Uppföljning av ramavtal särskilt boende över 65 år

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppföljning av ramavtal särskilt boende över 65 år"

Transkript

1 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 10 februari 2015 AN-2014/ (10) HANDLÄGGARE Berit Heidenfors Äldreomsorgsnämnden Uppföljning av ramavtal särskilt boende över 65 år Förslag till beslut Äldreomsorgsnämnden godkänner förvaltningens rapport. Sammanfattning Uppföljningen gäller ramavtalen med nummer och avser enstaka platser i särskilt boende för personer över 65 år med totalt 57 avtal inom området. Kommunen har avtal med 21 utförare (en utförare kan ha avtal inom flera kategorier). Avtalet började gälla den 18 januari 2013 och gäller längst fram till den 17 januari Under avtalsperioden kan avtalet förlängas tre gånger med ett år vardera. Uppföljning har genomförts och en del förändringar och avvikelser har framkommit. Det har inte framkommit något som innebär att något avtal bör sägas upp. Beskrivning av ärendet Uppföljningen gäller ramavtalen med nummer och avser enstaka platser i särskilt boende för personer över 65 år. Avtalet började gälla den 18 januari 2013 och gäller längst fram till den 17 januari Under avtalsperioden kan avtalet till förlängas tre gånger med ett år vardera. Uppföljningen är av en övergripande karaktär och uppföljningar på individnivå görs av biståndskansliet. Kommunen har totalt 57 avtal på området med 21 utförare. Av dessa har 17 utförare en pågående permanent placering. 17 utförare återfinns i Stockholmstrakten och övriga finns i Stensjön, Vittsjö, Vikmanshyttan och Smedjebacken. En utförare kan ha flera avtal utifrån olika kategorier. Insatserna beviljas enligt 4 kap 1 socialtjänstlagen. Under perioden 1 januari 2013 till 31 december 2013 gjordes 87 placeringar avseende korttidsplats inom ramavtalet. Den genomsnittliga kostnaden var POSTADRESS Social- och äldreomsorgsförvaltningen Huddinge BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

2 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 10 februari 2015 AN-2014/ (10) 1855 kronor per dygn. 38 procent av de permanenta placeringarna gällde särskilt boende på grund av fysiska funktionsnedsättningar medan 51 procent avsåg plats på särskilt boende med demensinriktning. Övriga placeringar avsåg särskilt boende med psykisk nedsättning med 7 procent och särskilt boende med demensinriktning och särskilda behov med 4 procent. Under samma tidsperiod var 72 personer permanent boende i olika kategorier inom ramavtalet. Den genomsnittliga kostnaden 2031 kronor per dygn. Avtalstrohet Avtalstroheten är 89 procent för permanent boende. Övriga behov kan inte tillgodoses inom ramavtalet. Kategorier Antal avtal Särskilt boende, korttidsplats 5 Särskilt boende, permanent plats 13 Särskilt boende med demensinriktning, korttidsplats 8 Särskilt boende med demensinriktning, permanent plats 14 Särskilt boende med demensinriktning och särskilda 4 behov, korttidsplats Särskilt boende med demensinriktning och särskilda 4 behov, permanent plats Särskilt boende med inriktning mot psykisk 4 funktionsnedsättning, korttidsplats Särskilt boende med inriktning mot psykisk 4 funktionsnedsättning, permanent plats Uppföljning Metod för uppföljning: 1. De utförare där Huddinge kommun beviljat permanent boende under första halvåret 2013 besöktes under andra halvåret Metoden för uppföljningen bestod av intervjuer och dokumentgranskning. 2. Brev med frågor (se bilaga) skickades till övriga utförare den 13 augusti Svar begärdes in till den 1 september Enkät till handläggare om hur de uppfattar utförarna. Avtalsförändringar sedan avtalstidens början Inga avtalsförändringar har skett.

3 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 10 februari 2015 AN-2014/ (10) Ekonomisk uppföljning Samtliga utförare har kontrollerats hos Skattemyndigheten och Creditsafe. Det krav som ställs på utförarna är minst god kreditvärdighet. Samtliga utförare uppfyller kravet. Uppföljning av utförare som inte haft uppdrag från Huddinge kommun Fyra utförare har inte haft uppdrag från Huddinge kommun under avtalstiden. Uppföljningen av dessa har skett genom brev med frågor och en begäran om att få ta del av utförarens kvalitetsberättelse och patientsäkerhetsberättelsen. Rapporterade förändringar i verksamheten Tre särskilda boenden har fått ny verksamhetschef. Tre särskilda boenden har införlivats med annan vårdgivare. Tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) IVO har utfört tillsyn vid ett särskilt boende under avtalsperioden. Brukarundersökningar Samtliga utförare har gjort någon form av brukarundersökning under året och uppger att man använder resultatet i sitt förbättringsarbete. Kvalitetsberättelse Kvalitetsberättelsen ger en bild av det kvalitetsarbete som utförarna gjort under Områden som återfinns hos flera utförare är egenkontroll, synpunkts-och klagomålshantering, avvikelser och riskbedömningar. Kvalitet och omfattning av kvalitetsberättelsen varierar mellan utförarna. Koncerner med flera enheter samlar beskrivningen av kvalitetsarbete i ett gemensamt dokument vilket gör det svårt att urskilja den enskilda utföraren. En utförare har inte sammanställt någon kvalitetsberättelse för Patientsäkerhetsberättelse Samtliga utförare har gjort en patientsäkerhetsberättelse för Områden som beskrivs av flera utförare omfattar bland annat fallprevention, riskbedömningar, vårdskador, avvikelsehantering och dokumentation. Koncerner med flera enheter samlar patientsäkerhetsberättelsen i ett övergripande dokument vilket gör det svårt att urskilja den enskilda utföraren. Huddinge kommuns värdegrund och kvalitetsdeklarationer Kunskapen om Huddinge kommuns värdegrund och kvalitetsdeklarationer varierar. Samtliga utförare har en egen värdegrund och egna kvalitetsdeklarationer.

4 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 10 februari 2015 AN-2014/ (10) Krav vid inflyttning Inflyttning Kravet är att den enskilde, närstående och eventuell företrädare ska erbjudas ett personligt samtal inom fem dagar för muntlig och skriftlig information med kontaktuppgifter och information om verksamheten. Samtliga utförare har rutiner för detta. I vissa fall lämnas informationen innan ankomst till boendet. Vid ankomstsamtalet deltar kontaktperson, sjuksköterska och rehabiliteringspersonal. Några utförare har en informationspärm som den enskilde får. Samtliga utförare som avtalat om korttidsplats kan ta emot nya boende alla dagar i veckan. De utförare som avtalat om permanent plats har också möjlighet att ta emot nya boende alla dagar i veckan men flera utförare föredrar att inflyttning styrs till vardagar och i början av veckan. Kontaktmannaskap För samtliga utförare gäller att det finns en kontaktansvarig och en vice kontaktansvarig för varje boende och att man får träffa sin kontaktperson inom sju dagar från inflyttning. Den enskilde har möjlighet att byta kontaktansvarig om de önskar. Kontaktansvarig ansvarar för att upprätta en genomförandeplan tillsammans med den boende, ha kontakt med anhöriga och ha det övergripande ansvaret. Flera utförare har en utbildning för certifierat kontaktmannaskap. I utbildningen tas upp vad som ingår att arbeta med i ett kontaktmannaskap, vad som ska dokumenteras, hur dokumentation ska ske samt vilka policyer och rutiner som gäller. Mat och måltider Samtliga utförare har resurser för olika typer av specialkost. I övervägande del är maten som serveras av halvfabrikat. Tillbehör och färskvaror tillreds på de olika enheterna. Ofta finns det möjlighet att välja mellan flera olika rätter, antingen genom att det serveras två rätter eller genom att det finns frysta alternativ. På enheterna bakar man ofta bröd och bakverk. Matsedeln planeras oftast i 5-veckorsintervall men anslås på anslagstavlor för en vecka. Vissa demensavdelningar anslår matsedel dagligen. Samtliga utförare har någon form av kostråd för en nära dialog med boende och anhöriga. Detta ger god kunskap om hur maten upplevs och möjlighet att planera in maträtter som efterfrågas.

5 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 10 februari 2015 AN-2014/ (10) Nutritionsansvaret åligger oftast en sjuksköterska eller dietist. Många utförare har en hög ambition kopplat till mat och måltidssituationen. En utförare serverar tre-rätters middag varje helg, flera har Nobelmiddag och vid födelsedagar bjuds anhöriga in för att äta en middag utifrån den boendes menyönskemål. En utförare har valt att servera såväl frukost som lunch i bufféform där det finns möjlighet att välja tidpunkt för måltiden. En utförare serverar Pajala-gröt utifrån ett klassiskt recept vilket gett en ansenlig minskning av laxerande medel. En utförare som Huddinge kommun har 8 avtal med har utsett 2014 som Måltidens år och har därför haft mat och måltider som särskilt fokusområde. Samtliga utförare har någon form av uppföljning av grad av nöjdhet. Dokumentation utifrån bestämmelser i socialtjänstlagen Genomförandeplaner Då äldreomsorginspektören från biståndskansliet följt upp den sociala dokumentationen fanns samtliga genomförandeplaner gällande boende med permanent plats. Enligt avtal ska genomförandeplanen formuleras inom 7 dagar från placering. Åtta utförare uppger att arbetet med att formulera genomförandeplan tar två veckor. Samtliga utförare uppger att genomförandeplanen utformas i samråd med den boende när det är möjligt alternativt med anhöriga eller god man. Genomförandeplanen revideras i samtliga fall minst en gång per år och vid behov. Gällande löpande dokumentationen har utförarna kommit olika långt. Några utförare har arbetat under flera år för att få en hög kvalitet på dokumentationen medan andra utförare har en mer varierande kvalitet som man arbetar med för att förbättra. Hantering av egna medel och nycklar Rutiner för hantering av egna medel och nycklar som motsvarar de krav som ställs i avtalet finns hos samtliga utförare. Lex Sarah enligt 14 kap 2 SoL 1 (SOSFS 2008:10) Rutin för rapporteringsskyldighet enligt lex Sarah finns hos samtliga utförare. Generellt informeras personal i samband med introduktionen. Under 2014 har fyra utförare gjort en rapport enligt lex Sarah. Rapporterna gällde larm, dokumentation, delaktighet och samtycke. 1 Socialtjänstlagen

6 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 10 februari 2015 AN-2014/ (10) Samverkan och information Rutiner för hur samverkan och information till beställaren ska ske finns hos samtliga utförare i olika variationer. Utförarna arbetar självständigt utifrån befintliga uppdrag och genomförandeplaner och upplever att samverkan med beställare är välfungerande. Allmänna hälso-och sjukvårdkrav Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS Alla utförare har en MAS. De flesta har en MAS som är centralt placerad i den koncern man tillhör och som har ansvar för flera särskilda boenden inom regionen. Tre utförare har verksamhetschefer som även har rollen som MAS. Anmälningsskyldigheten gällande lex Maria åligger den medicinskt ansvarige sjuksköterskan. Sjuksköterskebemanning Andelen omvårdnadsansvariga sjuksköterskor varierar beroende på det särskilda boendets storlek. Bemanningen bedöms som tillräcklig. Flera utförare hanterar sjuksköterskebemanningen nattetid med centralt mobilt team inom koncernen eller genom avtal med annan utförare. Läkarinsatser Samtliga utförare har avtal gällande läkarinsatser liksom rutiner för hur dessa kontaktas i akuta situationer. För de flesta utförare innebär rutinen att vårdpersonal kontaktar tjänstgörande sjuksköterska som i sin tur kontaktar läkare. Dokumentation utifrån bestämmelser i hälso- och sjuvårdslagen (HSL) Kraven är att dokumentationen ska påbörjas omgående vid inflyttning, att en individuell patientjournal ska upprättas inom sju dagar samt att en individuell vårdplan/hälsoplan ska upprättas inom 14 dagar. Samtliga utförare uppfyller kraven. Läkemedelshantering För samtliga utförare har mediciniskt ansvarig sjuksköterska (MAS) upprättat en lokal rutin för läkemedelshantering. Kvalitetsgranskning av rutinen sker en gång per år. Delegering Samtliga utförare har rutiner för delegering. Dessa kvalitetsgranskas en gång per år. Sjuksköterskan delegerar inom sitt ansvarsområde. Hygien Flera utförare har avtal med Vårdhygien och deltar i infektionsregistreringen. Hygienrond sker årligen. Vanligt förekommande är hygienombud och

7 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 10 februari 2015 AN-2014/ (10) webbaserad hygienutbildning. Flera utförare har hygienråd och avdelningsknutna hygienombud. Munhälsa och tandvård Samtliga utförare har överenskommelse med en tandvårdsenhet. Munhälsobedömningarna erbjuds alla på permanenta platser årligen och alla berättigade på korttidsplatser. En utförare har avtal med en tandvårdsenhet med demensutbildning. Fotsjukvård En utförare saknar rutin för fotsjukvård och remisshantering. De flesta utförare har avtal med behöriga utförare, i annat fall remitteras den boende till behörig utförare. Vård i livet slut Samtliga utförare har riktlinjer för vårdplaner i livets slutskede. Tre utförare är inte anslutna till palliativa registret. Rehabilitering Samtliga särskilda boenden har arbetsterapeut och sjukgymnast i varierande omfattning. Den paramedicinska personalen deltar oftast vid ankomstsamtalet tillsammans med sjuksköterska och kontaktperson samt vid fallriskbedömning. Funktionsbedömningen av nyinflyttade görs inom en vecka på permanenta platser och oftast omgående på korttidsboenden. Aktivering Samtliga utförare har särskilda tjänster med ansvar för de boendes aktiviteter. Omfattningen av tjänsterna varierar mellan en halvtidstjänst till två deltidstjänster beroende på boendets storlek. Vanligt förekommande är fasta schemalagda aktiviteter anpassade till de boendes behov. Aktiviteterna planeras i samråd med de boende och deras anhöriga. Gruppaktiviteterna är ofta gymnastik, utflykter, olika typer av musikupplevelser, utevistelser och tidningsläsning. Matlagning, bakning, museibesök samt fredagsmys med tipspromenad förekommer också. En utförare har vårdhund och en annan utförare hade besök av hästar. Individuella aktiviteter planeras utifrån den enskildes önskemål och behov. I samverkan med andra samarbetspartners har två utförare haft ungdomar i boendet, bland annat för hår-och skönhetsvård.

8 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 10 februari 2015 AN-2014/ (10) Avvikelsehantering Egenkontroll och riskanalys All personal har skyldighet att avvikelserapportera. Samtliga utförare har strukturer och system för att hantera avvikelser och för att systematiskt dokumentera sitt förbättringsarbete. Verksamhetschefen sammanställer och analyserar avvikelserna, rapporterar till sin ledning och vidtar åtgärder. Allvarliga avvikelser rapporteras till uppdragsgivare och kommunens MAS. Eventuella internutredningar sker i ofta samråd mellan MAS och verksamhetschef. Vanligt förekommande är kvalitetsombud som har möte (kvalitetsråd) en gång per månad där man går igenom avvikelser, händelser och klagomål. Resultatet från mötet protokollförs. Verksamhetschefer följer regelbundet upp verksamheten utifrån de checklistor som kvalitetssystemet påbjuder. Kvalitetsområdena utgår från lagstiftning samt de olika utförarnas mål och policyer. Resultatet av uppföljningen utgör grund för en riskanalys. Synpunkts- och klagomålshantering Rutin för synpunkter och klagomål finns hos samtliga utförare. Av rutinerna framgår att skriftliga och muntliga synpunkter och klagomål dokumenteras och tas upp kontinuerligt på utförarnas arbetsplatsträffar. En sammanställning över inkomna synpunkter och klagomål ska göras en gång per år. Allvarligare klagomål rapporteras omedelbart. Rapporterade allvarliga händelser Inga allvarliga händelser har rapporterats. Personal och bemanning Omvårdnadspersonal Samtliga utförares omvårdnadspersonal uppfyller kraven om treårig omvårdnadsutbildning, likvärdig utbildning eller 36 månaders erfarenhet. Flera utförare har omvårdnadspersonal som under anställningstiden utbildat sig till undersköterska. Vid nyanställningar ställer samtliga utförare krav om undersköterskeutbildning. Rutiner finns för introduktion av nyanställda finns med checklista som förtydligar vad som ska ingå i introduktionen. Hos de flesta utförare behärskar personal det svenska språket i tal och i skrift. I de fall där omvårdnadspersonalen har brister erbjuder utföraren utbildning i vårdsvenska och utbildning i svenska på folkuniversitetet. Många utförare har

9 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 10 februari 2015 AN-2014/ (10) omvårdnadspersonal av annan etnicitet som tillför språkkompetens. All personal bär synlig namnidentifikation. Kompetensutveckling En utförare saknar en övergripande kompetensutvecklingsplan. Medarbetarnas individuella kompetensutvecklingsplaner tas fram i samband med de årliga medarbetarsamtalen. Kompetensutvecklingen bland flera utförare gäller bland annat dokumentation, bemötande, lyftteknik, brandsäkerhet, livsmedelshygien, riskbedömning och inkontinens. Flera utförare har utbildningar för att höja kompetensen gällande demenssjukdomar. En koncern har ett koncept som ger all personal tre dagars utbildning och där ett antal medarbetare utbildas till demenshandledare. Demenshandledarens uppgift blir att hålla grupper för reflektion i arbetet med personer med demens. De flesta utförare tillhandahåller intern handledning och ger möjlighet till extern handledning vid behov. Meddelarfrihet Samtliga utförare har rutiner för hur man informerar sin personal om meddelarfrihet. Medarbetare informeras vid nyanställning och vid arbetsplatsträffar. En utförare har infört ett whistleblower-system där medarbetaren anonymt kan anmäla missförhållanden till en oberoende samarbetspartner. Handläggarsynpunkter De placerande handläggarna på biståndskansliet har fått en enkät att besvara. Handläggarna har valt att svara gemensamt på enkäten. Enkätsvaret visar att leverantörerna tagit emot nya boende alla dagar i veckan såväl gällande korttidsplats som permanent plats, att genomförandeplaner upprättats, att leverantörerna omgående kontaktat biståndskansliet om den enskildes hälsa förändrats i sådan grad att biståndsbeslutet behövde omprövas samt att leverantörerna omgående meddelat biståndskansliet om den enskilde har avlidit, tagits in på sjukhus eller är avflyttad. De krav om att leverantören halvårsvis ska rapportera inkomna klagomål och åtgärder, samt inom 5 arbetsdagar redogöra för inkommen lex Sarah-rapport samt planerade och vidtagna åtgärder kan handläggarna inte kommentera då inga sådana rapporter inkommit till biståndskansliet.

10 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 10 februari 2015 AN-2014/ (10) Förvaltningens synpunkter Uppföljning har genomförts och en del förändringar och avvikelser har framkommit. Det har inte framkommit något som innebär att något avtal bör sägas upp. Britt-Marie Karlén Social- och äldreomsorgsdirektör Bilagor Förteckning över utförare Enkät till utförare Enkät till BK Heidenfors, Berit Utvecklingsledare Beslutet delges Kommunstyrelsens förvaltning, upphandlingsavdelningen

11 Leverantörer och boenden - ramavtal för enstaka platser för personer över 65 år Attendo Sverige AB Attendo Holding AB Aleris Omsorg AB Aleris Holding AB Kavat vård AB Orusthälsan AB Norrbärke sjukhem AB Nömmeberg vårdhem AB Sydsvenska Hälsogruppen AB Opalen vård AB Vardaga Äldreomsorg AB Saltsjöbadens sjukhus AB Vardaga Äldreomsorg AB Wikmansgården AB Vittsjö sjukhem AB Sydsvenska Hälsogruppen AB Vård i Rosstorp AB Team Vårdpilen AB Skutan Ekehöjden Lindhovshemmet Vårbacka Plaza Båthöjden Plaza Brahem Björksätra vård- och omsorgsboende Norrbärke sjukhem Nömmeberg vårdhem Vendelsögården Lillängen Villa Agadir Marieberg Sandstugan Söndagsgården Byholmen Lindegården Saltsjöbadens sjukhus Wikmansgårdens sjukhem Vittsjö sjukhem Rosstorp äldreboende

12 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN DATUM REFERENS SIDA 13 augusti (3) ERT DATUM ER REFERENS Verksamhetsuppföljning av ramavtal - enstaka platser i särskilt boende för personer över 65 år Huddinge kommun följer upp ramavtal som avser enstaka platser för personer över 65 år. De leverantörer som har flera enheter med ramavtal ska besvara frågorna för varje enhet. Observera att svaret enbart ska innehålla uppgifter som rör personer över 65 år och som har placerats utifrån ramavtal med beteckning UH Ni som inte har haft några uppdrag från Huddinge kommun under perioden ska ändå besvara frågan om det skett förändringar i företagets organisation samt om Inspektionen för vård och omsorg utfört tillsyn på boendet. Ni ska även särskilt uppge att ni inte har haft några uppdrag från Huddinge kommun. Svaren skickas till: Huddinge kommun Social- och äldreomsorgsförvaltningen Berit Heidenfors Vi vill ha ert svar senast den 1 september Allmänna uppgifter Enhet: Ramavtalsnummer: Kontaktperson: e-post: Antal uppdrag från Huddinge från avtalsstart till och med Uppgiftslämnare: POSTADRESS Social- och äldreomsorgsförvaltningen Kvalitetsenheten Huddinge BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 6tr Huddinge TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

13 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN DATUM REFERENS SIDA 13 augusti (3) ERT DATUM ER REFERENS Frågor Har det skett några förändringar i företagets organisation under avtalsperioden som är av betydelse för avtalet? Om ja, beskriv vilka förändringar som gjorts.. Vi vill även att ni bifogar företagets verksamhetsberättelse för 2013 Har Inspektionen för vård och omsorg, IVO, utfört tillsyn på enheten under avtalsperioden? Om ja, var vänlig bifoga inspektionsprotokoll, utlåtande och beslut från IVO. Har ert tillstånd förändrats under avtalsperioden? Om ja, i vilket avseende? Har ni genomfört egna brukarundersökningar under avtalsperioden? Om ja, vänligen bifoga resultat av undersökningen. Kvalitet Arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet ska dokumenteras (SOSFS 2011:9). Huddinge kommun vill därför ta del av den dokumentation som finns för enheten i detta avseende, till exempel verksamhetens kvalitetsberättelse. Kvalitetsberättelse eller motsvarande dokumentation av verksamhetens kvalitet bifogas.

14 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN DATUM REFERENS SIDA 13 augusti (3) ERT DATUM ER REFERENS Kvalitetsberättelse eller motsvarande dokumentation av verksamhetens kvalitet skickas separat. Hälso- och sjukvård För bedömning av ert arbete kring hälso- och sjukvård ber vi er skicka in patientsäkerhetsberättelsen för 2013 snarast efter det att den har färdigställts. Patientsäkerhetsberättelsen bifogas. Patientsäkerhetsberättelsen skickas separat. Övriga synpunkter till kommunen. Tack för er medverkan! Berit Heidenfors Utvecklingsledare HUDDINGE KOMMUN Huddinge Social- och äldreomsorgsförvaltningen

15 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN PM SIDA 1 (4) DATUM 23 juni 2014 DIARIENUMMER HANDLÄGGARE Berit Heidenfors Uppföljning av ramavtal För drygt ett år sedan började nuvarande ramavtal för enstaka platser för personer över 65 år att gälla. Avtalen förlängs med ett år i taget och samtliga avtal har förlängts med ytterligare ett år. Avtalen kan som längst gälla till januari För att följa upp avtalen behöver vi ställa några frågor till dig som är biståndshandläggare. Frågorna är kopplade till några av de krav som ställts i upphandlingen. I bilagan hittar du alla boenden som omfattas av ramavtalen. Namn: <Skriv här> Enhet: <Skriv här> Korttidsboende. Leverantören ska kunna ta emot nya boende alla dagar i veckan. Har detta krav uppfyllts? Om nej, vilken eller vilka boenden har inte uppfyllt kravet? <Skriv här> Permanent boende. Leverantören ska kunna ta emot nya boende alla vardagar i veckan eller enligt överenskommelse med kommunen, den enskilde, närstående eller eventuell företrädare. Har detta krav uppfyllts? Om nej, vilket eller vilka boenden har inte uppfyllt kravet? <Skriv här> POSTADRESS Social- och äldreomsorgsförvaltningen Kvalitetsenheten Huddinge BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 6tr Huddinge TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

16 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN Bilaga DATUM 23 juni 2014 DIARIENUMMER SIDA 2 (4) En genomförandeplan ska upprättas för den enskilde inom sju arbetsdagar från placeringen. Om genomförandeplanen inte upprättats för den enskilde inom sju dagar utgår vite med 2000 kronor. Har detta krav uppfyllts? Om nej, vilket eller vilka boenden har inte uppfyllt kravet? <Skriv här> Har det för dessa boenden utkrävts vite? Leverantören ska omgående kontakta biståndskansliet om den enskildes hälsa förändras i sådan grad att den enskildes biståndsbeslut behöver omprövas. Detta ska vara skriftligt dokumenterat. Leverantören har ansvar för att tillgodose de behov som finns hos den enskilde i avvaktan på eventuell omprövning av beslut. Har detta krav uppfyllts? Om nej, vilket eller vilka boenden har inte uppfyllt kravet? <Skriv här> Leverantören ska halvårsvis rapportera till kommunen angående klagomål och med anledning av dessa också vidtagna åtgärder. Vid klagomål av allvarlig karaktär ska dessa rapporteras omedelbart till beställaren. Har ni mottagit någon rapport angående klagomål? Om ja; från vilket eller vilka boenden? <Skriv här> Om klagomålen var av allvarlig karaktär, fanns det med en redogörelse över vilka åtgärder som vidtagits? Om nej; från vilket eller vilka boenden saknades det en redogörelse?

17 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN Bilaga DATUM 23 juni 2014 DIARIENUMMER SIDA 3 (4) <Skriv här> Lex Sarah Leverantören ska inom ett dygn påbörja utredning och vid behov planera vidtagna åtgärder. Inom fem arbetsdagar från inkommen anmälan ska leverantören redogöra för kommunen planerade och vidtagna åtgärder. Har ni mottagit någon redogörelse över planerade och vidtagna åtgärder med anledning av en anmälan enligt lex Sarah? Om ja, från vilket eller vilka boenden? <Skriv här> Leverantören ska omgående meddela kommunens biståndskansli om den enskilde har avlidit, tagits in på sjukhus eller är avflyttad. Utföraren ska varje månad rapportera skriftligt alla avvikelser enligt den rutin/instruktion som upprättas av kommunen. Har detta krav uppfyllts? Om nej, vilken eller vilka enheter har inte uppfyllt kravet? <Skriv här>

18 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN Bilaga DATUM 23 juni 2014 DIARIENUMMER SIDA 4 (4) Leverantörer och boenden - ramavtal för enstaka platser för personer över 65 år Attendo Sverige AB Aleris Omsorg AB Kavat vård AB Norrbärke sjukhem AB Nömmeberg vårdhem AB Opalen vård AB Saltsjöbadens sjukhus AB Vikmansgården AB Vittsjö sjukhem AB Vård i Rosstorp AB Skutan Ekehöjden Lindhovshemmet Vårbacka Plaza Båthöjden Plaza Brahem Björksätra vård- och omsorgsboende Norrbärke sjukhem Nömmeberg vårdhem Vendelsögården Lillängen Villa Agadir Mariebeerg Sandstugan Söndagsgården Byholmen Lindegården Saltsjöbadens sjukhus Vikmansgårdens sjukhem Vittsjö sjukhem Rosstorp äldreboende

Uppföljning av särskilda boenden inom äldreomsorgen

Uppföljning av särskilda boenden inom äldreomsorgen SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-05-08 AN-2014/162.732 1 (6) HANDLÄGGARE Natalie Vaneker 08-535 316 74 natalie.vaneker@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Uppföljning av särskilda boenden inom äldreomsorgen

Läs mer

Kundval inom äldreboenden i Huddinge kommun, förslag till rutiner

Kundval inom äldreboenden i Huddinge kommun, förslag till rutiner SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-04-28 Rev. 2014-05-26 AN-2014/263.730 1 (5) HANDLÄGGARE Lars Axelsson 08-535 312 27 lars.axelsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Kundval inom äldreboenden i

Läs mer

Ändringar i riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah

Ändringar i riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-07-28 SN-2014/3215.111 1 (1) HANDLÄGGARE William-Olsson, Gabriel 08-535 316 70 Gabriel.William-Olsson@huddinge.se Socialnämnden Ändringar i riktlinje

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse för Långskeppets socialpsykiatriska boende, särskild boende År 2011 Datum och ansvarig för innehållet 2012-04-13 Jaana Wollsten 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

Uppföljning av daglig verksamhet LSS

Uppföljning av daglig verksamhet LSS 2013-11-04 SN-2013/2908.726 1 (7) HANDLÄGGARE Natalie Vaneker 08-535 316 74 natalie.vaneker@huddinge.se Socialnämnden Uppföljning av daglig verksamhet LSS Förslag till beslut Socialnämnden tar del av sammanställning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd BILAGA 7 Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd Kyrkogatans gruppbostad och Triangelns profilboende, särskilda boenden inom socialpsykiatrin. År 2013 Datum och ansvarig för

Läs mer

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 Verksamheten leds av verksamhetsansvarig, fyra enhetschefer, fyra arbetsledare och två samordnare. Kompetenserna inom företagets ledning är socionom, jurist, ekonom och IT.

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd

Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd Solberga vård- och omsorgsboende År 2016 Datum och ansvarig för innehållet 2017-01- 25 Beata Torgersson verksamhetschef enligt 29 hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse.

Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS1, Nytida AB År 2013 2013-12-30 Catharina Johansson Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse. Mallen är

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering

Rutin för avvikelsehantering 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2014-04-15 Gäller från och med: 2015-03-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson

Läs mer

Uppföljning av korttidsvistelse - Unika Sverige AB.

Uppföljning av korttidsvistelse - Unika Sverige AB. SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-10 SN-2014/2957.729 1 (3) HANDLÄGGARE Maria Jonsson 08-535 378 47 Maria.Jonsson@huddinge.se Socialnämnden Uppföljning

Läs mer

Verksamhetschef: Annika Tumstedt 2016-03-10. Patientsäkerhetsberättelse för Kastanjens Äldreboende År 2015

Verksamhetschef: Annika Tumstedt 2016-03-10. Patientsäkerhetsberättelse för Kastanjens Äldreboende År 2015 Verksamhetschef: Annika Tumstedt 2016-03-10 Patientsäkerhetsberättelse för Kastanjens Äldreboende År 2015 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 4 Organisatoriskt ansvar

Läs mer

Rutin för hantering av avvikelser

Rutin för hantering av avvikelser LERUM2000, v2.1, 2013-02-21 RUTIN 1 (9) Dokumentbenämning/typ: Rutin Verksamhet/process: Sektor stöd och omsorg Ansvarig: Majed Shabo Fastställare: Anette Johannesson, Maria Terins Gäller fr.o.m: 2014-09-01

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Daglig Verksamhet, Nytida AB. År 2014. 2015-01-08 Ewa Sjögren

Patientsäkerhetsberättelse för. Daglig Verksamhet, Nytida AB. År 2014. 2015-01-08 Ewa Sjögren Patientsäkerhetsberättelse för Daglig Verksamhet, Nytida AB År 2014 2015-01-08 Ewa Sjögren Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet...

Läs mer

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Ansvarig för uppföljningen: Uppföljningen genomförd den: Föregående uppföljning den: Nästa uppföljning den: Verksamhetens namn Verksamhetens platsantal

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd År 2015 Kyrkogatans gruppbostad och Triangelns profilboende, särskilda boenden inom socialpsykiatrin. Datum och ansvarig för innehållet

Läs mer

Utvecklad värdighetsgaranti för äldreomsorgen i Huddinge

Utvecklad värdighetsgaranti för äldreomsorgen i Huddinge TJÄNSTEUTLÅTANDE DIARIENR 2013-02-19 AN-2013/108.730 1 (4) HANDLÄGGARE Erika Svärdh 08-535 312 05, 0708-79 04 80 erika.svardh@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Utvecklad värdighetsgaranti för äldreomsorgen

Läs mer

Riktlinje för avvikelserapportering enligt SoL, LSS och HSL

Riktlinje för avvikelserapportering enligt SoL, LSS och HSL Beslutad 2013-05-2828 Gäller fr.o.m 2014-10- 10 datum Myndighet Socialkontoret för Äldreomsorg, Funktionsnedsatta, Kommunal hälso- och sjukvård Revideras datum 2015-10-01 eller vid förändring Ansvarig

Läs mer

Uppföljning 2012-08-14 AB Adela Omsorg

Uppföljning 2012-08-14 AB Adela Omsorg SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20120814 AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner, genomförandeplaner och socialdokumentation genomförs vid ett besök hos utförararen.

Läs mer

Tjänsteskrivelse Socialnämndens yttrande till Inspektionen för vård och omsorg angående klagomål på Väsbygården

Tjänsteskrivelse Socialnämndens yttrande till Inspektionen för vård och omsorg angående klagomål på Väsbygården VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2015-04-23 DNR SN 2015.032 TERHI BERLIN SID 1/2 UTREDARE 08-587 854 58 TERHI.BERLIN@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens yttrande

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

Uppföljning av ramavtal HVB missbruk och socialpsykiatri 2013

Uppföljning av ramavtal HVB missbruk och socialpsykiatri 2013 2013-12-11 SN 2013/5180 1 (6) HANDLÄGGARE Berit Heidenfors 08-535 312 77 berit.heidenfors@huddinge.se Socialnämnden Uppföljning av ramavtal HVB missbruk och socialpsykiatri 2013 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd BILAGA 7 Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd År 2016 Kyrkogatans gruppbostad och Triangelns profilboende, särskilda boenden inom socialpsykiatrin. Datum och ansvarig för

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVARE

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVARE PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVARE ÅR 2014 DATUM OCH ANSVARIG FÖR INNEHÅLLET 150218 BIRGITTA WICKBOM HSB OMSORG Postadress: Svärdvägen 27, 18233 Danderyd, Vxl: 0104421600, www.hsbomsorg.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Bejtona. Inriktning (går inte att redigera): Demens

Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Bejtona. Inriktning (går inte att redigera): Demens Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Bejtona Inriktning (går inte att redigera): Demens Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera): Spånga-Tensta Avtalspart/Nämnd: Kavat

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2014. Karlstad Hemtjänst. 2015-01-30 Renée Månson Verksamhetschef, hemtjänst Karlstad

Patientsäkerhetsberättelse 2014. Karlstad Hemtjänst. 2015-01-30 Renée Månson Verksamhetschef, hemtjänst Karlstad 1 Patientsäkerhetsberättelse 2014 Karlstad Hemtjänst 2015-01-30 Renée Månson Verksamhetschef, hemtjänst Karlstad 2 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vård och omsorgsverksamheter 2015

Patientsäkerhetsberättelse för vård och omsorgsverksamheter 2015 Patientsäkerhetsberättelse för vård och omsorgsverksamheter 2015 2016-02-22 Morvarid Moaven Verksamhetschef för hälso- och sjukvården 1 Innehållsförteckning Sammanfattning.. 3 Övergripande mål och strategier..4

Läs mer

Rapport enligt lex Sarah görs normalt på blanketten Blankett för rapport enligt lex Sarah.

Rapport enligt lex Sarah görs normalt på blanketten Blankett för rapport enligt lex Sarah. 1 (5) Områdescheferna ansvarar för att personal kontinuerligt informeras och påminns om lex Sarah-bestämmelserna och om skyldigheten att rapportera missförhållanden och risker för missförhållanden. Informationen

Läs mer

Uppföljning av utförare - Hemtjänst

Uppföljning av utförare - Hemtjänst Datum 2013-05-12 Uppföljning av utförare - Hemtjänst Uppföljningen avser: Mälaröarnas Hemtjänst Adress: Tegelbruksvägen 8, 178 30 Ekerö Verksamhetschef (namn och kontaktuppgifter): Ulla Johansson, tfn:

Läs mer

Verksamhetsuppföljning av avtal utifrån Socialtjänstlagen (SoL) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)

Verksamhetsuppföljning av avtal utifrån Socialtjänstlagen (SoL) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 1 (5) HANDLÄGGARE TEL DIREKT DATUM Diarienummer Tomas Öberg 08-731 30 55 2016-10-11 OSN/2016:168 Joséphine Orling 08-731 31 75 Verksamhetsuppföljning av avtal utifrån Socialtjänstlagen (SoL) och Hälso-

Läs mer

Verksamhetsuppföljning av avtal utifrån Socialtjänstlagen (SoL) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)

Verksamhetsuppföljning av avtal utifrån Socialtjänstlagen (SoL) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 1 (5) HANDLÄGGARE TEL DIREKT DATUM Diarienummer Tomas Öberg 08-731 30 55 2016-10-28 OSN/2016:168 Joséphine Orling 08-731 31 75 Verksamhetsuppföljning av avtal utifrån Socialtjänstlagen (SoL) och Hälso-

Läs mer

Verksamhetsuppföljning av avtal utifrån Socialtjänstlagen (SoL) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)

Verksamhetsuppföljning av avtal utifrån Socialtjänstlagen (SoL) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 1 (5) HANDLÄGGARE TEL DIREKT DATUM Diarienummer Tomas Öberg 08-731 30 55 2016-09-15 OSN/2016:168 Joséphine Orling 08-731 31 75 Verksamhetsuppföljning av avtal utifrån Socialtjänstlagen (SoL) och Hälso-

Läs mer

TÄBY KOMMUN PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVARE ÅR 2014. Datum och ansvarig. Britta Svensson 2015-02-28

TÄBY KOMMUN PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVARE ÅR 2014. Datum och ansvarig. Britta Svensson 2015-02-28 TÄBY KOMMUN PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVARE ÅR 2014 Datum och ansvarig Britta Svensson 2015-02-28 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning Övergripande mål och strategier Organisatoriskt ansvar för

Läs mer

Servicehus: Edö servicehus. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Farsta. Entreprenör/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Telefon:

Servicehus: Edö servicehus. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Farsta. Entreprenör/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Telefon: Servicehus: Edö servicehus Uppföljande stadsdelsförvaltning: Farsta Entreprenör/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Anna Prenke Adress: Nordmarksvägen 82-84, 123 72 Farsta Telefon: 08-50847095 Verksamhetens

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Diarienummer: LOGGA Patientsäkerhetsberättelse År 2014 Rådjurstigens gruppboende Datum och ansvarig för innehållet 150212 Lennart Sandström Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (reviderad

Läs mer

Vård- och omsorgsboende: Saltsjöbadens Sjukhus. Inriktning:Korttidsvård. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista.

Vård- och omsorgsboende: Saltsjöbadens Sjukhus. Inriktning:Korttidsvård. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista. Vård- och omsorgsboende: Saltsjöbadens Sjukhus Inriktning:Korttidsvård Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista Avtalspart/Nämnd: Saltsjöbadens Sjukhus AB Verksamhetschef: Susanne Sjöberg Adress:

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Vendelsögården

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Vendelsögården 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Vendelsögården Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-20 Beata Torgersson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Rutin. Dokumentnamn: Rapportering/utredning av missförhållande

Rutin. Dokumentnamn: Rapportering/utredning av missförhållande ansvarig: Enhetschef, Medicinskt ansvarig sjuksköterska Sida 1 av 6 Bilaga 6 Kommunstyrelsen 75 SYFTE: OMFATTNING: Upptäcka och komma till rätta med brister i verksamheten och förhindra att liknande n

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd

Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd Solberga vård- och omsorgsboende År 2013 Datum och ansvarig för innehållet 2014-02-28 Ann- Christin Nordström och Inger Berglund, verksamhetschefer

Läs mer

Rådsmöten och anhörigmöten hålls regelbundet på varje enhet. Boende/närstående erbjuds att delta i vårdplanering.

Rådsmöten och anhörigmöten hålls regelbundet på varje enhet. Boende/närstående erbjuds att delta i vårdplanering. Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i Hälso- och sjukvården enligt SOSFS 2005:12(M) Enskede Årsta Vantör stadsdelsförvaltning BEMÖTANDE AV PATIENTER 4 kap 1 KRAV I FÖRFATTNING det finns rutiner

Läs mer

Kvalitetsgranskning av hälso- och sjukvård

Kvalitetsgranskning av hälso- och sjukvård Kvalitetsgranskning av hälso- och sjukvård Trollängen Förenade Care AB 2016-03-01 Kaija Partanen Medicinskt ansvarig sjuksköterska Tyresö kommun / 2016-03-01 2 (7) Innehållsförteckning Kvalitetsgranskning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS 2, Nytida AB År 2014 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Detta underlag till patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens patientsäkerhetsberättelse.

Läs mer

Uppföljning av verksamhet och entreprenadavtal avseende dagverksamhet för äldre med demenssjukdom 2015

Uppföljning av verksamhet och entreprenadavtal avseende dagverksamhet för äldre med demenssjukdom 2015 Skarpnäcks stadsdelförvaltning Avdelningen för äldre och funktionsnedsatta Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2015-05-18 Handläggare Christina Koistinen Telefon: 08-508 15024 Till Skarpnäcks stadsdelsnämnd 2015-06-11

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende vid Runby gruppbostad.

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende vid Runby gruppbostad. 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende vid Runby gruppbostad. Datum och ansvarig för innehållet 29/2-2016 Susanna Årman Kvalitetsavdelningen 2015-12-01 Mallen är anpassad

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Runby gruppbostad

Patientsäkerhetsberättelse för Runby gruppbostad Patientsäkerhetsberättelse för Runby gruppbostad År 2013 2014-01-30 Marianne Arnetz, verksamhetschef Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN KA/LF

Läs mer

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-03-10, 51 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad 3(8) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4

Läs mer

Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014

Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014 Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014 Beslutade av Älvsjö stadsdelsnämnd xxxxx stockholm.se 2 (11) Innehåll Lokala rutiner för Lex Sarah 3 Inledning 3 Vem är rapporteringsskyldig? 3 Vad ska rapporteras?

Läs mer

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap. 1 SoL av Skedvikens gruppboende

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap. 1 SoL av Skedvikens gruppboende ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR ÄLDR EOMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2010-09-10 Handläggare: Gunweig Högberg Telefon: 08-508 20 505 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48

Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48 Rolf Samuelsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2014-02-17 SN-2014/48 Socialnämnden Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Uppföljning av utförare - Hemtjänst

Uppföljning av utförare - Hemtjänst Datum 2013-05-13 Uppföljning av utförare - Hemtjänst Uppföljningen avser: Proffssystern i Stockholm AB Adress: Bagartorpsringen 26, 170 64 Solna Verksamhetschef (namn och kontaktuppgifter): Hengameh Azari,

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen.

Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen. sida 1 (11) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen.

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG Inledning Patientsäkerhetslag (2010:659) gäller from 1 januari 2011. Syftet med lagen

Läs mer

Anmälan av verksamhetsuppföljning gällande vård- och omsorgsboende samt dagverksamhet på uppdrag av Äldrenämnden 2013

Anmälan av verksamhetsuppföljning gällande vård- och omsorgsboende samt dagverksamhet på uppdrag av Äldrenämnden 2013 Skärholmens stadsdelsförvaltning Socialtjänsten Anmälningsärende Sida 1 (6) 2014-01-20 Handläggare Rana Saegh Telefon: 08-508 24 511 Till Skärholmens stadsdelsnämnd Öppna delen Anmälan av verksamhetsuppföljning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd

Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd Solberga vård- och omsorgsboende År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-01-16 Inger Berglund, verksamhetschef enligt 29 hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Redovisning av avvikelser januari-juni 2016

Redovisning av avvikelser januari-juni 2016 Redovisning av avvikelser januari-juni 2016 Enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) är hälso- och sjukvårdspersonal skyldig att bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls. I detta syfte ska personalen

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Eva Erikson ALN Planerad avtalsuppföljning vid Nyby hemvård, utförare Vård och Omsorg

Handläggare Datum Diarienummer Eva Erikson ALN Planerad avtalsuppföljning vid Nyby hemvård, utförare Vård och Omsorg Uppsala T»KOMMUN ÄLDREFÖRVALTNINGEN 3.0 Handläggare Datum Diarienummer Eva Erikson 2015-01-30 ALN-2014-0354.30 Äldrenämnden Planerad avtalsuppföljning vid Nyby hemvård, utförare Vård och Omsorg Förslag

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Marieberg

Patientsäkerhetsberättelse för Marieberg Patientsäkerhetsberättelse för Marieberg År 2013 Datum och ansvarig för innehållet 2014-02-24 Carin Mork-Brandén Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Uppföljning 2013-11-19 Care Rent International AB

Uppföljning 2013-11-19 Care Rent International AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20131119 International AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner och dokumentation. Företagets representanter: Simin Torkzadeh Sammanfattande

Läs mer

Rapport över verksamhetsuppföljning på Bokhöjden, särskilt boende

Rapport över verksamhetsuppföljning på Bokhöjden, särskilt boende Rapport över verksamhetsuppföljning på Bokhöjden, särskilt boende 120611 Inledning 1 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2006:11) om ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL,

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Diarienummer: Patientsäkerhetsberättelse År 2015 (2015-01-01 2015-10-31) Morkullevägens gruppboende Datum och ansvarig för innehållet 2016-02-19 Stella Georgas Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner

Läs mer

Kvalitetsuppföljning av hemtjänst 2015

Kvalitetsuppföljning av hemtjänst 2015 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-07-07 AN-2016/322.731 1 (2) HANDLÄGGARE Sofia Nenzelius 08-535 378 41 sofia.nenzelius@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Kvalitetsuppföljning av

Läs mer

Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg.

Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg. Riktlinje Utgåva Antal sidor 3 5 Dokumentets namn Riktlinje Patientsäkerhetsarbete Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig för rehabilitering

Läs mer

Uppföljning av korttidsvistelse - Bambi ekonomisk förening

Uppföljning av korttidsvistelse - Bambi ekonomisk förening SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-02-03 SN-2014/2962.729 1 (3) HANDLÄGGARE Maria Jonsson 08-535 378 47 Maria.Jonsson@huddinge.se Socialnämnden Uppföljning

Läs mer

Uppföljning av särskilt boende LSS

Uppföljning av särskilt boende LSS SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-04-28 SN-2014/1110.722 1 (7) HANDLÄGGARE Natalie Vaneker 08-535 316 74 natalie.vaneker@huddinge.se Socialnämnden Uppföljning av särskilt boende LSS Förslag till

Läs mer

Uppföljning av kontaktperson sammanfattning av enkätuppföljningar, april 2016

Uppföljning av kontaktperson sammanfattning av enkätuppföljningar, april 2016 Dnr 2016/0166 VON Uppföljning av kontaktperson sammanfattning av enkätuppföljningar, april 2016 En kontaktperson är en medmänniska som ska göra det lättare för en person med funktionsnedsättning att leva

Läs mer

1(11) Egenvård. Styrdokument

1(11) Egenvård. Styrdokument 1(11) Styrdokument 2(11) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-09-08 148 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska/alb Reviderad 3(11) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4

Läs mer

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Bilaga 9, SN 84, 2016-09-07 Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Dokumenttyp: Reviderad riktlinje Diarienummer: 119/2016 Beslutande: Socialnämnden Antagen: 2016-09-07 Gäller fr.o.m.: 2016-10-05 Reviderad:

Läs mer

Uppföljning av stöd i ordinärt boende personlig assistans LSS

Uppföljning av stöd i ordinärt boende personlig assistans LSS 2013-09-23 SN-2013/2907.726 1 (6) HANDLÄGGARE Natalie Vaneker 08-535 316 74 natalie.vaneker@huddinge.se Socialnämnden Uppföljning av stöd i ordinärt boende personlig assistans LSS Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Ekehöjden - Demens - VoB 2015

Ekehöjden - Demens - VoB 2015 Page 1 of 12 Ekehöjden - Demens - VoB 2015 Vård- och omsorgsboende: Ekehöjden - Demens Uppföljande stadsdelsförvaltning: Skärholmen Avtalspart/Nämnd: Attendo Care AB Verksamhetschef/enhetschef: Sonja Hayen

Läs mer

Vård- och omsorgsboende: Safirens äldreboende - Demens. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Hässelby-Vällingby. Avtalspart/Nämnd:

Vård- och omsorgsboende: Safirens äldreboende - Demens. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Hässelby-Vällingby. Avtalspart/Nämnd: Vård- och omsorgsboende: Safirens äldreboende - Demens Uppföljande stadsdelsförvaltning: Hässelby-Vällingby Avtalspart/Nämnd: Frösunda LSS AB Verksamhetschef/enhetschef: Linda Wetterberg Adress: Viksjöplan

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26

SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26 SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26 Rutin lex Sarah BAKGRUND Lex Sarah är de bestämmelserna i socialtjänstlagen (SoL) och i lagen om stödoch service till vissa funktionshindrade (LSS) som

Läs mer

Uppföljning av utförare - Hemtjänst

Uppföljning av utförare - Hemtjänst Datum 2013-05-15 Uppföljning av utförare - Hemtjänst Uppföljningen avser: Adeocare AB Adress: Bryggavägen 100, 178 31 Ekerö Verksamhetschef (namn och kontaktuppgifter): Hilde Knapasjö, tfn: 08-731 7707

Läs mer

Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse

Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse Enhetens namn: Veroma Omsorg VD: Veronica Forsberg-Meurling Enhetschefens namn: Eva Torgestad/ Veronica Forsberg-Meurling Telefonnummer till enheten: 0705850067 E-post

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 2011:9. inom hälso- och sjukvården i särskilt boende för äldre

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 2011:9. inom hälso- och sjukvården i särskilt boende för äldre SID 1 (5) Ansvarig för rutin Medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2014-07-08 Reviderad senast 2015-07-08 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 2011:9

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lillälvsgården.

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lillälvsgården. 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lillälvsgården. Datum och ansvarig för innehållet 2015-03-01 Peter Boänges Reviderad Kvalitetsavdelningen/LF 2014-09-29 Verksamhetens namn Lillälvsgården Verksamhetens

Läs mer

Verksamhetsuppföljning 2016 Lillsjönäs dagverksamhet

Verksamhetsuppföljning 2016 Lillsjönäs dagverksamhet Page 1 of 10 Verksamhetsuppföljning 2016 Lillsjönäs dagverksamhet Dagverksamhet: Lilljönäs dagverksamhet Uppföljande stadsdelsförvaltning: Bromma Verksamhetschef/enhetschef: Katarina Romehed Adress: Hemslöjdsvägen

Läs mer

Lex Sarah-rapport: är en rapport om ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande enligt 14 kap. 3 SoL respektive 24 b LSS.

Lex Sarah-rapport: är en rapport om ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande enligt 14 kap. 3 SoL respektive 24 b LSS. RUTIN lex Sarah Dokumentets syfte Att beskriva rutiner för handläggning av missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden enligt 14 kap 2-7 SoL samt 24 a 24 g LSS och SOSFS 2011:5. Dokumentet

Läs mer

Rutin för hantering och handläggning av klagomål och synpunkter

Rutin för hantering och handläggning av klagomål och synpunkter FÖRFATTNINGSSAMLING (6.4.7) Rutin för hantering och handläggning av klagomål och synpunkter Dokumenttyp Rutin Ämnesområde Klagomål och synpunkter Ägare/ansvarig Förvaltningsområdeschef Antagen av 2012-11-27

Läs mer

SYFTE Att genom ett systematiskt kvalitetsarbete säkerställa en trygg och säker vård

SYFTE Att genom ett systematiskt kvalitetsarbete säkerställa en trygg och säker vård Riktlinje Utgåva Antal sidor 3 5 Dokumentets namn Patientsäkerhetsarbete Utfärdare/handläggare Irene Johansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig rehabilitering Datum

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Nymilen

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Nymilen 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Nymilen Datum och ansvarig för innehållet 2015-01-12 Pia-Maria Bergius Verksamhetschef KVALITETSAVDELNINGEN KA/LF 2014-09-29 Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån

Läs mer

Uppföljning 2012-06-14 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB

Uppföljning 2012-06-14 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20120614 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner, genomförandeplaner och socialdokumentation Företagets

Läs mer

Den fortsatta driften av Postiljonens vård- och omsorgsboende

Den fortsatta driften av Postiljonens vård- och omsorgsboende Avdelningen beställare äldreomsorg, funktionsnedsättning, individ och familj inklusive socialpsykiatri Sida 1 (6) 2015-12-09 Handläggare: Per-Ove Mattsson 08 508 18 148 Michael Boström 08 508 18 156 Till

Läs mer

Vård- och omsorgsboende: Dianagården - demens. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Östermalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Adress:

Vård- och omsorgsboende: Dianagården - demens. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Östermalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Vård- och omsorgsboende: Dianagården - demens Uppföljande stadsdelsförvaltning: Östermalm Avtalspart/Nämnd: Östermalms Sdn Verksamhetschef/enhetschef: Carina Stenbaek Adress: Artemisgatan 2, 115 52 Stockholm

Läs mer

Vård- och omsorgsboende: Nömmebergs Vårdhem - Profil. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista. Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Telefon:

Vård- och omsorgsboende: Nömmebergs Vårdhem - Profil. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista. Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Telefon: Vård- och omsorgsboende: Nömmebergs Vårdhem - Profil Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista Verksamhetschef/enhetschef: Catharina Carlsson Adress: Högövägen 571 73 Stensjön Nässjö Telefon: 0380-91

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsinriktning

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsinriktning 2016-01-29 Vård- och omsorgsförvaltningen Kvalitet- och beställarenheten Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsinriktning Innehållsförteckning Ledningssystem

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Ullstämma servicehus och hemtjänst

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Ullstämma servicehus och hemtjänst 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Ullstämma servicehus och hemtjänst Datum och ansvarig för innehållet 2016-02-26 Ida Björkman Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges

Läs mer

Vård- och omsorgsboende: Attendo Skutan - Demens/Somatisk. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Älvsjö. Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Telefon:

Vård- och omsorgsboende: Attendo Skutan - Demens/Somatisk. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Älvsjö. Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Telefon: Vård- och omsorgsboende: Attendo Skutan - Demens/Somatisk Uppföljande stadsdelsförvaltning: Älvsjö Verksamhetschef/enhetschef: Petra Maurer, verksamhetschef och Sanna Faily, verksamhetschef Adress: Röntgenvägen

Läs mer

Uppföljningsplan. Plan för uppföljning av utförd verksamhet inom social- och äldreomsorgsnämndernas ansvarsområden.

Uppföljningsplan. Plan för uppföljning av utförd verksamhet inom social- och äldreomsorgsnämndernas ansvarsområden. Uppföljningsplan Plan för uppföljning av utförd verksamhet inom social- och äldreomsorgsnämndernas ansvarsområden. Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning... 3 1.1 Uppdragsbeskrivning/avtal...

Läs mer

Uppföljning av ramavtal om enstaka platser samt stadens vård- och omsorgsboende för äldre

Uppföljning av ramavtal om enstaka platser samt stadens vård- och omsorgsboende för äldre Uppföljning av ramavtal om enstaka platser samt stadens vård- och omsorgsboende för äldre Basuppgifter Vård- och omsorgsboende: Ägare/Entreprenör: Inriktning: Tillstånd från länsstyrelsen: Adress: Verksamhetschef/enhetschef:

Läs mer

I rutinen används begreppet missförhållande genomgående i texten men avser både missförhållande och risk för missförhållande.

I rutinen används begreppet missförhållande genomgående i texten men avser både missförhållande och risk för missförhållande. Lex Sarah rutin för ansvarsfördelning och hantering 2013-11-06, rev. 2015-03-30 1(6) Linda Svensson 046-35 64 55 linda.svensson@lund.se Lex Sarah rutin för ansvarsfördelning och hantering Dnr VOO 2013/0191

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Allmän information. Personal. Bemanning. Utbildning/fortbildning. 1. Enhetens namn. 2. Antal kunder fördelat på kvinnor och män. Kvinnor.

Allmän information. Personal. Bemanning. Utbildning/fortbildning. 1. Enhetens namn. 2. Antal kunder fördelat på kvinnor och män. Kvinnor. Allmän information 1. Enhetens namn 2. Antal kunder fördelat på kvinnor och män. Kvinnor Män Personal Bemanning 3. Motsvarar bemanningen av medarbetare den mängd som behövs för att kunden ska få sina insatser

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB

Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB År 2013 2014-02-09 Helene Stolt Psykoterapeut, socionom Verksamhetsansvarig Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Verksamhetens

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Demensteamet

Uppdragsbeskrivning för Demensteamet Dokumentnamn: Uppdragsbeskrivning för Demensteamet Skapad av: Bodil Evertsson, MAR, Christina Taraldsson, handläggare Beslutad av: Robert Brandt, biträdande förvaltningschef Gäller från: 1 januari 2013

Läs mer

Kvalitetsarbetet på enheten innebär att enheten har en kvalitetsgrupp som månadsvis träffas för att gå igenom föregående månads samtliga händelser.

Kvalitetsarbetet på enheten innebär att enheten har en kvalitetsgrupp som månadsvis träffas för att gå igenom föregående månads samtliga händelser. Patientsäkerhetsberättelse 2015 Attendo Postiljonen Patientsäkerhetsarbetet består till stor del av vårt lokala kvalitetsarbete. Kvalitetsarbetet bedrivs på våra enheter enligt Attendos rutiner och riktlinjer.

Läs mer

Servicehus: Fristad servicehus. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Spånga-Tensta. Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Telefon: Verksamhetens regiform:

Servicehus: Fristad servicehus. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Spånga-Tensta. Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Telefon: Verksamhetens regiform: Servicehus: Fristad servicehus Uppföljande stadsdelsförvaltning: Spånga-Tensta Verksamhetschef/enhetschef: Trine Rydheim Adress: Cervins väg 13 163 42 Spånga Telefon: 08-50803511 Verksamhetens regiform:

Läs mer

P atientsäkerhetsberättelso

P atientsäkerhetsberättelso Adium Omsorg AB P atientsäkerhetsberättelso Ål 2014 Datum och ansvarig för innehållet 201: -02-27 Britt-Marie Nordström Ver amhetens mål för patientsäkerhetsarbetet SFS 2 0:659, 3 kap. 1 och SOSFS 2011:9,

Läs mer

Verksamhetsberättelse patientsäkerhetsarbete

Verksamhetsberättelse patientsäkerhetsarbete Verksamhetsberättelse patientsäkerhetsarbete Arbetsplats: Ekbackens äldreboende Hus K Verksamhetsår: 2013 Förenade Care AB driver sedan 2008-04-01 Ekbackens äldreboende hus K på entreprenad från Sundbyberg

Läs mer