FÖLJEBREV. Till fullmäktige, styrelsen, valberedningen och revisorerna i HSB Malmö ek för. Malmö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖLJEBREV. Till fullmäktige, styrelsen, valberedningen och revisorerna i HSB Malmö ek för. Malmö 2015-03-18"

Transkript

1 1 Till fullmäktige, styrelsen, valberedningen och revisorerna i HSB Malmö ek för Malmö FÖLJEBREV Tillsammans med detta utskick kommer handlingarna inför ordinarie föreningsstämma den 11 april Som framgår av kallelsen äger föreningsstämman rum på Malmö mässan, kl Lätt frukost serveras från kl , lunch vid 12-tiden och kaffe på eftermiddagen. Utskicket innehåller detta brev och följande handlingar: Kallelse till föreningsstämman Dagordning HSB Malmös och HSB Sundsfastigheters årsredovisning 2014 HSB ledamotspolicy Valberedningsinstruktion Tillsättandet av medlemsutskott Klimat och energiutskottet Arvodesreglemente Arvodesberedningens material och yrkanden Nominerade till HSB Malmös parlamentariska organisation Valberedningens förslag på förtroendevalda och motivering Nominerade till HSB Malmös valberedning och styrelsens förslag till valberedning Motioner och styrelsens svar på dessa Skulle det visa sig att du saknar någon av handlingarna ovan tar du kontakt med undertecknad på telefon, , eller via e-post, Det går att ta del av materialet på MedlemsCenter, HSB Turning Torso, alla dagar mellan kl Samtliga handlingar återfinns också på HSB Malmös hemsida. Anmäl dig till föreningsstämman på HSB Portalen, alternativt till vår kundtjänst Senast den 2 april behöver vi ha ditt besked för att kunna beräkna maten. Med vänlig hälsning HSB Malmö Bengt Skånhamre HSB MALMÖ HSB Turning Torso, Malmö Tel: Org.nr , www,hsb.se/malmo

2 2

3 3 Till fullmäktige, styrelsen, valberedningen och revisorerna i HSB Malmö ek för Malmö KALLELSE Fullmäktige i HSB Malmö ek för kallas härmed till ordinarie föreningsstämma. Dag: lördagen den 11 april 2015 Tid: klockan (fullmäktigekontrollen öppnar kl ) Plats: Malmö mässan Valberedningens förslag till ordförande vid den ordinarie föreningsstämman är Kent Andersson, kommunfullmäktiges ordförande i Malmö. Till behandling förekommer de ärenden som upptagits i bifogad dagordning. Denna kallelse har skickats till dem som den 10 mars 2015 är registrerade fullmäktigeledamöter för bostadsrättsföreningarna och bospargruppen hos HSB Malmö. Om annan än fullmäktige i bostadsrättsföreningen har fått denna kallelse ombeds vederbörande att överlämna kallelsen till behörig person. Om så sker ska behörig person vid registrering uppvisa de handlingar som ligger till grund för registrering av fullmäktige, det vill säga stämmoprotokoll som antingen utvisar vem som utsetts eller att styrelsen fått i uppdrag att inom sig utse fullmäktige. I så fall ska detta protokoll också bifogas. Vid eventuella frågor som rör föreningsstämman, kontakta Bengt Skånhamre på telefon, , eller via e-post, Med vänlig hälsning HSB Malmö ek för Claes Caroli Ordförande HSB MALMÖ HSB Turning Torso, Malmö Tel: Org.nr , www,hsb.se/malmo

4 DAGORDNING Förslag till dagordning vid ordinarie föreningsstämma med HSB Malmö ek för lördagen den 11 april 2015 kl Mötets öppnande 1. Föreningsstämmans öppnande. 2. Beslut om föreningsstämman är öppen för andra än medlemmar. 3. Val av ordförande vid föreningsstämman. 4. Anmälan av ordförandens val av protokollförare. 5. Godkännande av röstlängd. 6. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet. 7. Val av minst fyra personer att utgöra rösträknare. 8. Fråga om kallelse behörigen skett. 9. Styrelsens rapport (föreningsstyrningsrapport) om efterlevnad av stadgar och av HSB-rörelsen gemensamt utarbetade styrdokument antagna på HSB Riksförbunds stämma. 10. Styrelsens information om ev. beslut att bilda dotterföretag, att ingå som partner i aktie- eller handelsbolag eller att delta i annan organisationsform. 11. Styrelsens årsredovisning. 12. Revisorernas berättelse samt synpunkter på föreningsstyrningsrapporten. 13. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen samt beslut om fastställande av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. 14. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. 15. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören. 16. Styrelsens redovisning av koncernens långsiktiga verksamhetsplanering. 17. Styrelsens redovisning av policy för HSB-ledamöterna. 18. Fastställande av valberedningsinstruktion. 19. Fråga om tillsättande av utskott. 20. Fastställande av medlemsavgift 2016.

5 5 21. Beslut om antal ledamöter i styrelsen, valberedningen och i ev. utskott, om antal revisorer och revisorssuppleanter samt beslut om mandattid för styrelseledamöter och auktoriserad revisor. 22. Rapport från arvodesberedningen med förslag till beslut. 23. Beslut om arvodes- och ersättningsreglemente samt beslut om arvoden och alla andra ekonomiska ersättningar till 24. Val av a. styrelse b. ledamöter i utskott c. revisorer och suppleanter d. valberedning e. bosparråd och bospargruppens valberedning. a. ordförande tillika styrelseledamot b. styrelseledamöter c. revisorer och suppleanter d. valberedning samt beslut om sammankallande (valet avser även ersättare om någon i valberedningen slutar i förtid) e. fullmäktige och ersättare till HSB Riksförbunds stämma f. ledamöter i ev. utskott g. beslut avseende rekommendation av lekmannarevisor i dotterföretag h. information om de fackliga organisationernas val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter lämnas vid stämman i. information om HSB Riksförbunds val av auktoriserad revisor/auktoriserat revisionsbolag rapporteras vid stämman. 25. Fastställande av grundtal enligt stadgarna 16 1 och 2.

6 6 26. Övriga anmälda ärenden Motioner: Tryggve Wallin, 8 motioner, Martin Degerman, 3 motioner, Yasmine Sirinyan, 1 motion, HSB brf Ribe, 1 motion, Preben Karlsson, 3 motioner och Åke Persson, 3 motioner. 27. Föreningsstämmans avslutande.

7 POLICY HSB-LEDAMÖTER Till grund för uppdrag som HSB-ledamot bedöms personens allmänna lämplighet, sociala förmåga och fallenhet för ett förtroendeuppdrag samt utsikterna att följa och dela HSBs värderingar, allt i ljuset av att kunna accepteras som fullvärdig styrelseledamot i den enskilda bostadsrättsföreningen. Riktlinjer 1. Uppdrag som HSB-ledamot kan erhållas efter genomgången utbildning som motsvarar givna krav för uppdraget. 2. Endast medlem i HSB Malmö kan utses till HSB-ledamot. 3. HSB-ledamoten utses och entledigas av HSB Malmös styrelse. 4. HSB Malmös ledning beslutar om placering av ledamot i samråd med den aktuella bostadsrättsföreningens styrelse. 5. HSB-ledamoten har samma ansvar och befogenheter i bostadsrättsföreningen som övriga styrelseledamöter. 6. HSB-ledamoten är ett kvalificerat stöd och bollplank för bostadsrättsföreningen i styrelsearbetet och föreningsverksamheten. 7. HSB-ledamoten företräder bostadsrättsföreningens medlemmar. 8. HSB Malmö ansvarar för att HSB-ledamoten kontinuerligt erhåller kompetensutveckling och information för sitt uppdrag. 9. HSB-ledamoten erhåller ersättning enligt fastställt regelverk av HSB Malmö. 10. HSB-ledamot får inte uppbära ersättning av den bostadsrättsförening ledamoten är utsedd att ingå i styrelsen för. 11. Antal uppdrag som HSB-ledamot per person bör inte överstiga fem om inte synnerliga skäl föreligger.

8 (3) INSTRUKTION FÖR VALBEREDNING I HSB MALMÖ Utgåva nr 5.3 Enligt HSBs kod för föreningsstyrning bör föreningsstämmans beslut om tillsättning av styrelse respektive revisorer beredas genom en av medlemmarna styrd, strukturerad och öppen process, som ger alla medlemmar möjlighet att ge sin syn på, och lämna förslag i, respektive fråga och som skapar goda förutsättningar för väl underbyggda beslut. 1. Tillsättande av valberedning Föreningen ska ha en valberedning som väl representerar föreningens medlemssammansättning. I valberedningen ska inte ingå personer som bedriver med föreningen konkurrerande verksamhet eller på annat sätt kan skada föreningen eller dess medlemmar. Föreningsstämman ska utse valberedningens ledamöter och en av dessa ledamöter till sammankallande. Styrelseledamöter eller verkställande direktör ska inte vara ledamot av valberedningen. Enligt stadgarna ska valberedningen bestå av minst fem ledamöter. Föreningsstämmans beslut ska innefatta förfarande för att vid behov ersätta ledamot som lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört. Mandattiden för valberedare är ett år. 2. Valberedningens arbetsuppgifter Valberedningen är föreningsstämmans organ för beredning av stämmans beslut i tillsättningsfrågor med syfte att skapa ett väl underbyggt underlag för stämmans behandling av dessa ärenden. Valberedningen ska i sitt arbete med nominering av styrelse och revisorer tillämpa HSBs kod för föreningsstyrning. Den ska även arbeta efter denna instruktion, samt efter gällande lagar och förordningar. Ledamöter i valberedningen ska genomgå utbildning för sitt uppdrag, enligt HSB Riksförbunds riktlinjer. Valberedningen ska i sitt uppdrag likabehandla samtliga kandidater och ta hänsyn till Finansinspektionens riktlinjer. Valberedningen ska föreslå kandidater så att styrelsen gemensamt besitter en bred och god kompetens samt bidrar till en fortsatt positiv utveckling av HSB Malmö. Styrelsen ska även ha en sammansättning som speglar medlemssammansättningen i föreningen. Bostadsrättsföreningarna ska informeras om när nomineringstiden går ut. Detta ska ske med en frist av två månader. Medlemmarna ska på föreningens hemsida samt i medlemstidning underrättas om sin rätt att föreslå kandidater till val. Denna information ska komma medlemmarna tillhanda i god tid innan utsatt slutdatum för nomineringar. Där ska även framgå hur de går till väga för att nominera till de olika förtroendeuppdragen.

9 9 2.1 Styrelse Valberedningen ska senast i samband med kallelsen till föreningsstämman lämna skriftlig redogörelse av samtliga nominerade enligt nedanstående: ålder huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet övriga uppdrag inom HSB och andra väsentliga uppdrag vid omval, vilket år ledamoten invaldes i styrelsen övriga uppgifter som kan vara betydelsefulla för medlemmarna vid bedömningen av den nominerades kompetens och oberoende fotografi. Redogörelsen ska även innehålla valberedningens förslag på ledamöter och förslag på styrelseordförande samt en redovisning av hur den har bedrivit sitt arbete. Informationen ska publiceras på föreningens hemsida, i anvisade informationskanaler samt bifogas kallelsen till föreningsstämman. Av materialet ska framgå vem som nominerat vem. Valberedningen ska på föreningsstämman presentera och motivera sina förslag, varvid särskild motivering ska ges om ingen förnyelse av styrelsen föreslås. Valberedningen ska också muntligen lämna en redogörelse för hur arbetet bedrivits. 2.2 Revisor Valberedningen ska senast i samband med kallelsen till föreningsstämman lämna skriftlig redogörelse av samtliga nominerade enligt nedanstående: ålder huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet övriga uppdrag inom HSB och andra väsentliga uppdrag vid omval, vilket år denne valdes som revisor övriga uppgifter som kan vara betydelsefulla för medlemmarna vid bedömningen av den nominerades kompetens och oberoende fotografi. Redogörelsen ska även innehålla valberedningens förslag på revisor och förslag på revisorssuppleant samt en redovisning av hur den har bedrivit sitt arbete. Informationen ska publiceras på föreningens hemsida, i anvisade informationskanaler samt bifogas kallelsen till föreningsstämman. Av materialet ska framgå vem som nominerat vem. Valberedningen ska på föreningsstämman presentera och motivera sina förslag, varvid särskild motivering ska ges om ingen förnyelse av revisor och revisorssuppleant föreslås. Valberedningen ska också muntligen lämna en redogörelse för hur arbetet bedrivits. 2.3 Stämmoordförande Valberedningen ska i samråd med styrelsen lämna förslag till ordförande för ordinarie förenings-stämma. Förslaget ska lämnas senast två månader före föreningsstämman så att det kan presenteras i kallelsen samt av valberedningen vid stämman. Styrelsens ordförande eller annan ledamot ur styrelsen ska inte föreslås till stämmoordförande.

10 Valberedare Samtliga inkomna nomineringar ska senast i samband med kallelsen till föreningsstämman presenteras på föreningens hemsida enligt nedanstående: ålder huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet övriga uppdrag inom HSB och andra väsentliga uppdrag vid omval, vilket år ledamoten invaldes i valberedningen övriga uppgifter som kan vara betydelsefulla för medlemmarna vid bedömningen av den nominerades kompetens och oberoende fotografi. Samtliga inkomna nomineringar ska även bifogas kallelsen till föreningsstämman. Av materialet ska framgå vem som nominerat vem. Stämmoordföranden presenterar samtliga inkomna nomineringar för påföljande års valberedning. 3. Sammanträden Valberedningen ska sammanträda så ofta som krävs för att valberedningen ska kunna fullfölja sina arbetsuppgifter. Samtliga valberedare ska bli kallade i god tid före varje möte. Om ledamot i valberedningen begär att valberedningen ska sammankallas ska begäran följas. Valberedningens kalendarium ska publiceras på föreningens hemsida. Valberedningen är beslutsför när mer än hälften av hela antalet valberedare, eller det högre antal som föreskrivs i stadgarna, är närvarande. Valberedningen är endast beslutsför när samtliga valberedare har blivit kallade. 4. Sekretess Valberedningens ledamöter ska underteckna sekretessförbindelse. Känslig information om enskilda personer och avdelningar, vilken framkommer genom valberedningens arbete, ska behandlas konfidentiellt. 5. Arvode Arvode utgår till valberedningen enligt beslut på föreningsstämman. 6. Ändring av instruktion Valberedningsinstruktionen ska fortlöpande utvärderas. Instruktionen fastställs av föreningsstämman.

11 11 TILLSÄTTANDE AV MEDLEMSUTSKOTT Bakgrund HSB Malmös styrelse har som övergripande uppgift att för medlemmarnas räkning långsiktigt förvalta föreningens angelägenheter och genom ett aktivt arbete skapa mervärde för medlemmarna. Problemformulering kommunikationsvägar Uppgiften som beskrivits ovan förutsätter en god kommunikation med medlemmarna inom det område HSB Malmö verkar. Idag finns kontaktmöjligheter i samband med stämmor, informationsträffar, utbildningstillfällen, tidskrifterna Hemma i HSB, Uppdraget, samt inte minst genom de HSB ledamöter som HSB Malmö tillhandahåller bostadsrättsföreningarna med. HSB Malmös styrelse har det senaste året även skapat en ytterligare kontaktväg genom att påbörja besök hos bostadsrättsföreningarnas styrelser. För närvarande har ett 60-tal styrelser besökts av representanter från HSB Malmös styrelse och besöken fortsätter. Kontakterna med bostadsrättsföreningarnas styrelser kan likväl utvecklas. För de andra medlemsgrupperna, dvs. de medlemmar som bosparar och de medlemmar som bor i bostadsrättsföreningarna finns inte lika goda kommunikationsvägar. Problemformulering medlemsvärde Givetvis har våra medlemmar olika uppfattningar om det värde/nytta man som medlem önskar uppleva i HSB Malmö. Medlemsnyttan har varierat över tid och samhällets utveckling påverkar givetvis vad som uppfattas som medlemsnytta i olika tidsepoker. HSB Malmös styrelse har en klar strategi att öka medlemsnyttan genom såväl produktion av bostäder som hjälp och stöd i en mängd olika former till våra medlemmar. Oaktat detta är det styrelsens uppfattning att en bred utredning bland medlemmarna avseende medlemsnyttobegreppet i ljuset av dagens situation är av stor betydelse för styrelsens framtida arbete. Målsättning HSB Malmös styrelse önskar att stämman beslutar tillsätta ett medlemsstyrt utskott som skall söka utvidga kommunikationsvägarna till alla medlemmar. Vidare skall utskottet definiera den medlemsnytta merparten av medlemmarna finner viktigast.

12 12 Tidplan Utskottet skall avsluta sitt arbete och rapportera till HSB Malmös fullmäktige vid 2016 års ordinarie stämma. Utskottet skall även avrapportera till HSB Malmös styrelse under januari Sammansättning Styrelsen föreslår att utskottet består av nio medlemmar där tre representerar förtroendevalda inom bostadsrättsföreningarna, två representerar de bosparande medlemmarna som inte bor i bostadsrätt samt fyra som representerar medlemmar som bor i bostadsrätt. Vidare skall en tjänsteman från HSB Malmö ingå samt en representant som styrelsen utser inom sig.

13 KLIMAT- OCH MILJÖUTSKOTT Styrelsen pekade under 2013 på vikten av att inrätta ett klimat- och miljöutskott i HSB Malmö. Då styrelsen såg det viktigt med en bred förankring i ägarkretsen skedde val till utskottet under Arbetssätt Utskottet har sedan augusti 2014 haft fyra möten. Dessa har resulterat i tre kvällsarrangemang, varav två nätverksträffar i november med ett uppföljningsmöte i januari. Fokus har varit att skapa intresse i bostadsrättsföreningarna intresse för energieffektivisering genom att prata nyckeltal av värme, vatten och el (kr/m2). Framtid Styrelsen ser att Klimat- och miljöutskottet får fortsätta sitt uppdrag. Vi tror det är viktigt att bostadsrättsföreningar kan jämföra sig med andra och samtidigt komma i kontakt med de som har gjort förändringar likt de man själv funderar på. Ytterligare punkter att arbeta med är: 1. Hur når vi de bostadsrättsföreningar som har stor potential att tjäna pengar på att göra åtgärder, men inte gör något? 2. Återinföra Hemma-hos-brf-besök för att få fram en modell där brf som är mer drivande bjuder in, och där HSB Malmö agerar stödfunktion. 3. Förslag om examensjobb, där studenter från Fastighetsförvaltning gör benchmarking och ekonomisk beräkning av lönsamma åtgärder. De kan börja göra ett mer proaktivt arbete och ta fram en effektiv modell för oss. 4. Förslag till examensjobb ska vara framtagna till Bokorridoren på Malmö högskola i mars då vi kan locka studenter med intressanta projekt. Styrelsen yrkar bifall till att stämman förlänger Klimat- och miljöutskott.

14 14 Arvodesberedningens yrkande och motivering i anslutning till årsrapport 2015 Arvodesberedningen föreslår ett förtydligande av 4 och 5 i Reglementet avs. arvoden och ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i HSB Malmö ek för antaget av stämman att även omfatta arbetsgrupper utsedda av föreningsstämman eller av styrelsen för HSB Malmö ek för. Yrkande: Förslag på att förtydligandet i 4 och 5 i fastställt Reglemente avseende arvoden och ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i HSB Malmö ek för godtas av föreningsstämman samt att reglementet gäller ytterligare ett år. Förslaget innebär att: Förtydligande görs i 4 och 5 att även omfatta arbetsgrupper utsedda av föreningsstämman eller av styrelsen för HSB Malmö ek för arvodesnivåer är oförändrade och baseras på inkomstbasbelopp enligt på föreningsstämman beslutat arvodesreglemente Förklaring mot ett avvikande från HSBs kod för föreningsstyrning En arvodesberedning avviker från regelverket i koden men förstärker HSBs grundvärderingar i överensstämmelse med ETHOS och de kooperativa principerna. Arvodesberedningen stärker koden med demokratisk öppenhet och transparens genom att undvika beroendesituationer som kan uppstå vid följande punkter i koden: där valberedningens instruktion ska innefatta föreningens förfarande vid beredning av frågan om arvodering av valberedningen där valberedningen föreslås lämna förslag på arvode till valberedningen där valberedningen ska bereda frågan om arvodering av styrelseordförande, styrelseledamöter, revisorer och andra funktionärer där valberedningen ska lämna förslag till arvodering avstyrelseordföranden, styrelseledamöter, revisorer och andra funktionärer Malmö den 4 mars 2015 Cecilia Bothén Krister Carlsson Leif Göransson

15 års arvodesnivåer i inkomstbasbelopp och SEK 2015 års inkomstbasbelopp (IBB) är fastställt till SEK kr 3. Årsarvoden IBB SEK ,00 kr ,00 kr ,00 kr 4. Mötesarvode IBB SEK 0, ,75 kr 0, ,86 kr 0, ,50 kr 6. Arvode fullmäktige och ersättare vid deltagande i HSB Riksförbunds stämma IBB SEK 0, ,50 kr 7. Förlorad arbetsinkomst IBB SEK ,00 kr 9. Barntillsynskostnader IBB SEK 0, ,72 kr

16 16 REGLEMENTE avs. arvoden och ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i HSB Malmö ek för ANTAGET AV FÖRENINGSSTÄMMAN

17 Reglemente avseende arvoden och ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i HSB Malmö ek för Arvoden baseras på inkomstbasbelopp som årligen justeras den 1 januari. 17 Innehåll 1. Förtroendeuppdrag som omfattas av reglementet 2. Ekonomiska ersättningar 3. Årsarvode 4. Mötesarvode 5. Begränsat arvode 6. Arvode fullmäktige och ersättare vid deltagande i HSB Riksförbunds stämma 7. Förlorad arbetsinkomst 8. Kostnad och reseersättning 9. Barntillsynskostnader 10. Begränsningar och då arvoden eller ersättningar inte utgår 11. Särskilda regler

18 1. Förtroendeuppdrag som omfattas av reglementet Detta reglemente gäller för förtroendevald som är vald på föreningsstämma enligt stadgar för HSB Malmö ek för (styrelsen, ledamöter i utskott tillsatta av stämman, revisorer med suppleanter, valberedning, arvodesberedning, bosparråd och bospargruppens valberedning). Det äger också tillämpning på fullmäktige och ersättare till HSB Riksförbunds stämma samt de arbetsgrupper som tillsätts av styrelsen för HSB Malmö ek för Ekonomiska ersättningar Enligt detta reglemente kan följande slag av ersättningar utgå: Årsarvode enligt 3 Mötesarvode enligt 4 Arvode bosparråd enligt 5 Arvode bospargruppens valberedning enligt 5 Arvode arvodesberedning enligt 5 Arvode fullmäktige och ersättare till HSB Riksförbunds stämma enligt 6 Förlorad arbetsinkomst enligt 7 Kostnadsersättningar enligt 8 Kostnad och reseersättning enligt 9 Barntillsynskostnader 3. Årsarvode Årsarvode utgår enligt följande: ordförande och tillika styrelseledamot övriga styrelseledamöter revisorer med suppleanter valberedning 2 inkomstbasbelopp 6 inkomstbasbelopp att fördela fritt inom sig 1 inkomstbasbelopp att fördela fritt inom sig 1 inkomstbasbelopp att fördela fritt inom sig

19 4. Mötesarvode 19 Mötesarvode utgår med: För första timmen är arvodet 0,0075 inkomstbasbelopp och inkluderar inläsningsarvode och ersättning för restid. För varje därefter påbörjad timme är arvodet 0,00375 inkomstbasbelopp. Maximalt mötesarvode är 0,015 inkomstbasbelopp per dag. Mötesarvode utgår enbart vid förtroendeuppdrag enligt följande: - ordföranden och styrelseledamöter - vid styrelsesammanträden, styrelsens fördjupningsmöten, strategimöten, arbetsgruppsmöten och styrelsens utvärdering enligt punkt i HSBs kod för föreningsstyrning - revisorer med suppleanter - vid revisionsarbete - valberedning - vid valberedningsarbeten samt intervjuer med nominerade och förtroendevalda - bosparråd - vid sammanträden - bospargruppens valberedning - vid valberedningsarbeten samt intervjuer med nominerade och förtroendevalda 5. Begränsat arvode Begränsat arvode utgår enligt 4 och för högst fem sammanträden per år. Därutöver utgår ersättningar enligt 7-9. Begränsat arvode utgår enbart vid förtroendeuppdrag enligt följande: - Bosparråd - vid sammanträden - Bospargruppens valberedning - vid valberedningsarbeten samt intervjuer med nominerade och förtroendevalda - arvodesberedning - vid arvodesberedningsarbeten samt tolkningar av arvodesreglemente - arbetsgrupper - vid arbetsgruppsmöten 6. Arvode fullmäktige och ersättare vid deltagande i HSB Riksförbunds stämma Arvode utgår per dag med 0,015 inkomstbasbelopp och ersättningar enligt 7-9 till fullmäktige och ersättare som är valda av föreningsstämman.

20 7. Förlorad arbetsinkomst 20 Ersättning för förlorad arbetsinkomst ska i möjligaste mån undvikas. Ersättning för förlorad arbetsinkomst får uppgå till högst 300 timmar per år för styrelsens ordförande i HSB Malmö ek för och 150 timmar per år för övriga förtroendevalda. Ersättning för förlorad arbetsinkomst till förtroendevald får högst baseras på månadsinkomst motsvarande 2 inkomstbasbelopp och utgår för faktisk förlorad inkomst. Ersättning utgår för dokumenterad mötes- sammanträdestid samt för restid. Ersättning utgår också vid deltagande i kurs, konferens, seminarium och liknande som sammanhänger med uppdraget. Till förtroendevald som saknar anställning, men driver aktiv näringsverksamhet som ger arbetsinkomst, utgår ersättning dock endast för tid som infaller mellan och 17.00, såvida inte intyg från revisor bekräftar att den förtroendevalde har annan arbetstid. Ersättningen grundas på föregående års självdeklaration, dock med samma begränsning som ovan. För att ersättning ska utgå krävs kopia av självdeklaration eller intyg från revisor. Förtroendevald med anställning styrker sin rätt till ersättning genom lönespecifikation eller intyg från arbetsgivaren om avdragets storlek. 8. Kostnad och reseersättning Styrkta kostnader som uppkommer när förtroendevald fullgör sitt uppdrag ersätts. Ersättningen för bredband utgår med skattefri nivå fastställd av Skatteverket till förtroendevalda enligt 3, som bör ha bredbandsuppkoppling när de fullgör sitt uppdrag (2010: 70 % av styrkt kostnad för skattefri förmån). Styrkta resekostnader inklusive parkeringsavgifter ersätts. Ersättning för resa med eget fordon utgår med av Skatteverket fastställda belopp för skattefri och skattepliktig bilersättning. 9. Barntillsynskostnader Förtroendevalda med barn som inte fyllt 12 år och som har behov av barntillsyn har rätt till ersättning för styrkta barntillsynskostnader, som uppkommer när de fullgör sitt uppdrag. Ersättningen utgår med max 0,0012 inkomstbasbelopp/timme.

21 10. Begränsningar och då arvoden eller ersättningar inte utgår I följande situationer utgår inte arvoden/ersättningar: - arvoden och ersättningar enligt 4 9, om förtroendevald för samma tid erhåller lön från HSB Malmö ek för eller liknande arvoden och ersättningar från HSB Riksförbund - arvoden enligt 4 6 och ersättningar enligt 7-9 till nominerade och förtroendevalda vid intervju av valberedningen - ersättning för förlorade semesterdagar eller förlorade pensionsrättigheter - traktamente Särskilda regler Följande särskilda regler gäller för detta reglemente: - att det förts protokoll, mötesanteckningar eller liknande, med mötestider angivna för att erhålla arvoden och ersättningar enligt att den förtroendevalde själv ansvarar för att rapportera underlag för arvodesberäkning samt att styrka sin rätt till ersättningar enligt att det av HSB Malmö ek för årsredovisning klart framgår storleken och typen av arvoden och ersättningar som utgått enligt 3 11 och att samtliga arvoden/ ersättningar redovisas var för sig - att föreningsstämmans beslut avseende arvoden och ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i HSB Malmö ek för och reglementet ska översändas årligen till HSB Riksförbund - att frågor gällande tolkning avgörs av arvodesberedningen

22 SAMTLIGA NOMINERADE TILL HSBS MALMÖ ÅRSSTÄMMA Nominerad av: Styrelseledamot: Claes Caroli Per Friberg Åke Persson Sundsterrassen Kennet Lunderquist Maj-Britt Thulin Kennet Lunderquist Anders Tell Anna Lundberg Marie Svensson Björn Andersson Christina Ellerström Åke Persson Giovanna Brankovic Jonas Henriksson Daniel Christiansson brf Eken brf Astern tackat nej Revisorer: Lena Andersson Brf Brotorp Tommy Johansson Jan-Olof Johansson Mona Sandqvist tackat nej Revisorsuppleant: Claes Gannfeldt brf Tornfalken

23 23 Ombud HSB Riksförbund: Krister Karlsson Valberedningen Cecilia Bothén Ingrid Holmberg William Spegel Ingela Hulthén Tommy Johansson Robabeh Taeri Preben Karlsson Anders Ljungdahl Åke Persson Henning Andersen Asko Päiviö Niclas Ellberg Mats Andersson Pernilla Theselius Christina Jahn Monica Bermsten Kennet Lunderquist Kennet Lunderquist

24 24 Arvodesutskottet: Cecilia Bothén Valberedningen Krister Karlsson Leif Göransson Miljöutskottet: Mats Andersson Valberedningen Kennet Lunderquist William Spegel Medlemsutskottet: Peter Flemme, brf Bronholm Valberedningen Maria Jönsson, brf Fosietorp Helene Pedersen, brf Marietorp Eva Gawell, bosparsrådet Mats Andersson, bosparrådet Teresa Almerud, medlem Medlem Medlem Medlem

25 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG PÅ FÖRTROENDEVALDA TILL HSB MALMÖS ÅRSTÄMMA LÖRDAGEN DEN 11 APRIL 2015 Styrelsen: Claes Caroli ledamot tillika ordförande omval 2 år Giovanna Brankovic ledamot nyval 2 år Björn Andersson ledamot omval 2 år Jonas Henriksson ledamot nyval 2 år Revisorer: Lena Andersson omval 1 år Tommy Johansson omval 1 år Rev.suppleant: Claes Gannfelt omval 1 år Ombud: Ombud HSB Riksförbund: Valberedningen Krister Karlsson Cecilia Bothén Ingrid Holmberg William Spegel Ingela Hulthén Tommy Johansson Robabeh Taeri Preben Karlsson Anders Ljungdahl

26 26 Christina Jahn Åke Persson Ersättare Monica Bermsten Rolf Brandt Asko Päiviö Niclas Ellberg Mats Andersson Pernilla Theselius

27 27 STYRELSE Claes Caroli Nominerad till: Ordförande och ledamot Född: 1948 Utbildningar: Polishögskola Jur.kand. Anställning: Malmöpolisen Trygg Hansa Pensionär Uppdrag i HSB: Andra uppdrag: Ordförande i HSB Malmö, HSB-ledamot i brf Näset Ordförande i koloniföreningen Ärtholmen Kassör Malmöpolisens pensionärsförening. Giovanna Brankovic Nominerad till: Ledamot Född: 1965 Utbildningar: Företags ekonomi- och marknadsföring Webbdesignutbildning Anställning: Uppdrag i HSB: Andra uppdrag: Egen företagare: City Syateljé & Design Ledamot i brf Eken, HSB-ledamot i brf Jacob Tidigare styrelseuppdrag i Rotaryklubben Möllevången

28 28 Björn Andersson Nominerad till: Ledamot Född: 1954 Utbildning: Jur.kand Lund 1980 Praktisk svenska för jurister 1979 Uppdrag i HSB Anställning: Ledamot i HSB Malmös styrelse, Ordförande i brf Valby Fastighetsjurist Fastighetsägarna Syd AB Jonas Henriksson Nominerad till: Ledamot Född: 1972 Utbildningar: Effektiv Förhandling (Inter Nordic 10 dagar) Ledarskapsutbildning Kursledare i vuxenskolan (jägarexamen) Anställning: Uppdrag i HSB Malmö: Inköpare/säljare på Ohlssons AB/avfallshandtering i Landskrona HSB-ledamot i brf Almgården i Trelleborg och brf Magistern i Svedala, Vice ordförande brf Leoparden i Svedala, ordförande i brf Astern i Svedala, Ledamot i styrelsen byggande förening Gråsejen i Limhamn. Andra uppdrag: -

Reglemente avs. arvoden och ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i HSB Malmö Ekonomisk Förening

Reglemente avs. arvoden och ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i HSB Malmö Ekonomisk Förening Förslag reglemente 2011 Reglemente avs. arvoden och ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i HSB Malmö Ekonomisk Förening Principer som är vägledande för detta reglemente HSB Malmö Ek. För. är en

Läs mer

Arvodeskommitténs förslag till ekonomiska förmåner för förtroendevalda inom HSB Malmö ek. för.

Arvodeskommitténs förslag till ekonomiska förmåner för förtroendevalda inom HSB Malmö ek. för. Arvodeskommitténs förslag till ekonomiska förmåner för förtroendevalda inom HSB Malmö ek. för. Arvodeskommittén föreslår fullmäktige för HSB Malmö ek. för. att fastställa arvodeskommitténs förslag till

Läs mer

1. Föreningsstämmans öppnande HSB Malmö ek. för:s ordförande llhälsar deltagarna välkomna och förklarar stämman öppnad.

1. Föreningsstämmans öppnande HSB Malmö ek. för:s ordförande llhälsar deltagarna välkomna och förklarar stämman öppnad. Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i HSB Malmö ek. för. lördagen den 24 april 2010 med början kl. 09.00 på Swedbank Stadion i Malmö. 1. Föreningsstämmans öppnande HSB Malmö ek. för:s ordförande

Läs mer

VALBEREDNINGENS INSTRUKTION HSB BRF SNÖSÄTRA 229

VALBEREDNINGENS INSTRUKTION HSB BRF SNÖSÄTRA 229 VALBEREDNINGENS INSTRUKTION HSB BRF SNÖSÄTRA 229 1. INLEDNING Denna instruktion är utformad speciellt för Brf Snösätra och är antagen av föreningens årsstämma 2015-04-22. ALLMÄNT Föreningsstämmans beslut

Läs mer

INSTRUKTION FÖR VALBEREDNINGEN I HSB ÖSTERGÖTLAND

INSTRUKTION FÖR VALBEREDNINGEN I HSB ÖSTERGÖTLAND INSTRUKTION FÖR VALBEREDNINGEN I HSB ÖSTERGÖTLAND INLEDNING Föreningsstämmans beslut om tillsättning av styrelse respektive revisorer bör beredas genom en av medlemmarna styrd, strukturerad och öppen process,

Läs mer

HSB brf Saturnus Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma ange datum 20XX i fyll i plats.

HSB brf Saturnus Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma ange datum 20XX i fyll i plats. HSB brf Saturnus Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma ange datum 20XX i fyll i plats. 1 Stämmans öppnande Styrelsens ordförande fyll i namn hälsar varmt välkomna till den ordinarie föreningsstämman

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2010-05-25 1-20 med bilagor Plats: Fritidslokalen Kämpagränden 21 E, Lund Antal röstberättigade 34 st. 1 Öppnandet Stämman

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2015-05-27 1-20 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund. Antal röstberättigade 37 st. varav en med fullmakt.

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB Uppsala ekonomisk förening, 2009-05-07.

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB Uppsala ekonomisk förening, 2009-05-07. 1 (7) Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB Uppsala ekonomisk förening, 2009-05-07. Plats: Clarion Hotel Gillet i Uppsala 1 Öppnande Styrelsens ordförande Sture Blomgren hälsar stämmodeltagarna

Läs mer

HSB bostadsrättsförening Colosseum i Nacka

HSB bostadsrättsförening Colosseum i Nacka HSB - där möjligheterna bor HSB bostadsrättsförening Colosseum i Nacka Protokoll ordinarie föreningsstämma 2015 Datum/tid: 2015-05-12, kl 19:00-20:30 Plats: Melanders Fisk, Nacka Forum 1. Föreningsstämmans

Läs mer

Fullmäktigesammanträdet öppnas av styrelsens ordförande Bo Nilsson som hälsar alla välkomna.

Fullmäktigesammanträdet öppnas av styrelsens ordförande Bo Nilsson som hälsar alla välkomna. HSB Mitt Protokoll Sundsvall, 2011-04-09 Ordinarie föreningsstämma 1. Öppnande 2. Ordförande 3. Protokollförare 4. Närvarande fullmäktige och röstlängd (bil.) Fullmäktigesammanträdet öppnas av styrelsens

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2009-05-26 1-19 med bilagor Plats: Fritidslokalen Kämpagränden 21 E, Lund Antal röstberättigade 32 st. 1 Öppnandet Stämman

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2014-05-21 1-19 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund. Antal röstberättigade 34 st. varav två med fullmakt.

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2012-05-23 1 19 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund Antal röstberättigade 29 st. varav en med fullmakt.

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma med HSB UMEÅ EK FÖR tisdagen den 22 maj 2014 på Umeå Folkets Hus. Tid: 18.30 20.15. 1 Öppnande

Protokoll fört vid årsstämma med HSB UMEÅ EK FÖR tisdagen den 22 maj 2014 på Umeå Folkets Hus. Tid: 18.30 20.15. 1 Öppnande Protokoll fört vid årsstämma med HSB UMEÅ EK FÖR tisdagen den 22 maj 2014 på Umeå Folkets Hus Tid: 18.30 20.15 HSB Umeås ordförande Olle Karlsson hälsar stämmobesökarna välkommen och berättar om sin syn

Läs mer

VALBEREDNINGENS BERÄTTELSE OCH FÖRSLAG 2016

VALBEREDNINGENS BERÄTTELSE OCH FÖRSLAG 2016 VALBEREDNINGENS BERÄTTELSE OCH FÖRSLAG 2016 I VALBEREDNINGEN HAR INGÅTT FÖLJANDE LEDAMÖTER Bo Lidefalk, ordförande Kristianstad Jan Malm Carolyn Månsson Eslöv Jens Hansen Ystad Camilla Rosenqvist Den av

Läs mer

Policy för valberedning och tillsättning av styrelse

Policy för valberedning och tillsättning av styrelse VIRSERUMS SPARBANK Policy för valberedning och tillsättning av styrelse Fastställd av sparbanksstämman 2017-04-28 Innehåll 1. Syfte... 3 2. Huvudmän... 3 3. Valberedningens ansvar och uppdrag... 4 3.1

Läs mer

Tid: 18.30 20.25. HSB Umeås ordförande Olle Karlsson hälsar stämmobesökarna välkommen, och hälsar därefter Anna-Lena Löfgren välkommen.

Tid: 18.30 20.25. HSB Umeås ordförande Olle Karlsson hälsar stämmobesökarna välkommen, och hälsar därefter Anna-Lena Löfgren välkommen. Protokoll fört vid årsstämma med HSB UMEÅ EK FÖR tisdagen den 21 maj 2013 på Umeå Folkets Hus Tid: 18.30 20.25 HSB Umeås ordförande Olle Karlsson hälsar stämmobesökarna välkommen, och hälsar därefter Anna-Lena

Läs mer

Brf Kungsängsliljan. Föreningens ordförande Åke Sjödin hälsar alla välkomna och öppnar stämman.

Brf Kungsängsliljan. Föreningens ordförande Åke Sjödin hälsar alla välkomna och öppnar stämman. Brf Kungsängsliljan Protokoll fört vid ordinarie årsstämma med HSB:s Brf Kungsängsliljan 2004-06-01 i Lillhagaskolan 1 Stämman öppnas. Föreningens ordförande Åke Sjödin hälsar alla välkomna och öppnar

Läs mer

KALLELSE FÖRENINGSSTÄMMA

KALLELSE FÖRENINGSSTÄMMA KALLELSE FÖRENINGSSTÄMMA Du och övriga medlemmar i HSB:s bostadsrättsförening Vilunda i Upplands Väsby kallas härmed till ordinarie föreningsstämma. Dag: Måndag den 25 april 2016 Tid: 18:45 (registrering

Läs mer

FÖRENINGSSTYRNINGSRAPPORT 2015

FÖRENINGSSTYRNINGSRAPPORT 2015 2016-03-14 FÖRENINGSSTYRNINGSRAPPORT 2015 HSBs kod för föreningsstyrning är utformad särskilt för HSB-organisationen och utgår från Svensk kod för bolagsstyrning, de kooperativa principerna och HSBs värderingar.

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

Kallelse Föreningsstämma

Kallelse Föreningsstämma Kallelse Föreningsstämma HÄRMED KALLAS DU TILL HSB UMEÅ EK FÖR ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Tid: Måndagen den 16 maj 2016 kl 18.30 Lokal: Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Peterson-Berger salen Ingång från stora

Läs mer

Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö

Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö Valberedningens uppgift Enligt bostadsrättsföreningen stadgar skall årsstämman välja en valberedning med uppgift att förbereda

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

01.2 Valberedningspolicy

01.2 Valberedningspolicy 01.2 Valberedningspolicy Styrdokument: Gäller för: Beslutad av: Datum för beslut om fastställande: Datum för beslut om revidering senast: Dokumentägare: Tillhandahållande: Konfidentiell status: Rättslig

Läs mer

STADGAR för LEADER Söderslätt ideell förening, Skåne län

STADGAR för LEADER Söderslätt ideell förening, Skåne län STADGAR för LEADER Söderslätt ideell förening, Skåne län. Sats Namn Kommentar 1 Föreningens Leader Söderslätt ideell förening firma 2 Ändamål Föreningens ändamål är att inom Leader Söderslätt, som omfattar

Läs mer

Dagordning HSB Brf Luftskeppet ordinarie föreningsstämma , kl 19:00 i Flygledarens föreningslokal på Luftskeppsgatan.

Dagordning HSB Brf Luftskeppet ordinarie föreningsstämma , kl 19:00 i Flygledarens föreningslokal på Luftskeppsgatan. Dagordning HSB Brf Luftskeppet ordinarie föreningsstämma 2015-05-21, kl 19:00 i Flygledarens föreningslokal på Luftskeppsgatan. 1. föreningsstämmans öppnande 2. val av stämmoordförande 3. anmälan av stämmoordförandens

Läs mer

STADGAR FÖR HSB VIND UMEÅ EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR HSB VIND UMEÅ EKONOMISK FÖRENING STADGAR FÖR HSB VIND UMEÅ EKONOMISK FÖRENING 1 FÖRENINGENS FIRMA OCH SÄTE Föreningens firma är HSB Vind Umeå ekonomisk förening. Föreningens styrelse har sitt säte i Umeå, Umeå kommun. 2 ÄNDAMÅL Föreningens

Läs mer

YTTRANDE ÖVER MOTION ANG HSB OMSORG FÖR ALLA ÅLDRAR

YTTRANDE ÖVER MOTION ANG HSB OMSORG FÖR ALLA ÅLDRAR Flik 5 01 a YTTRANDE ÖVER MOTION ANG HSB OMSORG FÖR ALLA ÅLDRAR Rubricerad motion inkom till ordinarie föreningsstämma 2015. På förslag av styrelsen beslutade stämman att uppdra åt Medlemsutskottet att

Läs mer

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 1. ÄNDAMÅL Svenska Motorvagnsklubben (SMoK) är en riksomfattande ideell förening. Dess huvudsyfte är att bevara kulturarvet i form av äldre svenska motorvagnar, och

Läs mer

Stadgar för Kraftkällan Antagna på årsmöte den 1 juni 2015

Stadgar för Kraftkällan Antagna på årsmöte den 1 juni 2015 Stadgar för Kraftkällan Antagna på årsmöte den 1 juni 2015 1) Grundläggande a. Namn Föreningens namn är Kraftkällan. b. Säte Kraftkällans säte är den ort där förvaltningen förs. c. Organisationsform Kraftkällan

Läs mer

VALBEREDNINGENS BERÄTTELSE OCH FÖRSLAG 2017

VALBEREDNINGENS BERÄTTELSE OCH FÖRSLAG 2017 Sida 1 av 5 VALBEREDNINGENS BERÄTTELSE OCH FÖRSLAG 2017 I VALBEREDNINGEN HAR INGÅTT FÖLJANDE LEDAMÖTER Bo Lidefalk, ordförande Kristianstad Jan Malm Carolyn Månsson Jens Hansen Ystad Carina Masth Thelander

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Polygiene AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Polygiene AB (publ) Kallelse till årsstämma i Polygiene AB (publ) Aktieägarna i Polygiene AB (publ), 556692-4287, kallas härmed till årsstämma på Malmö Börshus, Skeppsbron 2, i Malmö onsdagen den 11 maj 2016 kl. 16.00. Rätt

Läs mer

Kap. 1 Om föreningen 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013.

Kap. 1 Om föreningen 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013. 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013. Kap. 1 Om föreningen 1 Föreningens namn är Barnaktiviteter i Örnsköldsvik. Föreningen ska bedriva sin verksamhet i Örnsköldsviks

Läs mer

KIDS FUTURE

KIDS FUTURE STADGAR för KIDS FUTURE Beslutade i Stockholm den 11 maj 2016 1 FIRMA Föreningens firma är Kids Future. 2 ÄNDAMÅL Kids Future är en partipolitiskt och religiöst obunden, ideell förening som bedriver internationellt

Läs mer

Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006.

Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006. Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006. 1 Firma Föreningens firma är Energikontor Sydost. Föreningen är ideell. 2 Säte

Läs mer

FÖLJEBREV. Till fullmäktige, styrelsen, valberedningen och revisorerna i HSB Malmö ek för. Malmö

FÖLJEBREV. Till fullmäktige, styrelsen, valberedningen och revisorerna i HSB Malmö ek för. Malmö 1 Till fullmäktige, styrelsen, valberedningen och revisorerna i HSB Malmö ek för Malmö 2016-03-14 FÖLJEBREV Tillsammans med detta utskick kommer handlingarna inför ordinarie föreningsstämma den 9 april

Läs mer

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ.

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ. Stadga för FÖRSVARSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR Denna stadga antogs första gången 31 januari 2008. Stadgan reviderades en första gång 3 mars 2010. Denna version av stadga gäller från och med 1 juli 2010. ÄNDAMÅL

Läs mer

Föreningens firma är Social ekonomi Sjuhärad ideell förening. Samt bedriva med ovanstående förenlig verksamhet

Föreningens firma är Social ekonomi Sjuhärad ideell förening. Samt bedriva med ovanstående förenlig verksamhet STADGAR för Social ekonomi Sjuhärad ideell förening 1. FIRMA Föreningens firma är Social ekonomi Sjuhärad ideell förening 2. ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Utgöra ett samarbetsorgan mellan aktörer inom

Läs mer

INSTRUKTION FÖR AB VOLVOS ( BOLAGET ) VALBEREDNING FASTSTÄLLD VID ÅRSSTÄMMA DEN 6 APRIL 2016

INSTRUKTION FÖR AB VOLVOS ( BOLAGET ) VALBEREDNING FASTSTÄLLD VID ÅRSSTÄMMA DEN 6 APRIL 2016 1 INSTRUKTION FÖR AB VOLVOS ( BOLAGET ) VALBEREDNING FASTSTÄLLD VID ÅRSSTÄMMA DEN 6 APRIL 2016 Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ( Koden ) ska bolag som omfattas av Koden ha en valberedning. Valberedningen

Läs mer

STADGAR. för. Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för.

STADGAR. för. Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för. STADGAR för Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för. Förslag till stämma den 21 maj 2015 1. Föreningens ändamål Föreningen, vars firma är Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för.

Läs mer

Förslag till principer för valberedningens tillsättning jämte instruktioner för

Förslag till principer för valberedningens tillsättning jämte instruktioner för Förslag till principer för valberedningens tillsättning jämte instruktioner för valberedningen samt ersättning till valberedningens ledamöter Det föreslås att årsstämman i Smart Eye Aktiebolag (publ) den

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2016-04-23) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING Organisationsnummer 802014-9830 Förändring av stadgar från 2013 beslutades vid extra respektive ordinarie årsstämma 2015-xx-xx

Läs mer

Sala Sparbank. Valberedningspolicy

Sala Sparbank. Valberedningspolicy Sala Sparbank Valberedningspolicy 1Dokumentnamn Valberedningspolicy Ägare Sparbanksstämman Datum för fastställelse 20160413 Sidan 1 Innehåll 1. Externa regelverk... 2 1.1.. Finansinspektionen... 2 1.2.

Läs mer

Aktieägarna i Poolia AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 5 maj 2014 klockan i bolagets lokaler på Kungsgatan 57A i Stockholm

Aktieägarna i Poolia AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 5 maj 2014 klockan i bolagets lokaler på Kungsgatan 57A i Stockholm Aktieägarna i Poolia AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 5 maj 2014 klockan 16.00 i bolagets lokaler på Kungsgatan 57A i Stockholm ANMÄLAN M M Aktieägare som vill delta i årsstämman ska

Läs mer

Ordförande Michael Carlsen hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade stämman öppnad. 2 VAL AV ORDFÖRANDE 3 VAL AV PROTOKOLLFÖRARE

Ordförande Michael Carlsen hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade stämman öppnad. 2 VAL AV ORDFÖRANDE 3 VAL AV PROTOKOLLFÖRARE Protokoll - Ordinarie föreningsstämma HSB, Brf Lindeborg, i Malmö Tid: 2016-04-04 kl.19.00-21.30 Plats: S:t Mikaels kyrka Lindeborg 1 ÖPPNANDE Ordförande Michael Carlsen hälsade de närvarande medlemmarna

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Antagna av riksförbundets årsmöte 2015-05- 10 VOOV, Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Bufab Holding AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Bufab Holding AB (publ) Kallelse till årsstämma i Bufab Holding AB (publ) Aktieägarna i Bufab Holding AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 5 maj 2014 kl 14.00 i Gamla Gummifabrikens lokaler, Jönköpingsvägen 15/Magasingatan,

Läs mer

Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015)

Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015) Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015) 1. BOLAGSSTÄMMA Kodens innehåll Följs Kommentar 1.1 Tidpunkt och ort för stämman samt ärende på stämman 1.2 Kallelse och övrigt underlag

Läs mer

Arbetsordning för styrelsen i Prostatacancerförbundet

Arbetsordning för styrelsen i Prostatacancerförbundet 2015-05-19 Arbetsordning för styrelsen i Prostatacancerförbundet 1. Inledning Styrelsen i Prostatacancerförbundet (PCF) har fastställt denna arbetsordning för sitt arbete. Arbetsordningen för styrelsen

Läs mer

HSB KOD FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR

HSB KOD FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR HSB KOD FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR ETT HJÄLPMEDEL FÖR STYRELSE OCH VALBEREDNING STARKARE TILLSAMMANS HSB är en av Sveriges största boendeorganisationer. Vi ägs av våra medlemmar och vårt uppdrag är att

Läs mer

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg.

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 1 Namn STADGAR 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 3 Ändamål 3.1 Föreningens syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik

Läs mer

Brf Kungsängsliljan. Leif Forsell anmälde att valet av protokollförare var Gunnel Larsson.

Brf Kungsängsliljan. Leif Forsell anmälde att valet av protokollförare var Gunnel Larsson. Brf Kungsängsliljan Protokoll fört vid ordinarie årsstämma med HSB:s Brf Kungsängsliljan 2007-06-04 i Lillhagaskolan 1 Stämman öppnas. Brf Kungsängsliljans ordförande Åke Sjödin hälsade samtliga välkomna

Läs mer

Valberedningspolicy i Sidensjö Sparbank

Valberedningspolicy i Sidensjö Sparbank Valberedningspolicy i Sidensjö Sparbank Innehåll Externa regelverk... 2 Interna regelverk... 2 1. Syfte... 2 2. Process... 2 3. Huvudmän... 2 4. Valberedningens ansvar och uppdrag... 3 4.1 Förslag på huvudmän...

Läs mer

Stadgar för HSB Stockholm ek.för. sid 1(9)

Stadgar för HSB Stockholm ek.för. sid 1(9) Stadgar för HSB Stockholm ek.för. sid 1(9) Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är HSB Stockholm ek. för. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att

Läs mer

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Reviderade av årsstämman 23 maj 2015 1 Föreningens namn och syfte Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL, är en ideell förening. Föreningen

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken. Onsdagen 29 maj 2013

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken. Onsdagen 29 maj 2013 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken Onsdagen 29 maj 2013 1 Stämmans öppnande Styrelsens ordförande Tommy Ringart förklarade stämman öppnad. 2 Godkännande av dagordningen Styrelsens

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i HSB Brf Kallkällan i Göteborg

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i HSB Brf Kallkällan i Göteborg Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i HSB Brf Kallkällan i Göteborg Tid: 2016-11-15 kl. 18.30 21.50 Plats: Hotel Gothia Towers, Göteborg Närvarande: 78 personer, varav 63 röstberättigade inklusive

Läs mer

Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli STOCKHOLM

Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli STOCKHOLM Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Green Cargo AB 2014 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Motion till Föreningen för den Beridna Högvaktens årsmöte 26 april 2015.

Motion till Föreningen för den Beridna Högvaktens årsmöte 26 april 2015. Motion till Föreningen för den Beridna Högvaktens årsmöte 26 april 2015. Undertecknad föreslår stämman på årsmötet en ny stadga STADGAR För Föreningen för den Beridna Högvakten 1 Ändamål Föreningen för

Läs mer

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18.

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18. Bostadsrättsförening Vilbergen i Norrköping Sidan 1 av 6 STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Plats: Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18.30 1

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA Personalsektionen 2013-01-08 1(6) BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA Enligt beslut i kommunfullmäktige 207/06 gäller från och med 1 januari 2007. Reviderad 2013-03-04 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Härmed kallas till årstämma i SBAB Bank AB (publ), org. nr. 556253-7513.

Härmed kallas till årstämma i SBAB Bank AB (publ), org. nr. 556253-7513. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i SBAB Bank AB (publ) 2015 Härmed kallas till

Läs mer

Ordinarie fö reningssta mma 2014

Ordinarie fö reningssta mma 2014 Ordinarie fö reningssta mma 2014 Datum och tid: 24 november 2014 Klockan 19.00-20.15 Lokal: Samlingssalen, St. Thomas kyrka, Vällingby Centrum Närvarande: Se bilaga 1 Övriga närvarande: Bo Wolwan, BoWo

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma 2015 i Green Cargo AB Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Aktieägarna i ProfilGruppen AB (publ), org. nr , kallas härmed till årsstämma tisdagen den 19 april 2016 kl i Folkets Hus i Åseda.

Aktieägarna i ProfilGruppen AB (publ), org. nr , kallas härmed till årsstämma tisdagen den 19 april 2016 kl i Folkets Hus i Åseda. Pressmeddelande Åseda den 9 mars 2016 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PROFILGRUPPEN AB Aktieägarna i ProfilGruppen AB (publ), org. nr 556277-8943, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 19 april 2016 kl 16.00

Läs mer

Föreningsstämma 080309

Föreningsstämma 080309 MÖTESPROTOKOLL 1 (5) Föreningsstämma 080309 Datum för mötet Tid Plats 2008-03-19 13.00-15.00 Församlingsförbundet, Direktorn Kallade och inbjudna Kyrkvindens medlemmar, styrelse och revisorer Närvarande

Läs mer

Valberedningens förslag

Valberedningens förslag Författare: HSB Nordvästra Skåne, valberedningen Datum 2013-11-08 Plats Ärende: Delges: Ramlösa Brunnshotell Valberedningens PM samt förslag till ordinarie föreningsstämma Stämmoombud m.fl. Valberedningens

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma, HSB Bd Kolarängen 1 Folkets Hus, Kallhäll. Järfälla den 8 maj 2014. 1 Föreningsstämmans öppnande

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma, HSB Bd Kolarängen 1 Folkets Hus, Kallhäll. Järfälla den 8 maj 2014. 1 Föreningsstämmans öppnande Föreningsstämman öppnas av styrelsens ordförande Tommy Karlson 1 Föreningsstämmans öppnande Järfälla den 8 maj 2014 årsredovisningen, bilaga 3 till protokollet). Stämman beslutar att fastställa förelagd

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2012-04-21) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015.

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Närvarande: Fullmäktige för kommunerna enligt förteckning, bilaga 1, samt styrelsens

Läs mer

Länsförsäkringar Stockholms Bolagsordning

Länsförsäkringar Stockholms Bolagsordning Länsförsäkringar Stockholms Bolagsordning Fastställd vid extra bolagsstämma den 17 november 2016 stadfäst av Finansinspektionen den 11 januari 2017 1 Bolaget, vars firma är Länsförsäkringar Stockholm,

Läs mer

Tid och plats: Onsdagen den 23 maj 2012 i Banslättsskolans matsal i Tullinge

Tid och plats: Onsdagen den 23 maj 2012 i Banslättsskolans matsal i Tullinge 2012-05-23 1 Tid och plats: Onsdagen den 23 maj 2012 i Banslättsskolans matsal i Tullinge Deltagare: Se bilaga 1 : Bengt Karlsson Kevin Kuru Paragrafer: 1 19 Sidor: 1 5. Bilagor: 1 Röstlängd 2 Dagordning

Läs mer

Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM. Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027.

Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM. Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027. Svenska staten Finansdepartementet Enheten statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Jernhusen AB (publ) 2014 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Stadgar för. Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter.

Stadgar för. Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter. 1 Stadgar för Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter. Antagna vid förbundsmöte 17 april 1988, med ändringar gjorda vid extra förbundsmöte den 27 maj 1989, vid förbundsmöten den 18

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

1. Företagarna Organisation och beslutsnivåer Ändamål Medlemskap... 3

1. Företagarna Organisation och beslutsnivåer Ändamål Medlemskap... 3 Innehåll 1. Företagarna... 3 1.1 Organisation och beslutsnivåer... 3 1.2 Ändamål... 3 1.3 Medlemskap... 3 1.4 Anslutning och uteslutning av lokalförening... 3 1.5 Anslutning och uteslutning av branschförbund...4

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Härmed kallas medlemmarna i till ordinarie föreningsstämma. Tid och plats: Måndagen den 8 juni 2015 klockan 18.00 Hotell Riddargatan, Riddargatan 14 Ordinarie Föreningsstämma

Läs mer

Föreningen kan i fullgörandet av sin uppgift verka genom ett helägt servicebolag.

Föreningen kan i fullgörandet av sin uppgift verka genom ett helägt servicebolag. STADGAR för den ideella föreningen ByggDialog Dalarna 1 Ändamål ByggDialog Dalarna är en ideell förening med ändamål att inom Dalarnas län utifrån alla aktörers perspektiv arbeta proaktivt för att bidra

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 30 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 30 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 30 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i SJ AB 2015 Härmed kallas till årsstämma i

Läs mer

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014)

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Antagna 2014-03-20 Innehåll Stadgar för föreningen Svensk Miljöbas... 4 1 Namn och organisationsform... 4 2 Syfte... 4 3 Medlemskap... 4 4 Utträde... 4 5 Uteslutning...

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 Förslaget har upprättats av Anders Klasson, Göran Wendelin och Jan Säbb 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

Stadgar för föreningen för Byggvarudeklarationer, BVD

Stadgar för föreningen för Byggvarudeklarationer, BVD Stadgar för föreningen för Byggvarudeklarationer, BVD Antagna vid konstituerande stämma 2012-11-15 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen för byggvarudeklarationer. 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

Skapande Broderi Stockholm

Skapande Broderi Stockholm Skapande Broderi Stockholm Antagna av årsmötet 2016-03-05, bekräftade av medlemsmötet? Allmänna bestämmelser 1 Skapande Broderi Stockholm är en ideell förening, som är politiskt och religiöst obunden.

Läs mer

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10.

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10. Edsvallaskolan Ekonomisk Förening Version B Stadgar Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 B 2015-04-23 Revidering och komplettering 6. och 10. vid styrelsemöte

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Reviderade 2011-04-26 ÄNDAMÅL 1 Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) är en ideell förening. Föreningen ska tillhandahålla

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

Beslutade stämman att välja advokat Robert Hansson att som stämmoordförande leda dagens stämma.

Beslutade stämman att välja advokat Robert Hansson att som stämmoordförande leda dagens stämma. Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Clean Tech East Holding AB (publ), org nr. 556670-2854, den 25 maj 2012, kl. 14.00 på IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16 i Stockholm Stämmans öppnande

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE KAPITEL 1 Firma, säte och ändamål STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE 1:1 Namn 1:2 Säte Föreningens namn är Linjeföreningen BEWARE. Föreningens styrelse har sitt säte i Västerås. 1:3 Föreningstyp Linjeföreningen

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägaren i Systembolaget AB, 556059-9473, den 22 mars 2007 i Stockholm

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägaren i Systembolaget AB, 556059-9473, den 22 mars 2007 i Stockholm Protokoll fört vid årsstämma med aktieägaren i Systembolaget AB, 556059-9473, den 22 mars 2007 i Stockholm Närvarande: Statsrådet Maria Larsson Expeditions- och rättschefen Marianne Jenryd, Socialdepartementet

Läs mer

STADGAR FÖR. Kommunbygderådet i Karlskrona Kommun. Bildad den 9 september Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 11 april 2013.

STADGAR FÖR. Kommunbygderådet i Karlskrona Kommun. Bildad den 9 september Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 11 april 2013. STADGAR FÖR Kommunbygderådet i Karlskrona Kommun Bildad den 9 september 2011 Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 11 april 2013 1 Ändamål Kommunbygderådet i Karlskrona kommun är en ideell förening

Läs mer