På väg mot en sammanhållen Polismyndighet. Fas 2: Beslut om polisregioner och huvudorter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "På väg mot en sammanhållen Polismyndighet. Fas 2: Beslut om polisregioner och huvudorter"

Transkript

1 På väg mot en sammanhållen Polismyndighet Fas 2: Beslut om polisregioner och huvudorter

2 Innehåll Innehåll... 1 Beslut om polisregioner och huvudorter Uppdraget Indelning i polisregioner Utgångspunkter för beslutet Polisens nuvarande samverkansområden Överväganden och skäl för beslutet Namn på polisregionerna Huvudorter i polisregionerna Begreppet huvudort Utgångspunkter för val av huvudort Överväganden och skäl för beslutet Bilagor Bilaga 1: Riskbedömning ur ett arbetsmiljöperspektiv Bilaga 2: Protokoll vid förhandling enligt 11 MBL

3 Beslut om polisregioner och huvudorter Den särskilde utredaren beslutar följande: Polismyndigheten indelas i sju polisregioner. Polisregionerna ska ha helhetsansvar för polisverksamheten inom ett angivet geografiskt område. Ansvaret omfattar såväl utredningsverksamhet som brottsförebyggande verksamhet och service, om inte annat bestäms i särskild ordning. Polisregion Stockholm ansvarar för polisverksamhet inom Stockholms län och Gotlands län. Huvudort för polisregion Stockholm är Stockholm. Polisregion Öst ansvarar för polisverksamhet inom Södermanlands län, Östergötlands län och Jönköpings län. Huvudort för polisregion Öst är Linköping. Polisregion Syd ansvarar för polisverksamhet inom Kronobergs län, Kalmar län, Blekinge län och Skåne län. Huvudort för polisregion Syd är Malmö. Polisregion Väst ansvarar för polisverksamhet inom Hallands län och Västra Götalands län. Huvudort för polisregion Väst är Göteborg. Polisregion Bergslagen ansvarar för polisverksamhet inom Värmlands län, Örebro län och Dalarnas län. Huvudort för polisregion Bergslagen är Örebro. Polisregion Mitt ansvarar för polisverksamhet inom Uppsala län, Västmanlands län och Gävleborgs län. Huvudort för polisregion Mitt är Uppsala. Polisregion Nord ansvarar för polisverksamhet inom Västernorrlands län, Jämtlands län, Västerbottens län och Norrbottens län. Huvudort för polisregion Nord är Umeå. 2

4 1 Uppdraget Regeringen har gett en särskild utredare i uppdrag (dir. 2012:129) att i nära samarbete med Rikspolisstyrelsen besluta om och genomföra de åtgärder som krävs för att ombilda Rikspolisstyrelsen och de 21 polismyndigheterna till en sammanhållen myndighet. Myndigheten ska inleda sin verksamhet den 1 januari Utredningen har tagit sig namnet Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten. I uppdraget ingår att senast den 1 september 2013 besluta om den regionala organisationsstrukturen, med geografiska gränser och huvudorter. Genomförandekommittén har under våren 2013 genomfört fördjupningsdialoger inom polisorganisationen i syfte att inhämta synpunkter och erfarenheter att lägga till grund för bland annat beslutet om den regionala organisationsstrukturen. Under fördjupningsdialogerna har kommittén haft möten med bland annat myndighetsledningar, arbetstagarorganisationer samt chefer och medarbetare inom områden som brottsförebyggande verksamhet, ingripandeverksamhet, utredningsverksamhet, service, ekonomi, juridik, HR och kommunikation. Genomförandekommittén har under april juni besökt polisens samtliga samverkansområden och andra organisatoriska delar. Genomförandekommittén har även inhämtat synpunkter vid länspolismästarmötet och de övriga reformstödsgrupperna som knutits till kommittén. En riskbedömning har gjorts utifrån ett arbetsmiljöperspektiv (bilaga 1). Beslutet har förhandlats enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (bilaga 2). Vidare har kommittén inför beslutet informerat Justitieutskottet, Sveriges kommuner och landsting samt länsstyrelserna genom medverkan i ett landshövdingemöte. 3

5 2 Indelning i polisregioner 2.1 Utgångspunkter för beslutet Av genomförandekommitténs direktiv framgår att ombildningen av Rikspolisstyrelsen och de 21 polismyndigheterna till en sammanhållen myndighet syftar till att skapa förutsättningar för att stärka polisens förmåga att snabbt ingripa mot och utreda brott. Ombildningen innebär bland annat att det skapas ett tydligare helhetsansvar för verksamheten och en större flexibilitet, samtidigt som en viktig aspekt är att säkerställa den lokala polisiära närvaron såväl i brottsutsatta områden i större städer som i glesbygd. Reformen skapar även bättre förutsättningar för samverkan med andra myndigheter i det trygghetsskapande arbetet. En viktig del av reformen är att den nya myndigheten ska delas in i geografiska verksamhetsområden som ska vara bärkraftiga så att man lokalt kan klara av bland annat uppgifter som kräver specialistkompetens och särskild utrustning. Polismyndigheten ska därför vara indelad i polisregioner. Polismyndighetens organisation ska huvudsakligen bygga på en geografisk uppgifts- och ansvarsfördelning, det vill säga ett helhetsansvar för såväl utredningsverksamhet som brottsförebyggande verksamhet och service inom ett geografiskt område. Från denna huvudprincip om en geografisk uppgifts- och ansvarsfördelning kan göras vissa undantag. Ett av huvudsyftena med bildandet av Polismyndigheten är att uppnå långtgående samordning och hög flexibilitet i brottsbekämpningen. Inom den nationella operativa avdelningen kan därför gemensamma nationella funktioner inrättas också för operativ verksamhet, såsom är fallet i den nuvarande organisationen för bland annat nationella insatsstyrkan, polisflyget samt för arbetet mot korruption och krigsbrott. På nationell nivå ska även finnas en väl utvecklad förmåga att leda och samordna operativ verksamhet. Vidare ska exempelvis beslut kunna fattas om prioriteringar och personalförflyttningar. I direktiven anges att behovet av ledning och samordning är särskilt framträdande när det gäller grov organiserad brottslighet och seriebrottslighet. En utgångspunkt för den nya Polismyndigheten är dock att polisregionerna i högre grad än dagens polismyndigheter ska kunna bära hela ansvaret för polisverksamheten inom sitt område. I direktiven och Polisorganisationskommitténs betänkande En sammanhållen svensk polis 4

6 (SOU 2012:13) betonas därför att polisregionerna ska vara bärkraftiga. Med bärkraft avses att polisregionen ska ha ett tillräckligt verksamhetsunderlag för att i högre grad än i dag kunna bedriva polisverksamhet som kräver bland annat specialistkompetens, särskild utrustning och dygnet-runtbemanning. Polisregionerna bör inte heller resursmässigt skilja sig åt i någon större omfattning. Färre och mer bärkraftiga polisregioner ger enligt regeringen bättre möjligheter att med kort varsel kunna omfördela resurser både inom och mellan polisregionerna. Rörande regionindelningen har regeringen angett att de nuvarande sju samverkansområdena inom polisen är bärkraftiga och väl inarbetade. Det ska därför finnas välgrundade skäl för att frångå nuvarande indelning i samverkansområden. Samtidigt ska behovet av en för staten gemensam regional indelning vägas in när Polismyndighetens regionala organisation utformas. Under alla förhållanden ska, enligt kommittédirektiven, ett län inte ingå i flera polisregioner. Närmare om begreppet bärkraft Den centrala frågan för Polismyndighetens regionala indelning är hur resursstark polisregionen måste vara för att klara sitt uppdrag. Med bärkraftighet avsåg Polisorganisationskommittén att polisregionerna utifrån tilldelat uppdrag samt tilldelade ekonomiska resurser ska ha förmåga och kapacitet att bedriva såväl grundläggande polisverksamhet som verksamhet som kräver specialistkompetens. Kravet på bärkraftighet får dock, som regeringen understrukit i direktiven, inte leda till att regionerna byggs upp likt självständiga myndigheter med risk för stor administrativ överbyggnad. Genomförandekommittén delar Polisorganisationskommitténs och regeringens syn att bärkraftiga polisregioner skapar förutsättningar för en polisverksamhet med högre kvalitet, effektivitet och flexibilitet. Fördelarna med en bärkraftig regional organisation är många. Med bärkraftiga polisregioner kan behovet av nationella stödkompetenser minska på flera områden då polisregionerna i högre grad ges förutsättningar att klara stora delar av uppdraget själva. Behovet av det stöd som exempelvis den nationella förstärkningsorganisationen i dag ger till framför allt de mindre polismyndigheterna kommer att minska. Bärkraftiga polisregioner innebär också att verksamhet i högre grad än i dag kan och bör flyttas ut från den nationella nivån till polisregionerna. Inom kommittén har inletts ett arbete med att bereda fördelningen av uppgifter och ansvar mellan polisregionerna och den nationella nivån. Bärande skäl talar för att färre och mer resursstarka polisregioner med förmåga och kapacitet att bedriva verksamhet med specialistkompetens ger bättre möjligheter för såväl rekrytering och kompetensutveckling av 5

7 polisanställda som för verksamhetsutveckling. Därmed ökar förutsättningarna för att kunna hålla en likvärdig hög kvalitet i verksamheten över hela landet. Med bärkraftiga och resursmässigt mer likvärdiga polisregioner skapas även bättre möjligheter för en tydligare och mer effektiv styrning och samordning. Förutsättningarna för att jämföra, följa upp och utvärdera verksamheten i polisregionerna förbättras. Det blir lättare att se vilka metoder och arbetssätt som fungerar bäst och goda exempel kan spridas i större omfattning. Mer likvärdiga polisregioner ger också en bättre balans i ledningsgrupper på såväl nationell som regional nivå. Detta eftersom de är jämförbart resursstarka. Förutsättningarna förbättras för att anpassa antalet ledningsnivåer i polisregionerna och att bygga upp motsvarande organisation och beslutsstruktur med likartad delegation och nomenklatur. Detta leder i sin tur till att det blir lättare dels att samordna verksamhet på nationell nivå när så krävs, dels att samverka mellan polisregionerna. Begreppet bärkraft ska enligt genomförandekommittén ses som ett krav på att polisregionerna som organisatoriska enheter ska ha en viss minsta verksamhetsomslutning sett till såväl personalresurser som övriga resurser. Befolkningsunderlaget är en viktig faktor som påverkar polisregionernas verksamhetsomslutning. Befolkningsunderlaget tillsammans med faktorer som bland annat brottsbelastning och ansvar för särskilda uppgifter utgör i dag huvudsaklig grund för fördelningen av medel mellan polismyndigheterna. Dessa principer kommer sannolikt även utgöra grund för medelsfördelningen i den nya Polismyndigheten, varför både befolkningsunderlag och brottsbelastning måste beaktas vid beslutet om indelning i polisregioner. Andra faktorer än polisregionernas verksamhetsomslutning måste också beaktas vid beslutet om indelningen i polisregioner. Polisverksamheten är som framhålls i både direktiv och betänkande geografiskt anknuten och indelningen i regioner måste därför klara krav på geografisk funktionalitet. Kommittén har övervägt hur de geografiska avstånden, till exempel i norra Sverige, ska påverka bedömningen. Polisorganisationskommittén har i sitt betänkande särskilt angivit att här är frågan om avsteg ska göras från utgångspunkten om visst befolkningsunderlag som förutsättning för bärkraftighet. 6

8 2.2 Polisens nuvarande samverkansområden Polisen har sedan den 1 januari 2009 gjort en indelning av polisverksamheten i sju samverkansområden. Indelningen har fastställts av rikspolischefen efter överenskommelse med länspolismästarna. Samverkansområdena har inrättats i syfte att skapa effektiva organisationsoch ledningsstrukturer i frågor av för polismyndigheterna särskild gemensam betydelse. SAMVERKANSOMRÅDE NORD Norrbotten Västerbotten Västernorrland Jämtland SAMVERKANSOMRÅDE BERGSLAGEN Dalarna Värmland Örebro SAMVERKANSOMRÅDE MITT Gävleborg Uppsala Västmanland SAMVERKANSOMRÅDE STOCKHOLM Stockholm Gotland SAMVERKANSOMRÅDE ÖST Södermanland Östergötland Jönköping SAMVERKANSOMRÅDE VÄST Västra Götaland Halland SAMVERKANSOMRÅDE SYD Kalmar Kronoberg Blekinge Skåne Samverkans omfattning och innehåll varierar mellan samverkansområdena. Inom samverkansområdena finns strategiska och operativa ledningsgrupper och ofta ett stöd till dessa i form av en berednings- och samordningsfunktion. Samverkan omfattar exempelvis polisförstärkning, metodutveckling och gemensamma funktioner inom såväl operativ verksamhet som stödfunktioner. 7

9 Samverkansområde Stockholm Samverkansområde Stockholm omfattar Polismyndigheten i Stockholms län och Polismyndigheten Gotland. Stockholms län och Gotlands län omfattar 27 kommuner, en landareal om km 2 och en befolkning om invånare (den 31 december 2012). Polismyndigheternas medelstilldelning 2013 (tusental kronor) Stockholm Gotland Totalt Polismyndigheternas anställda den 31 december 2012 Totalt Poliser Civila Stockholm Gotland Totalt Polismyndigheternas årsarbetskrafter jan dec 2012 Totalt Poliser Civila Stockholm Gotland Totalt Antal anmälda brott samt antal ärenden redovisade till åklagare, 2012 Antal anmälda brott Antal ärenden redovisade till åklagare Stockholm Gotland Totalt (Källa: Polisens årsredovisning 2012) Polismyndigheterna i Stockholms län och Gotland har sedan 2008 gemensam länspolismästare. Polismyndigheten i Stockholms län har bland annat särskilda uppgifter inom förstärkningsorganisationen, är ansvarig för både aktionsgrupp och regionalt underrättelsecenter inom ramen för den 8

10 myndighetsgemensamma satsningen mot grov organiserad brottslighet. Myndigheten är vidare sakkunnigmyndighet för bedrägeribrottslighet. Polismyndigheten i Stockholms län är även värdmyndighet för Polisens kontaktcenter och för Polisens chefs- och ledarcenter region Nord. Samverkansområde Öst Samverkansområde Öst omfattar Polismyndigheten i Södermanlands län, Polismyndigheten i Östergötlands län och Polismyndigheten i Jönköpings län. De tre berörda länen omfattar 35 kommuner, en landareal om km 2 och en befolkning om invånare (den 31 december 2012). Polismyndigheternas medelstilldelning 2013 (tusental kronor) Södermanland Östergötland Jönköping Totalt Polismyndigheternas anställda den 31 december 2012 Totalt Poliser Civila Södermanland Östergötland Jönköping Totalt Polismyndigheternas årsarbetskrafter jan dec 2012 Totalt Poliser Civila Södermanland Östergötland Jönköping Totalt

11 Antal anmälda brott samt antal ärenden redovisade till åklagare, 2012 Antal anmälda brott Antal ärenden redovisade till åklagare Södermanland Östergötland Jönköping Totalt (Källa: Polisens årsredovisning 2012) Polismyndigheten i Östergötlands län är ansvarig för både aktionsgrupp och regionalt underrättelsecenter inom ramen för den myndighetsgemensamma satsningen mot grov organiserad brottslighet. Polismyndigheten i Jönköpings län är värdmyndighet för Polisens kontaktcenter. Samverkansområde Syd Samverkansområde Syd omfattar Polismyndigheten i Kronobergs län, Polismyndigheten i Kalmar län, Polismyndigheten i Blekinge län och Polismyndigheten i Skåne. De aktuella länen omfattar 58 kommuner, en landareal om km 2 och en befolkning om invånare (den 31 december 2012). Polismyndigheternas medelstilldelning 2013 (tusental kronor) Kronoberg Kalmar Blekinge Skåne Totalt Polismyndigheternas anställda den 31 december 2012 Totalt Poliser Civila Kronoberg Kalmar Blekinge Skåne Totalt

12 Polismyndigheternas årsarbetskrafter jan dec 2012 Totalt Poliser Civila Kronoberg Kalmar Blekinge Skåne Totalt Antal anmälda brott samt antal ärenden redovisade till åklagare, 2012 Antal anmälda brott Antal ärenden redovisade till åklagare Kronoberg Kalmar Blekinge Skåne Totalt (Källa: Polisens årsredovisning 2012) Polismyndigheterna i Skåne och Blekinge län har gemensam ledningscentral sedan Polismyndigheten i Skåne har bland annat särskilda uppgifter inom förstärkningsorganisationen, är ansvarig för både aktionsgrupp och regionalt underrättelsecenter inom ramen för den myndighetsgemensamma satsningen mot grov organiserad brottslighet. Samverkansområde Syd har ett sakkunnigansvar avseende inbrott i bostad. Polismyndigheten i Skåne är även värdmyndighet för Polisens kontaktcenter och för Polisens chefs- och ledarcenter region Syd. Polismyndigheterna i Kronoberg och Kalmar län har sedan 2010 gemensam länspolismästare. Polismyndigheterna i Kronoberg och Kalmar län har sedan 2011 gemensam ledningscentral och gemensamma funktioner inom bland annat HR och ekonomi. Samverkansområde Väst Samverkansområde Väst omfattar Polismyndigheten i Hallands län och Polismyndigheten i Västra Götaland. De två länen omfattar 55 kommuner, en landareal om km 2 och en befolkning om invånare (den 31 december 2012). 11

13 Polismyndigheternas medelstilldelning 2013 (tusental kronor) Halland Västra Götaland Totalt Polismyndigheternas anställda den 31 december 2012 Totalt Poliser Civila Halland Västra Götaland Totalt Polismyndigheternas årsarbetskrafter jan dec 2012 Totalt Poliser Civila Halland Västra Götaland Totalt Antal anmälda brott samt antal ärenden redovisade till åklagare, 2012 Antal anmälda brott Antal ärenden redovisade till åklagare Halland Västra Götaland Totalt (Källa: Polisens årsredovisning 2012) Polismyndigheten i Västra Götaland har bland annat särskilda uppgifter inom förstärkningsorganisationen, och är ansvarig för både aktionsgrupp och regionalt underrättelsecenter inom ramen för den myndighetsgemensamma satsningen mot grov organiserad brottslighet. Polismyndigheten i Västra Götaland är sakkunnigmyndighet avseende åldringsbrott och stölder från yrkesmässig trafik. Polismyndigheten i Västra Götaland är värdmyndighet för Polisens kontaktcenter och för Polisens chefs- och ledarcenter region Mitt. Polismyndigheten i Hallands län är också värdmyndighet för Polisens kontaktcenter. 12

14 Samverkansområde Bergslagen Samverkansområde Bergslagen omfattar Polismyndigheten Värmland, Polismyndigheten i Örebro län och Polismyndigheten Dalarna. Värmlands län, Örebro län och Dalarnas län omfattar 43 kommuner, en landareal om km 2 och en befolkning om invånare (den 31 december 2012). Polismyndigheternas medelstilldelning 2013 (tusental kronor) Värmland Örebro Dalarna Totalt Polismyndigheternas anställda den 31 december 2012 Totalt Poliser Civila Värmland Örebro Dalarna Totalt Polismyndigheternas årsarbetskrafter jan dec 2012 Totalt Poliser Civila Värmland Örebro Dalarna Totalt Antal anmälda brott samt antal ärenden redovisade till åklagare, 2012 Antal anmälda brott Antal ärenden redovisade till åklagare Värmland Örebro Dalarna Totalt (Källa: Polisens årsredovisning 2012) 13

15 Polismyndigheterna i Värmland och Örebro län har sedan 2012 gemensam länspolismästare. Polismyndigheten i Örebro län är ansvarig för både aktionsgrupp och regionalt underrättelsecenter inom ramen för den myndighetsgemensamma satsningen mot grov organiserad brottslighet. Polismyndigheten i Örebro län är sakkunnigmyndighet avseende metallstölder. Samverkansområde Mitt Samverkansområde Mitt omfattar Polismyndigheten i Uppsala län, Polismyndigheten i Västmanlands län och Polismyndigheten i Gävleborgs län. Uppsala län, Västmanlands län och Gävleborgs län omfattar 28 kommuner, en landareal om km 2 och en befolkning om invånare (den 31 december 2012). Polismyndigheternas medelstilldelning 2013 (tusental kronor) Uppsala Västmanland Gävleborg Totalt Polismyndigheternas anställda den 31 december 2012 Totalt Poliser Civila Uppsala Västmanland Gävleborg Totalt Polismyndigheternas årsarbetskrafter jan dec 2012 Totalt Poliser Civila Uppsala Västmanland Gävleborg Totalt

16 Antal anmälda brott samt antal ärenden redovisade till åklagare, 2012 Antal anmälda brott Antal ärenden redovisade till åklagare Uppsala Västmanland Gävleborg Totalt (Källa: Polisens årsredovisning 2012) Polismyndigheten i Uppsala län är ansvarig för både aktionsgrupp och regionalt underrättelsecenter inom ramen för den myndighetsgemensamma satsningen mot grov organiserad brottslighet och är även sakkunnigmyndighet avseende brott på väg. Polismyndigheten i Västmanlands län är värdmyndighet för Polisens kontaktcenter. Samverkansområde Nord Samverkansområde Nord omfattar Polismyndigheten i Västernorrlands län, Polismyndigheten i Jämtlands län, Polismyndigheten i Västerbottens län och Polismyndigheten i Norrbotten. De berörda länen omfattar 44 kommuner, en landareal om km 2 och en befolkning om invånare (den 31 december 2012). Polismyndigheternas medelstilldelning 2013 (tusental kronor) Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten Totalt

17 Polismyndigheternas anställda den 31 december 2012 Totalt Poliser Civila Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten Totalt Polismyndigheternas årsarbetskrafter jan dec 2012 Totalt Poliser Civila Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten Totalt Antal anmälda brott samt antal ärenden redovisade till åklagare, 2012 Antal anmälda brott Antal ärenden redovisade till åklagare Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten Totalt (Källa: Polisens årsredovisning 2012) Samverkansområde Nord har gemensamt ansvar för aktionsgrupp och regionalt underrättelsecenter inom ramen för den myndighetsgemensamma satsningen mot grov organiserad brottslighet. Aktionsgruppen och underrättelsecentrat är lokaliserat till Sundsvall och Umeå. Polismyndigheten i Norrbotten är värdmyndighet för Polisens kontaktcenter. 16

18 2.3 Överväganden och skäl för beslutet Polisregionerna ska ha helhetsansvar för polisverksamheten inom ett angivet geografiskt område. Av direktiven följer att de geografiska områdena ska följa rikets indelning i län på så sätt att inget län ska ingå i flera polisregioner. Kommittén konstaterar att en indelning i polisregioner baserad på polisens nuvarande samverkansområden lever upp till regeringens krav att indelningen inte ska bryta länsindelningen. Polisorganisationskommittén lämnade i sitt betänkande inte något förslag till indelning i polisregioner och få remissinstanser uttalade sig om regionindelningen som sådan. Bland remissinstanserna har dock Rikspolisstyrelsen föreslagit att de nuvarande samverkansområdena ska utgöra utgångspunkt för den regionala indelningen. Polismyndigheterna i Uppsala län och Västerbottens län samt region Västerbotten anför att samverkansområdena i deras delar av landet är en ändamålsenlig indelning. Polismyndigheten i Jämtlands län har i sitt remissvar framhållit att avsteg från samverkansområdena behöver göras i norra Sverige. Polismyndigheterna i Kalmar län och Kronobergs län samt Länsstyrelsen i Värmlands län har anfört att polisregionerna bör harmoniera med vad som fastställs för övrig statlig verksamhet. Inom de nuvarande samverkansområdena finns upparbetade och etablerade kontakter och strukturer för samverkan. Under kommitténs fördjupningsdialoger våren 2013 har framkommit att samverkan fungerar väl över hela landet. Hos både chefer och medarbetare finns en acceptans för samverkansområdena som en ändamålsenlig indelning. De samverkanstrukturer som finns upparbetade ser kommittén som viktiga framgångsfaktorer i det fortsatta genomförandearbetet. Kommittén bedömer därför att det är en betydande fördel för det fortsatta genomförandet att bygga den regionala indelningen på de nuvarande samverkansområdena om inte mycket starka skäl talar emot en sådan indelning. Krav på bärkraft och resursmässig likhet Genomförandekommittén har prövat om polisens indelning i samverkansområden, utifrån kraven på bärkraft och resursmässig likhet, kan utgöra grund för den nya Polismyndighetens indelning i polisregioner. Kommittén konstaterat att en regional organisationsindelning byggd på samverkansområdena innebär att polisregionerna kommer att skilja sig åt på så sätt att polisregionerna Stockholm, Väst och Syd kommer vara betydligt större sett till antalet anställda och verksamhetsomslutning än övriga polisregioner. Polisregionerna Öst, Bergslagen, Mitt och Nord kommer att ha sinsemellan likartade förutsättningar sett till antalet anställda och 17

19 verksamhetsomslutning. Även om polisregionerna resursmässigt skiljer sig åt konstaterar kommittén ändå att det möter betydande svårigheter att bilda polisregioner som har resursmässigt helt likartade förutsättningar. När det gäller kravet på bärkraft konstaterar kommittén att samtliga polisregioner med en indelning grundad på samverkansområdena kommer att förfoga över anslag från ca 1,3 miljarder kronor eller mer. Polisregionerna bedöms komma omfatta från cirka anställda och uppåt och ha ett befolkningsunderlag från cirka invånare. Sammantaget bedömer kommittén, i likhet med regeringen, att en regionindelning baserad på de nuvarande samverkansområdena uppfyller kravet på att varje polisregion ska vara bärkraftig. Tabell 1: Samverkansområdenas invånare, anmälda brott, anställda och anslag 18

20 Utredningen om den statliga regionala förvaltningen Kommittén ska enligt direktiven väga in behovet av en för staten gemensam regional indelning när den regionala organisationen utformas. En utredare har i betänkandet Statens regionala förvaltning förslag till en angelägen reform (SOU 2012:81) föreslagit en statlig regional indelning i sju områden. Denna indelning ska, enligt förslaget, vara utgångspunkt vid förändringar av statliga myndigheter eller inrättande av nya myndigheter. Utredarens förslag till statlig regional indelning skiljer sig från polisens nuvarande samverkansområden på så sätt att Gävleborgs län tillsammans med Värmlands län, Örebro län och Dalarna län bildar en region och Södermanlands län tillsammans med Uppsala län och Västmanlands län utgör en region. I utredarens förslag utgör Östergötlands län och Jönköpings län en region. I övrigt sammanfaller utredarens förslag till regioner med polisens samverkansområden. Kommittén konstaterar att den av utredaren föreslagna indelningen har den avgörande nackdelen att den avviker från de väl inarbetade samverkansområdena. Vidare kan bärkraftigheten för en polisregion som endast omfattar Östergötlands och Jönköpings län ifrågasättas. Samtidigt som genomförandekommittén ser ett stort värde i en samlad regional indelning för de statliga förvaltningsmyndigheterna konstaterar kommittén att stor osäkerhet råder om vilken betydelse utredningens förslag kommer att ha för andra myndigheters indelning. Utredningens förslag lämnades till regeringen i december 2012 men har ännu inte remitterats. Det kan därför inte bedömas om utredningens förslag om en gemensam statlig regional indelning kommer att genomföras eller inte. Sammantaget utgör förslaget enligt kommittén inte tillräckliga skäl att frångå en indelning i polisregioner grundad på samverkansområdena. En indelning grundad på samverkansområdena ansluter dock nära till utredarens förslag och de principer som ligger bakom förslaget, vilket ger förutsättningar för att senare skapa en enhetlig regional indelning för den statliga förvaltningen. 19

21 Åklagarmyndighetens och några andra statliga myndigheters regionala indelning Polisens verksamhet förutsätter nära och fungerande samverkan med andra statliga myndigheter inom och utom rättsväsendet. Kommittén har prövat om en indelning i polisregioner grundad på polisens samverkansområden skulle utgöra en nackdel för en fungerande samverkan med dessa myndigheter. Polisen samverkar inom ramen för den myndighetsgemensamma satsningen mot grov organiserad brottslighet med Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Kriminalvården, Kronofogden, Kustbevakningen, Migrationsverket, Skatteverket, Säkerhetspolisen, Tullverket och Åklagarmyndigheten. Myndigheternas interna organisation skiljer sig åt i viktiga avseenden. Flera myndigheter har till skillnad från polisen väsentligen en funktionsindelad organisation. Bland myndigheterna med en territoriellt indelad organisation finns stora skillnader i den regionala indelningen. Det skiljer även mellan Säkerhetspolisens regionala indelning och polisens indelning i samverkansområden. Polisens samverkan med Åklagarmyndigheten har en särskild betydelse för bland annat utredningsverksamheten. Kommittén har inhämtat att det pågår ett arbete med att förändra Åklagarmyndighetens organisationsstruktur. Åklagarmyndigheten har löpande informerats om kommitténs överväganden i syfte att skapa förutsättningar för att anpassa de båda myndigheternas regionala organisation till varandra. Riksåklagaren har i ett inriktningsbeslut den 18 juni 2013 beslutat att inleda en process för att förändra Åklagarmyndighetens organisation i denna riktning. Kommittén ser det som en betydande fördel för arbetet med att fortsätta utveckla samverkan mellan Åklagarmyndigheten och polisen att myndigheternas regionala indelning blir mer likartad. Även dessa faktorer talar med betydande styrka för att Polismyndighetens regionala indelning ska bygga på de nuvarande samverkansområdena. Försvarsmakten har den 1 januari 2013 inrättat fyra regionala staber för att, inom krisberedskapsområdet, utveckla sin förmåga att samverka med och lämna stöd till andra myndigheter. Försvarsmaktens regionala indelning skiljer sig från polisens samverkansområden. Kommittén konstaterar att en indelning i polisregioner baserad på samverkansområdena kommer innebära att Försvarsmaktens regionala staber behöver samverka regionalt med mer än en polisregion. Kommittén bedömer att detta inte är tillräckliga skäl för en annan indelning av Polismyndigheten. Det är dock angeläget att Polismyndigheten och Försvarsmakten utvecklar samverkansformer för att samordna civila och militära resurser på ett effektivt sätt. 20

Projektdirektiv OP-1, Den lokala polisverksamheten

Projektdirektiv OP-1, Den lokala polisverksamheten Projektdirektiv 2013-04-25 Ju 2012:16/2013/13 Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Projektdirektiv OP-1, Den lokala polisverksamheten Den nya Polismyndigheten ska inleda sin verksamhet

Läs mer

Talmanus till PowerPointpresentationen: polismyndighet 2015 uppdaterad version 131021. Bild 1 ---

Talmanus till PowerPointpresentationen: polismyndighet 2015 uppdaterad version 131021. Bild 1 --- Talmanus till PowerPointpresentationen: Vägen till en polismyndighet 2015 uppdaterad version 131021 Bild 1 --- Bild 2 Säkerhetspolisen ingår inte i reformen utan kommer att vara en egen myndighet efter

Läs mer

Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter

Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

DEN NYA POLISMYNDIGHETEN

DEN NYA POLISMYNDIGHETEN 2015 DEN NYA POLISMYNDIGHETEN DEN NYA POLISMYNDIGHETEN Polismyndigheten består av: 85 90 lokalpolisområden 27 polisområden 7 regioner 1 nationell operativ avdelning 1 nationellt forensiskt centrum 6 gemensamma

Läs mer

VAD, VARFÖR, HUR, VEM OCH NÄR - FÖRÄNDRINGSLEDNING I PROJEKTFORM HR NU 24 APRIL 2014

VAD, VARFÖR, HUR, VEM OCH NÄR - FÖRÄNDRINGSLEDNING I PROJEKTFORM HR NU 24 APRIL 2014 VAD, VARFÖR, HUR, VEM OCH NÄR - FÖRÄNDRINGSLEDNING I PROJEKTFORM HR NU 24 APRIL 2014 Riksdag och regering: skapa en Polis DECEMBER 2012 119 21 1 1965 1990-tal 2015 En naturlig fortsättning på arbetet som

Läs mer

VÄGEN TILL EN POLISMYNDIGHET 2015. 2013 10 21 Arbetet med Polissamordningen

VÄGEN TILL EN POLISMYNDIGHET 2015. 2013 10 21 Arbetet med Polissamordningen VÄGEN TILL EN POLISMYNDIGHET 2015 2013 10 21 Arbetet med Polissamordningen Vad? 21>1 Dagens 21 polismyndigheter, RPS och SKL slås samman Enig riksdag En enig riksdag bakom sammanslagningen Thomas Rolén

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Det här är Polismyndigheten. En presentation av polisens nya organisation Stefan Marcopoulos, Kommunikationsavdelningen

Det här är Polismyndigheten. En presentation av polisens nya organisation Stefan Marcopoulos, Kommunikationsavdelningen Det här är Polismyndigheten En presentation av polisens nya organisation Stefan Marcopoulos, Kommunikationsavdelningen 1 Polismyndigheten består av: 95 lokalpolisområden 27 polisområden 7 regioner (Syd,

Läs mer

Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för polisanställda

Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för polisanställda Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för polisanställda 2014-09-28 Regeringskansliet Elin Almqvist Postadress Besöksadress Telefonväxel 103 33 Stockholm Karlavägen 100

Läs mer

INRIKTNINGSBESLUT FÖR DEN NYA POLISMYNDIGHETEN 2015. Underlag för diskussioner i arbetsgrupper

INRIKTNINGSBESLUT FÖR DEN NYA POLISMYNDIGHETEN 2015. Underlag för diskussioner i arbetsgrupper INRIKTNINGSBESLUT FÖR DEN NYA POLISMYNDIGHETEN 2015 Underlag för diskussioner i arbetsgrupper HÄR ÄR VI I ARBETET I och med att inriktningsbeslutet fattades i oktober 2013 är fas 3 och 4 avslutat. Ungefär

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

mot strategisk nivå Polisens chefs- och ledarcenter

mot strategisk nivå Polisens chefs- och ledarcenter POLISENS CHEFsförsörjningSPROGRAM mot strategisk nivå Polisens chefs- och ledarcenter Polisens uppdrag är att minska brottslig heten och öka tryggheten. Genom vårt brotts före byggande arbete ska vi medverka

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om indelningen av den operativa verksamheten; Konsoliderad version Konsoliderad version senast ändrad genom ÅFS 2014:17. Åklagarmyndigheten

Läs mer

Kommittén. Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 2013-10-24

Kommittén. Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 2013-10-24 Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Kommittén 2013-10-24 Thomas Rolén kammarrättspresident vid Kammarrätten i Stockholm, har av regeringen utsetts att leda genomförandekommitténs

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Viktiga synpunkter på polisens nya organisation

Viktiga synpunkter på polisens nya organisation Sida 1 av 10 Polisregion Nord Insynsrådet Polisregion Nord Viktiga synpunkter på polisens nya organisation Farhågor inför framtiden, förslag och metod för dimensionering Den polisorganisation som nu är

Läs mer

Frågor och svar Region i Örebro län

Frågor och svar Region i Örebro län Projekt Region 2015 Frågor och svar Region i Örebro län Vad är poängen med att bilda en region inom Örebro län? Erfarenheter från tidigare regionbildningar i Sverige visar bland annat på följande positiva

Läs mer

Biträdande regionpolischefer och polisområdeschefer

Biträdande regionpolischefer och polisområdeschefer Biträdande regionpolischefer och polisområdeschefer Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Svensk polis står inför den största förändringen i modern tid. Dagens 22 fristående polismyndigheter

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Polisorganisationskommittén (Ju 2010:09) Dir. 2012:13. Beslut vid regeringssammanträde den 23 februari 2012

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Polisorganisationskommittén (Ju 2010:09) Dir. 2012:13. Beslut vid regeringssammanträde den 23 februari 2012 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Polisorganisationskommittén (Ju 2010:09) Dir. 2012:13 Beslut vid regeringssammanträde den 23 februari 2012 Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget Regeringen

Läs mer

Avvägningsfrågor om poliskulturen

Avvägningsfrågor om poliskulturen Promemoria 2014-03-28 Ju2013/ Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Mats Paulsen 072-2176310 Avvägningsfrågor om poliskulturen 2 Promemoria 2014-03-28 Genomförandekommittén för nya

Läs mer

Uppföljning av polismyndigheternas användning av centrala säkerhetsloggen

Uppföljning av polismyndigheternas användning av centrala säkerhetsloggen Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2013-11-15 Dnr 83-2013 Uppföljning av polismyndigheternas användning av centrala säkerhetsloggen 1 SAMMANFATTNING Nämnden har följt upp sin tidigare granskning

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Chef för lokalpolisområde till Polismyndigheten

Chef för lokalpolisområde till Polismyndigheten Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för lokalpolisområde till Polismyndigheten Vill du arbeta med polismyndighetens viktigaste uppdrag; att skapa trygghet för medborgarna och förtroende

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

Starka tillsammans. Om undersökningen

Starka tillsammans. Om undersökningen Om undersökningen Fältperiod: 19-25 februari 2009 4126 riksrepresentativa svar från Kommunals medlemspanel Svarsfrekvens: 68,6% Datainsamling: Webbenkät med en påminnelse Viktning: Resultaten har viktats

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Verksamhet inom Juridik, ekonomi, vetenskap & teknik 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

REMISSVAR 1 (8) 2013-03-12 2013-1712-3

REMISSVAR 1 (8) 2013-03-12 2013-1712-3 0 REMISSVAR 1 (8) HEMLIG Mottagare Justitiedepartementet 103 33 Stockholm En sammanhållen svensk polis - följdändringar i författningar (SOU 2012:78) Inledande synpunkter Säkerhetspolisen konstaterar att

Läs mer

Mot en medborgarnära Polismyndighet Förslag på hur en mer medborgarnära organisation kan skapas

Mot en medborgarnära Polismyndighet Förslag på hur en mer medborgarnära organisation kan skapas Mot en medborgarnära Polismyndighet Förslag på hur en mer medborgarnära organisation kan skapas 2014-01-09 Regeringskansliet Mats Paulsen Postadress Besöksadress Telefonväxel 103 33 Stockholm Karlavägen

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Rapport 2015. Undersökning -chefer för ambulansstationer. Riksförbundet HjärtLung 2015-02-12

Rapport 2015. Undersökning -chefer för ambulansstationer. Riksförbundet HjärtLung 2015-02-12 Rapport 215 Undersökning -chefer för ambulansstationer Riksförbundet HjärtLung 215-2-12 Bakgrund och syfte Riksförbundet HjärtLung vill göra allmänheten uppmärksam på hur ambulansvården fungerar i Sverige.

Läs mer

REMISSVAR 1 (5) 2013-03-12 2013-1712-2

REMISSVAR 1 (5) 2013-03-12 2013-1712-2 0 REMISSVAR 1 (5) HEMLIG Mottagare Justitiedepartementet 103 33 Stockholm En tydligare organisation för Säkerhetspolisen (SOU 2012:77) Sammanfattning Säkerhetspolisen är mycket positiv till betänkandets

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Miljöteknikföretag i Gävleborg

Miljöteknikföretag i Gävleborg Miljöteknikföretag i Gävleborg All data som ligger till grund för presentationen är hämtad från Vinnovas analys VA 2013:06, Företag inom miljötekniksektorn 2007-2011. (2014 har Green Business Region definierat

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Yttrande avseende slutrapporten Polisens brottsutredningsverksamhet utredning om säkerhet, arbetsvillkor och arbetsmiljö m.m.

Yttrande avseende slutrapporten Polisens brottsutredningsverksamhet utredning om säkerhet, arbetsvillkor och arbetsmiljö m.m. 2008-11-25 Rikspolisstyrelsen Box 12256 102 26 STOCKHOLM Yttrande avseende slutrapporten Polisens brottsutredningsverksamhet utredning om säkerhet, arbetsvillkor och arbetsmiljö m.m. (PoA-400-6355/07)

Läs mer

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet: Svenskarnas skulder hos Kronofogden Studien i sammandrag: 360 941 personer har skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.

Läs mer

Chef till operativa verksamheten vid Nationella operativa avdelningen

Chef till operativa verksamheten vid Nationella operativa avdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef till operativa verksamheten vid Nationella operativa avdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter

Läs mer

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar Länsstyrelsernas handläggningstider skl granskar Förord Den 2 maj 2011 fick Sverige en ny plan- och bygglag. Målet var att reglerna för bygglov och planering skulle förenklas. Man ville snabba upp bygglovsprocessen

Läs mer

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2013-08-16 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 SMHI/SGI-seminarium Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 Länsstyrelsernas nätverk om klimatanpassning Diskussion och workshop om framtida samarbetsområden Klimatanpassningssamordnarnas

Läs mer

Chef för Regionalt utvecklingscentrum

Chef för Regionalt utvecklingscentrum Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för Regionalt utvecklingscentrum till Polismyndigheten Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens

Läs mer

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Eget företagande och livskvalitet En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Hösten 2013 Eget företagande ger högre livskvalitet Tre av fyra företagare anser

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Chefer till gemensam HR

Chefer till gemensam HR Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chefer till gemensam HR Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående polismyndigheter, Rikspolisstyrelsen

Läs mer

RIKSÅKLAGAREN 2005-09-07 RÅ-A Agneta Blidberg, överåklagare RIKSPOLISSTYRELSEN RKP-102- Stefan Erlandsson, kriminalkommissarie

RIKSÅKLAGAREN 2005-09-07 RÅ-A Agneta Blidberg, överåklagare RIKSPOLISSTYRELSEN RKP-102- Stefan Erlandsson, kriminalkommissarie RIKSÅKLAGAREN 2005-09-07 RÅ-A Agneta Blidberg, överåklagare RIKSPOLISSTYRELSEN RKP-102- Stefan Erlandsson, kriminalkommissarie Regeringen Justitiedepartementet Hemlig teleavlyssning m.m. vid förundersökning

Läs mer

Villainbrott En statistisk kortanalys. Brottsförebyggande rådet

Villainbrott En statistisk kortanalys. Brottsförebyggande rådet Brottsförebyggande rådet Villainbrott En statistisk kortanalys Villainbrott En statistisk kortanalys Villainbrotten har ökat med 25 procent under den senaste treårsperioden jämfört med föregående tre

Läs mer

Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker

Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef till HR-direkt Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående polismyndigheter, Rikspolisstyrelsen

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Hotell & restaurang 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop Resultat Politikerpanelen Demoskop Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner genom att genomföra

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

-Länsstyrelsen i Västernorrlands län för området Mellersta Norrland, -Länsstyrelsen i Stockholms län för området Stockholm,

-Länsstyrelsen i Västernorrlands län för området Mellersta Norrland, -Länsstyrelsen i Stockholms län för området Stockholm, ,!?T~ REGERINGEN Näringsdepartementet Regeringsbeslut 14 2013-01-31 Länsstyrelsen i Västernorrlands län 871 86 Härnösand N2013/571/RT N2012/ 5447/ RT Uppdrag respektive erbjudande i fråga om målet för

Läs mer

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland 1(8) Landstingsstyrelsen Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland Inledning Regionfrågan har diskuterats under lång tid i Sverige och i Östergötland. I mars 2008 undertecknade partidistrikten

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

2015-07-15 S2015/04694/FST

2015-07-15 S2015/04694/FST , > BB Remiss < REGERINGSKANSLIET 2015-07-15 S2015/04694/FST Socialdepartementet Enheten för familj och sociala Karin Hjelmer Telefon 08-405 44 81 tjänster Slutbetänkandet Barns och ungas rätt vid tvångsvård.

Läs mer

Företagsamheten 2014 Dalarnas län

Företagsamheten 2014 Dalarnas län Företagsamheten 2014 Dalarnas län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Dalarnas län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Dalarnas län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors

Läs mer

Fördelningsnyckel för bredband

Fördelningsnyckel för bredband 1(7) PM DNR 3.2.17-1394/14 2014-04-10 Landsbygdsavdelningen Fördelningsnyckel för bredband Denna PM är bilaga till beslut om fördelningsnyckel för stöd till bredbandsinvesteringar. Sammanfattning av remissyttranden

Läs mer

En sammanhållen svensk polis

En sammanhållen svensk polis En sammanhållen svensk polis Betänkande av Polisorganisationskommittén Stockholm 2012 SOU 2012:13 Omslagsbilder: Robert Blombäck och Lars Hedelin / Rikspolisstyrelsen, Marcus Andrae / Statens kriminaltekniska

Läs mer

Länsstyrelsernas redovisning av insatser för fisketillsyn 2013

Länsstyrelsernas redovisning av insatser för fisketillsyn 2013 1/5 PM Datum Dnr Mottagare 2014-12-05 586-14 Länsstyrelserna Handläggare Direkt Stig Thörnqvist 010-698 62 65 Avdelningen för Fiskförvaltning stig.thornqvist@havochvatten.se Länsstyrelsernas redovisning

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 215 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening 1 Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit

Läs mer

Datum Dnr Sid Justitieombudsmannen 2013-09-27 R 62-2013 1 (5) Cecilia Renfors Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm

Datum Dnr Sid Justitieombudsmannen 2013-09-27 R 62-2013 1 (5) Cecilia Renfors Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm YTTRANDE Datum Dnr Sid Justitieombudsmannen 2013-09-27 R 62-2013 1 (5) Cecilia Renfors Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Remiss av Polisorganisationskommitténs betänkande Tillsyn

Läs mer

Lokalisering av en ny tingsrätt i Göteborg komplettering av en tidigare utredning

Lokalisering av en ny tingsrätt i Göteborg komplettering av en tidigare utredning Datum Diarienummer 2006-01-13 1332-2005 Lokalisering av en ny tingsrätt i Göteborg komplettering av en tidigare utredning Till regeringen 1 Inledning 1.1 Bakgrund Under senare år har den yttre tingsrättsorganisationen

Läs mer

Revisorernas ekonomi i landstingen och regionerna

Revisorernas ekonomi i landstingen och regionerna FAKTABAS REVISION 2012 1 Innehåll Inledning... 3 Ekonomiska förutsättningar... 4 Budgetberedning... 4 Underlag för revisorernas anslagsframställning... 4 Otillräckliga resurser?... 5 Revisorernas arvoden...

Läs mer

Lag (1993:1742) och förordning (1993:1745) om skydd för landskapsinformation

Lag (1993:1742) och förordning (1993:1745) om skydd för landskapsinformation Lag (1993:1742) och förordning (1993:1745) om skydd för landskapsinformation Bestämmelser om Krav på tillstånd för: sjömätning fotografering och liknande registrering från luftfartyg upprättande av databaser

Läs mer

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2014-07-04 Ju2014/4445/KRIM Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 Remissen till Statskontoret omfattar

Läs mer

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan?

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Frågan om ett eventuellt vinstförbud för privata aktörer i välfärden är en fråga som kommer att diskuteras under Socialdemokraternas partikongress den

Läs mer

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

Stora upphandlingar. och små företag. Rapport från Företagarna januari 2011

Stora upphandlingar. och små företag. Rapport från Företagarna januari 2011 Stora upphandlingar och små företag Rapport från Företagarna januari 2011 Innehållsförteckning Inledning... 2 Små företag hindras av stora upphandlingar... 2 Skillnader mellan företagsstorlekar... 3 Länsvisa

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Influensarapport för vecka 11, 2015 Denna rapport publicerades den 19 mars 2015 och redovisar influensaläget vecka 11 (9/3-15/3).

Influensarapport för vecka 11, 2015 Denna rapport publicerades den 19 mars 2015 och redovisar influensaläget vecka 11 (9/3-15/3). rapport för 11, 2015 Denna rapport publicerades den 19 mars 2015 och redovisar influensaläget 11 (9/3-15/3). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap PM 1 (8) SI-SAM Fredrik Djurklou & Maria Pålsson 0722035873/0725203366 fredrik.djurklou@msb.se maria.palsson@msb.se Uppföljning och utvärdering av MSB:s

Läs mer

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att mäta överbeläggningar

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

POLISMYNDIGHETEN I Avtal AA 800-73049-2009 STOCKHOLMS LÄN 2009-10-02. Samverkansavtal för utveckling av Polismyndigheten i Stockholms län

POLISMYNDIGHETEN I Avtal AA 800-73049-2009 STOCKHOLMS LÄN 2009-10-02. Samverkansavtal för utveckling av Polismyndigheten i Stockholms län POLISMYNDIGHETEN I Avtal AA 800-73049-2009 STOCKHOLMS LÄN 2009-10-02 Parter: Polismyndigheten i Stockholms län OFR/P OFR/S Jusek SEKO Samverkansavtal för utveckling av Polismyndigheten i Stockholms län

Läs mer

Psykisk hälsa hos äldre. Och ohälsa

Psykisk hälsa hos äldre. Och ohälsa Psykisk hälsa hos äldre Och ohälsa Vilka är det vi möter? Äldre Psykisk ohälsa Två ingångar i området Äldre personer som utvecklar psykisk ohälsa En person med psykisk ohälsa som blir äldre Lite siffror

Läs mer

Bilaga 2. Uppdraget fas 2

Bilaga 2. Uppdraget fas 2 Sid 1 (8) Dnr Bilaga 2 Hemställan om redovisning av resurser avseende expertstöd på området spridning av allvarliga smittämnen, giftiga kemikalier och radioaktiva ämnen (CBRN-området) fas 2 Regeringen

Läs mer

Polisområdeschef till Västmanland i region Mitt

Polisområdeschef till Västmanland i region Mitt Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Polisområdeschef till Västmanland i region Mitt Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående

Läs mer

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal.

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal. Tabell 1:8. Total utlåning efter län. i 1000-tal. Andel utlån av samtliga utlån (%) Utlån till verks. där reg. ej sker Fjärrlån Inlånade Utlånade Riket 69 892 58 462 11 430 83,6 16,4 3 394 419 384 Skåne

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

På slak lina. Stefan Fölster. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010

På slak lina. Stefan Fölster. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010 På slak lina Stefan Fölster Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010 Bra återhämtning i Sverige 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 Konsumtion 0,3 2,8 1,8 2,2 Investeringar -16,0 5,0 7,0

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västmanlands län

Företagsamheten 2014 Västmanlands län Företagsamheten 2014 Västmanlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västmanlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västmanlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga...

Läs mer

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten?

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten? Anvisning till blanketten Åtagande för utvald miljö miljöersättning för naturfrämjande insatser på åkermark Ingår i landsbygdsprogrammet 1. På länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se kan du läsa

Läs mer

1.3 Utgångspunkter och principer för detaljorganisationen (sid 9-11)

1.3 Utgångspunkter och principer för detaljorganisationen (sid 9-11) Utdrag från den särskilde utredarens beslut om huvuddragen i den nya polismyndighetens detaljorganisation 2014-05-15 1.3 Utgångspunkter och principer för detaljorganisationen (sid 9-11) Närmare medborgarna

Läs mer

PRESSINFORMATION. En jämförelse länen emellan visar signifikanta skillnader (över-, underrepresentationer) för följande län och drömmar:

PRESSINFORMATION. En jämförelse länen emellan visar signifikanta skillnader (över-, underrepresentationer) för följande län och drömmar: PRESSINFORMATION Bilaga 1 Visby, 22 november Drömbarometern Svenska folkets livsdrömmar - per län Utmärkande skillnader mellan Sveriges län Svenska folkets livsdrömmar skiljer sig mellan länen. Topplistorna

Läs mer

Budgetpropositionen för 2012

Budgetpropositionen för 2012 Budgetpropositionen för 2012 Budgetpropositionen för 2012 - förslagen på socialförsäkringsområdet Anna Pettersson Westerberg Innehåll Översynen av sjukförsäkringsreformen Förtroendet för socialförsäkringen

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

FAS 05. Lokalt kollektivavtal. Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan. Munkedals kommun. Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5

FAS 05. Lokalt kollektivavtal. Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan. Munkedals kommun. Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5 FAS 05 Lokalt kollektivavtal Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan Munkedals kommun Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5 Sida 2 av 9 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. Gemensamma åtaganden

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Riksarkivet och landsarkiven; SFS 2007:1179 Utkom från trycket den 10 december 2007 utfärdad den 22 november 2007. Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

Företagsamheten 2014 Hallands län

Företagsamheten 2014 Hallands län Företagsamheten 2014 s län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014?

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? S12262 14-03 Inledning I denna rapport har vi brutit ned resultatet från Folksams rapport Vad blev det pension 2014? på landets län och regioner.

Läs mer

Investeringsstöd till äldrebostäder

Investeringsstöd till äldrebostäder Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

Ekobrottsmyndighetens problembeskrivning inför ändringar i polisdatalagen från den 1 januari 2015

Ekobrottsmyndighetens problembeskrivning inför ändringar i polisdatalagen från den 1 januari 2015 Bilaga 1 Datum Sida 2014-06-30 1 (8) Lena Lindgren Schelin Ert datum Dnr Chefsjurist, personuppgiftsombud EBM A-2014/0261 Ekobrottsmyndighetens problembeskrivning inför ändringar i polisdatalagen från

Läs mer

Halland stora förändringar strategier och förklaringar

Halland stora förändringar strategier och förklaringar Europeiska antibiotikadagen 18/11 2008 Halland stora förändringar strategier och förklaringar Mats Erntell och Cecilia Stålsby Lundborg 1 Gävleborg Jämtland Dalarna Västerbotten Hela Sverige Hälsa Sjukvård

Läs mer