Sammanfattning Delegationens uppdrag och arbete Delegationens uppdrag Delegationens arbete Utgångspunkter...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanfattning... 4. 1 Delegationens uppdrag och arbete... 5. 1.1 Delegationens uppdrag... 5 1.2 Delegationens arbete... 6. 2 Utgångspunkter..."

Transkript

1 Sammanfattning Delegationens uppdrag och arbete Delegationens uppdrag Delegationens arbete Utgångspunkter Allmänna Handlingsplan för e förvaltning Andra styrdokument och pågående arbete inom Sverige Styrdokument och pågående arbete inom Europa EG direktiv...16 Del A En strategi för myndigheternas arbete med e-förvaltning Strategiområde 1: Regelverk Förslag till inriktningsbeslut Riktlinjer Indelning av tjänster Förändring av regelverk Sektorsvis ansvariga myndigheter Samordning av beredning av regleringsbrev Kommunikationsstrategi Strategiområde 2: Teknik Förslag till inriktningsbeslut...32

2 En strategi för myndigheternas arbete med e-förvaltning SOU 2009:UTKAST 4.2 Adapter och meddelandebaserad lösning Utarbeta och etablera en meddelandestandard Semantisk integrationslösning på lösningsnivå Interoperabilitet ska alltid bygga på överenskommelser mellan ingående parter Fastställa vem som ansvarar för vilka infrastrukturella tjänster Myndigheterna ska säkerställa att dom har tillgång till adekvat teknologi avseende systemväxlar Myndigheternas teknikval ska vara baserad på beprövad teknik Öppna standards och öppen programvara ska, då det är möjligt, övervägas vid val av lösning Strategiområde 3: Verksamhetsstöd Hur en koncentration av administrativa stödtjänster kan ske inom statsförvaltningen Nulägesanalys Överväganden och förslag Genomförandeplan Effekter Hur myndigheterna i framtiden bör driva, utbyta eller köpa och sälja IT tjänster Förslag till inriktningsbeslut Graden av externt köpta IT tjänster ska öka Gemensamma IT stödfunktioner tydliggör sina erbjudanden till andra myndigheter Hur samverkan kring e förvaltningsarbete inom sektorer kan främjas Förslag till inriktningsbeslut xyz Strategiområde 4: E-tjänster

3 SOU 2009:UTKAST En strategi för myndigheternas arbete med e-förvaltning 6.1 Förslag till inriktningsbeslut Riktlinjer för gemensamt förhållningssätt inom Insatsområde Etablering av årlig e tjänstestrategiprocess Förstärkning av myndigheternas verksamhetsplanering Del B En strategi för e-legitimationer E-legitimationer Förslag till inriktningsbeslut Ett samordningsorgan En författningsreglering Det samordnade området Vervas förslag Remissinstanserna: [Sammanställning ska skrivas.] Skälen för e delegationens bedömning och förslag Genomförande Etablering av ett samordningsorgan En federationslösning En reglering i förordning Frivillig certifiering och Nidel] [Arkivering] Integritetsskydd Informationssäkerhet Kostnadsfördelning En internationell anpassning

4 En strategi för myndigheternas arbete med e-förvaltning SOU 2009:UTKAST Del C En genomförandeplan för prioriterade utvecklingsprojekt Prioriterade utvecklingsprojekt Bilagor Sammanfattning ( ) 4

5 SOU 2009:UTKAST En strategi för myndigheternas arbete med e-förvaltning 1 Delegationens uppdrag och arbete 1.1 Delegationens uppdrag Vid regeringssammanträdet den 26 mars 2009 bemyndigade regeringen det statsråd som ansvarar för allmänna frågor om statsförvaltningen att tillkalla en delegation med högst femton ledamöter med uppdrag att samordna myndigheternas ITbaserade utvecklingsprojekt och skapa goda möjligheter för myndighetsövergripande samordning. Delegationens uppdrag framgår av kommittédirektiven (dir. 2009:19), se bilaga 1. Delegationen, som har antagit namnet E delegationen, ska enligt direktiven som första uppgift utforma ett förslag till strategi för myndigheternas arbete med e förvaltning. Strategin, som ska redovisas till regeringen senast den 30 september 2009, ska innehålla uppföljningsbara mål och delmål som ska uppnås på fem års sikt. Delegationen ska i förslaget ange de viktigaste utvecklingsprojekten i statsförvaltningen som behöver prioriteras. Strategin ska innefatta följande områden: hur samverkan mellan myndigheter, kommuner och landsting samt näringsliv och organisationer kan förbättras och hur ansvaret mellan dessa ska fördelas, bl.a. ska sektorsvisa samverkansansvariga myndigheter föreslås, hur den offentliga sektorns försörjning av elektroniska legitimationer, dvs. hanteringen av identifiering och underskrifter, bör genomföras i framtiden med utgångspunkt i rapporten Säkert elektroniskt informationsutbyte och säker hantering av elektroniska handlingar (Verva 2008:12), 5

6 En strategi för myndigheternas arbete med e-förvaltning SOU 2009:UTKAST hur teknisk samverkansförmåga mellan olika system, s.k. interoperabilitet, kan komma till stånd på förvaltningsgemensam nivå och på sektorsnivå, hur standardisering och eventuella systemväxlar (växlar för automatisk konvertering mellan standarder och format) bör användas vid utvecklingen av e förvaltning, hur den offentliga sektorns utveckling av e tjänster bör stödja övergången till ny teknik som t.ex. övergången till IPv6, dvs. ett nytt system för tilldelning av Internets IP adresser, hur en koncentration av administrativa stödtjänster kan ske inom statsförvaltningen, hur myndigheterna i framtiden bör driva, utbyta eller köpa och sälja IT tjänster inom den statliga sektorn samt i samband med tjänsteexport, hur samverkan kring e förvaltningsarbete inom sektorer kan främjas, hur fler e tjänster för medborgare och företagare kan utvecklas, framför allt sådana tjänster som integrerar flera myndigheters processer i användarvänliga gränssnitt, och hur myndigheters servicenivå för e tjänster bör regleras, samt hur IT utvecklingen kan skapa möjligheter till förbättrad service för medborgare och näringsliv i gles och landsbygd, med beaktande av lokala förutsättningar samt medborgares olika behov. Delegationen redovisar i detta betänkande sitt uppdrag att ta fram en strategi enligt ovan. Delegationen har valt att redovisa uppdraget i två separata strategier och en genomförandeplan. Sålunda behandlas i del A av betänkandet förslaget till en strategi för myndigheternas arbete med e förvaltning. Del B innehåller delegationens förslag till en strategi för e legitimationer och i del C finns en genomförandeplan för de viktigaste utvecklingsprojekten i statsförvaltningen som behöver prioriteras. 1.2 Delegationens arbete Delegationen höll sitt konstituerande sammanträde den 15 april 2009 och har därefter haft ytterligare tre sammanträden samt därutöver X sammanträden per capsulam. Delegationen har biträtts av två experter. 6

7 SOU 2009:UTKAST En strategi för myndigheternas arbete med e-förvaltning Delegationen har enligt sina direktiv tillkallat en arbetsgrupp som består av ansvariga för strategiska e förvaltningsprojekt inom de myndigheter och den organisation som är representerade i delegationen. Vidare har delegationen tillkallat en referensgrupp bestående av företrädare för näringsliv, forskare och brukare för att ta del av deras kunskaper och vidgade perspektiv på delegationens arbete. I referensgruppen ingår även myndigheter med vilka delegationen ska eller bör samråda, däribland Post och telestyrelsen i egenskap av myndighet som har särskilda uppgifter inom ITsäkerhetsområdet. En förteckning av representanterna i referensgruppen finns i bilaga 2. Med hänsyn till att delegationen har behövt viss tid för att konstituera sig och etablera sekretariatet har den inte haft annat alternativ än att i stor utsträckning anlita konsulter, enligt redovisningen nedan, med uppdrag att ta fram förslag till strategi enligt direktiven. Delegationens ordförande, generaldirektören Mats Sjöstrand, samt experterna och sekreteraren har haft ett nära samarbete med konsulterna. Framförallt Mats Sjöstrand och sekreteraren har utförligt förklarat delegationens krav på underlagets utformning och innehåll samt lämnat råd och på annat sätt bistått konsulterna i deras arbete. Det underlag som konsulterna har tagit fram redovisas i betänkandet helt oredigerat. Delegationen har i detta arbete haft ovärderlig hjälp av representanterna i arbetsgruppen och experterna. De har haft fem arbetsgruppsmöten och därutöver haft ytterligare möten i grupp eller enskilt. Arbetsgruppen har dessutom kontinuerligt lämnat synpunkter på det underlag som har tagits fram. Likaså har delegationen fått värdefulla synpunkter från de representanter som ingår i referensgruppen. Delegationen har fått visst biträde av Arbetsgivarverket med framtagande av statistik. Strategi för e legitimationer Delegationen har uppdragit åt en av experterna, överdirektören Roland Höglund, att leda arbetet med att ta fram ett förslag till en strategi för e legitimationer. Delegationen har anlitat advokaten Per Furberg, Setterwalls Advokatbyrå, med uppdrag 7

8 En strategi för myndigheternas arbete med e-förvaltning SOU 2009:UTKAST att bistå delegationen i det arbetet. Per Furberg har i sin tur fått visst biträde av Stefan Santesson, 3xA Security AB. Utöver samråd med representanter från de myndigheter och den organisation som ingår i delegationen har samråd hållits enligt följande. SIS, Swedish Standards Institute om standarder m.m. (Eva Albåge Nordberg, Carin Edlund och xx), Gartner om samordning mellan strategin för e legitimationer och övrigt strategiarbete (Eva Jansson och Christer Forsberg) respektive om e legitimationer och federationer (Jan Martin Löwendahl), KIREI om federationer (Fredrik Ljunggren), Swedbank om leverantörer av e legitimationer (Sten Arvidsson), IIS stiftelsen om bl.a. Internet och federationer (Anne Marie Eklund Löwinder), Stockholms universitet om bl.a. Internet och federationer (Leif Johanson). Delegationen har vid sitt sammanträde den X beslutat att det förslag till strategi för e legitimationer som redovisas i del B av betänkandet, avsnitt X, och som tagits fram under ledning av Roland Höglund med bistånd från Per Furberg, ska/ska inte/ska i redovisade delar utgöra delegationens förslag till strategi i den delen. Strategi för myndigheternas arbete med e förvaltning En koncentration av administrativa stödtjänster Delegationen har uppdragit åt Accenture AB att ta fram en strategi i delen som avser hur en koncentration av administrativa stödtjänster kan ske inom statsförvaltningen. Utöver samråd med representanter från de myndigheter och den organisation som ingår i delegationen har i det arbetet konsulterna haft samråd kring ekonomiadministration, HR administration och IT stöd med Arbetsgivarverket (Anders Emlund och Anna Karin Jakobsson) och Ekonomistyrningsverket (Bengt Nordström, Håkan Dahlström). Delegationen har vid sitt sammanträde den X beslutat att de förslag som redovisas i del A av betänkandet, avsnitt X, och som tagits fram av Accenture AB, ska/ska inte/ska i redovisade delar utgöra delegationens förslag till strategi i den delen. 8

9 SOU 2009:UTKAST En strategi för myndigheternas arbete med e-förvaltning Resterande delar Delegationen har uppdragit åt Gartner Sverige AB att ta fram en strategi för resterande delar enligt direktiven. Gartner Svarige AB har haft samråd med representanter från de myndigheter och den organisation som ingår i delegationen. Delegationen har vid sitt sammanträde den X beslutat att de förslag som redovisas i del A av betänkandet, avsnitt X, och som tagits fram av Gartner Sverige AB, ska/ska inte/ska i redovisade delar utgöra delegationens förslag till strategi i den delen. En genomförandeplan för prioriterade utvecklingsprojekt Delegationen har uppdragit åt Accenture AB och Gartner Sverige AB att ange de viktigaste utvecklingsprojekten i statsförvaltningen som behöver prioriteras. Utöver samråd med representanter från de myndigheter och den organisation som ingår i delegationen har i det arbetet konsulterna haft samråd enligt följande. XXX Delegationen har vid sitt sammanträde den X beslutat att de förslag som redovisas i del C av betänkandet, avsnitt X, och som tagits fram av Accenture AB och Gartner Sverige AB, ska/ska inte/ska i redovisade delar utgöra delegationens förslag till genomförandeplan i den delen. 2 Utgångspunkter E förvaltning har genom sin allmänna ordalydelse en vidsträckt innebörd. E förvaltning definieras i handlingsplanen för e 9

10 En strategi för myndigheternas arbete med e-förvaltning SOU 2009:UTKAST förvaltning (se nedan avsnitt 2.2) som verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning som drar nytta av informations och kommunikationsteknik kombinerad med organisatoriska förändringar och nya kompetenser. Visserligen utgår definitionen i handlingsplanen från en inom EU använd innebörd av begreppet med tonvikt på verksamhetsutveckling, men ordalydelsen får i allmänt språkbruk anses inte innefatta en sådan begränsning. I t.ex. USA avses med begreppet (den federala) statsförvaltningens användning av informationsteknologi för utbyte av information och tjänster med medborgare, företag och andra delar av förvaltningen. En liknande definition har Världsbanken. Delegationen noterar i detta sammanhang denna skillnad i hur e förvaltning kan förstås, men använder fortsättningsvis begreppet enligt den definition som finns i handlingsplanen. I detta avsnitt behandlas utgångspunkter som i huvudsak är gemensamma för såväl strategin för myndigheternas arbete med e förvaltning som strategin för e legitimationer. Avsnitt 2.1 innehåller allmänna utgångspunkter som framgår av direktiven. Målen i handlingsplanen utgör också utgångspunkter för detta arbete och beskrivs kortfattat i avsnitt 2.2. En redovisning av andra styrdokument och pågående arbete i Sverige finns i avsnitt 2.3 och motsvarande för Europa behandlas i avsnitt 2.4. Avslutningsvis redogörs för tre EG direktiv som har betydelse för e förvaltning och delegationens strategier. 2.1 Allmänna När delegationen utför sina uppgifter ska den enligt direktiven basera sitt arbete på vissa allmänna utgångspunkter. Delegationen ska även utgå från dessa utgångspunkter i sitt arbete med att utforma en strategi. Utgångspunkterna beskrivs i delegationens direktiv enligt följande. Utgångspunkter När delegationen utför sina uppgifter ska den basera sitt arbete på följande utgångspunkter. 10

11 SOU 2009:UTKAST En strategi för myndigheternas arbete med e-förvaltning Medborgare ska kunna utöva sina rättigheter och fullgöra sina skyldigheter samt ta del av förvaltningens service på ett enkelt sätt. E förvaltningen ska bidra till att förenkla kontakten mellan förvaltning och medborgare och ska präglas av tillgänglighet och användbarhet. Det är mycket viktigt att denna utveckling sker med ett bibehållet starkt skydd för den personliga integriteten. Delegationen ska även beakta den utveckling som sker inom området e demokrati, dvs. användning av IT i demokratiska processer. E förvaltningen ska bidra till att minska företagens administrativa kostnader och även i övrigt åstadkomma en märkbar förbättring i företagens vardag. Näringslivet ska stödjas genom förenklingar för företagen, när det gäller formerna för uppgiftslämnande och möjligheterna att kunna ta del av data från offentliga register och andra uppgifter. Delegationen ska i sin verksamhet främja konkurrens i enlighet med nationella och gemenskapsrättsliga regler om konkurrens. Den offentliga förvaltningens e tjänster bör i så stor utsträckning som möjligt bygga på öppna standarder samt använda sig av programvara som bygger på öppen källkod och lösningar som stegvis frigör förvaltningen från beroendet av enskilda plattformar och lösningar. Elektronisk förvaltning, som syftar till att förenkla kontakten med medborgare och företagare, bör alltid ske utifrån användarnas behov och nytta i kombination med beräkningar av den interna produktiviteten. Delegationen bör beakta behovet av att tillgängliggöra offentlig information bl.a. för vidareutnyttjande. Sverige har i dag en i stora delar digitalt baserad förvaltning. En mer tillgänglig offentlig information kan bidra till utvecklingen av ekonomin, men också underlätta vardagen för medborgare och företag. Det är av stor vikt att det långsiktiga digitala bevarandet stärks inom e förvaltningen, både för system och enskilda handlingar. För att detta ska vara möjligt är det nödvändigt att bevarandeperspektivet beaktas när nya system byggs upp. 2.2 Handlingsplan för e-förvaltning 11

12 En strategi för myndigheternas arbete med e-förvaltning SOU 2009:UTKAST Delegationen ska vid utformningen av en strategi enligt direktiven också utgå från de mål som fastställdes av regeringen den 14 januari 2008 i Handlingsplan för e förvaltning: Nya grunder för IT baserad verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning (dnr Fi2008/491). Av handlingsplanen framgår bl.a. följande. Syftet med handlingsplanen är att förbättra samordningen av det strategiska e förvaltningsarbetet inom Regeringskansliet. Om myndigheterna utnyttjar dessa nya möjligheter borde svensk förvaltning fram till år 2010 kunna återta en ledande position inom e förvaltningsområdet. Detta är dock inte möjligt utan ett aktivt och engagerat deltagande från myndigheterna själva. Handlingsplanen är avsedd att etablera en gemensam målbild som skapar förutsättningar för alla aktörer agerar i samma riktning. Det övergripande målet i handlingsplanen är att det ska vara så enkelt som möjligt för så många som möjligt att utöva sina rättigheter och fullgöra sina skyldigheter samt ta del av förvaltningens service. Där det är till fördel för medborgare och företagare samt där kvaliteten, säkerheten och produktiviteten kan höjas ska myndigheterna samverka sektorsvis. Därigenom ska Sverige återta en ledande position inom området elektronisk förvaltning. Det övergripande målet ska uppnås med hjälp av insatser inom fyra områden. Insatsområde ett (regelverk för myndighetsövergripande samverkan och informationshantering) och två (tekniska förutsättningar och it standardisering) syftar till att på olika plan förbättra förutsättningarna för e förvaltning. Insatsområde tre (gemensamma verksamhetsstöd, kompetensförsörjning och samlad uppföljning) syftar till att harmonisera vissa av myndigheternas stödprocesser. Insatsområde fyra (förvaltningens kontakter med medborgare och företagare) ska slutligen producera de synliga resultaten gentemot medborgarna och företagarna i termer av en förenklad kontakt. Varje insatsområde har ett delmål som insatserna syftar till att uppnå och redovisas nedan under motsvarande strategiområde. 12

13 SOU 2009:UTKAST En strategi för myndigheternas arbete med e-förvaltning 2.3 Andra styrdokument och pågående arbete inom Sverige Inom området för upphandling och fakturahantering har statsförvaltningen kommit långt i arbetet med att införa elektroniska processer. En tydlig målsättning om att den statliga förvaltningen 2010 ska ha kapacitet att hantera sina inköpsprocesser elektroniskt finns bl.a. i handlingsplanen för e förvaltning. Som ett led i denna målsättning har Kammarkollegiet fått regeringens uppdrag att utveckla och förvalta ett nationellt upphandlingsstöd samt driva utvecklingen av en elektronisk upphandlingsplattform och delta i standardiseringsarbetet på området. Ekonomistyrningsverket har i juni 2009 fått i uppdrag av regeringen (Fi2007/9783, delvis) att leda och samordna införandet av elektroniska beställningar i statsförvaltningen. Om införandet av elektroniska beställningsprocesser i staten kräver föreskrifter ska arbetet med att planera och utarbeta sådana föreskrifter bedrivas i samverkan med E delegationen, Kammarkollegiet och Riksarkivet. Myndigheten för handikappolitisk samordning, Handisam, presenterade i februari 2009 rapporten Kartläggning över initiativ för einkludering i EU och Sverige (Serie B 2009:1). I maj 2009 fick Handisam i uppdrag av regeringen (N2009/4917/ITP) att ta fram ett underlag för en handlingsplan inom området e inkludering. I det arbetet har Handisam haft samråd med E delegationen. Lantmäteriet har tillsammans med Geodatarådet på uppdrag av regeringen utarbetat en Nationell geodatastrategi, senast uppdaterad i mars 2009 (LMV rapport 2009:3). Målet med den nationella geodatastrategin är att åstadkomma en nationell infrastruktur för geodataområdet, att bidra till utvecklingen av den svenska e förvaltningen och att främja en nära samverkan mellan offentlig och privat sektor för att skapa goda förutsättningar för vidareförädling av geodata. Syftet med geodatastrategin är att ge vägledning till producenter och användare av geodata vad avser utveckling och användning av standarder och specifikationer, metadata och metadatatjänster, tjänster för spridning av information, policy för åtkomst och användning, forskning och utbildning samt organisation och former för samarbete. Som en del i arbetet med en svensk infrastruktur för geodata ingår det svenska genomförandet av det s.k. Inspiredirektivet, se nedan. 13

14 En strategi för myndigheternas arbete med e-förvaltning SOU 2009:UTKAST Våren 2006 fastställdes en Nationell IT strategi för vård och omsorg genom beslut av dels Landstingsförbundets och Svenska Kommunförbundets styrelser samt av regeringen som redovisade den för riksdagen i en skrivelse (skr. 2005/06:139). IT strategin ska fungera som ett stöd för verksamhetsutveckling på lokal och regional nivå. I IT strategin pekas sex insatsområden ut. Enligt strategin behöver lagar och regelverk revideras, en gemensam informationsstruktur tas fram och den tekniska infrastrukturen utvecklas. Dessutom behöver systemens användbarhet förbättras, åtkomsten till nödvändig information skapas och informationen göras tillgänglig för befolkningen. Domstolsverket, Riksåklagaren, Rikspolisstyrelsen, Kriminalvårdstyrelsen, Brottsförebyggande rådet, Brottsoffermyndigheten, Tullverket och Skatteverket ingår i Rådet för rättsväsendets informationsförsörjning (RIF rådet), ett samordningsorgan som även består av företrädare för Justitiedepartementet. I februari 2002 antogs en strategisk plan för samordningen av rättsväsendets informationsförsörjning för åren Myndigheterna i RIF rådet har därefter antagit en handlingsplan för framtida åtgärder för en gemensam säkerhets och kommunikationslösning samt kommit överens om bl.a. definitioner och hantering av gemensamma verksamhetsbegrepp. Justitiedepartementets enhet för samordning, utveckling och informationsförsörjning ansvarar bl.a. för frågor som behandlas i rådet. 2.4 Styrdokument och pågående arbete inom Europa Europarådets rekommendation om e förvaltning [Rec(2004) 15] från 2004 är avsedd att utgöra stöd för medlemsländerna vid framtagande av strategier för e förvaltning. Den behandlar principer som berör bl.a. tillgänglighet, inkludering, behov, användbarhet, förtroende och effektivitet och interoperabilitet genom öppna standarder samt öppna källkodslösningar. På en ytterligare mer övergripande nivå återfinns Europarådets rekommendation om e demokrati från 2009 [Rec(2009) 1]. Europarådet har även utfärdat en rekommendation om interoperabilitet av informationssystem inom rättsväsendet [Rec (2003)14E]. 14

15 SOU 2009:UTKAST En strategi för myndigheternas arbete med e-förvaltning EU kommissionens handlingsplan för e förvaltning inom ramen för initiativet i2010 [KOM(2006) 173] slår fast fem huvudmål för e förvaltning som i delar är konkret formulerade (t.ex. att 100 % av de offentliga upphandlingarna ska vara elektroniskt tillgängliga 2010), men innehåller även mer allmänna mål (t.ex. att den administrativa bördan för såväl medborgare som företag ska minska väsentligt fram till 2010). Ovannämnda allmänna principer och målsättningar inom e förvaltning har betydelse även för delegationens strategi. De områden i strategin som gäller interoperabilitet och elektroniska legitimationer berörs dock mer konkret av framförallt EUkommissionens arbete. Det är generaldirektoratet för informationsteknologi som arbetar med dessa frågor genom programmet IDABC (Interoperable Delivery of European egovernment Services to public Administrations, Business and Citizens). Programmet syftar till att uppmuntra och stödja gränsöverskridande offentliga tjänster till medborgare och företag i Europa samt till att förbättra effektiviteten och samarbetet mellan de europeiska förvaltningarna. Inom programmet pågår för närvarande bl.a. arbete med att uppdatera handlingsplanen med principer och definitioner inom området för interoperabilitet (European Interoperability Framework). Dessutom har nyligen en strategi (European Interoperability Strategy) antagits (?) med ändamål att förbättra interoperabiliteten för europeiska e förvaltningstjänster. EU kommissionen har tagit fram en handlingsplan som ska underlätta för medlemsstaterna att införa ömsesidigt godkända och kompatibla system för e signaturer och e legitimation i syfte att göra det lättare att tillhandahålla elektroniska offentliga tjänster över gränserna [KOM(2008) 798]. Arbete för ömsesidigt erkännande av elektronisk identifiering inom EU genomförs i det storskaliga STORK projektet. EU kommissionen har också antagit en handlingsplan för införandet av version 6 av Internetprotokollet (IPv6) i Europa [KOM(2008) 313]. Enligt kommissionen bör EU sätta upp målet att uppnå ett allmänt införande av IPv6 senast 2010 och minst 25 % av användarna bör kunna koppla upp sig till IPv6 Internet och nå sina viktigaste leverantörer av innehåll och tjänster utan att märka någon större skillnad jämfört med IPv4. Kommissionen kommer tillsammans med medlemsstaterna att verka för att 15

16 En strategi för myndigheternas arbete med e-förvaltning SOU 2009:UTKAST främja IPv6 på offentliga sektorns webbplatser och för e förvaltningstjänster. 2.5 EG-direktiv Det finns framförallt tre EG direktiv som ha betydelse för e förvaltning och delegationens strategi. Direktiven redovisas kortfattat nedan. Tjänstedirektivet Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster på den inre marknaden, tjänstedirektivet, har som syfte att skapa en gemensam marknad för tjänster. Tjänstedirektivet ska i svensk rätt genomföras genom flera lagar som föreslås träda i kraft den 27 december 2009 (prop. 2008/09:187). För att underlätta tillståndsförfaranden för tjänsteleverantörer och tillhandahålla information till tjänstemottagare föreslås att en eller flera gemensamma kontaktpunkter upprättas. I propositionen anges att det är viktigt att utvecklingen av en kontaktpunkt för tjänster är förenlig med den långsiktiga e förvaltningsinriktningen och E delegationens arbete. Enligt regeringen är det särskilt angeläget att det kommer till stånd en användarvänlig och resurseffektiv integrering av kontaktpunktens funktioner och de företagsinriktade e tjänster som Tillväxtverket (f.d. Nutek) håller på att utveckla tillsammans med Bolagsverket och Skatteverket. I propositionen framhålls vidare att elektroniska förfaranden rörande ansökan om tillstånd eller anmälan om uppgifter i vissa fall kräva att den sökande måste identifiera sig och göra underskrifter på elektronisk väg. I det sammanhanget noterar regeringen att det berör E delegationens uppdrag att under 2009 ta fram riktlinjer för hur den offentliga sektorns försörjning av elektroniska legitimationer ska hanteras i framtiden och hur samverkansförmåga kan etableras på verksamhetsnivå och teknisk nivå. Av betydelse för kontaktpunktens drift är enligt regeringen de riktlinjer för hur sektorsövergripande myndighetssamverkan närmare bör organiseras och finansieras vilka E delegationen ska ta fram. 16

17 SOU 2009:UTKAST En strategi för myndigheternas arbete med e-förvaltning PSI direktivet Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/98/EG av den 17 november 2003 om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn, PSI direktivet, har till syfte att myndigheter ska främja vidareutnyttjande av offentlig information och därigenom bidra till informationsmarknadens utveckling. Direktivet har i svensk rätt genomförts framförallt genom förordningen (2008:31) om villkor vid vidareutnyttjande av information från statliga myndigheter. Sedan EU kommissionen i formell underrättelse gjort gällande att direktivet inte är korrekt genomfört i svensk rätt har regeringen genom beslut den 4 december (Fi2008/ ) tillsatt en arbetsgrupp inom Regeringskansliet (PSI gruppen) med uppgift att utreda hur ett korrekt genomförande av PSI direktivet kan säkerställas. I direktiven till arbetsgruppen påpekar regeringen att nya tydliga och bindande regelverk behöver skapas som reglerar möjligheten att använda sig av offentlig information för andra ändamål än de ursprungliga, framförallt beträffande digitalt lagrad information. Arbetsgruppen har därför getts i uppdrag att lämna förslag till en ny lag som innehåller bestämmelser om vidareutnyttjande av information, samt föreslå nödvändiga förändringar i gällande lagar och förordningar. Enligt regeringens direktiv krävs det att en omfattande genomgång sker av nationella lagar, förordningar, föreskrifter, regleringsbrev och avtal i syfte att kontrollera att dessa är förenliga med direktivets bestämmelser. Regeringen tillsatte i mars 2008 en kommitté, E offentlighetskommittén (Ju 2008:06), med uppdrag att överväga bl.a. om det ska införas en skyldighet för myndigheter, generellt eller i mer begränsad utsträckning, att lämna ut elektroniskt lagrade allmänna handlingar i elektronisk form (dir. 2008:26). Kommittén ska slutredovisa sitt uppdrag senast den 31 december Inspiredirektivet Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG av den 14 mars 2007 om upprättande av en infrastruktur för rumslig information i Europeiska gemenskapen, Inspiredirektivet, syftar till att inrätta en europagemensam infrastruktur och gemensamma bestämmelser som rör utbyte, delning, tillgång 17

18 En strategi för myndigheternas arbete med e-förvaltning SOU 2009:UTKAST och utnyttjande av offentliga rumsliga data och datatjänster som har förmåga att samverka. Informationen ska vara avsedd att användas för gemenskapens miljöpolitik samt för politik och verksamheter som kan påverka miljön. Infrastruktur definieras i direktivet som metadata, rumsliga datamängder och tjänster, nättjänster och nätteknik, avtal om delning, tillgång och utnyttjande samt mekanismer, processer och förfaranden för samordning och övervakning. En handlingsplan för genomförande av direktivet i svensk rätt har tagits fram i samverkansprojektet Geodata (Lantmäteriet, dnr /374). Del A En strategi för myndigheternas arbete med e-förvaltning 18

19 SOU 2009:UTKAST En strategi för myndigheternas arbete med e-förvaltning Enligt direktiven ska delegationens strategi som utgångspunkt ha de mål som lades fast i handlingsplanen för e förvaltning och innefatta tio uppräknade områden. Delegationen bedömer att dessa områden på ett naturligt sätt kan följa en indelning som i huvudsak följer handlingsplanens insatsområden. Med beaktande av det och för att underlätta förståelsen för det samlade arbete som sker inom e förvaltning är strategin baserad på den områdesindelning som finns i handlingsplanen. I handlingsplanen används uttrycket insatsområde för de områden inom vilka insatser ska göras. I delegationens strategi används i stället benämningen strategiområde för att betona den skillnad som ligger i att strategin gäller för myndigheternas arbete med e förvaltning, men även för att markera övriga avvikelser i förhållande till handlingsplanen. Strategin innehåller sålunda strategiområdena Regelverk, Teknik, Verksamhetsstöd och E tjänster. Regeringens handlingsplan kan utgöra grund även för andra uppdrag som har till syfte att verka för att handlingsplanens översiktliga mål, men även de olika insatsområdenas delmål, uppnås. Omfattningen på ett strategiområde är därför inte nödvändigtvis heltäckande för eller helt i överensstämmelse med motsvarande insatsområde i handlingsplanen. Frågan om e legitimationer behandlas i en separat strategi (se del B) eftersom den berör samtliga strategiområden och innehåller även andra aspekter än myndigheternas arbete med e förvaltning. 19

20 En strategi för myndigheternas arbete med e-förvaltning SOU 2009:UTKAST 3 Strategiområde 1: Regelverk Delmål enligt handlingsplanen: Myndigheterna har regelverk som möjliggör sektorsvis samverkan kring e förvaltning och en effektiv informationshantering som gör informationen lättillgänglig och användbar, med beaktande av integritets och säkerhetsaspekter. Strategin beskriver: Hur samverkan mellan myndigheter, kommuner och landsting samt näringsliv och organisationer kan förbättras och hur ansvaret mellan dessa ska fördelas, bl.a. ska sektorsvisa samverkansansvariga myndigheter föreslås. HELA AVSNITT 3 SKA BEHANDLAS UNDER AUGUSTI MÅNAD VARFÖR NEDANSTÅENDE SKA SES SOM MYCKET PRELIMINÄRT INNEHÅLL 3.1 Förslag till inriktningsbeslut E delegationen föreslår följande strategi för Hur samverkan mellan myndigheter, kommuner och landsting samt näringsliv och organisationer kan förbättras och hur ansvaret mellan dessa ska fördelas. A. Riktlinjer 20

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt Så enkelt som möjligt för så många som möjligt från strategi till handling för e-förvaltning BETÄNKANDE AV E-DELEGATIONEN SOU 2010:20 Så enkelt som möjligt för så många som möjligt från strategi till

Läs mer

RiR 2009:19. E-legitimation en underutnyttjad resurs

RiR 2009:19. E-legitimation en underutnyttjad resurs RiR 2009:19 E-legitimation en underutnyttjad resurs ISBN 978 91 7086 192 5 RiR 2009:19 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2009 Till regeringen Finansdepartementet Datum: 2009-11-23 Dnr: 31-2009-0753

Läs mer

2010-03-19 Fi2010/000

2010-03-19 Fi2010/000 Promemoria 2010-03-19 Fi2010/000 Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Enheten för statlig förvaltning Sammanställning över remissyttranden avseende Strategi för myndigheternas arbete

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt Så enkelt som möjligt för så många som möjligt En bit på väg BETÄNKANDE AV E-DELEGATIONEN SOU 2011:27 Så enkelt som möjligt för så många som möjligt En bit på väg Betänkande av E-delegationen Stockholm

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt Så enkelt som möjligt för så många som möjligt samordning och digital samverkan Betänkande av E-delegationen Stockholm 2013 SOU 2013:22 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Boverket. Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen

Boverket. Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Boverket Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Boverket juni 2008 Titel: Bättre förutsättningar

Läs mer

Redovisning av utredningsuppdrag avseende öppna data samt vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen

Redovisning av utredningsuppdrag avseende öppna data samt vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen 1 (20) Datum Dnr RA 04-2015/4818 2015-06-24 Ert Dnr Fi2015/2025 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av utredningsuppdrag avseende öppna data samt vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga

Läs mer

Förslag till hur en för statsförvaltningen gemensam söktjänst för statliga rapporter och skrifter kan möjliggöras

Förslag till hur en för statsförvaltningen gemensam söktjänst för statliga rapporter och skrifter kan möjliggöras 1 Stockholm Dnr: 2005-09-30 232/2005/133 Statsrådet Sven-Erik Österberg Finansdepartementet 103 33 Stockholm Förslag till hur en för statsförvaltningen gemensam söktjänst för statliga rapporter och skrifter

Läs mer

Ökad användning av offentlig elektronisk handel

Ökad användning av offentlig elektronisk handel 2007:4 Ökad användning av offentlig elektronisk handel Att skapa en IT-infrastruktur för e-handel där såväl företag som individers behov tillgodoses Ökad användning av offentlig elektronisk handel Att

Läs mer

2008:08. Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering. Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt

2008:08. Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering. Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt 2008:08 Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt MISSIV 1 (1) DATUM DIARIENR 2008-05-15 2007/101 ERT DATUM ER

Läs mer

Guide för effektiv regional e-utveckling

Guide för effektiv regional e-utveckling . Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Kommuner och landsting står inför stora utmaningar. Vår åldrande befolkning och den förväntade befolkningsökningen, kommer att ställa allt större krav

Läs mer

Principer för digital samverkan. version 1.0. Med syfte att stödja en öppen, enkel och innovativ offentlig förvaltning

Principer för digital samverkan. version 1.0. Med syfte att stödja en öppen, enkel och innovativ offentlig förvaltning Principer för digital samverkan version 1.0 Med syfte att stödja en öppen, enkel och innovativ offentlig förvaltning http://en.wikipedia.org/wiki/file:selfridges_birmingham.jpg P r i n c i p e r f ö r

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Från analog till digital

Från analog till digital 2014:3 Från analog till digital Insatser för att främja en digital planprocess MISSIV DATUM DIARIENR 2014-02-13 2013/91-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-03-27 S2013/2536/PBB (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

It i människans tjänst

It i människans tjänst It i människans tjänst en digital agenda för Sverige 2 Produktion Näringsdepartementet Foto Maskot, istockphoto Tryck: åtta.45, Stockholm, oktober 2011 Artikelnummer N2011.12 Diarienummer 2011/342/ITP

Läs mer

Vägledning och funktionella krav

Vägledning och funktionella krav Vägledning och funktionella krav Tove Engvall 13-05-31 05 1(136) INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÖVERSIKT... 6 1. INLEDNING... 7 1.1 FGS:ERNAS ANVÄNDNINGSOMRÅDE... 8 1.2 LÄSANVISNING... 8 1.3 FÖRKORTNINGAR... 9 2.

Läs mer

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor Regeringsuppdrag Rapport Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor 2015:44 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser

Läs mer

Informationsutbyte mellan myndigheter med ansvar för trygghetssystem

Informationsutbyte mellan myndigheter med ansvar för trygghetssystem RiR 2010:18 Informationsutbyte mellan myndigheter med ansvar för trygghetssystem Har möjligheter till effektivisering utnyttjats? ISBN 978 91 7086 228 1 RiR 2010:18 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm

Läs mer

Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink

Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink Förord Patientsäkerhet, vårdkvalitet och tillgänglighet inom vård och omsorg kan kraftigt förbättras

Läs mer

GLOBALT FOKUS PÅ STATLIG REDOVISNING På väg mot harmoniserade redovisningsstandarder en lägesrapport

GLOBALT FOKUS PÅ STATLIG REDOVISNING På väg mot harmoniserade redovisningsstandarder en lägesrapport GLOBALT FOKUS PÅ STATLIG REDOVISNING På väg mot harmoniserade redovisningsstandarder en lägesrapport augusti 2013 Innehåll Sid 3 Sammanfattning Sid 6 1 Inte bara en fråga om ordning och reda Sid 8 2 Syfte

Läs mer

Förutsättningar för digital samverkan

Förutsättningar för digital samverkan Förutsättningar för digital samverkan Utredning om insatser för att främja digitalisering och digital samverkan Lennart Jonasson, LJ Konsult Anders Persson, Governo Carin Forest, Governo November 2013

Läs mer

Nationell ehälsa. strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg

Nationell ehälsa. strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg Nationell ehälsa strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg 2010 Produktion: Socialdepartementet Form och layout: Svensk Information Foto: Mattias Ahlm, Nina Hellström, Jennifer

Läs mer

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen TILL SOCIALDEPARTEMENTET Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen 2012-06-07 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Arbetssätt och avgränsningar... 2 2 Bakgrund... 4 2.1 Patientjournal...

Läs mer

- ett bättre genomförande av EU-lagstiftning ATT TYDLIGGÖRA GOLD-PLATING

- ett bättre genomförande av EU-lagstiftning ATT TYDLIGGÖRA GOLD-PLATING - ett bättre genomförande av EU-lagstiftning K a r i n A t t h o f f o c h M i a ATT TYDLIGGÖRA GOLD-PLATING Att tydliggöra gold-plating W a l l g r e n 1 2 Förord ATT TYDLIGGÖRA GOLD-PLATING I diskussioner

Läs mer

Ändrade fondföreskrifter m.m.

Ändrade fondföreskrifter m.m. BESLUTSPROMEMORIA Datum 2011-06-28 FI Dnr 10-5045 Ändrade fondföreskrifter m.m. Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport 1 (46) Datum 2013-05-28 Upprättad av Arbetsgruppen det digitala mötet ingående i E-delegationens arbetsutskott helhet Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport

Läs mer

Vem ska samordna rättsinformationssystemet?

Vem ska samordna rättsinformationssystemet? Promemoria 2008-11-07 Finansdepartementet Regeringen Finansdepartementet Vem ska samordna rättsinformationssystemet? Regeringen beslutade den 9 oktober 2008 att uppdra åt f.d. generaldirektören Peder Törnvall

Läs mer

2011:22. Tänk efter före. Om viss styrning av kommuner och landsting

2011:22. Tänk efter före. Om viss styrning av kommuner och landsting 2011:22 Tänk efter före Om viss styrning av kommuner och landsting MISSIV DATUM DIARIENR 2011-09-26 2010/252-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-12-22 Fi2010/5805 Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer