Förslag till yttrande över policy för öppenhet och mångfald i Sollentuna - integrationspolicy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag till yttrande över policy för öppenhet och mångfald i Sollentuna - integrationspolicy"

Transkript

1

2 Tjänsteutlåtande Christina B. Embretsen Utredare Sida 1 av 2 Dnr2012/157 VON.009 Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över policy för öppenhet och mångfald i Sollentuna - integrationspolicy Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden överlämnar bilaga 1 till kontorets tjänsteutlåtande som sitt yttrande över Policy för öppenhet och mångfald i Sollentuna - integrationspolicy. Sammanfattning Vård- och omsorgsnämnden fick förslag till Policy för Öppenhet och mångfald i Sollentuna - integrationspolicy på remiss. Nämndens yttrande ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast Syftet med policyn är att tydliggöra att målet för Sollentuna kommun är att underlätta för alla, oavsett bakgrund att skapa sig en framtid här, få arbete eller starta eget företag, skaffa utbildning och dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Varje individ är unik. Alla ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Alla ska ha möjlighet att välja förskola, skola, vård och omsorg. En viktig del i integrationsarbetet är att var och en ska få möjlighet att försörja sig och därmed kunna bestämma över sin vardag. Arbetet för öppenhet och mångfald ska ses som en långsiktig och ständigt pågående process för att vara framgångsrikt. Sollentuna kommuns nämnder och kommunala bolag ska ha ett helhetstänkande för att främja öppenhet och mångfald i Sollentuna. Policyn ska ge ett underlag och vara ett stöd för att konkretisera och följa upp detta arbete inom ramen för kommunens ledningssystem. Policyn lyfter fram fem viktiga områden: Demolcrati och attityder, Bam och ungdomar, Vuxna, Boende och fysisk planering samt Kultur och fritid. I förslag till yttrande föreslår kontoret att vård- och omsorgsnämnden anser att nämndens målgrupper; personer med funktionsnedsättningar samt äldre, bör lyftas fram tydligare i policyn under policyns samtliga avsnitt. Vårdoch omsorgs nämnden anser att policyn belyser integration av utlandsfödda personer bra men att även andra grupper bör synliggöras. Kontoret föreslår att nämnden överlämnar bilaga 1 kontorets tjänsteutlåtande som sitt yttrande över Policy för öppenliet och mångfald i Sollentuna integrationspolicy. Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset Turebergs torg Sollentuna

3 Tjänsteutlåtande Dnr 2012/157 VON.009 Sidan 2 av 2 'Magnus \ förvaltningschef Anette Ceder Avdelningschef för funktionshinder Mona Zakeri Avdelningschef för äldreomsorg J a6. Christina B. Embretsen Utredare Bilagor: 1. Förslag till yttrande över Policy för öppenhet och mångfald i Sollentuna - integrationspolicy 2. Förslag till Policy för öppenhet och mångfald i Sollentuna - integrationspolicy Beslutsexpediering: Akt Förvaltningschef Magnus Widén Avdelningschef för funktionshinder Anette Ceder Avdelningschef för äldreomsorg Mona Zakeri Avdelningschef för stöd och utveckling Katarina Salomonsson Socialt sakkunnig Monika Linderstål Verksamhetsutvecklare Anette Bolinder Utredare Christina B. Embretsen

4 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Yttrande Dnr. 2012/157 VON.009 Vård- och omsorgsnämnden Yttrande över policy för öppenhet och mångfald i Sollentuna - integrationspolicy Vård- och omsorgsnämnden anser att nämndens målgrupper; personer med funktionsnedsättningar samt äldre, bör lyftas fram tydligare i policyn. I policyns syfte fokuserar man på personer som är, eller kommer att bli, i arbetsför ålder vilket medför att gruppen äldre inte inkluderas på ett tydligt sätt. Personer med funlctionsnedsättningar, som har svårigheter att integreras i samhället, men som ska ha samma rättigheter som alla andra, nämns inte heller. Vård- och omsorgsnämnden anser att policyn belyser integration av utlandsfödda personer bra, men att även andra grupper i behov av integration i samhället bör synliggöras. Nämndens målgrupper lyfts fram under stycket för demokrati och attityder, men nämnden vill att policyn även under Övriga rubriker belyser vikten av integration för dessa grupper. Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar behöver integreras bättre i samhället. I denna grupp Finns personer som, förutom sin funktionsnedsättning, även kommer från en annan kulturell och språklig bakgrund. Vård- och omsorgsnämnden uppfattar policyn som att gruppen vuxna i policyn endast berör de personer som är i arbetsför ålder och står till arbetsmarknadens förfogande. Nämnden önskar att gruppen vuxna i policyn ska gälla en vidare grupp, och även inkludera vuxna med funktionsnedsättningar samt äldre, som inte står till arbetsmarknadens förfogande. Policyn bör även nämna behovet av att integrera vuxna med funlctionsnedsättningar på arbetsmarknaden. Under rubriken boende och fysisk planering saknar vård- och omsorgsnämnden kommunens strävan mot att integrera personer med funktionsnedsättningar och äldre, genom att arbeta för att undanröja fysiska hinder i samhället som helhet. Nämnden anser vidare att det finns behov av spontana mötesplatser inom kultur och fritid, utan krav på föreningar och kostnader. Även här far inte nämndens målgrupper glömmas bort. Slutligen vill vård- och omsorgsnämnden understryka att Sollentuna kommun och dess bolag ska arbeta aktivt för att få in personer med olika funktionsnedsättningar samt personer med utländsk bakgrund i arbetslivet. Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset Sollentuna Turebergs torg

5 SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Integrationspolicy Policy för öppenhet och mångfald i Sollentuna Integrationspolicy Antagen av fullmäktige 2012-xx~xx, Dnr Innehållsförteckning Övergripande utgångspunkter 2 Syfte 2 Demokrati och attityder 3 Barn och ungdomar 3 Vuxna 3 Boende och fysisk planering 3 Kultur och fritid 4 Ansvarsfördel ning 4 Kommunstyrelsens ansvar 4 Nämndernas och bolagens ansvar 5 Sida 1 av 5

6 SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Integrationspolicy Demokrati och attityder Sollentuna kommun eftersträvar öppenhet och mångfald. Ömsesidig respekt och Öppen debatt är grundläggande för ett demokratiskt samhälle. Alla ska ges möjlighet att delta i det demokratiska samtalet och därmed påverka beslut oavsett kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. Genom att vi värnar om respekt för mångfald och bidrar till en öppen demokratisk diskussion i politiska församlingar, skolor samt i kommunens övriga verksamheter kan vi stärka ömsesidig tolerans. Våra demokratiska värden uppmuntras och förstärks genom bättre dialog, starkare politiskt engagemang och ökat valdeltagande. Barn och ungdomar Alla barn och ungdomar i Sollentuna har rätt tiu trygghet och god utbildning. FN:s konvention om barnels rättigheter utgör en grund för atl skapa öppenhet och mångfald bland barn och ungdomar. Barn och ungdomar ska påminnas om sina rättigheter och förutsättningar för att ta ansvar för sin egen utveckling och att aktivt kunna la del i utformningen av Sollentuna. Barn och ungdomar har en viktig roll i kommunens arbete för öppenhet och mångfald. Sollentuna kommuns verksamheter ska tillvarata allas olikheter som en resurs i sitt arbete. Ett särskilt fokus bör riktas på kunskap i del svenska språket, som är av avgörande betydelse för integration och kommunikation. Vuxna Alla vuxna i Sollentuna känner delaktighet och engagemang i samhället. Möjlighet till egen försörjning, utbildning och aktiv fritid främjar delaktighet och engagemang. För att bryta ett utanförskap och integreras i samhället är arbete och bostad centrala förutsättningar. Att kunna förstå och prata svenska och ha kunskap om samhället är avgörande för delaktighet och en förutsättning för deltagande i den demokratiska dialogen. Förelagens och arbetsgivarnas delaktighet är viklig i ett aktivt mångfaldsarbete för att utveckla ett inkluderande arbetsliv för alla. Boende och fysisk planering Sollentuna har en variation av boendeformer och cn miljö som främjar fysiska möten b" ver gränserna. Sida 3 av 5

7 SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Integrationspolicy Samhällsplaneringen ska undanröja barriärer mellan olika områden i Sollentuna. Kommunens utemiljöer, till exempel torg, promenadstråk och parker ska vara naturliga mötesplatser. Detta främjar trygghet och integration. Samlingslokaler behövs i alla kommundelar för att främja samhörighet. Alla har rätt till ett boende. Det ska finnas en variation av boende- och upplåtelseformer i alla kommundelar for att öka integrationen. Kultur och fritid Sollentuna ska ha ett varierat utbud av kultur och fritidsaktiviteter. Kultur, fritids- och idrottsaktiviteter är utmärkta kanaler för ett framgångsrikt integrationsarbete. Möten av olika slag medverkar till mångfald och en större förståelse för och kunskap om varandras villkor. Kulturens många uttryckssätt ska därför tas tillvara. Sollentuna kommun stöder och samverkar med ideella föreningar, samfund och organisationer (det så kallade civila samhället) för att gemensamt bidra till verksamheter som är öppna för alla inom närområdet. Det civila samhället utgör en viktig kraft för att skapa öppenhet och trygghet. Ett omfattande och innehållsrikt föreningsliv, som är lättillgängligt för alla, förhöjer fritidens värden, utvecklar ansvarstagande och bidrar till bra livskvalité. Möten mellan olika människor motverkar social isolering liksom det berikar och utvecklar kulturlivet i sig, men även den demokratiska, dialogen. Ansvarsfördelning Att arbeta för att se mångfald som en tillgång och ett önskat tillstånd, är allas ansvar. Sollentuna kommun och dess bolag ska vara ett föredöme i arbetet för att bejaka mångfald. Kommunstyrelsens ansvar Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för att samordna och följa upp intentionerna i denna policy. Kommunstyrelsen ska - utveckla kontakten och samarbetet med Sollentunas föreningar och företag i syfte atl främja ökad mångfald - Kontinuerligt styra och följa upp huv nämnder och styrelser befrämjar öppenhet och mångfald - vara kommunens nämnder och bolag behjälpliga med att sätta mätbara mål Sida 4 av 5

8 , SOLLENTUNA & FÖRFATTNINGSSAMLING Integrationspolicy Kommunstyrelsen ska utfärda anvisningar för det egna arbetet samt bolagens och nämndernas arbete. Uppföljning ska rapporteras till fullmäktige i samband med årsredovisningen. Nämndernas och bolagens ansvar Nämnderna och de kommunala bolagen ska: i sin verksamhetsplan beskriva sitt arbete för öppenhet och mångfald i samband med årsrapporten redovisa mål och måluppfyllelse av sitt arbete för öppenhet och mångfald. Sollentuna kommun och dess bolag tar ansvar för att aktivt arbeta för alt få in personer med utländsk bakgrund i arbetslivet och genom utbildning - inte minst utbildning i svenska - motivera och skapa förutsättningar för arbetsgivare att anställa människor och därmed bryta ett utanförskap. Uppföljning För att förverkliga visionerna i Sollentunas integrationspolicy i kommunens organisation och verksamheter, är uppföljning en viktig del i arbetet. Samtliga nämnder och styrelser ska i sill arbete med de övergripande integralionsmålen utgå ifrån denna policy som en vägledning och slöd i arbetet med konkreta åtgärder på nämndnivå i syfte att uppnå ökad integration i kommunen. Kommunstyrelsen följer årligen upp mål, aktiviteter och resultat i mångfaldsarbelel. Sida 5 av 5

9

10 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgskontoret Tjärtste utlåtande Sida 1 av 1 Dnr 2012/147 VON.033 Vård- och omsorgsnämnden Rekommendation att teckna överenskommelse mellan kommun och landstinget om WebCare Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta att 1. Anta kontorets förslag till att teckna överenskommelse om WebCare med Stockholms läns landsting. 2. Överlämna vård- och omsorgsnämndens ställningstagande till KSL:s styrelse. Sammanfattning Inom Stockholms län har WebCare använts för att effektivisera och kvalitetssäkra processen kring in- och utskrivning i slutenvården. Inga avtal har tidigare tecknats kring användandet av WebCare som infördes 2003 och som för verksamheten varit ett uppskatta IT-stöd. Efter att under många år använt IT-stödet utan att juridiken och ekonomin varit reglerad har nu en överenskommelse arbetats fram. Vård- och omsorgskontoret ställer sig positiva till att teckna den föreslagna överenskommelsen mellan kommun/stadsdelsnätmid och Stockholms läns landsting om WebCare. Länsöverenskommelsen ger en gemensam organisation som effektivt hanterar drift, förvaltning och utveckling i enlighet med gällande lagstiftning och syftar till att ge både vården och omsorgen ett mervärde och framförallt stärka säkerheten för den enskilde. Magnus Widén Förvaltningschef Bilagor: 1. Överenskommelse mellan kommun/stadsdelsnämnd och Stockholms läns landsting om WebCare, Beslutsunderlag Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset Turebergs torg Sollentuna

11 <L. ' Ull REKOMMENDATION Kommunförbundet Stockholms Län Dur: 2011/0:125 För kännedom: Nämnd med ansvar för äldreomsorg Förvaltningschef med ansvar för äldreomsorg Kommunstyrelsen Rekommendation att teckna överenskommelse mellan kommun/stadsdel och landstinget om WebCare Rekommendation KSLs arbetsutskott har vid sammanträde beslutat att rekommendera kommuner/stadsdelar att teckna överenskommelse om WebCare med Stockholms lans landsting, Bakgrund Inom Stockholms län har WebCare använts för att effektivisera oeh kvahtetssäkra processen kring in- och utskrivning i slutenvård, WebCare ägs av landstinget och används av bäcle landstinget och kommunerna. WebCare infördes 2003 och har sedan dess varit ett av verksamheten uppskattat IT-stöd. Idag används WebCare av användare vid alla in- och utskrivningar för äldre från slutenvård. Det tecknades inga avtal kring WebCare vid införandet vilket bl, a. innebär att SLL sedan starten 2004 fram till 2011 har stått för alla kostnader. Arbetet med att ta tram en överenskommelse mellan kommunerna och landstinget har pägätt under en längre tid. Efter mänga år utan att användandet, juridiken och ekonomin varit reglerat har nu en Överenskommelse tagits fram. Syfte och mål WebCare överenskommelsen syftar till att ha en gemensam organisation som effektivt hanterar drift, förvaltning och utveckling i enlighet med gällande lagstiftning och läns öve renslcommelser. Avsikten är att systemet ska används oeh utvecidas på ett sätt som ger både värden och omsorgen ett mervärde, men framför allt stärker säkerheten för den enskilde. Postadress Kommunförbundet Stockholms Län, Box 38145, 10O 64 Stockholm BGsÖIcsacIress Södermalmsallén 36, Stockholm V.lxel <l 00 Fax ' E-post Hemsida Organisationsnummer

12 KOMMUNFÖRB STOCKHOLMS LIND ET LÄN REKOMMENDATION (3) Dnr, 2011/0125 Dialog och förankring Arbetet med Överenskommelse om Webcare har följts av Presidiegruppen och KSLs sociala välfärdsberedning. I arbetet med att ta fram överenskommelsen har tjänstemän och jurister varit involverade. Överenskommelsens giltighetstid Överenskommelsen gäller från tills vidare med möjlighet till omförhandling eller uppsägning till varje årsskifte med 12 månaders uppsägningslid. Konsekvensen av en sådan uppsägning hanteras inom ramen för Överenskommelsen (se kap 7 nr 1). Årlig översyn och uppföljning ska genomföras. Ekonomiska åtaganden Kommunerna/stadsdelarna finansierar WebCare för åren '»ed SEK årligen. SLL finansierar WebCare för åren med 4 Soo 000 SEK ärligen. Ekonomisk fördelning mellan kommunerna beskrivs i överenskommelsens bilaga 4. Implementering Ledningen i kommunen och landstinget ansvarar för att besluta om hur implementering av överenskommelsen ska genomföras lokalt. Den regionala uppföljningen svarar Objektägarrådet for. Ärendegång Rekommendationen adressevas till kommunstyrelserna enligt den rutin som gäller vid beslut i KSLs styrelse. KSL överlåter till kommunen att fatta beslut enligt gällande delegationsordning. Kommunerna ombeds meddela sina ställningstaganden genom att sända in protokolls utdrag från kommunstyrelse eller behörig nämnd. Svarsperiod KSL önskar få kommunernas ställningstaganden senast med e-post till registrator^ksl.se alternativt till adressen Kommunförbundet Stockholms Län, Box 38145, STOCKHOLM. Underskrift av Överenskommelsen KSLs kansli kommer att ombesörja hantering av original efter det att pvotokollsutdrag inkommit från respektive kommun enligt följande: KSLs kansli sänder originalavtal i två (2) exemplar till kommunen kommunen undertecknar samt sänder båda originalen i retur till KSL KSL skickar originalen vidare till landstinget Landstinget undertecknar bada, behåller ett original och skickar ett original äter till KSL ICSL behåller en kopia och skickar därefter originalet till kommunen,

13 KOMM UNFORB UNDET STOCKHOLMS LÄN" REKOMMENDATION 3(3) Dnr: 2011/0125 Frågor och information För frägor med anledning av detta, välkommen att kontakta Karin Bengtsson, chef 1Tforum, tel ii, e-post karin.bengtssonfolcsl.se Med vänlig hälsning KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN Bilaga: Förslag till Överenskommelse WebCare

14 Version D O Sjukhus PHmSrvArd Kommun

15 Version Innehållsförteckning 1. Parter 4 2. Stockholms läns landstings ansvar 4 3. Representation 4 4. Giltighetstid samt uppsägning och omförhandling 4 5. Syfte och mål 5 6. Relation till andra överenskommelser 5 Rangordning 5 7. Objektägarrådets samarbetsformer f^.^.^h 5 Objektägarrådets uppdrag och ansvar ^» ^ ^ 4 r 6 8. Objektägarrådets budgetprocess.^v...i^$f Kommunikation rfl Personuppgiftsansvar m.m Roller.^^J^HJK. 7 Objektägare och Objektägarrådet B,.»få??. 7 Förvaltningsledare / Förvaltningsledare IT och drifts evet antör Sekretess Behörighetstilldelning.^^^^^ Gallring.^^^^M Rätt att begära statistikutta^^...^ J Utbildning och lokalt verksamhetsstöd Force majeure.^%... < é^.. Ä Tvist ft..3%^... 8 Bilagal.G^. 9 Förvajtningssnecifikation, objektet "Samverkan vid vårdövergangar" 9 B i j a Ä ^ 10 Förvärtnjngsplan för 2012 för objektet "Samverkan vid vårdövergångar" 10 Bilaga 3.XI 11 Kontaktuppgifter, Servicedesk och SLA för WebCare 11 Kontaktuppgifter 11 Support och Felhantering 12 Gällande SLA med underleverantör för Applikationsförvaltning samt applikation och serverdrift. 13 Bilaga 4 15 Budget 2012 samt belopp som faktureras kommunerna 15 2

16 Version Bilaga5 1 6 Personuppgiftsbiträdesavtal,, 1 6

17 Version Denna överenskommelse avser att reglera IT-komponenten WebCare inom Objektet "Samverkan vid vårdövergångar" mellan Stockholms läns landsting och länets kommuner och stadsdelar. Privata och offentliga vårdgivare är inte part enligt denna överenskommelse. Dessa är dock skyldiga att följa vad som anges nedan i enlighet med det anslutningsavtal som dessa har undertecknat. Vad som sägs nedan avseende parts skyldighet gäller således både privata och offentliga vårdgivare som anslutits till WebCare. 2. Stockholms läns landstings ansvar Stockholms läns landsting åtar sig att förvalta WebCare, vilket innefattar at^ln^ndat^jla, utveckla, förvalta och ombesörja driften av IT-komponenten WebCare enligt Förvaltmngsspé^ifikation, se biiaga 1 och Förvaltningsplan se bilaga 2 för Förvaltningsplanen i^a i revia^r.as årligen i iinje med de ekonomiska ramarna. 3. Landstingsdirektören har inrättat ett Objektägarradjgm ett^hesluts- och beställarråd för objektet "Samverkan vid vårdövergångar". Hälso- och sjukyjrdsqi^ktören utser objektägare för WebCare som tills vidare är ordförande i Objektägarrådet. Objektägarrådet skall bestå av representanter fråutr>espektive part och besitta bred kompetens inom verksamhetsområdet. Ledamöternatplsäjtslav^jespektive part. Företrädare för privata vårdgivare ska beredas tillfälle att delta i Objektägä^ådets^rbete. Objektägaren i samråd med Orj^K^ägarrläet är beställare och ansvarar för objektetförvaltningen av "Samverkan vid vårdöv^gåh^g^r^^a^andet styrs och följs upp mot beslutad Förvaltningsspecifikation och årlig Förvaltningsplan. Eventuella förändringar i Förvaltningsplanen beslutas av Objektägaren i samråd med^bjekraparrådet. ^f^ilti^jfö^tid samt uppsägning och omförhandling Öve te ns^rr^ elsen gäller från tills vidare med möjlighet till omförhandling eller uppsägniri%i]l vanje årsskifte med 12 månaders uppsägningstid. Konsekvensen av en sådan uppsägning hanteras i ipm ramen för Överenskommelsen (se nedan kap 7 nr 1). Ärlig översyn och uppföljning ska genomföras. Förutsättningen för att kunna genomföra samordnad vårdplanering och följa upp betalningsansvaret samt att få hjälp med listning, är att samtliga parter använder WebCare. Part äger rätt till omförhandling av bestämmelserna i denna överenskommelse om ändrade förhållanden gör att bestämmelserna väsentligen motverkar parternas intentioner. Anmälan om omförhandling skall ske skriftligen och så snart det åberopade förhållandet blivit känt för den part som åberopar förhandlingsrätten. Detta befriar inte part från skyldighet att fullgöra sina 4

18 Version överenskomna förpliktelser intill dess att omförhandling avslutats och ny överenskommelse börjat gälla. 5. Syfte och mål Huvudsyftet med samarbetet i Objektägarrådet är att ha en gemensam organisation som effektivt hanterar drift, förvaltning och utveckling i enlighet med gällande lagstiftning och länsöverenskommelser. I denna överenskommelse regleras samarbetet rörande ekonomi, utveckling och förvaltning av systemet. /^b» Avsikten är att systemet ska används och utvecklas på ett sätt som ger både vårde^o^h.orr^^ger? ett mervärde, men framför allt stärker säkerheten för den enskilde. Parterna ska stödja utvecklingen av processer, modeller och metoder för^^mari^<ajrkunna införa nya rutiner i verksamheten samt stödja medicinsk, informatik- och annarffélevant forskning. En komplett förvaltningsorganisation kommer byggas upp Ufifefrie'%béslufad'förvaltningsstyrmodell. Rutiner för nytt arbetssätt och nya processer ska tas fjjarr^oc^^rm^menteras. Rangordning i. Överenskommelse mellan Stockholms 1 sting och Kommunförbundet Stockholms län (KSL) angående samverkan mellan landstinget och kommunerna vid in- och utskrivning av patienter i slutenvård. Daf^^20T^^-ll Denna överenskommelse,daterad Förvaltnings SpecifikatS/Rlan (Se bilaga 1 och 2 för 2012.) samarbetsformer Objektägarrådet-a^efa^jpligt en förvaltningsstyrmodell, se bilaga 1, avsnitt 3.2 rollbeskrivningar. Obj^^^råde^^nterar frågor av principiell betydelse. Mellan sammanträdena svarar Ordföranden i enlighekmel)rådets uppdrag för rådets arbete och kontakter, såväl gentemot objektförvaltning (SLL IT) som"<gentemot andra kontakter. Objektägarrådet har ett särskilt uppdrag att som ombud för parterna fortlöpande tillse att verksamheten sker patientsäkert och kostnadseffektivt. Objektägarrådet fastställer sina sammanträden ett år i taget. Kallelse skall ske fem (5) dagar innan mötet och innehålla dagordning samt underlag för de ärenden som skall behandlas vid mötet. Beredning av ärenden sker i det användarråd knutet till Förvaltningsledaren. Detta råd har att förbereda bland annat processfrågor, prioritering av utvecklingsfrågor, statistik, samordning av riktlinjer, förvaltningsfrågor, kommunikationsfrågor mm. 5

19 Objektägarrådets uppdrag och ansvar Version Objektägaren i samråd med Objektägarrådet ansvarar för utvecklingsbudget och genomför ekonomisk uppföljning Objektägaren i samråd med Objektägarrådet beslutarom förvaltningsplan o Objektägaren i samråd med Objektägarrådet verkställer fattade beslut i landstingsfullmäktige och i Hälso- och sjukvårdsnämnden som berör WebCare Ordförande tillika Objektägaren är beslutande och tecknar avtal efter samråd med Objektägarrådet cs Duagetprocess Objektets budget administreras av SLL/HSF som också fakturerar kommunerna/stadsdelaf nc^ Kommunerna/stadsdelarna finansierar WebCare för åren med*^50q CJOÖ SEOrtfgenfsLL finansierar WebCare för åren med SEK årligen. / Fakturering for 2012 sker i samband med avtalets tecknande och forjs^tnihgsv^ per den 1 april med betalningsvillkor om 30 dagar. Specificerad budget ingår i d^årliga^ö^valt^iingsplanen, bilaga 2. SLL/HSF fakturerar kommunerna enl. bilaga 4. ^i>x v&g. Kostnader som påförs WebCare via nationella beslut finansieras av Sti. Om tillkommande politiska prioriteringar förändrar sjojekta^iradets prioriteringar skall frågan hanteras vid presidiemöte mellan HSN och KSLr&sociala valfärdsberedning. Objektägarrådets årliga prioriteringar avseerjdeu^^rnponenten WebCare i Objektet "Samverkan vid vård övergångar" anmäls alltid för kännedormttll, presidiemöte mellan HSN och KSL:s sociala välfärdsberedning. 9. Kommunll^atitin Till Objektägarrådet^k^trl<^r rr^wkatörer från HSF och KSL som dels har i uppgift att informera om Objektägarrådet ocj^esjjuprjdrag och beslut, dels för varje beslut av rådet som berör verksamheten, uppräteer^o^mpnikationsplan och utse ansvariga för genomförandet av kommunikationsplanen. r.q_bjek^^rr^et är uppdragsgivare. Rös^^^É^^ ansvarar för att informera om och införa intentionerna i "Överenskommelse mellan Stockhölmsjäns landsting och Kommunförbundet Stockholms län (KSL) angående samverkan mellan landstinget^ch kommunerna vid in- och utskrivning av patienter i slutenvård". Objektägarrådets minnesanteckningar tillställs alltid sekretariatet för presidiet för HSN och KSL:s sociala välfärdsberedning. 10. Personuppgiftsansvar m.m. Varje vårdgivare och kommun/stadsdel är personuppgiftsansvariga för de personuppgifter som kommuniceras via WebCare. Respektive part ska utse en informationsägare inom sin egen organisation. Informationsägaren har ett övergripande ansvar för informationssäkerheten vilket innefattar 6

20 Version ansvar för att behandling av personuppgifter i WebCare sker i enlighet med gällande lagstiftning, tillämpliga föreskrifter samt i enlighet med vad som avtalats parterna emellan. Informationsägaren ska bl.a. göra riskanalyser och besluta om åtkomstbehörigheter. 11. Roller Objektägare och Objektägarrådet Objektägaren ska utifrån krav på informationssäkerhet vidta lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. Vidare ska systemägaren besluta om nyutveckling, vidareutveckling och avveckling. Förvaltningsledare / Förvaltningsledare IT och driftsleverantö Förvaltningsledare och Förvaltningsledare IT ansvarar för förvaltning och drimför webcajé>in driftleverantörer. SLL via kontrakterad leverantör utgör personuppgiftsbiträde^iu>^spefctive vårdgivare, kommun och stadsdel. Respektive verksamhet ansvar för att persj3qi(ppgift biträdesavtal upprättas. 12. De personuppgifter som vårdgivare kommunicerar via WebCaf^prjifattas av hälso- och sjukvårdssekretess respektive tystnadsplikt. De pers^rj^pg^^r. som kommun/stadsdel kommunicerar via WebCare omfattas av socialtjänstsek'r,etess. Uppgiftsutlämnande ska ske med patientens samtycke med undantag för sådana uppgjfte^som får lämnas ut med stöd av betalningsansvarslagen. Om samtycke int^ambhämtas kan utlämnande ske efter en sekretessprövning. Respektive part ansvar : ajjjfö^att det finns rutiner för hur sekretessprövningen ska göras. 13. Respektive part ansvarar f ^ t t : dtse vilka som inom sin egen verksamhet ska ha behörighet att använda WebCare. ir^ömghettill WebCare ska tilldelas personal som behöver WebCare för att utföra sitt arbeté^espektjve part ansvarar för att det förs en förteckning över vilka som inom en viss verksamhet halbehöfiighet till WebCare. Respektive informationsägare ansvarar för gallring. 15. Rätt att begära statistikuttag Den statistik som avses i "Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvård", kommer att publiceras när 7

21 tjänsten utvecklats. 1 Tjänsten finansieras inom budgeten. Tjänsten finns i förvaltningsplanens prioriteringslista för Version Det är personuppgiftsansvarig som kan beställa övrigt statistikuttag ut systemet. Personuppgiftsansvarig vänder sig till respektive informationsägare med sin begäran. Informationsägaren gör en sekretessprövning innan beslut om godkännande/avslag. Beställning lämnas skriftligt inkl godkänd/a sekretessprövning/ar till förvaltningsledning en (SLL IT) för effektuering. 16. Utbildning och lokalt verksamhetsstöd Respektive nyttjande part ansvar för adekvat utbildning och lokalt användarstöd både avsée^de hanteringen av själva systemet och i de processer systemet omfattar (exempelvis samorc vårdplanering), till sina medarbetare. Utbildningsmaterial tillhandahålls av Objektföfvaltningel 17. Omständighet som krig, arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, avbrott i ej3ej:g{fo f js^jning, miljökatastrof, allvarlig smittspridning eller annan väsentlig omständighet s^tndarljpr^ia inte rar över och som för hindrar part från att fullfölja sina överenskomna skyldigheter kambefnamart äpart från f fullgörelse av dessa skyldigheter. Arbetskonflikt som har sin grund i parts brott mot ko grund. får inte åberopas som befrielse- Motpart skall omedelbart skriftligen underräl%s^oirrggf föreligger omständighet som kan föranleda tillämpning av denna bestämmelse. Tvist med anledning aftdetté :a l i första hand lösas av parterna gemensamt. I andra hand skall tvist hänskjutas till respél^je påfte/s förvaltningschef/vd. I fall där så är möjligt, kan tvist i sista hand hänskjutas till förvaltnlhgsdomstol. Ort och datum Ort och datum För landstinget För kommunen 1 "Den information som WebCare kan generera kring att manatligen för att kunna följa antalet utskrivnlngskl a ra inom sluten vård och antalet dygn med betalningsansvar per kommun och stadsdel ska tillhandahållas vid anförd ran." 8

22 Bilaga 1 (separat dokument] Version Förvaltningsspecifikation, objektet "Samverkan vid vårdövergångar"

System- och objektförvaltning - roller

System- och objektförvaltning - roller System- och objektförvaltning - roller Landstingsdirektörens stab Version A 2010-01-25 Innehållsförteckning A. Objektförvaltning - roller enligt pm3... 3 Budgetnivå... 4 Beslutsnivå... 5 Roller på operativ

Läs mer

Överenskommelse mellan kommun/stadsdelsnämnd och Stockholms läns landsting om WebCare

Överenskommelse mellan kommun/stadsdelsnämnd och Stockholms läns landsting om WebCare Version 1.3 2012-03-15 Överenskommelse mellan kommun/stadsdelsnämnd och Stockholms läns landsting om WebCare 1 Version 1.3 2012-03-15 Innehållsförteckning 1. Parter... 4 2. Stockholms läns landstings ansvar...

Läs mer

4 Rekommendation att teckna överenskommelse mellan kommun/stadsdel och landstinget om WebCare

4 Rekommendation att teckna överenskommelse mellan kommun/stadsdel och landstinget om WebCare KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2012-09-11 Tid 2012-09-11, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset plan 2 rum 3 Ärenden Justering 1 Information från förvaltningen 2 Ekonomisk rapport, muntligt

Läs mer

Version 1.3 2012-03-15. Överenskommelse mellan kommun/stadsdelsnämnd och Stockholms läns landsting om WebCare

Version 1.3 2012-03-15. Överenskommelse mellan kommun/stadsdelsnämnd och Stockholms läns landsting om WebCare Version 1.3 2012-03-15 Överenskommelse mellan kommun/stadsdelsnämnd och Stockholms läns landsting om WebCare 1 Version 1.3 2012-03-15 Innehållsförteckning 1. Parter... 4 2. Stockholms läns landstings ansvar...

Läs mer

Universitetsgemensam förvaltningsmodell IT-avdelningen, Stockholms universitet

Universitetsgemensam förvaltningsmodell IT-avdelningen, Stockholms universitet Universitetsgemensam förvaltningsmodell 2016-02-21 IT-avdelningen, Stockholms universitet Syfte Förvaltningsmodellens syfte är att: säkerställa att IT-stöd ger avsedd nytta i verksamheten erhålla styrbarhet

Läs mer

AMN 2013-0210-5.0. 2013-07-04

AMN 2013-0210-5.0. 2013-07-04 2013-07-04 Från den 1 december 2010 ansvarar kommunen för att ge samhällsorientering för nyanlända invandrare enligt förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare (SFS:2010:1138). Kommunerna

Läs mer

FÖRVALTNINGSGUIDE FGUIDE FÖR STOCKHOLMS STAD

FÖRVALTNINGSGUIDE FGUIDE FÖR STOCKHOLMS STAD FÖRVALTNINGSGUIDE FGUIDE FÖR STOCKHOLMS STAD LÄSANVISNING OCH BEGREPPSDEFINITION Läsanvisning begreppsdefinition Modellsammanfattning Fguide på 5 minuter Känna till Modellfördjupning Modellbeskrivning

Läs mer

Centrum för samhällsorientering

Centrum för samhällsorientering VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2012-10-23 DNR SN 2012.193 DAVID MATSCHECK SID 1/2 UTREDARE 08/587 854 60 DAVID.MATSCHECK@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Centrum för samhällsorientering

Läs mer

Länsöverenskommelsen om bibehållet kostnadsansvar vid flyttning till särskilda boendeformer i annan kommun

Länsöverenskommelsen om bibehållet kostnadsansvar vid flyttning till särskilda boendeformer i annan kommun PROMEMORIA 2012-03-15 Dnr: 2003/0042 Kansliet Gunilla Hjelm-Wahlberg Styrelsen Sammanträdesdatum: 2012-03-29 Länsöverenskommelsen om bibehållet kostnadsansvar vid flyttning till särskilda boendeformer

Läs mer

Rekommendation att anta Avsiktsförklaring för skolrelevant forskning inom kommunen

Rekommendation att anta Avsiktsförklaring för skolrelevant forskning inom kommunen KSL KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMSLIV STOCKHOLMS STAD Kommunstyrelsen KF/KS Kansli -12-16 REKOMMENDATION 2008-12-12 Bilaga Dnr2008/0057 *ba#ml*m*wqk%a& #-mw*^*w»w"wawk^#^w»w&awkmwm«* För kännedom: Utbildningsnämnd

Läs mer

pm 3 version 2.0 Cecilia Åkesson, På AB Copyright På AB

pm 3 version 2.0 Cecilia Åkesson, På AB Copyright På AB pm 3 version 2.0 Vad är pm 3? pm 3 är en förvaltningsstyrningsmodell vars syfte är att organisera vidmakthållande och vidareutveckling så att det kan bedrivas på ett affärsmässigt sätt. Med hjälp av pm

Läs mer

Ansvarsförbindelse för Stockholms Läns Landstings Elektroniska Katalog (EK)

Ansvarsförbindelse för Stockholms Läns Landstings Elektroniska Katalog (EK) Ansvarsförbindelse för Stockholms Läns Landstings Elektroniska Katalog (EK) [Organisation som Ansvarsförbindelsen gäller] Modell Anvisning Dokumentation Blankett Rapport Namn Datum Version Ansvarig utgivare

Läs mer

FÖRVALTNINGSGUIDE FGUIDE FÖR STOCKHOLMS STAD MODELLFÖRDJUPNING

FÖRVALTNINGSGUIDE FGUIDE FÖR STOCKHOLMS STAD MODELLFÖRDJUPNING FÖRVALTNINGSGUIDE FGUIDE FÖR STOCKHOLMS STAD MODELLFÖRDJUPNING Modellsammanfattning Fguide på 5 minuter Känna till Modellfördjupning Modellbeskrivning Läsanvisning och begreppsdefinition Förstå - Ansvarsområden

Läs mer

I STOCKHOLMS LÄN. Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län

I STOCKHOLMS LÄN. Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län I STOCKHOLMS LÄN Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län B A K G R U N D Det här är en plan och ett styrdokument för hur kommunerna som samverkar via Centrum för samhällsorientering

Läs mer

Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län

Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län CENTRUM FÖR SAMHÄLLSORIENTERING I STOCKHOLMS LÄN Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län CENTRUM FÖR SAMHÄLLSORIENTERING I STOCKHOLMS LÄN TELEFON: 08-508 25 699 EPOST: INFOSAM@STOCKHOLM.SE

Läs mer

Under avtalstiden tillhandahåller Stockholms stad lokal och utrustning för centret, vilket ersätts av övriga kommuner.

Under avtalstiden tillhandahåller Stockholms stad lokal och utrustning för centret, vilket ersätts av övriga kommuner. Bakgrund Från den 1 december 2010 ansvarar kommunen för att ge samhällsorientering till vissa nyanlända invandrare enligt förordning (2010:1138) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare utifrån

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014 Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2012-09-05 Avtal 0480 450885 Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Samverkansavtal. avseende. Introduktionsprogram - yrkesintroduktion som anordnas för en grupp elever. mellan

Samverkansavtal. avseende. Introduktionsprogram - yrkesintroduktion som anordnas för en grupp elever. mellan Sid 1 (7) Samverkansavtal avseende Introduktionsprogram - yrkesintroduktion som anordnas för en grupp elever mellan kommunerna i Stockholms län samt angränsande kommuner som anslutit sig Avtalet är baserat

Läs mer

Systemförvaltningsmodell för LiU

Systemförvaltningsmodell för LiU 2006-01-11 Bilaga Dnr LiU 447/05-10 1(6) Systemförvaltningsmodell för LiU För att säkerställa att LiUs systemförvaltning bedrivs med fokus på verksamhetens nytta och på ett tydligt och enhetligt sätt använder

Läs mer

Överenskommelse avseende boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn KS/2014:371

Överenskommelse avseende boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn KS/2014:371 TJÄNSTESKRIVELSE 2014-12-23 Kommunstyrelsen Thomas Jansson Kanslichef Telefon 08 555 010 09 thomas.jansson@nykvarn.se Överenskommelse avseende boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn KS/2014:371

Läs mer

1 Parter. 2 Syfte. 3 Verksamhet

1 Parter. 2 Syfte. 3 Verksamhet AVTAL 2014/ Samarbetsavtal 2015-2017 för kommunal energi- och klimatrådgivning mellan kommunerna i Stockholms län, Håbo kommun (Uppsala län), samt Kommunförbundet Stockholms Län 1 Parter Mellan kommunerna

Läs mer

Handläggare Carina Karlsson 08-523 033 92. carina.karlsson@sodertalje.se

Handläggare Carina Karlsson 08-523 033 92. carina.karlsson@sodertalje.se Södertä1je U kommun l (2) 2014-08-21 Tjänsteskrivelse Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Carina Karlsson 08-523 033 92 carina.karlsson@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Samverkansavtal mellan

Läs mer

Detta avtal reglerar samverkan mellan parterna om kommunal energi- och klimatrådgivning (EKR) under perioden 2015 2017.

Detta avtal reglerar samverkan mellan parterna om kommunal energi- och klimatrådgivning (EKR) under perioden 2015 2017. AVTAL 2014-11-??? Dnr 2014/?? Samarbetsavtal avseende Kommunal Energioch klimatrådgivning mellan kommunerna i Stockholms län, Håbo kommun (Uppsala län), samt Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) 1 PARTER

Läs mer

Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut enligt punkterna A 1,2 och 4 i delegationsordningen

Anmälan av delegationsbeslut enligt punkterna A 1,2 och 4 i delegationsordningen 12 Tjänsteutlåtande Madeleine H Nordholm Systemförvaltare 2011-11-10 Sidan 1 av 1 Dnr 2011/6 VON.023 Vård- och omsorgsnämnden Anmälan av delegationsbeslut enligt punkterna A 1,2 och 4 i delegationsordningen

Läs mer

Ansökan om godkännande enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV)

Ansökan om godkännande enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV) Ansökan om godkännande enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV) Sökande Företagsnamn Organisationsnummer Postadress Postnummer och ort Telefonnummer till företaget Faxnummer e-postadress till företaget Namn

Läs mer

Samverkansavtal mellan länets kommuner och lärosäten med vårdutbildningar på högskolenivå i Stockholms län om den verksamhetsförlagda utbildningen

Samverkansavtal mellan länets kommuner och lärosäten med vårdutbildningar på högskolenivå i Stockholms län om den verksamhetsförlagda utbildningen REKOMMENDATION 2014-06-12 Dnr: KSL/13/0045-37 Gunilla Hjelm-Wahlberg För kännedom: Socialnämnd eller motsvarande Förvaltningschef inom socialtjänsten eller motsvarande Kommunstyrelserna i Stockholms län

Läs mer

Överenskommelse angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms län (KSL)

Överenskommelse angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms län (KSL) PM 2010: RVII (Dnr 326-1523/2010) Överenskommelse angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms län (KSL) Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen

Läs mer

Kompletterande handlingar till äldrenämndens sammanträde den 17 december 2015

Kompletterande handlingar till äldrenämndens sammanträde den 17 december 2015 ÄLDREFÖRVALTNINGEN Gunilla Andersson 2015-12-01 1 (1) Äldrenämnden Kompletterande handlingar till äldrenämndens sammanträde den 17 december 2015 Tillkommande ärende Ärende nr på föredragningslistan T1

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Tjänsteavtal etjänstekort

Tjänsteavtal etjänstekort 1 (8) Tjänsteavtal etjänstekort Organisation utan eget utgivningskontor och utan egen etjänstekortsansvarig Avtal mellan SLLeT och [Organisation] Datum: [Datum] Modell Anvisning Dokumentation Blankett

Läs mer

Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår

Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår Överenskommelsen har tagits fram av företrädare för Stockholms universitet,

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Avtal avseende verksamhetsförlagda fältstudier inom speciallärar- och specialpedagogutbildningarna

Avtal avseende verksamhetsförlagda fältstudier inom speciallärar- och specialpedagogutbildningarna Avtal avseende verksamhetsförlagda fältstudier inom speciallärar- och specialpedagogutbildningarna Stockholms universitet och kommuner/skolhuvudmän är överens om att lärarutbildningarna, inklusive påbyggnadsutbildningar

Läs mer

Tjänsteavtal etjänstekort

Tjänsteavtal etjänstekort 1 (8) Tjänsteavtal etjänstekort Organisation utan eget utgivningskontor men med egen etjänstekortsansvarig Avtal mellan SLLeT och [Organisation] Datum: [Datum] Modell Anvisning Dokumentation Blankett Rapport

Läs mer

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK)

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) 1. Allmänt Dessa Allmänna villkor reglerar Socialnämndens anslutning till Sammansatt Bastjänst

Läs mer

Remissammanställning: Regionbildning i Stockholms län

Remissammanställning: Regionbildning i Stockholms län 2016-08-16 1 (8) Remissammanställning: Regionbildning i Stockholms län Kommunerna i Stockholms län har fått möjlighet att yttra sig över Stockholms läns landstings intention att skicka in en ansökan om

Läs mer

Processbeskrivning Systemförvaltning baserad på pm 3

Processbeskrivning Systemförvaltning baserad på pm 3 ProcIT-P-010 Processbeskrivning Systemförvaltning baserad på pm 3 Lednings- och kvalitetssystem Fastställd av Sven Arvidson 2012-07-04 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i processbeskrivningarna

Läs mer

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun Godkänd av kommunfullmäktige 2012-06-12 Värdegrund Ett samhälle där människors ideella och idéburna engagemang och samverkan tillvaratas

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

RAMAVTAL FÖR FAMILJECENTRAL MELLAN REGION SKÅNE OCH SKÅNES KOMMUNER

RAMAVTAL FÖR FAMILJECENTRAL MELLAN REGION SKÅNE OCH SKÅNES KOMMUNER 1 (5) RAMAVTAL FÖR FAMILJECENTRAL MELLAN REGION SKÅNE OCH SKÅNES KOMMUNER 1 Parter och XX kommun. 2 Avtalstid Avtalet gäller fr.o.m. 2008-xx-xx tills vidare med möjlighet för part att skriftligt säga upp

Läs mer

Överenskommelse om myndighetssamverkan

Överenskommelse om myndighetssamverkan Överenskommelse om myndighetssamverkan för effektiv informationsförsörjning inom området för ekonomiskt bistånd 2 1. PARTER Denna överenskommelse om myndighetssamverkan har ingåtts mellan de uppgiftslämnande

Läs mer

Samverkansavtal mellan Karolinska Institutet (KI) och Stockholms läns landsting (SLL) om samverkan avseende Kvalitetsregistercentrum Stockholm.

Samverkansavtal mellan Karolinska Institutet (KI) och Stockholms läns landsting (SLL) om samverkan avseende Kvalitetsregistercentrum Stockholm. HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-11-22 p 19 1 (3) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2011-11-01 HSN 1104-0356 Handläggare: Inger Rising Samverkansavtal mellan Karolinska Institutet (KI)

Läs mer

Förnyad förvaltning. Presentation

Förnyad förvaltning. Presentation Förnyad förvaltning Presentation 2012-05-03 Förnyad förvaltning» Presentation av förslaget till förändringar i förvaltningsorganisationen (Extern konsult har avrapporterat utredning på styrelsemöte i februari)»

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret Eva Carlsson Tjänsteutlåtande 2013-05-24 Sidan 1 av 3 Dnr 2013/0261 KS-3 Diariekod: 711 Kommunstyrelsen Införande av LOV-bostad med särskild service och korttidstillsyn

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk funktionsnedsättning Datum Ärendebeteckning 2013-05-02 SN 2012/0684 Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2013-2014 Kalmar kommun

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling Kommunens författningssamling Kvalitetspolicy för Österåkers kommun ÖFS 2010:14 Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-06-14, 88 (dnr KS 2009.31 009) 1. Sammanfattning Kvalitetspolicyn utgör en del av kommunens

Läs mer

FÖRVALTNINGSPLAN FÖR GEMENSAM VIDEOKONFERENSPLATTFORM BD ÅR 2011

FÖRVALTNINGSPLAN FÖR GEMENSAM VIDEOKONFERENSPLATTFORM BD ÅR 2011 FÖRVALTNINGSPLAN FÖR GEMENSAM VIDEOKONFERENSPLATTFORM BD ÅR 2011 Tel.0921-570 40 info@itnorrbotten.se www.itnorrbotten.se Sida 1 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning... 3 1.1 Syfte och målgrupp... 3 1.2

Läs mer

Uppföljning av det lokala BUS-arbetet 2014

Uppföljning av det lokala BUS-arbetet 2014 -- Uppföljning av det lokala BUS-arbetet Överenskommelsen om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd, BUS-överenskommelsen är antagen av Stockholms läns landsting och samtliga kommuner i länet sedan

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN KRING TJÄNSTER FÖR SAMHÄLLSORIENTERING FÖR NYANLÄNDA INVANDRARE I STOCKHOLMS LÄN

ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN KRING TJÄNSTER FÖR SAMHÄLLSORIENTERING FÖR NYANLÄNDA INVANDRARE I STOCKHOLMS LÄN SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN FÖRVALTNINGSLEDNINGE N OCH ARBETSMARKNADSAVDE LN INGEN SAFS DNR 3.2-0313/2010 SID 1 (6) 2010-08-25 ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN KRING TJÄNSTER FÖR SAMHÄLLSORIENTERING

Läs mer

Inrättande av råd för samverkan inom området social ekonomi

Inrättande av råd för samverkan inom området social ekonomi Tjänsteutlåtande Utfärdat 2009-12-30 Diarienummer 0390/09 Verksamhetsområde Social ekonomi Marie Larsson Telefon 031-367 90 16, Fax 031-367 90 12 E-post: marie.larsson@socialresurs.goteborg.se Inrättande

Läs mer

Strategi för integration i Härnösands kommun

Strategi för integration i Härnösands kommun INTEGRATIONSPROGRAM Strategi för integration i Härnösands kommun Innehållsförteckning sidan... 3 1.1 Utgångspunkter 1.2 Det mångkulturella Härnösand... 3... 3... 4 4.1 Kommunstyrelseförvaltning. 4.2 Nämnder

Läs mer

Solna stad. Integrationspolicy. utbildning arbete integration

Solna stad. Integrationspolicy. utbildning arbete integration Solna stad Integrationspolicy utbildning arbete integration 2 (5) Inledning övergripande utgångspunkt Integration bygger på jämlikhet, samförstånd och respekt mellan människor av olika etniska och kulturella

Läs mer

Likabehandlingspolicy för Region Skåne

Likabehandlingspolicy för Region Skåne Likabehandlingspolicy för Region Skåne Ingen är vaccinerad mot diskriminering. Att reagera på det faktum att någon är annorlunda är naturligt. Det är när man börjar agera utifrån en rädsla för det som

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret 14 SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret Tjänsteutlåtande 2012-10-31 Ingegärd Bornelind Sidan 1 av 2 Kommunjurist/Avd.chef +46 8 579 216 03 Dnr 2012/0625 KS-1 Diariekod: 801 Kommunstyrelsen Revidering

Läs mer

Handläggningsordning för förvaltning av IT-system vid Högskolan Dalarna

Handläggningsordning för förvaltning av IT-system vid Högskolan Dalarna Handläggningsordning för förvaltning av IT-system vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2012-01-16 Revidering: - Dnr: DUC 2012/63/10 Gäller fr o m: 2012-01-16 Ersätter: - Relaterade dokument: - Ansvarig

Läs mer

Lidingö stad hälsans ö för alla

Lidingö stad hälsans ö för alla 1 (7) DATUM DNR 2016-10-10 KS/2016:126 Lidingö stad hälsans ö för alla Policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning Antagen av kommunfullmäktige den 19 december 2016 och gällande från och

Läs mer

Förvaltningsplan för Elektronisk remiss 2014

Förvaltningsplan för Elektronisk remiss 2014 Förvaltningsplan för Elektronisk remiss 2014 FÖRVALTNINGSPLAN Förvaltningsobjekt Elektronisk remiss Utförare Inera AB Tjänsteansvarig Uppdragstagare Bilagor Erica Määttä Lindblad Johan Assarsson Sid 1/8

Läs mer

Överenskommelsen följer ramöverenskommelsen för Regionen (se punkt 25 i Ramöverenskommelsen).

Överenskommelsen följer ramöverenskommelsen för Regionen (se punkt 25 i Ramöverenskommelsen). Bilaga 2 Lokal överenskommelse rörande samverkan kring personer under 18 år med psykisk funktionsnedsättning/psykisk sjukdom eller riskerar utveckla psykisk ohälsa. Region Skåne har tecknat ramöverenskommelse

Läs mer

Internt avtal 2014 Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna (särvux)

Internt avtal 2014 Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna (särvux) KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Tuomo Niemelä Datum 2014-03-24 Diarienummer UAN-2014-0190 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Internt avtal 2014 Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning,

Läs mer

DELREGIONAL FÖRVALTNINGSORGANISATION Rutin och IT-tjänst för samordnad vårdplanering inom Vårdsamverkan Skaraborgs område fr.o.m.

DELREGIONAL FÖRVALTNINGSORGANISATION Rutin och IT-tjänst för samordnad vårdplanering inom Vårdsamverkan Skaraborgs område fr.o.m. DELREGIONAL FÖRVALTNINGSORGANISATION Rutin och IT-tjänst för samordnad vårdplanering inom Vårdsamverkan Skaraborgs område fr.o.m. 2011-01-01 1 Innehållsförteckning Inledning..3 Delregional förvaltningsorganisation

Läs mer

Förvaltningsplan för Selma

Förvaltningsplan för Selma Förvaltningsplan för Selma Dokumentnamn Förvaltningsplan för Selma Fastställt av Siv Olofsson Dokumentansvarig Ulf Pantzare Version 1,0 Datum 070516 Status Fastställd 1 Innehållsförteckning 1 Inledning

Läs mer

2014-03-31. Dnr Ubn 2014/64 Upphandling av kommunal vuxenutbildning

2014-03-31. Dnr Ubn 2014/64 Upphandling av kommunal vuxenutbildning TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2014-03-31 Utbildningsnämnden Dnr Ubn 2014/64 Upphandling av kommunal vuxenutbildning Förslag till beslut Utbildningsförvaltningens förslag 1 Förvaltningen ges i uppdrag att genomföra

Läs mer

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 1 Vård och omsorg 2011-04-12 Beställarenheten Dnr VON 95/11 KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 Utförare = Driftansvarig,

Läs mer

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdeshandlingar SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2015-06-02 SOLLENTUNA KOAAMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Kallelse Sidan 1 av 2 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

Läs mer

Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland. enligt

Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland. enligt Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland enligt Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2008:20 Slutversion 2009-06 2 Bakgrund

Läs mer

Överenskommelse om kostnadsdelning för särskild undervisning vid sjukhus

Överenskommelse om kostnadsdelning för särskild undervisning vid sjukhus SOLLENTUNA KOMMUN NÄ\ Kommunledningskontoret Eva Carlsson Tjänsteutlåtande 2013-05-08 Sidan 1 av 3 Dnr 2013/0205 KS-3 Diariekod: 009 Kommunstyrelsen Överenskommelse om kostnadsdelning för särskild undervisning

Läs mer

Samverkansavtal mellan Örebro läns landsting och Landstinget i Östergötland avseende valfrihet över länsgräns inom primärvård

Samverkansavtal mellan Örebro läns landsting och Landstinget i Östergötland avseende valfrihet över länsgräns inom primärvård 1 (6) DATUM BETECKNING 2014-05-30 LiÖ 2014-216 Samverkansavtal mellan Örebro läns landsting och Landstinget i Östergötland avseende valfrihet över länsgräns inom primärvård 1 Parter Örebro läns landsting,

Läs mer

REGLEMENTE 1 (5) Giltigt fr.o.m. Dok.nummer-Utgåva 24749-1 Reglemente för gemensam kostnämnd mellan Landstinget i Uppsala Län och Landstinget Västmanland från och med 2015 1 PARTER Landstinget i Uppsala

Läs mer

Tjänsteavtal för ehälsotjänst

Tjänsteavtal för ehälsotjänst Tjänsteavtal för ehälsotjänst Bilaga 1. Specifikation av Tjänsten INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 3 2. Bakgrund... 3 2.1. Referenser... 4 3. Tjänstebeskrivning... 4 3.1. Syftet med Tjänsten... 4 3.2.

Läs mer

RÅD Checklista för avtal rörande sammanhållen journalföring

RÅD Checklista för avtal rörande sammanhållen journalföring 1 (9) 21 december 2010 RÅD Checklista för avtal rörande sammanhållen journalföring 2 (9) Innehåll 1 Inledning...4 2 Syfte...4 3 Checklista...5 3 (9) Utgåvehistorik för dokumentet Utgåva Datum Kommentar

Läs mer

Dokument: Objektägare-ITs placering. Författare Malin Zingmark, Förnyad förvaltning

Dokument: Objektägare-ITs placering. Författare Malin Zingmark, Förnyad förvaltning Dokument: Objektägare-ITs placering Författare Malin Zingmark, Förnyad förvaltning Version A Sida 1 av 9 Datum 2015-03-25 Bil p 820 : 1 Objektägare-ITs placering Innehåll Objektägare-ITs placering... 1

Läs mer

Förlängning av överenskommelse om samverkan avseende hälsooch sjukvård i Uppsala län

Förlängning av överenskommelse om samverkan avseende hälsooch sjukvård i Uppsala län Handläggare Datum Diarienummer Thomas Folkesson 2017-02-28 [Ange diarienummer] Omsorgsnämnden Förlängning av överenskommelse om samverkan avseende hälsooch sjukvård i Uppsala län 2014-2016 Förslag till

Läs mer

Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten områdesansvar för barn och vuxna inom allmäntandvården i Stockholms län

Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten områdesansvar för barn och vuxna inom allmäntandvården i Stockholms län Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-02-06 1 (4) HSN 1009-1008 Handläggare: Maria Hedberg Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-03-18, P 12 Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

Företagsklimatet i Stockholms stad 2017

Företagsklimatet i Stockholms stad 2017 Företagsklimatet i s stad 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 s stad Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting

Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting LS 1112-1733 Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting 2013-02-01 Beslutad av landstingsfullmäktige 2013-03-19 2 (7) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Mål... 4 3 Omfattning... 4 4

Läs mer

Avtal för ersättning av ST-läkare

Avtal för ersättning av ST-läkare AVTAL 1(5) Vårdenhet Avtal för ersättning av ST-läkare Bakgrund Landstinget har statens uppdrag att utbilda specialistläkare. Landstinget kan uppdra till alla godkända vårdenheter att fullgöra hela eller

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget Landstinget

Läs mer

Auktorisationsvillkor för kommunal vuxenutbildning

Auktorisationsvillkor för kommunal vuxenutbildning 2015-04-08 Handläggare Karin Jöback Samhällsbyggnad- och Tillväxtsektorn 15NÄN/33 Auktorisationsvillkor för kommunal vuxenutbildning Förslag till beslut Godkänna bifogade auktorisationsvillkor för kommunal

Läs mer

Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016

Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016 Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 2016-05-17 Tillväxtkontoret Plan- och exploateringsavdelningen Karin Svalfors Jan-14 Feb-14

Läs mer

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag 2 (6) Innehållsförteckning Policy för internkontroll... 1 för Stockholms

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2013

Verksamhetsplan och budget 2013 Verksamhetsplan och budget 2013 Miljösamverkan Stockholms län, telefon 08 508 28 929, e-post miljosamverkan@stockholm.se. www.miljosamverkanstockholm.se. Innehåll Uppdrag, mål och arbetssätt 3 Samverkansprojekt

Läs mer

Överenskommelse. om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län ÖREBRO LÄNS LANDSTING

Överenskommelse. om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län ÖREBRO LÄNS LANDSTING ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Överenskommelse om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län 1 2 Innehåll Varför en överenskommelse 4 Hur

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm Regelförenkling på kommunal nivå En väg in Sverige Ja 88% Nej 12% Ja 85% Nej 15% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande regelverk samordna ansökningar förmedla information mellan olika

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december 19 nämnden är kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer. Verksamheten styrs av lagen om

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND DATUM DIARIENR 1999-03-26 VOS 99223 KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Inledning Denna policy utgör en gemensam grund för att beskriva, följa upp och utveckla kvaliteten,

Läs mer

Företagsklimatet i Danderyds kommun 2017

Företagsklimatet i Danderyds kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

Aktiviteter vid avtalets upphörande

Aktiviteter vid avtalets upphörande SID 1 (10) Bilaga 4h Aktiviteter vid avtalets upphörande Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104

Läs mer

INNEHÅLL 1 Bakgrund och syfte... 3

INNEHÅLL 1 Bakgrund och syfte... 3 Riktlinje för Land stinget Västm manlands arbete med barnkonventionenn 2 (9) INNEHÅLL 1 Bakgrund och syfte... 3 2 Definitioner landstinget västmanland... 4 3 Inriktningsmål... 6 4 Organisation... 7 5 Styrande

Läs mer

Redovisning av uppdrag avseende samordningsförbund Dnr SN16/

Redovisning av uppdrag avseende samordningsförbund Dnr SN16/ 2017-08-29 Karolina Nygren Utvecklingsledare 08 124 57 236 Karolina.Nygren@ekero.se Redovisning av uppdrag avseende samordningsförbund Dnr SN16/135-701 Bakgrund I december 2016 beslutade Socialnämnden

Läs mer

Datum Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop mellan Region Skåne och Nätverket Idéburen Sektor Skåne

Datum Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop mellan Region Skåne och Nätverket Idéburen Sektor Skåne Koncernkontoret Regional utveckling Område samhällsplanering Ann-Christine Lundqvist Strateg 044-309 32 38 ann-christine.lundkvist@skane.se Datum 2015-11-02 1 (5) Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop

Läs mer

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) frfattningssam lingföreskrifter Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Avtal Standard dator arbetsplats (SLA)

Avtal Standard dator arbetsplats (SLA) Kund Avtalsnummer Diarienummer Giltighetstid Sidan 1 av 8 Innehållsförteckning Avtal Standard dator arbetsplats (SLA) 1. Avtalsparter... 2 2. Kontaktpersoner för avtalet... 2 3. Beskrivning... 2 4. Avtalsform...

Läs mer

Policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Innehåll 1. Syfte... 3 2. Tillämpning... 4 3. Definitioner... 4 4. Mål... 5 5. Viljeriktning... 5 5.1 Möta

Läs mer

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09 Arbetsordning 2015 2018 Fastställd 2014-12-09 1 Arbetsordning för mandatperioden 2015-2018 Enligt God revisionssed i kommunal verksamhet 2014 bör revisorerna utarbeta effektiva och tydliga arbetsformer

Läs mer

Rutin fö r samördnad individuell plan (SIP)

Rutin fö r samördnad individuell plan (SIP) Rutin fö r samördnad individuell plan (SIP) 1. Syfte och omfattning Efter ändringar i hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) 1 januari 2010 ska landsting och kommun tillsammans ska

Läs mer

Godkännande av klimat- och energistrategi för Stockholms län

Godkännande av klimat- och energistrategi för Stockholms län Tjänsteutlåtande Lars Keski-Seppälä 2013-05-08 Sidan 1 av 2 Dnr KS 2011/328-23 Diariekod: 009 Kommunstyrelsen Godkännande av klimat- och energistrategi för Stockholms län Förslag till beslut Kommunledningskontoret

Läs mer