På väg mot en sammanhållen Polismyndighet. Fas 2: Beslut om polisregioner och huvudorter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "På väg mot en sammanhållen Polismyndighet. Fas 2: Beslut om polisregioner och huvudorter"

Transkript

1 På väg mot en sammanhållen Polismyndighet Fas 2: Beslut om polisregioner och huvudorter

2 Innehåll Innehåll... 1 Beslut om polisregioner och huvudorter Uppdraget Indelning i polisregioner Utgångspunkter för beslutet Polisens nuvarande samverkansområden Överväganden och skäl för beslutet Namn på polisregionerna Huvudorter i polisregionerna Begreppet huvudort Utgångspunkter för val av huvudort Överväganden och skäl för beslutet Bilagor Bilaga 1: Riskbedömning ur ett arbetsmiljöperspektiv Bilaga 2: Protokoll vid förhandling enligt 11 MBL

3 Beslut om polisregioner och huvudorter Den särskilde utredaren beslutar följande: Polismyndigheten indelas i sju polisregioner. Polisregionerna ska ha helhetsansvar för polisverksamheten inom ett angivet geografiskt område. Ansvaret omfattar såväl utredningsverksamhet som brottsförebyggande verksamhet och service, om inte annat bestäms i särskild ordning. Polisregion Stockholm ansvarar för polisverksamhet inom Stockholms län och Gotlands län. Huvudort för polisregion Stockholm är Stockholm. Polisregion Öst ansvarar för polisverksamhet inom Södermanlands län, Östergötlands län och Jönköpings län. Huvudort för polisregion Öst är Linköping. Polisregion Syd ansvarar för polisverksamhet inom Kronobergs län, Kalmar län, Blekinge län och Skåne län. Huvudort för polisregion Syd är Malmö. Polisregion Väst ansvarar för polisverksamhet inom Hallands län och Västra Götalands län. Huvudort för polisregion Väst är Göteborg. Polisregion Bergslagen ansvarar för polisverksamhet inom Värmlands län, Örebro län och Dalarnas län. Huvudort för polisregion Bergslagen är Örebro. Polisregion Mitt ansvarar för polisverksamhet inom Uppsala län, Västmanlands län och Gävleborgs län. Huvudort för polisregion Mitt är Uppsala. Polisregion Nord ansvarar för polisverksamhet inom Västernorrlands län, Jämtlands län, Västerbottens län och Norrbottens län. Huvudort för polisregion Nord är Umeå. 2

4 1 Uppdraget Regeringen har gett en särskild utredare i uppdrag (dir. 2012:129) att i nära samarbete med Rikspolisstyrelsen besluta om och genomföra de åtgärder som krävs för att ombilda Rikspolisstyrelsen och de 21 polismyndigheterna till en sammanhållen myndighet. Myndigheten ska inleda sin verksamhet den 1 januari Utredningen har tagit sig namnet Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten. I uppdraget ingår att senast den 1 september 2013 besluta om den regionala organisationsstrukturen, med geografiska gränser och huvudorter. Genomförandekommittén har under våren 2013 genomfört fördjupningsdialoger inom polisorganisationen i syfte att inhämta synpunkter och erfarenheter att lägga till grund för bland annat beslutet om den regionala organisationsstrukturen. Under fördjupningsdialogerna har kommittén haft möten med bland annat myndighetsledningar, arbetstagarorganisationer samt chefer och medarbetare inom områden som brottsförebyggande verksamhet, ingripandeverksamhet, utredningsverksamhet, service, ekonomi, juridik, HR och kommunikation. Genomförandekommittén har under april juni besökt polisens samtliga samverkansområden och andra organisatoriska delar. Genomförandekommittén har även inhämtat synpunkter vid länspolismästarmötet och de övriga reformstödsgrupperna som knutits till kommittén. En riskbedömning har gjorts utifrån ett arbetsmiljöperspektiv (bilaga 1). Beslutet har förhandlats enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (bilaga 2). Vidare har kommittén inför beslutet informerat Justitieutskottet, Sveriges kommuner och landsting samt länsstyrelserna genom medverkan i ett landshövdingemöte. 3

5 2 Indelning i polisregioner 2.1 Utgångspunkter för beslutet Av genomförandekommitténs direktiv framgår att ombildningen av Rikspolisstyrelsen och de 21 polismyndigheterna till en sammanhållen myndighet syftar till att skapa förutsättningar för att stärka polisens förmåga att snabbt ingripa mot och utreda brott. Ombildningen innebär bland annat att det skapas ett tydligare helhetsansvar för verksamheten och en större flexibilitet, samtidigt som en viktig aspekt är att säkerställa den lokala polisiära närvaron såväl i brottsutsatta områden i större städer som i glesbygd. Reformen skapar även bättre förutsättningar för samverkan med andra myndigheter i det trygghetsskapande arbetet. En viktig del av reformen är att den nya myndigheten ska delas in i geografiska verksamhetsområden som ska vara bärkraftiga så att man lokalt kan klara av bland annat uppgifter som kräver specialistkompetens och särskild utrustning. Polismyndigheten ska därför vara indelad i polisregioner. Polismyndighetens organisation ska huvudsakligen bygga på en geografisk uppgifts- och ansvarsfördelning, det vill säga ett helhetsansvar för såväl utredningsverksamhet som brottsförebyggande verksamhet och service inom ett geografiskt område. Från denna huvudprincip om en geografisk uppgifts- och ansvarsfördelning kan göras vissa undantag. Ett av huvudsyftena med bildandet av Polismyndigheten är att uppnå långtgående samordning och hög flexibilitet i brottsbekämpningen. Inom den nationella operativa avdelningen kan därför gemensamma nationella funktioner inrättas också för operativ verksamhet, såsom är fallet i den nuvarande organisationen för bland annat nationella insatsstyrkan, polisflyget samt för arbetet mot korruption och krigsbrott. På nationell nivå ska även finnas en väl utvecklad förmåga att leda och samordna operativ verksamhet. Vidare ska exempelvis beslut kunna fattas om prioriteringar och personalförflyttningar. I direktiven anges att behovet av ledning och samordning är särskilt framträdande när det gäller grov organiserad brottslighet och seriebrottslighet. En utgångspunkt för den nya Polismyndigheten är dock att polisregionerna i högre grad än dagens polismyndigheter ska kunna bära hela ansvaret för polisverksamheten inom sitt område. I direktiven och Polisorganisationskommitténs betänkande En sammanhållen svensk polis 4

6 (SOU 2012:13) betonas därför att polisregionerna ska vara bärkraftiga. Med bärkraft avses att polisregionen ska ha ett tillräckligt verksamhetsunderlag för att i högre grad än i dag kunna bedriva polisverksamhet som kräver bland annat specialistkompetens, särskild utrustning och dygnet-runtbemanning. Polisregionerna bör inte heller resursmässigt skilja sig åt i någon större omfattning. Färre och mer bärkraftiga polisregioner ger enligt regeringen bättre möjligheter att med kort varsel kunna omfördela resurser både inom och mellan polisregionerna. Rörande regionindelningen har regeringen angett att de nuvarande sju samverkansområdena inom polisen är bärkraftiga och väl inarbetade. Det ska därför finnas välgrundade skäl för att frångå nuvarande indelning i samverkansområden. Samtidigt ska behovet av en för staten gemensam regional indelning vägas in när Polismyndighetens regionala organisation utformas. Under alla förhållanden ska, enligt kommittédirektiven, ett län inte ingå i flera polisregioner. Närmare om begreppet bärkraft Den centrala frågan för Polismyndighetens regionala indelning är hur resursstark polisregionen måste vara för att klara sitt uppdrag. Med bärkraftighet avsåg Polisorganisationskommittén att polisregionerna utifrån tilldelat uppdrag samt tilldelade ekonomiska resurser ska ha förmåga och kapacitet att bedriva såväl grundläggande polisverksamhet som verksamhet som kräver specialistkompetens. Kravet på bärkraftighet får dock, som regeringen understrukit i direktiven, inte leda till att regionerna byggs upp likt självständiga myndigheter med risk för stor administrativ överbyggnad. Genomförandekommittén delar Polisorganisationskommitténs och regeringens syn att bärkraftiga polisregioner skapar förutsättningar för en polisverksamhet med högre kvalitet, effektivitet och flexibilitet. Fördelarna med en bärkraftig regional organisation är många. Med bärkraftiga polisregioner kan behovet av nationella stödkompetenser minska på flera områden då polisregionerna i högre grad ges förutsättningar att klara stora delar av uppdraget själva. Behovet av det stöd som exempelvis den nationella förstärkningsorganisationen i dag ger till framför allt de mindre polismyndigheterna kommer att minska. Bärkraftiga polisregioner innebär också att verksamhet i högre grad än i dag kan och bör flyttas ut från den nationella nivån till polisregionerna. Inom kommittén har inletts ett arbete med att bereda fördelningen av uppgifter och ansvar mellan polisregionerna och den nationella nivån. Bärande skäl talar för att färre och mer resursstarka polisregioner med förmåga och kapacitet att bedriva verksamhet med specialistkompetens ger bättre möjligheter för såväl rekrytering och kompetensutveckling av 5

7 polisanställda som för verksamhetsutveckling. Därmed ökar förutsättningarna för att kunna hålla en likvärdig hög kvalitet i verksamheten över hela landet. Med bärkraftiga och resursmässigt mer likvärdiga polisregioner skapas även bättre möjligheter för en tydligare och mer effektiv styrning och samordning. Förutsättningarna för att jämföra, följa upp och utvärdera verksamheten i polisregionerna förbättras. Det blir lättare att se vilka metoder och arbetssätt som fungerar bäst och goda exempel kan spridas i större omfattning. Mer likvärdiga polisregioner ger också en bättre balans i ledningsgrupper på såväl nationell som regional nivå. Detta eftersom de är jämförbart resursstarka. Förutsättningarna förbättras för att anpassa antalet ledningsnivåer i polisregionerna och att bygga upp motsvarande organisation och beslutsstruktur med likartad delegation och nomenklatur. Detta leder i sin tur till att det blir lättare dels att samordna verksamhet på nationell nivå när så krävs, dels att samverka mellan polisregionerna. Begreppet bärkraft ska enligt genomförandekommittén ses som ett krav på att polisregionerna som organisatoriska enheter ska ha en viss minsta verksamhetsomslutning sett till såväl personalresurser som övriga resurser. Befolkningsunderlaget är en viktig faktor som påverkar polisregionernas verksamhetsomslutning. Befolkningsunderlaget tillsammans med faktorer som bland annat brottsbelastning och ansvar för särskilda uppgifter utgör i dag huvudsaklig grund för fördelningen av medel mellan polismyndigheterna. Dessa principer kommer sannolikt även utgöra grund för medelsfördelningen i den nya Polismyndigheten, varför både befolkningsunderlag och brottsbelastning måste beaktas vid beslutet om indelning i polisregioner. Andra faktorer än polisregionernas verksamhetsomslutning måste också beaktas vid beslutet om indelningen i polisregioner. Polisverksamheten är som framhålls i både direktiv och betänkande geografiskt anknuten och indelningen i regioner måste därför klara krav på geografisk funktionalitet. Kommittén har övervägt hur de geografiska avstånden, till exempel i norra Sverige, ska påverka bedömningen. Polisorganisationskommittén har i sitt betänkande särskilt angivit att här är frågan om avsteg ska göras från utgångspunkten om visst befolkningsunderlag som förutsättning för bärkraftighet. 6

8 2.2 Polisens nuvarande samverkansområden Polisen har sedan den 1 januari 2009 gjort en indelning av polisverksamheten i sju samverkansområden. Indelningen har fastställts av rikspolischefen efter överenskommelse med länspolismästarna. Samverkansområdena har inrättats i syfte att skapa effektiva organisationsoch ledningsstrukturer i frågor av för polismyndigheterna särskild gemensam betydelse. SAMVERKANSOMRÅDE NORD Norrbotten Västerbotten Västernorrland Jämtland SAMVERKANSOMRÅDE BERGSLAGEN Dalarna Värmland Örebro SAMVERKANSOMRÅDE MITT Gävleborg Uppsala Västmanland SAMVERKANSOMRÅDE STOCKHOLM Stockholm Gotland SAMVERKANSOMRÅDE ÖST Södermanland Östergötland Jönköping SAMVERKANSOMRÅDE VÄST Västra Götaland Halland SAMVERKANSOMRÅDE SYD Kalmar Kronoberg Blekinge Skåne Samverkans omfattning och innehåll varierar mellan samverkansområdena. Inom samverkansområdena finns strategiska och operativa ledningsgrupper och ofta ett stöd till dessa i form av en berednings- och samordningsfunktion. Samverkan omfattar exempelvis polisförstärkning, metodutveckling och gemensamma funktioner inom såväl operativ verksamhet som stödfunktioner. 7

9 Samverkansområde Stockholm Samverkansområde Stockholm omfattar Polismyndigheten i Stockholms län och Polismyndigheten Gotland. Stockholms län och Gotlands län omfattar 27 kommuner, en landareal om km 2 och en befolkning om invånare (den 31 december 2012). Polismyndigheternas medelstilldelning 2013 (tusental kronor) Stockholm Gotland Totalt Polismyndigheternas anställda den 31 december 2012 Totalt Poliser Civila Stockholm Gotland Totalt Polismyndigheternas årsarbetskrafter jan dec 2012 Totalt Poliser Civila Stockholm Gotland Totalt Antal anmälda brott samt antal ärenden redovisade till åklagare, 2012 Antal anmälda brott Antal ärenden redovisade till åklagare Stockholm Gotland Totalt (Källa: Polisens årsredovisning 2012) Polismyndigheterna i Stockholms län och Gotland har sedan 2008 gemensam länspolismästare. Polismyndigheten i Stockholms län har bland annat särskilda uppgifter inom förstärkningsorganisationen, är ansvarig för både aktionsgrupp och regionalt underrättelsecenter inom ramen för den 8

10 myndighetsgemensamma satsningen mot grov organiserad brottslighet. Myndigheten är vidare sakkunnigmyndighet för bedrägeribrottslighet. Polismyndigheten i Stockholms län är även värdmyndighet för Polisens kontaktcenter och för Polisens chefs- och ledarcenter region Nord. Samverkansområde Öst Samverkansområde Öst omfattar Polismyndigheten i Södermanlands län, Polismyndigheten i Östergötlands län och Polismyndigheten i Jönköpings län. De tre berörda länen omfattar 35 kommuner, en landareal om km 2 och en befolkning om invånare (den 31 december 2012). Polismyndigheternas medelstilldelning 2013 (tusental kronor) Södermanland Östergötland Jönköping Totalt Polismyndigheternas anställda den 31 december 2012 Totalt Poliser Civila Södermanland Östergötland Jönköping Totalt Polismyndigheternas årsarbetskrafter jan dec 2012 Totalt Poliser Civila Södermanland Östergötland Jönköping Totalt

11 Antal anmälda brott samt antal ärenden redovisade till åklagare, 2012 Antal anmälda brott Antal ärenden redovisade till åklagare Södermanland Östergötland Jönköping Totalt (Källa: Polisens årsredovisning 2012) Polismyndigheten i Östergötlands län är ansvarig för både aktionsgrupp och regionalt underrättelsecenter inom ramen för den myndighetsgemensamma satsningen mot grov organiserad brottslighet. Polismyndigheten i Jönköpings län är värdmyndighet för Polisens kontaktcenter. Samverkansområde Syd Samverkansområde Syd omfattar Polismyndigheten i Kronobergs län, Polismyndigheten i Kalmar län, Polismyndigheten i Blekinge län och Polismyndigheten i Skåne. De aktuella länen omfattar 58 kommuner, en landareal om km 2 och en befolkning om invånare (den 31 december 2012). Polismyndigheternas medelstilldelning 2013 (tusental kronor) Kronoberg Kalmar Blekinge Skåne Totalt Polismyndigheternas anställda den 31 december 2012 Totalt Poliser Civila Kronoberg Kalmar Blekinge Skåne Totalt

12 Polismyndigheternas årsarbetskrafter jan dec 2012 Totalt Poliser Civila Kronoberg Kalmar Blekinge Skåne Totalt Antal anmälda brott samt antal ärenden redovisade till åklagare, 2012 Antal anmälda brott Antal ärenden redovisade till åklagare Kronoberg Kalmar Blekinge Skåne Totalt (Källa: Polisens årsredovisning 2012) Polismyndigheterna i Skåne och Blekinge län har gemensam ledningscentral sedan Polismyndigheten i Skåne har bland annat särskilda uppgifter inom förstärkningsorganisationen, är ansvarig för både aktionsgrupp och regionalt underrättelsecenter inom ramen för den myndighetsgemensamma satsningen mot grov organiserad brottslighet. Samverkansområde Syd har ett sakkunnigansvar avseende inbrott i bostad. Polismyndigheten i Skåne är även värdmyndighet för Polisens kontaktcenter och för Polisens chefs- och ledarcenter region Syd. Polismyndigheterna i Kronoberg och Kalmar län har sedan 2010 gemensam länspolismästare. Polismyndigheterna i Kronoberg och Kalmar län har sedan 2011 gemensam ledningscentral och gemensamma funktioner inom bland annat HR och ekonomi. Samverkansområde Väst Samverkansområde Väst omfattar Polismyndigheten i Hallands län och Polismyndigheten i Västra Götaland. De två länen omfattar 55 kommuner, en landareal om km 2 och en befolkning om invånare (den 31 december 2012). 11

13 Polismyndigheternas medelstilldelning 2013 (tusental kronor) Halland Västra Götaland Totalt Polismyndigheternas anställda den 31 december 2012 Totalt Poliser Civila Halland Västra Götaland Totalt Polismyndigheternas årsarbetskrafter jan dec 2012 Totalt Poliser Civila Halland Västra Götaland Totalt Antal anmälda brott samt antal ärenden redovisade till åklagare, 2012 Antal anmälda brott Antal ärenden redovisade till åklagare Halland Västra Götaland Totalt (Källa: Polisens årsredovisning 2012) Polismyndigheten i Västra Götaland har bland annat särskilda uppgifter inom förstärkningsorganisationen, och är ansvarig för både aktionsgrupp och regionalt underrättelsecenter inom ramen för den myndighetsgemensamma satsningen mot grov organiserad brottslighet. Polismyndigheten i Västra Götaland är sakkunnigmyndighet avseende åldringsbrott och stölder från yrkesmässig trafik. Polismyndigheten i Västra Götaland är värdmyndighet för Polisens kontaktcenter och för Polisens chefs- och ledarcenter region Mitt. Polismyndigheten i Hallands län är också värdmyndighet för Polisens kontaktcenter. 12

14 Samverkansområde Bergslagen Samverkansområde Bergslagen omfattar Polismyndigheten Värmland, Polismyndigheten i Örebro län och Polismyndigheten Dalarna. Värmlands län, Örebro län och Dalarnas län omfattar 43 kommuner, en landareal om km 2 och en befolkning om invånare (den 31 december 2012). Polismyndigheternas medelstilldelning 2013 (tusental kronor) Värmland Örebro Dalarna Totalt Polismyndigheternas anställda den 31 december 2012 Totalt Poliser Civila Värmland Örebro Dalarna Totalt Polismyndigheternas årsarbetskrafter jan dec 2012 Totalt Poliser Civila Värmland Örebro Dalarna Totalt Antal anmälda brott samt antal ärenden redovisade till åklagare, 2012 Antal anmälda brott Antal ärenden redovisade till åklagare Värmland Örebro Dalarna Totalt (Källa: Polisens årsredovisning 2012) 13

15 Polismyndigheterna i Värmland och Örebro län har sedan 2012 gemensam länspolismästare. Polismyndigheten i Örebro län är ansvarig för både aktionsgrupp och regionalt underrättelsecenter inom ramen för den myndighetsgemensamma satsningen mot grov organiserad brottslighet. Polismyndigheten i Örebro län är sakkunnigmyndighet avseende metallstölder. Samverkansområde Mitt Samverkansområde Mitt omfattar Polismyndigheten i Uppsala län, Polismyndigheten i Västmanlands län och Polismyndigheten i Gävleborgs län. Uppsala län, Västmanlands län och Gävleborgs län omfattar 28 kommuner, en landareal om km 2 och en befolkning om invånare (den 31 december 2012). Polismyndigheternas medelstilldelning 2013 (tusental kronor) Uppsala Västmanland Gävleborg Totalt Polismyndigheternas anställda den 31 december 2012 Totalt Poliser Civila Uppsala Västmanland Gävleborg Totalt Polismyndigheternas årsarbetskrafter jan dec 2012 Totalt Poliser Civila Uppsala Västmanland Gävleborg Totalt

16 Antal anmälda brott samt antal ärenden redovisade till åklagare, 2012 Antal anmälda brott Antal ärenden redovisade till åklagare Uppsala Västmanland Gävleborg Totalt (Källa: Polisens årsredovisning 2012) Polismyndigheten i Uppsala län är ansvarig för både aktionsgrupp och regionalt underrättelsecenter inom ramen för den myndighetsgemensamma satsningen mot grov organiserad brottslighet och är även sakkunnigmyndighet avseende brott på väg. Polismyndigheten i Västmanlands län är värdmyndighet för Polisens kontaktcenter. Samverkansområde Nord Samverkansområde Nord omfattar Polismyndigheten i Västernorrlands län, Polismyndigheten i Jämtlands län, Polismyndigheten i Västerbottens län och Polismyndigheten i Norrbotten. De berörda länen omfattar 44 kommuner, en landareal om km 2 och en befolkning om invånare (den 31 december 2012). Polismyndigheternas medelstilldelning 2013 (tusental kronor) Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten Totalt

17 Polismyndigheternas anställda den 31 december 2012 Totalt Poliser Civila Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten Totalt Polismyndigheternas årsarbetskrafter jan dec 2012 Totalt Poliser Civila Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten Totalt Antal anmälda brott samt antal ärenden redovisade till åklagare, 2012 Antal anmälda brott Antal ärenden redovisade till åklagare Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten Totalt (Källa: Polisens årsredovisning 2012) Samverkansområde Nord har gemensamt ansvar för aktionsgrupp och regionalt underrättelsecenter inom ramen för den myndighetsgemensamma satsningen mot grov organiserad brottslighet. Aktionsgruppen och underrättelsecentrat är lokaliserat till Sundsvall och Umeå. Polismyndigheten i Norrbotten är värdmyndighet för Polisens kontaktcenter. 16

18 2.3 Överväganden och skäl för beslutet Polisregionerna ska ha helhetsansvar för polisverksamheten inom ett angivet geografiskt område. Av direktiven följer att de geografiska områdena ska följa rikets indelning i län på så sätt att inget län ska ingå i flera polisregioner. Kommittén konstaterar att en indelning i polisregioner baserad på polisens nuvarande samverkansområden lever upp till regeringens krav att indelningen inte ska bryta länsindelningen. Polisorganisationskommittén lämnade i sitt betänkande inte något förslag till indelning i polisregioner och få remissinstanser uttalade sig om regionindelningen som sådan. Bland remissinstanserna har dock Rikspolisstyrelsen föreslagit att de nuvarande samverkansområdena ska utgöra utgångspunkt för den regionala indelningen. Polismyndigheterna i Uppsala län och Västerbottens län samt region Västerbotten anför att samverkansområdena i deras delar av landet är en ändamålsenlig indelning. Polismyndigheten i Jämtlands län har i sitt remissvar framhållit att avsteg från samverkansområdena behöver göras i norra Sverige. Polismyndigheterna i Kalmar län och Kronobergs län samt Länsstyrelsen i Värmlands län har anfört att polisregionerna bör harmoniera med vad som fastställs för övrig statlig verksamhet. Inom de nuvarande samverkansområdena finns upparbetade och etablerade kontakter och strukturer för samverkan. Under kommitténs fördjupningsdialoger våren 2013 har framkommit att samverkan fungerar väl över hela landet. Hos både chefer och medarbetare finns en acceptans för samverkansområdena som en ändamålsenlig indelning. De samverkanstrukturer som finns upparbetade ser kommittén som viktiga framgångsfaktorer i det fortsatta genomförandearbetet. Kommittén bedömer därför att det är en betydande fördel för det fortsatta genomförandet att bygga den regionala indelningen på de nuvarande samverkansområdena om inte mycket starka skäl talar emot en sådan indelning. Krav på bärkraft och resursmässig likhet Genomförandekommittén har prövat om polisens indelning i samverkansområden, utifrån kraven på bärkraft och resursmässig likhet, kan utgöra grund för den nya Polismyndighetens indelning i polisregioner. Kommittén konstaterat att en regional organisationsindelning byggd på samverkansområdena innebär att polisregionerna kommer att skilja sig åt på så sätt att polisregionerna Stockholm, Väst och Syd kommer vara betydligt större sett till antalet anställda och verksamhetsomslutning än övriga polisregioner. Polisregionerna Öst, Bergslagen, Mitt och Nord kommer att ha sinsemellan likartade förutsättningar sett till antalet anställda och 17

19 verksamhetsomslutning. Även om polisregionerna resursmässigt skiljer sig åt konstaterar kommittén ändå att det möter betydande svårigheter att bilda polisregioner som har resursmässigt helt likartade förutsättningar. När det gäller kravet på bärkraft konstaterar kommittén att samtliga polisregioner med en indelning grundad på samverkansområdena kommer att förfoga över anslag från ca 1,3 miljarder kronor eller mer. Polisregionerna bedöms komma omfatta från cirka anställda och uppåt och ha ett befolkningsunderlag från cirka invånare. Sammantaget bedömer kommittén, i likhet med regeringen, att en regionindelning baserad på de nuvarande samverkansområdena uppfyller kravet på att varje polisregion ska vara bärkraftig. Tabell 1: Samverkansområdenas invånare, anmälda brott, anställda och anslag 18

20 Utredningen om den statliga regionala förvaltningen Kommittén ska enligt direktiven väga in behovet av en för staten gemensam regional indelning när den regionala organisationen utformas. En utredare har i betänkandet Statens regionala förvaltning förslag till en angelägen reform (SOU 2012:81) föreslagit en statlig regional indelning i sju områden. Denna indelning ska, enligt förslaget, vara utgångspunkt vid förändringar av statliga myndigheter eller inrättande av nya myndigheter. Utredarens förslag till statlig regional indelning skiljer sig från polisens nuvarande samverkansområden på så sätt att Gävleborgs län tillsammans med Värmlands län, Örebro län och Dalarna län bildar en region och Södermanlands län tillsammans med Uppsala län och Västmanlands län utgör en region. I utredarens förslag utgör Östergötlands län och Jönköpings län en region. I övrigt sammanfaller utredarens förslag till regioner med polisens samverkansområden. Kommittén konstaterar att den av utredaren föreslagna indelningen har den avgörande nackdelen att den avviker från de väl inarbetade samverkansområdena. Vidare kan bärkraftigheten för en polisregion som endast omfattar Östergötlands och Jönköpings län ifrågasättas. Samtidigt som genomförandekommittén ser ett stort värde i en samlad regional indelning för de statliga förvaltningsmyndigheterna konstaterar kommittén att stor osäkerhet råder om vilken betydelse utredningens förslag kommer att ha för andra myndigheters indelning. Utredningens förslag lämnades till regeringen i december 2012 men har ännu inte remitterats. Det kan därför inte bedömas om utredningens förslag om en gemensam statlig regional indelning kommer att genomföras eller inte. Sammantaget utgör förslaget enligt kommittén inte tillräckliga skäl att frångå en indelning i polisregioner grundad på samverkansområdena. En indelning grundad på samverkansområdena ansluter dock nära till utredarens förslag och de principer som ligger bakom förslaget, vilket ger förutsättningar för att senare skapa en enhetlig regional indelning för den statliga förvaltningen. 19

21 Åklagarmyndighetens och några andra statliga myndigheters regionala indelning Polisens verksamhet förutsätter nära och fungerande samverkan med andra statliga myndigheter inom och utom rättsväsendet. Kommittén har prövat om en indelning i polisregioner grundad på polisens samverkansområden skulle utgöra en nackdel för en fungerande samverkan med dessa myndigheter. Polisen samverkar inom ramen för den myndighetsgemensamma satsningen mot grov organiserad brottslighet med Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Kriminalvården, Kronofogden, Kustbevakningen, Migrationsverket, Skatteverket, Säkerhetspolisen, Tullverket och Åklagarmyndigheten. Myndigheternas interna organisation skiljer sig åt i viktiga avseenden. Flera myndigheter har till skillnad från polisen väsentligen en funktionsindelad organisation. Bland myndigheterna med en territoriellt indelad organisation finns stora skillnader i den regionala indelningen. Det skiljer även mellan Säkerhetspolisens regionala indelning och polisens indelning i samverkansområden. Polisens samverkan med Åklagarmyndigheten har en särskild betydelse för bland annat utredningsverksamheten. Kommittén har inhämtat att det pågår ett arbete med att förändra Åklagarmyndighetens organisationsstruktur. Åklagarmyndigheten har löpande informerats om kommitténs överväganden i syfte att skapa förutsättningar för att anpassa de båda myndigheternas regionala organisation till varandra. Riksåklagaren har i ett inriktningsbeslut den 18 juni 2013 beslutat att inleda en process för att förändra Åklagarmyndighetens organisation i denna riktning. Kommittén ser det som en betydande fördel för arbetet med att fortsätta utveckla samverkan mellan Åklagarmyndigheten och polisen att myndigheternas regionala indelning blir mer likartad. Även dessa faktorer talar med betydande styrka för att Polismyndighetens regionala indelning ska bygga på de nuvarande samverkansområdena. Försvarsmakten har den 1 januari 2013 inrättat fyra regionala staber för att, inom krisberedskapsområdet, utveckla sin förmåga att samverka med och lämna stöd till andra myndigheter. Försvarsmaktens regionala indelning skiljer sig från polisens samverkansområden. Kommittén konstaterar att en indelning i polisregioner baserad på samverkansområdena kommer innebära att Försvarsmaktens regionala staber behöver samverka regionalt med mer än en polisregion. Kommittén bedömer att detta inte är tillräckliga skäl för en annan indelning av Polismyndigheten. Det är dock angeläget att Polismyndigheten och Försvarsmakten utvecklar samverkansformer för att samordna civila och militära resurser på ett effektivt sätt. 20

Samverkan i lokalt brottsförebyggande. Medborgarhuset i Eslöv den 26 september 2013

Samverkan i lokalt brottsförebyggande. Medborgarhuset i Eslöv den 26 september 2013 Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete Medborgarhuset i Eslöv den 26 september 2013 Polissamordningen: Från en splittrad till en samlad svensk Polis En naturlig fortsättning på arbetet som redan

Läs mer

POLISSAMORDNINGEN. 2013 03 20 Genomförande 2013-2015

POLISSAMORDNINGEN. 2013 03 20 Genomförande 2013-2015 POLISSAMORDNINGEN 2013 03 20 Genomförande 2013-2015 REDAN STARTAT BYGGAS UNDERIFRÅN INSYN SAMORDNING Dagens möte Därför ska polissamordningen genomföras Utgångspunkter för polissamordningen Så ska polissamordningen

Läs mer

Projektdirektiv OP-1, Den lokala polisverksamheten

Projektdirektiv OP-1, Den lokala polisverksamheten Projektdirektiv 2013-04-25 Ju 2012:16/2013/13 Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Projektdirektiv OP-1, Den lokala polisverksamheten Den nya Polismyndigheten ska inleda sin verksamhet

Läs mer

Talmanus till PowerPointpresentationen: polismyndighet 2015 uppdaterad version 131021. Bild 1 ---

Talmanus till PowerPointpresentationen: polismyndighet 2015 uppdaterad version 131021. Bild 1 --- Talmanus till PowerPointpresentationen: Vägen till en polismyndighet 2015 uppdaterad version 131021 Bild 1 --- Bild 2 Säkerhetspolisen ingår inte i reformen utan kommer att vara en egen myndighet efter

Läs mer

Kommittédirektiv. Ombildning av polisen till en sammanhållen myndighet. Dir. 2012:129. Beslut vid regeringssammanträde den 20 december 2012

Kommittédirektiv. Ombildning av polisen till en sammanhållen myndighet. Dir. 2012:129. Beslut vid regeringssammanträde den 20 december 2012 Kommittédirektiv Ombildning av polisen till en sammanhållen myndighet Dir. 2012:129 Beslut vid regeringssammanträde den 20 december 2012 Sammanfattning En särskild utredare ska i nära samarbete med Rikspolisstyrelsen

Läs mer

Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter

Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

VAD, VARFÖR, HUR, VEM OCH NÄR - FÖRÄNDRINGSLEDNING I PROJEKTFORM HR NU 24 APRIL 2014

VAD, VARFÖR, HUR, VEM OCH NÄR - FÖRÄNDRINGSLEDNING I PROJEKTFORM HR NU 24 APRIL 2014 VAD, VARFÖR, HUR, VEM OCH NÄR - FÖRÄNDRINGSLEDNING I PROJEKTFORM HR NU 24 APRIL 2014 Riksdag och regering: skapa en Polis DECEMBER 2012 119 21 1 1965 1990-tal 2015 En naturlig fortsättning på arbetet som

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Grov organiserad brottslighet. Jimmy Liljebäck, Polismyndigheten i Jönköpings län

Grov organiserad brottslighet. Jimmy Liljebäck, Polismyndigheten i Jönköpings län Grov organiserad brottslighet Jimmy Liljebäck, Polismyndigheten i Jönköpings län 1 2 Organiserad brottslighet enligt EU:s kriterier Samarbete mellan fler än två personer. Egna tilldelade uppgifter åt var

Läs mer

VÄGEN TILL EN POLISMYNDIGHET 2015. 2013 10 21 Arbetet med Polissamordningen

VÄGEN TILL EN POLISMYNDIGHET 2015. 2013 10 21 Arbetet med Polissamordningen VÄGEN TILL EN POLISMYNDIGHET 2015 2013 10 21 Arbetet med Polissamordningen Vad? 21>1 Dagens 21 polismyndigheter, RPS och SKL slås samman Enig riksdag En enig riksdag bakom sammanslagningen Thomas Rolén

Läs mer

Ansvaret för ekonomin i varje enskild myndighet har också medfört olika typer av internfakturering inom Polisen då exempelvis resurser

Ansvaret för ekonomin i varje enskild myndighet har också medfört olika typer av internfakturering inom Polisen då exempelvis resurser Projektdirektiv 2013-08-22 Ju 2012:16/2013/13 Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Projektdirektiv EK-2, Finansiell styrning Den nya Polismyndigheten ska inleda sitt arbete den 1 januari

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

DEN NYA POLISMYNDIGHETEN

DEN NYA POLISMYNDIGHETEN 2015 DEN NYA POLISMYNDIGHETEN DEN NYA POLISMYNDIGHETEN Polismyndigheten består av: 85 90 lokalpolisområden 27 polisområden 7 regioner 1 nationell operativ avdelning 1 nationellt forensiskt centrum 6 gemensamma

Läs mer

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans 1 Bakgrund Juni 2012 ansöker landstingsfullmäktige om att få bilda region i Östergötland Maj 2013 startar Utveckling Östergötland arbetet med att:

Läs mer

Det här är Polismyndigheten. En presentation av polisens nya organisation Stefan Marcopoulos, Kommunikationsavdelningen

Det här är Polismyndigheten. En presentation av polisens nya organisation Stefan Marcopoulos, Kommunikationsavdelningen Det här är Polismyndigheten En presentation av polisens nya organisation Stefan Marcopoulos, Kommunikationsavdelningen 1 Polismyndigheten består av: 95 lokalpolisområden 27 polisområden 7 regioner (Syd,

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Kommittédirektiv. En ny organisation för polisen? Dir. 2010:75. Beslut vid regeringssammanträde den 8 juli 2010

Kommittédirektiv. En ny organisation för polisen? Dir. 2010:75. Beslut vid regeringssammanträde den 8 juli 2010 Kommittédirektiv En ny organisation för polisen? Dir. 2010:75 Beslut vid regeringssammanträde den 8 juli 2010 Sammanfattning En parlamentarisk kommitté ska analysera i vilken utsträckning polisens nuvarande

Läs mer

INRIKTNINGSBESLUT FÖR DEN NYA POLISMYNDIGHETEN 2015. Underlag för diskussioner i arbetsgrupper

INRIKTNINGSBESLUT FÖR DEN NYA POLISMYNDIGHETEN 2015. Underlag för diskussioner i arbetsgrupper INRIKTNINGSBESLUT FÖR DEN NYA POLISMYNDIGHETEN 2015 Underlag för diskussioner i arbetsgrupper HÄR ÄR VI I ARBETET I och med att inriktningsbeslutet fattades i oktober 2013 är fas 3 och 4 avslutat. Ungefär

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för arbetstagarorganisationer

Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för arbetstagarorganisationer Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för arbetstagarorganisationer 2014-09-28 Regeringskansliet Postadress Besöksadress Telefonväxel 103 33 Stockholm Karlavägen 100 1

Läs mer

Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för polisanställda

Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för polisanställda Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för polisanställda 2014-09-28 Regeringskansliet Elin Almqvist Postadress Besöksadress Telefonväxel 103 33 Stockholm Karlavägen 100

Läs mer

Det här är Polismyndigheten. En presentation av polisens nya organisation

Det här är Polismyndigheten. En presentation av polisens nya organisation Det här är Polismyndigheten En presentation av polisens nya organisation 1 Polismyndigheten består av: 95 lokalpolisområden 27 polisområden 7 regioner (Syd, Väst, Öst, Stockholm, Mitt, Bergslagen, Nord)

Läs mer

mot strategisk nivå Polisens chefs- och ledarcenter

mot strategisk nivå Polisens chefs- och ledarcenter POLISENS CHEFsförsörjningSPROGRAM mot strategisk nivå Polisens chefs- och ledarcenter Polisens uppdrag är att minska brottslig heten och öka tryggheten. Genom vårt brotts före byggande arbete ska vi medverka

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

Regional indelning tre nya län. 9 september 2016

Regional indelning tre nya län. 9 september 2016 Regional indelning tre nya län 9 september 2016 Indelningskommitténs direktiv Utgå ifrån kommungränser och arbetsmarknadsregioner Ansvarskommittén o Sjöstrands utredning Förändring av fördelning av uppgifter

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Satsningen på fler poliser

Satsningen på fler poliser Satsningen på fler poliser Vad har den lett till? Satsningen på fler poliser Vad har den lett till? Brås uppdrag Analysera och följa upp regeringens satsning på Polisen Kartlägga hur resurstillskotten

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (ÅFS 2014:4) om indelningen av den operativa verksamheten; Publiceringsdatum

Läs mer

Tillsyn trycksatta anordningar

Tillsyn trycksatta anordningar Tillsyn trycksatta anordningar Sabiha Hajdarevic, Göteborg 2014-10-24 OBS! För att ändra denna text, växla till menyfliken Infoga. I gruppen Text, klicka på Sidhuvud/sidfot 2014-10-22 1 Inspektionsavdelningen

Läs mer

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen Kvinnors och mäns i Sverige och i länen Statistik från SCB:s RAMS-databas (2006, 2008, 2010 & 2012), bearbetat av Tillväxtverket 1 Om statistiken Anger ens operativa sledare, dvs. den person som sköter

Läs mer

Frågor och svar Region i Örebro län

Frågor och svar Region i Örebro län Projekt Region 2015 Frågor och svar Region i Örebro län Vad är poängen med att bilda en region inom Örebro län? Erfarenheter från tidigare regionbildningar i Sverige visar bland annat på följande positiva

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

Yttrande över delbetänkandet Regional indelning tre nya län (SOU 2016:48)

Yttrande över delbetänkandet Regional indelning tre nya län (SOU 2016:48) 1(3) KOMMUNSTYRELSEN Kommunledningsstaben YTTRANDE 2016-09-26 Dnr 2016/185 Marina Tilderlindt Finansdepartementet 054-51 51 34 fi.registrator@regeringskansliet.se marina.tilderlindt@hammaro.se Fi2016/02568/K

Läs mer

Regional ledning HÖGKVARTERET

Regional ledning HÖGKVARTERET Regional ledning Ledningsprinciper - regional ledning (FMUP, BU 11) Fyra regionala staber organiseras från bl.a. insatsledning Stockholm samt säkerhets- och samverkansektioner för ledning av territoriell

Läs mer

Rapport 2017:2. Nationella trygghetsundersökningen Regionala resultat

Rapport 2017:2. Nationella trygghetsundersökningen Regionala resultat Rapport 2017:2 Nationella trygghetsundersökningen 2006 2016 Regionala resultat Nationella trygghetsundersökningen 2006 2016 Regionala resultat Rapport 2017:2 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om indelningen av den operativa verksamheten; Konsoliderad version Konsoliderad version senast ändrad genom ÅFS 2014:17. Åklagarmyndigheten

Läs mer

mot strategisk nivå Polisens chefs- och ledarcenter

mot strategisk nivå Polisens chefs- och ledarcenter POLISENS CHEFsförsörjningSPROGRAM mot strategisk nivå Polisens chefs- och ledarcenter Polisens uppdrag är att minska brottslig heten och öka tryggheten. Genom vårt brotts före byggande arbete ska vi medverka

Läs mer

Remissvar- Regional indelning tre nya län, SOU 2016:48

Remissvar- Regional indelning tre nya län, SOU 2016:48 Region Jönköpings län Remissvar- Regional indelning tre nya län, SOU 2016:48 Region Jönköpings län (RJL) har getts möjlighet att yttra sig över remissen Regional indelning tre nya län. Regionen har tagit

Läs mer

Kopia. Uppdrag till Polismyndigheten och andra berörda myndigheter att utveckla den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet

Kopia. Uppdrag till Polismyndigheten och andra berörda myndigheter att utveckla den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet Kopia Regeringsbeslut II:2 2015-12-01 Ju2015/09350/PO Justitiedepartementet Polismyndigheten Box 12256 102 26 Stockholm Uppdrag till Polismyndigheten och andra berörda myndigheter att utveckla den myndighetsgemensamma

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om åklagares jour- och beredskapstjänstgöring; Konsoliderad version Konsoliderad version senast ändrad genom ÅFS 2016:5 Åklagarmyndigheten

Läs mer

Mot en medborgarnära Polismyndighet Förslag på hur en mer medborgarnära organisation kan skapas

Mot en medborgarnära Polismyndighet Förslag på hur en mer medborgarnära organisation kan skapas Mot en medborgarnära Polismyndighet Förslag på hur en mer medborgarnära organisation kan skapas 2014-01-09 Regeringskansliet Mats Paulsen Postadress Besöksadress Telefonväxel 103 33 Stockholm Karlavägen

Läs mer

DEN NYA POLISMYNDIGHETEN

DEN NYA POLISMYNDIGHETEN 2016 DEN NYA POLISMYNDIGHETEN DEN NYA POLISMYNDIGHETEN Polismyndigheten består av: 95 lokalpolisområden 27 polisområden 7 regioner Nationella operativa avdelningen 5 gemensamma avdelningar HR-avdelningen,

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Inbjudan att söka medel från anslag 2:4 Krisberedskap för 2018

Inbjudan att söka medel från anslag 2:4 Krisberedskap för 2018 samhällsskydd och beredskap 1 (5) Ert datum Er referens Enheten för samverkan och planering Sofie Gustavsson Enligt sändlista Inbjudan att söka medel från anslag 2:4 Krisberedskap för 2018 De myndigheter

Läs mer

Sammanfattning. Synpunkter på delbetänkandet. Fördel storstadsregionerna (5)

Sammanfattning. Synpunkter på delbetänkandet. Fördel storstadsregionerna (5) 2016-10-05 1(5) Vårt diarienr: KS.2016.140 Fi2016/02568/K Finansdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar Remiss - Regional indelning - tre nya län (SOU 2016:48) Gislaveds kommun har getts möjlighet att

Läs mer

Yttrande över remiss av betänkandet Regional indelning tre nya län, (SOU 2016:48)

Yttrande över remiss av betänkandet Regional indelning tre nya län, (SOU 2016:48) Ert dnr Fi 2016/02568/K Regeringskansliet Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över remiss av betänkandet Regional indelning tre nya län, (SOU 2016:48) Kommunstyrelsen i Piteå kommun beslutade

Läs mer

Regionalt utvecklingsansvar i Östergötlands, Kronobergs och Jämtlands län

Regionalt utvecklingsansvar i Östergötlands, Kronobergs och Jämtlands län Konstitutionsutskottets betänkande Regionalt utvecklingsansvar i Östergötlands, Kronobergs och Jämtlands län _ Sammanfattning I betänkandet behandlas regeringens proposition 2013/14:122 Regionalt utvecklingsansvar

Läs mer

Biträdande regionpolischefer och polisområdeschefer

Biträdande regionpolischefer och polisområdeschefer Biträdande regionpolischefer och polisområdeschefer Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Svensk polis står inför den största förändringen i modern tid. Dagens 22 fristående polismyndigheter

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Yttrande över koncentrationsutredningens betänkande ( Koncentration av länsstyrelseverksamhet Ds 2007:28) Remiss från Finansdepartementet

Yttrande över koncentrationsutredningens betänkande ( Koncentration av länsstyrelseverksamhet Ds 2007:28) Remiss från Finansdepartementet PM 2007 RI (Dnr 009-3603/2007) Yttrande över koncentrationsutredningens betänkande ( Koncentration av länsstyrelseverksamhet Ds 2007:28) Remiss från Finansdepartementet Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Chef för lokalpolisområde till Polismyndigheten

Chef för lokalpolisområde till Polismyndigheten Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för lokalpolisområde till Polismyndigheten Vill du arbeta med polismyndighetens viktigaste uppdrag; att skapa trygghet för medborgarna och förtroende

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i åklagarförordningen (1996:205); utfärdad den 29 november 2001. SFS 2001:995 Utkom från trycket den 12 december 2001 Omtryck Regeringen föreskriver i fråga

Läs mer

OP-1 Den lokala polisverksamheten

OP-1 Den lokala polisverksamheten Projektrapport Version 1.0 Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Johan Dixelius John Josefson 2013-09-17 OP-1 Den lokala polisverksamheten Slutrapport 2 Innehållsförteckning Våra förslag

Läs mer

Bilaga Datum

Bilaga Datum Bilaga 1 (5) Fördelningsmodell för fastställande av länsvis fördelning av tillfälliga asylplatser Bakgrund Länsstyrelsen Norrbotten har av Regeringen fått i uppdrag att göra en inventering av befintliga

Läs mer

Diarienummer: 16Li700

Diarienummer: 16Li700 Rapport, Sammanställning polisanmälningar olagliga spelautomater 2014-2015 Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 1.1 Kommentar till uppföljning... 1 1.2 Kommentar till statistik... 2 2 Sammanfattning...

Läs mer

Brottsförebyggande rådet

Brottsförebyggande rådet Brottsstatistik och hur den kan användas Nationella trygghetsundersökningen Alla brott Kriminalstatistiken Statistikkällor Rättsstatistik Anmälda brott Uppklarade brott (Handlagda brott) Misstänkta personer

Läs mer

Viktiga synpunkter på polisens nya organisation

Viktiga synpunkter på polisens nya organisation Sida 1 av 10 Polisregion Nord Insynsrådet Polisregion Nord Viktiga synpunkter på polisens nya organisation Farhågor inför framtiden, förslag och metod för dimensionering Den polisorganisation som nu är

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för länspolismästare

Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för länspolismästare Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för länspolismästare 2014-09-28 Regeringskansliet Postadress Besöksadress Telefonväxel 103 33 Stockholm Karlavägen 100 1 Promemoria

Läs mer

Företagarpanelen Q Hallands län

Företagarpanelen Q Hallands län Företagarpanelen Q3 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 5 2 80 34 40 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 43 44 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Vilka författningar styr hanteringen av samhällsstörningar?

Vilka författningar styr hanteringen av samhällsstörningar? Vår uppgift i eftermiddag Vilka författningar styr hanteringen av samhällsstörningar? Den svenska modellen för att hantera samhällsstörningar legala aspekter Krishanteringssystemet Regeringsformen - Offentligrättsliga

Läs mer

Kommittén. Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 2013-10-24

Kommittén. Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 2013-10-24 Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Kommittén 2013-10-24 Thomas Rolén kammarrättspresident vid Kammarrätten i Stockholm, har av regeringen utsetts att leda genomförandekommitténs

Läs mer

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge.

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge. 4 35% 3 25% 15% 1 5% bussföretag (*för att bli NTF-godkänd krävs en trafiksäkerhetspolicy, godkänd hastighetsregulator, två eller trepunktsbälte på samtliga platser, alkolås, information om trafiksäkerhet

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

Statens regionala indelning

Statens regionala indelning 2012-02-21 1 (8) Avdelningen för Ekonomi och styrning Bo Per Larsson Statens regionala indelning Bakgrund Denna PM behandlar statens regionala indelning utifrån kommun- och landstingssektorns perspektiv.

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Länsstyrelsernas del

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Länsstyrelsernas del Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2 (140) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan? Tillsyn över

Läs mer

Uppföljning av polismyndigheternas användning av centrala säkerhetsloggen

Uppföljning av polismyndigheternas användning av centrala säkerhetsloggen Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2013-11-15 Dnr 83-2013 Uppföljning av polismyndigheternas användning av centrala säkerhetsloggen 1 SAMMANFATTNING Nämnden har följt upp sin tidigare granskning

Läs mer

Internationell verksamhet En del av kärnverksamheten

Internationell verksamhet En del av kärnverksamheten Internationell verksamhet En del av kärnverksamheten TÄNK ALLTID INTERNATIONELLT RIKSPOLISSTYRELSEN Enheten för internationell samordning Utgivare: Rikspolisstyrelsen Enheten för internationell samordning

Läs mer

Handläggare Elisabet Rundqvist Datum Dnr Dnr

Handläggare Elisabet Rundqvist Datum Dnr Dnr Handläggare Elisabet Rundqvist Datum 2016-11-11 Dnr Dnr 6.7 2016-48 Hur Kvalitetsdialog är organiserat? Detta dokument sammanfattar de olika beslut som har tagits i gruppen Kvalitetsdialog som reglerar

Läs mer

mot indirekt nivå Polisens chefs- och ledarcenter

mot indirekt nivå Polisens chefs- och ledarcenter POLISENS CHEFsförsörjningSPROGRAM mot indirekt nivå Polisens chefs- och ledarcenter Polisens uppdrag från medborgarna är tydligt: vi ska bidra till att minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället...

Läs mer

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om statliga myndigheters informationssäkerhet

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om statliga myndigheters informationssäkerhet samhällsskydd och beredskap REMISS 1 (5) Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Verksamheten för samhällets informations- och cybersäkerhet Ert datum Er referens Helena Andersson 073-026

Läs mer

Avvägningsfrågor om poliskulturen

Avvägningsfrågor om poliskulturen Promemoria 2014-03-28 Ju2013/ Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Mats Paulsen 072-2176310 Avvägningsfrågor om poliskulturen 2 Promemoria 2014-03-28 Genomförandekommittén för nya

Läs mer

Våra roller vid en kris

Våra roller vid en kris Våra roller vid en kris Ingår som en del i Handbok i kriskommunikation Krisberedskap bygger på samarbete Vi lever i ett sårbart samhälle, i en tid då hot och risker inte känner några nationsgränser. Allvarliga

Läs mer

Regional underindelning Region öst

Regional underindelning Region öst Regional underindelning Region öst Delrapport: Polisområden och Lokalpolisområden Torbjörn Johansson Håkan Boberg Ove Callheim Patrik Crafoord Ann-Louise Kämpe Hanna Sjögren Ann-Louise Stenius Martin Ulvenhag

Läs mer

Viktigt vid val av pensionsförvaltare. Undersökning av Länsförsäkringar 2009

Viktigt vid val av pensionsförvaltare. Undersökning av Länsförsäkringar 2009 Viktigt vid val av pensionsförvaltare Undersökning av Länsförsäkringar 2009 Sammanfattning Vad av följande är viktigt vid val av pensionsförvaltare av avtalspension? På frågan vad som är viktigt vid val

Läs mer

Kommittédirektiv. En polisutbildning för framtiden. Dir. 2006:139. Beslut vid regeringssammanträde den 21 december 2006

Kommittédirektiv. En polisutbildning för framtiden. Dir. 2006:139. Beslut vid regeringssammanträde den 21 december 2006 Kommittédirektiv En polisutbildning för framtiden Dir. 2006:139 Beslut vid regeringssammanträde den 21 december 2006 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare skall lämna förslag till hur den nuvarande

Läs mer

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2015 (januari mars)

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2015 (januari mars) Undersökning av däcktyp i Sverige Vintern 2015 (januari mars) 1 Innehåll Bakgrund... 3 Syftet med undersökningen... 3 Antal registrerade bilar i Sverige... 3 Genomförande...4 Resultat... 5 Sverige... 5

Läs mer

Bilaga 6. Sammanställning av enkätsvar

Bilaga 6. Sammanställning av enkätsvar B I L A G A T I L L G R A N S K N I N G S R A P P O R T D N R : 31-2014-090 8 Bilaga 6. Sammanställning av enkätsvar RiR 2015:18 Länsstyrelsernas krisberedskapsarbete Skydd mot olyckor, krisberedskap och

Läs mer

Företagarpanelen Q Kalmar län

Företagarpanelen Q Kalmar län Företagarpanelen Q4 2012 län Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för

Läs mer

Rapport 2014:3. Nationella trygghetsundersökningen Regionala resultat

Rapport 2014:3. Nationella trygghetsundersökningen Regionala resultat Rapport 2014:3 Nationella trygghetsundersökningen 2006 2013 Regionala resultat Nationella trygghetsundersökningen 2006 2013 Regionala resultat Rapport 2014:3 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder

Läs mer

101 Finansdepartementets remiss om regional indelning, tre nya län (SOU 2016:48)

101 Finansdepartementets remiss om regional indelning, tre nya län (SOU 2016:48) Kommunstyrelsens allmänna utskott Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-09-21 6(9) 101 Finansdepartementets remiss om regional indelning, tre nya län (SOU 2016:48) Dnr 2016.0298.913 Sammanfattning

Läs mer

Kommittédirektiv. En expertgrupp för digitala investeringar. Dir. 2017:62. Beslut vid regeringssammanträde den 8 juni 2017.

Kommittédirektiv. En expertgrupp för digitala investeringar. Dir. 2017:62. Beslut vid regeringssammanträde den 8 juni 2017. Kommittédirektiv En expertgrupp för digitala investeringar Dir. 2017:62 Beslut vid regeringssammanträde den 8 juni 2017. Sammanfattning En särskild expertgrupp i form av en kommitté ges i uppdrag att stödja

Läs mer

Samverkanskonferens på nationell nivå med fokus på flyktingsituationen

Samverkanskonferens på nationell nivå med fokus på flyktingsituationen -14.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Mötesanteckningar 1 (5) Antecknat av Halldor Stolt samordning@msb.se 073-026 1103 Mötesdatum 2015-09-14 Mötestid 16.00-16.50 Samverkanskonferens på nationell

Läs mer

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 1 Sammanfattning 1 (2) En tredjedel av de svenskar som inte redan är pensionärer

Läs mer

Chef för Regionalt utvecklingscentrum

Chef för Regionalt utvecklingscentrum Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för Regionalt utvecklingscentrum till Polismyndigheten Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Verksamhet inom Juridik, ekonomi, vetenskap & teknik 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting Sveriges Kommuner och Landsting Sveriges största arbetsgivarorganisation. Intresseorganisation som driver medlemmarnas intressen. Erbjuder medlemmar stöd och service. Värnar lokalt och regionalt självstyre.

Läs mer

Länsrättsutredningen

Länsrättsutredningen DOMSTOLSVERKETS RAPPORTSERIE 2008:2 Länsrättsutredningen DOMSTOLSVERKET SVERIGES DOMSTOLAR Länsrättsutredningen INNEHÅLL Sammanfattning Författningsförslag 5 1. Förslag till lag om ändring i lagen (1971:289)

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Chef till operativa verksamheten vid Nationella operativa avdelningen

Chef till operativa verksamheten vid Nationella operativa avdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef till operativa verksamheten vid Nationella operativa avdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter

Läs mer

En myndighetsöverskridande handlingsplan för brottsutbytesarbete i samverkan. Januari 2015

En myndighetsöverskridande handlingsplan för brottsutbytesarbete i samverkan. Januari 2015 En myndighetsöverskridande handlingsplan för brottsutbytesarbete i samverkan Januari 2015 Datum Sida 2015-01-21 1 (5) Ert datum Dnr En myndighetsöverskridande handlingsplan för brottsutbytesarbete i samverkan

Läs mer

REMISSVAR 1 (5) 2013-03-12 2013-1712-2

REMISSVAR 1 (5) 2013-03-12 2013-1712-2 0 REMISSVAR 1 (5) HEMLIG Mottagare Justitiedepartementet 103 33 Stockholm En tydligare organisation för Säkerhetspolisen (SOU 2012:77) Sammanfattning Säkerhetspolisen är mycket positiv till betänkandets

Läs mer

Starka tillsammans. Om undersökningen

Starka tillsammans. Om undersökningen Om undersökningen Fältperiod: 19-25 februari 2009 4126 riksrepresentativa svar från Kommunals medlemspanel Svarsfrekvens: 68,6% Datainsamling: Webbenkät med en påminnelse Viktning: Resultaten har viktats

Läs mer

Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2014-02-27 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

Krydda med siffror Smaka på kartan

Krydda med siffror Smaka på kartan Krydda med siffror Smaka på kartan Stefan Svanström Statistiska centralbyrån Avdelningen för regioner och miljö GIS i Västmanland Västerås Om SCB Statistik är en förutsättning för demokratin SCB är en

Läs mer