp Funktioner Huvudmeny Öppnar Huvudmenyn. Kartvyer Växlar mellan kartlägena 2D och 3D. Menyn Rutt Öppnar menyn Rutt. Menyn Funktioner Öppnar menyn Funktioner.

24 5.3.1 KOMMANDE RUTTHÄNDELSER En del av kartskärmen används för att visa nästa manöver (nästa rutthändelse som fi nns med i Resplanen). Både typen av händelse (en sväng, rondell, motorvägsavfart osv.) och avståndet från den nuvarande GPS-positionen visas. Exempel på symboler för förhandsvisning av sväng: Kommande högersväng. Kör in i rondell. Numret på avfarten visas i cirkeln OBJEKT PÅ KARTAN GATOR OCH VÄGAR Go!Explore visar gator och vägar på ett sätt som påminner om traditionella vägkartor. Bredden och färgen motsvarar deras betydelse du kan enkelt se skillnad på en motorväg och en bakgata TYPER AV 3D-OBJEKT Du kan aktivera och avaktivera 3D-visning på kartan genom att välja Inställningar i Huvudmenyn och sedan välja Visning och 3D-inställningar. Go!Explore har stöd för följande typer av 3D-objekt: TYP 3D-landmärken Höjdmodell Sluttande vägar 3D-byggnader 3D-terräng Landmärken är 3D-illustrationer av framträdande eller välkända objekt. 3D-landmärken förekommer endast i vissa städer och länder. Kullar och berg visas i bakgrunden på 3D-kartvyn och illustreras i färg på 2D-kartan. Komplexa korsningar och vägar på olika nivåer (t.ex. övergångar eller underjordiska tunnlar) visas i 3D. Stadsbebyggelse i fullständig 3D som motsvarar verklig storlek och position på kartan. Begränsas till centrum i stora städer. 3D-terrängdata visar förändringar i terrängen, inklusive höjningar och sänkningar i landskapet ELEMENT UNDER EN AKTIV RUTT ELEMENT Nuvarande GPS-position Markör (vald punkt på kartan) Din nuvarande position visas på kartan. I fotgängarläget är detta den exakta GPS-positionen. Om ett fordon har valts för beräkning av en rutt, placeras pilen på närmaste väg. Den punkt som har valts i menyn Hitta, eller en kartpunkt som har valts på kartan.

Volvo Sensus Connected Touch navigation

Volvo Sensus Connected Touch navigation Användarhandbok Volvo Sensus Connected Touch navigation Navigationsprogramvara för Sensus Connected Touch navigation Svenska Oktober 2013, ver. 2.0 Tack för att du valt Sensus Connected Touch navigation

Läs mer

Multimedia Navigation Philadelphia 835

Multimedia Navigation Philadelphia 835 www.blaupunkt.com Multimedia Navigation Philadelphia 835 Bruksanvisning Navigering Tack för att du valt Blaupunkt Navigation som ditt navigationssystem. Börja använda enheten direkt. Denna handbok beskriver

Läs mer

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL SWEDISH Komma igång När du använder navigationsprogramvaran första gången kommer en startinställningsprocess att startas automatiskt. Gör så här: Välj programspråk.

Läs mer

Din manual TOMTOM GO 910 http://sv.yourpdfguides.com/dref/528213

Din manual TOMTOM GO 910 http://sv.yourpdfguides.com/dref/528213 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för TOMTOM GO 910. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Din manual TOMTOM GO 510 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2355556

Din manual TOMTOM GO 510 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2355556 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för TOMTOM GO 510. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Din manual PIONEER AVIC-S1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/539060

Din manual PIONEER AVIC-S1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/539060 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PIONEER AVIC-S1. Du hittar svar på alla dina frågor i PIONEER AVIC-S1 instruktionsbok

Läs mer

Din manual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3952255

Din manual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3952255 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarmanual. Navigation

Användarmanual. Navigation Användarmanual Navigation Tryckfakta Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Denna användarmanual eller någon del av den får inte utan skriftligt tillstånd från Clarion reproduceras

Läs mer

Användarhandbok Navigationsprogramvaran

Användarhandbok Navigationsprogramvaran Användarhandbok Navigationsprogramvaran - 2 - Innehållsförteckning 1 Idrifttagande... 4 1.1 Viktiga informationer... 5 1.2 Alternativ installering av navigationssystemet från ett minneskort... 5 1.3 Ytterligares

Läs mer

1. Situationer när korrigering är nödvändig

1. Situationer när korrigering är nödvändig 1. Situationer när korrigering är nödvändig Aktuell position ska korrigeras när: Du byter däck (utför automatisk korrigering). (Avståndskorrigering). Aktuell position bör korrigeras när: Fordonets positionsmärke

Läs mer

A B. A Laddningslampa B På/av-knapp C Återställningsknapp D Högtalare E USB-anslutning F RDS-TMC-kontakt. b Billaddare.

A B. A Laddningslampa B På/av-knapp C Återställningsknapp D Högtalare E USB-anslutning F RDS-TMC-kontakt. b Billaddare. TomTom ONE 1. Förpackningens innehåll Förpackningens innehåll a Din TomTom ONE A B D E F C A Laddningslampa B På/av-knapp C Återställningsknapp D Högtalare E USB-anslutning F RDS-TMC-kontakt b Billaddare

Läs mer

Din manual SONY NV-U70 http://sv.yourpdfguides.com/dref/672686

Din manual SONY NV-U70 http://sv.yourpdfguides.com/dref/672686 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY NV- U70. Du hittar svar på alla dina frågor i SONY NV-U70 instruktionsbok (information,

Läs mer

TomTom navigation module

TomTom navigation module TomTom navigation module 1. Förpackningens innehåll Förpackningen s håll inne- TomTom navigation module Bildocka USB-kabel MyTomTom-broschyr 2 2. Viktig information Viktig information Bildocka Tryck in

Läs mer

Din manual NAVIGON 2110 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2332570

Din manual NAVIGON 2110 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2332570 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NAVIGON 2110. Du hittar svar på alla dina frågor i NAVIGON 2110 instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual TOMTOM GO 930T http://sv.yourpdfguides.com/dref/2366952

Din manual TOMTOM GO 930T http://sv.yourpdfguides.com/dref/2366952 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för TOMTOM GO 930T. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Telenor Navigation. Användarhandbok. Telenor Navigation version 1.11.3

Telenor Navigation. Användarhandbok. Telenor Navigation version 1.11.3 Telenor Navigation Användarhandbok Telenor Navigation version 1.11.3 Innehåll HUVUDMENY 3 SÖK ADRESS 3 SÖK PERSON, SÖK FÖRETAG 3 SÖK I NÄRHETEN 3 FAVORITER 3 KARTA 3 TJÄNSTER 4 DESTINATIONSINFORMATION

Läs mer

Telenor Navigation. Användarhandbok. Telenor Navigation version 2.0

Telenor Navigation. Användarhandbok. Telenor Navigation version 2.0 Telenor Navigation Användarhandbok Telenor Navigation version 2.0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 3 2. GRUNDLÄGGANDE STRUKTUR OCH FUNKTIONALITET 4 2.1 GRUNDLÄGGANDE STRUKTUR 4 2.2 GRUNDLÄGGANDE FUNKTIONALITET

Läs mer

KOMPONENTER. Klocka. Klockan. Öppning av armband. Kontakt för batteriladdning. ON/OFF Magnet. Elektronikenhet. Laddnings- indikator

KOMPONENTER. Klocka. Klockan. Öppning av armband. Kontakt för batteriladdning. ON/OFF Magnet. Elektronikenhet. Laddnings- indikator Manual KOMPONENTER Klocka Klockan Öppning av armband Kontakt för batteriladdning Laddnings- indikator ON/OFF Magnet Elektronikenhet Statusindikatorindikator GPS antenn Anhörigenhet USB-kontakt ON/OFF Batteriladdare

Läs mer

Användarhandbok Alpine Navigation

Användarhandbok Alpine Navigation Användarhandbok Alpine Navigation Navigationsprogramvara för Alpine INE-W987D/X800D-U/X800D Svenska Januari 2014, ver. 1.0 Tack för att du valt Alpine INE-W987D/X800D-U/X800D som ditt navigationssystem.

Läs mer

Varning och Försiktighet

Varning och Försiktighet Skyltarna Varning och Försiktighet som visas nedan, finns med i bruksanvisningen och på enheten. De visar säker och korrekt hantering av produkten, så att personskador på dig eller andra undviks, och så

Läs mer

Ovi Kartor för mobilenheter

Ovi Kartor för mobilenheter Ovi Kartor för mobilenheter Utgåva 1 2 Innehåll Innehåll Översikt över Kartor 3 Min position 3 Visa din plats och kartan 3 Ändra utseende på kartan 4 Hämta och uppdatera kartor 5 Använda kompassen 5 Om

Läs mer

Användarmanual Körjournal för iphone

Användarmanual Körjournal för iphone Användarmanual Körjournal för iphone Innehållsförteckning 1 Beskrivning... 3 2 Inmatning/val av uppgifter...4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3 Resor...8 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4 Navigering... 8 Startplats (Från)...

Läs mer

Användarhandbok EasiNav

Användarhandbok EasiNav Användarhandbok EasiNav Navigationsprogramvara för PNA Svenska DocVersion 2.0 Meddelande om upphovsrätt Produkten och informationen i denna dokumentation kan ändras när som helst utan föregående meddelande.

Läs mer

LÄSLANDET - BOKSTÄVER OCH ORD

LÄSLANDET - BOKSTÄVER OCH ORD LÄSLANDET - BOKSTÄVER OCH ORD Programmet består av 21 övningar som övar förmågan att känna igen bokstäver och ord. Här tränas såväl läsning som stavning och bokstavsordning. Du får hela tiden stöd av inspelat

Läs mer

Ovi Kartor för mobilenheter. Utgåva 1

Ovi Kartor för mobilenheter. Utgåva 1 Ovi Kartor för mobilenheter Utgåva 1 Innehåll Planera en rutt 11 Kartor översikt 3 Min position 3 Visa din position och kartor 3 Kartvy 4 Ändra kartans utseende 4 Ladda ned och uppdatera kartor 4 Använda

Läs mer

nüvi 1690 snabbstartshandbok

nüvi 1690 snabbstartshandbok nüvi 1690 snabbstartshandbok 0110229 Titta närmare på nüvienheten I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen finns viktig information om säker hantering av produkten

Läs mer

Din manual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 5 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1299248

Din manual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 5 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1299248 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NAVIGON MOBILENAVIGATOR 5. Du hittar svar på alla dina frågor i NAVIGON MOBILENAVIGATOR

Läs mer

Det språk som används för knappar och menyer i din TomTom App är detsamma som det språk du valde i iphone-inställningarna.

Det språk som används för knappar och menyer i din TomTom App är detsamma som det språk du valde i iphone-inställningarna. TomTom App 1. Komma igång Komm a igång Tryck på den här knappen på din iphone när du vill starta TomTom App. Det språk som används för knappar och menyer i din TomTom App är detsamma som det språk du valde

Läs mer

Multimedia Navigation New York 835 W

Multimedia Navigation New York 835 W www.blaupunkt.com Multimedia Navigation New York 835 W Bruksanvisning Navigering Tack för att du valt Blaupunkt Navigation som ditt navigationssystem. Börja använda enheten direkt. Denna handbok beskriver

Läs mer

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 2.0

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 2.0 TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK Telia Navigator version 2.0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 3 2. GRUNDLÄGGANDE STRUKTUR OCH FUNKTIONALITET 4 2.1 GRUNDLÄGGANDE STRUKTUR 4 2.2 GRUNDLÄGGANDE FUNKTIONALITET

Läs mer

TomTom Urban Rider TomTom Rider Pro

TomTom Urban Rider TomTom Rider Pro TomTom Urban Rider TomTom Rider Pro 1. Förpackningens innehåll Förpackningen s håll inne- A TomTom RIDER 1 2 3 4 1. Pekskärm 2. På/av-knapp 3. Laddningslampa 4. USB-anslutning B Hållare C RAM Mount -monteringssats

Läs mer

Nokia Kör 3.0 Användarhandbok

Nokia Kör 3.0 Användarhandbok Nokia Kör 3.0 Användarhandbok Utgåva 1.0 2 Innehåll Innehåll Om Nokia Kör 3 Köra till ett bestämt mål 3 Spara eller visa en plats 4 Använda röstvägledning 4 Ladda ned eller ta bort kartor 5 Navigera offline

Läs mer

Navigeringssystem. TravelPilot RGS 08. Bruksanvisning

Navigeringssystem. TravelPilot RGS 08. Bruksanvisning Navigeringssystem TravelPilot RGS 08 Bruksanvisning Trafiksäkerhet Hantering under färd Som bilförare måste du ägna hela din uppmärksamhet åt den omgivande trafiken. Låt bli knappar och reglage i kritiska

Läs mer

Manual. Danfoss termostat

Manual. Danfoss termostat Manual Danfoss termostat Innehållsförteckning Installera Danfoss termostat 1 Installera en termostat i taget 2 Montering av termostat 3 Konfigurera termostaten med Fortum Hemkontroll 4 Lägga till termostat

Läs mer

Användarmanual Cartesia GEO Manager

Användarmanual Cartesia GEO Manager Användarmanual Cartesia GEO Manager Support: 020-884884 E-mail: support@cartesia.se Innehåll Startsidan... 3 Tabeller... 3 Sök... 3 Lägga till en ny rad... 4 Kartfunktioner... 5 Street View... 6 Navigera

Läs mer

GPS 72H. snabbstartshandbok

GPS 72H. snabbstartshandbok GPS 72H snabbstartshandbok I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer i produktförpackningen, finns det viktig information och produktvarningar. Konventioner för handboken När du

Läs mer

Garmin Drive 40/50/60. Användarhandbok

Garmin Drive 40/50/60. Användarhandbok Garmin Drive 40/50/60 Användarhandbok Januari 2016 190-01920-39_0A Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande

Läs mer

Användarmanual NAVIGON 7100 7110. Svenska

Användarmanual NAVIGON 7100 7110. Svenska Användarmanual NAVIGON 7100 7110 Svenska Februari 2008 Symbolen med den genomstrukna avfallstunnan på hjul innebär att produkten skall tillföras separat avfallshantering inom den europeiska unionen (EU).

Läs mer

TomTom Rider Referensguide

TomTom Rider Referensguide TomTom Rider Referensguide Innehåll Vad finns i kartongen? 7 Vad finns i kartongen?... 7 Viktig information 9 Montera din navigeringsenhet... 9 Använda ett headset... 10 Slå på... 10 Inställningar... 11

Läs mer

zūmo 200-serien snabbstartshandbok för användning med zūmo 210 och zūmo 220

zūmo 200-serien snabbstartshandbok för användning med zūmo 210 och zūmo 220 zūmo 200-serien snabbstartshandbok för användning med zūmo 210 och zūmo 220 zūmo GPS-antenn Strömknapp Tryck på och håll ned för att sätta på/stänga av zūmo. Tryck snabbt för att justera belysningens ljusstyrka.

Läs mer

SmartCat Pejlare S300

SmartCat Pejlare S300 1. Introduktion SmartCat Pejlare S300 Pejlare S300 har en räckvidd på upp till 300 meter vid fri sikt. Det medföljer en halsbandsficka som skyddar sändaren mot väta och slitage, samt gör att det går att

Läs mer

MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.0 WWW.NETALERT.SE

MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.0 WWW.NETALERT.SE MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.0 Installation Hämta och installera NetAlert till din iphone från App Store. När appen är installerad, starta NetAlert och följ instruktionerna under Första gången.

Läs mer

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. SE Användarhandledning

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. SE Användarhandledning DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone SE Användarhandledning Förpackningsinnehåll Kom igång Välkommen till din nya mobiltelefon. Den är gjord för att kunna användas även i lite tuffare miljöer.

Läs mer

MANUAL NETALERT FÖR ANDROID VERSION 3.3 WWW.NETALERT.SE

MANUAL NETALERT FÖR ANDROID VERSION 3.3 WWW.NETALERT.SE MANUAL NETALERT FÖR ANDROID VERSION 3.3 Installation Hämta och installera NetAlert till din telefon från Android market. Följ därefter instruktionerna under Första gången. Vad är NetAlert? NetAlert är

Läs mer

Din manual BLAUPUNKT NAVIRECHNER RGS 08 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3312214

Din manual BLAUPUNKT NAVIRECHNER RGS 08 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3312214 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för BLAUPUNKT NAVIRECHNER RGS 08. Du hittar svar på alla dina frågor i BLAUPUNKT NAVIRECHNER

Läs mer

Din manual NAVIGON MN7 PDA http://sv.yourpdfguides.com/dref/3952269

Din manual NAVIGON MN7 PDA http://sv.yourpdfguides.com/dref/3952269 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NAVIGON MN7 PDA. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Lathund. 10. Planera en rutt mellan två adresser 11. Träna på en rutt hemma 12. Lyssna på instruktioner under guidning

Lathund. 10. Planera en rutt mellan två adresser 11. Träna på en rutt hemma 12. Lyssna på instruktioner under guidning Lathund I denna lathund ges några praktiska steg för steg anvisningar på hur du kan komma igång med användningen av TeDuco. Förutom då du guidas utmed rutt eller tränar på en rutt hemma använder du upp

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Trådlös GPS-modul LD-3W 9246490/1

Användarhandbok för Nokia Trådlös GPS-modul LD-3W 9246490/1 Användarhandbok för Nokia Trådlös GPS-modul LD-3W 9246490/1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten LD-3W uppfyller villkoren i följande EUdirektiv:

Läs mer

Din manual NAVMAN F37M http://sv.yourpdfguides.com/dref/3214388

Din manual NAVMAN F37M http://sv.yourpdfguides.com/dref/3214388 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NAVMAN F37M. Du hittar svar på alla dina frågor i NAVMAN F37M instruktionsbok (information,

Läs mer

1. Använda denna bruksanvisning

1. Använda denna bruksanvisning 1. Använda denna bruksanvisning Sektionsrubrik Ett nummer och en rubrik finns för varje sektion. Avsnittsrubrik Varje avsnitt har en rubrik. Åtgärdsnamn Varje åtgärd har ett namn. Specifikt åtgärdsnamn

Läs mer

Handbok för Marco Polo City Guide

Handbok för Marco Polo City Guide Handbok för Marco Polo City Guide De uppgifter och data som anges i denna handbok kan utan förvarning ändras. Inga delar av detta material får, oavsett syfte, reproduceras eller spridas utan uttryckligt

Läs mer

Användarmanual. MobileNavigator 6 PDA

Användarmanual. MobileNavigator 6 PDA Användarmanual MobileNavigator 6 PDA Utgåva: mars 2007 Tryckfakta NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20a D-20251 Hamburg Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Denna användarmanual eller

Läs mer

Användarmanual. NAVIGON 12xx 22xx. Svenska

Användarmanual. NAVIGON 12xx 22xx. Svenska Användarmanual NAVIGON 12xx 22xx Svenska September 2008 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat sopinsamling. Detta gäller

Läs mer

HANDLEDNING ZENIT BILBOKNING

HANDLEDNING ZENIT BILBOKNING Sid 1 (16) HANDLEDNING ZENIT BILBOKNING Sid 2 (16) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 HANDLEDNING FÖR WEBBASERAD BILPOOL... 3 1.1 LATHUND... 3 1.2 ÖVERSIKT ARBETSLÄGE WEBBASERAD BILPOOL... 3 1.3 INFORMATION OM BILPOOLENS

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Trådlös GPS-modul (LD-1W) 9236273 Utgåva 1

Användarhandbok för Nokia Trådlös GPS-modul (LD-1W) 9236273 Utgåva 1 Användarhandbok för Nokia Trådlös GPS-modul (LD-1W) 9236273 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten LD-1W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 1.12

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 1.12 TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK Telia Navigator version 1.12 Innehåll HUVUDMENY 3 SÖK ADRESS 3 SÖK PERSON, SÖK FÖRETAG 3 SÖK I NÄRHETEN 3 FAVORITER 3 KARTA 3 TJÄNSTER 5 DESTINATIONSINFORMATION 6 NAVIGATION

Läs mer

Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868)

Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868) Snabbstartguide Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868) 1) Förbereda kontrollpanelen för uppstart a) OBS! innan SIM-kortet Knappbeskrivning monteras i kontrollpanelen - Stegar uppåt i menyn måste

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold 1.0 ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold INNEHÅLLSFÖRTECKNING Teckenfönstrets symboler...2 Kontroller...2 Mottagarsymboler...3 Slå på mottagaren...5 Stänga av mottagaren...5 Ta emot och läsa meddelanden...6 Använda

Läs mer

55200 Inspelningsbar microfon

55200 Inspelningsbar microfon 55200 Inspelningsbar microfon Lär känna Easi-Speak Innehåll: Inbyggd högtalare Mikrofon Volymknappar Hörlursuttag På-/av-knapp Statuslampa Röd inspelningsknapp Grön uppspelningsknapp USB-anslutning Föregående

Läs mer

Användarmanual. MioMap 2.0

Användarmanual. MioMap 2.0 Användarmanual MioMap 2.0 Utgåva oktober 2005 Tryckfakta Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Denna bruksanvisningen eller någon del av den får inte utan skriftligt tillstånd från

Läs mer

Bruksanvisning G-2900

Bruksanvisning G-2900 Bruksanvisning G-2900 Modul 2548 C för att växla mellan klockans funktioner. L i valfri funktion för att tända bakgrundsbelysningen i ca 2 sekunder. Tidvisning e-dataminne Världstid Alarm Timer Stoppur

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23 1 SMARTBOX Användarmanual 14.10.23 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLL... 3 PRODUKT... 4 KOM IGÅNG... 5 KANALSÖKNING... 6 ANVÄNDNING... 7 TV-GUIDE... 8 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

Din manual NAVIGON 1310 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2362124

Din manual NAVIGON 1310 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2362124 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NAVIGON 1310. Du hittar svar på alla dina frågor i NAVIGON 1310 instruktionsbok (information,

Läs mer

Instruktion för L-100 IF:s kartpärm

Instruktion för L-100 IF:s kartpärm Instruktion för L-100 IF:s kartpärm Rev PA2b 2014-05-27 I L-100 IF:s kartpärm på http://www.andli.com/doma kan du lägga upp dina kartor och hur du sprang så att alla kan se dem. Här beskrivs hur du publicerar

Läs mer

Microsoft Windows 8 Grunder

Microsoft Windows 8 Grunder WINDOWS 8 GRUNDER Inledning Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 Del 1 1 Introduktion till Windows Grundläggande om operativsystem...7 Starta och avsluta Windows 8...8 Välja

Läs mer

Användarhandbok NX503E. Navigation

Användarhandbok NX503E. Navigation Användarhandbok NX503E Navigation Tack för att du valt Clarion NX503E som ditt navigationssystem. Börja använda Clarion NX503E direkt. Denna handbok beskriver navigationsprogramvaran i detalj. Du kan lätt

Läs mer

Din manual ROUTE 66 MINI MAXI http://sv.yourpdfguides.com/dref/1181265

Din manual ROUTE 66 MINI MAXI http://sv.yourpdfguides.com/dref/1181265 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ROUTE 66 MINI MAXI. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Snabbguide AlphaSmart NEO2

Snabbguide AlphaSmart NEO2 Snabbguide AlphaSmart NEO2 Vers 110815 Följande nio punkter bör du behärska för att få nytta av din AlphaSmart NEO 1. Sätt in tre AA batterier. Använd medföljande skruv till att sätta fast batteriluckan.

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning CANDY4 HD 20150129 Innehållsförteckning 1 Vad är CANDY4 HD?... 4 2 Säkerhetsföreskrifter... 5 3 Vad finns i förpackningen?... 6 4 Fysisk beskrivning... 7 5 Kom igång... 9 5.1 Ladda batteriet... 9 5.2 Ta

Läs mer

SCHOLA COMAI ELEV WEBBKALENDER / SCHEMA VERSION 1.1. [Skriv text]

SCHOLA COMAI ELEV WEBBKALENDER / SCHEMA VERSION 1.1. [Skriv text] 20111206 SCHOLA COMAI WEBBKALENDER / SCHEMA VERSION 1.1 ELEV [Skriv text] Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Terminologi... 3 1.2 Teknisk kravspecifikation... 4 1.3 Behörigheter... 4 1.5 Start... 4 1.5.1 Grundinställning

Läs mer

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 1.11.1

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 1.11.1 TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK Telia Navigator version 1.11.1 Innehåll HUVUDMENY 3 SÖK ADRESS 3 SÖK PERSON, SÖK FÖRETAG 3 SÖK I NÄRHETEN 3 FAVORITER 3 KARTA 3 TJÄNSTER 4 DESTINATIONSINFORMATION 5 NAVIGATION

Läs mer

CANDY4 HD II 20160419

CANDY4 HD II 20160419 CANDY4 HD II 20160419 2 Innehållsförteckning 1 Vad är CANDY4 HD II?... 6 2 Säkerhetsföreskrifter... 7 3 Vad finns i förpackningen?... 8 4 Fysisk beskrivning... 9 5 Kom igång... 11 5.1 Ladda batteriet...

Läs mer

TOPAZ PHD. Användarmanual

TOPAZ PHD. Användarmanual TOPAZ PHD Användarmanual Freedom Scientific, Inc. Februari 2015 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com Informationen

Läs mer

Användarmanual till DAISY-spelaren Telex Scholar

Användarmanual till DAISY-spelaren Telex Scholar Användarmanual till DAISY-spelaren Telex Scholar 1 1 Översikt Telex Scholar 1 Start-, paus- och stopp-knapp. 10. Hörlursuttag 2. Pilknapp för förflyttning bakåt i boken och mellan nivåer 3. Sida. Knapp

Läs mer

CoPilot Pocket PC6 Bruksanvisning för satellitnavigation

CoPilot Pocket PC6 Bruksanvisning för satellitnavigation CoPilot Pocket PC6 Bruksanvisning för satellitnavigation www.alk.eu.com copyright 2006. ALK Technologies Ltd. All rights reserved. EU_Major_Install_Disc copyright copyright 2006. 2006. ALK ALK Technologies

Läs mer

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink Vanliga frågor

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink Vanliga frågor Innehåll TOC 1. Audio Q: Hur växlar jag mellan radio- och mediekällor, till exempel FM-radio och USB? A: Om du vill växla mellan olika ljudkällor kan du antingen välja respektive källa på startsidan, trycka

Läs mer

BRUKSANVISNING APPlicator

BRUKSANVISNING APPlicator BRUKSANVISNING APPlicator Förpackningens innehåll Kontrollera noggrant innehållet i förpackningen: APPlicator-enhet USB-sladd Strömadapter Detta dokument Produktbeskrivning APPlicator är en trådlös kontaktlåda

Läs mer

GPSMAP 62-serien snabbstartshandbok. Kan användas med GPSMAP 62, 62s och 62st

GPSMAP 62-serien snabbstartshandbok. Kan användas med GPSMAP 62, 62s och 62st GPSMAP 62-serien snabbstartshandbok Kan användas med GPSMAP 62, 62s och 62st Komma igång varning I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen finns viktig information

Läs mer

Utbildningsmaterial för programvaran TeDuco. Utbildningsmaterial. TeDuco

Utbildningsmaterial för programvaran TeDuco. Utbildningsmaterial. TeDuco Utbildningsmaterial för programvaran TeDuco Utbildningsmaterial TeDuco Innehållsförteckning 1 Inledning... 6 1.1 Att tänka på vid användning av TeDuco... 6 2 Detta dokument för dig som utbildare av navigeringshjälpmedlet...

Läs mer

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BRUKSANVISNING Vänligen läs alla instruktioner innan installationen ÖVERBLICK 00701/00708 med kamera (480x640 pixlar) och 00707

Läs mer

Din manual NOKIA LD-1W http://sv.yourpdfguides.com/dref/825071

Din manual NOKIA LD-1W http://sv.yourpdfguides.com/dref/825071 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA LD-1W. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA LD-1W instruktionsbok (information,

Läs mer

Maestro 3050 Maestro 3100 Maestro 3140

Maestro 3050 Maestro 3100 Maestro 3140 Magellan Maestro Användarhandbok Maestro 3050 Maestro 3100 Maestro 3140 Magellan Navigation SAS. - ZAC de la Fleuriaye - BP 60433 44477 Carquefou Cedex - France VIKTIGA SÄKERHETSVARNINGAR Magellan Maestro

Läs mer

Användarmanual. 88 SEA för iphone. OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter.

Användarmanual. 88 SEA för iphone. OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter. Användarmanual 88 SEA för iphone OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter. Välkommen! Grattis och välkommen till världen kring 88 SEA. 88 SEA är en komplett sjökortsnavigator

Läs mer

Lathund Milestone 112 Ace

Lathund Milestone 112 Ace Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant 3 Allmänt 4 Ladda batteriet 4 Knapplås på/av 4 Väcka/Slå på fickminnet 4 Höj

Läs mer

Lättlästa instruktioner för ipad ios8

Lättlästa instruktioner för ipad ios8 Lättlästa instruktioner för ipad ios8 I samarbete med: December 2014 Lättlästa instruktioner för hur du använder en ipad med operativsystemet ios8. En ipad är en pekplatta. En pekplatta kallas också för

Läs mer

La thund. Svenska. Svens ka. Dokumentnummer: 86141-1-SV. Dokumentnummer: 86141-1 Date: 11-2010. Date: 11-2010. i7 0

La thund. Svenska. Svens ka. Dokumentnummer: 86141-1-SV. Dokumentnummer: 86141-1 Date: 11-2010. Date: 11-2010. i7 0 i7 0 La thund Svenska Svens ka Dokumentnummer: 86141-1-SV Dokumentnummer: 86141-1 Date: 11-2010 Date: 11-2010 Svenska Dokumentnummer: 86141-1-SV Date: 11-2010 Instrumentkontroller Kontrollayout och funktioner.

Läs mer

RSI Road Status Information A new method for detection of road conditions

RSI Road Status Information A new method for detection of road conditions WP 5 Sida 1 av 15 RSI Road Status Information A new method for detection of road conditions Användarmanual för RSI WP 5 Sida 2 av 15 Användarmanual för RSI Om detta dokument Detta dokument är en användarmanual

Läs mer

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. PhoneEasy 312ci 1 9 10 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1 Uttag för telefonsladd Hake för luren Knappsats Uttag för sladd till luren Volymkontroll för luren R-knapp

Läs mer

Rev. 1 Manual Revaq Portal

Rev. 1 Manual Revaq Portal Rev. 1 Manual Revaq Portal Cartesia GIS AB / Envisys AB 1 Innehåll Allmänt... 3 Introduktion till Revaq Portalen... 4 Behörigheter... 4 Formulär... 4 Administratör... 6 Lägga upp ett nytt reningsverk...

Läs mer

Astro 320 snabbstartshandbok. GPS-system med hundspårning

Astro 320 snabbstartshandbok. GPS-system med hundspårning Astro 320 snabbstartshandbok GPS-system med hundspårning Komma igång Varning Guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer i produktförpackningen, innehåller viktig information och produktvarningar.

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Att missbruka enheten Easi-Speak Pro eller att öppna den gör garantin ogiltig. Allt arbete utöver

Läs mer

Användarhandbok Navigationsprogramvaran

Användarhandbok Navigationsprogramvaran Användarhandbok Navigationsprogramvaran - 2 - Innehållsförteckning 1 Idrifttagande... 4 1.1 Viktiga informationer... 5 1.2 Alternativ installering av navigationssystemet från ett minneskort... 5 1.3 Ytterligares

Läs mer

DESTINATOR NAVIGATES FÖR PACKARD BELL COMPASSEO ANVÄNDARHANDBOK

DESTINATOR NAVIGATES FÖR PACKARD BELL COMPASSEO ANVÄNDARHANDBOK DESTINATOR NAVIGATES FÖR PACKARD BELL COMPASSEO ANVÄNDARHANDBOK Meddelanden och ansvarsfriskrivning Copyright Destinator Navigates för Packard Bell Compasseo Användarhandbok. Copyright 2006 Packard Bell

Läs mer

MANUAL SVENSKA. Notera att denna manual är översatt med Google Translate. För fullständig manual på engelska vänligen besök www.bushnellgolf.

MANUAL SVENSKA. Notera att denna manual är översatt med Google Translate. För fullständig manual på engelska vänligen besök www.bushnellgolf. MANUAL SVENSKA Notera att denna manual är översatt med Google Translate. För fullständig manual på engelska vänligen besök www.bushnellgolf.com Skötsel och underhåll Neo XS klockan är tålig och vattentät.

Läs mer

NOTERA!!! Innan Ni öppnar applikationen, var god aktivera Bluetooth på Er p910i. Snabbstartsguide. Tracker MyWay. Svensk version

NOTERA!!! Innan Ni öppnar applikationen, var god aktivera Bluetooth på Er p910i. Snabbstartsguide. Tracker MyWay. Svensk version NOTERA!!! Innan Ni öppnar applikationen, var god aktivera Bluetooth på Er p910i Snabbstartsguide Tracker MyWay Svensk version INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 INLEDNING Tracker MyWay...4 TRACKER

Läs mer

RC-helikopter FLY M01. Radio-ohjattava helikopteri FLY M01

RC-helikopter FLY M01. Radio-ohjattava helikopteri FLY M01 Age 4+ RC-helikopter FLY M0 RC-helikopter FLY M0 Radio-ohjattava helikopteri FLY M0 RC-helikopter FLY M0 27 MHz 0979 2 SE RC-helikopter FLY M0 OBS! Läs denna bruksanvisning noggrant före användning. Spara

Läs mer

E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes

E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes Sida 2 av 2 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...3 REKOMMENDERAD UTRUSTNING...5 INSTALLATION...5 ANVÄNDARLÄGE I E-POST3...6 STARTSIDA...7

Läs mer

Telenor Navigation. Användarhandbok. Telenor Navigation version 3.5

Telenor Navigation. Användarhandbok. Telenor Navigation version 3.5 Telenor Navigation Användarhandbok Telenor Navigation version 3.5 INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 3 2. STRUKTUR OCH FUNKTIONALITET 4 2.1 ANVÄNDARGRÄNSSNITT 4 2.2 APPLIKATIONSÖVERSIKT 5 3. HUVUDMENY 6 3.1 SÖK

Läs mer

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved.

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved. Användarmanual Jobb i Stan CV-Handboken Registrering, jobbsökning mm. Innehållsförteckning: 2 Registrering 5-16 2.1 Skapa ett konto 5-6 2.2 Skapa ett CV 6 2.2.1 CV-profil (steg 1) 7-8 2.2.2 Arbetslivserfarenhet

Läs mer

Microsoft Windows 10 Grunder

Microsoft Windows 10 Grunder WINDOWS 10 Grunder INLEDNING Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 1 INTRODUKTION TILL WINDOWS Grundläggande om operativsystem...7 Starta och avsluta Windows 10...8 Välja kommandon...10

Läs mer