Förslag till yttrande över policy för öppenhet och mångfald i Sollentuna - integrationspolicy

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag till yttrande över policy för öppenhet och mångfald i Sollentuna - integrationspolicy"

Transkript

1

2 Tjänsteutlåtande Christina B. Embretsen Utredare Sida 1 av 2 Dnr2012/157 VON.009 Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över policy för öppenhet och mångfald i Sollentuna - integrationspolicy Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden överlämnar bilaga 1 till kontorets tjänsteutlåtande som sitt yttrande över Policy för öppenhet och mångfald i Sollentuna - integrationspolicy. Sammanfattning Vård- och omsorgsnämnden fick förslag till Policy för Öppenhet och mångfald i Sollentuna - integrationspolicy på remiss. Nämndens yttrande ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast Syftet med policyn är att tydliggöra att målet för Sollentuna kommun är att underlätta för alla, oavsett bakgrund att skapa sig en framtid här, få arbete eller starta eget företag, skaffa utbildning och dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Varje individ är unik. Alla ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Alla ska ha möjlighet att välja förskola, skola, vård och omsorg. En viktig del i integrationsarbetet är att var och en ska få möjlighet att försörja sig och därmed kunna bestämma över sin vardag. Arbetet för öppenhet och mångfald ska ses som en långsiktig och ständigt pågående process för att vara framgångsrikt. Sollentuna kommuns nämnder och kommunala bolag ska ha ett helhetstänkande för att främja öppenhet och mångfald i Sollentuna. Policyn ska ge ett underlag och vara ett stöd för att konkretisera och följa upp detta arbete inom ramen för kommunens ledningssystem. Policyn lyfter fram fem viktiga områden: Demolcrati och attityder, Bam och ungdomar, Vuxna, Boende och fysisk planering samt Kultur och fritid. I förslag till yttrande föreslår kontoret att vård- och omsorgsnämnden anser att nämndens målgrupper; personer med funktionsnedsättningar samt äldre, bör lyftas fram tydligare i policyn under policyns samtliga avsnitt. Vårdoch omsorgs nämnden anser att policyn belyser integration av utlandsfödda personer bra men att även andra grupper bör synliggöras. Kontoret föreslår att nämnden överlämnar bilaga 1 kontorets tjänsteutlåtande som sitt yttrande över Policy för öppenliet och mångfald i Sollentuna integrationspolicy. Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset Turebergs torg Sollentuna

3 Tjänsteutlåtande Dnr 2012/157 VON.009 Sidan 2 av 2 'Magnus \ förvaltningschef Anette Ceder Avdelningschef för funktionshinder Mona Zakeri Avdelningschef för äldreomsorg J a6. Christina B. Embretsen Utredare Bilagor: 1. Förslag till yttrande över Policy för öppenhet och mångfald i Sollentuna - integrationspolicy 2. Förslag till Policy för öppenhet och mångfald i Sollentuna - integrationspolicy Beslutsexpediering: Akt Förvaltningschef Magnus Widén Avdelningschef för funktionshinder Anette Ceder Avdelningschef för äldreomsorg Mona Zakeri Avdelningschef för stöd och utveckling Katarina Salomonsson Socialt sakkunnig Monika Linderstål Verksamhetsutvecklare Anette Bolinder Utredare Christina B. Embretsen

4 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Yttrande Dnr. 2012/157 VON.009 Vård- och omsorgsnämnden Yttrande över policy för öppenhet och mångfald i Sollentuna - integrationspolicy Vård- och omsorgsnämnden anser att nämndens målgrupper; personer med funktionsnedsättningar samt äldre, bör lyftas fram tydligare i policyn. I policyns syfte fokuserar man på personer som är, eller kommer att bli, i arbetsför ålder vilket medför att gruppen äldre inte inkluderas på ett tydligt sätt. Personer med funlctionsnedsättningar, som har svårigheter att integreras i samhället, men som ska ha samma rättigheter som alla andra, nämns inte heller. Vård- och omsorgsnämnden anser att policyn belyser integration av utlandsfödda personer bra, men att även andra grupper i behov av integration i samhället bör synliggöras. Nämndens målgrupper lyfts fram under stycket för demokrati och attityder, men nämnden vill att policyn även under Övriga rubriker belyser vikten av integration för dessa grupper. Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar behöver integreras bättre i samhället. I denna grupp Finns personer som, förutom sin funktionsnedsättning, även kommer från en annan kulturell och språklig bakgrund. Vård- och omsorgsnämnden uppfattar policyn som att gruppen vuxna i policyn endast berör de personer som är i arbetsför ålder och står till arbetsmarknadens förfogande. Nämnden önskar att gruppen vuxna i policyn ska gälla en vidare grupp, och även inkludera vuxna med funktionsnedsättningar samt äldre, som inte står till arbetsmarknadens förfogande. Policyn bör även nämna behovet av att integrera vuxna med funlctionsnedsättningar på arbetsmarknaden. Under rubriken boende och fysisk planering saknar vård- och omsorgsnämnden kommunens strävan mot att integrera personer med funktionsnedsättningar och äldre, genom att arbeta för att undanröja fysiska hinder i samhället som helhet. Nämnden anser vidare att det finns behov av spontana mötesplatser inom kultur och fritid, utan krav på föreningar och kostnader. Även här far inte nämndens målgrupper glömmas bort. Slutligen vill vård- och omsorgsnämnden understryka att Sollentuna kommun och dess bolag ska arbeta aktivt för att få in personer med olika funktionsnedsättningar samt personer med utländsk bakgrund i arbetslivet. Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset Sollentuna Turebergs torg

5 SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Integrationspolicy Policy för öppenhet och mångfald i Sollentuna Integrationspolicy Antagen av fullmäktige 2012-xx~xx, Dnr Innehållsförteckning Övergripande utgångspunkter 2 Syfte 2 Demokrati och attityder 3 Barn och ungdomar 3 Vuxna 3 Boende och fysisk planering 3 Kultur och fritid 4 Ansvarsfördel ning 4 Kommunstyrelsens ansvar 4 Nämndernas och bolagens ansvar 5 Sida 1 av 5

6 SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Integrationspolicy Demokrati och attityder Sollentuna kommun eftersträvar öppenhet och mångfald. Ömsesidig respekt och Öppen debatt är grundläggande för ett demokratiskt samhälle. Alla ska ges möjlighet att delta i det demokratiska samtalet och därmed påverka beslut oavsett kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. Genom att vi värnar om respekt för mångfald och bidrar till en öppen demokratisk diskussion i politiska församlingar, skolor samt i kommunens övriga verksamheter kan vi stärka ömsesidig tolerans. Våra demokratiska värden uppmuntras och förstärks genom bättre dialog, starkare politiskt engagemang och ökat valdeltagande. Barn och ungdomar Alla barn och ungdomar i Sollentuna har rätt tiu trygghet och god utbildning. FN:s konvention om barnels rättigheter utgör en grund för atl skapa öppenhet och mångfald bland barn och ungdomar. Barn och ungdomar ska påminnas om sina rättigheter och förutsättningar för att ta ansvar för sin egen utveckling och att aktivt kunna la del i utformningen av Sollentuna. Barn och ungdomar har en viktig roll i kommunens arbete för öppenhet och mångfald. Sollentuna kommuns verksamheter ska tillvarata allas olikheter som en resurs i sitt arbete. Ett särskilt fokus bör riktas på kunskap i del svenska språket, som är av avgörande betydelse för integration och kommunikation. Vuxna Alla vuxna i Sollentuna känner delaktighet och engagemang i samhället. Möjlighet till egen försörjning, utbildning och aktiv fritid främjar delaktighet och engagemang. För att bryta ett utanförskap och integreras i samhället är arbete och bostad centrala förutsättningar. Att kunna förstå och prata svenska och ha kunskap om samhället är avgörande för delaktighet och en förutsättning för deltagande i den demokratiska dialogen. Förelagens och arbetsgivarnas delaktighet är viklig i ett aktivt mångfaldsarbete för att utveckla ett inkluderande arbetsliv för alla. Boende och fysisk planering Sollentuna har en variation av boendeformer och cn miljö som främjar fysiska möten b" ver gränserna. Sida 3 av 5

7 SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Integrationspolicy Samhällsplaneringen ska undanröja barriärer mellan olika områden i Sollentuna. Kommunens utemiljöer, till exempel torg, promenadstråk och parker ska vara naturliga mötesplatser. Detta främjar trygghet och integration. Samlingslokaler behövs i alla kommundelar för att främja samhörighet. Alla har rätt till ett boende. Det ska finnas en variation av boende- och upplåtelseformer i alla kommundelar for att öka integrationen. Kultur och fritid Sollentuna ska ha ett varierat utbud av kultur och fritidsaktiviteter. Kultur, fritids- och idrottsaktiviteter är utmärkta kanaler för ett framgångsrikt integrationsarbete. Möten av olika slag medverkar till mångfald och en större förståelse för och kunskap om varandras villkor. Kulturens många uttryckssätt ska därför tas tillvara. Sollentuna kommun stöder och samverkar med ideella föreningar, samfund och organisationer (det så kallade civila samhället) för att gemensamt bidra till verksamheter som är öppna för alla inom närområdet. Det civila samhället utgör en viktig kraft för att skapa öppenhet och trygghet. Ett omfattande och innehållsrikt föreningsliv, som är lättillgängligt för alla, förhöjer fritidens värden, utvecklar ansvarstagande och bidrar till bra livskvalité. Möten mellan olika människor motverkar social isolering liksom det berikar och utvecklar kulturlivet i sig, men även den demokratiska, dialogen. Ansvarsfördelning Att arbeta för att se mångfald som en tillgång och ett önskat tillstånd, är allas ansvar. Sollentuna kommun och dess bolag ska vara ett föredöme i arbetet för att bejaka mångfald. Kommunstyrelsens ansvar Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för att samordna och följa upp intentionerna i denna policy. Kommunstyrelsen ska - utveckla kontakten och samarbetet med Sollentunas föreningar och företag i syfte atl främja ökad mångfald - Kontinuerligt styra och följa upp huv nämnder och styrelser befrämjar öppenhet och mångfald - vara kommunens nämnder och bolag behjälpliga med att sätta mätbara mål Sida 4 av 5

8 , SOLLENTUNA & FÖRFATTNINGSSAMLING Integrationspolicy Kommunstyrelsen ska utfärda anvisningar för det egna arbetet samt bolagens och nämndernas arbete. Uppföljning ska rapporteras till fullmäktige i samband med årsredovisningen. Nämndernas och bolagens ansvar Nämnderna och de kommunala bolagen ska: i sin verksamhetsplan beskriva sitt arbete för öppenhet och mångfald i samband med årsrapporten redovisa mål och måluppfyllelse av sitt arbete för öppenhet och mångfald. Sollentuna kommun och dess bolag tar ansvar för att aktivt arbeta för alt få in personer med utländsk bakgrund i arbetslivet och genom utbildning - inte minst utbildning i svenska - motivera och skapa förutsättningar för arbetsgivare att anställa människor och därmed bryta ett utanförskap. Uppföljning För att förverkliga visionerna i Sollentunas integrationspolicy i kommunens organisation och verksamheter, är uppföljning en viktig del i arbetet. Samtliga nämnder och styrelser ska i sill arbete med de övergripande integralionsmålen utgå ifrån denna policy som en vägledning och slöd i arbetet med konkreta åtgärder på nämndnivå i syfte att uppnå ökad integration i kommunen. Kommunstyrelsen följer årligen upp mål, aktiviteter och resultat i mångfaldsarbelel. Sida 5 av 5

9

10 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgskontoret Tjärtste utlåtande Sida 1 av 1 Dnr 2012/147 VON.033 Vård- och omsorgsnämnden Rekommendation att teckna överenskommelse mellan kommun och landstinget om WebCare Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta att 1. Anta kontorets förslag till att teckna överenskommelse om WebCare med Stockholms läns landsting. 2. Överlämna vård- och omsorgsnämndens ställningstagande till KSL:s styrelse. Sammanfattning Inom Stockholms län har WebCare använts för att effektivisera och kvalitetssäkra processen kring in- och utskrivning i slutenvården. Inga avtal har tidigare tecknats kring användandet av WebCare som infördes 2003 och som för verksamheten varit ett uppskatta IT-stöd. Efter att under många år använt IT-stödet utan att juridiken och ekonomin varit reglerad har nu en överenskommelse arbetats fram. Vård- och omsorgskontoret ställer sig positiva till att teckna den föreslagna överenskommelsen mellan kommun/stadsdelsnätmid och Stockholms läns landsting om WebCare. Länsöverenskommelsen ger en gemensam organisation som effektivt hanterar drift, förvaltning och utveckling i enlighet med gällande lagstiftning och syftar till att ge både vården och omsorgen ett mervärde och framförallt stärka säkerheten för den enskilde. Magnus Widén Förvaltningschef Bilagor: 1. Överenskommelse mellan kommun/stadsdelsnämnd och Stockholms läns landsting om WebCare, Beslutsunderlag Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset Turebergs torg Sollentuna

11 <L. ' Ull REKOMMENDATION Kommunförbundet Stockholms Län Dur: 2011/0:125 För kännedom: Nämnd med ansvar för äldreomsorg Förvaltningschef med ansvar för äldreomsorg Kommunstyrelsen Rekommendation att teckna överenskommelse mellan kommun/stadsdel och landstinget om WebCare Rekommendation KSLs arbetsutskott har vid sammanträde beslutat att rekommendera kommuner/stadsdelar att teckna överenskommelse om WebCare med Stockholms lans landsting, Bakgrund Inom Stockholms län har WebCare använts för att effektivisera oeh kvahtetssäkra processen kring in- och utskrivning i slutenvård, WebCare ägs av landstinget och används av bäcle landstinget och kommunerna. WebCare infördes 2003 och har sedan dess varit ett av verksamheten uppskattat IT-stöd. Idag används WebCare av användare vid alla in- och utskrivningar för äldre från slutenvård. Det tecknades inga avtal kring WebCare vid införandet vilket bl, a. innebär att SLL sedan starten 2004 fram till 2011 har stått för alla kostnader. Arbetet med att ta tram en överenskommelse mellan kommunerna och landstinget har pägätt under en längre tid. Efter mänga år utan att användandet, juridiken och ekonomin varit reglerat har nu en Överenskommelse tagits fram. Syfte och mål WebCare överenskommelsen syftar till att ha en gemensam organisation som effektivt hanterar drift, förvaltning och utveckling i enlighet med gällande lagstiftning och läns öve renslcommelser. Avsikten är att systemet ska används oeh utvecidas på ett sätt som ger både värden och omsorgen ett mervärde, men framför allt stärker säkerheten för den enskilde. Postadress Kommunförbundet Stockholms Län, Box 38145, 10O 64 Stockholm BGsÖIcsacIress Södermalmsallén 36, Stockholm V.lxel <l 00 Fax ' E-post Hemsida Organisationsnummer

12 KOMMUNFÖRB STOCKHOLMS LIND ET LÄN REKOMMENDATION (3) Dnr, 2011/0125 Dialog och förankring Arbetet med Överenskommelse om Webcare har följts av Presidiegruppen och KSLs sociala välfärdsberedning. I arbetet med att ta fram överenskommelsen har tjänstemän och jurister varit involverade. Överenskommelsens giltighetstid Överenskommelsen gäller från tills vidare med möjlighet till omförhandling eller uppsägning till varje årsskifte med 12 månaders uppsägningslid. Konsekvensen av en sådan uppsägning hanteras inom ramen för Överenskommelsen (se kap 7 nr 1). Årlig översyn och uppföljning ska genomföras. Ekonomiska åtaganden Kommunerna/stadsdelarna finansierar WebCare för åren '»ed SEK årligen. SLL finansierar WebCare för åren med 4 Soo 000 SEK ärligen. Ekonomisk fördelning mellan kommunerna beskrivs i överenskommelsens bilaga 4. Implementering Ledningen i kommunen och landstinget ansvarar för att besluta om hur implementering av överenskommelsen ska genomföras lokalt. Den regionala uppföljningen svarar Objektägarrådet for. Ärendegång Rekommendationen adressevas till kommunstyrelserna enligt den rutin som gäller vid beslut i KSLs styrelse. KSL överlåter till kommunen att fatta beslut enligt gällande delegationsordning. Kommunerna ombeds meddela sina ställningstaganden genom att sända in protokolls utdrag från kommunstyrelse eller behörig nämnd. Svarsperiod KSL önskar få kommunernas ställningstaganden senast med e-post till registrator^ksl.se alternativt till adressen Kommunförbundet Stockholms Län, Box 38145, STOCKHOLM. Underskrift av Överenskommelsen KSLs kansli kommer att ombesörja hantering av original efter det att pvotokollsutdrag inkommit från respektive kommun enligt följande: KSLs kansli sänder originalavtal i två (2) exemplar till kommunen kommunen undertecknar samt sänder båda originalen i retur till KSL KSL skickar originalen vidare till landstinget Landstinget undertecknar bada, behåller ett original och skickar ett original äter till KSL ICSL behåller en kopia och skickar därefter originalet till kommunen,

13 KOMM UNFORB UNDET STOCKHOLMS LÄN" REKOMMENDATION 3(3) Dnr: 2011/0125 Frågor och information För frägor med anledning av detta, välkommen att kontakta Karin Bengtsson, chef 1Tforum, tel ii, e-post karin.bengtssonfolcsl.se Med vänlig hälsning KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN Bilaga: Förslag till Överenskommelse WebCare

14 Version D O Sjukhus PHmSrvArd Kommun

15 Version Innehållsförteckning 1. Parter 4 2. Stockholms läns landstings ansvar 4 3. Representation 4 4. Giltighetstid samt uppsägning och omförhandling 4 5. Syfte och mål 5 6. Relation till andra överenskommelser 5 Rangordning 5 7. Objektägarrådets samarbetsformer f^.^.^h 5 Objektägarrådets uppdrag och ansvar ^» ^ ^ 4 r 6 8. Objektägarrådets budgetprocess.^v...i^$f Kommunikation rfl Personuppgiftsansvar m.m Roller.^^J^HJK. 7 Objektägare och Objektägarrådet B,.»få??. 7 Förvaltningsledare / Förvaltningsledare IT och drifts evet antör Sekretess Behörighetstilldelning.^^^^^ Gallring.^^^^M Rätt att begära statistikutta^^...^ J Utbildning och lokalt verksamhetsstöd Force majeure.^%... < é^.. Ä Tvist ft..3%^... 8 Bilagal.G^. 9 Förvajtningssnecifikation, objektet "Samverkan vid vårdövergangar" 9 B i j a Ä ^ 10 Förvärtnjngsplan för 2012 för objektet "Samverkan vid vårdövergångar" 10 Bilaga 3.XI 11 Kontaktuppgifter, Servicedesk och SLA för WebCare 11 Kontaktuppgifter 11 Support och Felhantering 12 Gällande SLA med underleverantör för Applikationsförvaltning samt applikation och serverdrift. 13 Bilaga 4 15 Budget 2012 samt belopp som faktureras kommunerna 15 2

16 Version Bilaga5 1 6 Personuppgiftsbiträdesavtal,, 1 6

17 Version Denna överenskommelse avser att reglera IT-komponenten WebCare inom Objektet "Samverkan vid vårdövergångar" mellan Stockholms läns landsting och länets kommuner och stadsdelar. Privata och offentliga vårdgivare är inte part enligt denna överenskommelse. Dessa är dock skyldiga att följa vad som anges nedan i enlighet med det anslutningsavtal som dessa har undertecknat. Vad som sägs nedan avseende parts skyldighet gäller således både privata och offentliga vårdgivare som anslutits till WebCare. 2. Stockholms läns landstings ansvar Stockholms läns landsting åtar sig att förvalta WebCare, vilket innefattar at^ln^ndat^jla, utveckla, förvalta och ombesörja driften av IT-komponenten WebCare enligt Förvaltmngsspé^ifikation, se biiaga 1 och Förvaltningsplan se bilaga 2 för Förvaltningsplanen i^a i revia^r.as årligen i iinje med de ekonomiska ramarna. 3. Landstingsdirektören har inrättat ett Objektägarradjgm ett^hesluts- och beställarråd för objektet "Samverkan vid vårdövergångar". Hälso- och sjukyjrdsqi^ktören utser objektägare för WebCare som tills vidare är ordförande i Objektägarrådet. Objektägarrådet skall bestå av representanter fråutr>espektive part och besitta bred kompetens inom verksamhetsområdet. Ledamöternatplsäjtslav^jespektive part. Företrädare för privata vårdgivare ska beredas tillfälle att delta i Objektägä^ådets^rbete. Objektägaren i samråd med Orj^K^ägarrläet är beställare och ansvarar för objektetförvaltningen av "Samverkan vid vårdöv^gåh^g^r^^a^andet styrs och följs upp mot beslutad Förvaltningsspecifikation och årlig Förvaltningsplan. Eventuella förändringar i Förvaltningsplanen beslutas av Objektägaren i samråd med^bjekraparrådet. ^f^ilti^jfö^tid samt uppsägning och omförhandling Öve te ns^rr^ elsen gäller från tills vidare med möjlighet till omförhandling eller uppsägniri%i]l vanje årsskifte med 12 månaders uppsägningstid. Konsekvensen av en sådan uppsägning hanteras i ipm ramen för Överenskommelsen (se nedan kap 7 nr 1). Ärlig översyn och uppföljning ska genomföras. Förutsättningen för att kunna genomföra samordnad vårdplanering och följa upp betalningsansvaret samt att få hjälp med listning, är att samtliga parter använder WebCare. Part äger rätt till omförhandling av bestämmelserna i denna överenskommelse om ändrade förhållanden gör att bestämmelserna väsentligen motverkar parternas intentioner. Anmälan om omförhandling skall ske skriftligen och så snart det åberopade förhållandet blivit känt för den part som åberopar förhandlingsrätten. Detta befriar inte part från skyldighet att fullgöra sina 4

18 Version överenskomna förpliktelser intill dess att omförhandling avslutats och ny överenskommelse börjat gälla. 5. Syfte och mål Huvudsyftet med samarbetet i Objektägarrådet är att ha en gemensam organisation som effektivt hanterar drift, förvaltning och utveckling i enlighet med gällande lagstiftning och länsöverenskommelser. I denna överenskommelse regleras samarbetet rörande ekonomi, utveckling och förvaltning av systemet. /^b» Avsikten är att systemet ska används och utvecklas på ett sätt som ger både vårde^o^h.orr^^ger? ett mervärde, men framför allt stärker säkerheten för den enskilde. Parterna ska stödja utvecklingen av processer, modeller och metoder för^^mari^<ajrkunna införa nya rutiner i verksamheten samt stödja medicinsk, informatik- och annarffélevant forskning. En komplett förvaltningsorganisation kommer byggas upp Ufifefrie'%béslufad'förvaltningsstyrmodell. Rutiner för nytt arbetssätt och nya processer ska tas fjjarr^oc^^rm^menteras. Rangordning i. Överenskommelse mellan Stockholms 1 sting och Kommunförbundet Stockholms län (KSL) angående samverkan mellan landstinget och kommunerna vid in- och utskrivning av patienter i slutenvård. Daf^^20T^^-ll Denna överenskommelse,daterad Förvaltnings SpecifikatS/Rlan (Se bilaga 1 och 2 för 2012.) samarbetsformer Objektägarrådet-a^efa^jpligt en förvaltningsstyrmodell, se bilaga 1, avsnitt 3.2 rollbeskrivningar. Obj^^^råde^^nterar frågor av principiell betydelse. Mellan sammanträdena svarar Ordföranden i enlighekmel)rådets uppdrag för rådets arbete och kontakter, såväl gentemot objektförvaltning (SLL IT) som"<gentemot andra kontakter. Objektägarrådet har ett särskilt uppdrag att som ombud för parterna fortlöpande tillse att verksamheten sker patientsäkert och kostnadseffektivt. Objektägarrådet fastställer sina sammanträden ett år i taget. Kallelse skall ske fem (5) dagar innan mötet och innehålla dagordning samt underlag för de ärenden som skall behandlas vid mötet. Beredning av ärenden sker i det användarråd knutet till Förvaltningsledaren. Detta råd har att förbereda bland annat processfrågor, prioritering av utvecklingsfrågor, statistik, samordning av riktlinjer, förvaltningsfrågor, kommunikationsfrågor mm. 5

19 Objektägarrådets uppdrag och ansvar Version Objektägaren i samråd med Objektägarrådet ansvarar för utvecklingsbudget och genomför ekonomisk uppföljning Objektägaren i samråd med Objektägarrådet beslutarom förvaltningsplan o Objektägaren i samråd med Objektägarrådet verkställer fattade beslut i landstingsfullmäktige och i Hälso- och sjukvårdsnämnden som berör WebCare Ordförande tillika Objektägaren är beslutande och tecknar avtal efter samråd med Objektägarrådet cs Duagetprocess Objektets budget administreras av SLL/HSF som också fakturerar kommunerna/stadsdelaf nc^ Kommunerna/stadsdelarna finansierar WebCare för åren med*^50q CJOÖ SEOrtfgenfsLL finansierar WebCare för åren med SEK årligen. / Fakturering for 2012 sker i samband med avtalets tecknande och forjs^tnihgsv^ per den 1 april med betalningsvillkor om 30 dagar. Specificerad budget ingår i d^årliga^ö^valt^iingsplanen, bilaga 2. SLL/HSF fakturerar kommunerna enl. bilaga 4. ^i>x v&g. Kostnader som påförs WebCare via nationella beslut finansieras av Sti. Om tillkommande politiska prioriteringar förändrar sjojekta^iradets prioriteringar skall frågan hanteras vid presidiemöte mellan HSN och KSLr&sociala valfärdsberedning. Objektägarrådets årliga prioriteringar avseerjdeu^^rnponenten WebCare i Objektet "Samverkan vid vård övergångar" anmäls alltid för kännedormttll, presidiemöte mellan HSN och KSL:s sociala välfärdsberedning. 9. Kommunll^atitin Till Objektägarrådet^k^trl<^r rr^wkatörer från HSF och KSL som dels har i uppgift att informera om Objektägarrådet ocj^esjjuprjdrag och beslut, dels för varje beslut av rådet som berör verksamheten, uppräteer^o^mpnikationsplan och utse ansvariga för genomförandet av kommunikationsplanen. r.q_bjek^^rr^et är uppdragsgivare. Rös^^^É^^ ansvarar för att informera om och införa intentionerna i "Överenskommelse mellan Stockhölmsjäns landsting och Kommunförbundet Stockholms län (KSL) angående samverkan mellan landstinget^ch kommunerna vid in- och utskrivning av patienter i slutenvård". Objektägarrådets minnesanteckningar tillställs alltid sekretariatet för presidiet för HSN och KSL:s sociala välfärdsberedning. 10. Personuppgiftsansvar m.m. Varje vårdgivare och kommun/stadsdel är personuppgiftsansvariga för de personuppgifter som kommuniceras via WebCare. Respektive part ska utse en informationsägare inom sin egen organisation. Informationsägaren har ett övergripande ansvar för informationssäkerheten vilket innefattar 6

20 Version ansvar för att behandling av personuppgifter i WebCare sker i enlighet med gällande lagstiftning, tillämpliga föreskrifter samt i enlighet med vad som avtalats parterna emellan. Informationsägaren ska bl.a. göra riskanalyser och besluta om åtkomstbehörigheter. 11. Roller Objektägare och Objektägarrådet Objektägaren ska utifrån krav på informationssäkerhet vidta lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. Vidare ska systemägaren besluta om nyutveckling, vidareutveckling och avveckling. Förvaltningsledare / Förvaltningsledare IT och driftsleverantö Förvaltningsledare och Förvaltningsledare IT ansvarar för förvaltning och drimför webcajé>in driftleverantörer. SLL via kontrakterad leverantör utgör personuppgiftsbiträde^iu>^spefctive vårdgivare, kommun och stadsdel. Respektive verksamhet ansvar för att persj3qi(ppgift biträdesavtal upprättas. 12. De personuppgifter som vårdgivare kommunicerar via WebCaf^prjifattas av hälso- och sjukvårdssekretess respektive tystnadsplikt. De pers^rj^pg^^r. som kommun/stadsdel kommunicerar via WebCare omfattas av socialtjänstsek'r,etess. Uppgiftsutlämnande ska ske med patientens samtycke med undantag för sådana uppgjfte^som får lämnas ut med stöd av betalningsansvarslagen. Om samtycke int^ambhämtas kan utlämnande ske efter en sekretessprövning. Respektive part ansvar : ajjjfö^att det finns rutiner för hur sekretessprövningen ska göras. 13. Respektive part ansvarar f ^ t t : dtse vilka som inom sin egen verksamhet ska ha behörighet att använda WebCare. ir^ömghettill WebCare ska tilldelas personal som behöver WebCare för att utföra sitt arbeté^espektjve part ansvarar för att det förs en förteckning över vilka som inom en viss verksamhet halbehöfiighet till WebCare. Respektive informationsägare ansvarar för gallring. 15. Rätt att begära statistikuttag Den statistik som avses i "Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvård", kommer att publiceras när 7

21 tjänsten utvecklats. 1 Tjänsten finansieras inom budgeten. Tjänsten finns i förvaltningsplanens prioriteringslista för Version Det är personuppgiftsansvarig som kan beställa övrigt statistikuttag ut systemet. Personuppgiftsansvarig vänder sig till respektive informationsägare med sin begäran. Informationsägaren gör en sekretessprövning innan beslut om godkännande/avslag. Beställning lämnas skriftligt inkl godkänd/a sekretessprövning/ar till förvaltningsledning en (SLL IT) för effektuering. 16. Utbildning och lokalt verksamhetsstöd Respektive nyttjande part ansvar för adekvat utbildning och lokalt användarstöd både avsée^de hanteringen av själva systemet och i de processer systemet omfattar (exempelvis samorc vårdplanering), till sina medarbetare. Utbildningsmaterial tillhandahålls av Objektföfvaltningel 17. Omständighet som krig, arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, avbrott i ej3ej:g{fo f js^jning, miljökatastrof, allvarlig smittspridning eller annan väsentlig omständighet s^tndarljpr^ia inte rar över och som för hindrar part från att fullfölja sina överenskomna skyldigheter kambefnamart äpart från f fullgörelse av dessa skyldigheter. Arbetskonflikt som har sin grund i parts brott mot ko grund. får inte åberopas som befrielse- Motpart skall omedelbart skriftligen underräl%s^oirrggf föreligger omständighet som kan föranleda tillämpning av denna bestämmelse. Tvist med anledning aftdetté :a l i första hand lösas av parterna gemensamt. I andra hand skall tvist hänskjutas till respél^je påfte/s förvaltningschef/vd. I fall där så är möjligt, kan tvist i sista hand hänskjutas till förvaltnlhgsdomstol. Ort och datum Ort och datum För landstinget För kommunen 1 "Den information som WebCare kan generera kring att manatligen för att kunna följa antalet utskrivnlngskl a ra inom sluten vård och antalet dygn med betalningsansvar per kommun och stadsdel ska tillhandahållas vid anförd ran." 8

22 Bilaga 1 (separat dokument] Version Förvaltningsspecifikation, objektet "Samverkan vid vårdövergångar"

Överenskommelse mellan kommun/stadsdelsnämnd och Stockholms läns landsting om WebCare

Överenskommelse mellan kommun/stadsdelsnämnd och Stockholms läns landsting om WebCare Version 1.3 2012-03-15 Överenskommelse mellan kommun/stadsdelsnämnd och Stockholms läns landsting om WebCare 1 Version 1.3 2012-03-15 Innehållsförteckning 1. Parter... 4 2. Stockholms läns landstings ansvar...

Läs mer

System- och objektförvaltning - roller

System- och objektförvaltning - roller System- och objektförvaltning - roller Landstingsdirektörens stab Version A 2010-01-25 Innehållsförteckning A. Objektförvaltning - roller enligt pm3... 3 Budgetnivå... 4 Beslutsnivå... 5 Roller på operativ

Läs mer

Version 1.3 2012-03-15. Överenskommelse mellan kommun/stadsdelsnämnd och Stockholms läns landsting om WebCare

Version 1.3 2012-03-15. Överenskommelse mellan kommun/stadsdelsnämnd och Stockholms läns landsting om WebCare Version 1.3 2012-03-15 Överenskommelse mellan kommun/stadsdelsnämnd och Stockholms läns landsting om WebCare 1 Version 1.3 2012-03-15 Innehållsförteckning 1. Parter... 4 2. Stockholms läns landstings ansvar...

Läs mer

4 Rekommendation att teckna överenskommelse mellan kommun/stadsdel och landstinget om WebCare

4 Rekommendation att teckna överenskommelse mellan kommun/stadsdel och landstinget om WebCare KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2012-09-11 Tid 2012-09-11, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset plan 2 rum 3 Ärenden Justering 1 Information från förvaltningen 2 Ekonomisk rapport, muntligt

Läs mer

FÖRVALTNINGSGUIDE FGUIDE FÖR STOCKHOLMS STAD

FÖRVALTNINGSGUIDE FGUIDE FÖR STOCKHOLMS STAD FÖRVALTNINGSGUIDE FGUIDE FÖR STOCKHOLMS STAD LÄSANVISNING OCH BEGREPPSDEFINITION Läsanvisning begreppsdefinition Modellsammanfattning Fguide på 5 minuter Känna till Modellfördjupning Modellbeskrivning

Läs mer

pm 3 version 2.0 Cecilia Åkesson, På AB Copyright På AB

pm 3 version 2.0 Cecilia Åkesson, På AB Copyright På AB pm 3 version 2.0 Vad är pm 3? pm 3 är en förvaltningsstyrningsmodell vars syfte är att organisera vidmakthållande och vidareutveckling så att det kan bedrivas på ett affärsmässigt sätt. Med hjälp av pm

Läs mer

Länsöverenskommelsen om bibehållet kostnadsansvar vid flyttning till särskilda boendeformer i annan kommun

Länsöverenskommelsen om bibehållet kostnadsansvar vid flyttning till särskilda boendeformer i annan kommun PROMEMORIA 2012-03-15 Dnr: 2003/0042 Kansliet Gunilla Hjelm-Wahlberg Styrelsen Sammanträdesdatum: 2012-03-29 Länsöverenskommelsen om bibehållet kostnadsansvar vid flyttning till särskilda boendeformer

Läs mer

Detta avtal reglerar samverkan mellan parterna om kommunal energi- och klimatrådgivning (EKR) under perioden 2015 2017.

Detta avtal reglerar samverkan mellan parterna om kommunal energi- och klimatrådgivning (EKR) under perioden 2015 2017. AVTAL 2014-11-??? Dnr 2014/?? Samarbetsavtal avseende Kommunal Energioch klimatrådgivning mellan kommunerna i Stockholms län, Håbo kommun (Uppsala län), samt Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) 1 PARTER

Läs mer

Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län

Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län CENTRUM FÖR SAMHÄLLSORIENTERING I STOCKHOLMS LÄN Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län CENTRUM FÖR SAMHÄLLSORIENTERING I STOCKHOLMS LÄN TELEFON: 08-508 25 699 EPOST: INFOSAM@STOCKHOLM.SE

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Processbeskrivning Systemförvaltning baserad på pm 3

Processbeskrivning Systemförvaltning baserad på pm 3 ProcIT-P-010 Processbeskrivning Systemförvaltning baserad på pm 3 Lednings- och kvalitetssystem Fastställd av Sven Arvidson 2012-07-04 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i processbeskrivningarna

Läs mer

Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår

Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår Överenskommelsen har tagits fram av företrädare för Stockholms universitet,

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014 Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2012-09-05 Avtal 0480 450885 Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut enligt punkterna A 1,2 och 4 i delegationsordningen

Anmälan av delegationsbeslut enligt punkterna A 1,2 och 4 i delegationsordningen 12 Tjänsteutlåtande Madeleine H Nordholm Systemförvaltare 2011-11-10 Sidan 1 av 1 Dnr 2011/6 VON.023 Vård- och omsorgsnämnden Anmälan av delegationsbeslut enligt punkterna A 1,2 och 4 i delegationsordningen

Läs mer

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK)

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) 1. Allmänt Dessa Allmänna villkor reglerar Socialnämndens anslutning till Sammansatt Bastjänst

Läs mer

Överenskommelse för ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i Stockholms län

Överenskommelse för ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i Stockholms län TJÄNSTEMANNAREMISS Dnr: KSL/12/0170 2013-03-15 Förvaltningschefer i Stockholms läns kommuner inom socialtjänst eller motsvarande Överenskommelse för ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i

Läs mer

Internt avtal 2014 Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna (särvux)

Internt avtal 2014 Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna (särvux) KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Tuomo Niemelä Datum 2014-03-24 Diarienummer UAN-2014-0190 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Internt avtal 2014 Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning,

Läs mer

Vallentuna den 12 juni 2011

Vallentuna den 12 juni 2011 KALLELSE SOCIALNÄMNDEN 2012-06-19 Tid och plats Kl 18.30 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Inga-Lill Björklund, socialchef Helena Åhman, avdelningschef Karin Peters, avdelningschef

Läs mer

Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten områdesansvar för barn och vuxna inom allmäntandvården i Stockholms län

Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten områdesansvar för barn och vuxna inom allmäntandvården i Stockholms län Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-02-06 1 (4) HSN 1009-1008 Handläggare: Maria Hedberg Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-03-18, P 12 Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Aktiviteter vid avtalets upphörande

Aktiviteter vid avtalets upphörande SID 1 (10) Bilaga 4h Aktiviteter vid avtalets upphörande Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104

Läs mer

Lednings- och verksamhetsstöd, Förvaltningsorganisation KiX/HSA Diarienr: H900:LS 821/09

Lednings- och verksamhetsstöd, Förvaltningsorganisation KiX/HSA Diarienr: H900:LS 821/09 2010-08-20 Version 1.2 Lednings- och verksamhetsstöd, Förvaltningsorganisation KiX/HSA Diarienr: H900:LS 821/09 Bilaga 1 till HSA Policytillämpning i Landstinget Gävleborg Förvaltningsorganisation för

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm Regelförenkling på kommunal nivå En väg in Sverige Ja 88% Nej 12% Ja 85% Nej 15% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande regelverk samordna ansökningar förmedla information mellan olika

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret 14 SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret Tjänsteutlåtande 2012-10-31 Ingegärd Bornelind Sidan 1 av 2 Kommunjurist/Avd.chef +46 8 579 216 03 Dnr 2012/0625 KS-1 Diariekod: 801 Kommunstyrelsen Revidering

Läs mer

Anslutning av Elektronisk Katalog EK/HSA, införande etjänstekort et/siths

Anslutning av Elektronisk Katalog EK/HSA, införande etjänstekort et/siths sida 1 Anslutning av Elektronisk Katalog EK/HSA, införande etjänstekort et/siths sida 2 1 Innehåll 2 Bakgrund - EK... 3 2.1 Vad är EK... 3 2.2 Tillämpningar för EK... 4 3 Bakgrund - etjänstekort... 5 3.1

Läs mer

Förvaltningsplan för EBH-stödet

Förvaltningsplan för EBH-stödet Förvaltningsplan för EBH-stödet År 2014 Sida 2 av 13 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1 SYFTE OCH MÅLGRUPP... 3 1.2 BAKGRUND OCH FÖREGÅENDE FÖRVALTNINGSPERIOD... 3 1.3 FÖRVALTNINGSPERIOD... 3 2

Läs mer

Förvaltningsplan för Ladok

Förvaltningsplan för Ladok 1 Förvaltningsplan för Ladok 2 1 INLEDNING 3 1.1 Revisionshistorik 3 1.2 Sammanfattning 3 2 FÖRVALTNINGSOBJEKTET 3 2.1 Förvaltningsperiod 3 2.2 Övergripande beskrivning 4 2.3 Förvaltningens omfattning

Läs mer

Handläggningsordning för förvaltning av IT-system vid Högskolan Dalarna

Handläggningsordning för förvaltning av IT-system vid Högskolan Dalarna Handläggningsordning för förvaltning av IT-system vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2012-01-16 Revidering: - Dnr: DUC 2012/63/10 Gäller fr o m: 2012-01-16 Ersätter: - Relaterade dokument: - Ansvarig

Läs mer

Förvaltningsplan för Elektronisk remiss 2014

Förvaltningsplan för Elektronisk remiss 2014 Förvaltningsplan för Elektronisk remiss 2014 FÖRVALTNINGSPLAN Förvaltningsobjekt Elektronisk remiss Utförare Inera AB Tjänsteansvarig Uppdragstagare Bilagor Erica Määttä Lindblad Johan Assarsson Sid 1/8

Läs mer

Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland. enligt

Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland. enligt Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland enligt Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2008:20 Slutversion 2009-06 2 Bakgrund

Läs mer

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun Godkänd av kommunfullmäktige 2012-06-12 Värdegrund Ett samhälle där människors ideella och idéburna engagemang och samverkan tillvaratas

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Överenskommelse om ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i Stockholms län

Överenskommelse om ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i Stockholms län REKOMMENDATION 2013-10-10 Dnr KSL/12/0170 För kännedom: Socialnämnd eller motsvarande Förvaltningschef inom socialtjänsten eller motsvarande Äldrenämnd eller motsvarande Förvaltningschef inom socialtjänsten

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 1 (7) 1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 2015 2 (7) 1 Inledning Landstinget Västmanland införde från den 1 januari 2008 valfrihetssystem inom primärvården i enlighet med

Läs mer

RAMAVTAL FÖR FAMILJECENTRAL MELLAN REGION SKÅNE OCH SKÅNES KOMMUNER

RAMAVTAL FÖR FAMILJECENTRAL MELLAN REGION SKÅNE OCH SKÅNES KOMMUNER 1 (5) RAMAVTAL FÖR FAMILJECENTRAL MELLAN REGION SKÅNE OCH SKÅNES KOMMUNER 1 Parter och XX kommun. 2 Avtalstid Avtalet gäller fr.o.m. 2008-xx-xx tills vidare med möjlighet för part att skriftligt säga upp

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Mellan (köparen) och (säljaren) har följande avtal träffats avseende plats på (äldreboende) för (namn, pnr).

Mellan (köparen) och (säljaren) har följande avtal träffats avseende plats på (äldreboende) för (namn, pnr). November 2012 AVTAL med förslag till uppdateringar (uppdateringar angivna med understruken text, tidigare gällande text är angivna med kursiv stil) Mellan (köparen) och (säljaren) har följande avtal träffats

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

Överenskommelse om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd mellan Danderyds kommun och Stockholms läns landsting

Överenskommelse om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd mellan Danderyds kommun och Stockholms läns landsting Överenskommelse om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd mellan Danderyds kommun och Stockholms läns landsting Inledning KSL, kommunerna och Stockholms läns landsting har tillsammans arbetat fram

Läs mer

Förvaltningsstrategi NyA 2015-2017

Förvaltningsstrategi NyA 2015-2017 Avdelningen för systemförvaltning och systemdrift Föredragande Per Zettervall Avdelningschef 010-470 03 00 per.zettervall@uhr.se DNR 4.2.2-1048-2014 Datum 2014-06-02 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm

Läs mer

Avtal för ersättning av ST-läkare

Avtal för ersättning av ST-läkare AVTAL 1(5) Vårdenhet Avtal för ersättning av ST-läkare Bakgrund Landstinget har statens uppdrag att utbilda specialistläkare. Landstinget kan uppdra till alla godkända vårdenheter att fullgöra hela eller

Läs mer

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2010-09-27 Giltighetstid: 2010-09-27 t o m 2014-12-31 Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 2010/0095 IT-strategi

Läs mer

RISKHANTERINGS- OCH FÖRSÄKRINGSPOLICY. Aktieägare i. Stockholmsregionens Försäkring AB. Antagen vid styrelsemöte 6 september 2011

RISKHANTERINGS- OCH FÖRSÄKRINGSPOLICY. Aktieägare i. Stockholmsregionens Försäkring AB. Antagen vid styrelsemöte 6 september 2011 RISKHANTERINGS- OCH FÖRSÄKRINGSPOLICY Aktieägare i Stockholmsregionens Försäkring AB Antagen vid styrelsemöte 6 september 2011 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Pajalagatan

Läs mer

SOSFS 2005:27 (M och S) Föreskrifter. Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:27 (M och S) Föreskrifter. Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2005:27 (M och S) Föreskrifter Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Tillsyn - äldreomsorg

Tillsyn - äldreomsorg Datum Diarienr 2011-12-07 876-2010 TioHundranämnden Box 801 761 28 Norrtälje Tillsyn - äldreomsorg Datainspektionens beslut Datainspektionen konstaterar att TioHundranämnden i strid med 6 lagen om behandling

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting

Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting LS 1112-1733 Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting 2013-02-01 Beslutad av landstingsfullmäktige 2013-03-19 2 (7) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Mål... 4 3 Omfattning... 4 4

Läs mer

BEROENDECENTRUM I NORRBOTTEN

BEROENDECENTRUM I NORRBOTTEN SAMVERKANSAVTAL mellan landstinget och kommunerna gällande BEROENDECENTRUM I NORRBOTTEN 1 Bakgrund och syfte Genom ändringar i hälso- och sjukvårdslagen och i socialtjänstlagen från den 1 juli 2013 infördes

Läs mer

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor 1 (6) AVTAL Mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer 202100-2247) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande

Läs mer

Härmed ingår SKL Kommentus Inköpscentral AB, nedan SKI och Kommunförbundet Skåne, nedan KFSK, avtal gällande projektledning av upphandling av:

Härmed ingår SKL Kommentus Inköpscentral AB, nedan SKI och Kommunförbundet Skåne, nedan KFSK, avtal gällande projektledning av upphandling av: Avtal gällande projektledning av upphandling av vård-, omsorgs- och behandlingsplatser m.m. mellan SKL Kommentus Inköpscentral, SKI och Kommunförbundet Skåne, KFSK. Härmed ingår SKL Kommentus Inköpscentral

Läs mer

Regionalt handlingsprogram för vuxenutbildningsregionen i Stockholms län

Regionalt handlingsprogram för vuxenutbildningsregionen i Stockholms län 1 (7) Regionalt handlingsprogram för vuxenutbildningsregionen i Stockholms län 1 Inledning Kommunerna i Stockholms län har i dokumentet Överenskommelse om att skapa en vuxenutbildningsregion i Stockholms

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Samverkansfunktion Stockholmsregionen

Samverkansfunktion Stockholmsregionen Samverkansfunktion Stockholmsregionen Uppdrag och bakgrund Hösten 2009 togs initiativet att samla ett tiotal aktörer för att diskutera möjligheterna att skapa ett mer formaliserat samverkansforum. Projektet

Läs mer

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) frfattningssam lingföreskrifter Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

1. Bakgrund. 2. Parter. 3. Definitioner

1. Bakgrund. 2. Parter. 3. Definitioner Personuppgiftsbiträdesavtal samt fullmakt för såväl direktansluten vårdgivare som Inera AB att teckna personuppgiftsbiträdesavtal enligt 30-31 Personuppgiftslagen (1998:204) Modellavtal 2 riktar sig till

Läs mer

I Central förvaltning Administrativ enhet

I Central förvaltning Administrativ enhet ., Landstinget II DALARNA I Central förvaltning Administrativ enhet ~llaga LS 117,4 BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Datum 2013-11-04 Sida 1 (3) Dnr LD13/02242 Uppdnr 652 2013-10-21 Landstingsstyrelsens

Läs mer

Förnyad förvaltning. Presentation vid Ladok SWAMI dagarna 2012-03-26

Förnyad förvaltning. Presentation vid Ladok SWAMI dagarna 2012-03-26 Förnyad förvaltning Presentation vid Ladok SWAMI dagarna 2012-03-26 Förnya förvaltning Innehåll» Presentation av förslaget till förändringar i förvaltningsorganisationen (Extern konsult har avrapporterat

Läs mer

Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring AB genom förvärv av aktier i en riktad nyemission

Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring AB genom förvärv av aktier i en riktad nyemission KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 juni 2014 13 Paragraf Diarienummer KS-2014/760.109 Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring

Läs mer

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Registratorskonferens 19 maj 2015 Elisabeth Jarborn Arkivchef och verksamhetsutvecklare, Danderyds kommun På två månader kan ni ha ny teknisk lösning

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy för Nässjö kommun

Informationssäkerhetspolicy för Nässjö kommun Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2014-11-27 173 Informationssäkerhetspolicy för Nässjö kommun Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Begreppsförklaring... 3 2 Syfte... 4 3 Mål för Informationssäkerhetsarbetet...

Läs mer

Förvaltningsplan för NK Kommunikation 2010

Förvaltningsplan för NK Kommunikation 2010 FÖRVALTNINGSPLAN 1(7) 2009-03-26 ver. A Handläggare, titel, telefon Fastställd 2009-03-26 Peter Fagerlund 011-153430 Förvaltningsplan för NK Kommunikation 2010 Innehåll 1. Inledning... 2 Syfte och målgrupp...

Läs mer

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011 Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2012-03-12 Diarienummer: HSN 1202-0135 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning...

Läs mer

Lokal överenskommelse för barn i behov av särskilt stöd mellan Stockholms Läns Landsting och Värmdö kommun

Lokal överenskommelse för barn i behov av särskilt stöd mellan Stockholms Läns Landsting och Värmdö kommun Lokal överenskommelse för barn i behov av särskilt stöd mellan Stockholms Läns Landsting och Värmdö kommun Bakgrund och syfte Kommunerna i Stockholm län och Stockholms Läns Landsting har nedtecknat ett

Läs mer

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09 Arbetsordning 2015 2018 Fastställd 2014-12-09 1 Arbetsordning för mandatperioden 2015-2018 Enligt God revisionssed i kommunal verksamhet 2014 bör revisorerna utarbeta effektiva och tydliga arbetsformer

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post Datum Diarienr 2011-12-12 757-2011 Socialnämnden Lunds Kommun 221 00 Lund Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Yttrande på rekommendation att anta avtalsmall avseende läkarinsatser i särskilda boenden och daglig verksamhet enligt hälso- och sjukvårdslagen 26 d

Yttrande på rekommendation att anta avtalsmall avseende läkarinsatser i särskilda boenden och daglig verksamhet enligt hälso- och sjukvårdslagen 26 d 1 (3) 2009-09-07 Tjänsteskrivelse Dnr 09/89 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Eva Wahtramäe Medicinskt ansvarig sjuksköterska 08-550 223 73 eva.wahtramae@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Yttrande

Läs mer

Förvaltningsstrategi NyA 2014-2016

Förvaltningsstrategi NyA 2014-2016 Avdelningen för systemförvaltning och systemdrift Föredragande Per Zettervall Avdelningschef 010-470 03 00 per.zettervall@uhr.se DNR 4.2.2 2631-2013 Datum 2013-06-13 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm

Läs mer

Att bygga strukturer för kunskapsutveckling

Att bygga strukturer för kunskapsutveckling Att bygga strukturer för kunskapsutveckling Halmstad 1 december 2011 Per Albinsson Att bygga strukturer för kunskapsutveckling Målet med de regionala stödstrukturerna är att de långsiktigt ska kunna försörja

Läs mer

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: nämnder med ansvar för äldre- och handikappomsorg enl. SoL och LSS, landsting och kommuner (sjukvårdshuvudmän), enskilda vårdgivare, enskilda verksamheter enl. SoL och LSS, samverkansnämnder,

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

2013-04-02. Hemsjukvård 2015. delprojekt beslut om hur en individ blir hemsjukvårdspatient. Gunnel Rohlin. Ann Johansson HEMSJUKVÅRD 2015 1

2013-04-02. Hemsjukvård 2015. delprojekt beslut om hur en individ blir hemsjukvårdspatient. Gunnel Rohlin. Ann Johansson HEMSJUKVÅRD 2015 1 2013-04-02 Hemsjukvård 2015 delprojekt beslut om hur en individ blir hemsjukvårdspatient Gunnel Rohlin Ann Johansson HEMSJUKVÅRD 2015 1 HEMSJUKVÅRD 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUT OM HEMSJUKVÅRD...

Läs mer

FÖRTUR TILL BOSTAD FÖR DIG MED SÄRSKILDA BEHOV

FÖRTUR TILL BOSTAD FÖR DIG MED SÄRSKILDA BEHOV FÖRTUR TILL BOSTAD FÖR DIG MED SÄRSKILDA BEHOV UPPLANDS-BRO SIGTUNA ATT ANSÖKA OM FÖRTUR TILL BOSTAD Du som har starka medicinska behov, sociala behov eller en allvarlig hotbild kan ansöka om förtur till

Läs mer

Ramavtal för köp/sälj av äldreboendeplatser mellan kommuner

Ramavtal för köp/sälj av äldreboendeplatser mellan kommuner KOMMUNALFÖRBUNDET GR Lars-Göran Jansson Bilaga 2a 2008-04-28 Styrgruppen för det sociala området Ramavtal för köp/sälj av äldreboendeplatser mellan kommuner Den sociala styrgruppen har tidigare beslutat

Läs mer

Allmänna villkor för Arbetsgivare vid nyttjande av AFA Försäkrings kundwebb FÖRSÄKRING

Allmänna villkor för Arbetsgivare vid nyttjande av AFA Försäkrings kundwebb FÖRSÄKRING Allmänna villkor för Arbetsgivare vid nyttjande av AFA Försäkrings kundwebb FÖRSÄKRING v 1.1 maj 2012 1. Bakgrund 1.1 AFA Försäkring är samlingsnamnet för de tre bolagen AFA Sjukförsäkrings aktiebolag,

Läs mer

Landstingets ärende- och beslutsprocess

Landstingets ärende- och beslutsprocess LANDSTINGET I VÄRMLAND REVISIONSRAPPORT Revisorerna AM/JM 2012-12-18 Rev/12017 Landstingets ärende- och beslutsprocess Sammanfattning Denna granskning har omfattat hantering enligt riktlinjen för landstingets

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 1 Vård och omsorg 2011-04-12 Beställarenheten Dnr VON 95/11 KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 Utförare = Driftansvarig,

Läs mer

DELREGIONAL FÖRVALTNINGSORGANISATION Rutin och IT-tjänst för samordnad vårdplanering inom Vårdsamverkan Skaraborgs område fr.o.m.

DELREGIONAL FÖRVALTNINGSORGANISATION Rutin och IT-tjänst för samordnad vårdplanering inom Vårdsamverkan Skaraborgs område fr.o.m. DELREGIONAL FÖRVALTNINGSORGANISATION Rutin och IT-tjänst för samordnad vårdplanering inom Vårdsamverkan Skaraborgs område fr.o.m. 2011-01-01 1 Innehållsförteckning Inledning..3 Delregional förvaltningsorganisation

Läs mer

ID 1 (7) SID 1 (7) RAPPORT 2011

ID 1 (7) SID 1 (7) RAPPORT 2011 ID 1 (7) SID 1 (7) RAPPORT 2011 Denna första rapport innehåller övergipande information om verksamheten under hela 2011. Den berättar om hur det fungerat utifrån ett samverkansperspektiv med kommuner och

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Vård- och omsorgskontoret 2015-01-14 Maria Pettersson Sidan 1 av 4

SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Vård- och omsorgskontoret 2015-01-14 Maria Pettersson Sidan 1 av 4 SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Vård- och omsorgskontoret 2015-01-14 Maria Pettersson Sidan 1 av 4 Dnr 2014/0131 VON-9 Diariekod: 712 Vård- och omsorgsnämnden Redovisning av korrelation mellan upplevd

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.3

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.3 Allmänt reglemente för kommunstyrelse och nämnder Antaget av kommunfullmäktige 2007-02-26, 84 Reviderat av kommunfullmäktige 2012-04-10, 34 Reviderat av kommunfullmäktige 2015-05-11, 63 Nämnds ansvar och

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun

Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun 2014-03-11 Ks 182/2013 Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun Beslutad av: Kommunstyrelsen, den 18 mars 2014 Dokumentansvarig på politisk nivå; Kommunstyrelsens ordförande Dokumentansvarig på tjänstemannanivå;

Läs mer

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår landstingsstyrelsen att föreslå Landstingsfullmäktige

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår landstingsstyrelsen att föreslå Landstingsfullmäktige Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-06-01 1 (3) HSN 1501-0188 Handläggare: Barbro Hansson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-09-01, p 4 Årsredovisning 2014 för samordningsförbunden Huddinge,

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND DATUM DIARIENR 1999-03-26 VOS 99223 KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Inledning Denna policy utgör en gemensam grund för att beskriva, följa upp och utveckla kvaliteten,

Läs mer

Reviderad överenskommelse om ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i Stockholms län

Reviderad överenskommelse om ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i Stockholms län SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-01-14 SN-2013/4196.103 1 (3) HANDLÄGGARE Berit Knutmejer 08-535 377 11 Berit.Knutmejer@huddinge.se Socialnämnden Reviderad

Läs mer

AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn 1 AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Mottagare Lokala Ledningsgruppen i Stenungsund PROJEKTETS NAMN: Stenungsunds Teamet Insatser

Läs mer

Internavtal 2015 med styrelsen för Uppsala vård och omsorg om verksamheter med anknytning till Individ- och familjeomsorgen.

Internavtal 2015 med styrelsen för Uppsala vård och omsorg om verksamheter med anknytning till Individ- och familjeomsorgen. OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Yvonne Flambe 2015-03-13 OSN-2015-0199 Omsorgsnämnden Internavtal 2015 med styrelsen för Uppsala vård och omsorg om verksamheter med anknytning till

Läs mer

Nytt ledningssystem för Trelleborgs kommun (remiss till nämnderna)

Nytt ledningssystem för Trelleborgs kommun (remiss till nämnderna) Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum 2015-02-11 Kvalitetschef Mattias Wikner 0410-73 34 40, 0708-81 74 35 mattias.wikner@trelleborg.se Nytt ledningssystem för Trelleborgs kommun (remiss till nämnderna) Trelleborgarna

Läs mer

Att samverka hur och varför. Anna Pegelow e-delegationen Anna Johansson - Tillväxtverket

Att samverka hur och varför. Anna Pegelow e-delegationen Anna Johansson - Tillväxtverket Att samverka hur och varför Anna Pegelow e-delegationen Anna Johansson - Tillväxtverket Grundläggande krav Myndighetsförordningen: 3 Myndighetens ledning ansvarar inför regeringen för verksamheten och

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Ägardirektiv för Sollentuna Energi AB Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Fastställda av bolagsstämman 2010-06-22 att gälla från och med 2011-01-01 Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige

Läs mer

Uppföljning av BUS- överenskommelsen 2015

Uppföljning av BUS- överenskommelsen 2015 21-6-3 Uppföljning av BUS- överenskommelsen 21 Bakgrund Överenskommelsen om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd, BUSöverenskommelsen är antagen av Stockholms läns landsting och samtliga kommuner

Läs mer

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade.

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade. Förslag Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade. PARTER: Stockholms läns landsting genom Hälso-

Läs mer

REVISIONENS ARBETSORDNING VERSION 20 FEBRUARI 2015

REVISIONENS ARBETSORDNING VERSION 20 FEBRUARI 2015 REVISIONENS ARBETSORDNING VERSION 20 FEBRUARI 2015 Revisionens formella reglering återfinns i lagstiftningen och i det av landstingsfullmäktige beslutade revisionsreglementet. Enligt god revisionssed i

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer