FÖLJEBREV. Till fullmäktige, styrelsen, valberedningen och revisorerna i HSB Malmö ek för. Malmö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖLJEBREV. Till fullmäktige, styrelsen, valberedningen och revisorerna i HSB Malmö ek för. Malmö 2015-03-18"

Transkript

1 1 Till fullmäktige, styrelsen, valberedningen och revisorerna i HSB Malmö ek för Malmö FÖLJEBREV Tillsammans med detta utskick kommer handlingarna inför ordinarie föreningsstämma den 11 april Som framgår av kallelsen äger föreningsstämman rum på Malmö mässan, kl Lätt frukost serveras från kl , lunch vid 12-tiden och kaffe på eftermiddagen. Utskicket innehåller detta brev och följande handlingar: Kallelse till föreningsstämman Dagordning HSB Malmös och HSB Sundsfastigheters årsredovisning 2014 HSB ledamotspolicy Valberedningsinstruktion Tillsättandet av medlemsutskott Klimat och energiutskottet Arvodesreglemente Arvodesberedningens material och yrkanden Nominerade till HSB Malmös parlamentariska organisation Valberedningens förslag på förtroendevalda och motivering Nominerade till HSB Malmös valberedning och styrelsens förslag till valberedning Motioner och styrelsens svar på dessa Skulle det visa sig att du saknar någon av handlingarna ovan tar du kontakt med undertecknad på telefon, , eller via e-post, Det går att ta del av materialet på MedlemsCenter, HSB Turning Torso, alla dagar mellan kl Samtliga handlingar återfinns också på HSB Malmös hemsida. Anmäl dig till föreningsstämman på HSB Portalen, alternativt till vår kundtjänst Senast den 2 april behöver vi ha ditt besked för att kunna beräkna maten. Med vänlig hälsning HSB Malmö Bengt Skånhamre HSB MALMÖ HSB Turning Torso, Malmö Tel: Org.nr , www,hsb.se/malmo

2 2

3 3 Till fullmäktige, styrelsen, valberedningen och revisorerna i HSB Malmö ek för Malmö KALLELSE Fullmäktige i HSB Malmö ek för kallas härmed till ordinarie föreningsstämma. Dag: lördagen den 11 april 2015 Tid: klockan (fullmäktigekontrollen öppnar kl ) Plats: Malmö mässan Valberedningens förslag till ordförande vid den ordinarie föreningsstämman är Kent Andersson, kommunfullmäktiges ordförande i Malmö. Till behandling förekommer de ärenden som upptagits i bifogad dagordning. Denna kallelse har skickats till dem som den 10 mars 2015 är registrerade fullmäktigeledamöter för bostadsrättsföreningarna och bospargruppen hos HSB Malmö. Om annan än fullmäktige i bostadsrättsföreningen har fått denna kallelse ombeds vederbörande att överlämna kallelsen till behörig person. Om så sker ska behörig person vid registrering uppvisa de handlingar som ligger till grund för registrering av fullmäktige, det vill säga stämmoprotokoll som antingen utvisar vem som utsetts eller att styrelsen fått i uppdrag att inom sig utse fullmäktige. I så fall ska detta protokoll också bifogas. Vid eventuella frågor som rör föreningsstämman, kontakta Bengt Skånhamre på telefon, , eller via e-post, Med vänlig hälsning HSB Malmö ek för Claes Caroli Ordförande HSB MALMÖ HSB Turning Torso, Malmö Tel: Org.nr , www,hsb.se/malmo

4 DAGORDNING Förslag till dagordning vid ordinarie föreningsstämma med HSB Malmö ek för lördagen den 11 april 2015 kl Mötets öppnande 1. Föreningsstämmans öppnande. 2. Beslut om föreningsstämman är öppen för andra än medlemmar. 3. Val av ordförande vid föreningsstämman. 4. Anmälan av ordförandens val av protokollförare. 5. Godkännande av röstlängd. 6. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet. 7. Val av minst fyra personer att utgöra rösträknare. 8. Fråga om kallelse behörigen skett. 9. Styrelsens rapport (föreningsstyrningsrapport) om efterlevnad av stadgar och av HSB-rörelsen gemensamt utarbetade styrdokument antagna på HSB Riksförbunds stämma. 10. Styrelsens information om ev. beslut att bilda dotterföretag, att ingå som partner i aktie- eller handelsbolag eller att delta i annan organisationsform. 11. Styrelsens årsredovisning. 12. Revisorernas berättelse samt synpunkter på föreningsstyrningsrapporten. 13. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen samt beslut om fastställande av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. 14. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. 15. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören. 16. Styrelsens redovisning av koncernens långsiktiga verksamhetsplanering. 17. Styrelsens redovisning av policy för HSB-ledamöterna. 18. Fastställande av valberedningsinstruktion. 19. Fråga om tillsättande av utskott. 20. Fastställande av medlemsavgift 2016.

5 5 21. Beslut om antal ledamöter i styrelsen, valberedningen och i ev. utskott, om antal revisorer och revisorssuppleanter samt beslut om mandattid för styrelseledamöter och auktoriserad revisor. 22. Rapport från arvodesberedningen med förslag till beslut. 23. Beslut om arvodes- och ersättningsreglemente samt beslut om arvoden och alla andra ekonomiska ersättningar till 24. Val av a. styrelse b. ledamöter i utskott c. revisorer och suppleanter d. valberedning e. bosparråd och bospargruppens valberedning. a. ordförande tillika styrelseledamot b. styrelseledamöter c. revisorer och suppleanter d. valberedning samt beslut om sammankallande (valet avser även ersättare om någon i valberedningen slutar i förtid) e. fullmäktige och ersättare till HSB Riksförbunds stämma f. ledamöter i ev. utskott g. beslut avseende rekommendation av lekmannarevisor i dotterföretag h. information om de fackliga organisationernas val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter lämnas vid stämman i. information om HSB Riksförbunds val av auktoriserad revisor/auktoriserat revisionsbolag rapporteras vid stämman. 25. Fastställande av grundtal enligt stadgarna 16 1 och 2.

6 6 26. Övriga anmälda ärenden Motioner: Tryggve Wallin, 8 motioner, Martin Degerman, 3 motioner, Yasmine Sirinyan, 1 motion, HSB brf Ribe, 1 motion, Preben Karlsson, 3 motioner och Åke Persson, 3 motioner. 27. Föreningsstämmans avslutande.

7 POLICY HSB-LEDAMÖTER Till grund för uppdrag som HSB-ledamot bedöms personens allmänna lämplighet, sociala förmåga och fallenhet för ett förtroendeuppdrag samt utsikterna att följa och dela HSBs värderingar, allt i ljuset av att kunna accepteras som fullvärdig styrelseledamot i den enskilda bostadsrättsföreningen. Riktlinjer 1. Uppdrag som HSB-ledamot kan erhållas efter genomgången utbildning som motsvarar givna krav för uppdraget. 2. Endast medlem i HSB Malmö kan utses till HSB-ledamot. 3. HSB-ledamoten utses och entledigas av HSB Malmös styrelse. 4. HSB Malmös ledning beslutar om placering av ledamot i samråd med den aktuella bostadsrättsföreningens styrelse. 5. HSB-ledamoten har samma ansvar och befogenheter i bostadsrättsföreningen som övriga styrelseledamöter. 6. HSB-ledamoten är ett kvalificerat stöd och bollplank för bostadsrättsföreningen i styrelsearbetet och föreningsverksamheten. 7. HSB-ledamoten företräder bostadsrättsföreningens medlemmar. 8. HSB Malmö ansvarar för att HSB-ledamoten kontinuerligt erhåller kompetensutveckling och information för sitt uppdrag. 9. HSB-ledamoten erhåller ersättning enligt fastställt regelverk av HSB Malmö. 10. HSB-ledamot får inte uppbära ersättning av den bostadsrättsförening ledamoten är utsedd att ingå i styrelsen för. 11. Antal uppdrag som HSB-ledamot per person bör inte överstiga fem om inte synnerliga skäl föreligger.

8 (3) INSTRUKTION FÖR VALBEREDNING I HSB MALMÖ Utgåva nr 5.3 Enligt HSBs kod för föreningsstyrning bör föreningsstämmans beslut om tillsättning av styrelse respektive revisorer beredas genom en av medlemmarna styrd, strukturerad och öppen process, som ger alla medlemmar möjlighet att ge sin syn på, och lämna förslag i, respektive fråga och som skapar goda förutsättningar för väl underbyggda beslut. 1. Tillsättande av valberedning Föreningen ska ha en valberedning som väl representerar föreningens medlemssammansättning. I valberedningen ska inte ingå personer som bedriver med föreningen konkurrerande verksamhet eller på annat sätt kan skada föreningen eller dess medlemmar. Föreningsstämman ska utse valberedningens ledamöter och en av dessa ledamöter till sammankallande. Styrelseledamöter eller verkställande direktör ska inte vara ledamot av valberedningen. Enligt stadgarna ska valberedningen bestå av minst fem ledamöter. Föreningsstämmans beslut ska innefatta förfarande för att vid behov ersätta ledamot som lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört. Mandattiden för valberedare är ett år. 2. Valberedningens arbetsuppgifter Valberedningen är föreningsstämmans organ för beredning av stämmans beslut i tillsättningsfrågor med syfte att skapa ett väl underbyggt underlag för stämmans behandling av dessa ärenden. Valberedningen ska i sitt arbete med nominering av styrelse och revisorer tillämpa HSBs kod för föreningsstyrning. Den ska även arbeta efter denna instruktion, samt efter gällande lagar och förordningar. Ledamöter i valberedningen ska genomgå utbildning för sitt uppdrag, enligt HSB Riksförbunds riktlinjer. Valberedningen ska i sitt uppdrag likabehandla samtliga kandidater och ta hänsyn till Finansinspektionens riktlinjer. Valberedningen ska föreslå kandidater så att styrelsen gemensamt besitter en bred och god kompetens samt bidrar till en fortsatt positiv utveckling av HSB Malmö. Styrelsen ska även ha en sammansättning som speglar medlemssammansättningen i föreningen. Bostadsrättsföreningarna ska informeras om när nomineringstiden går ut. Detta ska ske med en frist av två månader. Medlemmarna ska på föreningens hemsida samt i medlemstidning underrättas om sin rätt att föreslå kandidater till val. Denna information ska komma medlemmarna tillhanda i god tid innan utsatt slutdatum för nomineringar. Där ska även framgå hur de går till väga för att nominera till de olika förtroendeuppdragen.

9 9 2.1 Styrelse Valberedningen ska senast i samband med kallelsen till föreningsstämman lämna skriftlig redogörelse av samtliga nominerade enligt nedanstående: ålder huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet övriga uppdrag inom HSB och andra väsentliga uppdrag vid omval, vilket år ledamoten invaldes i styrelsen övriga uppgifter som kan vara betydelsefulla för medlemmarna vid bedömningen av den nominerades kompetens och oberoende fotografi. Redogörelsen ska även innehålla valberedningens förslag på ledamöter och förslag på styrelseordförande samt en redovisning av hur den har bedrivit sitt arbete. Informationen ska publiceras på föreningens hemsida, i anvisade informationskanaler samt bifogas kallelsen till föreningsstämman. Av materialet ska framgå vem som nominerat vem. Valberedningen ska på föreningsstämman presentera och motivera sina förslag, varvid särskild motivering ska ges om ingen förnyelse av styrelsen föreslås. Valberedningen ska också muntligen lämna en redogörelse för hur arbetet bedrivits. 2.2 Revisor Valberedningen ska senast i samband med kallelsen till föreningsstämman lämna skriftlig redogörelse av samtliga nominerade enligt nedanstående: ålder huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet övriga uppdrag inom HSB och andra väsentliga uppdrag vid omval, vilket år denne valdes som revisor övriga uppgifter som kan vara betydelsefulla för medlemmarna vid bedömningen av den nominerades kompetens och oberoende fotografi. Redogörelsen ska även innehålla valberedningens förslag på revisor och förslag på revisorssuppleant samt en redovisning av hur den har bedrivit sitt arbete. Informationen ska publiceras på föreningens hemsida, i anvisade informationskanaler samt bifogas kallelsen till föreningsstämman. Av materialet ska framgå vem som nominerat vem. Valberedningen ska på föreningsstämman presentera och motivera sina förslag, varvid särskild motivering ska ges om ingen förnyelse av revisor och revisorssuppleant föreslås. Valberedningen ska också muntligen lämna en redogörelse för hur arbetet bedrivits. 2.3 Stämmoordförande Valberedningen ska i samråd med styrelsen lämna förslag till ordförande för ordinarie förenings-stämma. Förslaget ska lämnas senast två månader före föreningsstämman så att det kan presenteras i kallelsen samt av valberedningen vid stämman. Styrelsens ordförande eller annan ledamot ur styrelsen ska inte föreslås till stämmoordförande.

10 Valberedare Samtliga inkomna nomineringar ska senast i samband med kallelsen till föreningsstämman presenteras på föreningens hemsida enligt nedanstående: ålder huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet övriga uppdrag inom HSB och andra väsentliga uppdrag vid omval, vilket år ledamoten invaldes i valberedningen övriga uppgifter som kan vara betydelsefulla för medlemmarna vid bedömningen av den nominerades kompetens och oberoende fotografi. Samtliga inkomna nomineringar ska även bifogas kallelsen till föreningsstämman. Av materialet ska framgå vem som nominerat vem. Stämmoordföranden presenterar samtliga inkomna nomineringar för påföljande års valberedning. 3. Sammanträden Valberedningen ska sammanträda så ofta som krävs för att valberedningen ska kunna fullfölja sina arbetsuppgifter. Samtliga valberedare ska bli kallade i god tid före varje möte. Om ledamot i valberedningen begär att valberedningen ska sammankallas ska begäran följas. Valberedningens kalendarium ska publiceras på föreningens hemsida. Valberedningen är beslutsför när mer än hälften av hela antalet valberedare, eller det högre antal som föreskrivs i stadgarna, är närvarande. Valberedningen är endast beslutsför när samtliga valberedare har blivit kallade. 4. Sekretess Valberedningens ledamöter ska underteckna sekretessförbindelse. Känslig information om enskilda personer och avdelningar, vilken framkommer genom valberedningens arbete, ska behandlas konfidentiellt. 5. Arvode Arvode utgår till valberedningen enligt beslut på föreningsstämman. 6. Ändring av instruktion Valberedningsinstruktionen ska fortlöpande utvärderas. Instruktionen fastställs av föreningsstämman.

11 11 TILLSÄTTANDE AV MEDLEMSUTSKOTT Bakgrund HSB Malmös styrelse har som övergripande uppgift att för medlemmarnas räkning långsiktigt förvalta föreningens angelägenheter och genom ett aktivt arbete skapa mervärde för medlemmarna. Problemformulering kommunikationsvägar Uppgiften som beskrivits ovan förutsätter en god kommunikation med medlemmarna inom det område HSB Malmö verkar. Idag finns kontaktmöjligheter i samband med stämmor, informationsträffar, utbildningstillfällen, tidskrifterna Hemma i HSB, Uppdraget, samt inte minst genom de HSB ledamöter som HSB Malmö tillhandahåller bostadsrättsföreningarna med. HSB Malmös styrelse har det senaste året även skapat en ytterligare kontaktväg genom att påbörja besök hos bostadsrättsföreningarnas styrelser. För närvarande har ett 60-tal styrelser besökts av representanter från HSB Malmös styrelse och besöken fortsätter. Kontakterna med bostadsrättsföreningarnas styrelser kan likväl utvecklas. För de andra medlemsgrupperna, dvs. de medlemmar som bosparar och de medlemmar som bor i bostadsrättsföreningarna finns inte lika goda kommunikationsvägar. Problemformulering medlemsvärde Givetvis har våra medlemmar olika uppfattningar om det värde/nytta man som medlem önskar uppleva i HSB Malmö. Medlemsnyttan har varierat över tid och samhällets utveckling påverkar givetvis vad som uppfattas som medlemsnytta i olika tidsepoker. HSB Malmös styrelse har en klar strategi att öka medlemsnyttan genom såväl produktion av bostäder som hjälp och stöd i en mängd olika former till våra medlemmar. Oaktat detta är det styrelsens uppfattning att en bred utredning bland medlemmarna avseende medlemsnyttobegreppet i ljuset av dagens situation är av stor betydelse för styrelsens framtida arbete. Målsättning HSB Malmös styrelse önskar att stämman beslutar tillsätta ett medlemsstyrt utskott som skall söka utvidga kommunikationsvägarna till alla medlemmar. Vidare skall utskottet definiera den medlemsnytta merparten av medlemmarna finner viktigast.

12 12 Tidplan Utskottet skall avsluta sitt arbete och rapportera till HSB Malmös fullmäktige vid 2016 års ordinarie stämma. Utskottet skall även avrapportera till HSB Malmös styrelse under januari Sammansättning Styrelsen föreslår att utskottet består av nio medlemmar där tre representerar förtroendevalda inom bostadsrättsföreningarna, två representerar de bosparande medlemmarna som inte bor i bostadsrätt samt fyra som representerar medlemmar som bor i bostadsrätt. Vidare skall en tjänsteman från HSB Malmö ingå samt en representant som styrelsen utser inom sig.

13 KLIMAT- OCH MILJÖUTSKOTT Styrelsen pekade under 2013 på vikten av att inrätta ett klimat- och miljöutskott i HSB Malmö. Då styrelsen såg det viktigt med en bred förankring i ägarkretsen skedde val till utskottet under Arbetssätt Utskottet har sedan augusti 2014 haft fyra möten. Dessa har resulterat i tre kvällsarrangemang, varav två nätverksträffar i november med ett uppföljningsmöte i januari. Fokus har varit att skapa intresse i bostadsrättsföreningarna intresse för energieffektivisering genom att prata nyckeltal av värme, vatten och el (kr/m2). Framtid Styrelsen ser att Klimat- och miljöutskottet får fortsätta sitt uppdrag. Vi tror det är viktigt att bostadsrättsföreningar kan jämföra sig med andra och samtidigt komma i kontakt med de som har gjort förändringar likt de man själv funderar på. Ytterligare punkter att arbeta med är: 1. Hur når vi de bostadsrättsföreningar som har stor potential att tjäna pengar på att göra åtgärder, men inte gör något? 2. Återinföra Hemma-hos-brf-besök för att få fram en modell där brf som är mer drivande bjuder in, och där HSB Malmö agerar stödfunktion. 3. Förslag om examensjobb, där studenter från Fastighetsförvaltning gör benchmarking och ekonomisk beräkning av lönsamma åtgärder. De kan börja göra ett mer proaktivt arbete och ta fram en effektiv modell för oss. 4. Förslag till examensjobb ska vara framtagna till Bokorridoren på Malmö högskola i mars då vi kan locka studenter med intressanta projekt. Styrelsen yrkar bifall till att stämman förlänger Klimat- och miljöutskott.

14 14 Arvodesberedningens yrkande och motivering i anslutning till årsrapport 2015 Arvodesberedningen föreslår ett förtydligande av 4 och 5 i Reglementet avs. arvoden och ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i HSB Malmö ek för antaget av stämman att även omfatta arbetsgrupper utsedda av föreningsstämman eller av styrelsen för HSB Malmö ek för. Yrkande: Förslag på att förtydligandet i 4 och 5 i fastställt Reglemente avseende arvoden och ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i HSB Malmö ek för godtas av föreningsstämman samt att reglementet gäller ytterligare ett år. Förslaget innebär att: Förtydligande görs i 4 och 5 att även omfatta arbetsgrupper utsedda av föreningsstämman eller av styrelsen för HSB Malmö ek för arvodesnivåer är oförändrade och baseras på inkomstbasbelopp enligt på föreningsstämman beslutat arvodesreglemente Förklaring mot ett avvikande från HSBs kod för föreningsstyrning En arvodesberedning avviker från regelverket i koden men förstärker HSBs grundvärderingar i överensstämmelse med ETHOS och de kooperativa principerna. Arvodesberedningen stärker koden med demokratisk öppenhet och transparens genom att undvika beroendesituationer som kan uppstå vid följande punkter i koden: där valberedningens instruktion ska innefatta föreningens förfarande vid beredning av frågan om arvodering av valberedningen där valberedningen föreslås lämna förslag på arvode till valberedningen där valberedningen ska bereda frågan om arvodering av styrelseordförande, styrelseledamöter, revisorer och andra funktionärer där valberedningen ska lämna förslag till arvodering avstyrelseordföranden, styrelseledamöter, revisorer och andra funktionärer Malmö den 4 mars 2015 Cecilia Bothén Krister Carlsson Leif Göransson

15 års arvodesnivåer i inkomstbasbelopp och SEK 2015 års inkomstbasbelopp (IBB) är fastställt till SEK kr 3. Årsarvoden IBB SEK ,00 kr ,00 kr ,00 kr 4. Mötesarvode IBB SEK 0, ,75 kr 0, ,86 kr 0, ,50 kr 6. Arvode fullmäktige och ersättare vid deltagande i HSB Riksförbunds stämma IBB SEK 0, ,50 kr 7. Förlorad arbetsinkomst IBB SEK ,00 kr 9. Barntillsynskostnader IBB SEK 0, ,72 kr

16 16 REGLEMENTE avs. arvoden och ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i HSB Malmö ek för ANTAGET AV FÖRENINGSSTÄMMAN

17 Reglemente avseende arvoden och ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i HSB Malmö ek för Arvoden baseras på inkomstbasbelopp som årligen justeras den 1 januari. 17 Innehåll 1. Förtroendeuppdrag som omfattas av reglementet 2. Ekonomiska ersättningar 3. Årsarvode 4. Mötesarvode 5. Begränsat arvode 6. Arvode fullmäktige och ersättare vid deltagande i HSB Riksförbunds stämma 7. Förlorad arbetsinkomst 8. Kostnad och reseersättning 9. Barntillsynskostnader 10. Begränsningar och då arvoden eller ersättningar inte utgår 11. Särskilda regler

18 1. Förtroendeuppdrag som omfattas av reglementet Detta reglemente gäller för förtroendevald som är vald på föreningsstämma enligt stadgar för HSB Malmö ek för (styrelsen, ledamöter i utskott tillsatta av stämman, revisorer med suppleanter, valberedning, arvodesberedning, bosparråd och bospargruppens valberedning). Det äger också tillämpning på fullmäktige och ersättare till HSB Riksförbunds stämma samt de arbetsgrupper som tillsätts av styrelsen för HSB Malmö ek för Ekonomiska ersättningar Enligt detta reglemente kan följande slag av ersättningar utgå: Årsarvode enligt 3 Mötesarvode enligt 4 Arvode bosparråd enligt 5 Arvode bospargruppens valberedning enligt 5 Arvode arvodesberedning enligt 5 Arvode fullmäktige och ersättare till HSB Riksförbunds stämma enligt 6 Förlorad arbetsinkomst enligt 7 Kostnadsersättningar enligt 8 Kostnad och reseersättning enligt 9 Barntillsynskostnader 3. Årsarvode Årsarvode utgår enligt följande: ordförande och tillika styrelseledamot övriga styrelseledamöter revisorer med suppleanter valberedning 2 inkomstbasbelopp 6 inkomstbasbelopp att fördela fritt inom sig 1 inkomstbasbelopp att fördela fritt inom sig 1 inkomstbasbelopp att fördela fritt inom sig

19 4. Mötesarvode 19 Mötesarvode utgår med: För första timmen är arvodet 0,0075 inkomstbasbelopp och inkluderar inläsningsarvode och ersättning för restid. För varje därefter påbörjad timme är arvodet 0,00375 inkomstbasbelopp. Maximalt mötesarvode är 0,015 inkomstbasbelopp per dag. Mötesarvode utgår enbart vid förtroendeuppdrag enligt följande: - ordföranden och styrelseledamöter - vid styrelsesammanträden, styrelsens fördjupningsmöten, strategimöten, arbetsgruppsmöten och styrelsens utvärdering enligt punkt i HSBs kod för föreningsstyrning - revisorer med suppleanter - vid revisionsarbete - valberedning - vid valberedningsarbeten samt intervjuer med nominerade och förtroendevalda - bosparråd - vid sammanträden - bospargruppens valberedning - vid valberedningsarbeten samt intervjuer med nominerade och förtroendevalda 5. Begränsat arvode Begränsat arvode utgår enligt 4 och för högst fem sammanträden per år. Därutöver utgår ersättningar enligt 7-9. Begränsat arvode utgår enbart vid förtroendeuppdrag enligt följande: - Bosparråd - vid sammanträden - Bospargruppens valberedning - vid valberedningsarbeten samt intervjuer med nominerade och förtroendevalda - arvodesberedning - vid arvodesberedningsarbeten samt tolkningar av arvodesreglemente - arbetsgrupper - vid arbetsgruppsmöten 6. Arvode fullmäktige och ersättare vid deltagande i HSB Riksförbunds stämma Arvode utgår per dag med 0,015 inkomstbasbelopp och ersättningar enligt 7-9 till fullmäktige och ersättare som är valda av föreningsstämman.

20 7. Förlorad arbetsinkomst 20 Ersättning för förlorad arbetsinkomst ska i möjligaste mån undvikas. Ersättning för förlorad arbetsinkomst får uppgå till högst 300 timmar per år för styrelsens ordförande i HSB Malmö ek för och 150 timmar per år för övriga förtroendevalda. Ersättning för förlorad arbetsinkomst till förtroendevald får högst baseras på månadsinkomst motsvarande 2 inkomstbasbelopp och utgår för faktisk förlorad inkomst. Ersättning utgår för dokumenterad mötes- sammanträdestid samt för restid. Ersättning utgår också vid deltagande i kurs, konferens, seminarium och liknande som sammanhänger med uppdraget. Till förtroendevald som saknar anställning, men driver aktiv näringsverksamhet som ger arbetsinkomst, utgår ersättning dock endast för tid som infaller mellan och 17.00, såvida inte intyg från revisor bekräftar att den förtroendevalde har annan arbetstid. Ersättningen grundas på föregående års självdeklaration, dock med samma begränsning som ovan. För att ersättning ska utgå krävs kopia av självdeklaration eller intyg från revisor. Förtroendevald med anställning styrker sin rätt till ersättning genom lönespecifikation eller intyg från arbetsgivaren om avdragets storlek. 8. Kostnad och reseersättning Styrkta kostnader som uppkommer när förtroendevald fullgör sitt uppdrag ersätts. Ersättningen för bredband utgår med skattefri nivå fastställd av Skatteverket till förtroendevalda enligt 3, som bör ha bredbandsuppkoppling när de fullgör sitt uppdrag (2010: 70 % av styrkt kostnad för skattefri förmån). Styrkta resekostnader inklusive parkeringsavgifter ersätts. Ersättning för resa med eget fordon utgår med av Skatteverket fastställda belopp för skattefri och skattepliktig bilersättning. 9. Barntillsynskostnader Förtroendevalda med barn som inte fyllt 12 år och som har behov av barntillsyn har rätt till ersättning för styrkta barntillsynskostnader, som uppkommer när de fullgör sitt uppdrag. Ersättningen utgår med max 0,0012 inkomstbasbelopp/timme.

21 10. Begränsningar och då arvoden eller ersättningar inte utgår I följande situationer utgår inte arvoden/ersättningar: - arvoden och ersättningar enligt 4 9, om förtroendevald för samma tid erhåller lön från HSB Malmö ek för eller liknande arvoden och ersättningar från HSB Riksförbund - arvoden enligt 4 6 och ersättningar enligt 7-9 till nominerade och förtroendevalda vid intervju av valberedningen - ersättning för förlorade semesterdagar eller förlorade pensionsrättigheter - traktamente Särskilda regler Följande särskilda regler gäller för detta reglemente: - att det förts protokoll, mötesanteckningar eller liknande, med mötestider angivna för att erhålla arvoden och ersättningar enligt att den förtroendevalde själv ansvarar för att rapportera underlag för arvodesberäkning samt att styrka sin rätt till ersättningar enligt att det av HSB Malmö ek för årsredovisning klart framgår storleken och typen av arvoden och ersättningar som utgått enligt 3 11 och att samtliga arvoden/ ersättningar redovisas var för sig - att föreningsstämmans beslut avseende arvoden och ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i HSB Malmö ek för och reglementet ska översändas årligen till HSB Riksförbund - att frågor gällande tolkning avgörs av arvodesberedningen

22 SAMTLIGA NOMINERADE TILL HSBS MALMÖ ÅRSSTÄMMA Nominerad av: Styrelseledamot: Claes Caroli Per Friberg Åke Persson Sundsterrassen Kennet Lunderquist Maj-Britt Thulin Kennet Lunderquist Anders Tell Anna Lundberg Marie Svensson Björn Andersson Christina Ellerström Åke Persson Giovanna Brankovic Jonas Henriksson Daniel Christiansson brf Eken brf Astern tackat nej Revisorer: Lena Andersson Brf Brotorp Tommy Johansson Jan-Olof Johansson Mona Sandqvist tackat nej Revisorsuppleant: Claes Gannfeldt brf Tornfalken

23 23 Ombud HSB Riksförbund: Krister Karlsson Valberedningen Cecilia Bothén Ingrid Holmberg William Spegel Ingela Hulthén Tommy Johansson Robabeh Taeri Preben Karlsson Anders Ljungdahl Åke Persson Henning Andersen Asko Päiviö Niclas Ellberg Mats Andersson Pernilla Theselius Christina Jahn Monica Bermsten Kennet Lunderquist Kennet Lunderquist

24 24 Arvodesutskottet: Cecilia Bothén Valberedningen Krister Karlsson Leif Göransson Miljöutskottet: Mats Andersson Valberedningen Kennet Lunderquist William Spegel Medlemsutskottet: Peter Flemme, brf Bronholm Valberedningen Maria Jönsson, brf Fosietorp Helene Pedersen, brf Marietorp Eva Gawell, bosparsrådet Mats Andersson, bosparrådet Teresa Almerud, medlem Medlem Medlem Medlem

25 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG PÅ FÖRTROENDEVALDA TILL HSB MALMÖS ÅRSTÄMMA LÖRDAGEN DEN 11 APRIL 2015 Styrelsen: Claes Caroli ledamot tillika ordförande omval 2 år Giovanna Brankovic ledamot nyval 2 år Björn Andersson ledamot omval 2 år Jonas Henriksson ledamot nyval 2 år Revisorer: Lena Andersson omval 1 år Tommy Johansson omval 1 år Rev.suppleant: Claes Gannfelt omval 1 år Ombud: Ombud HSB Riksförbund: Valberedningen Krister Karlsson Cecilia Bothén Ingrid Holmberg William Spegel Ingela Hulthén Tommy Johansson Robabeh Taeri Preben Karlsson Anders Ljungdahl

26 26 Christina Jahn Åke Persson Ersättare Monica Bermsten Rolf Brandt Asko Päiviö Niclas Ellberg Mats Andersson Pernilla Theselius

27 27 STYRELSE Claes Caroli Nominerad till: Ordförande och ledamot Född: 1948 Utbildningar: Polishögskola Jur.kand. Anställning: Malmöpolisen Trygg Hansa Pensionär Uppdrag i HSB: Andra uppdrag: Ordförande i HSB Malmö, HSB-ledamot i brf Näset Ordförande i koloniföreningen Ärtholmen Kassör Malmöpolisens pensionärsförening. Giovanna Brankovic Nominerad till: Ledamot Född: 1965 Utbildningar: Företags ekonomi- och marknadsföring Webbdesignutbildning Anställning: Uppdrag i HSB: Andra uppdrag: Egen företagare: City Syateljé & Design Ledamot i brf Eken, HSB-ledamot i brf Jacob Tidigare styrelseuppdrag i Rotaryklubben Möllevången

28 28 Björn Andersson Nominerad till: Ledamot Född: 1954 Utbildning: Jur.kand Lund 1980 Praktisk svenska för jurister 1979 Uppdrag i HSB Anställning: Ledamot i HSB Malmös styrelse, Ordförande i brf Valby Fastighetsjurist Fastighetsägarna Syd AB Jonas Henriksson Nominerad till: Ledamot Född: 1972 Utbildningar: Effektiv Förhandling (Inter Nordic 10 dagar) Ledarskapsutbildning Kursledare i vuxenskolan (jägarexamen) Anställning: Uppdrag i HSB Malmö: Inköpare/säljare på Ohlssons AB/avfallshandtering i Landskrona HSB-ledamot i brf Almgården i Trelleborg och brf Magistern i Svedala, Vice ordförande brf Leoparden i Svedala, ordförande i brf Astern i Svedala, Ledamot i styrelsen byggande förening Gråsejen i Limhamn. Andra uppdrag: -

Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning Svensk kod för bolagsstyrning Stockholm 2004 Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm Orderfax: 08-690 91 91 Ordertel: 08-690 91 90 E-post: order.fritzes@nj.se Internet: www.fritzes.se Tryckt

Läs mer

Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning Svensk kod för bolagsstyrning Gällande från 1 februari 2010 Denna skrift kan laddas ner eller beställas kostnadsfritt på Kollegiets webbplats, www.bolagsstyrningskollegiet.se Producerad av Hallvarsson

Läs mer

Årsredovisning 2014 HSB Värmland

Årsredovisning 2014 HSB Värmland Årsredovisning 2014 HSB Värmland HSB Värmland, årsredovising 2014 Grafisk form: CityTryck i Karlstad AB Foto: Solsta Foto, Fredrik Karlsson, HSB Värmland Tryck: Papper: City Tryck i Karlstad AB Multidesign

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer

Styrelsens arbetsordning

Styrelsens arbetsordning Styrelsens arbetsordning Innehåll sida Ur FRIIs Kvalitetskod för svensk insamling 2 Styrelsens grundläggande ansvar 4 Introduktionsmaterial 4 Styrelsens arbete 5 Styrelsens beslutsmässighet 5 Styrelsens

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år

Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år Aktiespararna har under en följd av år fått en försämrad ekonomi dels genom att medlemsantalet minskat och dels genom att förbruka

Läs mer

FÖRSLAG TILL DAGORDNING 3 KALLELSE 4 STYRELSENS FÖR TELIASONERA AB (PUBL) ( BOLAGET ) YTTRANDE ENLIGT 18 KAP 4 AKTIEBOLAGSLAGEN 16

FÖRSLAG TILL DAGORDNING 3 KALLELSE 4 STYRELSENS FÖR TELIASONERA AB (PUBL) ( BOLAGET ) YTTRANDE ENLIGT 18 KAP 4 AKTIEBOLAGSLAGEN 16 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRSLAG TILL DAGORDNING 3 KALLELSE 4 STYRELSENS FÖR TELIASONERA AB (PUBL) ( BOLAGET ) YTTRANDE ENLIGT 18 KAP 4 AKTIEBOLAGSLAGEN 16 VALBEREDNINGENS REDOGÖRELSE OCH MOTIVERADE YTTRANDE

Läs mer

Normsamling för den kommunala sektorn

Normsamling för den kommunala sektorn Normsamling för den kommunala sektorn Normsamling för den kommunala sektorn SKYREV, Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer, 2013. Att mångfaldiga innehållet helt eller delvis är förbjudet enligt lagen (1960:729)

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn... Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening?...... 3 Olika föreningar...... 4 Kort om ekonomiska föreningar...... 6 Föreningens namn...... 8 Styrelsen och verkställande

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 157 Motion gällande den alltför snabba övergången till enbart datorbaserad information och kommunikartion inom PRO och i samhället i övrigt. PRO Godegård - Motala, Östergötland ID520 Vi kan säkert

Läs mer

SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET Å R S S T Ä M M O H A N D L I N G A R. 30 31 maj 2015. Öster Malma. Öster Malma

SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET Å R S S T Ä M M O H A N D L I N G A R. 30 31 maj 2015. Öster Malma. Öster Malma SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET Å R S S T Ä M M O H A N D L I N G A R 30 31 maj 2015 Öster Malma Årsstämman 2015 hålls på Öster Malma Inkvartering även på Clarion Hotel Kompaniet, Nyköping PROGRAM Svenska Jägareförbundets

Läs mer

Styrelsearbete i ägarledda aktiebolag

Styrelsearbete i ägarledda aktiebolag Styrelsearbete i ägarledda aktiebolag Innehåll 1 Inledning och bakgrund 3 2 Aktiebolagets organisation 3 3 Årsstämma och val av styrelse 4 4 Styrelsens arbetssätt 6 5 Styrelsens förhållande till den verkställande

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening? 3. Olika föreningar 4. Kort om ekonomiska föreningar 6. Föreningens namn 8

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening? 3. Olika föreningar 4. Kort om ekonomiska föreningar 6. Föreningens namn 8 Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening? 3 Olika föreningar 4 Kort om ekonomiska föreningar 6 Föreningens namn 8 Styrelsen och verkställande direktören 10 Revisor 12

Läs mer

1. VAD ÄR BOSTADSRÄTT... sid 2. 2. DE SJU GRUNDBULTARNA... sid 2. 3. STADGAR... sid 3. 4. FÖRENINGSSTÄMMA... sid 4

1. VAD ÄR BOSTADSRÄTT... sid 2. 2. DE SJU GRUNDBULTARNA... sid 2. 3. STADGAR... sid 3. 4. FÖRENINGSSTÄMMA... sid 4 Ny i styrelsen Innehåll 1. VAD ÄR BOSTADSRÄTT... sid 2 2. DE SJU GRUNDBULTARNA... sid 2 3. STADGAR... sid 3 4. FÖRENINGSSTÄMMA... sid 4 5. VAD STYR ARBETET I FÖRENINGEN... sid 7 6. STYRELSEN I ARBETE...

Läs mer

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-04-23 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats Nr Information 1 Kommunstyrelsens ansvarsområde KTS-salen, Vita

Läs mer

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Innehållsförteckning Wendelsberg Föredragningslista 3 Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20 Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Förslag till nya stadgar för IOGT-NTO:s

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte 4 1 Checklista inför årsmötet 4 4 Extra årsmöte 4 4 Mötesteknik på årsmötet 4 5 Årsmöteshandlingar 4 7 Verksamhetsberättelse 4 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte Checklista inför årsmötet Extra årsmöte Mötesteknik på årsmötet Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse Verksamhetsplan och

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 Häfte 6: Ekonomi Innehåll Möteshandlingarna som berör Medicine Studerandes Förbunds (MSF:s) ekonomi består av den ekonomiska redovisningen för kalenderåret 2012 och

Läs mer

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer för studentföreningar... 3 Att bilda förening... 3 Föreningens styrelse...

Läs mer

Stadgar 2008 2008 Stadgar

Stadgar 2008 2008 Stadgar 2008 Stadgar Stadgar Industrifacket Metall Antagna vid IF Metalls kongress den 13 16 maj 2008 Gäller från och med den 1 juni 2008 1 Innehåll Förbundets ändamål och uppgifter 1 Namn... 4 2 Ändamål och uppgifter...

Läs mer

Ombudsförteckning 2014 Reviderad 2014-05-08

Ombudsförteckning 2014 Reviderad 2014-05-08 Ombudsförteckning 2014 Reviderad 2014-05-08 Region Ordinarie ombud Ersättare i vald ordning Förbundsstyrelsen 11 ombud Barbro Engman Björn Johansson Bo Nilsson Carina Hultberg Clara Lindblom Esa Norojärvi

Läs mer

Stadgar. Majbackens bogemenskap

Stadgar. Majbackens bogemenskap Stadgar för Majbackens bogemenskap Antagna vid stämma den 10 mars 2011 och 5 april 2011 Stadgeändring tagen vid stämma 13 juni 2013 och 9 april 2014 1 Firma...2 2 Föreningens säte...2 3 Ändamål...2 4 Värdegrund...2

Läs mer

Jönköping 11-13 juni 2014. Kongressprotokoll

Jönköping 11-13 juni 2014. Kongressprotokoll Jönköping 11-13 juni 2014 Kongressprotokoll Kongressprotokoll XXVIII kongressen 11-13 juni 2014 Jönköping Kongressen ägde rum i Rydbergsalen, Elmia Kongress och Konserthus Invigning Distriktsordförande

Läs mer

Föreningsstyrningsrapport. Ekobankens kontor i Järna, söder om Södertälje.

Föreningsstyrningsrapport. Ekobankens kontor i Järna, söder om Södertälje. Föreningsstyrningsrapport Ekobankens kontor i Järna, söder om Södertälje. Föreningsstyrningsrapporten motsvarar Bolagsstyrningsrapport för aktiebolag och har som syfte att skapa goda förutsättningar för

Läs mer

Ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag

Ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: lagakraftvunnet beslut Antagen: KF 70, 2014-05-05 och fastställt av respektive dotterbolags bolagsstämma 2014-05-21. Ersätter tidigare gällande

Läs mer