Verksamhetsberättelse 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2014"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2014

2 Verksamhetsberättelse Inledning Föreningen Kvinnohusets verksamhet vilar på tre ben. Det första benet består av det skyddade boendet, som i huvudsak bedrivs på uppdrag av Örebro kommun. Denna verksamhet bedrivs av anställda medarbetare. Det andra och tredje benet består av volontärverksamheten och det allmänna föreningsarbetet. Verksamhetsberättelsen följer verksamhetsplanens struktur. Förra årsmötet tog beslut om verksamhetsplanen för Skyddat boende Kvinnohusets verksamhet bedrivs i en gammal villa på Nygatan 54. Kvinnohusets arbete innehåller flera delar och kan erbjuda: - Ett skyddat boende där misshandlade och hotade kvinnor och barn kan bo kollektivt en tid - Stödjande samtal med boende kvinnor, även efter utflyttning - Rådgivande samtal med boende kvinnor med särskild inriktning på samhällsinformation och hjälp att vända sig till myndigheter i olika ärenden. - Stöd till boende barn via beprövade modeller som Trappan-samtal, Lekarbete, pedagogisk lek och samtal. - Beredskap för att ta emot nya kontakter på telefon och akut inflyttning - Råd- och stöd per telefon eller vid inbokade besök för kvinnor som inte är boende på Kvinnohuset. Kvinnohuset har ett avtal med Örebro kommun för ovanstående verksamhet. Även övriga länskommuner och kommuner utanför länet har möjlighet att nyttja verksamheten och betalar då en överenskommen avgift. Kvinnohuset tar i snitt emot en ny kontakt varje arbetsdag. Det innebär 240 nya kontakter under Av dem var 12 från Kumla, 11 från Lindesberg, 6 från Lekeberg, 5 från Hallsberg, 2 från Nora och 1 från Hällefors. 57 tog kontakt från övriga landet och 128 från Örebro kommun. För 18 kontakter saknas uppgifter. 78 % av de kontaktsökande anger fysisk eller psykisk misshandel som orsak till kontakten. Det vanligaste är att den stödsökande kvinnan själv tar kontakt. En tredjedel av kontakterna har initierats från socialtjänsten. Resultaten av kontakterna ser olika ut. En del återkommer för samtal via telefon eller vid inbokade besök medan några flyttar in på det skyddade boendet. I det skyddade boendet finns plats för 8 kvinnor och som mest för 16 barn. Under 2014 bodde 36 kvinnor och 33 barn på Kvinnohuset. Det är i stort samma antal som Maxtiden för boende är 3 månader, men ibland är situationen sådan att kvinnan och barnen måste stanna ytterligare tid. De boende kvinnorna får stöd och rådgivning under de olika faserna av sitt boende samt bistånd med olika slags myndighetskontakter. Barnen får stöd via samtal och pedagogisk lek. Mammor får stöd i sin föräldraroll och i olika kontakter som rör barnen. Utförlig statistik redovisas i Kvinnohusets arbete och statistik Kvinnohuset har totalt 6,75 årsarbetare.

3 Enligt verksamhetsplanen för 2014 har vi fyra mål för denna verksamhet. Nedan beskrivs om och hur vi uppnått dem. Mål A - D A. Örebro kommun och övriga länskommuner som nyttjar verksamheten ska vara nöjda med det sätt på vilket vi utför uppdraget. Ett uppföljningsmöte med Örebro kommun genomfördes i augusti. Från Kvinnohuset deltog verksamhetschefen och en av kuratorerna och från kommunen en utredare på kommunledningskontoret. Uppföljningsmötet föll väl ut. I det löpande arbetet har medarbetarna mycket kontakt med Centrum mot våld i Örebro kommun. Under året har Kvinnohuset tagit fram avtal som reglerar kommunernas och Kvinnohusets ansvar under tiden kvinnor och barn bor på det skyddade boendet. Socialnämnden i länets kommuner är informerade om detta. Verksamhetschefen och ordföranden har också informerat om avtalet vid ett utbildningstillfälle för socialtjänsten i länet, som anordnades av länsstyrelsen. Kvinnohuset ingår i Länsgruppens samverkansgrupp mot våld i nära relation, Resursgruppen om hedersrelaterat våld i Örebro län och Örebro kommuns samverkansgrupp med representanter bland annat från polisen, socialtjänsten, frivården, brottsofferjouren och sjukvården. Medarbetarna har deltagit i nätverket Trappan i Örebro kommun. Medarbetarna har vid flera tillfällen berättat om våld i nära relationer, om arbetet med våldsutsatta barn och om arbetet på Kvinnohuset, bl.a. på Örebro universitet, för andra kommuner, Roks och i olika nätverk. Verksamhetschefen har berättat om avtalet mellan Kvinnohuset och Örebro kommun för flera olika organisationer. Kvinnohuset har testat bedömningsmanualen FREDA på uppdrag av Socialstyrelsen och manualen används nu i den dagliga verksamheten. Ett nytt hus planeras för Kvinnohuset. Under året har vi haft åtskilliga kontakter med kommunen, byggherren och arkitekt för att planera kommande bygge. En husgrupp har varit aktiv med de praktiska frågorna kring det nya huset. Nu väntar vi på bygglov. Vår samlade bedömning är att våra avtalsparter är nöjda med det sätt på vilket vi utför uppdragen. B. De kvinnor och barn som bott på huset och som vi haft kontakt med ska vara nöjda med vårt bemötande och arbete. Under 2014 började vi använda en utvärderingsmall som Roks rekommenderar. 11 kvinnor svarade på frågor om deras förväntningar om hjälp och stöd infriades och om hur verksamheten kunde utvecklas. 8 kvinnor gav högsta betyg på frågorna som rörde bra bemötande på Kvinnohuset och att medarbetarna var tydliga med vilka stöd de kunde erbjuda - en kvinna har inte svarat och två kvinnor gav näst högsta betyg. När kvinnor har flyttat, utan att ha svarat på enkäten, skickar vi utvärderingsblanketten per post när det är möjligt. Hur vi ska få fler att svara på enkäten är ett utvecklingsområde.

4 De förbättringsförslag som framkommit är bland annat önskan om sommarkollo, bättre städning, byta kod till kort för bättre skydd och att ha bemannat även under helgerna. Vi har testat enkät med barnen men känner att det inte har fungerat. Vi arbetar vidare med frågan. En Café-grupp har bildats i vilket en kurator och volontärer ingår. De har en Café-kväll varannan tisdag för kvinnor och barn som har flyttat ut från boendet. Vi har ännu inte ett systematiskt sätt att följa upp hur kvinnor och barn upplever sin vistelse på huset. Med hänsyn till kvinnornas utsatta situation och ibland språksvårigheter kanske vi aldrig får full information. Svarsfrekvensen på enkäten är låg. Medarbetarnas känsla är dock att flertalet är mycket nöjda och att de ser det som mycket positivt att barnen har möjlighet att dela tillvaron med mamman. C. Medarbetarna ska känna tillfredsställelse med det arbete de utför och trivas på arbetsplatsen. Hela personalgruppen har deltagit i professionell handledning en eftermiddag i månaden. För det löpande arbetet finns väl inarbetade rutiner. Såväl fysisk som psykisk arbetsmiljörond har genomförts. Resultaten från den psykiska arbetsmiljöronden diskuterades med hela personalgruppen under en planeringsdag. Bl.a. framkom att medarbetarna föredrar att arbeta två tillsammans vid många samtal, varför utveckling mot teamarbete pågår. Verksamhetschefen har genomfört individuella medarbetarsamtal under hösten. Under våren hölls en utbildningsdag av RFSL och under hösten hade vi Framtidsverkstad underledning av Landstingshälsan. Temat för Framtidsverkstad var Tillsammans utvecklar vi framtidens Kvinnohus. En planeringsdag hölls under hösten med huvudtema teamarbete. Medarbetarna deltar i studiecirkeln för nya volontärer samt i volontärmöten en gång i månaden. Under året har medarbetarna haft beredskap kvällar och helger enligt ett särskilt schema. Beredskapen har införts på prov och ska utvärderas. Beredskapen ger mycket kompensationstid, som går ut över bemanningen dagtid. Det är inte helt klarlagt om Örebro kommun verkligen kräver beredskap. Det är en fråga som måste lösas under Under året har vi haft några vikarier för att täcka upp för längre sjukskrivningar. Policydokumenten som rör arbetsmiljö mm följs och följs upp löpande. Vår bedömning är att målet i stort är uppfyllt. Arbetsbördan varierar på en så liten arbetsplats som Kvinnohuset, beroende på medarbetarnas sjukskrivningar, ledighet för beredskap och behoven hos de kvinnor och barn som finns på huset. Medarbetarna är mycket engagerade i sitt arbete och de tycker att deras arbete gör nytta och är viktigt. D. Verksamheten ska bedrivas inom fastställd budgetram. Vi har bytt redovisningsbyrå och haft flera möten med byrån för att reda ut pengaströmmar och konteringar. Ledningsgruppen och styrelsen har följt den ekonomiska utvecklingen.

5 Det skyddade boendet redovisar ett underskott på kr för Vi budgeterade ett underskott på kr, vilket innebär att resultatet blev bättre än planerat. Målet är uppfyllt. 3. Förenings- och volontärverksamheten Föreningen hade 82 betalande medlemmar 2014, varav ett 30-tal volontärer, som erbjuder oavlönat stöd till kvinnor och barn främst på kvällar och helger. Det allmänna föreningsarbetet består av medlemskontakter, seminarier, medverkan i olika aktiviteter mm. För föreningsverksamheten finns fyra olika mål i verksamhetsplanen. Nedan redogörs vad vi gjort och hur vi tycker att målen uppfyllts. Mål A - D A. Örebro kommun och Örebro läns landsting, som bidrar med föreningsbidrag, ska förstå nyttan med bidraget och känna att de får ut något av det. Vi har tagit emot ett antal politikerbesök och andra studiebesök på Kvinnohuset. Vi har också vid olika tillfällen synts och hörts i tv, radio och tidningar. Vid en välgörenhetsmatch som Örebro Hockey och Svenska kyrkan arrangerade fick vi tillfälle att berätta om verksamheten. Ordföranden har, ofta tillsammans med verksamhetschefen, besökt olika föreningar och berättat om verksamheten. Föreningens hemsida har varit svår att administrera och datera upp. Under året har ett arbete, med stöd av gåvopengar, pågått för att göra hemsidan hanterlig. Uppdateringarna beräknas vara klara senast under våren En facebooksida har startats under året, som successivt uppdateras av en volontär med aktuella inlägg. Föreningen har numera en föreningslokal på Hagmarksgatan 46D. Utrustningen i lokalen har bekostats av gåvomedel. Volontärer har rustat och iordningsställt lokalen, som nu möjliggör ett aktivare föreningsliv. Vi har sökt och fått Roks-medel för resan till Nordiskt forum i Malmö sommaren Ett 15-tal kvinnor från föreningen deltog. Resan företogs i buss och var mycket uppskattad. Några medlemmar har i ett par år engagerat sig för att uppmärksamma våld mot äldre kvinnor. Gruppen är mycket aktiv och har under året föreläst och visat film för diakoner, volontärer, seniorträff i Tegelbruket, Örebro kommuns pensionärsråd, Anhörigcentrum, socialsekreterarna i norra länsdelen samt vid ett av ÖBOs distriktskontor. Dessutom deltog gruppen med ett bokbord vid Systerskapsfestivalen. Vår bedömning är att våra bidragsgivare är nöjda med det vi uträttat. B. Volontärerna ska känna att de utvecklas genom uppdragen och att volontärarbetet känns meningsfullt. Två studiecirklar, en på våren och en på hösten, med nya volontärer på vardera har genomförts.

6 En grupp volontärer är på Kvinnohuset på dagtid och hjälper till med praktiska sysslor under ledning av medarbetarna. En volontär har arbetat utifrån Lekarbetspedagogik tillsammans med barnansvariga. Andra volontärgrupper har ansvar för en kvälls- resp en helgaktivitet per vecka. Kvinnohuset har också arrangerat några dagsutflykter tillsammans med volontärer och medarbetare. Ett arbete pågår för att än bättre ta tillvara volontärernas kompetens. En inspirationsdag för volontärerna har hållits under året. Årligen bjuder vi också volontärer, medarbetare och styrelse på något att äta inför sommaren och före jul. Några volontärer har deltagit i Roks utbildning för jourkvinnor. Förberedelser för start av självhjälpsgrupper har pågått under året. Tre volontärer/styrelsemedlemmar har varit på utbildning. Den första gruppen startar i början av Någon systematisk utvärdering av volontärernas uppfattning har ej gjorts. Fler volontärer har strömmat till under året vilket bör tyda på att volontärarbetet ses som meningsfullt. C. Medlemmarna ska hållas informerade om verksamheten, föreningens aktiviteter och aktuella kvinnofridsfrågor och känna att deras medlemskap är viktigt. Medlemsgruppen skickar regelbundet per e-post information om vad som är på gång, kurser, seminarier, Roks-information, särskilda aktiviteter mm. Under året har vi haft ett medlemsmöte i samband med invigning av föreningslokalen. Vår bedömning är att vi detta år försummat medlemsarbetet något beroende på arbete med föreningslokalen mm. Vi tror också att flertalet medlemmar är att betrakta som stödjande medlemmar och att de som vill mer engagerar sig som volontärer. D. Föreningsverksamheten ska bedrivas inom fastställd budgetram. Föreningsverksamheten visar ett överskott på kr. Utrustning av föreningslokalen har till största delen bekostats med gåvopengar. Målet är uppfyllt. 4. Gåvor och bidrag Föreningen har under året erhållit en rad gåvor och också sökt medel för särskilda projekt/aktiviteter. Från Kronprinsessan Margaretas minnesfond har vi sökt och fått kr till att förnya vår hemsida. Hemsidans förändring har kostat kr. Resterande har vi sökt och fått från Brottsofferfonden samt som gåva från en privat givare, som också bidragit med kr till utrustning av vår föreningslokal. Från Adolf Lindgrens stiftelse har vi sökt och fått kr att användas för volontäraktiviteter och till föreningslokalen. En annan mamma har bidragit med drygt kr För ett planerat sommarläger 2015 har vi erhållit gåvor från en ishockeymatch/örebro HK, Svenska kyrkan, Odd Fellow och ytterligare en privat givare på cirka kr. Förutom ovanstående specifikationer används gåvopengarna till startpaket till mor och barn, inköp för gemensam frukost, nya sängkläder mm. Flertalet givare får diplom och tackkort, för att uppmärksamma gåvan.

7 Under året har vi använt kr mer i gåvopengar än vad som kommit in under året. Vi har alltså använt tillgängliga gåvomedel från tidigare år. 5. Styrelsen Styrelsen har haft nio protokollförda möten under året. Delar av styrelsen bildar tillsammans med verksamhetschefen ledningsgrupp för Kvinnohuset. Ledningsgruppen förbereder ärenden till styrelsen, fördjupar sig i de ekonomiska frågorna och är ett allmänt stöd till verksamhetschefen. Flera styrelsemedlemmar har under året varit engagerade i olika arbetsgrupper tillsammans med medarbetare och volontärer. Styrelsen och medarbetarna har haft två gemensamma planerings-/seminariedagar och styrelsen har haft en halv dag för egen planering. 6. Slutord från ordföranden Medarbetarna, volontärerna och styrelsen gör ett enormt viktigt och fint arbete för våldsutsatta kvinnor och barn. Jag är verkligen stolt över att vara ordförarande i föreningen. Det skyddade boendet sköts av totalt 7 personer som alla bidrar utifrån sina kompetenser till att de boende kan känna sig trygga och få möjlighet att bygga upp sin självkänsla och börja om på sin livsresa. Utöver de kvinnor som är boende på Kvinnohuset har personalen också externa kontakter, med i snitt en ny kontakt per arbetsdag för stöd och rådgivning. Ungefär hälften av dessa kvinnor kommer från Örebro, resten från övriga kommuner i länet. Till sin hjälp har medarbetare och boende många engagerade volontärer som bidrar med sin tid, kompetens och engagemang i olika uppgifter. Glädjande är också att verksamhetsplanens mål i stort är uppfyllda. Föreningen känner en stor trygghet i att ha ett långsiktigt avtal med Örebro kommun och ett gott samarbete med kommunens tjänstemän på olika nivåer. Slutligen vill jag också rikta ett stort och varmt tack till alla bidragsgivare som med stor generositet och uppfinningsrikedom tänker på våldsutsatta kvinnor, genom sina gåvor och bidrag. Dessa gör att vi kan sätta lite guldkant på tillvaron för kvinnorna och barnen, t.ex. startpaket vid utflytt till nytt boende, utflykter och andra aktiviteter. Örebro Britten Uhlin ordförande

Kvinnohusets arbete och statistik 2014

Kvinnohusets arbete och statistik 2014 1 Kvinnohusets arbete och statistik 2014 Kvinnohusets arbete innehåller flera delar och kan erbjuda: - Ett skyddat boende där misshandlade och hotade kvinnor och barn kan bo kollektivt en tid - Stödjande

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 ALLMÄNT Kvinnojouren MOA är en ideell förening, religiöst och partipolitiskt obunden, som arbetar under demokratiska former och ur ett kvinnoperspektiv präglat av respekt för

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. HOPP Stockholm

Verksamhetsberättelse 2012. HOPP Stockholm Verksamhetsberättelse 2012 HOPP Stockholm 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Prioriterade områden... 3 3. Roller och ansvar... 4 4. Verksamhet... 5 5. Projekt... 5 6. Utåtriktade aktiviteter... 6 7. Samverkan,

Läs mer

SpråkSam- en nyckel till utveckling

SpråkSam- en nyckel till utveckling SpråkSam- en nyckel till utveckling Utvärdering Utvärderare: Pia Juhlin Åstrand Ingrid Skeppstedt Anders Wiberg Stockholm den 7 mars år 2011 1 FÖRORD 3 INLEDNING 4 RESULTATREDOVISNING 7 Språksams utbildning

Läs mer

Checklistor, tålamod och gemenskap

Checklistor, tålamod och gemenskap Checklistor, tålamod och gemenskap stöd till föräldrar med intellektuella begränsningar Erfarenheter från FIBprojekt 2005 2008 Karin Jöreskog, fil. dr Uppsala universitet, oktober 2009 Checklistor, tålamod

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. HOPP Stockholm

Verksamhetsplan 2014. HOPP Stockholm Verksamhetsplan 2014 HOPP Stockholm 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Roller och ansvar... 3 3. Verksamheter... 4 4. Uppföljning och kvalitetsutveckling... 7 5. Organisationsutveckling... 7 6. Projekt...

Läs mer

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN Datum: 2013-08-18 Projektbenämning: Utveckling av Hälsocenter Västerås Rapport författare: Elisabeth Eriksson-Tillaeus, projektledare Josefin

Läs mer

Sviktboendeprojektet i Mölndal

Sviktboendeprojektet i Mölndal Sviktboendeprojektet i Mölndal Sviktboende ett projekt för att stödja människor med psykisk ohälsa i deras självständiga boende. Tänk om det fanns ett ställe dit man kunde söka innan man Tänk om blir det

Läs mer

Utbildningsprogram om barn som har bevittnat våld och andra övergrepp i nära relationer

Utbildningsprogram om barn som har bevittnat våld och andra övergrepp i nära relationer Utbildningsprogram om barn som har bevittnat våld och andra övergrepp i nära relationer Slutredovisning Ju2011/9162/KRIM 1 UPPDRAGET Den 22 december 2011 fick Brottsoffermyndigheten i uppdrag av regeringen

Läs mer

Årsberättelse. (Transumt) Brottsofferjourernas Riksförbund

Årsberättelse. (Transumt) Brottsofferjourernas Riksförbund Årsberättelse 2009 (Transumt) Brottsofferjourernas Riksförbund 1 Riksförbundet år 2009 Riksförbundets beskyddare Hennes Majestät Drottningen är Riksförbundets beskyddare. Medlemskap Riksförbundet är medlem

Läs mer

Screening om våld mot kvinnor

Screening om våld mot kvinnor Tack för att ni frågar Screening om våld mot kvinnor Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Projektredovisning. Det innebär att den innehåller

Läs mer

Handlingsplan för insatser vid våld mot kvinnor och barn

Handlingsplan för insatser vid våld mot kvinnor och barn Dnr 205-05 Antagen av programnämnd Social välfärd 2006-05-23 Projektledare: Inger Multanen Handlingsplan för insatser vid våld mot kvinnor och barn Programkansli Social välfärd Box 30300 701 35 Örebro

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening

Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening Om organisationen Riksorganisationen Individuell Människohjälp, IM, har sitt huvudkontor i Lund. Härifrån leds IMs verksamhet. På fyra orter finns

Läs mer

Tryggare och tryggare för varje dag

Tryggare och tryggare för varje dag Tryggare och tryggare för varje dag Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken är ett nätverk av kommuner från norr till söder. I tio år har vi drivit på för att ge barnrättsfrågorna högre prioritet

Läs mer

Hemtjänst för personer med demenssjukdom

Hemtjänst för personer med demenssjukdom Hemtjänst för personer med demenssjukdom En studie om specialiserade hemtjänstgrupper Karin Gens Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:12 ISSN 1401-5129 FÖRORD Kunskapen

Läs mer

Kunskap till praktik

Kunskap till praktik Kunskap till praktik Utvärderingen av implementeringsarbetet med de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Östergötland Ulla Andersson Pia Käcker Valerie Tegelström Läns-SLAKO Sammanfattning

Läs mer

HÅLLBAR ARBETSHÄLSA I KOMMUNER OCH LANDSTING HAKU L

HÅLLBAR ARBETSHÄLSA I KOMMUNER OCH LANDSTING HAKU L HÅLLBAR ARBETSHÄLSA I KOMMUNER OCH LANDSTING HAKU L Förebyggande arbete för en hållbar arbetshälsa Lägesrapport i december 2002 KAROLINSKA INSTITUTET INSTITUTIONEN FÖR KLINISK NEUROVETENSKAP SEKTIONEN

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo. SIGNERAD 2014-04-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-04-22 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten

Läs mer

BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2009

BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2009 BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2009 Verksamhetsberättelse 2009 BRIS region Öst Innehållsförteckning sida Inledning 2 1. BRIS region Öst 3 1.1 Föreningen BRIS 3 1.2 Styrelsen BRIS region Öst 3 1.3 Kansli

Läs mer

Chefer utan högskoleutbildning

Chefer utan högskoleutbildning 2 - ett utvecklings- och samverkansprojekt för kompetensutveckling inom funktionshinderområdet i 23 kommuner och 2 företag i Stockholms län Delprojektet Chefer utan högskoleutbildning 2012-04-01 2014-06-30

Läs mer

" # $# % " # $#&& ' + && *

 # $# %  # $#&& ' + && * 2 ! " # $# % " # $#&& ' ( )(#* + && * 3 Enligt avtal mellan beställare och utförare har beställaren rätt att genomföra brukarundersökningar och kvalitetsuppföljningar även i form av aktiv uppföljning genom

Läs mer

RAPPORTERING. Datum: 2014-09-01. Projektbenämning Socialt företag- fortsättning. Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30

RAPPORTERING. Datum: 2014-09-01. Projektbenämning Socialt företag- fortsättning. Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30 RAPPORTERING Datum: 2014-09-01 Projektbenämning Socialt företag- fortsättning Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30 Rapportförfattare Reidun Andersson Sammanfattning Denna period har

Läs mer

Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden

Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden Vuxen- och omsorgsnämnden KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden Tid och plats för sammanträde Torsdagen den 4 juni 2015, kl. 09.00. Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården -Årets NOFCA-konferens -Ensamkommande barn -FSF-pristagare 2012: Eva Körner Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Hej och välkomna igen till webbtidningen

Läs mer

Projektrapport. Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport. Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 157 Beta Avd 67 NÄL, Trollhättan Syfte med deltagandet i Genombrott Teammedlemmar Förbättra den psykiatriska Överläkare Cecilia Mircica. cecilia.mircica@vgregion.se

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem Sida 1(1) Datum 2015-02-18 Revisionen Till: BAS-nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Kommunstyrelsen Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem KPMG har av s revisorer fått i uppdrag

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR EGEN REGI/ ÄLDREOMSORG SID 1 (41) 2012-04-17 Verksamhetsbeskrivning till stadens Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2012 Anders Broberg Verksamhetschef

Läs mer

Som vilket barn som helst

Som vilket barn som helst RAPPORT 2012:8 Som vilket barn som helst Erfarenheter av 25 års mottagande av ensamkommande flyktingbarn i Härnösand Författare: David Rosenberg, Malin Bolin och Joakim Drejare Som vilket barn som helst,

Läs mer