Till Samordningsförbundet Finsam Falun Kommunfullmäktige i Falu kommun Landstingsfullmäktige i Dalarna Försäkringskassan Arbetsförmedlingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Till Samordningsförbundet Finsam Falun Kommunfullmäktige i Falu kommun Landstingsfullmäktige i Dalarna Försäkringskassan Arbetsförmedlingen"

Transkript

1 ~ilaga L~ ~ 135 Till Samordningsförbundet Finsam Falun Kommunfullmäktige i Falu kommun Landstingsfullmäktige i Dalarna Försäkringskassan Arbetsförmedlingen REVISIONSllERX'rTELSE FÖR AR 2010 Snmo rd uingsförbunde r Finsam Falun Vi har granskat räkcuskaperna, årsredovisningen och förbundsstyrelsens förvaltning i Samordningsförbundet Finsam Falun, org nr, för verksamhets året 20 IO. Förbundsstyrelsen ansvarar för all verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och riktlinjer samt dc föreskrifter som gäller för verksamheten. Den ansvarar också för all det fin ns en tillräcklig intern kontroll samt för infor mation om verksamheten till medlemmarna. Revisorernas ansvar fir all granska förbundets räkenskaper och årsredovisning samt pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med Lag om linansiell samordning av rehabilitcringsinsntser och förbundsordningen. Revisionen har utförts i enlighet med kommunallagen och god revisionssed i Sverige. Det innebär all vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om all årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. Vi anser all vår revision ger oss rimlig gru nd för våra uttalanden nedan. Vi bedömer all styrelsen har bedrivit verksamheten på ell ändamå lsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande säll och all den interna kontrollenär tillräcklig. Vi bedömer all årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed och tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning samt att styrelsen i övrigt följt gällande regelverk. Vi tillstyrker all förbundets årsredovisning godkänns och all förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 20lO. Fal~m~ /f~,~20i l /.!fp0/~ <-<- Slell /Larssoh VI1/d revisorf or Fa/II k OIll:IllIllf:- r:1f~, Pete sijili '//I Il Auk orij!!j;ji( re visor Öhr i/lgs Pricewuterhouse-Coop ers AB Utsedd III' Fö rsiikr lllgskas. 1"I1II f;8f' lg:- '~d ;f.~ SllgqfellIJ'SSOIl VII/d revlsorfbr Lundstinget Dularn u

2 LANDSTINGET DAlARNA INK [j Samo rd ningsforbundet Finsam-Fnlun Org nr DNR./.".9..(/.I.P ~-?. >.~... I»tt c 0 1 SKA KOD ' ;;. ANKOM O4 Dnr.. Årsredovisning 2010 för Sarnordninqsförbundett- Finsam Falun Styrelsen avger följande årsredovisni ng. Inne hå ll Sida sammanfattning 2 förval tnin gsberättelse 5 - resulta träkning 14 ba lansräkning 15 noter 16 bilaga statistik DIS (D eltagare I Samverkan) inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusenta l kron or. Uppgifter inom parentes avser föreg ående år. T~

3 Samordningsförbundet Finsam-FalUll 2 Sammanfattning År 20lOkännetecknades av genomförandet och redovisningen av den utvärdering av förbundets coachingteams verksalnhet som skedde. Resultatet var mycket uppmuntrande och har varit av stort värde vid diskussionen om den fortsatta utvecklingen av förbundets verksamhet. Förbundethade med sig ett outnyttjat anslag på drygt en miljon kr in i verksamhetsåret 20l O. Det överskottetfortsatte satsas på coachingteamets verksamhet då deras resultat att få ut deltagare i egen försörjning är framgångsrikt. Den ekonomiska prognosen sade dock att vid årets slut skulle det egna kapitalet vara slut och två av de hyrda coacherna fä lov att sluta. För att påvisa de finansiella vinster som coachingteamets arbete bidrar med, färdigställdes en samhällsekonomisk utvärdering omfattandes 25 deltagare. Utvärderingen visade att alla parter utom, Arbetsförmedlingen fick tillbaka sina satsade pengar inom timliga pay off-tider (se vidare under rubriken Coachingteameti. Dessutom har samhälleten intäkt redan på ett år. Det viktigaste av allt är ändå att vår målgrupps livskvalite ökar markant och även deras barns hälsa i nästa generation! r samband med att utvärderingen presenterades rör chefer och politiker gjordes det reportage om förbundet både i tidningar och radio. Diskussionen gick varm om huruvida fortsatt finansiering av två av coachernas löner skulle lösas. Påtryckningargjordespå framför allt Landstinget Dalarna och Falu Kommun att ta över finansieringen av deras coacher i och med att de två partema är de största vinnarna på verksamheten. FaLu Kommuns arbetsmarknads- och integrationsenhet (AIK) tog initiativ till att äska medel frän kommunens budget får att arbeta med social rehabilitering, för att kunna utveckla coachingteamets gruppverksamhet och praktiksamordningen. Äskandet beviljades och praktiksamordnarens tjänst lades under AIK för att dem sedan skulle kunna låna ut honom till Finsam från Då Landstinget Dalarna inte kunde fä loss resurser, tog styrelsen efter sommaren beslut om att inte förlänga avtalet om tjänsteköp från 2011 med kommunala vuxenutbildningen. Coachen därifrån slutade därmed i teamet i slutet av året. Finsam är ett förbund som hela tiden skall utvecklasina arbetsformer. Styrelsen har sedan länge följt arbetet med att sammanföra flera resurser från samarbetsparterna för att skapa en sammanhållen verksamhet gentemot målgruppen. Förbundethar upplevt att kön till att få komma in till coachingteamets verksamhet blivit lång och vi får också fler deltagare med än mer differentierade behov. 1september bjöd styrelsen in Lokala samverkansgruppen (LSG) för att diskutera framtidenför coachingteamet, Alla parter var eniga om att coachingreamets verksamhet är viktig och att dess framtid bör säkerställas på lång sikt. '~

4 Samordningsförbundet Finsam-Falun 3 Under hösten beslutade styrelsen därför att coachingteamets verksamhetbör föras över'till parterna för att verksamheten skall kunna vidareutvecklas på långsikt. Namnet på den implementeringsprocessen är "En dörr in" och det arbetet kommer att prägla20l l. Med tanke på de begränsade medlen till förbundet och prioriteringen av coachingteamet,reviderade styrelsen budgeten i januari och beslutade att spara kontot avsatt för samverkansprojekt som buffert inför kommande år. Den bufferten tillsammans med framförallt minskade lönekostnader för verkställandetjänsteman och coacher än beräknat gör att resultatet vid årets slut blev endast -577 tkr, jfr med prognosen vid årets början som pekade på ett resultat på ungefär tkr. Uppdrag Samordningsförbundet FINSAM-Falun bildades den l januari 2006 enligt Lagen om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (SFS 2003: 1210). Samordningsforbundet är en fristående juridisk person som är bildat av parternafalu Konunun, Arbetsförmedlingen, landstinget Dalarnaoch Försäkringskassan. Förbundets verksamhet finansieras gemensamt av de fyra parterna. Försäkringskassan svarar for både sin och Arbetsförmedlingens del (50 %), landstinget Dalarna och Falu Kommun för 25 % vardera. Anslagen för år 2010 var tkr men budgeten omfattade totalt4740 tkr tack vare outnyttjade anslag från tidigare år. Förbundets organisationsnummer är. Samordningsforbundet skall genom finansiell samordning öka möjligheterna för rehabiliteringav invånarnai Falu Kommun, som är i behov av samladeinsatserfrån fleraolika aktörer for att återfå sin hälsa och arbets- och funktionsförmåga. Fokus ska hela tiden vara inriktad på den enskilda människans behov och möjligheter, samt att undvika rundgång och dubbelarbete mellan de olika parterna. Dessutomskall förbundet identifieraförbättringsmöjligheter i den samordnade rehabiliteringen och utveckla formel' och modeller for ökad samverkan mellan parterna. Identifiera nya behovsgrupper, föreslå verksamheter och finansieraprojekt hos någon av de samverkande parterna. Samordningsförbundet har även möjlighetatt bedrivaförebyggande verksamhet för att undvikaatt fler människor hamnar i situationen att behövarehabiliteringsåtgärder. Förbundet skall även bidra med kompetensutveckling inomsamverkansområdet för alla fyra parters personal. Samordningsförbundet har ingen beslutsbefogenhet över inblandade myndigheter. varför en öppen dialog är nödvändig för att nå ökad samordning i ett långsiktigt perspektiv. fr

5 Samordningsförbundet Finsam-Falun 4 Organisation Styrelsen Förbundet leds aven politiskt tillsatt styrelse förutom staten, där Arbetsförmedlingensamt Försäkringskassan har representerats aven tjänsteman vardera. Styrelsen har sammanträtt 9 gånger under året. Ordinarie lviats Dahlström ordförande Elisabet Döring Ingo Tängerby Kjell Persson vice ordförande Ersättare Renee Andersson Elisabet Fyhr Per Helin FannyJohnson HlIVIldI11m, Falu Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan ---1Dndstinget Dalarna Ordförande Dan Westerbergentledigades av kommunfullmäktige från uppdrag i styrelsen från25 januari. Kommunfullmäktige utsåg Mats Dahlström tillledarnot i hans ställe. Förbundets styrelseutsåg på styrelsemötet den 22januari att Mats Dahlström skulle överta ordförandeskapet efter avgåendedan Westerberg. För Arbetsförmedlingen slutade ElisabetDöringsom ledamot den 31 december. Peter Heidkamp ersätter henne från I januari 20Il. Till alla styrelsemöten har även ersättarna varit kallade. Verkställande tjänsteman (VT) Verkställande tjänstemanpetra Palmestål är tillsvidare anställd på heltid i förbundet sedan 4 september Den 1januari kom hon tillbaka efter att ha varit föräldraledig under drygt ett år. Fr.o.m. 22 nov arbetar hon 75%. Vikarien Pia Larshans-Bodare slutade 31 januari. Lokala samverkansgruppen (LSG) En lokal samverkansgruppfinns sedan några år tillbakaoch den består av verksamhetscheferfrån närsjukvården, psykiatrin, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, socialförvaltningen samt arbetsmarknads- och integrationskontoret (AIK). Samverkansgruppen har deltagit i förarbetet kring bildandet av förbundet, Verkställande tjänsteman ingår i gruppen med funktionen att vara en länk mellan cheferna och styrelsen. LSG fungerar som en referensgrupp till förbundets styrelse. Beredningsgruppen (BG) Sedan många ar tillbaka finns en beredningsgrupp bestående av handläggare från de olika parterna samt från samordningsförbundet. Beredningsgruppens uppdrag är att diskutera gemensamma individärenden och samordna insatser för en effektivare rehabilitering. '1~

6 Samordningsförbunde t Finsam -Falun BG skall även vidareutveckla det operativa samarbetet handläggare emellan gällande gemensamma individer i behov av rehabilitering. Vid de tillfällen d å BG inte anser att parternas ordinarie samverkan inte räcker till. remitteras ärendet till Finsams coachingtcam. Förvaltningsberättel se S tyrelsens arbete I slutet av mars närden samhä llsekonomiska utvärderingen om coachingtcamcts arbete var klar. bjöd styrelsen in beslutsfattare och media till en presentation 3 \ utvärderingen. i\[anga verksamhetschefer och politiker deltog och utvärderingen uppmärksummades i artiklar i Vå,1 Falun, Falu Kuriren. Annonsbladet samt Radio Dalarna. I april var ordförande oeh verkställande tjänsteman inbjudna tillsammans med länets övriga förbund till Landstinget Dalarna för att berätta om förbundeus verksamhet och syn på framtiden. Via två av styrelsens ledamöter bjöds verkställande tjänsteman in under våren till både kornmunfullmäktige oeh landstingsfullmäktige för att berätta om förbundets verksamhet. Under våren arrangerade länets alla samordningsförbund en gemensam scminariedag med bl u Johan Quist som föreläste om hur våra förbund och parter bör Hinka vid fnstställaudc av målsättningar i sina verksamheter. N ågra av styrelsens ledamöter, verkställande tjänsteman samt coachingtcarne t deltog under konferensen. Under året har styrelsen gjort två upphandlingar. Den ena handlade om ny ekonomiadministratör oeh den andra om psykosocial pedagogik som ingår i coachingreamets verksamhet. Till ny redovisningsbyr å utsågs PricewatcrhouseCoopers AB, som på sommaren tog över arbetet efter LRF Konsult. I och med att PwC kan erbjuda elektronisk fakturering, köper förbundet dessa tjänster för att förenkla fakturahanteringen samt att minska på kostnaderna för ekonomiadministration jä rnfört med den tidigare manue lla hanteringen. Upphandlingen gällande den psykosociala pedagogiken vanns av samma leverantör som förut, nämligen St Lukas stiftelse. Styrclscn har länmat förslag på reviderad förbundsordning till part erna, m. a. al' de ändrade regler gällande rätt till arvode får statliga ledamöter samt möjlighet till gemensam revisor för kommun och landsting. Försäkringskassan ville också ändra till au förbundet själv framöver ska slå för den statliga revisionenjämfört mot tidigare då Försäkringskassan själva stod för dc kosmadcma. Förbundsordningen blev så sent som i december godkänd av Försäkringskassans jurister. I skrivande stund är den skickad till Falu Konunnn oeh Landstinget Dalarna för bcslut i deras respektive fullmäktige. innan den kan träda ikraft. I\'är budgeten får 20 lo fa stställdes i slutet a" november året innan. räknade styrelsen med den ordinarie budgetnivån ~ 000 tkr oeh alt de da skulle ha möjlighet alt avsäua ns tkr för beviljande av nya samverkansprojekt. Som nämndes i sammanfa uningen fi ck styrelsen direkt efter nyår reda på au de statliga anslagen återigen blev lägre och ntt den totnla budgeten skulle bli 3 6..W tkr. En minskning p~ 1.:

7 Samordningsförbundet Finsam- Falun tkr, vilket är mycket pengar för ett relativt litet samordningsförbund 50111Finsam-Falun är. När styrelsen i januari reviderade budgeten utifrån de lägreanslaget. valde dem att låta det avsatta kontot för nya samverkansprojekt istället vara en buffert inför framtiden. Några nya projekt har således inte beviljats, men projektet Rehabpraktikcentrurn(RPC) mellan kommunens socialförvaltning och arbetsmarknadsenhet som år 2009 beviljades en stor summa pengar av förbundet, fortlöpte projekttiden ut 31 okt. Verkställande tjänsteman har suttit med i projektets styrgrupp och en av coacherna har medverkat i projektetsreferensgrupp. En delårsrapport presenterades för styrelsen undersommaren. Rapporten visade på goda resultat (se kortfattat resultat under rubriken Santverkansprojekt) och projektägarna (soc.!aik) valde därför att efter projekttidens slut avsätta egna medel för att fortsätta det positiva arbetet med att vidareutveckla sin rehabiliteringskedja i deras samarbete med att fä ut sin målgrupp i arbete. En slutrapport kommer att delges styrelsen under 2011 då ordinarie projektledare är tillbaka efter föräldraledighet. Vid delårsbokslutet tydde den ekonomiska prognosenpå att vid årsskiftet skulle i stort sett det egna kapitalet vara slut. Det skulle medföra att två av coachernas löner inte skulle kunna finansieras inför kommande år. I augusti tog därför styrelsen beslut om att avtalet om tjänsteköp från kommunala vuxenutbildningen inte skulle förlängas efter 31 december 20 l Odå det löpte ut. Samtidigt var det en lön till i coachingteametsom det behövdes hittas finansiering till inför Efter att den samhällsekonomiska utvärderingen var klar lade arbetsmarknads- och integrationskontoret (ArK.) in ett äskande till kommunen om medel till att vidareutveckladen sociala rehabiliteringen och praktiksamordningen som coachingteamet byggt upp. Äskandet beviljades och ledde till att en överenskommelse mellan förbundet och AIK skrevs vid årets slut om att coachen som arbetar med praktiksamordning och som är anställd av AIK, utlånas på heltid till förbundet under Under hösten beslutade styrelsen också att coachingteamets verksamhet bör föras över till parterna för att verksamheten skall kunna vidareutvecklas på lång sikt. Namnet på den implementeringsprocessen är "En dörr in" och det arbetet kommer att prägla Coachingteamet Målgruppen för coachingteamet är personer som har stort behov av samordnade rehabiliteringsinsatser, är arbetslösa och inte har någon egen försörjning. Deltagarnaskall vara i åldern år och har eller håller på att utveckla psykisk ohälsa. Målet för coachingteamet är att genom ett lösningsfokuserat arbetssätt stötta deltagarna ut i egen försörjning. Vidårets början var 6 coacher inhyrda i teamet för att arbeta med att ge stöd till de individer som behöver samordnad rehabilitering för att kunna bli självförsörjande. Samtliga coacher hade sin anställning kvar hos respektive part men hyrdes in av samordningsförbundet. Två av coacherna var inhyrda till och med augusti :W lomed uppdraget att bedriva en gruppverksamhet med sociala aktiviteter samt att få igång en fungerande praktiksamordning. ~

8 Samordningsförbund et Finsam-Fa lun Den så kallade soc iala rehabiliteri ngen i grupp och praktiksnmordningcn visade sig vara två framgångsfaktorer för att ra ut målgrup pen i egen försörjning. Efter revid ering av budgeten i januari beslutade därför styrelsen sig för att förlänga avtalen om tjänsteköp får dessa två coacher fram till årets slut. En av coacherna har fått huvudansvaret för att planera gruppverksa mheten. men allaandra coacher hjälper till i verksamheten som bedrivs 5 dagar i veckan på fönniddagar. Externa föreläsare har även anlitats till gruppverk samhe ten i fonn av handledare och föreläsare till de ltagarna i ämnen som till exempel "lifccoachning", "hur hantera vardagen med neuropsykiatriska funktionshinder" och sömnskola. Den 31 december slutade coachen från kommunala vuxenutbildningen efter all styrelsen tagit beslut om att inte fårlänga det avtalet om tj änsteköp. Detta på grund av att den ekonomiska prognosen inför20 11 talade för att förbundet inte kornmer ha råd med fortsatt finansiering av tya tjänsteköp av coacher. Styrclsen beslutade därmed att skolans funktion i teamet fick prioriteras bort för all istället kunna behålla landstingets coac h 20 I I som har huvudansvaret för gruppverksamheten. Utviirdcring och uppföljningar av teamets arbete I slutet av mars blev verkställande tj änsteman och coachiugtcarnc t tillsammans med företaget Pay Off klara med en samhällsekonomisk utvärdering gällande 25 deltagare med blandade resultat, dvs. en del av dem var i egen försörjning, andra var det inte pga. olika anledningar. Utvärderingen visad e på följande resultat: Samhället har en intäkt på 3000 tkr efter ett år. Lönsamheten är prognostiserad till tkr på fem års sikt. Payoff-tiden är 22 månader. Kommunen har en intäkt på I 200 tkr efter ell år, Efter fem år Öl' lönsamheten beräknad till nänn are tkr. Payoff-tiden lir Il månader. Landstinget har en intäkt på l 100 tkr efter ett år. På fem års sikt ör lönsamheten prognostiserad till tkr. Payoff-tidcn är 12 månader. Arbetsförmed lingen har ökat sina kostnader både på kort och medellång sikt. Försökringskassan har ökade kostnader efter ett år, men lönsamhet efter fem år. Payoff-tiden ör 29 månader. Deltagarna har i genomsnitt förbättrat sin disponibla inkomst med 33 tkrgenom deltagande i verksamheten. Utvärderingen visade alt insatserna med helhetssyn och samverkan som gnmd, med gemensamma personella resurser från parterna ger goda resultat i ett långt gånget utanförskap. Som en deltagare glatt utbrast:.. Ni hurfårtnulrcn mitt liv" Hela utvärderingen finns att ladda ned från www. fi nsarn-falun.sc,

9 Samordningsförbundet Finsam-Falun 8 Förutom den stora utvärderingen som gjorts underåret, följs teamets arbete kontinuerligt med hjälp av verktyget DIS (Deltagare l Samverkan). Underåret hade 57 deltagare varit inskrivna i teamet. 23 deltagare hade skrivits ut och av dem kom Il ut i egen försörjning, dvs. 48 % (kanjfr med 2009 års resultat på 51 %). Dessa deltagare som idag försörjer sig själva har i genomsnitt varit inskrivna i 16 månader. Utförligare statistik bifogas i bilaga. Dessutomanvänds en VAS{Visuell AnalogSkalaj-skalapå vilken deltagarna får uppskattasin egen utveckling. Majoriteten av deltagarna upplevde vid halvårsskiftet att de hade närmat sig arbetsmarknaden och utvecklades positivt. Vid utskrivning har deltagarna tätt fylla i en "mjuk enkät" i vilken de får beskriva sin upplevda hälsa samt hur teamets olika insatser och bemötande har upplevts. Sammanställningen av hittills inkomna enkäter visar på att deltagarna uppleveratt de ökat sin livskvalite och att verksamhetens insatser och personalens vänliga, professionella bemötande är mycket värdefull. Vad teamet upptäckt under året Köerna in till teamet är alldeles för långa. Väntetideruppemot nästan ett år har förekommit. För att aktivera individerna i kön i väntan på inskrivning har gruppverksamheten "öppnats" två dagar i veckan för att låta fler än de inskrivna deltagarnata del av den sociala rehabiliteringen. Coachingteamethar märkt att gruppverksamheten är en enormt viktig faktor i deltagarnas' förändringsarbete, Det är i gruppen dem träffarandra personer i liknande situationer och de finner lätt en trygghet. Många har socialfobiska svårigheter och den sociala rehabiliteringen i grupp möjliggör att kunna lära sig att hantera dessa svårigheterinför kommande arbetsliv eller studier. De deltagare som på grund av olika anledningar inte deltar i gruppverksamheten behöver oftast en mycketlängre tid för att kunna komma in på arbetsmarknaden eller bölja studera. Det framkommer ofta att den det berör behöver mer stöd i form av social träning, rutiner, strukturoch som individen inte kan ta del av utanför gruppverksamheten. Då kön och väntetiden till coachingteamets verksamhet är mycket lång (uppemot nästan ett år ibland) har coacherna uppmärksammat att det underlättar betydligt om individen är beredd att delta i den sociala gruppverksamheten, eftersom framstegen oftast går fortare om individen deltar där. Detta bidrar i sin tur med att inskrivningstiderna(i snitt 16mån) blir kortare och väntetiderna kan förkortas. Diskussion har påbörjats i BG for att kunna bemötamålgruppen som inte kan delta i den sociala träningen och som behöver någon form av "förgrupps-insats" innan den sociala rehabiliteringen i grupp kan påbörjas. Teamets praktiksamordnare har utökat kontaktnätet med arbetsgivare och har i dagsläget kontakt med 65 stycken (80 ~{, inom den privata sektorn) som tar emot deltagare för arbetsträning och/eller praktik. Det är ett stort kontaktnät men ändå är det brist på arbetsträningsplatser där det finns mycket enkla arbetsuppgifteroch det inte ställs några direkta krav på prestation. Problematiken bar påtalats för LSG och BG. Praktiksamordnarcn har utarbetat en mall för överenskommelse/avtal med varje arbetsgivare p-

10 Samordningsförbundet Finsam-Falun 9 om vad som gäller vid handledning av deltagare, vilket ansvar teamet står för samt vilket ansvar som kommer åläggas praktikplatsen. Coachingteamethar under året startat samarbete med projektet Ung Utveckling (friskvård, utbildning i jämställdhet), Arenan (deltagare på fotokurs), psykiatrin (sömnskola för deltagarna). Två självhjälpsgrupper har initierats med både deltagare och allmänhet. Den ena gruppen handladeom ensamhet, den andra om överviktsproblematik. Övriga händelser En student från socialarbetarprogrammet på högskolan praktiserade under drygt en månad i coachingteamet. Coachingteamethar haft handledning kringärenden och samarbetet i gruppen.dessutom har dem tillsammans med verkställande tjänsteman genomfört fem planeringsdagar utspridda under året. På höstens planeringsdagar genomfördes även ett samarbetsäventyr utomhus. Coachingteamet har också tagit emot många studiebesök. Stbdjande av samverkan En av coacherna har initierat till nätverksbyggande för samverkan mellan särskolan och myndigheter när särskoleelever övergår från skola till arbetsliv. Idag är nätverket självgående utan coachens medverkan. Lokala samverkansgruppen (LSG) samt Beredningsgruppen (BG) Under året har verkställande tjänsteman varit med i LSG och en av coacherna har deltagit i BO. Några ggr under året har LSG träffat BG för att startaupp arbetetmed individuell plan, som kommun och landsting är enligt lag tvungna att upprätta for de individersom har behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. Remisserna till BG upplevdes som ofullständiga och målet sattes att så många som möjligt av ärendena till BG skall ha en individuell plan med sig. Gemensamma träffar kommer fortsätta nästa år då de upplevts som positiva. Den kartläggning/inventering av rehabiliteringsinsatser som gjordes förra året har uppdaterats av verkställande tjänsteman. Syftet med inventeringen är att sprida kunskap hos parterna vilka rehabiliteringsinsatser som finns för målgruppen som står långt ifrån arbetsmarknaden. Inventeringen skall användas som ett verktyg för handläggarna på myndigheterna. LSG har tagit huvudansvaret för att inventeringen hålls uppdaterad och verkställande tjänsteman har tagit på sig att löpande sammanställa ny inkommen information som ska tillskrivas den. BG använder också den som ett verktyg vid deras möten. Tillsammans med VT har LSG skrivit ett förslag till styrelsen 0111 hur arbetet med "En döit in" kan fortlöpa under f\-

11 Samordningsförbundet Finsam-Falun 10 Samverkansprojekt Som nämnts tidigare har inte styrelsen beviljat några nya medel till samverkansprojekt. beroende på den osäkra finansieringen framöver. Projekt "Förstärkta insatser för dc som har tidsbegränsad sjukersättning i Falun" Föregående år finansierade förbundet projektet "FörstCirkta insatser/ör de som har tidsbegränsad sjukersättning i Falun" och som ägdes av Försäkringskassan. I mars kom slutrapporten in från det projektet. Bakgrunden till projektet var att riksdagenbeslöt 2008 att förändra regelverket i sjukförsäkringen, Regeländringen innebar bland annat att man tar bort den tidsbegränsade sjukersättningen som försäkringsslag efter en övergångstid fram till december Övergångsbestämmelserna innebär att den som tidigare har beviljats tidsbegränsad sjukersättning har möjlighet att beviljas en förlängning om maximalt 18 månaderutifrån det gamla regelverket. Projektmedlen möjliggjorde för Försäkringskassan att göra en kartläggning av aktuella förutsättningar för hela gruppen med tidsbegränsad sjukersättning, dvs. både de som har en anställning och de som är arbetslösa. Utan projektmedlen hade inte kartläggningen gjorts eftersom det inte ingår i Försäkringskassans ordinarie uppdrag. Värdet av kartläggningen var att dels fick alla individerett brev/enkät med frågor om aktuella förutsättningar som förhoppningsvis medvetandegjort de berörda att regelverket har förändrats och att det berör den enskilde. Syftet med det var att försöka fä alla berörda att vara så aktiva de kan i sin egen rehabilitering. Sammanställningen av kartläggningen innebaratt vi kunde informera om de aktuella förutsättningarna på gruppnivå för alla rehabaktörer i Falun. (Hela slutrapporten finns att läsa hos förbundet.) Projekt Rehabpraktikcenter (RPC) Projektet fick år 2009 en totalsumma på 980 tkr men projektet pågick t o m 31 oktober Projektägare var kommunens arbetsmarknadsenhet (AME) och socialtjänst. En delårsrapport om projektet skrevs färdigt 23 juli 2010 och inkomtill styrelsen (finns att läsa på förbundet). Projektet syftar till att för målgruppen som under minst 6 mån haft försörjningsstöd och som står långt ifrån arbetsmarknaden, ta arbetsträning via RPC. wieningen med insatsen är att bedöma arbetsförmåga utifrån en noggrant matchad rehabpraktik via arbetsmarknadsenheten. I mitten av september hade 41 personer erbjudits deltagande i projektet. 16 personer hade avböjt av olika anledningar. 22 personer var ute i rehabpraktik. En person hade fått arbete och 2 personer hade börjat studera. Projektägarna AME och Soc. ansåg att projektet varit framgångsrikt och har därför efter projekttidens slut, avsatt egna medel för att arbeta vidare med den nya arbetsmodellen gällande rehabpraktik som utvecklats mellan parterna. Intervjuer med deltagarna gjordes vid projektstart, vid avslutad praktik samt 6 mån efter avslutad praktik. På grund av det inte gått så lång tid efter att deltagarna startat sin praktik plus att projektledaren under hösten gick på föräldraledighet kommer slutrapportskrivas efter sommaren Alla finansierade verksamheter: coachingteamets samt andra projekt rapporteras in i Nya SUS. t~-

12 Samordningsförbundet Pinsam-Falun Il Övriga hiindelser Verkställande tjänsteman har deltagit på Finsams nationella konferens i Malmö, en regional konferens i Örebro samt NNS (Nationella Nätverketför Samordningsförbund) medlemsmötei Stockholm. V'I' har även påbörjat en utbildning i finansiell samordning. Utbildningenavslutas våren 20Il. Avtalet om leasingbil löpte ut i augusti och ett nytt avtal med en mindre bil tecknades, för att få ned kostnaderna. iuålllppfyllelse Grön markerad text betyder mål uppfyllt. Gul text betyder delvis genomförd aktivitet. Röd färg betyder aktivitet ej genomförd, mål ej uppfyllt. Mål och planerade aktiviteter i VP 20 lo lresultat ~q~~~rf!i!~'il~t.".~~~::[.~~.~itj~i.~~~]"g~~.~~~:~te~:~~~\~"::.f~: 4 ',o 140 % av coachiugteamets deltagare ska inom 124 deltagare (av totalt 57) har närmat sig Isex månader ha närmat sig arbetsmarknaden, det arbetsmarknaden dvs. 42 %! vill säga ha påbörjat arbetsträning eller liknande 120% av deltagarna i coachingteamet(lo personer) Il av 23 utskrivna deltagare har kommitut i egen l ska ha fått ett arbete (med eller utan försörjning, dvs. 48 %. Eller om man vill räkna 11 anställningsstöd) alternativt påbörjat studier av totalt 57 inskrivna blir det 19 %. Underhålla och utöka kontaktnätet med de arbetsgivare som har möjlighet att ta emot förbundets deltagare för arbetsträning/praktik. Kontaktnätet är utökat till 65 arbetsgivare,j fr med föregående år då det var fån-e i kontaktlistan. Fortsätta att identifiera forbättringsmöjligheter Påtalat att några av deltagarna behöver en inom den samordnade rehabiliteringen, identifiera "förgupps-insats" innan de skrivs in i nya behovsgrupper och föreslå verksamheter för at coachingtcamet fylla de behoven. Fortsätta utveckla gruppverksamhetenoch Information under rubrik coachingtearnet samt coachingteamets övriga arbete. Utvärdera styrelsensarbete. gruppverksamhetenoch arbeta för implementering av denna. Fortsätta erbjuda personer som står i kö till Information under rubrik coachingteamet. 1coachingteamelall delta i gruppverksamhel som eli ;förberedande steg. Detta bidrar också till utökat samarbete med inremitterande instans. I Använda enkät som mäter de "mjuka värdena" ; Används vid utskrivningar, såsom livsstil, hälsa, motivation samt ger en bild a; hur deltagarna upplever stödet från coaching teamel

13 Samo rdnings förbu nd et Finsa m-falun isal1 J\. erkol1sprojekl, l. ~ Stimulcra, och zc ekonomiskt stöd till IStyrelsen har valt alt inte ee nya stöd pga ",. minskad: I '" '" t samverkansprojekt som initieras av någon av de anslag i budgeten. :samverkande parterna., i r.!!i:lf.;~ ldear /iete -. -_.- - ~, w -,. Mot skolan : Stöttat nätverket med särsko la oeh myndigheterna i för au länare Rl ut eleve r i arbe te efteravslutad I - - lskolaånu.! I ö, ri!!l har in'.!"1nva iniri.uiv t.lg ils p g ~. tid.;bri,, 1. l - - ~ i~nf!l!! 'i.ring m ' rehabiliteringsinsa/ser I --._.., '" ' - ' - - ".,, Underhålla kartläggning/inventering med IInventeringen äruppdaterad av verkställande rehabiliteringsinsatser som finns att tillgå för [tj änsteman och LSG har tagit pil sig au ansvara för l, invånare i Falun, iatt den sprids till respeklive part. I I - 1 " ~{~" ''\7 icic!~! i!!g ~ r; I.1!Marknadsföra förbundets verksamhet.!verksamhe te n har uppmärksammats i både radio Ioch tidningar. Finsam-Falu ns hemsida (har haft 43 I, I, 700 besökare sedan starten i okt 2008) har länkats! till Landstingets och Falu Kommuns hemsidor. Landstingsfullmäktige samt kommunfullmäktige har fåu information av verkställande tjänsteman. I Soc ia/(~gande Främja socialt företagande. Finsams roll? IFörbundet har inte prioriterat frågan, då projekt Ku ling arbetar med socialt företagande i Falun. ReSll///1I ekonomi Förbundets ekonomiska resultat för 20 l Olir cu underskott med 577 tkr, jfr med fö ITa årets resultat på -I 518 tkr, Den stora skillnaden i underskott mellan år 2009 och 20 IOär att föregående år beviljades 978 tkr till projektet RPC. Ungefär hälften av överskottet på I 249 tkr som fanns vid årets början har använts. Det egna kapitalet vid årets slut li r 672 tkr, Överskottet förs över till 20 I l års budget. Prognosen vid årets början varatt hela överskottet skulle behöva användas, men vid årets slut har alltså barn hälften använts. Detta beror främst på att styrelsen inte beviljat några nya samverkansprojekt utan valt au behålla det kontot på 275 tkr som buffert inför kommande år. Denna bedömning gjordes efter att besked så sent som i januari kom att totala anslagen föråret blev 360 tkr mindre än ursprungsnivån på tkr. ~~-

14 Samordningsförbundet Finsam-Falun 13 Kostnaderna för inhyrd personal samt VT:s lön blev också mindre än prognostiserat beroende på att vr valde att i augusti gå ned i arbetstid, försttill och senare även till 75 %. Budgetenför allaslöner (VT+coacher) sattes på samma nivå som föregående års tkr, vilket gav en positiv avvikelse på 182tkr. Ana avsatta medel på 235 tkr till den sociala rehabiliteringen har inte använts, utan avvikelsen blev +51 ~ Framtiden Samordningsförbundet firar S-årsjubileum den l januari 20 Il, vilket kornmeruppmärksammas. Största fokus och mest resurser har under dessa fem första år lagts på coachingteamet. Teamets arbetsmodell har visat på mycket goda resultat att stötta individer med behov av samordnad rehabilitering ut i arbetslivet. tviånga fler än vad teamethar kapacitetför idag har behov av att fä samma hjälp och en utökad samordningpå någotsätt hos parterna är nödvändig för att verksamheten skall kunna utvecklas på sikt. Inför nästa år fortsätter därför arbetet med att implementera coachlngteamets verksamhethos våra parter, i någon form av "En dö1t in"-modell. Målet är att under 2012 ska en sådan arbetsmodell vara utformad, beslutad om hos våra parter, samt sjösättas. Avtalet gällande hyran på de lokalersom förbundet sitter i löper ut sista november20 Il ochen flytt till andra lokaler kommer troligtvis att göras. Coachingteamet har poängterat att lokalernabörjar bli för trånga nu när verksamheten växt och förhoppningsvis kommerväxa ytterligare vid en implementering. En undersökning av hyresnivåerna i Falun tyder på att oavsett vart flytten går, kommer lokalkostnadernaöka markant. Det egna kapitalet på 514 tkr som förs över till 20 II är därför en trygghet inför kommandeutgifter. Styrelsen riktar sitt varrna tack till lokalasamverkansgruppen. beredningsgruppen och övrig personal inom våra organisationer för ett gott arbetemed vårt gemensamma uppdrag att ha individen och dennes behov i fokus. ~.

15 Samordningsförbundet Finsam-Falun 17 Not4 Personal Medelantalet anställda Kvinnor 1 l Totalt l.l Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader Löner och ersättningar till styrelsen Löner och ersättningar till verkställande tjänsteman 318.lQ Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader för anställda il 27 Totalt ~.u Not 5 Förändring av eget kapital Belopp vid årets ingång Arets resultat Belopp vid årets utgång \v< Balanseratresultat l

16 Samordningsförbundet Finsam-Falun 18 Falun.).()/I -es- tj3 ~~ Ordfårande FaluKornmun ~A~ IngoTängerby Försäkringskassan -~ Vice ordförande Landstinget Dalal11a ~(,J~-~4~ PeterHeidkamp Arbetsförmedlingen Vår revisionsb (~telse har lämnats 20 I, Oif PeterSö e. n Aukt riserad revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Utsedd av Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen t:~ ~~~ Utsedd av Falu Kommun ~:ree~jj~ Stig Henrysson Utsedd av Landstinget Dalarna

17 Samordningsförbundet Finsam-FaIun )IU16A Finsnm Falun En p rese nta tte n DV uppgift er framb gn:l geno m upplöljningsenk.:jten: Dettagare I Samverkan (DIS) St athtiken giller det 101:11:1 an taler delugare som v:1rit lnskr fvnc i tea met fd n I ~ Vilke n fö rsörjning had e Finsains ou del ta gare vid inskrivningen? FlIrsllrj nl~ ur ur finsa m(s9 lot. Uj Hur ser det ut för dem som har avslutat? u i ~ t

18 Samordningsförbundet Finsam-F alun ~~- C' -~... O... 0\ l() '-"... ọ... =-til ~ ~ '"l:l ';; til =... ~... IJJ

19 Samordningsförbund et Finsam-Falun In......

Mottganingsteamets uppdrag

Mottganingsteamets uppdrag Överenskommelse mellan kommunerna i Sydnärke, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting om inrättandet av mottagningsteam en modell för flerpartssamverkan Inledning Denna överenskommelse

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (dnr 2013:12 / 1) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 1. Inledning Samordningsförbund

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017

VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017 VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (dnr 2014:11 / 1) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 1. Inledning Samordningsförbund

Läs mer

Lag 2003:1210 om finansiell samordning

Lag 2003:1210 om finansiell samordning Lag 2003:1210 om finansiell samordning 7 Ett samordningsförbund har till uppgift att: 1. besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen 2. stödja samverkan mellan samverkansparterna 3.

Läs mer

Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund

Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund 2015-10-07 Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund Bakgrund Regeringen har de senaste åren gjort omfattande satsningar för att belysa och åstadkomma förbättringar

Läs mer

Verksamhetsplan 2017

Verksamhetsplan 2017 Förslag till Verksamhetsplan 2017 med budget 2017-2019 för Finnvedens Samordningsförbund Förbundets vision: DELAKTIGHET SOM GER BÄTTRE EGENUPPLEVD HÄLSA, ÖKAD ARBETSFÖRMÅGA OCH HÖGRE GRAD AV EGENFÖRSÖRJNING

Läs mer

Verksamhetsplan och budget för. Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014

Verksamhetsplan och budget för. Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014 Verksamhetsplan och budget för Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014 Detaljplan för verksamhetsåret 2012 och en översikt för perioden 2013-2014 Fastställd av Samordningsförbundets styrelse den

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg

Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg Bollnäs kommun Gävle kommun Hofors kommun Hudiksvalls kommun Ljusdals kommun Nordanstigs kommun Ockelbo kommun Ovanåkers kommun Sandvikens kommun Söderhamns

Läs mer

Delårsrapport. för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret (Dnr 2016:03 / 6) Vår gemensamma vision:

Delårsrapport. för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret (Dnr 2016:03 / 6) Vår gemensamma vision: Delårsrapport för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret 2016 (Dnr 2016:03 / 6) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 (7) Delårsrapport 2016 1. Sammanfattning

Läs mer

O O O 1 8 2 Sammantradesdatum 2011-08-29

O O O 1 8 2 Sammantradesdatum 2011-08-29 , Landstinget DALARNA LANDSTNGSSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG O O O 1 8 2 Sammantradesdatum 2011-08-29 135 Revisionsberättelse för Samordningsförbundet Finsam Falun LD11/01725 Landstingsstyrelsen föreslår,

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Våga se framåt, där har du framtiden!

Våga se framåt, där har du framtiden! Våga se framåt, där har du framtiden! Det finansiella Samordningsförbundet Västerås Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget Västmanland samt Västerås stad har den 1 maj 2010 gemensamt bildat

Läs mer

Plan för insats. Samverkansteamet 2014 SOFINT. Reviderad Samordningsförbundet i norra Örebro Län

Plan för insats. Samverkansteamet 2014 SOFINT. Reviderad Samordningsförbundet i norra Örebro Län Plan för insats 2014 Reviderad 140423 SOFINT Samordningsförbundet i norra Örebro Län VERKSAMHETSPLAN Innehållsförteckning 1 Insatsbenämning... 1 2 Verksamhetens ägare... 1 3 Bakgrund... 1 4 Syfte och mål...

Läs mer

Verksamhetsplan med budget för 2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän

Verksamhetsplan med budget för 2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Samordningsförbundet Norra Bohuslän Ansvarig tjänsteman Gudrun Emilsdottir Verksamhetsplan med budget för 2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Samverkan är ett arbetssätt, men också ett synsätt, med

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2017 Samordningsförbund Ånge

Verksamhetsplan och budget 2017 Samordningsförbund Ånge Verksamhetsplan och budget 2017 Samordningsförbund Ånge SAMORDNINGSFÖRBUNDET ÅNGE Beslutat av förbundsstyrelsen 2016-11-25 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Uppgifter... 3 Organisation...

Läs mer

Redovisning av uppdrag avseende samordningsförbund Dnr SN16/

Redovisning av uppdrag avseende samordningsförbund Dnr SN16/ 2017-08-29 Karolina Nygren Utvecklingsledare 08 124 57 236 Karolina.Nygren@ekero.se Redovisning av uppdrag avseende samordningsförbund Dnr SN16/135-701 Bakgrund I december 2016 beslutade Socialnämnden

Läs mer

Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009

Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009 Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009 1 Verksamhetsplan & budget Finsam Karlskoga/ Degerfors för Perioden 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom Degerfors och

Läs mer

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost Bakgrund Ovanstående Samordningsförbund bildades den 1 januari 2011, bildandet gjordes genom en ombildning av Samordningsförbundet i Kristianstads

Läs mer

Implementering av verksamhet 3.4.4

Implementering av verksamhet 3.4.4 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Egnell Eva Datum 2013-05-27 Rev 2013-06-04 Diarienummer UAN-2013-0313 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Implementering av verksamhet 3.4.4 Förslag

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Revisionsrapport Bert Hedberg Cert. kommunal revisor Granskning av årsredovisning 2012 Västra Mälardalens Samordningsförbund Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund...2

Läs mer

SOFINT Mari Grönlund STYRELSEN VERKSAMHETSPLAN 2014

SOFINT Mari Grönlund STYRELSEN VERKSAMHETSPLAN 2014 SOFINT Mari Grönlund STYRELSEN VERKSAMHETSPLAN 2014 1 Verksamhet 1.1 Ändamål Samordningsförbundet SOFINT, i Norra Örebro län, bildades med syfte att främja samverkan mellan samhälleliga organisationer

Läs mer

Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg

Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg Bollnäs kommun Gävle kommun Hofors kommun Hudiksvalls kommun Ljusdals kommun Nordanstigs kommun Ockelbo kommun Ovanåkers kommun Sandvikens kommun Söderhamns

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning 1. Övergripande mål och syfte 1. Målgrupper 1. Verksamheter under Uppföljning och utvärdering 6

Innehållsförteckning. Inledning 1. Övergripande mål och syfte 1. Målgrupper 1. Verksamheter under Uppföljning och utvärdering 6 VERKSAMHETSPLAN 2012 Innehållsförteckning Inledning 1 Övergripande mål och syfte 1 Målgrupper 1 Organisation Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer 2 Verksamheter

Läs mer

Datum Datum Dnr Sida 1 2012-05-29

Datum Datum Dnr Sida 1 2012-05-29 Datum Datum Dnr Sida 1 2012-05-29 Förvaltning, handläggare, telefon Peter Berglund Adressat Individ- och omsorgsnämnden Aktuell fråga 1. Ställningstagande till implementering och samordning projekten 16-24

Läs mer

Deltagare i samverkan

Deltagare i samverkan SAMORDNINGSFÖRBUNDET VÄNERSBORG/MELLERUD Deltagare i samverkan uppföljning med stöd av Excel 27 Förord I detta dokument sammanställs statistik kring deltagare i samverkan. Dokumentet är en bilaga till

Läs mer

~~'~, LS G133. DNR /flji.la{)'"f!.~& " ;7. Uj Försäkringskassan ---------- PROTOKOLL ~ Boslutsdatum 2010-12-30. Lokala Försäkringscentra

~~'~, LS G133. DNR /flji.la{)'f!.~&  ;7. Uj Försäkringskassan ---------- PROTOKOLL ~ Boslutsdatum 2010-12-30. Lokala Försäkringscentra Uj Försäkringskassan Lokala Försäkringscentra Besl utsfattare Svante Borg Övriga närvarande Ale Friberg, föredragande 1:>'IlAGA LS G133 PROTOKOLL ~ Boslutsdatum 2010-12-30 Dlarlenr 5001-2010 ----------

Läs mer

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Antagen av styrelsen 2015-03-06 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 Ansökan om medel... 2 2 Genomförande av aktivitet... 2 3 Redovisning av medel beviljade av styrelsen...

Läs mer

Verksamhet/insatser 2007-2008

Verksamhet/insatser 2007-2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Beredningsgruppen i samarbete med ansvarig tjänsteman Verksamhet/insatser 2007-2008 En förutsättning för att lyckas med rehabilitering i samverkan är att det är individens

Läs mer

Leva Livet. Lägesrapport Projekt Leva Livet jan-juni 2013. Projektets förutsättningar för deltagaren Beskrivning av målgrupp:

Leva Livet. Lägesrapport Projekt Leva Livet jan-juni 2013. Projektets förutsättningar för deltagaren Beskrivning av målgrupp: Leva Livet Lägesrapport Projekt Leva Livet jan-juni 2013 Projektets förutsättningar för deltagaren Beskrivning av målgrupp: Målgruppen kännetecknas av att ungdomarna är aktuella på minst en samverkansmyndighet.

Läs mer

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Enligt arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Enligt arbetsutskottets förslag STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 24 (38) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-10-24 KS/2013 0159 KS 116 Årsredovisning med verksamhetsberättelse för Samordningsförbundet Norra Bohuslän Kommunstyrelsen

Läs mer

Samordningsförbundet PROTOKOLL Nr 5/09 1 Sydnärke

Samordningsförbundet PROTOKOLL Nr 5/09 1 Sydnärke Samordningsförbundet PROTOKOLL Nr 5/09 1 Datum: 2009-05-27 Tid: 9.00-12.00 Plats: Kommunhuset i Kumla Närvarande: Ledamöter Ordförande Annica Eriksson, Kumla kommun V ordförande Inga-Britt Ritzman, Örebro

Läs mer

2013-06-17. Plats och tid: måndagen den 17 juni 2013 kl 09:00-14:00 Livin, Järnvägsgatan 22, 703 62 Örebro

2013-06-17. Plats och tid: måndagen den 17 juni 2013 kl 09:00-14:00 Livin, Järnvägsgatan 22, 703 62 Örebro SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(5) Plats och tid: måndagen den 17 juni 2013 kl 09:00-14:00 Livin, Järnvägsgatan 22, 703 62 Örebro Beslutande: Torgny Larsson Anneli Moilanen Anders Hagström Liisa Ejdenwik Charlotta

Läs mer

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 2 Verksamhetsplan - budget Samordningsförbundet Göteborg Centrum 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom

Läs mer

Verksamhetsplan Budget 2007

Verksamhetsplan Budget 2007 Lycksele Verksamhetsplan Budget 2007 Samordningsförbundet Lycksele Lycksele kommun, Landstinget i Västerbotten, LAN Västerbotten, Försäkringskassan Västerbotten 1 1. Samordningsförbundet...3 Inledning...3

Läs mer

Samordningsförbundet Umeå Beslutande Christer Lindvall Umeå kommun, ordförande. Övriga deltagare Mikael Holmlund Samordnare

Samordningsförbundet Umeå Beslutande Christer Lindvall Umeå kommun, ordförande. Övriga deltagare Mikael Holmlund Samordnare PROTOKOLL Sammanträdesdatum Samordningsförbundet Umeå 2011-02-04 Plats och tid klockan 08.00-12.00 Beslutande Christer Lindvall, ordförande Kjell-Åke Johansson Försäkringskassan Ulf Björk Landstinget Per

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning 1. Övergripande mål och syfte 1. Verksamhetens inriktning 3. Uppföljning och utvärdering 7. Finansiering 7.

Innehållsförteckning. Inledning 1. Övergripande mål och syfte 1. Verksamhetens inriktning 3. Uppföljning och utvärdering 7. Finansiering 7. VERKSAMHETSPLAN 2013 Innehållsförteckning Inledning 1 Övergripande mål och syfte 1 Organisation Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer 2 Verksamhetens inriktning

Läs mer

Innehåll. 1. Förbundets ändamål och uppgifter Verksamhetsidé & Mål Organisation Verksamhetsplan Budget

Innehåll. 1. Förbundets ändamål och uppgifter Verksamhetsidé & Mål Organisation Verksamhetsplan Budget Verksamhetsplan & budget 2016 Innehåll 1. Förbundets ändamål och uppgifter... 2 2. Verksamhetsidé & Mål... 3 3. Organisation... 5 4. Verksamhetsplan 2016... 6 5. Budget 2016... 8 www.samordningtrelleborg.se

Läs mer

ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN. Samordnare av Samverkansteam. Rehabkoordinator.

ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN. Samordnare av Samverkansteam. Rehabkoordinator. Ansökan till Finsam Lekeberg och Örebro ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN Datum: november 2015 Benämning Samverkan Lekeberg Samordnare av Samverkansteam.

Läs mer

Verksamhetsplan och budget Samordningsförbundet Landskrona Svalöv

Verksamhetsplan och budget Samordningsförbundet Landskrona Svalöv Verksamhetsplan och budget 2016 Samordningsförbundet Landskrona Svalöv 1 Samordningsförbundet Landskrona Svalöv Samordningsförbundet Landskrona Svalöv bildades den 1 september 2009 och består av parterna

Läs mer

Aktivitet JobbTorg. Bakgrund

Aktivitet JobbTorg. Bakgrund Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2009-11-24 1(7) Meta Fredriksson - Monfelt Ansvarig tjänsteman 054-29 60 18, 070-6909083 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Aktivitet JobbTorg Bakgrund Styrelsen

Läs mer

Insatsredovisning, prestationer och nyckeltal

Insatsredovisning, prestationer och nyckeltal www.finsam.eu Insatsredovisning, prestationer och nyckeltal Dnr. 2012.0009 Handläggare: Raéd Shaqdih Datum: 2012-02-14 1 (20) Under år 2011 har 174 individer fått arbetslivsinriktad rehabilitering via

Läs mer

Projektplan Porten. Bakgrund. Målgrupp. Syfte

Projektplan Porten. Bakgrund. Målgrupp. Syfte Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2013-04-16 1(5) Projektplan Porten Bakgrund Bland de unga finns idag en stor grupp som är arbetslösa. Bland dem finns en eftersatt grupp ungdomar som har en

Läs mer

Verksamhetsplan Budget 2010

Verksamhetsplan Budget 2010 Förbund för finansiell samordning (FINSAM) inomrehabiliteringsområdet Verksamhetsplan 2010 Budget 2010 Planerad budget 2011-2012 Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle

Läs mer

Granskning av Samordningsförbundet i Kramfors Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Granskning av Samordningsförbundet i Kramfors Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Granskning av Samordningsförbundet i Kramfors 2016 Revisionsrapport LANDSTINGETS REVISORER 2017 04 28 17REV37 2(7) Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 2 Syfte och övergripande revisionsfrågor... 3 3 Revisionskriterier...

Läs mer

Västerbergslagens Samordningsförbund Finsam

Västerbergslagens Samordningsförbund Finsam Verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 2015 Västerbergslagens Samordningsförbund Finsam VÄSTERBERGSLAGENS SAMORDNINGSFÖRBUND - FINSAM Verksamhetsplan och budget för 2015 Fastställd av förbundsstyrelsen

Läs mer

Plats och tid: fredagen den 17 maj 2013 kl 09:00-12:00 City Konferenscenter, Klostergatan 23, Örebro, Sal: Oscaria

Plats och tid: fredagen den 17 maj 2013 kl 09:00-12:00 City Konferenscenter, Klostergatan 23, Örebro, Sal: Oscaria SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(5) Plats och tid: fredagen den 17 maj 2013 kl 09:00-12:00 City Konferenscenter, Klostergatan 23, 703 61 Örebro, Sal: Oscaria Beslutande: Torgny Larsson Anneli Moilanen Anders Hagström

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Skaraborg

Samordningsförbundet Norra Skaraborg 2014 Samordningsförbundet Verksamhetsplan Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet 2 Mål- och ramdokument Mål, syfte, principer och centrala begrepp för samordningsförbundet Övergripande mål Det

Läs mer

Samordningsförbundet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 8/09 1 Sydnärke

Samordningsförbundet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 8/09 1 Sydnärke Samordningsförbundet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 8/09 1 Datum: 2009-10-01 Tid: 13.30-16.00 Plats: Kommunhuset i Kumla Närvarande: Ledamöter Ordförande Annica Eriksson, Kumla kommun V ordförande, Inga-Britt

Läs mer

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Sofiahuset, Jönköping, 2009-11-30 kl. 15.30-17.05 Beslutande Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget

Läs mer

Ansökan om medel. Namn på verksamhet/ projekt/insats Bakgrund/Problembeskrivning. Beskrivning. Mål. Ansvar och relationer. > Implementerings plan

Ansökan om medel. Namn på verksamhet/ projekt/insats Bakgrund/Problembeskrivning. Beskrivning. Mål. Ansvar och relationer. > Implementerings plan Rutin för ansökan om medel från Samordningsförbundet i Halland (se även bilagan till denna blankett) Den 1 januari 2004 infördes en permanent möjlighet till finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet

Läs mer

Årsredovisning 2015 för samordningsförbundet Östra Södertörn

Årsredovisning 2015 för samordningsförbundet Östra Södertörn Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-05-17 1 (4) HSN 1512-1461 Handläggare: Lena Byttner Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-08-30, p 13 Årsredovisning 2015 för samordningsförbundet Östra

Läs mer

ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN

ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN 2016-06-02 1 (8) ANSÖKAN TILL FINSAM LEKEBERG OCH ÖREBRO ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN Datum: 2016-06-02 Benämning Samordnad förvaltningsövergripande

Läs mer

Revisionsrapport Revision 2012 Samordningsförbundet Activus Linda Marklund Per Ståhlberg

Revisionsrapport Revision 2012 Samordningsförbundet Activus Linda Marklund Per Ståhlberg www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund Per Ståhlberg Revision 2012 Samordningsförbundet Activus Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Revisionsrapport Samordningsförbundet Activus Piteå

Revisionsrapport Samordningsförbundet Activus Piteå Revisionsrapport Revision 2010 Per Ståhlberg, certifierad kommunal revisor Samordningsförbundet Activus Piteå Bo Rehnberg, certifierad kommunal revisor 2011-05-03 Per Ståhlberg, projektledare Samordningsförbundet

Läs mer

Förbundsordning för Södra Dalarnas Samordningsförbund

Förbundsordning för Södra Dalarnas Samordningsförbund I ~ Landstinget - DALARNA Central förvaltning Ekonomienhet seslursun ~ilj, Lo 8 6 ff Landstingsstyrelsen Datum 2015-02-16 Sida 1 (2) Dnr LD15/00213 Uppdnr 989 2015-02-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Samordningsförbundet Umeå

Samordningsförbundet Umeå Samordningsförbundet Umeå Umeå kommun, Västerbottens läns landsting, Försäkringskassan i Västerbotten och Arbetsförmedlingen i Umeå Verksamhetsplan 2008-2010 Budget 2008-2009 Antagen av styrelsen för samordningsförbundet

Läs mer

SAMS Umeå. Projektförslag. Initiativtagare till projektförslaget: Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Umeå kommun: Socialtjänsten

SAMS Umeå. Projektförslag. Initiativtagare till projektförslaget: Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Umeå kommun: Socialtjänsten SAMS Umeå Projektförslag Initiativtagare till projektförslaget: Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Umeå kommun: Socialtjänsten 1. BAKGRUND Gruppen som saknar sjukpenninggrundad inkomst (SG1) har historiskt

Läs mer

Revisionsrapport Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn

Revisionsrapport Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn Revisionsrapport Revision 2010 Per Ståhlberg, certifierad kommunal revisor Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn Bo Rehnberg, certifierad kommunal revisor 2011-05-03 Per Ståhlberg, projektledare Samordningsförbundet

Läs mer

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Activus Piteå. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Activus Piteå. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult Revisionsrapport Revision 2011 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Activus Piteå Robert Bergman Revisionskonsult Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1.

Läs mer

Delårsrapport. för Finnvedens samordningsförbund första halvåret 2013. Förbundets vision: DELAKTIGHET SOM GER LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING

Delårsrapport. för Finnvedens samordningsförbund första halvåret 2013. Förbundets vision: DELAKTIGHET SOM GER LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING Delårsrapport för Finnvedens samordningsförbund första halvåret 2013 Förbundets vision: DELAKTIGHET SOM GER LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING 1 (10) Delårsrapport 2013 1. Sammanfattning Finnvedens samordningsförbund

Läs mer

Verksamhets- och budgetplan 2015

Verksamhets- och budgetplan 2015 Verksamhets- och budgetplan 2015 Antagen av förbundsstyrelsen 2014-12-05 INNEHÅLL sida 1. Verksamhet 3 1.1 Ändamål 3 1.2 Medlemmar 3 1.3 Övergripande uppdrag 3 1.4 Årscykel för styrprocess 4 2 Arbetsorganisation

Läs mer

Årsredovisningar 2010 för Samordningsförbunden Botkyrka, Huddinge, Nacka, Södertälje, Värmdö och Östra Södertörn

Årsredovisningar 2010 för Samordningsförbunden Botkyrka, Huddinge, Nacka, Södertälje, Värmdö och Östra Södertörn Hälso- och sjukvårdsförvaltningen HÄLSO- OCH 1 (8) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-10-25 p 14 Handläggare: Barbro Hansson Årsredovisningar 2010 för Samordningsförbunden Botkyrka, Huddinge, Nacka, Södertälje, Värmdö

Läs mer

Verksamhetsplan. Denna verksamhetsplan gäller från och med 1 januari 2017 till och med 31 december Datum: Ansvarig: Styrelsen

Verksamhetsplan. Denna verksamhetsplan gäller från och med 1 januari 2017 till och med 31 december Datum: Ansvarig: Styrelsen Verksamhetsplan 2017 2011 Denna verksamhetsplan gäller från och med 1 januari 2017 till och med 31 december 2017 Datum: 2016-11-17 Ansvarig: Styrelsen 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING DEL I: FÖRUTSÄTTNINGAR 3 BESKRIVNING,

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Örnsköldsvik 222000-2063

Förbundsordning för Samordningsförbundet Örnsköldsvik 222000-2063 1(5) Förbundsordning för Samordningsförbundet Örnsköldsvik 222000-2063 Detta Samordningsförbund har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets

Läs mer

Kvartalsrapport Januari-Mars 2015 Samordningsförbundet Göteborg Centrum

Kvartalsrapport Januari-Mars 2015 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Tjänsteutlåtande 2015-04-23 Diarienummer:0008/15 Förbundschef: Veronica Strömsten tel:031 366 46 57 Postadress: Kvartalsrapport Januari-Mars 2015 Samordningsförbundet Göteborg Centrum 1. Inledning Samordningsförbundet

Läs mer

PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2012/01 ( 18-35) 1(9) Sammanträde 2012-04-23

PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2012/01 ( 18-35) 1(9) Sammanträde 2012-04-23 Dnr 2012/01 ( 18-35) 1(9) Tid: 2012-04-23 kl. 09.00 11.00 Plats: Gamlestadsvägen 4 B15 Ledamöter Närvarande: Håkan Linnarsson, (S) Västra Götalandsregionen (tjänstgör 21-35) Beatrice Berglund, Arbetsförmedlingen

Läs mer

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Dörröppnare - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Syfte med W18-24 Att stärka och förbereda arbetslösa ungdomar för ett kommande inträde på arbetsmarknaden eller fortsatta

Läs mer

Avsiktsförklaring för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet för Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud

Avsiktsförklaring för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet för Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud 1 BIL 2 Avsiktsförklaring för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet för Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud Förslag till beslut Beredningsgruppen beslutar ställa sig bakom denna promemoria

Läs mer

Ansökan om ek. medel till anställning av 1,0 coach inom samverkansprojekt mellan IFO/Omvårdnadsförvaltningen och Arbetsförmedlingen.

Ansökan om ek. medel till anställning av 1,0 coach inom samverkansprojekt mellan IFO/Omvårdnadsförvaltningen och Arbetsförmedlingen. IFO/Omvårdnadsförvaltningen Arbetsförmedlingen Filipstad/Storfors/Kristinehamn Samordningsförbundet Samspelet Ansökan om ek. medel till anställning av 1,0 coach inom samverkansprojekt mellan IFO/Omvårdnadsförvaltningen

Läs mer

AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn 1 AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Mottagare Lokala Ledningsgruppen i Stenungsund PROJEKTETS NAMN: Stenungsunds Teamet Insatser

Läs mer

Gemensamma taget, GT

Gemensamma taget, GT Gemensamma taget, GT Bakgrund/Problemformulering I Lycksele finns det ca: 80 helt arbetslösa ungdomar under 25 år och ytterligare 200 till som har deltid, eller tillfälliga anställningar. Ett flertal ungdomar

Läs mer

Liisa Ejdenwik, Arbetsförmedlingen. Raéd Shaqdik, tillträdande verkställande tjänsteman Inger Karlsson, sekreterare

Liisa Ejdenwik, Arbetsförmedlingen. Raéd Shaqdik, tillträdande verkställande tjänsteman Inger Karlsson, sekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.30 Beslutande Annica Moberg, Kumla kommun, ordförande Mattias Olofsson, Arbetsförmedlingen Lilian Erixon, Försäkringskassan,

Läs mer

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön.

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön. Redovisning förstudie Komhall Heby kommun Bakgrund till förstudien: I förstudiens kartläggning i att identifiera åtgärder/ insatser för att minska utanförskap från arbetsmarknad har komhall flera gånger

Läs mer

Projektplan för Futuro i Kristinehamn och Grums.

Projektplan för Futuro i Kristinehamn och Grums. Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2009-08-23 1(8) Projektplan Meta Fredriksson-Monfelt Ansvarig tjänsteman 054-29 72 47, 070-690 90 83 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Projektplan för Futuro

Läs mer

DELÅRSRAPPORT för första kvartalet 2008 (Dnr 2008:04 / 4)

DELÅRSRAPPORT för första kvartalet 2008 (Dnr 2008:04 / 4) SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING DELÅRSRAPPORT 2008:1 1 (6) DELÅRSRAPPORT för första kvartalet 2008 (Dnr 2008:04 / 4) 1. Inledning Samordningsförbundet Jönköping är en fristående juridisk person som är bildat

Läs mer

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 20140903 200 Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 200 i praktiken 6mån-rapport för perioden 2014-02-01 tom 2014-07-31 Projekt för matchning

Läs mer

Syfte Fler friska unga kvinnor i åldern 18 34 år i Hjo, Tibro och Karlsborgs kommuner. Fler unga kvinnor till arbete, utbildning.

Syfte Fler friska unga kvinnor i åldern 18 34 år i Hjo, Tibro och Karlsborgs kommuner. Fler unga kvinnor till arbete, utbildning. 1 AVTAL Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet 2007-0003 HjoTiBorg 2007-09-05 Mottagare Tibro kommun Arbetsmarknadsenheten Insatser av generell art Ja Nej X Insatser för grupper Ja X Nej PROJEKTETS

Läs mer

Handlingsplan Trisam 2017

Handlingsplan Trisam 2017 Handlingsplan Trisam 2017 Angelica Gabrielsson, processledare Trisam 2016-11-01 Handlingsplan Trisam 1. Grundläggande information 1.1 Bakgrund Trisam 1 är en struktur och arbetsmetod att arbeta med rehabilitering

Läs mer

Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder för arbetsåtergång

Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder för arbetsåtergång PROJEKTANSÖKAN Datum: Rev. 2011-08-11 dnr: 2011/11-SFV Projektbenämning Projektledare Projektägare Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder

Läs mer

Samordningsförbundet

Samordningsförbundet Samordningsförbundet Horisont - upprinnelse Projekt JobbTorg (2009-2010, 1,5 år) - aktiva insatser från dag 1 när ungdom (18-24 år) söker försörjningsstöd Bild: ökat inflöde av unga utan fullständiga betyg

Läs mer

Utanförskapets kostnader

Utanförskapets kostnader Utanförskapets kostnader Försörjningsstöd, sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning, a-kassa mm Långvarig ohälsa sjukvård och mediciner Missbruk behandling, kriminalitet mm Familjeproblem, skolproblem,

Läs mer

Raéd Shaqdih, verkställande tjänsteman Inger Karlsson, sekreterare......

Raéd Shaqdih, verkställande tjänsteman Inger Karlsson, sekreterare...... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Plats och tid Rådhuset, Askersund Kl 13.30-16.10 Beslutande Ledamöter Annica Moberg, Kumla kommun, ordförande Liisa Ejdenwik, Arbetsförmedlingen, ersätter Mattias Olofsson Anneli

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2013. Samordningsförbundet Göteborg Nordost

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2013. Samordningsförbundet Göteborg Nordost Samordningsförbundet Göteborg Nordost Detaljbudget SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST Följande dokument beskriver det stöd till samordnade aktiviteter som förbundet budgeterar under. Dokumentet utgör

Läs mer

Finnvedens Samordningsförbund Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Finnvedens Samordningsförbund Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 1 Organ Finnvedens Samordningsförbund, Styrelsen Plats och tid Vrigstad Wärdshus, Vrigstad kl 10.20 11.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Björn Jonasson, Gnosjö kommun, ordförande Britt

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka Sida Sammanträdesdatum 2009-10-15 1 Plats och tid Schenströmska Herrgården, kl 08.30-12.00 ande Pratima Åslund, Norberg kommun, ordförande 68-78 Jarl-Olof Lundstedt, Landstinget Västmanland, ordförande

Läs mer

Ramberättelse Samordningsförbundet Östra Östergötland

Ramberättelse Samordningsförbundet Östra Östergötland Ramberättelse Samordningsförbundet Östra Östergötland Bakgrund Samordningsförbundet Östra Östergötland startade sin verksamhet i januari 2005, då under namnet Norrköpings samordningsförbund. Från start

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(5) Plats och tid: onsdagen den 27 augusti 2014, kl 13:15-15.00 Arbetsförmedlingen Örebro Beslutande: Torgny Larsson Anneli Moilanen Anders Hagström Liisa Ejdenwik Charlotta Englund Ersättare: Mats Einestam

Läs mer

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Datum:2011-08-24 Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Blankett för ansökan om medel för utveckling av rehabilitering i samverkan från Gotlands samordningsförbund. Beskriv nedan under

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-10-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-10-17 1(5) Plats och tid: Fredagen den 17 oktober 2014, kl 08:30-11.00 Försäkringskassan Örebro Beslutande: Torgny Larsson Anneli Moilanen Anders Hagström Liisa Ejdenwik Kjell Edlund Ersättare: Tjänstemän: Jane

Läs mer

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan Lokala samverkansgruppen i området Högsby, Mönsterås och Oskarshamn ansöker om projektmedel för gemensam verksamhet under tiden 1

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Dalsland. Revisionsrapport Styrelsens ansvar KPMG AB. Antal sidor: 6. FörvrevRapport08.doc

Samordningsförbundet Norra Dalsland. Revisionsrapport Styrelsens ansvar KPMG AB. Antal sidor: 6. FörvrevRapport08.doc ABCD Samordningsförbundet Norra Dalsland Styrelsens ansvar KPMG AB Antal sidor: 6 FörvrevRapport08.doc 2009 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

Finansiell samordning

Finansiell samordning Finansiell samordning genom samordningsförbund (Lag 2003:1210) Några siffror Lagen kom 1 jan 2004 560 Mkr från stat, kommuner och landsting 2015 80 förbund i 241 kommuner av landets 290 och flera är på

Läs mer

PROJEKTPLAN/PROJEKTANSÖKAN. Projektägare: Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstinget och Linköpings kommun.

PROJEKTPLAN/PROJEKTANSÖKAN. Projektägare: Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstinget och Linköpings kommun. Huvudsammanställare Ann-Sofi Ringkvist Datum:2009-02-19 PROJEKTPLAN/PROJEKTANSÖKAN Projektbenämning: STEGET till arbete Projektledare och projektägare Projektägare: Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen,

Läs mer

Etablering genom sysselsättning mars 2016 Processansökan

Etablering genom sysselsättning mars 2016 Processansökan Etablering genom sysselsättning mars 2016 Processansökan 1. Utgångspunkter Processansökan tar avstamp i den förstudie som gjordes under januari och februari 2016. I förstudien intervjuades nyckelpersoner

Läs mer

1. Väsentliga förändringar sedan föregående rapport

1. Väsentliga förändringar sedan föregående rapport Sid 1 (6) Statusrapport till styrgrupp Projektets namn: MedUrs Rapportperiod: augusti - november Rapporten har skrivits av: Therese Lundgren 1. Väsentliga förändringar sedan föregående rapport Beskriv

Läs mer

Underlag utveckling av samverkansinsatser. Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203

Underlag utveckling av samverkansinsatser. Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203 Underlag utveckling av samverkansinsatser Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203 Insatsansvarig Koordinator En väg in Vuxenutbildningen Madeleine Hartman Syfte och

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 januari-juni

DELÅRSRAPPORT 2011 januari-juni DELÅRSRAPPORT 2011 januari-juni Innehållsförteckning Uppdrag 2 Organisation 3 Styrelsen 3 Styrelsens uppgifter 3 Beredningsgruppens uppgifter 3 Tjänstemannens uppgifter 3 Revisorer 3 Under verksamhetsåret

Läs mer

Lägesrapport/slutrapport ALLMÄNNA UPPGIFTER. Verksamhetens/projektets namn: Projektet Mellansteget Rapporten har skrivits av:

Lägesrapport/slutrapport ALLMÄNNA UPPGIFTER. Verksamhetens/projektets namn: Projektet Mellansteget Rapporten har skrivits av: ALLMÄNNA UPPGIFTER Verksamhetens/projektets namn: Projektet Mellansteget Rapporten har skrivits av: Camilla Lindström-Labba Rapporten avser perioden: 2013-07-01 2013-12-31 Har ni gjort egna uppföljningar*

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2011

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2011 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2011 Beslutad vid styrelsemöte den 24 november 2010 Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp 461 83 Trollhättan Organisationsnummer: 222 000-1719 Verksamhetsplan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-04-01

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-04-01 .~.._o...,.. ~:. SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET Sammanträdesdatum 2014-04-01 s (29) 81 Projekt Sociala företag Dnr 2014/401 ~ 3 INLEDNING De sociala företagen erbjuder möjligheter

Läs mer