Till Samordningsförbundet Finsam Falun Kommunfullmäktige i Falu kommun Landstingsfullmäktige i Dalarna Försäkringskassan Arbetsförmedlingen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Till Samordningsförbundet Finsam Falun Kommunfullmäktige i Falu kommun Landstingsfullmäktige i Dalarna Försäkringskassan Arbetsförmedlingen"

Transkript

1 ~ilaga L~ ~ 135 Till Samordningsförbundet Finsam Falun Kommunfullmäktige i Falu kommun Landstingsfullmäktige i Dalarna Försäkringskassan Arbetsförmedlingen REVISIONSllERX'rTELSE FÖR AR 2010 Snmo rd uingsförbunde r Finsam Falun Vi har granskat räkcuskaperna, årsredovisningen och förbundsstyrelsens förvaltning i Samordningsförbundet Finsam Falun, org nr, för verksamhets året 20 IO. Förbundsstyrelsen ansvarar för all verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och riktlinjer samt dc föreskrifter som gäller för verksamheten. Den ansvarar också för all det fin ns en tillräcklig intern kontroll samt för infor mation om verksamheten till medlemmarna. Revisorernas ansvar fir all granska förbundets räkenskaper och årsredovisning samt pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med Lag om linansiell samordning av rehabilitcringsinsntser och förbundsordningen. Revisionen har utförts i enlighet med kommunallagen och god revisionssed i Sverige. Det innebär all vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om all årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. Vi anser all vår revision ger oss rimlig gru nd för våra uttalanden nedan. Vi bedömer all styrelsen har bedrivit verksamheten på ell ändamå lsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande säll och all den interna kontrollenär tillräcklig. Vi bedömer all årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed och tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning samt att styrelsen i övrigt följt gällande regelverk. Vi tillstyrker all förbundets årsredovisning godkänns och all förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 20lO. Fal~m~ /f~,~20i l /.!fp0/~ <-<- Slell /Larssoh VI1/d revisorf or Fa/II k OIll:IllIllf:- r:1f~, Pete sijili '//I Il Auk orij!!j;ji( re visor Öhr i/lgs Pricewuterhouse-Coop ers AB Utsedd III' Fö rsiikr lllgskas. 1"I1II f;8f' lg:- '~d ;f.~ SllgqfellIJ'SSOIl VII/d revlsorfbr Lundstinget Dularn u

2 LANDSTINGET DAlARNA INK [j Samo rd ningsforbundet Finsam-Fnlun Org nr DNR./.".9..(/.I.P ~-?. >.~... I»tt c 0 1 SKA KOD ' ;;. ANKOM O4 Dnr.. Årsredovisning 2010 för Sarnordninqsförbundett- Finsam Falun Styrelsen avger följande årsredovisni ng. Inne hå ll Sida sammanfattning 2 förval tnin gsberättelse 5 - resulta träkning 14 ba lansräkning 15 noter 16 bilaga statistik DIS (D eltagare I Samverkan) inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusenta l kron or. Uppgifter inom parentes avser föreg ående år. T~

3 Samordningsförbundet Finsam-FalUll 2 Sammanfattning År 20lOkännetecknades av genomförandet och redovisningen av den utvärdering av förbundets coachingteams verksalnhet som skedde. Resultatet var mycket uppmuntrande och har varit av stort värde vid diskussionen om den fortsatta utvecklingen av förbundets verksamhet. Förbundethade med sig ett outnyttjat anslag på drygt en miljon kr in i verksamhetsåret 20l O. Det överskottetfortsatte satsas på coachingteamets verksamhet då deras resultat att få ut deltagare i egen försörjning är framgångsrikt. Den ekonomiska prognosen sade dock att vid årets slut skulle det egna kapitalet vara slut och två av de hyrda coacherna fä lov att sluta. För att påvisa de finansiella vinster som coachingteamets arbete bidrar med, färdigställdes en samhällsekonomisk utvärdering omfattandes 25 deltagare. Utvärderingen visade att alla parter utom, Arbetsförmedlingen fick tillbaka sina satsade pengar inom timliga pay off-tider (se vidare under rubriken Coachingteameti. Dessutom har samhälleten intäkt redan på ett år. Det viktigaste av allt är ändå att vår målgrupps livskvalite ökar markant och även deras barns hälsa i nästa generation! r samband med att utvärderingen presenterades rör chefer och politiker gjordes det reportage om förbundet både i tidningar och radio. Diskussionen gick varm om huruvida fortsatt finansiering av två av coachernas löner skulle lösas. Påtryckningargjordespå framför allt Landstinget Dalarna och Falu Kommun att ta över finansieringen av deras coacher i och med att de två partema är de största vinnarna på verksamheten. FaLu Kommuns arbetsmarknads- och integrationsenhet (AIK) tog initiativ till att äska medel frän kommunens budget får att arbeta med social rehabilitering, för att kunna utveckla coachingteamets gruppverksamhet och praktiksamordningen. Äskandet beviljades och praktiksamordnarens tjänst lades under AIK för att dem sedan skulle kunna låna ut honom till Finsam från Då Landstinget Dalarna inte kunde fä loss resurser, tog styrelsen efter sommaren beslut om att inte förlänga avtalet om tjänsteköp från 2011 med kommunala vuxenutbildningen. Coachen därifrån slutade därmed i teamet i slutet av året. Finsam är ett förbund som hela tiden skall utvecklasina arbetsformer. Styrelsen har sedan länge följt arbetet med att sammanföra flera resurser från samarbetsparterna för att skapa en sammanhållen verksamhet gentemot målgruppen. Förbundethar upplevt att kön till att få komma in till coachingteamets verksamhet blivit lång och vi får också fler deltagare med än mer differentierade behov. 1september bjöd styrelsen in Lokala samverkansgruppen (LSG) för att diskutera framtidenför coachingteamet, Alla parter var eniga om att coachingreamets verksamhet är viktig och att dess framtid bör säkerställas på lång sikt. '~

4 Samordningsförbundet Finsam-Falun 3 Under hösten beslutade styrelsen därför att coachingteamets verksamhetbör föras över'till parterna för att verksamheten skall kunna vidareutvecklas på långsikt. Namnet på den implementeringsprocessen är "En dörr in" och det arbetet kommer att prägla20l l. Med tanke på de begränsade medlen till förbundet och prioriteringen av coachingteamet,reviderade styrelsen budgeten i januari och beslutade att spara kontot avsatt för samverkansprojekt som buffert inför kommande år. Den bufferten tillsammans med framförallt minskade lönekostnader för verkställandetjänsteman och coacher än beräknat gör att resultatet vid årets slut blev endast -577 tkr, jfr med prognosen vid årets början som pekade på ett resultat på ungefär tkr. Uppdrag Samordningsförbundet FINSAM-Falun bildades den l januari 2006 enligt Lagen om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (SFS 2003: 1210). Samordningsforbundet är en fristående juridisk person som är bildat av parternafalu Konunun, Arbetsförmedlingen, landstinget Dalarnaoch Försäkringskassan. Förbundets verksamhet finansieras gemensamt av de fyra parterna. Försäkringskassan svarar for både sin och Arbetsförmedlingens del (50 %), landstinget Dalarna och Falu Kommun för 25 % vardera. Anslagen för år 2010 var tkr men budgeten omfattade totalt4740 tkr tack vare outnyttjade anslag från tidigare år. Förbundets organisationsnummer är. Samordningsforbundet skall genom finansiell samordning öka möjligheterna för rehabiliteringav invånarnai Falu Kommun, som är i behov av samladeinsatserfrån fleraolika aktörer for att återfå sin hälsa och arbets- och funktionsförmåga. Fokus ska hela tiden vara inriktad på den enskilda människans behov och möjligheter, samt att undvika rundgång och dubbelarbete mellan de olika parterna. Dessutomskall förbundet identifieraförbättringsmöjligheter i den samordnade rehabiliteringen och utveckla formel' och modeller for ökad samverkan mellan parterna. Identifiera nya behovsgrupper, föreslå verksamheter och finansieraprojekt hos någon av de samverkande parterna. Samordningsförbundet har även möjlighetatt bedrivaförebyggande verksamhet för att undvikaatt fler människor hamnar i situationen att behövarehabiliteringsåtgärder. Förbundet skall även bidra med kompetensutveckling inomsamverkansområdet för alla fyra parters personal. Samordningsförbundet har ingen beslutsbefogenhet över inblandade myndigheter. varför en öppen dialog är nödvändig för att nå ökad samordning i ett långsiktigt perspektiv. fr

5 Samordningsförbundet Finsam-Falun 4 Organisation Styrelsen Förbundet leds aven politiskt tillsatt styrelse förutom staten, där Arbetsförmedlingensamt Försäkringskassan har representerats aven tjänsteman vardera. Styrelsen har sammanträtt 9 gånger under året. Ordinarie lviats Dahlström ordförande Elisabet Döring Ingo Tängerby Kjell Persson vice ordförande Ersättare Renee Andersson Elisabet Fyhr Per Helin FannyJohnson HlIVIldI11m, Falu Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan ---1Dndstinget Dalarna Ordförande Dan Westerbergentledigades av kommunfullmäktige från uppdrag i styrelsen från25 januari. Kommunfullmäktige utsåg Mats Dahlström tillledarnot i hans ställe. Förbundets styrelseutsåg på styrelsemötet den 22januari att Mats Dahlström skulle överta ordförandeskapet efter avgåendedan Westerberg. För Arbetsförmedlingen slutade ElisabetDöringsom ledamot den 31 december. Peter Heidkamp ersätter henne från I januari 20Il. Till alla styrelsemöten har även ersättarna varit kallade. Verkställande tjänsteman (VT) Verkställande tjänstemanpetra Palmestål är tillsvidare anställd på heltid i förbundet sedan 4 september Den 1januari kom hon tillbaka efter att ha varit föräldraledig under drygt ett år. Fr.o.m. 22 nov arbetar hon 75%. Vikarien Pia Larshans-Bodare slutade 31 januari. Lokala samverkansgruppen (LSG) En lokal samverkansgruppfinns sedan några år tillbakaoch den består av verksamhetscheferfrån närsjukvården, psykiatrin, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, socialförvaltningen samt arbetsmarknads- och integrationskontoret (AIK). Samverkansgruppen har deltagit i förarbetet kring bildandet av förbundet, Verkställande tjänsteman ingår i gruppen med funktionen att vara en länk mellan cheferna och styrelsen. LSG fungerar som en referensgrupp till förbundets styrelse. Beredningsgruppen (BG) Sedan många ar tillbaka finns en beredningsgrupp bestående av handläggare från de olika parterna samt från samordningsförbundet. Beredningsgruppens uppdrag är att diskutera gemensamma individärenden och samordna insatser för en effektivare rehabilitering. '1~

6 Samordningsförbunde t Finsam -Falun BG skall även vidareutveckla det operativa samarbetet handläggare emellan gällande gemensamma individer i behov av rehabilitering. Vid de tillfällen d å BG inte anser att parternas ordinarie samverkan inte räcker till. remitteras ärendet till Finsams coachingtcam. Förvaltningsberättel se S tyrelsens arbete I slutet av mars närden samhä llsekonomiska utvärderingen om coachingtcamcts arbete var klar. bjöd styrelsen in beslutsfattare och media till en presentation 3 \ utvärderingen. i\[anga verksamhetschefer och politiker deltog och utvärderingen uppmärksummades i artiklar i Vå,1 Falun, Falu Kuriren. Annonsbladet samt Radio Dalarna. I april var ordförande oeh verkställande tjänsteman inbjudna tillsammans med länets övriga förbund till Landstinget Dalarna för att berätta om förbundeus verksamhet och syn på framtiden. Via två av styrelsens ledamöter bjöds verkställande tjänsteman in under våren till både kornmunfullmäktige oeh landstingsfullmäktige för att berätta om förbundets verksamhet. Under våren arrangerade länets alla samordningsförbund en gemensam scminariedag med bl u Johan Quist som föreläste om hur våra förbund och parter bör Hinka vid fnstställaudc av målsättningar i sina verksamheter. N ågra av styrelsens ledamöter, verkställande tjänsteman samt coachingtcarne t deltog under konferensen. Under året har styrelsen gjort två upphandlingar. Den ena handlade om ny ekonomiadministratör oeh den andra om psykosocial pedagogik som ingår i coachingreamets verksamhet. Till ny redovisningsbyr å utsågs PricewatcrhouseCoopers AB, som på sommaren tog över arbetet efter LRF Konsult. I och med att PwC kan erbjuda elektronisk fakturering, köper förbundet dessa tjänster för att förenkla fakturahanteringen samt att minska på kostnaderna för ekonomiadministration jä rnfört med den tidigare manue lla hanteringen. Upphandlingen gällande den psykosociala pedagogiken vanns av samma leverantör som förut, nämligen St Lukas stiftelse. Styrclscn har länmat förslag på reviderad förbundsordning till part erna, m. a. al' de ändrade regler gällande rätt till arvode får statliga ledamöter samt möjlighet till gemensam revisor för kommun och landsting. Försäkringskassan ville också ändra till au förbundet själv framöver ska slå för den statliga revisionenjämfört mot tidigare då Försäkringskassan själva stod för dc kosmadcma. Förbundsordningen blev så sent som i december godkänd av Försäkringskassans jurister. I skrivande stund är den skickad till Falu Konunnn oeh Landstinget Dalarna för bcslut i deras respektive fullmäktige. innan den kan träda ikraft. I\'är budgeten får 20 lo fa stställdes i slutet a" november året innan. räknade styrelsen med den ordinarie budgetnivån ~ 000 tkr oeh alt de da skulle ha möjlighet alt avsäua ns tkr för beviljande av nya samverkansprojekt. Som nämndes i sammanfa uningen fi ck styrelsen direkt efter nyår reda på au de statliga anslagen återigen blev lägre och ntt den totnla budgeten skulle bli 3 6..W tkr. En minskning p~ 1.:

7 Samordningsförbundet Finsam- Falun tkr, vilket är mycket pengar för ett relativt litet samordningsförbund 50111Finsam-Falun är. När styrelsen i januari reviderade budgeten utifrån de lägreanslaget. valde dem att låta det avsatta kontot för nya samverkansprojekt istället vara en buffert inför framtiden. Några nya projekt har således inte beviljats, men projektet Rehabpraktikcentrurn(RPC) mellan kommunens socialförvaltning och arbetsmarknadsenhet som år 2009 beviljades en stor summa pengar av förbundet, fortlöpte projekttiden ut 31 okt. Verkställande tjänsteman har suttit med i projektets styrgrupp och en av coacherna har medverkat i projektetsreferensgrupp. En delårsrapport presenterades för styrelsen undersommaren. Rapporten visade på goda resultat (se kortfattat resultat under rubriken Santverkansprojekt) och projektägarna (soc.!aik) valde därför att efter projekttidens slut avsätta egna medel för att fortsätta det positiva arbetet med att vidareutveckla sin rehabiliteringskedja i deras samarbete med att fä ut sin målgrupp i arbete. En slutrapport kommer att delges styrelsen under 2011 då ordinarie projektledare är tillbaka efter föräldraledighet. Vid delårsbokslutet tydde den ekonomiska prognosenpå att vid årsskiftet skulle i stort sett det egna kapitalet vara slut. Det skulle medföra att två av coachernas löner inte skulle kunna finansieras inför kommande år. I augusti tog därför styrelsen beslut om att avtalet om tjänsteköp från kommunala vuxenutbildningen inte skulle förlängas efter 31 december 20 l Odå det löpte ut. Samtidigt var det en lön till i coachingteametsom det behövdes hittas finansiering till inför Efter att den samhällsekonomiska utvärderingen var klar lade arbetsmarknads- och integrationskontoret (ArK.) in ett äskande till kommunen om medel till att vidareutveckladen sociala rehabiliteringen och praktiksamordningen som coachingteamet byggt upp. Äskandet beviljades och ledde till att en överenskommelse mellan förbundet och AIK skrevs vid årets slut om att coachen som arbetar med praktiksamordning och som är anställd av AIK, utlånas på heltid till förbundet under Under hösten beslutade styrelsen också att coachingteamets verksamhet bör föras över till parterna för att verksamheten skall kunna vidareutvecklas på lång sikt. Namnet på den implementeringsprocessen är "En dörr in" och det arbetet kommer att prägla Coachingteamet Målgruppen för coachingteamet är personer som har stort behov av samordnade rehabiliteringsinsatser, är arbetslösa och inte har någon egen försörjning. Deltagarnaskall vara i åldern år och har eller håller på att utveckla psykisk ohälsa. Målet för coachingteamet är att genom ett lösningsfokuserat arbetssätt stötta deltagarna ut i egen försörjning. Vidårets början var 6 coacher inhyrda i teamet för att arbeta med att ge stöd till de individer som behöver samordnad rehabilitering för att kunna bli självförsörjande. Samtliga coacher hade sin anställning kvar hos respektive part men hyrdes in av samordningsförbundet. Två av coacherna var inhyrda till och med augusti :W lomed uppdraget att bedriva en gruppverksamhet med sociala aktiviteter samt att få igång en fungerande praktiksamordning. ~

8 Samordningsförbund et Finsam-Fa lun Den så kallade soc iala rehabiliteri ngen i grupp och praktiksnmordningcn visade sig vara två framgångsfaktorer för att ra ut målgrup pen i egen försörjning. Efter revid ering av budgeten i januari beslutade därför styrelsen sig för att förlänga avtalen om tjänsteköp får dessa två coacher fram till årets slut. En av coacherna har fått huvudansvaret för att planera gruppverksa mheten. men allaandra coacher hjälper till i verksamheten som bedrivs 5 dagar i veckan på fönniddagar. Externa föreläsare har även anlitats till gruppverk samhe ten i fonn av handledare och föreläsare till de ltagarna i ämnen som till exempel "lifccoachning", "hur hantera vardagen med neuropsykiatriska funktionshinder" och sömnskola. Den 31 december slutade coachen från kommunala vuxenutbildningen efter all styrelsen tagit beslut om att inte fårlänga det avtalet om tj änsteköp. Detta på grund av att den ekonomiska prognosen inför20 11 talade för att förbundet inte kornmer ha råd med fortsatt finansiering av tya tjänsteköp av coacher. Styrclsen beslutade därmed att skolans funktion i teamet fick prioriteras bort för all istället kunna behålla landstingets coac h 20 I I som har huvudansvaret för gruppverksamheten. Utviirdcring och uppföljningar av teamets arbete I slutet av mars blev verkställande tj änsteman och coachiugtcarnc t tillsammans med företaget Pay Off klara med en samhällsekonomisk utvärdering gällande 25 deltagare med blandade resultat, dvs. en del av dem var i egen försörjning, andra var det inte pga. olika anledningar. Utvärderingen visad e på följande resultat: Samhället har en intäkt på 3000 tkr efter ett år. Lönsamheten är prognostiserad till tkr på fem års sikt. Payoff-tiden är 22 månader. Kommunen har en intäkt på I 200 tkr efter ell år, Efter fem år Öl' lönsamheten beräknad till nänn are tkr. Payoff-tiden lir Il månader. Landstinget har en intäkt på l 100 tkr efter ett år. På fem års sikt ör lönsamheten prognostiserad till tkr. Payoff-tidcn är 12 månader. Arbetsförmed lingen har ökat sina kostnader både på kort och medellång sikt. Försökringskassan har ökade kostnader efter ett år, men lönsamhet efter fem år. Payoff-tiden ör 29 månader. Deltagarna har i genomsnitt förbättrat sin disponibla inkomst med 33 tkrgenom deltagande i verksamheten. Utvärderingen visade alt insatserna med helhetssyn och samverkan som gnmd, med gemensamma personella resurser från parterna ger goda resultat i ett långt gånget utanförskap. Som en deltagare glatt utbrast:.. Ni hurfårtnulrcn mitt liv" Hela utvärderingen finns att ladda ned från www. fi nsarn-falun.sc,

9 Samordningsförbundet Finsam-Falun 8 Förutom den stora utvärderingen som gjorts underåret, följs teamets arbete kontinuerligt med hjälp av verktyget DIS (Deltagare l Samverkan). Underåret hade 57 deltagare varit inskrivna i teamet. 23 deltagare hade skrivits ut och av dem kom Il ut i egen försörjning, dvs. 48 % (kanjfr med 2009 års resultat på 51 %). Dessa deltagare som idag försörjer sig själva har i genomsnitt varit inskrivna i 16 månader. Utförligare statistik bifogas i bilaga. Dessutomanvänds en VAS{Visuell AnalogSkalaj-skalapå vilken deltagarna får uppskattasin egen utveckling. Majoriteten av deltagarna upplevde vid halvårsskiftet att de hade närmat sig arbetsmarknaden och utvecklades positivt. Vid utskrivning har deltagarna tätt fylla i en "mjuk enkät" i vilken de får beskriva sin upplevda hälsa samt hur teamets olika insatser och bemötande har upplevts. Sammanställningen av hittills inkomna enkäter visar på att deltagarna uppleveratt de ökat sin livskvalite och att verksamhetens insatser och personalens vänliga, professionella bemötande är mycket värdefull. Vad teamet upptäckt under året Köerna in till teamet är alldeles för långa. Väntetideruppemot nästan ett år har förekommit. För att aktivera individerna i kön i väntan på inskrivning har gruppverksamheten "öppnats" två dagar i veckan för att låta fler än de inskrivna deltagarnata del av den sociala rehabiliteringen. Coachingteamethar märkt att gruppverksamheten är en enormt viktig faktor i deltagarnas' förändringsarbete, Det är i gruppen dem träffarandra personer i liknande situationer och de finner lätt en trygghet. Många har socialfobiska svårigheter och den sociala rehabiliteringen i grupp möjliggör att kunna lära sig att hantera dessa svårigheterinför kommande arbetsliv eller studier. De deltagare som på grund av olika anledningar inte deltar i gruppverksamheten behöver oftast en mycketlängre tid för att kunna komma in på arbetsmarknaden eller bölja studera. Det framkommer ofta att den det berör behöver mer stöd i form av social träning, rutiner, strukturoch som individen inte kan ta del av utanför gruppverksamheten. Då kön och väntetiden till coachingteamets verksamhet är mycket lång (uppemot nästan ett år ibland) har coacherna uppmärksammat att det underlättar betydligt om individen är beredd att delta i den sociala gruppverksamheten, eftersom framstegen oftast går fortare om individen deltar där. Detta bidrar i sin tur med att inskrivningstiderna(i snitt 16mån) blir kortare och väntetiderna kan förkortas. Diskussion har påbörjats i BG for att kunna bemötamålgruppen som inte kan delta i den sociala träningen och som behöver någon form av "förgrupps-insats" innan den sociala rehabiliteringen i grupp kan påbörjas. Teamets praktiksamordnare har utökat kontaktnätet med arbetsgivare och har i dagsläget kontakt med 65 stycken (80 ~{, inom den privata sektorn) som tar emot deltagare för arbetsträning och/eller praktik. Det är ett stort kontaktnät men ändå är det brist på arbetsträningsplatser där det finns mycket enkla arbetsuppgifteroch det inte ställs några direkta krav på prestation. Problematiken bar påtalats för LSG och BG. Praktiksamordnarcn har utarbetat en mall för överenskommelse/avtal med varje arbetsgivare p-

10 Samordningsförbundet Finsam-Falun 9 om vad som gäller vid handledning av deltagare, vilket ansvar teamet står för samt vilket ansvar som kommer åläggas praktikplatsen. Coachingteamethar under året startat samarbete med projektet Ung Utveckling (friskvård, utbildning i jämställdhet), Arenan (deltagare på fotokurs), psykiatrin (sömnskola för deltagarna). Två självhjälpsgrupper har initierats med både deltagare och allmänhet. Den ena gruppen handladeom ensamhet, den andra om överviktsproblematik. Övriga händelser En student från socialarbetarprogrammet på högskolan praktiserade under drygt en månad i coachingteamet. Coachingteamethar haft handledning kringärenden och samarbetet i gruppen.dessutom har dem tillsammans med verkställande tjänsteman genomfört fem planeringsdagar utspridda under året. På höstens planeringsdagar genomfördes även ett samarbetsäventyr utomhus. Coachingteamet har också tagit emot många studiebesök. Stbdjande av samverkan En av coacherna har initierat till nätverksbyggande för samverkan mellan särskolan och myndigheter när särskoleelever övergår från skola till arbetsliv. Idag är nätverket självgående utan coachens medverkan. Lokala samverkansgruppen (LSG) samt Beredningsgruppen (BG) Under året har verkställande tjänsteman varit med i LSG och en av coacherna har deltagit i BO. Några ggr under året har LSG träffat BG för att startaupp arbetetmed individuell plan, som kommun och landsting är enligt lag tvungna att upprätta for de individersom har behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. Remisserna till BG upplevdes som ofullständiga och målet sattes att så många som möjligt av ärendena till BG skall ha en individuell plan med sig. Gemensamma träffar kommer fortsätta nästa år då de upplevts som positiva. Den kartläggning/inventering av rehabiliteringsinsatser som gjordes förra året har uppdaterats av verkställande tjänsteman. Syftet med inventeringen är att sprida kunskap hos parterna vilka rehabiliteringsinsatser som finns för målgruppen som står långt ifrån arbetsmarknaden. Inventeringen skall användas som ett verktyg för handläggarna på myndigheterna. LSG har tagit huvudansvaret för att inventeringen hålls uppdaterad och verkställande tjänsteman har tagit på sig att löpande sammanställa ny inkommen information som ska tillskrivas den. BG använder också den som ett verktyg vid deras möten. Tillsammans med VT har LSG skrivit ett förslag till styrelsen 0111 hur arbetet med "En döit in" kan fortlöpa under f\-

11 Samordningsförbundet Finsam-Falun 10 Samverkansprojekt Som nämnts tidigare har inte styrelsen beviljat några nya medel till samverkansprojekt. beroende på den osäkra finansieringen framöver. Projekt "Förstärkta insatser för dc som har tidsbegränsad sjukersättning i Falun" Föregående år finansierade förbundet projektet "FörstCirkta insatser/ör de som har tidsbegränsad sjukersättning i Falun" och som ägdes av Försäkringskassan. I mars kom slutrapporten in från det projektet. Bakgrunden till projektet var att riksdagenbeslöt 2008 att förändra regelverket i sjukförsäkringen, Regeländringen innebar bland annat att man tar bort den tidsbegränsade sjukersättningen som försäkringsslag efter en övergångstid fram till december Övergångsbestämmelserna innebär att den som tidigare har beviljats tidsbegränsad sjukersättning har möjlighet att beviljas en förlängning om maximalt 18 månaderutifrån det gamla regelverket. Projektmedlen möjliggjorde för Försäkringskassan att göra en kartläggning av aktuella förutsättningar för hela gruppen med tidsbegränsad sjukersättning, dvs. både de som har en anställning och de som är arbetslösa. Utan projektmedlen hade inte kartläggningen gjorts eftersom det inte ingår i Försäkringskassans ordinarie uppdrag. Värdet av kartläggningen var att dels fick alla individerett brev/enkät med frågor om aktuella förutsättningar som förhoppningsvis medvetandegjort de berörda att regelverket har förändrats och att det berör den enskilde. Syftet med det var att försöka fä alla berörda att vara så aktiva de kan i sin egen rehabilitering. Sammanställningen av kartläggningen innebaratt vi kunde informera om de aktuella förutsättningarna på gruppnivå för alla rehabaktörer i Falun. (Hela slutrapporten finns att läsa hos förbundet.) Projekt Rehabpraktikcenter (RPC) Projektet fick år 2009 en totalsumma på 980 tkr men projektet pågick t o m 31 oktober Projektägare var kommunens arbetsmarknadsenhet (AME) och socialtjänst. En delårsrapport om projektet skrevs färdigt 23 juli 2010 och inkomtill styrelsen (finns att läsa på förbundet). Projektet syftar till att för målgruppen som under minst 6 mån haft försörjningsstöd och som står långt ifrån arbetsmarknaden, ta arbetsträning via RPC. wieningen med insatsen är att bedöma arbetsförmåga utifrån en noggrant matchad rehabpraktik via arbetsmarknadsenheten. I mitten av september hade 41 personer erbjudits deltagande i projektet. 16 personer hade avböjt av olika anledningar. 22 personer var ute i rehabpraktik. En person hade fått arbete och 2 personer hade börjat studera. Projektägarna AME och Soc. ansåg att projektet varit framgångsrikt och har därför efter projekttidens slut, avsatt egna medel för att arbeta vidare med den nya arbetsmodellen gällande rehabpraktik som utvecklats mellan parterna. Intervjuer med deltagarna gjordes vid projektstart, vid avslutad praktik samt 6 mån efter avslutad praktik. På grund av det inte gått så lång tid efter att deltagarna startat sin praktik plus att projektledaren under hösten gick på föräldraledighet kommer slutrapportskrivas efter sommaren Alla finansierade verksamheter: coachingteamets samt andra projekt rapporteras in i Nya SUS. t~-

12 Samordningsförbundet Pinsam-Falun Il Övriga hiindelser Verkställande tjänsteman har deltagit på Finsams nationella konferens i Malmö, en regional konferens i Örebro samt NNS (Nationella Nätverketför Samordningsförbund) medlemsmötei Stockholm. V'I' har även påbörjat en utbildning i finansiell samordning. Utbildningenavslutas våren 20Il. Avtalet om leasingbil löpte ut i augusti och ett nytt avtal med en mindre bil tecknades, för att få ned kostnaderna. iuålllppfyllelse Grön markerad text betyder mål uppfyllt. Gul text betyder delvis genomförd aktivitet. Röd färg betyder aktivitet ej genomförd, mål ej uppfyllt. Mål och planerade aktiviteter i VP 20 lo lresultat ~q~~~rf!i!~'il~t.".~~~::[.~~.~itj~i.~~~]"g~~.~~~:~te~:~~~\~"::.f~: 4 ',o 140 % av coachiugteamets deltagare ska inom 124 deltagare (av totalt 57) har närmat sig Isex månader ha närmat sig arbetsmarknaden, det arbetsmarknaden dvs. 42 %! vill säga ha påbörjat arbetsträning eller liknande 120% av deltagarna i coachingteamet(lo personer) Il av 23 utskrivna deltagare har kommitut i egen l ska ha fått ett arbete (med eller utan försörjning, dvs. 48 %. Eller om man vill räkna 11 anställningsstöd) alternativt påbörjat studier av totalt 57 inskrivna blir det 19 %. Underhålla och utöka kontaktnätet med de arbetsgivare som har möjlighet att ta emot förbundets deltagare för arbetsträning/praktik. Kontaktnätet är utökat till 65 arbetsgivare,j fr med föregående år då det var fån-e i kontaktlistan. Fortsätta att identifiera forbättringsmöjligheter Påtalat att några av deltagarna behöver en inom den samordnade rehabiliteringen, identifiera "förgupps-insats" innan de skrivs in i nya behovsgrupper och föreslå verksamheter för at coachingtcamet fylla de behoven. Fortsätta utveckla gruppverksamhetenoch Information under rubrik coachingtearnet samt coachingteamets övriga arbete. Utvärdera styrelsensarbete. gruppverksamhetenoch arbeta för implementering av denna. Fortsätta erbjuda personer som står i kö till Information under rubrik coachingteamet. 1coachingteamelall delta i gruppverksamhel som eli ;förberedande steg. Detta bidrar också till utökat samarbete med inremitterande instans. I Använda enkät som mäter de "mjuka värdena" ; Används vid utskrivningar, såsom livsstil, hälsa, motivation samt ger en bild a; hur deltagarna upplever stödet från coaching teamel

13 Samo rdnings förbu nd et Finsa m-falun isal1 J\. erkol1sprojekl, l. ~ Stimulcra, och zc ekonomiskt stöd till IStyrelsen har valt alt inte ee nya stöd pga ",. minskad: I '" '" t samverkansprojekt som initieras av någon av de anslag i budgeten. :samverkande parterna., i r.!!i:lf.;~ ldear /iete -. -_.- - ~, w -,. Mot skolan : Stöttat nätverket med särsko la oeh myndigheterna i för au länare Rl ut eleve r i arbe te efteravslutad I - - lskolaånu.! I ö, ri!!l har in'.!"1nva iniri.uiv t.lg ils p g ~. tid.;bri,, 1. l - - ~ i~nf!l!! 'i.ring m ' rehabiliteringsinsa/ser I --._.., '" ' - ' - - ".,, Underhålla kartläggning/inventering med IInventeringen äruppdaterad av verkställande rehabiliteringsinsatser som finns att tillgå för [tj änsteman och LSG har tagit pil sig au ansvara för l, invånare i Falun, iatt den sprids till respeklive part. I I - 1 " ~{~" ''\7 icic!~! i!!g ~ r; I.1!Marknadsföra förbundets verksamhet.!verksamhe te n har uppmärksammats i både radio Ioch tidningar. Finsam-Falu ns hemsida (har haft 43 I, I, 700 besökare sedan starten i okt 2008) har länkats! till Landstingets och Falu Kommuns hemsidor. Landstingsfullmäktige samt kommunfullmäktige har fåu information av verkställande tjänsteman. I Soc ia/(~gande Främja socialt företagande. Finsams roll? IFörbundet har inte prioriterat frågan, då projekt Ku ling arbetar med socialt företagande i Falun. ReSll///1I ekonomi Förbundets ekonomiska resultat för 20 l Olir cu underskott med 577 tkr, jfr med fö ITa årets resultat på -I 518 tkr, Den stora skillnaden i underskott mellan år 2009 och 20 IOär att föregående år beviljades 978 tkr till projektet RPC. Ungefär hälften av överskottet på I 249 tkr som fanns vid årets början har använts. Det egna kapitalet vid årets slut li r 672 tkr, Överskottet förs över till 20 I l års budget. Prognosen vid årets början varatt hela överskottet skulle behöva användas, men vid årets slut har alltså barn hälften använts. Detta beror främst på att styrelsen inte beviljat några nya samverkansprojekt utan valt au behålla det kontot på 275 tkr som buffert inför kommande år. Denna bedömning gjordes efter att besked så sent som i januari kom att totala anslagen föråret blev 360 tkr mindre än ursprungsnivån på tkr. ~~-

14 Samordningsförbundet Finsam-Falun 13 Kostnaderna för inhyrd personal samt VT:s lön blev också mindre än prognostiserat beroende på att vr valde att i augusti gå ned i arbetstid, försttill och senare även till 75 %. Budgetenför allaslöner (VT+coacher) sattes på samma nivå som föregående års tkr, vilket gav en positiv avvikelse på 182tkr. Ana avsatta medel på 235 tkr till den sociala rehabiliteringen har inte använts, utan avvikelsen blev +51 ~ Framtiden Samordningsförbundet firar S-årsjubileum den l januari 20 Il, vilket kornmeruppmärksammas. Största fokus och mest resurser har under dessa fem första år lagts på coachingteamet. Teamets arbetsmodell har visat på mycket goda resultat att stötta individer med behov av samordnad rehabilitering ut i arbetslivet. tviånga fler än vad teamethar kapacitetför idag har behov av att fä samma hjälp och en utökad samordningpå någotsätt hos parterna är nödvändig för att verksamheten skall kunna utvecklas på sikt. Inför nästa år fortsätter därför arbetet med att implementera coachlngteamets verksamhethos våra parter, i någon form av "En dö1t in"-modell. Målet är att under 2012 ska en sådan arbetsmodell vara utformad, beslutad om hos våra parter, samt sjösättas. Avtalet gällande hyran på de lokalersom förbundet sitter i löper ut sista november20 Il ochen flytt till andra lokaler kommer troligtvis att göras. Coachingteamet har poängterat att lokalernabörjar bli för trånga nu när verksamheten växt och förhoppningsvis kommerväxa ytterligare vid en implementering. En undersökning av hyresnivåerna i Falun tyder på att oavsett vart flytten går, kommer lokalkostnadernaöka markant. Det egna kapitalet på 514 tkr som förs över till 20 II är därför en trygghet inför kommandeutgifter. Styrelsen riktar sitt varrna tack till lokalasamverkansgruppen. beredningsgruppen och övrig personal inom våra organisationer för ett gott arbetemed vårt gemensamma uppdrag att ha individen och dennes behov i fokus. ~.

15 Samordningsförbundet Finsam-Falun 17 Not4 Personal Medelantalet anställda Kvinnor 1 l Totalt l.l Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader Löner och ersättningar till styrelsen Löner och ersättningar till verkställande tjänsteman 318.lQ Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader för anställda il 27 Totalt ~.u Not 5 Förändring av eget kapital Belopp vid årets ingång Arets resultat Belopp vid årets utgång \v< Balanseratresultat l

16 Samordningsförbundet Finsam-Falun 18 Falun.).()/I -es- tj3 ~~ Ordfårande FaluKornmun ~A~ IngoTängerby Försäkringskassan -~ Vice ordförande Landstinget Dalal11a ~(,J~-~4~ PeterHeidkamp Arbetsförmedlingen Vår revisionsb (~telse har lämnats 20 I, Oif PeterSö e. n Aukt riserad revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Utsedd av Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen t:~ ~~~ Utsedd av Falu Kommun ~:ree~jj~ Stig Henrysson Utsedd av Landstinget Dalarna

17 Samordningsförbundet Finsam-FaIun )IU16A Finsnm Falun En p rese nta tte n DV uppgift er framb gn:l geno m upplöljningsenk.:jten: Dettagare I Samverkan (DIS) St athtiken giller det 101:11:1 an taler delugare som v:1rit lnskr fvnc i tea met fd n I ~ Vilke n fö rsörjning had e Finsains ou del ta gare vid inskrivningen? FlIrsllrj nl~ ur ur finsa m(s9 lot. Uj Hur ser det ut för dem som har avslutat? u i ~ t

18 Samordningsförbundet Finsam-F alun ~~- C' -~... O... 0\ l() '-"... ọ... =-til ~ ~ '"l:l ';; til =... ~... IJJ

19 Samordningsförbund et Finsam-Falun In......

msa VASTERDALA RNA ARSREDOVISNING 2010 1::> IlJ\GA LS 139 -. Samordningsförbundet LANDSTINGET DALARNA

msa VASTERDALA RNA ARSREDOVISNING 2010 1::> IlJ\GA LS 139 -. Samordningsförbundet LANDSTINGET DALARNA . 1::> IlJ\GA LS 139 Organisationsnummer: 222000-2568 LANDSTINGET DALARNA INK. 2011-04- 29. DNR...f:.c.P..P/P..!.Y.f?... Si

Läs mer

1(26) ÅRSREDOVISNING

1(26) ÅRSREDOVISNING 1(26) ÅRSREDOVISNING 2012 Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas (Samverkansutredningens

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

Inledning 3. Övergripande mål och syfte 3. Organisation 4 Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer

Inledning 3. Övergripande mål och syfte 3. Organisation 4 Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer VERKSAMHETSPLAN 2014 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Övergripande mål och syfte 3 Organisation 4 Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer Verksamhetens inriktning

Läs mer

Arvika/Eda Samordningsförbund

Arvika/Eda Samordningsförbund Arvika/Eda Samordningsförbund - en kvalitativ utvärdering av fyrpartssamverkan och dess projektverksamheter Therese Karlsson FoU-rapport 2012:1 Rättelse Korrigering 1. Sid 32, under stycket Arvika. Andra

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer

1. Bakgrund och viktiga händelser under 2013 5. 2. Organisation 7. 3. Syfte och mål 8. 4. Verksamhet under 2013 9

1. Bakgrund och viktiga händelser under 2013 5. 2. Organisation 7. 3. Syfte och mål 8. 4. Verksamhet under 2013 9 Årsredovisning 2013 Grafisk produktion: Mediahavet AB www.mediahavet.se Tryck: DanagårdsLitho, 2014 Årsredovisning 2013 Innehåll 1. Bakgrund och viktiga händelser under 2013 5 2. Organisation 7 3. Syfte

Läs mer

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN Datum: 2013-08-18 Projektbenämning: Utveckling av Hälsocenter Västerås Rapport författare: Elisabeth Eriksson-Tillaeus, projektledare Josefin

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Samhällsekonomisk utvärdering Projekt SamCoach

Samhällsekonomisk utvärdering Projekt SamCoach Samhällsekonomiska bokslut, utvärderingar och analyser Samhällsekonomisk utvärdering Projekt SamCoach Slutrapport 2011-05-12 Samordningsförbundet Sollefteå kommun payoff kunskapens väg 6, 831 40 östersund

Läs mer

NAVIGATORCENTRUM. visar vägen till arbete. Resultat och erfarenheter från satsningen på kommunal navigatorverksamhet

NAVIGATORCENTRUM. visar vägen till arbete. Resultat och erfarenheter från satsningen på kommunal navigatorverksamhet NAVIGATORCENTRUM visar vägen till arbete Resultat och erfarenheter från satsningen på kommunal navigatorverksamhet UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:15 NAVIGATORCENTRUM visar vägen till arbete Resultat

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

Dnr: 2012/385 145. Projektplan för. En gemensam ingång. Mora Kommun 2013-10-02

Dnr: 2012/385 145. Projektplan för. En gemensam ingång. Mora Kommun 2013-10-02 Dnr: 2012/385 145 Projektplan för En gemensam ingång Mora Kommun 2013-10-02 Sammanfattning Mora kommun har under de senaste åren gjort massiva satsningar på att motverka den ökade ungdomsarbetslösheten,

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (16) Projektnamn Projekt arbetsliv Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Projekt Arbetsliv var från början ett treårigt ESF

Läs mer

Utredningar & rapporter Västerås stad, Konsult och Service

Utredningar & rapporter Västerås stad, Konsult och Service Utredningar & rapporter Västerås stad, Konsult och Service 20 U 2012:20 Dnr 2012/539-KSS-064 Vilka grupper är i behov av arbetslivsinriktad rehabilitering? Kartläggning av behovsgrupper i Västerås som

Läs mer

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden PK 2010-6 rev. 120416 Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden Varje genomförandeprojekt ska slutrapporteras till Svenska ESF-rådet senast vid sista ansökan om utbetalning.

Läs mer

Slutredovisning av DIVAprojektet

Slutredovisning av DIVAprojektet Slutredovisning av DIVAprojektet 2010-12-01-2013-11-30 Ett samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget i Kalmar Län samt Nybro och Emmaboda kommun. Bakgrund Diva-projektet

Läs mer

Samhällsekonomisk utvärdering. Projekt Jobbcoach Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn. Preliminär slutrapport 2011-05-31

Samhällsekonomisk utvärdering. Projekt Jobbcoach Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn. Preliminär slutrapport 2011-05-31 Samhällsekonomiska utvärderingar och analyser Samhällsekonomisk utvärdering Projekt Jobbcoach Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Preliminär slutrapport 2011-05-31 payoff kunskapens

Läs mer

RAPPORTERING. Datum: 2014-09-01. Projektbenämning Socialt företag- fortsättning. Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30

RAPPORTERING. Datum: 2014-09-01. Projektbenämning Socialt företag- fortsättning. Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30 RAPPORTERING Datum: 2014-09-01 Projektbenämning Socialt företag- fortsättning Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30 Rapportförfattare Reidun Andersson Sammanfattning Denna period har

Läs mer

Kunskap till praktik

Kunskap till praktik Kunskap till praktik Utvärderingen av implementeringsarbetet med de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Östergötland Ulla Andersson Pia Käcker Valerie Tegelström Läns-SLAKO Sammanfattning

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

Arbetsmarknadstorget Skellefteå

Arbetsmarknadstorget Skellefteå Samordningsförbundet Skellefteå Arbetsmarknadstorget Skellefteå Ett samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen Skellefteå och Skellefteå Kommun (gm. Kommunledningskontorets arbetsmarknadsavdelning, Gymnasiekontoret,

Läs mer

Passiv blir aktiv. DISA-modellen stöttar unga vuxna med aktivitetsersättning till arbete eller studier. Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer

Passiv blir aktiv. DISA-modellen stöttar unga vuxna med aktivitetsersättning till arbete eller studier. Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer Passiv blir aktiv DISA-modellen stöttar unga vuxna med aktivitetsersättning till arbete eller studier Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer 1 Text: Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer Foto: Pia Schmidtbauer

Läs mer

Matchning Södertörn. Utvärdering/följeforskning Delrapport 2. Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved

Matchning Södertörn. Utvärdering/följeforskning Delrapport 2. Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved Matchning Södertörn Utvärdering/följeforskning Delrapport 2 Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved Innehåll Inledning... 3 Komplext projekt i en föränderlig värld... 9 Projektets utveckling och nuläge...

Läs mer

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg 2014 Vi vill vara med! Slutrapport, ESF-förstudie Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg Telefon: 010-487

Läs mer

Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken

Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken En redogörelse för aktuell lagstiftning och samverkansformer 1 Förord Arbetsmarknadspolitiken är av central betydelse för Sveriges ekonomi och en viktig statlig angelägenhet

Läs mer

SROI-analys: Vilka effekter har uppstått av insatserna för kvinnorna i Bönorna i Handen?

SROI-analys: Vilka effekter har uppstått av insatserna för kvinnorna i Bönorna i Handen? SROI-analys: Vilka effekter har uppstått av insatserna för kvinnorna i Bönorna i Handen? SROI-analys och rapport framtagen av: Karina Johansson, Ekonomiska föreningen Tanke och Handling Britt Lindmark,

Läs mer

DET LÖNAR SIG II ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I EN ANALYS AV ARBETSMARKNADSPROJEKTS SAMHÄLLSEKONOMISKA LÖNSAMHET

DET LÖNAR SIG II ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I EN ANALYS AV ARBETSMARKNADSPROJEKTS SAMHÄLLSEKONOMISKA LÖNSAMHET TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden DET LÖNAR SIG II EN ANALYS AV ARBETSMARKNADSPROJEKTS SAMHÄLLSEKONOMISKA LÖNSAMHET Skrift från Temagruppen Unga i arbetslivet 2012:7

Läs mer

Grenverket Södertörn redovisar 2010-2. Orienteringskurs. Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare

Grenverket Södertörn redovisar 2010-2. Orienteringskurs. Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare Grenverket Södertörn redovisar 2010-2 Orienteringskurs Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare: Upplysningar: Samordningsförbundet Östra Södertörn Projekt

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer