Sammanfattning Delegationens uppdrag och arbete Delegationens uppdrag Delegationens arbete Utgångspunkter...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanfattning... 4. 1 Delegationens uppdrag och arbete... 5. 1.1 Delegationens uppdrag... 5 1.2 Delegationens arbete... 6. 2 Utgångspunkter..."

Transkript

1 Sammanfattning Delegationens uppdrag och arbete Delegationens uppdrag Delegationens arbete Utgångspunkter Allmänna Handlingsplan för e förvaltning Andra styrdokument och pågående arbete inom Sverige Styrdokument och pågående arbete inom Europa EG direktiv...16 Del A En strategi för myndigheternas arbete med e-förvaltning Strategiområde 1: Regelverk Förslag till inriktningsbeslut Riktlinjer Indelning av tjänster Förändring av regelverk Sektorsvis ansvariga myndigheter Samordning av beredning av regleringsbrev Kommunikationsstrategi Strategiområde 2: Teknik Förslag till inriktningsbeslut...32

2 En strategi för myndigheternas arbete med e-förvaltning SOU 2009:UTKAST 4.2 Adapter och meddelandebaserad lösning Utarbeta och etablera en meddelandestandard Semantisk integrationslösning på lösningsnivå Interoperabilitet ska alltid bygga på överenskommelser mellan ingående parter Fastställa vem som ansvarar för vilka infrastrukturella tjänster Myndigheterna ska säkerställa att dom har tillgång till adekvat teknologi avseende systemväxlar Myndigheternas teknikval ska vara baserad på beprövad teknik Öppna standards och öppen programvara ska, då det är möjligt, övervägas vid val av lösning Strategiområde 3: Verksamhetsstöd Hur en koncentration av administrativa stödtjänster kan ske inom statsförvaltningen Nulägesanalys Överväganden och förslag Genomförandeplan Effekter Hur myndigheterna i framtiden bör driva, utbyta eller köpa och sälja IT tjänster Förslag till inriktningsbeslut Graden av externt köpta IT tjänster ska öka Gemensamma IT stödfunktioner tydliggör sina erbjudanden till andra myndigheter Hur samverkan kring e förvaltningsarbete inom sektorer kan främjas Förslag till inriktningsbeslut xyz Strategiområde 4: E-tjänster

3 SOU 2009:UTKAST En strategi för myndigheternas arbete med e-förvaltning 6.1 Förslag till inriktningsbeslut Riktlinjer för gemensamt förhållningssätt inom Insatsområde Etablering av årlig e tjänstestrategiprocess Förstärkning av myndigheternas verksamhetsplanering Del B En strategi för e-legitimationer E-legitimationer Förslag till inriktningsbeslut Ett samordningsorgan En författningsreglering Det samordnade området Vervas förslag Remissinstanserna: [Sammanställning ska skrivas.] Skälen för e delegationens bedömning och förslag Genomförande Etablering av ett samordningsorgan En federationslösning En reglering i förordning Frivillig certifiering och Nidel] [Arkivering] Integritetsskydd Informationssäkerhet Kostnadsfördelning En internationell anpassning

4 En strategi för myndigheternas arbete med e-förvaltning SOU 2009:UTKAST Del C En genomförandeplan för prioriterade utvecklingsprojekt Prioriterade utvecklingsprojekt Bilagor Sammanfattning ( ) 4

5 SOU 2009:UTKAST En strategi för myndigheternas arbete med e-förvaltning 1 Delegationens uppdrag och arbete 1.1 Delegationens uppdrag Vid regeringssammanträdet den 26 mars 2009 bemyndigade regeringen det statsråd som ansvarar för allmänna frågor om statsförvaltningen att tillkalla en delegation med högst femton ledamöter med uppdrag att samordna myndigheternas ITbaserade utvecklingsprojekt och skapa goda möjligheter för myndighetsövergripande samordning. Delegationens uppdrag framgår av kommittédirektiven (dir. 2009:19), se bilaga 1. Delegationen, som har antagit namnet E delegationen, ska enligt direktiven som första uppgift utforma ett förslag till strategi för myndigheternas arbete med e förvaltning. Strategin, som ska redovisas till regeringen senast den 30 september 2009, ska innehålla uppföljningsbara mål och delmål som ska uppnås på fem års sikt. Delegationen ska i förslaget ange de viktigaste utvecklingsprojekten i statsförvaltningen som behöver prioriteras. Strategin ska innefatta följande områden: hur samverkan mellan myndigheter, kommuner och landsting samt näringsliv och organisationer kan förbättras och hur ansvaret mellan dessa ska fördelas, bl.a. ska sektorsvisa samverkansansvariga myndigheter föreslås, hur den offentliga sektorns försörjning av elektroniska legitimationer, dvs. hanteringen av identifiering och underskrifter, bör genomföras i framtiden med utgångspunkt i rapporten Säkert elektroniskt informationsutbyte och säker hantering av elektroniska handlingar (Verva 2008:12), 5

6 En strategi för myndigheternas arbete med e-förvaltning SOU 2009:UTKAST hur teknisk samverkansförmåga mellan olika system, s.k. interoperabilitet, kan komma till stånd på förvaltningsgemensam nivå och på sektorsnivå, hur standardisering och eventuella systemväxlar (växlar för automatisk konvertering mellan standarder och format) bör användas vid utvecklingen av e förvaltning, hur den offentliga sektorns utveckling av e tjänster bör stödja övergången till ny teknik som t.ex. övergången till IPv6, dvs. ett nytt system för tilldelning av Internets IP adresser, hur en koncentration av administrativa stödtjänster kan ske inom statsförvaltningen, hur myndigheterna i framtiden bör driva, utbyta eller köpa och sälja IT tjänster inom den statliga sektorn samt i samband med tjänsteexport, hur samverkan kring e förvaltningsarbete inom sektorer kan främjas, hur fler e tjänster för medborgare och företagare kan utvecklas, framför allt sådana tjänster som integrerar flera myndigheters processer i användarvänliga gränssnitt, och hur myndigheters servicenivå för e tjänster bör regleras, samt hur IT utvecklingen kan skapa möjligheter till förbättrad service för medborgare och näringsliv i gles och landsbygd, med beaktande av lokala förutsättningar samt medborgares olika behov. Delegationen redovisar i detta betänkande sitt uppdrag att ta fram en strategi enligt ovan. Delegationen har valt att redovisa uppdraget i två separata strategier och en genomförandeplan. Sålunda behandlas i del A av betänkandet förslaget till en strategi för myndigheternas arbete med e förvaltning. Del B innehåller delegationens förslag till en strategi för e legitimationer och i del C finns en genomförandeplan för de viktigaste utvecklingsprojekten i statsförvaltningen som behöver prioriteras. 1.2 Delegationens arbete Delegationen höll sitt konstituerande sammanträde den 15 april 2009 och har därefter haft ytterligare tre sammanträden samt därutöver X sammanträden per capsulam. Delegationen har biträtts av två experter. 6

7 SOU 2009:UTKAST En strategi för myndigheternas arbete med e-förvaltning Delegationen har enligt sina direktiv tillkallat en arbetsgrupp som består av ansvariga för strategiska e förvaltningsprojekt inom de myndigheter och den organisation som är representerade i delegationen. Vidare har delegationen tillkallat en referensgrupp bestående av företrädare för näringsliv, forskare och brukare för att ta del av deras kunskaper och vidgade perspektiv på delegationens arbete. I referensgruppen ingår även myndigheter med vilka delegationen ska eller bör samråda, däribland Post och telestyrelsen i egenskap av myndighet som har särskilda uppgifter inom ITsäkerhetsområdet. En förteckning av representanterna i referensgruppen finns i bilaga 2. Med hänsyn till att delegationen har behövt viss tid för att konstituera sig och etablera sekretariatet har den inte haft annat alternativ än att i stor utsträckning anlita konsulter, enligt redovisningen nedan, med uppdrag att ta fram förslag till strategi enligt direktiven. Delegationens ordförande, generaldirektören Mats Sjöstrand, samt experterna och sekreteraren har haft ett nära samarbete med konsulterna. Framförallt Mats Sjöstrand och sekreteraren har utförligt förklarat delegationens krav på underlagets utformning och innehåll samt lämnat råd och på annat sätt bistått konsulterna i deras arbete. Det underlag som konsulterna har tagit fram redovisas i betänkandet helt oredigerat. Delegationen har i detta arbete haft ovärderlig hjälp av representanterna i arbetsgruppen och experterna. De har haft fem arbetsgruppsmöten och därutöver haft ytterligare möten i grupp eller enskilt. Arbetsgruppen har dessutom kontinuerligt lämnat synpunkter på det underlag som har tagits fram. Likaså har delegationen fått värdefulla synpunkter från de representanter som ingår i referensgruppen. Delegationen har fått visst biträde av Arbetsgivarverket med framtagande av statistik. Strategi för e legitimationer Delegationen har uppdragit åt en av experterna, överdirektören Roland Höglund, att leda arbetet med att ta fram ett förslag till en strategi för e legitimationer. Delegationen har anlitat advokaten Per Furberg, Setterwalls Advokatbyrå, med uppdrag 7

8 En strategi för myndigheternas arbete med e-förvaltning SOU 2009:UTKAST att bistå delegationen i det arbetet. Per Furberg har i sin tur fått visst biträde av Stefan Santesson, 3xA Security AB. Utöver samråd med representanter från de myndigheter och den organisation som ingår i delegationen har samråd hållits enligt följande. SIS, Swedish Standards Institute om standarder m.m. (Eva Albåge Nordberg, Carin Edlund och xx), Gartner om samordning mellan strategin för e legitimationer och övrigt strategiarbete (Eva Jansson och Christer Forsberg) respektive om e legitimationer och federationer (Jan Martin Löwendahl), KIREI om federationer (Fredrik Ljunggren), Swedbank om leverantörer av e legitimationer (Sten Arvidsson), IIS stiftelsen om bl.a. Internet och federationer (Anne Marie Eklund Löwinder), Stockholms universitet om bl.a. Internet och federationer (Leif Johanson). Delegationen har vid sitt sammanträde den X beslutat att det förslag till strategi för e legitimationer som redovisas i del B av betänkandet, avsnitt X, och som tagits fram under ledning av Roland Höglund med bistånd från Per Furberg, ska/ska inte/ska i redovisade delar utgöra delegationens förslag till strategi i den delen. Strategi för myndigheternas arbete med e förvaltning En koncentration av administrativa stödtjänster Delegationen har uppdragit åt Accenture AB att ta fram en strategi i delen som avser hur en koncentration av administrativa stödtjänster kan ske inom statsförvaltningen. Utöver samråd med representanter från de myndigheter och den organisation som ingår i delegationen har i det arbetet konsulterna haft samråd kring ekonomiadministration, HR administration och IT stöd med Arbetsgivarverket (Anders Emlund och Anna Karin Jakobsson) och Ekonomistyrningsverket (Bengt Nordström, Håkan Dahlström). Delegationen har vid sitt sammanträde den X beslutat att de förslag som redovisas i del A av betänkandet, avsnitt X, och som tagits fram av Accenture AB, ska/ska inte/ska i redovisade delar utgöra delegationens förslag till strategi i den delen. 8

9 SOU 2009:UTKAST En strategi för myndigheternas arbete med e-förvaltning Resterande delar Delegationen har uppdragit åt Gartner Sverige AB att ta fram en strategi för resterande delar enligt direktiven. Gartner Svarige AB har haft samråd med representanter från de myndigheter och den organisation som ingår i delegationen. Delegationen har vid sitt sammanträde den X beslutat att de förslag som redovisas i del A av betänkandet, avsnitt X, och som tagits fram av Gartner Sverige AB, ska/ska inte/ska i redovisade delar utgöra delegationens förslag till strategi i den delen. En genomförandeplan för prioriterade utvecklingsprojekt Delegationen har uppdragit åt Accenture AB och Gartner Sverige AB att ange de viktigaste utvecklingsprojekten i statsförvaltningen som behöver prioriteras. Utöver samråd med representanter från de myndigheter och den organisation som ingår i delegationen har i det arbetet konsulterna haft samråd enligt följande. XXX Delegationen har vid sitt sammanträde den X beslutat att de förslag som redovisas i del C av betänkandet, avsnitt X, och som tagits fram av Accenture AB och Gartner Sverige AB, ska/ska inte/ska i redovisade delar utgöra delegationens förslag till genomförandeplan i den delen. 2 Utgångspunkter E förvaltning har genom sin allmänna ordalydelse en vidsträckt innebörd. E förvaltning definieras i handlingsplanen för e 9

10 En strategi för myndigheternas arbete med e-förvaltning SOU 2009:UTKAST förvaltning (se nedan avsnitt 2.2) som verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning som drar nytta av informations och kommunikationsteknik kombinerad med organisatoriska förändringar och nya kompetenser. Visserligen utgår definitionen i handlingsplanen från en inom EU använd innebörd av begreppet med tonvikt på verksamhetsutveckling, men ordalydelsen får i allmänt språkbruk anses inte innefatta en sådan begränsning. I t.ex. USA avses med begreppet (den federala) statsförvaltningens användning av informationsteknologi för utbyte av information och tjänster med medborgare, företag och andra delar av förvaltningen. En liknande definition har Världsbanken. Delegationen noterar i detta sammanhang denna skillnad i hur e förvaltning kan förstås, men använder fortsättningsvis begreppet enligt den definition som finns i handlingsplanen. I detta avsnitt behandlas utgångspunkter som i huvudsak är gemensamma för såväl strategin för myndigheternas arbete med e förvaltning som strategin för e legitimationer. Avsnitt 2.1 innehåller allmänna utgångspunkter som framgår av direktiven. Målen i handlingsplanen utgör också utgångspunkter för detta arbete och beskrivs kortfattat i avsnitt 2.2. En redovisning av andra styrdokument och pågående arbete i Sverige finns i avsnitt 2.3 och motsvarande för Europa behandlas i avsnitt 2.4. Avslutningsvis redogörs för tre EG direktiv som har betydelse för e förvaltning och delegationens strategier. 2.1 Allmänna När delegationen utför sina uppgifter ska den enligt direktiven basera sitt arbete på vissa allmänna utgångspunkter. Delegationen ska även utgå från dessa utgångspunkter i sitt arbete med att utforma en strategi. Utgångspunkterna beskrivs i delegationens direktiv enligt följande. Utgångspunkter När delegationen utför sina uppgifter ska den basera sitt arbete på följande utgångspunkter. 10

11 SOU 2009:UTKAST En strategi för myndigheternas arbete med e-förvaltning Medborgare ska kunna utöva sina rättigheter och fullgöra sina skyldigheter samt ta del av förvaltningens service på ett enkelt sätt. E förvaltningen ska bidra till att förenkla kontakten mellan förvaltning och medborgare och ska präglas av tillgänglighet och användbarhet. Det är mycket viktigt att denna utveckling sker med ett bibehållet starkt skydd för den personliga integriteten. Delegationen ska även beakta den utveckling som sker inom området e demokrati, dvs. användning av IT i demokratiska processer. E förvaltningen ska bidra till att minska företagens administrativa kostnader och även i övrigt åstadkomma en märkbar förbättring i företagens vardag. Näringslivet ska stödjas genom förenklingar för företagen, när det gäller formerna för uppgiftslämnande och möjligheterna att kunna ta del av data från offentliga register och andra uppgifter. Delegationen ska i sin verksamhet främja konkurrens i enlighet med nationella och gemenskapsrättsliga regler om konkurrens. Den offentliga förvaltningens e tjänster bör i så stor utsträckning som möjligt bygga på öppna standarder samt använda sig av programvara som bygger på öppen källkod och lösningar som stegvis frigör förvaltningen från beroendet av enskilda plattformar och lösningar. Elektronisk förvaltning, som syftar till att förenkla kontakten med medborgare och företagare, bör alltid ske utifrån användarnas behov och nytta i kombination med beräkningar av den interna produktiviteten. Delegationen bör beakta behovet av att tillgängliggöra offentlig information bl.a. för vidareutnyttjande. Sverige har i dag en i stora delar digitalt baserad förvaltning. En mer tillgänglig offentlig information kan bidra till utvecklingen av ekonomin, men också underlätta vardagen för medborgare och företag. Det är av stor vikt att det långsiktiga digitala bevarandet stärks inom e förvaltningen, både för system och enskilda handlingar. För att detta ska vara möjligt är det nödvändigt att bevarandeperspektivet beaktas när nya system byggs upp. 2.2 Handlingsplan för e-förvaltning 11

12 En strategi för myndigheternas arbete med e-förvaltning SOU 2009:UTKAST Delegationen ska vid utformningen av en strategi enligt direktiven också utgå från de mål som fastställdes av regeringen den 14 januari 2008 i Handlingsplan för e förvaltning: Nya grunder för IT baserad verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning (dnr Fi2008/491). Av handlingsplanen framgår bl.a. följande. Syftet med handlingsplanen är att förbättra samordningen av det strategiska e förvaltningsarbetet inom Regeringskansliet. Om myndigheterna utnyttjar dessa nya möjligheter borde svensk förvaltning fram till år 2010 kunna återta en ledande position inom e förvaltningsområdet. Detta är dock inte möjligt utan ett aktivt och engagerat deltagande från myndigheterna själva. Handlingsplanen är avsedd att etablera en gemensam målbild som skapar förutsättningar för alla aktörer agerar i samma riktning. Det övergripande målet i handlingsplanen är att det ska vara så enkelt som möjligt för så många som möjligt att utöva sina rättigheter och fullgöra sina skyldigheter samt ta del av förvaltningens service. Där det är till fördel för medborgare och företagare samt där kvaliteten, säkerheten och produktiviteten kan höjas ska myndigheterna samverka sektorsvis. Därigenom ska Sverige återta en ledande position inom området elektronisk förvaltning. Det övergripande målet ska uppnås med hjälp av insatser inom fyra områden. Insatsområde ett (regelverk för myndighetsövergripande samverkan och informationshantering) och två (tekniska förutsättningar och it standardisering) syftar till att på olika plan förbättra förutsättningarna för e förvaltning. Insatsområde tre (gemensamma verksamhetsstöd, kompetensförsörjning och samlad uppföljning) syftar till att harmonisera vissa av myndigheternas stödprocesser. Insatsområde fyra (förvaltningens kontakter med medborgare och företagare) ska slutligen producera de synliga resultaten gentemot medborgarna och företagarna i termer av en förenklad kontakt. Varje insatsområde har ett delmål som insatserna syftar till att uppnå och redovisas nedan under motsvarande strategiområde. 12

13 SOU 2009:UTKAST En strategi för myndigheternas arbete med e-förvaltning 2.3 Andra styrdokument och pågående arbete inom Sverige Inom området för upphandling och fakturahantering har statsförvaltningen kommit långt i arbetet med att införa elektroniska processer. En tydlig målsättning om att den statliga förvaltningen 2010 ska ha kapacitet att hantera sina inköpsprocesser elektroniskt finns bl.a. i handlingsplanen för e förvaltning. Som ett led i denna målsättning har Kammarkollegiet fått regeringens uppdrag att utveckla och förvalta ett nationellt upphandlingsstöd samt driva utvecklingen av en elektronisk upphandlingsplattform och delta i standardiseringsarbetet på området. Ekonomistyrningsverket har i juni 2009 fått i uppdrag av regeringen (Fi2007/9783, delvis) att leda och samordna införandet av elektroniska beställningar i statsförvaltningen. Om införandet av elektroniska beställningsprocesser i staten kräver föreskrifter ska arbetet med att planera och utarbeta sådana föreskrifter bedrivas i samverkan med E delegationen, Kammarkollegiet och Riksarkivet. Myndigheten för handikappolitisk samordning, Handisam, presenterade i februari 2009 rapporten Kartläggning över initiativ för einkludering i EU och Sverige (Serie B 2009:1). I maj 2009 fick Handisam i uppdrag av regeringen (N2009/4917/ITP) att ta fram ett underlag för en handlingsplan inom området e inkludering. I det arbetet har Handisam haft samråd med E delegationen. Lantmäteriet har tillsammans med Geodatarådet på uppdrag av regeringen utarbetat en Nationell geodatastrategi, senast uppdaterad i mars 2009 (LMV rapport 2009:3). Målet med den nationella geodatastrategin är att åstadkomma en nationell infrastruktur för geodataområdet, att bidra till utvecklingen av den svenska e förvaltningen och att främja en nära samverkan mellan offentlig och privat sektor för att skapa goda förutsättningar för vidareförädling av geodata. Syftet med geodatastrategin är att ge vägledning till producenter och användare av geodata vad avser utveckling och användning av standarder och specifikationer, metadata och metadatatjänster, tjänster för spridning av information, policy för åtkomst och användning, forskning och utbildning samt organisation och former för samarbete. Som en del i arbetet med en svensk infrastruktur för geodata ingår det svenska genomförandet av det s.k. Inspiredirektivet, se nedan. 13

14 En strategi för myndigheternas arbete med e-förvaltning SOU 2009:UTKAST Våren 2006 fastställdes en Nationell IT strategi för vård och omsorg genom beslut av dels Landstingsförbundets och Svenska Kommunförbundets styrelser samt av regeringen som redovisade den för riksdagen i en skrivelse (skr. 2005/06:139). IT strategin ska fungera som ett stöd för verksamhetsutveckling på lokal och regional nivå. I IT strategin pekas sex insatsområden ut. Enligt strategin behöver lagar och regelverk revideras, en gemensam informationsstruktur tas fram och den tekniska infrastrukturen utvecklas. Dessutom behöver systemens användbarhet förbättras, åtkomsten till nödvändig information skapas och informationen göras tillgänglig för befolkningen. Domstolsverket, Riksåklagaren, Rikspolisstyrelsen, Kriminalvårdstyrelsen, Brottsförebyggande rådet, Brottsoffermyndigheten, Tullverket och Skatteverket ingår i Rådet för rättsväsendets informationsförsörjning (RIF rådet), ett samordningsorgan som även består av företrädare för Justitiedepartementet. I februari 2002 antogs en strategisk plan för samordningen av rättsväsendets informationsförsörjning för åren Myndigheterna i RIF rådet har därefter antagit en handlingsplan för framtida åtgärder för en gemensam säkerhets och kommunikationslösning samt kommit överens om bl.a. definitioner och hantering av gemensamma verksamhetsbegrepp. Justitiedepartementets enhet för samordning, utveckling och informationsförsörjning ansvarar bl.a. för frågor som behandlas i rådet. 2.4 Styrdokument och pågående arbete inom Europa Europarådets rekommendation om e förvaltning [Rec(2004) 15] från 2004 är avsedd att utgöra stöd för medlemsländerna vid framtagande av strategier för e förvaltning. Den behandlar principer som berör bl.a. tillgänglighet, inkludering, behov, användbarhet, förtroende och effektivitet och interoperabilitet genom öppna standarder samt öppna källkodslösningar. På en ytterligare mer övergripande nivå återfinns Europarådets rekommendation om e demokrati från 2009 [Rec(2009) 1]. Europarådet har även utfärdat en rekommendation om interoperabilitet av informationssystem inom rättsväsendet [Rec (2003)14E]. 14

15 SOU 2009:UTKAST En strategi för myndigheternas arbete med e-förvaltning EU kommissionens handlingsplan för e förvaltning inom ramen för initiativet i2010 [KOM(2006) 173] slår fast fem huvudmål för e förvaltning som i delar är konkret formulerade (t.ex. att 100 % av de offentliga upphandlingarna ska vara elektroniskt tillgängliga 2010), men innehåller även mer allmänna mål (t.ex. att den administrativa bördan för såväl medborgare som företag ska minska väsentligt fram till 2010). Ovannämnda allmänna principer och målsättningar inom e förvaltning har betydelse även för delegationens strategi. De områden i strategin som gäller interoperabilitet och elektroniska legitimationer berörs dock mer konkret av framförallt EUkommissionens arbete. Det är generaldirektoratet för informationsteknologi som arbetar med dessa frågor genom programmet IDABC (Interoperable Delivery of European egovernment Services to public Administrations, Business and Citizens). Programmet syftar till att uppmuntra och stödja gränsöverskridande offentliga tjänster till medborgare och företag i Europa samt till att förbättra effektiviteten och samarbetet mellan de europeiska förvaltningarna. Inom programmet pågår för närvarande bl.a. arbete med att uppdatera handlingsplanen med principer och definitioner inom området för interoperabilitet (European Interoperability Framework). Dessutom har nyligen en strategi (European Interoperability Strategy) antagits (?) med ändamål att förbättra interoperabiliteten för europeiska e förvaltningstjänster. EU kommissionen har tagit fram en handlingsplan som ska underlätta för medlemsstaterna att införa ömsesidigt godkända och kompatibla system för e signaturer och e legitimation i syfte att göra det lättare att tillhandahålla elektroniska offentliga tjänster över gränserna [KOM(2008) 798]. Arbete för ömsesidigt erkännande av elektronisk identifiering inom EU genomförs i det storskaliga STORK projektet. EU kommissionen har också antagit en handlingsplan för införandet av version 6 av Internetprotokollet (IPv6) i Europa [KOM(2008) 313]. Enligt kommissionen bör EU sätta upp målet att uppnå ett allmänt införande av IPv6 senast 2010 och minst 25 % av användarna bör kunna koppla upp sig till IPv6 Internet och nå sina viktigaste leverantörer av innehåll och tjänster utan att märka någon större skillnad jämfört med IPv4. Kommissionen kommer tillsammans med medlemsstaterna att verka för att 15

16 En strategi för myndigheternas arbete med e-förvaltning SOU 2009:UTKAST främja IPv6 på offentliga sektorns webbplatser och för e förvaltningstjänster. 2.5 EG-direktiv Det finns framförallt tre EG direktiv som ha betydelse för e förvaltning och delegationens strategi. Direktiven redovisas kortfattat nedan. Tjänstedirektivet Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster på den inre marknaden, tjänstedirektivet, har som syfte att skapa en gemensam marknad för tjänster. Tjänstedirektivet ska i svensk rätt genomföras genom flera lagar som föreslås träda i kraft den 27 december 2009 (prop. 2008/09:187). För att underlätta tillståndsförfaranden för tjänsteleverantörer och tillhandahålla information till tjänstemottagare föreslås att en eller flera gemensamma kontaktpunkter upprättas. I propositionen anges att det är viktigt att utvecklingen av en kontaktpunkt för tjänster är förenlig med den långsiktiga e förvaltningsinriktningen och E delegationens arbete. Enligt regeringen är det särskilt angeläget att det kommer till stånd en användarvänlig och resurseffektiv integrering av kontaktpunktens funktioner och de företagsinriktade e tjänster som Tillväxtverket (f.d. Nutek) håller på att utveckla tillsammans med Bolagsverket och Skatteverket. I propositionen framhålls vidare att elektroniska förfaranden rörande ansökan om tillstånd eller anmälan om uppgifter i vissa fall kräva att den sökande måste identifiera sig och göra underskrifter på elektronisk väg. I det sammanhanget noterar regeringen att det berör E delegationens uppdrag att under 2009 ta fram riktlinjer för hur den offentliga sektorns försörjning av elektroniska legitimationer ska hanteras i framtiden och hur samverkansförmåga kan etableras på verksamhetsnivå och teknisk nivå. Av betydelse för kontaktpunktens drift är enligt regeringen de riktlinjer för hur sektorsövergripande myndighetssamverkan närmare bör organiseras och finansieras vilka E delegationen ska ta fram. 16

17 SOU 2009:UTKAST En strategi för myndigheternas arbete med e-förvaltning PSI direktivet Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/98/EG av den 17 november 2003 om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn, PSI direktivet, har till syfte att myndigheter ska främja vidareutnyttjande av offentlig information och därigenom bidra till informationsmarknadens utveckling. Direktivet har i svensk rätt genomförts framförallt genom förordningen (2008:31) om villkor vid vidareutnyttjande av information från statliga myndigheter. Sedan EU kommissionen i formell underrättelse gjort gällande att direktivet inte är korrekt genomfört i svensk rätt har regeringen genom beslut den 4 december (Fi2008/ ) tillsatt en arbetsgrupp inom Regeringskansliet (PSI gruppen) med uppgift att utreda hur ett korrekt genomförande av PSI direktivet kan säkerställas. I direktiven till arbetsgruppen påpekar regeringen att nya tydliga och bindande regelverk behöver skapas som reglerar möjligheten att använda sig av offentlig information för andra ändamål än de ursprungliga, framförallt beträffande digitalt lagrad information. Arbetsgruppen har därför getts i uppdrag att lämna förslag till en ny lag som innehåller bestämmelser om vidareutnyttjande av information, samt föreslå nödvändiga förändringar i gällande lagar och förordningar. Enligt regeringens direktiv krävs det att en omfattande genomgång sker av nationella lagar, förordningar, föreskrifter, regleringsbrev och avtal i syfte att kontrollera att dessa är förenliga med direktivets bestämmelser. Regeringen tillsatte i mars 2008 en kommitté, E offentlighetskommittén (Ju 2008:06), med uppdrag att överväga bl.a. om det ska införas en skyldighet för myndigheter, generellt eller i mer begränsad utsträckning, att lämna ut elektroniskt lagrade allmänna handlingar i elektronisk form (dir. 2008:26). Kommittén ska slutredovisa sitt uppdrag senast den 31 december Inspiredirektivet Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG av den 14 mars 2007 om upprättande av en infrastruktur för rumslig information i Europeiska gemenskapen, Inspiredirektivet, syftar till att inrätta en europagemensam infrastruktur och gemensamma bestämmelser som rör utbyte, delning, tillgång 17

18 En strategi för myndigheternas arbete med e-förvaltning SOU 2009:UTKAST och utnyttjande av offentliga rumsliga data och datatjänster som har förmåga att samverka. Informationen ska vara avsedd att användas för gemenskapens miljöpolitik samt för politik och verksamheter som kan påverka miljön. Infrastruktur definieras i direktivet som metadata, rumsliga datamängder och tjänster, nättjänster och nätteknik, avtal om delning, tillgång och utnyttjande samt mekanismer, processer och förfaranden för samordning och övervakning. En handlingsplan för genomförande av direktivet i svensk rätt har tagits fram i samverkansprojektet Geodata (Lantmäteriet, dnr /374). Del A En strategi för myndigheternas arbete med e-förvaltning 18

19 SOU 2009:UTKAST En strategi för myndigheternas arbete med e-förvaltning Enligt direktiven ska delegationens strategi som utgångspunkt ha de mål som lades fast i handlingsplanen för e förvaltning och innefatta tio uppräknade områden. Delegationen bedömer att dessa områden på ett naturligt sätt kan följa en indelning som i huvudsak följer handlingsplanens insatsområden. Med beaktande av det och för att underlätta förståelsen för det samlade arbete som sker inom e förvaltning är strategin baserad på den områdesindelning som finns i handlingsplanen. I handlingsplanen används uttrycket insatsområde för de områden inom vilka insatser ska göras. I delegationens strategi används i stället benämningen strategiområde för att betona den skillnad som ligger i att strategin gäller för myndigheternas arbete med e förvaltning, men även för att markera övriga avvikelser i förhållande till handlingsplanen. Strategin innehåller sålunda strategiområdena Regelverk, Teknik, Verksamhetsstöd och E tjänster. Regeringens handlingsplan kan utgöra grund även för andra uppdrag som har till syfte att verka för att handlingsplanens översiktliga mål, men även de olika insatsområdenas delmål, uppnås. Omfattningen på ett strategiområde är därför inte nödvändigtvis heltäckande för eller helt i överensstämmelse med motsvarande insatsområde i handlingsplanen. Frågan om e legitimationer behandlas i en separat strategi (se del B) eftersom den berör samtliga strategiområden och innehåller även andra aspekter än myndigheternas arbete med e förvaltning. 19

20 En strategi för myndigheternas arbete med e-förvaltning SOU 2009:UTKAST 3 Strategiområde 1: Regelverk Delmål enligt handlingsplanen: Myndigheterna har regelverk som möjliggör sektorsvis samverkan kring e förvaltning och en effektiv informationshantering som gör informationen lättillgänglig och användbar, med beaktande av integritets och säkerhetsaspekter. Strategin beskriver: Hur samverkan mellan myndigheter, kommuner och landsting samt näringsliv och organisationer kan förbättras och hur ansvaret mellan dessa ska fördelas, bl.a. ska sektorsvisa samverkansansvariga myndigheter föreslås. HELA AVSNITT 3 SKA BEHANDLAS UNDER AUGUSTI MÅNAD VARFÖR NEDANSTÅENDE SKA SES SOM MYCKET PRELIMINÄRT INNEHÅLL 3.1 Förslag till inriktningsbeslut E delegationen föreslår följande strategi för Hur samverkan mellan myndigheter, kommuner och landsting samt näringsliv och organisationer kan förbättras och hur ansvaret mellan dessa ska fördelas. A. Riktlinjer 20

Nya grunder för IT-baserad verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning

Nya grunder för IT-baserad verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning Nya grunder för IT-baserad verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning Magnus Enzell Bakgrund 2006: 24-timmarsmyndigheten hade nått vägs ände beslut på koncernnivå efterfrågades Regeringen ville stärka

Läs mer

Kommittédirektiv. Delegation för e-förvaltning. Dir. 2009:19. Beslut vid regeringssammanträde den 26 mars 2009

Kommittédirektiv. Delegation för e-förvaltning. Dir. 2009:19. Beslut vid regeringssammanträde den 26 mars 2009 Kommittédirektiv Delegation för e-förvaltning Dir. 2009:19 Beslut vid regeringssammanträde den 26 mars 2009 Sammanfattning av uppdraget Offentliga tjänster måste kontinuerligt utvecklas för att möta nya

Läs mer

E-delegationens arbete. Claes Thagemark

E-delegationens arbete. Claes Thagemark E-delegationens arbete Claes Thagemark claes.thagemark@enterprise.ministry.se Vad är e-fövaltning? Verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning som drar nytta av IT kombinerad med organisatoriska* förändringar

Läs mer

Kommittédirektiv. En myndighet för samordning av elektronisk identifiering och signering. Dir. 2010:69

Kommittédirektiv. En myndighet för samordning av elektronisk identifiering och signering. Dir. 2010:69 Kommittédirektiv En myndighet för samordning av elektronisk identifiering och signering Dir. 2010:69 Beslut vid regeringssammanträde den 17 juni 2010 Sammanfattning En särskild utredare ska förbereda och

Läs mer

En enklare förvaltning - till nytta för medborgare och företag

En enklare förvaltning - till nytta för medborgare och företag Offentliga rummet 2007-05-30 Bo Frändén bo.franden@verva.se 08-5505 5745 Grundfakta om VERVA Enrådighetsverk med ett råd Generaldirektör Lena Jönsson chef för myndigheten 6 Enheter Ca 100 anställda 60

Läs mer

Yttrande över SOU 2014:10 - Ett steg vidare

Yttrande över SOU 2014:10 - Ett steg vidare LANTMÄT E RIET 1 (5) YTTRANDE 2014-08-14 Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Dnr 102-2014/1597 Yttrande över SOU 2014:10 - Ett steg vidare Regeringskansliets dnr 52014/ / 1992/ SFÖ 1.

Läs mer

Nya grunder för IT-bas erad verks amhetsutveckling. M agnus E nzell. Finans departementet

Nya grunder för IT-bas erad verks amhetsutveckling. M agnus E nzell. Finans departementet Nya grunder för IT-bas erad verks amhetsutveckling M agnus E nzell B akgrund S vensk förvaltning har haft svårt att tillgodogöra sig den nya nätverksorienterade användningen av IT M ats Odell tilsatte

Läs mer

Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande (SOU 2013:80)

Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande (SOU 2013:80) YTTRANDE 2014-03-12 N Fi2009:01/2014/1 E-delegationen N Fi 2009:01 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande (SOU 2013:80) Sammanfattning: E-delegationen anser att

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt.

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Mål En enklare vardag för medborgare Öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten Vad gör E-delegationen?

Läs mer

Geodata utvecklar e-förvaltningen

Geodata utvecklar e-förvaltningen IT-standardiseringen har bäring på geodataområdet eller Geodata utvecklar e-förvaltningen Kartdagarna 2008 Torbjörn Cederholm, SIS 2008-07-04 1 Geodata ger draghjälp IT-standardiseringsutredningen Handlingsplan

Läs mer

Vägledning för kanalstrategi

Vägledning för kanalstrategi Vägledning Version 1.0 2010-09-28 Vägledning för kanalstrategi Vad vill E-delegationen uppnå med vägledningen? Mål: att bidra till att offentlig förvaltning levererar service till privatpersoner och företag

Läs mer

Teknisk infrastruktur för nationell IT-strategi för vård och omsorg samt kommunal e-förvaltning

Teknisk infrastruktur för nationell IT-strategi för vård och omsorg samt kommunal e-förvaltning Teknisk infrastruktur för nationell IT-strategi för vård och omsorg samt kommunal e-förvaltning Presentation målbild, syfte och omfattning Sara Meunier Kurt Helenelund Version PA2 Svenska Kommunförbundet

Läs mer

Kommittédirektiv. Utveckling i staten genom systematiska. jämförelser, Dir. 2014:120. Beslut vid regeringssammanträde den 21 augusti 2014

Kommittédirektiv. Utveckling i staten genom systematiska. jämförelser, Dir. 2014:120. Beslut vid regeringssammanträde den 21 augusti 2014 Kommittédirektiv Utveckling i staten genom systematiska jämförelser Dir. 2014:120 Beslut vid regeringssammanträde den 21 augusti 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska utreda hur utveckling och effektivisering

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

eförvaltning - Har Sverige något att bidra med?

eförvaltning - Har Sverige något att bidra med? eförvaltning - Har Sverige något att bidra med? Magnus Kolsjö Politiskt sakkunnig, Maj 2009 Definition eförvaltning eförvaltningens fyra delar Verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning som drar nytta

Läs mer

Statskontoret ska löpande informera Regeringskansliet (Socialdepartementet)

Statskontoret ska löpande informera Regeringskansliet (Socialdepartementet) Regeringsbeslut IV:5 2011-03-31 S2011/3603/SFÖ (delvis) Socialdepartementet Statskontoret Box 8110 104 20 Stockholm Uppdrag att ta fram ett samlat underlag om myndigheternas service i samverkan Regeringens

Läs mer

Sammanfattning. 1. Inledning

Sammanfattning. 1. Inledning Nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation 2012 2015 Sammanfattning Den nationella strategin för arbetet

Läs mer

Kommittédirektiv. En expertgrupp för digitala investeringar. Dir. 2017:62. Beslut vid regeringssammanträde den 8 juni 2017.

Kommittédirektiv. En expertgrupp för digitala investeringar. Dir. 2017:62. Beslut vid regeringssammanträde den 8 juni 2017. Kommittédirektiv En expertgrupp för digitala investeringar Dir. 2017:62 Beslut vid regeringssammanträde den 8 juni 2017. Sammanfattning En särskild expertgrupp i form av en kommitté ges i uppdrag att stödja

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161) ska förslag till nödvändiga författningsändringar lämnas.

Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161) ska förslag till nödvändiga författningsändringar lämnas. Dnr: Fi S 2014:19/2015/23 2015-05-18 Utredningen om inrättande av Upphandlingsmyndigheten Fi S 2014:19 Förslag till ändringar i instruktion för Konkurrensverket Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161)

Läs mer

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2014-07-04 Ju2014/4445/KRIM Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 Remissen till Statskontoret omfattar

Läs mer

Nationell geodatastrategi

Nationell geodatastrategi Nationell geodatastrategi Vetenskapsrådet den 17 januari Ewa Rannestig Lantmäteriet Geodataråd Regeringen har tillsatt Geodatarådet för att bereda frågor som rör Lantmäteriverkets samordnande roll. Rådet

Läs mer

överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting om ett enklare företagande med digital förvaltning för perioden

överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting om ett enklare företagande med digital förvaltning för perioden e Regeringskansliet Bilaga till protokoll I 6, vid regeringssammanträdet den 15 juni 2017, dnr N2017/04297/FF 2017-06-15 Näringsdepartementet överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och

Läs mer

Kommittédirektiv. Bättre förutsättningar för vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen. Dir. 2013:2

Kommittédirektiv. Bättre förutsättningar för vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen. Dir. 2013:2 Kommittédirektiv Bättre förutsättningar för vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen Dir. 2013:2 Beslut vid regeringssammanträde den 17 januari 2013 Sammanfattning En särskild

Läs mer

egovernment 2009 Teaming up for the eunion! Urban Funered, Finansdepartementet

egovernment 2009 Teaming up for the eunion! Urban Funered, Finansdepartementet egovernment 2009 Teaming up for the eunion! Urban Funered, Finansdepartementet Handlingsplanen för eförvaltning FÖRUTSÄTTNINGAR Insatsområde 1: Regelverk för myndighetsövergripande samverkan och

Läs mer

E-program för Jönköpings kommun

E-program för Jönköpings kommun E-program för Jönköpings kommun Ks 2008:225 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder E-program för Jönköpings kommun Fastställt av kommunfullmäktige 303 1 2 1 (7) E-program för Jönköpings kommun

Läs mer

Bättre juridiska förutsättningar för samverkan och service (SOU 2014:39) Yttrande till Näringsdepartementet

Bättre juridiska förutsättningar för samverkan och service (SOU 2014:39) Yttrande till Näringsdepartementet 1 (5) Kommunledningskontoret 2014-09-18 Dnr KS 2014-686 Fredrik Eriksson Kommunstyrelsen Bättre juridiska förutsättningar för samverkan och service (SOU 2014:39) Yttrande till Näringsdepartementet KOMMUNLEDNINGSKONTORETS

Läs mer

Förvaltningspolitiken BP2015 Välkommen till ESV

Förvaltningspolitiken BP2015 Välkommen till ESV Förvaltningspolitiken BP2015 Välkommen till ESV 08.35 09.00 Förvaltningspolitiken Torkel Nyman 09.00 09.25 e-förvaltning Anders Nyström 09.25 09.30 Utvecklingen av Charlotta Eriksson resultatstyrningen

Läs mer

Yttrande över delbetänkandet Digitalforvaltning.nu (SOU 2017:23)

Yttrande över delbetänkandet Digitalforvaltning.nu (SOU 2017:23) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Bergdahl Olle Datum 2017-05-15 Diarienummer KSN-2017-1683 Kommunstyrelsen Yttrande över delbetänkandet Digitalforvaltning.nu (SOU 2017:23) Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Svenskt Nationellt ramverk för interoperabilitet Sammanfattning och status. Presentation för Semicolon i Oslo 17 sept 2009

Svenskt Nationellt ramverk för interoperabilitet Sammanfattning och status. Presentation för Semicolon i Oslo 17 sept 2009 Svenskt Nationellt ramverk för interoperabilitet Sammanfattning och status Presentation för Semicolon i Oslo 17 sept 2009 Karl Wessbrandt IT Management Consultant Wessbrandt Management AB +46 708 303 464

Läs mer

Strategi och e-legitimationer i ett kommunalt perspektiv

Strategi och e-legitimationer i ett kommunalt perspektiv e-delegationen Strategi och e-legitimationer i ett kommunalt perspektiv SOU: 2009:86 Bengt Svenson IT-strateg Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Sveriges Kommuner och Landsting 08-4527430 bengt.svenson@skl.se

Läs mer

Svenska e-legitimationer och certifikat. Wiggo Öberg, Verva

Svenska e-legitimationer och certifikat. Wiggo Öberg, Verva Svenska e-legitimationer och certifikat Wiggo Öberg, Verva Presentation av rapport och förslagets inriktning Historia och bakgrund Målbild Alternativa vägar Förslag Genomförande Frågor, synpunkter och

Läs mer

Utvecklingsmyndighet Bolagsverket

Utvecklingsmyndighet Bolagsverket AD 340/2011 Utvecklingsmyndighet Bolagsverket N 2011/1368/ITP Företag och Företagande Rapport nr.1 Datum: 2011-09-14 Version: 1.0 Upprättad av: Monica Grahn AD 340/2011 Innehållsförteckning 1 Utvecklingsmyndigheternas

Läs mer

Yttrande över E-delegationens slutbetänkande En förvaltning som håller ihop (SOU 2015:66)

Yttrande över E-delegationens slutbetänkande En förvaltning som håller ihop (SOU 2015:66) Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-11-18 LS 2015-1121 Landstingsstyrelsen Yttrande över E-delegationens slutbetänkande En förvaltning som håller ihop (SOU 2015:66)

Läs mer

Exempel på vad Lantmäteriet gör gällande standarder, standardisering och specifikationer:

Exempel på vad Lantmäteriet gör gällande standarder, standardisering och specifikationer: Exempel på vad Lantmäteriet gör gällande standarder, standardisering och specifikationer: SIS/TK 323 Geodata TK 323 Geodata är ett projektområde inom Swedish Standards Institute (SIS) för standardisering

Läs mer

IT-standardiseringsutredningens betänkande Den osynliga infrastrukturen om förbättrad samordning av offentlig ITstandardisering

IT-standardiseringsutredningens betänkande Den osynliga infrastrukturen om förbättrad samordning av offentlig ITstandardisering REMISSVAR 1 (9) 2007/214 ERT ER BETECKNING N2007/5876/ITP Näringsdepartementet ITP 103 33 STOCKHOLM IT-standardiseringsutredningens betänkande Den osynliga infrastrukturen om förbättrad samordning av offentlig

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av miljömålssystemet. Dir. 2008:95. Beslut vid regeringssammanträde den 17 juli 2008

Kommittédirektiv. Översyn av miljömålssystemet. Dir. 2008:95. Beslut vid regeringssammanträde den 17 juli 2008 Kommittédirektiv Översyn av miljömålssystemet Dir. 2008:95 Beslut vid regeringssammanträde den 17 juli 2008 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska utreda och föreslå förändringar i miljömålssystemets

Läs mer

Samhällets informationssäkerhet

Samhällets informationssäkerhet Samhällets informationssäkerhet Handlingsplan 2008 2009 2010 Dr. Per Oscarson Krisberedskapsmyndigheten Krisberedskapsmyndigheten försvinner Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ersätter KBM,

Läs mer

Synpunkter på kommissionens grönbok Information från den offentliga sektorn: En värdefull resurs för Europa

Synpunkter på kommissionens grönbok Information från den offentliga sektorn: En värdefull resurs för Europa 1999-06-01 EuJu1999/2993 Justitiedepartementet Granskningsenheten Kanslirådet Thomas Ericsson Telefon 08-405 46 27 Telefax 08-20 27 34 Europeiska kommissionen Att: Wolfgang Huber Enhetschef för GD XIII/E-1

Läs mer

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Kommittédirektiv Framtidens stöd till konsumenter Dir. 2011:38 Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över det befintliga stödet till konsumenter i form

Läs mer

Kommittédirektiv. Förberedelser inför ett överförande av Lantmäteriets division Metria till ett av staten helägt aktiebolag. Dir.

Kommittédirektiv. Förberedelser inför ett överförande av Lantmäteriets division Metria till ett av staten helägt aktiebolag. Dir. Kommittédirektiv Förberedelser inför ett överförande av Lantmäteriets division Metria till ett av staten helägt aktiebolag Dir. 2010:101 Beslut vid regeringssammanträde den 23 september 2010 Sammanfattning

Läs mer

I välfärdens tjänst En nationell strategi för ett enklare, öppnare och smartare Sverige. Näringsdepartementet

I välfärdens tjänst En nationell strategi för ett enklare, öppnare och smartare Sverige. Näringsdepartementet I välfärdens tjänst En nationell strategi för ett enklare, öppnare och smartare Sverige Det finns nu ett första utkast till strategidokument baserat på strategigruppens arbete. Det bygger på de förslag

Läs mer

Dialogmöten Företag och företagande

Dialogmöten Företag och företagande AD 340/2011 Dialogmöten Företag och företagande Rapport från genomförda dialogmöten hösten 2011 Datum: 2012-02-01 Version: 1.0 Upprättad av: Monica Grahn och Daniel Sjöberg AD 340/2011 Innehållsförteckning

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslag 2:6 Gemensamma e-förvaltningsprojekt av strategisk betydelse

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslag 2:6 Gemensamma e-förvaltningsprojekt av strategisk betydelse Regeringsbeslut III 8 2016-12-14 Fi2016/04554/EF Finansdepartementet Ekonomistyrningsverket Box 45316 10430 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslag 2:6 Gemensamma e-förvaltningsprojekt

Läs mer

Sammanfattning av lägesrapport 1 mars 2013

Sammanfattning av lägesrapport 1 mars 2013 Sammanfattning av lägesrapport 1 mars 2013 14 myndigheter i samverkan för ett förenklat och minskat uppgiftslämnande N2013/311/ENT Sammanfattning Att förenkla vardagen för företagare skapar förutsättningar

Läs mer

YTTRANDE. Betänkandet Palett för ett stärkt civilsamhälle (SOU 2016:13)

YTTRANDE. Betänkandet Palett för ett stärkt civilsamhälle (SOU 2016:13) YTTRANDE Dnr Ku2016/00504/D Regeringskansliet Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm den 13 juli 2016 Betänkandet Palett för ett stärkt civilsamhälle (SOU 2016:13) Sammanfattning SPF Seniorerna

Läs mer

Överenskommelse om myndighetssamverkan

Överenskommelse om myndighetssamverkan Överenskommelse om myndighetssamverkan för effektiv informationsförsörjning inom området för ekonomiskt bistånd 2 1. PARTER Denna överenskommelse om myndighetssamverkan har ingåtts mellan de uppgiftslämnande

Läs mer

PSI-utredningen. Ett steg vidare. - nya regler och åtgärder för att främja vidareutnyttjande av handlingar (SOU 2014:10) Mikael Vall Lantmäteriet

PSI-utredningen. Ett steg vidare. - nya regler och åtgärder för att främja vidareutnyttjande av handlingar (SOU 2014:10) Mikael Vall Lantmäteriet PSI-utredningen Ett steg vidare - nya regler och åtgärder för att främja vidareutnyttjande av handlingar (SOU 2014:10) Mikael Vall Lantmäteriet 2014-08-28 Bakgrund 2010 genomfördes det s.k. PSI-direktivet

Läs mer

Uppdrag om nationell informationsstruktur och nationellt fackspråk

Uppdrag om nationell informationsstruktur och nationellt fackspråk Regeringsbeslut I:4 2013-05-08 S2007/4754/FS (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag om nationell informationsstruktur och nationellt fackspråk Regeringens beslut Regeringen

Läs mer

1 bilaga. Avsiktsförklaringen blir giltig under förutsättning att den godkänns av regeringen och Sveriges Kommuner och Landstings styrelse.

1 bilaga. Avsiktsförklaringen blir giltig under förutsättning att den godkänns av regeringen och Sveriges Kommuner och Landstings styrelse. Utdrag Protokoll III 5 vid regeringssammanträde 2015-10-29 N2015/07455/EF Näringsdepartementet Godkännande och undertecknande av avsiktsförklaring mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting för

Läs mer

Betänkande av Utveckling av lokal service i samverkan: Se medborgarna för bättre service för medborgarna (SOU 2009:92)

Betänkande av Utveckling av lokal service i samverkan: Se medborgarna för bättre service för medborgarna (SOU 2009:92) 851 81 Sundsvall 2010-04-13 1 (6) Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Diarienr AD 46/2010 Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Lars

Läs mer

Betänkandet - E-legitimationsnämnden och Svensk E-legitimation (SOU 2010:104)

Betänkandet - E-legitimationsnämnden och Svensk E-legitimation (SOU 2010:104) N2011/559/ITP TSG 2011-87 Remissvar 1(5) Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet - E-legitimationsnämnden och Svensk E-legitimation (SOU 2010:104) Transportstyrelsen ställer

Läs mer

Remiss av SOU 2013:80 Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen

Remiss av SOU 2013:80 Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen 1(6) Näringsdepartementet Remiss av SOU 2013:80 Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen har erhållit rubricerade remiss för yttrande och lämnar här följande synpunkter. Sammanfattning

Läs mer

Vägledning för verksamhetsplanering med avseende på e-förvaltning

Vägledning för verksamhetsplanering med avseende på e-förvaltning Vägledning Version 1.0 2010-09-28 Vägledning för verksamhetsplanering med avseende på e-förvaltning Vad vill E-delegationen uppnå med vägledningen? Mål: Att bidra till att offentlig förvaltning planerar

Läs mer

Kommittédirektiv. Inrättande av en ny myndighet för hälso- och vårdinfrastruktur. Dir. 2013:15. Beslut vid regeringssammanträde den 7 februari 2013

Kommittédirektiv. Inrättande av en ny myndighet för hälso- och vårdinfrastruktur. Dir. 2013:15. Beslut vid regeringssammanträde den 7 februari 2013 Kommittédirektiv Inrättande av en ny myndighet för hälso- och vårdinfrastruktur Dir. 2013:15 Beslut vid regeringssammanträde den 7 februari 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska förbereda och genomföra

Läs mer

Betänkandet Arkiv för alla - nu och i framtiden (SOU 2002:78)

Betänkandet Arkiv för alla - nu och i framtiden (SOU 2002:78) Generaldirektören Datum: 28 februari 2003 Diarienr: 1836-2002 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet Arkiv för alla - nu och i framtiden (SOU 2002:78) Sammanfattning Domstolsverket tillstyrker

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

En e legitimation för alla Offentliga rummet 2010. Roland Höglund E delegationen

En e legitimation för alla Offentliga rummet 2010. Roland Höglund E delegationen En e legitimation för alla Offentliga rummet 2010 Roland Höglund E delegationen Hur det hela började 1999 EU:s Signaturdirektiv 2000 Svensk Signaturlag 2000 Upphandling av e identifieringstjänster 2001

Läs mer

Meddelandet om strategisk vision för europeiska standarder inför 2020 (2020 COM (2011) 311 final) innefattar följande fem strategiska målsättningar:

Meddelandet om strategisk vision för europeiska standarder inför 2020 (2020 COM (2011) 311 final) innefattar följande fem strategiska målsättningar: EU KOMMISSIONENS STANDARDISERINGSPAKET: MEDDELANDE OCH FÖRORDNING HUVUDINNEHÅLL Meddelandet om strategisk vision för europeiska standarder inför 2020 (2020 COM (2011) 311 final) innefattar följande fem

Läs mer

Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad

Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad Utlåtande 2009: RI (Dnr 031-2279/2008) Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Den Nationella IT-strategin

Läs mer

DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR

DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR FÖRSKOLA OCH ANNAN PEDAGOGISK VERKSAMHET INFORMATION TILL DIG SOM NYBLIVEN FÖRÄLDER I ÖCKERÖ KOMMUN STRATEGI FÖR DIGITALISERING I ÖCKERÖ KOMMUN STRATEGI FÖR DIGITALISERING I ÖCKERÖ

Läs mer

1 Ramverk för interoperabilitet och återanvändbarhet i e-förvaltningen

1 Ramverk för interoperabilitet och återanvändbarhet i e-förvaltningen PM 1 (6) 2007-05-25 1 Ramverk för interoperabilitet och återanvändbarhet i e-förvaltningen (Texten är baserad på ett kapitel i Vervas rapport om att utveckla och använda gemensamma kravspecifikationer,

Läs mer

Kommittédirektiv. Expertgrupp för utvärdering och analys av Sveriges internationella bistånd. Dir. 2013:11

Kommittédirektiv. Expertgrupp för utvärdering och analys av Sveriges internationella bistånd. Dir. 2013:11 Kommittédirektiv Expertgrupp för utvärdering och analys av Sveriges internationella bistånd Dir. 2013:11 Beslut vid regeringssammanträde den 31 januari 2013 Sammanfattning Regeringen inrättar en kommitté

Läs mer

Offentliga rummet 3 juni 2008 Håkan Sörman VD Sveriges Kommuner och Landsting

Offentliga rummet 3 juni 2008 Håkan Sörman VD Sveriges Kommuner och Landsting Offentliga rummet 3 juni 2008 Håkan Sörman VD Sveriges Kommuner och Landsting Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 1 Bredband 2013 Bredband 2013 Bredband till hela landet (SOU 2008:40)

Läs mer

24-timmarsmyndigheten - från ord till handling. Vad händer på central nivå? Bo Frändén

24-timmarsmyndigheten - från ord till handling. Vad händer på central nivå? Bo Frändén 24-timmarsmyndigheten - från ord till handling. Vad händer på central nivå? Bo Frändén bo.franden@statskontoret.se 08-454 47 45 Vi är ett stabsorgan till regeringen och Regeringskansliet. Vår uppgift är

Läs mer

Effektiva inköp i svenska. E-inköpsdagen

Effektiva inköp i svenska. E-inköpsdagen Effektiva inköp i svenska staten E-inköpsdagen 12 maj 2009 Regeringen g vill effektivisera inköpsprocessen i tre steg E-faktura (2005-2008) E-beställning (2009-2013) E-upphandling (2009-2011) Ansvar: ESV

Läs mer

Befintliga strategidokument och utredningar

Befintliga strategidokument och utredningar Bilaga 2 Befintliga strategidokument och utredningar 1.1 EU-nivå 1.1.1 Digital agenda för Europa Syftet är att skapa hållbara ekonomiska och sociala fördelar utifrån en digital inre marknad baserad på

Läs mer

Årsberättelse för. E-legitimationsnämnden

Årsberättelse för. E-legitimationsnämnden Årsberättelse 1(5) Datum Dnr 2016-02-22 Årsberättelse 2015 för E-legitimationsnämnden www.elegnamnden.se Postadress Besöksadress Telefon växel E-postadress 171 94 SOLNA Korta gatan 10 010-574 21 00 kansliet@elegnamnden.se

Läs mer

Betänkandet SOU 2017:23 digitalforvaltning.nu (Fi2017/01289/DF) Sammanfattning 1(10) Yttrande /112. Finansdepartementet

Betänkandet SOU 2017:23 digitalforvaltning.nu (Fi2017/01289/DF) Sammanfattning 1(10) Yttrande /112. Finansdepartementet 1(10) Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Betänkandet SOU 2017:23 digitalforvaltning.nu (Fi2017/01289/DF) Sammanfattning Kronofogden delar utredningens bedömning att Sverige har halkat efter jämförbara

Läs mer

Kommittédirektiv. Inrättande av en myndighet för digitalisering av den offentliga sektorn. Dir. 2017:117

Kommittédirektiv. Inrättande av en myndighet för digitalisering av den offentliga sektorn. Dir. 2017:117 Kommittédirektiv Inrättande av en myndighet för digitalisering av den offentliga sektorn Dir. 2017:117 Beslut vid regeringssammanträde den 7 december 2017 Sammanfattning En särskild utredare ska förbereda

Läs mer

E-tjänst över näringsidkare

E-tjänst över näringsidkare E-tjänst över näringsidkare Slutrapport Datum: 2011-01-27 Version: 1.0 Upprättad av: Monica Grahn Innehållsförteckning 1. E-tjänst över näringsidkare noden...1 1.1 Sammanfattning 1 1.2 Bakgrund 1 2. Användningsfall...1

Läs mer

Kommittédirektiv. Ett myndighetsgemensamt servicecenter för en effektivare statlig administration. Dir. 2010:117

Kommittédirektiv. Ett myndighetsgemensamt servicecenter för en effektivare statlig administration. Dir. 2010:117 Kommittédirektiv Ett myndighetsgemensamt servicecenter för en effektivare statlig administration Dir. 2010:117 Beslut vid regeringssammanträde den 4 november 2010 Sammanfattning För att öka effektiviteten

Läs mer

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland 1 (9) 1 BAKGRUND 1.1 Förordningen om regionalt tillväxtarbete Detta dokument beskriver hur den framtida regionkommunen i Västmanland kan hantera det styrande strategidokumentet Regionalt utvecklingsprogram

Läs mer

Riktlinjer för redovisning av myndigheternas åtgärder inom e-förvaltningsområdet

Riktlinjer för redovisning av myndigheternas åtgärder inom e-förvaltningsområdet Dnr 2008/50 1 (15) Riktlinjer för redovisning av myndigheternas åtgärder inom e-förvaltningsområdet Generellt I samband med regeringens beslut om Handlingsplan för e-förvaltning 1 fick 70 myndigheter i

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument

Riktlinjer för styrdokument Sida 1/10 Riktlinjer för styrdokument Verksamheten i Kungsbacka kommun styrs, förutom av sitt eget självstyre, av många olika omvärldsfaktorer som, lagar och förordningar, staten och andra myndigheter.

Läs mer

@ Regeri ngsbesl ut REGERINGEN N2016/01419/EF

@ Regeri ngsbesl ut REGERINGEN N2016/01419/EF ~ @ Regeri ngsbesl ut 111 3 REGERINGEN 2016-02-18 N2016/01419/EF Näringsdepartementet Lantmäteriet Lantm;~jtcriet 801 82 Gävle lnk. 2016-02- 2 5 0/ 2o{(o B3l 1 D nr............ Uppdrag att verka för digitalt

Läs mer

IKT plan för utbildningsnämnden 2015

IKT plan för utbildningsnämnden 2015 IKT plan för utbildningsnämnden 2015 Information- och kommunikationsteknik (IKT) ses allt mer som ett strategiskt utvecklingsområde. Enligt Värmdö kommuns IKT-policy som antogs 2013-06-12 av kommunfullmäktige

Läs mer

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna)

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna) 2015-04-23 REMISSPROMEMORIA FI Dnr15-3081 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Förslag till ändring

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt.

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Få utvecklingsinsatser na på rull och god anslutning Digital samverkan Handlingsplan för e- förvaltning: Stabsutredning

Läs mer

Delbetänkande Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen (dnr. 2013/4)

Delbetänkande Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen (dnr. 2013/4) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2013-05-15 N2013/1260/ENT Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Delbetänkande Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen (dnr. 2013/4)

Läs mer

Mina Meddelanden säker digital post Från vision till verkstad

Mina Meddelanden säker digital post Från vision till verkstad Mina Meddelanden säker digital post Från vision till verkstad Håkan Johansson Skatteverket Hakan.l.johansson@skatteverket.se 1 Vårt uppdrag - Mina meddelanden Vårt uppdrag är att skapa en ny infrastruktur

Läs mer

Nästa fas i e-hälsoarbetet (SOU 2015:32)

Nästa fas i e-hälsoarbetet (SOU 2015:32) Nästa fas i e-hälsoarbetet (SOU 2015:32) Presentation av utredningens förslag 10 september 2015 Karina Tellinger McNeil Utgångspunkter för utredningen Ändamålsenlig och säker informationshantering ökar

Läs mer

Seminariespår 3. Elektronisk signering nuläge, nyläge och ambitionsnivå

Seminariespår 3. Elektronisk signering nuläge, nyläge och ambitionsnivå Seminariespår 3 Elektronisk signering nuläge, nyläge och ambitionsnivå Seminariespår 3 - Upplägg Introduktion Nils Fjelkegård, E-legitimationsnämnden E-tjänsternas behov av elektroniska underskrifter,

Läs mer

Detta dokument beskriver identifierade konsekvenser av att införa föreslagen infrastruktur för säker elektronisk myndighetspost.

Detta dokument beskriver identifierade konsekvenser av att införa föreslagen infrastruktur för säker elektronisk myndighetspost. * Skatteverket 1(6) Eva Sartorius Datum 010-574 87 86 2011-12-18 Konsekvensutredning Detta dokument beskriver identifierade konsekvenser av att införa föreslagen infrastruktur för säker elektronisk myndighetspost.

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Ju 2014:18) Dir.

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Ju 2014:18) Dir. Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Ju 2014:18) Dir. 2016:43 Beslut vid regeringssammanträde den 2 juni 2016 Utvidgning

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Kommittédirektiv Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet Dir. 2013:59 Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt.

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Mål En enklare vardag för medborgare Öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten Vilka är med

Läs mer

Kommittédirektiv. Bildandet av Myndigheten för yrkeshögskolan. Dir. 2008:153. Beslut vid regeringssammanträde den 11 december 2008

Kommittédirektiv. Bildandet av Myndigheten för yrkeshögskolan. Dir. 2008:153. Beslut vid regeringssammanträde den 11 december 2008 Kommittédirektiv Bildandet av Myndigheten för yrkeshögskolan Dir. 2008:153 Beslut vid regeringssammanträde den 11 december 2008 Sammanfattning En särskild utredare ska förbereda och genomföra bildandet

Läs mer

Göteborgs universitets IT-strategiska plan 2010 2012

Göteborgs universitets IT-strategiska plan 2010 2012 Göteborgs universitets IT-strategiska plan 2010 2012 Förord Våren 2009 påbörjades arbetet med att ta fram en it-strategisk plan för Göteborgs universitet. Syftet med en sådan plan är att den ska vägleda

Läs mer

Beslutad av kommunfullmäktige , 2016KS/0157

Beslutad av kommunfullmäktige , 2016KS/0157 Digital agenda 2020 1 (12) Förord Den digitala agendan för Värmdö har arbetats fram med delaktighet av företrädare från samtliga verksamheter i kommunen. Arbetet har letts av Kommuniktions- och IT-avdelningen

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

Strategiska förutsättningar

Strategiska förutsättningar ska förutsättningar De statliga myndigheterna är regeringens redskap för att realisera riksdagens och regeringens beslutade politik. Verksamhetsstyrningen av myndigheterna utgår från den av riksdagen beslutade

Läs mer

Kommittédirektiv. En myndighet med ett samlat ansvar för tillsyn över den personliga integriteten. Dir. 2014:164

Kommittédirektiv. En myndighet med ett samlat ansvar för tillsyn över den personliga integriteten. Dir. 2014:164 Kommittédirektiv En myndighet med ett samlat ansvar för tillsyn över den personliga integriteten Dir. 2014:164 Beslut vid regeringssammanträde den 22 december 2014 Sammanfattning Ansvaret för tillsyn på

Läs mer

Introduktion till regeringsuppdraget. automatiserad ärendehantering

Introduktion till regeringsuppdraget. automatiserad ärendehantering Introduktion till regeringsuppdraget automatiserad ärendehantering Innehåll 1. Inledning 1 Bakgrund 2 Syfte 3 2. Förberedelser 4 Intervjuer 5 Planera för processanalyser 6 Anlita seminarieledare 6 Rapportera

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2011-10-19, 125 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1... 2 1.2 E-vision... 2 1.3 Informationssäkerhetspolicy... 2 2 Styrande principer... 2 2.1 Fokusera

Läs mer

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140 Kommittédirektiv Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Dir. 2014:140 Beslut vid regeringssammanträde den 30 oktober 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv Anders Henriksson Sida: 1 (6) Projektdirektiv Regionala nav för identitetsuppgifter och hantering av autentiserings- och auktorisationsuppgifter Anders Henriksson Sida: 2 (6) 1 Projektnamn/identitet Regionala

Läs mer

Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM

Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM 1 (13) Datum 2012-01-26 Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Utvecklingsområde: Fordon och Förare 1 februari 2012 Transportstyrelsen Transportregisteravdelningen 701 88 Örebro Besöksadress Tunnlandsgatan

Läs mer

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om att stärka arbetet med mänskliga rättigheter på kommunal nivå

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om att stärka arbetet med mänskliga rättigheter på kommunal nivå MEDDELANDE FRÅN STYRELSEN NR 4 2014-06-13 Vårt dnr 14/1994 Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Kommunstyrelserna Landstingsstyrelserna/regionstyrelserna Överenskommelse mellan staten och

Läs mer