Årsredovisning. för. Brf Ostindiefararen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning. för. Brf Ostindiefararen 5 769612-4440 2011-01-01 -- 2011-12-31"

Transkript

1 Årsredovisning för Brf Ostindiefararen Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Redovisningsprinciper och noter 8 Underskrifter 1 Årsredovisning 1 (1) för

2 Brf Ostindiefararen 5 Org.nr Styrelsen för Brf Ostindiefararen 5 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsens sammansättning Ordförande Johan Fernlund Ordinarie Johan Carlström, Johan Laurens, Johanna Brandt Suppleant: Daniel Saveman Revisor Oskar Kantoft, Dillon AB Styrelsens arbete under året Verksamhetsåret 211 har handlat en hel del om stora renoveringar och byggprojekt. * Värmesystemet har bytts ut till en modern fungerande anläggning. * Elen har bytts i huset. I och med detta har vi bara ett fast abonnemang in i huset. * Lägenhetsdörrarna har bytts ut till säkerhetsdörrar. * Avloppsrören har renoverats med hjälp av relining. Detta är stora renoveringar som har inneburit mycket arbete med entreprenörer. Vi har under året bytt ekonomisk förvaltare. Detta på grund av att vi inte var nöjda med arbetet Prolea AB gjort med vår förening. Prolea ersattes av Skånes Redovisningsbyrå, Lars Karlström. Han medverkar på alla våra styrelsemöten för att ha kontroll på ekonomin i föreningen och att den ekonomiskaplanen följs. Avgiften höjdes inte ubder förra verksamhetsåret vilken skapade likviditetsproblem under 211. Med en rad åtgärder bland annat att styrelsen för tillfället inte tar ut något arvode samt ett bra samarbete med bank och vår ekonomiske förvaltare är en ny budget upprättad. Styrelsen har haft 19 protokollförda styrelsemöten. Utöver styrelsemötena innefattar arbetsuppgifterna mycket administration och kontakt med bank, revisor, leverantörer och övriga samarbetspartners. Brf Ostindiefararen 5 2 (1) Org.nr FÖRVALTNING

3 Teknisk förvaltare har skötts av föreningen själv. Ekonomisk förvaltning har utförts av Skånes Redovisningsbyrå, Lars Karlström, Mäster Nilsgatan 2, Malmö, (11-17). Stadgar Gällande stadgar antogs på årsmötet för Brf Ostindiefararen 5 i mars 21. FASTIGHETEN Medlenslista Lgh Yta LghTyp 11 Sommander 4 1 RoK 12 Saveman 99 3 RoK 111 Fernlund 96 3 RoK 112 Laurens 84 2 RoK 113 Larsson/Lundblad 11 3 RoK 121 Thörnkvist 96 3 RoK 122 Söderholm 84 2 RoK 123 Ekholtz/Carlström 97 4 RoK 131 Hellmén 23 1 RoKv 132 Billing 31 1 RoKv 133 Kristersson 3 1 RoKv 134 Holmberg 23 1 RoKv A11 Franke 35 1 RoK A111 Malmsten 6 2 RoK A112 Svensson 35 1 RoK A121 Bladh 6 2 RoK A122 Hellman 35 1 RoK Bygg- och renoveringsprojekt Under 211 har hela värmesystemet bytts ut. Styrelsen tog hjälp av VVS-konsulten Tommy Holmgren för att hålla i detta stora projekt. Värmecentralen i källaren, samtliga ledningar har bytts ut och termostaterna på alla radiatorer är nya. Detta gjordes för att få en modern utrustning, som både är effektivare och mer energisparande. Arbetet utfördes av AG Malmström. Istället för att byta ut de eftersatta avloppsrören valde styrelsen att relina dem. Detta har gjorts av firman Relino Rör AB. Brf Ostindiefararen 5 3 (1) Org.nr Säkerhetsdörrar har installerats i alla lägenheter. Installationen utfördes av Skanska. Dörrarna är tillverkade hos Sydsnickerier AB. Även elen är totalrenoverad. En ny central i källaren är installerad. Alla stigarna upp till lägenheterna är bytta. I varje lägenhet har automatsäkringar ersatt propparna. Varje lägenhet har nu 3-fasanslutning. Detta arbete stod Gert Hallberg AB för.

4 Styrelsen har tecknat ett abonnemang för hela föreningen så att medlemmarna slipper den fasta avgiften. Omsättning av lägenheter Under 211 har följande lägenheter bytt ägare: 11, 12, 111, 121, 122, 132. Tvättstugor och övriga utrymmen Vi har tillgång till en tvättstuga med 2 tvättmaskiner, torkskåp, torktumlare samt utrustning för mangling. Vi har fyra garage på gården som finns för uthyrning till våra medlemmar. Månadskostnaden är 1 kronor per månad (212-2). Styrelsen har kölista. Sopsortering Vi har källsortering och varje sopkärl har sorteringsetikett. Det vär viktigt att tidningar, glasburkar, metall, hårdplast och kartonger hamnar i avsett sopkärl. Försäkring Fastigheten är fullvärdesförsäkrad i Länsförsäkringar. Inre Fond Föreningen har ingen fond för inre renoveringar. Det är därför angeläget att medlemmarna planerar sina egna reparationer själva. Passa på att utnyttja ROT-avdraget och anlita hantverkare för t ex renovering av badrummet. Hyror Den egentliga termen är avgift. I vanliga fall talar man kanske hellre om månadshyra. I och med att vi inte höjde månadsavgiften 21 (vilket vi skulle ha gjort enligt den ekonomiska planen) blev det en högre höjning i år, 6 % plus index. Lägenheterna Vi vill uppmana alla att fortlöpande rengöra golvbrunnen i badrummet, så att vatten inte stiger upp på golvet. Glöm inte se om ert eget försäkringsskydd och komplettera er hemförsäkring med tillägg för vattenskada, vilket är en bra hjälp om olyckan är framme. De flesta bolag har sk bostadsrättsförsäkring. Brandvarnare skall finnas i samtliga lägenheter. Brf Ostindiefararen 5 4 (1) Org.nr UNDERHÅLLSPLAN Föreningen följer en upprättad och godkänd underhållsplan i den ekonomiska planen. Detta för att vi inte åka på stora, oförutsedda kostnader och därmed kraftigt höjda avgifter. Genom att planera för renoveringar utjämnar vi kostnaderna för medlemmarna över tiden. Här är några exempel på planerade reparationsarbeten för 212. Utförsäljning och byggnation av vindsutrymme De båda vindarna ska säljas till medlemmar i föreningen som ska bygga ut sina lägenheter

5 Uppfräschning av innergård Göra innergården till en plats alla i föreningen kan använda som en mötesplats. Renovering av fasad Målning av fasad sker förhoppningsvis under 212. EKONOMI Förslag till resultatdisposition Till stämmans förfogande står: Balanserat resultat Årets förlust Styrelsen föreslår: Avsättning till underhållsfond, enligt stadgarna Balanseras i ny räkning Föreningens ekonomiska ställning per den 31 december 211 resp 21 samt resultatet av verksamheten för räkenskapsåren 211 resp 21 framgår av nedanstående resultat- och balansräkningar, bokslutskommentarer och noter. Alla belopp i heltal kronor, om annat inte anges. Brf Ostindiefararen 5 5 (1) Org.nr RESULTATRÄKNING Not Nettoomsättning 1 Driftskostnader 2 Bruttoresultat Övriga kostnader 3 Avskrivningar 4 Summa rörelsekostnader Rörelseresultat

6 Ränteintäkter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat före bokslutsdispositioner och skatt Skatt ÅRETS RESULTAT Brf Ostindiefararen 5 6 (1) Org.nr BALANSRÄKNING Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Byggnader och mark Byggnader och mark 4 Mark 4 Summa materiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Kortfristiga omsättningtillgångar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

7 Summa kortfristiga omsättningtillgångar Kassa/bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Brf Ostindiefararen 5 7 (1) Org.nr BALANSRÄKNING (forts) Not EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL Bundet eget kapital Inbetalda insatser Underhållsfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital SUMMA EGET KAPITAL Långfristiga skulder Utnyttjad checkkredit Skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder

8 Kortristiga skulder Förutbetalda avgifter och hyror Leverantörsskulder Beräknad fastighetsavgift Prel. Skatt och arbetsgivareavgifter Övriga kortfristiga skulder Upplupna räntor Övriga upplupna kostnader Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER STÄLLDA SÖKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Not Fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser Brf Ostindiefararen 5 8 (1) Org.nr REDOVISNINGSPRINCIPER OCH NOTER ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen samt uttalanden och allmänna råd från bokföringsnämnden. När allmänna räd från bokföringsnämnden saknas har vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer och i tillämpliga fall från Uttalanden av FAR SRS. När så är fallet Anges detta i särskild ordning nedan. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Värderingsprinciper m.m. Tillångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om inget annat anges nedan. Fordringar Fordring har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Personal Föreningen har under året haft personal anställd för att måla trappuppgångar. UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER Not 1 Nettoomsättning Nettoomsättningen fördelas enligt följande Avgifter bostäder Hyresintäkter lokaler Hyresinräkter garage Överlåtelse- och pantsättningsavgifter Fastighetsskatt Övriga intäkter (lönebidrag) Summa Not 2 Driftskostnader

9 Förvaltningskostnad ekonomi/teknik (inkl snöröjning, städ) Reparation och underhåll Fastighetsel Fjärrvärme Vatten Avfallshantering Fastighetsförsäkring Kabel-TV och bredband Övrigt (fastighetsavgift) Summa Not 3 Övriga kostnader Redovisning Revisionsarvode Ombildningskostnad Konsultarvode Reparation underhåll av fastighet se ovan Förbruknings- och kontorsmatariel, trycksaker, porto och andra adm.kostnader Bankkostnader Personalkostnader Övrigt Summa Brf Ostindiefararen (1) Org.nr Not 4 Materiella anläggningstillgångar Byggnader Ingående ackumulerade anskaffningsvärden Anskaffningar Årets aktiverade reparationer (vatten, avlopp, värme, el, lägenhetsdörrar) Försäljning/utrangering Omklassificeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackurrulerade planavskrivningar Årets avskrivningar Försäljning/utrangering Utgående ackumulerade planavskrivningar Utgående planenligt restvärde Mark Ingående ackumulerade anskaffningsvärden Anskaffningar Försäljning/Utrangering Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Utgående planenligt restvärde Summa utgående planenligt restvärde Fastighetsbeteckning: Malmö Generalens Hage 28 Avskrivning sker under 1 år (med 1 % per år). Fastigheten består av Antal lägenheter: 17 samt 2 lokaler Bo yta i kvm: 1 29 Av föreningens 17 lägenheter är samtliga upplåtna med bostadsrätt Taxeringsvärde byggnad Taxeringsvärde mark

10 Summa Brf Ostindiefararen 5 1 (1) Org.nr Not 5 Kortfr. fordringar och skulder samt periodiseringsposter Kortfr. fordringar samt förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Skatteverket (skattekonto) Andra kortfristiga fordringar (SKV) Förutbetald försäkringspremie Kabel TV Summa Kortfr. skulder samt förutbetalda intäkter och upplupna kostnader Förutbetalda hyror E.on, el E.on, fjärrvärme Massivo Beräknad fastighetsavgift Prel. Skatt och arbetsgivareavgifter Revisionsarvode Redovisning Upplupna räntekostnader Utlägg styrelsemedlemmar Inköp med Business Card i december Summa Not 6 Eget kapital Förändring i eget kapital Fritt Summa Inbet. insatser Underhållsfond eget kapital eget kapital Ingående balans Reservering enl. stadgarna Balansering av föregående års resultat Årets resultat Utgående balans Not 7 Långfristiga skulder Långivare Ränta % Förfaller Amorteringar Lånebelopp år Utnyttjad checkkredit (bev. kredit 9 kr) 5,5% Stadshypotek ,15% inom 1 år Stadshypotek ,28% mellan 1-4 år Stadshypotek ,71% mellan 1-4 år

11 Malmö Johan Fernlund (Ordförande) Johan Laurens (Kassör) Johan Carlström (Sekreterare) Vår revisionsberättelse har lämnats Dillon AB Oskar Kantoft (Godkänd revisor)

Årsredovisning. Brf Vaktposten 7

Årsredovisning. Brf Vaktposten 7 Årsredovisning för Brf Vaktposten 7 716408-7210 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Brf Vaktposten 7 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Verksamheten Allmänt om verksamheten I

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 Brf Diana 23 769624-8454 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Diana 23 får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning för tiden 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 juni 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780 ÅRSREDOVISNING 2012 HSB Brf Päronet i Lund ÅRSREDOVISNING HSB Brf Päronet i Lund Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 föreningens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 Brf Södertull Org nr 745000-1222

ÅRSREDOVISNING 2013 Brf Södertull Org nr 745000-1222 ÅRSREDOVISNING 2013 Brf Södertull ÅRSREDOVISNING Brf Södertull Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2013 Föreningsfrågor

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22.

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Brf Killingen 22 1(9) Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 Org nr 716420-0326 för räkenskapsåret 2011 Föreningens ordinarie föreningsstämma kommer att avhållas fredagen den 29 juni 2012 kl 19. BrfFågelbro 6 Org nr 716420-0326 l Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten Årsredovisning 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 10 Kassaflödesanalys

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF VÄVLAGAREN 2012

ÅRSREDOVISNING BRF VÄVLAGAREN 2012 ÅRSREDOVISNING BRF VÄVLAGAREN 2012 Innehåll Vävlagaren i korthet Vävlagaren är en bostadsrättsförening i Göteborg som bildades år 2000 då fastigheten byggdes. Fastigheten består av ett flerbostadshus med

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kämpevägen

Årsredovisning. Brf Kämpevägen Årsredovisning för Brf Kämpevägen 769603-5117 Räkenskapsåret 2014 2 (13) Styrelsen för Brf Kämpevägen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt

Läs mer

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg Årsredovisning för Brf Bo Klok Jakobsberg Räkenskapsåret 2007 Brf Bo Klok Jakobsberg 1(11) Styrelsen för Brf Bo Klok Jakobsberg, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Soleken

Årsredovisning. Brf Soleken Årsredovisning för Brf Soleken Räkenskapsåret 2010 Brf Soleken 1(11) Styrelsen för Brf Soleken, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31 Årsredovsn ng Styrelsen för Brf Sätra Ang Org.nr: 716418-6442 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Sätra Äng Org.nr 716418-6442 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bostadsrättsföreningen FORNFYNDET I LUND

Bostadsrättsföreningen FORNFYNDET I LUND Årsredovisning Bostadsrättsföreningen FORNFYNDET I LUND Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Wärnhemspalatset ÅRSREDOVISNING 2013 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN

Wärnhemspalatset ÅRSREDOVISNING 2013 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2013 Wärnhemspalatset ÅRSREDOVISNING 2013 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VÄRNHEM 1 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Värnhem 1 Styrelsen får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Information från styrelsen:

Information från styrelsen: Information från styrelsen: Föreningen, brf Postiljonen 9, består av 25 bostadsrätter Huset uppfördes 1929 och är kulturskyddat. Föreningen köpte fastigheten 2005 och vårt mål är att förädla boendet baserat

Läs mer

Diariet 6. Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Organisationsnummer 769606-5502

Diariet 6. Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Organisationsnummer 769606-5502 Brf Diariet 6 Årsredovisning 2012 Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Diariet 6, Bromma, Stockholms kommun, (org. Nr 769606-5502)

Läs mer

BRF KADETTEN 3. Org nr 716425-8126 ÅRSREDOVISNING

BRF KADETTEN 3. Org nr 716425-8126 ÅRSREDOVISNING BRF KADETTEN 3 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2004 Brf Kadetten 3 1(12) Styrelsen för Brf Kadetten 3 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE STYRELSEN Styrelsen

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för HSB Brf 95 Vinkelhaken får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 till och med 2013-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningens ekonomi Det gångna

Läs mer

Årsredovisning 2014 SÖDERHUS. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 SÖDERHUS. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen SÖDERHUS Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Viktor

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Viktor Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Viktor Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Tomtebo STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2005-01-01--2005-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 6 - balansräkning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Kansligården Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2006.

Bostadsrättsföreningen Kansligården Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2006. Brf Kansligården Årsredovisning 2006 Sida 1 (10) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Kansligården Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2006. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Norra Varvet 769608-6441. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för. Brf Norra Varvet 769608-6441. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för Brf Norra Varvet Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Brf Norra Varvet Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 org.nr 714800-2798 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Turbinen 18 716419-3653

Bostadsrättsföreningen Turbinen 18 716419-3653 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Turbinen 18 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5-6 Tilläggsupplysningar/underskrifter

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Uttern i Haninge

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Uttern i Haninge Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Uttern i Haninge Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Brf Nacka Hus nr 2 i Ekängen

ÅRSREDOVISNING 2014. Brf Nacka Hus nr 2 i Ekängen ÅRSREDOVISNING 2014 Brf Nacka Hus nr 2 i Ekängen Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Nacka Hus nr 2 i Ekängen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014.

Läs mer