Handbok för Examensarbete vid Odontologiska Fakulteten Malmö Högskola

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handbok för Examensarbete vid Odontologiska Fakulteten Malmö Högskola"

Transkript

1 Handbok för Examensarbete vid Odontologiska Fakulteten Malmö Högskola

2 EXAMENSARBETET... 4 EXAMINA OMFATTNING OCH PLACERING... 5 Tandhygienistutbildningen... 5 Grundnivå - Tandhygienistprogrammet... 5 Grundnivå - Påbyggnadsåret som ger kandidatexamen... 5 Avancerad nivå - Magisterprogram... 5 Tandläkarutbildningen... 5 Grundnivå - Kandidatexamen... 5 Avancerad nivå - Masterexamen... 6 Tandteknikerutbildningen... 6 Grundnivå - Kandidatexamen... 6 Avancerad nivå - Magisterprogram... 6 HANDLEDNING... 7 Handledningens omfattning... 7 Kompetenskrav för huvudhandledare... 7 PROJEKTET... 8 Ämne... 8 Innehåll... 8 Vetenskaplig nivå och krav... 8 Antal studenter per projekt... 9 Arbetsplan med ungefärlig tidsåtgång... 9 Bidrag och stipendier... 9 Fakultetens bidrag... 9 SIDA Minor field studies... 9 Stiftelsen Odontologiska Studentkåren Malmö... 9 Etikprövning Lokal etikprövning HALVTIDSSEMINARIUM TEXTENS OMFATTNING OCH UTFORMNING Examensarbete för högskole-, kandidat- och magisterexamen Titelsida Disposition Sammanfattning (Abstract) Referenser Examensarbete för masterexamen KLART FÖR INLÄMNING Inlämning - Urkund EXAMINATION Uppsatsen Redovisning Egen presentation Opposition Bedömning Betygsgrader Examina

3 PUBLICERING - MUEP RESURSER Handledning i att skriva examensarbeten - skrivanvisningar Citera referera informationssökning Myndigheternas skrivregler Refero-antiplagieringsguiden: Plagiatkontroll Värdera och presentera vetenskap Hjälp med att skriva - Studieverkstaden Läs- och skrivsvårigheter MUEP för handledare MUEP att skriva och publicera REFERENSER BILAGA 1 MÅLBESKRIVNING HÖGSKOLEXAMEN BILAGA 2 MÅLBESKRIVNING KANDIDATEXAMEN BILAGA 3 MÅLBESKRIVNING MAGISTEREXAMEN BILAGA 4 MÅLBESKRIVNING MASTEREXAMEN BILAGA 5 ANMÄLAN BILAGA 6 LATHUND BILAGA 7 BIDRAG BILAGA 8 TITELSIDA BILAGA 9 CHECKLISTA EGNA ANTECKNINGAR

4 EXAMENSARBETET Examensarbetet är ett av de viktigare inslagen i utbildningen och syftar till att ge studenten ett vetenskapligt förhållningssätt. Det vetenskapliga momentet löper som en strimma genom utbildningen, delvis integrerad i den övriga undervisningen där delar av tiden är avsatt för eget arbete och delar utgörs av andra undervisningsmoment. Examensarbetet ger möjlighet till att under studietiden fördjupa kunskaper inom områden av särskilt intresse men utvecklar också förmågan att inhämta, sammanställa och kritiskt granska faktauppgifter. Examensarbetet belyser vetenskaplig metodik och utvecklar förmågan att muntligt och skriftligt redovisa en undersökning och kan bli början till ett långt vetenskapligt engagemang och kanske en forskarutbildning. I högskolelagen (HL; 1 kap. 8-9, SFS 1992:1434) kan man läsa (något komprimerat): - Utbildningen syftar till att utveckla studenternas förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar och att självständigt urskilja, formulera och lösa problem så att de får en beredskap att möta förändringar i arbetslivet. Vidare ska utbildningen utveckla studenternas förmåga att söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå och följa kunskapsutvecklingen samt utveckla deras förmåga att hantera komplexa företeelser. Den ska också skapa förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete. I och med Bolognaprocessen har det skett en samordning av kraven på vetenskaplig kompetens i högre utbildning. Man skiljer härvid mellan yrkesexamina och generella examina vilkas examinationsmål regleras i högskoleförordningen (HF; bil 2, SFS 1993:100). Programutbildningar som tandhygienist-, tandläkar- och tandteknikerutbildningen ger yrkesexamina. Högskole-, kandidat-, magister-, master-, licenciat- och doktorsexamen är generella examina. De olika examina har var för sig krav på ett s k självständigt arbete eller examensarbete. där omfattningen ibland kan skilja sig åt mellan examina på samma nivå. Således krävs för tandläkarexamen ett examensarbete på 30 högskolepoäng (hp) medan den som samtidigt vill få ut en akademisk masterexamen också måste ha en kandidat-examen med 15 hp examensarbete i botten. I Malmö har vi valt att ge båda examina vilka alltså omfattar sammanlagt 45 hp. TH Högskoleexamen Kandidat Magister TL Kandidat Master TT Kandidat Magister K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 4

5 EXAMINA OMFATTNING OCH PLACERING Examensarbetet är ingen enskild kurs vid Odontologiska fakulteten men examineras i särskild ordning och omfattar ett lagstadgat antal högskolepoäng. Istället för regelrätta kursplaner finns därför målbeskrivningar upprättade som ett stöd för genomförande och examination av examensarbeten på de olika nivåerna (Bilaga 1-3). Omfattningen av examensarbete för generella examina är för: högskoleexamen (7,5 hp, enl lokalt beslut; ej angivet i HF) kandidatexamen (15 hp, enl HF) magisterexamen (30 hp, enl lokalt beslut; 15 hp i HF) masterexamen (30 hp, enl HF) Tandhygienistutbildningen Grundnivå - Tandhygienistprogrammet På tandhygienistprogrammet, som ger högskoleexamen, omfattar examensarbetet 7,5 hp. Arbetstid finns avsatt i schemat i form två hela veckor per termin, under terminerna 3 och 4. Examensarbetet belyser en egen vald frågeställning och kan omfatta laborativa, kliniska eller litteraturstudier. Det redovisas i form av en skriftlig uppsats som presenteras och blir föremål för opposition i slutet av terminskurs 4. Grundnivå - Påbyggnadsåret som ger kandidatexamen Examensarbetet på grundnivå för kandidatexamen utförs under det tredje, valfria, påbyggnadsåret. Arbetet omfattar 10 heltidveckor (15 hp) enligt individuell studieplan. Det redovisas i form av en skriftlig uppsats som presenteras vid ett enskilt seminarium. Avancerad nivå - Magisterprogram Examensarbetet för magisterexamen omfattar 20 heltidveckor (30 hp) och utförs enligt individuell studieplan. Det redovisas i form av en skriftlig uppsats som presenteras och blir föremål för opposition vid ett enskilt seminarium. Tandläkarutbildningen Då två examensarbeten ska utföras under studietiden finns det möjlighet att arbeta med olika intresseområden eller att bearbeta ett enskilt område mer utförligt både på grund- och avancerad nivå. Grundnivå - Kandidatexamen På grundnivån (K1-K6), som ger kandidatexamen, omfattar examensarbetet 15 hp. Examensarbetet belyser en egen vald frågeställning och kan omfatta laborativa, kliniska eller litteraturstudier. Det redovisas i form av en skriftlig uppsats som presenteras och blir föremål för opposition i början av terminskurs 6. Utöver uppsatsen genomför studenten olika moment som syftar till vetenskaplig skolning och förberedelse inför det självständiga arbetet. Exempel på sådana moment är laborationer, seminarier och föreläsningar kring laborativa tekniker, vetenskapsmetodik och bibliotekskunskap. Den vetenskapliga strimman återfinns också i basgruppsfall under terminskurserna K1-K6 5

6 Avancerad nivå - Masterexamen På den avancerade nivån (K7-K10) omfattar examensarbetet 30 hp. Den vetenskapliga skolningen sker i form av seminarier som omfattar: vetenskaplig metodik (hypotesprövning, studiedesign, statistiska analyser), kvantitativ och kvalitativ forskningsmetodik, systematisk litteratursökning, etik och samhällsaspekter vid forskning, referenshantering, kritisk granskning av artiklar samt publiceringsmetodik. Den vetenskapliga strimman återfinns också i basgruppsfall där statistiska analyser diskuteras under terminskurserna Arbetet resulterar i en skriftlig uppsats som presenteras och blir föremål för opposition i mitten av terminskurs 10. Tandteknikerutbildningen Grundnivå - Kandidatexamen Examensarbetet på grundnivå för kandidatexamen förbereds och presenteras i idé-form vid ett gemensamt brainstorm-seminarium under termin 5. Genomförande och redovisning sker huvudsakligen under den 6:e terminen då tio heltidveckor (15 hp) är avsatta för arbetet. Arbetet redovisas i form av en skriftlig uppsats som presenteras och blir föremål för opposition utförd av studenter från terminskurs 4. Avancerad nivå - Magisterprogram Examensarbetet för magisterexamen omfattar 20 heltidveckor (30 hp) och utförs enligt individuell studieplan. Det redovisas i form av en skriftlig uppsats som presenteras och blir föremål för opposition vid ett enskilt seminarium. 6

7 HANDLEDNING Det är studenten som är motor i samarbetet. Studenten väljer ämne utifrån en egen idé eller från en lista med föreslagna projekt från avdelningarna. Handledaren ger råd vid problemformulering, design och avgränsning av studien, tidsplanering samt utformning av försöksprotokollet. Handledaren är en resursperson som kontinuerligt följer projektet och ger studenten teoretisk eller praktisk hjälp om problem uppstår. Handledaren står också för en första kvalitetskontroll; när studenten lämnar in material till handledaren är det snyggt uppställt, språkgranskat och kört i datorns rättstavningsprogram. Handledningens omfattning Tiden som är avsatt för handledning är begränsad så det gäller att disponera denna väl. Studenten har rätt till handledning enl nedan men den handledare som vill ge studenterna ytterligare tid är naturligtvis välkommen att göra detta. I den avsatta tiden ingår såväl praktisk handledning med diskussioner som genomläsning av text. Avsatt handledningstid för examensarbete avseende: högskoleexamen (7,5 hp) 20 klocktimmar kandidatexamen (15 hp) 20 klocktimmar magisterexamen (30 hp) 40 klocktimmar masterexamen (30 hp) 40 klocktimmar Kompetenskrav för huvudhandledare Enl beslut i UN (080819, 53; , 20) ska huvudhandledare till ett examensarbete inneha en akademisk examen som är minst en nivå högre än den som examineras, d v s för: högskoleexamen ska handledaren ha kandidatexamen/motsvarande kandidatexamen på tandhygienist- och tandteknikerutbildningarna ska handledaren ha magister- eller masterexamen/motsvarande kandidatexamen på tandläkarutbildningen ska handledaren ha licentiatexamen /motsvarande, t ex ha genomfört halvtidsseminarium i doktorandutbildning magisterexamen ska handledaren ha masterexamen/motsvarande masterexamen ska handledaren ha doktorsexamen Handledare ska inneha en akademisk examen på minst samma nivå som den som examineras. Huvudhandledaren ska vara knuten till Odontologiska fakulteten i Malmö. Personer med annan bakgrund kan knytas till projektet som handledare. 7

8 PROJEKTET Ämne Börja med att välja ämne och handledare. Var och en bör känna stor frihet i val av ämne men det ska ha anknytning till odontologi. Alla avdelningar lämnar förslag på ämnen. På MUEP (http://dspace.mah.se:8080/handle/2043/2421) finns exempel på tidigare utförda studier. Att ett ämne tagits upp tidigare utesluter inte att det kan tas upp till förnyad diskussion, om infallsvinkeln blir annorlunda. För att ämnet ska kunna avgränsas är det också viktigt att ämnesformuleringen innehåller en hypotes eller frågeställning som kan besvaras. Det är viktigt att ämnesvalet sker i samråd med utsedd handledare, och ämnet ska även godkännas av examinator. Anmälan av projekt och handledare sker på särskilt anmälningsformulär (Bilaga 5). Det åligger den studerande att kontakta handledaren och att få formuläret undertecknat. Projekten ska utföras inom Odontologiska fakulteten eller andra nationella/internationella angränsande områden inom odontologi, medicin eller de sociala och humanistiska vetenskaperna. Huvudhandledaren ska vara knuten till Odontologiska fakulteten i Malmö men inget hindrar att personer med annan bakgrund också knyts till projektet som handledare (se under HANDLEDNING ). Innehåll Alla examensarbeten ska vara originalarbeten, d v s man får inte skriva av, kopiera eller använda andras arbeten. Detta betyder inte att man inte får citera andra källor, men det ska då tydligt framgå att det är ett citat, eller att man hämtat tankar och idéer från annan källa. Dessa källor ska framgå i referenslistan. Mah:s bibliotek- och IT-avdelning (BIT) har sammanställt några dokument med information om hur man citerar och refererar för att undgå plagiat. Vetenskaplig nivå och krav Examensarbetet ska vara ett vetenskapligt arbete. Det innebär att man utgår ifrån en hypotes eller frågeställning som man sedan försöker besvara. Detta kan göras genom olika typer av experiment eller kliniska studier där man värderar resultaten i förhållande till redan befintlig kunskap. Också litteraturstudier i form av en systematisk genomgång av litteratur utifrån en specifik problemformulering utgör ett vetenskapligt arbete i sig. Examensarbetet måste alltså innehålla en analys av vetenskaplig karaktär och får inte enbart vara beskrivande. För masterexamen ska arbetet vara i nivå med en publicerbar artikel. Information om vetenskaplighet och vetenskapliga artiklar hittar du Karolinska institutets universitetsbibliotek: %20artikel_ pdf 8

9 Antal studenter per projekt Examensarbetet, som i HF benämns självständigt arbete, kan genomföras enskilt men det är, av flera skäl, önskvärt att det genomförs av studenter i par. I sådant fall är det viktigt att det framgår vad varje student enskilt har bidragit med. Arbete i par ger bättre möjligheter att diskutera arbetet med någon utöver handledaren vilket ofta höjer kvalitén. Maximala antalet studenter per examensarbete är dock två, enl beslut i GUN (080819, 53). Arbetsplan med ungefärlig tidsåtgång Inför anmälan av ett examensarbete ska en arbetsplan (Bilaga 5) upprättas och godkännas av handledaren. I planen anges projekttitel, namn på studerande och handledare, preliminär arbetsplan och -metod samt planerade handledarkontakter. Anmälan ska signeras av handledaren innan den lämnas in. Deadline för inlämnande av projekttitel meddelas av respektive ansvarig vid terminsstart. Tillsammans med handledaren upprättas därefter en detaljerad projektplan i vilken anges vad projektet har för specifik målsättning och betydelse, ett urval av tidigare publicerade resultat, plan för genomförande, ev. preliminära resultat samt referenser. En lathund för planeringen av examensarbete på högskole- och kandidatnivå återfinns i Bilaga 6. Bidrag och stipendier Fakultetens bidrag Begränsade ekonomiska bidrag för examensarbete finns i form av resebidrag samt bidrag till andra kostnader i samband med examensarbetet, t ex material etc. Handledaren och studerande ansöker tillsammans (Bilaga 7). Projektplan ska bifogas ansökan. Bidrag kan sökas vid två tillfällen, med sista ansökningsdag 15 januari respektive 15 september. SIDA Minor field studies Minor field studies (MFS) är ett SIDA-finansierat program som administreras av Internationella programkontoret vid Mah. Syftet med programmet är att ge svenska studenter möjlighet att skaffa sig kunskap om utvecklingsländer. Ett led i denna verksamhet är att ge u- landsintresserade studerande vid svenska högskolor och universitet möjlighet att söka ett resestipendium för att under minst två månader utföra en mindre fältstudie (MFS) i ett utvecklingsland. Läs mer om MFS på Har du frågor om MFS kan du kontakta OD:s representant för WHO Collaborating Centre Stiftelsen Odontologiska Studentkåren Malmö Stipendier i form av resebidrag delas årligen ut av Stiftelsen. Stipendier kan endast sökas av studerande på tandläkarutbildningen. För information, kontakta någon av våra utbildningshandläggare 9

10 Etikprövning Att planera och genomföra en vetenskaplig studie innebär en mängd olika överväganden, bl a etiska hur mycket lidande är forskningsresultaten värda? Forskning på människor och djur förutsätter en prövning i etisk nämnd. Detta krav gäller inte studier som genomförs inom ramen för grundutbildning (se nedan) men icke desto mindre är det viktigt att reflektera över och värdera vilka etiska och moraliska konsekvenser de egna studierna kan få. Alla projekt som skulle ha behövt prövas i det fall de hade fallit under lagen om etikprövning, ska därför prövas av den lokala etikprövningskommittén vid Odontologiska fakulteten. Då det inte finns några juridiska krav på prövning är den lokala kommittén endast rådgivande och det grundläggande syftet är att bibringa studenten ett etiskt godtagbart vetenskapligt förhållningssätt. Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor 1 Denna lag innehåller bestämmelser om etikprövning av forskning som avser människor och biologiskt material från människor. Den innehåller också bestämmelser om samtycke till sådan forskning. Syftet med lagen är att skydda den enskilda människan och respekten för människovärdet vid forskning. 2 I denna lag avses med forskning: vetenskapligt experimentellt eller teoretiskt arbete för att inhämta ny kunskap och utvecklingsarbete på vetenskaplig grund, dock inte sådant arbete som utförs inom ramen för högskoleutbildning på grundnivå eller på avancerad nivå, Lokal etikprövning Blanketter för etikansökan finns ladda ner från kurswebben (It s Learning). Förutom själva ansökan är det obligatoriskt att bifoga forskningsplan/protokoll och skriftlig forskningspersonsinformation med skriftlig samtyckesblankett och eventuell annons för rekrytering av forskningspersoner samt undertecknat tillstånd från avdelningsföreståndare. Inlämningstider anges i särskilt anslag och infaller ungefär den första dagen i november, december, mars, april och maj. Avsikten är att kommittén ska försöka behandla etikansökningar som inkommit vid det sammanträde som infaller cirka två veckor efter det att en fullständig ansökan inkommit. NB: studier som kan bli aktuella för publikation behöver sannolikt genomgå en normal etikprövning för att bli publicerbara. HALVTIDSSEMINARIUM Efter en tid genomförs ett seminarium som syftar till att diskutera igenom projektet inför fortsättningen. Studenterna presenterar en kort lägesrapport med upplägg och preliminära resultat. Kurskamrater och ansvarig för examensarbetena har då möjlighet att komma med behjälpliga synpunkter. 10

11 TEXTENS OMFATTNING OCH UTFORMNING Examensarbete för högskole-, kandidat- och magisterexamen Det väsentliga är att uppsatsen till innehåll och utformning håller god kvalitet och att författarna bearbetat och analyserat frågeställningar på ett tillfredsställande sätt. Om arbetet genomförs i internationell miljö med en samarbetspart i annat land bör rapporten, bl. a. av artighetsskäl skrivas på engelska och delges medarbetarna. I normalfallet ska examensarbetet omfatta A4-sidor. Textmassan kan dock variera beroende på om studien har varit av huvudsakligen praktisk eller teoretisk art, t.ex. en systematisk litteraturöversikt. Det slutliga omfånget avgörs i samråd med handledaren mot bakgrund av fördjupningsarbetets karaktär. Brödtexten skrivs med enkelt radavstånd i Times med teckenstorlek 12 p. Sidorna ska vara numrerade. En utmärkt handledning i skrivande finns tillgänglig i pdf-format på: Titelsida Titelsidan ska utformas enligt Bilaga 8. Disposition Utgör studien ett Originalarbete är den rekommenderade uppställningen: sammanfattning, introduktion, material och metoder, resultat, diskussion och referenser. Tabeller och figurer infogas i texten. En Kritisk litteraturöversikt ställs upp enligt: sammanfattning, introduktion, avhandling med underrubriker inklusive tabeller och figurer, diskussion, referenser. Andra typer av arbeten kan behöva särskild uppställning - rådgör med handledare och examinator. Sammanfattning (Abstract) Max 250 ord (vilket är max i PubMed). Skrivs lämpligen med underrubrikerna Syfte, Material & metod, Resultat och Slutsats. Referenser En relevant och utförlig referenslista är ett krav. Referenserna ska noteras enligt vedertaget system - Harvard, Vancouver eller motsvarande. För utförligare beskrivning, se: Att hantera referenser så att de blir snyggt och korrekt uppställda kan ofta vara besvärligt, även för den tränade. Man har stor hjälp av ett referenshanteringsprogram som kan hantera nedladdade referenser från olika databaser och därefter placera referenserna rätt i texten och producera en referenslista. RefWorks är ett webbaserat referenshanteringssystem som finns tillgängligt för lärare och studenter på Malmö högskolas web. Det är väl använd tid att lära sig hantera RefWorks. Biblioteket tillhandahåller information om hur du öppnar ett RefWorks- 11

12 konto och informativa instruktionsfilmer. Bibliotekets personal ger också handledning i informationssökning. Examensarbete för masterexamen Examensarbetet ska utformas enligt anvisningarna i Instructions to Authors för Journal of Oral Rehabilitation. Texten ska skrivas med dubbelt radavstånd och rekommenderat antal ord för respektive avsnitt är i storleksordningen: abstract 250, introduktion och diskussion Lämpligtvis används den elektroniska mall för formatering av rubriker etc. som finns tillgänglig i Word-format på kurswebben (It s Learning). Tidskriftens anvisningar finns tillgängliga på: I uppsatsen ska abstract på såväl svenska som engelska ingå. KLART FÖR INLÄMNING Inlämning - Urkund Inlämning av det färdiga arbetet sker i elektronisk form via Urkund. Urkund är ett elektroniskt system för plagiatkontroll som används av ett flertal universitet och högskolor i landet (se Systemet jämför det inlämnade arbetet med källmaterial från Internet (c:a 10 milj hemsidor), studentmaterial (drygt 1,5 milj uppsatser, hemtentor, etc) och förlagsmaterial såsom NE, e-böcker, e-tidskrifter etc. Arbetet e-postas som bifogad fil till adress som meddelas av respektive ansvarig Filformat ska vara.doc (Word-format) För att minska filstorleken och underlätta filhanteringen är det önskvärt att eventuella bilder komprimeras Filen med arbetet namnges med de två första bokstäverna i författarnas för- och efternamn (t ex Anna Berg och Carl Dahl blir anbe och cada) 12

13 EXAMINATION Examinationen är individuell. Beslut om huruvida examensarbete ska godkännas eller ej grundas på en bedömning av uppsatsarbete, presentation och opposition enligt bedömningsformulär/checklista i Bilaga 9 som kan sammanfattas: Uppsatsen Uppsatsen ska till innehåll och kvalitet: vara en vetenskapligt upplagd fördjupning med explicit uttryckta mål och/eller hypoteser liksom egna slutsatser ha en rimlig omfattning mot bakgrund av examensarbetets karaktär och nivå vara välstrukturerat enl vedertagna normer vara språkligt välskrivet, välstrukturerat och typografiskt välordnat ha en väl strukturerad litteraturgenomgång av rimlig omfattning ha källhänvisningar enl norm, Harvard, Vancouver eller motsvarande. För masteruppsats ska referenserna ordnas enligt anvisningarna för Journal of Oral Rehabilitation. Redovisning Redovisning sker både skriftligt och muntligt. Studenterna redovisar dels sina egna projekt, dels granskar de andra studenters uppsatser och opponerar på dessa - så kallad opposition. Trettio minuter är avsatta per grupp. Synpunkter från samtliga i auditoriet välkomnas. Det är obligatorisk närvaro för studenterna under samtliga redovisningsdagar. Det är angeläget att handledaren är närvarande då projektet presenteras och vid förhinder bör denne försöka utse en ersättare. Egen presentation Presentationen ska ta 10 minuter. Den ska sammanfatta projektet på ett välstrukturerat och begripligt sätt med bakgrund, genomförande och slutsatser så att kurskamrater och övriga åhörare kan följa och delta i den efterföljande diskussionen. Använd genomarbetat bildmaterial vid redovisningen. Använd gärna figurer och försök att inte ha för mycket text på bilderna då det resulterar i att åhörarna läser istället för att lyssna. Vid den muntliga presentationen inklusive efterföljande diskussion ska studenten: göra en välstrukturerad, tydlig framställning med bilder/figurer av god kvalitet visa förståelse för ämnet kunna diskutera arbetet och motivera sina slutsatser samt kommentera kritik Opposition Studentgruppen (eller studenten om denne genomfört arbetet ensam) får i god tid ett examensarbete från en annan grupp. Uppsatsen ska granskas kritiskt med avseende på innehåll (frågeställningar, försöksupplägg, genomförande, slutsatser, etc ) och form (disposition, språk och typografi, etc ). Oppositionsgruppen presenterar sina synpunkter och diskuterar dessa med författargruppen. Oppositionen tar minuter så att 5 minuter lämnas till den efterföljande diskussionen. 13

14 Vid opposition mot en annan grupps uppsats ska studenten aktivt: visa förståelse för vad studien innefattat kunna presentera relevanta synpunkter och frågor kring innehållet i studien (ej enbart språkliga formalia) kunna föra en diskussion kring arbetet och ämnesområdet Bedömning Examensarbetet bedöms individuellt även om projektet genomförts av två studenter tillsammans. Arbetet bedöms med avseende på flera olika moment och av olika personer enligt nedan. Examinator fattar det slutliga beslutet om godkännande och meddelar därefter examinationsansvarig för innevarande terminskurs. Det skriftliga arbetet bedöms av särskild bedömningsgrupp, enligt bedömningsunderlag (Bilaga 9). Om det skriftliga arbetet underkänns, bestämmer studenterna tid med handledare och examinator för diskussion om omarbetning och komplettering av uppsatsen. Den muntliga redovisningen bedöms av examinator. Är presentationen undermålig beslutar examinator om ytterligare diskussion kring projektet vid senare tillfälle. Oppositionen bedöms av examinator. Blir oppositionen underkänd kan denna få göras om vid senare tillfälle eller får den/de studerande lämna in sin kritik i skriftlig form. Beslut om detta fattas av examinator. Processen bedöms av handledaren. Det är viktigt att den enskilda/e studenten bidrar aktivt i tillräcklig omfattning samt visar prov på kreativitet och självständighet. Examination avseende övriga moment som ingår i de generella examina, såsom basgrupps-fall, laborationer och liknande, sker inom ramen för ordinarie examinationer på respektive terminskurs. Dessa består av bedömning av teoretiska moment, färdighetsmoment och bearbetning av vetenskaplig information. Ett aktivt deltagande krävs vid seminarier och instruktionsmöten knutna till uppsatsskrivandet liksom vid samtliga redovisningstillfällen. Betygsgrader Godkänd eller underkänd Examina Högskoleexamen, kandidatexamen, magisterexamen och masterexamen utfärdas av utbildningsnämndens ordförande baserat på godkänt examensarbete och övriga kursmoment. 14

15 PUBLICERING - MUEP Det färdiga examensarbetet bör publiceras på Malmö högskolas elektroniska förlag (MUEP). Publiceringen gör uppsatsen tillgängligt för en vidare läsekrets och den blir också sökbar bland de examensarbeten som utförts vid Mah. När uppsatsen publiceras i MUEP hamnar den i olika nyhetsflöden som går att prenumerera på, via RSS och e-postprenumerationer. MUEP kommunicerar också med andra tjänster, vilket gör uppsatsen sökbar i Google och Google Scholar, Uppsök, Uppsatser.se m.m. Publiceringen sker efter att examensarbetet blivit slutgiltigt godkänt. Information om hur publiceringen går till finns på Studenten publicerar arbetet själv och i korthet ser processen ut som följer: Arbetet godkänns slutgiltigt av examinator Skapa en pdf-fil av arbetet Gå till och logga in med ditt vanliga datorid Följ instruktionerna och ladda upp din pdf-fil Då ditt arbete är uppladdat skickas ett e-postmeddelande till kursadministratören som kontrollerar att arbetet är godkänt och slutför publiceringen I en förlängning är det också önskvärt att studien redovisas på Tandläkarsällskapets riksstämma och/eller färdigställs för publicering i vetenskaplig tidskrift. 15

16 RESURSER Handledning i att skriva examensarbeten - skrivanvisningar Citera referera informationssökning Myndigheternas skrivregler Refero-antiplagieringsguiden: Plagiatkontroll Värdera och presentera vetenskap %20artikel_ pdf Hjälp med att skriva - Studieverkstaden Läs- och skrivsvårigheter MUEP för handledare MUEP att skriva och publicera 16

17 REFERENSER Greenhalgh T. How to read a paper: the basics of evidence-based medicine. Blackwell, Malden, Mass Högskolelagen SFS 1992:1434; 1 kap Högskoleförordningen SFS 1993:100; Bilaga 2, Examensordning 1 Kahn, CR. Picking a research problem. New England Journal of Medicine, 1994, 330, Näslund, J. (1999) Uppsatshandledning. Många frågor och några svar. CUP:s rapportserie Nr 3, Linköpings Universitet. ISBN

18 BILAGA 1 MÅLBESKRIVNING HÖGSKOLEXAMEN Förkunskapskrav Högskolebehörighet Lärandemål Målen är hämtade ur kursplanerna för terminskurserna 1-4 * kursiverade mål härrör från högskoleförordningen Kunskap och förståelse Efter avslutad kurs ska studenten: - söka, inhämta och sammanfatta vetenskaplig information - känna till hur en vetenskaplig artikel/studie är uppbyggd, samt känna till grundläggande statistiska begrepp - känna till grundläggande etiska principer inom sjuk- och tandvård Färdighet och Förmåga Efter avslutad kurs ska studenten: - kunna samla och bearbeta data samt skriva och presentera en fältstudierapport - kunna identifiera det väsentliga innehållet i olika typer av informationsmaterial - med hjälp av IT-teknik kunna söka information om diagnostik, förebyggande och behandling av gingivit, måttlig parodontit och karies. - presentera vetenskaplig information - kunna orientera sig om och ta fram relevant vetenskaplig information, skaffa sig en insikt om vilka resultat som presenteras, samt kunna sätta dessa i relation till det sammanhang man själv verkar i - genomföra en fördjupningsstudie med skriven projektplan och uppsats samt presentera uppsatsen muntligt Värderingsförmåga och Förhållningssätt Efter avslutad kurs ska studenten: - sträva efter en hög kvalitet på egen insats och genom ett kritiskt och analyserande förhållningssätt kunna värdera den - förhålla sig till lärande som en ständigt pågående process - fördjupa sina kunskaper och färdigheter i odontologi, samt förvärva och bibehålla en hög ambitionsnivå för klinisk kvalitet 18

19 BILAGA 2 MÅLBESKRIVNING KANDIDATEXAMEN Förkunskapskrav Högskolebehörighet Lärandemål Målen är hämtade ur kursplanerna för terminskurserna 1-6 * kursiverade mål härrör från högskoleförordningen Kunskap och förståelse Efter avslutad kurs ska studenten: - visa kunskap och förståelse för odontologins vetenskapliga grund - ha kunskap om tillämpliga vetenskapliga metoder - vara orienterad om aktuella forskningsfrågor - ha fördjupad kunskap inom någon del av odontologin - kunna värdera olika sätt att se på inlärning och kunskap - känna till grundläggande statistiska begrepp och enkla statistiska metoder samt förstå dessas tillämpning - kunna söka, inhämta och sammanfatta vetenskaplig information - kunna analysera hur en vetenskaplig rapport ska vara strukturerad. - känna till vanliga cellbiologiska/laborativa metoder - förstå hur vetenskaplig metodik påverkar kunskapsbildning Färdighet och förmåga Efter avslutad kurs ska studenten: - visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer - visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar - visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper - visa förmåga att arbeta självständigt - kunna identifiera det väsentliga innehållet i ett textavsnitt ur en lärobok eller vetenskaplig artikel - kunna söka och finna litteraturreferenser i medicinska databaser - kunna presentera vetenskaplig information - kunna genomföra en fördjupningsstudie med skriven projektplan och uppsats samt presentera uppsatsen muntligt 19

20 Värderingsförmåga och förhållningssätt Efter avslutad kurs ska studenten: - visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter - visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används - visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens. - förhålla sig vetenskapligt kritisk till odontologisk information och diagnostiska metoder. - sträva efter förmåga till kritiskt tänkande - sträva efter att förhålla sig kritisk och analyserande till egna kunskaper, färdigheter och attityder och vara positiv till att utveckla kompetens - gemensamt i grupp kunna analysera reaktioner i studiesituationen - kunna reflektera över sitt eget lärande. 20

ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT

ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT Riktlinjer för examens-/självständiga arbeten inom huvudområden på grund- och avancerad nivå vid akademin för hälsa, vård och välfärd Akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV)

Läs mer

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013 Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet Dnr 1-133/2013 Inledning Utbildning på forskarnivå regleras i Högskoleförordningen som kompletteras med lokala regler beslutade av Karolinska

Läs mer

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Välkommen till utbildning på forskarnivå vid Mälardalens högskola Efter högskoleverkets granskning 1999 tilldelades Mälardalens högskola (MDH) 2001 vetenskapsområdet

Läs mer

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET EXAMENSMÅLEN för programmet ska styra gymnasiearbetets utformning och innehåll. GA ska utgå från programmets CENTRALA KUNSKAPSOMRÅDEN Samhällsekonomi Företagsekonomi

Läs mer

Anvisningar för examensarbete på grundnivå inom huvudområdet omvårdnad, 15 hp

Anvisningar för examensarbete på grundnivå inom huvudområdet omvårdnad, 15 hp Fastställd av prefekt 2015-01-26 Anvisningar för examensarbete på grundnivå inom huvudområdet omvårdnad, 15 hp Innehåll Introduktion till examensarbetet... 1 Huvudområdet omvårdnad... 1 Examensarbetets

Läs mer

Utformning och seminariebehandling av uppsatser i psykologi. praktiska anvisningar och rekommendationer

Utformning och seminariebehandling av uppsatser i psykologi. praktiska anvisningar och rekommendationer LINKÖPINGS UNIVERSITET Tredje versionen, uppdaterad 060112 Institutionen för beteendevetenskap Utformning och seminariebehandling av uppsatser i psykologi praktiska anvisningar och rekommendationer I redaktionen:

Läs mer

Riktlinjer för utbildningen på forskarnivå

Riktlinjer för utbildningen på forskarnivå 1(21) DNR: SLU ua Fe.2012.4.0-3218 Exp. den: Dubbelklicka här för att redigera STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Forskning och utbildning på forskarnivå Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli:

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology)

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2015-06-09. Studieplanen gäller för utbildning som avslutas

Läs mer

Att skriva och presentera rapporter

Att skriva och presentera rapporter Att skriva och presentera rapporter Förord Skriftlig och muntlig kommunikation har blivit allt mer viktiga inslag i universitetsutbildningarna. Arbetsgivare, inom näringslivet och den akademiska världen,

Läs mer

Handledning. till examensarbete. i form av litteraturstudie

Handledning. till examensarbete. i form av litteraturstudie Handledning till examensarbete i form av litteraturstudie Barnmorskeutbildningen Institutionen för kvinnors och barns hälsa Enheten för reproduktiv och perinatal omvårdnad Karolinska Institutet Retzius

Läs mer

Att ge struktur åt rapporter och uppsatser 1

Att ge struktur åt rapporter och uppsatser 1 Att ge struktur åt rapporter och uppsatser 1 Sven Åke Hörte 2010 Innehåll Introduktion... 2 I. Allmänna tips och regler... 5 Skriv för läsaren och inte för dig själv... 5 Håll hårt i den "röda tråden"!...

Läs mer

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram engelsk, fransk, spansk och tysk inriktning

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram engelsk, fransk, spansk och tysk inriktning Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram engelsk, fransk, spansk och tysk inriktning Antagna fr o m 2011 180/300 högskolepoäng grundnivå/avancerad nivå English, German, French and Spanish orientation

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av fri konst och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av fri konst och närliggande huvudområden BESLUT 1(8) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Jana Hejzlar 08-563 088 19 Jana.Hejzlar@uk-ambetet.se 2014-05-27 411-00549-13 Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av fri konst

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av översättning och översättningsvetenskap

Kvalitetsutvärdering av översättning och översättningsvetenskap BESLUT 1(2) Handläggare Lena Pettersson 08-563 086 78 Lena.Pettersson@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av översättning och översättningsvetenskap Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder

Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder LEVNADSVANEPROJEKT Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder Catharina Broberg Raija Tyni-Lenné Oktober 2012 Innehåll Bakgrund...2 Syfte...3 Material och

Läs mer

Utbildningens omfattning. Utbildningens mål. Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/561 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap

Utbildningens omfattning. Utbildningens mål. Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/561 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/561 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt de

Läs mer

Att skriva en rapport

Att skriva en rapport Version 2.9, maj -03 Att skriva en rapport Sammanställd av Maria Björklund och Ulf Paulsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BAKGRUND TILL DENNA SKRIFT...1 2 EN AKADEMISK RAPPORT...2 2.1 KRAV PÅ ETT AKADEMISKT ARBETE...

Läs mer

Akademisk utbildning ger utveckling av professionen

Akademisk utbildning ger utveckling av professionen ThTidn nr 1.11_Ny mall 2011-09-06 11.46 Sida 26 Akademisk utbildning ger utveckling av professionen Under hösten föreslog Behörighetsutredeningen att Tandhygienistutbildningen förlängs till 180 högskolepoäng,

Läs mer

Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer

Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer ç Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer Hur motsvarar dagens ekonomiutbildningar revisionsbyråernas efterfrågan? Författare: Viktor Fredriksson, Emil Hargestam och

Läs mer

Civilekonomprogrammet

Civilekonomprogrammet Civilekonomprogrammet Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Företagsekonomi (15 hp, 30 hp) Praktikanvisningar för studenter INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT OM VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING PÅ CIVILEKONOMPROGRAMMET

Läs mer

Institutionen för pedagogik och didaktik www.edu.su.se 2

Institutionen för pedagogik och didaktik www.edu.su.se 2 Studiehandledning för kursen Forskningsmetoder I UDG14F på grundläggande nivå 7,5 hp. HT 2013 Versionn 2 september 2013 Institutionenn för pedagogik och didaktik www.edu.su.se 1 Välkommen till kursen Forskningsmetoder

Läs mer

Handlingsplan för ST-utbildning i Landstinget i Kalmar Län

Handlingsplan för ST-utbildning i Landstinget i Kalmar Län Handlingsplan för ST-utbildning i Landstinget i Kalmar Län Syfte Tydliggöra innehållet i Socialstyrelsens författning SOSFS 2008:17, samt implementeringen i Landstinget i Kalmar län, ang. ST-utbildningen.

Läs mer

www.uka.se Rapport 2014:18 Kvalitetsutvärdering av utbildning på forskarnivå

www.uka.se Rapport 2014:18 Kvalitetsutvärdering av utbildning på forskarnivå , www.uka.se Rapport 2014:18 Kvalitetsutvärdering av utbildning på forskarnivå Kvalitetsutvärdering av utbildning på forskarnivå Registreringsnummer, 412-221-14 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2014

Läs mer

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management. Studieordning 2007

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management. Studieordning 2007 Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management Studieordning 2007 HHS:s studieregler fastställs av Faculty and Program Board. Studiereglerna uppdateras vid behov. Den senaste

Läs mer

Om bredd och djup 1. Medical Education Guide nr 3. Några tankar om hur progression kan uttryckas. Maria Weurlander & Klara Bolander Laksov

Om bredd och djup 1. Medical Education Guide nr 3. Några tankar om hur progression kan uttryckas. Maria Weurlander & Klara Bolander Laksov CME - Centre for Medical Education at the department of LIME Medical Education Guide nr 3 Om bredd och djup 1 Några tankar om hur progression kan uttryckas Maria Weurlander & Klara Bolander Laksov Innehåll

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

Kursmål, programmål, betygskriterier och examination Viggo Kann

Kursmål, programmål, betygskriterier och examination Viggo Kann Kursmål, programmål, betygskriterier och examination Viggo Kann Kursmål och programmål består inte bara av fina ord utan har flera viktiga syften. Den här texten beskriver bland annat hur lärandemål hänger

Läs mer

Projektmaterial FOLKBILDNING MED IT. Litorina folkhögskola

Projektmaterial FOLKBILDNING MED IT. Litorina folkhögskola Projektmaterial FOLKBILDNING MED IT Litorina folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen i pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande (Educational Research: Adult Learning)

Allmän studieplan för forskarutbildningen i pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande (Educational Research: Adult Learning) 2014-05-20 BESLUT Dnr LiU-2008/00879 1(7) Allmän studieplan för forskarutbildningen i pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande (Educational Research: Adult Learning) Fastställd av Områdesstyrelsen för

Läs mer

Att skriva en god rapport

Att skriva en god rapport Institutionen för Teknik och samhälle Att skriva en god rapport Hjälp och stöd för examensarbeten, rapporter och inlämningsuppgifter 2011 Version 2 April 2011 Teknik och samhälle Framtagen av Koglin, Adell

Läs mer