Strategimål och Strategier !""#$%&'$#()*+,'(-'./,%&%( ( (

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strategimål och Strategier 2011-2013!""#$%&'$#()*+,'(-'./,%&%(0120314321( ("

Transkript

1 Strategimål och Strategier !""#$%&'$#()*+,'(-'./,%&%( ( (

2 Vision 2017 Ett Sverige fyllt av attraktiva städer som lockar! Vi skapar starkare stadskärnor Vi stimulerar debatten om den goda staden Vi ger kunskap, inspiration och inte minst erfarenheter Vi har verktygen som tar staden till nya höjder Svenska Stadskärnor är det självklara navet för städer med ambitioner! 2

3 Våra strategimål STRATEGIMÅL 1 sprida kunskap och bygga nätverk Kunskapsspridning, goda exempel och nätverksbyggande som ett kontinuerligt arbete i syfte att förstå fördelen med samverkan till att utveckla attraktiva stadskärnor, med fyra olika mottagare:!"#$%&'%((!)!"#$%&'&#()!*+,!-').$/01%&!/)(2)//&'3! 4)2/52!67! 8)!.)'%1+)!0122!&#.2$0#&!9:')0&;!*+,!*';&#1.&01*#)'!! 4)2/52!A7!! 4)2/52!B7! 4)2/52!E7!! 4)2/52!H7! ".*/!?>;;)'!-5!/)(2)//&'#&.!?),*%J!1#0')..)!*!)#;&;)/&#;3! 4)2/52!K7! F&/&'?)0&!/)(!')2)%&#0&!9:')0&;J!/>#(1;,)0)'!*+,!*';&#1.&01*#)'! 4)2/52!L7!! 4)2/52!N7! *"#+%),)&!#*)!-./0%)#1/0#.%231)%)# 4)2/52!67!! 4)2/52!<7!! 3

4 4)2/52!67!! 4)2/52!<7!! 4)2/52!A7!! 4)2/52!B7!! 4)2/52!E7! 4)2/52!67! 4)2/52!<7!! F0$()'&#()!;:'!)S&/)#.&'?)0)! 4)2/52!A7! 4)2/52!B7!! 4)2/52!E7! STRATEGIMÅL 2 interaktiv mötesplats Skapa en gränsöverskridande interaktiv mötesplats där praktik, politik samt forskning och utveckling möts regelbundet. Syftet är att ge nya perspektiv på stadens utveckling, öka delaktighet och engagemang samt underlätta kunskapsspridning. 4)2/52!67! W:0).-2&0.!-5!,)/.1(&#!! 4)2/52!<7!! 4)2/52!A7!! =#0&2!&#%G#(&')!Z!5'!<U6<!*+,![!5'!<U6A! 4

5 STRATEGIMÅL 3 - Verktyg Vidareutveckla QM1 och QM2 för att stärka samverkansprocesserna. Att ge medlemmarna verktyg för att skapa och bygga en god struktur och mer stabil samverkansorganisation. 4)2/52!67! 6U!-)'!5'!.*/!1#101)'&'!&'?)0)!/)(!\W6! 4)2/52!<7!! ]*??&!/)(!0%5!-12*0)'!9:'!\W<J!.)(&#!$0%G'()'1#;!*+,!?).2$0!*/! 2&#.)'1#;!)22)'!)D7! 4)2/52!A7!! ^/!?).2$0!*/!2&#.)'1#;!&%!\W<_!! AVE!*';&#1.&01*#)'!-)'!5'!.*/!;5'!1#!1!\W<! STRATEGIMÅL 4 - Verka för en svensk stadspolitik Verka för en svensk stadspolitik genom att väcka frågor, intresse, debatt och engagemang hos beslutsfattare och politiker. 4)2/52!67! 4)2/52!<7! X*//$#1+)'&!()0!0122!%5'&!,$%$(/G#J!/)(2)//&'!*+,!&#('&! 1#0')..)#0)'! 4)2/52!A7! X*//$#1+)'&!()00&!0122!?)':'(&!?).2$0.9&00&')! 5

6 Våra strategier STRATEGIER FÖR ATT UPPNÅ STRATEGIMÅL 1 a sprida kunskap och bygga nätverk - medlemmar VAD 1. a Årskonferensen 2011 VARFÖR Kunskapsspridning, nätverksbyggande och uppmuntran. Delmål 2. VEM Kansliet plus värdstaden (Växjö) NÄR maj 2011 VAR Växjö HUR Inbjudan (mejl, brev) HUR MKT Egen projektbudget - avgiftsfinansierad, sponsring : Årskonferensen genomförd, drygt 150 deltagare. Spontan feedback vi fått är att: programmet var bra, kunde haft något mer i samband med Charlotta M. Charlotta Mellanders föredrag hade akademisk höjd/djup och var ändå så verklighetsförankrat och inspirerande blandningen av de fyra casen jättebra mindre bra med tidsförskjutningar i programmet vilket drabbade Borås lokalerna lite knixiga för mingel och så bra upplägg på Upptäck Växjö. moderatorn inte van med våra branschfrågor middagen hade lite för mkt musikinslag feststämningen fick sig en törn av konstpromenaden Vi kom ut tidigt under hösten med förhandsinbjudan vilket troligen var en stark bidragande anledning till att det blev många deltagare. Detaljprogrammet blev klart först efter vårt beslut den 4 april om Årets Stadskärna Den slutliga inbjudan försenades sedan hos tryckeriet. Tidpunkten för byte av mejl-server och hemsida i månadsskiftet april/maj var inte helt perfekt men fungerade med en del extra kringarbete. Växjös värdskap uppgick till hela kvällsarrangemanget, inkl middag och underhållning samt personal för hjälp under arrangemanget. Budgetomslutning ca 500 tkr, överskott ca 138 tkr, ännu några poster preliminära. 6

7 VAD 1 b. Årskonferensen 2012 VARFÖR Kunskapsspridning, nätverksbyggande och uppmuntran. Delmål 2. VEM Jeanette, Daniel, Rosemarie, Björn plus värdstaden Borås NÄR 9-10 maj 2012 VAR Borås HUR Inbjudan (mejl, brev) HUR MKT Egen projektbudget - avgiftsfinansierad, sponsring Lokaler och hotell är bokat. Borås Stad är värdar för middagen i Stadshushallen Teaser framtagen, delas ut på alla nätverksträffar, utbildningar och konferenser oktober februari. Datum och plats lanserat på hemsidan. Program och inbjudan ut vecka 13 digitalt, och vecka 14 i pappersformat. Temainriktning: Platsutveckling, place branding och strategier för destinationsutveckling Årets Stadskärna: kompletterat med Borås som Året som Årets Stadskärna VAD 2. Mentorsprogram där nya lär av erfarna VARFÖR Kunskapsspridning, nätverksbyggande. Delmål 1, 4, 5. VEM Jeanette, Lena och ev extern resurs NÄR tidigt 2011 (utlysningen), pågår ett år VAR Mellansverige är igång i viss mån, och även Småland HUR att göra ny utlysning, ny matchning HUR MKT Arbetstid, ideella insatser. Konsultarvode Ligger vilande. VAD 3. Förmedla internationella kontakter och nätverk. Initiativ från Storbritannien för våra större städer: Key cities. Möjlighet att utbyta erfarenheter, jobba med gemensamma verktyg VARFÖR Lära för framtiden, kunskapsspridning, nätverkande, utökat kontaktnät. Mål 6 och 7 ovan. VEM Jeanette, Pia NÄR 3-4 februari 2011 VAR Edinburgh HUR bjuda in, resa dit, dokumentera, sprida till berörda HUR MKT Arbetstid, resa, uppehälle Genomfört. Troligen blir det ett årligt utbyte med de största städerna i Storbritannien, kanske även andra delar av Europa. 7

8 VAD VARFÖR NÄR VAR HUR HUR MKT 4. Uppstart av Svenska Stadskärnors Key Cities Group - att utbyta erfarenheter, jobba med gemensamma verktyg och gemensamma frågor. Målgrupp är de större städerna/cityorganisationerna. Lära för framtiden, kunskapsspridning, nätverkande, utökat kontaktnät. Mål 6 och 7 ovan. Start 31 mars-1 april Därefter 3-4 ggr per år. Malmö värdar för mötet i mars-april, sedan Göteborg i juni, Stockholm i augusti och Örebro i november, Helsingborg i mars. bjuda in, resor, arbetsuppgifter mellan mötena fördelat på olika personer Arbetstid, resa, ev uppehälle. Marknadsföringsmaterial, juridik kring avtal och äganderätt till data. Bra start, 2011 års fyra möten har resulterat i konkret och utvecklande arbete av gruppens deltagare ang besöksräkningssystem, omsättningsinsamling och kedjeföretagens delaktighet. Stockholm, Växjö, Umeå, Gävle, Malmö, Jönköping, Örebro, Linköping, Helsingborg, Göteborg, Uppsala, Västerås och Eskilstuna är med i KCG. Aktuell status: Omsättningsuppföljning i stadskärnorna: samarbete på g med CityCentreAnalyze. Två pilotstäder: Malmö och Linköping. Därefter möjlighet till bred lansering. Besöksräkningsuppföljning i stadskärnorna: samtal pågår med Springboard, Q-matic, Viametrics och IMAS. Test finns uppe i Malmö, system inköpt i Helsingborg. Pilot/demo på g i Stockholm från två levarantörer Målet är att knyta ihop data från de olika städerna så vi kan ge ut ett månatligt nationellt Cityindex. Arbetet framskrider! VAD 5. Citynätverksträffar och ordförandenätverk i respektive region under 2011 VARFÖR Kunskapsspridning, nätverksbyggande regionalt. Delmål 4. VEM Erik och Svensk Handels regionansvariga i samarbete med Jeanette NÄR Pågående under året, två träffar per region VAR I varje region (i dagsläget finns 6 citynätverk igång, ej Stockholmsområdet) HUR Se under VEM. Vad gäller ordförandeträffar så ska vi fortsätta arbetet från 2010, för att hitta former som lockar, fungerar och ger deltagarna något. HUR MKT Arbetstid och resor och uppehälle : Samtal med några ordföranden i samband med årskonferensen Sammanfattning av samtalet: Börja med att göra en förteckning och kontaktlista och sprida den bland de som är ordförande. Sammanställning är gjord. Ordna ett web-baserat forum där man kan ställa frågor och tipsa varandra. Regelbundet särskilt nyhetsbrev via e-post, kanske fyra ggr årligen. En inventering är gjord sommaren 2011 av ordföranden inom medlemskretsen, 8

9 VAD 6. Huvudmannaskap för UCM, Urban Centre management Update VARFÖR Erbjuda kompetensutveckling för yrkesverksamma cityledare, centrumutvecklare, handelsutvecklare och centrumledare. Första stegen är en update-utbildning för redan yrkesverksamma, (ej nybörjarnivå). VEM Jeanette, Rosemarie, Björn i samarbete med representanter för Handelshögskolan i Göteborg, Internationella Handelshögskolan i Jönköping, Centrumutvecklare.se, Fastighetsägarna, Svensk Handel. NÄR Internat i augusti och september VAR Örebro 2011 och Västerås 2012 HUR Utbildningskollegium enligt ovan planerar och genomför utbildningen. HUR MKT Deltagaravgifter. Genomfördes under 3+2 dagar. Betyget väl godkänd i snitt från deltagarna. Se separat uppföljning. Se även särskild presentation av deltagare och schema. Budgetomslutning ca 580 tkr totalt. UCM Professional Update 2012 planeras att genomföras på liknande sätt men med särskild temainriktning. VAD 7. Huvudmannaskap för UCM, Urban Centre management Professional Basic VARFÖR Erbjuda kompetensutveckling för relativt färska yrkesverksamma cityledare, centrumutvecklare, handelsutvecklare och centrumledare och för de som ingår i styrelsen i centrumorganisationer eller arbetar med centrumutvecklingsfrågor inom kommun eller fastighetsbolag. NÄR Basic-utbildning, internat 8-10 november 2011 VAR Borås VEM Jeanette, Rosemarie, Björn i samarbete med representanter för Handelshögskolan i Göteborg, Internationella Handelshögskolan i Jönköping, Centrumutvecklare.se, Fastighetsägarna, Svensk Handel. HUR Utbildningskollegium enligt ovan planerar och genomför utbildningen. HUR MKT Deltagaravgifter. Genomförd med 28 deltagare, snittbetyget väl godkänd, se separat sammanställning. Budgetomslutning ca 350 tkr. Planeras att genomföras vid två tillfällen 2012: juni i Malmö och november troligen i Göteborg. VAD 8. Huvudmannaskap för UCM, Urban Centre management Sommarakademien 9

10 VARFÖR Erbjuda kompetensutveckling för yrkesverksamma i berörda branscher och sektorer. VEM Jeanette i samarbete med representanter för samarbetspartners. NÄR Sommar-akademien 2013 VAR? HUR Projektgrupp som arbetar med detta. HUR MKT Deltagaravgifter, ev sponsring : En ansökan är påbörjad till HUR-stiftelsen om en grundfinansiering för planering, marknadsföring och genomförande : Ingen förändring från juni. Planeras inför 2013 i stället för VAD 9. Huvudmannaskap för UCM, Urban Centre management Ledarskap VARFÖR Erbjuda kompetensutveckling för centrumutvecklare, cityledare och centrumledare VEM Jeanette i samarbete med representanter för Handelshögskolan i Göteborg, Internationella Handelshögskolan i Jönköping, Centrumutvecklare.se, Fastighetsägarna, Svensk Handel. NÄR 31 januari 2 februari 2012, respektive12-14 juni 2012 VAR Göteborg respektive Malmö HUR Utbildningskollegium planerar. Ledarskapskonsult anlitas för genomförande. HUR MKT Deltagaravgifter. Utbildningen är planerad och lanserad. Hälften av platserna är bokade innan lansering. Planerad budgetomslutning 180 tkr : Fulltecknad = 12 deltagare varav två personer från kurskollegiet. Premiär för en helt utlejd utbildning. Bra utvärderingar, med till nästa tillfälle: bättre uppstyrning av hålltider, ej kvällspass. VAD 10. Huvudmannaskap för Cityakademien Syd VARFÖR Erbjuda fördjupad kompetensutveckling och nätverksbyggande för cityledare samt för anställda i berörda cityorganisationers medlemsföretag. 9 skånska och blekingska städer har anmält intresse. Särskilt pilotprojekt för Malmö som haft Cityakademien sedan Projektidén kan vid intresse tas vidare till andra regioner i Sverige. VEM Jeanette. ESF-rådet. Strategisk projektledning. Tre projektmedarbetare. Vår redovisningsbyrå. En referensgrupp. Fokusgrupper lokalt. NÄR Under förutsättning att vi beviljas medel blir projektperioden augusti 2011-deceber VAR Utbildning erbjuds på fem orter i Skåne och Blekinge. HUR Projektorganisation på plats i Sydsverige som planerar genomför och utvärderar de olika delmomenten och sköter den löpande rapporteringen till oss som huvudman och till alla inblandade i projektet. 10

11 HUR MKT Projektbudget ca 33 Mkr. ESF-medel bekostar allt utom kreditkostnader för att klara likviditeten i projektet. Svensk Handel Syd står för projektets kreditkostnader. Deltagande cityorganisationer borgar för checkkrediten : Vi har fått besked om att vår ansökan inte är prioriterad, dvs att vi inte kommer att få några medel. VAD 11. Webseminarier prova ett tidigt 2011, för att på så vis kunna sätta mål för 2011 VARFÖR Kunskapsspridning, nätverksbyggande och uppmuntran, på ett tids- och kostnadseffektivt sätt. VEM Daniel, Jeanette, Lars NÄR Test i oktober, sikte på första webinaret kvartal 4. VAR Webben HUR Testa tekniken, bolla ämne, hyra in teknik och köpa licens HUR MKT Licenskostnad, bankkostnad, föreläsare, arbetstid. Inte påbörjat. VAD VARFÖR VEM NÄR VAR HUR HUR MKT Inte påbörjat. 12. Videofilma studiebesök - leta samarbetspartners och sätt att verkställa detta, för att nå rätt kvalitet och upplägg. Titta på exempel från Malmö, m.fl. Inspirera, sprida kunskap Jeanette, Pia 2011 en färdig plan för hur videofilmandet ska göras 2012 också klar, samt ev. testkörning. Årets stadskärna, exempelvis årets värd; Växjö Under året ta fram och testa en plan för hur videofilmningen kan göras, med bibehållen kvalitet och intresse. You Tube? Arbetstid och vissa kostnader. VAD 13. BRIS 40 år Sveriges största kampanj 2011? Ny omgång 2012? VARFÖR Samarbetspartner i en stor publik kampanj som våra medlemmar erbjuds möjlighet att medverka i. VEM Marlene (ordf i Centrumutvecklare.se), två cityledare, Björn NÄR Hösten 2011 respektive 2012 VAR Över hela landet HUR BRIS tillsätter och organiserar en särskild projektgrupp och en styrgrupp. Vi medverkar på lämpligt sätt för att kunna erbjuda denna aktivitet till våra medlemmar. HUR MKT Arbetstid. 11

12 BRIS tecknade avtal med depåstopp och att ta in sk team. Vi spred info via årskonferensen, hemsida och nyhetsbrev. Ca 400 tkr samlades in. Förfrågan inkommit om Svenska Stadskärnors medverkan VAD 14. Medverka i MTCs fokusgrupp om Handelns framtida marknadsplatser VARFÖR Dela med oss av våra erfarenheter. Knyta kontakter. Bidra till ökad kunskap. VEM Lars Backemar + grupp som anmält intresse. Arbetet leds av Maria Frostling Henningsson, Stockholms Universitet. Info om MTC finns på NÄR 2011 VAR Stockholm HUR Fyra möten. HUR MKT Arbetstid. Normalt sett betalar deltagarna en avgift för att medverka. MTC bjuder på Svenska Stadskärnors deltagande : Lars medverkade i januarimötet, hade förhinder på aprilmötet. Ska Lars vara vår representant nu när han lämnat styrelsen? Vi har i ett inledande skede tackat ja på förfrågan om att medverka i specifikt forskningsprojekt ang köpmönster. Ca arbetsdagar under När projektet sedan preciserades har fokus förskjutits till inomhuscentrum : Styrelsen beslutade den 22 november att tacka nej till forskningsprojektet, dels pga ändrad inriktning och dels pga av personalförändringar i verksamheten. Lars Backemar har ställt sig positiv till att fortsätta i fokusgruppen även fast han inte tillhör styrelsen. Frågan kan aktualiseras när VD-rekryteringen är genomförd. VAD 15. Utveckla nomenklatur och guidelines för cityorganisationerna VARFÖR Stärka och utveckla professionalismen för både individer och organisationer. VEM Jeanette, styrelsen, medlemmar.! NÄR 2011, 2012, 2013 VAR Digitalt. HUR På webben, ev seminarier och info-möten. HUR MKT Arbetstid. Layoutarbete. Ev möteskostnader. Arbetet med att ta fram en Handbok för stadskärneutveckling är påbörjad. Skribenter/redaktörer är Rudolf Antoni, Jeanette Berggren, Tomas Kruth och Björn Bergman. Lansering planerad sommaren

13 STRATEGIER FÖR ATT UPPNÅ STRATEGIMÅL 1b sprida kunskap och bygga nätverk berörda branscher och sektorer VAD VARFÖR VEM VAR NÄR HUR HUR MKT 1 Årligen utse Årets Stadskärna Sveriges bästa praktikfall Synliggöra betydelsen av en levande stadskärna. Synliggöra goda utvecklingsinitiativ och utvecklingskrafter. Synliggöra arbetsprocesser som leder till goda resultat. Kandidatstäderna. Styrelsen. Kansliet. Besök hos kandidatstäder. Pressinfo. Årskonferensen. Studiebesök. Pågår intensivast under feb-maj. Kansliet jobbar under hela året med olika delar i processen. Kandidaternas arbete pågår okt-maj. Enligt utlysningen för Löpande utvärdering av delmoment, kriterier och press-bevakning. Kandidaterna avgör nivån på sin insats för att uppfylla ansökningskriterierna. Styrelsen arbetar i snitt en vecka per ledamot på juryarbetet. Resekostnader + logi. Marknadsföringsmaterial. Arbetstid. I samarbete med/finansiering av Svensk Handel, Fastighetsägarna, Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting samt Boverket : 2011 blev ett speciellt år med enbart Borås som kvalificerad sökande. Vi offentliggjorde Borås som vinnare redan fem veckor innan årskonferensen. Det tog bort spänningsmomentet för konferensdeltagarna men gav också annan möjlighet till mediala kontakter. Det finns ingen stor oro över att intresset för Årets Stadskärna svalnat, snarare att många städer valt att flytta fram sin kandidatur i tiden inte minst efter vår inrådan. Kanske har vår inbjudan varit lite för omfattande och skrämt en och annan som inte är helt insatt i vad ÅS innebär. Förslag att vi inför 2012 bjuder in på ett mer lättsamt sätt och sedan tillhandahåller all information om ansökningsprocessen på vår web-plats. Årets Stadskärna 2012 är utlyst. En enklare inbjudan har skickats ut till medlemmar och till samtliga kommunalrådskanslier. En mer fullödig beskrivning av ansökningsförfarandet finns på hemsidan. Vi har lagt in ett moment av intresseanmälan senast 9 december så vi i förväg får vetskap om hur många kandidater som kommer att söka. Sista ansökningsdag är 31 januari. Trafikverket har hoppat av som samarbetspartner. Borås har som Årets Stadskärna 2011 fått ta emot oerhört många studiebesök : Extra påminnelse om ansökan gjordes i december. Direkta kontakter och underhandskontakter tyder på att det kommer att bli ett hårt ansökningstryck under 2013 och Ansökningarna för 2012 har inkommit. Jurymöte. 13

14 VAD VARFÖR VEM NÄR HUR HUR MKT Inte påbörjat. 2 Bevaka och sprida information om branschspecifika utmärkelser våra medlemmar har fått eller kan söka För starkare stadskärnor, inspirera personer, företag och organisationer till goda gärningar/utvecklingsinitiativ/ utvecklingsinsatser Kansliet styrelsen ansvarar att ge tips, utifrån sina branscher pågående aktivitet, successivt löpande Uppmuntra medlemmar att berätta utmärkelser de fått. Styrelsen håller koll på sina branscher. Publicera på hemsida, få med i sökagenter. Arbetstid från alla 14

15 STRATEGIER FÖR ATT UPPNÅ STRATEGIMÅL 1c sprida kunskap och bygga nätverk - politiker # VAD 1. Delta i två större arenor per år, exempelvis; Almedalen samt riksdagspartiernas interna partidagar (delta i seminarieprogram) Kunskapsspridning för politiker Jeanette VARFÖR VEM NÄR Almedalen 2011, Almedalen 2012 VAR Almedalen och partiernas interna partidagar HUR Delta i politiska evenemang HUR MKT Arbetstid, resekostnad och logi, hyra av lokal och kostnad för moderator (Almedalen), hyra av monterplats (partidagarna) och ev montermaterial. Fastighetsägarna GFR och Svensk Handel finansierar fasta kostnader för medverkan i Almedalen 2011 (FÄ GFR om vi satsar hela mandatperioden). Forum för Stadsutveckling, genomfördes i Almedalen den 6 juli kl på Wisby Strand. Seminariet bestod av två strimmor Den attraktiva staden samt handels-battle. Se separat utvärdering av Planering av Forum för Stadsutveckling i Almedalen 2012 påbörjas 25 november : Projekt och arrangörsorganisationen för 2012 är klar. Arbetet med inriktning påbörjas vecka 5. Programmet börjar ta form. Inriktning på unika destinationer. Flyer framtagen både digitalt och i pappersform. Hemsidan snart i drift. VAD 2. Ökat användande av nyckelord, i debatten VARFÖR För att jobba med delmål 2. VEM Daniel NÄR Under 2011 VAR Webben/artiklar HUR Googla på ett antal nyckelord inom stadsutveckling ex stadskärna. stadsutveckling, cityhandel. Söka i Meltwaters sökmotor. HUR MKT Arbetstid Ett antal sökningar gjorda inför lanseringen av vår nya hemsida och finns noterade i vår Citypedia. 15

16 VAD 3. Årsvis ökat antal deltagande kommunala politiker på årskonferensen VARFÖR Öka politiska kunskapsnivån bland politiker VEM Kansliet NÄR Maj 2011 VAR Växjö HUR Riktade utskick av inbjudan till KS och aktuella politiska nämnder. Lobba i citynätverken för att vara pådrivare på hemmaplan i centrumorganisationerna. HUR MKT Arbetstid och kostnad för utskick. SKL stöttar med adresser till utskick? : Ett tiotal politiker bland deltagarna. De flesta från Motala, Växjö (värdstaden) och Borås (Årets Stadskärna 2011). Vad krävs för att ett kommunalråd ska sätta tid på att åka på konferens? Politisk debatt? Minister-talare? Ta emot utmärkelser? Eller annat? Värt att fundera över strategimålet, är det rätt formulerat? VAD 4. Erbjuda kommunala politiker delta och vara värd i regionala city-nätverksträffar. VARFÖR Öka det politiska engagemanget VEM Erik tillsammans med regionala samordningsansvariga för citynätverken NÄR Under VAR Resp ort HUR Invitera och ta kontakt HUR MKT Arbetstid : Det har hittills mest varit högt uppsatta tjänstemän som varit med och hälsat välkommen i de olika värd-städerna. Citynätverken haltar på flera håll. Vi behöver göra ett omtag beträffande form och upplägg för citynätverken. Sökt dialog med Svensk Handel om detta. VAD 5. Medverka vid SKL politikerkonferenser och på så vis skapa ökat intresse för samverkanseffekter i stadskärnearbetet. VARFÖR Kunskapsspridning bland politiker VEM Eva NÄR 1-2 träffar under 2011 VAR Stockholm HUR Delta vid SKL politikerkonferenser HUR MKT Arbetstid Inte påbörjat. 16

17 STRATEGIER FÖR ATT UPPNÅ STRATEGIMÅL 1d sprida kunskap och bygga nätverk högskolor och universitet VAD 1. Medlemsorganisationer erbjuder praktikplatser VARFÖR Kunskapsspridning, väcka intresse för branschen VEM Medlemmar och studerande/praktikanter via kansliet. NÄR 2012 VAR Webben HUR Intresseförfrågning via organisationernas ordinarie kommunikationskanaler. Lediga praktikplatser annonseras ut på webben. Praktikanter söker upp företagen via webben. HUR MKT Arbetstid, ideella insatser Inte påbörjat. VAD 2. Studerande gör examensarbete VARFÖR Kunskapsspridning, nätverksbyggande, väcka intresse för branschen VEM Medlemmar och studerande via kansliet NÄR 2012 VAR Högskolor och universitet. HUR Vi erbjuder examensjobbsförmedling på webben. Intresset kan också lyftas i samband med att vi är ute och förelåser på högskolan. HUR MKT Arbetstid, ideella insatser Inte påbörjat. VAD 3. Föreläsning på högskola VARFÖR Kunskapsspridning, nätverksbyggande VEM Samtliga i styrelsen NÄR Start hösten 2011/våren VAR på plats där högskolor finns med relevant utbildningar HUR Första steget är att Jeanette tillsammans med upparbetade kontakter på högskolor och universitet gör en sammanställning på lämpliga utbildningar och därefter erbjuder våra tjänster till kursansvariga. HUR MKT Arbetstid, ideella insatser, resor Inte påbörjat. 17

18 VAD 4. Initiera forskning VARFÖR Driva föreningens frågor vidare och förankra eller förkasta idéer (jmf. BID) VEM Samtliga i styrelsen NÄR Så fort någon får en idé värd att pröva from 2011 VAR På de högskolor som har professorer och doktorander inom området stadsutveckling HUR Kontakta, se ovan. HUR MKT tid för kontakter och att söka om medel t ex hos Formas. Inte påbörjat. VAD 5. Sprida forskning till praktikerna VARFÖR Kunskapsspridning, nätverksbyggande VEM Daniel, Jeanette + projektmedarbetare NÄR VAR webben, våra nyhetsbrev HUR Vi söker medel från HUR-stiftelsen om att bygga upp ett webbaserat skyltfönster för forskning och andra kunskapsarbeten. Vi fortsätter arbetet på den förstudie vi genomförde våren Vi gör en ny scanning av aktuella rapporter och kunskapsarbeten som kan presenteras. Vi bygger upp en relation till relevanta högskolor och universitet för vidare uppdateringar. HUR MKT Arbetstid, utvecklingskostnad för webben, resekostnader, marknadsföring. Påbörjat i liten skala, ett 60-tal uppsatser finns att ladda hem från vår kunskapsbank på hemsidan. VAD 6. YH-utbildning Framtidens centrumledare VARFÖR Grundutbildning för kommande yrkesverksamma centrumledare. VEM Folkuniversitetet tillsammans med Svenska Stadskärnor och Centrumutvecklare.se NÄR , 2-årig kurs i 2 omgångar. VAR Stockholm HUR Ansökan skriven av Folkuniversitetet och inlämnad till YH-myndigheten. HUR MKT Arbetstid. Ansökan inlämnad : Besked den 23 januari om att ansökan inte prioriterats. Återkoppling från YH-myndigheten om att behovet på arbetsmarknaden behöver styrkas ytterligare från arbetsgivarhåll. De flesta utbildare som fick sina ansökningar godkända i denna omgång var andra-gångs-sökare. Folkuniversitetet är hoppfulla om att ansökan kan bära frukt framöver. Samtal förts om att bredda konstellationen bakom ansökan med NCSC. Kontakter tagna med fastighetsbolag om vidimering om arbetsmarknadsbehovet. Möte planerat med YH-myndigheten. 18

19 STRATEGIER FÖR ATT UPPNÅ STRATEGIMÅL 2 interaktiv mötesplats VAD 1 Ny hemsida lanseras till inledningen på 2011 VARFÖR Strategimål 2.1. VEM Daniel (Jeanette) Carola (korrektur), Robert (design) VAR webben NÄR April 2011 HUR Design ska godkännas, sidan ska praktiskt kodas, innehåll tas fram. HUR MKT Arbetstid och utvecklingskostnader Vi har lagt ca 4 månaders arbetsinsats på att utveckla den nya webben. POGUN har varit vår samarbetspartner. Lanserad i slutet av april. Mer marknadsföringsinsatser före och efter semestrarna. Utvecklingsarbetet landade på ca 120 tkr. Jmf budget 80 tkr, offert ca 110 tkr + tillkommande ändringar under arbetets Gång. VAD 2 Skapa en community/webb-mötesplats för styrelsens kommunikation VARFÖR En snabbare kommunikation mellan styrelse och kansli, bollplank, en lättare insyn i vår dagliga verksamhet, uppmuntra, krav, prioritera etc. VEM Daniel VAR webben NÄR April HUR Design, kod, funktioner. Styrelsen ger tips om rapporter, undersökningar, goda exempel etc. för vidarepublicering på nätet. HUR MKT Arbetstid och utvecklingskostnader : Planeringsarbete påbörjat. Hur många styrelseledamöter använder/kan tänka sig att använda Facebook för sitt styrelseuppdrag? Inte kommit igång riktigt. VAD VARFÖR VEM NÄR 3 Insamling av kunskap och goda exempel minst 10 (årets stadskärna-finalister plus fler) som publiceras på hemsidan. För starkare stadskärnor Kansliet styrelsen ansvarar att ge tips, utifrån sina expertisområden pågående aktivitet, successivt löpande 10 nya innan årsskiftet 19

20 HUR HUR MKT Definiera goda exempel, kategorisera/strukturera dessa. Fånga upp goda exempel via city-nätverken kolla upp liknande funktioner hos andra. Laddar upp rapporter, ämnesstudier, hyresundersökningar, nyckeltalsundersökningar, etc. Arbetstid Delvis påbörjat. Styrelsen välkomnas att bidra med aktuella rapporter från sina organisationer och verksamheter. VAD 4 Kartlägg antal användare och unika besökare under 2011, för att sätta mål för 2012 och Definiera medlemsbesök och presumtiva medlemmar VARFÖR Inför delmål 2.3 VEM Daniel - Jeanette NÄR Till årets slut (2011) HUR Sortera exemplen, vad ska finnas öppet, vad ska finnas på medlemssidan. Se över när vi har hemsidebesök, vad som besöks etc. HUR MKT Arbetstid Delvis påbörjat. 20

21 STRATEGIER FÖR ATT UPPNÅ STRATEGIMÅL 3 - Verktyg! VAD: 1. QM1 10 organisationer per år som initierar arbete med QM1 VARFÖR: Ge medlemmarna verktyg för att skapa och bygga en god struktur och mer stabil organisation. Få fler städer som kan söka till Årets Stadskärna. Höja stadskärnearbetets status. VEM: För stadskärnor som är medlemmar. Kansliet gör arbete enligt nedan. NÄR: Kontinuerligt under 2011 VAR: Hemsidan, branschtidningar/fackpress, årskonferens, värvningsutskick till potentiella medlemmar, välkomstpaket till nya medlemmar. HUR: På hemsidan: ny flik "Det här är städer med ambitioner" ska ha lista med alla städer med QM1. Förenkla, förtydliga innebörd, nytta, tillvägagångssätt. Uppdatera text för att spegla ny grafisk profil. Ta alla chanser att marknadsföra QM - lyfta nya, specialreportage om befintliga, påminnelse till de som inte har än etc. Lyfta fram "verktygsdelen" av QM1 ännu mer. Komplettera diplom med dekal/logo som godkända städer kan ha med t.ex. i mailsignatur, brevpapper el.dyl. Ev. göra en undersökning/utvärdering: är det för krångligt, finns det ett motstånd och i så fall varför/mot vad? HUR MKT: Arbetstid : Göteborg har förnyat sitt QM 1 juni. Visby har fått ett QM 1 juni. Två aktuella ansökningar inkomna; Örebro (första gång) och Örnsköldvik (förnyelse) VAD: 2. QM2-3-5 organisationer per år som går in i QM2. För att kunna göra detta måste först ett annat delmål göras, nämligen "Uppdatering/utvärdering av pilot QM2" enligt nedan VARFÖR: för att kunna starta upp QM2 VEM: Styrelsen tillsammans med pilotstad/städer NÄR: Hösten VAR: På styrelsemöte HUR: Gruppdiskussioner. Få svar på frågor såsom "vad är skillnaden mot QM1 och vad är medlemsnyttan?". Få feedback från de som testat. Definiera just nyttan av processen/verktyget och sluteffekten av arbetet. HUR MKT: Halvdag tillsammans eller 1-2 timmar på möte och därefter sammanställning/nytt utkast av kansliet. Därefter nytt delmål "3-5 st/år som går in i QM2" Västerås och Växjö har ställt upp som pilotstäder och gett feedback på utkastet till QM 2. Referensgruppen i styrelsen ska ges möjlighet att fundera och återkoppla. Status oförändrad. 21

Stadskärnan är viktig för många! Björn Bergman VD Svenska Stadskärnor

Stadskärnan är viktig för många! Björn Bergman VD Svenska Stadskärnor Stadskärnan är viktig för många! Björn Bergman VD Svenska Stadskärnor KULTUR Organisationen Ett unikt non-profit nätverk för offentliga och kommersiella stadsutvecklare! Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014

INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014 INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014 Svenska stadskärnor VÄLKOMMEN TILL ÅRSKONFERENSEN I VÄSTERÅS DEN 21-22 MAJ 2014 Årets största konferens och bankett håller vi i Västerås, Årets Stadskärna 2013! Här samlas

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (13) Styrelsen och verkställande direktören för Svenska Stadskärnor AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Verksamheten i Svenska

Läs mer

Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa

Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa Protokoll från styrelsemöte 26 april 2014 Lokal; Hemma hos Maria i Dalby-Viggeby Jerusalem utanför Uppsala Närvarande; Pia Appelgren, Helena Berggren,

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media Framtidens kollektivtrafik Kommunikation och media Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Detta pm är sammanställt av: Linda Herrström, Gatukontoret

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL SVENSKA STADSKÄRNORS ÅRSKONFERENS VISBY, GOTLAND 30-31 MAJ 2013

VÄLKOMMEN TILL SVENSKA STADSKÄRNORS ÅRSKONFERENS VISBY, GOTLAND 30-31 MAJ 2013 VÄLKOMMEN TILL SVENSKA STADSKÄRNORS ÅRSKONFERENS VISBY, GOTLAND 30-31 MAJ 2013 VÄLKOMMEN TILL TVÅ DAGAR AV INSPIRATION OCH NÄTVERK Det finns en god anledning till att städer ofta beskrivs som levande

Läs mer

Reglab 2015-2019. Projektplan

Reglab 2015-2019. Projektplan 141001 Reglab 2015-2019 Projektplan Inledning Projektet Reglab är ett forum för lärande om regional utveckling, där regionala utvecklare, myndigheter, forskare och andra intresserade möts för kunskaps-

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014 Vision100 mars 2014 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE Vision100 Vision 100, Kost & Närings färdplan mot föreningens 100-årsjubileum 2021, består av tre delar: En övergripande vision för föreningens roll för sina

Läs mer

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Ockelbo Framtidens centrum i fokus Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Hur kan vi......utveckla en ort eller stad...öka attraktiviteten...och för vem? Ockelbos situation och möjligheter? -

Läs mer

Karl-Henrik Nanning. Tisdagen 20 april, kl. 13.00, Malmö

Karl-Henrik Nanning. Tisdagen 20 april, kl. 13.00, Malmö 12 mars 2010 1 Plats och tid Riksdagshus 7-9, Stockholm, fredag den 12 mars, kl. 10.00-14.30 ande Kurt Kvarnström, Södra Dalarnas samordningsförbund Alvi Berglund, Finsam Östersund Marie Litholm, Samordningsförbundet

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! Filmgruppen FUF-bladet Studentpanelen Biståndsdebatten.se NY! Projektgruppen NY! Vem kan söka

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid.

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid. Ansökan VG regionen mars 2010 Makt och maktlöshet nio röster från Västra Götaland Ett skrivprojekt för ny dramatik. Sammanfattning Under 2010 2011 vill Barnteaterakademin utveckla sitt uppdrag vad gäller

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Referensgrupp möte 2010:1

Referensgrupp möte 2010:1 Kallade: Roger Fredriksson, Karin Steen, Lise-Lotte Boldt, Håkan Wedlund, Folke Göransson, Gunnar Lennermo,, och Maj-Liz Hedendahl Närvarande: Karin Steen, Lise-Lotte Boldt, Håkan Wedlund, Jonas Wedebrand,

Läs mer

Årsredovisning 2010. Svenska Stadskärnor AB, 556529-2033. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

Årsredovisning 2010. Svenska Stadskärnor AB, 556529-2033. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Årsredovisning 2010 Svenska Stadskärnor AB, 556529-2033 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse 2 - Resultaträkning 9 - Balansräkning

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2015 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2015 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionstyrelsens ansvar Sid 4 Administrativt centrum Region Öst och Mitt

Läs mer

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan 2005-04-21 Bilaga 1 1 Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan Verksamhetsplan för det nationella utvecklingsprogrammet för dans i skolan mellan NCFF, Myndigheten för skolutveckling, Statens kulturråd

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

skola och arbetsliv i samverkan

skola och arbetsliv i samverkan skola och arbetsliv i samverkan Transfer - skola och arbetsliv i samverkan Transfer är Sveriges största organisation för förmedling av föreläsare och förebilder från arbetslivet till skolan. Syftet är

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! FUF-bladet Seminariegruppen Biståndsdebatten.se Projektgruppen FUF-nätverket Vem kan söka till

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ utvärdering Internt Antal underlag över. som finns och arbetsmarknadens

Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ utvärdering Internt Antal underlag över. som finns och arbetsmarknadens Aktivitets- och kommunikationsplan för Länsgrupp kompetensplattform Konkretisering av länsgruppens uppdrag som beslutades av styrgruppen för Kompetensplattform Västerbotten den 17 november 2011. A: Ta

Läs mer

FÖRSTUDIERAPPORT: VATTENSPORTSMÄSSA I VARBERG

FÖRSTUDIERAPPORT: VATTENSPORTSMÄSSA I VARBERG FÖRSTUDIERAPPORT: VATTENSPORTSMÄSSA I VARBERG Inledning Nordic Surfers har på uppdrag av Alexandersoninstitutet genomfört en förstudie angående förutsättningarna för arrangerandet av en Vattensportsmässa

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionstyrelsens ansvar Sid 4 Administrativt centrum Region Öst och Mitt

Läs mer

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Projekt Medborgardialog 2012 Inledning Det finns ett generellt behov av att öka medborgardialogen i Sverige och så även

Läs mer

Arrangemang av attitydförändringsaktiviteter omkring sol-och pelletssystem

Arrangemang av attitydförändringsaktiviteter omkring sol-och pelletssystem Nätverk för Förnybar Värme Arrangemang av attitydförändringsaktiviteter omkring sol-och pelletssystem Augusti 2012 Nätverk för Förnybar Värme Inledning Den här handboken syftar till att vara till hjälp

Läs mer

Sammanställning av enkätresultat

Sammanställning av enkätresultat Sammanställning av enkätresultat Mål 1 Erbjuda möjlighet för nätverkande och kontaktskapande teknikinformatörer emellan 2 dagars konferens med middag och mingel för medlemmar Diskussionsforum på webben

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

Klas Rosenkvist, Elsa Sohlberg, Hilda Bergström, Salomon Abresparr, Carin Fröjd, Lovisa Nilsson, Patrick Scott Rossi.

Klas Rosenkvist, Elsa Sohlberg, Hilda Bergström, Salomon Abresparr, Carin Fröjd, Lovisa Nilsson, Patrick Scott Rossi. Närvarande: Klas Rosenkvist, Elsa Sohlberg, Hilda Bergström, Salomon Abresparr, Carin Fröjd, Lovisa Nilsson, Patrick Scott Rossi. Utom styrelsen: Jenny Luukkonen ( 17) Ej närvarande: Jakob Andrén Bilagor:

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas Sofia Balic Projektledare Sveriges Musik- och Kulturskoleråd Nybrokajen 13 S- 111 48 STOCKHOLM +46 703 66 13 30 sofia.balic@smok.se www.smok.se 13-05-1713-05-17 Till Michael Brolund Arvsfondsdelegationen

Läs mer

Distriktsstödsgruppen 2 Kommunikationsgruppen 3 Påverkansgruppen 4 Utbildningsgruppen 5

Distriktsstödsgruppen 2 Kommunikationsgruppen 3 Påverkansgruppen 4 Utbildningsgruppen 5 Detta dokument innehåller beskrivning av vilka arbetsgrupper Förbundet Vi Unga har 2015. Vilka övergripande uppdrag de har och de konkreta arbetsuppgifter de har under året. Dokumentet är ett komplement

Läs mer

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie 2013-01-29 Karlshamns Kommun Marianne Westerberg och Maria Hjelm Nilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 2 3. Projektets syfte... 2

Läs mer

Service Manager for future tourism

Service Manager for future tourism YH Malmö stad Service Manager for future tourism Yrkeshögskoleutbildning Näringslivet söker Vi utbildar Skåne och Sverige växer som besöksdestination vilket innebär en stark efterfrågan på projektledare

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

Erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet. Få så många som möjligt att Träna/motionera

Erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet. Få så många som möjligt att Träna/motionera Erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet Få så många som möjligt att Träna/motionera Ett friskare Haninge Vara Haninges bästa träningsanläggning Det finns i Friskis&Svettis att ständigt

Läs mer

Proposition. Projektplan 20 % arvoderad ordförande 2015-2016

Proposition. Projektplan 20 % arvoderad ordförande 2015-2016 Proposition. Projektplan 20 % arvoderad ordförande 2015-2016 BAKGRUND Agronomförbundet grundades 1921 med syfte att främja den lantbruksvetenskapliga forskningen och undervisningen samt hävda dess betydelse

Läs mer

Lägesrapport 2013. 7.1.1 Tillgänglighet första linjen STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 7.

Lägesrapport 2013. 7.1.1 Tillgänglighet första linjen STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 7. STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 Lägesrapport 2013 7.1 BARN OCH UNGA 7.1.1 Tillgänglighet första linjen Mätning första linjen, ett förslag till uppföljning inför år 2014 Med

Läs mer

Projektdirektiv samverkansprojektet Svensk geoprocess

Projektdirektiv samverkansprojektet Svensk geoprocess Projektdirektiv 201 2014-03-12 Sida: 1 (6) Projektdirektiv samverkansprojektet Svensk geoprocess 2014-03-12 Sida: 2 (6) Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Resultat och effekter... 3 3 Styrning och dokumentation...

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Varför samverkar Malmö högskola? Partnerskap och samarbete är viktigt för Malmö högskola. Genom samverkan med andra aktörer vill vi på

Läs mer

Projektplan för utvecklingen av Kryssarklubbens nya webbplats

Projektplan för utvecklingen av Kryssarklubbens nya webbplats Projektplan för utvecklingen av Kryssarklubbens nya webbplats Sammanfattning Detta dokument beskriver hur Kryssarklubbens nya webbplats skall tas fram. Planen är ett resultat av det arbete som gjorts av

Läs mer

Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi

Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi ANTAGEN PÅ ÅRSMÖTE 2014-10-12 Författare: Karin Nordh, föreningsadministratör Karolina Nord, styrelseledamot. 1 Innehåll Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi...

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Foto: Leif Johansson Vad kan Malmö högskola erbjuda ditt företag? Att avsätta resurser för samarbete med högskolan kan vara en viktig

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse 2011-11-01. Lena Ekelius förklarade mötet öppnat.

Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse 2011-11-01. Lena Ekelius förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse 2011-11-01 Deltagare: Lena Ekelius (ordf.) Martin Sandelin Emma Spak Johanna Sandlund Adina Welander Harald Strömberg Åsa Bratt Förhinder: Vid protokollet:

Läs mer

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund Projekt Skånsk Nätverkskraft Mål Att via nätverksbyggande och föreläsningar stimulera de deltagande företagens affärsutveckling. Syfte Att genom projektet få kunskap om kompetensbehovet land företagare

Läs mer

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med Mentorskapsprogram 2013/2014 i samarbete med REDIRE - att återvända och avkastning Mentor - handledare och förebild med uppdrag att vägleda en yngre person i dennes personliga och professionella utveckling

Läs mer

Projektplan. Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola

Projektplan. Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Projektplan Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Revisionsinformation Utgåva Datum Kommentar Projektplan 1.0 140123 Ursprunglig version Projektplan 1.1 140128 Gunilla Lilie

Läs mer

PROTOKOLL LAG DALSLAND OCH ÅRJÄNG. Datum: 2008-05-05 sida 1 (5) Hotel Nordlandia, Årjäng Tid: 18:00 20:30

PROTOKOLL LAG DALSLAND OCH ÅRJÄNG. Datum: 2008-05-05 sida 1 (5) Hotel Nordlandia, Årjäng Tid: 18:00 20:30 Datum: 2008-05-05 sida 1 (5) Plats: Hotel Nordlandia, Årjäng Tid: 18:00 20:30 Närvarande: LAG, beslutande Kansli Övriga Per Jonsson, ordförande Anne Sörqvist Mats Bergling Bo Carlsson Carina Bohm Kjell-Arne

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden

Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden 2013-11-05 Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden Projektet startade 2012 och finansieras av regeringen. Den består av en nationell del och av arbete i tre kunskapsnoder,

Läs mer

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 2013-11-26 Madeleine Sjöstrand Dnr: KSL/13/0111 Ärendegång: KSLs styrelse Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 Förslag till beslut 1. Styrelsen beslutar

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Östergötland 2012 Det här samarbetet handlar om att unga, som det pratas om och planeras för i kulturplanerna, själva ska få komma till tals. Att deras idéer

Läs mer

Protokoll styrelsemöte 23 2014-05-12

Protokoll styrelsemöte 23 2014-05-12 1/5 2014-06-09 Protokoll styrelsemöte 23 2014-05-12 Närvarande: Pelle Ehn, K3 Malmö Högskola D&R (PE) ordförande Margareta Norell Bergendahl, ITM KTH KTH (MNB) Åsa Wikberg-Nilsson, ordf D&R (ÅW) Närvarande

Läs mer

Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect

Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect Nätverket för kommunala lärcentra Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect Närvarande: Kent Wallén, Katrineholm /Vingåker Agneta Lindqvist, Gotland Jerry Engström, Västervik Mats Larsson,

Läs mer

Verksamhetsplan för Mejeritekniskt Forum

Verksamhetsplan för Mejeritekniskt Forum Verksamhetsplan för Mejeritekniskt Forum 2008 Verksamhetsplanen framtagen den 6 februari 2008 vid Arla Foods i Stockholm. Version 4. 1 Rapportering: Vad har hänt och var står vi idag? Måluppfyllnad : 1.

Läs mer

FN:s barnkonvention 25 år Hotel Riverton Göteborg 24 november 2014

FN:s barnkonvention 25 år Hotel Riverton Göteborg 24 november 2014 FN:s barnkonvention 25 år Hotel Riverton Göteborg 24 november 2014 Total svarsfrekvens 66,3% (69/104) Vad tyckte du om dagen som helhet? Namn Antal % A. Mycket bra 36 52,2 B. Bra 32 46,4 C. Mindre bra

Läs mer

Information om nätverksaktiviteter

Information om nätverksaktiviteter Information om nätverksaktiviteter Genom nätverksaktiviteterna sprider Landsbygdsnätverket information om landsbygdsprogrammet. Nätverksaktiviteterna syftar även till att underlätta metodutbyte och erfarenhetsutbyte

Läs mer

SFIS konferenslots UTKAST

SFIS konferenslots UTKAST UTKAST IoK Sammanställd av: Revidering xxxx2007 Dokument för konferensarbetet 3 Förväntningar 3 Syfte 3 Framgångsfaktorer 3 Mål 4 Roller i konferenskommittén 4 Aktiviteter 5 2 Dokument för konferensarbetet

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Din väg till ett rikare arbetsliv

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Din väg till ett rikare arbetsliv Unionens Karriär & utvecklingstjänster Din väg till ett rikare arbetsliv 2 Alltför sällan ställer vi oss frågan om vi jobbar med det vi är bra på eller om vi bara jobbar för jobbandets skull. Det är lätt

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Styrelsemöte för ViS Lernia, Stockholm 2008-06-12

Styrelsemöte för ViS Lernia, Stockholm 2008-06-12 Styrelsemöte för ViS Lernia, Stockholm 2008-06-12 Deltagare Ronny Spångberg ordförande Katharina Sjögren Edström vice ordförande Annika Ramsell kassör Jussi Koreila vice kassör Jonas Jonsson vice sekreterare

Läs mer

Protokoll styrelsemöte den 20 oktober 2011

Protokoll styrelsemöte den 20 oktober 2011 Protokoll styrelsemöte den 20 oktober 2011 Närvarande: Elisabeth Beijer, Madeleine Blusi, Lena Chirico, Carina Forsman Björkman, Lisbeth Eriksson, Birgit Häger och Jenny Malmsten Anmält förhinder: Catharina

Läs mer

Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober

Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober Ämnen och antal prioritets-pluppar i parentes: * Folkrörelse - kontinuitet i ett idéelt engagemang. (7) * Socio-kulturell verksamhet i närområden. Nära samverkan

Läs mer

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Slutrapport Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Datum: 2015-06-10 Diarienr: 2015/0164 Bakgrund Projektet Hjärnkoll har i utvärderingarna visat att det går att förändra attityder i vårt samhälle.

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Länsteatrarna i Sverige 19 januari 2007: 1

Protokoll från styrelsemöte i Länsteatrarna i Sverige 19 januari 2007: 1 Protokoll från styrelsemöte i Länsteatrarna i Sverige 19 januari 2007: 1 Tid: 10.30-16 Plats: Svensk Scenkonst, Birger Jarlsgatan 39, Stockholm Närvarande: Hans Björke (ordf.), Gunilla C Carlsson, Kjell

Läs mer

IAL:s strategiska plan 2007-2013

IAL:s strategiska plan 2007-2013 IAL:s strategiska plan 2007-2013 Huvudmål 1. En proaktiv attraktiv organisation där medlemmarna känner delaktighet och ansvar. (medlemsengagemang, struktur/planering, demokrati) 2. Välutvecklade lokalgrupper

Läs mer

SMKF Modern Femkamp 2011-03-02 Protokoll nr 2/2011 Styrelsemöte 2011-02-24

SMKF Modern Femkamp 2011-03-02 Protokoll nr 2/2011 Styrelsemöte 2011-02-24 SMKF Modern Femkamp 2011-03-02 Protokoll nr 2/2011 Styrelsemöte 2011-02-24 1 Plats: White & Case Advokat AB, Stockholm Närvarande: Ordförande - Kicki Molin (KM) - Peo Danielsson (PD) - Herman Håkansson

Läs mer

Inspirationsguide 1. Växtkraft Mål 3. Förberedelsearbetet steg för steg. En vägledning för att utföra en kompetensanalys med ett hälsoperspektiv

Inspirationsguide 1. Växtkraft Mål 3. Förberedelsearbetet steg för steg. En vägledning för att utföra en kompetensanalys med ett hälsoperspektiv Inspirationsguide 1 Förberedelsearbetet steg för steg Växtkraft Mål 3 En vägledning för att utföra en kompetensanalys med ett hälsoperspektiv 1. FÖRBEREDELSEARBETET STEG FÖR STEG... 3 HUR VI ARBETAR MED

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

GENOMFÖRANDEPLAN. Projektets uppdrag är att driva processen framåt, boka samtliga möten och vara den mobila part som rör sig mellan stadsdelarna.

GENOMFÖRANDEPLAN. Projektets uppdrag är att driva processen framåt, boka samtliga möten och vara den mobila part som rör sig mellan stadsdelarna. BILAGOR: GENOMFÖRANDEPLAN Genomförandeplanen görs inledningsvis med syfte att skapa struktur i arbetet och förtydliga uppdraget inom stadsdelen. Det ger projektet och stadsdelen en gemensam plan att följa.

Läs mer

Bli hållbarhetscoach på riktigt

Bli hållbarhetscoach på riktigt Bli hållbarhetscoach på riktigt Nu kan Du som student bli hållbarhetscoach för ditt egna hotell! Vi söker 60 coacher som under ett drygt år vill vara med och förbättra hållbarhetsarbetet på Nordic Choice

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Tankar & Tips om vardagsutveckling

Tankar & Tips om vardagsutveckling Tankar & Tips om vardagsutveckling Sammanställning från gruppdiskussioner på kompetensombudsträff den 16 september 2010. Till Kompetensombudspärmen, under fliken Verktygslåda Temat under denna förmiddag

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

Bra innehåll och föredrag med lagom variation och relevanta frågeställningar.

Bra innehåll och föredrag med lagom variation och relevanta frågeställningar. Totalt 31 inlämnade utvärderingar. Har tagit med samtliga. Bra Nätverkande och utbyte av erfarenheter och tips. Bra innehåll och föredrag med lagom variation och relevanta frågeställningar. Bra med grupparbete

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Köpenhamn 20120209 Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Ingår som en del i NNM II s arbete med KreaNord INNEHÅLL Bakgrund Uppdrag och mål Aktiviteter och tidsplan Förankring och nätverk Konceptutveckling

Läs mer

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT PROFESSIONELLT & PERSONLIGT ETT UTBYTE FÖR ATT GAGNA, INSPIRERA & FÖRKOVRA DEN SMÅSKALIGA TURISMEN ETT SAMARBETEMELLAN LEADER MITTSKÅNE & LEADER ÅLAND INNEHÅLL PROFESSIONELLT & PERSONLIGT... 1 Projektidé...

Läs mer

besöksnäring i utveckling

besöksnäring i utveckling besöksnäring i utveckling Ett ett projekt i utveckling För att utveckla besöksnäringen och stärka samarbetet behövs inspiration, kunskap och tillfällen till möten mellan branschkollegor. Projektet Besöksnäring

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

Katja Kamila 2012-03-30

Katja Kamila 2012-03-30 VÄSTMANLANDS KOMMUNER OCH LANDSTING Barn och unga i fokus Katja Kamila 2012-03-30 Checklista kommunikation Har du kontaktat informatörerna för att diskutera informationsbehoven? Finns det personalresurser

Läs mer

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Besök www.leadergastrikebygden.se eller bli ett fan på www.facebook.com/leadergastrikebygden sidan 1 Fisketurism i Gästrikland - Projektplan Vad Vi satsar

Läs mer

VARFÖR ANLITA EN AFFÄRSRESEBYRÅ?

VARFÖR ANLITA EN AFFÄRSRESEBYRÅ? + VARFÖR ANLITA EN AFFÄRSRESEBYRÅ? SPARA TID SPARA TID STÖRRE NÄTVERK SPARA TID STÖRRE NÄTVERK MER KUNSKAP SPARA TID STÖRRE NÄTVERK MER KUNSKAP MINDRE ADMINISTRATION SPARA TID STÖRRE NÄTVERK MER KUNSKAP

Läs mer

LUND SAMVERKAN 2.0. -turism, event och möten

LUND SAMVERKAN 2.0. -turism, event och möten VISNINGSRESA FÖR KONGRESSKÖPARE Beskrivning: Visningsresor av Lund som mötesdestination för kongressköpare vid två tillfällen under året. Digital inbjudan samt telefonbearbetning. Erbjudande om att sedan

Läs mer

Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet

<Innan_punkt> Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet DIGITAL 2015-16 Förstudieansökan Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet 1. Bakgrund Den här ansökan har sin bakgrund i Länsbiblioteket i Västerbottens ständiga strävan att

Läs mer

Utvärdering av SPeL turnén i Småland & Öarna

Utvärdering av SPeL turnén i Småland & Öarna Page 1 of 6 Utvärdering av SPeL turnén i Småland & Öarna Vad var plus med dagen? Nya kunskaper, träffa personer som jobbar med samma sak. Men framför allt det fokus som ESF nu lägger Page 2 of 6 på Strategisk

Läs mer

Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU )

Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU ) Nationellt Kompetensråd inom Funktionshinderområdet Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU ) Inledning Denna gång genomfördes Nationella Kompetensrådets

Läs mer

Dokumentation från Arbetsmarknadsnämndens möte 15 augusti 2005. Gruppens förväntningar på dagen 15/8

Dokumentation från Arbetsmarknadsnämndens möte 15 augusti 2005. Gruppens förväntningar på dagen 15/8 Dokumentation från Arbetsmarknadsnämndens möte 15 augusti 2005 Gruppens förväntningar på dagen 15/8 - sätta ner foten - kunna få med dem det handlar om - se en framtid för handeln i Eslöv, attraktivt och

Läs mer

Idrottslyftet 2013. Goda exempel från några studentidrottsföreningar

Idrottslyftet 2013. Goda exempel från några studentidrottsföreningar Idrottslyftet 2013 Goda exempel från några studentidrottsföreningar Idrottslyftet 2013 tips och råd om ansökningar! Sveriges Akademiska Idrottsförbund (SAIF) har mellan 1 januari och 31 december 2013 drygt

Läs mer

Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011. Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan!

Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011. Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan! Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011 Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan! Snabba fakta om Trafikverket Generaldirektör Gunnar Malm Huvudkontoret ligger i Borlänge Regionkontor

Läs mer