Uppföljning av ramavtal särskilt boende över 65 år

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppföljning av ramavtal särskilt boende över 65 år"

Transkript

1 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 10 februari 2015 AN-2014/ (10) HANDLÄGGARE Berit Heidenfors Äldreomsorgsnämnden Uppföljning av ramavtal särskilt boende över 65 år Förslag till beslut Äldreomsorgsnämnden godkänner förvaltningens rapport. Sammanfattning Uppföljningen gäller ramavtalen med nummer och avser enstaka platser i särskilt boende för personer över 65 år med totalt 57 avtal inom området. Kommunen har avtal med 21 utförare (en utförare kan ha avtal inom flera kategorier). Avtalet började gälla den 18 januari 2013 och gäller längst fram till den 17 januari Under avtalsperioden kan avtalet förlängas tre gånger med ett år vardera. Uppföljning har genomförts och en del förändringar och avvikelser har framkommit. Det har inte framkommit något som innebär att något avtal bör sägas upp. Beskrivning av ärendet Uppföljningen gäller ramavtalen med nummer och avser enstaka platser i särskilt boende för personer över 65 år. Avtalet började gälla den 18 januari 2013 och gäller längst fram till den 17 januari Under avtalsperioden kan avtalet till förlängas tre gånger med ett år vardera. Uppföljningen är av en övergripande karaktär och uppföljningar på individnivå görs av biståndskansliet. Kommunen har totalt 57 avtal på området med 21 utförare. Av dessa har 17 utförare en pågående permanent placering. 17 utförare återfinns i Stockholmstrakten och övriga finns i Stensjön, Vittsjö, Vikmanshyttan och Smedjebacken. En utförare kan ha flera avtal utifrån olika kategorier. Insatserna beviljas enligt 4 kap 1 socialtjänstlagen. Under perioden 1 januari 2013 till 31 december 2013 gjordes 87 placeringar avseende korttidsplats inom ramavtalet. Den genomsnittliga kostnaden var POSTADRESS Social- och äldreomsorgsförvaltningen Huddinge BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

2 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 10 februari 2015 AN-2014/ (10) 1855 kronor per dygn. 38 procent av de permanenta placeringarna gällde särskilt boende på grund av fysiska funktionsnedsättningar medan 51 procent avsåg plats på särskilt boende med demensinriktning. Övriga placeringar avsåg särskilt boende med psykisk nedsättning med 7 procent och särskilt boende med demensinriktning och särskilda behov med 4 procent. Under samma tidsperiod var 72 personer permanent boende i olika kategorier inom ramavtalet. Den genomsnittliga kostnaden 2031 kronor per dygn. Avtalstrohet Avtalstroheten är 89 procent för permanent boende. Övriga behov kan inte tillgodoses inom ramavtalet. Kategorier Antal avtal Särskilt boende, korttidsplats 5 Särskilt boende, permanent plats 13 Särskilt boende med demensinriktning, korttidsplats 8 Särskilt boende med demensinriktning, permanent plats 14 Särskilt boende med demensinriktning och särskilda 4 behov, korttidsplats Särskilt boende med demensinriktning och särskilda 4 behov, permanent plats Särskilt boende med inriktning mot psykisk 4 funktionsnedsättning, korttidsplats Särskilt boende med inriktning mot psykisk 4 funktionsnedsättning, permanent plats Uppföljning Metod för uppföljning: 1. De utförare där Huddinge kommun beviljat permanent boende under första halvåret 2013 besöktes under andra halvåret Metoden för uppföljningen bestod av intervjuer och dokumentgranskning. 2. Brev med frågor (se bilaga) skickades till övriga utförare den 13 augusti Svar begärdes in till den 1 september Enkät till handläggare om hur de uppfattar utförarna. Avtalsförändringar sedan avtalstidens början Inga avtalsförändringar har skett.

3 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 10 februari 2015 AN-2014/ (10) Ekonomisk uppföljning Samtliga utförare har kontrollerats hos Skattemyndigheten och Creditsafe. Det krav som ställs på utförarna är minst god kreditvärdighet. Samtliga utförare uppfyller kravet. Uppföljning av utförare som inte haft uppdrag från Huddinge kommun Fyra utförare har inte haft uppdrag från Huddinge kommun under avtalstiden. Uppföljningen av dessa har skett genom brev med frågor och en begäran om att få ta del av utförarens kvalitetsberättelse och patientsäkerhetsberättelsen. Rapporterade förändringar i verksamheten Tre särskilda boenden har fått ny verksamhetschef. Tre särskilda boenden har införlivats med annan vårdgivare. Tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) IVO har utfört tillsyn vid ett särskilt boende under avtalsperioden. Brukarundersökningar Samtliga utförare har gjort någon form av brukarundersökning under året och uppger att man använder resultatet i sitt förbättringsarbete. Kvalitetsberättelse Kvalitetsberättelsen ger en bild av det kvalitetsarbete som utförarna gjort under Områden som återfinns hos flera utförare är egenkontroll, synpunkts-och klagomålshantering, avvikelser och riskbedömningar. Kvalitet och omfattning av kvalitetsberättelsen varierar mellan utförarna. Koncerner med flera enheter samlar beskrivningen av kvalitetsarbete i ett gemensamt dokument vilket gör det svårt att urskilja den enskilda utföraren. En utförare har inte sammanställt någon kvalitetsberättelse för Patientsäkerhetsberättelse Samtliga utförare har gjort en patientsäkerhetsberättelse för Områden som beskrivs av flera utförare omfattar bland annat fallprevention, riskbedömningar, vårdskador, avvikelsehantering och dokumentation. Koncerner med flera enheter samlar patientsäkerhetsberättelsen i ett övergripande dokument vilket gör det svårt att urskilja den enskilda utföraren. Huddinge kommuns värdegrund och kvalitetsdeklarationer Kunskapen om Huddinge kommuns värdegrund och kvalitetsdeklarationer varierar. Samtliga utförare har en egen värdegrund och egna kvalitetsdeklarationer.

4 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 10 februari 2015 AN-2014/ (10) Krav vid inflyttning Inflyttning Kravet är att den enskilde, närstående och eventuell företrädare ska erbjudas ett personligt samtal inom fem dagar för muntlig och skriftlig information med kontaktuppgifter och information om verksamheten. Samtliga utförare har rutiner för detta. I vissa fall lämnas informationen innan ankomst till boendet. Vid ankomstsamtalet deltar kontaktperson, sjuksköterska och rehabiliteringspersonal. Några utförare har en informationspärm som den enskilde får. Samtliga utförare som avtalat om korttidsplats kan ta emot nya boende alla dagar i veckan. De utförare som avtalat om permanent plats har också möjlighet att ta emot nya boende alla dagar i veckan men flera utförare föredrar att inflyttning styrs till vardagar och i början av veckan. Kontaktmannaskap För samtliga utförare gäller att det finns en kontaktansvarig och en vice kontaktansvarig för varje boende och att man får träffa sin kontaktperson inom sju dagar från inflyttning. Den enskilde har möjlighet att byta kontaktansvarig om de önskar. Kontaktansvarig ansvarar för att upprätta en genomförandeplan tillsammans med den boende, ha kontakt med anhöriga och ha det övergripande ansvaret. Flera utförare har en utbildning för certifierat kontaktmannaskap. I utbildningen tas upp vad som ingår att arbeta med i ett kontaktmannaskap, vad som ska dokumenteras, hur dokumentation ska ske samt vilka policyer och rutiner som gäller. Mat och måltider Samtliga utförare har resurser för olika typer av specialkost. I övervägande del är maten som serveras av halvfabrikat. Tillbehör och färskvaror tillreds på de olika enheterna. Ofta finns det möjlighet att välja mellan flera olika rätter, antingen genom att det serveras två rätter eller genom att det finns frysta alternativ. På enheterna bakar man ofta bröd och bakverk. Matsedeln planeras oftast i 5-veckorsintervall men anslås på anslagstavlor för en vecka. Vissa demensavdelningar anslår matsedel dagligen. Samtliga utförare har någon form av kostråd för en nära dialog med boende och anhöriga. Detta ger god kunskap om hur maten upplevs och möjlighet att planera in maträtter som efterfrågas.

5 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 10 februari 2015 AN-2014/ (10) Nutritionsansvaret åligger oftast en sjuksköterska eller dietist. Många utförare har en hög ambition kopplat till mat och måltidssituationen. En utförare serverar tre-rätters middag varje helg, flera har Nobelmiddag och vid födelsedagar bjuds anhöriga in för att äta en middag utifrån den boendes menyönskemål. En utförare har valt att servera såväl frukost som lunch i bufféform där det finns möjlighet att välja tidpunkt för måltiden. En utförare serverar Pajala-gröt utifrån ett klassiskt recept vilket gett en ansenlig minskning av laxerande medel. En utförare som Huddinge kommun har 8 avtal med har utsett 2014 som Måltidens år och har därför haft mat och måltider som särskilt fokusområde. Samtliga utförare har någon form av uppföljning av grad av nöjdhet. Dokumentation utifrån bestämmelser i socialtjänstlagen Genomförandeplaner Då äldreomsorginspektören från biståndskansliet följt upp den sociala dokumentationen fanns samtliga genomförandeplaner gällande boende med permanent plats. Enligt avtal ska genomförandeplanen formuleras inom 7 dagar från placering. Åtta utförare uppger att arbetet med att formulera genomförandeplan tar två veckor. Samtliga utförare uppger att genomförandeplanen utformas i samråd med den boende när det är möjligt alternativt med anhöriga eller god man. Genomförandeplanen revideras i samtliga fall minst en gång per år och vid behov. Gällande löpande dokumentationen har utförarna kommit olika långt. Några utförare har arbetat under flera år för att få en hög kvalitet på dokumentationen medan andra utförare har en mer varierande kvalitet som man arbetar med för att förbättra. Hantering av egna medel och nycklar Rutiner för hantering av egna medel och nycklar som motsvarar de krav som ställs i avtalet finns hos samtliga utförare. Lex Sarah enligt 14 kap 2 SoL 1 (SOSFS 2008:10) Rutin för rapporteringsskyldighet enligt lex Sarah finns hos samtliga utförare. Generellt informeras personal i samband med introduktionen. Under 2014 har fyra utförare gjort en rapport enligt lex Sarah. Rapporterna gällde larm, dokumentation, delaktighet och samtycke. 1 Socialtjänstlagen

6 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 10 februari 2015 AN-2014/ (10) Samverkan och information Rutiner för hur samverkan och information till beställaren ska ske finns hos samtliga utförare i olika variationer. Utförarna arbetar självständigt utifrån befintliga uppdrag och genomförandeplaner och upplever att samverkan med beställare är välfungerande. Allmänna hälso-och sjukvårdkrav Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS Alla utförare har en MAS. De flesta har en MAS som är centralt placerad i den koncern man tillhör och som har ansvar för flera särskilda boenden inom regionen. Tre utförare har verksamhetschefer som även har rollen som MAS. Anmälningsskyldigheten gällande lex Maria åligger den medicinskt ansvarige sjuksköterskan. Sjuksköterskebemanning Andelen omvårdnadsansvariga sjuksköterskor varierar beroende på det särskilda boendets storlek. Bemanningen bedöms som tillräcklig. Flera utförare hanterar sjuksköterskebemanningen nattetid med centralt mobilt team inom koncernen eller genom avtal med annan utförare. Läkarinsatser Samtliga utförare har avtal gällande läkarinsatser liksom rutiner för hur dessa kontaktas i akuta situationer. För de flesta utförare innebär rutinen att vårdpersonal kontaktar tjänstgörande sjuksköterska som i sin tur kontaktar läkare. Dokumentation utifrån bestämmelser i hälso- och sjuvårdslagen (HSL) Kraven är att dokumentationen ska påbörjas omgående vid inflyttning, att en individuell patientjournal ska upprättas inom sju dagar samt att en individuell vårdplan/hälsoplan ska upprättas inom 14 dagar. Samtliga utförare uppfyller kraven. Läkemedelshantering För samtliga utförare har mediciniskt ansvarig sjuksköterska (MAS) upprättat en lokal rutin för läkemedelshantering. Kvalitetsgranskning av rutinen sker en gång per år. Delegering Samtliga utförare har rutiner för delegering. Dessa kvalitetsgranskas en gång per år. Sjuksköterskan delegerar inom sitt ansvarsområde. Hygien Flera utförare har avtal med Vårdhygien och deltar i infektionsregistreringen. Hygienrond sker årligen. Vanligt förekommande är hygienombud och

7 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 10 februari 2015 AN-2014/ (10) webbaserad hygienutbildning. Flera utförare har hygienråd och avdelningsknutna hygienombud. Munhälsa och tandvård Samtliga utförare har överenskommelse med en tandvårdsenhet. Munhälsobedömningarna erbjuds alla på permanenta platser årligen och alla berättigade på korttidsplatser. En utförare har avtal med en tandvårdsenhet med demensutbildning. Fotsjukvård En utförare saknar rutin för fotsjukvård och remisshantering. De flesta utförare har avtal med behöriga utförare, i annat fall remitteras den boende till behörig utförare. Vård i livet slut Samtliga utförare har riktlinjer för vårdplaner i livets slutskede. Tre utförare är inte anslutna till palliativa registret. Rehabilitering Samtliga särskilda boenden har arbetsterapeut och sjukgymnast i varierande omfattning. Den paramedicinska personalen deltar oftast vid ankomstsamtalet tillsammans med sjuksköterska och kontaktperson samt vid fallriskbedömning. Funktionsbedömningen av nyinflyttade görs inom en vecka på permanenta platser och oftast omgående på korttidsboenden. Aktivering Samtliga utförare har särskilda tjänster med ansvar för de boendes aktiviteter. Omfattningen av tjänsterna varierar mellan en halvtidstjänst till två deltidstjänster beroende på boendets storlek. Vanligt förekommande är fasta schemalagda aktiviteter anpassade till de boendes behov. Aktiviteterna planeras i samråd med de boende och deras anhöriga. Gruppaktiviteterna är ofta gymnastik, utflykter, olika typer av musikupplevelser, utevistelser och tidningsläsning. Matlagning, bakning, museibesök samt fredagsmys med tipspromenad förekommer också. En utförare har vårdhund och en annan utförare hade besök av hästar. Individuella aktiviteter planeras utifrån den enskildes önskemål och behov. I samverkan med andra samarbetspartners har två utförare haft ungdomar i boendet, bland annat för hår-och skönhetsvård.

8 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 10 februari 2015 AN-2014/ (10) Avvikelsehantering Egenkontroll och riskanalys All personal har skyldighet att avvikelserapportera. Samtliga utförare har strukturer och system för att hantera avvikelser och för att systematiskt dokumentera sitt förbättringsarbete. Verksamhetschefen sammanställer och analyserar avvikelserna, rapporterar till sin ledning och vidtar åtgärder. Allvarliga avvikelser rapporteras till uppdragsgivare och kommunens MAS. Eventuella internutredningar sker i ofta samråd mellan MAS och verksamhetschef. Vanligt förekommande är kvalitetsombud som har möte (kvalitetsråd) en gång per månad där man går igenom avvikelser, händelser och klagomål. Resultatet från mötet protokollförs. Verksamhetschefer följer regelbundet upp verksamheten utifrån de checklistor som kvalitetssystemet påbjuder. Kvalitetsområdena utgår från lagstiftning samt de olika utförarnas mål och policyer. Resultatet av uppföljningen utgör grund för en riskanalys. Synpunkts- och klagomålshantering Rutin för synpunkter och klagomål finns hos samtliga utförare. Av rutinerna framgår att skriftliga och muntliga synpunkter och klagomål dokumenteras och tas upp kontinuerligt på utförarnas arbetsplatsträffar. En sammanställning över inkomna synpunkter och klagomål ska göras en gång per år. Allvarligare klagomål rapporteras omedelbart. Rapporterade allvarliga händelser Inga allvarliga händelser har rapporterats. Personal och bemanning Omvårdnadspersonal Samtliga utförares omvårdnadspersonal uppfyller kraven om treårig omvårdnadsutbildning, likvärdig utbildning eller 36 månaders erfarenhet. Flera utförare har omvårdnadspersonal som under anställningstiden utbildat sig till undersköterska. Vid nyanställningar ställer samtliga utförare krav om undersköterskeutbildning. Rutiner finns för introduktion av nyanställda finns med checklista som förtydligar vad som ska ingå i introduktionen. Hos de flesta utförare behärskar personal det svenska språket i tal och i skrift. I de fall där omvårdnadspersonalen har brister erbjuder utföraren utbildning i vårdsvenska och utbildning i svenska på folkuniversitetet. Många utförare har

9 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 10 februari 2015 AN-2014/ (10) omvårdnadspersonal av annan etnicitet som tillför språkkompetens. All personal bär synlig namnidentifikation. Kompetensutveckling En utförare saknar en övergripande kompetensutvecklingsplan. Medarbetarnas individuella kompetensutvecklingsplaner tas fram i samband med de årliga medarbetarsamtalen. Kompetensutvecklingen bland flera utförare gäller bland annat dokumentation, bemötande, lyftteknik, brandsäkerhet, livsmedelshygien, riskbedömning och inkontinens. Flera utförare har utbildningar för att höja kompetensen gällande demenssjukdomar. En koncern har ett koncept som ger all personal tre dagars utbildning och där ett antal medarbetare utbildas till demenshandledare. Demenshandledarens uppgift blir att hålla grupper för reflektion i arbetet med personer med demens. De flesta utförare tillhandahåller intern handledning och ger möjlighet till extern handledning vid behov. Meddelarfrihet Samtliga utförare har rutiner för hur man informerar sin personal om meddelarfrihet. Medarbetare informeras vid nyanställning och vid arbetsplatsträffar. En utförare har infört ett whistleblower-system där medarbetaren anonymt kan anmäla missförhållanden till en oberoende samarbetspartner. Handläggarsynpunkter De placerande handläggarna på biståndskansliet har fått en enkät att besvara. Handläggarna har valt att svara gemensamt på enkäten. Enkätsvaret visar att leverantörerna tagit emot nya boende alla dagar i veckan såväl gällande korttidsplats som permanent plats, att genomförandeplaner upprättats, att leverantörerna omgående kontaktat biståndskansliet om den enskildes hälsa förändrats i sådan grad att biståndsbeslutet behövde omprövas samt att leverantörerna omgående meddelat biståndskansliet om den enskilde har avlidit, tagits in på sjukhus eller är avflyttad. De krav om att leverantören halvårsvis ska rapportera inkomna klagomål och åtgärder, samt inom 5 arbetsdagar redogöra för inkommen lex Sarah-rapport samt planerade och vidtagna åtgärder kan handläggarna inte kommentera då inga sådana rapporter inkommit till biståndskansliet.

10 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 10 februari 2015 AN-2014/ (10) Förvaltningens synpunkter Uppföljning har genomförts och en del förändringar och avvikelser har framkommit. Det har inte framkommit något som innebär att något avtal bör sägas upp. Britt-Marie Karlén Social- och äldreomsorgsdirektör Bilagor Förteckning över utförare Enkät till utförare Enkät till BK Heidenfors, Berit Utvecklingsledare Beslutet delges Kommunstyrelsens förvaltning, upphandlingsavdelningen

11 Leverantörer och boenden - ramavtal för enstaka platser för personer över 65 år Attendo Sverige AB Attendo Holding AB Aleris Omsorg AB Aleris Holding AB Kavat vård AB Orusthälsan AB Norrbärke sjukhem AB Nömmeberg vårdhem AB Sydsvenska Hälsogruppen AB Opalen vård AB Vardaga Äldreomsorg AB Saltsjöbadens sjukhus AB Vardaga Äldreomsorg AB Wikmansgården AB Vittsjö sjukhem AB Sydsvenska Hälsogruppen AB Vård i Rosstorp AB Team Vårdpilen AB Skutan Ekehöjden Lindhovshemmet Vårbacka Plaza Båthöjden Plaza Brahem Björksätra vård- och omsorgsboende Norrbärke sjukhem Nömmeberg vårdhem Vendelsögården Lillängen Villa Agadir Marieberg Sandstugan Söndagsgården Byholmen Lindegården Saltsjöbadens sjukhus Wikmansgårdens sjukhem Vittsjö sjukhem Rosstorp äldreboende

12 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN DATUM REFERENS SIDA 13 augusti (3) ERT DATUM ER REFERENS Verksamhetsuppföljning av ramavtal - enstaka platser i särskilt boende för personer över 65 år Huddinge kommun följer upp ramavtal som avser enstaka platser för personer över 65 år. De leverantörer som har flera enheter med ramavtal ska besvara frågorna för varje enhet. Observera att svaret enbart ska innehålla uppgifter som rör personer över 65 år och som har placerats utifrån ramavtal med beteckning UH Ni som inte har haft några uppdrag från Huddinge kommun under perioden ska ändå besvara frågan om det skett förändringar i företagets organisation samt om Inspektionen för vård och omsorg utfört tillsyn på boendet. Ni ska även särskilt uppge att ni inte har haft några uppdrag från Huddinge kommun. Svaren skickas till: Huddinge kommun Social- och äldreomsorgsförvaltningen Berit Heidenfors Vi vill ha ert svar senast den 1 september Allmänna uppgifter Enhet: Ramavtalsnummer: Kontaktperson: e-post: Antal uppdrag från Huddinge från avtalsstart till och med Uppgiftslämnare: POSTADRESS Social- och äldreomsorgsförvaltningen Kvalitetsenheten Huddinge BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 6tr Huddinge TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

13 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN DATUM REFERENS SIDA 13 augusti (3) ERT DATUM ER REFERENS Frågor Har det skett några förändringar i företagets organisation under avtalsperioden som är av betydelse för avtalet? Om ja, beskriv vilka förändringar som gjorts.. Vi vill även att ni bifogar företagets verksamhetsberättelse för 2013 Har Inspektionen för vård och omsorg, IVO, utfört tillsyn på enheten under avtalsperioden? Om ja, var vänlig bifoga inspektionsprotokoll, utlåtande och beslut från IVO. Har ert tillstånd förändrats under avtalsperioden? Om ja, i vilket avseende? Har ni genomfört egna brukarundersökningar under avtalsperioden? Om ja, vänligen bifoga resultat av undersökningen. Kvalitet Arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet ska dokumenteras (SOSFS 2011:9). Huddinge kommun vill därför ta del av den dokumentation som finns för enheten i detta avseende, till exempel verksamhetens kvalitetsberättelse. Kvalitetsberättelse eller motsvarande dokumentation av verksamhetens kvalitet bifogas.

14 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN DATUM REFERENS SIDA 13 augusti (3) ERT DATUM ER REFERENS Kvalitetsberättelse eller motsvarande dokumentation av verksamhetens kvalitet skickas separat. Hälso- och sjukvård För bedömning av ert arbete kring hälso- och sjukvård ber vi er skicka in patientsäkerhetsberättelsen för 2013 snarast efter det att den har färdigställts. Patientsäkerhetsberättelsen bifogas. Patientsäkerhetsberättelsen skickas separat. Övriga synpunkter till kommunen. Tack för er medverkan! Berit Heidenfors Utvecklingsledare HUDDINGE KOMMUN Huddinge Social- och äldreomsorgsförvaltningen

15 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN PM SIDA 1 (4) DATUM 23 juni 2014 DIARIENUMMER HANDLÄGGARE Berit Heidenfors Uppföljning av ramavtal För drygt ett år sedan började nuvarande ramavtal för enstaka platser för personer över 65 år att gälla. Avtalen förlängs med ett år i taget och samtliga avtal har förlängts med ytterligare ett år. Avtalen kan som längst gälla till januari För att följa upp avtalen behöver vi ställa några frågor till dig som är biståndshandläggare. Frågorna är kopplade till några av de krav som ställts i upphandlingen. I bilagan hittar du alla boenden som omfattas av ramavtalen. Namn: <Skriv här> Enhet: <Skriv här> Korttidsboende. Leverantören ska kunna ta emot nya boende alla dagar i veckan. Har detta krav uppfyllts? Om nej, vilken eller vilka boenden har inte uppfyllt kravet? <Skriv här> Permanent boende. Leverantören ska kunna ta emot nya boende alla vardagar i veckan eller enligt överenskommelse med kommunen, den enskilde, närstående eller eventuell företrädare. Har detta krav uppfyllts? Om nej, vilket eller vilka boenden har inte uppfyllt kravet? <Skriv här> POSTADRESS Social- och äldreomsorgsförvaltningen Kvalitetsenheten Huddinge BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 6tr Huddinge TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

16 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN Bilaga DATUM 23 juni 2014 DIARIENUMMER SIDA 2 (4) En genomförandeplan ska upprättas för den enskilde inom sju arbetsdagar från placeringen. Om genomförandeplanen inte upprättats för den enskilde inom sju dagar utgår vite med 2000 kronor. Har detta krav uppfyllts? Om nej, vilket eller vilka boenden har inte uppfyllt kravet? <Skriv här> Har det för dessa boenden utkrävts vite? Leverantören ska omgående kontakta biståndskansliet om den enskildes hälsa förändras i sådan grad att den enskildes biståndsbeslut behöver omprövas. Detta ska vara skriftligt dokumenterat. Leverantören har ansvar för att tillgodose de behov som finns hos den enskilde i avvaktan på eventuell omprövning av beslut. Har detta krav uppfyllts? Om nej, vilket eller vilka boenden har inte uppfyllt kravet? <Skriv här> Leverantören ska halvårsvis rapportera till kommunen angående klagomål och med anledning av dessa också vidtagna åtgärder. Vid klagomål av allvarlig karaktär ska dessa rapporteras omedelbart till beställaren. Har ni mottagit någon rapport angående klagomål? Om ja; från vilket eller vilka boenden? <Skriv här> Om klagomålen var av allvarlig karaktär, fanns det med en redogörelse över vilka åtgärder som vidtagits? Om nej; från vilket eller vilka boenden saknades det en redogörelse?

17 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN Bilaga DATUM 23 juni 2014 DIARIENUMMER SIDA 3 (4) <Skriv här> Lex Sarah Leverantören ska inom ett dygn påbörja utredning och vid behov planera vidtagna åtgärder. Inom fem arbetsdagar från inkommen anmälan ska leverantören redogöra för kommunen planerade och vidtagna åtgärder. Har ni mottagit någon redogörelse över planerade och vidtagna åtgärder med anledning av en anmälan enligt lex Sarah? Om ja, från vilket eller vilka boenden? <Skriv här> Leverantören ska omgående meddela kommunens biståndskansli om den enskilde har avlidit, tagits in på sjukhus eller är avflyttad. Utföraren ska varje månad rapportera skriftligt alla avvikelser enligt den rutin/instruktion som upprättas av kommunen. Har detta krav uppfyllts? Om nej, vilken eller vilka enheter har inte uppfyllt kravet? <Skriv här>

18 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN Bilaga DATUM 23 juni 2014 DIARIENUMMER SIDA 4 (4) Leverantörer och boenden - ramavtal för enstaka platser för personer över 65 år Attendo Sverige AB Aleris Omsorg AB Kavat vård AB Norrbärke sjukhem AB Nömmeberg vårdhem AB Opalen vård AB Saltsjöbadens sjukhus AB Vikmansgården AB Vittsjö sjukhem AB Vård i Rosstorp AB Skutan Ekehöjden Lindhovshemmet Vårbacka Plaza Båthöjden Plaza Brahem Björksätra vård- och omsorgsboende Norrbärke sjukhem Nömmeberg vårdhem Vendelsögården Lillängen Villa Agadir Mariebeerg Sandstugan Söndagsgården Byholmen Lindegården Saltsjöbadens sjukhus Vikmansgårdens sjukhem Vittsjö sjukhem Rosstorp äldreboende

Uppföljning av daglig verksamhet LSS

Uppföljning av daglig verksamhet LSS 2013-11-04 SN-2013/2908.726 1 (7) HANDLÄGGARE Natalie Vaneker 08-535 316 74 natalie.vaneker@huddinge.se Socialnämnden Uppföljning av daglig verksamhet LSS Förslag till beslut Socialnämnden tar del av sammanställning

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering

Rutin för avvikelsehantering 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2014-04-15 Gäller från och med: 2015-03-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson

Läs mer

Rutin för hantering av avvikelser

Rutin för hantering av avvikelser LERUM2000, v2.1, 2013-02-21 RUTIN 1 (9) Dokumentbenämning/typ: Rutin Verksamhet/process: Sektor stöd och omsorg Ansvarig: Majed Shabo Fastställare: Anette Johannesson, Maria Terins Gäller fr.o.m: 2014-09-01

Läs mer

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Ansvarig för uppföljningen: Uppföljningen genomförd den: Föregående uppföljning den: Nästa uppföljning den: Verksamhetens namn Verksamhetens platsantal

Läs mer

Riktlinje för avvikelserapportering enligt SoL, LSS och HSL

Riktlinje för avvikelserapportering enligt SoL, LSS och HSL Beslutad 2013-05-2828 Gäller fr.o.m 2014-10- 10 datum Myndighet Socialkontoret för Äldreomsorg, Funktionsnedsatta, Kommunal hälso- och sjukvård Revideras datum 2015-10-01 eller vid förändring Ansvarig

Läs mer

Uppföljning av utförare - Hemtjänst

Uppföljning av utförare - Hemtjänst Datum 2013-05-12 Uppföljning av utförare - Hemtjänst Uppföljningen avser: Mälaröarnas Hemtjänst Adress: Tegelbruksvägen 8, 178 30 Ekerö Verksamhetschef (namn och kontaktuppgifter): Ulla Johansson, tfn:

Läs mer

Tjänsteskrivelse Socialnämndens yttrande till Inspektionen för vård och omsorg angående klagomål på Väsbygården

Tjänsteskrivelse Socialnämndens yttrande till Inspektionen för vård och omsorg angående klagomål på Väsbygården VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2015-04-23 DNR SN 2015.032 TERHI BERLIN SID 1/2 UTREDARE 08-587 854 58 TERHI.BERLIN@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens yttrande

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Uppföljningsplan. Plan för uppföljning av utförd verksamhet inom social- och äldreomsorgsnämndernas ansvarsområden.

Uppföljningsplan. Plan för uppföljning av utförd verksamhet inom social- och äldreomsorgsnämndernas ansvarsområden. Uppföljningsplan Plan för uppföljning av utförd verksamhet inom social- och äldreomsorgsnämndernas ansvarsområden. Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning... 3 1.1 Uppdragsbeskrivning/avtal...

Läs mer

Uppföljning 2012-08-14 AB Adela Omsorg

Uppföljning 2012-08-14 AB Adela Omsorg SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20120814 AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner, genomförandeplaner och socialdokumentation genomförs vid ett besök hos utförararen.

Läs mer

Uppföljning av utförare - Hemtjänst

Uppföljning av utförare - Hemtjänst Datum 2013-05-15 Uppföljning av utförare - Hemtjänst Uppföljningen avser: Adeocare AB Adress: Bryggavägen 100, 178 31 Ekerö Verksamhetschef (namn och kontaktuppgifter): Hilde Knapasjö, tfn: 08-731 7707

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG Inledning Patientsäkerhetslag (2010:659) gäller from 1 januari 2011. Syftet med lagen

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26

SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26 SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26 Rutin lex Sarah BAKGRUND Lex Sarah är de bestämmelserna i socialtjänstlagen (SoL) och i lagen om stödoch service till vissa funktionshindrade (LSS) som

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen.

Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen. sida 1 (11) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen.

Läs mer

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-03-10, 51 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad 3(8) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2014. Karlstad Hemtjänst. 2015-01-30 Renée Månson Verksamhetschef, hemtjänst Karlstad

Patientsäkerhetsberättelse 2014. Karlstad Hemtjänst. 2015-01-30 Renée Månson Verksamhetschef, hemtjänst Karlstad 1 Patientsäkerhetsberättelse 2014 Karlstad Hemtjänst 2015-01-30 Renée Månson Verksamhetschef, hemtjänst Karlstad 2 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse - Ungdomsmottagningen

Patientsäkerhetsberättelse - Ungdomsmottagningen SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-03-29 SN-2014/1132.715 1 (2) HANDLÄGGARE Berntsson Nilsson, Judith Judith.BerntssonNilsson@huddinge.se Socialnämnden Patientsäkerhetsberättelse

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende Datum och ansvarig för innehållet Joakim Holmgren 1/9 Innehållsförteckning Sammanfattning Övergripande mål och strategier Organisatoriskt

Läs mer

Uppföljning av stöd i ordinärt boende personlig assistans LSS

Uppföljning av stöd i ordinärt boende personlig assistans LSS 2013-09-23 SN-2013/2907.726 1 (6) HANDLÄGGARE Natalie Vaneker 08-535 316 74 natalie.vaneker@huddinge.se Socialnämnden Uppföljning av stöd i ordinärt boende personlig assistans LSS Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE Verksamhetens mål för patientsäkerhetsarbetet SFS 2010:659, 3 kap. 1 och SOSFS 2011:9, 3 kap. 1 Övergripande mål på Korsaröd: Alla kunder och deras närstående ska känna sig säkra

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS 2, Nytida AB År 2014 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Detta underlag till patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens patientsäkerhetsberättelse.

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet. Socialförvaltningen, Motala kommun

Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet. Socialförvaltningen, Motala kommun Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet Socialförvaltningen, Motala kommun Beslutsinstans: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Diarienummer: Datum: 2011-03-09 Paragraf:

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Källreda gruppboende

Patientsäkerhetsberättelse för Källreda gruppboende Patientsäkerhetsberättelse för Källreda gruppboende År 2014 Datum och ansvarig för innehållet Angela Wallin Källreda gruppboende 14.12.30 Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings

Läs mer

Riktlinjer för social dokumentation

Riktlinjer för social dokumentation Riktlinjer för social dokumentation Februari 2011 1 Juni 2011 Inledning Omvårdnadsförvaltningens Riktlinjer för social dokumentation reglerar hur genomförandet av beviljade insatser till äldre personer

Läs mer

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND SAMVERKANSRUTINER (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND Egenvård ska erbjuda möjligheter till ökad livskvalitet och ökat välbefinnande genom självbestämmande, ökad frihetskänsla och

Läs mer

Uppföljning 2012-06-14 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB

Uppföljning 2012-06-14 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20120614 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner, genomförandeplaner och socialdokumentation Företagets

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall. Patientsäkerhetsberättelse för Morkullevägens gruppbostad.

Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall. Patientsäkerhetsberättelse för Morkullevägens gruppbostad. Patientsäkerhetsberättelse för Morkullevägens gruppbostad År 2013 2014-03-01 Lennart Sandström, verksamhetschef enl. HSL Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 2011:9. inom hälso- och sjukvården i särskilt boende för äldre

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 2011:9. inom hälso- och sjukvården i särskilt boende för äldre SID 1 (5) Ansvarig för rutin Medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2014-07-08 Reviderad senast 2015-07-08 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 2011:9

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Kvalitetsberättelse 2014

Kvalitetsberättelse 2014 Kvalitetsberättelse 2014 AB OmsorgsCompagniet i Norden Hemtjänst/avlösning/ledsagning/boendestöd/personlig assistans/ stödboende Kvalitetsavdelningen 2015-01-10 Innehållsförteckning Kvalitetsberättelse

Läs mer

Rutiner för f r samverkan

Rutiner för f r samverkan Rutiner för f r samverkan Huvudmännen för hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska tillsammans säkerställa att övergripande rutiner för samverkan i samband med egenvård utarbetas. Rutinerna ska tas

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB

Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB År 2013 2014-02-09 Helene Stolt Psykoterapeut, socionom Verksamhetsansvarig Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Verksamhetens

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg Hjo kommun Styrdokument Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg 1. Dokumenttyp Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 2. Fastställande/upprättad 2012-01-18

Läs mer

RIKTLINJE. Riktlinje för hantering av avvikelser inom äldreomsorgen

RIKTLINJE. Riktlinje för hantering av avvikelser inom äldreomsorgen uniform KUB663 v 1.0, 2010-06-09 RIKTLINJE Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2009-09-24 Eva Franzén, Anneli Hafström, Ann- Eva Franzén, Anneli Hafström, Ann-Helen Helen Svensson Svensson, Ann-Marie Svensson

Läs mer

Ständigt förbättringsarbete i vård- och omsorgsnämndens verksamheter

Ständigt förbättringsarbete i vård- och omsorgsnämndens verksamheter Ledningssystem Ledning för kvalitet! Ständigt förbättringsarbete i vård- och omsorgsnämndens verksamheter Diarienummer: VON 2014/0469 Vård- och omsorgsnämnden antog dokumentet den 17 september 2014 Dokumentet

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 )

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) 1(7) Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) Grunden till ansvarsfördelningen finns i nedan

Läs mer

Kvalitetsdokument Socialförvaltningen D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 1 (12)

Kvalitetsdokument Socialförvaltningen D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 1 (12) Sid. 1 (12) Programområde eller övergripande: Omsorg om funktionshindrade, Socialpsykiatri Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: Verksamhet: Särskilt boende

Läs mer

Kvalitets- och Patientsäkerhetsberättelse 2013 Aleris omsorg. Trygghetens vård- och omsorgsboende

Kvalitets- och Patientsäkerhetsberättelse 2013 Aleris omsorg. Trygghetens vård- och omsorgsboende Kvalitets- och Patientsäkerhetsberättelse 2013 Aleris omsorg Trygghetens vård- och omsorgsboende Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Övergripande mål och strategier... 3 2.1 Stöd, vård, behandling

Läs mer

I rutinen används begreppet missförhållande genomgående i texten men avser både missförhållande och risk för missförhållande.

I rutinen används begreppet missförhållande genomgående i texten men avser både missförhållande och risk för missförhållande. Lex Sarah rutin för ansvarsfördelning och hantering 2013-11-06, rev. 2015-03-30 1(6) Linda Svensson 046-35 64 55 linda.svensson@lund.se Lex Sarah rutin för ansvarsfördelning och hantering Dnr VOO 2013/0191

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO 130625

Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO 130625 1 Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO 130625 Dokumentnamn Hantering av utgången rutin Lex Sarah rutin.doc Sparas i 10 år.

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Stiftelsen Josephinahemmet

Patientsäkerhetsberättelse för Stiftelsen Josephinahemmet Patientsäkerhetsberättelse för Stiftelsen Josephinahemmet År 2011 2012-01-27 Verksamhetschef Patricia Crone 0 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Övergripande mål och strategier på Josephinahemmet...

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Lydiagården Cancerrehabilitering i Höör.

Patientsäkerhetsberättelse för Lydiagården Cancerrehabilitering i Höör. Patientsäkerhetsberättelse för Lydiagården Cancerrehabilitering i Höör. Upprättad 2015-03-01 Av Annette Andersson/ Maud Svensson Marie-Christine Martinsson Verksamhetschef Ägare Innehåll: 1. Inledning

Läs mer

Riktlinjer för Avvikelsehantering

Riktlinjer för Avvikelsehantering RIKTLINJE RUTIN Dokumentnamn Riktlinjer för Avvikelsehantering Framtagen och godkänd av: Eva-Karin Stenberg Charlotte Johnsson Medicinskt ansvariga sjuksköterskor Gäller from: 2014-06 Gemensam med Regionen:

Läs mer

Social dokumentation - Riktlinjer för Vård- och omsorgspersonal

Social dokumentation - Riktlinjer för Vård- och omsorgspersonal 1 ( 7) Social dokumentation - Riktlinjer för Vård- och omsorgspersonal Innehåll Sida Om dokumentation 2 Individuell planering 2 Därför är dokumentation viktigt 2 Vi kan ta del av dokumentationen 2 Förberedelser

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse för Syrenens gruppbostad

2015 års patientsäkerhetsberättelse för Syrenens gruppbostad 2015 års patientsäkerhetsberättelse för Syrenens gruppbostad Datum och ansvarig för innehållet 20150126 Susann Nilsson Verksamhetschef Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings

Läs mer

Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS

Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS Riktlinje och rutin för avvikelser inom HSL, SoL och LSS utgår från Socialstyrelsens föreskrifters krav på säkerställandet av rutiner kring avvikelsehantering

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-03-19 Fredric Tesell Sammanfattning Norrköping Psykiatri bedriver omsorg för personer med bl.a.

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Växjö LSS

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Växjö LSS 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Växjö LSS Datum och ansvarig för innehållet Ulrika Hansson Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN KA/LF

Läs mer

Funktionshinderområdet och äldreomsorgen

Funktionshinderområdet och äldreomsorgen Riktlinjer för social dokumentation Funktionshinderområdet och äldreomsorgen Ansvarig/upprättad av Kvalitetsenheten Christina Almqvist Beslut fattat av Upprättad 2012-10-18 Reviderad Socialnämnden och

Läs mer

RIKTLINJE FÖR SKYDDSÅTGÄRDER FRIHETSBEGRÄNSANDE ÅTGÄRDER I SAMBAND MED VÅRD OCH OMSORG

RIKTLINJE FÖR SKYDDSÅTGÄRDER FRIHETSBEGRÄNSANDE ÅTGÄRDER I SAMBAND MED VÅRD OCH OMSORG Datum 2013-04-24 - Ert datum Rev 2013-11-25 Beteckning Er beteckning Kerstin Malmberg Medicinskt ansvarig sjuksköterska ansvarig sjuksköterska RIKTLINJE FÖR SKYDDSÅTGÄRDER FRIHETSBEGRÄNSANDE ÅTGÄRDER I

Läs mer

Rutin. Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun. Diarienummer: Hälso-och sjukvård. Gäller från: 20130710

Rutin. Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun. Diarienummer: Hälso-och sjukvård. Gäller från: 20130710 Diarienummer: Hälso-och sjukvård Rutin Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun Gäller från: 20130710 Gäller för: Socialförvaltningen Fastställd av: Socialförvaltningens ledningsgrupp

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt 9 9 LSS

Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt 9 9 LSS sida 1 (9) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt

Läs mer

Rutin vid begäran om utdrag ur Polisens belastningsregister för arbete inom äldreomsorgen i egen regi

Rutin vid begäran om utdrag ur Polisens belastningsregister för arbete inom äldreomsorgen i egen regi SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 214-4-1 AN-214/138.739 1 (2) HANDLÄGGARE Jensen, Pernilla Pernilla.Jensen@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Rutin vid begäran om utdrag ur Polisens

Läs mer

Patientsäkerhetsarbete 2013 för verksamhetsområde Äldreomsorg

Patientsäkerhetsarbete 2013 för verksamhetsområde Äldreomsorg VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Service och utveckling Karlstad 2014-02-01 ann-sophie.gustafsson@karlstad.se MAS: Yvonne Nordenberg MAS: Wanja Lööw MAR: Kristina Grubb-Karlsson Dietist: Frida Karlsson Patientsäkerhetsarbete

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Sveagatan

Patientsäkerhetsberättelse för Sveagatan 2015-02-20 Patientsäkerhetsberättelse för Sveagatan År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 20 februari 2015 Helene Yxhammar Verksamhetschef Vardaga äldreomsorg Sveagatan Mallen är anpassad av Vardaga

Läs mer

Flödesschema från ansökan till flytt till VÅBO 2012-01-23, reviderad 2013-08-29 GN/PH

Flödesschema från ansökan till flytt till VÅBO 2012-01-23, reviderad 2013-08-29 GN/PH Flödesschema från ansökan till flytt till 2012-01-23, reviderad 2013-08-29 GN/PH Vem: Bistånds -handläggare : Ta emot ansökan Skicka broschyr till VT med info om Boka tid för hembesök Inleda ärende i Utreda

Läs mer

TIMRÅ KOMMUN Socialförvaltningen Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänstens verksamheter Enligt SoL, LVU, LVM, LSS och HSL

TIMRÅ KOMMUN Socialförvaltningen Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänstens verksamheter Enligt SoL, LVU, LVM, LSS och HSL Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänstens verksamheter Enligt SoL, LVU, LVM, LSS och HSL Fastställd av socialnämnden 2012-01-25 2(14) Innehållsförteckning sid Kvalitetsarbetet

Läs mer

Rutin för social dokumentation för utförare inom vård och omsorg samt LSS-verksamhet

Rutin för social dokumentation för utförare inom vård och omsorg samt LSS-verksamhet 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 150301 Gäller från och med: 160301 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson Lotta

Läs mer

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Riktlinje 3/Avvikelser Rev. 2014-12-22 Nämndkontor Social Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Författningar Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Sandstugan

Patientsäkerhetsberättelse för Sandstugan Patientsäkerhetsberättelse för Sandstugan År 2013 Datum och ansvarig för innehållet 2014-01-16 Eija Sjödin Verksamhetschef Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN MAS Annika Nilsson SAS Anne Johansson

SOCIALFÖRVALTNINGEN MAS Annika Nilsson SAS Anne Johansson SOCIALFÖRVALTNINGEN MAS Annika Nilsson SAS Anne Johansson 2012-03-29 Riktlinjer Lex Sarah BAKGRUND Lex Sarah är de bestämmelserna i socialtjänstlagen (SoL) och i lagen om stödoch service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Riktlinjer för hantering av avvikelser, lex Maria och lex Sarah

Riktlinjer för hantering av avvikelser, lex Maria och lex Sarah Riktlinjer för hantering av avvikelser, lex Maria och lex Sarah Vård- och äldreomsorgsnämnden Dokumenttyp: Riktlinjer Fastställt av: Vård och äldreomsorgsnämnden Fastställelsedatum: 11 11 22 Dokumentansvarig:

Läs mer

Stiftelsen Josephinahemmet. Anke Budweg Verksamhetschef och Medicinsk Ansvarig Sjuksköterska

Stiftelsen Josephinahemmet. Anke Budweg Verksamhetschef och Medicinsk Ansvarig Sjuksköterska Stiftelsen Josephinahemmet Anke Budweg Verksamhetschef och Medicinsk Ansvarig Sjuksköterska Patientsäkerhetsberättelse 2014 0 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 2 2. Ansvar för patientsäkerhetsarbetet...

Läs mer

Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet för äldre samt för personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (SoL) Information

Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet för äldre samt för personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (SoL) Information Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet för äldre samt för personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (SoL) Information På länsstyrelsens webbplats finns Riktlinjer för länsstyrelsens

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2012, Adium Omsorg AB, Varberg

Patientsäkerhetsberättelse 2012, Adium Omsorg AB, Varberg Patientsäkerhetsberättelse 2012, Adium Omsorg AB, Varberg Verksamheten startade 12 mars 2007, efter godkännande/certifiering av Varbergs kommun. Verksamhetens kontor är beläget med adress, Bandholtzgatan

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Blackebergs äldreboende

Patientsäkerhetsberättelse för Blackebergs äldreboende Patientsäkerhetsberättelse för Blackebergs äldreboende 2012 Datum och ansvarig för innehållet 20130117 Katarina Romehed Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård

Riktlinjer för hälso- och sjukvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen Ninette Hansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska/ Kvalitetscontroller 2012-10-22 Beslutad av 1(8) Ninette Hansson Riktlinjer för hälso- och sjukvård Denna riktlinjer

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för KUMLAVIKEN

2014 års patientsäkerhetsberättelse för KUMLAVIKEN 2014 års patientsäkerhetsberättelse för KUMLAVIKEN Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-27 Patrik Sjösten Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Granskning av hemtjänst/lov 2014

Granskning av hemtjänst/lov 2014 Granskning av hemtjänst/lov 2014 Sammanställd av Margareta Sjögren, kvalitetsuppföljare/utredare Kvalitets- och utvecklingsenheten 2014-08-28 Bakgrund Lagen om valfrihetssystem (LOV) reglerar vad som ska

Läs mer

Krav på goda arbetsvillkor vid upphandling - svar på motion motion väckt av Emil Högberg (S)

Krav på goda arbetsvillkor vid upphandling - svar på motion motion väckt av Emil Högberg (S) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-08-17 AN-2015/285.183 1 (3) HANDLÄGGARE Maria Jonsson 08-535 378 47 Maria.Jonsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Krav på goda arbetsvillkor vid upphandling -

Läs mer

Statsmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen 2015

Statsmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen 2015 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 20150-09-28 AN-2015/502.187 1 (6) HANDLÄGGARE Carin Nyh 08-535 312 76 Carin.Nyh@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Statsmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen 2015

Läs mer

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete Revisionen har via KPMG genomfört en granskning

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Kvarngatan 2014-01-30

Verksamhetsuppföljning Kvarngatan 2014-01-30 Verksamhetsuppföljning Kvarngatan 2014-01-30 Malin Rehnstam Kvalitetscontroller Sofia Spetz Avdelningschef Handläggarenheten Elisabeth Rubin MAS 1 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Kvarngatans gruppboende ligger

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Vård- och omsorgsförvaltningen Patientsäkerhetsberättelse 2013 2014-02-17 Sammanställd av medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Perry 1 Organisation för patientsäkerhetsarbetet, patientsäkerhetsberättelse

Läs mer

Division Vård och Omsorg Patientsäkerhetsberättelse 2011

Division Vård och Omsorg Patientsäkerhetsberättelse 2011 Division Vård och Omsorg Patientsäkerhetsberättelse 2011 2012 02 29 Ylva Larsson Områdeschef Sammanfattning Under 2011 har division vård och omsorg samverkat med andra vårdgivare: Samarbete med framtagande

Läs mer

www.simrishamn.se 2 (6)

www.simrishamn.se 2 (6) Socialförvaltningen 1 (6) Hemtjänsten SKRIVELSE 2009-01-15 Kristina Privér Verksamhetsutvecklare Sammanfattning av verksamhetsuppföljningar genomförda hösten 2008 Hid nr: 2008.2134 Medicinsk ansvarig sjuksköterska

Läs mer

Rutin för lex Sarah 2014-11-01

Rutin för lex Sarah 2014-11-01 RUTIN FÖR LEX SARAH Rutin för lex Sarah 2014-11-01 Bakgrund och syfte Den 1 juli 2011 trädde nya bestämmelser om lex Sarah i kraft. De nya bestämmelserna ska tillämpas inom hela socialtjänsten. Det innebär

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lenagården HVB

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lenagården HVB 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lenagården HVB Datum och ansvarig för innehållet 2015-01-08 Lena Bölander verksamhetschef i samarbete med Camilla Furuskär sjuksköterska Mallen är anpassad av Nytida

Läs mer

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL)

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Omsorg, stöd och service för dig som har en funktionsnedsättning och som bor i Huddinge. Vart vänder jag mig? Du som bor eller vistas i Huddinge kommun, är under 65

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse. för Läkarhuset Roslunda AB.

Patientsäkerhetsberättelse. för Läkarhuset Roslunda AB. Patientsäkerhetsberättelse för Läkarhuset Roslunda AB. År 2012 Datum 2013-03-01 Camilla Nilsson, vårdcentralchef Innehållsförteckning Inledning 3 Struktur för inrapportering, uppföljning och utvärdering

Läs mer

Anmälan till Inspektionen för vård och omsorg om allvarligt missförhållande inom Arbete och försörjning

Anmälan till Inspektionen för vård och omsorg om allvarligt missförhållande inom Arbete och försörjning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-03-31 SN-2013/5088.709 1 (2) HANDLÄGGARE William-Olsson, Gabriel 08-535 316 70 Gabriel.William-Olsson@huddinge.se Socialnämnden Anmälan till Inspektionen för vård och omsorg om allvarligt

Läs mer

Behovsanpassad bemanning på särskilda boenden

Behovsanpassad bemanning på särskilda boenden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2014-02-27 Sida 10(23) Socialnämnden SN Punkt 9 SNau 22 Sn/2014:55/021 Behovsanpassad bemanning på särskilda boenden Förslag till beslut Socialnämndens arbetsutskott föreslår

Läs mer

Hjälp oss att utvecklas. - lämna dina synpunkter och klagomål

Hjälp oss att utvecklas. - lämna dina synpunkter och klagomål Hjälp oss att utvecklas - lämna dina synpunkter och klagomål Hjälp oss att utvecklas Vård- och omsorgsförvaltningen ansvarar för att ge vård och omsorg till äldre och funktionshindrade. PartilleRehab,

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för vård- och omsorgsförvaltningen enligt SOSFS 2011:9

Kvalitetsledningssystem för vård- och omsorgsförvaltningen enligt SOSFS 2011:9 1 (13) Kvalitetsledningssystem för vård- och omsorgsförvaltningen enligt SOSFS 2011:9 Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Vård- och omsorgsnämnden (2014-10-08, 146 ) Gäller för: Vård- och omsorgsförvaltningen

Läs mer

Redovisning av upphandling av HVB för unga 13 20 år där beroendeproblematik eller kriminalitet är huvudorsak till placeringen

Redovisning av upphandling av HVB för unga 13 20 år där beroendeproblematik eller kriminalitet är huvudorsak till placeringen SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-12-02 SN-2014/4109.183 1 (3) HANDLÄGGARE Maria Jonsson 08-535 300 00 maria.jonsson@huddinge.se Socialnämnden Redovisning av upphandling av HVB för unga 13 20

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg Dokumenttyp: Riktlinje Diarienummer: 26/2015 Beslutande: Socialnämnden Antagen: 2015-03-04 Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentet

Läs mer

Mellan (köparen) och (säljaren) har följande avtal träffats avseende plats på (äldreboende) för (namn, pnr).

Mellan (köparen) och (säljaren) har följande avtal träffats avseende plats på (äldreboende) för (namn, pnr). November 2012 AVTAL med förslag till uppdateringar (uppdateringar angivna med understruken text, tidigare gällande text är angivna med kursiv stil) Mellan (köparen) och (säljaren) har följande avtal träffats

Läs mer

Rutin RUTIN FÖR SOCIAL DOKUMENTATION OCH KOMMUNIKATION

Rutin RUTIN FÖR SOCIAL DOKUMENTATION OCH KOMMUNIKATION Rutin Dokumenttyp: Rutin Beslutat av: Förvaltningschef Fastställelsedatum: 2011-03-29 Ansvarig: Verksamhetschef Revideras: årligen Följas upp: årligen RUTIN FÖR SOCIAL DOKUMENTATION OCH KOMMUNIKATION Innehåll

Läs mer

SOSFS 2011:9 ersätter

SOSFS 2011:9 ersätter SOSFS 2011:9 trädde i kraft den 1 januari 2012 tillämpliga inom hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst och verksamhet enligt LSS oavsett om det är i privat eller offentlig regi vid myndighetsutövning

Läs mer

Yttrande avseende Härbret/Loftet på Norrgården

Yttrande avseende Härbret/Loftet på Norrgården Datum 2012-05-25 Handläggare Datum Beteckning Socialstyrelsen Dnr. 9.2-23687/2012 Yttrande avseende Härbret/Loftet på Norrgården Socialstyrelsen har begärt in yttrande från socialnämnden med anledning

Läs mer

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Antagen i socialnämnden 2006-12-05 138 Riktlinjen grundar sig

Läs mer

Projekt - Anpassningsstöd, delrapport

Projekt - Anpassningsstöd, delrapport 2013-02-04 AN-2013/73.739 1 (6) HANDLÄGGARE Eva Lindqvist 08-535 37888 Eva.lindqvist.2@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Projekt - Anpassningsstöd, delrapport Förslag till beslut Äldreomsorgsnämnden tar

Läs mer