Strategimål och Strategier !""#$%&'$#()*+,'(-'./,%&%( ( (

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strategimål och Strategier 2011-2013!""#$%&'$#()*+,'(-'./,%&%(0120314321( ("

Transkript

1 Strategimål och Strategier !""#$%&'$#()*+,'(-'./,%&%( ( (

2 Vision 2017 Ett Sverige fyllt av attraktiva städer som lockar! Vi skapar starkare stadskärnor Vi stimulerar debatten om den goda staden Vi ger kunskap, inspiration och inte minst erfarenheter Vi har verktygen som tar staden till nya höjder Svenska Stadskärnor är det självklara navet för städer med ambitioner! 2

3 Våra strategimål STRATEGIMÅL 1 sprida kunskap och bygga nätverk Kunskapsspridning, goda exempel och nätverksbyggande som ett kontinuerligt arbete i syfte att förstå fördelen med samverkan till att utveckla attraktiva stadskärnor, med fyra olika mottagare:!"#$%&'%((!)!"#$%&'&#()!*+,!-').$/01%&!/)(2)//&'3! 4)2/52!67! 8)!.)'%1+)!0122!&#.2$0#&!9:')0&;!*+,!*';&#1.&01*#)'!! 4)2/52!A7!! 4)2/52!B7! 4)2/52!E7!! 4)2/52!H7! ".*/!?>;;)'!-5!/)(2)//&'#&.!?),*%J!1#0')..)!*!)#;&;)/&#;3! 4)2/52!K7! F&/&'?)0&!/)(!')2)%&#0&!9:')0&;J!/>#(1;,)0)'!*+,!*';&#1.&01*#)'! 4)2/52!L7!! 4)2/52!N7! *"#+%),)&!#*)!-./0%)#1/0#.%231)%)# 4)2/52!67!! 4)2/52!<7!! 3

4 4)2/52!67!! 4)2/52!<7!! 4)2/52!A7!! 4)2/52!B7!! 4)2/52!E7! 4)2/52!67! 4)2/52!<7!! F0$()'&#()!;:'!)S&/)#.&'?)0)! 4)2/52!A7! 4)2/52!B7!! 4)2/52!E7! STRATEGIMÅL 2 interaktiv mötesplats Skapa en gränsöverskridande interaktiv mötesplats där praktik, politik samt forskning och utveckling möts regelbundet. Syftet är att ge nya perspektiv på stadens utveckling, öka delaktighet och engagemang samt underlätta kunskapsspridning. 4)2/52!67! W:0).-2&0.!-5!,)/.1(&#!! 4)2/52!<7!! 4)2/52!A7!! =#0&2!&#%G#(&')!Z!5'!<U6<!*+,![!5'!<U6A! 4

5 STRATEGIMÅL 3 - Verktyg Vidareutveckla QM1 och QM2 för att stärka samverkansprocesserna. Att ge medlemmarna verktyg för att skapa och bygga en god struktur och mer stabil samverkansorganisation. 4)2/52!67! 6U!-)'!5'!.*/!1#101)'&'!&'?)0)!/)(!\W6! 4)2/52!<7!! ]*??&!/)(!0%5!-12*0)'!9:'!\W<J!.)(&#!$0%G'()'1#;!*+,!?).2$0!*/! 2&#.)'1#;!)22)'!)D7! 4)2/52!A7!! ^/!?).2$0!*/!2&#.)'1#;!&%!\W<_!! AVE!*';&#1.&01*#)'!-)'!5'!.*/!;5'!1#!1!\W<! STRATEGIMÅL 4 - Verka för en svensk stadspolitik Verka för en svensk stadspolitik genom att väcka frågor, intresse, debatt och engagemang hos beslutsfattare och politiker. 4)2/52!67! 4)2/52!<7! X*//$#1+)'&!()0!0122!%5'&!,$%$(/G#J!/)(2)//&'!*+,!&#('&! 1#0')..)#0)'! 4)2/52!A7! X*//$#1+)'&!()00&!0122!?)':'(&!?).2$0.9&00&')! 5

6 Våra strategier STRATEGIER FÖR ATT UPPNÅ STRATEGIMÅL 1 a sprida kunskap och bygga nätverk - medlemmar VAD 1. a Årskonferensen 2011 VARFÖR Kunskapsspridning, nätverksbyggande och uppmuntran. Delmål 2. VEM Kansliet plus värdstaden (Växjö) NÄR maj 2011 VAR Växjö HUR Inbjudan (mejl, brev) HUR MKT Egen projektbudget - avgiftsfinansierad, sponsring : Årskonferensen genomförd, drygt 150 deltagare. Spontan feedback vi fått är att: programmet var bra, kunde haft något mer i samband med Charlotta M. Charlotta Mellanders föredrag hade akademisk höjd/djup och var ändå så verklighetsförankrat och inspirerande blandningen av de fyra casen jättebra mindre bra med tidsförskjutningar i programmet vilket drabbade Borås lokalerna lite knixiga för mingel och så bra upplägg på Upptäck Växjö. moderatorn inte van med våra branschfrågor middagen hade lite för mkt musikinslag feststämningen fick sig en törn av konstpromenaden Vi kom ut tidigt under hösten med förhandsinbjudan vilket troligen var en stark bidragande anledning till att det blev många deltagare. Detaljprogrammet blev klart först efter vårt beslut den 4 april om Årets Stadskärna Den slutliga inbjudan försenades sedan hos tryckeriet. Tidpunkten för byte av mejl-server och hemsida i månadsskiftet april/maj var inte helt perfekt men fungerade med en del extra kringarbete. Växjös värdskap uppgick till hela kvällsarrangemanget, inkl middag och underhållning samt personal för hjälp under arrangemanget. Budgetomslutning ca 500 tkr, överskott ca 138 tkr, ännu några poster preliminära. 6

7 VAD 1 b. Årskonferensen 2012 VARFÖR Kunskapsspridning, nätverksbyggande och uppmuntran. Delmål 2. VEM Jeanette, Daniel, Rosemarie, Björn plus värdstaden Borås NÄR 9-10 maj 2012 VAR Borås HUR Inbjudan (mejl, brev) HUR MKT Egen projektbudget - avgiftsfinansierad, sponsring Lokaler och hotell är bokat. Borås Stad är värdar för middagen i Stadshushallen Teaser framtagen, delas ut på alla nätverksträffar, utbildningar och konferenser oktober februari. Datum och plats lanserat på hemsidan. Program och inbjudan ut vecka 13 digitalt, och vecka 14 i pappersformat. Temainriktning: Platsutveckling, place branding och strategier för destinationsutveckling Årets Stadskärna: kompletterat med Borås som Året som Årets Stadskärna VAD 2. Mentorsprogram där nya lär av erfarna VARFÖR Kunskapsspridning, nätverksbyggande. Delmål 1, 4, 5. VEM Jeanette, Lena och ev extern resurs NÄR tidigt 2011 (utlysningen), pågår ett år VAR Mellansverige är igång i viss mån, och även Småland HUR att göra ny utlysning, ny matchning HUR MKT Arbetstid, ideella insatser. Konsultarvode Ligger vilande. VAD 3. Förmedla internationella kontakter och nätverk. Initiativ från Storbritannien för våra större städer: Key cities. Möjlighet att utbyta erfarenheter, jobba med gemensamma verktyg VARFÖR Lära för framtiden, kunskapsspridning, nätverkande, utökat kontaktnät. Mål 6 och 7 ovan. VEM Jeanette, Pia NÄR 3-4 februari 2011 VAR Edinburgh HUR bjuda in, resa dit, dokumentera, sprida till berörda HUR MKT Arbetstid, resa, uppehälle Genomfört. Troligen blir det ett årligt utbyte med de största städerna i Storbritannien, kanske även andra delar av Europa. 7

8 VAD VARFÖR NÄR VAR HUR HUR MKT 4. Uppstart av Svenska Stadskärnors Key Cities Group - att utbyta erfarenheter, jobba med gemensamma verktyg och gemensamma frågor. Målgrupp är de större städerna/cityorganisationerna. Lära för framtiden, kunskapsspridning, nätverkande, utökat kontaktnät. Mål 6 och 7 ovan. Start 31 mars-1 april Därefter 3-4 ggr per år. Malmö värdar för mötet i mars-april, sedan Göteborg i juni, Stockholm i augusti och Örebro i november, Helsingborg i mars. bjuda in, resor, arbetsuppgifter mellan mötena fördelat på olika personer Arbetstid, resa, ev uppehälle. Marknadsföringsmaterial, juridik kring avtal och äganderätt till data. Bra start, 2011 års fyra möten har resulterat i konkret och utvecklande arbete av gruppens deltagare ang besöksräkningssystem, omsättningsinsamling och kedjeföretagens delaktighet. Stockholm, Växjö, Umeå, Gävle, Malmö, Jönköping, Örebro, Linköping, Helsingborg, Göteborg, Uppsala, Västerås och Eskilstuna är med i KCG. Aktuell status: Omsättningsuppföljning i stadskärnorna: samarbete på g med CityCentreAnalyze. Två pilotstäder: Malmö och Linköping. Därefter möjlighet till bred lansering. Besöksräkningsuppföljning i stadskärnorna: samtal pågår med Springboard, Q-matic, Viametrics och IMAS. Test finns uppe i Malmö, system inköpt i Helsingborg. Pilot/demo på g i Stockholm från två levarantörer Målet är att knyta ihop data från de olika städerna så vi kan ge ut ett månatligt nationellt Cityindex. Arbetet framskrider! VAD 5. Citynätverksträffar och ordförandenätverk i respektive region under 2011 VARFÖR Kunskapsspridning, nätverksbyggande regionalt. Delmål 4. VEM Erik och Svensk Handels regionansvariga i samarbete med Jeanette NÄR Pågående under året, två träffar per region VAR I varje region (i dagsläget finns 6 citynätverk igång, ej Stockholmsområdet) HUR Se under VEM. Vad gäller ordförandeträffar så ska vi fortsätta arbetet från 2010, för att hitta former som lockar, fungerar och ger deltagarna något. HUR MKT Arbetstid och resor och uppehälle : Samtal med några ordföranden i samband med årskonferensen Sammanfattning av samtalet: Börja med att göra en förteckning och kontaktlista och sprida den bland de som är ordförande. Sammanställning är gjord. Ordna ett web-baserat forum där man kan ställa frågor och tipsa varandra. Regelbundet särskilt nyhetsbrev via e-post, kanske fyra ggr årligen. En inventering är gjord sommaren 2011 av ordföranden inom medlemskretsen, 8

9 VAD 6. Huvudmannaskap för UCM, Urban Centre management Update VARFÖR Erbjuda kompetensutveckling för yrkesverksamma cityledare, centrumutvecklare, handelsutvecklare och centrumledare. Första stegen är en update-utbildning för redan yrkesverksamma, (ej nybörjarnivå). VEM Jeanette, Rosemarie, Björn i samarbete med representanter för Handelshögskolan i Göteborg, Internationella Handelshögskolan i Jönköping, Centrumutvecklare.se, Fastighetsägarna, Svensk Handel. NÄR Internat i augusti och september VAR Örebro 2011 och Västerås 2012 HUR Utbildningskollegium enligt ovan planerar och genomför utbildningen. HUR MKT Deltagaravgifter. Genomfördes under 3+2 dagar. Betyget väl godkänd i snitt från deltagarna. Se separat uppföljning. Se även särskild presentation av deltagare och schema. Budgetomslutning ca 580 tkr totalt. UCM Professional Update 2012 planeras att genomföras på liknande sätt men med särskild temainriktning. VAD 7. Huvudmannaskap för UCM, Urban Centre management Professional Basic VARFÖR Erbjuda kompetensutveckling för relativt färska yrkesverksamma cityledare, centrumutvecklare, handelsutvecklare och centrumledare och för de som ingår i styrelsen i centrumorganisationer eller arbetar med centrumutvecklingsfrågor inom kommun eller fastighetsbolag. NÄR Basic-utbildning, internat 8-10 november 2011 VAR Borås VEM Jeanette, Rosemarie, Björn i samarbete med representanter för Handelshögskolan i Göteborg, Internationella Handelshögskolan i Jönköping, Centrumutvecklare.se, Fastighetsägarna, Svensk Handel. HUR Utbildningskollegium enligt ovan planerar och genomför utbildningen. HUR MKT Deltagaravgifter. Genomförd med 28 deltagare, snittbetyget väl godkänd, se separat sammanställning. Budgetomslutning ca 350 tkr. Planeras att genomföras vid två tillfällen 2012: juni i Malmö och november troligen i Göteborg. VAD 8. Huvudmannaskap för UCM, Urban Centre management Sommarakademien 9

10 VARFÖR Erbjuda kompetensutveckling för yrkesverksamma i berörda branscher och sektorer. VEM Jeanette i samarbete med representanter för samarbetspartners. NÄR Sommar-akademien 2013 VAR? HUR Projektgrupp som arbetar med detta. HUR MKT Deltagaravgifter, ev sponsring : En ansökan är påbörjad till HUR-stiftelsen om en grundfinansiering för planering, marknadsföring och genomförande : Ingen förändring från juni. Planeras inför 2013 i stället för VAD 9. Huvudmannaskap för UCM, Urban Centre management Ledarskap VARFÖR Erbjuda kompetensutveckling för centrumutvecklare, cityledare och centrumledare VEM Jeanette i samarbete med representanter för Handelshögskolan i Göteborg, Internationella Handelshögskolan i Jönköping, Centrumutvecklare.se, Fastighetsägarna, Svensk Handel. NÄR 31 januari 2 februari 2012, respektive12-14 juni 2012 VAR Göteborg respektive Malmö HUR Utbildningskollegium planerar. Ledarskapskonsult anlitas för genomförande. HUR MKT Deltagaravgifter. Utbildningen är planerad och lanserad. Hälften av platserna är bokade innan lansering. Planerad budgetomslutning 180 tkr : Fulltecknad = 12 deltagare varav två personer från kurskollegiet. Premiär för en helt utlejd utbildning. Bra utvärderingar, med till nästa tillfälle: bättre uppstyrning av hålltider, ej kvällspass. VAD 10. Huvudmannaskap för Cityakademien Syd VARFÖR Erbjuda fördjupad kompetensutveckling och nätverksbyggande för cityledare samt för anställda i berörda cityorganisationers medlemsföretag. 9 skånska och blekingska städer har anmält intresse. Särskilt pilotprojekt för Malmö som haft Cityakademien sedan Projektidén kan vid intresse tas vidare till andra regioner i Sverige. VEM Jeanette. ESF-rådet. Strategisk projektledning. Tre projektmedarbetare. Vår redovisningsbyrå. En referensgrupp. Fokusgrupper lokalt. NÄR Under förutsättning att vi beviljas medel blir projektperioden augusti 2011-deceber VAR Utbildning erbjuds på fem orter i Skåne och Blekinge. HUR Projektorganisation på plats i Sydsverige som planerar genomför och utvärderar de olika delmomenten och sköter den löpande rapporteringen till oss som huvudman och till alla inblandade i projektet. 10

11 HUR MKT Projektbudget ca 33 Mkr. ESF-medel bekostar allt utom kreditkostnader för att klara likviditeten i projektet. Svensk Handel Syd står för projektets kreditkostnader. Deltagande cityorganisationer borgar för checkkrediten : Vi har fått besked om att vår ansökan inte är prioriterad, dvs att vi inte kommer att få några medel. VAD 11. Webseminarier prova ett tidigt 2011, för att på så vis kunna sätta mål för 2011 VARFÖR Kunskapsspridning, nätverksbyggande och uppmuntran, på ett tids- och kostnadseffektivt sätt. VEM Daniel, Jeanette, Lars NÄR Test i oktober, sikte på första webinaret kvartal 4. VAR Webben HUR Testa tekniken, bolla ämne, hyra in teknik och köpa licens HUR MKT Licenskostnad, bankkostnad, föreläsare, arbetstid. Inte påbörjat. VAD VARFÖR VEM NÄR VAR HUR HUR MKT Inte påbörjat. 12. Videofilma studiebesök - leta samarbetspartners och sätt att verkställa detta, för att nå rätt kvalitet och upplägg. Titta på exempel från Malmö, m.fl. Inspirera, sprida kunskap Jeanette, Pia 2011 en färdig plan för hur videofilmandet ska göras 2012 också klar, samt ev. testkörning. Årets stadskärna, exempelvis årets värd; Växjö Under året ta fram och testa en plan för hur videofilmningen kan göras, med bibehållen kvalitet och intresse. You Tube? Arbetstid och vissa kostnader. VAD 13. BRIS 40 år Sveriges största kampanj 2011? Ny omgång 2012? VARFÖR Samarbetspartner i en stor publik kampanj som våra medlemmar erbjuds möjlighet att medverka i. VEM Marlene (ordf i Centrumutvecklare.se), två cityledare, Björn NÄR Hösten 2011 respektive 2012 VAR Över hela landet HUR BRIS tillsätter och organiserar en särskild projektgrupp och en styrgrupp. Vi medverkar på lämpligt sätt för att kunna erbjuda denna aktivitet till våra medlemmar. HUR MKT Arbetstid. 11

12 BRIS tecknade avtal med depåstopp och att ta in sk team. Vi spred info via årskonferensen, hemsida och nyhetsbrev. Ca 400 tkr samlades in. Förfrågan inkommit om Svenska Stadskärnors medverkan VAD 14. Medverka i MTCs fokusgrupp om Handelns framtida marknadsplatser VARFÖR Dela med oss av våra erfarenheter. Knyta kontakter. Bidra till ökad kunskap. VEM Lars Backemar + grupp som anmält intresse. Arbetet leds av Maria Frostling Henningsson, Stockholms Universitet. Info om MTC finns på NÄR 2011 VAR Stockholm HUR Fyra möten. HUR MKT Arbetstid. Normalt sett betalar deltagarna en avgift för att medverka. MTC bjuder på Svenska Stadskärnors deltagande : Lars medverkade i januarimötet, hade förhinder på aprilmötet. Ska Lars vara vår representant nu när han lämnat styrelsen? Vi har i ett inledande skede tackat ja på förfrågan om att medverka i specifikt forskningsprojekt ang köpmönster. Ca arbetsdagar under När projektet sedan preciserades har fokus förskjutits till inomhuscentrum : Styrelsen beslutade den 22 november att tacka nej till forskningsprojektet, dels pga ändrad inriktning och dels pga av personalförändringar i verksamheten. Lars Backemar har ställt sig positiv till att fortsätta i fokusgruppen även fast han inte tillhör styrelsen. Frågan kan aktualiseras när VD-rekryteringen är genomförd. VAD 15. Utveckla nomenklatur och guidelines för cityorganisationerna VARFÖR Stärka och utveckla professionalismen för både individer och organisationer. VEM Jeanette, styrelsen, medlemmar.! NÄR 2011, 2012, 2013 VAR Digitalt. HUR På webben, ev seminarier och info-möten. HUR MKT Arbetstid. Layoutarbete. Ev möteskostnader. Arbetet med att ta fram en Handbok för stadskärneutveckling är påbörjad. Skribenter/redaktörer är Rudolf Antoni, Jeanette Berggren, Tomas Kruth och Björn Bergman. Lansering planerad sommaren

13 STRATEGIER FÖR ATT UPPNÅ STRATEGIMÅL 1b sprida kunskap och bygga nätverk berörda branscher och sektorer VAD VARFÖR VEM VAR NÄR HUR HUR MKT 1 Årligen utse Årets Stadskärna Sveriges bästa praktikfall Synliggöra betydelsen av en levande stadskärna. Synliggöra goda utvecklingsinitiativ och utvecklingskrafter. Synliggöra arbetsprocesser som leder till goda resultat. Kandidatstäderna. Styrelsen. Kansliet. Besök hos kandidatstäder. Pressinfo. Årskonferensen. Studiebesök. Pågår intensivast under feb-maj. Kansliet jobbar under hela året med olika delar i processen. Kandidaternas arbete pågår okt-maj. Enligt utlysningen för Löpande utvärdering av delmoment, kriterier och press-bevakning. Kandidaterna avgör nivån på sin insats för att uppfylla ansökningskriterierna. Styrelsen arbetar i snitt en vecka per ledamot på juryarbetet. Resekostnader + logi. Marknadsföringsmaterial. Arbetstid. I samarbete med/finansiering av Svensk Handel, Fastighetsägarna, Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting samt Boverket : 2011 blev ett speciellt år med enbart Borås som kvalificerad sökande. Vi offentliggjorde Borås som vinnare redan fem veckor innan årskonferensen. Det tog bort spänningsmomentet för konferensdeltagarna men gav också annan möjlighet till mediala kontakter. Det finns ingen stor oro över att intresset för Årets Stadskärna svalnat, snarare att många städer valt att flytta fram sin kandidatur i tiden inte minst efter vår inrådan. Kanske har vår inbjudan varit lite för omfattande och skrämt en och annan som inte är helt insatt i vad ÅS innebär. Förslag att vi inför 2012 bjuder in på ett mer lättsamt sätt och sedan tillhandahåller all information om ansökningsprocessen på vår web-plats. Årets Stadskärna 2012 är utlyst. En enklare inbjudan har skickats ut till medlemmar och till samtliga kommunalrådskanslier. En mer fullödig beskrivning av ansökningsförfarandet finns på hemsidan. Vi har lagt in ett moment av intresseanmälan senast 9 december så vi i förväg får vetskap om hur många kandidater som kommer att söka. Sista ansökningsdag är 31 januari. Trafikverket har hoppat av som samarbetspartner. Borås har som Årets Stadskärna 2011 fått ta emot oerhört många studiebesök : Extra påminnelse om ansökan gjordes i december. Direkta kontakter och underhandskontakter tyder på att det kommer att bli ett hårt ansökningstryck under 2013 och Ansökningarna för 2012 har inkommit. Jurymöte. 13

14 VAD VARFÖR VEM NÄR HUR HUR MKT Inte påbörjat. 2 Bevaka och sprida information om branschspecifika utmärkelser våra medlemmar har fått eller kan söka För starkare stadskärnor, inspirera personer, företag och organisationer till goda gärningar/utvecklingsinitiativ/ utvecklingsinsatser Kansliet styrelsen ansvarar att ge tips, utifrån sina branscher pågående aktivitet, successivt löpande Uppmuntra medlemmar att berätta utmärkelser de fått. Styrelsen håller koll på sina branscher. Publicera på hemsida, få med i sökagenter. Arbetstid från alla 14

15 STRATEGIER FÖR ATT UPPNÅ STRATEGIMÅL 1c sprida kunskap och bygga nätverk - politiker # VAD 1. Delta i två större arenor per år, exempelvis; Almedalen samt riksdagspartiernas interna partidagar (delta i seminarieprogram) Kunskapsspridning för politiker Jeanette VARFÖR VEM NÄR Almedalen 2011, Almedalen 2012 VAR Almedalen och partiernas interna partidagar HUR Delta i politiska evenemang HUR MKT Arbetstid, resekostnad och logi, hyra av lokal och kostnad för moderator (Almedalen), hyra av monterplats (partidagarna) och ev montermaterial. Fastighetsägarna GFR och Svensk Handel finansierar fasta kostnader för medverkan i Almedalen 2011 (FÄ GFR om vi satsar hela mandatperioden). Forum för Stadsutveckling, genomfördes i Almedalen den 6 juli kl på Wisby Strand. Seminariet bestod av två strimmor Den attraktiva staden samt handels-battle. Se separat utvärdering av Planering av Forum för Stadsutveckling i Almedalen 2012 påbörjas 25 november : Projekt och arrangörsorganisationen för 2012 är klar. Arbetet med inriktning påbörjas vecka 5. Programmet börjar ta form. Inriktning på unika destinationer. Flyer framtagen både digitalt och i pappersform. Hemsidan snart i drift. VAD 2. Ökat användande av nyckelord, i debatten VARFÖR För att jobba med delmål 2. VEM Daniel NÄR Under 2011 VAR Webben/artiklar HUR Googla på ett antal nyckelord inom stadsutveckling ex stadskärna. stadsutveckling, cityhandel. Söka i Meltwaters sökmotor. HUR MKT Arbetstid Ett antal sökningar gjorda inför lanseringen av vår nya hemsida och finns noterade i vår Citypedia. 15

16 VAD 3. Årsvis ökat antal deltagande kommunala politiker på årskonferensen VARFÖR Öka politiska kunskapsnivån bland politiker VEM Kansliet NÄR Maj 2011 VAR Växjö HUR Riktade utskick av inbjudan till KS och aktuella politiska nämnder. Lobba i citynätverken för att vara pådrivare på hemmaplan i centrumorganisationerna. HUR MKT Arbetstid och kostnad för utskick. SKL stöttar med adresser till utskick? : Ett tiotal politiker bland deltagarna. De flesta från Motala, Växjö (värdstaden) och Borås (Årets Stadskärna 2011). Vad krävs för att ett kommunalråd ska sätta tid på att åka på konferens? Politisk debatt? Minister-talare? Ta emot utmärkelser? Eller annat? Värt att fundera över strategimålet, är det rätt formulerat? VAD 4. Erbjuda kommunala politiker delta och vara värd i regionala city-nätverksträffar. VARFÖR Öka det politiska engagemanget VEM Erik tillsammans med regionala samordningsansvariga för citynätverken NÄR Under VAR Resp ort HUR Invitera och ta kontakt HUR MKT Arbetstid : Det har hittills mest varit högt uppsatta tjänstemän som varit med och hälsat välkommen i de olika värd-städerna. Citynätverken haltar på flera håll. Vi behöver göra ett omtag beträffande form och upplägg för citynätverken. Sökt dialog med Svensk Handel om detta. VAD 5. Medverka vid SKL politikerkonferenser och på så vis skapa ökat intresse för samverkanseffekter i stadskärnearbetet. VARFÖR Kunskapsspridning bland politiker VEM Eva NÄR 1-2 träffar under 2011 VAR Stockholm HUR Delta vid SKL politikerkonferenser HUR MKT Arbetstid Inte påbörjat. 16

17 STRATEGIER FÖR ATT UPPNÅ STRATEGIMÅL 1d sprida kunskap och bygga nätverk högskolor och universitet VAD 1. Medlemsorganisationer erbjuder praktikplatser VARFÖR Kunskapsspridning, väcka intresse för branschen VEM Medlemmar och studerande/praktikanter via kansliet. NÄR 2012 VAR Webben HUR Intresseförfrågning via organisationernas ordinarie kommunikationskanaler. Lediga praktikplatser annonseras ut på webben. Praktikanter söker upp företagen via webben. HUR MKT Arbetstid, ideella insatser Inte påbörjat. VAD 2. Studerande gör examensarbete VARFÖR Kunskapsspridning, nätverksbyggande, väcka intresse för branschen VEM Medlemmar och studerande via kansliet NÄR 2012 VAR Högskolor och universitet. HUR Vi erbjuder examensjobbsförmedling på webben. Intresset kan också lyftas i samband med att vi är ute och förelåser på högskolan. HUR MKT Arbetstid, ideella insatser Inte påbörjat. VAD 3. Föreläsning på högskola VARFÖR Kunskapsspridning, nätverksbyggande VEM Samtliga i styrelsen NÄR Start hösten 2011/våren VAR på plats där högskolor finns med relevant utbildningar HUR Första steget är att Jeanette tillsammans med upparbetade kontakter på högskolor och universitet gör en sammanställning på lämpliga utbildningar och därefter erbjuder våra tjänster till kursansvariga. HUR MKT Arbetstid, ideella insatser, resor Inte påbörjat. 17

18 VAD 4. Initiera forskning VARFÖR Driva föreningens frågor vidare och förankra eller förkasta idéer (jmf. BID) VEM Samtliga i styrelsen NÄR Så fort någon får en idé värd att pröva from 2011 VAR På de högskolor som har professorer och doktorander inom området stadsutveckling HUR Kontakta, se ovan. HUR MKT tid för kontakter och att söka om medel t ex hos Formas. Inte påbörjat. VAD 5. Sprida forskning till praktikerna VARFÖR Kunskapsspridning, nätverksbyggande VEM Daniel, Jeanette + projektmedarbetare NÄR VAR webben, våra nyhetsbrev HUR Vi söker medel från HUR-stiftelsen om att bygga upp ett webbaserat skyltfönster för forskning och andra kunskapsarbeten. Vi fortsätter arbetet på den förstudie vi genomförde våren Vi gör en ny scanning av aktuella rapporter och kunskapsarbeten som kan presenteras. Vi bygger upp en relation till relevanta högskolor och universitet för vidare uppdateringar. HUR MKT Arbetstid, utvecklingskostnad för webben, resekostnader, marknadsföring. Påbörjat i liten skala, ett 60-tal uppsatser finns att ladda hem från vår kunskapsbank på hemsidan. VAD 6. YH-utbildning Framtidens centrumledare VARFÖR Grundutbildning för kommande yrkesverksamma centrumledare. VEM Folkuniversitetet tillsammans med Svenska Stadskärnor och Centrumutvecklare.se NÄR , 2-årig kurs i 2 omgångar. VAR Stockholm HUR Ansökan skriven av Folkuniversitetet och inlämnad till YH-myndigheten. HUR MKT Arbetstid. Ansökan inlämnad : Besked den 23 januari om att ansökan inte prioriterats. Återkoppling från YH-myndigheten om att behovet på arbetsmarknaden behöver styrkas ytterligare från arbetsgivarhåll. De flesta utbildare som fick sina ansökningar godkända i denna omgång var andra-gångs-sökare. Folkuniversitetet är hoppfulla om att ansökan kan bära frukt framöver. Samtal förts om att bredda konstellationen bakom ansökan med NCSC. Kontakter tagna med fastighetsbolag om vidimering om arbetsmarknadsbehovet. Möte planerat med YH-myndigheten. 18

19 STRATEGIER FÖR ATT UPPNÅ STRATEGIMÅL 2 interaktiv mötesplats VAD 1 Ny hemsida lanseras till inledningen på 2011 VARFÖR Strategimål 2.1. VEM Daniel (Jeanette) Carola (korrektur), Robert (design) VAR webben NÄR April 2011 HUR Design ska godkännas, sidan ska praktiskt kodas, innehåll tas fram. HUR MKT Arbetstid och utvecklingskostnader Vi har lagt ca 4 månaders arbetsinsats på att utveckla den nya webben. POGUN har varit vår samarbetspartner. Lanserad i slutet av april. Mer marknadsföringsinsatser före och efter semestrarna. Utvecklingsarbetet landade på ca 120 tkr. Jmf budget 80 tkr, offert ca 110 tkr + tillkommande ändringar under arbetets Gång. VAD 2 Skapa en community/webb-mötesplats för styrelsens kommunikation VARFÖR En snabbare kommunikation mellan styrelse och kansli, bollplank, en lättare insyn i vår dagliga verksamhet, uppmuntra, krav, prioritera etc. VEM Daniel VAR webben NÄR April HUR Design, kod, funktioner. Styrelsen ger tips om rapporter, undersökningar, goda exempel etc. för vidarepublicering på nätet. HUR MKT Arbetstid och utvecklingskostnader : Planeringsarbete påbörjat. Hur många styrelseledamöter använder/kan tänka sig att använda Facebook för sitt styrelseuppdrag? Inte kommit igång riktigt. VAD VARFÖR VEM NÄR 3 Insamling av kunskap och goda exempel minst 10 (årets stadskärna-finalister plus fler) som publiceras på hemsidan. För starkare stadskärnor Kansliet styrelsen ansvarar att ge tips, utifrån sina expertisområden pågående aktivitet, successivt löpande 10 nya innan årsskiftet 19

20 HUR HUR MKT Definiera goda exempel, kategorisera/strukturera dessa. Fånga upp goda exempel via city-nätverken kolla upp liknande funktioner hos andra. Laddar upp rapporter, ämnesstudier, hyresundersökningar, nyckeltalsundersökningar, etc. Arbetstid Delvis påbörjat. Styrelsen välkomnas att bidra med aktuella rapporter från sina organisationer och verksamheter. VAD 4 Kartlägg antal användare och unika besökare under 2011, för att sätta mål för 2012 och Definiera medlemsbesök och presumtiva medlemmar VARFÖR Inför delmål 2.3 VEM Daniel - Jeanette NÄR Till årets slut (2011) HUR Sortera exemplen, vad ska finnas öppet, vad ska finnas på medlemssidan. Se över när vi har hemsidebesök, vad som besöks etc. HUR MKT Arbetstid Delvis påbörjat. 20

21 STRATEGIER FÖR ATT UPPNÅ STRATEGIMÅL 3 - Verktyg! VAD: 1. QM1 10 organisationer per år som initierar arbete med QM1 VARFÖR: Ge medlemmarna verktyg för att skapa och bygga en god struktur och mer stabil organisation. Få fler städer som kan söka till Årets Stadskärna. Höja stadskärnearbetets status. VEM: För stadskärnor som är medlemmar. Kansliet gör arbete enligt nedan. NÄR: Kontinuerligt under 2011 VAR: Hemsidan, branschtidningar/fackpress, årskonferens, värvningsutskick till potentiella medlemmar, välkomstpaket till nya medlemmar. HUR: På hemsidan: ny flik "Det här är städer med ambitioner" ska ha lista med alla städer med QM1. Förenkla, förtydliga innebörd, nytta, tillvägagångssätt. Uppdatera text för att spegla ny grafisk profil. Ta alla chanser att marknadsföra QM - lyfta nya, specialreportage om befintliga, påminnelse till de som inte har än etc. Lyfta fram "verktygsdelen" av QM1 ännu mer. Komplettera diplom med dekal/logo som godkända städer kan ha med t.ex. i mailsignatur, brevpapper el.dyl. Ev. göra en undersökning/utvärdering: är det för krångligt, finns det ett motstånd och i så fall varför/mot vad? HUR MKT: Arbetstid : Göteborg har förnyat sitt QM 1 juni. Visby har fått ett QM 1 juni. Två aktuella ansökningar inkomna; Örebro (första gång) och Örnsköldvik (förnyelse) VAD: 2. QM2-3-5 organisationer per år som går in i QM2. För att kunna göra detta måste först ett annat delmål göras, nämligen "Uppdatering/utvärdering av pilot QM2" enligt nedan VARFÖR: för att kunna starta upp QM2 VEM: Styrelsen tillsammans med pilotstad/städer NÄR: Hösten VAR: På styrelsemöte HUR: Gruppdiskussioner. Få svar på frågor såsom "vad är skillnaden mot QM1 och vad är medlemsnyttan?". Få feedback från de som testat. Definiera just nyttan av processen/verktyget och sluteffekten av arbetet. HUR MKT: Halvdag tillsammans eller 1-2 timmar på möte och därefter sammanställning/nytt utkast av kansliet. Därefter nytt delmål "3-5 st/år som går in i QM2" Västerås och Växjö har ställt upp som pilotstäder och gett feedback på utkastet till QM 2. Referensgruppen i styrelsen ska ges möjlighet att fundera och återkoppla. Status oförändrad. 21

Strategimål och Strategier

Strategimål och Strategier Strategimål och Strategier 2011-2013 Vision 2017 Ett Sverige fyllt av attraktiva städer som lockar! Vi skapar starkare stadskärnor Vi stimulerar debatten om den goda staden Vi ger kunskap, inspiration

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Årsredovisning 2011 Svenska Stadskärnor AB, 556529-2033 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse 2 - Resultaträkning 9 - Balansräkning

Läs mer

Aktivitetplan år Fastighetsnätverket för energi- och miljöfrågor i Örebro län

Aktivitetplan år Fastighetsnätverket för energi- och miljöfrågor i Örebro län Bilaga 1. Aktivitetplan år 2016. Fastighetsnätverket för energi- och miljöfrågor i Örebro län Aktivitet Budget/ år Period A. Administration av nätverk Administration, planering av aktiviteter, samordning

Läs mer

Stadskärnan är viktig för många! Björn Bergman VD Svenska Stadskärnor

Stadskärnan är viktig för många! Björn Bergman VD Svenska Stadskärnor Stadskärnan är viktig för många! Björn Bergman VD Svenska Stadskärnor KULTUR Organisationen Ett unikt non-profit nätverk för offentliga och kommersiella stadsutvecklare! Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

LÄGESRAPPORT

LÄGESRAPPORT LÄGESRAPPORT 2015-12-07 UTVECKLINGSPROGRAM AV SVENSKA PRE-BID-MODELLEN Inger Alfredsson Nationell samordnare för levande orter och livfulla städer BAKGRUND Detta utvecklingsprogram syftar till att stärka,

Läs mer

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Ockelbo Framtidens centrum i fokus Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Hur kan vi......utveckla en ort eller stad...öka attraktiviteten...och för vem? Ockelbos situation och möjligheter? -

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media Framtidens kollektivtrafik Kommunikation och media Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Detta pm är sammanställt av: Linda Herrström, Gatukontoret

Läs mer

För levande orter och livfulla städer! Inger Alfredsson Nationell samordnare Marlene Hassel BID-Manager

För levande orter och livfulla städer! Inger Alfredsson Nationell samordnare Marlene Hassel BID-Manager För levande orter och livfulla städer! Inger Alfredsson Nationell samordnare Marlene Hassel BID-Manager 3 Inger Alfredsson Nationell samordnare Marlene Hassel BID-Manager VÅR ORGANISATION Ett unikt

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2016 2 (10) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 3. Organisation... 3 3.1 Styrelsen... 3 3.2 Verkställande direktör... 4 3.3 Föreningens

Läs mer

Verksamhetsplan. Skolmatsakademin 2016-2017. Beslutad av Skolmatsakademins Styrgrupp: Datum: Ort :

Verksamhetsplan. Skolmatsakademin 2016-2017. Beslutad av Skolmatsakademins Styrgrupp: Datum: Ort : Verksamhetsplan Skolmatsakademin 2016-2017 Beslutad av Skolmatsakademins Styrgrupp: Datum: Ort : 1. Vision & Strategi Skolmatsakademins vision är att på ett inspirerande sätt grundlägga sunda och hållbara

Läs mer

INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014

INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014 INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014 Svenska stadskärnor VÄLKOMMEN TILL ÅRSKONFERENSEN I VÄSTERÅS DEN 21-22 MAJ 2014 Årets största konferens och bankett håller vi i Västerås, Årets Stadskärna 2013! Här samlas

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

Projektbeskrivning Effektivare integration mot portaler och dokumentplattformar SBUF-projekt Stockholm

Projektbeskrivning Effektivare integration mot portaler och dokumentplattformar SBUF-projekt Stockholm Projektbeskrivning Effektivare integration mot portaler och dokumentplattformar SBUF-projekt 13380 Stockholm 2017-03-15 1 1. Bakgrund och nuläge 1.1. Bakgrund På senare år har det växt fram en lång rad

Läs mer

Centrumutveckling i Kristinehamn

Centrumutveckling i Kristinehamn Tjänsteskrivelse Sida 1(4) Kommunledningsförvaltningen Kalle Alexandersson,0550-88002 kalle.alexandersson@kristinehamn.se Datum 2015-03-04 Ks/2015:45 011 Planfrågor Centrumutveckling i Kristinehamn Sammanfattning

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

Utva rdering Torget Du besta mmer!

Utva rdering Torget Du besta mmer! 2013-12-17 Utva rdering Torget Du besta mmer! Sammanfattning Upplands Väsby kommun deltar tillsammans med tre andra kommuner i ett projekt om medborgarbudget som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

skola och arbetsliv i samverkan

skola och arbetsliv i samverkan skola och arbetsliv i samverkan Transfer - skola och arbetsliv i samverkan Transfer är Sveriges största organisation för förmedling av föreläsare och förebilder från arbetslivet till skolan. Syftet är

Läs mer

Projektbeskrivning Effektivare granskningsprocess SBUF-projekt Stockholm

Projektbeskrivning Effektivare granskningsprocess SBUF-projekt Stockholm Projektbeskrivning Effektivare granskningsprocess SBUF-projekt 13379 Stockholm 2017-03-17 1 1. Bakgrund och nuläge 1.1. Bakgrund Granskning av ritningar är ett omfattande arbete i branschen som många parter

Läs mer

Utvärdering SKNT:s årskonferens i Umeå 27-29/5 2015

Utvärdering SKNT:s årskonferens i Umeå 27-29/5 2015 Utvärdering SKNT:s årskonferens i Umeå 27-29/ 20 Antal svarande: 7 stycken Har du tidigare deltagit i SKNT:s årskonferens? 44 st 27 st Vad tyckte du om Årskonferensens olika delar? Programinnehållet 4,4

Läs mer

Kompetensrådsträff 2011-03-17

Kompetensrådsträff 2011-03-17 Nationellt Kompetensråd inom Funktionshinderområdet Kompetensrådsträff 2011-03-17 Inledning Det nationella kompetensrådet träffades för tredje gången dagen efter den nationella konferensen om Möjligheter,

Läs mer

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid.

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid. Ansökan VG regionen mars 2010 Makt och maktlöshet nio röster från Västra Götaland Ett skrivprojekt för ny dramatik. Sammanfattning Under 2010 2011 vill Barnteaterakademin utveckla sitt uppdrag vad gäller

Läs mer

Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision:

Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision: Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision: Verksamhetsidé: tar tillvara och driver den svenska museisektorns gemensamma intressen. Vision:

Läs mer

Verksamhetsplan för Mejeritekniskt Forum

Verksamhetsplan för Mejeritekniskt Forum Verksamhetsplan för Mejeritekniskt Forum 2008 Verksamhetsplanen framtagen den 6 februari 2008 vid Arla Foods i Stockholm. Version 4. 1 Rapportering: Vad har hänt och var står vi idag? Måluppfyllnad : 1.

Läs mer

Distriktsstödsgruppen 2 Kommunikationsgruppen 3 Påverkansgruppen 4 Utbildningsgruppen 5

Distriktsstödsgruppen 2 Kommunikationsgruppen 3 Påverkansgruppen 4 Utbildningsgruppen 5 Detta dokument innehåller beskrivning av vilka arbetsgrupper Förbundet Vi Unga har 2015. Vilka övergripande uppdrag de har och de konkreta arbetsuppgifter de har under året. Dokumentet är ett komplement

Läs mer

Karl-Henrik Nanning. Tisdagen 20 april, kl. 13.00, Malmö

Karl-Henrik Nanning. Tisdagen 20 april, kl. 13.00, Malmö 12 mars 2010 1 Plats och tid Riksdagshus 7-9, Stockholm, fredag den 12 mars, kl. 10.00-14.30 ande Kurt Kvarnström, Södra Dalarnas samordningsförbund Alvi Berglund, Finsam Östersund Marie Litholm, Samordningsförbundet

Läs mer

BJUD IN TILL ETT MÖTE OCH BLI EN VÄRDEFULL AMBASSADÖR FÖR DIN STAD. [ eskilstunaconvention.se ]

BJUD IN TILL ETT MÖTE OCH BLI EN VÄRDEFULL AMBASSADÖR FÖR DIN STAD. [ eskilstunaconvention.se ] BJUD IN TILL ETT MÖTE OCH BLI EN VÄRDEFULL AMBASSADÖR FÖR DIN STAD [ eskilstunaconvention.se ] Att delta i nationella och internationella möten och kongresser är ofta berikande och utvecklande. Men har

Läs mer

Verksamhetsplan för temagrupp samhällsplanering

Verksamhetsplan för temagrupp samhällsplanering Verksamhetsplan för temagrupp samhällsplanering Bakgrund Regionens eller länets utveckling och tillväxt är beroende av proaktiv samverkan mellan länets offentliga aktörer, högskola och näringsliv. Detta

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Projektplan med kommunikationsplan för. Taltidningar och tillgängliga medier på folkbiblioteken i Värmland

Projektplan med kommunikationsplan för. Taltidningar och tillgängliga medier på folkbiblioteken i Värmland Projektplan med kommunikationsplan för Taltidningar och tillgängliga medier på folkbiblioteken i Värmland Projektägare Genomförs i Projektets syfte Region Värmland/Kulturcentrum, Biblioteksutveckling i

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (13) Styrelsen och verkställande direktören för Svenska Stadskärnor AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Verksamheten i Svenska

Läs mer

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Slutrapport Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering Deltagare: Hans Danelid, Högskolan Dalarna Jörgen Eriksson, Lunds

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! FUF-bladet Seminariegruppen Biståndsdebatten.se Projektgruppen FUF-nätverket Vem kan söka till

Läs mer

Analys Syfte och Mål:

Analys Syfte och Mål: Analys Syfte och Mål: Det är ett sviktande befolkningsunderlag i vår region och det geografiska läget är ett gemensamt problem. Det upplevs som svårt att rekrytera och behålla ledarkompetens. Det är få

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Tips på billiga evenemang för företagare! Senast uppdaterad

Tips på billiga evenemang för företagare! Senast uppdaterad Tips på billiga evenemang för företagare! 2012-02-27 Senast uppdaterad 2012-03-02 Driftig.nu har bett medlemmarna att tipsa om olika evenemang för företagare. Här har vi sammanställt dem som känns aktuella

Läs mer

Instruktion till kommunikationsplan i E2B2

Instruktion till kommunikationsplan i E2B2 Instruktion till kommunikationsplan i E2B2 Varför kommunicera forskning? I beslutet som ni fått av Energimyndigheten står det att projektet ska kommuniceras enligt en kommunikationsplan som tas fram i

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2017

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2017 Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2017 2 (11) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 3. Organisation... 4 3.1 Styrelsen... 4 3.2 Verkställande direktör... 4 3.3 Föreningens

Läs mer

Projektbeskrivning Förstudie till Staden vi vill ha

Projektbeskrivning Förstudie till Staden vi vill ha Projektbeskrivning Förstudie till Staden vi vill ha Inledning Kort beskrivning av hela projektet Vi har börjat utveckla en idé på ett projekt under arbetsnamnet Staden vi vill ha. Vi har inspirerats bland

Läs mer

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med Mentorskapsprogram 2013/2014 i samarbete med REDIRE - att återvända och avkastning Mentor - handledare och förebild med uppdrag att vägleda en yngre person i dennes personliga och professionella utveckling

Läs mer

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan 2005-04-21 Bilaga 1 1 Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan Verksamhetsplan för det nationella utvecklingsprogrammet för dans i skolan mellan NCFF, Myndigheten för skolutveckling, Statens kulturråd

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014 Vision100 mars 2014 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE Vision100 Vision 100, Kost & Närings färdplan mot föreningens 100-årsjubileum 2021, består av tre delar: En övergripande vision för föreningens roll för sina

Läs mer

POLISSAMORDNINGEN. 2013 03 20 Genomförande 2013-2015

POLISSAMORDNINGEN. 2013 03 20 Genomförande 2013-2015 POLISSAMORDNINGEN 2013 03 20 Genomförande 2013-2015 REDAN STARTAT BYGGAS UNDERIFRÅN INSYN SAMORDNING Dagens möte Därför ska polissamordningen genomföras Utgångspunkter för polissamordningen Så ska polissamordningen

Läs mer

Reglab 2015-2019. Projektplan

Reglab 2015-2019. Projektplan 141001 Reglab 2015-2019 Projektplan Inledning Projektet Reglab är ett forum för lärande om regional utveckling, där regionala utvecklare, myndigheter, forskare och andra intresserade möts för kunskaps-

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning. Fastställd av styrelsen

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning. Fastställd av styrelsen Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2014 Fastställd av styrelsen 2014-01-28 2 (11) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 2.2 Beskrivning av föreningens verksamhet... 3 3.

Läs mer

Medfinansiering till YHM 2015, kompetensutveckling

Medfinansiering till YHM 2015, kompetensutveckling TJÄNSTEUTLÅTANDE Dnr KS/2015:126-141 Näringslivskontoret 2015-02-27 1/2 KS 14:1 Handläggare Gunilla Malm Tel. 0722-269 125 Kommunstyrelsen Medfinansiering till YHM 2015, kompetensutveckling Förslag till

Läs mer

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG)

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) Kommunikationsplan 2016 Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg () Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Grundläggande begrepp... 3 2 Syfte, strategi och mål... 3 2.1 Syfte... 3

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL SVENSKA STADSKÄRNORS ÅRSKONFERENS VISBY, GOTLAND 30-31 MAJ 2013

VÄLKOMMEN TILL SVENSKA STADSKÄRNORS ÅRSKONFERENS VISBY, GOTLAND 30-31 MAJ 2013 VÄLKOMMEN TILL SVENSKA STADSKÄRNORS ÅRSKONFERENS VISBY, GOTLAND 30-31 MAJ 2013 VÄLKOMMEN TILL TVÅ DAGAR AV INSPIRATION OCH NÄTVERK Det finns en god anledning till att städer ofta beskrivs som levande

Läs mer

Sydostleden ett projekt för näringslivsutveckling 2014-08-14

Sydostleden ett projekt för näringslivsutveckling 2014-08-14 Sydostleden ett projekt för näringslivsutveckling 2014-08-14 On-going evaluation Lärande utvärdering Följeforskning Utvärderingen ska vara användbar under resans gång Löpande återkoppling av iakttagelser/

Läs mer

Det här gör vi 2016 Bilaga till kommunikationsplan

Det här gör vi 2016 Bilaga till kommunikationsplan Det här gör vi 2016 Bilaga till kommunikationsplan Det här är en bilaga till Civilförsvarsförbundets kommunikationsplan och anger aktiviteter som är planerade för 2016. Häftet innehåller tre delar: En

Läs mer

FÄRDPLAN. Skånes vindkraftsakademi 2015-2020

FÄRDPLAN. Skånes vindkraftsakademi 2015-2020 FÄRDPLAN Skånes vindkraftsakademi 2015-2020 Färdplan 2015-2020 Skånes vindkraftsakademi Inledning Skånes vindkraftsakademi är en ideell förening och en medlemsorganisation. Vi verkar för att öka utbytet

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2015

Verksamhetsplan 2014-2015 Verksamhetsplan 2014-2015 Riksorganisationen Reacta Reacta är en ideell riksorganisation bestående av nästan 20 lokalföreningar, med totalt 2500 unga medlemmar. Reacta står upp för att varje barn och ung

Läs mer

Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa

Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa Protokoll från styrelsemöte 26 april 2014 Lokal; Hemma hos Maria i Dalby-Viggeby Jerusalem utanför Uppsala Närvarande; Pia Appelgren, Helena Berggren,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN

VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSPLAN 2015-2017 RIKSTEATERN KRONOBERG (RK) Inledning Riksteaterns vision: Scenkonst som sätter tankar och känslor i rörelse - för alla överallt. (kongressbeslut 2011) Övergripande uppdrag för

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB

Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB Vårt datum 2007-05-30 Vår referens Leif Lundin Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB Innehållsförteckning 1 Mål och förutsättningar...2 1 Mål och förutsättningar...2 2 Organisation...2 2.1 Inledning...2

Läs mer

Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa)

Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Sida 1 Uppdrag Kunskapscentrum startade 2010 för att stödja den kommunala hälso- och sjukvården.

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Uppdragsbeskrivning Styrelseledamot i Internationella Arbetslag

Uppdragsbeskrivning Styrelseledamot i Internationella Arbetslag Du Uppdragsbeskrivning Styrelseledamot i Internationella Arbetslag IAL:s vision är en fredlig och gränslös värld där människor möts med kärlek, förståelse och respekt för varandra, sig själva och de sociala

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen.

I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen. 1 Näringslivsplan för Melleruds Kommun 2015-2018 I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen. Syfte och mål

Läs mer

SFF Kommunikationsplan 2012-2013

SFF Kommunikationsplan 2012-2013 SFF Kommunikationsplan 2012-2013 Mål med kommunikationen 2012-13 All kommunikation ska stärka Svenska Fallskärmsförbundets vision och strategi 2012-2016. All kommunikation ska ske på mottagarens villkor.

Läs mer

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Besök www.leadergastrikebygden.se eller bli ett fan på www.facebook.com/leadergastrikebygden sidan 1 Fisketurism i Gästrikland - Projektplan Vad Vi satsar

Läs mer

SRS:s Interna kommunikationsplan;

SRS:s Interna kommunikationsplan; SRS:s Interna kommunikationsplan; 2014-2016 Innehåll Introduktion och bakgrund... 2 Syfte och mål... 2 Kommunikativa behov och ageranden... 3 Information om styrelsen beslut... 3 Information om styrelsens

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Östergötland 2012 Det här samarbetet handlar om att unga, som det pratas om och planeras för i kulturplanerna, själva ska få komma till tals. Att deras idéer

Läs mer

Under övrigt presenterar Anders Svärd ett förslag kring administrativa kostnader vid möten och konferenser.

Under övrigt presenterar Anders Svärd ett förslag kring administrativa kostnader vid möten och konferenser. Styrelseprotokoll nr 8/11, avseende 86-106 Plats: Idrottens Hus Dag: 15 maj, 2011 Närvarande: Eva Eliasson, v.ordf. Bengt Forsgren Yvonne Hagström-Theander Anna Lögdberg Jennifer van der Gronden Sanna

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Katja Kamila 2012-03-30

Katja Kamila 2012-03-30 VÄSTMANLANDS KOMMUNER OCH LANDSTING Barn och unga i fokus Katja Kamila 2012-03-30 Checklista kommunikation Har du kontaktat informatörerna för att diskutera informationsbehoven? Finns det personalresurser

Läs mer

Erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet. Få så många som möjligt att Träna/motionera

Erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet. Få så många som möjligt att Träna/motionera Erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet Få så många som möjligt att Träna/motionera Ett friskare Haninge Vara Haninges bästa träningsanläggning Det finns i Friskis&Svettis att ständigt

Läs mer

Idrottslyftet 2013. Goda exempel från några studentidrottsföreningar

Idrottslyftet 2013. Goda exempel från några studentidrottsföreningar Idrottslyftet 2013 Goda exempel från några studentidrottsföreningar Idrottslyftet 2013 tips och råd om ansökningar! Sveriges Akademiska Idrottsförbund (SAIF) har mellan 1 januari och 31 december 2013 drygt

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling i Malmö

Lärande för hållbar utveckling i Malmö Lärande för hållbar utveckling i Malmö Verksamhetsplan 2010 Upprättad Datum: Version: Ansvariga: Förvaltning: Enhet: 2010-06-15 1.0 Johanna Ekne, Åsa Hellström, Per-Arne Nilsson Miljöförvaltningen Miljöstrategiska

Läs mer

ANSÖKAN medel för insatser med stöd av ersättning enligt förordningen (2010:1122) beredskap och kapacitet samt regional samverkan

ANSÖKAN medel för insatser med stöd av ersättning enligt förordningen (2010:1122) beredskap och kapacitet samt regional samverkan ANSÖKAN 2014 37-medel för insatser med stöd av ersättning enligt förordningen (2010:1122) beredskap och kapacitet samt regional samverkan För information och tips om hur ansökan ska fyllas i; se Vägledning

Läs mer

Anteckningarna och en sammanställning från NÖHRA-arbetet på utvecklingsdagen den 26/2 i Folkets Hus.

Anteckningarna och en sammanställning från NÖHRA-arbetet på utvecklingsdagen den 26/2 i Folkets Hus. Anteckningarna och en sammanställning från NÖHRA-arbetet på utvecklingsdagen den 26/2 i Folkets Hus. Grupparbetet bestod av 6 blandgrupper med ca 6 personer i varje grupp. Varje grupp skulle göra en egen

Läs mer

Fler jobb i Västerås med växande företag

Fler jobb i Västerås med växande företag Fler jobb i Västerås med växande företag Västeråsmoderaternas jobb- och näringslivsprogram för 2014-2018 1 Inledning Detta är Västeråsmoderaternas program för att fler västeråsare ska ha ett arbete. Företag

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Slutrapport Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Datum: 2015-06-10 Diarienr: 2015/0164 Bakgrund Projektet Hjärnkoll har i utvärderingarna visat att det går att förändra attityder i vårt samhälle.

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Skånsk Simning med ös i. Skånsk Simning med ös i. Skånsk Simning med ös i. Skånsk Simning med ös i

Skånsk Simning med ös i. Skånsk Simning med ös i. Skånsk Simning med ös i. Skånsk Simning med ös i Malmö Sjöbo Kristianstad Helsingborg - Lund har under hösten 010 startat arbetet med grunden att ta fram ett dokument, gällande mål och verksamhetsinriktning för Skåne Sim och skånsk simidrott. Ledare

Läs mer

Ansökan om projektstöd

Ansökan om projektstöd Kulturnämnden Västra Götalandsregionen Box 764 451 26 UDDEVALLA Projektansökan Sista ansökningsdag 15 september (beslut november) 15 mars (beslut april/maj) Ansökan om projektstöd Sökande (organisation

Läs mer

Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten

Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten 1 Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten Innehåll: 1. Projektbeskrivning & information sid 3 2. Aktiviteter för intressenter/finansiärer sid 4 2.1 Regional referensgrupp

Läs mer

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Bakgrund Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsliv och utbildning inom vård och omsorg. Samarbetet ska leda till höjd kvalitet

Läs mer

Dokumentation från Arbetsmarknadsnämndens möte 15 augusti 2005. Gruppens förväntningar på dagen 15/8

Dokumentation från Arbetsmarknadsnämndens möte 15 augusti 2005. Gruppens förväntningar på dagen 15/8 Dokumentation från Arbetsmarknadsnämndens möte 15 augusti 2005 Gruppens förväntningar på dagen 15/8 - sätta ner foten - kunna få med dem det handlar om - se en framtid för handeln i Eslöv, attraktivt och

Läs mer

Dokumentation. Barnets rättigheter - från teori till praktik

Dokumentation. Barnets rättigheter - från teori till praktik Barnets rättigheter - från teori till praktik 18 september - 11 december 2013 Dokumentation Tillfälle 4-11 december Jättebra och inspirerande. Bra upplägg. Nu är jag peppad att jobba vidare och jag har

Läs mer

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Projektägare: Landstinget i Värmland Projektperiod: 2014 09 01 2015 12 31 1. Bakgrund Ohälsotalet är högre än

Läs mer

GENOMFÖRANDEPLAN. Projektets uppdrag är att driva processen framåt, boka samtliga möten och vara den mobila part som rör sig mellan stadsdelarna.

GENOMFÖRANDEPLAN. Projektets uppdrag är att driva processen framåt, boka samtliga möten och vara den mobila part som rör sig mellan stadsdelarna. BILAGOR: GENOMFÖRANDEPLAN Genomförandeplanen görs inledningsvis med syfte att skapa struktur i arbetet och förtydliga uppdraget inom stadsdelen. Det ger projektet och stadsdelen en gemensam plan att följa.

Läs mer

Protokoll Nitus styrelsemöte 12 december via Adobe Connect

Protokoll Nitus styrelsemöte 12 december via Adobe Connect Nätverket för kommunala lärcentra Protokoll Nitus styrelsemöte 12 december via Adobe Connect Närvarande: Berit Öström, Pajala, Kent Wallén, Katrineholm och Vingåker, Joachim Kahlert, Norrtälje, Agneta

Läs mer

LEADER SYDÖSTRA SKÅNE. Organisationsnummer VERKSAMHETSPLAN 2017 BUDGET

LEADER SYDÖSTRA SKÅNE. Organisationsnummer VERKSAMHETSPLAN 2017 BUDGET LEADER SYDÖSTRA SKÅNE Organisationsnummer 802496-4218 VERKSAMHETSPLAN 2017 BUDGET 2016-2023 VERKSAMHETSPLAN Leaderkontoret Leaderkontoret ska sköta LEADER Sydöstra Skånes operativa verksamhet. Leaderkontoret

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från ledningsgruppsmöte onsdagen den 15 januari 2014 i Växjö Närvarande: Martin Myrskog, Landstinget Kronoberg Peter Hogla, Regionförbundet Södra Småland Johan Assarsson, projektledare Peter

Läs mer

besöksnäring i utveckling

besöksnäring i utveckling besöksnäring i utveckling Ett ett projekt i utveckling För att utveckla besöksnäringen och stärka samarbetet behövs inspiration, kunskap och tillfällen till möten mellan branschkollegor. Projektet Besöksnäring

Läs mer

Kommunikationsplan för Vård- och omsorgscollege

Kommunikationsplan för Vård- och omsorgscollege Kommunikationsplan för Vård- och omsorgscollege Bakgrund Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsliv och utbildning inom vård och omsorg. Samarbetet ska leda till höjd kvalitet och status

Läs mer

Tankar & Tips om vardagsutveckling

Tankar & Tips om vardagsutveckling Tankar & Tips om vardagsutveckling Sammanställning från gruppdiskussioner på kompetensombudsträff den 16 september 2010. Till Kompetensombudspärmen, under fliken Verktygslåda Temat under denna förmiddag

Läs mer

ivision vi ska bli Europas bästa och mest attraktiva I-program

ivision vi ska bli Europas bästa och mest attraktiva I-program 2013-11-10 ivision vi ska bli Europas bästa och mest attraktiva I-program Evelina Holgersson Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Bakgrund... 3 Arbetsgång... 4 Pusselbitar... 5

Läs mer

Årsredovisning 2010. Svenska Stadskärnor AB, 556529-2033. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

Årsredovisning 2010. Svenska Stadskärnor AB, 556529-2033. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Årsredovisning 2010 Svenska Stadskärnor AB, 556529-2033 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse 2 - Resultaträkning 9 - Balansräkning

Läs mer

Verksamhetsplan & Budget

Verksamhetsplan & Budget Verksamhetsplan & Budget 2014-2015 Malmö Idrottsföreningars Samorganisation 40 år den 16 oktober 2014 MISO Idrott åt alla MISO stöder Idrottens värdegrund och dess fyra grundpelare Glädje och gemenskap

Läs mer