s 72L6 AnSuornr 2006 Plats: Hos Mona Nordin, Krokgriind 2 Ndrvarande: Lisa AxdorPh (LA) Ingrid S. Eriksson (IE)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "s 72L6 AnSuornr 2006 Plats: Hos Mona Nordin, Krokgriind 2 Ndrvarande: Lisa AxdorPh (LA) Ingrid S. Eriksson (IE)"

Transkript

1 GYLLERODS SAMFALLTGHET Prtkll L/2006 Prt.kll frt vid sammantrdde med freningens styrelse tisdagen den Ll januari 2006 Plats: Hs Mna Nrdin, Krkgriind 2 Ndrvarande: Lisa AxdrPh (LA) ngrid S. Erikssn (E) Lennie Janssn (LJ) Mna Nrdin (MN) \-/ Ordf6randen f6rklarar m6tet Oppnat. S 12LT FOREGAENDE PROTOKOLL rdfranden 15ser upp utkast till skrivelse angaende \,./ plantering av ny hiick mellan fastigheten Sillgriind 31 ch Gr6ningen (S L207, fdregaende prtkll) - Styrelsen tillstyrker. Prtkllet gdkdnns ch liiggs ti handlingarna. S 2L2 KASSORENS RAPPORT nvestering i digital teknik, i enlighet med beslut pa Arsmdtet (S 1052), gjrdes i december til1 en kstnad av kr. Eknmin fller budget. nga f6rutsedda utgifter har fdrekmmit. Samtliga Arsavgifter har nu inbetalats- S L2L3 CENTRALANTENNANLAGGNNGEN Diskuteras huruvida styrelsen ska fresla Arsm6tet ytterligare digitalisering, denna gang av de danska kanalerna. Parabl-erna fungerar vdl ch det finns f6r ndrvarande inget behv av att byta dessa. S 1274 OMRADETS SKOTSEL Farmartjdnst sk6ter sndr6jning. nga synpunkter fran medlemmarna har kmmit till styrelsens kdnnedm. S 1.2T5 ANSLAGSTAVLA Anslagstavlan kmmer att placeras utanf6r familjen Bignert/Nilssns tmt ddr denna grdnsar ti11 Sillgriind. ngvar Tingvall har erbjudit si-g att tillverka ch siitta upp tavlan utan kstnad f6r fdreninqen. s 72L6 AnSurnr 2006 Beslutas att Arsmdtet halls s6ndagen den 19 mars, kl pi fyra Vanners restaurang. Arsm6teshandlingarna skall vara medlemmarna tillhanda senasl tva veckr innan mdtet. Underlag till revisi-nsberdttelse ldmnas til revisr i brian av februari.

2 s 721,1 VRrCa rnaeon Beslutas att hiidanefter forvara gammalt arkirrmaterial i TVbden. S 121,8 NASTA MOTE Niista m6te dger rum den 13 februari, kl hs ngrid Erikssn. Ordf Oranden f drkl-arar m6tet avsl-utat. Vid prtkllet /,f. n^em,* Erikssn r-t-;r;147q- A /""f-j Lisa Axdrph

3 Gyller6ds Samfdl i g hetsfciren i n g Prtkll fdrt vid Gyller6ds Samfiillig hetsfflren ings knstituerande m6te 2006 Og ig kl efter rdinarie stdmma hs Fyra Vdnner, Mdlleliigevdgen i M6lle Ndrvarande dr Elisabeth Axdrph, Lennie Janssn, Mna Nrdin ch Sven Stedt. s 1219 Ordfrande Elisabeth Axdrph hdlsar de ndrvarande vdlkmna ch fdrklarar mdtet 6ppnat. S {220 Till m6tesekreterare utses Mna Nrdin S 1221Sven Stedt jiimte rdf6rande Elisabeth Axdrph utses att justera prtkllet. S 1222 Knstituering ch ftirdelning av uppdrag Beslutas att utse Lennie Janssn till kass6r att utse Mna Nrdin till sekreterare att utse Sven Stedt till suppleant S 1223 Genmging ch ftirdelning av arbetsuppgfter inm repektive uppdrag brdldiggs till n5sta mote. Ndsta mdte beslutas tillden 3 april kl hs Elisabeth Axdrph Vid prtkllet, justeras, justeras frtt-^ 7//ad+ry Q;-au.-',..",{.r,*'J ('-.^- \t t" Mna Nrdin Elisabeth Axdrph Sven Stedt

4 Gyller6ds Samfd i g hetsf6re n i ng Prtkll fdrt vid Gyllerdds Samfillighetsf<ireningsm6te kt hs Lisa Axdrph, Krkgrand 10 Nirvarande dr Elisbeth Axdrph (EA), Lennie Janssn (LJ), Sven Stedt (SS) ch Mna Nrdin (MN) Odf6randen f6rklarar m6tet Oppnat S 1224 F6regiende m6tes prtkll Prtkllet kan gdkdnnas ch ldggas till handlingarna. S, 225 Justeringsman Sven Stedt utses att justera prtkllet Sf 226 Kass6rens rapprt Eknmin fdljer budget. Kstnad f6r sn0r6jning kr, utf6rd av Farmatjdnst, tillkmmer. S 1227 Lantmiteriet Beslutas att E A f6r uppdraget att anmdla f0rdndringen i styrelsen till Lantmdterimyndigheten Omridets sk6tsel, rapprt Christer Nilssn har kntaktat Farmartjdnst ch papekat de brister sm medlemmar meddelat. Vdgfreningen i M0lle f6rldnger kntraktet med Farmartjdnst ytterligare eft Ar ch f6reslir att Gyllerds SamfdllighetsfOrening 96r det samma. Styrelsen beslutar enligt f6rslaget. Trqen/HAven: Vdgf6reningen kmmer att salta f6r grdsbekdmpning HAven:Christer Nilssn kntaktar Lennart Svenssn angiende kantskdrning ch spning med besked att detta ska genmforas under maj manad. P g a klagmal fr6n grannar kmmer Vdgf6reningen 6ny att kntakta den fastighetsagare sm frvarar en rish6g intill banvallen. Fastighetsagaren mbeds ta brt resterande ris cks6 fdr att grdset ska kunna klippas. S f 229 inkmna brev TvA brev har inkmmit till styrelsen varav eft fran Snja ch Flke Perssn sm meddelar avflyttning fran mradet. nbetalningsblankett f6r Arsavgiften bifgas brevet. Styrelsen beslutar aft beslutar att E A far uppdraget att meddela Snja ch Flke Perssn att kmma Overens med ny dgare m den inb6rdes f6rdelningen av Arsavgift f6r fastigheten. Styrelsen har tidigare i brev kntaktat dgarna till fastigheten Sillgrdnd 31 angaende den Sndring av mradets karakt lr sm brttagandet av hdck grdnsande till GrOningen, innebdr. Elisabeth ch Lars Kruse Sillgrdnd 31, har nu besvarat styrelsens brev med

5 anmdan m aterplantering av Rsa Rugsahdck. Styrelsen beslutar att E A far uppdraget att tillskriva Elisabeth ch Lars Kruse ch tacka f6r svar, meddela att styrelsen sm tagit del av synpunkter framstdllda i brevet, inte har fr avsikt att driva drendet vidare. Styrelsen anser sig inte ha annat uppdrag dn att varna m mradets karaktdr. Fastighetsdgare sm dr intresserade av att diskutera bevarandet av mr6dets karaktdr dr vdlkmna att h6ra av sig till styrelsen. s1230 Tv Styrelsen beslutar att fdrs6ka hitta persner sm dr intresserade av TV-utbudet ch se m det gir att bilda en W-grupp. Beslutas att awakta besked m hur det danska W-ndtet kmmer att se ut i framtiden. S f 231 Midsmmar Beslutas att styrelsen kntaktar varandra under midsmmarveckan f6r fordelning av arbetsuppgifter isamband med midsmmardagens picknic pa Gr6ningen. S f 232 Ovriga flrenden LJ har bestdllt skylt till anslagstavlan. H0stens styrelsemdte dger rum efter beslut iaugusti. M6tet avslutas Vid prtkllet rdf6rande justeras Y*'.- 12*y'i,' Gu-.*.il,U *-l aq^{ Mna Nrdin Elisabeth Axdrph Sven Stedt

6 Gyller6ds Samfi i g hetsf6ren i n g Prtkll f6rt vid Gyllerds samfillighebfren i ngsm6te 2m kt16.00 hs Lisa AxdrPh, Krkg nd 10 Nlrvarande ir Elisbeth Axdrph (EA), Sven Stedt (SS) ch Mna Nrdin (MN) Ordf6randen forklarar m6tet 6ppnat S 1233 F6regiende m6tes prlkll.... F.tirrei [a]i gdkdnnas cn nggas till handlingama' 6 {234 Justeringsman Suen St"Ot utsejatt justera prtkllet llt$#ffitr.hr#sflttastignerdsare inte betatt medlemsavsiften. Arendet bevakas' Eknmin folier iovrigt budget' il^11? gm."*n har stminsar paverkat det dlgitala markndtet TV1' T\12 ch w4' Det har knstatera* ;il;ffi;ilastt el ;ta;irttsrtins' DAlis bildkvalitet berl qn atmsfafiska "t*ing"i En ji "tt le"-unat av vergang frin analga till digitala sandnrngar' Terracm sm svarar fr utbyggnade-n i landet har kntaktats ch hdnvisar till at utbygg- pi samma naden inte Arftlrdig fr;n-ffi;1in 2117.mitqifuf anldggningardrdrabbade ;n D.tt i vart rir danska kanabr sm str svenska' m stmingarna inte upphr tnts utbyggnad, ftnns altemativet kanaler via satellit Detta [rau"i "t.trertid ytterliiire investering i var anlfugning' FOresHs att tills vidare arruakta uhreckling-en. Det s6gs att stmingama framst ir ett Fblet sm uppstar under smmafialviret' brianavseptemberrepreradesdende avdentekniskautrustningensm$rsrjer Ganig nd ch Krkgrdnd med TV' Diskuteras att nu inbjuda inbesserade att anmdla sitt intresse fr medrrerkan i TVgruppen' Bestub att Sven Sta;ii:li"#; i"bi"d; ;m anstas efter samrld med Lennie Janssn' S 1237 Ktnad f6r rcnveringav sfir lnvartingvall kan genmf6ra viss reparatin (byte av ffidelar) samt m6lning av tre sffr (vi? tetptacema)- Pris kr inklusiva mms' S 1238 Lantmiteriet Anm6lan m andrinii styrelsen dr inl6mnad 0llch bekrabd av Lantndteriet' Sf239 Brev till familien Knrse Entigt bestut i "t'r"r#i i',"iettircrtvit Elisabeh cfr Lars Kruse, angiende det uppdrag stvrersen anser s(1 ha angaende u"u"nif,-"u ";tgdetr karaktir cn meetar att styrelsdn inte har f6r avsift att driva drendet vidare'

7 av "ff'till stegen 51240nk6p EA meddedr att "ft' inkopts for att f6rbdfrra stegens stabilitet' Pris 500 kr. Sl24{ Skbteeln av Gyller6d' rapprt bhrister Nilssn rappdrterar att [ennart Svenssn meddelat att han inte ldngrehar m6jlighet att ta nano m skoidetn av Gyllerd. Farmartjdnst har tidigare for denna -$dnst ldmnat tf;fdn i ungefgr samma priiniva sm gansten nu kstai. CN avser trdffa Farmartjdnst f6r ny f6rhandling i ktber. S 1242 Anslagstavlan E"staliO skyltired texten GYLLERODS SAMFAGHEkmmer att settrs upp pa anslagstavlan v 38. S 1243 Kr{ft festen-rapprt inbjudan till sensmmaiiicnic pi GrOningen h6rsammades av nigra familjer sm avnjot medhavda krdftr itrivsam samvar' S 1244 Ovriga frlgr a) F6rfrigan ilbn gengi Nilssn bende i eft Eksjhus pa Sillgrang sf villveta vem sm ansvarar fdr for skotsltn av marken mellan tastiltreteri Sillgrend ch gangvagen mt infarten till M6lle. Beslutas aft EA kntraktar Tekniska kntret for att fa reda p6 vem sm ager marken. b) Vid f6rre rdf6rande Ulf Strandmarks-begravning den 12 september nedlades en krans fran foreningen. Ndsta m6te beslutas aga rum tisdagen den 28 nvember kt Klkgrtnd 2 hs Mna Nrdin M6tet avslutas Md prtkllet rdf6rande justeras /Ea-"* 1/""h 6t-.1-*t Aa,vJ a- QL"'\ Mna Nrdin Elisabeth AxdrPh Sven Stedt

8 Gylleriids Samfd i g hetsf6 ren i n g Prtkl f6rt vid Gy lerdds Samfiil ig hetsfdren i n gsmote kt hs Mna Nrdin Krkgrdnd 2 Nirvarande ar Elisbeth Axdrph (EA) Lennie Janssn (LJ), Sven Stedt (SS) ch Mna Nrdin (MN) Ordftranden f6rklarar mdtet dppnat S 1245 Fdreglende m6tes prtkll Vad gdller medlemsagifter kan knstateras att en fastighetsdgare inte betalt medlemsavgiften. Beslutas att EA kntaktar vederbdrande. Prtkllet kan gdk nnas ch ldggas till handlingarna. S 1246 Justeringsman Lennie Janssn utses att justera prtkllet S 1247 Kass6rens rapprt Eknmin fljer budget. En innestiende sdker frdran finns sm gdller tjdnst utfrd av Litas. S 1248 Omridets skdtsel Sffrna kmmer att bli f irdiga under fdrsta veckan i december. Lekredskapen har inspekterats ch inget finns att anmdrka. DA Lennart Svenssn, pa egen begdran, kmmer upphdra med sk6tseln av gr6nmr6de ch gangar, mbeds han genm EA att iiven skriftligen avsdga sig uppdraget. EA ch Christer Nilsn f6r i uppdrag att snarast kntakta Farmartjdnst ch med fretradare fdr fretaget ga igenm vad sm beh6ver g6ras. Ddreiter skrivs ett avtal enligt frnyelse- ch underhallsplanen. S1249 TV-nltet Enligt beslut vid m6tet i september har en inbjudan till medlemmarna anslagits m medverkan i"tv-grupp". ntresset har varit begrdnsat. Nysnfri parabl kmmer att settas upp inm krt. Den ger bdttre stabilitet fr mttagning av Disccery ch Eursprtkanalerna. S 1250 Julbrev F6resl6s att 6rets julbrev utdver aktuell infrmatin till fastighetsdgare i Gyllerd, ska innehalla erbjudande m medverkan i TV-gruppen. Beslutas att medlemmarna i drets julbrev fir en paminnelse m m6jligheten att genm medverkan i W-gruppen, p6verka utbudet av tv-kanaler. S 1251 Ovriga frigr

9 Vlgsalt finns att til196 f6r medlemmar hs Christer Nilssn p6 Algr tnd. Nya medlemmar hdlsas v6lkmna till Gyllerdds Samfdllighet. Beslutas m irsm6te den 25 mars 2OO7. Nista m6te beslutas dga rum nsdagen den 7 februari kt Krkgrlnd t hs Sven Stedt M6tet avslutas Vid prtkllet l',/,il, & 7"/ 1:'l <-,/Q cz:" Mna Nrdin rdfrande *;*;\,g;.*,.&-."^0.^< Elisabeth Axdrph

10 Gyllerdds Sa mf6 ig hetsf6ren ing Prctkll f6rt vid Gylfedds Semffilliglretsf6reni ngs - m6te kt hc Srren Stedt lfukgrdnd 1 Nirvarande dr Elis*eth Adrph (EA) Lennb Janssn (Lf), Sven Stedt (SS) ch Mna Ndin (iln) OrdfiEnndcn &*lrar m6tet Oppnat S f 252 Dagdnhgen kan gt.*fiuw lffi Tiit jt#mrc ubs SvGn Stedt S 1254 F6rcgflrtl m6lcc emo*n fm gsfrfms cfi tlgep ts6 *nmir*prt Lf infrmera m d ffienhgens kcfrnder ftlr TV*epdiner blw s$ne Ar budgeterat. Resultatapprt fr 2006 (ttll)cfi eahnsrapprt (ble) deb ut cfi lnnehdfiet rcdvisa av Lf. Ddrefter kan Resultabapprt cfi Babrnr*r*B Eggc ffi nandnngryrsg {256 Anm0tet ArsmOfreshandlirqama gas igennr inftr*sn6ftet srn ager rum den 25 mars kl EA f{r uppdraget aft kntakta Re*aurang lnl*n t6 all undenska m det ar m$ligf ail ha Arsmtet dar. Arsm6fteshardlingama knnner at vara fretbtretsagdm Slhanda senast 14&rgar innan nffietager rum dvs den 11 mars. $ 1257 TV/TVgrupp Ny parablantenn sattes upp senhaten Vissa st0mirqnr i mffigningfl har ktmnd lr$bra cfr HsOkning ha pdgrtt unffi en tid. En W{rupp dr urder bihande ch SS fer uffrag f d vaa sarnrnankallarde cfi rerka sm styrebens kntakpersn f6r gruppen. Gunnar Gustafssn har inkmmit med brev ch frfragan m W-stming men cksi m bihandet av en TVgrupp. S {258 Lennart Svenssn - Famartilnst rapprt Lennart Svenssn har inkmmit med sin uppe gniqg sm gdlbrfrsn Mr27 dec 2006 (avtabt dn uppsegning avser 6 m&nder). Christer Ntssn har hafr ett mdte med Farmartjdnst den 18 ianuad f0r hspektim av rnridet. Farmar{arat kmrner att Hlmna ffert Sr mradets sk6tsel. S {259 Nesta m6te beslutas fra nrm den lordagen den 3 mars kl hs Lisa Axdrph Krkgrdnd 10. t0tet avslutas Md prtkllet rdfrande justeras-_r //.,r'r- A'"'.'/; t", Q- ",rsul"u.y'd,l,-. r-re- \ttl Mna Nrdin Elisabeth Axdrph ' Sven Stedt

11 Resultatrapprt Giiller periden: tt / Gylleriids Samfiillighetsfiirening Gyllerds Samftilli ghetsfdrening Utskriven: O7-02-O7, kl Sida Periden Prcent Ackumulerat Prcent ndnnnrxcnns NTAKTER 3010 Medlemsavgifter Summa huvudintiikt , ,00 100,0 100, ,00 100,0 SUMMA T'ORENNCENS NTAKTER ,00 100, ,00 100,0 UTGFTER FOR MARKOMRADET 4000 Marksk0tsel Summa inkcip av varr ch material ,50 -?3.232,50-24,2 '24, ?32,50-24,2 SUMMA UTGFTER FOR MARKOMRADET -?.8.232,50 ' ,50-24,2 OVNTCKOSTNADER 6050 Et 6100 CentralTV-anliiggning 6103 Visningsriitt TV Visningsriitt CNN 6105 VisningsriittEursprt 6106 VisningsrtittDiscvery 6109 VisningsrrittCpyswede 6110 STlM-avgifter 6111 Visningsriitt + prgramkrt Kanal 5 Summa centraltv-kstnader , , , , , , ,00-159, t, ,00 5,5 21,9 9,8 5,1 9,0 5,6 6,1 0,1 6,5 69, ,00 5, ,00 2r, ,00 9, ,00 5, ,00 9, ,00 5, ,00 6,1-159,00 0, ,00 6, ,00 69, Kntrsmat./Medlemsutskick ,00 1, ,00 1,2 Summa kntrsmateriel ch trycksaker ,00 l ,00 l Reparatin ch underhill Summa reparatin ch underhsll ,n ,00 7' 3' , ,00 7) Ovriga externa tjiinster Summa 0vriga externa tjiinster , ,00,l 1' , ,00,l lrl 717l Representatinch mciteskstnader Summa vriga f6reningskstnader , ,50 3, , ,50 3, lO Fdrsdkringar S umma fciretagsf6rsiikri n gar , ,00 2, ,00 2,4-2.8L2,00 2,4 SUMMA OVRCR KOSTNADER L,50 81, ,50 81,1 FNANSELLA NTAKTBR OCH KOSTNADER 8170 Bank ch PG kstnader -586,00 0,5-586,00 0,5 Summa finansiella kstnader -586,00 0r5-586,00 0,5

12 Gyl lerdds Samfiil i ghetsfrening Utskriven: , kl Sida 2 Periden Prcent Ackumulerat Prcent SUMMA FNANSELLA NTAKTER OCH KOSTNADER.586,00 0,5-586,00 0'5 REDOVSAT RESULTAT ,00-5, ,00-5'8

13 Balansrapprt 4 i)41 Gylleriids Samfiillighetsfiirening.? Gyllertids Samf[lli ghetsfdrening Utskriven: O7-02-W.kl Sida rrr,r.cancln Peridens B Fdrlindring Peridens UB l0l0 Kassa 1020 Pstgir Summa kassa ch bank 9.479, , , , , ?2, ,70 E7.366, , nterimsskulder , , ,00 Summa upplupna kst./fdrutbet. int , , , Eget kapital , , ,68 Summa eget kapital -80.6,{8, , ,68 SUMMA TLLGANGAR 0,00 0,00 0,00 DFFERENS 0,00 0,00 0,00 StepOne Bkfdring nxt frin Mnania Sysbm AB, utgeva

14 Gyllerdds Sa mfd l i g hetsfci ren i n g Prtkll frt vid Gyller6ds Samf5llighetsf6ren ings knstituerande mte ffi kl efter rdinarie stdmma pi restaurang lntim, M6lle Nirvarande dr Elisabeth Axdrph, Lennie Janssn, Mna Nrdin ch Sven Stedt S 1219 Ordfrande Elisabeth Axdrph hdilsar de ndrvarande vdlkmna ch frklarar m6tet 6ppnat. S 1220 Till mdtesekreterare utses Mna Nrdin S 1221 Sven Stedt jiimte rdfrande Elisabeth Axdrph utses att justera prtkllet. S 1222 Knstituering ch f<irdelning av uppdrag Beslutas att utse Lennie Janssn till kass6r att utse Mna Nrdin till sekreterare att utse Sven Stedt till suppleant S 1223 Genmging ch ftirdelning av arbetsuppgfter inm repektive uppdrag brdldggs till ndsta mdte. Vid prtkllet justeras justeras /'/t--n-,4jrml Gur.lc^.,^- C--'bL4 Mna Nrdin Elisabeth Axdrph ^*/^-J Sven Stedt

15 Gyllercids Sa mfd i g hetsfii ren i n g Prtkll fttrt vid Gylleriids Samfiillighetsfiireningsmte kt hs Lisa Axdrph, Krkgrdnd 10, Mlle Ndrvarande dr Elisabeth Axdrph (EA) Lennie Janssn (LJ), Sven Stedt (SS) ch Mna Nrdin (MN) Ordfdranden f6rklarar m6tet 0ppnat S 1260 Dagrdningen kan gdkinnas S 1261 Tilljusterare utses Sven Stedt S 1262 Fdregiende mdtes prtkll kan gdkdnnas ch ldggas till handlingarna S 1263 Eknmirapprt nga awikelser finns att rapprtera. S 1264 TV/TV-grupp Vissa fdrvdntade stdrningar berende pi smmarvdrmen har knstaterats. Dessa st6rningar kmmer att visa sig s5 lange vir ndrliggande mvdrld sander analgt. Lithas har den 9 juni bytt antenn ch installerat ett kylaggregat i TV-bden f6r att h6lla varmen ddr p6 en ldgre niv5. Han har cksa bestdllt tva prgramkrt: ett krt fr satellitmttagning av SVT 1, 2 ch TV 4 ch ett krt fr satellitmttagning av CNN, Eursprt ch Discvery. Dessutm kmmer Lithas att genmfdra en mdtning av det befintliga natets kapacitet f6r att undersoka mjligheten for nya kanaler. TV-gruppen kmmer att f6 uppdraget att infdr ndsta styrelsemote i september, inkmma med en rappn. S 1265 Underhill Sjllvsidda triid Christer Nilssn kan meddela att awerkning inklusive brtfrsling av tvd sjiilvsidda triid vid GrOningens grans kmmer att ksta kr (inkl mms). Freslis att genmfra awerkning/brtfrsling av trdden. Beslutas enligt frslag. Trgen FreslAs att Vagfreningen besprutar alla trg i GyllerOdsmr6det med Rund up fdr att h6lla grdset brta. Beslutas enligt frslag. Grdsremsan mellan fastigheterna p6 Krkgrdnd ch gangvdgen kmmer att underh6llas av Farmartjdnst 2-3 gdnger/sdsng.

16 Omridet mellan Gyllerdd ch Vlstra Bangatan forvaltas av Mdlle Viigf6rening ch Farmartjanst utfdr underh6llet. Hundrastgird Vid Mdlle vdgf6renings irsmote diskuterades uppfdrande av en ev hundrastg6rd vid statinsmr6det. ntresset fdr denna anrdning trde bland Gyllerddsbrna inte vara mfattande. Arendet kmmer att tas upp vid byf0reningens infrmatinsmote. Lekplatsen Vid inspektin av lekplatsen den 10 juni finner styrelsen att - sitsarna p6 gungrna b6r bytas infr ndsta sdng. - skadade delar av staketet sm mgdrdar gungrna br cksi bytas ut infdr ndsta sasng. S 1266 Midsmmarpicknick Beslutas att traditinsenligt, under fdrutsdttning att vddret medger, midsmmardagen den 23 juni kl ', 5.00, fira midsmmar i Gyllerdd med picknick pa Grdningen. S 1267 Garage Sale ntresse finns fr "garageforsdljning" i mradet ch f6rfragan har inkmmit m m0ilighet f0r berrda fastighetsdgare att fi satta ett affisch m Garage Sa/e pa Samfdllighetens anslagstavla. Styrelsen har inget att invdnda mt avisering sm kan vara av gemensamt intresse for GyllerOdsbr. S 126S Ovriga frigr Krdftr pi Grdningen Styrelsen avser aven i ir sammankalla till en gemensam sensmmarpicknick pi Grdningen. Denna picknick beslutas aga rum den 25 augusti kl 18.00, underfdrutsdttning attvddretsatill6ter. Nista mdte beslutas aga rum den ldrdagen den 18 september kl hs Mna Nrdin pi Krkgrind 2. Mdtet avslutas Vid prtkllet rdfdrande justeras /; l/-, ' t,1"/a2.,-/l/6/v?l\1',^ i.- A.^r^ V, ( \,rge\f.*.. /X<-d.'vl--,) -',,r_. \' Mna Nrdin Elisabeth Axdrph - Sven Stedt

17 Gyllertids S a m ffl lligh ets fti ren in g Prtklt fiirt vid Gylleriids Samfiillighetsfiireningsmiite kl hs MnaNrdin Krkgrtind 2, Mdlle Niirvarande iir Elisabeth Axdrph (EA), Lennie Janssn (LJ), Sven Stedt (SS) ch MnaNrdin (VS{) Ordfbranden fbrklarar motet dppnat S 1269 Dagrdningen kan gdkiinnas S 1270 Till justerare utses Sven Stedt $ 1271 Fdregiende miites prtkll kan gdkflnnas ch Mggas till handlingarna Eknmirapprt Farmartjiinst har debiterat Samf;illigheten fiir mycket ftir utfrda tjiinster Detta kmmer att utredas. PA kntt finns kr. Vi viintar pi att Lithas ska skicka sina fakturr. Fdr niirvarande kan knstateras att avgifter fr 6 fastigheter iir betalda (tre annyma" 3 betalda). Pflminnelser har gitt ut. dwigt finns inga awikelser. $ 1273 Omridets skiitsevrapprt Christer Nilssn kntaktar Farmartjiinst fr att piminna m: - att lekplatsen krattas regelbundet - Angiende griisklippningen: Antingen tas klippet brt eller sker klippning alltftir siillan. Christer Nilssn kntaktar Vtigftireningen m trgen angiende Rund up. Vi awaktar kstnadsfiirslag ftir klippning av Rsa Rugsa ch fiir sk<itsel av griisremsan liings Strdmmingen. Kstnadsfiirslag awaktas iiven ftir byte av del av staket vid lekplatsen. S TV/TV-grupp/rapprt Krten iir bestiillda. F<ir att uteda m vi kan ha fler kanaler behdver ledningarna miitas. F<irst diirefter kan vi gi vidare. Ny fiirfrngan till Leif Hughtn m n?ir miitningarna planeras iiga rum. Sven Stedt kmmer att kntakta TV-gruppen.

18 $1275 Brev till nya husiigare Beslutas att skicka brev till nytillkmna i samf?illigheten fiir att hii.lsa viilkmmen till v6rt fina mr6de. Brevet kan innehilla litet m mridets histrik, vad medlemsavgiften anviinds till (mridets skdtsel, TV-anlaggning..), drsmdtet i mars, ytterbelysningen ch att nyinflyttade iir viilkmna att kntakta styrelsen fiir ytterligare infrmatin. Nflsta miite Beslutas iiga rum den 20 nvember 2007 hs Elisabeth Axdrph Krkgreind 10 M<itet avslutas 2n*.- /t/&4: *-u[-a,k,-] C $-tt Vid prtkllet rdftirande justeras

19 Gyllertids S amf?illigh ets fti rening Prtkll fiirt vid Gytleriids Samfiillighetsftirenin gs- Miite 2007 rl 20 k20.00 hs Lisa Axdrph Krkgriind 10, Mtille Niirvarande iir Elisabeth Axdrph (EA) Lennie Janssn (LJ) Sven Stedt (SS) ch MnaNrdin (vs{) Ordfiiranden ftirklarar miitet dppnat Dagrdningen kan gdkinnas S 1277 Till justerare utses Sven Stedt $ 1273 Fiiregiende mdtes prtkll kan gdkiinnas ch lflggas till handlingama S 1279 Eknmirapprt Det eknmiska liiget i balans, enligt budget ch kr finns pi kntt. Fdr niirvarande knstateras att avgiften fiir tvi fastigheter iir betalda. Piminnelse har gitt ut. EA fer uppdraget att kntakta dem det giiller. Lithas har iinnu inte skickat sin faktura. S 1280 Omridets sk0tseurapprt Vi awaktar ffert ftir klippning av Rsa Rugsa. EA fbr uppdraget att kntakta Christer Nilssn. EA har varit i kntakt med ngvar Tingvall sm utftirt vissa mindre reparatiner. Frir tillfiillet beh6ver inget mer gdras. Tack riktas till Christer Nilssn sm frslat brt grenar vid Hiven. $ 1281 TV/TV-grupp/rapprt genm SS SS har kntaktat Leif Hughtn. Overgingen till digital TV har gitt bra. Satellitkrten har inte behdvt anviindas (finns i beredskap). Tv-guppens verksamhet iir vilande tills vidare. SS kmmer att kntakta Leif Hughtn sm i sin tur ftir TV-gruppen kntaktar Lithas angiende ut6kningen av TV-utbudet.

20 S1282 Eventuell hundgird pa n* kntaktats av Mdlle viigftirening angiende anliiggande av hundgird. Fdreningen har frtfarande inget intresse av hundgird. $ 1283 Ovriga frigr Julbrev med aktuell infrmatin till medlemmarna kmmer att skrivas. Nflsta miite Beslutas iiga rum tisdagen den!2 februari kl hs Lennie Janssn, Algriind 3 M6tet avslutas Vid prtkllet rdftirande justeras MnaNrdin z^,r t '. '/ r G L; cu\ v L r", \-t- L.,, *-' Elisabeth Axdrph c(-t, Sven Stedt

21 Gylleriids Samfiillighetsfti rening Styrelsemdte i Gyllerdds samftillighetsftirening nsdagen den 13 februari 2008 kl hs Lennie Janssn Niirvarande?ir Elisabeth Axdrph (EA) Lennie Janssn (LJ) Sven Stedt (SS) ch MnaNrdin (lvs) Ordfbranden ftirklarar miitet iippnat S 12S4 Dagrdningen kan gdkflnnas S 12S5 Till justerare utses LJ $ 1236 X'6regiende mdtes prtkll kan gdkiinnas ch liggas till handlingarna S 1287 Eknmirapprt Bul*yupprten visar ca kr i likvida medel ch ett kapital pi kr. Resultatrapprten: Medlemsavgifterna iir betalda. SVT har tiltkmmit ch Eursprt iir litet dyrare, "Overskttef' ligger ftir niirvarande pi kr. Men Lithas har iinnu inte inkmmit med sin faktura. Med reservatin alltsi ftir upplupen skuld till Lithas. Eknmi i balans. S 1288 Omridets skiitsevrapprt Ny ffert har inkmmit fran Farmartjiinst sm har kntaktats av EA. Den nya fferten sm giiller klippning av Rsa Rugsa ch hamling av pilar, gdkiinns. Anna G S har kntaktat EA angiende vatten i gxaget. Samf;illigheten kan emellertid inte ansvara fbr vatten sm triinger in i garage ch ev knsekvenser h?irav. S 1289 TV-niitet Markniitet har prblem, stirskilt smmartid. Digitalt ntit via satellit th dyrt. Diskussinen r<irande lika befintliga ftirutsiittningar ftir TV-mttagning ch utbud ftir Gyllertids samftillighet frtsiitter. S 1290 Arsmdtet den 16 mars 2008 fiirbereds $ 1291 Niista miite Knstituerande mcite i samband med drsmdtet den 16 mars Miitet avslutas Vid prtkllet L, ),a t(/x' / /sr'7'e /(., MnaNrdin rdfiirande Qt-&\r;.t<.t*fpz Elisabeth Axdrph iusteras

22 ' Balansrapprt Gylleriids Samftillighetsfiirening Gyllerdds Samf?illi ghetsfdrening ru,r,caxc,rn r2-31 Peridens B Utskriven: , kl Sida 1 Fdr[ndring Peridens UB 1010 Kassa lo2o Pstgir Summa kassa ch bank 3.969, , ,68 -s.098, , , ,30 t22.816, , nterimsskulder Summa upplupna kst./fdrutbet. int , , ,00 n.6t0,m l62,oo t62,oo 2991 Eget kapital Summa eget kapital SUMMA TLLGANGAR , ,69 0'ffi 0,00 0,(x) , , , ,00 DFFERENS 0'ffi , ,00 Stepne Bkfdring nxt fnin Mntania System AB, utgeva

23 ' Resultatrapprt Gflllerperiden: U Gyllertids Samftillighetsfiirening Gyllertjds Samfiillighetsfdrening Utskriven: , kl Sida ndnnxmcnns rnraxrnn Periden Prcent Ackumulerat Prcent 3010 Medlemsavgifter Summa huvudintiikt summa porentncens tltarrer , , ,00 100,0 100,0 100, ,00 100, ,00 100,0 t46.000,00 100,0 urcrfter ndn tvrlnkmradet 4000 Markskdtsel Summa ink6p av varr ch material , ,50-20,4 '20, ,50-20,4 SUMMA UTGFTER FOR MARKOTTANAOTT ,50 ' ,50-20,4 OVNTC KOSTNADER 6050 El 610l svt 6lu TV Visningsriitt TV 3 610/. Visningsriitt CNN 6105 VisningsriittEursprt 6106 VisningsriittDiscvery 6109 VisningsriittCpyswede 6l l1 Visningsriitt + prgramkrt Kanal 5 Summa centraltv-kstnader ,W ,00-995, , , ,00-6.OU,OO , , ,00 3,7 1,9 0,7 9,8 3,7 6,7 4,1 ')< \') 38, ,00 3, ,00 1,9-995,00 0, ,00 9, ,M 3, ,00 6, ,00 4,1-3.62t,00 2, ,00 5, ,00 38, Kntrsmat./Medlemsutskick Summa kntrsmateriel ch trycksaker , ,00 0, , ,00 0,9 0' Reparatin ch underhill Summa reparatin ch underhflll -2.4?3,00-2.4?.8,00 1,7 lr ,w -2.4?3,00 1,7 l17 717l Representatinch mteskstnader Summa dvriga fcireningskstnader , ,00 3, , ,00 3,4 3'4 73lO Fcirsiikringar Summa fretagsf6rsiikri ngar -2922, ,00 2,0 2rO -2922,W ,00 2,0 2r0 SUMMA OVRTCR KOSTNADER ,00 46, ,N 4f.'4 FNANSELLA NTAKTER OCH KOSTNADER 8170 Bank ch PG kstnader Summa finansiella kstnader -584,50-584,50 0, ,50-584,50,4 14 SUMMA FNANSEL-A NTAKTER OCH KOSTNADER -584,50 O'4-584,50 014

24 GylYerdds Samf?illighetsfdrening z-t-t - z-tz-gr utstriven: g-z-t:, tt ts.4 Sida 2 Periden Prcent Ackumulerat Prcent REDOVSAT RESALTAT ,00 32, ,00 32,9

25 Gyllerbd skttdagen O8 Kira Elisabeth! Du ch dina styrelsekamrater grir vad jag frirst6r ett fint jbb, nir det giller skotsel ch underhill av samftlligheten. Men ni sl5ss mt samma elindiga prblem, sm pligat alla fiiregiende styrelser - v6r gemensamma W-anldggning. ngen av dina fdregingare (inkl. undertecknad) har lyckats fi nin bra slutgihig losning - i sjilva verket 5r det samlade utbudet sirnre idag in fiir 3O 6r sedan! Samtidigt har en l6ng rad medlemmar kint sig tvingade att sdtta upp egna parabler f6r att fl tillgtng till ett bra kanalutbud. Kanske dr du kvinnan sm kan drim genm en biirjan till en ldsning pi kmmande fbreningsmiite? se fafi kan m6iligen detta vara ett f6rslag till handlingsplan: H Styrelsen btirjar med att friga ss m vitiverhwudtaget skall driva en gemensam W-anliggning eller ej? Vi kanske skall slpa den ch lita varje medlem ta sitt eget ansvar fiir sitt W-utbud - alltsi i princip att vartenda Gyller6dshus sitter upp en egen parabl. Samtidigt sinks medlemsavgiften. Persnligen tycker jag, att detta skulle vara ett misstyckande ch strida mt den fina samfiillighetsid6n. Men jag kan tanka mi& att mridets parabligare kan ha en annan 6sik. H Om vi bestdmmer ss f6r att driva anliggningen vidare, sl behdver den en mfattande reknstruktin. Dl f6resl6r jag fidflande: q Lintas fir i uppdrag att inm ftrmen f6r g5llande awal lterst5lla antalet W- kanaler tillvad det var tidigare. Under lrens lpp har bl a MTV, RTL ch ZDV fallit brt. Vi biirjade med 13 kanaler, idag finns i bista fall 1O kvar. H en ny 6verenskmmelse med Untas ligger man dessutm till ett antal nya kanaler, ex Kunskapskanalen, SVT24 W4 Sprt ch BBC (sannlikt fler, kanske finns det rentav gratiskanaler sm kunde adderas till resten?). Detta innebiir en tikad kstnad. Den tekniska utbyggnaden av anldggningen kan bekstas med fnderade medel. De tikade kstnaderna fiir kanatavgifter mlste slis ut pi medlemmarna. En ffert pi de lika kstnaderna b6r tas in ffin Lintas. Kanske rentav fr6n nign annan, rcm skulle kunna ta 6ver kntraktet med samfdlligheten. Detta er eft frirslag. Sdkert finns det fler. pee Kanske kan du lyckas ddr vi andra missfyckades!

26 Gyllertids S amfiillighetsfti rening Prtkll ftrt vid Gyllerds samfiillighetsftirenings knstituerande mte efter rdinarie stfimma p6 Restaurang ntim i M6l1e. Ndrvarande 6r Lars-Peter Jnssn (LPD, Lennie Janssn (L), Sven Stedt (SS) ch Mna Nrdin $llltf) S 1292 Ordfrande Lars-Peter Jnssn hilsar de nnrvarande vilkmna ch fdrklarar m6tet Oppnat $ 1293 Till mdtessekreterare utses Mna Nrdin S 1294 Sven Stedt jimte rdfbrande Lars.Peter Jnssn utses att iustera prtkllet S 1295 Knstituering ch tdrdelning av uppdrag Beslutas att utse Lennie Janssn till kassor att utse Mna Nrdin till sekreterare att utse Sven Stedt till suppleant $ 1296 Nsta mdte mindagen den 19 maj kl Algriind 9, M611e hs Lars-Peter Jnssn M6tet avslutas vid prtkllet MnaNrdin justeras Lars-Peter Jnssn justeras aq,l Sven Stedt

s 72L6 AnSuornr 2006 Plats: Hos Mona Nordin, Krokgriind 2 Ndrvarande: Lisa AxdorPh (LA) Ingrid S. Eriksson (IE)

s 72L6 AnSuornr 2006 Plats: Hos Mona Nordin, Krokgriind 2 Ndrvarande: Lisa AxdorPh (LA) Ingrid S. Eriksson (IE) GYLLERODS SAMFALLTGHET Protokoll L/2006 Prot.okoll fort vid sammantrdde med foreningens styrelse tisdagen den Ll januari 2006 Plats: Hos Mona Nordin, Krokgriind 2 Ndrvarande: Lisa AxdorPh (LA) Ingrid S.

Läs mer

Gymnasienämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3)

Gymnasienämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3) HANDLÄGGARE Kullenberg, Indra Indra.Kullenberg@huddinge.se Gymnasienämnden Ansökan från ThrenGruppen

Läs mer

Utred fibernät nu! Beslutsunderlag inför extrastämman om samfällighetsföreningens. Gylleröds samfällighetsförening. tv-anläggning den 24 oktober 2009

Utred fibernät nu! Beslutsunderlag inför extrastämman om samfällighetsföreningens. Gylleröds samfällighetsförening. tv-anläggning den 24 oktober 2009 Utred fibernät nu! Beslutsunderlag inför extrastämman om samfällighetsföreningens tv-anläggning den 24 oktober 2009 Bakgrund till stämman 2 Därför är formalia viktiga 3 Gylleröds tv-enkät 4 Den nuvarande

Läs mer

EUPA Assessment TOOL

EUPA Assessment TOOL Prject Agreement number: 2009-2178/001-001 Prject Acrnym: Prject Title: EUPA Validatin f Frmal, Nn Frmal and Infrmal Learning: The Case Study f Persnal Assistants EUROPEAN PERSONAL ASSISTANT LEVEL 2 EUPA

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE. ACT-teamet samlat stöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i Huddinge

SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE. ACT-teamet samlat stöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i Huddinge SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE ACT-teamet samlat stöd för persner med psykisk sjukdm ch missbruk i Huddinge SAMMANFATTNING 2 INLEDNING 2 PLANERING OCH UPPSTART AV VERKSAMHETEN 3 Målgruppen 3 Arbetsmetd

Läs mer

Delårsrapport 2013-08-31

Delårsrapport 2013-08-31 ' rai] BÅSTADS ~ KOMMUN Besök ss på bastad.se Delårsrapprt 2013-08-31 r--------- l.. l nnehå llsförteckn i ng Förvaltningsberättelse... 1 Prgns budgetavvikelser 2013... 5 Resultaträkning ch finansieringsanalys...

Läs mer

Kommunkontoret i Båstad, Astrakanen, kl 13.00-17.20

Kommunkontoret i Båstad, Astrakanen, kl 13.00-17.20 BÄSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kmmunstyrelsen 2011-10-12 1 (28) Plats ch tid: Beslutande: Övriga närvarande: Utses attjustera: Justeringens plals ch tid: Sekreterare Ordförande

Läs mer

Anarkistisk tidning sedan 1898, nr 3-4 2005 (42-43), 25kr. G8-rapport. Global Intifada Anarkism och utbildning

Anarkistisk tidning sedan 1898, nr 3-4 2005 (42-43), 25kr. G8-rapport. Global Intifada Anarkism och utbildning Anarkistisk tidning sedan 1898, nr 3-4 2005 (42-43), 25kr G8-rapprt Glbal Intifada Anarkism ch utbildning Glbal slidaritet med Glbal Intifada 02 04 06 08 09 10 12 14 16 20 21 22 Glbal Intifada Stöduttalande

Läs mer

a sbc Brf Blåelden 2 ÅRSREDOVISNING 2012 Sos tads-a usccntru m Sveriges

a sbc Brf Blåelden 2 ÅRSREDOVISNING 2012 Sos tads-a usccntru m Sveriges ÅRSREDOVISNING 2012 Brf Blåelden 2 a sbc Sveriges Ss tads-a usccntru m Varsågd! Här är din förenings årsredvisning. l årsredvisningen ka n du läsa m föreningens fastighet ch styrelsen berättar m vad sm

Läs mer

Isbrytare, lagbildning och energikickar

Isbrytare, lagbildning och energikickar Isbrytare, lagbildning ch energikickar Den här kursen Oavsett det är ett mindre möte hemma hs dig eller ett större utbildningsseminarium vill vi alla känna att vi har etablerat gemenskap med våra linvänner.

Läs mer

Fiber Trippel. Telefoni. Television. Internet. Gylleröds samfällighetsförening. Mölle den 11 januari 2010

Fiber Trippel. Telefoni. Television. Internet. Gylleröds samfällighetsförening. Mölle den 11 januari 2010 Fiber Trippel Internet Television Telefoni Mölle den 11 januari 2010 Gylleröds samfällighetsförening Information om fibernät inför mötet den 23 januari och Extrastämman den 6 februari INFORMATION OM FIBERNÄT

Läs mer

Bostad först för vem?

Bostad först för vem? Examensarbete Bstad först för vem? Några röster m ett samarbetsprjekt mellan Stckhlms stad ch Stckhlms Stadsmissin Författare: Jhanna Linde Anna Olvssn Handledare: Per-Olf Hlmberg Termin: VT13 Kurskd:

Läs mer

Revisionsrapport kommunens arbetsmarknadsåtgärder. Dnr KS 2013-193

Revisionsrapport kommunens arbetsmarknadsåtgärder. Dnr KS 2013-193 Beslutsförslag 2013-05-29 Kmmunstyrelseförvaltningen Kanslienheten Henrik Lundahl Revisinsrapprt kmmunens arbetsmarknadsåtgärder. Dnr KS 2013-193 Förslag till beslut Kmmunstyrelsen beslutar 1 Anteckna

Läs mer

Tddoh. December 1982 Nytryck september 1984. Rapport 2 TELEBILD. Erfarenheter från näringslivets teledataförsök. Göran Asplund

Tddoh. December 1982 Nytryck september 1984. Rapport 2 TELEBILD. Erfarenheter från näringslivets teledataförsök. Göran Asplund Tddh December 1982 Nytryck september 1984 Rapp 2 TELEBILD Erfarenheter från näringslivets teledataförsök Göran Asplund ; - m^ -..: : - y. December 1982 Nytryck september 1984 Rapp 2 n TELEBILD Erfarenheter

Läs mer

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO 13. Utvecklingssamtal hs IOGT-NTO Syfte Att få rganisatinen att fungera bättre. Att bidra till medarbetarnas persnliga utveckling. Att stämma av mt mål. Att stämma av samarbetet mellan rganisatinsgrenarna

Läs mer

För kännedom. DnY... ~ 3USi\T\EDEPAR1EMENTET Registratorn. EKONOMISK BROTTSLIGHET - en informationsskrirt för fackliga företrädare

För kännedom. DnY... ~ 3USi\T\EDEPAR1EMENTET Registratorn. EKONOMISK BROTTSLIGHET - en informationsskrirt för fackliga företrädare För kännedm ~ 3USi\T\EDEPAR1EMENTET Registratrn \n k 84 I r ~ -' (\(1 \J-' DnY.... j EKONOMISK BROTTSLIGHET - en infrmatinsskrirt för fackliga företrädare KOMMISSIONEN MOT EKONOMISK BROTTSLIGHET Januari

Läs mer

VAGGERYDS KOMMUN --(') r fivtfta- {i,tt.rlrclu^- Anette Osterholm. Justerande \ Ur_.^tr.,._ [V^Cl3\gr1 ANSLAG / BEVIS. Tr"l" I"g*,

VAGGERYDS KOMMUN --(') r fivtfta- {i,tt.rlrclu^- Anette Osterholm. Justerande \ Ur_.^tr.,._ [V^Cl3\gr1 ANSLAG / BEVIS. Trl Ig*, SAM MANTRADES P ROTO KO LL Samm a ntrddesd atum: 20lI-04-13. 1(3 1) Plats och tid Beslutande Ovriga ndrvarande Utses att justera Niimndrummet, Skillingehus 20II-04-13 kl 14.00-18.00. Kenth Williamsson.

Läs mer

Kraftringens prisändringsmodell för fjärrvärme

Kraftringens prisändringsmodell för fjärrvärme Innehåll Kraftringens prisändringsmdell för fjärrvärme... 1 1. Prisändringsplicy... 1 2. Åtagande m prisförändringar för 2015-2017 för näringsidkare... 2 2.1. Pris för 2015... 2 2.2. Indikatin för 2016...

Läs mer

Rundabordsamtal om affärsmodeller

Rundabordsamtal om affärsmodeller Rundabrdsamtal m affärsmdeller Nrra Djurgårdsstaden Sammanfattning ch kmmentarer från 2012-11-09 Deltagare Claus Ppp Larsen, Acre Claus.Ppp.Larsen@acre.se Patrik Frsström, e-centret Patrik.Frsstrm@ecentret.se

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Att tänka på inför ekonomiredovisning

Att tänka på inför ekonomiredovisning Att tänka på inför eknmiredvisning Leader Terra et Mare Fregatten 2 444 30 Stenungsund http://www.terraetmare.se Eknmiredvisning görs i samband med varje ansökan m utbetalning (rekvirering av pengar) i

Läs mer

Projektet redovisas i Del 1: Projektdefinition, Del 2: Begrepp, Del 3: Bakgrund, Del 4: Kartläggning, Del 5: Rapport med rekommendationer

Projektet redovisas i Del 1: Projektdefinition, Del 2: Begrepp, Del 3: Bakgrund, Del 4: Kartläggning, Del 5: Rapport med rekommendationer Arkiveringsrekmmendatiner Del 3: Bakgrund fi2 förvaltningsinfrmatin infrmatinsleveranser Prjektet Arkiveringsrekmmendatiner syftar till att ge en genmlysning av knsekvenser för dagens vägval vid beslut

Läs mer

Styrelsesammanträde nr 1 2011 i Erikslunds Femte Samfällighetsförening

Styrelsesammanträde nr 1 2011 i Erikslunds Femte Samfällighetsförening Styrelsesammanträde nr 1 2011 i Erikslunds Femte Samfällighetsförening Tid: 2011-01-26 kl 19.00 Plats: Kvartersgården Närvarande: Stig Hedlund, ordförande Bo Lindström, kassör Niclas Åding, sekreterare

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Nov 2012 Innehållsförteckning Inledning 4 Årscykel för LHs verksamhet och

Läs mer

Miljömålsprogram Bjuvs kommun 2011-2014

Miljömålsprogram Bjuvs kommun 2011-2014 Miljömålsprgram Bjuvs kmmun 2011-2014 Innehållsförteckning Inledning... 3 Natinella miljökvalitetsmål... 3 De 16 natinella miljömålen ch dess definitiner... 3 Reginala miljömål... 4 Lkala miljömål för

Läs mer

Kallelse. till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening. Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55

Kallelse. till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening. Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55 Kallelse till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55 Tag med hela denna kallelse! Personnamn och fastighetsbeteckning

Läs mer

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr Referens Mikael Gustafssn tf'& ~, /jt( 6/!1 tr ;Jt-1. 20141027 Beteckning R12514 Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

- vad innebär det? ren bostadsrättsförening. Att bo. . Med bostadsrätt "äger" du inte din lägenhet i egentlig

- vad innebär det? ren bostadsrättsförening. Att bo. . Med bostadsrätt äger du inte din lägenhet i egentlig @ Att bo ren bostadsrättsförening - vad innebär det? o I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som qjänar pengar på ditt boende. Arsavgiften (= månadsavgiften, "hyrar^" X 12) täcker föreningens

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer