LINKÖPINGS UNIVERSITET IEI/Avd. för Affärsrätt Professor Ingrid Arnesdotter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LINKÖPINGS UNIVERSITET IEI/Avd. för Affärsrätt Professor Ingrid Arnesdotter"

Transkript

1 LINKÖPINGS UNIVERSITET IEI/Avd. för Affärsrätt Professor Ingrid Arnesdotter Första anställningen efter avslutad utbildning 1. Vilka av respondenterna ing i denna delstudie? Ett viktigt syfte med denna rapport är att tydliggöra vilken arbetsmarknad som utbildningen vid de affärsjuridiska programmen ger tillgång till. Att det skall vara utbildningen, som ger tillgång till arbetsmarknaden ifråga, innebär att de kunskaper, förmågor och färdigheter som utgör utbildningens mål, skall vara relevanta för hur väl den nyanställde kan utföra sina arbetsuppgifter. Detta förhållande leder till frågan: Är svaren från samtliga respondenter av 2011 s förstagångsenkät relevanta, när det gäller att ge läsaren en verklighetsnära bild av den arbetsmarknad som utbildningen vid de affärsjuridiska programmen ger tillgång till? Av de 284 respondenterna hade sex startat eget företag, åtta hade ännu inte börjat söka arbete och två sökte arbete. Dessa 16 faller givetvis utanför den nu aktuella delstudien. Men jag har undantagit ytterligare 36 personer på den grunden att de vid sitt utträde på arbetsmarknaden inte kan sägas ha haft den utrustning som de affärsjuridiska programmen är avsedda att ge. För 24 av dem utgörs utrustningsskillnaden av dubbla juridiska examina (Affärsjuridisk magister eller masterexamen samt en jur.kand eller juristexamen). För 10 personer best skillnaden i att de avslutat sina affärsjuridiska studier med högst 180 högskolepoäng, vilket brukar anses vara otillräckligt för att ge tillträde till arbetsmarknaden för jurister. Detta bekräftas av att nio av dessa tio har anställningar inom andra yrkesområden och den tionde saknar arbete. De återstående två personerna hade båda mer än 200 högskolepoäng, men arbetar inom yrken, för vilka en affärsjuridisk utbildning inte kan sägas vara relevant. Att det finns juristutbildningsrelevanta anställningar för den som fortsatt sina studier under ett fjärde, men utan att fullfölja hela studieprogrammet, framg av enkätsvaren. Av 15 personer som gjort detta, har 13 sådana anställningar. Slutligen har jag undantagit två personer, som fullföljt utbildningen men vars arbetsuppgifter är sådana, att utbildningen saknar relevans för förmågan att utföra dem. En av dessa har klargjort att detta förhållande är i överensstämmelse med egna önskemål. Den bild, av den nyutexaminerade affärsjuristens arbetsmarknad, som växer fram i det följande, är således den som framg av svaren från 230 personer. Tabell Började arbeta 20 AJPEU AJP Kvinnor Män Kvinnor Män (Ålder = det antal som respondenten fyllde det denne antogs till utbildningen) ALLA

2 2. Den första arbetsgivaren 2.1 Privat eller offentlig sektor? Diagram V:C1:1 Första anställningen Inre ringen: 2001 s förstagångsenkät 80 anställningar under en Mellersta ringen: 2004 s förstagångsenkät 57 anställningar under en Yttre ringen: 2011 s förstagångsenkät 230 anställningar under en Privata näringslivet 38% 0% 5% 3% 54% 63% Organisation Kommun/landsting Offenligägt bolag Statlig myndighet Enligt svaren på 2011 s förstagångsenkät finner den nyutexaminerade affärsjuristen i nära två fall av tre (63,9 %) sin första arbetsgivare inom den privata sektorn 1. Frågan är om detta är ett uttryck för att affärsjuristerna har ökat sin marknadsandel inom denna sektor ( :54 %, : 46 %). En annan möjlig förklaring är givetvis slumpens betydelse (det är ju fråga om så små populationer att små numerära förändringar ter sig stora i procent räknat). Men hypotesen, att det handlar om en faktisk ökning, finner stöd i det förhållandet att andelen nyutexaminerade, som fått anställning inom privat sektor, under inget av en har understigit den tidigare högsta andelen, d.v.s. 54 %, utan har varierat mellan 54 % och 79 %. Det framst därför som fullt korrekt att säga, att av dem som utexamineras från de affärsjuridiska programmen vid Linköpings universitet, anställer den privata sektorn 6065 %, statlig sektor 30 % och kommuner/landsting 510 %. Påverkas anställningsmönstret av de nyutexaminerades ålder, kön eller programval? Enkätsvaren kan inte sägas ge underlag för säkra svar i dessa avseenden. Materialet antyder att programvalet har betydelse. Men enkäten omfattar bara de två första skullarna av Affärsjuridiska programmet, varför kommande undersökningar f utvisa, huruvida programvalet har betydelse för inom vilken sektor den nyutexaminerade erhåller sin första anställning. Materialet ger underlag även för ett antagande om att det kan förhålla sig så att kvinnorna i den yngsta åldersgruppen i något högre grad än övriga kvinnor och alla män f sin första anställning inom offentlig sektor. För den förstnämnda gruppen är fördelningen 59 % (privat sektor) 41 % (offentlig sektor). För kvinnor i den mellersta åldersgruppen är fördelningen 65 % 35 %, medan den för såväl de yngsta männen som för den mellersta åldersgruppen män är 69 % 31 %. Antalet kvinnor, respektive män, i den äldsta åldersgruppen är för lågt för att fördelningen i dessa grupper skall vara av intresse. I vad mån konjunkturen spelar roll framst som oklart. Den enligt de båda tidigare enkäterna ganska goda överensstämmelsen, mellan att det rådde lågkonjunktur när de nyutexaminerade sökte arbete och en ökad andel som fick sitt första arbete i offentlig sektor, föreligger inte enligt 2011 s förstagångsenkät. De ganska stora variationer, som förekommer under perioden , sammanfaller endast delvis med konjunktursvängningarna. 1 Det privata näringslivet + organisationer + offentligägda bolag.

3 2.2 Bransch I tabellen nedan redovisas första anställningen för de i studien ingående 230 personerna. Tabell Branschfördelning första anställningen (230 personer) Privata näringslivet Kvinnor Män Bank/finansföretag 21 % 22 % Revisionsbyrå 4 % 5 % Försäkringsföretag 9 % 7 % ITkonsultbyrå 2 % 3 % Annat slags konsultbyrå 1) 4 % 5 % Advokatbyrå/juridisk byrå 4 % 2 % Annat slags tjänsteproducerande företag 2) 8 % 9 % Varuproducerande/varusäljande företag 7 % 11 % Annat 3) 2 % Kommun/ Landsting Statlig myndighet Organisation Skatteverket 14 % 11 % Kronofogden 3 % Universitet 3 % 2 % Annat 4) 17 % 12 % Infrastruktursektorn 1 % Skolväsendet Vdsektorn 1 % 3 % Annat 5) 3 % 2 % 6) 2 % 1 % Not 1: Företag som arbetar med företagsöverlåtelser; inkassobolag; Skill Studentkompetens AB; telekomföretag; utländsk konsultfirma; ekonomi/juridisk konsultverksamhet; redovisningsbyrå (2 personer); företag som arbetar med public affairs and public relations. Not 2: Företag som på konsultbasis genomför upphandlingar, utbildning, utredning; bemanningsföretag; fest & konferensföretag; fastighetsförmedling; företag som erbjuder weblösningar; företag som erbjuder privat utbildning, logistikföretag; rekryterings/bemanningsföretag; industriföretag inom energisektorn; juridiskt förlag; företag som erbjuder informationstjänster i upphandlingsbranschen; Eniro; företag som erbjuder administration av prenumerationer; franchise; företagsförmedling. Not 3: Restaurant. Not 4: Arbetsförmedlingens huvudkontor (f.d. AMS), Arbetsförmedlingen, 2 personer; Banverket (numera Trafikverket); Energimarknadsinspektionen, 2 personer; Finansinspektionen, 2 personer; Försvarsmakten; Försäkringskassan, 4 personer; Jordbruksdepartementet (numera Landsbygdsdepartementet); Konsumentverket; Lantmäteriet; Luftfartsstyrelsen (numera Transportstyrelsen); länsstyrelse, 2 personer; Migrationsverket, 2 personer; polismyndighet, 3 personer; rättsväsendet, 6 personer (domstolar, hyres och arrendenämnder, Domstolsverket); Sjöfartsverket; Sveriges ambassad i Bryssel (Sveriges Natodelegation); Tullverket. Not 5: Representationskontor i Bryssel; upphandlingsavdelning inom kommun, 4 personer Not 6: EF Education; Hyresgästföreningen; Moderata riksdagskansliet Swedish Medtech.

4 Något mer än var femte nyutexaminerad affärsjurist finner således sin första anställning i ett bank eller finansföretag. Andra statliga myndigheter än Skatteverket, Kronofogden och universitet fyller samma funktion för vara sjunde nyutexaminerad. Rollen som tredje största arbetsgivare för de nyutexaminerade innehas för kvinnorna av Skatteverket, medan den för männen delas av Skatteverket och varuproducerande/varusäljande företag. För kvinnornas del innebär detta, att drygt hälften gör sitt inträde på arbetsmarknaden via ett bank/finansföretag, Skatteverket eller ett annat statligt verk/myndighet, medan motsvarande gäller för 45 % av männen. Den andra hälften av gruppen nyutexaminerade affärsjurister, finner vägen till många olika delar av det privata näringslivet, inte minst försäkringsföretag, till organisationer av skilda slag och till upphandlingsavdelningar inom kommuner och landsting. 2.3 Vad blir man? Tjänsternas benämning vid första anställningen Det finns nästan lika många tjänstebenämningar som det finns anställningar! Här nedanför redovisas branschvis och i bokstavsordning de tjänstebenämningar som de som svarat på 2011 s enkät har angivit. Är det mer än en person som har/har haft en anställning som benämnts på angivet sätt, anges antalet med en siffra inom parentes. Bank och finansföretag Account manager Analyst/Controller Assistant Middle Office Backofficehandläggare Bankjurist Bankjurist/riskkontrollkoordinator Banksäljare/Privatrådgivare Banktjänsteman (2) Banktjänsteman/privatrådgivare Baosäljare/Företagsrådgivare Bolagsjurist/Compliance Manager Controller Executive adviser Finansiell rådgivare Företagsrådgivare Group Compliance Officer Gruppchef Handläggare (3) Handläggare inkassoutredningar Junior Credit Advisor Jurist Kravhandläggare Kredithandläggare (3) Kundrådgivare (3) Legal counsel Legal officer Loan Agency Officer Personlig rådgivare (planerare) Privatmarknadsrådgivare Privatrådgivare (2) Relationsship Manager Riskanalytiker Sales Manager Specialhandläggare Trainee (3) Revisionsbyråer Associate inom Transfer Pricing Deklarationsbiträde Ekonomiassistent Skattejurist (associate) Skattejurist/konsult Skattejurist Skattekonsult Skatterådgivare Tax associate Försäkringsföretag Ansvarsreglerare Ansvarsskadereglerare (2) Claims Execute (skadehandläggare) Försäkringsjurist Försäkringskonsult Försäkringstjänsteman Innesäljare Jurist /Försäkringsmäklarassistent Jurist/skadereglerare Motorskadereglerare Personskadereglerare Riskbedömare Skadereglerare (4) Underwriter ansvar ITkonsultbyrå Intellectual property attorney Itkonsult Kontraktsspecialist Service desk agent Supply preparation manager Säljare

5 Annat slags konsultbyrå Affärsjurist Consultant Ekonomiassistent Inkassohandläggare Jurist Konsult (3) Redovisningskonsult Advokatbyrå/juridisk byrå Advokatsekreterare Biträdande jurist (4) Juridisk assistent Jurist Skattejurist Annat slags tjänstproducerande företag Administratör Affärsjurist/konsult Affärsutvecklare med juridisk inriktning Bolagsjurist/legal counsel Cash management & credit risk specialist Financial/Legal Trainee Företagsmäklare/transaktionsrådgivare Guide/säljare Juristkonsult Koordinator Kundansvarig Kundtjänstansvarig Legal assistent Produktansvarig för analystjänster Säljare Team Leader Teamchef Upphandlingsjurist Varuproducerande/varusäljande företag Accountant (2) Biträdande bolagsjurist Claims and Insurance Manager Commerciale, Vente Financial Analyst Förvaltningschef Juridisk assistent Jurist Kreditrådgivare/ass.bolagsjurist Manager Operations specialist Projektanställd jurist Redaktör Retail Operations Specialist Strategisk buyer Supplier Manager Trade Finance advicor Skattemyndigheten Folkbokföringshandläggare (2) Handläggare (5) Kvalificerad handläggare/utredare Processförare Skattehandläggare (12) Skattehandläggare vid Skatteupplysningen Skatteupplysare (2) Taxerare Taxeringshandläggare (2) Kronofogden Handläggare Jurist Kronoinspektör Universitet Handläggare Projektassistent Studiemedelsombud Universitetsadjunkt (2) Utbytesstudentskoordinator (2) Annan statlig myndighet (än Skatteverket, Kronofogden och universitet) Civilutredare, Ekoroteln Departementssekreterare Domstolssekreterare Ekonomiassistent Förrättningslantmätare Försäkringsspecialist på försäkringskassan Handläggare (5) Handläggare/Biträdande avdelningschef Handläggare av EUstöd Inköpssamordnare Juridisk rådgivare/handläggare Jurist (3) Klareringshandläggare, juridisk resurs Sakkunnig Konsulär handläggare Länsassessor Nämndsekreterare (4) Omprövare Upphandlare (2) Upphandlingsexpert Utredare/projektledare/strateg Verksamhetsutvecklare

6 Kommun/landsting Advisor European Affairs Avtalsförvaltare Upphandlare (5) Upphandlingsjurist Organisation Financial/Legal Trainee Jurist/Projektledare hälsoekonomi Politisk sekreterare Ärendehandläggare 2.4 Vilka arbetsuppgifter har man? Spridningen av arbetsuppgifter är högst betydande. I många fall, inte minst inom den privata sektorn, blir man ensam jurist i sin organisation. Den expertroll, som man då f, täcker stora delar av organisationens verksamhet. Det är vanligt att man i sådana fall svarar för en mycket bred täckning av det juridiska arbetsfältet i vid mening. Kärnuppgifter avser upprättande resp. granskning av avtal samt förhandlingar, d.v.s. grundläggande reglering av parternas inbördes förhållanden, varvid den egna partens affärsmässiga intressen på kort och/eller lång sikt utgör en utgångspunkt. Åtminstone i något större organisationer blir det omöjligt att själv svara för alla arbetsuppgifter i nyss nämnda funktion. Information, utbildning och rådgivning till de kollegor som arbetar i gränsytan mot kunder/leverantörer blir då mycket viktiga uppgifter. Komplexiteten, i de frågor som aktualiseras, leder inte sällan till att behov av regelrätta rättsutredningar uppst. I större organisationer, men också i vissa typer av högt kvalificerade tjänsteföretag, är specialiseringsgraden för affärsjuristen högre och arbetsuppgifterna begränsar sig till en eller flera särskilda funktioner. En sådan tar sin utgångspunkt i lagen om offentlig upphandling, vilken gett upphov till avsevärda juridiskekonomiska arbetsinsatser på såväl kund som leverantörsidan. Att detta är uppgifter som de som utbildat sig vid de affärsjuridiska programmen är väl lämpade att sköta, visas av att det är många som sysslar med upprättande av anbudsunderlag resp. offerter samt bedömning av anbud resp. förhandlingar. En annan funktion, som drar till sig många från de affärsjuridiska programmen, kan beskrivas som riskhantering. Denna funktion omfattar företagsanalyser, inte minst utifrån finansiell och säkerhetsmässig utgångspunkt, men också försäkringsrättsliga och ekonomiska uppgifter. Den internationella dimensionen av arbetsuppgifterna är ofta framträdande och speglas i såväl uppgiftsbeskrivning som anställningstitlar. Inom den offentliga sektorn ing merparten av ovan nämnda arbetsuppgifter för en del av affärsjuristerna, men det är också förhållandevis vanligt att tillämpning av gällande regler utgör den dominerande arbetsuppgiften. Inom skatteförvaltningen utgör skattekontroll och taxering, framför allt av juridiska personer, de huvudsakliga arbetsuppgifterna. Inom andra delar av den statliga förvaltningen är det inte tillämpning av regler som är den viktigaste arbetsuppgiften, utan det är utan skapandet av regler, inte sällan ett arbete med internationell anknytning, t.ex. som en del av samarbetet inom EU. 2.5 Arbete i Sverige eller utomlands? Andelen nyutexaminerade som f anställning utomlands har fördubblats (från 5 till 12 %) sedan den första kullen intåg på arbetsmarknaden. Bank/finansföretag, varuproducerande/varusäljande företag, EUanknutna organ och lobbyorganisationer är viktiga arbetsgivare, vilket bidrar till att Belgien och Tyskland ofta är mottagarland för de nyutexaminerade som f anställning utanför Sverige. En av drivkrafterna bakom skapandet av AJPEU var det ökade behovet av en juristutbildning, som stod i samklang med ett i allt högre grad internationaliserat näringsliv. När varor, kapital och arbetskraft har stor frihet att röra sig över nationsgränser, f även offentlig sektor ett ökat behov av internationellt samarbete och ett ökande antal icke inhemska avtalsparter. Detta har lett till, att även offentlig sektor har ett behov av jurister med god förmåga att arbeta i en internationaliserad verksamhet. Sådan kompetens är behövlig, oavsett om arbetsplatsen är

7 förlagd till utlandet eller till Sverige. Men det framst som oomtvistat, att utlandsarbete är det effektivaste sättet att ta till vara och utveckla den förmåga, till arbete i internationell miljö, som en person har skaffat sig genom sin utbildning. Ett sätt att sänka tröskeln, mellan tillvaron som aff.jur.stud i Linköping och tillvaron som en i utlandet arbetande affärsjurist, är att redan under utbildningstiden pröva på att leva utomlands. Redan från AJPEU:s start har programledningen strävat efter att underlätta för studenterna att förlägga 12 terminer av sin utbildning till ett universitet i Tyskland respektive Frankrike. Detta har skett genom åtgärder som: a) att få till stånd utbytesavtal med välrenommerade universitet, b) anordnande av språkkurser, på plats, under sommartid och c) hänsynstagande till terminstiderna i Tyskland/Frankrike vid schemaläggningen av sådana programkurser som omedelbart föreg respektive följer efter den tidsperiod, som det är lämpligt att förlägga sin utlandstermin till. Numera kräver utbildningsplanen en utlandstermin, och det är inte ovanligt att studenter väljer att vara utomlands i ett. I sådana fall kan ena terminen användas för praktik. Att studera eller göra praktik utomlands är givetvis en möjlighet även för den som valt AJP. Genom att välja kursen Business English, kan studenten förbereda sig för utlandsvistelsen. Hur stor andel av de utexaminerade affärsjuristerna är det som har skaffat sig erfarenhet av att arbeta utomlands? AJPEU AJP Enkät 3 72 personer, 1014 i arbetslivet 12,5 % 12 % 13 % Enkät 2 59 personer, 710 i arbetslivet 12 % 14 % 10 % Enkät personer (173 AJPEU, 58 AJP) 17 i arbetslivet ALLA Kvinnor Män ALLA Kvinnor Män 16 % 17 % 15 % 5 % 3 % 8 % Det hade varit värdefullt att kunna jämföra de i tabellen ovan redovisade procenttalen med en motsvarande redovisning avseende jurister med en traditionell examen. Jag känner emellertid ej till någon sådan undersökning. Det närmaste jag kunnat komma, är att jämföra med dem av de tre enkäternas respondenter som har avlagt en jur.kand/juristexamen. Det är fråga om totalt 56 personer (Enkät 1 = 41 st, Enkät 2 = 5 st, Enkät 3 = 10 st). Av dessa är det en som redovisar arbete utomlands (Australien) och denna person hade gått AJP. Enligt min mening, ger undersökningens resultat grund för slutsatsen, att en juristutbildning med AJPEU:s inriktning, tillsammans med åtgärder, som främjar att studenterna förlägger en sammanhängande period om en termin av sina studier utomlands, verksamt bidrar till att öka antalet svenska jurister med kompetens för arbete i en internationell miljö. Det kommer att framgå av det följande, att så gott som hela detta bidrag kommer Sverige till godo, i det att mycket få av juristerna ifråga stannar kvar utomlands i utländska arbetsgivares tjänst.

8 När i karriären arbetar affärsjuristerna utomlands? AJPEU AJP Enkät 3 72 personer, 1014 i arbetslivet Har erfarenhet av att arbeta utomlands Fick sådan erfarenhet genom sin första anställning ALLA Kvinnor Män ALLA Kvinnor Män 12,5 % 12 % 13 % 6 % 7 % 8,5 % Enkät 2 59 personer, 710 i arbetslivet Enkät personer (173 AJPEU, 58 AJP) 17 i arbetslivet Har erfarenhet av att arbeta utomlands 12 % 14 % 10 % Fick sådan erfarenhet genom sin första anställning 7 % 6 % 10 % Har erfarenhet av att arbeta utomlands 16 % 17 % 15 % 5 % 3 % 8 % Fick sådan erfarenhet genom sin första anställning 12 % 12,5 % 11,5 % 5 % 3 % 8 % Vad tabellen visar är, att en ökande andel av dem som utexamineras från AJPEU skaffar sig utlandserfarenhet, och att de dessutom i stigande grad gör detta redan genom sin första anställning. Trots att respondenterna till Enkät 2 varit ute på arbetsmarknaden dubbelt så lång tid som respondenterna till Enkät 1, är andelen utlandserfarna hos de förra endast 75 % av motsvarande andel hos respondenterna till Enkät1. Tidig erfarenhet av att arbeta utomlands, brukar anses öka sannolikheten för att personen ifråga kommer att ha sin arbetsplats utomlands vid fler tillfällen under sitt yrkesliv. Om ett sådant samband föreligger, talar den stigande andelen första anställningen = arbetsplatsen förlagd till utlandet för att en ökande andel av affärsjuristerna från AJPEU kommer att alternera mellan anställning i Sverige och anställning i andra länder eller tillbringa en längre sammanhängande del av sin yrkesverksamma tid utomlands. Idag är det ännu en liten skara (5 %) som gör (eller har gjort) detta, se tabellen här nedan.

9 Individ Anställning nr 1 Anställning nr 2 Anställning nr 3 Anställning nr 4 Anställning nr 6 A Utland Sverige Sverige Sverige Utland B Utland Utland Sverige Utland C Utland Utland Sverige D Utland Utland Sverige E Utland Utland F Utland Utland G Utland Utland H Utland Utland I Utland Utland J Utland Utland Utland K Utland Utland Utland L Utland Utland Utland M Utland Utland Utland N Sverige Utland Sverige Utland O Sverige Sverige Utland Utland Sverige P Sverige Utland Utland Utland Q Sverige Utland Utland Utland R Sverige Utland Utland Utland I vilka andra länder än Sverige arbetar affärsjuristerna? Arbetsplatsen förlagd till (% = procent av antalet anställningar) 1:a anställningen 35 individer 35 anställningar 2:a eller senare anställningen 25 individer 39 anställningar Vid tidpunkten för enkätens besvarande 31 individer (8,5 %) 31 anställningar Australien 1 2,5 % 2 6,5 % Belgien 5 14 % 5 13 % 4 13 % Danmark 4 11 % 6 15 % 5 16 % England 1 3 % 1 2,5 % 1 3,25 % Finland 5 14 % 2 5,5 % 2 6,5 % Hongkong 1 2,5 % 1 3,25 % Kina 1 3 % 1 2,5 % Luxemburg 1 3 % 4 10 % 2 6,5 % Nederländerna 2 6 % Norge 1 3 % 1 2,5 % 1 3,25 % Schweiz 2 6 % % 3 9,75 % Singapore 2 5,5 % 1 3,25 % Sudan 1 2,5 % 1 3,25 % Tyskland % % 6 19 % USA. 2 6 % 7 18 % 1 3,25 % Vietnam 1 2,5 % 1 3,25 % Ej angivet i vilket land 1 2,5 %

10 Belgiens framskjutna position i tabellen ovan f sin förklaring i tabellen i nästa avsnitt, d.v.s. av det förhållandet att det är fråga om anställningar vid EUorgan och lobbyorganisationer. Vad gäller Danmark är det min hypotes, att det är MalmöKöpenhamnsregionens starka tillväxt som gör sig gällande. I fråga om Finland handlar det i betydande grad om utbildningen har attraherat studenter från Finland (inte minst Åland), vilka efter avslutade studier har sökt sig till hemlandet. Tysklands tätposition hänger samman med åtminstone tre omständigheter: Tysklands ställning som Sveriges främsta handelspartner och som ett land med stark industri och en framträdande plats inom finansvärlden. Som framg nedan är det just varuproducerande företag och bank/finansföretag som dominerar som arbetsgivare för de utlandsanställda affärsjuristerna. Det är sannolikt bank/finansföretagens dominans bland arbetsgivarna som ligger bakom att affärsjurister från Linköpings universitet återfinns i Luxemburg, Schweiz och Singapore. Förklaringen till USA:s position i tabellen ovan är av mera personberoende art. Det är fråga om ett fåtal individer, som var och en haft flera anställningar i landet. 2.4 I vilka branscher återfinns de utlandsarbetande affärsjuristerna? 50 personer, 74 anställningar under en (% = andel av antal anställningar) Privata näringslivet Offentligägt bolag Bank/finansföretag 20 % Revisionsbyrå 9,5 % Försäkringsföretag 8 % ITkonsultbyrå 1 % Annat slags konsultbyrå 1) 5,5 % Advokatbyrå/juridisk byrå 1 % Annat slags tjänsteproducerande företag 2) 15 % Varuproducerande/varusäljande företag 18 % TOTALT 78 % 4 % EUanknutna organ, lobbyorganisationer 10 % Annat Svensk utrikesförvaltning 5,5 % Annat lands inrikesförvaltning 2,5 % TOTALT 18 %

Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag

Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag SEMINARIEUPPLAGA. Fackförbundet ST 2008-04-09. Referens: Inger Ehn Knobblock, utredare: 070-663 51 44 inger@st.org Roger Syrén, utredare: 070-600 51 24 roger.syren@st.org

Läs mer

En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015. Vägen till det första jobbet

En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015. Vägen till det första jobbet En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015 Vägen till det första jobbet 1. Förord Rapporten En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen ger svar på frågor om vilken väg som ekonomer utexaminerade

Läs mer

Rapport 2006:11 R. Ekonomer utbildning och arbetsmarknad

Rapport 2006:11 R. Ekonomer utbildning och arbetsmarknad Rapport 2006:11 R Ekonomer utbildning och arbetsmarknad Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Ekonomer utbildning

Läs mer

Den stora generationsväxlingen i statsförvaltningen

Den stora generationsväxlingen i statsförvaltningen Den stora generationsväxlingen i statsförvaltningen Framtida problem, behov och möjligheter Dnr 0903-0149-15 Rapportserie 2009:1 Arbetsgivarverket Den stora generationsväxlingen i statsförvaltningen Framtida

Läs mer

REDOVISAR. Båda blir bäst. Attityden till delad föräldraledighet. Redovisar 2000:1

REDOVISAR. Båda blir bäst. Attityden till delad föräldraledighet. Redovisar 2000:1 REDOVISAR Redovisar 2000:1 Båda blir bäst Attityden till delad föräldraledighet I serien RFV REDOVISAR publicerar Riksförsäkringsverket sammanställningar av resultat av utrednings- och utvärderingsarbete

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag till Universitets- och högskolerådet. Effekter av utlåtandet över utländsk högskoleutbildning

Redovisning av regeringsuppdrag till Universitets- och högskolerådet. Effekter av utlåtandet över utländsk högskoleutbildning Redovisning av regeringsuppdrag till Universitets- och högskolerådet Effekter av utlåtandet över utländsk högskoleutbildning Effekter av utlåtandet över utländsk högskoleutbildning Redovisning av regeringsuppdrag

Läs mer

Efter examen. Jobb och löner för nyexaminerade 2013. Akademikerförbundet

Efter examen. Jobb och löner för nyexaminerade 2013. Akademikerförbundet Efter examen Jobb och löner för nyexaminerade 2013 Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare Juseks arbetsmarknadsundersökning Sedan slutet

Läs mer

Jag kan inte men andra borde Mobilitetens status bland svenska forskare

Jag kan inte men andra borde Mobilitetens status bland svenska forskare Jag kan inte men andra borde Mobilitetens status bland svenska forskare Sofie Andersson NATURVETARNA 2012-09-01 Innehåll Varför en rapport om forskarrörlighet?... 2 En undersökning om erfarenheter och

Läs mer

EGENANSTÄLLNING- EN VÄG IN PÅ ARBETSMARKNADEN

EGENANSTÄLLNING- EN VÄG IN PÅ ARBETSMARKNADEN EGENANSTÄLLNING- EN VÄG IN PÅ ARBETSMARKNADEN Ek. Dr. Lina Bjerke Ek. Dr. Lars Pettersson 4 juli 2013 1 Vad är egenanställning och vad har det för betydelse för möjligheterna på den svenska arbetsmarknaden?

Läs mer

GENERATION JOBB Ungas syn på jobb och arbetsmarknaden 2014

GENERATION JOBB Ungas syn på jobb och arbetsmarknaden 2014 GENERATION JOBB Ungas syn på jobb och arbetsmarknaden 2014 Bakgrund Unga och jobb är ett ämne som debatteras flitigt, på arbetsplatser, i politiken och inte minst i media. Problemet med debatten är att

Läs mer

Vad hände sedan? En uppföljning av 2012 års examensstudenter

Vad hände sedan? En uppföljning av 2012 års examensstudenter Vad hände sedan? En uppföljning av 2012 års examensstudenter På Handelshögskolan utbildas morgondagens ekonomer och jurister Handelshögskolan - i ständig utveckling Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Läs mer

Nya ingenjörer om utbildning och arbete

Nya ingenjörer om utbildning och arbete Nya ingenjörer om utbildning och arbete en enkätundersökning riktad till civil- och högskoleingenjörer i Sveriges Ingenjörer med examen 2005 eller 2006 Rapporten Nya ingenjörer om utbildning och arbete

Läs mer

Lön efter utbildning och kompetens

Lön efter utbildning och kompetens Lön efter utbildning och kompetens En rapport om löneskillnader mellan kvinnor och män 2012 1937-2012 Förbundet för Sveriges ekonomer Lön efter utbildning och kompetens Förord År 2006 gav Civilekonomerna

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

Jobb som gör skillnad

Jobb som gör skillnad Jobb som gör skillnad VAD TYCKER UNGA OM VÄLFÄRDENS YRKEN? Jobb som gör skillnad 1 Förord Välfärdssektorn sysselsätter över en miljon människor. Det är nästan en fjärdedel av hela den svenska arbetsmarknaden.

Läs mer

Att flytta till Sverige

Att flytta till Sverige Kommerskollegium 2013:8 Att flytta till Sverige hinder för den fria rörligheten för EU-medborgare Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel, EU:s inre marknad

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

Om behovet av ingenjörer

Om behovet av ingenjörer PM Om behovet av ingenjörer Arbetslivsanknytning, utbud och efterfrågan samt genomströmning för högskolans ingenjörsutbildningar Box 1419, 111 84 Stockholm, Besöksadress Malmskillnadsgatan 48, Tel 08-613

Läs mer

FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA KOMMUNER

FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA KOMMUNER Avsedd för Sveriges kommuner och landsting Dokumenttyp Rapport Datum April 2014 FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA KOMMUNER FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA

Läs mer

BENGT WESTERBERG. Har vi råd med äldrevård när 40-talisterna blir gamla?

BENGT WESTERBERG. Har vi råd med äldrevård när 40-talisterna blir gamla? BENGT WESTERBERG Har vi råd med äldrevård när 40-talisterna blir gamla? Debatten om äldrevården har under senare år varit intensiv. En rad missförhållanden har uppmärksammats och många känner oro inför

Läs mer

Rapport Integration 2003 Integrationsverket, 2004. Integrationsverket

Rapport Integration 2003 Integrationsverket, 2004. Integrationsverket RAPPORT INTEGRATION 2003 Rapport Integration 2003 Integrationsverket, 2004 ISSN 1651-1662 Integrationsverket Box 633 601 14 Norrköping www.integrationsverket.se Grafisk formgivning: Anna-Sofia Quensel

Läs mer

Ekonomer. utbildning, arbete och lön. Akademikerförbundet. jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare

Ekonomer. utbildning, arbete och lön. Akademikerförbundet. jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Ekonomer utbildning, arbete och lön Akademikerförbundet för jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Om rapporten Underlaget till rapporten är främst utdrag från SCB:s register

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:62

Regeringens proposition 2008/09:62 Regeringens proposition 2008/09:62 F-skatt åt fler Prop. 2008/09:62 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 oktober 2008 Fredrik Reinfeldt Mats Odell (Finansdepartementet)

Läs mer

Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren 2000 2012

Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren 2000 2012 Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren 2000 2012 Rapportserie 2013:7 Arbetsgivarverket Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren 2000

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

2015:1. Sju förslag för effektivare användning av tolkar i domstol

2015:1. Sju förslag för effektivare användning av tolkar i domstol 2015:1 Sju förslag för effektivare användning av tolkar i domstol MISSIV DATUM DIARIENR 2015-01-16 2014/42-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-02-13 Ju2014/1024/DOM Regeringen Justitiedepartementet 103 33

Läs mer

UTVÄRDERING AV LEDARSKAPSUTBILDNINGEN FÖR ST-LÄKARE

UTVÄRDERING AV LEDARSKAPSUTBILDNINGEN FÖR ST-LÄKARE UTVÄRDERING AV LEDARSKAPSUTBILDNINGEN FÖR ST-LÄKARE Landstinget i Östergötland Författare Therese Ingesdotter Projektledare Robert Wenemark 10 augusti 2011 2010 Skill INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

Vad är på kommunchefens agenda?

Vad är på kommunchefens agenda? Vad är på kommunchefens agenda? Praktikantprojektet våren 2013 Jonas Lannering & Joel Wetterberg Maj 2013 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Sammanfattning och slutsatser... 3 1.1 Slutsatser...

Läs mer