Handbok för Examensarbete vid Odontologiska Fakulteten Malmö Högskola

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handbok för Examensarbete vid Odontologiska Fakulteten Malmö Högskola"

Transkript

1 Handbok för Examensarbete vid Odontologiska Fakulteten Malmö Högskola

2 EXAMENSARBETET... 4 EXAMINA OMFATTNING OCH PLACERING... 5 Tandhygienistutbildningen... 5 Grundnivå - Tandhygienistprogrammet... 5 Grundnivå - Påbyggnadsåret som ger kandidatexamen... 5 Avancerad nivå - Magisterprogram... 5 Tandläkarutbildningen... 5 Grundnivå - Kandidatexamen... 5 Avancerad nivå - Masterexamen... 6 Tandteknikerutbildningen... 6 Grundnivå - Kandidatexamen... 6 Avancerad nivå - Magisterprogram... 6 HANDLEDNING... 7 Handledningens omfattning... 7 Kompetenskrav för huvudhandledare... 7 PROJEKTET... 8 Ämne... 8 Innehåll... 8 Vetenskaplig nivå och krav... 8 Antal studenter per projekt... 9 Arbetsplan med ungefärlig tidsåtgång... 9 Bidrag och stipendier... 9 Fakultetens bidrag... 9 SIDA Minor field studies... 9 Stiftelsen Odontologiska Studentkåren Malmö... 9 Etikprövning Lokal etikprövning HALVTIDSSEMINARIUM TEXTENS OMFATTNING OCH UTFORMNING Examensarbete för högskole-, kandidat- och magisterexamen Titelsida Disposition Sammanfattning (Abstract) Referenser Examensarbete för masterexamen KLART FÖR INLÄMNING Inlämning - Urkund EXAMINATION Uppsatsen Redovisning Egen presentation Opposition Bedömning Betygsgrader Examina

3 PUBLICERING - MUEP RESURSER Handledning i att skriva examensarbeten - skrivanvisningar Citera referera informationssökning Myndigheternas skrivregler Refero-antiplagieringsguiden: Plagiatkontroll Värdera och presentera vetenskap Hjälp med att skriva - Studieverkstaden Läs- och skrivsvårigheter MUEP för handledare MUEP att skriva och publicera REFERENSER BILAGA 1 MÅLBESKRIVNING HÖGSKOLEXAMEN BILAGA 2 MÅLBESKRIVNING KANDIDATEXAMEN BILAGA 3 MÅLBESKRIVNING MAGISTEREXAMEN BILAGA 4 MÅLBESKRIVNING MASTEREXAMEN BILAGA 5 ANMÄLAN BILAGA 6 LATHUND BILAGA 7 BIDRAG BILAGA 8 TITELSIDA BILAGA 9 CHECKLISTA EGNA ANTECKNINGAR

4 EXAMENSARBETET Examensarbetet är ett av de viktigare inslagen i utbildningen och syftar till att ge studenten ett vetenskapligt förhållningssätt. Det vetenskapliga momentet löper som en strimma genom utbildningen, delvis integrerad i den övriga undervisningen där delar av tiden är avsatt för eget arbete och delar utgörs av andra undervisningsmoment. Examensarbetet ger möjlighet till att under studietiden fördjupa kunskaper inom områden av särskilt intresse men utvecklar också förmågan att inhämta, sammanställa och kritiskt granska faktauppgifter. Examensarbetet belyser vetenskaplig metodik och utvecklar förmågan att muntligt och skriftligt redovisa en undersökning och kan bli början till ett långt vetenskapligt engagemang och kanske en forskarutbildning. I högskolelagen (HL; 1 kap. 8-9, SFS 1992:1434) kan man läsa (något komprimerat): - Utbildningen syftar till att utveckla studenternas förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar och att självständigt urskilja, formulera och lösa problem så att de får en beredskap att möta förändringar i arbetslivet. Vidare ska utbildningen utveckla studenternas förmåga att söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå och följa kunskapsutvecklingen samt utveckla deras förmåga att hantera komplexa företeelser. Den ska också skapa förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete. I och med Bolognaprocessen har det skett en samordning av kraven på vetenskaplig kompetens i högre utbildning. Man skiljer härvid mellan yrkesexamina och generella examina vilkas examinationsmål regleras i högskoleförordningen (HF; bil 2, SFS 1993:100). Programutbildningar som tandhygienist-, tandläkar- och tandteknikerutbildningen ger yrkesexamina. Högskole-, kandidat-, magister-, master-, licenciat- och doktorsexamen är generella examina. De olika examina har var för sig krav på ett s k självständigt arbete eller examensarbete. där omfattningen ibland kan skilja sig åt mellan examina på samma nivå. Således krävs för tandläkarexamen ett examensarbete på 30 högskolepoäng (hp) medan den som samtidigt vill få ut en akademisk masterexamen också måste ha en kandidat-examen med 15 hp examensarbete i botten. I Malmö har vi valt att ge båda examina vilka alltså omfattar sammanlagt 45 hp. TH Högskoleexamen Kandidat Magister TL Kandidat Master TT Kandidat Magister K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 4

5 EXAMINA OMFATTNING OCH PLACERING Examensarbetet är ingen enskild kurs vid Odontologiska fakulteten men examineras i särskild ordning och omfattar ett lagstadgat antal högskolepoäng. Istället för regelrätta kursplaner finns därför målbeskrivningar upprättade som ett stöd för genomförande och examination av examensarbeten på de olika nivåerna (Bilaga 1-3). Omfattningen av examensarbete för generella examina är för: högskoleexamen (7,5 hp, enl lokalt beslut; ej angivet i HF) kandidatexamen (15 hp, enl HF) magisterexamen (30 hp, enl lokalt beslut; 15 hp i HF) masterexamen (30 hp, enl HF) Tandhygienistutbildningen Grundnivå - Tandhygienistprogrammet På tandhygienistprogrammet, som ger högskoleexamen, omfattar examensarbetet 7,5 hp. Arbetstid finns avsatt i schemat i form två hela veckor per termin, under terminerna 3 och 4. Examensarbetet belyser en egen vald frågeställning och kan omfatta laborativa, kliniska eller litteraturstudier. Det redovisas i form av en skriftlig uppsats som presenteras och blir föremål för opposition i slutet av terminskurs 4. Grundnivå - Påbyggnadsåret som ger kandidatexamen Examensarbetet på grundnivå för kandidatexamen utförs under det tredje, valfria, påbyggnadsåret. Arbetet omfattar 10 heltidveckor (15 hp) enligt individuell studieplan. Det redovisas i form av en skriftlig uppsats som presenteras vid ett enskilt seminarium. Avancerad nivå - Magisterprogram Examensarbetet för magisterexamen omfattar 20 heltidveckor (30 hp) och utförs enligt individuell studieplan. Det redovisas i form av en skriftlig uppsats som presenteras och blir föremål för opposition vid ett enskilt seminarium. Tandläkarutbildningen Då två examensarbeten ska utföras under studietiden finns det möjlighet att arbeta med olika intresseområden eller att bearbeta ett enskilt område mer utförligt både på grund- och avancerad nivå. Grundnivå - Kandidatexamen På grundnivån (K1-K6), som ger kandidatexamen, omfattar examensarbetet 15 hp. Examensarbetet belyser en egen vald frågeställning och kan omfatta laborativa, kliniska eller litteraturstudier. Det redovisas i form av en skriftlig uppsats som presenteras och blir föremål för opposition i början av terminskurs 6. Utöver uppsatsen genomför studenten olika moment som syftar till vetenskaplig skolning och förberedelse inför det självständiga arbetet. Exempel på sådana moment är laborationer, seminarier och föreläsningar kring laborativa tekniker, vetenskapsmetodik och bibliotekskunskap. Den vetenskapliga strimman återfinns också i basgruppsfall under terminskurserna K1-K6 5

6 Avancerad nivå - Masterexamen På den avancerade nivån (K7-K10) omfattar examensarbetet 30 hp. Den vetenskapliga skolningen sker i form av seminarier som omfattar: vetenskaplig metodik (hypotesprövning, studiedesign, statistiska analyser), kvantitativ och kvalitativ forskningsmetodik, systematisk litteratursökning, etik och samhällsaspekter vid forskning, referenshantering, kritisk granskning av artiklar samt publiceringsmetodik. Den vetenskapliga strimman återfinns också i basgruppsfall där statistiska analyser diskuteras under terminskurserna Arbetet resulterar i en skriftlig uppsats som presenteras och blir föremål för opposition i mitten av terminskurs 10. Tandteknikerutbildningen Grundnivå - Kandidatexamen Examensarbetet på grundnivå för kandidatexamen förbereds och presenteras i idé-form vid ett gemensamt brainstorm-seminarium under termin 5. Genomförande och redovisning sker huvudsakligen under den 6:e terminen då tio heltidveckor (15 hp) är avsatta för arbetet. Arbetet redovisas i form av en skriftlig uppsats som presenteras och blir föremål för opposition utförd av studenter från terminskurs 4. Avancerad nivå - Magisterprogram Examensarbetet för magisterexamen omfattar 20 heltidveckor (30 hp) och utförs enligt individuell studieplan. Det redovisas i form av en skriftlig uppsats som presenteras och blir föremål för opposition vid ett enskilt seminarium. 6

7 HANDLEDNING Det är studenten som är motor i samarbetet. Studenten väljer ämne utifrån en egen idé eller från en lista med föreslagna projekt från avdelningarna. Handledaren ger råd vid problemformulering, design och avgränsning av studien, tidsplanering samt utformning av försöksprotokollet. Handledaren är en resursperson som kontinuerligt följer projektet och ger studenten teoretisk eller praktisk hjälp om problem uppstår. Handledaren står också för en första kvalitetskontroll; när studenten lämnar in material till handledaren är det snyggt uppställt, språkgranskat och kört i datorns rättstavningsprogram. Handledningens omfattning Tiden som är avsatt för handledning är begränsad så det gäller att disponera denna väl. Studenten har rätt till handledning enl nedan men den handledare som vill ge studenterna ytterligare tid är naturligtvis välkommen att göra detta. I den avsatta tiden ingår såväl praktisk handledning med diskussioner som genomläsning av text. Avsatt handledningstid för examensarbete avseende: högskoleexamen (7,5 hp) 20 klocktimmar kandidatexamen (15 hp) 20 klocktimmar magisterexamen (30 hp) 40 klocktimmar masterexamen (30 hp) 40 klocktimmar Kompetenskrav för huvudhandledare Enl beslut i UN (080819, 53; , 20) ska huvudhandledare till ett examensarbete inneha en akademisk examen som är minst en nivå högre än den som examineras, d v s för: högskoleexamen ska handledaren ha kandidatexamen/motsvarande kandidatexamen på tandhygienist- och tandteknikerutbildningarna ska handledaren ha magister- eller masterexamen/motsvarande kandidatexamen på tandläkarutbildningen ska handledaren ha licentiatexamen /motsvarande, t ex ha genomfört halvtidsseminarium i doktorandutbildning magisterexamen ska handledaren ha masterexamen/motsvarande masterexamen ska handledaren ha doktorsexamen Handledare ska inneha en akademisk examen på minst samma nivå som den som examineras. Huvudhandledaren ska vara knuten till Odontologiska fakulteten i Malmö. Personer med annan bakgrund kan knytas till projektet som handledare. 7

8 PROJEKTET Ämne Börja med att välja ämne och handledare. Var och en bör känna stor frihet i val av ämne men det ska ha anknytning till odontologi. Alla avdelningar lämnar förslag på ämnen. På MUEP (http://dspace.mah.se:8080/handle/2043/2421) finns exempel på tidigare utförda studier. Att ett ämne tagits upp tidigare utesluter inte att det kan tas upp till förnyad diskussion, om infallsvinkeln blir annorlunda. För att ämnet ska kunna avgränsas är det också viktigt att ämnesformuleringen innehåller en hypotes eller frågeställning som kan besvaras. Det är viktigt att ämnesvalet sker i samråd med utsedd handledare, och ämnet ska även godkännas av examinator. Anmälan av projekt och handledare sker på särskilt anmälningsformulär (Bilaga 5). Det åligger den studerande att kontakta handledaren och att få formuläret undertecknat. Projekten ska utföras inom Odontologiska fakulteten eller andra nationella/internationella angränsande områden inom odontologi, medicin eller de sociala och humanistiska vetenskaperna. Huvudhandledaren ska vara knuten till Odontologiska fakulteten i Malmö men inget hindrar att personer med annan bakgrund också knyts till projektet som handledare (se under HANDLEDNING ). Innehåll Alla examensarbeten ska vara originalarbeten, d v s man får inte skriva av, kopiera eller använda andras arbeten. Detta betyder inte att man inte får citera andra källor, men det ska då tydligt framgå att det är ett citat, eller att man hämtat tankar och idéer från annan källa. Dessa källor ska framgå i referenslistan. Mah:s bibliotek- och IT-avdelning (BIT) har sammanställt några dokument med information om hur man citerar och refererar för att undgå plagiat. Vetenskaplig nivå och krav Examensarbetet ska vara ett vetenskapligt arbete. Det innebär att man utgår ifrån en hypotes eller frågeställning som man sedan försöker besvara. Detta kan göras genom olika typer av experiment eller kliniska studier där man värderar resultaten i förhållande till redan befintlig kunskap. Också litteraturstudier i form av en systematisk genomgång av litteratur utifrån en specifik problemformulering utgör ett vetenskapligt arbete i sig. Examensarbetet måste alltså innehålla en analys av vetenskaplig karaktär och får inte enbart vara beskrivande. För masterexamen ska arbetet vara i nivå med en publicerbar artikel. Information om vetenskaplighet och vetenskapliga artiklar hittar du Karolinska institutets universitetsbibliotek: %20artikel_ pdf 8

9 Antal studenter per projekt Examensarbetet, som i HF benämns självständigt arbete, kan genomföras enskilt men det är, av flera skäl, önskvärt att det genomförs av studenter i par. I sådant fall är det viktigt att det framgår vad varje student enskilt har bidragit med. Arbete i par ger bättre möjligheter att diskutera arbetet med någon utöver handledaren vilket ofta höjer kvalitén. Maximala antalet studenter per examensarbete är dock två, enl beslut i GUN (080819, 53). Arbetsplan med ungefärlig tidsåtgång Inför anmälan av ett examensarbete ska en arbetsplan (Bilaga 5) upprättas och godkännas av handledaren. I planen anges projekttitel, namn på studerande och handledare, preliminär arbetsplan och -metod samt planerade handledarkontakter. Anmälan ska signeras av handledaren innan den lämnas in. Deadline för inlämnande av projekttitel meddelas av respektive ansvarig vid terminsstart. Tillsammans med handledaren upprättas därefter en detaljerad projektplan i vilken anges vad projektet har för specifik målsättning och betydelse, ett urval av tidigare publicerade resultat, plan för genomförande, ev. preliminära resultat samt referenser. En lathund för planeringen av examensarbete på högskole- och kandidatnivå återfinns i Bilaga 6. Bidrag och stipendier Fakultetens bidrag Begränsade ekonomiska bidrag för examensarbete finns i form av resebidrag samt bidrag till andra kostnader i samband med examensarbetet, t ex material etc. Handledaren och studerande ansöker tillsammans (Bilaga 7). Projektplan ska bifogas ansökan. Bidrag kan sökas vid två tillfällen, med sista ansökningsdag 15 januari respektive 15 september. SIDA Minor field studies Minor field studies (MFS) är ett SIDA-finansierat program som administreras av Internationella programkontoret vid Mah. Syftet med programmet är att ge svenska studenter möjlighet att skaffa sig kunskap om utvecklingsländer. Ett led i denna verksamhet är att ge u- landsintresserade studerande vid svenska högskolor och universitet möjlighet att söka ett resestipendium för att under minst två månader utföra en mindre fältstudie (MFS) i ett utvecklingsland. Läs mer om MFS på Har du frågor om MFS kan du kontakta OD:s representant för WHO Collaborating Centre Stiftelsen Odontologiska Studentkåren Malmö Stipendier i form av resebidrag delas årligen ut av Stiftelsen. Stipendier kan endast sökas av studerande på tandläkarutbildningen. För information, kontakta någon av våra utbildningshandläggare 9

10 Etikprövning Att planera och genomföra en vetenskaplig studie innebär en mängd olika överväganden, bl a etiska hur mycket lidande är forskningsresultaten värda? Forskning på människor och djur förutsätter en prövning i etisk nämnd. Detta krav gäller inte studier som genomförs inom ramen för grundutbildning (se nedan) men icke desto mindre är det viktigt att reflektera över och värdera vilka etiska och moraliska konsekvenser de egna studierna kan få. Alla projekt som skulle ha behövt prövas i det fall de hade fallit under lagen om etikprövning, ska därför prövas av den lokala etikprövningskommittén vid Odontologiska fakulteten. Då det inte finns några juridiska krav på prövning är den lokala kommittén endast rådgivande och det grundläggande syftet är att bibringa studenten ett etiskt godtagbart vetenskapligt förhållningssätt. Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor 1 Denna lag innehåller bestämmelser om etikprövning av forskning som avser människor och biologiskt material från människor. Den innehåller också bestämmelser om samtycke till sådan forskning. Syftet med lagen är att skydda den enskilda människan och respekten för människovärdet vid forskning. 2 I denna lag avses med forskning: vetenskapligt experimentellt eller teoretiskt arbete för att inhämta ny kunskap och utvecklingsarbete på vetenskaplig grund, dock inte sådant arbete som utförs inom ramen för högskoleutbildning på grundnivå eller på avancerad nivå, Lokal etikprövning Blanketter för etikansökan finns ladda ner från kurswebben (It s Learning). Förutom själva ansökan är det obligatoriskt att bifoga forskningsplan/protokoll och skriftlig forskningspersonsinformation med skriftlig samtyckesblankett och eventuell annons för rekrytering av forskningspersoner samt undertecknat tillstånd från avdelningsföreståndare. Inlämningstider anges i särskilt anslag och infaller ungefär den första dagen i november, december, mars, april och maj. Avsikten är att kommittén ska försöka behandla etikansökningar som inkommit vid det sammanträde som infaller cirka två veckor efter det att en fullständig ansökan inkommit. NB: studier som kan bli aktuella för publikation behöver sannolikt genomgå en normal etikprövning för att bli publicerbara. HALVTIDSSEMINARIUM Efter en tid genomförs ett seminarium som syftar till att diskutera igenom projektet inför fortsättningen. Studenterna presenterar en kort lägesrapport med upplägg och preliminära resultat. Kurskamrater och ansvarig för examensarbetena har då möjlighet att komma med behjälpliga synpunkter. 10

11 TEXTENS OMFATTNING OCH UTFORMNING Examensarbete för högskole-, kandidat- och magisterexamen Det väsentliga är att uppsatsen till innehåll och utformning håller god kvalitet och att författarna bearbetat och analyserat frågeställningar på ett tillfredsställande sätt. Om arbetet genomförs i internationell miljö med en samarbetspart i annat land bör rapporten, bl. a. av artighetsskäl skrivas på engelska och delges medarbetarna. I normalfallet ska examensarbetet omfatta A4-sidor. Textmassan kan dock variera beroende på om studien har varit av huvudsakligen praktisk eller teoretisk art, t.ex. en systematisk litteraturöversikt. Det slutliga omfånget avgörs i samråd med handledaren mot bakgrund av fördjupningsarbetets karaktär. Brödtexten skrivs med enkelt radavstånd i Times med teckenstorlek 12 p. Sidorna ska vara numrerade. En utmärkt handledning i skrivande finns tillgänglig i pdf-format på: Titelsida Titelsidan ska utformas enligt Bilaga 8. Disposition Utgör studien ett Originalarbete är den rekommenderade uppställningen: sammanfattning, introduktion, material och metoder, resultat, diskussion och referenser. Tabeller och figurer infogas i texten. En Kritisk litteraturöversikt ställs upp enligt: sammanfattning, introduktion, avhandling med underrubriker inklusive tabeller och figurer, diskussion, referenser. Andra typer av arbeten kan behöva särskild uppställning - rådgör med handledare och examinator. Sammanfattning (Abstract) Max 250 ord (vilket är max i PubMed). Skrivs lämpligen med underrubrikerna Syfte, Material & metod, Resultat och Slutsats. Referenser En relevant och utförlig referenslista är ett krav. Referenserna ska noteras enligt vedertaget system - Harvard, Vancouver eller motsvarande. För utförligare beskrivning, se: Att hantera referenser så att de blir snyggt och korrekt uppställda kan ofta vara besvärligt, även för den tränade. Man har stor hjälp av ett referenshanteringsprogram som kan hantera nedladdade referenser från olika databaser och därefter placera referenserna rätt i texten och producera en referenslista. RefWorks är ett webbaserat referenshanteringssystem som finns tillgängligt för lärare och studenter på Malmö högskolas web. Det är väl använd tid att lära sig hantera RefWorks. Biblioteket tillhandahåller information om hur du öppnar ett RefWorks- 11

12 konto och informativa instruktionsfilmer. Bibliotekets personal ger också handledning i informationssökning. Examensarbete för masterexamen Examensarbetet ska utformas enligt anvisningarna i Instructions to Authors för Journal of Oral Rehabilitation. Texten ska skrivas med dubbelt radavstånd och rekommenderat antal ord för respektive avsnitt är i storleksordningen: abstract 250, introduktion och diskussion Lämpligtvis används den elektroniska mall för formatering av rubriker etc. som finns tillgänglig i Word-format på kurswebben (It s Learning). Tidskriftens anvisningar finns tillgängliga på: I uppsatsen ska abstract på såväl svenska som engelska ingå. KLART FÖR INLÄMNING Inlämning - Urkund Inlämning av det färdiga arbetet sker i elektronisk form via Urkund. Urkund är ett elektroniskt system för plagiatkontroll som används av ett flertal universitet och högskolor i landet (se Systemet jämför det inlämnade arbetet med källmaterial från Internet (c:a 10 milj hemsidor), studentmaterial (drygt 1,5 milj uppsatser, hemtentor, etc) och förlagsmaterial såsom NE, e-böcker, e-tidskrifter etc. Arbetet e-postas som bifogad fil till adress som meddelas av respektive ansvarig Filformat ska vara.doc (Word-format) För att minska filstorleken och underlätta filhanteringen är det önskvärt att eventuella bilder komprimeras Filen med arbetet namnges med de två första bokstäverna i författarnas för- och efternamn (t ex Anna Berg och Carl Dahl blir anbe och cada) 12

13 EXAMINATION Examinationen är individuell. Beslut om huruvida examensarbete ska godkännas eller ej grundas på en bedömning av uppsatsarbete, presentation och opposition enligt bedömningsformulär/checklista i Bilaga 9 som kan sammanfattas: Uppsatsen Uppsatsen ska till innehåll och kvalitet: vara en vetenskapligt upplagd fördjupning med explicit uttryckta mål och/eller hypoteser liksom egna slutsatser ha en rimlig omfattning mot bakgrund av examensarbetets karaktär och nivå vara välstrukturerat enl vedertagna normer vara språkligt välskrivet, välstrukturerat och typografiskt välordnat ha en väl strukturerad litteraturgenomgång av rimlig omfattning ha källhänvisningar enl norm, Harvard, Vancouver eller motsvarande. För masteruppsats ska referenserna ordnas enligt anvisningarna för Journal of Oral Rehabilitation. Redovisning Redovisning sker både skriftligt och muntligt. Studenterna redovisar dels sina egna projekt, dels granskar de andra studenters uppsatser och opponerar på dessa - så kallad opposition. Trettio minuter är avsatta per grupp. Synpunkter från samtliga i auditoriet välkomnas. Det är obligatorisk närvaro för studenterna under samtliga redovisningsdagar. Det är angeläget att handledaren är närvarande då projektet presenteras och vid förhinder bör denne försöka utse en ersättare. Egen presentation Presentationen ska ta 10 minuter. Den ska sammanfatta projektet på ett välstrukturerat och begripligt sätt med bakgrund, genomförande och slutsatser så att kurskamrater och övriga åhörare kan följa och delta i den efterföljande diskussionen. Använd genomarbetat bildmaterial vid redovisningen. Använd gärna figurer och försök att inte ha för mycket text på bilderna då det resulterar i att åhörarna läser istället för att lyssna. Vid den muntliga presentationen inklusive efterföljande diskussion ska studenten: göra en välstrukturerad, tydlig framställning med bilder/figurer av god kvalitet visa förståelse för ämnet kunna diskutera arbetet och motivera sina slutsatser samt kommentera kritik Opposition Studentgruppen (eller studenten om denne genomfört arbetet ensam) får i god tid ett examensarbete från en annan grupp. Uppsatsen ska granskas kritiskt med avseende på innehåll (frågeställningar, försöksupplägg, genomförande, slutsatser, etc ) och form (disposition, språk och typografi, etc ). Oppositionsgruppen presenterar sina synpunkter och diskuterar dessa med författargruppen. Oppositionen tar minuter så att 5 minuter lämnas till den efterföljande diskussionen. 13

14 Vid opposition mot en annan grupps uppsats ska studenten aktivt: visa förståelse för vad studien innefattat kunna presentera relevanta synpunkter och frågor kring innehållet i studien (ej enbart språkliga formalia) kunna föra en diskussion kring arbetet och ämnesområdet Bedömning Examensarbetet bedöms individuellt även om projektet genomförts av två studenter tillsammans. Arbetet bedöms med avseende på flera olika moment och av olika personer enligt nedan. Examinator fattar det slutliga beslutet om godkännande och meddelar därefter examinationsansvarig för innevarande terminskurs. Det skriftliga arbetet bedöms av särskild bedömningsgrupp, enligt bedömningsunderlag (Bilaga 9). Om det skriftliga arbetet underkänns, bestämmer studenterna tid med handledare och examinator för diskussion om omarbetning och komplettering av uppsatsen. Den muntliga redovisningen bedöms av examinator. Är presentationen undermålig beslutar examinator om ytterligare diskussion kring projektet vid senare tillfälle. Oppositionen bedöms av examinator. Blir oppositionen underkänd kan denna få göras om vid senare tillfälle eller får den/de studerande lämna in sin kritik i skriftlig form. Beslut om detta fattas av examinator. Processen bedöms av handledaren. Det är viktigt att den enskilda/e studenten bidrar aktivt i tillräcklig omfattning samt visar prov på kreativitet och självständighet. Examination avseende övriga moment som ingår i de generella examina, såsom basgrupps-fall, laborationer och liknande, sker inom ramen för ordinarie examinationer på respektive terminskurs. Dessa består av bedömning av teoretiska moment, färdighetsmoment och bearbetning av vetenskaplig information. Ett aktivt deltagande krävs vid seminarier och instruktionsmöten knutna till uppsatsskrivandet liksom vid samtliga redovisningstillfällen. Betygsgrader Godkänd eller underkänd Examina Högskoleexamen, kandidatexamen, magisterexamen och masterexamen utfärdas av utbildningsnämndens ordförande baserat på godkänt examensarbete och övriga kursmoment. 14

15 PUBLICERING - MUEP Det färdiga examensarbetet bör publiceras på Malmö högskolas elektroniska förlag (MUEP). Publiceringen gör uppsatsen tillgängligt för en vidare läsekrets och den blir också sökbar bland de examensarbeten som utförts vid Mah. När uppsatsen publiceras i MUEP hamnar den i olika nyhetsflöden som går att prenumerera på, via RSS och e-postprenumerationer. MUEP kommunicerar också med andra tjänster, vilket gör uppsatsen sökbar i Google och Google Scholar, Uppsök, Uppsatser.se m.m. Publiceringen sker efter att examensarbetet blivit slutgiltigt godkänt. Information om hur publiceringen går till finns på Studenten publicerar arbetet själv och i korthet ser processen ut som följer: Arbetet godkänns slutgiltigt av examinator Skapa en pdf-fil av arbetet Gå till och logga in med ditt vanliga datorid Följ instruktionerna och ladda upp din pdf-fil Då ditt arbete är uppladdat skickas ett e-postmeddelande till kursadministratören som kontrollerar att arbetet är godkänt och slutför publiceringen I en förlängning är det också önskvärt att studien redovisas på Tandläkarsällskapets riksstämma och/eller färdigställs för publicering i vetenskaplig tidskrift. 15

16 RESURSER Handledning i att skriva examensarbeten - skrivanvisningar Citera referera informationssökning Myndigheternas skrivregler Refero-antiplagieringsguiden: Plagiatkontroll Värdera och presentera vetenskap %20artikel_ pdf Hjälp med att skriva - Studieverkstaden Läs- och skrivsvårigheter MUEP för handledare MUEP att skriva och publicera 16

17 REFERENSER Greenhalgh T. How to read a paper: the basics of evidence-based medicine. Blackwell, Malden, Mass Högskolelagen SFS 1992:1434; 1 kap Högskoleförordningen SFS 1993:100; Bilaga 2, Examensordning 1 Kahn, CR. Picking a research problem. New England Journal of Medicine, 1994, 330, Näslund, J. (1999) Uppsatshandledning. Många frågor och några svar. CUP:s rapportserie Nr 3, Linköpings Universitet. ISBN

18 BILAGA 1 MÅLBESKRIVNING HÖGSKOLEXAMEN Förkunskapskrav Högskolebehörighet Lärandemål Målen är hämtade ur kursplanerna för terminskurserna 1-4 * kursiverade mål härrör från högskoleförordningen Kunskap och förståelse Efter avslutad kurs ska studenten: - söka, inhämta och sammanfatta vetenskaplig information - känna till hur en vetenskaplig artikel/studie är uppbyggd, samt känna till grundläggande statistiska begrepp - känna till grundläggande etiska principer inom sjuk- och tandvård Färdighet och Förmåga Efter avslutad kurs ska studenten: - kunna samla och bearbeta data samt skriva och presentera en fältstudierapport - kunna identifiera det väsentliga innehållet i olika typer av informationsmaterial - med hjälp av IT-teknik kunna söka information om diagnostik, förebyggande och behandling av gingivit, måttlig parodontit och karies. - presentera vetenskaplig information - kunna orientera sig om och ta fram relevant vetenskaplig information, skaffa sig en insikt om vilka resultat som presenteras, samt kunna sätta dessa i relation till det sammanhang man själv verkar i - genomföra en fördjupningsstudie med skriven projektplan och uppsats samt presentera uppsatsen muntligt Värderingsförmåga och Förhållningssätt Efter avslutad kurs ska studenten: - sträva efter en hög kvalitet på egen insats och genom ett kritiskt och analyserande förhållningssätt kunna värdera den - förhålla sig till lärande som en ständigt pågående process - fördjupa sina kunskaper och färdigheter i odontologi, samt förvärva och bibehålla en hög ambitionsnivå för klinisk kvalitet 18

19 BILAGA 2 MÅLBESKRIVNING KANDIDATEXAMEN Förkunskapskrav Högskolebehörighet Lärandemål Målen är hämtade ur kursplanerna för terminskurserna 1-6 * kursiverade mål härrör från högskoleförordningen Kunskap och förståelse Efter avslutad kurs ska studenten: - visa kunskap och förståelse för odontologins vetenskapliga grund - ha kunskap om tillämpliga vetenskapliga metoder - vara orienterad om aktuella forskningsfrågor - ha fördjupad kunskap inom någon del av odontologin - kunna värdera olika sätt att se på inlärning och kunskap - känna till grundläggande statistiska begrepp och enkla statistiska metoder samt förstå dessas tillämpning - kunna söka, inhämta och sammanfatta vetenskaplig information - kunna analysera hur en vetenskaplig rapport ska vara strukturerad. - känna till vanliga cellbiologiska/laborativa metoder - förstå hur vetenskaplig metodik påverkar kunskapsbildning Färdighet och förmåga Efter avslutad kurs ska studenten: - visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer - visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar - visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper - visa förmåga att arbeta självständigt - kunna identifiera det väsentliga innehållet i ett textavsnitt ur en lärobok eller vetenskaplig artikel - kunna söka och finna litteraturreferenser i medicinska databaser - kunna presentera vetenskaplig information - kunna genomföra en fördjupningsstudie med skriven projektplan och uppsats samt presentera uppsatsen muntligt 19

20 Värderingsförmåga och förhållningssätt Efter avslutad kurs ska studenten: - visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter - visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används - visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens. - förhålla sig vetenskapligt kritisk till odontologisk information och diagnostiska metoder. - sträva efter förmåga till kritiskt tänkande - sträva efter att förhålla sig kritisk och analyserande till egna kunskaper, färdigheter och attityder och vara positiv till att utveckla kompetens - gemensamt i grupp kunna analysera reaktioner i studiesituationen - kunna reflektera över sitt eget lärande. 20

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Ämnet teknisk psykologi omfattar utvecklingen av effektiva produktsystem och produkter med hänsyn

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin

Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-04-04 Sid 2 (5) 1. Basdata 1.1. Programkod 3FO07

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I INDUSTRIELL LOGISTIK. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I INDUSTRIELL LOGISTIK. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I INDUSTRIELL LOGISTIK TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Industriell logistik omfattar förädlingsflöden och deras styrning. Produktionsplanering, transportplanering,

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Drift och underhållsteknik är ett tvärvetenskapligt ämnesområde som bygger på samspel

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan Dnr FAK1 2010/159 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i redovisning och finansiering Masterprogramme in Accounting and Finance Programkod: SAMRE/SAAAF Programmets

Läs mer

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 1 Ämnesområde Engelska med didaktisk inriktning har sina tyngdpunkter

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/171 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå i Psykologi

Studieplan för utbildning på forskarnivå i Psykologi Fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Studieplan för utbildning på forskarnivå i Psykologi (Doctoral studies in Psychology) Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden vid Fakulteten för ekonomi,

Läs mer

Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS

Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS Mål För den affärsjuridiska utbildningen liksom för all annan högskoleutbildning

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten Fastställda av Styrelsen för utbildning 2010-09-10 Dnr: 4603/10-300 Senast reviderade 2012-08-17 Riktlinjer för bedömning av Sedan 1 juli 2007 ska enligt högskoleförordningen samtliga yrkesutbildningar

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 2013-06-07 Inom ämnet ges

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology)

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2015-06-09. Studieplanen gäller för utbildning som avslutas

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 1 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för Lunds Tekniska Högskola, LTH, 2007-09-24 och senast ändrad 2014-03-10

Läs mer

Examensordning vid Kungl. Konsthögskolan

Examensordning vid Kungl. Konsthögskolan Examensordning vid Kungl. Konsthögskolan Examensordningen är fastställd av rektor vid Kungl. Konsthögskolan (KKH) 2012-03-13. Övergripande regelverk Följande nationella regelverk styr högskolans examinationsordning

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Dnr: L 2015/93 Fastställd av FUN: 2015-06-04 Versionsnr: 3 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Området och ämnet Området Examensområdet informationsteknologi definieras

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Ekonomisk historia

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Ekonomisk historia Sid 1 (8) för utbildning på forskarnivå i Ekonomisk historia Syllabus for the PhD program in Economic History Omfattning: 240 högskolepoäng/120 högskolepoäng Examen: Filosofie doktorsexamen/ filosofie

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoinformatik 4HI10

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoinformatik 4HI10 Utbildningsplan för masterprogrammet i 4HI10 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2009-11-06 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2009-11-24 Sid 2 (7) 1. Basdata 1.1. Programkod 4HI10 1.2. Programmets

Läs mer

Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya ämnen, huvudområde och examina

Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya ämnen, huvudområde och examina RIKTLINJER Diarienummer: 40-387/12 Datum: 2012-08-15 Beslutat av: GUN Beslutsdatum: 2012-08-22 Revidering: 2015-01-30 Giltighetstid: tillsvidare Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya ämnen, huvudområde

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i HANDIKAPPVETENSKAP Disability Science Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för humaniora och socialvetenskap den 3 maj 2007

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology)

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2008-09-10. Reviderad 2010-03-11: punkt 2.3. Reviderad 2010-10-28: p 2.3 och

Läs mer

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar Utbildningsplan 1 (6) Benämning Magisterprogrammet i politik och krig Benämning på engelska Masters Programme in Politics and War Poäng: 60 hp Programkod: 2PK15 Gäller från: Höstterminen 2015 Fastställd:

Läs mer

Avsnitt i vanlig text är avsedda att ingå i planen och avsnitt i kursiverad text är kommentarer till ledning för institutionerna.

Avsnitt i vanlig text är avsedda att ingå i planen och avsnitt i kursiverad text är kommentarer till ledning för institutionerna. 1(6) 2015-04-07 Diarienummer: STYR 2015/323 Ersätter: U 2014/882 LTHs kansli Camilla Hedberg Chef, utbildningsavdelningen Föreskrifter om allmänna studieplaner för utbildning på forskarnivå vid Lunds Tekniska

Läs mer

Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi

Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi 1. Identifikation och grundläggande uppgifter Programmets namn: Kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi Programmets

Läs mer

Examensarbete Teknisk logistik

Examensarbete Teknisk logistik Institutionen för teknisk ekonomi och logistik Teknisk logistik PM Examensarbete Teknisk logistik PM-Exjobb/080205 2 Examensarbete inom ämnet Teknisk logistik, LTH Denna PM är en kortfattad sammanställning

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i biologi med inriktning mot rinnande vatten

Utbildningsplan. Masterprogram i biologi med inriktning mot rinnande vatten Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Utbildningsplan Masterprogram i biologi med inriktning mot rinnande vatten Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: Beslut om inrättande: Undervisningsspråk:

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 1025/2006-510 Fakultetsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Masterprogram i informationssystem, 120 högskolepoäng Master Program in Information Systems, 120

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet BESLUT 2008-09-18 Dnr G213 3740/08 Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet Studieplanen är fastställd av IT-universitetets fakultetsnämnd vid Göteborgs

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i journalistik, medier och kommunikation, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i journalistik, medier och kommunikation, 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i journalistik, medier och kommunikation, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i RETORIK Rhetoric Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för humaniora och socialvetenskap den 14 juni 2007 (dnr CF 62-246/2007).

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i PSYKOLOGI Psychology Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för humaniora och socialvetenskap den 3 maj 2007 (dnr CF 62-240/2007).

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå:

Studieplan för utbildning på forskarnivå: 1(6) Fakulteten för teknik och naturvetenskap Studieplan för utbildning på forskarnivå: Studieplan för utbildning på forskarnivå i Miljö- och energisystem (Doctoral studies in Environmental and Energy

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i specialpedagogik, 240 högskolepoäng 1. Allmänt

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i specialpedagogik, 240 högskolepoäng 1. Allmänt Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i specialpedagogik, 240 högskolepoäng Studieplanen för utbildning på forskarnivå i specialpedagogik är fastställd av Fakultetsnämnden vid Stockholms universitet

Läs mer

Att göra examensarbete i Miljö och vattenteknik. Se W:s exjobbssida. http://www.w-program.nu/

Att göra examensarbete i Miljö och vattenteknik. Se W:s exjobbssida. http://www.w-program.nu/ Att göra examensarbete i Miljö och vattenteknik Se W:s exjobbssida http://www.w-program.nu/ Ur kursplanen se http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/kursplan/?kkod=1tv962 Mål: Syftet med examensarbetet

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot psykiatrisk vård 60 högskolepoäng

Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot psykiatrisk vård 60 högskolepoäng Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot psykiatrisk vård 60 högskolepoäng Postgraduate Program in Specialist Nursing Psychiatric Care 60 credits UTBILDNINGSPLAN Nivå: Avancerad Programkod: VAPSY

Läs mer

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ FÖRETAGSEKONOMISKA MAGISTERPROGRAMMET Programkod: SAENM Inr.kod: Affärsutveckling AFUT (Business Development) Inr.kod: Redovisning REDO (Accounting) Fastställd

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologisk demografi, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologisk demografi, 240 högskolepoäng 1 (10) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologisk demografi, 240 högskolepoäng Studieplanen för utbildning på forskarnivå i sociologisk demografi är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

Bristande samsyn mellan handledare och examinator vid examensarbete inom läkarprogrammet

Bristande samsyn mellan handledare och examinator vid examensarbete inom läkarprogrammet BESLUT 1(7) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Mikael Herjevik 08-563 087 27 mikael.herjevik@uk-ambetet.se Karolinska institutet Rektor Bristande samsyn mellan handledare och examinator vid examensarbete

Läs mer

Utbildningsplan för Miljökommunikation och företagsledning masterprogram, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Miljökommunikation och företagsledning masterprogram, 120 högskolepoäng Fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap Utbildningsplan 2010-10-20 Dnr SLU ua 2010.3.0-3372 Utbildningsplan för Miljökommunikation och företagsledning masterprogram, 120 högskolepoäng Environmental

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i INFORMATIK Informatics Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för ekonomi, management och innovation den 12 juni 2008 (dnr

Läs mer

STUDIEPLAN KONSTNÄRLIG FORSKARUTBILDNING I FRI KONST LEDANDE TILL DOKTORSEXAMEN

STUDIEPLAN KONSTNÄRLIG FORSKARUTBILDNING I FRI KONST LEDANDE TILL DOKTORSEXAMEN 1 Konstnärliga fakulteten i Malmö STUDIEPLAN KONSTNÄRLIG FORSKARUTBILDNING I FRI KONST LEDANDE TILL DOKTORSEXAMEN 1. IDENTIFIKATION Programmets namn och inriktning: Konstnärlig doktorsexamen i fri konst

Läs mer

Mål inom forskarutbildning hur gör vi?

Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Ingeborg van der Ploeg, Central studierektor / koordinator för utbildning på forskarnivå Karolinska Institutet, Stockholm Ingeborg.Van.Der.Ploeg@ki.se November 25,

Läs mer

Teknisk fysik med inriktning mot vågutbredning/ signalbehandling

Teknisk fysik med inriktning mot vågutbredning/ signalbehandling Fakultetsnämnden MNT 2008-06-04 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Teknisk fysik med inriktning mot vågutbredning/ signalbehandling Studieplanen har föreslagits av Matematiska och systemtekniska

Läs mer

Utbildningsplan för psykologprogrammet

Utbildningsplan för psykologprogrammet Utbildningsplan för psykologprogrammet 2PS13 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-08. Fastställd av Styrelsen för utbildning 2012-11-26 Reviderad av Styrelsen för utbildning 2015-06-16 Sid 2(8)

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits Utbildningsplan för Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen för Masterprogram

Läs mer

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-670/2007 Sida 1 (6) Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng Rhetoric and Leadership, 180 higher education

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i industriell ekonomi och organisation vid Mälardalens högskola

Allmän studieplan för forskarutbildning i industriell ekonomi och organisation vid Mälardalens högskola Allmän studieplan för forskarutbildning i industriell ekonomi och organisation vid Mälardalens högskola Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden för NT vid MdH, 2002-02-00, reviderad 2007-06-14.

Läs mer

Konsthögskolan i Umeå

Konsthögskolan i Umeå Konsthögskolan i Umeå Kandidatprogrammet i fri konst, 180 hp Masterprogrammet i fri konst, 120 hp Konsthögskolan är vackert och centralt belägen vid Umeälvens strand. Skolan startade 1987, i före detta

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i industriell ekonomi vid Kungl. Tekniska högskolan

Uppföljning av masterexamen i industriell ekonomi vid Kungl. Tekniska högskolan BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av masterexamen i industriell ekonomi vid Kungl. Tekniska högskolan

Läs mer

Stipendium för fältarbete i utvecklingsland inför examensarbete på grund- eller avancerad nivå

Stipendium för fältarbete i utvecklingsland inför examensarbete på grund- eller avancerad nivå Stipendium för fältarbete i utvecklingsland inför examensarbete på grund- eller avancerad nivå Inom ramen för SIDA: s program Minor Field Studies (MFS) kan Högskolan Dalarna erbjuda stipendier på 25 000

Läs mer

Magisterprogram i psykologi för lärande, utveckling och kommunikation, 60 högskolepoäng

Magisterprogram i psykologi för lärande, utveckling och kommunikation, 60 högskolepoäng Programinformation för Magisterprogram i psykologi för lärande, utveckling och kommunikation, 60 högskolepoäng (Master (60 credits) in Psychology: Learning, Development and Communication, 60 ECTS credits)

Läs mer

Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen

Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen, Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen Reg.nr Utgiven av Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Utbildningsplan. Byggingenjör BSc in Civil Engineering 180 högskolepoäng

Utbildningsplan. Byggingenjör BSc in Civil Engineering 180 högskolepoäng Utbildningsplan Byggingenjör BSc in Civil Engineering 180 högskolepoäng Ladokkod: TGBYI Version: 1.0 Utbildningsnivå: Grundnivå Fastställd av: Forsknings- och utbildningsnämnden 2014-10-22 Gäller från:

Läs mer

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr: HS 2014/248 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: Beslut om fastställande: SACEK 14 4. -04- Programmets benämning: Civilekonomprogrammet

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Programmet för personal och arbetsliv Programkod: Beslut om fastställande: Programmets benämning: SGPAR Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

Magisterprogram i miljö- och hälsoskydd, 60 högskolepoäng

Magisterprogram i miljö- och hälsoskydd, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: ZWG22 Magisterprogram i miljö- och hälsoskydd, 60 högskolepoäng Master Program in Environmental and Health Protection (One Year), 60 Credits Denna utbildningsplan

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i informationsteknologi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i informationsteknologi Fakultetsnämnden för teknik och natur STUDIEPLAN 2013-05-06 Dnr HS 2011/26-62 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i informationsteknologi 1 Ämnesbeskrivning Informationsteknologi är det ämne

Läs mer

Uppföljning av magisterexamen i ledarskap och organisation vid Malmö högskola Beslut

Uppföljning av magisterexamen i ledarskap och organisation vid Malmö högskola Beslut BESLUT 1 (2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare stella.annani@uk-ambetet.se 2013-10-08 411-384-13 Malmö högskola Rektor Uppföljning av magisterexamen i ledarskap och organisation vid Malmö högskola

Läs mer

Högskoleverkets granskning av magisterexamen i arbetsrätt och logopedi, jurist- och logopedexamen, våren 2012

Högskoleverkets granskning av magisterexamen i arbetsrätt och logopedi, jurist- och logopedexamen, våren 2012 Sid 1 (8) skoleverkets granskning av magisterexamen i arbetsrätt och logopedi, jurist- och logopedexamen, våren 2012 Arbetsrätt Juristexamen Logopedexamen Logopedi Jurist- och logopedexamen samt magisterexamen

Läs mer

Anvisningar för examensarbeten inom energiteknik Grundnivå och avancerad nivå

Anvisningar för examensarbeten inom energiteknik Grundnivå och avancerad nivå 0 (8) MDH Anvisningar för examensarbeten inom energiteknik Grundnivå och avancerad nivå Fredrik Starfelt och Elena Tomas Aparicio 2012-01-01 Dessa riktlinjer för examensarbeten har tillkommit för att vara

Läs mer

Examensarbete MASKINTEKNIK 180 HP

Examensarbete MASKINTEKNIK 180 HP Examensarbete MASKINTEKNIK 180 HP Examensarbetet är ett ingenjörsarbete som utförs på ett företag Examensarbetet genomförs enskilt eller i par Examensarbetet omfattar 15 hp Examensarbetet genomförs i lp

Läs mer

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-166/2009 Sida 1 (5) MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå i. Statsvetenskap

Studieplan för utbildning på forskarnivå i. Statsvetenskap Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Studieplan för utbildning på forskarnivå i Statsvetenskap (Doctoral studies in Political Science) Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden vid Fakulteten

Läs mer

Utbildningens omfattning. Utbildningens mål. Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/561 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap

Utbildningens omfattning. Utbildningens mål. Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/561 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/561 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt de

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr FAK1 2012/15 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: SACEK Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Högskolepoäng/ECTS: 240 Beslut om inrättande:

Läs mer

Tilldelas efter registrering

Tilldelas efter registrering Institutionen för sjöfart och marin teknik Kurs-PM Kursnamn: Kurskod: Omfattning: Kursmoment: Program: Kandidatarbete för sjöfart och logistik SJOX09 15 hp 0109 Nollmoment, 0 hp; 0209 Kandidatarbete, 15

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Idrott med inriktning mot didaktik Physical Education and Sport Pedagogy Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskap

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Innovationsvetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Innovationsvetenskap Dnr: L 2015/91 Fastställd av FUN: 2015-06-04 Versionsnr: 3 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Innovationsvetenskap Området och ämnet Området Innovationsvetenskap betecknar ett område där

Läs mer

Utbildningsplan för IT Management, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för IT Management, 120 högskolepoäng IT-FAKULTETEN Dnr G 2015/357 Utbildningsplan för IT Management, 120 högskolepoäng IT Management, 120 credits Avancerad nivå/n2itm 1. Fastställande Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsstyrelsen

Läs mer

Kursbeskrivning i franska 9AFR71. Franska 91-97,5hp

Kursbeskrivning i franska 9AFR71. Franska 91-97,5hp LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för kultur och kommunikation Franska Ht 20 Kursbeskrivning i franska 9AFR71 Franska 91-97,5hp Akademiskt skrivande på avancerad nivå 1 Franska (91-97,5hp), Akademiskt

Läs mer

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Humanistiska och teologiska fakulteterna ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen

Läs mer

PERSONALVETARPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG

PERSONALVETARPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN Utbildningsplan Dnr CF 52-687/2006 Sida 1 (6) PERSONALVETARPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG Personnel Work Programme, 180 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat den 14

Läs mer

Utdrag ur Allmän studieplan för forskarutbildningen i området Människan i välfärdssamhället

Utdrag ur Allmän studieplan för forskarutbildningen i området Människan i välfärdssamhället 1 (7) Utdrag ur Allmän studieplan för forskarutbildningen i området Människan i välfärdssamhället 1 Områdesbeskrivning Området Människan i välfärdssamhället ramar in ett kunskapsfält, där såväl den enskilda

Läs mer

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan Uppsala universitet Historisk-filosofiska fakulteten Litteraturvetenskapliga institutionen Masterprogram i humaniora Inriktning retorik Studieplan 1 Studieplan Masterprogram i humaniora 120 Hp Inriktning

Läs mer

Utbildningsplan. Högskolepoäng: 60/120. 1. Utbildningsprogrammens organisering. 2. Utbildningsprogrammens mål

Utbildningsplan. Högskolepoäng: 60/120. 1. Utbildningsprogrammens organisering. 2. Utbildningsprogrammens mål Hälsohögskolan Diarienr 98/2010 (122) (1) 1 Utbildningsplan Utbildningsprogrammets benämning: Magisterprogram i oral hälsovetenskap och Masterprogram i oral hälsovetenskap/master Programme in Oral Health

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics)

Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics) Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics) Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen 2007-11-15. Studieplanen gäller för studerande som avslutar

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

Ortodonti. Orthodontics

Ortodonti. Orthodontics Medicinska fakulteten Institutionen för odontologi Umeå universitet, 901 87 Umeå Tandläkarprogrammet www.odont.umu.se Dnr 513-404-11 Datum 2012-12-20 Sid 1 (5) Ortodonti Orthodontics Högskolepoäng: 9 Kurskod:

Läs mer

Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet kirurgisk vård 2KV13

Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet kirurgisk vård 2KV13 Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet kirurgisk vård 2KV13 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2011-11-24 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2012-10-17 Reviderad av Styrelsen för utbildning

Läs mer

STUDIEANVISNINGAR för Tillämpad biomedicinsk laboratorievetenskap Klinisk mikrobiologi BML 2 7,5hp

STUDIEANVISNINGAR för Tillämpad biomedicinsk laboratorievetenskap Klinisk mikrobiologi BML 2 7,5hp 2014-09-12 STUDIEANVISNINGAR för Tillämpad biomedicinsk laboratorievetenskap Klinisk mikrobiologi BML 2 7,5hp Kurskod: 1BA111 Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-Mail Karolinska Institutet Alfred

Läs mer

Utbildningsplan Naturvetenskaplig fakultet

Utbildningsplan Naturvetenskaplig fakultet Utbildningsplan Naturvetenskaplig fakultet 1. Benämning Kombinationsprogrammet för lärarexamen och masterexamen 2. Benämning, engelska Study Programme for Master of Education and Master of Science 3. Poäng

Läs mer

Utbildningens omfattning. Utbildningens mål. Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/554 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap

Utbildningens omfattning. Utbildningens mål. Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/554 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/554 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt de

Läs mer

SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG

SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG HÄLSOAKADEMIN Utbildningsplan Dnr CF 52-45/2009 Sida 1 (6) SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG Specialist Nursing Programme Pediatric Nursing, 60

Läs mer

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att UTBILDNINGSPLAN Socionomprogrammet, inriktning verksamhetsutveckling Bachelor Programme in Social Work Focusing the Development of Agencies 210 högskolepoäng/ects Programkod: SGSOV Gäller från: 2008-07-01

Läs mer

Forskningspraktik 10 hp, 15 hp och 20 hp Molekylär bioteknik/bioinformatik Anvisningar januari 2012 Institutionen för biologisk grundutbildning

Forskningspraktik 10 hp, 15 hp och 20 hp Molekylär bioteknik/bioinformatik Anvisningar januari 2012 Institutionen för biologisk grundutbildning Forskningspraktik 10 hp, 15 hp och 20 hp Molekylär bioteknik/bioinformatik Anvisningar januari 2012 Institutionen för biologisk grundutbildning Börja så här Läs kursplanen och den allmänna informationen

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

KONSTFACK UNIVERSITY COLLEGE OF ARTS, CRAFTS & DESIGN DKK/ Grafisk Design och Illustration Årskurs 3

KONSTFACK UNIVERSITY COLLEGE OF ARTS, CRAFTS & DESIGN DKK/ Grafisk Design och Illustration Årskurs 3 KONSTFACK UNIVERSITY COLLEGE OF ARTS, CRAFTS & DESIGN DKK/ Grafisk Design och Illustration Årskurs 3 KURSBESKRIVNING Examensarbete 23hp Poängen fördelas på delmoment: Projektbeskrivning 2 hp Tidsplan 2

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i matematikdidaktik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i matematikdidaktik Fastställt datum 2014-12-12 FTK Dnr: 2014/389 4.3.1 Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt de lokala regler för utbildning på forskarnivå som

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); SFS 2007:129 Utkom från trycket den 3 april 2007 utfärdad den 22 mars 2007. Regeringen föreskriver att bilaga 2 till

Läs mer

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS)

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Sida 1 av 9 MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya

Läs mer

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 Uppsala universitet Institutionen för moderna språk VT11 Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 För betyget G skall samtliga betygskriterier för G uppfyllas.

Läs mer

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 2

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 2 Lokal examensbeskrivning Dnr: FS 3.1.5-1483-14 Sid 1 (7) ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013)

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013) Gäller fr.o.m. 2013-07-01. Fastställd av Styrelsen för forskarutbildning 2013-04-09. 2 Allmän studieplan för

Läs mer