SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden. Björkegrenska gården, kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden. Björkegrenska gården, kl 15.00 17.10"

Transkript

1 (66) Plats och tid Björkegrenska gården, kl Beslutande Bo Håkansson (m) ers. för Matts Karlsson (m) ärende 1-53 Anders Åkerberg (s) Cecilia Edman (öp) ers. för Per Mårtensson (c) Eric Tenland (öp) ordförande Rolf Hansson (s) Kjell Dahlberg (m) Jan-Erik Olsson (s) ers. för Lars-Åke Norlander (s) Egon Carlsson (sjvp) Åke Rosenqvist (fp) Matts Karlsson (m) ärende ( ) Ersättare: Siv Bildtsén (mp) Pia Steuch (kd) Bo Håkansson (m) Övriga deltagare Bengt Celander, stadsarkitekt Tore Hansson, byggnadsinspektör Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Organ Åke Rosenqvist Stadsarkitektkontorets expedition tisdagen den 2 maj 2006 kl Sekreterare Ordförande Justerande Tore Hansson Eric Tenland Åke Rosenqvist ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Paragrafer Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslags nedtagande Stadsarkitektkontoret Mai-Lith Larsson

2 Fastställelse av dagordning Föredragningslistan godkännes efter följande justeringar. Utgår Ärende 5. Detaljplan för Rörum 24:9, Simrishamns kommun, Skåne län. Ärende 8. Detaljplan för Simrishamn 2:1 och 2:9, Simrishamns kommun, Skåne län. Ärende 15. Skrivelse från Nils Ola Eriksson m.fl. angående överklagande av planmedgivande för Sandby 10:8. Ärende 21. Rörum 1:10, nybyggnad av tre enbostadshus, förhandsbesked. Ärende 25. Raskarum 4:29, nybyggnad av bostadshus, förhandsbesked. Ärende 31. Rörum 24:12, nybyggnad av enbostadshus/garage, carport/förråd. Ärende 33. Sandby 26:34, nybyggnad av enbostadshus och carport/förråd. Ärende 47. Länsstyrelsens beslut angående Simrishamn 2:3, tillbyggnad av villavagn. Ärende 48. Länsstyrelsens beslut angående Grevlunda 20:32, nybyggnad av bostadshus, förhandsbesked. Ärende 49. Länsstyrelsens remiss angående Simrishamn, Väderkvarnen 2, nybyggnad av flerbostadshus och förråd. Ärende 50. Länsstyrelsens remiss angående Brantevik 22:25, restaurang och försäljning av konst och presenter. Ärende 51. Länsstyrelsens remiss angående Gladsax 18:28, nybyggnad av enbostadshus, förhandsbesked. Tillkommer 188 Brantevik 36:108, länsstyrelsens beslut. 189 Detaljplan för Sandby 24:10 m.fl. Simrishamns kommun, Skåne län. 190 Allmänhetens bemötande.

3 Dnr Detaljplan för Simrishamn, Lasarettet 1, Simrishamns kommun, Skåne län Stadsarkitekten redovisar pågående planarbete. Samrådshandlingar skall föreligga vid byggnadsnämndens sammanträde den 22 maj Stadsarkitekten redovisar pågående planarbete utifrån arkitekt Claes B Perssons förslag till bebyggelse inom fastigheten Lasarettet 1. s beslut , 442. Förslag till bebyggelse inom Lasarettet 1, daterat s beslut s beslut , 8. s beslut , 52. s beslut , 101. Kommunstyrelsens arbetsutskott

4 Dnr Detaljplan för Hoby 18:58 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för Hoby 18:58 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län antages. Detaljplan för Hoby 18:58 i Kyhl har varit föremål för samråd under tiden 30 januari 6 mars Stadsarkitekten har upprättat särskilt utlåtande daterat 18 april Detaljplan för Hoby 18:58 i Kyhl daterat , rev s beslut , 171. s beslut , 5. s beslut , 102. Kommunens anslagstavla Länsstyrelsen Stadsarkitektkontoret E.on Elnät Sverige AB Söderberg & Ask Arkitektkontor Per-Eric Persson Vägverket Hur man överklagar Om du är missnöjd med byggnadsnämndens beslut kan Ni överklaga till länsstyrelsen. Skrivelsen med överklagandet skickas till, SIMRISHAMN senast 21 dagar efter det att beslutet anslagits på kommunens anslagstavla. forts.

5 forts. sänder överklagandet vidare till länsstyrelsen för prövning, såvida byggnadsnämnden inte själv ändrar beslutet på det sätt Ni begärt. I skrivelsen bör Ni ange varför Ni anser att beslutet är fel och vilken ändring Ni vill ha. Ange också eventuell fastighetsbeteckning samt beslutets diarienummer.

6 Dnr Detaljplan för Mellby 6:68 m.fl. i Södra Mellby, Simrishamns kommun, Skåne län Planärendet återremitteras till stadsarkitektkontoret för utredning beträffande ledningsrätt för Telia-Sonera. Detaljplan för Mellby 6:68 m.fl. har varit utställd under tiden 19 april 17 maj Stadsarkitekten har upprättat särskilt utlåtande daterat 13 juni Detaljplan för Mellby 6:68 m.fl. daterat , rev s beslut , 297. Stadsarkitektkontoret Mats Uppvik

7 Dnr Detaljplan för del av Baskemölla 87:1, Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för del av Baskemölla 87:1, Simrishamns kommun, Skåne län godkännes för utställning. Detaljplan för del av Baskemölla 87:1, har varit föremål för samråd under tiden 28 juni augusti Detaljplanen har efter samrådsskedet omarbetats. Detaljplan för del av Baskemölla 87:1 daterat s beslut , 224. s beslut , 176. Stadsarkitektkontoret SWECO/FFNS Arkitekter AB

8 Dnr Detaljplan för del av Borrby 5:33 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för del av Borrby 5:33 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län återremitteras till stadsarkitektkontoret för revidering och komplettering enligt särskilt utlåtande. Detaljplan för del av Borrby 5:33 i Kyhl, daterat har varit utställt under tiden 6 februari 23 mars Stadsarkitektkontoret har upprättat särskilt utlåtande daterat Skrivelse från Elisabet Bernstein daterat s beslut , 358. s beslut , 4. Elisabet Bernstein Björn Ask

9 Dnr Detaljplan för del av Simrishamn 3:1, Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för del av Simrishamn 3:1, Simrishamns kommun, Skåne län antages. Detaljplan för del av Simrishamn 3:1 har varit föremål för samråd under tiden 6 februari 13 mars Stadsarkitekten har upprättat särskilt utlåtande daterat 14 april Detaljplan för del av Simrishamn 3:1, daterat , rev Skrivelse från tekniska kontoret, daterat s beslut , 493. s beslut , 3. Kommunens anslagstavla Länsstyrelsen Stadsarkitektkontoret Tekniska kontoret Hur man överklagar Om du är missnöjd med byggnadsnämndens beslut kan Ni överklaga till länsstyrelsen. Skrivelsen med överklagandet skickas till, SIMRISHAMN senast 21 dagar efter det att beslutet anslagits på kommunens anslagstavla. sänder överklagandet vidare till länsstyrelsen för prövning, såvida byggnadsnämnden inte själv ändrar beslutet på det sätt Ni begärt. I skrivelsen bör Ni ange varför Ni anser att beslutet är fel och vilken ändring Ni vill ha. Ange också eventuell fastighetsbeteckning samt beslutets diarienummer.

10 Dnr Skrivelse från Stefan Jönsson angående planmedgivande för fastigheten Sandby 21:24 Upprättande av detaljplan för Sandby 21:24 medges. Planläggning bekostas av fastighetsägaren. Planavtal skall upprättas. Skrivelse från Stefan Jönsson daterat Planförhållanden redovisas. s beslut , 179. Redovisning av planförhållanden. Stefan Jönsson

11 Dnr Skrivelse från Tekniska kontoret angående begäran om planmedgivande för fastigheterna Borrby 58:3 och 58:5 Stadsarkitektkontoret får i uppdrag att närmare studera olika alternativ för en utökning av camping vid Borrby strand, samt att redovisa beräknad kostnad för utredningen. Beslut från kommunstyrelsen daterat , 64. Tekniska kontorets skrivelse daterat s beslut , 447. Kommunstyrelsens beslut , 64. Tekniska kontoret

12 Dnr Skrivelse från Britta Dahlquist/ArkitektBolaget Dahlquist- Larsson angående planmedgivande för del av Viks Fiskeläge 71:1 Upprättande av detaljplan för del av Viks Fiskeläge 71:1 medges. Planläggning bekostas av fastighetsägaren. Planavtal skall upprättas. Skrivelse från Britta Dahlquist/ArkitektBolaget Dahlquist-Larsson daterad Britta Dahlquist/ArkitektBolaget Dahlquist-Larsson

13 Dnr Skrivelse från Kerstin Barup angående planmedgivande för fastigheten Skansen 5 i Simrishamn Ändring av detaljplan för Skansen 5 medges. Planändring bekostas av fastighetsägaren. Planavtal skall upprättas. Skrivelse från Kerstin Barup daterat registrerad på stadsarkitektkontoret Kerstin Barup

14 Dnr Skrivelse från Susanne Larsson-Gonzalez angående planmedgivande för Hjälmaröd 3:25 Med hänvisning till gällande riksintresse, angränsande camping, närheten till riksväg 9 och till att föreslagen exploatering inte överenskommer med intentionerna i översiktsplaner beslutar byggnadsnämnden att inte medge plananläggning för bostadsändamål. Fastigheten ligger utanför detaljplan och i område som är riksintresse för turism och rörligt friluftsliv. Angränsande fastighet är planlagd för campingändamål. Inlämnad förfrågan gäller möjligheten till planläggning för framtida exploatering för bostadsbebyggelse. Plan- och bygglagen 2 kap markområde skall användas för det ändamål för vilket området är mest lämpligt med hänsyn till beskaffenhet läge samt föreliggande behov. Översiktsplan för Simrishamns kommun. Susanne Larsson-Gonzalez Hur man överklagar Om du är missnöjd med byggnadsnämndens beslut kan Du överklaga till länsrätten. Överklagandet skall ha kommit in till länsrätten inom 3 veckor räknat från den dag då det justerade protokollet anslagits på kommunens anslagstavla ( ). Om byggnadsnämnden inte ändrar beslutet enligt Dina önskemål skickas ärendet automatiskt vidare till länsrätten för prövning. Adress: Länsrätten i Skåne län, Box 4522, MALMÖ.

15 Dnr Skrivelse från Göran och Gunnar Sandberg angående planmedgivande för fastigheterna Rörum 63:1 och 72:8 Upprättande av detaljplan för delar av Rörum 63:1 och 72:8 medges. Planläggning bekostas av fastighetsägarna. Planavtal skall upprättas. Skrivelse från Göran och Gunnar Sandberg daterat Göran och Gunnar Sandberg

16 Dnr Skrivelse från Henry Wickström angående avstyckning från Hoby 17:35 samt fastighetsreglering berörande Hoby 17:25 och 17:35 Stadsarkitektens information om innehållet i skrivelsen föranleder inget beslut i ärendet. Skrivelsen från Henry Wickström har överlämnats till byggnadsnämnden för kännedom. Henry Wickström

17 Dnr Skrivelse från Sven-Erik Sandemark angående avstyckning av tomter på fastigheten Sandby 4:12 Frågan om avstyckning kan inte behandlas som förhandsbesked. Ärendet återremitteras till stadsarkitektkontoret för ytterligare utredning. Begäran om avstyckning och exploatering för fritidshus på fastigheten Sandby 4:12. Omarbetat förslag till avstyckning inkom 10 april s beslut , 497. Kommunstyrelsens arbetsutskott , 8. Kommunstyrelsen , 63. Sven-Erik Sandemark Stadsarkitektkontoret

18 Dnr Lantmäterimyndighetens remiss angående avstyckning från Munkarynga 2:1 Föreslagen avstyckning tillstyrkes. Avsikten med avstyckningen är att området skall ingå i det planerade naturreservatet i Gyllebo. Fastighetsbildningslag 3 kap Plan- och bygglagen 2 kap 1. Lantmäteriet

19 Dnr Fastighetsreglering berörande Sankt Olof 4:1 (7:1), s:1 och Rönnebröd 6:10 samt avstyckning från Sankt Olof 4:1 Föreslagen fastighetsreglering och avstyckning tillstyrkes. Fastighetsbildningslag 3 kap Skrivelse från Mikael Ferngård daterad Tekniska kontoret, MBK-enheten Lantmäteriet

20 Dnr Gladsax 8:10, nybyggnad av två enbostadshus, förhandsbesked anser att nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten inte kommer att medföra någon betydande olägenhet för omgivningen. Bygglov kommer därför att beviljas för lämpligt placerade och utformade bostadshus. Förhandsbeskedet gäller t.o.m Fastigheten ligger utanför detaljplan. Berörda myndigheter och grannar har haft möjlighet att lämna synpunkter i ärendet. Skriftligt yttrande har kommit från Länsstyrelsen, Vägverket, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, tekniska förvaltningen och Christina Hedlund. Sökanden har i skrivelse daterat kommenterat lämnade synpunkter. Plan- och bygglagen 8 kap. 34, 2 kap. 1 o 3. Avgift Förhandsbesked 35 x 4 x 14 = 1.960:- Laholm Teknik AB Christina Hedlund Hur man överklagar Om du är missnöjd med byggnadsnämndens beslut kan Du överklaga till länsstyrelsen. forts.

21 forts. Skrivelsen med överklagandet skickas till byggnadsnämnden senast 21 dagar efter det att Du fått beslutet. I skrivelsen skall Du redovisa varför Du tycker att beslutet är fel och hur det skall ändras. Ange alltid fastighetsbeteckningar och diarienummer i brevet. Om byggnadsnämnden inte ändrar beslutet enligt Dina önskemål skickas ärendet automatiskt vidare till länsstyrelsen för prövning. Adress: Simrishamns kommun,, SIMRISHAMN

22 Dnr Grevlunda 5:25, nybyggnad av bostadshus, förhandsbesked anser att nybyggnad av bostadshus på fastigheten inte kommer att medföra någon betydande olägenhet för omgivningen. Bygglov kommer därför att beviljas för ett lämpligt placerat och utformat bostadshus. Förhandsbesked gäller t.o.m Fastigheten ligger utanför detaljplan. För området gäller förordnande enligt Miljöbalken strandskydd. Länsstyrelsens tillstånd erfordras. Berörda myndigheter och grannar har haft möjlighet att lämna synpunkter i ärendet. Skriftligt yttrande har kommit från Försvarsmakten, Länsstyrelsen, Vägverket, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen och tekniska förvaltningen. Plan- och bygglagen 8 kap. 34, 2 kap. 1 o 3. Avgift Förhandsbesked 35 x 4 x 14 = 1.960:- Bea Holm

23 Dnr Gladsax 27:15, 27:16 och 27:17, uppförande av ett bostadshus, förhandsbesked Som förhandsbesked beslutar byggnadsnämnden meddela att bygglov kommer att beviljas för ett lämpligt placerat och utformat bostadshus. Vid placeringen skall rekommenderade säkerhetsavstånd till angränsande hästhållning beaktas. Förhandsbeskedet gäller t.o.m Fastigheten ligger utanför detaljplan och i område som omfattas av fördjupad översiktsplan för Vik. Länsstyrelsen har upphävt byggnadsnämndens tidigare beslut om negativt förhandsbesked och återvisat ärendet för ny behandling. Berörda myndigheter och grannar har haft möjlighet att lämna synpunkter i ärendet vid tidigare behandling av ärendet. s beslut , 291 (negativt förhandsbesked) s beslut , 429. Länsstyrelsens beslut Jured, Juridik & Redovisningsbyrån Österlens Golfklubb Häradsvägens Vägsamfällighet forts.

24 forts. Hur man överklagar Om du är missnöjd med byggnadsnämndens beslut kan Du överklaga till länsstyrelsen. Skrivelsen med överklagandet skickas till byggnadsnämnden senast 21 dagar efter det att Du fått beslutet. I skrivelsen skall Du redovisa varför Du tycker att beslutet är fel och hur det skall ändras. Ange alltid fastighetsbeteckningar och diarienummer i brevet. Om byggnadsnämnden inte ändrar beslutet enligt Dina önskemål skickas ärendet automatiskt vidare till länsstyrelsen för prövning. Adress: Simrishamns kommun,, SIMRISHAMN

25 Dnr Hoby 16:3 nybyggnad av ett till tre enbostadshus, förhandsbesked anser att nybyggnad av ett bostadshus på den södra delen av fastigheten inte kommer att medföra någon betydande olägenhet för omgivningen. Bygglov kommer därför att beviljas för ett lämpligt placerat och utformat bostadshus. Förhandsbesked gäller t.o.m Fastigheten ligger utanför detaljplan. För området gäller förordnande enligt Miljöbalken turism- och rörligt friluftsliv samt kustzon. Övriga förhållanden i området redovisas i stadsarkitektens tjänsteyttrande. Länsstyrelsens tillstånd erfordras. Berörda myndigheter och grannar har haft möjlighet att lämna synpunkter i ärendet. Skriftligt yttrande har kommit från Länsstyrelsen, tekniska förvaltningen, Vägverket, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, Borrby Östra Hoby församling, Rudolf Lundberg, Bertil Blank, Birgitta och Filip von Friesendorff, Monica Brändström och Ingemar Stenberg. Stadsarkitektens tjänsteyttrande daterat Plan- och bygglagen 8 kap. 34. Avgift Förhandsbesked 35 x 4 x 14 = 1.960:- forts.

26 forts. Per Mårtensson Borrby Östra Hoby församling Rudolf Lundberg Bertil Blank Birgitta och Filip von Friesendorff Monica Brändström och Ingemar Stenberg. Hur man överklagar Om du är missnöjd med byggnadsnämndens beslut kan Du överklaga till länsstyrelsen. Skrivelsen med överklagandet skickas till byggnadsnämnden senast 21 dagar efter det att Du fått beslutet. I skrivelsen skall Du redovisa varför Du tycker att beslutet är fel och hur det skall ändras. Ange alltid fastighetsbeteckningar och diarienummer i brevet. Om byggnadsnämnden inte ändrar beslutet enligt Dina önskemål skickas ärendet automatiskt vidare till länsstyrelsen för prövning. Adress: Simrishamns kommun,, SIMRISHAMN

27 Dnr Rörum 25:4, nybyggnad av ett enbostadshus, förhandsbesked Med hänvisning till de motiv som redovisas i stadsarkitektens tjänsteyttrande beslutar byggnadsnämnden som förhandsbesked meddela att bygglov inte kommer att beviljas för nybyggnad av bostadshus på fastigheten. Fastigheten ligger utanför detaljplan. De förutsättningar som gäller i området redovisas i stadsarkitektens tjänsteyttrande. Berörda myndigheter och grannar har haft möjlighet att lämna synpunkter i ärendet. Skriftligt yttrande har kommit från Länsstyrelsen, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, tekniska förvaltningen, Irene Persson, Frithiof Johansson. Stadsarkitektens tjänsteyttrande daterat Plan- och bygglagen 8 kap. 34. Avgift Förhandsbesked 35 x 4 x 14 = 1.960:- Kerstin Sundström Irene Persson Frithiof Johansson forts.

28 forts. Hur man överklagar Om du är missnöjd med byggnadsnämndens beslut kan Du överklaga till länsstyrelsen. Skrivelsen med överklagandet skickas till byggnadsnämnden senast 21 dagar efter det att Du fått beslutet. I skrivelsen skall Du redovisa varför Du tycker att beslutet är fel och hur det skall ändras. Ange alltid fastighetsbeteckningar och diarienummer i brevet. Om byggnadsnämnden inte ändrar beslutet enligt Dina önskemål skickas ärendet automatiskt vidare till länsstyrelsen för prövning. Adress: Simrishamns kommun,, SIMRISHAMN

29 Dnr Gislöv 10:3, nybyggnad av enbostadshus och garage/ förråd/kontor Byggnadens utformning och placering har på ett godtagbart sätt anpassats till förhållandena på platsen. Bygglov beviljas. Bygganmälan skall lämnas in till byggnadsnämnden senast 3 veckor innan arbetet påbörjas. Bygglovet upphör att gälla om arbetet inte påbörja inom 2 år och avslutas inom 5 år från beslutsdatum. Sökanden görs uppmärksam på det nya konsumentskydd som gäller vid småhusbyggande mm fr.o.m. 1/ se bifogad informationsbroschyr. Fastigheten ligger utanför detaljplan. För området gäller förordnande enligt Miljöbalken landskapsbildsskydd. Länsstyrelsens tillstånd erfordras. Berörda myndigheter och grannar har haft möjlighet att lämna synpunkter i ärendet. Skriftligt yttrande har kommit från Ingvar Mårtensson, Anita Grosshög och Leif Svensson. Plan- och bygglagen 8 kap. 12. Avgift Bygglov 35 x 17 x 17 = :- Bygganmälan 35 x 17 x 10 = 5.950:- forts.

30 forts. Fam. Orring genom Bjartmar & Hylta Ark. Ingvar Mårtensson Anita Grosshög Leif Svensson Hur man överklagar Om du är missnöjd med byggnadsnämndens beslut kan Du överklaga till länsstyrelsen. Skrivelsen med överklagandet skickas till byggnadsnämnden senast 21 dagar efter det att Du fått beslutet. I skrivelsen skall Du redovisa varför Du tycker att beslutet är fel och hur det skall ändras. Ange alltid fastighetsbeteckningar och diarienummer i brevet. Om byggnadsnämnden inte ändrar beslutet enligt Dina önskemål skickas ärendet automatiskt vidare till länsstyrelsen för prövning. Adress: Simrishamns kommun,, SIMRISHAMN

31 Dnr Del av Gislöv 17:198, nybyggnad av kontor, plank Föreslagen nybyggnad av kontor och plank har på ett godtagbart sätt anpassats till förhållandena på platsen. Bygglov beviljas. Bygganmälan skall lämnas in till byggnadsnämnden senast 3 veckor innan arbetet påbörjas. Bygglovet upphör att gälla om arbetet inte påbörjas inom 2 år och avslutas inom 5 år från beslutsdatum. Fastigheten ligger utanför detaljplan. Berörda myndigheter och grannar har haft möjlighet att lämna synpunkter i ärendet. Skriftligt yttrande har kommit från Kjell Nilsson, Lars Håkansson och tekniska förvaltningen. Plan- och bygglagen 8 kap 12. Avgift Bygglov 35 x 12 x 17 = 7.140:- Bygganmälan 35 x 12 x 10 = 4.200:- Fridas Grafiska, Kia Hantverkare Kjell Nilsson Lars Håkansson forts.

32 forts Hur man överklagar Om du är missnöjd med byggnadsnämndens beslut kan Du överklaga till länsstyrelsen. Skrivelsen med överklagandet skickas till byggnadsnämnden senast 21 dagar efter det att Du fått beslutet. I skrivelsen skall Du redovisa varför Du tycker att beslutet är fel och hur det skall ändras. Ange alltid fastighetsbeteckningar och diarienummer i brevet. Om byggnadsnämnden inte ändrar beslutet enligt Dina önskemål skickas ärendet automatiskt vidare till länsstyrelsen för prövning. Adress: Simrishamns kommun,, SIMRISHAMN

33 Dnr Kvarnby 15:129, nybyggnad av ateljé/förråd och bod Undantag från bestämmelserna i Plan- och bygglagen 8 kap mindre avvikelse från detaljplan medges. Bygglov beviljas. Bygganmälan skall lämnas in till byggnadsnämnden senast 3 veckor innan arbetet påbörjas. Bygglov upphör att gälla om arbetet inte påbörjas inom 2 år och avsluta inom 5 år från beslutsdatum. Fastigheten ligger inom detaljplan. Redovisat förslag avviker från bestämmelser i detaljplan beträffande placering på mark för bostadshus, tillåten byggnadshöjd - max 3,5 m, taklutning o. Berörda myndigheter och grannar har haft möjlighet att lämna synpunkter i ärendet. Skriftligt yttrande har kommit från tekniska förvaltningen och Ronnie Jakobsson. Plan- och bygglagen 8 kap. 11. Avgift Bygglov 35 x 4 x 17 = 2.380:- Bygganmälan 35 x 4 x 10 = 1.400:- Thérése Reuterswärd

34 Dnr Rörum 24:16, nybyggnad av fritidshus och gäststuga Undantag från bestämmelserna i Plan- och bygglagen 8 kap mindre avvikelse från detaljplan medges. Bygglov beviljas. Bygglovet upphör att gälla om arbetet inte påbörjas inom 2 år och avslutas inom 5 år från beslutsdatum. Fastigheten ligger inom detaljplan. Redovisat förslag avviker från bestämmelser i detaljplan beträffande redovisat yttertaksmaterial tegelpannor. Berörda grannar har haft möjlighet att lämna synpunkter i ärendet. Plan- och bygglagen 8 kap. 11. Avgift Bygglov 35 x 7 x 17 = 4.165:- Bygganmälan 35 x 7 x 10 = 2.450:- Kerstin och Håkan Wahlfrid

35 Dnr Sandby 45:34, nybyggnad av enbostadshus, flyttning av befintligt garage Ärendet återremitteras för omarbetning. beslutar vidare att delegera åt stadsarkitekten att bevilja bygglov när förslaget har anpassats till detaljplanens bestämmelser. Fastigheten ligger inom detaljplan. Redovisat förslag avviker från bestämmelser i detaljplan beträffande tillåten byggnadsyta max 150 m 2. Plan- och bygglagen 8 kap. 11. Evert Andersson Stadsarkitektkontoret

36 Dnr Simrishamn, Näckrosen 4, tillbyggnad av enbostadshus Föreslagen tillbyggnad har på ett godtagbart sätt anpassats till förhållandena på platsen. Undantag från bestämmelserna i Plan- och bygglagen 8 kap mindre avvikelse från detaljplan medges. Bygglov beviljas. Bygganmälan skall lämnas in till byggnadsnämnden senast 3 veckor innan arbetet påbörjas. Bygglovet upphör att gälla om arbetet inte påbörjas inom 2 år och avslutas inom 5 år från beslutsdatum. Fastigheten ligger inom detaljplan. Redovisat förslag avviker från bestämmelser i detaljplan beträffande avstånd till tomtgräns -mindre än 4,5 m, tillåten byggnadsyta högst ¼ av tomtytan får bebyggas. Berörda grannar har haft möjlighet att lämna synpunkter i ärendet. Skriftligt yttrande har kommit från Lena och Göran Ivarsson och Cecilia Biörnsen. Plan- och bygglagen 8 kap. 11. Avgift Bygglov 35 x 4 x 14 = 1.960:- Bygganmälan 35 x 4 x 6 = 840:- Bengt Dahl

37 Dnr Viks Fiskeläge 4:7, ändring till galleri och bostad Undantag från bestämmelserna i Plan- och bygglagen 8 kap mindre avvikelse från detaljplan medges. Bygglov beviljas. Bygglovet upphör att gälla om arbetet inte påbörjas inom 2 år och avslutas inom 5 år från beslutsdatum. Fastigheten ligger inom detaljplan. Redovisat förslag avviker från bestämmelser i detaljplan beträffande byggnadens användning handel och hantverk. Berörda grannar har haft möjlighet att lämna synpunkter i ärendet. Skriftligt yttrande har kommit från tekniska förvaltningen, Österlens Golfklubb, Gunilla Ljungberg och Christer Palm. Plan- och bygglagen 8 kap. 11. Avgift Bygglov 35 x 10 x 14 = 4.900:- Bygganmälan 35 x 10 x 6 = 2.100:- Planavgift 35 x 10 x 10 = 3.500:- Anna Månsson Gunilla Ljungberg och Christer Palm, fk. Österlens Golfklubb, fk

38 Dnr Borrby 62:1, ändring till bostadshus Ärendet återremitteras till stadsarkitektkontoret som får i uppdrag att utreda förutsättningarna för begärd ändring med hänvisning till kommunstyrelsens beslut. Fastigheten ligger utanför detaljplan. Området ingår i fördjupad översiktsplan för Kyhl-Mälarhusen. För området gäller förordnande enligt Miljöbalken landskapsbildsskydd. Länsstyrelsens tillstånd erfordras. s beslut , 506. Kommunstyrelsens arbetsutskott , 96. Kommunstyrelsens beslut , 62. Henric Brinte Stadsarkitektkontoret

39 Dnr Borrby, Sannatoften 3, ändring till hotell Undantag från bestämmelserna i Plan- och bygglagen 8 kap mindre avvikelse från detaljplan medges. Bygglov beviljas. Bygganmälan skall lämnas in till byggnadsnämnden senast 3 veckor innan arbetet påbörjas. Bygglovet upphör att gälla om arbetet inte påbörjas inom 2 år och avslutas inom 5 år från beslutsdatum. Fastigheten ligger inom detaljplan. Redovisat förslag avviker från bestämmelser i detaljplan beträffande byggnadens användning, -bostads- och industriändamål. Berörda myndigheter och grannar har haft möjlighet att lämna synpunkter i ärendet. Skriftligt yttrande har kommit från miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, tekniska förvaltningen och Vägverket. Sökanden har i skrivelse daterat kommenterat lämnade synpunkter. Plan- och bygglagen 8 kap 11. Avgift Bygglov 35 x 26 x 12 = :- Bygganmälan 35 x 26 x 6 = 5.460:- Lars Degen

40 Dnr Brantevik 36:32, varvsbyggnad förlängning av tillfälligt bygglov Undantag från bestämmelserna i Plan- och bygglagen 8 kap mindre avvikelse från detaljplan medges. Tidsbegränsat bygglov beviljas t.o.m Fastigheten ligger inom detaljplan. Ansökan avviker från bestämmelser i detaljplan beträffande byggnadens placering på mark som inte får bebyggas. Berörda myndigheter och grannar har haft möjlighet att lämna synpunkter i ärendet. Skriftligt yttrande har kommit från tekniska förvaltningen, Johan och Kerstin Mogensen, Kerstin och Kay Renmarker och Anders Bjelle. Sökanden har i skrivelse daterat kommenterat lämnade synpunkter. s beslut , 94. Plan- och bygglagen 8 kap. 11. Avgift Bygglov 35 x 2 x 14 = 980:- Bygganmälan 35 x 2 x 6 = 420:- Föreningen Jakten Johan och Kerstin Mogensen Kerstin och Kay Renmarker Anders Bjelle

41 forts. Hur man överklagar Om du är missnöjd med byggnadsnämndens beslut kan Du överklaga till länsstyrelsen. Skrivelsen med överklagandet skickas till byggnadsnämnden senast 21 dagar efter det att Du fått beslutet. I skrivelsen skall Du redovisa varför Du tycker att beslutet är fel och hur det skall ändras. Ange alltid fastighetsbeteckningar och diarienummer i brevet. Om byggnadsnämnden inte ändrar beslutet enligt Dina önskemål skickas ärendet automatiskt vidare till länsstyrelsen för prövning. Adress: Simrishamns kommun,, SIMRISHAMN

42 Dnr Mellby 91:17, ombyggnad av galleri, handel, takkupa Ansökan om bygglov avslås med hänvisning till att förslaget avviker från kommunens riktlinjer för uppförande av takkupor, takfönster m.m. Fastigheten ligger inom detaljplan. Redovisat förslag avviker från kommunens anvisningar och riktlinjer för uppförande av takkupor m.m. s beslut , 30 (återremiss för omarbetning). Riktlinjer och anvisningar för uppförande av takkupor mm inom kustsamhällena i Simrishamns kommun. Plan- och bygglagen 8 kap. 11. Avgift Avslag 35 x 3 x 10 = 1.050:- Inga och Thorvald Christensen Hur man överklagar Om du är missnöjd med byggnadsnämndens beslut kan Du överklaga till länsstyrelsen. Skrivelsen med överklagandet skickas till byggnadsnämnden senast 21 dagar efter det att Du fått beslutet. I skrivelsen skall Du redovisa varför Du tycker att beslutet är fel och hur det skall ändras. Ange alltid fastighetsbeteckningar och diarienummer i brevet. Om byggnadsnämnden inte ändrar beslutet enligt Dina önskemål skickas ärendet automatiskt vidare till länsstyrelsen för prövning. Adress: Simrishamns kommun,, SIMRISHAMN

43 Dnr Simrishamn, Lejonet 6, ändring till lägenheter och uthyrningsrum Ansökan om bygglov avslås med hänvisning till att föreslagen ändring avviker från detaljplanens bestämmelser och kommunens riktlinjer för uppförande av takkupor, takfönster m.m. Fastigheten ligger inom detaljplan. Redovisat förslag avviker från bestämmelser i detaljplan. Stadsarkitekten har i sitt tjänsteyttrande gjort en sammanställning av de förutsättningar som gäller för fastigheten. Stadsarkitektens tjänsteyttrande daterad Plan- och bygglagen 8 kap. 11. Riktlinjer och anvisningar för uppförande av takkupor mm inom kustsamhällena i Simrishamns kommun. Avgift Avslag 35 x 3 x 10 = 1.050:- Seyhan Tügel Hur man överklagar Om du är missnöjd med byggnadsnämndens beslut kan Du överklaga till länsstyrelsen. Skrivelsen med överklagandet skickas till byggnadsnämnden senast 21 dagar efter det att Du fått beslutet. I skrivelsen skall Du redovisa varför Du tycker att beslutet är fel och hur det skall ändras. Ange alltid fastighetsbeteckningar och diarienummer i brevet. Om byggnadsnämnden inte ändrar beslutet enligt Dina önskemål skickas ärendet automatiskt vidare till länsstyrelsen för prövning. Adress: Simrishamns kommun,, SIMRISHAMN

OBS! Samtliga handlingar till ärendena finns på Stadsarkitektkontoret.

OBS! Samtliga handlingar till ärendena finns på Stadsarkitektkontoret. KALLELSE www.simrishamn.se Stadsarkitektkontoret 1 (6) SAMMANTRÄDE: Byggnadsnämnden Tid och plats: Onsdagen den 8 november 2006, kl. 16.00 Björkegrenska gården KALLADE Ledamöter: Matts Karlsson (m) Anders

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden. Björkegrenska gården, kl 15.00 17.10

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden. Björkegrenska gården, kl 15.00 17.10 2006-12-12 1(29) Plats och tid Björkegrenska gården, kl 15.00 17.10 Beslutande Bo Håkansson (m) tjänstgör för Matts Karlsson (m) Anders Åkerberg (s) ordförande Per Mårtensson (c) kl. 15.00-16.20 t.o.m.

Läs mer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 1 (26) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2460-2484 Sekreterare Ordförande

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

Byggnadsnämnden den 21 augusti 2006.

Byggnadsnämnden den 21 augusti 2006. Byggnadsnämnden den 21 augusti 2006. 1. a) val av justeringsman b) tid och plats för justering c) fastställelse av dagordning PLANÄRENDEN 2. Detaljplan för Simrishamn, Lasarettet 1 m.fl, Simrishamns kommun,

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Stadsarkitekten

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Stadsarkitekten 2006-05-31 1 (25) Plats och tid Beslutande Stadsarkitektkontoret Bengt Celander, Stadsarkitekt Ersättare: Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer

Läs mer

Sida (11) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (11) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2010-11-19 1 (11) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2433-2441

Läs mer

Sida (15) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida (15) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 2008-10-15 1 (15) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2405-2417 Sekreterare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-07-13 1 (21) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Organ Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Stadsarkitekten

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Stadsarkitekten 2006-05-08 1 (16) Plats och tid Beslutande Stadsarkitektkontoret Bengt Celander, Stadsarkitekt Ersättare: Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer

Läs mer

Sida (22) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida (22) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 2007-10-22 1 (22) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2445-2464 Sekreterare

Läs mer

Sida (15) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Underskrifter Paragrafer

Sida (15) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Underskrifter Paragrafer 2010-03-05 1 (15) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2094-2106 Sekreterare

Läs mer

Sida (14) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida (14) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 2009-01-19 1 (14) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2009-2020 Sekreterare

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden. Björkegrenska gården, kl

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden. Björkegrenska gården, kl 2006-11-08 1(46) Plats och tid Björkegrenska gården, kl 16.00 17.10 Beslutande Matts Karlsson (m) Anders Åkerberg (s), ej 507 Per Mårtensson (c) Eric Tenland (öp) ordförande Rolf Hansson (s), ej 507 Kjell

Läs mer

Sida (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Underskrifter Paragrafer

Sida (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Underskrifter Paragrafer 2010-06-30 1 (8) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2267-2272 Sekreterare Ordförande

Läs mer

Sida (27) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida (27) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 2009-02-06 1 (27) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2030-2053 Sekreterare

Läs mer

Sida (10) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (10) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2010-12-20 1 (10) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2472-2480

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden. Björkegrenska gården, kl

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden. Björkegrenska gården, kl 2006-06-19 1 (63) Plats och tid Björkegrenska gården, kl 16.00 17.40 Beslutande Bo Håkansson (m) ers. för Matts Karlsson (m) Erik Persson (s) ers. för Anders Åkerberg (s) Per Mårtensson (c) Eric Tenland

Läs mer

Sida (19) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida (19) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 2008-08-25 1 (19) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2333-2349 Sekreterare

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2006-03-20 1(45) Plats och tid Beslutande Björkegrenska gården, info. av informatör Marie Carlberg 16.00-16.15, sammanträde kl 16.15 18.10 Bo Håkansson (m) ers. för Matts Karlsson (m) Anders Åkerberg (s)

Läs mer

Sida (12) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Underskrifter Paragrafer

Sida (12) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Underskrifter Paragrafer 2009-09-11 1 (12) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2327-2337 Sekreterare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2183-2189 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Sida (11) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida (11) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 2011-03-30 1 (11) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2070-2079 Sekreterare

Läs mer

Sida 2011-04-13 1 (12) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2011-04-13 1 (12) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 2011-04-13 1 (12) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2089-2099 Sekreterare

Läs mer

Sida (27) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida (27) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 2008-05-13 1 (27) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2191-2216 Sekreterare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-20 1 (23) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Organ Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2160-2166

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2055-2058 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-09-28 1 (23) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Karl- ommun- Sekreterare Ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2249-2254 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2043-2054 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2024-2033 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Sida (23) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (23) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-02 1 (23) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2024-2034

Läs mer

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl 10.45 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid 00:00 Underskrifter Paragrafer 2001-2008 Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2117-2123 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2013-2015 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2041-2047 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2198-2203 Sekreterare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2189-2197 Sekreterare

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Sida (19) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (19) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-06-01 1 (19) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2154-2164

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden. Björkegrenska gården, kl

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden. Björkegrenska gården, kl 2006-10-16 1(76) Plats och tid Björkegrenska gården, kl 16.00 17.40 Beslutande Matts Karlsson (m) Anders Åkerberg (s) Per Mårtensson (c) Eric Tenland (öp) ordförande Rolf Hansson (s) Kjell Dahlberg (m)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2291-2300 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2029-2035 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v) kl 10-10.15

Tommy Eriksson (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v) kl 10-10.15 Byggnadsnämnden 2010-06-08 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.15 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Per-Anders Maxstad 2:e vice

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Anna Eliasson tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer Sekreterare Carina Viberg Ordförande

Läs mer

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2178-2183 Sekreterare

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81 BYGGNADSNÄMNDEN 2010-11-09 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 14.00 15.25 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Katarina Rosenlund-Svensson

Läs mer

Sida 2011-02-02 1 (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2011-02-02 1 (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 2011-02-02 1 (8) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2015-2021 Sekreterare

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2104-2109 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Sida 2007-07-26 1 (27) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva-Maria Persson, samhällsbyggnadschef. Underskrifter Paragrafer

Sida 2007-07-26 1 (27) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva-Maria Persson, samhällsbyggnadschef. Underskrifter Paragrafer 2007-07-26 1 (27) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva-Maria Persson, samhällsbyggnadschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2279-2303

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden. Björkegrenska gården, kl 16.00 18.15

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden. Björkegrenska gården, kl 16.00 18.15 2006-08-21 1 (65) Plats och tid Björkegrenska gården, kl 16.00 18.15 Beslutande Matts Karlsson (m) Anders Åkerberg (s) Per Mårtensson (c) Eric Tenland (öp) ordförande Rolf Hansson (s) Kjell Dahlberg (m)

Läs mer

Sida 2008-02-15 1 (16) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2008-02-15 1 (16) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 2008-02-15 1 (16) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2042-2055 Sekreterare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2036-2040 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Sida (21) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida (21) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 2008-02-05 1 (21) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2022-2041 Sekreterare

Läs mer

Sida 2007-12-18 1 (30) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2007-12-18 1 (30) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 2007-12-18 1 (30) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2539-2567 Sekreterare

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2223-2228 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Tommy Eriksson (s) Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v)

Tommy Eriksson (s) Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v) BYGGNADSNÄMNDEN 2010-12-14 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.50 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Per-Anders Maxstad 2:e vice

Läs mer

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS Plats och tid Beslutande Anna Eliasson l Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2294-2302 Sekreterare Carina Viberg Ordförande Anna Eliasson Justerande

Läs mer

Sida (14) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida (14) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 2008-01-24 1 (14) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2009-2021 Sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2005-12-15 1(12) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund 2005-12-15 kl 15.00 15.35 Beslutande Roland Larsson (c) ordförande Bengt Averin (s) Lennart Lindvall

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2018-2019 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2001-2010 Sekreterare Carina

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2020-2028 Sekreterare A-C Utter

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2350-2362 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Sida (27) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (27) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-05-15 1 (27) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2125-2138

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2167-2173 Sekreterare Madeleine

Läs mer

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Plats och tid Folkets Hus, D-salen kl 15.00 16.15 ande: Franz Maretta (s), ordförande Kjell Agtorp (s) Alf Carlsson (s) Bertil Persson (c) Nils Björk (kd), ersättare för

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2034-2041 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Sida (16) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (16) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-03-30 1 (16) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2082-2089

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Haffragården Kölsillre, tisdagen den 26 september 2006 OBS se nedan Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Borgsjöbyn 8:13,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2031-2036 Sekreterare Mai-Lith Larsson Ordförande Justerande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2200-2215 Sekreterare Madeleine

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00-11.10 Beslutande Övriga deltagande Birgit Åhlund (C), ordförande Jan Kerbosch (M) Anette Håkansson (FP)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2288-2291 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Karl Gustavson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen Karl Gustavson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Karl Gustavson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2152-2162 Sekreterare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2135-2144 Sekreterare A-C Utter

Läs mer

Sida (14) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida (14) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 2008-02-26 1 (14) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2056-2068 Sekreterare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2176-2182 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga kl 14.30 Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson Henrik Nilsson Bjarne Daa Åke Sjörin Ursel Brogcrantz ers för Kenth Johansson 1-2 Gert Ljunggren ers

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Gruppmöten Föredragande Samling kl 09.00 vid kommunhusets entré för besiktning av ärende nr 2. Tisdagen den 31 oktober 2006. Sammanträde

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-11-09 1 (30) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Organ Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Byggnadsnämndens sammanträdesrum, kommunhuset i Malung, tisdagen den 17 maj 2016, kl

Byggnadsnämndens sammanträdesrum, kommunhuset i Malung, tisdagen den 17 maj 2016, kl BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (7) Plats och tid Byggnadsnämndens sammanträdesrum, kommunhuset i Malung, tisdagen den 17 maj 2016, kl 08.00 10.00 Beslutande Jörgen Lind (M) ordförande Lars Gudmundsson

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-06-18 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.30 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2262-2279 Sekreterare Madeleine

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl. 15.00 16.30 BESLUTANDE LEDAMÖTER Björn Tolen (C), ordförande Kent Wallin (M), vice ordförande Eilert Karlsson (S) Maj-Britt Pihlström

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg-, trafik- och räddningsnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30-15.10 Beslutande Övriga deltagare Malin Olsson (C) tjg ers för Håkan Andersson (C) Leif Hägg (M), ordförande Emil Fennstam (SD)

Läs mer

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M)

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 09.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen 13:30 14:30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Torsten Johansson, ordförande Kent Lodesjö Ann-Charlotte Pihl-Larson Gunilla

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Bygglov- och MBK-enheten Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Bygglov- och MBK-enheten Henrik Olsson, enhetschef 2012-04-26 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Bygglov- och MBK-enheten Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45.

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Evert Johansson, s, ordförande Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg,

Läs mer

Samhällsbyggnadsutskottet

Samhällsbyggnadsutskottet 1(15) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 11.35 12.30 13.50 i Stora sammanträdesrummet. Beslutande Günter Ruchatz (M), ordförande Bength Andersson (S) Tore Andersson (-) 41-48 Anne

Läs mer