Strategimål och Strategier !""#$%&'$#()*+,'(-'./,%&%( ( (

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strategimål och Strategier 2011-2013!""#$%&'$#()*+,'(-'./,%&%(0120314321( ("

Transkript

1 Strategimål och Strategier !""#$%&'$#()*+,'(-'./,%&%( ( (

2 Vision 2017 Ett Sverige fyllt av attraktiva städer som lockar! Vi skapar starkare stadskärnor Vi stimulerar debatten om den goda staden Vi ger kunskap, inspiration och inte minst erfarenheter Vi har verktygen som tar staden till nya höjder Svenska Stadskärnor är det självklara navet för städer med ambitioner! 2

3 Våra strategimål STRATEGIMÅL 1 sprida kunskap och bygga nätverk Kunskapsspridning, goda exempel och nätverksbyggande som ett kontinuerligt arbete i syfte att förstå fördelen med samverkan till att utveckla attraktiva stadskärnor, med fyra olika mottagare:!"#$%&'%((!)!"#$%&'&#()!*+,!-').$/01%&!/)(2)//&'3! 4)2/52!67! 8)!.)'%1+)!0122!&#.2$0#&!9:')0&;!*+,!*';&#1.&01*#)'!! 4)2/52!A7!! 4)2/52!B7! 4)2/52!E7!! 4)2/52!H7! ".*/!?>;;)'!-5!/)(2)//&'#&.!?),*%J!1#0')..)!*!)#;&;)/&#;3! 4)2/52!K7! F&/&'?)0&!/)(!')2)%&#0&!9:')0&;J!/>#(1;,)0)'!*+,!*';&#1.&01*#)'! 4)2/52!L7!! 4)2/52!N7! *"#+%),)&!#*)!-./0%)#1/0#.%231)%)# 4)2/52!67!! 4)2/52!<7!! 3

4 4)2/52!67!! 4)2/52!<7!! 4)2/52!A7!! 4)2/52!B7!! 4)2/52!E7! 4)2/52!67! 4)2/52!<7!! F0$()'&#()!;:'!)S&/)#.&'?)0)! 4)2/52!A7! 4)2/52!B7!! 4)2/52!E7! STRATEGIMÅL 2 interaktiv mötesplats Skapa en gränsöverskridande interaktiv mötesplats där praktik, politik samt forskning och utveckling möts regelbundet. Syftet är att ge nya perspektiv på stadens utveckling, öka delaktighet och engagemang samt underlätta kunskapsspridning. 4)2/52!67! W:0).-2&0.!-5!,)/.1(&#!! 4)2/52!<7!! 4)2/52!A7!! =#0&2!&#%G#(&')!Z!5'!<U6<!*+,![!5'!<U6A! 4

5 STRATEGIMÅL 3 - Verktyg Vidareutveckla QM1 och QM2 för att stärka samverkansprocesserna. Att ge medlemmarna verktyg för att skapa och bygga en god struktur och mer stabil samverkansorganisation. 4)2/52!67! 6U!-)'!5'!.*/!1#101)'&'!&'?)0)!/)(!\W6! 4)2/52!<7!! ]*??&!/)(!0%5!-12*0)'!9:'!\W<J!.)(&#!$0%G'()'1#;!*+,!?).2$0!*/! 2&#.)'1#;!)22)'!)D7! 4)2/52!A7!! ^/!?).2$0!*/!2&#.)'1#;!&%!\W<_!! AVE!*';&#1.&01*#)'!-)'!5'!.*/!;5'!1#!1!\W<! STRATEGIMÅL 4 - Verka för en svensk stadspolitik Verka för en svensk stadspolitik genom att väcka frågor, intresse, debatt och engagemang hos beslutsfattare och politiker. 4)2/52!67! 4)2/52!<7! X*//$#1+)'&!()0!0122!%5'&!,$%$(/G#J!/)(2)//&'!*+,!&#('&! 1#0')..)#0)'! 4)2/52!A7! X*//$#1+)'&!()00&!0122!?)':'(&!?).2$0.9&00&')! 5

6 Våra strategier STRATEGIER FÖR ATT UPPNÅ STRATEGIMÅL 1 a sprida kunskap och bygga nätverk - medlemmar VAD 1. a Årskonferensen 2011 VARFÖR Kunskapsspridning, nätverksbyggande och uppmuntran. Delmål 2. VEM Kansliet plus värdstaden (Växjö) NÄR maj 2011 VAR Växjö HUR Inbjudan (mejl, brev) HUR MKT Egen projektbudget - avgiftsfinansierad, sponsring : Årskonferensen genomförd, drygt 150 deltagare. Spontan feedback vi fått är att: programmet var bra, kunde haft något mer i samband med Charlotta M. Charlotta Mellanders föredrag hade akademisk höjd/djup och var ändå så verklighetsförankrat och inspirerande blandningen av de fyra casen jättebra mindre bra med tidsförskjutningar i programmet vilket drabbade Borås lokalerna lite knixiga för mingel och så bra upplägg på Upptäck Växjö. moderatorn inte van med våra branschfrågor middagen hade lite för mkt musikinslag feststämningen fick sig en törn av konstpromenaden Vi kom ut tidigt under hösten med förhandsinbjudan vilket troligen var en stark bidragande anledning till att det blev många deltagare. Detaljprogrammet blev klart först efter vårt beslut den 4 april om Årets Stadskärna Den slutliga inbjudan försenades sedan hos tryckeriet. Tidpunkten för byte av mejl-server och hemsida i månadsskiftet april/maj var inte helt perfekt men fungerade med en del extra kringarbete. Växjös värdskap uppgick till hela kvällsarrangemanget, inkl middag och underhållning samt personal för hjälp under arrangemanget. Budgetomslutning ca 500 tkr, överskott ca 138 tkr, ännu några poster preliminära. 6

7 VAD 1 b. Årskonferensen 2012 VARFÖR Kunskapsspridning, nätverksbyggande och uppmuntran. Delmål 2. VEM Jeanette, Daniel, Rosemarie, Björn plus värdstaden Borås NÄR 9-10 maj 2012 VAR Borås HUR Inbjudan (mejl, brev) HUR MKT Egen projektbudget - avgiftsfinansierad, sponsring Lokaler och hotell är bokat. Borås Stad är värdar för middagen i Stadshushallen Teaser framtagen, delas ut på alla nätverksträffar, utbildningar och konferenser oktober februari. Datum och plats lanserat på hemsidan. Program och inbjudan ut vecka 13 digitalt, och vecka 14 i pappersformat. Temainriktning: Platsutveckling, place branding och strategier för destinationsutveckling Årets Stadskärna: kompletterat med Borås som Året som Årets Stadskärna VAD 2. Mentorsprogram där nya lär av erfarna VARFÖR Kunskapsspridning, nätverksbyggande. Delmål 1, 4, 5. VEM Jeanette, Lena och ev extern resurs NÄR tidigt 2011 (utlysningen), pågår ett år VAR Mellansverige är igång i viss mån, och även Småland HUR att göra ny utlysning, ny matchning HUR MKT Arbetstid, ideella insatser. Konsultarvode Ligger vilande. VAD 3. Förmedla internationella kontakter och nätverk. Initiativ från Storbritannien för våra större städer: Key cities. Möjlighet att utbyta erfarenheter, jobba med gemensamma verktyg VARFÖR Lära för framtiden, kunskapsspridning, nätverkande, utökat kontaktnät. Mål 6 och 7 ovan. VEM Jeanette, Pia NÄR 3-4 februari 2011 VAR Edinburgh HUR bjuda in, resa dit, dokumentera, sprida till berörda HUR MKT Arbetstid, resa, uppehälle Genomfört. Troligen blir det ett årligt utbyte med de största städerna i Storbritannien, kanske även andra delar av Europa. 7

8 VAD VARFÖR NÄR VAR HUR HUR MKT 4. Uppstart av Svenska Stadskärnors Key Cities Group - att utbyta erfarenheter, jobba med gemensamma verktyg och gemensamma frågor. Målgrupp är de större städerna/cityorganisationerna. Lära för framtiden, kunskapsspridning, nätverkande, utökat kontaktnät. Mål 6 och 7 ovan. Start 31 mars-1 april Därefter 3-4 ggr per år. Malmö värdar för mötet i mars-april, sedan Göteborg i juni, Stockholm i augusti och Örebro i november, Helsingborg i mars. bjuda in, resor, arbetsuppgifter mellan mötena fördelat på olika personer Arbetstid, resa, ev uppehälle. Marknadsföringsmaterial, juridik kring avtal och äganderätt till data. Bra start, 2011 års fyra möten har resulterat i konkret och utvecklande arbete av gruppens deltagare ang besöksräkningssystem, omsättningsinsamling och kedjeföretagens delaktighet. Stockholm, Växjö, Umeå, Gävle, Malmö, Jönköping, Örebro, Linköping, Helsingborg, Göteborg, Uppsala, Västerås och Eskilstuna är med i KCG. Aktuell status: Omsättningsuppföljning i stadskärnorna: samarbete på g med CityCentreAnalyze. Två pilotstäder: Malmö och Linköping. Därefter möjlighet till bred lansering. Besöksräkningsuppföljning i stadskärnorna: samtal pågår med Springboard, Q-matic, Viametrics och IMAS. Test finns uppe i Malmö, system inköpt i Helsingborg. Pilot/demo på g i Stockholm från två levarantörer Målet är att knyta ihop data från de olika städerna så vi kan ge ut ett månatligt nationellt Cityindex. Arbetet framskrider! VAD 5. Citynätverksträffar och ordförandenätverk i respektive region under 2011 VARFÖR Kunskapsspridning, nätverksbyggande regionalt. Delmål 4. VEM Erik och Svensk Handels regionansvariga i samarbete med Jeanette NÄR Pågående under året, två träffar per region VAR I varje region (i dagsläget finns 6 citynätverk igång, ej Stockholmsområdet) HUR Se under VEM. Vad gäller ordförandeträffar så ska vi fortsätta arbetet från 2010, för att hitta former som lockar, fungerar och ger deltagarna något. HUR MKT Arbetstid och resor och uppehälle : Samtal med några ordföranden i samband med årskonferensen Sammanfattning av samtalet: Börja med att göra en förteckning och kontaktlista och sprida den bland de som är ordförande. Sammanställning är gjord. Ordna ett web-baserat forum där man kan ställa frågor och tipsa varandra. Regelbundet särskilt nyhetsbrev via e-post, kanske fyra ggr årligen. En inventering är gjord sommaren 2011 av ordföranden inom medlemskretsen, 8

9 VAD 6. Huvudmannaskap för UCM, Urban Centre management Update VARFÖR Erbjuda kompetensutveckling för yrkesverksamma cityledare, centrumutvecklare, handelsutvecklare och centrumledare. Första stegen är en update-utbildning för redan yrkesverksamma, (ej nybörjarnivå). VEM Jeanette, Rosemarie, Björn i samarbete med representanter för Handelshögskolan i Göteborg, Internationella Handelshögskolan i Jönköping, Centrumutvecklare.se, Fastighetsägarna, Svensk Handel. NÄR Internat i augusti och september VAR Örebro 2011 och Västerås 2012 HUR Utbildningskollegium enligt ovan planerar och genomför utbildningen. HUR MKT Deltagaravgifter. Genomfördes under 3+2 dagar. Betyget väl godkänd i snitt från deltagarna. Se separat uppföljning. Se även särskild presentation av deltagare och schema. Budgetomslutning ca 580 tkr totalt. UCM Professional Update 2012 planeras att genomföras på liknande sätt men med särskild temainriktning. VAD 7. Huvudmannaskap för UCM, Urban Centre management Professional Basic VARFÖR Erbjuda kompetensutveckling för relativt färska yrkesverksamma cityledare, centrumutvecklare, handelsutvecklare och centrumledare och för de som ingår i styrelsen i centrumorganisationer eller arbetar med centrumutvecklingsfrågor inom kommun eller fastighetsbolag. NÄR Basic-utbildning, internat 8-10 november 2011 VAR Borås VEM Jeanette, Rosemarie, Björn i samarbete med representanter för Handelshögskolan i Göteborg, Internationella Handelshögskolan i Jönköping, Centrumutvecklare.se, Fastighetsägarna, Svensk Handel. HUR Utbildningskollegium enligt ovan planerar och genomför utbildningen. HUR MKT Deltagaravgifter. Genomförd med 28 deltagare, snittbetyget väl godkänd, se separat sammanställning. Budgetomslutning ca 350 tkr. Planeras att genomföras vid två tillfällen 2012: juni i Malmö och november troligen i Göteborg. VAD 8. Huvudmannaskap för UCM, Urban Centre management Sommarakademien 9

10 VARFÖR Erbjuda kompetensutveckling för yrkesverksamma i berörda branscher och sektorer. VEM Jeanette i samarbete med representanter för samarbetspartners. NÄR Sommar-akademien 2013 VAR? HUR Projektgrupp som arbetar med detta. HUR MKT Deltagaravgifter, ev sponsring : En ansökan är påbörjad till HUR-stiftelsen om en grundfinansiering för planering, marknadsföring och genomförande : Ingen förändring från juni. Planeras inför 2013 i stället för VAD 9. Huvudmannaskap för UCM, Urban Centre management Ledarskap VARFÖR Erbjuda kompetensutveckling för centrumutvecklare, cityledare och centrumledare VEM Jeanette i samarbete med representanter för Handelshögskolan i Göteborg, Internationella Handelshögskolan i Jönköping, Centrumutvecklare.se, Fastighetsägarna, Svensk Handel. NÄR 31 januari 2 februari 2012, respektive12-14 juni 2012 VAR Göteborg respektive Malmö HUR Utbildningskollegium planerar. Ledarskapskonsult anlitas för genomförande. HUR MKT Deltagaravgifter. Utbildningen är planerad och lanserad. Hälften av platserna är bokade innan lansering. Planerad budgetomslutning 180 tkr : Fulltecknad = 12 deltagare varav två personer från kurskollegiet. Premiär för en helt utlejd utbildning. Bra utvärderingar, med till nästa tillfälle: bättre uppstyrning av hålltider, ej kvällspass. VAD 10. Huvudmannaskap för Cityakademien Syd VARFÖR Erbjuda fördjupad kompetensutveckling och nätverksbyggande för cityledare samt för anställda i berörda cityorganisationers medlemsföretag. 9 skånska och blekingska städer har anmält intresse. Särskilt pilotprojekt för Malmö som haft Cityakademien sedan Projektidén kan vid intresse tas vidare till andra regioner i Sverige. VEM Jeanette. ESF-rådet. Strategisk projektledning. Tre projektmedarbetare. Vår redovisningsbyrå. En referensgrupp. Fokusgrupper lokalt. NÄR Under förutsättning att vi beviljas medel blir projektperioden augusti 2011-deceber VAR Utbildning erbjuds på fem orter i Skåne och Blekinge. HUR Projektorganisation på plats i Sydsverige som planerar genomför och utvärderar de olika delmomenten och sköter den löpande rapporteringen till oss som huvudman och till alla inblandade i projektet. 10

11 HUR MKT Projektbudget ca 33 Mkr. ESF-medel bekostar allt utom kreditkostnader för att klara likviditeten i projektet. Svensk Handel Syd står för projektets kreditkostnader. Deltagande cityorganisationer borgar för checkkrediten : Vi har fått besked om att vår ansökan inte är prioriterad, dvs att vi inte kommer att få några medel. VAD 11. Webseminarier prova ett tidigt 2011, för att på så vis kunna sätta mål för 2011 VARFÖR Kunskapsspridning, nätverksbyggande och uppmuntran, på ett tids- och kostnadseffektivt sätt. VEM Daniel, Jeanette, Lars NÄR Test i oktober, sikte på första webinaret kvartal 4. VAR Webben HUR Testa tekniken, bolla ämne, hyra in teknik och köpa licens HUR MKT Licenskostnad, bankkostnad, föreläsare, arbetstid. Inte påbörjat. VAD VARFÖR VEM NÄR VAR HUR HUR MKT Inte påbörjat. 12. Videofilma studiebesök - leta samarbetspartners och sätt att verkställa detta, för att nå rätt kvalitet och upplägg. Titta på exempel från Malmö, m.fl. Inspirera, sprida kunskap Jeanette, Pia 2011 en färdig plan för hur videofilmandet ska göras 2012 också klar, samt ev. testkörning. Årets stadskärna, exempelvis årets värd; Växjö Under året ta fram och testa en plan för hur videofilmningen kan göras, med bibehållen kvalitet och intresse. You Tube? Arbetstid och vissa kostnader. VAD 13. BRIS 40 år Sveriges största kampanj 2011? Ny omgång 2012? VARFÖR Samarbetspartner i en stor publik kampanj som våra medlemmar erbjuds möjlighet att medverka i. VEM Marlene (ordf i Centrumutvecklare.se), två cityledare, Björn NÄR Hösten 2011 respektive 2012 VAR Över hela landet HUR BRIS tillsätter och organiserar en särskild projektgrupp och en styrgrupp. Vi medverkar på lämpligt sätt för att kunna erbjuda denna aktivitet till våra medlemmar. HUR MKT Arbetstid. 11

12 BRIS tecknade avtal med depåstopp och att ta in sk team. Vi spred info via årskonferensen, hemsida och nyhetsbrev. Ca 400 tkr samlades in. Förfrågan inkommit om Svenska Stadskärnors medverkan VAD 14. Medverka i MTCs fokusgrupp om Handelns framtida marknadsplatser VARFÖR Dela med oss av våra erfarenheter. Knyta kontakter. Bidra till ökad kunskap. VEM Lars Backemar + grupp som anmält intresse. Arbetet leds av Maria Frostling Henningsson, Stockholms Universitet. Info om MTC finns på NÄR 2011 VAR Stockholm HUR Fyra möten. HUR MKT Arbetstid. Normalt sett betalar deltagarna en avgift för att medverka. MTC bjuder på Svenska Stadskärnors deltagande : Lars medverkade i januarimötet, hade förhinder på aprilmötet. Ska Lars vara vår representant nu när han lämnat styrelsen? Vi har i ett inledande skede tackat ja på förfrågan om att medverka i specifikt forskningsprojekt ang köpmönster. Ca arbetsdagar under När projektet sedan preciserades har fokus förskjutits till inomhuscentrum : Styrelsen beslutade den 22 november att tacka nej till forskningsprojektet, dels pga ändrad inriktning och dels pga av personalförändringar i verksamheten. Lars Backemar har ställt sig positiv till att fortsätta i fokusgruppen även fast han inte tillhör styrelsen. Frågan kan aktualiseras när VD-rekryteringen är genomförd. VAD 15. Utveckla nomenklatur och guidelines för cityorganisationerna VARFÖR Stärka och utveckla professionalismen för både individer och organisationer. VEM Jeanette, styrelsen, medlemmar.! NÄR 2011, 2012, 2013 VAR Digitalt. HUR På webben, ev seminarier och info-möten. HUR MKT Arbetstid. Layoutarbete. Ev möteskostnader. Arbetet med att ta fram en Handbok för stadskärneutveckling är påbörjad. Skribenter/redaktörer är Rudolf Antoni, Jeanette Berggren, Tomas Kruth och Björn Bergman. Lansering planerad sommaren

13 STRATEGIER FÖR ATT UPPNÅ STRATEGIMÅL 1b sprida kunskap och bygga nätverk berörda branscher och sektorer VAD VARFÖR VEM VAR NÄR HUR HUR MKT 1 Årligen utse Årets Stadskärna Sveriges bästa praktikfall Synliggöra betydelsen av en levande stadskärna. Synliggöra goda utvecklingsinitiativ och utvecklingskrafter. Synliggöra arbetsprocesser som leder till goda resultat. Kandidatstäderna. Styrelsen. Kansliet. Besök hos kandidatstäder. Pressinfo. Årskonferensen. Studiebesök. Pågår intensivast under feb-maj. Kansliet jobbar under hela året med olika delar i processen. Kandidaternas arbete pågår okt-maj. Enligt utlysningen för Löpande utvärdering av delmoment, kriterier och press-bevakning. Kandidaterna avgör nivån på sin insats för att uppfylla ansökningskriterierna. Styrelsen arbetar i snitt en vecka per ledamot på juryarbetet. Resekostnader + logi. Marknadsföringsmaterial. Arbetstid. I samarbete med/finansiering av Svensk Handel, Fastighetsägarna, Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting samt Boverket : 2011 blev ett speciellt år med enbart Borås som kvalificerad sökande. Vi offentliggjorde Borås som vinnare redan fem veckor innan årskonferensen. Det tog bort spänningsmomentet för konferensdeltagarna men gav också annan möjlighet till mediala kontakter. Det finns ingen stor oro över att intresset för Årets Stadskärna svalnat, snarare att många städer valt att flytta fram sin kandidatur i tiden inte minst efter vår inrådan. Kanske har vår inbjudan varit lite för omfattande och skrämt en och annan som inte är helt insatt i vad ÅS innebär. Förslag att vi inför 2012 bjuder in på ett mer lättsamt sätt och sedan tillhandahåller all information om ansökningsprocessen på vår web-plats. Årets Stadskärna 2012 är utlyst. En enklare inbjudan har skickats ut till medlemmar och till samtliga kommunalrådskanslier. En mer fullödig beskrivning av ansökningsförfarandet finns på hemsidan. Vi har lagt in ett moment av intresseanmälan senast 9 december så vi i förväg får vetskap om hur många kandidater som kommer att söka. Sista ansökningsdag är 31 januari. Trafikverket har hoppat av som samarbetspartner. Borås har som Årets Stadskärna 2011 fått ta emot oerhört många studiebesök : Extra påminnelse om ansökan gjordes i december. Direkta kontakter och underhandskontakter tyder på att det kommer att bli ett hårt ansökningstryck under 2013 och Ansökningarna för 2012 har inkommit. Jurymöte. 13

14 VAD VARFÖR VEM NÄR HUR HUR MKT Inte påbörjat. 2 Bevaka och sprida information om branschspecifika utmärkelser våra medlemmar har fått eller kan söka För starkare stadskärnor, inspirera personer, företag och organisationer till goda gärningar/utvecklingsinitiativ/ utvecklingsinsatser Kansliet styrelsen ansvarar att ge tips, utifrån sina branscher pågående aktivitet, successivt löpande Uppmuntra medlemmar att berätta utmärkelser de fått. Styrelsen håller koll på sina branscher. Publicera på hemsida, få med i sökagenter. Arbetstid från alla 14

15 STRATEGIER FÖR ATT UPPNÅ STRATEGIMÅL 1c sprida kunskap och bygga nätverk - politiker # VAD 1. Delta i två större arenor per år, exempelvis; Almedalen samt riksdagspartiernas interna partidagar (delta i seminarieprogram) Kunskapsspridning för politiker Jeanette VARFÖR VEM NÄR Almedalen 2011, Almedalen 2012 VAR Almedalen och partiernas interna partidagar HUR Delta i politiska evenemang HUR MKT Arbetstid, resekostnad och logi, hyra av lokal och kostnad för moderator (Almedalen), hyra av monterplats (partidagarna) och ev montermaterial. Fastighetsägarna GFR och Svensk Handel finansierar fasta kostnader för medverkan i Almedalen 2011 (FÄ GFR om vi satsar hela mandatperioden). Forum för Stadsutveckling, genomfördes i Almedalen den 6 juli kl på Wisby Strand. Seminariet bestod av två strimmor Den attraktiva staden samt handels-battle. Se separat utvärdering av Planering av Forum för Stadsutveckling i Almedalen 2012 påbörjas 25 november : Projekt och arrangörsorganisationen för 2012 är klar. Arbetet med inriktning påbörjas vecka 5. Programmet börjar ta form. Inriktning på unika destinationer. Flyer framtagen både digitalt och i pappersform. Hemsidan snart i drift. VAD 2. Ökat användande av nyckelord, i debatten VARFÖR För att jobba med delmål 2. VEM Daniel NÄR Under 2011 VAR Webben/artiklar HUR Googla på ett antal nyckelord inom stadsutveckling ex stadskärna. stadsutveckling, cityhandel. Söka i Meltwaters sökmotor. HUR MKT Arbetstid Ett antal sökningar gjorda inför lanseringen av vår nya hemsida och finns noterade i vår Citypedia. 15

16 VAD 3. Årsvis ökat antal deltagande kommunala politiker på årskonferensen VARFÖR Öka politiska kunskapsnivån bland politiker VEM Kansliet NÄR Maj 2011 VAR Växjö HUR Riktade utskick av inbjudan till KS och aktuella politiska nämnder. Lobba i citynätverken för att vara pådrivare på hemmaplan i centrumorganisationerna. HUR MKT Arbetstid och kostnad för utskick. SKL stöttar med adresser till utskick? : Ett tiotal politiker bland deltagarna. De flesta från Motala, Växjö (värdstaden) och Borås (Årets Stadskärna 2011). Vad krävs för att ett kommunalråd ska sätta tid på att åka på konferens? Politisk debatt? Minister-talare? Ta emot utmärkelser? Eller annat? Värt att fundera över strategimålet, är det rätt formulerat? VAD 4. Erbjuda kommunala politiker delta och vara värd i regionala city-nätverksträffar. VARFÖR Öka det politiska engagemanget VEM Erik tillsammans med regionala samordningsansvariga för citynätverken NÄR Under VAR Resp ort HUR Invitera och ta kontakt HUR MKT Arbetstid : Det har hittills mest varit högt uppsatta tjänstemän som varit med och hälsat välkommen i de olika värd-städerna. Citynätverken haltar på flera håll. Vi behöver göra ett omtag beträffande form och upplägg för citynätverken. Sökt dialog med Svensk Handel om detta. VAD 5. Medverka vid SKL politikerkonferenser och på så vis skapa ökat intresse för samverkanseffekter i stadskärnearbetet. VARFÖR Kunskapsspridning bland politiker VEM Eva NÄR 1-2 träffar under 2011 VAR Stockholm HUR Delta vid SKL politikerkonferenser HUR MKT Arbetstid Inte påbörjat. 16

17 STRATEGIER FÖR ATT UPPNÅ STRATEGIMÅL 1d sprida kunskap och bygga nätverk högskolor och universitet VAD 1. Medlemsorganisationer erbjuder praktikplatser VARFÖR Kunskapsspridning, väcka intresse för branschen VEM Medlemmar och studerande/praktikanter via kansliet. NÄR 2012 VAR Webben HUR Intresseförfrågning via organisationernas ordinarie kommunikationskanaler. Lediga praktikplatser annonseras ut på webben. Praktikanter söker upp företagen via webben. HUR MKT Arbetstid, ideella insatser Inte påbörjat. VAD 2. Studerande gör examensarbete VARFÖR Kunskapsspridning, nätverksbyggande, väcka intresse för branschen VEM Medlemmar och studerande via kansliet NÄR 2012 VAR Högskolor och universitet. HUR Vi erbjuder examensjobbsförmedling på webben. Intresset kan också lyftas i samband med att vi är ute och förelåser på högskolan. HUR MKT Arbetstid, ideella insatser Inte påbörjat. VAD 3. Föreläsning på högskola VARFÖR Kunskapsspridning, nätverksbyggande VEM Samtliga i styrelsen NÄR Start hösten 2011/våren VAR på plats där högskolor finns med relevant utbildningar HUR Första steget är att Jeanette tillsammans med upparbetade kontakter på högskolor och universitet gör en sammanställning på lämpliga utbildningar och därefter erbjuder våra tjänster till kursansvariga. HUR MKT Arbetstid, ideella insatser, resor Inte påbörjat. 17

18 VAD 4. Initiera forskning VARFÖR Driva föreningens frågor vidare och förankra eller förkasta idéer (jmf. BID) VEM Samtliga i styrelsen NÄR Så fort någon får en idé värd att pröva from 2011 VAR På de högskolor som har professorer och doktorander inom området stadsutveckling HUR Kontakta, se ovan. HUR MKT tid för kontakter och att söka om medel t ex hos Formas. Inte påbörjat. VAD 5. Sprida forskning till praktikerna VARFÖR Kunskapsspridning, nätverksbyggande VEM Daniel, Jeanette + projektmedarbetare NÄR VAR webben, våra nyhetsbrev HUR Vi söker medel från HUR-stiftelsen om att bygga upp ett webbaserat skyltfönster för forskning och andra kunskapsarbeten. Vi fortsätter arbetet på den förstudie vi genomförde våren Vi gör en ny scanning av aktuella rapporter och kunskapsarbeten som kan presenteras. Vi bygger upp en relation till relevanta högskolor och universitet för vidare uppdateringar. HUR MKT Arbetstid, utvecklingskostnad för webben, resekostnader, marknadsföring. Påbörjat i liten skala, ett 60-tal uppsatser finns att ladda hem från vår kunskapsbank på hemsidan. VAD 6. YH-utbildning Framtidens centrumledare VARFÖR Grundutbildning för kommande yrkesverksamma centrumledare. VEM Folkuniversitetet tillsammans med Svenska Stadskärnor och Centrumutvecklare.se NÄR , 2-årig kurs i 2 omgångar. VAR Stockholm HUR Ansökan skriven av Folkuniversitetet och inlämnad till YH-myndigheten. HUR MKT Arbetstid. Ansökan inlämnad : Besked den 23 januari om att ansökan inte prioriterats. Återkoppling från YH-myndigheten om att behovet på arbetsmarknaden behöver styrkas ytterligare från arbetsgivarhåll. De flesta utbildare som fick sina ansökningar godkända i denna omgång var andra-gångs-sökare. Folkuniversitetet är hoppfulla om att ansökan kan bära frukt framöver. Samtal förts om att bredda konstellationen bakom ansökan med NCSC. Kontakter tagna med fastighetsbolag om vidimering om arbetsmarknadsbehovet. Möte planerat med YH-myndigheten. 18

19 STRATEGIER FÖR ATT UPPNÅ STRATEGIMÅL 2 interaktiv mötesplats VAD 1 Ny hemsida lanseras till inledningen på 2011 VARFÖR Strategimål 2.1. VEM Daniel (Jeanette) Carola (korrektur), Robert (design) VAR webben NÄR April 2011 HUR Design ska godkännas, sidan ska praktiskt kodas, innehåll tas fram. HUR MKT Arbetstid och utvecklingskostnader Vi har lagt ca 4 månaders arbetsinsats på att utveckla den nya webben. POGUN har varit vår samarbetspartner. Lanserad i slutet av april. Mer marknadsföringsinsatser före och efter semestrarna. Utvecklingsarbetet landade på ca 120 tkr. Jmf budget 80 tkr, offert ca 110 tkr + tillkommande ändringar under arbetets Gång. VAD 2 Skapa en community/webb-mötesplats för styrelsens kommunikation VARFÖR En snabbare kommunikation mellan styrelse och kansli, bollplank, en lättare insyn i vår dagliga verksamhet, uppmuntra, krav, prioritera etc. VEM Daniel VAR webben NÄR April HUR Design, kod, funktioner. Styrelsen ger tips om rapporter, undersökningar, goda exempel etc. för vidarepublicering på nätet. HUR MKT Arbetstid och utvecklingskostnader : Planeringsarbete påbörjat. Hur många styrelseledamöter använder/kan tänka sig att använda Facebook för sitt styrelseuppdrag? Inte kommit igång riktigt. VAD VARFÖR VEM NÄR 3 Insamling av kunskap och goda exempel minst 10 (årets stadskärna-finalister plus fler) som publiceras på hemsidan. För starkare stadskärnor Kansliet styrelsen ansvarar att ge tips, utifrån sina expertisområden pågående aktivitet, successivt löpande 10 nya innan årsskiftet 19

20 HUR HUR MKT Definiera goda exempel, kategorisera/strukturera dessa. Fånga upp goda exempel via city-nätverken kolla upp liknande funktioner hos andra. Laddar upp rapporter, ämnesstudier, hyresundersökningar, nyckeltalsundersökningar, etc. Arbetstid Delvis påbörjat. Styrelsen välkomnas att bidra med aktuella rapporter från sina organisationer och verksamheter. VAD 4 Kartlägg antal användare och unika besökare under 2011, för att sätta mål för 2012 och Definiera medlemsbesök och presumtiva medlemmar VARFÖR Inför delmål 2.3 VEM Daniel - Jeanette NÄR Till årets slut (2011) HUR Sortera exemplen, vad ska finnas öppet, vad ska finnas på medlemssidan. Se över när vi har hemsidebesök, vad som besöks etc. HUR MKT Arbetstid Delvis påbörjat. 20

21 STRATEGIER FÖR ATT UPPNÅ STRATEGIMÅL 3 - Verktyg! VAD: 1. QM1 10 organisationer per år som initierar arbete med QM1 VARFÖR: Ge medlemmarna verktyg för att skapa och bygga en god struktur och mer stabil organisation. Få fler städer som kan söka till Årets Stadskärna. Höja stadskärnearbetets status. VEM: För stadskärnor som är medlemmar. Kansliet gör arbete enligt nedan. NÄR: Kontinuerligt under 2011 VAR: Hemsidan, branschtidningar/fackpress, årskonferens, värvningsutskick till potentiella medlemmar, välkomstpaket till nya medlemmar. HUR: På hemsidan: ny flik "Det här är städer med ambitioner" ska ha lista med alla städer med QM1. Förenkla, förtydliga innebörd, nytta, tillvägagångssätt. Uppdatera text för att spegla ny grafisk profil. Ta alla chanser att marknadsföra QM - lyfta nya, specialreportage om befintliga, påminnelse till de som inte har än etc. Lyfta fram "verktygsdelen" av QM1 ännu mer. Komplettera diplom med dekal/logo som godkända städer kan ha med t.ex. i mailsignatur, brevpapper el.dyl. Ev. göra en undersökning/utvärdering: är det för krångligt, finns det ett motstånd och i så fall varför/mot vad? HUR MKT: Arbetstid : Göteborg har förnyat sitt QM 1 juni. Visby har fått ett QM 1 juni. Två aktuella ansökningar inkomna; Örebro (första gång) och Örnsköldvik (förnyelse) VAD: 2. QM2-3-5 organisationer per år som går in i QM2. För att kunna göra detta måste först ett annat delmål göras, nämligen "Uppdatering/utvärdering av pilot QM2" enligt nedan VARFÖR: för att kunna starta upp QM2 VEM: Styrelsen tillsammans med pilotstad/städer NÄR: Hösten VAR: På styrelsemöte HUR: Gruppdiskussioner. Få svar på frågor såsom "vad är skillnaden mot QM1 och vad är medlemsnyttan?". Få feedback från de som testat. Definiera just nyttan av processen/verktyget och sluteffekten av arbetet. HUR MKT: Halvdag tillsammans eller 1-2 timmar på möte och därefter sammanställning/nytt utkast av kansliet. Därefter nytt delmål "3-5 st/år som går in i QM2" Västerås och Växjö har ställt upp som pilotstäder och gett feedback på utkastet till QM 2. Referensgruppen i styrelsen ska ges möjlighet att fundera och återkoppla. Status oförändrad. 21

VERKSAMHETSPLAN FÖR SVENSKA STADSKÄRNOR AB

VERKSAMHETSPLAN FÖR SVENSKA STADSKÄRNOR AB VERKSAMHETSPLAN FÖR SVENSKA STADSKÄRNOR AB 2014-2015 VISION ETT SVERIGE FYLLT AV ATTRAKTIVA STÄDER SOM LOCKAR! Det finns en god anledning till att städer ofta beskrivs som levande organismer, där stadskärnan

Läs mer

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT Från idé till invigning Innehåll Förord 3 Personer som finns med i berättelsen 4 ETT UNIKT PROJEKT 5 Begreppet litteraturhus 5 Berättandet i fokus 5 KORT

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Syster Gudruns fullskalelab i Blekinge för IT i vård och omsorg, 2008-08-01-2011-10-31

Syster Gudruns fullskalelab i Blekinge för IT i vård och omsorg, 2008-08-01-2011-10-31 1 Syster Gudruns fullskalelab i Blekinge för IT i vård och omsorg, 2008-08-01-2011-10-31 Slutrapport för delprojekt Virtuellt hälsotorg 1. Sammanfattning Målet med delprojektet var att skapa en plattform

Läs mer

Vägledning Comenius 2013

Vägledning Comenius 2013 Vägledning Comenius 2013 Comenius partnerskap kontaktseminarium förberedande besök Comenius partnerskap är en av flera möjligheter att samarbeta internationellt för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Läs mer

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010 Ett frö som grott Cultural planning laboratory 2010 Denna skrift är en sammanställning av verksamheten i Cultural planning laboratory och de deltagande kommunerna under 2010. Innehåll Cultural planning

Läs mer

Lägesrapport Arbetslivsanknytning initieringsfas

Lägesrapport Arbetslivsanknytning initieringsfas Projektplan - Arbetslivsanknytning Upprättad av: Version: Kristina Rådberg, UK-samverkan 1.1 Dokumentansvarig: Datum Kristina Albertsson, Universitetsledningens kansli 2011-09-08 Lägesrapport Arbetslivsanknytning

Läs mer

Vägledning Grundtvig 2013. Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier

Vägledning Grundtvig 2013. Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier Vägledning Grundtvig 2013 Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier 1 Innehållsförteckning till Vägledning för ansökare inom Grundtvig I. Första steget till internationellt samarbete s. 4 1. Hur

Läs mer

SP.Launch 2013. Launch /lɔːntʃ/ to set in motion IR Boost Högskolan i Jönköping. A Blue Paper Report

SP.Launch 2013. Launch /lɔːntʃ/ to set in motion IR Boost Högskolan i Jönköping. A Blue Paper Report SP.Launch 2013 Launch /lɔːntʃ/ to set in motion IR Boost Högskolan i Jönköping A Blue Paper Report IR Boost H. Jönköping Version: 1.0 2014 Författare: Isabelle Ydreborg Sammanfattning SP.Launch är ett

Läs mer

1. Inledning. Varma scouthälsningar, Maria Graner

1. Inledning. Varma scouthälsningar, Maria Graner Verksamhetsrapport För det gemensamma arbetet i Svenska Scoutrådet och Scouterna Riksorganisationen april till augusti 2012 1 1. Inledning Scouthösten är igång, det är full fart ute i landets alla kårer

Läs mer

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga, maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Läs mer

Framgångar...sid 3. 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12. 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19

Framgångar...sid 3. 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12. 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 Framgångar...sid 3 1 - Samordning och utveckling av stödsystem 1 för entreprenörskap...sid 4 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 4 Förberedelse

Läs mer

Handlingar till möte med styrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund den 9-11 maj 2014

Handlingar till möte med styrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund den 9-11 maj 2014 EJ FÄRDIGA Handlingar till möte med UNF:s FS 2014-09-05 07 Handlingar till möte med styrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund den 9-11 maj 2014 Föredragningslista (punkt 2, bilaga 10:1)...3 Föreningsförändringar

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Delrapport 2/ Årsrapport för 2011. Ny PBL på rätt sätt

Delrapport 2/ Årsrapport för 2011. Ny PBL på rätt sätt 2012-01-30 Ny PBL på rätt sätt Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Kansliet Delrapport 2/ Årsrapport för 2011 Ny PBL på rätt sätt SAMMANFATTNING... 4 Kompetenssatsningar efter det

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Uppföljning av strategin för besöksnäringen i Sörmland 2008-2010

Uppföljning av strategin för besöksnäringen i Sörmland 2008-2010 Uppföljning av strategin för besöksnäringen i Sörmland 2008-2010 Rapport 2007/2008 Vision Våra destinationer, teman, upplevelser och evenemang ska bli de mest efterfrågade bland Stockholm Plus alternativen,

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet April 2015 Innehåll INLEDNING... 3 Sammanfattning... 3 DELPROJEKT 1:

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM)

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK Uppsala universitet Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala

Läs mer

Lyckas som eventplanerare

Lyckas som eventplanerare Lyckas som eventplanerare Modul 4: E-bok - Så blir du anställd inom eventbranschen Holger Wästlund 1 Denna e-bok är utgiven av: Tipsförlaget e-post: holger@wastlund.com telefon: 08 755 81 31 mobil: 070

Läs mer

- Ett samarbetsprojekt för tillväxt och nya jobb. En användarhandbok. Verket för näringslivsutveckling

- Ett samarbetsprojekt för tillväxt och nya jobb. En användarhandbok. Verket för näringslivsutveckling - Ett samarbetsprojekt för tillväxt och nya jobb En användarhandbok Verket för näringslivsutveckling Förord Kompetensförsörjning är en nyckelfråga för utveckling av innovationssystem/kluster. En viktig

Läs mer

Ensamkommande barn i Stockholms län Samordning av kommunstöd och kommunsamarbete Slutrapport

Ensamkommande barn i Stockholms län Samordning av kommunstöd och kommunsamarbete Slutrapport Rapport 2011 Ensamkommande barn i Stockholms län Samordning av kommunstöd och kommunsamarbete Slutrapport Christina Stattin, KSL, projektledare Liz Trana, Haninge kommun, projektägare 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

FRÅN STAT TILL KOMMUN

FRÅN STAT TILL KOMMUN FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens stöd till den kommunala ungdomspolitiken 1997 2011 och en strategi för framtida insatser FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens

Läs mer

1 Inledning. Varma scouthälsningar, Maria Graner

1 Inledning. Varma scouthälsningar, Maria Graner Verksamhetsrapport För det gemensamma arbetet i Svenska Scoutrådet och Scouterna Riksorganisationen september - oktober 2012 1 1 Inledning Idag är det mindre än två veckor kvar till vår stora Demokratijamboree.

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

HALVTIDS- RAPPORT 2015

HALVTIDS- RAPPORT 2015 HALVTIDS- RAPPORT 2015 innehåll Innehåll Inledning....4 NSF i det lokala och globala samhället....5 Kårernas roll i sina lokalsamhällen.... 5 Utveckling av NSFs röst i samhällsdebatten.... 5 Översyn av

Läs mer

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5 Innehåll 1. Program... 1 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 4 5. Röstlängd/Delegater... 5 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014... 7 (6.1)

Läs mer