LINKÖPINGS UNIVERSITET IEI/Avd. för Affärsrätt Professor Ingrid Arnesdotter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LINKÖPINGS UNIVERSITET IEI/Avd. för Affärsrätt Professor Ingrid Arnesdotter"

Transkript

1 LINKÖPINGS UNIVERSITET IEI/Avd. för Affärsrätt Professor Ingrid Arnesdotter Första anställningen efter avslutad utbildning 1. Vilka av respondenterna ing i denna delstudie? Ett viktigt syfte med denna rapport är att tydliggöra vilken arbetsmarknad som utbildningen vid de affärsjuridiska programmen ger tillgång till. Att det skall vara utbildningen, som ger tillgång till arbetsmarknaden ifråga, innebär att de kunskaper, förmågor och färdigheter som utgör utbildningens mål, skall vara relevanta för hur väl den nyanställde kan utföra sina arbetsuppgifter. Detta förhållande leder till frågan: Är svaren från samtliga respondenter av 2011 s förstagångsenkät relevanta, när det gäller att ge läsaren en verklighetsnära bild av den arbetsmarknad som utbildningen vid de affärsjuridiska programmen ger tillgång till? Av de 284 respondenterna hade sex startat eget företag, åtta hade ännu inte börjat söka arbete och två sökte arbete. Dessa 16 faller givetvis utanför den nu aktuella delstudien. Men jag har undantagit ytterligare 36 personer på den grunden att de vid sitt utträde på arbetsmarknaden inte kan sägas ha haft den utrustning som de affärsjuridiska programmen är avsedda att ge. För 24 av dem utgörs utrustningsskillnaden av dubbla juridiska examina (Affärsjuridisk magister eller masterexamen samt en jur.kand eller juristexamen). För 10 personer best skillnaden i att de avslutat sina affärsjuridiska studier med högst 180 högskolepoäng, vilket brukar anses vara otillräckligt för att ge tillträde till arbetsmarknaden för jurister. Detta bekräftas av att nio av dessa tio har anställningar inom andra yrkesområden och den tionde saknar arbete. De återstående två personerna hade båda mer än 200 högskolepoäng, men arbetar inom yrken, för vilka en affärsjuridisk utbildning inte kan sägas vara relevant. Att det finns juristutbildningsrelevanta anställningar för den som fortsatt sina studier under ett fjärde, men utan att fullfölja hela studieprogrammet, framg av enkätsvaren. Av 15 personer som gjort detta, har 13 sådana anställningar. Slutligen har jag undantagit två personer, som fullföljt utbildningen men vars arbetsuppgifter är sådana, att utbildningen saknar relevans för förmågan att utföra dem. En av dessa har klargjort att detta förhållande är i överensstämmelse med egna önskemål. Den bild, av den nyutexaminerade affärsjuristens arbetsmarknad, som växer fram i det följande, är således den som framg av svaren från 230 personer. Tabell Började arbeta 20 AJPEU AJP Kvinnor Män Kvinnor Män (Ålder = det antal som respondenten fyllde det denne antogs till utbildningen) ALLA

2 2. Den första arbetsgivaren 2.1 Privat eller offentlig sektor? Diagram V:C1:1 Första anställningen Inre ringen: 2001 s förstagångsenkät 80 anställningar under en Mellersta ringen: 2004 s förstagångsenkät 57 anställningar under en Yttre ringen: 2011 s förstagångsenkät 230 anställningar under en Privata näringslivet 38% 0% 5% 3% 54% 63% Organisation Kommun/landsting Offenligägt bolag Statlig myndighet Enligt svaren på 2011 s förstagångsenkät finner den nyutexaminerade affärsjuristen i nära två fall av tre (63,9 %) sin första arbetsgivare inom den privata sektorn 1. Frågan är om detta är ett uttryck för att affärsjuristerna har ökat sin marknadsandel inom denna sektor ( :54 %, : 46 %). En annan möjlig förklaring är givetvis slumpens betydelse (det är ju fråga om så små populationer att små numerära förändringar ter sig stora i procent räknat). Men hypotesen, att det handlar om en faktisk ökning, finner stöd i det förhållandet att andelen nyutexaminerade, som fått anställning inom privat sektor, under inget av en har understigit den tidigare högsta andelen, d.v.s. 54 %, utan har varierat mellan 54 % och 79 %. Det framst därför som fullt korrekt att säga, att av dem som utexamineras från de affärsjuridiska programmen vid Linköpings universitet, anställer den privata sektorn 6065 %, statlig sektor 30 % och kommuner/landsting 510 %. Påverkas anställningsmönstret av de nyutexaminerades ålder, kön eller programval? Enkätsvaren kan inte sägas ge underlag för säkra svar i dessa avseenden. Materialet antyder att programvalet har betydelse. Men enkäten omfattar bara de två första skullarna av Affärsjuridiska programmet, varför kommande undersökningar f utvisa, huruvida programvalet har betydelse för inom vilken sektor den nyutexaminerade erhåller sin första anställning. Materialet ger underlag även för ett antagande om att det kan förhålla sig så att kvinnorna i den yngsta åldersgruppen i något högre grad än övriga kvinnor och alla män f sin första anställning inom offentlig sektor. För den förstnämnda gruppen är fördelningen 59 % (privat sektor) 41 % (offentlig sektor). För kvinnor i den mellersta åldersgruppen är fördelningen 65 % 35 %, medan den för såväl de yngsta männen som för den mellersta åldersgruppen män är 69 % 31 %. Antalet kvinnor, respektive män, i den äldsta åldersgruppen är för lågt för att fördelningen i dessa grupper skall vara av intresse. I vad mån konjunkturen spelar roll framst som oklart. Den enligt de båda tidigare enkäterna ganska goda överensstämmelsen, mellan att det rådde lågkonjunktur när de nyutexaminerade sökte arbete och en ökad andel som fick sitt första arbete i offentlig sektor, föreligger inte enligt 2011 s förstagångsenkät. De ganska stora variationer, som förekommer under perioden , sammanfaller endast delvis med konjunktursvängningarna. 1 Det privata näringslivet + organisationer + offentligägda bolag.

3 2.2 Bransch I tabellen nedan redovisas första anställningen för de i studien ingående 230 personerna. Tabell Branschfördelning första anställningen (230 personer) Privata näringslivet Kvinnor Män Bank/finansföretag 21 % 22 % Revisionsbyrå 4 % 5 % Försäkringsföretag 9 % 7 % ITkonsultbyrå 2 % 3 % Annat slags konsultbyrå 1) 4 % 5 % Advokatbyrå/juridisk byrå 4 % 2 % Annat slags tjänsteproducerande företag 2) 8 % 9 % Varuproducerande/varusäljande företag 7 % 11 % Annat 3) 2 % Kommun/ Landsting Statlig myndighet Organisation Skatteverket 14 % 11 % Kronofogden 3 % Universitet 3 % 2 % Annat 4) 17 % 12 % Infrastruktursektorn 1 % Skolväsendet Vdsektorn 1 % 3 % Annat 5) 3 % 2 % 6) 2 % 1 % Not 1: Företag som arbetar med företagsöverlåtelser; inkassobolag; Skill Studentkompetens AB; telekomföretag; utländsk konsultfirma; ekonomi/juridisk konsultverksamhet; redovisningsbyrå (2 personer); företag som arbetar med public affairs and public relations. Not 2: Företag som på konsultbasis genomför upphandlingar, utbildning, utredning; bemanningsföretag; fest & konferensföretag; fastighetsförmedling; företag som erbjuder weblösningar; företag som erbjuder privat utbildning, logistikföretag; rekryterings/bemanningsföretag; industriföretag inom energisektorn; juridiskt förlag; företag som erbjuder informationstjänster i upphandlingsbranschen; Eniro; företag som erbjuder administration av prenumerationer; franchise; företagsförmedling. Not 3: Restaurant. Not 4: Arbetsförmedlingens huvudkontor (f.d. AMS), Arbetsförmedlingen, 2 personer; Banverket (numera Trafikverket); Energimarknadsinspektionen, 2 personer; Finansinspektionen, 2 personer; Försvarsmakten; Försäkringskassan, 4 personer; Jordbruksdepartementet (numera Landsbygdsdepartementet); Konsumentverket; Lantmäteriet; Luftfartsstyrelsen (numera Transportstyrelsen); länsstyrelse, 2 personer; Migrationsverket, 2 personer; polismyndighet, 3 personer; rättsväsendet, 6 personer (domstolar, hyres och arrendenämnder, Domstolsverket); Sjöfartsverket; Sveriges ambassad i Bryssel (Sveriges Natodelegation); Tullverket. Not 5: Representationskontor i Bryssel; upphandlingsavdelning inom kommun, 4 personer Not 6: EF Education; Hyresgästföreningen; Moderata riksdagskansliet Swedish Medtech.

4 Något mer än var femte nyutexaminerad affärsjurist finner således sin första anställning i ett bank eller finansföretag. Andra statliga myndigheter än Skatteverket, Kronofogden och universitet fyller samma funktion för vara sjunde nyutexaminerad. Rollen som tredje största arbetsgivare för de nyutexaminerade innehas för kvinnorna av Skatteverket, medan den för männen delas av Skatteverket och varuproducerande/varusäljande företag. För kvinnornas del innebär detta, att drygt hälften gör sitt inträde på arbetsmarknaden via ett bank/finansföretag, Skatteverket eller ett annat statligt verk/myndighet, medan motsvarande gäller för 45 % av männen. Den andra hälften av gruppen nyutexaminerade affärsjurister, finner vägen till många olika delar av det privata näringslivet, inte minst försäkringsföretag, till organisationer av skilda slag och till upphandlingsavdelningar inom kommuner och landsting. 2.3 Vad blir man? Tjänsternas benämning vid första anställningen Det finns nästan lika många tjänstebenämningar som det finns anställningar! Här nedanför redovisas branschvis och i bokstavsordning de tjänstebenämningar som de som svarat på 2011 s enkät har angivit. Är det mer än en person som har/har haft en anställning som benämnts på angivet sätt, anges antalet med en siffra inom parentes. Bank och finansföretag Account manager Analyst/Controller Assistant Middle Office Backofficehandläggare Bankjurist Bankjurist/riskkontrollkoordinator Banksäljare/Privatrådgivare Banktjänsteman (2) Banktjänsteman/privatrådgivare Baosäljare/Företagsrådgivare Bolagsjurist/Compliance Manager Controller Executive adviser Finansiell rådgivare Företagsrådgivare Group Compliance Officer Gruppchef Handläggare (3) Handläggare inkassoutredningar Junior Credit Advisor Jurist Kravhandläggare Kredithandläggare (3) Kundrådgivare (3) Legal counsel Legal officer Loan Agency Officer Personlig rådgivare (planerare) Privatmarknadsrådgivare Privatrådgivare (2) Relationsship Manager Riskanalytiker Sales Manager Specialhandläggare Trainee (3) Revisionsbyråer Associate inom Transfer Pricing Deklarationsbiträde Ekonomiassistent Skattejurist (associate) Skattejurist/konsult Skattejurist Skattekonsult Skatterådgivare Tax associate Försäkringsföretag Ansvarsreglerare Ansvarsskadereglerare (2) Claims Execute (skadehandläggare) Försäkringsjurist Försäkringskonsult Försäkringstjänsteman Innesäljare Jurist /Försäkringsmäklarassistent Jurist/skadereglerare Motorskadereglerare Personskadereglerare Riskbedömare Skadereglerare (4) Underwriter ansvar ITkonsultbyrå Intellectual property attorney Itkonsult Kontraktsspecialist Service desk agent Supply preparation manager Säljare

5 Annat slags konsultbyrå Affärsjurist Consultant Ekonomiassistent Inkassohandläggare Jurist Konsult (3) Redovisningskonsult Advokatbyrå/juridisk byrå Advokatsekreterare Biträdande jurist (4) Juridisk assistent Jurist Skattejurist Annat slags tjänstproducerande företag Administratör Affärsjurist/konsult Affärsutvecklare med juridisk inriktning Bolagsjurist/legal counsel Cash management & credit risk specialist Financial/Legal Trainee Företagsmäklare/transaktionsrådgivare Guide/säljare Juristkonsult Koordinator Kundansvarig Kundtjänstansvarig Legal assistent Produktansvarig för analystjänster Säljare Team Leader Teamchef Upphandlingsjurist Varuproducerande/varusäljande företag Accountant (2) Biträdande bolagsjurist Claims and Insurance Manager Commerciale, Vente Financial Analyst Förvaltningschef Juridisk assistent Jurist Kreditrådgivare/ass.bolagsjurist Manager Operations specialist Projektanställd jurist Redaktör Retail Operations Specialist Strategisk buyer Supplier Manager Trade Finance advicor Skattemyndigheten Folkbokföringshandläggare (2) Handläggare (5) Kvalificerad handläggare/utredare Processförare Skattehandläggare (12) Skattehandläggare vid Skatteupplysningen Skatteupplysare (2) Taxerare Taxeringshandläggare (2) Kronofogden Handläggare Jurist Kronoinspektör Universitet Handläggare Projektassistent Studiemedelsombud Universitetsadjunkt (2) Utbytesstudentskoordinator (2) Annan statlig myndighet (än Skatteverket, Kronofogden och universitet) Civilutredare, Ekoroteln Departementssekreterare Domstolssekreterare Ekonomiassistent Förrättningslantmätare Försäkringsspecialist på försäkringskassan Handläggare (5) Handläggare/Biträdande avdelningschef Handläggare av EUstöd Inköpssamordnare Juridisk rådgivare/handläggare Jurist (3) Klareringshandläggare, juridisk resurs Sakkunnig Konsulär handläggare Länsassessor Nämndsekreterare (4) Omprövare Upphandlare (2) Upphandlingsexpert Utredare/projektledare/strateg Verksamhetsutvecklare

6 Kommun/landsting Advisor European Affairs Avtalsförvaltare Upphandlare (5) Upphandlingsjurist Organisation Financial/Legal Trainee Jurist/Projektledare hälsoekonomi Politisk sekreterare Ärendehandläggare 2.4 Vilka arbetsuppgifter har man? Spridningen av arbetsuppgifter är högst betydande. I många fall, inte minst inom den privata sektorn, blir man ensam jurist i sin organisation. Den expertroll, som man då f, täcker stora delar av organisationens verksamhet. Det är vanligt att man i sådana fall svarar för en mycket bred täckning av det juridiska arbetsfältet i vid mening. Kärnuppgifter avser upprättande resp. granskning av avtal samt förhandlingar, d.v.s. grundläggande reglering av parternas inbördes förhållanden, varvid den egna partens affärsmässiga intressen på kort och/eller lång sikt utgör en utgångspunkt. Åtminstone i något större organisationer blir det omöjligt att själv svara för alla arbetsuppgifter i nyss nämnda funktion. Information, utbildning och rådgivning till de kollegor som arbetar i gränsytan mot kunder/leverantörer blir då mycket viktiga uppgifter. Komplexiteten, i de frågor som aktualiseras, leder inte sällan till att behov av regelrätta rättsutredningar uppst. I större organisationer, men också i vissa typer av högt kvalificerade tjänsteföretag, är specialiseringsgraden för affärsjuristen högre och arbetsuppgifterna begränsar sig till en eller flera särskilda funktioner. En sådan tar sin utgångspunkt i lagen om offentlig upphandling, vilken gett upphov till avsevärda juridiskekonomiska arbetsinsatser på såväl kund som leverantörsidan. Att detta är uppgifter som de som utbildat sig vid de affärsjuridiska programmen är väl lämpade att sköta, visas av att det är många som sysslar med upprättande av anbudsunderlag resp. offerter samt bedömning av anbud resp. förhandlingar. En annan funktion, som drar till sig många från de affärsjuridiska programmen, kan beskrivas som riskhantering. Denna funktion omfattar företagsanalyser, inte minst utifrån finansiell och säkerhetsmässig utgångspunkt, men också försäkringsrättsliga och ekonomiska uppgifter. Den internationella dimensionen av arbetsuppgifterna är ofta framträdande och speglas i såväl uppgiftsbeskrivning som anställningstitlar. Inom den offentliga sektorn ing merparten av ovan nämnda arbetsuppgifter för en del av affärsjuristerna, men det är också förhållandevis vanligt att tillämpning av gällande regler utgör den dominerande arbetsuppgiften. Inom skatteförvaltningen utgör skattekontroll och taxering, framför allt av juridiska personer, de huvudsakliga arbetsuppgifterna. Inom andra delar av den statliga förvaltningen är det inte tillämpning av regler som är den viktigaste arbetsuppgiften, utan det är utan skapandet av regler, inte sällan ett arbete med internationell anknytning, t.ex. som en del av samarbetet inom EU. 2.5 Arbete i Sverige eller utomlands? Andelen nyutexaminerade som f anställning utomlands har fördubblats (från 5 till 12 %) sedan den första kullen intåg på arbetsmarknaden. Bank/finansföretag, varuproducerande/varusäljande företag, EUanknutna organ och lobbyorganisationer är viktiga arbetsgivare, vilket bidrar till att Belgien och Tyskland ofta är mottagarland för de nyutexaminerade som f anställning utanför Sverige. En av drivkrafterna bakom skapandet av AJPEU var det ökade behovet av en juristutbildning, som stod i samklang med ett i allt högre grad internationaliserat näringsliv. När varor, kapital och arbetskraft har stor frihet att röra sig över nationsgränser, f även offentlig sektor ett ökat behov av internationellt samarbete och ett ökande antal icke inhemska avtalsparter. Detta har lett till, att även offentlig sektor har ett behov av jurister med god förmåga att arbeta i en internationaliserad verksamhet. Sådan kompetens är behövlig, oavsett om arbetsplatsen är

7 förlagd till utlandet eller till Sverige. Men det framst som oomtvistat, att utlandsarbete är det effektivaste sättet att ta till vara och utveckla den förmåga, till arbete i internationell miljö, som en person har skaffat sig genom sin utbildning. Ett sätt att sänka tröskeln, mellan tillvaron som aff.jur.stud i Linköping och tillvaron som en i utlandet arbetande affärsjurist, är att redan under utbildningstiden pröva på att leva utomlands. Redan från AJPEU:s start har programledningen strävat efter att underlätta för studenterna att förlägga 12 terminer av sin utbildning till ett universitet i Tyskland respektive Frankrike. Detta har skett genom åtgärder som: a) att få till stånd utbytesavtal med välrenommerade universitet, b) anordnande av språkkurser, på plats, under sommartid och c) hänsynstagande till terminstiderna i Tyskland/Frankrike vid schemaläggningen av sådana programkurser som omedelbart föreg respektive följer efter den tidsperiod, som det är lämpligt att förlägga sin utlandstermin till. Numera kräver utbildningsplanen en utlandstermin, och det är inte ovanligt att studenter väljer att vara utomlands i ett. I sådana fall kan ena terminen användas för praktik. Att studera eller göra praktik utomlands är givetvis en möjlighet även för den som valt AJP. Genom att välja kursen Business English, kan studenten förbereda sig för utlandsvistelsen. Hur stor andel av de utexaminerade affärsjuristerna är det som har skaffat sig erfarenhet av att arbeta utomlands? AJPEU AJP Enkät 3 72 personer, 1014 i arbetslivet 12,5 % 12 % 13 % Enkät 2 59 personer, 710 i arbetslivet 12 % 14 % 10 % Enkät personer (173 AJPEU, 58 AJP) 17 i arbetslivet ALLA Kvinnor Män ALLA Kvinnor Män 16 % 17 % 15 % 5 % 3 % 8 % Det hade varit värdefullt att kunna jämföra de i tabellen ovan redovisade procenttalen med en motsvarande redovisning avseende jurister med en traditionell examen. Jag känner emellertid ej till någon sådan undersökning. Det närmaste jag kunnat komma, är att jämföra med dem av de tre enkäternas respondenter som har avlagt en jur.kand/juristexamen. Det är fråga om totalt 56 personer (Enkät 1 = 41 st, Enkät 2 = 5 st, Enkät 3 = 10 st). Av dessa är det en som redovisar arbete utomlands (Australien) och denna person hade gått AJP. Enligt min mening, ger undersökningens resultat grund för slutsatsen, att en juristutbildning med AJPEU:s inriktning, tillsammans med åtgärder, som främjar att studenterna förlägger en sammanhängande period om en termin av sina studier utomlands, verksamt bidrar till att öka antalet svenska jurister med kompetens för arbete i en internationell miljö. Det kommer att framgå av det följande, att så gott som hela detta bidrag kommer Sverige till godo, i det att mycket få av juristerna ifråga stannar kvar utomlands i utländska arbetsgivares tjänst.

8 När i karriären arbetar affärsjuristerna utomlands? AJPEU AJP Enkät 3 72 personer, 1014 i arbetslivet Har erfarenhet av att arbeta utomlands Fick sådan erfarenhet genom sin första anställning ALLA Kvinnor Män ALLA Kvinnor Män 12,5 % 12 % 13 % 6 % 7 % 8,5 % Enkät 2 59 personer, 710 i arbetslivet Enkät personer (173 AJPEU, 58 AJP) 17 i arbetslivet Har erfarenhet av att arbeta utomlands 12 % 14 % 10 % Fick sådan erfarenhet genom sin första anställning 7 % 6 % 10 % Har erfarenhet av att arbeta utomlands 16 % 17 % 15 % 5 % 3 % 8 % Fick sådan erfarenhet genom sin första anställning 12 % 12,5 % 11,5 % 5 % 3 % 8 % Vad tabellen visar är, att en ökande andel av dem som utexamineras från AJPEU skaffar sig utlandserfarenhet, och att de dessutom i stigande grad gör detta redan genom sin första anställning. Trots att respondenterna till Enkät 2 varit ute på arbetsmarknaden dubbelt så lång tid som respondenterna till Enkät 1, är andelen utlandserfarna hos de förra endast 75 % av motsvarande andel hos respondenterna till Enkät1. Tidig erfarenhet av att arbeta utomlands, brukar anses öka sannolikheten för att personen ifråga kommer att ha sin arbetsplats utomlands vid fler tillfällen under sitt yrkesliv. Om ett sådant samband föreligger, talar den stigande andelen första anställningen = arbetsplatsen förlagd till utlandet för att en ökande andel av affärsjuristerna från AJPEU kommer att alternera mellan anställning i Sverige och anställning i andra länder eller tillbringa en längre sammanhängande del av sin yrkesverksamma tid utomlands. Idag är det ännu en liten skara (5 %) som gör (eller har gjort) detta, se tabellen här nedan.

9 Individ Anställning nr 1 Anställning nr 2 Anställning nr 3 Anställning nr 4 Anställning nr 6 A Utland Sverige Sverige Sverige Utland B Utland Utland Sverige Utland C Utland Utland Sverige D Utland Utland Sverige E Utland Utland F Utland Utland G Utland Utland H Utland Utland I Utland Utland J Utland Utland Utland K Utland Utland Utland L Utland Utland Utland M Utland Utland Utland N Sverige Utland Sverige Utland O Sverige Sverige Utland Utland Sverige P Sverige Utland Utland Utland Q Sverige Utland Utland Utland R Sverige Utland Utland Utland I vilka andra länder än Sverige arbetar affärsjuristerna? Arbetsplatsen förlagd till (% = procent av antalet anställningar) 1:a anställningen 35 individer 35 anställningar 2:a eller senare anställningen 25 individer 39 anställningar Vid tidpunkten för enkätens besvarande 31 individer (8,5 %) 31 anställningar Australien 1 2,5 % 2 6,5 % Belgien 5 14 % 5 13 % 4 13 % Danmark 4 11 % 6 15 % 5 16 % England 1 3 % 1 2,5 % 1 3,25 % Finland 5 14 % 2 5,5 % 2 6,5 % Hongkong 1 2,5 % 1 3,25 % Kina 1 3 % 1 2,5 % Luxemburg 1 3 % 4 10 % 2 6,5 % Nederländerna 2 6 % Norge 1 3 % 1 2,5 % 1 3,25 % Schweiz 2 6 % % 3 9,75 % Singapore 2 5,5 % 1 3,25 % Sudan 1 2,5 % 1 3,25 % Tyskland % % 6 19 % USA. 2 6 % 7 18 % 1 3,25 % Vietnam 1 2,5 % 1 3,25 % Ej angivet i vilket land 1 2,5 %

10 Belgiens framskjutna position i tabellen ovan f sin förklaring i tabellen i nästa avsnitt, d.v.s. av det förhållandet att det är fråga om anställningar vid EUorgan och lobbyorganisationer. Vad gäller Danmark är det min hypotes, att det är MalmöKöpenhamnsregionens starka tillväxt som gör sig gällande. I fråga om Finland handlar det i betydande grad om utbildningen har attraherat studenter från Finland (inte minst Åland), vilka efter avslutade studier har sökt sig till hemlandet. Tysklands tätposition hänger samman med åtminstone tre omständigheter: Tysklands ställning som Sveriges främsta handelspartner och som ett land med stark industri och en framträdande plats inom finansvärlden. Som framg nedan är det just varuproducerande företag och bank/finansföretag som dominerar som arbetsgivare för de utlandsanställda affärsjuristerna. Det är sannolikt bank/finansföretagens dominans bland arbetsgivarna som ligger bakom att affärsjurister från Linköpings universitet återfinns i Luxemburg, Schweiz och Singapore. Förklaringen till USA:s position i tabellen ovan är av mera personberoende art. Det är fråga om ett fåtal individer, som var och en haft flera anställningar i landet. 2.4 I vilka branscher återfinns de utlandsarbetande affärsjuristerna? 50 personer, 74 anställningar under en (% = andel av antal anställningar) Privata näringslivet Offentligägt bolag Bank/finansföretag 20 % Revisionsbyrå 9,5 % Försäkringsföretag 8 % ITkonsultbyrå 1 % Annat slags konsultbyrå 1) 5,5 % Advokatbyrå/juridisk byrå 1 % Annat slags tjänsteproducerande företag 2) 15 % Varuproducerande/varusäljande företag 18 % TOTALT 78 % 4 % EUanknutna organ, lobbyorganisationer 10 % Annat Svensk utrikesförvaltning 5,5 % Annat lands inrikesförvaltning 2,5 % TOTALT 18 %

SÅ GÅR DET FÖR VÅRA STUDENTER

SÅ GÅR DET FÖR VÅRA STUDENTER SÅ GÅR DET FÖR VÅRA STUDENTER Handelshögskolan vid Göteborgs universitet har försett näringsliv och samhälle med välutbildade medarbetare sedan 1923. Med en ständig strävan efter att utveckla verksamheten

Läs mer

Vad hände sedan? En uppföljning av 2009 års examensstudenter

Vad hände sedan? En uppföljning av 2009 års examensstudenter Vad hände sedan? En uppföljning av 2009 års examensstudenter text På Handelshögskolan utbildas morgondagens ekonomer och jurister Layout och grafisk form: Johanna Flemström Text och produktion: Hannah

Läs mer

Technology Management Lunds Universitet. Arbetslivsundersökning 2012 1. Technology Management

Technology Management Lunds Universitet. Arbetslivsundersökning 2012 1. Technology Management Technology Management Lunds Universitet Arbetslivsundersökning 2012 1 Technology Management TM Arbetslivsundersökning Välkommen till TM Arbetslivsundersökning 2012. Årets undersökning är den tredje i raden

Läs mer

Vad hände sedan? En uppföljning av 2012 års examensstudenter

Vad hände sedan? En uppföljning av 2012 års examensstudenter Vad hände sedan? En uppföljning av 2012 års examensstudenter På Handelshögskolan utbildas morgondagens ekonomer och jurister Handelshögskolan - i ständig utveckling Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Läs mer

Vad hände sedan? En uppföljning av 2011 års examensstudenter

Vad hände sedan? En uppföljning av 2011 års examensstudenter Vad hände sedan? En uppföljning av 2011 års examensstudenter På Handelshögskolan utbildas morgondagens ekonomer och jurister Layout och grafisk form: Daniel Karlsson, Johanna Haglund Flemström Text och

Läs mer

Vart tog de vägen? En uppföljning av tidigare studenter vid Politices Magisterprogrammet vid Uppsala universitet.

Vart tog de vägen? En uppföljning av tidigare studenter vid Politices Magisterprogrammet vid Uppsala universitet. Vart tog de vägen? En uppföljning av tidigare studenter vid Politices Magisterprogrammet vid Uppsala universitet. Uppsala januari 2007 1 Bakgrund till studien Politices magisterprogrammet vid Uppsala universitet

Läs mer

Jurister Utbildning, arbetsmarknad och karriär. Utbildning för studievägledare, Saco

Jurister Utbildning, arbetsmarknad och karriär. Utbildning för studievägledare, Saco Jurister Utbildning, arbetsmarknad och karriär Utbildning för studievägledare, Saco Jusek Fackförbund för akademiker Jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare.

Läs mer

Jurister Civilekonomer Systemvetare Personalvetare Samhällsvetare ARBETSMARKNADEN FÖR SAMHÄLLSVETARE

Jurister Civilekonomer Systemvetare Personalvetare Samhällsvetare ARBETSMARKNADEN FÖR SAMHÄLLSVETARE Jurister Civilekonomer Systemvetare Personalvetare Samhällsvetare ARBETSMARKNADEN FÖR SAMHÄLLSVETARE Innehållsförteckning Om arbetsmarknaden för samhällsvetare... 2 Statlig förvaltning... 4 Kommunal förvaltning...

Läs mer

KTH genomför vartannat år en Karriäruppföljning på sina alumner 2-3 år efter examen. Årets undersökning omfattar alumner med examensår 2008-2009.

KTH genomför vartannat år en Karriäruppföljning på sina alumner 2-3 år efter examen. Årets undersökning omfattar alumner med examensår 2008-2009. Karriärrapport 2011 KTH genomför vartannat år en Karriäruppföljning på sina alumner 2-3 år efter examen. Årets undersökning omfattar alumner med examensår 2008-2009. Syftet med undersökningen är att undersöka

Läs mer

Vad hände sedan? En uppföljning av 2010 års examensstudenter

Vad hände sedan? En uppföljning av 2010 års examensstudenter Vad hände sedan? En uppföljning av 2010 års examensstudenter På Handelshögskolan utbildas morgondagens ekonomer och jurister Layout och grafi sk form: Johanna Haglund Flemström Text och produktion: Hannah

Läs mer

Arbetslivsundersökning 2011

Arbetslivsundersökning 2011 Technology Management Lunds Universitet 1 Arbetslivsundersökning 2011 TM Arbetslivsundersökning Välkommen till TM Arbetslivsundersökning 2011. Detta är andra gången som en undersökning genomförs om vad

Läs mer

VAD HÄNDE SEDAN? En uppföljning av 2007 års examensstudenter EFMD

VAD HÄNDE SEDAN? En uppföljning av 2007 års examensstudenter EFMD VAD HÄNDE SEDAN? En uppföljning av 2007 års examensstudenter EFMD HANDELSHÖGSKOLAN - VÄRLDENS MÖJLIGHETER Handelshögskolan vid Göteborgs universitet har försett näringsliv och samhälle med välutbildade

Läs mer

ARBETSMARKNADEN FÖR OLIKA SAMHÄLLSVETARE. Jurister Civilekonomer Systemvetare Personalvetare Samhällsvetare. Administratörer och förvaltare

ARBETSMARKNADEN FÖR OLIKA SAMHÄLLSVETARE. Jurister Civilekonomer Systemvetare Personalvetare Samhällsvetare. Administratörer och förvaltare Jurister Civilekonomer Systemvetare Personalvetare Samhällsvetare Administratörer och förvaltare Allmäna beteendevetare Allmänna samhällsvetare Beteendevetare Kulturgeografer Medie- och svetare Nationalekonomer

Läs mer

Juriststudent vid Umeå universitet och sedan?

Juriststudent vid Umeå universitet och sedan? Juriststudent vid Umeå universitet och sedan? Sammanställning av en enkätundersökning gjord Juridiska institutionen 2 3 Inledning Åren, och genomförde juridiska institutionen enkätundersökningar med dem

Läs mer

Juriststudent vid Umeå universitet och sedan?

Juriststudent vid Umeå universitet och sedan? Juriststudent vid Umeå universitet och sedan? Sammanställning av en enkätundersökning gjord våren 2010 Juridiska institutionen 2 3 Inledning Under 2000 och 2005 genomförde juridiska institutionen enkätundersökningar

Läs mer

LINKÖPINGS UNIVERSITET. Affärsjurist. med ekonomi och Europa i fokus. LiU EXPANDING REALITY

LINKÖPINGS UNIVERSITET. Affärsjurist. med ekonomi och Europa i fokus. LiU EXPANDING REALITY LINKÖPINGS UNIVERSITET Affärsjurist med ekonomi och Europa i fokus LiU EXPANDING REALITY Affärsjurist med ekonomi och Europa i fokus Linköpings universitet har två affärsjuristutbildningar: Affärsjuridiska

Läs mer

AFFÄRSJURIDISKA PROGRAMMET MED EUROPAINRIKTNING En uppföljning av de tre första årskullarna Jobb, lön och uppfattning om utbildningen

AFFÄRSJURIDISKA PROGRAMMET MED EUROPAINRIKTNING En uppföljning av de tre första årskullarna Jobb, lön och uppfattning om utbildningen LINKÖPINGS UNIVERSITET Ekonomiska institutionen Avdelningen för Affärsrätt Ingrid Arnesdotter Mars 2002 AFFÄRSJURIDISKA PROGRAMMET MED EUROPAINRIKTNING En uppföljning av de tre första årskullarna Jobb,

Läs mer

Socialhögskolan 2015-05-04. Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13

Socialhögskolan 2015-05-04. Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13 Socialhögskolan 2015-05-04 Dolf Tops Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13 Socialhögskolan följer upp studenternas situation på arbetsmarknaden ca

Läs mer

Efter examen. En uppföljning av 2010 års examensstudenter. Företagsekonomiska institutionen

Efter examen. En uppföljning av 2010 års examensstudenter. Företagsekonomiska institutionen Efter examen En uppföljning av 2010 års examensstudenter Företagsekonomiska institutionen Utbildning som ger arbete Företagsekonomiska institutionen erbjuder utbildningar för framtidens kvalificerade ekonomer

Läs mer

Roschier i korthet. Förstklassiga juridiska tjänster i norra Europa

Roschier i korthet. Förstklassiga juridiska tjänster i norra Europa Roschier Press kit Roschier i korthet 2 (5) En av Nordens ledande advokatbyråer Rankas som en av de främsta byråerna i Norden av internationella rankingpublikationer Medverkar regelbundet i de mest betydande

Läs mer

VTDV Vart tog de vägen

VTDV Vart tog de vägen VTDV Vart tog de vägen Undersökning av hur det gått för de som avslutade sina studier vid någon av fritidsledarskolorna under 2013 Vart tog de vägen? Redovisning av Fritidsledarskolornas undersökning genomförd

Läs mer

5. Högskolenivå. Svensk högskoleutbildning i ett internationellt perspektiv

5. Högskolenivå. Svensk högskoleutbildning i ett internationellt perspektiv Högskolenivå 5 5. Högskolenivå Svensk högskoleutbildning i ett internationellt perspektiv ISCED Klassificering av utbildningarna på primär-, sekundär- och tertiärskolenivå finns i utbildningsnomenklaturen

Läs mer

Studenterna får jobb - men var och hur?

Studenterna får jobb - men var och hur? Välkomna! Studenterna får jobb - men var och hur? Camilla Björkman Hanna Berheim 2010-12-06 Agenda 12:30-13:30 Information om arbetsmarknaden för Juseks utbildningsgrupper 13:30-14:10 Hur tänker en rekryterare?

Läs mer

därför ska du anställa en Affärsjurist från Linköping

därför ska du anställa en Affärsjurist från Linköping därför ska du anställa en Affärsjurist från Linköping Affärsjurist med ekonomi och Europa i fokus Vid de affärsjuridiska programmen verkar fem professorer i juridik. Vilka är, enligt deras uppfattning,

Läs mer

En uppföljning av de sju första årskullarna

En uppföljning av de sju första årskullarna LINKÖPINGS UNIVERSITET Avd för Rätt och rättsfilosofi Ingrid Arnesdotter Peter Verebes Februari 2006 AFFÄRSJURIDISKA PROGRAMMET MED EUROPAINRIKTNING En uppföljning av de sju första årskullarna Utbildningsresultat,

Läs mer

Lars Andrén. Samhällsnyttan säkrar kompetensen i den statliga sektorn

Lars Andrén. Samhällsnyttan säkrar kompetensen i den statliga sektorn Lars Andrén Samhällsnyttan säkrar kompetensen i den statliga sektorn En liten sektor med kända verksamheter Sveriges minsta arbetsmarknadssektor 250 000 anställda (kommunoch landsting ca 1,1 miljoner,

Läs mer

Nationalekonomi 120 hp

Nationalekonomi 120 hp Nationalekonomi 120 hp LiU EXPANDING REALITY Linköpings universitet Masterprogram i Nationalekonomi Masterprogrammet i nationalekonomi är en spetsutbildning på avancerad nivå som ger dig verktyg och perspektiv

Läs mer

Masterprogram i företagande och ledning 2015/2016

Masterprogram i företagande och ledning 2015/2016 Masterprogram i företagande och ledning 2015/2016 120 HP UPPSALA CAMPUS 100% De flesta företag och organisationer måste idag kunna hantera en omvärld som är globalt styrd. Denna komplexa verklighet har

Läs mer

TM Arbetslivsundersökning

TM Arbetslivsundersökning 1 TM Arbetslivsundersökning Välkommen till TM Arbetslivsundersökning 2010. Detta är första gången som en systematisk undersökning sker av vad TM-alumni arbetar med, i vilka branscher de verkar, vad de

Läs mer

Technology Management Lunds Universitet

Technology Management Lunds Universitet Technology Management Lunds Universitet Arbetslivsundersökning 2013 1 TM arbetslivsundersökning Välkommen till TM Arbetslivsundersökning år 2013. Årets undersökning är den andra i raden som kartlägger

Läs mer

Välkommen till Hammarskiöld & Co

Välkommen till Hammarskiöld & Co Välkommen till Hammarskiöld & Co På 1700-talet låg näringslivets centrum inte på Stureplan utan i Gamla Stan. Till stor del ligger det fortfarande här, närmare bestämt hos Hammarskiöld & Co på Skeppsbron

Läs mer

H A M M A R S K I Ö L D & CO 1

H A M M A R S K I Ö L D & CO 1 HAMMARSKIÖLD & CO 1 Välkommen till Hammarskiöld & Co! Hammarskiöld & Co är en av Sveriges ledande advokatbyråer inom affärsjuridik. I den här broschyren kan du läsa om vår inriktning, hur vi arbetar och

Läs mer

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors Hagfors & Munkfors 1 Hur vill vi ha det? En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors 2 Hur vill vi ha det? Strategisk kompetensförsörjning 2005 2004 Fastställa organisation och finansiering

Läs mer

Utbildning på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper.

Utbildning på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper. Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet med Europainriktning 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law with French/German communication and legal culture, 120 ECTS Mål

Läs mer

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern april 2015 Personalchefsbarometern 2015 Version 150331 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern Inledning Nästan nio av tio personalchefer i Sveriges

Läs mer

HÖGSKOLESTUDENTER OM STATEN SOM ATTRAKTIV ARBETSGIVARE

HÖGSKOLESTUDENTER OM STATEN SOM ATTRAKTIV ARBETSGIVARE HÖGSKOLESTUDENTER OM STATEN SOM ATTRAKTIV ARBETSGIVARE Om undersökningen Onlineundersökning i Universums regi mellan 13 maj och 4 juni 2014. Cirka 1100 svarande. Utgångspunkt är motsvarande undersökning

Läs mer

Din karriär är lika viktig för oss som den är för dig.

Din karriär är lika viktig för oss som den är för dig. Hammarskiöld & Co Hammarskiöld & Co är en av Sveriges ledande affärsjuridiska advokatbyråer. Det innebär att vi frekvent anlitas av stora företag och myndigheter och att våra jurister arbetar med de mest

Läs mer

Stockholms universitet Statsvetenskapliga institutionen Henrik Berglund. Magisterutbildning och arbetsmarknad

Stockholms universitet Statsvetenskapliga institutionen Henrik Berglund. Magisterutbildning och arbetsmarknad Stockholms universitet Statsvetenskapliga institutionen Henrik Berglund Magisterutbildning och arbetsmarknad 1 Förord Denna rapport är delvis baserad på ett statistiskt material som inhämtats för en kursrapport

Läs mer

Alumnstudie 2015. Genomförd av Linda Widetoft

Alumnstudie 2015. Genomförd av Linda Widetoft Alumnstudie 2015 Genomförd av Linda Widetoft Vilka 32 pers. intervjuade (av 70) 1/3 kvinnor Var Majoriteten av Alumnerna växte upp i Småland och valde att stanna kvar efter avslutade studier. Den främsta

Läs mer

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige Kvartal 1 26 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Manpower Employment Outlook Survey Sverige Manpower Employment Outlook Survey Sverige Innehåll Sverige 3 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 8

Läs mer

Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS

Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS Mål För den affärsjuridiska utbildningen liksom för all annan högskoleutbildning

Läs mer

RAPPORT. PTP-enkät 2009 1(10)

RAPPORT. PTP-enkät 2009 1(10) RAPPORT PTP-enkät 2009 1(10) INLEDNING Bakgrund 1995 genomförde Psykologförbundet för första gången en undersökning till dem som tagit psykologexamen mellan två tidpunkter för att bland annat få en bild

Läs mer

Där du kan välja vad och var. www.glimstedt.se www.facebook.com/advokatfirmanglimstedt

Där du kan välja vad och var. www.glimstedt.se www.facebook.com/advokatfirmanglimstedt Där du kan välja vad och var. www.glimstedt.se www.facebook.com/advokatfirmanglimstedt Var vill du jobba? Vi har 14 kontor i Sverige, tre i Baltikum och ett i Vitryssland. Vi är en av Sveriges största

Läs mer

Lars Andrén. Behöver staten ett gemensamt arbetsgivarvarumärke?

Lars Andrén. Behöver staten ett gemensamt arbetsgivarvarumärke? Lars Andrén Behöver staten ett gemensamt arbetsgivarvarumärke? En liten sektor med kända verksamheter Sveriges minsta arbetsmarknadssektor 250 000 anställda (kommunoch landsting ca 1,1 miljoner, privat

Läs mer

Roschier i korthet. Förstklassiga juridiska tjänster i norra Europa

Roschier i korthet. Förstklassiga juridiska tjänster i norra Europa Roschier Press kit Roschier i korthet 2 (5) En av Nordens ledande advokatbyråer Rankas som en av de främsta byråerna i Norden av internationella rankingpublikationer Medverkar regelbundet i de mest betydande

Läs mer

EUs lägsta arbetslöshet till 2020

EUs lägsta arbetslöshet till 2020 EUs lägsta arbetslöshet till 2020 Stefan Löfven SEB 26 september 2013 AGENDA Vår målsättning och huvudinriktning God tillgång på kvalificerad arbetskraft Ett växande näringsliv för fler i arbete Socialdemokraterna

Läs mer

Vad hände sen? - Uppföljning av Pol mag-studenter vid Uppsala universitet

Vad hände sen? - Uppföljning av Pol mag-studenter vid Uppsala universitet Vad hände sen? - Uppföljning av Pol -studenter vid Uppsala universitet Statsvetenskapliga institutionen Vårterminen 2005 Bakgrund till studien Denna studie har gjorts av Statsvetenskapliga institutionen

Läs mer

Affärsjuridik enligt Lindahl

Affärsjuridik enligt Lindahl Affärsjuridik enligt Lindahl Ett affärsråd ska vara glasklart. Inte gömmas i en hög av papper. Ett rakare arbetssätt Du vill ha raka svar och tydliga råd. Vårt mål är att alltid leverera relevant rådgivning

Läs mer

UTLANDSENKÄT Under hösten 2015 genomförde Sveriges Ingenjörer enkätundersökning bland sina medlemmar som arbetar i utlandet.

UTLANDSENKÄT Under hösten 2015 genomförde Sveriges Ingenjörer enkätundersökning bland sina medlemmar som arbetar i utlandet. Utlands- enkät 2015 Utlandsenkät 2015 sverigesingenjorer.se 3 UTLANDSENKÄT 2015 Under hösten 2015 genomförde Sveriges Ingenjörer enkätundersökning bland sina medlemmar som arbetar i utlandet. Enkäten

Läs mer

Efter examen En uppföljning av 2011 års examensstudenter. Företagsekonomiska institutionen

Efter examen En uppföljning av 2011 års examensstudenter. Företagsekonomiska institutionen Efter examen En uppföljning av 2011 års examensstudenter Företagsekonomiska institutionen Utbildningar som ger arbete Företagsekonomiska institutionen är en av de största institutionerna vid Stockholms

Läs mer

VTDV Vart tog de vägen

VTDV Vart tog de vägen VTDV Vart tog de vägen Undersökning av hur det gått för de som avslutade sina studier vid någon av fritidsledarskolorna under 2016 1 Vart tog de vägen? Redovisning av Fritidsledarskolornas undersökning

Läs mer

Varför växer bemanningsföretagen?

Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Ekonomin globaliseras, industrin rationaliseras och kompetenskraven på den moderna arbetsmarknaden ökar. I Sverige är det fortfarande

Läs mer

Så väljer svenska studenter utbildning och så påverkas studenter i hela Norden av den ekonomiska krisen

Så väljer svenska studenter utbildning och så påverkas studenter i hela Norden av den ekonomiska krisen Så väljer svenska studenter utbildning och så påverkas studenter i hela Norden av den ekonomiska krisen En undersökning av Studentum om val till högskola och Kvalificerad Yrkesutbildning Studentum AB Torstenssonsgatan

Läs mer

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan En internationell jämförelse Entreprenörskap i skolan september 2008 Sammanfattning Förhållandevis få svenskar väljer att bli företagare. Trots den nya regeringens ambitioner inom området har inte mycket

Läs mer

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag Småföretagens vardag En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag September 2006 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 De viktigaste slutsatserna 4 Introduktion 5 Fakta om undersökningen

Läs mer

Socialhögskolan 2015-10-22 Dolf Tops

Socialhögskolan 2015-10-22 Dolf Tops Socialhögskolan 2015-10-22 Dolf Tops Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 VT14 Socialhögskolan följer upp studenternas situation på arbetsmarknaden ca

Läs mer

Var med och bilda Norrlands största domstol. Förvaltningsrätten i Luleå blir Sveriges fjärde migrationsdomstol

Var med och bilda Norrlands största domstol. Förvaltningsrätten i Luleå blir Sveriges fjärde migrationsdomstol Var med och bilda Norrlands största domstol Förvaltningsrätten i Luleå blir Sveriges fjärde migrationsdomstol 2 Hösten 2013 blir Förvaltningsrätten i Luleå landets fjärde migrationsdomstol Migrationsdomstolar

Läs mer

Innehåll. eworkbarometern SOMMAREN 2014. Om eworkbarometern 3. Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6

Innehåll. eworkbarometern SOMMAREN 2014. Om eworkbarometern 3. Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6 eworkbarometern SOMMAREN 2014 Innehåll Om eworkbarometern 3 Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6 Arvode 7 Efterfrågan och konkurrens 12 Flexibilitet 17 Uppdrag

Läs mer

Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1

Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1 Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1 Sammanfattning 13% av UF-deltagarna har startat eget efter utbildningen. 19% av respondenterna över 28 år har företagarerfarenhet. Andelen med företagarerfarenhet

Läs mer

Tuffa tider Arbetsmarknaden för nyexaminerade 2004

Tuffa tider Arbetsmarknaden för nyexaminerade 2004 Tuffa tider Arbetsmarknaden för nyexaminerade 2004 Ökad arbetslöshet bland nyexaminerade ingenjörer Arbetslösheten bland ingenjörer ett år efter examen var våren 2004 ännu högre än året innan. 14 procent

Läs mer

Att konkurrera med kunskap svenska småföretag på en global marknad. Sylvia Schwaag Serger

Att konkurrera med kunskap svenska småföretag på en global marknad. Sylvia Schwaag Serger Att konkurrera med kunskap svenska småföretag på en global marknad Sylvia Schwaag Serger VINNOVAs uppgift är: att främja hållbar tillväxt genom finansiering av behovsmotiverad forskning och genom utveckling

Läs mer

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2013/14. Fler svenskar studerar utomlands

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2013/14. Fler svenskar studerar utomlands UF 20 SM 1402 Universitet och högskolor Internationell studentmobilitet i högskolan 2013/14 Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2013/14 I korta drag

Läs mer

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr: HS 2014/248 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: Beslut om fastställande: SACEK 14 4. -04- Programmets benämning: Civilekonomprogrammet

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr FAK1 2012/15 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: SACEK Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Högskolepoäng/ECTS: 240 Beslut om inrättande:

Läs mer

Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer

Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer en statistisk genomgång Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer en statistisk genomgång, februari 2011 Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer - en statistisk

Läs mer

Enkät 2005 Juris kandidatexamen i Umeå och sedan?

Enkät 2005 Juris kandidatexamen i Umeå och sedan? Enkät 2005 Juris kandidatexamen i Umeå och sedan? En enkätundersökning genomförd av juridiska institutionen vid Umeå universitet 1 Inledning Under 1999 genomförde Högskoleverket (HSV) en utvärdering av

Läs mer

Utvärdering av utbildningsprogrammet för företagsekonomi vid Högskolan på Åland 2012

Utvärdering av utbildningsprogrammet för företagsekonomi vid Högskolan på Åland 2012 Utvärdering av utbildningsprogrammet för företagsekonomi vid Högskolan på Åland 2012 1. 1. Jag arbetar i offentliga sektorn 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 i privata näringslivet 2. som 0 1 2 3 VD personalansvarig

Läs mer

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING Under våren har Svenskar i Världen skickat ut en enkät till utlandssvenskarna. Med över 3 400 deltagare lyckades vi samla in en stor mängd inressant information från

Läs mer

Q4 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower. Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower.

Q4 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower. Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower. Q4 26 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower.se 26, Manpower Inc. All rights reserved. Innehåll Q4/6 Sverige 4

Läs mer

Skapa jobb för unga människor. Tobias Lindfors, VD och grundare John Andersson, Affärsområdeschef Norge

Skapa jobb för unga människor. Tobias Lindfors, VD och grundare John Andersson, Affärsområdeschef Norge Skapa jobb för unga människor Tobias Lindfors, VD och grundare John Andersson, Affärsområdeschef Norge Från studentkorridoren till 7000 anställda - Från studentkorridoren till 7000 anställda - Från Luleå

Läs mer

välkommen till Hammarskiöld & Co

välkommen till Hammarskiöld & Co välkommen till Hammarskiöld & Co Hammarskiöld & Co är en av Sveriges ledande affärsjuridiska advokatbyråer. Det innebär att vi frekvent anlitas av stora företag och myndigheter och att våra jurister arbetar

Läs mer

Projektet Ett utmanat Sverige Svenskt Näringslivs stora reformsatsning

Projektet Ett utmanat Sverige Svenskt Näringslivs stora reformsatsning Projektet Ett utmanat Sverige Svenskt Näringslivs stora reformsatsning Talangjakten och marginalskatterna 2 Högkvalificerad arbetskraft avgörande Humankapital och högutbildad arbetskraft allt viktigare

Läs mer

Schematiska diagram över hur europeiska utbildningssystem är uppbyggda, 2011/12

Schematiska diagram över hur europeiska utbildningssystem är uppbyggda, 2011/12 Schematiska diagram över hur europeiska utbildningssystem är uppbyggda, 2011/12 Dessa diagram ger en överblick över hur den traditionella skolgången är uppbyggd i de olika länderna, från förskolenivå till

Läs mer

Arbetslöshet och sysselsättning i Malmö 2014 en översikt

Arbetslöshet och sysselsättning i Malmö 2014 en översikt Arbetslöshet och sysselsättning i Malmö 2014 en översikt April 2015 Irma Cupina, Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildnings-förvaltningen, irma.cupina@malmo.se, Tel. 040-344072 Bristyrken i Skåne

Läs mer

Riksbankschef eller utredare vad sysslar nationalekonomerna med egentligen?

Riksbankschef eller utredare vad sysslar nationalekonomerna med egentligen? Riksbankschef eller utredare vad sysslar nationalekonomerna med egentligen? En studie över arbetsmarknaden för nationalekonomer Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Institutionen för nationalekonomi

Läs mer

Ungas förväntningar på en jämställd arbetsgivare. juni 2013

Ungas förväntningar på en jämställd arbetsgivare. juni 2013 Ungas förväntningar på en jämställd arbetsgivare juni 2013 Hur står det till med jämställdheten egentligen? Unga välutbildade kvinnor och män ser en jämställd arbetsmarknad som något självklart. Men vad

Läs mer

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2014/15. Fler svenskar studerar utomlands

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2014/15. Fler svenskar studerar utomlands UF 20 SM 1503 Universitet och högskolor Internationell studentmobilitet i högskolan 2014/15 Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2014/15 I korta drag

Läs mer

Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige

Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige - Personer som kommer till Sverige för att arbeta - Personer som redan finns här och har permanent uppehållstillstånd

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa?

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa? Ledarnas Chefsbarometer 2011 Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa? Innehållsförteckning Förord... 2 Rapporten i korthet... 4 Hur mår konjunkturen?... 5 Rekrytering... 6 Stannar chefen kvar?... 10

Läs mer

SMIL. Alumniundersökning. Våren 2014 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN

SMIL. Alumniundersökning. Våren 2014 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN SMIL Alumniundersökning Våren 2014 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN Innehållsförteckning Bakgrundsfrågor Bakgrund.... 3 Inskrivning och examensår.... 5 Inriktning.... 6 Vidare studier.... 7 Första arbetet Första

Läs mer

RAPPORT. Eget företagande. Enkätundersökning bland medlemmar i Vårdförbundet. Resultatredovisning VÅRDFÖRBUNDET. www.vardforbundet.

RAPPORT. Eget företagande. Enkätundersökning bland medlemmar i Vårdförbundet. Resultatredovisning VÅRDFÖRBUNDET. www.vardforbundet. RAPPORT VÅRDFÖRBUNDET www.vardforbundet.se Eget företagande Enkätundersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Resultatredovisning I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona Orimliga löneskillnader i Blekinge 2012 Inledning För 50 år sedan avskaffades de särskilda lönelistor som gällde för kvinnor. Kvinnolönerna

Läs mer

Intervjustudie med personalansvariga Mars 2010

Intervjustudie med personalansvariga Mars 2010 Intervjustudie med personalansvariga Mars 2010 Fakta om undersökningen Metod Datainsamlingen har skett genom telefonintervjuer. Totalt genomfördes 500 intervjuer I dataseten på totalnivå är svaren viktade

Läs mer

Högskolenivå. Kapitel 5

Högskolenivå. Kapitel 5 Kapitel 5 Högskolenivå Avsnittet är baserat på olika årgångar av Education at a glance (OECD) och Key Data on Education in Europe (EU). Bakgrundstabeller finns i Bilaga A: Tabell 5.1 5.3. Många faktorer

Läs mer

Framtidsjobb i staten 2013-2018. Om rekryteringsbehov i statliga myndigheter, bolag och universitet

Framtidsjobb i staten 2013-2018. Om rekryteringsbehov i statliga myndigheter, bolag och universitet Framtidsjobb i staten 2013-2018 Om rekryteringsbehov i statliga myndigheter, bolag och universitet Fackförbundet ST den 23 maj 2013 Referens: Erik Engberg, utredare och internationell handläggare: 070-257

Läs mer

De äldre på arbetsmarknaden i Sverige. En rapport till Finanspolitiska Rådet

De äldre på arbetsmarknaden i Sverige. En rapport till Finanspolitiska Rådet De äldre på arbetsmarknaden i Sverige En rapport till Finanspolitiska Rådet Gabriella Sjögren Lindquist och Eskil Wadensjö Institutet för social forskning, Stockholms universitet 1. Den demografiska utvecklingen

Läs mer

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet Det ekonomiska läget 4 juli Finansminister Anders Borg Det ekonomiska läget Stor internationell oro, svensk tillväxt bromsar in Sverige har relativt starka offentliga finanser Begränsat reformutrymme,

Läs mer

SAMARBETE MED HÖGSKOLORNA

SAMARBETE MED HÖGSKOLORNA SAMARBETE MED HÖGSKOLORNA FRÅGEFORMULÄR Det europeiska projektet EMCOSU (Emerging Modes of Cooperation between Private Sector Organisations and Universities) Nya former för samarbete mellan Den privata

Läs mer

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Statistik Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Läs mer

Den kommunala ingenjören. Kostnad eller tillgång?

Den kommunala ingenjören. Kostnad eller tillgång? Den kommunala ingenjören Kostnad eller tillgång? Inledning Sveriges kommuner står inför stora utmaningar för att nå en effektiv, attraktiv och regionalpolitiskt hållbar utveckling. Många regionala dilemman

Läs mer

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger?

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. Hur attraherar vi dagens och framtidens medarbetare?

Läs mer

Praktikplats, examensarbetsplats och arbetsplatsstudier

Praktikplats, examensarbetsplats och arbetsplatsstudier Praktikplats, examensarbetsplats och arbetsplatsstudier - under kursen Examensarbetet på juristprogrammet Information till studenter och arbetsplatser Så här fungerar det! Tre former för arbetsplatsanknytning

Läs mer

Att bygga en generell examen

Att bygga en generell examen Att bygga en generell examen - TANKAR OM HUR EN GENERELL EXAMEN FÅR RÄTT INNEHÅLL Anna Selfvén Allmän studievägledare, Lunds universitet Allmän studievägledning LU -Vad kan jag välja utifrån mina intressen?

Läs mer

Kunskapsöverföring mellan akademin och det regionala näringslivet i en svensk kontext

Kunskapsöverföring mellan akademin och det regionala näringslivet i en svensk kontext Kunskapsöverföring mellan akademin och det regionala näringslivet i en svensk kontext Mälardalsrådet 140212 Lars Haikola 2015-11-11 1 Varför är högskolan viktig i en regions utveckling? Klar positiv relation

Läs mer

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Stockholm 2014-08-26 Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Socialdemokraterna presenterar idag ett viktigt vallöfte: Vid regeringsskifte kommer en 90-dagarsgaranti för alla unga att införas. Genomförandet

Läs mer

Gör din praktik inom Myndighetsnätverket

Gör din praktik inom Myndighetsnätverket Gör din praktik inom Myndighetsnätverket Ett samarbete mellan SPV, CSN, Försäkringskassan, Bolagsverket, Tullverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Mittuniversitetet, Specialpedagogiska skolmyndigheten

Läs mer

Validering Arbetsmarknadspresidie 27 maj 2011

Validering Arbetsmarknadspresidie 27 maj 2011 Validering Arbetsmarknadspresidie 27 maj 2011 Björn Dufva Hellsten, VD Meritea AB 8 arbetsdagar inom Meritea Civilekonom Sprängämne, Lokalvård, Kommun Företagsledning, Ekonomi, Marknad, Utveckling, Tel

Läs mer

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. Lönestatistik. Från 2014 års löneenkät

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. Lönestatistik. Från 2014 års löneenkät Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects Lönestatistik Från 2014 års löneenkät 2 Löneenkät 2014 Innehåll Inledning 4 Ingångslöner 5 Privat sektor 6 Kommunal sektor 11 Statlig sektor 13 Chefer

Läs mer