Handbok för Examensarbete vid Odontologiska Fakulteten Malmö Högskola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handbok för Examensarbete vid Odontologiska Fakulteten Malmö Högskola"

Transkript

1 Handbok för Examensarbete vid Odontologiska Fakulteten Malmö Högskola

2 EXAMENSARBETET... 4 EXAMINA OMFATTNING OCH PLACERING... 5 Tandhygienistutbildningen... 5 Grundnivå - Tandhygienistprogrammet... 5 Grundnivå - Påbyggnadsåret som ger kandidatexamen... 5 Avancerad nivå - Magisterprogram... 5 Tandläkarutbildningen... 5 Grundnivå - Kandidatexamen... 5 Avancerad nivå - Masterexamen... 6 Tandteknikerutbildningen... 6 Grundnivå - Kandidatexamen... 6 Avancerad nivå - Magisterprogram... 6 HANDLEDNING... 7 Handledningens omfattning... 7 Kompetenskrav för huvudhandledare... 7 PROJEKTET... 8 Ämne... 8 Innehåll... 8 Vetenskaplig nivå och krav... 8 Antal studenter per projekt... 9 Arbetsplan med ungefärlig tidsåtgång... 9 Bidrag och stipendier... 9 Fakultetens bidrag... 9 SIDA Minor field studies... 9 Stiftelsen Odontologiska Studentkåren Malmö... 9 Etikprövning Lokal etikprövning HALVTIDSSEMINARIUM TEXTENS OMFATTNING OCH UTFORMNING Examensarbete för högskole-, kandidat- och magisterexamen Titelsida Disposition Sammanfattning (Abstract) Referenser Examensarbete för masterexamen KLART FÖR INLÄMNING Inlämning - Urkund EXAMINATION Uppsatsen Redovisning Egen presentation Opposition Bedömning Betygsgrader Examina

3 PUBLICERING - MUEP RESURSER Handledning i att skriva examensarbeten - skrivanvisningar Citera referera informationssökning Myndigheternas skrivregler Refero-antiplagieringsguiden: Plagiatkontroll Värdera och presentera vetenskap Hjälp med att skriva - Studieverkstaden Läs- och skrivsvårigheter MUEP för handledare MUEP att skriva och publicera REFERENSER BILAGA 1 MÅLBESKRIVNING HÖGSKOLEXAMEN BILAGA 2 MÅLBESKRIVNING KANDIDATEXAMEN BILAGA 3 MÅLBESKRIVNING MAGISTEREXAMEN BILAGA 4 MÅLBESKRIVNING MASTEREXAMEN BILAGA 5 ANMÄLAN BILAGA 6 LATHUND BILAGA 7 BIDRAG BILAGA 8 TITELSIDA BILAGA 9 CHECKLISTA EGNA ANTECKNINGAR

4 EXAMENSARBETET Examensarbetet är ett av de viktigare inslagen i utbildningen och syftar till att ge studenten ett vetenskapligt förhållningssätt. Det vetenskapliga momentet löper som en strimma genom utbildningen, delvis integrerad i den övriga undervisningen där delar av tiden är avsatt för eget arbete och delar utgörs av andra undervisningsmoment. Examensarbetet ger möjlighet till att under studietiden fördjupa kunskaper inom områden av särskilt intresse men utvecklar också förmågan att inhämta, sammanställa och kritiskt granska faktauppgifter. Examensarbetet belyser vetenskaplig metodik och utvecklar förmågan att muntligt och skriftligt redovisa en undersökning och kan bli början till ett långt vetenskapligt engagemang och kanske en forskarutbildning. I högskolelagen (HL; 1 kap. 8-9, SFS 1992:1434) kan man läsa (något komprimerat): - Utbildningen syftar till att utveckla studenternas förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar och att självständigt urskilja, formulera och lösa problem så att de får en beredskap att möta förändringar i arbetslivet. Vidare ska utbildningen utveckla studenternas förmåga att söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå och följa kunskapsutvecklingen samt utveckla deras förmåga att hantera komplexa företeelser. Den ska också skapa förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete. I och med Bolognaprocessen har det skett en samordning av kraven på vetenskaplig kompetens i högre utbildning. Man skiljer härvid mellan yrkesexamina och generella examina vilkas examinationsmål regleras i högskoleförordningen (HF; bil 2, SFS 1993:100). Programutbildningar som tandhygienist-, tandläkar- och tandteknikerutbildningen ger yrkesexamina. Högskole-, kandidat-, magister-, master-, licenciat- och doktorsexamen är generella examina. De olika examina har var för sig krav på ett s k självständigt arbete eller examensarbete. där omfattningen ibland kan skilja sig åt mellan examina på samma nivå. Således krävs för tandläkarexamen ett examensarbete på 30 högskolepoäng (hp) medan den som samtidigt vill få ut en akademisk masterexamen också måste ha en kandidat-examen med 15 hp examensarbete i botten. I Malmö har vi valt att ge båda examina vilka alltså omfattar sammanlagt 45 hp. TH Högskoleexamen Kandidat Magister TL Kandidat Master TT Kandidat Magister K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 4

5 EXAMINA OMFATTNING OCH PLACERING Examensarbetet är ingen enskild kurs vid Odontologiska fakulteten men examineras i särskild ordning och omfattar ett lagstadgat antal högskolepoäng. Istället för regelrätta kursplaner finns därför målbeskrivningar upprättade som ett stöd för genomförande och examination av examensarbeten på de olika nivåerna (Bilaga 1-3). Omfattningen av examensarbete för generella examina är för: högskoleexamen (7,5 hp, enl lokalt beslut; ej angivet i HF) kandidatexamen (15 hp, enl HF) magisterexamen (30 hp, enl lokalt beslut; 15 hp i HF) masterexamen (30 hp, enl HF) Tandhygienistutbildningen Grundnivå - Tandhygienistprogrammet På tandhygienistprogrammet, som ger högskoleexamen, omfattar examensarbetet 7,5 hp. Arbetstid finns avsatt i schemat i form två hela veckor per termin, under terminerna 3 och 4. Examensarbetet belyser en egen vald frågeställning och kan omfatta laborativa, kliniska eller litteraturstudier. Det redovisas i form av en skriftlig uppsats som presenteras och blir föremål för opposition i slutet av terminskurs 4. Grundnivå - Påbyggnadsåret som ger kandidatexamen Examensarbetet på grundnivå för kandidatexamen utförs under det tredje, valfria, påbyggnadsåret. Arbetet omfattar 10 heltidveckor (15 hp) enligt individuell studieplan. Det redovisas i form av en skriftlig uppsats som presenteras vid ett enskilt seminarium. Avancerad nivå - Magisterprogram Examensarbetet för magisterexamen omfattar 20 heltidveckor (30 hp) och utförs enligt individuell studieplan. Det redovisas i form av en skriftlig uppsats som presenteras och blir föremål för opposition vid ett enskilt seminarium. Tandläkarutbildningen Då två examensarbeten ska utföras under studietiden finns det möjlighet att arbeta med olika intresseområden eller att bearbeta ett enskilt område mer utförligt både på grund- och avancerad nivå. Grundnivå - Kandidatexamen På grundnivån (K1-K6), som ger kandidatexamen, omfattar examensarbetet 15 hp. Examensarbetet belyser en egen vald frågeställning och kan omfatta laborativa, kliniska eller litteraturstudier. Det redovisas i form av en skriftlig uppsats som presenteras och blir föremål för opposition i början av terminskurs 6. Utöver uppsatsen genomför studenten olika moment som syftar till vetenskaplig skolning och förberedelse inför det självständiga arbetet. Exempel på sådana moment är laborationer, seminarier och föreläsningar kring laborativa tekniker, vetenskapsmetodik och bibliotekskunskap. Den vetenskapliga strimman återfinns också i basgruppsfall under terminskurserna K1-K6 5

6 Avancerad nivå - Masterexamen På den avancerade nivån (K7-K10) omfattar examensarbetet 30 hp. Den vetenskapliga skolningen sker i form av seminarier som omfattar: vetenskaplig metodik (hypotesprövning, studiedesign, statistiska analyser), kvantitativ och kvalitativ forskningsmetodik, systematisk litteratursökning, etik och samhällsaspekter vid forskning, referenshantering, kritisk granskning av artiklar samt publiceringsmetodik. Den vetenskapliga strimman återfinns också i basgruppsfall där statistiska analyser diskuteras under terminskurserna Arbetet resulterar i en skriftlig uppsats som presenteras och blir föremål för opposition i mitten av terminskurs 10. Tandteknikerutbildningen Grundnivå - Kandidatexamen Examensarbetet på grundnivå för kandidatexamen förbereds och presenteras i idé-form vid ett gemensamt brainstorm-seminarium under termin 5. Genomförande och redovisning sker huvudsakligen under den 6:e terminen då tio heltidveckor (15 hp) är avsatta för arbetet. Arbetet redovisas i form av en skriftlig uppsats som presenteras och blir föremål för opposition utförd av studenter från terminskurs 4. Avancerad nivå - Magisterprogram Examensarbetet för magisterexamen omfattar 20 heltidveckor (30 hp) och utförs enligt individuell studieplan. Det redovisas i form av en skriftlig uppsats som presenteras och blir föremål för opposition vid ett enskilt seminarium. 6

7 HANDLEDNING Det är studenten som är motor i samarbetet. Studenten väljer ämne utifrån en egen idé eller från en lista med föreslagna projekt från avdelningarna. Handledaren ger råd vid problemformulering, design och avgränsning av studien, tidsplanering samt utformning av försöksprotokollet. Handledaren är en resursperson som kontinuerligt följer projektet och ger studenten teoretisk eller praktisk hjälp om problem uppstår. Handledaren står också för en första kvalitetskontroll; när studenten lämnar in material till handledaren är det snyggt uppställt, språkgranskat och kört i datorns rättstavningsprogram. Handledningens omfattning Tiden som är avsatt för handledning är begränsad så det gäller att disponera denna väl. Studenten har rätt till handledning enl nedan men den handledare som vill ge studenterna ytterligare tid är naturligtvis välkommen att göra detta. I den avsatta tiden ingår såväl praktisk handledning med diskussioner som genomläsning av text. Avsatt handledningstid för examensarbete avseende: högskoleexamen (7,5 hp) 20 klocktimmar kandidatexamen (15 hp) 20 klocktimmar magisterexamen (30 hp) 40 klocktimmar masterexamen (30 hp) 40 klocktimmar Kompetenskrav för huvudhandledare Enl beslut i UN (080819, 53; , 20) ska huvudhandledare till ett examensarbete inneha en akademisk examen som är minst en nivå högre än den som examineras, d v s för: högskoleexamen ska handledaren ha kandidatexamen/motsvarande kandidatexamen på tandhygienist- och tandteknikerutbildningarna ska handledaren ha magister- eller masterexamen/motsvarande kandidatexamen på tandläkarutbildningen ska handledaren ha licentiatexamen /motsvarande, t ex ha genomfört halvtidsseminarium i doktorandutbildning magisterexamen ska handledaren ha masterexamen/motsvarande masterexamen ska handledaren ha doktorsexamen Handledare ska inneha en akademisk examen på minst samma nivå som den som examineras. Huvudhandledaren ska vara knuten till Odontologiska fakulteten i Malmö. Personer med annan bakgrund kan knytas till projektet som handledare. 7

8 PROJEKTET Ämne Börja med att välja ämne och handledare. Var och en bör känna stor frihet i val av ämne men det ska ha anknytning till odontologi. Alla avdelningar lämnar förslag på ämnen. På MUEP (http://dspace.mah.se:8080/handle/2043/2421) finns exempel på tidigare utförda studier. Att ett ämne tagits upp tidigare utesluter inte att det kan tas upp till förnyad diskussion, om infallsvinkeln blir annorlunda. För att ämnet ska kunna avgränsas är det också viktigt att ämnesformuleringen innehåller en hypotes eller frågeställning som kan besvaras. Det är viktigt att ämnesvalet sker i samråd med utsedd handledare, och ämnet ska även godkännas av examinator. Anmälan av projekt och handledare sker på särskilt anmälningsformulär (Bilaga 5). Det åligger den studerande att kontakta handledaren och att få formuläret undertecknat. Projekten ska utföras inom Odontologiska fakulteten eller andra nationella/internationella angränsande områden inom odontologi, medicin eller de sociala och humanistiska vetenskaperna. Huvudhandledaren ska vara knuten till Odontologiska fakulteten i Malmö men inget hindrar att personer med annan bakgrund också knyts till projektet som handledare (se under HANDLEDNING ). Innehåll Alla examensarbeten ska vara originalarbeten, d v s man får inte skriva av, kopiera eller använda andras arbeten. Detta betyder inte att man inte får citera andra källor, men det ska då tydligt framgå att det är ett citat, eller att man hämtat tankar och idéer från annan källa. Dessa källor ska framgå i referenslistan. Mah:s bibliotek- och IT-avdelning (BIT) har sammanställt några dokument med information om hur man citerar och refererar för att undgå plagiat. Vetenskaplig nivå och krav Examensarbetet ska vara ett vetenskapligt arbete. Det innebär att man utgår ifrån en hypotes eller frågeställning som man sedan försöker besvara. Detta kan göras genom olika typer av experiment eller kliniska studier där man värderar resultaten i förhållande till redan befintlig kunskap. Också litteraturstudier i form av en systematisk genomgång av litteratur utifrån en specifik problemformulering utgör ett vetenskapligt arbete i sig. Examensarbetet måste alltså innehålla en analys av vetenskaplig karaktär och får inte enbart vara beskrivande. För masterexamen ska arbetet vara i nivå med en publicerbar artikel. Information om vetenskaplighet och vetenskapliga artiklar hittar du Karolinska institutets universitetsbibliotek: %20artikel_ pdf 8

9 Antal studenter per projekt Examensarbetet, som i HF benämns självständigt arbete, kan genomföras enskilt men det är, av flera skäl, önskvärt att det genomförs av studenter i par. I sådant fall är det viktigt att det framgår vad varje student enskilt har bidragit med. Arbete i par ger bättre möjligheter att diskutera arbetet med någon utöver handledaren vilket ofta höjer kvalitén. Maximala antalet studenter per examensarbete är dock två, enl beslut i GUN (080819, 53). Arbetsplan med ungefärlig tidsåtgång Inför anmälan av ett examensarbete ska en arbetsplan (Bilaga 5) upprättas och godkännas av handledaren. I planen anges projekttitel, namn på studerande och handledare, preliminär arbetsplan och -metod samt planerade handledarkontakter. Anmälan ska signeras av handledaren innan den lämnas in. Deadline för inlämnande av projekttitel meddelas av respektive ansvarig vid terminsstart. Tillsammans med handledaren upprättas därefter en detaljerad projektplan i vilken anges vad projektet har för specifik målsättning och betydelse, ett urval av tidigare publicerade resultat, plan för genomförande, ev. preliminära resultat samt referenser. En lathund för planeringen av examensarbete på högskole- och kandidatnivå återfinns i Bilaga 6. Bidrag och stipendier Fakultetens bidrag Begränsade ekonomiska bidrag för examensarbete finns i form av resebidrag samt bidrag till andra kostnader i samband med examensarbetet, t ex material etc. Handledaren och studerande ansöker tillsammans (Bilaga 7). Projektplan ska bifogas ansökan. Bidrag kan sökas vid två tillfällen, med sista ansökningsdag 15 januari respektive 15 september. SIDA Minor field studies Minor field studies (MFS) är ett SIDA-finansierat program som administreras av Internationella programkontoret vid Mah. Syftet med programmet är att ge svenska studenter möjlighet att skaffa sig kunskap om utvecklingsländer. Ett led i denna verksamhet är att ge u- landsintresserade studerande vid svenska högskolor och universitet möjlighet att söka ett resestipendium för att under minst två månader utföra en mindre fältstudie (MFS) i ett utvecklingsland. Läs mer om MFS på Har du frågor om MFS kan du kontakta OD:s representant för WHO Collaborating Centre Stiftelsen Odontologiska Studentkåren Malmö Stipendier i form av resebidrag delas årligen ut av Stiftelsen. Stipendier kan endast sökas av studerande på tandläkarutbildningen. För information, kontakta någon av våra utbildningshandläggare 9

10 Etikprövning Att planera och genomföra en vetenskaplig studie innebär en mängd olika överväganden, bl a etiska hur mycket lidande är forskningsresultaten värda? Forskning på människor och djur förutsätter en prövning i etisk nämnd. Detta krav gäller inte studier som genomförs inom ramen för grundutbildning (se nedan) men icke desto mindre är det viktigt att reflektera över och värdera vilka etiska och moraliska konsekvenser de egna studierna kan få. Alla projekt som skulle ha behövt prövas i det fall de hade fallit under lagen om etikprövning, ska därför prövas av den lokala etikprövningskommittén vid Odontologiska fakulteten. Då det inte finns några juridiska krav på prövning är den lokala kommittén endast rådgivande och det grundläggande syftet är att bibringa studenten ett etiskt godtagbart vetenskapligt förhållningssätt. Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor 1 Denna lag innehåller bestämmelser om etikprövning av forskning som avser människor och biologiskt material från människor. Den innehåller också bestämmelser om samtycke till sådan forskning. Syftet med lagen är att skydda den enskilda människan och respekten för människovärdet vid forskning. 2 I denna lag avses med forskning: vetenskapligt experimentellt eller teoretiskt arbete för att inhämta ny kunskap och utvecklingsarbete på vetenskaplig grund, dock inte sådant arbete som utförs inom ramen för högskoleutbildning på grundnivå eller på avancerad nivå, Lokal etikprövning Blanketter för etikansökan finns ladda ner från kurswebben (It s Learning). Förutom själva ansökan är det obligatoriskt att bifoga forskningsplan/protokoll och skriftlig forskningspersonsinformation med skriftlig samtyckesblankett och eventuell annons för rekrytering av forskningspersoner samt undertecknat tillstånd från avdelningsföreståndare. Inlämningstider anges i särskilt anslag och infaller ungefär den första dagen i november, december, mars, april och maj. Avsikten är att kommittén ska försöka behandla etikansökningar som inkommit vid det sammanträde som infaller cirka två veckor efter det att en fullständig ansökan inkommit. NB: studier som kan bli aktuella för publikation behöver sannolikt genomgå en normal etikprövning för att bli publicerbara. HALVTIDSSEMINARIUM Efter en tid genomförs ett seminarium som syftar till att diskutera igenom projektet inför fortsättningen. Studenterna presenterar en kort lägesrapport med upplägg och preliminära resultat. Kurskamrater och ansvarig för examensarbetena har då möjlighet att komma med behjälpliga synpunkter. 10

11 TEXTENS OMFATTNING OCH UTFORMNING Examensarbete för högskole-, kandidat- och magisterexamen Det väsentliga är att uppsatsen till innehåll och utformning håller god kvalitet och att författarna bearbetat och analyserat frågeställningar på ett tillfredsställande sätt. Om arbetet genomförs i internationell miljö med en samarbetspart i annat land bör rapporten, bl. a. av artighetsskäl skrivas på engelska och delges medarbetarna. I normalfallet ska examensarbetet omfatta A4-sidor. Textmassan kan dock variera beroende på om studien har varit av huvudsakligen praktisk eller teoretisk art, t.ex. en systematisk litteraturöversikt. Det slutliga omfånget avgörs i samråd med handledaren mot bakgrund av fördjupningsarbetets karaktär. Brödtexten skrivs med enkelt radavstånd i Times med teckenstorlek 12 p. Sidorna ska vara numrerade. En utmärkt handledning i skrivande finns tillgänglig i pdf-format på: Titelsida Titelsidan ska utformas enligt Bilaga 8. Disposition Utgör studien ett Originalarbete är den rekommenderade uppställningen: sammanfattning, introduktion, material och metoder, resultat, diskussion och referenser. Tabeller och figurer infogas i texten. En Kritisk litteraturöversikt ställs upp enligt: sammanfattning, introduktion, avhandling med underrubriker inklusive tabeller och figurer, diskussion, referenser. Andra typer av arbeten kan behöva särskild uppställning - rådgör med handledare och examinator. Sammanfattning (Abstract) Max 250 ord (vilket är max i PubMed). Skrivs lämpligen med underrubrikerna Syfte, Material & metod, Resultat och Slutsats. Referenser En relevant och utförlig referenslista är ett krav. Referenserna ska noteras enligt vedertaget system - Harvard, Vancouver eller motsvarande. För utförligare beskrivning, se: Att hantera referenser så att de blir snyggt och korrekt uppställda kan ofta vara besvärligt, även för den tränade. Man har stor hjälp av ett referenshanteringsprogram som kan hantera nedladdade referenser från olika databaser och därefter placera referenserna rätt i texten och producera en referenslista. RefWorks är ett webbaserat referenshanteringssystem som finns tillgängligt för lärare och studenter på Malmö högskolas web. Det är väl använd tid att lära sig hantera RefWorks. Biblioteket tillhandahåller information om hur du öppnar ett RefWorks- 11

12 konto och informativa instruktionsfilmer. Bibliotekets personal ger också handledning i informationssökning. Examensarbete för masterexamen Examensarbetet ska utformas enligt anvisningarna i Instructions to Authors för Journal of Oral Rehabilitation. Texten ska skrivas med dubbelt radavstånd och rekommenderat antal ord för respektive avsnitt är i storleksordningen: abstract 250, introduktion och diskussion Lämpligtvis används den elektroniska mall för formatering av rubriker etc. som finns tillgänglig i Word-format på kurswebben (It s Learning). Tidskriftens anvisningar finns tillgängliga på: I uppsatsen ska abstract på såväl svenska som engelska ingå. KLART FÖR INLÄMNING Inlämning - Urkund Inlämning av det färdiga arbetet sker i elektronisk form via Urkund. Urkund är ett elektroniskt system för plagiatkontroll som används av ett flertal universitet och högskolor i landet (se Systemet jämför det inlämnade arbetet med källmaterial från Internet (c:a 10 milj hemsidor), studentmaterial (drygt 1,5 milj uppsatser, hemtentor, etc) och förlagsmaterial såsom NE, e-böcker, e-tidskrifter etc. Arbetet e-postas som bifogad fil till adress som meddelas av respektive ansvarig Filformat ska vara.doc (Word-format) För att minska filstorleken och underlätta filhanteringen är det önskvärt att eventuella bilder komprimeras Filen med arbetet namnges med de två första bokstäverna i författarnas för- och efternamn (t ex Anna Berg och Carl Dahl blir anbe och cada) 12

13 EXAMINATION Examinationen är individuell. Beslut om huruvida examensarbete ska godkännas eller ej grundas på en bedömning av uppsatsarbete, presentation och opposition enligt bedömningsformulär/checklista i Bilaga 9 som kan sammanfattas: Uppsatsen Uppsatsen ska till innehåll och kvalitet: vara en vetenskapligt upplagd fördjupning med explicit uttryckta mål och/eller hypoteser liksom egna slutsatser ha en rimlig omfattning mot bakgrund av examensarbetets karaktär och nivå vara välstrukturerat enl vedertagna normer vara språkligt välskrivet, välstrukturerat och typografiskt välordnat ha en väl strukturerad litteraturgenomgång av rimlig omfattning ha källhänvisningar enl norm, Harvard, Vancouver eller motsvarande. För masteruppsats ska referenserna ordnas enligt anvisningarna för Journal of Oral Rehabilitation. Redovisning Redovisning sker både skriftligt och muntligt. Studenterna redovisar dels sina egna projekt, dels granskar de andra studenters uppsatser och opponerar på dessa - så kallad opposition. Trettio minuter är avsatta per grupp. Synpunkter från samtliga i auditoriet välkomnas. Det är obligatorisk närvaro för studenterna under samtliga redovisningsdagar. Det är angeläget att handledaren är närvarande då projektet presenteras och vid förhinder bör denne försöka utse en ersättare. Egen presentation Presentationen ska ta 10 minuter. Den ska sammanfatta projektet på ett välstrukturerat och begripligt sätt med bakgrund, genomförande och slutsatser så att kurskamrater och övriga åhörare kan följa och delta i den efterföljande diskussionen. Använd genomarbetat bildmaterial vid redovisningen. Använd gärna figurer och försök att inte ha för mycket text på bilderna då det resulterar i att åhörarna läser istället för att lyssna. Vid den muntliga presentationen inklusive efterföljande diskussion ska studenten: göra en välstrukturerad, tydlig framställning med bilder/figurer av god kvalitet visa förståelse för ämnet kunna diskutera arbetet och motivera sina slutsatser samt kommentera kritik Opposition Studentgruppen (eller studenten om denne genomfört arbetet ensam) får i god tid ett examensarbete från en annan grupp. Uppsatsen ska granskas kritiskt med avseende på innehåll (frågeställningar, försöksupplägg, genomförande, slutsatser, etc ) och form (disposition, språk och typografi, etc ). Oppositionsgruppen presenterar sina synpunkter och diskuterar dessa med författargruppen. Oppositionen tar minuter så att 5 minuter lämnas till den efterföljande diskussionen. 13

14 Vid opposition mot en annan grupps uppsats ska studenten aktivt: visa förståelse för vad studien innefattat kunna presentera relevanta synpunkter och frågor kring innehållet i studien (ej enbart språkliga formalia) kunna föra en diskussion kring arbetet och ämnesområdet Bedömning Examensarbetet bedöms individuellt även om projektet genomförts av två studenter tillsammans. Arbetet bedöms med avseende på flera olika moment och av olika personer enligt nedan. Examinator fattar det slutliga beslutet om godkännande och meddelar därefter examinationsansvarig för innevarande terminskurs. Det skriftliga arbetet bedöms av särskild bedömningsgrupp, enligt bedömningsunderlag (Bilaga 9). Om det skriftliga arbetet underkänns, bestämmer studenterna tid med handledare och examinator för diskussion om omarbetning och komplettering av uppsatsen. Den muntliga redovisningen bedöms av examinator. Är presentationen undermålig beslutar examinator om ytterligare diskussion kring projektet vid senare tillfälle. Oppositionen bedöms av examinator. Blir oppositionen underkänd kan denna få göras om vid senare tillfälle eller får den/de studerande lämna in sin kritik i skriftlig form. Beslut om detta fattas av examinator. Processen bedöms av handledaren. Det är viktigt att den enskilda/e studenten bidrar aktivt i tillräcklig omfattning samt visar prov på kreativitet och självständighet. Examination avseende övriga moment som ingår i de generella examina, såsom basgrupps-fall, laborationer och liknande, sker inom ramen för ordinarie examinationer på respektive terminskurs. Dessa består av bedömning av teoretiska moment, färdighetsmoment och bearbetning av vetenskaplig information. Ett aktivt deltagande krävs vid seminarier och instruktionsmöten knutna till uppsatsskrivandet liksom vid samtliga redovisningstillfällen. Betygsgrader Godkänd eller underkänd Examina Högskoleexamen, kandidatexamen, magisterexamen och masterexamen utfärdas av utbildningsnämndens ordförande baserat på godkänt examensarbete och övriga kursmoment. 14

15 PUBLICERING - MUEP Det färdiga examensarbetet bör publiceras på Malmö högskolas elektroniska förlag (MUEP). Publiceringen gör uppsatsen tillgängligt för en vidare läsekrets och den blir också sökbar bland de examensarbeten som utförts vid Mah. När uppsatsen publiceras i MUEP hamnar den i olika nyhetsflöden som går att prenumerera på, via RSS och e-postprenumerationer. MUEP kommunicerar också med andra tjänster, vilket gör uppsatsen sökbar i Google och Google Scholar, Uppsök, Uppsatser.se m.m. Publiceringen sker efter att examensarbetet blivit slutgiltigt godkänt. Information om hur publiceringen går till finns på Studenten publicerar arbetet själv och i korthet ser processen ut som följer: Arbetet godkänns slutgiltigt av examinator Skapa en pdf-fil av arbetet Gå till och logga in med ditt vanliga datorid Följ instruktionerna och ladda upp din pdf-fil Då ditt arbete är uppladdat skickas ett e-postmeddelande till kursadministratören som kontrollerar att arbetet är godkänt och slutför publiceringen I en förlängning är det också önskvärt att studien redovisas på Tandläkarsällskapets riksstämma och/eller färdigställs för publicering i vetenskaplig tidskrift. 15

16 RESURSER Handledning i att skriva examensarbeten - skrivanvisningar Citera referera informationssökning Myndigheternas skrivregler Refero-antiplagieringsguiden: Plagiatkontroll Värdera och presentera vetenskap %20artikel_ pdf Hjälp med att skriva - Studieverkstaden Läs- och skrivsvårigheter MUEP för handledare MUEP att skriva och publicera 16

17 REFERENSER Greenhalgh T. How to read a paper: the basics of evidence-based medicine. Blackwell, Malden, Mass Högskolelagen SFS 1992:1434; 1 kap Högskoleförordningen SFS 1993:100; Bilaga 2, Examensordning 1 Kahn, CR. Picking a research problem. New England Journal of Medicine, 1994, 330, Näslund, J. (1999) Uppsatshandledning. Många frågor och några svar. CUP:s rapportserie Nr 3, Linköpings Universitet. ISBN

18 BILAGA 1 MÅLBESKRIVNING HÖGSKOLEXAMEN Förkunskapskrav Högskolebehörighet Lärandemål Målen är hämtade ur kursplanerna för terminskurserna 1-4 * kursiverade mål härrör från högskoleförordningen Kunskap och förståelse Efter avslutad kurs ska studenten: - söka, inhämta och sammanfatta vetenskaplig information - känna till hur en vetenskaplig artikel/studie är uppbyggd, samt känna till grundläggande statistiska begrepp - känna till grundläggande etiska principer inom sjuk- och tandvård Färdighet och Förmåga Efter avslutad kurs ska studenten: - kunna samla och bearbeta data samt skriva och presentera en fältstudierapport - kunna identifiera det väsentliga innehållet i olika typer av informationsmaterial - med hjälp av IT-teknik kunna söka information om diagnostik, förebyggande och behandling av gingivit, måttlig parodontit och karies. - presentera vetenskaplig information - kunna orientera sig om och ta fram relevant vetenskaplig information, skaffa sig en insikt om vilka resultat som presenteras, samt kunna sätta dessa i relation till det sammanhang man själv verkar i - genomföra en fördjupningsstudie med skriven projektplan och uppsats samt presentera uppsatsen muntligt Värderingsförmåga och Förhållningssätt Efter avslutad kurs ska studenten: - sträva efter en hög kvalitet på egen insats och genom ett kritiskt och analyserande förhållningssätt kunna värdera den - förhålla sig till lärande som en ständigt pågående process - fördjupa sina kunskaper och färdigheter i odontologi, samt förvärva och bibehålla en hög ambitionsnivå för klinisk kvalitet 18

19 BILAGA 2 MÅLBESKRIVNING KANDIDATEXAMEN Förkunskapskrav Högskolebehörighet Lärandemål Målen är hämtade ur kursplanerna för terminskurserna 1-6 * kursiverade mål härrör från högskoleförordningen Kunskap och förståelse Efter avslutad kurs ska studenten: - visa kunskap och förståelse för odontologins vetenskapliga grund - ha kunskap om tillämpliga vetenskapliga metoder - vara orienterad om aktuella forskningsfrågor - ha fördjupad kunskap inom någon del av odontologin - kunna värdera olika sätt att se på inlärning och kunskap - känna till grundläggande statistiska begrepp och enkla statistiska metoder samt förstå dessas tillämpning - kunna söka, inhämta och sammanfatta vetenskaplig information - kunna analysera hur en vetenskaplig rapport ska vara strukturerad. - känna till vanliga cellbiologiska/laborativa metoder - förstå hur vetenskaplig metodik påverkar kunskapsbildning Färdighet och förmåga Efter avslutad kurs ska studenten: - visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer - visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar - visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper - visa förmåga att arbeta självständigt - kunna identifiera det väsentliga innehållet i ett textavsnitt ur en lärobok eller vetenskaplig artikel - kunna söka och finna litteraturreferenser i medicinska databaser - kunna presentera vetenskaplig information - kunna genomföra en fördjupningsstudie med skriven projektplan och uppsats samt presentera uppsatsen muntligt 19

20 Värderingsförmåga och förhållningssätt Efter avslutad kurs ska studenten: - visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter - visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används - visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens. - förhålla sig vetenskapligt kritisk till odontologisk information och diagnostiska metoder. - sträva efter förmåga till kritiskt tänkande - sträva efter att förhålla sig kritisk och analyserande till egna kunskaper, färdigheter och attityder och vara positiv till att utveckla kompetens - gemensamt i grupp kunna analysera reaktioner i studiesituationen - kunna reflektera över sitt eget lärande. 20

Mål för generella examina

Mål för generella examina för generella examina Kandidatexamen Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav minst 90 högskolepoäng

Läs mer

Beslut om riktlinjer för val av mål vid utvärdering av utbildningar som leder till generell examen (omgång ).

Beslut om riktlinjer för val av mål vid utvärdering av utbildningar som leder till generell examen (omgång ). Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Maria Sundkvist Beslut 2012-01-31 Reg.nr 12-4013-10 Beslut om riktlinjer

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Ämnet teknisk psykologi omfattar utvecklingen av effektiva produktsystem och produkter med hänsyn

Läs mer

Magisterprogram - Arbetsliv, hälsa och rehabilitering, 60 hp

Magisterprogram - Arbetsliv, hälsa och rehabilitering, 60 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Magisterprogram - Arbetsliv, hälsa och rehabilitering, 60 hp Master (one year) of Working Life, Health and Rehabilitation, 60 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå

Läs mer

För doktorsexamen ska doktoranden

För doktorsexamen ska doktoranden Samhällsvetenskapliga fakulteten Umeå universitet, 901 87 Umeå Allmän studieplan Dnr FS 4.1.4-911-14 Sid 1 (5) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i rättsvetenskap Syllabus for the PhD program

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå. i medicinsk vetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå. i medicinsk vetenskap Sid 14/31 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i medicinsk vetenskap U 2015/138 Studieplanen är fastställd av styrelsen för Sahlgrenska akademin den 16 mars 2007 därefter reviderad av styrelsen

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i folkhälsovetenskap

Utbildningsplan för masterprogrammet i folkhälsovetenskap Utbildningsplan för masterprogrammet i folkhälsovet 4FH17 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2016-05-10 Sid 2 (6) 1. Basdata 1.1. Programkod 4FH17 1.2.

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå. i odontologisk vetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå. i odontologisk vetenskap Sid 20/31 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i odontologisk vetenskap U 2015/139 Studieplanen är fastställd av styrelsen för Sahlgrenska akademin den 16 mars 2007 därefter reviderad av styrelsen

Läs mer

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete Dnr U 2013/472 Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete Studieplanen är fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetssstyrelsen 2013-09-05. Utbildning på forskarnivå regleras genom allmänna

Läs mer

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik Dnr U 2013/471 Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik Studieplanen är fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2013-09-05. Utbildning på forskarnivå regleras genom allmänna bestämmelser

Läs mer

Masterprogram i biomedicin

Masterprogram i biomedicin 1 Medicinska fakultetsstyrelsen Masterprogram i biomedicin 120 högskolepoäng (hp) Nivå A LADOK VABME Programbeskrivning Masterprogrammet utgörs av kurser inom huvudområdet biomedicin. Programmet har en

Läs mer

Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin

Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-04-04 Sid 2 (5) 1. Basdata 1.1. Programkod 3FO07

Läs mer

Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori

Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 19 januari 2011 (ändr. den 12 december 2011). Studieplanen

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och 4HM17 Inrättad av Rektor 2016-05-10 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2016-05-10 Sid 2 (6) 1. Basdata 1.1. Programkod 4HM17 1.2. Programmets

Läs mer

Utbildningsplan för magisterprogrammet i hälsoinformatik

Utbildningsplan för magisterprogrammet i hälsoinformatik Utbildningsplan för magisterprogrammet i hälsoinformatik Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-04-04 Sid 2 (5) 1. Basdata 1.1. Programkod 3HI07 1.2.

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I PEDAGOGIK. Filosofie doktorsexamen 240 hp Filosofie licentiatexamen 120 hp

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I PEDAGOGIK. Filosofie doktorsexamen 240 hp Filosofie licentiatexamen 120 hp UMEÅ UNIVERSITET Pedagogiska institutionen ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I PEDAGOGIK Filosofie doktorsexamen 240 hp Filosofie licentiatexamen 120 hp Fastställd av institutionsstyrelsen

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/401. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/401. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/401 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I INDUSTRIELL LOGISTIK. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I INDUSTRIELL LOGISTIK. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I INDUSTRIELL LOGISTIK TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Industriell logistik omfattar förädlingsflöden och deras styrning. Produktionsplanering, transportplanering,

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TRÄBYGGNAD. TFN-ordförande

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TRÄBYGGNAD. TFN-ordförande ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TRÄBYGGNAD TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Ämnet är inriktat mot att utveckla det industriella byggandet i trä. Ämnet omfattar konstruktionsteknik

Läs mer

För universitetsgemensamma regler för forskarutbildning se Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet Doktorandreglerna.

För universitetsgemensamma regler för forskarutbildning se Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet Doktorandreglerna. HUMANISTISKA FAKULTETEN Dnr: U 2015/821 Allmän studieplan för licentiatexamen i grekiska Studieplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsstyrelsen vid Göteborgs universitet den 9 juni 2016. Studieplanen

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan Dnr FAK1 2010/159 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i redovisning och finansiering Masterprogramme in Accounting and Finance Programkod: SAMRE/SAAAF Programmets

Läs mer

Kriterier för bedömning av examensarbete vid den farmaceutiska fakulteten

Kriterier för bedömning av examensarbete vid den farmaceutiska fakulteten Kriterier för bedömning av examensarbete vid den farmaceutiska fakulteten 1 Inledning Vid den farmaceutiska fakulteten har det sedan 2005 funnits kriterier för bedömning av examensarbete (medfarm 2005/913).

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Drift och underhållsteknik är ett tvärvetenskapligt ämnesområde som bygger på samspel

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 1 Ämnesområde Engelska med didaktisk inriktning har sina tyngdpunkter

Läs mer

Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas till examinator

Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas till examinator version 2017-08-21 Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas till examinator Studentens namn Handledares namn Examinerande lärare Uppsatsens titel

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i Arbetslivsvetenskap vid Mälardalens högskola

Allmän studieplan för forskarutbildning i Arbetslivsvetenskap vid Mälardalens högskola Allmän studieplan för forskarutbildning i Arbetslivsvetenskap vid Mälardalens högskola Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden vid MDH, 07-06-14 1. Ämnesbeskrivning Arbetslivsvetenskap avser det

Läs mer

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP UTBILDNINGSPLAN MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP 120 HÖGSKOLEPOÄNG INLEDNING Masterprogrammet i statsvetenskap är en utbildning på avancerad nivå som ger verktyg för att förstå och analysera politik, demokrati,

Läs mer

Människa-dator interaktion masterprogram

Människa-dator interaktion masterprogram UMEÅ UNIVERSITET Samhällsvetenskaplig fakultet UTBILDNINGSPLAN MASTERPROGRAM Människa-dator interaktion masterprogram Human-Computer Interaction Master s Program 1. Basdata Omfattning: 60/120 högskolepoäng

Läs mer

Magisterprogram/Masterprogram i kognitionsvetenskap

Magisterprogram/Masterprogram i kognitionsvetenskap Samhällsvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 00 00 E-post: anna.andersson@adm.umu.se www.umu.se Dnr 512-1954-10 2010-09-15 Sid 1 (6) Magisterprogram/Masterprogram i kognitionsvetenskap

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi UMEÅ UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakulteten ALLMÄN STUDIEPLAN 2007-10-11 Dnr 512-1913-07 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi Fastställande: Den allmänna studieplanen är fastställd

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I GEOTEKNIK. TFN-ordförande

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I GEOTEKNIK. TFN-ordförande ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I GEOTEKNIK TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Utbildning på forskarnivå i Geoteknik omfattar jords och korniga massors mekanik (inklusive snömekanik).

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i Marknadsföring och ledning av

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i Marknadsföring och ledning av Dnr FAK1 2010/158 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i Marknadsföring och ledning av tjänsteverksamheter Masterprogramme in Service Marketing and Management

Läs mer

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP UTBILDNINGSPLAN MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP 120 HÖGSKOLEPOÄNG MÅL - självständigt och kritiskt med teori och metod identifiera och analysera centrala problem inom det statsvetenskapliga kunskapsområdet;

Läs mer

För universitetsgemensamma regler för forskarutbildning se Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet Doktorandreglerna.

För universitetsgemensamma regler för forskarutbildning se Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet Doktorandreglerna. Dnr: U 2015/776 Allmän studieplan för licentiatexamen i arkeologi Studieplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsstyrelsen vid Göteborgs universitet den 9 juni 2016. Studieplanen kompletteras med

Läs mer

Mall för utbildningsplan på Samhällsvetenskapliga fakulteten 2013

Mall för utbildningsplan på Samhällsvetenskapliga fakulteten 2013 Mall för utbildningsplan på Samhällsvetenskapliga fakulteten 2013 Detta dokument är en bilaga till Riktlinjer för utbildningsplaner för program på grundnivå och avancerad nivå vid Samhällsvetenskapliga

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI. TFN-ordförande 2015-01-15

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI. TFN-ordförande 2015-01-15 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI TFN-ordförande 2015-01-15 1 Ämnesområde Teknisk psykologi behandlar mänskliga förmågor och beteenden vid design och användning av teknik

Läs mer

Allmän studieplan för licentiatexamen i tyska

Allmän studieplan för licentiatexamen i tyska Allmän studieplan för licentiatexamen i tyska Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 1 oktober 2007. Studieplanen kompletteras med följande dokument,

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå i företagsekonomi

Studieplan för utbildning på forskarnivå i företagsekonomi Dnr: HS 2014/499 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Studieplan för utbildning på forskarnivå i företagsekonomi (Doctoral studies in Business Administration) Karlstads universitet 651 88 Karlstad

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I MATEMATISK STATISTIK MED INRIKTNING INDUSTRIELL STATISTIK. TFN-ordförande

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I MATEMATISK STATISTIK MED INRIKTNING INDUSTRIELL STATISTIK. TFN-ordförande ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I MATEMATISK STATISTIK MED INRIKTNING INDUSTRIELL STATISTIK TFN-ordförande 2007-06-21 1 Ämnesområde Matematisk statistik omfattar sannolikhetsteori och statistik,

Läs mer

Bilaga till studieplan för utbildning på forskarnivå:

Bilaga till studieplan för utbildning på forskarnivå: Fakulteten för teknik- och naturvetenskap Bilaga till studieplan för utbildning på forskarnivå: Bilaga till studieplan för utbildning på forskarnivå i matematik Bilaga för utbildning på forskarnivå i matematik

Läs mer

För universitetsgemensamma regler för forskarutbildning se Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet Doktorandreglerna.

För universitetsgemensamma regler för forskarutbildning se Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet Doktorandreglerna. HUMANISTISKA FAKULTETEN Dnr: U 2015/811 Allmän studieplan för licentiatexamen i engelska Studieplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsstyrelsen vid Göteborgs universitet den 9 juni 2016. Studieplanen

Läs mer

Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp

Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp International Master's Programme in Ecotechnology and Sustainable Development, 120 higher education credits

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i kulturgeografi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i kulturgeografi UMEÅ UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakulteten ALLMÄN STUDIEPLAN 2011-09-26 Dnr Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i kulturgeografi 1. Mål för utbildningen 1.1 Licentiatexamen För licentiatexamen

Läs mer

Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas i signerad slutversion till examinator

Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas i signerad slutversion till examinator version 2014-09-10 Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas i signerad slutversion till examinator Studentens namn Handledares namn Examinerande

Läs mer

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

Särskilda riktlinjer och anvisningar för examensarbete/självständigt arbete, grundnivå, vid institutionen för omvårdnad

Särskilda riktlinjer och anvisningar för examensarbete/självständigt arbete, grundnivå, vid institutionen för omvårdnad Umeå Universitet Institutionen för omvårdnad Riktlinjer 2012-10-23 Rev 2012-11-16 Sid 1 (6) Särskilda riktlinjer och anvisningar för examensarbete/självständigt arbete, grundnivå, vid institutionen för

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I MATEMATIK OCH LÄRANDE. Särskilda nämnden för lärarutbildning

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I MATEMATIK OCH LÄRANDE. Särskilda nämnden för lärarutbildning ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I MATEMATIK OCH LÄRANDE Särskilda nämnden för lärarutbildning 1 Ämnesområde Matematik och lärande som vetenskapligt område fokuserar människans sätt att

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I INDUSTRIELL MARKNADSFÖRING FFN 2007-09-17

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I INDUSTRIELL MARKNADSFÖRING FFN 2007-09-17 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I INDUSTRIELL MARKNADSFÖRING FFN 2007-09-17 1 Ämnesområde Industriell marknadsföring omfattar marknadsföring mellan organisationer och deras kunder med avseende

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I FYSIK. TFN-ordförande

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I FYSIK. TFN-ordförande ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I FYSIK TFN-ordförande 2007-09-10 Antagning till utbildning på forskarnivå i Fysik har upphört. Ämnet är ersatt av Tillämpad fysik. 1 Ämnesområde Utbildning

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I BIOKEMISK PROCESSTEKNIK. TFN-ordförande

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I BIOKEMISK PROCESSTEKNIK. TFN-ordförande ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I BIOKEMISK PROCESSTEKNIK TFN-ordförande 2014-04-24 Ämnet bytte namn 2014-03-25 (re-beslut 77-14) från Biokemisk och kemisk processteknik till Biokemisk

Läs mer

Medie- och kommunikationsvetenskap

Medie- och kommunikationsvetenskap Samhällsvetenskapliga fakulteten MKVK04, Medie- och kommunikationsvetenskap: Kandidatkurs, 30 högskolepoäng Media and Communication Studies: Bachelor Thesis Course, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I GENUS OCH TEKNIK

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I GENUS OCH TEKNIK ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I GENUS OCH TEKNIK TFN-ordförande 2016-02-11 1 Ämnesområde Genus och teknik omfattar studier av människa, teknik och organisation i arbetslivet ur ett genusperspektiv.

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi

Studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi (Doctoral studies in Sociology) Beslut om inrättande Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden vid

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/171 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå i. socialt arbete

Studieplan för utbildning på forskarnivå i. socialt arbete Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Studieplan för utbildning på forskarnivå i socialt arbete (Doctoral studies in Social Work) Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden vid Fakulteten för

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 www.teknat.umu.se Dnr FS 4.1.1-356-14 Datum 2014-03-20 Sid 1 (5) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap Malmö högskola/fakulteten för teknik och samhälle Fakultetsstyrelsen 2016-12-02 dnr FO 4.1 2016/323 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap Computer Science 1. Ämnesbeskrivning

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning Humanistiska fakultetsnämnden www.humfak.umu.se Allmän studieplan 2014-03-27 Dnr 511-2011-11 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning Fastställande:

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i molekylärbiologi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i molekylärbiologi Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 www.teknat.umu.se Dnr FS 4.1.1-366-14 Datum 2014-03-20 Sid 1 (5) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Läs mer

Cross Media Interaction Design masterprogram

Cross Media Interaction Design masterprogram Samhällsvetenskapliga fakulteten/institutionen för informatik Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: studievagledning@informatik.umu.se www.umu.se Dnr 502-1440- 2010-09-15 Sid 1 (8)

Läs mer

Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp

Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp International Master's Programme in Ecotechnology and Sustainable Development, 120 higher education credits

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i matematisk statistik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i matematisk statistik Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 00 00 www.teknat.umu.se Dnr FS 4.1.1-364-14 Datum 2014-03-20 Sid 1 (5) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Läs mer

Barnmorskeprogram, 90 hp

Barnmorskeprogram, 90 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Barnmorskeprogram, 90 hp Graduate programme in Midwifery, 90 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer VBAMA Avancerad MIUN 2010/688 Högskolepoäng

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DATALOGI. TFN-ordförande

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DATALOGI. TFN-ordförande ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DATALOGI TFN-ordförande 2007-06-21 1 Ämnesområde Utbildning på forskarnivå i Datalogi fokuserar på design, utveckling och analys av effektiva algoritmer

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i dramateater-film

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i dramateater-film Humanistisk fakultetsnämnd Dnr 511-4286-05 ALLMÄN STUDIEPLAN Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i dramateater-film Curriculum for PhD-candidate program in drama-theatre-film Fastställande:

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN MOT LICENTIATEXAMEN I PEDAGOGISKT ARBETE

ALLMÄN STUDIEPLAN MOT LICENTIATEXAMEN I PEDAGOGISKT ARBETE STYRDOKUMENT Dnr U 2016/111 ALLMÄN STUDIEPLAN MOT LICENTIATEXAMEN I PEDAGOGISKT ARBETE Publicerad Beslutsfattare Handläggare Beslutsdatum Giltighetstid Sammanfattning http://uf.gu.se/ Utbildningsvetenskapliga

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten Fastställda av Styrelsen för utbildning 2010-09-10 Dnr: 4603/10-300 Senast reviderade 2012-08-17 Riktlinjer för bedömning av Sedan 1 juli 2007 ska enligt högskoleförordningen samtliga yrkesutbildningar

Läs mer

Bedömningsmall med riktlinjer för kvalitetskriterier för bedömning av examensarbete master+civilingenjör

Bedömningsmall med riktlinjer för kvalitetskriterier för bedömning av examensarbete master+civilingenjör Bedömningsmall med riktlinjer för kvalitetskriterier för bedömning av examensarbete master+civilingenjör Examensarbetet bedöms i områdena: Process, Ingenjörsmässigt och vetenskapligt innehåll samt Presentation.

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ekologi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ekologi Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 www.teknat.umu.se Dnr FS 4.1.1-596-14 Datum 2014-04-24 Sid 1 (5) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i matematikdidaktik

Allmän studieplan för forskarutbildning i matematikdidaktik Allmän studieplan för forskarutbildning i matematikdidaktik Högskolepoäng: 240 Ansvarig: Teknisk- naturvetenskaplig fakultetsnämnd Huvudområde: Matematikdidaktik Nivå: Forskarutbildning Fördjupning: Filosofie

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i pedagogiskt arbete med licentiatexamen som slutmål

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i pedagogiskt arbete med licentiatexamen som slutmål Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i pedagogiskt arbete med licentiatexamen som slutmål Inriktningar: naturvetenskap, matematik eller teknik. 1. Mål för utbildningen Kunskap och förståelse

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TRÄTEKNIK. TFN-ordförande

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TRÄTEKNIK. TFN-ordförande ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TRÄTEKNIK TFN-ordförande 2014-06-18 1 Ämnesområde Träteknik omfattar industriella processer och metoder inom kedjan från skog till färdig träprodukt. Centrala

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Dnr: L 2015/93 Fastställd av FUN: 2015-06-04 Versionsnr: 3 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Området och ämnet Området Examensområdet informationsteknologi definieras

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 www.teknat.umu.se Dnr FS 4.1.1-362-14 Datum 2014-06-04 Sid 1 (5) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Läs mer

Förslag till nationellt reglerad specialistutbildning samt masterutbildning i Örebro

Förslag till nationellt reglerad specialistutbildning samt masterutbildning i Örebro Förslag till nationellt reglerad specialistutbildning samt masterutbildning i Örebro Christina Karlsson/Anita Hurtig Wennlöf Institutionen för hälsovetenskaper, Örebro universitet Innehåll Utbildningssystemet

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I KOMMUNIKATIONS- OCH BERÄKNINGSSYSTEM/ Dependable communication and computation systems

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I KOMMUNIKATIONS- OCH BERÄKNINGSSYSTEM/ Dependable communication and computation systems ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I KOMMUNIKATIONS- OCH BERÄKNINGSSYSTEM/ Dependable communication and computation systems Tekniska fakultetsnämnden - dekanus 2012-12-05 1 Ämnesområde Ämnet

Läs mer

För universitetsgemensamma regler för forskarutbildning se Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet Doktorandreglerna.

För universitetsgemensamma regler för forskarutbildning se Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet Doktorandreglerna. HUMANISTISKA FAKULTETEN Dnr: U 2015/812 Allmän studieplan för doktorsexamen i engelska Studieplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsstyrelsen vid Göteborgs universitet den 9 juni 2016. Studieplanen

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I MUSIKALISK GESTALTNING. Filosofiska fakultetsnämnden

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I MUSIKALISK GESTALTNING. Filosofiska fakultetsnämnden ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I MUSIKALISK GESTALTNING Filosofiska fakultetsnämnden 2007-09-17 1 Ämnesområde I ämnet Musikalisk gestaltning studeras och gestaltas konstnärliga problemställningar

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TRÄTEKNIK. TFN-ordförande

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TRÄTEKNIK. TFN-ordförande ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TRÄTEKNIK TFN-ordförande 2015-01-29 1 Ämnesområde Träteknik omfattar tvärvetenskaplig forskning på trämaterialet och industriella processer inom kedjan

Läs mer

Att göra examensarbete

Att göra examensarbete Att göra examensarbete För att ta ut en masterexamen måste du ha genomfört ett examensarbete. Under examensarbetet förväntas du bland annat visa fördjupade teoretiska kunskaper inom någon del av det biologiska

Läs mer

Studieplan för licentiatexamen i tyska

Studieplan för licentiatexamen i tyska Studieplan för licentiatexamen i tyska Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den XX-XX-20XX. Studieplanen kompletteras med följande dokument, tillgängliga

Läs mer

Datavetenskapligt program, 180 högskolepoäng

Datavetenskapligt program, 180 högskolepoäng GÖTEBORGS UNIVERSITET UTBILDNINGSPLAN IT-fakultetsstyrelsen 2013-02-14 Datavetenskapligt program, 180 högskolepoäng (Computer Science, Bachelor s Programme, 180 credits) Grundnivå/First level 1. Fastställande

Läs mer

Masterprogrammet i molekylära tekniker inom livsvetenskaperna

Masterprogrammet i molekylära tekniker inom livsvetenskaperna Masterprogrammet i molekylära tekniker inom na 5MT15 Inrättad av rektor 2014-06-10 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2014-06-17 Reviderad av Styrelsen för utbildning 2014-12-17 Sid 2 (5) 1. Basdata

Läs mer

Allmän studieplan för doktorsexamen i japanska

Allmän studieplan för doktorsexamen i japanska = Allmän studieplan för doktorsexamen i japanska Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 12 november 2007. Studieplanen kompletteras med följande dokument,

Läs mer

Studieplan för licentiatexamen i romanska språk

Studieplan för licentiatexamen i romanska språk Studieplan för licentiatexamen i romanska språk = Planen avser utbildning på forskarnivå i italienska med språkvetenskaplig inriktning inom examensämnet romanska språk Studieplanen är fastställd av humanistiska

Läs mer

Mycket hög kvalitet av utbildning i sjukgymnastik vid Umeå universitet

Mycket hög kvalitet av utbildning i sjukgymnastik vid Umeå universitet Sid 1 (6) kvalitet av utbildning i sjukgymnastik vid Umeå universitet Sjukgymnastexamen Sjukgymnastik Sjukgymnastexamen och kandidat, magister- och masterexamen i sjukgymnastik vid Umeå universitet fick

Läs mer

Höga omdömen av utbildning i matematik vid Umeå universitets

Höga omdömen av utbildning i matematik vid Umeå universitets Sid 1 (5) a omdömen av utbildning i matematik vid Umeå universitets Matematik Matematisk statistik Umeå universitet erhåller omdömet mycket hög kvalitet på kandidatexamen i matematik. Masterexamen i matematisk

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i klinisk medicinsk vetenskap

Utbildningsplan för masterprogrammet i klinisk medicinsk vetenskap Utbildningsplan för masterprogrammet i klinisk medicinsk vetenskap 4KL09, 4K109 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2009-01-14 Sid 2 (6) 1. Basdata 1.1.

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i psykologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 27 mars 2007. 1. Utbildningens

Läs mer

Masterprogram i beteende- och samhällsvetenskap, 120 hp

Masterprogram i beteende- och samhällsvetenskap, 120 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Masterprogram i beteende- och samhällsvetenskap, 120 hp Master in behavioural- and social sciences, 120 higher education credits Allmänna data om programmet Programkod SBETA

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I MUSIKPEDAGOGIK. FFN-ordförande

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I MUSIKPEDAGOGIK. FFN-ordförande ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I MUSIKPEDAGOGIK FFN-ordförande 2016-02-10 1 Ämnesområde Musikpedagogik som vetenskap studerar alla former av musikaliskt lärande, inkluderande de ramar,

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 2013-06-07 Inom ämnet ges

Läs mer

Masterprogram i psykologi med inriktning mot samhällspsykologi

Masterprogram i psykologi med inriktning mot samhällspsykologi Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Psykologisk institutionen Utbildningsplan för Masterprogram i psykologi med inriktning mot samhällspsykologi S2PSA 120 högskolepoäng Avancerad nivå Master Programme

Läs mer

Högskoleverkets ger hög kvalitet till statsvetenskap och fredsoch konfliktstudier vid Umeå universitet, våren 2012

Högskoleverkets ger hög kvalitet till statsvetenskap och fredsoch konfliktstudier vid Umeå universitet, våren 2012 Sid 1 (6) skoleverkets ger hög kvalitet till statsvetenskap och fredsoch konfliktstudier vid Umeå universitet, våren 2012 Statsvetenskap Freds- och konfliktstudier Utvecklingsstudier skoleverket ger Umeå

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statistik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statistik UMEÅ UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakulteten ALLMÄN STUDIEPLAN 2007-10-15 Dnr 512-1914-07 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statistik Fastställande: Den allmänna studieplanen är fastställd

Läs mer

Aristi Fernandes Examensarbete T6, Biomedicinska analytiker programmet

Aristi Fernandes Examensarbete T6, Biomedicinska analytiker programmet Kursens mål Efter avslutad kurs skall studenten kunna planera, genomföra, sammanställa och försvara ett eget projekt samt kunna granska och opponera på annan students projekt. Studenten ska även kunna

Läs mer

G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen Ekonomihögskolan FEKH69, Företagsekonomi: Examensarbete i redovisning på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Business Administration:Bachelor Degree Project in Financial and Management Accounting Undergraduate

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i beräkningsvetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i beräkningsvetenskap Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 www.teknat.umu.se Dnr FS 4.1.4-1421-14 Datum 2014-10-10 Sid 1 (5) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Läs mer

Mål och kriterier för utvärdering av ingenjörs- och teknikvetenskapliga området

Mål och kriterier för utvärdering av ingenjörs- och teknikvetenskapliga området Mål och kriterier för utvärdering av ingenjörs- och teknikvetenskapliga området 2012-11-27 I utvärderingen har vi valt att göra några interna klargöranden om hur olika begrepp bör tolkas. Genomgående ska

Läs mer