Att tänka efter före bedömning av förändringsberedskap vid lokalt preventionsarbete. Mats Anderberg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att tänka efter före bedömning av förändringsberedskap vid lokalt preventionsarbete. Mats Anderberg"

Transkript

1 Att tänka efter före bedömning av förändringsberedskap vid lokalt preventionsarbete Mats Anderberg

2 Bakgrund Svårigheter att implementera kunskapsbaserade ANDTstrategier och -insatser på lokal nivå Kontextuella och organisatoriska villkor varierar Metoder som undersöker förändringsberedskap rekommenderas av t.ex. CAN, FHI, SoS och har använts i några FoU-projekt Svenska studier om CRM:s relevans och användbarhet saknas

3 Kartläggningens syfte Syftet med kartläggningen är att beskriva och analysera den lokala ANDT-situationen i 11 mindre kommuner i Kalmar och Kronobergs län samt identifiera och bedöma den enskilda kommunens förändringsberedskap när det gäller det nuvarande preventionsarbetet

4 Metod 11 mindre kommuner Lokala fakta- och statistikuppgifter om alkohol-, narkotika- och tobaksanvändning samt problem relaterade till det för respektive kommun totalt 10 Telefonintervjuer med nyckelpersoner och personliga intervjuer med de olika kommunernas alkohol- och drogsamordnare totalt 55 Community Readiness Model 36 frågor Skattning och bedömning av varje dimension och intervju Summering av kommunernas förändringsberedskap Innehållsanalys av intervjuerna som underlag för rekommendationer Återkoppling och diskussion med de deltagande kommunerna

5 Community Readiness Model Syfte Syftet med CRM är att identifiera och bedöma vilken förändringsberedskap den enskilda kommunen/ kommundelen/organisationen har för att bättre kunna utveckla och implementera relevanta strategier och insatser för prevention eller intervention

6 CRM:s sex frågeområden 1. Kommunens nuvarande insatser 2. Kommunens kännedom om nuvarande insatser 3. Ledarskap 4. Frågans ställning i kommunen 5. Kommuninvånares kunskap om problemet 6. Resurser relaterade till frågan

7 Kommunens förändringsberedskap De nio nivåerna: 9. Professionalisering 8. Förstärkning och utvidgning 7. Stabilisering av arbetssätt 6. Införande av arbetssätt 5. Förberedelse 4. Planering 3. Låg medvetenhet 2. Förnekelse 1. Ingen medvetenhet

8 Tänkbara nyckelpersoner Beroende på aktuell fråga, representanter från: Skola Förvaltning/nämnd Sjukvården Socialtjänsten Polisen Frivilligorganisationer

9 Förändringsberedskap i siffror

10 Förändringsberedskap i ord Övergripande ANDT-planer saknas ofta eller är inaktuella eller finns mest för syns skull En del kunskapsbaserade preventionsmetoder används (Ansvarsfull alkoholservering, Tobaksfri DUO, Rökfria skolgårdar, ÖPP/Effekt) men även insatser och aktiviteter med osäkert vetenskapligt stöd (ospecifik ANDTundervisning, drogfria arrangemang) ANDT-insatserna vänder sig främst till barn och ungdomar ANDT-området präglas mer av retorik och mindre av handling Ansvaret för ANDT-arbetet är ofta otydligt och fördelat på olika förvaltningar Brister i samordning och överblickbarhet är vanligt Bristande resurser både avseende personal, ekonomi och tid (sällan specifik budget, deltidstjänster inom ramen för andra uppdrag) Begränsade möjligheter att utveckla/expandera ANDT-arbetet i flera kommuner Oklart om kommuninvånares kunskap om problemet/frågan Kommunens samordnare har ofta mångårig erfarenhet av och stort engagemang för ANDT-arbetet

11 Exempel citat Man tycker att det är viktigt, men det är inte speciellt alltså, man ser inte det som en politisk fråga och man ser gärna att det är någon annan som får sköta det. Men om någon frågar om det är viktigt, så vet ju alla vad det rätta svaret är. Att det är viktigt. Man har ju lärt sig vad man ska säga. Men det är ingen som går till val på det, att fixa bättre insatser för ANDT. Då är det ju inte speciellt högprioriterat (Kommun K) Jag har exempelvis inte en enda timme som kommunens drogsamordnare utan det ska ske i det ordinarie jobbet. Man har inte sagt att detta jobb ska göras och vad det ska resultera i utan mer bara gör det. Det är svårt att få alla medarbetare med på banan i och med det (Kommun A) Ja, vi har medel avsatt till ganska mycket pengar, en miljon som är riktat till drogförebyggande arbete och föräldrastöd, så vi har satsat mycket pengar på det, men vi håller på och utreda strukturen för det just nu (Kommun F)

12 Kommun X CRM 1. Personer i kommunen har träffats och inlett en diskussion om att utveckla ANDT-insatser 2. Några enskilda myndighetspersoner i kommunen har hört talas om olika ANDT-insatser, men omfattningen av deras kunskap är begränsad 3. Ansvariga ser behovet av att göra något när det gäller ANDT-problemen 4. Attityden i kommunen är att man nu börjar visa på intresse för problemet: Vi måste göra något, men vi vet inte vad vi ska göra 5. Kommuninvånare känner igen tecken och symptom på när ANDT-problem visar sig men information om det saknas 6. Kommunens myndigheter är inte säkra på vad som behövs (eller var resurser ska komma ifrån) för att påbörja ANDT-insatser Totalt: 3 = låg medvetenhet om ANDT-problemet

13 Kommun X Goda exempel Uttalad vilja kring ANDT finns Bra samarbete och återkommande träffar mellan IFO och rektorer/skolkuratorer Drogpolicy för föreningslivet som följs upp regelbundet Ungdomssamordnartjänst med 20 %:s tjänst avsatt för förebyggande arbete Förebyggande och drogfria aktiviteter i samband med byafester Rökfri arbetstid i kommunen ANDT-enkät i skolorna

14 Kommun X Förbättringsområden ANDT-policy saknas folkhälsopolicy ej ännu antagen Få specifika ANDT-insatser odefinierade ANDT-insatser ANDT nedprioriterad fråga i relation till ex. ungdomsarbetslöshet Politiker efterfrågar inte ANDT-information från berörda myndigheter Personer som ansvarar för och driver ANDT-arbetet saknas överblick och samordning brister Specifik ANDT-arbetsgrupp saknas varje förvaltning/myndighet gör sitt Låg medvetenhet om ANDT hos kommunens myndigheter och nämnder oklart vem som jobbar med vad Dåligt med ANDT-information på kommunwebben Hög personalomsättning bristande kontinuitet/sårbarhet Bristfälliga resurser för ANDT avseende tid, pengar, personal Svårt att komma till i skolorna med ANDT-frågor ANDT-insatser för vuxna saknas Ungdomssamordnartjänstens förebyggande arbete kommer i andra hand Utvärderingar av nuvarande ANDT-arbete saknas

15 Kommun X Rekommendationer Föra ANDT-frågan högre upp på agendan medvetandegör problem och behov Tydliggör vem i kommunen som är huvudansvarig för frågorna och ge tydligt samordnande uppdrag och mandat samt avsatt tid för arbetet Ta fram en ny övergripande policyplan för ANDT-arbetet med tydliga kortsiktiga och långsiktiga mål som kommuniceras ut samt följs upp Bygg upp ANDT-arbetsgrupp och nätverk genom att samordna och involvera befintliga nyckelpersoner och insatser Renodla och tydliggör ungdomssamordnartjänstens förebyggande arbete specificera arbetsuppgifterna Tillför specifika resurser för konkreta och kunskapsbaserade ANDT-insatser Fler personer skulle behöva kompetensutvecklas inom området utnyttja pågående projekt

16 Slutsatser Community Readiness Model (CRM) förefaller vara en ändamålsenlig och konstruktiv modell för utveckling av det lokala preventionsarbetet även i Sverige CRM tar fasta på flera viktiga implementeringsaspekter, t.ex. kunskap, vilja, resurser och stöd (Grundh 2011; FHI 2008) Den grundläggande idén om att undersöka förändringsberedskap stöds av en samlad implementeringsforskning (Fixsen m.fl. 2005; Greenhalgh m.fl. 2004; Nutley m.fl. 2007) Att enbart presentera förändringsberedskap med siffror riskerar att ge alltför begränsade och oanvändbara slutsatser Att komplettera de kvantitativa resultaten med kvalitativa data kan ge en fördjupad bild som utvidgar förståelsen och tydligare förklarar de skillnader som framträder

17 Fler slutsatser Fler konkreta råd om hur preventionsarbetet kan utvecklas och förbättras kan ges och diskuteras med kommunföreträdare Ju större kommun, desto fler intervjuer Skattningsprocessen är sårbar Några av de färdiga förslagen på lämpliga åtgärder (utifrån den nivå som uppnås) är alltför kulturellt bundna Kan CRM (och särskilt den återkoppling som är en del i modellen) bidra till att frågan uppmärksammas i högre grad? Ger arbetet med modellen även konkreta resultat? Det är klokt att undersöka kontextuella villkor och förutsättningar innan införande av forskningsbaserade preventiva metoder eller arbetssätt sker

18 Säll är den som har till rättesnöre, att man nog bör tänka efter före.

19 En modell för ett framtida lokalt ANDT-arbete 1. Kartlägga den lokala förekomsten av alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksanvändning samt andra riskfaktorer (ex. via LUPP, FHI:s databas, barn- och ungdomsenkäten) 2. Undersöka kommunens förändringsberedskap, vilket i sin tur utgör underlag för lämpliga strategier t.ex. i form av särskilda utbildningsinsatser, medvetandehöjande inslag 3. Inventera befintliga program och aktiviteter i syfte att identifiera glapp eller tomrum som kan utgöra ytterligare behov 4. Formulera med utgångspunkt i den nationella ANDT-strategin och den regionala handlingsplanen, kartläggningsresultaten och de lokala behoven en specifik ANDT-plan med mål som uppfyller SMART-kriterierna (specifika, mätbara, accepterade, realistiska, tidsbestämda) 5. Välj relevanta kunskapsbaserade arbetssätt och metoder som knyts till planens målsättning, både mer generella aktiviteter och specifika program för riskgrupper. Öronmärkta resurser och ansvarig personal kopplas till de respektive aktiviteterna 6. Förankra ANDT-planen med berörda beslutsfattare och organisationer 7. Sätt planen i verket och genomför de olika aktiviteterna/programmen 8. Ansvariga dokumenterar genomförda insatser, genom att beskriva vilka målgrupper som blir föremål för insatserna och vilket arbete som görs, samt följa upp och utvärdera arbetets resultat och effekter i relation till programmets och aktivitetens målsättning. Pågående arbete justeras vid behov. Resultaten analyseras och reflekteras sedan med berörda intressenter.

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

Individ- och omsorgsförvaltningen. Fokus barn och unga. - ett arbetssätt och ett förhållningssätt. Anne-Charlotte Blomqvist

Individ- och omsorgsförvaltningen. Fokus barn och unga. - ett arbetssätt och ett förhållningssätt. Anne-Charlotte Blomqvist Individ- och omsorgsförvaltningen Fokus barn och unga - ett arbetssätt och ett förhållningssätt Anne-Charlotte Blomqvist I Sundbybergs stad har vi under ett antal år jobbat med Fokus barn och unga. Det

Läs mer

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka.

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Umeå universitet Institutionen för socialt arbete C-uppsats Höstterminen 2008 Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Författare: Emma

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

Vem bestämmer? 2014-11-07

Vem bestämmer? 2014-11-07 www.pwc.se? En översiktlig kartläggning av styrning och ansvar för insatser för barn och unga med psykisk ohälsa, tre landsting och sju kommuner 2014-11-07 Innehållsförteckning Rapport Sidan Uppdrag avgränsning

Läs mer

Berusning på schemat? Stöd och inspiration för undervisningen om alkohol, narkotika, dopning och tobak

Berusning på schemat? Stöd och inspiration för undervisningen om alkohol, narkotika, dopning och tobak Berusning på schemat? Stöd och inspiration för undervisningen om alkohol, narkotika, dopning och tobak i grundskolans senare år Berusning på schemat? Stöd och inspiration för undervisningen om alkohol,

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård

ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård SLUTVERSION, FEBRUARI 2012 Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Förord Den

Läs mer

UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling

UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling 2011 APRIL INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 1 INLEDNING... 4 Kort om MEB- projektet... 4 Utvärderingen syfte...

Läs mer

Har ej prioriterat frågan. En undersökning om svenska kommuners arbete för att bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Har ej prioriterat frågan. En undersökning om svenska kommuners arbete för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. Har ej prioriterat frågan En undersökning om svenska kommuners arbete för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. 7 mars 2005 Inledning...3 Amnesty Internationals undersökning...5 Kontakten med kommunerna...

Läs mer

Från nyhet till vardagsnytta Om implementeringens mödosamma konst

Från nyhet till vardagsnytta Om implementeringens mödosamma konst Från nyhet till vardagsnytta Om implementeringens mödosamma konst En forskningssammanställning av Karin Guldbrandsson statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Från nyhet till vardagsnytta Om implementeringens

Läs mer

Att beställa utvärderingar

Att beställa utvärderingar 2005:26 UTVÄRDERING Att beställa utvärderingar en vägledning 1 Innehållsförteckning Förord 3 Inledning 4 Processbeskrivning 6 1. Klargör syftet 8 2. Formulera utvärderingsfrågan 12 3. Går utvärderingsfrågan

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Slutrapport för regeringsuppdraget Kommunala strategier för föräldrastöd. Redovisning för åren 2010-2011

Slutrapport för regeringsuppdraget Kommunala strategier för föräldrastöd. Redovisning för åren 2010-2011 GENERALDIREKTÖREN 2012-07-10 NKC 2009/20 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Slutrapport för regeringsuppdraget Kommunala strategier för föräldrastöd Redovisning för åren 2010-2011 Statens folkhälsoinstitut

Läs mer

Vänta inte! Guide för investeringar i tidiga insatser för barn och unga

Vänta inte! Guide för investeringar i tidiga insatser för barn och unga Vänta inte! Guide för investeringar i tidiga insatser för barn och unga Innehåll Förord... 3 Sammanfattning: Fem steg för att investera i tidiga insatser för att förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga...

Läs mer

att ta tillvara kunskap från arbetsmetoder och processer som sannolikt kan medföra att fler personer med försörjningsstöd blir självförsörjande

att ta tillvara kunskap från arbetsmetoder och processer som sannolikt kan medföra att fler personer med försörjningsstöd blir självförsörjande knut: GENOM PARTNERSKAPET OCH ETT STRUKTURERAT SAMARBETE INOM KNUT ÄR SYFTET : att ta tillvara kunskap från arbetsmetoder och processer som sannolikt kan medföra att fler personer med försörjningsstöd

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Innehållsförteckning Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa... 0 framväxt, beskrivning av nuläget och vägen framåt... 0 Inledning... 2 Historik

Läs mer

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad?

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? En kartläggning av primärvårdens användning av och uppfattning om evidensbaserad praktik vid kronisk sjukdom Rapport April 2015 Hur vill primärvården bli mer

Läs mer

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I 1 Utdrag från rapport från utbildningsutskottet 2012/13:RFR10 Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I Sammanfattning 1 Genom forskning får vi hela tiden ny kunskap som kan vara

Läs mer

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag Gunnar Gillberg Göteborgs universitet Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Mars 2012 Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag

Läs mer

JämStöds Praktika. Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15

JämStöds Praktika. Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15 JämStöds Praktika Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15 JämStöds Praktika Metodbok för jämställdhetsintegrering Metodbok från JämStöd Utredningen om stöd för jämställdhetsintegrering i staten

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Samverka för barns bästa

Samverka för barns bästa Samverka för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Utvärdering av ETG Partner

Utvärdering av ETG Partner 1 2 Utvärdering av ETG Partner. 3. Sammanfattning ETG Partner ett utvecklingsprojekt inom EUU och syftar till att sprida utbildningskonceptet med en integrerad lärlingsutbildning i den 3-åriga elteknikutbildningen

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Bättre måltider. i äldreomsorgen

Bättre måltider. i äldreomsorgen Rapport 27-2014 Bättre måltider Bättre måltider i äldreomsorgen - vad i äldreomsorgen har gjorts och vad behöver göras - vad har gjorts och vad behöver göras Slutrapport för regeringsuppdraget att inventera

Läs mer