SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden. Björkegrenska gården, kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden. Björkegrenska gården, kl 15.00 17.10"

Transkript

1 (66) Plats och tid Björkegrenska gården, kl Beslutande Bo Håkansson (m) ers. för Matts Karlsson (m) ärende 1-53 Anders Åkerberg (s) Cecilia Edman (öp) ers. för Per Mårtensson (c) Eric Tenland (öp) ordförande Rolf Hansson (s) Kjell Dahlberg (m) Jan-Erik Olsson (s) ers. för Lars-Åke Norlander (s) Egon Carlsson (sjvp) Åke Rosenqvist (fp) Matts Karlsson (m) ärende ( ) Ersättare: Siv Bildtsén (mp) Pia Steuch (kd) Bo Håkansson (m) Övriga deltagare Bengt Celander, stadsarkitekt Tore Hansson, byggnadsinspektör Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Organ Åke Rosenqvist Stadsarkitektkontorets expedition tisdagen den 2 maj 2006 kl Sekreterare Ordförande Justerande Tore Hansson Eric Tenland Åke Rosenqvist ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Paragrafer Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslags nedtagande Stadsarkitektkontoret Mai-Lith Larsson

2 Fastställelse av dagordning Föredragningslistan godkännes efter följande justeringar. Utgår Ärende 5. Detaljplan för Rörum 24:9, Simrishamns kommun, Skåne län. Ärende 8. Detaljplan för Simrishamn 2:1 och 2:9, Simrishamns kommun, Skåne län. Ärende 15. Skrivelse från Nils Ola Eriksson m.fl. angående överklagande av planmedgivande för Sandby 10:8. Ärende 21. Rörum 1:10, nybyggnad av tre enbostadshus, förhandsbesked. Ärende 25. Raskarum 4:29, nybyggnad av bostadshus, förhandsbesked. Ärende 31. Rörum 24:12, nybyggnad av enbostadshus/garage, carport/förråd. Ärende 33. Sandby 26:34, nybyggnad av enbostadshus och carport/förråd. Ärende 47. Länsstyrelsens beslut angående Simrishamn 2:3, tillbyggnad av villavagn. Ärende 48. Länsstyrelsens beslut angående Grevlunda 20:32, nybyggnad av bostadshus, förhandsbesked. Ärende 49. Länsstyrelsens remiss angående Simrishamn, Väderkvarnen 2, nybyggnad av flerbostadshus och förråd. Ärende 50. Länsstyrelsens remiss angående Brantevik 22:25, restaurang och försäljning av konst och presenter. Ärende 51. Länsstyrelsens remiss angående Gladsax 18:28, nybyggnad av enbostadshus, förhandsbesked. Tillkommer 188 Brantevik 36:108, länsstyrelsens beslut. 189 Detaljplan för Sandby 24:10 m.fl. Simrishamns kommun, Skåne län. 190 Allmänhetens bemötande.

3 Dnr Detaljplan för Simrishamn, Lasarettet 1, Simrishamns kommun, Skåne län Stadsarkitekten redovisar pågående planarbete. Samrådshandlingar skall föreligga vid byggnadsnämndens sammanträde den 22 maj Stadsarkitekten redovisar pågående planarbete utifrån arkitekt Claes B Perssons förslag till bebyggelse inom fastigheten Lasarettet 1. s beslut , 442. Förslag till bebyggelse inom Lasarettet 1, daterat s beslut s beslut , 8. s beslut , 52. s beslut , 101. Kommunstyrelsens arbetsutskott

4 Dnr Detaljplan för Hoby 18:58 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för Hoby 18:58 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län antages. Detaljplan för Hoby 18:58 i Kyhl har varit föremål för samråd under tiden 30 januari 6 mars Stadsarkitekten har upprättat särskilt utlåtande daterat 18 april Detaljplan för Hoby 18:58 i Kyhl daterat , rev s beslut , 171. s beslut , 5. s beslut , 102. Kommunens anslagstavla Länsstyrelsen Stadsarkitektkontoret E.on Elnät Sverige AB Söderberg & Ask Arkitektkontor Per-Eric Persson Vägverket Hur man överklagar Om du är missnöjd med byggnadsnämndens beslut kan Ni överklaga till länsstyrelsen. Skrivelsen med överklagandet skickas till, SIMRISHAMN senast 21 dagar efter det att beslutet anslagits på kommunens anslagstavla. forts.

5 forts. sänder överklagandet vidare till länsstyrelsen för prövning, såvida byggnadsnämnden inte själv ändrar beslutet på det sätt Ni begärt. I skrivelsen bör Ni ange varför Ni anser att beslutet är fel och vilken ändring Ni vill ha. Ange också eventuell fastighetsbeteckning samt beslutets diarienummer.

6 Dnr Detaljplan för Mellby 6:68 m.fl. i Södra Mellby, Simrishamns kommun, Skåne län Planärendet återremitteras till stadsarkitektkontoret för utredning beträffande ledningsrätt för Telia-Sonera. Detaljplan för Mellby 6:68 m.fl. har varit utställd under tiden 19 april 17 maj Stadsarkitekten har upprättat särskilt utlåtande daterat 13 juni Detaljplan för Mellby 6:68 m.fl. daterat , rev s beslut , 297. Stadsarkitektkontoret Mats Uppvik

7 Dnr Detaljplan för del av Baskemölla 87:1, Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för del av Baskemölla 87:1, Simrishamns kommun, Skåne län godkännes för utställning. Detaljplan för del av Baskemölla 87:1, har varit föremål för samråd under tiden 28 juni augusti Detaljplanen har efter samrådsskedet omarbetats. Detaljplan för del av Baskemölla 87:1 daterat s beslut , 224. s beslut , 176. Stadsarkitektkontoret SWECO/FFNS Arkitekter AB

8 Dnr Detaljplan för del av Borrby 5:33 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för del av Borrby 5:33 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län återremitteras till stadsarkitektkontoret för revidering och komplettering enligt särskilt utlåtande. Detaljplan för del av Borrby 5:33 i Kyhl, daterat har varit utställt under tiden 6 februari 23 mars Stadsarkitektkontoret har upprättat särskilt utlåtande daterat Skrivelse från Elisabet Bernstein daterat s beslut , 358. s beslut , 4. Elisabet Bernstein Björn Ask

9 Dnr Detaljplan för del av Simrishamn 3:1, Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för del av Simrishamn 3:1, Simrishamns kommun, Skåne län antages. Detaljplan för del av Simrishamn 3:1 har varit föremål för samråd under tiden 6 februari 13 mars Stadsarkitekten har upprättat särskilt utlåtande daterat 14 april Detaljplan för del av Simrishamn 3:1, daterat , rev Skrivelse från tekniska kontoret, daterat s beslut , 493. s beslut , 3. Kommunens anslagstavla Länsstyrelsen Stadsarkitektkontoret Tekniska kontoret Hur man överklagar Om du är missnöjd med byggnadsnämndens beslut kan Ni överklaga till länsstyrelsen. Skrivelsen med överklagandet skickas till, SIMRISHAMN senast 21 dagar efter det att beslutet anslagits på kommunens anslagstavla. sänder överklagandet vidare till länsstyrelsen för prövning, såvida byggnadsnämnden inte själv ändrar beslutet på det sätt Ni begärt. I skrivelsen bör Ni ange varför Ni anser att beslutet är fel och vilken ändring Ni vill ha. Ange också eventuell fastighetsbeteckning samt beslutets diarienummer.

10 Dnr Skrivelse från Stefan Jönsson angående planmedgivande för fastigheten Sandby 21:24 Upprättande av detaljplan för Sandby 21:24 medges. Planläggning bekostas av fastighetsägaren. Planavtal skall upprättas. Skrivelse från Stefan Jönsson daterat Planförhållanden redovisas. s beslut , 179. Redovisning av planförhållanden. Stefan Jönsson

11 Dnr Skrivelse från Tekniska kontoret angående begäran om planmedgivande för fastigheterna Borrby 58:3 och 58:5 Stadsarkitektkontoret får i uppdrag att närmare studera olika alternativ för en utökning av camping vid Borrby strand, samt att redovisa beräknad kostnad för utredningen. Beslut från kommunstyrelsen daterat , 64. Tekniska kontorets skrivelse daterat s beslut , 447. Kommunstyrelsens beslut , 64. Tekniska kontoret

12 Dnr Skrivelse från Britta Dahlquist/ArkitektBolaget Dahlquist- Larsson angående planmedgivande för del av Viks Fiskeläge 71:1 Upprättande av detaljplan för del av Viks Fiskeläge 71:1 medges. Planläggning bekostas av fastighetsägaren. Planavtal skall upprättas. Skrivelse från Britta Dahlquist/ArkitektBolaget Dahlquist-Larsson daterad Britta Dahlquist/ArkitektBolaget Dahlquist-Larsson

13 Dnr Skrivelse från Kerstin Barup angående planmedgivande för fastigheten Skansen 5 i Simrishamn Ändring av detaljplan för Skansen 5 medges. Planändring bekostas av fastighetsägaren. Planavtal skall upprättas. Skrivelse från Kerstin Barup daterat registrerad på stadsarkitektkontoret Kerstin Barup

14 Dnr Skrivelse från Susanne Larsson-Gonzalez angående planmedgivande för Hjälmaröd 3:25 Med hänvisning till gällande riksintresse, angränsande camping, närheten till riksväg 9 och till att föreslagen exploatering inte överenskommer med intentionerna i översiktsplaner beslutar byggnadsnämnden att inte medge plananläggning för bostadsändamål. Fastigheten ligger utanför detaljplan och i område som är riksintresse för turism och rörligt friluftsliv. Angränsande fastighet är planlagd för campingändamål. Inlämnad förfrågan gäller möjligheten till planläggning för framtida exploatering för bostadsbebyggelse. Plan- och bygglagen 2 kap markområde skall användas för det ändamål för vilket området är mest lämpligt med hänsyn till beskaffenhet läge samt föreliggande behov. Översiktsplan för Simrishamns kommun. Susanne Larsson-Gonzalez Hur man överklagar Om du är missnöjd med byggnadsnämndens beslut kan Du överklaga till länsrätten. Överklagandet skall ha kommit in till länsrätten inom 3 veckor räknat från den dag då det justerade protokollet anslagits på kommunens anslagstavla ( ). Om byggnadsnämnden inte ändrar beslutet enligt Dina önskemål skickas ärendet automatiskt vidare till länsrätten för prövning. Adress: Länsrätten i Skåne län, Box 4522, MALMÖ.

15 Dnr Skrivelse från Göran och Gunnar Sandberg angående planmedgivande för fastigheterna Rörum 63:1 och 72:8 Upprättande av detaljplan för delar av Rörum 63:1 och 72:8 medges. Planläggning bekostas av fastighetsägarna. Planavtal skall upprättas. Skrivelse från Göran och Gunnar Sandberg daterat Göran och Gunnar Sandberg

16 Dnr Skrivelse från Henry Wickström angående avstyckning från Hoby 17:35 samt fastighetsreglering berörande Hoby 17:25 och 17:35 Stadsarkitektens information om innehållet i skrivelsen föranleder inget beslut i ärendet. Skrivelsen från Henry Wickström har överlämnats till byggnadsnämnden för kännedom. Henry Wickström

17 Dnr Skrivelse från Sven-Erik Sandemark angående avstyckning av tomter på fastigheten Sandby 4:12 Frågan om avstyckning kan inte behandlas som förhandsbesked. Ärendet återremitteras till stadsarkitektkontoret för ytterligare utredning. Begäran om avstyckning och exploatering för fritidshus på fastigheten Sandby 4:12. Omarbetat förslag till avstyckning inkom 10 april s beslut , 497. Kommunstyrelsens arbetsutskott , 8. Kommunstyrelsen , 63. Sven-Erik Sandemark Stadsarkitektkontoret

18 Dnr Lantmäterimyndighetens remiss angående avstyckning från Munkarynga 2:1 Föreslagen avstyckning tillstyrkes. Avsikten med avstyckningen är att området skall ingå i det planerade naturreservatet i Gyllebo. Fastighetsbildningslag 3 kap Plan- och bygglagen 2 kap 1. Lantmäteriet

19 Dnr Fastighetsreglering berörande Sankt Olof 4:1 (7:1), s:1 och Rönnebröd 6:10 samt avstyckning från Sankt Olof 4:1 Föreslagen fastighetsreglering och avstyckning tillstyrkes. Fastighetsbildningslag 3 kap Skrivelse från Mikael Ferngård daterad Tekniska kontoret, MBK-enheten Lantmäteriet

20 Dnr Gladsax 8:10, nybyggnad av två enbostadshus, förhandsbesked anser att nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten inte kommer att medföra någon betydande olägenhet för omgivningen. Bygglov kommer därför att beviljas för lämpligt placerade och utformade bostadshus. Förhandsbeskedet gäller t.o.m Fastigheten ligger utanför detaljplan. Berörda myndigheter och grannar har haft möjlighet att lämna synpunkter i ärendet. Skriftligt yttrande har kommit från Länsstyrelsen, Vägverket, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, tekniska förvaltningen och Christina Hedlund. Sökanden har i skrivelse daterat kommenterat lämnade synpunkter. Plan- och bygglagen 8 kap. 34, 2 kap. 1 o 3. Avgift Förhandsbesked 35 x 4 x 14 = 1.960:- Laholm Teknik AB Christina Hedlund Hur man överklagar Om du är missnöjd med byggnadsnämndens beslut kan Du överklaga till länsstyrelsen. forts.

21 forts. Skrivelsen med överklagandet skickas till byggnadsnämnden senast 21 dagar efter det att Du fått beslutet. I skrivelsen skall Du redovisa varför Du tycker att beslutet är fel och hur det skall ändras. Ange alltid fastighetsbeteckningar och diarienummer i brevet. Om byggnadsnämnden inte ändrar beslutet enligt Dina önskemål skickas ärendet automatiskt vidare till länsstyrelsen för prövning. Adress: Simrishamns kommun,, SIMRISHAMN

22 Dnr Grevlunda 5:25, nybyggnad av bostadshus, förhandsbesked anser att nybyggnad av bostadshus på fastigheten inte kommer att medföra någon betydande olägenhet för omgivningen. Bygglov kommer därför att beviljas för ett lämpligt placerat och utformat bostadshus. Förhandsbesked gäller t.o.m Fastigheten ligger utanför detaljplan. För området gäller förordnande enligt Miljöbalken strandskydd. Länsstyrelsens tillstånd erfordras. Berörda myndigheter och grannar har haft möjlighet att lämna synpunkter i ärendet. Skriftligt yttrande har kommit från Försvarsmakten, Länsstyrelsen, Vägverket, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen och tekniska förvaltningen. Plan- och bygglagen 8 kap. 34, 2 kap. 1 o 3. Avgift Förhandsbesked 35 x 4 x 14 = 1.960:- Bea Holm

23 Dnr Gladsax 27:15, 27:16 och 27:17, uppförande av ett bostadshus, förhandsbesked Som förhandsbesked beslutar byggnadsnämnden meddela att bygglov kommer att beviljas för ett lämpligt placerat och utformat bostadshus. Vid placeringen skall rekommenderade säkerhetsavstånd till angränsande hästhållning beaktas. Förhandsbeskedet gäller t.o.m Fastigheten ligger utanför detaljplan och i område som omfattas av fördjupad översiktsplan för Vik. Länsstyrelsen har upphävt byggnadsnämndens tidigare beslut om negativt förhandsbesked och återvisat ärendet för ny behandling. Berörda myndigheter och grannar har haft möjlighet att lämna synpunkter i ärendet vid tidigare behandling av ärendet. s beslut , 291 (negativt förhandsbesked) s beslut , 429. Länsstyrelsens beslut Jured, Juridik & Redovisningsbyrån Österlens Golfklubb Häradsvägens Vägsamfällighet forts.

24 forts. Hur man överklagar Om du är missnöjd med byggnadsnämndens beslut kan Du överklaga till länsstyrelsen. Skrivelsen med överklagandet skickas till byggnadsnämnden senast 21 dagar efter det att Du fått beslutet. I skrivelsen skall Du redovisa varför Du tycker att beslutet är fel och hur det skall ändras. Ange alltid fastighetsbeteckningar och diarienummer i brevet. Om byggnadsnämnden inte ändrar beslutet enligt Dina önskemål skickas ärendet automatiskt vidare till länsstyrelsen för prövning. Adress: Simrishamns kommun,, SIMRISHAMN

25 Dnr Hoby 16:3 nybyggnad av ett till tre enbostadshus, förhandsbesked anser att nybyggnad av ett bostadshus på den södra delen av fastigheten inte kommer att medföra någon betydande olägenhet för omgivningen. Bygglov kommer därför att beviljas för ett lämpligt placerat och utformat bostadshus. Förhandsbesked gäller t.o.m Fastigheten ligger utanför detaljplan. För området gäller förordnande enligt Miljöbalken turism- och rörligt friluftsliv samt kustzon. Övriga förhållanden i området redovisas i stadsarkitektens tjänsteyttrande. Länsstyrelsens tillstånd erfordras. Berörda myndigheter och grannar har haft möjlighet att lämna synpunkter i ärendet. Skriftligt yttrande har kommit från Länsstyrelsen, tekniska förvaltningen, Vägverket, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, Borrby Östra Hoby församling, Rudolf Lundberg, Bertil Blank, Birgitta och Filip von Friesendorff, Monica Brändström och Ingemar Stenberg. Stadsarkitektens tjänsteyttrande daterat Plan- och bygglagen 8 kap. 34. Avgift Förhandsbesked 35 x 4 x 14 = 1.960:- forts.

26 forts. Per Mårtensson Borrby Östra Hoby församling Rudolf Lundberg Bertil Blank Birgitta och Filip von Friesendorff Monica Brändström och Ingemar Stenberg. Hur man överklagar Om du är missnöjd med byggnadsnämndens beslut kan Du överklaga till länsstyrelsen. Skrivelsen med överklagandet skickas till byggnadsnämnden senast 21 dagar efter det att Du fått beslutet. I skrivelsen skall Du redovisa varför Du tycker att beslutet är fel och hur det skall ändras. Ange alltid fastighetsbeteckningar och diarienummer i brevet. Om byggnadsnämnden inte ändrar beslutet enligt Dina önskemål skickas ärendet automatiskt vidare till länsstyrelsen för prövning. Adress: Simrishamns kommun,, SIMRISHAMN

27 Dnr Rörum 25:4, nybyggnad av ett enbostadshus, förhandsbesked Med hänvisning till de motiv som redovisas i stadsarkitektens tjänsteyttrande beslutar byggnadsnämnden som förhandsbesked meddela att bygglov inte kommer att beviljas för nybyggnad av bostadshus på fastigheten. Fastigheten ligger utanför detaljplan. De förutsättningar som gäller i området redovisas i stadsarkitektens tjänsteyttrande. Berörda myndigheter och grannar har haft möjlighet att lämna synpunkter i ärendet. Skriftligt yttrande har kommit från Länsstyrelsen, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, tekniska förvaltningen, Irene Persson, Frithiof Johansson. Stadsarkitektens tjänsteyttrande daterat Plan- och bygglagen 8 kap. 34. Avgift Förhandsbesked 35 x 4 x 14 = 1.960:- Kerstin Sundström Irene Persson Frithiof Johansson forts.

28 forts. Hur man överklagar Om du är missnöjd med byggnadsnämndens beslut kan Du överklaga till länsstyrelsen. Skrivelsen med överklagandet skickas till byggnadsnämnden senast 21 dagar efter det att Du fått beslutet. I skrivelsen skall Du redovisa varför Du tycker att beslutet är fel och hur det skall ändras. Ange alltid fastighetsbeteckningar och diarienummer i brevet. Om byggnadsnämnden inte ändrar beslutet enligt Dina önskemål skickas ärendet automatiskt vidare till länsstyrelsen för prövning. Adress: Simrishamns kommun,, SIMRISHAMN

29 Dnr Gislöv 10:3, nybyggnad av enbostadshus och garage/ förråd/kontor Byggnadens utformning och placering har på ett godtagbart sätt anpassats till förhållandena på platsen. Bygglov beviljas. Bygganmälan skall lämnas in till byggnadsnämnden senast 3 veckor innan arbetet påbörjas. Bygglovet upphör att gälla om arbetet inte påbörja inom 2 år och avslutas inom 5 år från beslutsdatum. Sökanden görs uppmärksam på det nya konsumentskydd som gäller vid småhusbyggande mm fr.o.m. 1/ se bifogad informationsbroschyr. Fastigheten ligger utanför detaljplan. För området gäller förordnande enligt Miljöbalken landskapsbildsskydd. Länsstyrelsens tillstånd erfordras. Berörda myndigheter och grannar har haft möjlighet att lämna synpunkter i ärendet. Skriftligt yttrande har kommit från Ingvar Mårtensson, Anita Grosshög och Leif Svensson. Plan- och bygglagen 8 kap. 12. Avgift Bygglov 35 x 17 x 17 = :- Bygganmälan 35 x 17 x 10 = 5.950:- forts.

30 forts. Fam. Orring genom Bjartmar & Hylta Ark. Ingvar Mårtensson Anita Grosshög Leif Svensson Hur man överklagar Om du är missnöjd med byggnadsnämndens beslut kan Du överklaga till länsstyrelsen. Skrivelsen med överklagandet skickas till byggnadsnämnden senast 21 dagar efter det att Du fått beslutet. I skrivelsen skall Du redovisa varför Du tycker att beslutet är fel och hur det skall ändras. Ange alltid fastighetsbeteckningar och diarienummer i brevet. Om byggnadsnämnden inte ändrar beslutet enligt Dina önskemål skickas ärendet automatiskt vidare till länsstyrelsen för prövning. Adress: Simrishamns kommun,, SIMRISHAMN

31 Dnr Del av Gislöv 17:198, nybyggnad av kontor, plank Föreslagen nybyggnad av kontor och plank har på ett godtagbart sätt anpassats till förhållandena på platsen. Bygglov beviljas. Bygganmälan skall lämnas in till byggnadsnämnden senast 3 veckor innan arbetet påbörjas. Bygglovet upphör att gälla om arbetet inte påbörjas inom 2 år och avslutas inom 5 år från beslutsdatum. Fastigheten ligger utanför detaljplan. Berörda myndigheter och grannar har haft möjlighet att lämna synpunkter i ärendet. Skriftligt yttrande har kommit från Kjell Nilsson, Lars Håkansson och tekniska förvaltningen. Plan- och bygglagen 8 kap 12. Avgift Bygglov 35 x 12 x 17 = 7.140:- Bygganmälan 35 x 12 x 10 = 4.200:- Fridas Grafiska, Kia Hantverkare Kjell Nilsson Lars Håkansson forts.

32 forts Hur man överklagar Om du är missnöjd med byggnadsnämndens beslut kan Du överklaga till länsstyrelsen. Skrivelsen med överklagandet skickas till byggnadsnämnden senast 21 dagar efter det att Du fått beslutet. I skrivelsen skall Du redovisa varför Du tycker att beslutet är fel och hur det skall ändras. Ange alltid fastighetsbeteckningar och diarienummer i brevet. Om byggnadsnämnden inte ändrar beslutet enligt Dina önskemål skickas ärendet automatiskt vidare till länsstyrelsen för prövning. Adress: Simrishamns kommun,, SIMRISHAMN

33 Dnr Kvarnby 15:129, nybyggnad av ateljé/förråd och bod Undantag från bestämmelserna i Plan- och bygglagen 8 kap mindre avvikelse från detaljplan medges. Bygglov beviljas. Bygganmälan skall lämnas in till byggnadsnämnden senast 3 veckor innan arbetet påbörjas. Bygglov upphör att gälla om arbetet inte påbörjas inom 2 år och avsluta inom 5 år från beslutsdatum. Fastigheten ligger inom detaljplan. Redovisat förslag avviker från bestämmelser i detaljplan beträffande placering på mark för bostadshus, tillåten byggnadshöjd - max 3,5 m, taklutning o. Berörda myndigheter och grannar har haft möjlighet att lämna synpunkter i ärendet. Skriftligt yttrande har kommit från tekniska förvaltningen och Ronnie Jakobsson. Plan- och bygglagen 8 kap. 11. Avgift Bygglov 35 x 4 x 17 = 2.380:- Bygganmälan 35 x 4 x 10 = 1.400:- Thérése Reuterswärd

34 Dnr Rörum 24:16, nybyggnad av fritidshus och gäststuga Undantag från bestämmelserna i Plan- och bygglagen 8 kap mindre avvikelse från detaljplan medges. Bygglov beviljas. Bygglovet upphör att gälla om arbetet inte påbörjas inom 2 år och avslutas inom 5 år från beslutsdatum. Fastigheten ligger inom detaljplan. Redovisat förslag avviker från bestämmelser i detaljplan beträffande redovisat yttertaksmaterial tegelpannor. Berörda grannar har haft möjlighet att lämna synpunkter i ärendet. Plan- och bygglagen 8 kap. 11. Avgift Bygglov 35 x 7 x 17 = 4.165:- Bygganmälan 35 x 7 x 10 = 2.450:- Kerstin och Håkan Wahlfrid

35 Dnr Sandby 45:34, nybyggnad av enbostadshus, flyttning av befintligt garage Ärendet återremitteras för omarbetning. beslutar vidare att delegera åt stadsarkitekten att bevilja bygglov när förslaget har anpassats till detaljplanens bestämmelser. Fastigheten ligger inom detaljplan. Redovisat förslag avviker från bestämmelser i detaljplan beträffande tillåten byggnadsyta max 150 m 2. Plan- och bygglagen 8 kap. 11. Evert Andersson Stadsarkitektkontoret

36 Dnr Simrishamn, Näckrosen 4, tillbyggnad av enbostadshus Föreslagen tillbyggnad har på ett godtagbart sätt anpassats till förhållandena på platsen. Undantag från bestämmelserna i Plan- och bygglagen 8 kap mindre avvikelse från detaljplan medges. Bygglov beviljas. Bygganmälan skall lämnas in till byggnadsnämnden senast 3 veckor innan arbetet påbörjas. Bygglovet upphör att gälla om arbetet inte påbörjas inom 2 år och avslutas inom 5 år från beslutsdatum. Fastigheten ligger inom detaljplan. Redovisat förslag avviker från bestämmelser i detaljplan beträffande avstånd till tomtgräns -mindre än 4,5 m, tillåten byggnadsyta högst ¼ av tomtytan får bebyggas. Berörda grannar har haft möjlighet att lämna synpunkter i ärendet. Skriftligt yttrande har kommit från Lena och Göran Ivarsson och Cecilia Biörnsen. Plan- och bygglagen 8 kap. 11. Avgift Bygglov 35 x 4 x 14 = 1.960:- Bygganmälan 35 x 4 x 6 = 840:- Bengt Dahl

37 Dnr Viks Fiskeläge 4:7, ändring till galleri och bostad Undantag från bestämmelserna i Plan- och bygglagen 8 kap mindre avvikelse från detaljplan medges. Bygglov beviljas. Bygglovet upphör att gälla om arbetet inte påbörjas inom 2 år och avslutas inom 5 år från beslutsdatum. Fastigheten ligger inom detaljplan. Redovisat förslag avviker från bestämmelser i detaljplan beträffande byggnadens användning handel och hantverk. Berörda grannar har haft möjlighet att lämna synpunkter i ärendet. Skriftligt yttrande har kommit från tekniska förvaltningen, Österlens Golfklubb, Gunilla Ljungberg och Christer Palm. Plan- och bygglagen 8 kap. 11. Avgift Bygglov 35 x 10 x 14 = 4.900:- Bygganmälan 35 x 10 x 6 = 2.100:- Planavgift 35 x 10 x 10 = 3.500:- Anna Månsson Gunilla Ljungberg och Christer Palm, fk. Österlens Golfklubb, fk

38 Dnr Borrby 62:1, ändring till bostadshus Ärendet återremitteras till stadsarkitektkontoret som får i uppdrag att utreda förutsättningarna för begärd ändring med hänvisning till kommunstyrelsens beslut. Fastigheten ligger utanför detaljplan. Området ingår i fördjupad översiktsplan för Kyhl-Mälarhusen. För området gäller förordnande enligt Miljöbalken landskapsbildsskydd. Länsstyrelsens tillstånd erfordras. s beslut , 506. Kommunstyrelsens arbetsutskott , 96. Kommunstyrelsens beslut , 62. Henric Brinte Stadsarkitektkontoret

39 Dnr Borrby, Sannatoften 3, ändring till hotell Undantag från bestämmelserna i Plan- och bygglagen 8 kap mindre avvikelse från detaljplan medges. Bygglov beviljas. Bygganmälan skall lämnas in till byggnadsnämnden senast 3 veckor innan arbetet påbörjas. Bygglovet upphör att gälla om arbetet inte påbörjas inom 2 år och avslutas inom 5 år från beslutsdatum. Fastigheten ligger inom detaljplan. Redovisat förslag avviker från bestämmelser i detaljplan beträffande byggnadens användning, -bostads- och industriändamål. Berörda myndigheter och grannar har haft möjlighet att lämna synpunkter i ärendet. Skriftligt yttrande har kommit från miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, tekniska förvaltningen och Vägverket. Sökanden har i skrivelse daterat kommenterat lämnade synpunkter. Plan- och bygglagen 8 kap 11. Avgift Bygglov 35 x 26 x 12 = :- Bygganmälan 35 x 26 x 6 = 5.460:- Lars Degen

40 Dnr Brantevik 36:32, varvsbyggnad förlängning av tillfälligt bygglov Undantag från bestämmelserna i Plan- och bygglagen 8 kap mindre avvikelse från detaljplan medges. Tidsbegränsat bygglov beviljas t.o.m Fastigheten ligger inom detaljplan. Ansökan avviker från bestämmelser i detaljplan beträffande byggnadens placering på mark som inte får bebyggas. Berörda myndigheter och grannar har haft möjlighet att lämna synpunkter i ärendet. Skriftligt yttrande har kommit från tekniska förvaltningen, Johan och Kerstin Mogensen, Kerstin och Kay Renmarker och Anders Bjelle. Sökanden har i skrivelse daterat kommenterat lämnade synpunkter. s beslut , 94. Plan- och bygglagen 8 kap. 11. Avgift Bygglov 35 x 2 x 14 = 980:- Bygganmälan 35 x 2 x 6 = 420:- Föreningen Jakten Johan och Kerstin Mogensen Kerstin och Kay Renmarker Anders Bjelle

41 forts. Hur man överklagar Om du är missnöjd med byggnadsnämndens beslut kan Du överklaga till länsstyrelsen. Skrivelsen med överklagandet skickas till byggnadsnämnden senast 21 dagar efter det att Du fått beslutet. I skrivelsen skall Du redovisa varför Du tycker att beslutet är fel och hur det skall ändras. Ange alltid fastighetsbeteckningar och diarienummer i brevet. Om byggnadsnämnden inte ändrar beslutet enligt Dina önskemål skickas ärendet automatiskt vidare till länsstyrelsen för prövning. Adress: Simrishamns kommun,, SIMRISHAMN

42 Dnr Mellby 91:17, ombyggnad av galleri, handel, takkupa Ansökan om bygglov avslås med hänvisning till att förslaget avviker från kommunens riktlinjer för uppförande av takkupor, takfönster m.m. Fastigheten ligger inom detaljplan. Redovisat förslag avviker från kommunens anvisningar och riktlinjer för uppförande av takkupor m.m. s beslut , 30 (återremiss för omarbetning). Riktlinjer och anvisningar för uppförande av takkupor mm inom kustsamhällena i Simrishamns kommun. Plan- och bygglagen 8 kap. 11. Avgift Avslag 35 x 3 x 10 = 1.050:- Inga och Thorvald Christensen Hur man överklagar Om du är missnöjd med byggnadsnämndens beslut kan Du överklaga till länsstyrelsen. Skrivelsen med överklagandet skickas till byggnadsnämnden senast 21 dagar efter det att Du fått beslutet. I skrivelsen skall Du redovisa varför Du tycker att beslutet är fel och hur det skall ändras. Ange alltid fastighetsbeteckningar och diarienummer i brevet. Om byggnadsnämnden inte ändrar beslutet enligt Dina önskemål skickas ärendet automatiskt vidare till länsstyrelsen för prövning. Adress: Simrishamns kommun,, SIMRISHAMN

43 Dnr Simrishamn, Lejonet 6, ändring till lägenheter och uthyrningsrum Ansökan om bygglov avslås med hänvisning till att föreslagen ändring avviker från detaljplanens bestämmelser och kommunens riktlinjer för uppförande av takkupor, takfönster m.m. Fastigheten ligger inom detaljplan. Redovisat förslag avviker från bestämmelser i detaljplan. Stadsarkitekten har i sitt tjänsteyttrande gjort en sammanställning av de förutsättningar som gäller för fastigheten. Stadsarkitektens tjänsteyttrande daterad Plan- och bygglagen 8 kap. 11. Riktlinjer och anvisningar för uppförande av takkupor mm inom kustsamhällena i Simrishamns kommun. Avgift Avslag 35 x 3 x 10 = 1.050:- Seyhan Tügel Hur man överklagar Om du är missnöjd med byggnadsnämndens beslut kan Du överklaga till länsstyrelsen. Skrivelsen med överklagandet skickas till byggnadsnämnden senast 21 dagar efter det att Du fått beslutet. I skrivelsen skall Du redovisa varför Du tycker att beslutet är fel och hur det skall ändras. Ange alltid fastighetsbeteckningar och diarienummer i brevet. Om byggnadsnämnden inte ändrar beslutet enligt Dina önskemål skickas ärendet automatiskt vidare till länsstyrelsen för prövning. Adress: Simrishamns kommun,, SIMRISHAMN

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. 1 1 (36) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

OBS! Samtliga handlingar till ärendena finns på Stadsarkitektkontoret.

OBS! Samtliga handlingar till ärendena finns på Stadsarkitektkontoret. KALLELSE www.simrishamn.se Stadsarkitektkontoret 1 (6) SAMMANTRÄDE: Byggnadsnämnden Tid och plats: Onsdagen den 8 november 2006, kl. 16.00 Björkegrenska gården KALLADE Ledamöter: Matts Karlsson (m) Anders

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2012-2028 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP)

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(36) Plats och tid Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-04-10, kl. 15.00 17.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera ens

Läs mer

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00 Protokoll 1 (47) Plats och tid: Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Susanne Wilfer, S, ordf Stig Södergren, S, 20-33, 35-40

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl. 13:15 17:00 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med ; ersättare

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2007-06-20 1 Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.00 17.15 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Gunnar Ferm, s Margareta Yngveson, s, 147-171; 173-181 Eivor Hansson, s Ulrik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ 2010-05-06 Beslutande organ Innehållsförteckning Mbn 69... 1 Val av protokollsjusterare... 1 Mbn 70... 2 Godkännande av dagordning... 2 Mbn 71 2006.171... 3 Mariestad Bredsäter 4:14 och Sjöberg 5:1 Yttrande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2009-03-04 1 (30)

ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2009-03-04 1 (30) Kommunstyrelsen 2009-03-04 1 (30) Plats och tid: Kommunkontoret i Båstad, Astrakanen, klockan 13.00-15.00 ande: Anette Åkesson (M) - ordförande Bertil Mattsson (BP) Katarina Angel (FP) Janet Gunnarsson

Läs mer

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning 2014-12-15 1 (83) s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.20 Beslutande Peter Helander (C) Lassä Bröms (C) Sven Anders Söderberg (M), 198-214 Jan-Olov Sundqvist

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Sjukhemmet, Fränsta, onsdagen den 26 november 2003. Samling 09.00 vid f.d dagcenter, Industrigatan, Fränsta Gruppmöten Föredragande

Läs mer

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-05-22 kl. 08:30 11:30 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson (M), ersättare

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Samhällsbyggnadskontorets konferensrum, Sala kommun 09.00 10.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Christer Johansson (LP) Inger Ingstedt (C) Olof Nilsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25 Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Omfattning 19-39 Plats och tid Tvinnrummet, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 9.00 12.00 Rast kl. 12.00 13.30 Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30-17.05

Läs mer

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-05-28 kl 15:05-16:00

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-05-28 kl 15:05-16:00 NORRTÄLJE SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammantradesdatum Bygg- och miljönämnden 2009-05-28 Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-05-28 kl 15:05-16:00 Enligt förteckning Övriga deltagande

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 NÄRVAROLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE Beslutande Parti Namn Parti Namn s Björn Jönsson s Lars Schultz m Gunilla Nordgren sd Lena Thörnquist s Gull-Britt Jönsson m Göran

Läs mer

Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c) Johan Fredriksson (m) Daniel Ericgörs (kd)

Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c) Johan Fredriksson (m) Daniel Ericgörs (kd) SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- o Byggnämnden 2011-03-23 1 Blad Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 13.10 (ajournerat kl 10.00 10.45) Beslutande Lotta Bergstrand (fp)

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-17 Sammanträdestid 8:30-12.00

Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-17 Sammanträdestid 8:30-12.00 Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-17 Sammanträdestid 8:30-12.00 Bygglovsnämnden Närvarande Ledamöter Ersättare Tjänstemän Claës L Ljung (M), ordförande Yvonne Nilsson (S), vice ordförande Lena Carlbom

Läs mer

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 25 mars kl 14.00-16.40 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (KD) ordförande Åke Nilsson (S) Anders Västsäter (Kd) Gunnar Henriksson (FP) Kermit Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-02-19 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 09.00-16.15 Ajournering 12.00-12.45, 14.30-14.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Niclas Palmgren (M)

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

Ulf Larsson, C ej 66 Martin Rydén, S 71-77 Åke Arvidsson, S, ersättare för Martin Rydén, S 62-70

Ulf Larsson, C ej 66 Martin Rydén, S 71-77 Åke Arvidsson, S, ersättare för Martin Rydén, S 62-70 Sammanträdesprotokoll 1(25) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl. 9-12.30 Beslutande Lars-Inge Green, S Sievert Andersson, M Lennart Davidsson, KD Johan Blomberg, M Konny Bogren, S Anders Sundberg, S

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Sammanträdesdatum 2012-04-11

Sammanträdesprotokoll. Sammanträdesdatum 2012-04-11 Sammanträdesdatum Beslutande organ Innehållsförteckning Mbn 42... 1 Val av protokollsjusterare... 1 Mbn 43... 2 Godkännande av dagordning m.m.... 2 Mbn 44... 3 Uppföljning av protokoll från föregående

Läs mer

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 2009-10-21 1 (48) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 Beslutande Christer Akej (M), ordförande Karl-Erik Olsson (S) Håkan Erlandsson (C), kl 09.00-12.30; 13.30-16.40 Egon Carlsson (SJVP)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 2006-09-05. Miljö- och byggkontoret, Piteå kommun

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 2006-09-05. Miljö- och byggkontoret, Piteå kommun Sammanträdesdatum Sida 2006-09-05 158 Plats och tid Sammanträdesrummet Ovalen, Stadshuset, Piteå, tisdag den 5 september 2006-09-05, kl. 09:00 14:00 Beslutande Björn Berglund, ordförande Daniel Bergman

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-01-17

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-01-17 Kommunstyrelsen 2000-01-17 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 17 januari kl 18.00

Läs mer

Byggnadsnämnden. Protokoll Bn 7/2013. Datum: 2013-01-24 Klockan: 09:00 12:20 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II

Byggnadsnämnden. Protokoll Bn 7/2013. Datum: 2013-01-24 Klockan: 09:00 12:20 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Protokoll Bn 7/2013 Byggnadsnämnden Datum: 2013-01-24 Klockan: 09:00 12:20 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Hannah Ljung (C), ordförande Per Lilja (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Beslutande: Lars Nyander (S) Stig Andersson (EP) Robin Holmberg (M) Arne Jönsson (S) Christer Hansson (S) Åsa Larsson (S) Susanne Jönsson

Läs mer