Förslag till yttrande över policy för öppenhet och mångfald i Sollentuna - integrationspolicy

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag till yttrande över policy för öppenhet och mångfald i Sollentuna - integrationspolicy"

Transkript

1

2 Tjänsteutlåtande Christina B. Embretsen Utredare Sida 1 av 2 Dnr2012/157 VON.009 Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över policy för öppenhet och mångfald i Sollentuna - integrationspolicy Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden överlämnar bilaga 1 till kontorets tjänsteutlåtande som sitt yttrande över Policy för öppenhet och mångfald i Sollentuna - integrationspolicy. Sammanfattning Vård- och omsorgsnämnden fick förslag till Policy för Öppenhet och mångfald i Sollentuna - integrationspolicy på remiss. Nämndens yttrande ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast Syftet med policyn är att tydliggöra att målet för Sollentuna kommun är att underlätta för alla, oavsett bakgrund att skapa sig en framtid här, få arbete eller starta eget företag, skaffa utbildning och dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Varje individ är unik. Alla ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Alla ska ha möjlighet att välja förskola, skola, vård och omsorg. En viktig del i integrationsarbetet är att var och en ska få möjlighet att försörja sig och därmed kunna bestämma över sin vardag. Arbetet för öppenhet och mångfald ska ses som en långsiktig och ständigt pågående process för att vara framgångsrikt. Sollentuna kommuns nämnder och kommunala bolag ska ha ett helhetstänkande för att främja öppenhet och mångfald i Sollentuna. Policyn ska ge ett underlag och vara ett stöd för att konkretisera och följa upp detta arbete inom ramen för kommunens ledningssystem. Policyn lyfter fram fem viktiga områden: Demolcrati och attityder, Bam och ungdomar, Vuxna, Boende och fysisk planering samt Kultur och fritid. I förslag till yttrande föreslår kontoret att vård- och omsorgsnämnden anser att nämndens målgrupper; personer med funktionsnedsättningar samt äldre, bör lyftas fram tydligare i policyn under policyns samtliga avsnitt. Vårdoch omsorgs nämnden anser att policyn belyser integration av utlandsfödda personer bra men att även andra grupper bör synliggöras. Kontoret föreslår att nämnden överlämnar bilaga 1 kontorets tjänsteutlåtande som sitt yttrande över Policy för öppenliet och mångfald i Sollentuna integrationspolicy. Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset Turebergs torg Sollentuna

3 Tjänsteutlåtande Dnr 2012/157 VON.009 Sidan 2 av 2 'Magnus \ förvaltningschef Anette Ceder Avdelningschef för funktionshinder Mona Zakeri Avdelningschef för äldreomsorg J a6. Christina B. Embretsen Utredare Bilagor: 1. Förslag till yttrande över Policy för öppenhet och mångfald i Sollentuna - integrationspolicy 2. Förslag till Policy för öppenhet och mångfald i Sollentuna - integrationspolicy Beslutsexpediering: Akt Förvaltningschef Magnus Widén Avdelningschef för funktionshinder Anette Ceder Avdelningschef för äldreomsorg Mona Zakeri Avdelningschef för stöd och utveckling Katarina Salomonsson Socialt sakkunnig Monika Linderstål Verksamhetsutvecklare Anette Bolinder Utredare Christina B. Embretsen

4 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Yttrande Dnr. 2012/157 VON.009 Vård- och omsorgsnämnden Yttrande över policy för öppenhet och mångfald i Sollentuna - integrationspolicy Vård- och omsorgsnämnden anser att nämndens målgrupper; personer med funktionsnedsättningar samt äldre, bör lyftas fram tydligare i policyn. I policyns syfte fokuserar man på personer som är, eller kommer att bli, i arbetsför ålder vilket medför att gruppen äldre inte inkluderas på ett tydligt sätt. Personer med funlctionsnedsättningar, som har svårigheter att integreras i samhället, men som ska ha samma rättigheter som alla andra, nämns inte heller. Vård- och omsorgsnämnden anser att policyn belyser integration av utlandsfödda personer bra, men att även andra grupper i behov av integration i samhället bör synliggöras. Nämndens målgrupper lyfts fram under stycket för demokrati och attityder, men nämnden vill att policyn även under Övriga rubriker belyser vikten av integration för dessa grupper. Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar behöver integreras bättre i samhället. I denna grupp Finns personer som, förutom sin funktionsnedsättning, även kommer från en annan kulturell och språklig bakgrund. Vård- och omsorgsnämnden uppfattar policyn som att gruppen vuxna i policyn endast berör de personer som är i arbetsför ålder och står till arbetsmarknadens förfogande. Nämnden önskar att gruppen vuxna i policyn ska gälla en vidare grupp, och även inkludera vuxna med funktionsnedsättningar samt äldre, som inte står till arbetsmarknadens förfogande. Policyn bör även nämna behovet av att integrera vuxna med funlctionsnedsättningar på arbetsmarknaden. Under rubriken boende och fysisk planering saknar vård- och omsorgsnämnden kommunens strävan mot att integrera personer med funktionsnedsättningar och äldre, genom att arbeta för att undanröja fysiska hinder i samhället som helhet. Nämnden anser vidare att det finns behov av spontana mötesplatser inom kultur och fritid, utan krav på föreningar och kostnader. Även här far inte nämndens målgrupper glömmas bort. Slutligen vill vård- och omsorgsnämnden understryka att Sollentuna kommun och dess bolag ska arbeta aktivt för att få in personer med olika funktionsnedsättningar samt personer med utländsk bakgrund i arbetslivet. Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset Sollentuna Turebergs torg

5 SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Integrationspolicy Policy för öppenhet och mångfald i Sollentuna Integrationspolicy Antagen av fullmäktige 2012-xx~xx, Dnr Innehållsförteckning Övergripande utgångspunkter 2 Syfte 2 Demokrati och attityder 3 Barn och ungdomar 3 Vuxna 3 Boende och fysisk planering 3 Kultur och fritid 4 Ansvarsfördel ning 4 Kommunstyrelsens ansvar 4 Nämndernas och bolagens ansvar 5 Sida 1 av 5

6 SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Integrationspolicy Demokrati och attityder Sollentuna kommun eftersträvar öppenhet och mångfald. Ömsesidig respekt och Öppen debatt är grundläggande för ett demokratiskt samhälle. Alla ska ges möjlighet att delta i det demokratiska samtalet och därmed påverka beslut oavsett kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. Genom att vi värnar om respekt för mångfald och bidrar till en öppen demokratisk diskussion i politiska församlingar, skolor samt i kommunens övriga verksamheter kan vi stärka ömsesidig tolerans. Våra demokratiska värden uppmuntras och förstärks genom bättre dialog, starkare politiskt engagemang och ökat valdeltagande. Barn och ungdomar Alla barn och ungdomar i Sollentuna har rätt tiu trygghet och god utbildning. FN:s konvention om barnels rättigheter utgör en grund för atl skapa öppenhet och mångfald bland barn och ungdomar. Barn och ungdomar ska påminnas om sina rättigheter och förutsättningar för att ta ansvar för sin egen utveckling och att aktivt kunna la del i utformningen av Sollentuna. Barn och ungdomar har en viktig roll i kommunens arbete för öppenhet och mångfald. Sollentuna kommuns verksamheter ska tillvarata allas olikheter som en resurs i sitt arbete. Ett särskilt fokus bör riktas på kunskap i del svenska språket, som är av avgörande betydelse för integration och kommunikation. Vuxna Alla vuxna i Sollentuna känner delaktighet och engagemang i samhället. Möjlighet till egen försörjning, utbildning och aktiv fritid främjar delaktighet och engagemang. För att bryta ett utanförskap och integreras i samhället är arbete och bostad centrala förutsättningar. Att kunna förstå och prata svenska och ha kunskap om samhället är avgörande för delaktighet och en förutsättning för deltagande i den demokratiska dialogen. Förelagens och arbetsgivarnas delaktighet är viklig i ett aktivt mångfaldsarbete för att utveckla ett inkluderande arbetsliv för alla. Boende och fysisk planering Sollentuna har en variation av boendeformer och cn miljö som främjar fysiska möten b" ver gränserna. Sida 3 av 5

7 SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Integrationspolicy Samhällsplaneringen ska undanröja barriärer mellan olika områden i Sollentuna. Kommunens utemiljöer, till exempel torg, promenadstråk och parker ska vara naturliga mötesplatser. Detta främjar trygghet och integration. Samlingslokaler behövs i alla kommundelar för att främja samhörighet. Alla har rätt till ett boende. Det ska finnas en variation av boende- och upplåtelseformer i alla kommundelar for att öka integrationen. Kultur och fritid Sollentuna ska ha ett varierat utbud av kultur och fritidsaktiviteter. Kultur, fritids- och idrottsaktiviteter är utmärkta kanaler för ett framgångsrikt integrationsarbete. Möten av olika slag medverkar till mångfald och en större förståelse för och kunskap om varandras villkor. Kulturens många uttryckssätt ska därför tas tillvara. Sollentuna kommun stöder och samverkar med ideella föreningar, samfund och organisationer (det så kallade civila samhället) för att gemensamt bidra till verksamheter som är öppna för alla inom närområdet. Det civila samhället utgör en viktig kraft för att skapa öppenhet och trygghet. Ett omfattande och innehållsrikt föreningsliv, som är lättillgängligt för alla, förhöjer fritidens värden, utvecklar ansvarstagande och bidrar till bra livskvalité. Möten mellan olika människor motverkar social isolering liksom det berikar och utvecklar kulturlivet i sig, men även den demokratiska, dialogen. Ansvarsfördelning Att arbeta för att se mångfald som en tillgång och ett önskat tillstånd, är allas ansvar. Sollentuna kommun och dess bolag ska vara ett föredöme i arbetet för att bejaka mångfald. Kommunstyrelsens ansvar Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för att samordna och följa upp intentionerna i denna policy. Kommunstyrelsen ska - utveckla kontakten och samarbetet med Sollentunas föreningar och företag i syfte atl främja ökad mångfald - Kontinuerligt styra och följa upp huv nämnder och styrelser befrämjar öppenhet och mångfald - vara kommunens nämnder och bolag behjälpliga med att sätta mätbara mål Sida 4 av 5

8 , SOLLENTUNA & FÖRFATTNINGSSAMLING Integrationspolicy Kommunstyrelsen ska utfärda anvisningar för det egna arbetet samt bolagens och nämndernas arbete. Uppföljning ska rapporteras till fullmäktige i samband med årsredovisningen. Nämndernas och bolagens ansvar Nämnderna och de kommunala bolagen ska: i sin verksamhetsplan beskriva sitt arbete för öppenhet och mångfald i samband med årsrapporten redovisa mål och måluppfyllelse av sitt arbete för öppenhet och mångfald. Sollentuna kommun och dess bolag tar ansvar för att aktivt arbeta för alt få in personer med utländsk bakgrund i arbetslivet och genom utbildning - inte minst utbildning i svenska - motivera och skapa förutsättningar för arbetsgivare att anställa människor och därmed bryta ett utanförskap. Uppföljning För att förverkliga visionerna i Sollentunas integrationspolicy i kommunens organisation och verksamheter, är uppföljning en viktig del i arbetet. Samtliga nämnder och styrelser ska i sill arbete med de övergripande integralionsmålen utgå ifrån denna policy som en vägledning och slöd i arbetet med konkreta åtgärder på nämndnivå i syfte att uppnå ökad integration i kommunen. Kommunstyrelsen följer årligen upp mål, aktiviteter och resultat i mångfaldsarbelel. Sida 5 av 5

9

10 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgskontoret Tjärtste utlåtande Sida 1 av 1 Dnr 2012/147 VON.033 Vård- och omsorgsnämnden Rekommendation att teckna överenskommelse mellan kommun och landstinget om WebCare Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta att 1. Anta kontorets förslag till att teckna överenskommelse om WebCare med Stockholms läns landsting. 2. Överlämna vård- och omsorgsnämndens ställningstagande till KSL:s styrelse. Sammanfattning Inom Stockholms län har WebCare använts för att effektivisera och kvalitetssäkra processen kring in- och utskrivning i slutenvården. Inga avtal har tidigare tecknats kring användandet av WebCare som infördes 2003 och som för verksamheten varit ett uppskatta IT-stöd. Efter att under många år använt IT-stödet utan att juridiken och ekonomin varit reglerad har nu en överenskommelse arbetats fram. Vård- och omsorgskontoret ställer sig positiva till att teckna den föreslagna överenskommelsen mellan kommun/stadsdelsnätmid och Stockholms läns landsting om WebCare. Länsöverenskommelsen ger en gemensam organisation som effektivt hanterar drift, förvaltning och utveckling i enlighet med gällande lagstiftning och syftar till att ge både vården och omsorgen ett mervärde och framförallt stärka säkerheten för den enskilde. Magnus Widén Förvaltningschef Bilagor: 1. Överenskommelse mellan kommun/stadsdelsnämnd och Stockholms läns landsting om WebCare, Beslutsunderlag Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset Turebergs torg Sollentuna

11 <L. ' Ull REKOMMENDATION Kommunförbundet Stockholms Län Dur: 2011/0:125 För kännedom: Nämnd med ansvar för äldreomsorg Förvaltningschef med ansvar för äldreomsorg Kommunstyrelsen Rekommendation att teckna överenskommelse mellan kommun/stadsdel och landstinget om WebCare Rekommendation KSLs arbetsutskott har vid sammanträde beslutat att rekommendera kommuner/stadsdelar att teckna överenskommelse om WebCare med Stockholms lans landsting, Bakgrund Inom Stockholms län har WebCare använts för att effektivisera oeh kvahtetssäkra processen kring in- och utskrivning i slutenvård, WebCare ägs av landstinget och används av bäcle landstinget och kommunerna. WebCare infördes 2003 och har sedan dess varit ett av verksamheten uppskattat IT-stöd. Idag används WebCare av användare vid alla in- och utskrivningar för äldre från slutenvård. Det tecknades inga avtal kring WebCare vid införandet vilket bl, a. innebär att SLL sedan starten 2004 fram till 2011 har stått för alla kostnader. Arbetet med att ta tram en överenskommelse mellan kommunerna och landstinget har pägätt under en längre tid. Efter mänga år utan att användandet, juridiken och ekonomin varit reglerat har nu en Överenskommelse tagits fram. Syfte och mål WebCare överenskommelsen syftar till att ha en gemensam organisation som effektivt hanterar drift, förvaltning och utveckling i enlighet med gällande lagstiftning och läns öve renslcommelser. Avsikten är att systemet ska används oeh utvecidas på ett sätt som ger både värden och omsorgen ett mervärde, men framför allt stärker säkerheten för den enskilde. Postadress Kommunförbundet Stockholms Län, Box 38145, 10O 64 Stockholm BGsÖIcsacIress Södermalmsallén 36, Stockholm V.lxel <l 00 Fax ' E-post Hemsida Organisationsnummer

12 KOMMUNFÖRB STOCKHOLMS LIND ET LÄN REKOMMENDATION (3) Dnr, 2011/0125 Dialog och förankring Arbetet med Överenskommelse om Webcare har följts av Presidiegruppen och KSLs sociala välfärdsberedning. I arbetet med att ta fram överenskommelsen har tjänstemän och jurister varit involverade. Överenskommelsens giltighetstid Överenskommelsen gäller från tills vidare med möjlighet till omförhandling eller uppsägning till varje årsskifte med 12 månaders uppsägningslid. Konsekvensen av en sådan uppsägning hanteras inom ramen för Överenskommelsen (se kap 7 nr 1). Årlig översyn och uppföljning ska genomföras. Ekonomiska åtaganden Kommunerna/stadsdelarna finansierar WebCare för åren '»ed SEK årligen. SLL finansierar WebCare för åren med 4 Soo 000 SEK ärligen. Ekonomisk fördelning mellan kommunerna beskrivs i överenskommelsens bilaga 4. Implementering Ledningen i kommunen och landstinget ansvarar för att besluta om hur implementering av överenskommelsen ska genomföras lokalt. Den regionala uppföljningen svarar Objektägarrådet for. Ärendegång Rekommendationen adressevas till kommunstyrelserna enligt den rutin som gäller vid beslut i KSLs styrelse. KSL överlåter till kommunen att fatta beslut enligt gällande delegationsordning. Kommunerna ombeds meddela sina ställningstaganden genom att sända in protokolls utdrag från kommunstyrelse eller behörig nämnd. Svarsperiod KSL önskar få kommunernas ställningstaganden senast med e-post till registrator^ksl.se alternativt till adressen Kommunförbundet Stockholms Län, Box 38145, STOCKHOLM. Underskrift av Överenskommelsen KSLs kansli kommer att ombesörja hantering av original efter det att pvotokollsutdrag inkommit från respektive kommun enligt följande: KSLs kansli sänder originalavtal i två (2) exemplar till kommunen kommunen undertecknar samt sänder båda originalen i retur till KSL KSL skickar originalen vidare till landstinget Landstinget undertecknar bada, behåller ett original och skickar ett original äter till KSL ICSL behåller en kopia och skickar därefter originalet till kommunen,

13 KOMM UNFORB UNDET STOCKHOLMS LÄN" REKOMMENDATION 3(3) Dnr: 2011/0125 Frågor och information För frägor med anledning av detta, välkommen att kontakta Karin Bengtsson, chef 1Tforum, tel ii, e-post karin.bengtssonfolcsl.se Med vänlig hälsning KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN Bilaga: Förslag till Överenskommelse WebCare

14 Version D O Sjukhus PHmSrvArd Kommun

15 Version Innehållsförteckning 1. Parter 4 2. Stockholms läns landstings ansvar 4 3. Representation 4 4. Giltighetstid samt uppsägning och omförhandling 4 5. Syfte och mål 5 6. Relation till andra överenskommelser 5 Rangordning 5 7. Objektägarrådets samarbetsformer f^.^.^h 5 Objektägarrådets uppdrag och ansvar ^» ^ ^ 4 r 6 8. Objektägarrådets budgetprocess.^v...i^$f Kommunikation rfl Personuppgiftsansvar m.m Roller.^^J^HJK. 7 Objektägare och Objektägarrådet B,.»få??. 7 Förvaltningsledare / Förvaltningsledare IT och drifts evet antör Sekretess Behörighetstilldelning.^^^^^ Gallring.^^^^M Rätt att begära statistikutta^^...^ J Utbildning och lokalt verksamhetsstöd Force majeure.^%... < é^.. Ä Tvist ft..3%^... 8 Bilagal.G^. 9 Förvajtningssnecifikation, objektet "Samverkan vid vårdövergangar" 9 B i j a Ä ^ 10 Förvärtnjngsplan för 2012 för objektet "Samverkan vid vårdövergångar" 10 Bilaga 3.XI 11 Kontaktuppgifter, Servicedesk och SLA för WebCare 11 Kontaktuppgifter 11 Support och Felhantering 12 Gällande SLA med underleverantör för Applikationsförvaltning samt applikation och serverdrift. 13 Bilaga 4 15 Budget 2012 samt belopp som faktureras kommunerna 15 2

16 Version Bilaga5 1 6 Personuppgiftsbiträdesavtal,, 1 6

17 Version Denna överenskommelse avser att reglera IT-komponenten WebCare inom Objektet "Samverkan vid vårdövergångar" mellan Stockholms läns landsting och länets kommuner och stadsdelar. Privata och offentliga vårdgivare är inte part enligt denna överenskommelse. Dessa är dock skyldiga att följa vad som anges nedan i enlighet med det anslutningsavtal som dessa har undertecknat. Vad som sägs nedan avseende parts skyldighet gäller således både privata och offentliga vårdgivare som anslutits till WebCare. 2. Stockholms läns landstings ansvar Stockholms läns landsting åtar sig att förvalta WebCare, vilket innefattar at^ln^ndat^jla, utveckla, förvalta och ombesörja driften av IT-komponenten WebCare enligt Förvaltmngsspé^ifikation, se biiaga 1 och Förvaltningsplan se bilaga 2 för Förvaltningsplanen i^a i revia^r.as årligen i iinje med de ekonomiska ramarna. 3. Landstingsdirektören har inrättat ett Objektägarradjgm ett^hesluts- och beställarråd för objektet "Samverkan vid vårdövergångar". Hälso- och sjukyjrdsqi^ktören utser objektägare för WebCare som tills vidare är ordförande i Objektägarrådet. Objektägarrådet skall bestå av representanter fråutr>espektive part och besitta bred kompetens inom verksamhetsområdet. Ledamöternatplsäjtslav^jespektive part. Företrädare för privata vårdgivare ska beredas tillfälle att delta i Objektägä^ådets^rbete. Objektägaren i samråd med Orj^K^ägarrläet är beställare och ansvarar för objektetförvaltningen av "Samverkan vid vårdöv^gåh^g^r^^a^andet styrs och följs upp mot beslutad Förvaltningsspecifikation och årlig Förvaltningsplan. Eventuella förändringar i Förvaltningsplanen beslutas av Objektägaren i samråd med^bjekraparrådet. ^f^ilti^jfö^tid samt uppsägning och omförhandling Öve te ns^rr^ elsen gäller från tills vidare med möjlighet till omförhandling eller uppsägniri%i]l vanje årsskifte med 12 månaders uppsägningstid. Konsekvensen av en sådan uppsägning hanteras i ipm ramen för Överenskommelsen (se nedan kap 7 nr 1). Ärlig översyn och uppföljning ska genomföras. Förutsättningen för att kunna genomföra samordnad vårdplanering och följa upp betalningsansvaret samt att få hjälp med listning, är att samtliga parter använder WebCare. Part äger rätt till omförhandling av bestämmelserna i denna överenskommelse om ändrade förhållanden gör att bestämmelserna väsentligen motverkar parternas intentioner. Anmälan om omförhandling skall ske skriftligen och så snart det åberopade förhållandet blivit känt för den part som åberopar förhandlingsrätten. Detta befriar inte part från skyldighet att fullgöra sina 4

18 Version överenskomna förpliktelser intill dess att omförhandling avslutats och ny överenskommelse börjat gälla. 5. Syfte och mål Huvudsyftet med samarbetet i Objektägarrådet är att ha en gemensam organisation som effektivt hanterar drift, förvaltning och utveckling i enlighet med gällande lagstiftning och länsöverenskommelser. I denna överenskommelse regleras samarbetet rörande ekonomi, utveckling och förvaltning av systemet. /^b» Avsikten är att systemet ska används och utvecklas på ett sätt som ger både vårde^o^h.orr^^ger? ett mervärde, men framför allt stärker säkerheten för den enskilde. Parterna ska stödja utvecklingen av processer, modeller och metoder för^^mari^<ajrkunna införa nya rutiner i verksamheten samt stödja medicinsk, informatik- och annarffélevant forskning. En komplett förvaltningsorganisation kommer byggas upp Ufifefrie'%béslufad'förvaltningsstyrmodell. Rutiner för nytt arbetssätt och nya processer ska tas fjjarr^oc^^rm^menteras. Rangordning i. Överenskommelse mellan Stockholms 1 sting och Kommunförbundet Stockholms län (KSL) angående samverkan mellan landstinget och kommunerna vid in- och utskrivning av patienter i slutenvård. Daf^^20T^^-ll Denna överenskommelse,daterad Förvaltnings SpecifikatS/Rlan (Se bilaga 1 och 2 för 2012.) samarbetsformer Objektägarrådet-a^efa^jpligt en förvaltningsstyrmodell, se bilaga 1, avsnitt 3.2 rollbeskrivningar. Obj^^^råde^^nterar frågor av principiell betydelse. Mellan sammanträdena svarar Ordföranden i enlighekmel)rådets uppdrag för rådets arbete och kontakter, såväl gentemot objektförvaltning (SLL IT) som"<gentemot andra kontakter. Objektägarrådet har ett särskilt uppdrag att som ombud för parterna fortlöpande tillse att verksamheten sker patientsäkert och kostnadseffektivt. Objektägarrådet fastställer sina sammanträden ett år i taget. Kallelse skall ske fem (5) dagar innan mötet och innehålla dagordning samt underlag för de ärenden som skall behandlas vid mötet. Beredning av ärenden sker i det användarråd knutet till Förvaltningsledaren. Detta råd har att förbereda bland annat processfrågor, prioritering av utvecklingsfrågor, statistik, samordning av riktlinjer, förvaltningsfrågor, kommunikationsfrågor mm. 5

19 Objektägarrådets uppdrag och ansvar Version Objektägaren i samråd med Objektägarrådet ansvarar för utvecklingsbudget och genomför ekonomisk uppföljning Objektägaren i samråd med Objektägarrådet beslutarom förvaltningsplan o Objektägaren i samråd med Objektägarrådet verkställer fattade beslut i landstingsfullmäktige och i Hälso- och sjukvårdsnämnden som berör WebCare Ordförande tillika Objektägaren är beslutande och tecknar avtal efter samråd med Objektägarrådet cs Duagetprocess Objektets budget administreras av SLL/HSF som också fakturerar kommunerna/stadsdelaf nc^ Kommunerna/stadsdelarna finansierar WebCare för åren med*^50q CJOÖ SEOrtfgenfsLL finansierar WebCare för åren med SEK årligen. / Fakturering for 2012 sker i samband med avtalets tecknande och forjs^tnihgsv^ per den 1 april med betalningsvillkor om 30 dagar. Specificerad budget ingår i d^årliga^ö^valt^iingsplanen, bilaga 2. SLL/HSF fakturerar kommunerna enl. bilaga 4. ^i>x v&g. Kostnader som påförs WebCare via nationella beslut finansieras av Sti. Om tillkommande politiska prioriteringar förändrar sjojekta^iradets prioriteringar skall frågan hanteras vid presidiemöte mellan HSN och KSLr&sociala valfärdsberedning. Objektägarrådets årliga prioriteringar avseerjdeu^^rnponenten WebCare i Objektet "Samverkan vid vård övergångar" anmäls alltid för kännedormttll, presidiemöte mellan HSN och KSL:s sociala välfärdsberedning. 9. Kommunll^atitin Till Objektägarrådet^k^trl<^r rr^wkatörer från HSF och KSL som dels har i uppgift att informera om Objektägarrådet ocj^esjjuprjdrag och beslut, dels för varje beslut av rådet som berör verksamheten, uppräteer^o^mpnikationsplan och utse ansvariga för genomförandet av kommunikationsplanen. r.q_bjek^^rr^et är uppdragsgivare. Rös^^^É^^ ansvarar för att informera om och införa intentionerna i "Överenskommelse mellan Stockhölmsjäns landsting och Kommunförbundet Stockholms län (KSL) angående samverkan mellan landstinget^ch kommunerna vid in- och utskrivning av patienter i slutenvård". Objektägarrådets minnesanteckningar tillställs alltid sekretariatet för presidiet för HSN och KSL:s sociala välfärdsberedning. 10. Personuppgiftsansvar m.m. Varje vårdgivare och kommun/stadsdel är personuppgiftsansvariga för de personuppgifter som kommuniceras via WebCare. Respektive part ska utse en informationsägare inom sin egen organisation. Informationsägaren har ett övergripande ansvar för informationssäkerheten vilket innefattar 6

20 Version ansvar för att behandling av personuppgifter i WebCare sker i enlighet med gällande lagstiftning, tillämpliga föreskrifter samt i enlighet med vad som avtalats parterna emellan. Informationsägaren ska bl.a. göra riskanalyser och besluta om åtkomstbehörigheter. 11. Roller Objektägare och Objektägarrådet Objektägaren ska utifrån krav på informationssäkerhet vidta lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. Vidare ska systemägaren besluta om nyutveckling, vidareutveckling och avveckling. Förvaltningsledare / Förvaltningsledare IT och driftsleverantö Förvaltningsledare och Förvaltningsledare IT ansvarar för förvaltning och drimför webcajé>in driftleverantörer. SLL via kontrakterad leverantör utgör personuppgiftsbiträde^iu>^spefctive vårdgivare, kommun och stadsdel. Respektive verksamhet ansvar för att persj3qi(ppgift biträdesavtal upprättas. 12. De personuppgifter som vårdgivare kommunicerar via WebCaf^prjifattas av hälso- och sjukvårdssekretess respektive tystnadsplikt. De pers^rj^pg^^r. som kommun/stadsdel kommunicerar via WebCare omfattas av socialtjänstsek'r,etess. Uppgiftsutlämnande ska ske med patientens samtycke med undantag för sådana uppgjfte^som får lämnas ut med stöd av betalningsansvarslagen. Om samtycke int^ambhämtas kan utlämnande ske efter en sekretessprövning. Respektive part ansvar : ajjjfö^att det finns rutiner för hur sekretessprövningen ska göras. 13. Respektive part ansvarar f ^ t t : dtse vilka som inom sin egen verksamhet ska ha behörighet att använda WebCare. ir^ömghettill WebCare ska tilldelas personal som behöver WebCare för att utföra sitt arbeté^espektjve part ansvarar för att det förs en förteckning över vilka som inom en viss verksamhet halbehöfiighet till WebCare. Respektive informationsägare ansvarar för gallring. 15. Rätt att begära statistikuttag Den statistik som avses i "Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvård", kommer att publiceras när 7

21 tjänsten utvecklats. 1 Tjänsten finansieras inom budgeten. Tjänsten finns i förvaltningsplanens prioriteringslista för Version Det är personuppgiftsansvarig som kan beställa övrigt statistikuttag ut systemet. Personuppgiftsansvarig vänder sig till respektive informationsägare med sin begäran. Informationsägaren gör en sekretessprövning innan beslut om godkännande/avslag. Beställning lämnas skriftligt inkl godkänd/a sekretessprövning/ar till förvaltningsledning en (SLL IT) för effektuering. 16. Utbildning och lokalt verksamhetsstöd Respektive nyttjande part ansvar för adekvat utbildning och lokalt användarstöd både avsée^de hanteringen av själva systemet och i de processer systemet omfattar (exempelvis samorc vårdplanering), till sina medarbetare. Utbildningsmaterial tillhandahålls av Objektföfvaltningel 17. Omständighet som krig, arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, avbrott i ej3ej:g{fo f js^jning, miljökatastrof, allvarlig smittspridning eller annan väsentlig omständighet s^tndarljpr^ia inte rar över och som för hindrar part från att fullfölja sina överenskomna skyldigheter kambefnamart äpart från f fullgörelse av dessa skyldigheter. Arbetskonflikt som har sin grund i parts brott mot ko grund. får inte åberopas som befrielse- Motpart skall omedelbart skriftligen underräl%s^oirrggf föreligger omständighet som kan föranleda tillämpning av denna bestämmelse. Tvist med anledning aftdetté :a l i första hand lösas av parterna gemensamt. I andra hand skall tvist hänskjutas till respél^je påfte/s förvaltningschef/vd. I fall där så är möjligt, kan tvist i sista hand hänskjutas till förvaltnlhgsdomstol. Ort och datum Ort och datum För landstinget För kommunen 1 "Den information som WebCare kan generera kring att manatligen för att kunna följa antalet utskrivnlngskl a ra inom sluten vård och antalet dygn med betalningsansvar per kommun och stadsdel ska tillhandahållas vid anförd ran." 8

22 Bilaga 1 (separat dokument] Version Förvaltningsspecifikation, objektet "Samverkan vid vårdövergångar"

Vallentuna den 12 juni 2011

Vallentuna den 12 juni 2011 KALLELSE SOCIALNÄMNDEN 2012-06-19 Tid och plats Kl 18.30 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Inga-Lill Björklund, socialchef Helena Åhman, avdelningschef Karin Peters, avdelningschef

Läs mer

Riktlinjer och handläggningsordning för förvaltning av förvaltningsobjektet Webb, universitets webbplatser inom domänen su.

Riktlinjer och handläggningsordning för förvaltning av förvaltningsobjektet Webb, universitets webbplatser inom domänen su. 1 (25) 2010-06-09 Dnr SU171-1487-10 Riktlinjer och handläggningsordning för förvaltning av förvaltningsobjektet Webb, universitets webbplatser inom domänen su.se och i Polopoly Innehåll 1. Bakgrund...

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete m Södertalie kommun 2012-1 1-21 Tjänsteskrivelse Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Lisa Mattsson 08-5230 3422 Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem

Läs mer

Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning

Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso-

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22)

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Publicerad 2011-02-12 Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Upphandling enligt LOV - en processbeskrivning Om vägledningen Funktion och syfte Vägledningen ska fungera som ett stöd för kommuner och landsting,

Läs mer

Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus

Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus Styrelsen för Angereds Närsjukhus Datum 2014-03-12 Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus PLATS Konferensrum sjukhuskansli, Angereds Närsjukhus, Angereds Torg 9 DATUM OCH TID Onsdag 12 mars

Läs mer

Förfrågningsunderlag enligt LOV

Förfrågningsunderlag enligt LOV Inbjudan - Upphandlarversion 2013-12-10 Upphandlande organisation Upphandling Stockholms stad Upphandling av platser i privata vård- och omsorgsboenden för personer 65 år och äldre Barbro Karlsson 125-2511/2009

Läs mer

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

UPPDRAGSBESKRIVNING. Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen. Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31

UPPDRAGSBESKRIVNING. Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen. Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31 UPPDRAGSBESKRIVNING Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll 1. Uppdragsbeskrivning- en överenskommelse mellan uppdragsfunktionen och

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE 1 INNEHÅLL Inbjudan att lämna ansökan... 4 1. Allmän information... 5 1.1 Upphandlingen...

Läs mer

VÅRDVAL DALARNA. Förfrågningsunderlag med förutsättningar att bedriva vårdverksamhet inom Dalarnas primärvård

VÅRDVAL DALARNA. Förfrågningsunderlag med förutsättningar att bedriva vårdverksamhet inom Dalarnas primärvård VÅRDVAL DALARNA Förfrågningsunderlag med förutsättningar att bedriva vårdverksamhet inom Dalarnas primärvård Dalarnas Sjukvårdsparti Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Folkpartiet och Dalarnas

Läs mer

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-04-23 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats Nr Information 1 Kommunstyrelsens ansvarsområde KTS-salen, Vita

Läs mer

Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink

Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink Förord Patientsäkerhet, vårdkvalitet och tillgänglighet inom vård och omsorg kan kraftigt förbättras

Läs mer

Riktlinjer för IT. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Elisabeth Hammerman. 2013-02-26 Dnr KS 2013/0082 Riktlinjer

Riktlinjer för IT. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Elisabeth Hammerman. 2013-02-26 Dnr KS 2013/0082 Riktlinjer 1(14) för IT Beslutsinstans: Kommundirektör Beslutsdatum: Giltighetstid: Tillsvidare na har behandlats i förvaltningschefsgruppen den 21 februari 2013. Dokumentet IT-strategi för Danderyds kommun 2010-2014

Läs mer

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Mikael Nissén 2011-08-26 Dnr 2011-7057 1 Socialnämnden Utredning angående införande av lagen om valfrihetssystem, LOV. Socialnämnden

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 14 januari 2015 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till kommunledningskontoret@uddevalla.se

Läs mer

Anbudsgivaren ska genom undertecknande i anbudsformulär 1 bekräfta att samtliga avtalsvillkor i denna bilaga accepteras.

Anbudsgivaren ska genom undertecknande i anbudsformulär 1 bekräfta att samtliga avtalsvillkor i denna bilaga accepteras. SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (19) Bilaga 2 till förfrågningsunderlag OBS! Anbudsgivaren ska genom undertecknande i anbudsformulär 1 bekräfta att samtliga avtalsvillkor i denna bilaga accepteras.

Läs mer

Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING. Vård- och omsorgsboende

Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING. Vård- och omsorgsboende Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING Vård- och omsorgsboende Innehållsförteckning 1. Uppdragsbeskrivning... 5 1.1 Parter... 5 1.2 Giltighetstid... 5 1.3 Uppdragsbeskrivningar...

Läs mer

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Form: Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning, Kommunikation Illustratör: Johnny

Läs mer

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 Projekt ny kommunal styrmodell och organisation Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 1 Sammanfattning av rekommendationer och förslag...3 2 Projektet Ny styrmodell och organisation...3

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd ver 1.0 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-policy för Tanums kommun. Policyn

Läs mer

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Ansvarig: Ingegärd Gundersvik, avdelningschef Förvaltning: Socialförvaltningen Avdelning: Avdelningen för funktionshinder Datum: 2009-12-16

Läs mer

Ge din information rätt säkerhet

Ge din information rätt säkerhet Teknisk rapport SIS/TK 318 N46 Version 6.00 2006-08-07 Ge din information rätt säkerhet Handbok i informationssäkerhetsarbete Baserad på standarderna: ISO-ISO/IEC 27001 Ledningssystem för informationssäkerhet

Läs mer

JAG BARA LYFTER LUREN

JAG BARA LYFTER LUREN JAG BARA LYFTER LUREN Utvärdering av Äldreteamet i Huddinge Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2011:4 ISSN 1401-5129 FÖRORD Åtskilliga granskningar under de senaste decennierna

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN och god Brukare och inflytan de närstående bemöts på och i planering och Ökad livskvalitet genom ett varierat och individuella insatser ett respektfullt sätt och utformning av med rätt stöd och insatser

Läs mer

Vem bestämmer? 2014-11-07

Vem bestämmer? 2014-11-07 www.pwc.se? En översiktlig kartläggning av styrning och ansvar för insatser för barn och unga med psykisk ohälsa, tre landsting och sju kommuner 2014-11-07 Innehållsförteckning Rapport Sidan Uppdrag avgränsning

Läs mer