Uppföljning av ramavtal särskilt boende över 65 år

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppföljning av ramavtal särskilt boende över 65 år"

Transkript

1 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 10 februari 2015 AN-2014/ (10) HANDLÄGGARE Berit Heidenfors Äldreomsorgsnämnden Uppföljning av ramavtal särskilt boende över 65 år Förslag till beslut Äldreomsorgsnämnden godkänner förvaltningens rapport. Sammanfattning Uppföljningen gäller ramavtalen med nummer och avser enstaka platser i särskilt boende för personer över 65 år med totalt 57 avtal inom området. Kommunen har avtal med 21 utförare (en utförare kan ha avtal inom flera kategorier). Avtalet började gälla den 18 januari 2013 och gäller längst fram till den 17 januari Under avtalsperioden kan avtalet förlängas tre gånger med ett år vardera. Uppföljning har genomförts och en del förändringar och avvikelser har framkommit. Det har inte framkommit något som innebär att något avtal bör sägas upp. Beskrivning av ärendet Uppföljningen gäller ramavtalen med nummer och avser enstaka platser i särskilt boende för personer över 65 år. Avtalet började gälla den 18 januari 2013 och gäller längst fram till den 17 januari Under avtalsperioden kan avtalet till förlängas tre gånger med ett år vardera. Uppföljningen är av en övergripande karaktär och uppföljningar på individnivå görs av biståndskansliet. Kommunen har totalt 57 avtal på området med 21 utförare. Av dessa har 17 utförare en pågående permanent placering. 17 utförare återfinns i Stockholmstrakten och övriga finns i Stensjön, Vittsjö, Vikmanshyttan och Smedjebacken. En utförare kan ha flera avtal utifrån olika kategorier. Insatserna beviljas enligt 4 kap 1 socialtjänstlagen. Under perioden 1 januari 2013 till 31 december 2013 gjordes 87 placeringar avseende korttidsplats inom ramavtalet. Den genomsnittliga kostnaden var POSTADRESS Social- och äldreomsorgsförvaltningen Huddinge BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

2 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 10 februari 2015 AN-2014/ (10) 1855 kronor per dygn. 38 procent av de permanenta placeringarna gällde särskilt boende på grund av fysiska funktionsnedsättningar medan 51 procent avsåg plats på särskilt boende med demensinriktning. Övriga placeringar avsåg särskilt boende med psykisk nedsättning med 7 procent och särskilt boende med demensinriktning och särskilda behov med 4 procent. Under samma tidsperiod var 72 personer permanent boende i olika kategorier inom ramavtalet. Den genomsnittliga kostnaden 2031 kronor per dygn. Avtalstrohet Avtalstroheten är 89 procent för permanent boende. Övriga behov kan inte tillgodoses inom ramavtalet. Kategorier Antal avtal Särskilt boende, korttidsplats 5 Särskilt boende, permanent plats 13 Särskilt boende med demensinriktning, korttidsplats 8 Särskilt boende med demensinriktning, permanent plats 14 Särskilt boende med demensinriktning och särskilda 4 behov, korttidsplats Särskilt boende med demensinriktning och särskilda 4 behov, permanent plats Särskilt boende med inriktning mot psykisk 4 funktionsnedsättning, korttidsplats Särskilt boende med inriktning mot psykisk 4 funktionsnedsättning, permanent plats Uppföljning Metod för uppföljning: 1. De utförare där Huddinge kommun beviljat permanent boende under första halvåret 2013 besöktes under andra halvåret Metoden för uppföljningen bestod av intervjuer och dokumentgranskning. 2. Brev med frågor (se bilaga) skickades till övriga utförare den 13 augusti Svar begärdes in till den 1 september Enkät till handläggare om hur de uppfattar utförarna. Avtalsförändringar sedan avtalstidens början Inga avtalsförändringar har skett.

3 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 10 februari 2015 AN-2014/ (10) Ekonomisk uppföljning Samtliga utförare har kontrollerats hos Skattemyndigheten och Creditsafe. Det krav som ställs på utförarna är minst god kreditvärdighet. Samtliga utförare uppfyller kravet. Uppföljning av utförare som inte haft uppdrag från Huddinge kommun Fyra utförare har inte haft uppdrag från Huddinge kommun under avtalstiden. Uppföljningen av dessa har skett genom brev med frågor och en begäran om att få ta del av utförarens kvalitetsberättelse och patientsäkerhetsberättelsen. Rapporterade förändringar i verksamheten Tre särskilda boenden har fått ny verksamhetschef. Tre särskilda boenden har införlivats med annan vårdgivare. Tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) IVO har utfört tillsyn vid ett särskilt boende under avtalsperioden. Brukarundersökningar Samtliga utförare har gjort någon form av brukarundersökning under året och uppger att man använder resultatet i sitt förbättringsarbete. Kvalitetsberättelse Kvalitetsberättelsen ger en bild av det kvalitetsarbete som utförarna gjort under Områden som återfinns hos flera utförare är egenkontroll, synpunkts-och klagomålshantering, avvikelser och riskbedömningar. Kvalitet och omfattning av kvalitetsberättelsen varierar mellan utförarna. Koncerner med flera enheter samlar beskrivningen av kvalitetsarbete i ett gemensamt dokument vilket gör det svårt att urskilja den enskilda utföraren. En utförare har inte sammanställt någon kvalitetsberättelse för Patientsäkerhetsberättelse Samtliga utförare har gjort en patientsäkerhetsberättelse för Områden som beskrivs av flera utförare omfattar bland annat fallprevention, riskbedömningar, vårdskador, avvikelsehantering och dokumentation. Koncerner med flera enheter samlar patientsäkerhetsberättelsen i ett övergripande dokument vilket gör det svårt att urskilja den enskilda utföraren. Huddinge kommuns värdegrund och kvalitetsdeklarationer Kunskapen om Huddinge kommuns värdegrund och kvalitetsdeklarationer varierar. Samtliga utförare har en egen värdegrund och egna kvalitetsdeklarationer.

4 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 10 februari 2015 AN-2014/ (10) Krav vid inflyttning Inflyttning Kravet är att den enskilde, närstående och eventuell företrädare ska erbjudas ett personligt samtal inom fem dagar för muntlig och skriftlig information med kontaktuppgifter och information om verksamheten. Samtliga utförare har rutiner för detta. I vissa fall lämnas informationen innan ankomst till boendet. Vid ankomstsamtalet deltar kontaktperson, sjuksköterska och rehabiliteringspersonal. Några utförare har en informationspärm som den enskilde får. Samtliga utförare som avtalat om korttidsplats kan ta emot nya boende alla dagar i veckan. De utförare som avtalat om permanent plats har också möjlighet att ta emot nya boende alla dagar i veckan men flera utförare föredrar att inflyttning styrs till vardagar och i början av veckan. Kontaktmannaskap För samtliga utförare gäller att det finns en kontaktansvarig och en vice kontaktansvarig för varje boende och att man får träffa sin kontaktperson inom sju dagar från inflyttning. Den enskilde har möjlighet att byta kontaktansvarig om de önskar. Kontaktansvarig ansvarar för att upprätta en genomförandeplan tillsammans med den boende, ha kontakt med anhöriga och ha det övergripande ansvaret. Flera utförare har en utbildning för certifierat kontaktmannaskap. I utbildningen tas upp vad som ingår att arbeta med i ett kontaktmannaskap, vad som ska dokumenteras, hur dokumentation ska ske samt vilka policyer och rutiner som gäller. Mat och måltider Samtliga utförare har resurser för olika typer av specialkost. I övervägande del är maten som serveras av halvfabrikat. Tillbehör och färskvaror tillreds på de olika enheterna. Ofta finns det möjlighet att välja mellan flera olika rätter, antingen genom att det serveras två rätter eller genom att det finns frysta alternativ. På enheterna bakar man ofta bröd och bakverk. Matsedeln planeras oftast i 5-veckorsintervall men anslås på anslagstavlor för en vecka. Vissa demensavdelningar anslår matsedel dagligen. Samtliga utförare har någon form av kostråd för en nära dialog med boende och anhöriga. Detta ger god kunskap om hur maten upplevs och möjlighet att planera in maträtter som efterfrågas.

5 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 10 februari 2015 AN-2014/ (10) Nutritionsansvaret åligger oftast en sjuksköterska eller dietist. Många utförare har en hög ambition kopplat till mat och måltidssituationen. En utförare serverar tre-rätters middag varje helg, flera har Nobelmiddag och vid födelsedagar bjuds anhöriga in för att äta en middag utifrån den boendes menyönskemål. En utförare har valt att servera såväl frukost som lunch i bufféform där det finns möjlighet att välja tidpunkt för måltiden. En utförare serverar Pajala-gröt utifrån ett klassiskt recept vilket gett en ansenlig minskning av laxerande medel. En utförare som Huddinge kommun har 8 avtal med har utsett 2014 som Måltidens år och har därför haft mat och måltider som särskilt fokusområde. Samtliga utförare har någon form av uppföljning av grad av nöjdhet. Dokumentation utifrån bestämmelser i socialtjänstlagen Genomförandeplaner Då äldreomsorginspektören från biståndskansliet följt upp den sociala dokumentationen fanns samtliga genomförandeplaner gällande boende med permanent plats. Enligt avtal ska genomförandeplanen formuleras inom 7 dagar från placering. Åtta utförare uppger att arbetet med att formulera genomförandeplan tar två veckor. Samtliga utförare uppger att genomförandeplanen utformas i samråd med den boende när det är möjligt alternativt med anhöriga eller god man. Genomförandeplanen revideras i samtliga fall minst en gång per år och vid behov. Gällande löpande dokumentationen har utförarna kommit olika långt. Några utförare har arbetat under flera år för att få en hög kvalitet på dokumentationen medan andra utförare har en mer varierande kvalitet som man arbetar med för att förbättra. Hantering av egna medel och nycklar Rutiner för hantering av egna medel och nycklar som motsvarar de krav som ställs i avtalet finns hos samtliga utförare. Lex Sarah enligt 14 kap 2 SoL 1 (SOSFS 2008:10) Rutin för rapporteringsskyldighet enligt lex Sarah finns hos samtliga utförare. Generellt informeras personal i samband med introduktionen. Under 2014 har fyra utförare gjort en rapport enligt lex Sarah. Rapporterna gällde larm, dokumentation, delaktighet och samtycke. 1 Socialtjänstlagen

6 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 10 februari 2015 AN-2014/ (10) Samverkan och information Rutiner för hur samverkan och information till beställaren ska ske finns hos samtliga utförare i olika variationer. Utförarna arbetar självständigt utifrån befintliga uppdrag och genomförandeplaner och upplever att samverkan med beställare är välfungerande. Allmänna hälso-och sjukvårdkrav Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS Alla utförare har en MAS. De flesta har en MAS som är centralt placerad i den koncern man tillhör och som har ansvar för flera särskilda boenden inom regionen. Tre utförare har verksamhetschefer som även har rollen som MAS. Anmälningsskyldigheten gällande lex Maria åligger den medicinskt ansvarige sjuksköterskan. Sjuksköterskebemanning Andelen omvårdnadsansvariga sjuksköterskor varierar beroende på det särskilda boendets storlek. Bemanningen bedöms som tillräcklig. Flera utförare hanterar sjuksköterskebemanningen nattetid med centralt mobilt team inom koncernen eller genom avtal med annan utförare. Läkarinsatser Samtliga utförare har avtal gällande läkarinsatser liksom rutiner för hur dessa kontaktas i akuta situationer. För de flesta utförare innebär rutinen att vårdpersonal kontaktar tjänstgörande sjuksköterska som i sin tur kontaktar läkare. Dokumentation utifrån bestämmelser i hälso- och sjuvårdslagen (HSL) Kraven är att dokumentationen ska påbörjas omgående vid inflyttning, att en individuell patientjournal ska upprättas inom sju dagar samt att en individuell vårdplan/hälsoplan ska upprättas inom 14 dagar. Samtliga utförare uppfyller kraven. Läkemedelshantering För samtliga utförare har mediciniskt ansvarig sjuksköterska (MAS) upprättat en lokal rutin för läkemedelshantering. Kvalitetsgranskning av rutinen sker en gång per år. Delegering Samtliga utförare har rutiner för delegering. Dessa kvalitetsgranskas en gång per år. Sjuksköterskan delegerar inom sitt ansvarsområde. Hygien Flera utförare har avtal med Vårdhygien och deltar i infektionsregistreringen. Hygienrond sker årligen. Vanligt förekommande är hygienombud och

7 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 10 februari 2015 AN-2014/ (10) webbaserad hygienutbildning. Flera utförare har hygienråd och avdelningsknutna hygienombud. Munhälsa och tandvård Samtliga utförare har överenskommelse med en tandvårdsenhet. Munhälsobedömningarna erbjuds alla på permanenta platser årligen och alla berättigade på korttidsplatser. En utförare har avtal med en tandvårdsenhet med demensutbildning. Fotsjukvård En utförare saknar rutin för fotsjukvård och remisshantering. De flesta utförare har avtal med behöriga utförare, i annat fall remitteras den boende till behörig utförare. Vård i livet slut Samtliga utförare har riktlinjer för vårdplaner i livets slutskede. Tre utförare är inte anslutna till palliativa registret. Rehabilitering Samtliga särskilda boenden har arbetsterapeut och sjukgymnast i varierande omfattning. Den paramedicinska personalen deltar oftast vid ankomstsamtalet tillsammans med sjuksköterska och kontaktperson samt vid fallriskbedömning. Funktionsbedömningen av nyinflyttade görs inom en vecka på permanenta platser och oftast omgående på korttidsboenden. Aktivering Samtliga utförare har särskilda tjänster med ansvar för de boendes aktiviteter. Omfattningen av tjänsterna varierar mellan en halvtidstjänst till två deltidstjänster beroende på boendets storlek. Vanligt förekommande är fasta schemalagda aktiviteter anpassade till de boendes behov. Aktiviteterna planeras i samråd med de boende och deras anhöriga. Gruppaktiviteterna är ofta gymnastik, utflykter, olika typer av musikupplevelser, utevistelser och tidningsläsning. Matlagning, bakning, museibesök samt fredagsmys med tipspromenad förekommer också. En utförare har vårdhund och en annan utförare hade besök av hästar. Individuella aktiviteter planeras utifrån den enskildes önskemål och behov. I samverkan med andra samarbetspartners har två utförare haft ungdomar i boendet, bland annat för hår-och skönhetsvård.

8 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 10 februari 2015 AN-2014/ (10) Avvikelsehantering Egenkontroll och riskanalys All personal har skyldighet att avvikelserapportera. Samtliga utförare har strukturer och system för att hantera avvikelser och för att systematiskt dokumentera sitt förbättringsarbete. Verksamhetschefen sammanställer och analyserar avvikelserna, rapporterar till sin ledning och vidtar åtgärder. Allvarliga avvikelser rapporteras till uppdragsgivare och kommunens MAS. Eventuella internutredningar sker i ofta samråd mellan MAS och verksamhetschef. Vanligt förekommande är kvalitetsombud som har möte (kvalitetsråd) en gång per månad där man går igenom avvikelser, händelser och klagomål. Resultatet från mötet protokollförs. Verksamhetschefer följer regelbundet upp verksamheten utifrån de checklistor som kvalitetssystemet påbjuder. Kvalitetsområdena utgår från lagstiftning samt de olika utförarnas mål och policyer. Resultatet av uppföljningen utgör grund för en riskanalys. Synpunkts- och klagomålshantering Rutin för synpunkter och klagomål finns hos samtliga utförare. Av rutinerna framgår att skriftliga och muntliga synpunkter och klagomål dokumenteras och tas upp kontinuerligt på utförarnas arbetsplatsträffar. En sammanställning över inkomna synpunkter och klagomål ska göras en gång per år. Allvarligare klagomål rapporteras omedelbart. Rapporterade allvarliga händelser Inga allvarliga händelser har rapporterats. Personal och bemanning Omvårdnadspersonal Samtliga utförares omvårdnadspersonal uppfyller kraven om treårig omvårdnadsutbildning, likvärdig utbildning eller 36 månaders erfarenhet. Flera utförare har omvårdnadspersonal som under anställningstiden utbildat sig till undersköterska. Vid nyanställningar ställer samtliga utförare krav om undersköterskeutbildning. Rutiner finns för introduktion av nyanställda finns med checklista som förtydligar vad som ska ingå i introduktionen. Hos de flesta utförare behärskar personal det svenska språket i tal och i skrift. I de fall där omvårdnadspersonalen har brister erbjuder utföraren utbildning i vårdsvenska och utbildning i svenska på folkuniversitetet. Många utförare har

9 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 10 februari 2015 AN-2014/ (10) omvårdnadspersonal av annan etnicitet som tillför språkkompetens. All personal bär synlig namnidentifikation. Kompetensutveckling En utförare saknar en övergripande kompetensutvecklingsplan. Medarbetarnas individuella kompetensutvecklingsplaner tas fram i samband med de årliga medarbetarsamtalen. Kompetensutvecklingen bland flera utförare gäller bland annat dokumentation, bemötande, lyftteknik, brandsäkerhet, livsmedelshygien, riskbedömning och inkontinens. Flera utförare har utbildningar för att höja kompetensen gällande demenssjukdomar. En koncern har ett koncept som ger all personal tre dagars utbildning och där ett antal medarbetare utbildas till demenshandledare. Demenshandledarens uppgift blir att hålla grupper för reflektion i arbetet med personer med demens. De flesta utförare tillhandahåller intern handledning och ger möjlighet till extern handledning vid behov. Meddelarfrihet Samtliga utförare har rutiner för hur man informerar sin personal om meddelarfrihet. Medarbetare informeras vid nyanställning och vid arbetsplatsträffar. En utförare har infört ett whistleblower-system där medarbetaren anonymt kan anmäla missförhållanden till en oberoende samarbetspartner. Handläggarsynpunkter De placerande handläggarna på biståndskansliet har fått en enkät att besvara. Handläggarna har valt att svara gemensamt på enkäten. Enkätsvaret visar att leverantörerna tagit emot nya boende alla dagar i veckan såväl gällande korttidsplats som permanent plats, att genomförandeplaner upprättats, att leverantörerna omgående kontaktat biståndskansliet om den enskildes hälsa förändrats i sådan grad att biståndsbeslutet behövde omprövas samt att leverantörerna omgående meddelat biståndskansliet om den enskilde har avlidit, tagits in på sjukhus eller är avflyttad. De krav om att leverantören halvårsvis ska rapportera inkomna klagomål och åtgärder, samt inom 5 arbetsdagar redogöra för inkommen lex Sarah-rapport samt planerade och vidtagna åtgärder kan handläggarna inte kommentera då inga sådana rapporter inkommit till biståndskansliet.

10 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 10 februari 2015 AN-2014/ (10) Förvaltningens synpunkter Uppföljning har genomförts och en del förändringar och avvikelser har framkommit. Det har inte framkommit något som innebär att något avtal bör sägas upp. Britt-Marie Karlén Social- och äldreomsorgsdirektör Bilagor Förteckning över utförare Enkät till utförare Enkät till BK Heidenfors, Berit Utvecklingsledare Beslutet delges Kommunstyrelsens förvaltning, upphandlingsavdelningen

11 Leverantörer och boenden - ramavtal för enstaka platser för personer över 65 år Attendo Sverige AB Attendo Holding AB Aleris Omsorg AB Aleris Holding AB Kavat vård AB Orusthälsan AB Norrbärke sjukhem AB Nömmeberg vårdhem AB Sydsvenska Hälsogruppen AB Opalen vård AB Vardaga Äldreomsorg AB Saltsjöbadens sjukhus AB Vardaga Äldreomsorg AB Wikmansgården AB Vittsjö sjukhem AB Sydsvenska Hälsogruppen AB Vård i Rosstorp AB Team Vårdpilen AB Skutan Ekehöjden Lindhovshemmet Vårbacka Plaza Båthöjden Plaza Brahem Björksätra vård- och omsorgsboende Norrbärke sjukhem Nömmeberg vårdhem Vendelsögården Lillängen Villa Agadir Marieberg Sandstugan Söndagsgården Byholmen Lindegården Saltsjöbadens sjukhus Wikmansgårdens sjukhem Vittsjö sjukhem Rosstorp äldreboende

12 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN DATUM REFERENS SIDA 13 augusti (3) ERT DATUM ER REFERENS Verksamhetsuppföljning av ramavtal - enstaka platser i särskilt boende för personer över 65 år Huddinge kommun följer upp ramavtal som avser enstaka platser för personer över 65 år. De leverantörer som har flera enheter med ramavtal ska besvara frågorna för varje enhet. Observera att svaret enbart ska innehålla uppgifter som rör personer över 65 år och som har placerats utifrån ramavtal med beteckning UH Ni som inte har haft några uppdrag från Huddinge kommun under perioden ska ändå besvara frågan om det skett förändringar i företagets organisation samt om Inspektionen för vård och omsorg utfört tillsyn på boendet. Ni ska även särskilt uppge att ni inte har haft några uppdrag från Huddinge kommun. Svaren skickas till: Huddinge kommun Social- och äldreomsorgsförvaltningen Berit Heidenfors Vi vill ha ert svar senast den 1 september Allmänna uppgifter Enhet: Ramavtalsnummer: Kontaktperson: e-post: Antal uppdrag från Huddinge från avtalsstart till och med Uppgiftslämnare: POSTADRESS Social- och äldreomsorgsförvaltningen Kvalitetsenheten Huddinge BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 6tr Huddinge TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

13 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN DATUM REFERENS SIDA 13 augusti (3) ERT DATUM ER REFERENS Frågor Har det skett några förändringar i företagets organisation under avtalsperioden som är av betydelse för avtalet? Om ja, beskriv vilka förändringar som gjorts.. Vi vill även att ni bifogar företagets verksamhetsberättelse för 2013 Har Inspektionen för vård och omsorg, IVO, utfört tillsyn på enheten under avtalsperioden? Om ja, var vänlig bifoga inspektionsprotokoll, utlåtande och beslut från IVO. Har ert tillstånd förändrats under avtalsperioden? Om ja, i vilket avseende? Har ni genomfört egna brukarundersökningar under avtalsperioden? Om ja, vänligen bifoga resultat av undersökningen. Kvalitet Arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet ska dokumenteras (SOSFS 2011:9). Huddinge kommun vill därför ta del av den dokumentation som finns för enheten i detta avseende, till exempel verksamhetens kvalitetsberättelse. Kvalitetsberättelse eller motsvarande dokumentation av verksamhetens kvalitet bifogas.

14 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN DATUM REFERENS SIDA 13 augusti (3) ERT DATUM ER REFERENS Kvalitetsberättelse eller motsvarande dokumentation av verksamhetens kvalitet skickas separat. Hälso- och sjukvård För bedömning av ert arbete kring hälso- och sjukvård ber vi er skicka in patientsäkerhetsberättelsen för 2013 snarast efter det att den har färdigställts. Patientsäkerhetsberättelsen bifogas. Patientsäkerhetsberättelsen skickas separat. Övriga synpunkter till kommunen. Tack för er medverkan! Berit Heidenfors Utvecklingsledare HUDDINGE KOMMUN Huddinge Social- och äldreomsorgsförvaltningen

15 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN PM SIDA 1 (4) DATUM 23 juni 2014 DIARIENUMMER HANDLÄGGARE Berit Heidenfors Uppföljning av ramavtal För drygt ett år sedan började nuvarande ramavtal för enstaka platser för personer över 65 år att gälla. Avtalen förlängs med ett år i taget och samtliga avtal har förlängts med ytterligare ett år. Avtalen kan som längst gälla till januari För att följa upp avtalen behöver vi ställa några frågor till dig som är biståndshandläggare. Frågorna är kopplade till några av de krav som ställts i upphandlingen. I bilagan hittar du alla boenden som omfattas av ramavtalen. Namn: <Skriv här> Enhet: <Skriv här> Korttidsboende. Leverantören ska kunna ta emot nya boende alla dagar i veckan. Har detta krav uppfyllts? Om nej, vilken eller vilka boenden har inte uppfyllt kravet? <Skriv här> Permanent boende. Leverantören ska kunna ta emot nya boende alla vardagar i veckan eller enligt överenskommelse med kommunen, den enskilde, närstående eller eventuell företrädare. Har detta krav uppfyllts? Om nej, vilket eller vilka boenden har inte uppfyllt kravet? <Skriv här> POSTADRESS Social- och äldreomsorgsförvaltningen Kvalitetsenheten Huddinge BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 6tr Huddinge TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

16 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN Bilaga DATUM 23 juni 2014 DIARIENUMMER SIDA 2 (4) En genomförandeplan ska upprättas för den enskilde inom sju arbetsdagar från placeringen. Om genomförandeplanen inte upprättats för den enskilde inom sju dagar utgår vite med 2000 kronor. Har detta krav uppfyllts? Om nej, vilket eller vilka boenden har inte uppfyllt kravet? <Skriv här> Har det för dessa boenden utkrävts vite? Leverantören ska omgående kontakta biståndskansliet om den enskildes hälsa förändras i sådan grad att den enskildes biståndsbeslut behöver omprövas. Detta ska vara skriftligt dokumenterat. Leverantören har ansvar för att tillgodose de behov som finns hos den enskilde i avvaktan på eventuell omprövning av beslut. Har detta krav uppfyllts? Om nej, vilket eller vilka boenden har inte uppfyllt kravet? <Skriv här> Leverantören ska halvårsvis rapportera till kommunen angående klagomål och med anledning av dessa också vidtagna åtgärder. Vid klagomål av allvarlig karaktär ska dessa rapporteras omedelbart till beställaren. Har ni mottagit någon rapport angående klagomål? Om ja; från vilket eller vilka boenden? <Skriv här> Om klagomålen var av allvarlig karaktär, fanns det med en redogörelse över vilka åtgärder som vidtagits? Om nej; från vilket eller vilka boenden saknades det en redogörelse?

17 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN Bilaga DATUM 23 juni 2014 DIARIENUMMER SIDA 3 (4) <Skriv här> Lex Sarah Leverantören ska inom ett dygn påbörja utredning och vid behov planera vidtagna åtgärder. Inom fem arbetsdagar från inkommen anmälan ska leverantören redogöra för kommunen planerade och vidtagna åtgärder. Har ni mottagit någon redogörelse över planerade och vidtagna åtgärder med anledning av en anmälan enligt lex Sarah? Om ja, från vilket eller vilka boenden? <Skriv här> Leverantören ska omgående meddela kommunens biståndskansli om den enskilde har avlidit, tagits in på sjukhus eller är avflyttad. Utföraren ska varje månad rapportera skriftligt alla avvikelser enligt den rutin/instruktion som upprättas av kommunen. Har detta krav uppfyllts? Om nej, vilken eller vilka enheter har inte uppfyllt kravet? <Skriv här>

18 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN Bilaga DATUM 23 juni 2014 DIARIENUMMER SIDA 4 (4) Leverantörer och boenden - ramavtal för enstaka platser för personer över 65 år Attendo Sverige AB Aleris Omsorg AB Kavat vård AB Norrbärke sjukhem AB Nömmeberg vårdhem AB Opalen vård AB Saltsjöbadens sjukhus AB Vikmansgården AB Vittsjö sjukhem AB Vård i Rosstorp AB Skutan Ekehöjden Lindhovshemmet Vårbacka Plaza Båthöjden Plaza Brahem Björksätra vård- och omsorgsboende Norrbärke sjukhem Nömmeberg vårdhem Vendelsögården Lillängen Villa Agadir Mariebeerg Sandstugan Söndagsgården Byholmen Lindegården Saltsjöbadens sjukhus Vikmansgårdens sjukhem Vittsjö sjukhem Rosstorp äldreboende

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund 3 Vårdplanering och informationsöverföring

Läs mer

LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD

LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD 6 LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD Förutom den övergripande Hälso- och sjukvårdslagen finns ett regelverk som styr hälso- och sjukvårdens organisation och innehåll. I detta regelverk

Läs mer

RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN

RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN 000 RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN Reviderad SN 98/080625 Reviderad SN 4/100127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1 1 Biståndshandläggning 2 1.1 Kompetens 2 1.2 Handläggning av ärenden

Läs mer

ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING

ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING Äldrevägledare i Nacka kommun - en modell för att förbereda den äldre inför samordnad vårdplanering Jenny Österman Anita Karp Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer

Rutin för social dokumentation för utförare inom vård och omsorg samt LSS-verksamhet

Rutin för social dokumentation för utförare inom vård och omsorg samt LSS-verksamhet 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 150301 Gäller från och med: 160301 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson Lotta

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen i Vingåkers kommun

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen i Vingåkers kommun Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen i Vingåkers kommun Socialförvaltningen Individ och familjeomsorgen Vingåkers kommun 20140313 Riktlinjer 140313.doc Innehållsförteckning Ordlista... 3

Läs mer

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt

Läs mer

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Revisionsrapport Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Härryda kommun Juni 2009 Lars Näsström Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Tidigare granskningsarbete...3

Läs mer

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult Januari 2013 Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare Gällivare kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Ställa krav på kvalitet och följa upp. en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre

Ställa krav på kvalitet och följa upp. en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre Ställa krav på kvalitet och följa upp en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

FoU NORRBOTTEN. FoU Rapport 62:2010. Att efter förmåga få påverka och vara delaktig i sitt eget vardagsliv

FoU NORRBOTTEN. FoU Rapport 62:2010. Att efter förmåga få påverka och vara delaktig i sitt eget vardagsliv Forskning och utveckling inom Socialtjänsten FoU Rapport 62:2010 Att efter förmåga få påverka och vara delaktig i sitt eget vardagsliv En studie om individuell genomförandeplan för social omsorg och vård

Läs mer

Hemtjänst för personer med demenssjukdom

Hemtjänst för personer med demenssjukdom Hemtjänst för personer med demenssjukdom En studie om specialiserade hemtjänstgrupper Karin Gens Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:12 ISSN 1401-5129 FÖRORD Kunskapen

Läs mer

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun 2012-06-15 Nf 185/2012 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun Presenterad 2010-06-09 i Nämnden för funktionshindrade Antagen 2010-06-23, ledningsgrupp Förvaltningen för funktionshindrade

Läs mer

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015 Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014 Rapport I 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer MYH 2015/711 Västerås 2015-03-11 ISBN 978-91-87073-33-5 1 (33) Datum: 2015-02-03

Läs mer

Kundval inom äldreomsorgen

Kundval inom äldreomsorgen Kundval inom äldreomsorgen En modell i tiden ett val för framtiden? Valdemar Hansson Aktivitet inom Kompetensstegen FoU-trainee Uppsats nr 6 April 2008 Förord Detta arbete är resultatet av en litteraturstudie

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE 2011-11-03

ÖVERENSKOMMELSE 2011-11-03 ÖVERENSKOMMELSE mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen om samarbete och samordning av insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning 2011-11-03 2 (20) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Ett gott liv. Om bostad och stöd i bostaden, nu och i framtiden, för personer med utvecklingsstörning Riksförbundet FUB

Ett gott liv. Om bostad och stöd i bostaden, nu och i framtiden, för personer med utvecklingsstörning Riksförbundet FUB Ett gott liv Om bostad och stöd i bostaden, nu och i framtiden, för personer med utvecklingsstörning Riksförbundet FUB SAMMANFATTNING Den här rapporten innehåller resultatet av en enkätundersökning om

Läs mer

God hygienisk standard i kommunal vård, omsorg och hemsjukvård. Möjligheter till förbättringsarbete

God hygienisk standard i kommunal vård, omsorg och hemsjukvård. Möjligheter till förbättringsarbete God hygienisk standard i kommunal vård, omsorg och hemsjukvård Möjligheter till förbättringsarbete Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Denna publikation tillhör Redovisningar

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård vägledning, nationella riktlinjer och indikatorer Preliminär version Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

ALIO assistans att arbeta hos oss. Vård- och omsorgsförvaltningen

ALIO assistans att arbeta hos oss. Vård- och omsorgsförvaltningen ALIO assistans att arbeta hos oss Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun, vård- och omsorgsförvaltningen, uppdaterad april 2015. Välkommen Med den här foldern hälsas du varmt välkommen att arbeta

Läs mer

Man kan nog aldrig lära sig för mycket

Man kan nog aldrig lära sig för mycket Man kan nog aldrig lära sig för mycket En utvärdering av grundutbildningarna för vårdpersonal i äldreomsorg i Stockholms stad ht 2012 Ingrid Hjalmarson Lars Sonde Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Äldresatsningen: Fyra år med fokus på de mest sjuka äldre

Äldresatsningen: Fyra år med fokus på de mest sjuka äldre Äldresatsningen: Fyra år med fokus på de mest sjuka äldre Tryck: Elanders, november 2014 Artikelnr: S2014.026 Foto: sid 5 Pawel Flato, Bildbyrån Folio: omslag Maskot, sid 2 Maskot, sid 12 Stefan Berg,

Läs mer

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Förord Kommunernas arbete med att förbättra sina resultat kopplat till de mått som används inom

Läs mer

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Utgåva: Augusti 2013 Dnr UtbN 13-003/5209 Dnr SoN 3.2-399-2013 Sida 1 (56) 2013-06-28 Bilaga Beslutat

Läs mer

Sorgen finns det inga ord för

Sorgen finns det inga ord för 2014:19 Sorgen finns det inga ord för Om utredningar av vissa dödsfall MISSIV DATUM DIAR ENR 2014-09-18 2012/123-5 ERT DATUM ER BETECKN NG 2012-05-24 S2012/3862/FST (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Dialog Insatser av god kvalitet

Dialog Insatser av god kvalitet Dialog Insatser av god kvalitet Av 3 kap. 3 i socialtjänstlagen framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal

Läs mer

BISTÅNDSHANDLÄGGARE att vakta pengar eller bedöma äldres behov

BISTÅNDSHANDLÄGGARE att vakta pengar eller bedöma äldres behov BISTÅNDSHANDLÄGGARE att vakta pengar eller bedöma äldres behov Dialogseminarier med biståndshandläggare och deras chefer i Stockholms stad Eva Norman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2010:13

Läs mer

Beviljad tid och insats inom hemtjänsten

Beviljad tid och insats inom hemtjänsten www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Jonas Wallin Beviljad tid och insats inom hemtjänsten Kalix kommun Beviljad tid och insats inom hemtjänsten Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...

Läs mer