Förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1 Innehåll. 2 Allmän information Lunds kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1 Innehåll. 2 Allmän information 2015-06-02. Lunds kommun"

Transkript

1 Förfrågningsunderlag Upphandlande organisation Lunds kommun Jeanna Linton-Wahlgren Upphandling Digital tjänst för Lunds gymnasieskolor och vuxenutbildning (ej vuxenskolor) KS2015/0349 Sista anbudsdag: Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som måste uppfyllas Texten ingår i kvalificeringen Frågan är viktad och ingår i delen av upphandlingen Texten kommer att ingå i avtalet Texten innehåller sekretessbelagd information Frågan besvaras av köparen Förfrågningsunderlag 1 Innehåll 1.1 Innehåll Det här förfrågningsunderlaget innehåller följande delar: 1. Innehåll 2. Allmän information 3. Upphandlingsföreskrifter 4. Kvalificeringskrav 5. Anbudsutvärdering med följande delar: 5.1 Utvärderingsmetod 5.2 Allmän kravspecifikation 5.3 Funktionella ska-krav 5.4 Funktionella bör-krav 6. Avtal Bilaga: Allmänna villkor Utvärderingsunderlag 2 Allmän information 2.1 Beskrivning och volym Lunds kommunala gymnasieskolor, modersmålscentrum, ISLK och vuxenutbildning bjuder in intresserade marknadsaktörer att lämna anbud på en digital lösning för Pedagogisk planering, Omdöme/Bedömning och Uppföljning enligt förutsättningarna i det här dokumentet. Det här är en av tre (3) upphandlingar som Lunds förskolor och skolor annonserar parallellt. Upphandlingarna hör ihop så tillvida att de it-stöd som upphandlas kommer integreras och ha ett informationsflöde mellan sig. De övriga två upphandlingarna rör schema/omsorgsschema för samtliga skolformer samt pedagogisk planering, dokumentation/bedömning, uppföljning i förskola och grundskola. Det som i detta förfrågningsunderlag efterfrågas kommer att benämnas som Tjänsten. Sida 1 av 36

2 Det är möjligt att anlita underleverantörer och samarbetspartners enligt beskrivna villkor i det här dokumentet. Omfattning: Upphandlingen omfattar Lunds samtliga kommunala gymnasieskolor och vuxenutbildning med följande cirka-volym: Medarbetare: ca 1050 Elever: ca Tjänsten ska på olika sätt användas av medarbetare, elever och vårdnadshavare. Vid anbudsutvärdering bedöms kvaliteten på offererade krav i förhållande till anbudspris pris enligt den utvärderingsmodell som beskrivs i underlaget. Lunds kommun strävar efter en funktionell, kostnadseffektiv Tjänst och har satt ett maxpris för avtalspriset för Tjänsten räknat fr.o.m. att Tjänsten är fullt implementerad och i drift, samt ett krav på minsta poäng på bör-kraven för kvalificering. Maxpris: kr/mån ( kr/år) Anbudspris = månadsavgift x 24 månader, eventuella införandekostnader samt utbildnings- och konsultarvoden. Se mer under punkt 5.1 Utvärdering och i Bilaga Utvärderingsunderlag. 2.2 Upphandlande myndighet Upphandlande myndighet är Lunds kommun. Upphandlingen administreras av Upphandlingsenheten vid Lunds kommun. 2.3 Avtalsstart Avtalets startdatum är Tjänsten ska vara implementerad och i full drift senast Avtalets slut Avtalet gäller till och med Uppsägning och förlängning Avtalet gäller fr.o.m t.o.m Avtalet kan därefter förlängas upp till fem (5) år ett (1) år i taget med oförändrade villkor om Beställare så begär. Avisering om förlängning ska ske senast 6 månader före avtalstidens utgång. 2.6 Helt eller delat anbud Anbud inlämnas för hela upphandlingen. 2.7 Accept av avtalsvillkor Sida 2 av 36

3 Utöver avtalsmarkerade krav i förfrågningsunderlaget, ligger de avtalsvillkor som är beskrivna i Kapitel 6 samt i Bilagan Allmänna villkor till grund för avtal mellan beställaren och anbudsgivaren. Anbudsgivaren är införstådd och accepterar förfrågningsunderlaget med de tillhörande avtalsvillkoren. Accepteras avtalsvillkoren? (/ svar) 3 Upphandlingsföreskrifter 3.1 Upphandlingsform Upphandlingen genomförs enligt lagen om offentligt upphandling med användande av ett Öppet förfarande 3.2 Sista dag för inlämnande av anbud Anbudet skall vara Lunds Kommun, Upphandlingsenheten tillhanda senast Anbudets giltighetstid Anbudet skall vara bindande t o m Accepteras anbudets giltighetstid (/ svar) 3.4 Elektroniskt anbud Anbud skall lämnas elektroniskt genom (använd länk "Aktuella annonser"). Support för hantering av upphandlingssystemet i vilket det elektroniska anbudet lämnas ges av OPIC.com ( ) Användandet av upphandlingssystemet är kostnadsfritt för anbudslämnaren. Endast elektroniska anbud accepteras. Anbudsgivaren är införstådd med att endast elektroniska anbud via OPIC TendSign accepteras (/ svar) 3.5 Frågor och kompletterande information under anbudstiden Begäran om förtydligande, komplettering eller frågor skall vara ställda genom OPIC Tendsigns anbudstjänst. Anbudsgivare ombeds att tänka på att ställa sina frågor och begäran om förtydligande i så god tid som möjligt. För frågor som ställs senare än åtta (8) dagar före anbudstidens utgång kan inte garanteras att svar hinner ges. Observera frågor kommer ej besvaras under perioderna: 15/6-22/6 och 13/7-3/8. Den upphandlande myndighetens eventuella kompletteringar till förfrågningsunderlaget lämnas alltid genom OPIC Tendsigns anbudstjänst. Frågor avseende format och funktionalitet för att lämna anbud, adresseras direkt till OPIC Tendsign anbudstjänst: 3.6 Anbudets form och innehåll Sida 3 av 36

4 Anbudet: - Skall lämnas elektroniskt i systemet OPIC tendsign via webbplats - Skall vara skrivet på svenska Om anbudsgivaren avstår från att svara på något av de ställda kraven kommer detta att tolkas som att kravet inte kan uppfyllas eller att kravet inte accepteras. 3.7 Alternativa anbud Alternativa anbud accepteras ej. 3.8 Ikraftträdande Bindande avtal föreligger först sedan ett avtal undertecknats av behörig representant för båda parter. 3.9 Tilldelningsbesked och Kontaktperson Tilldelningsbesked kommer att skickas ut via e-post efter det att tilldelningsbeslut är fattat. I upphandlingssystmet OPIC tendsign registrerar anbudsgivaren en person som användare av systemet och därmed också som kontaktperson för upphandlingen. Kommunikation under upphandlingen, inkluderande tilldelningsbesked, sker till denna kontaktperson hos leverantören. Den epostadress som i systemet är angiven för kontaktpersonen kommer att användas. Leverantören uppmanas kontrollera att rätt epostadress är angiven och tillse att denna epostadress bevakas löpande. Anbudsgivaren är införstådd med att angiven kontaktperson och e-postadress kommer att användas för all kommunikation under hela upphandlingsprocessen? (/ svar) 3.10 Sekretess De upphandlande myndigheterna omfattas av de regler som sammanfattningsvis brukar benämnas offentlighetsprincipen. Dessa regler finns bl a i Lag (SFS 2009:400) om offentlighet och sekretess. Allmänna handlingar är som huvudregel offentliga vilket innebär att allmänheten som önskar ta del av dem får göra det. handlingar som rör offentlig upphandling är under den tid upphandlingen pågår belagda med absolut sekretess tills dess tilldelningsbeslut är meddelat. Efter att avtal tecknats är anbudsgivarens möjligheter att erhålla sekretess för uppgifter i anbudet mycket begränsade. Den anbudsgivare som av något skäl vill att vissa uppgifter i anbudet skall sekretessbeläggas bör ange det i sitt anbud. Om någon begär att få ta del av uppgifter i anbud kommer en sekretessprövning att göras vid varje enskilt tillfälle. Det är den myndighet som ska lämna ut handlingarna som gör sekretessprövningen. Om en upphandlande myndighet fattar beslut att sekretessbelägga uppgifter i ett anbud kan detta beslut överklagas. Med anledning av kan inte några garantier lämnas att uppgifter i anbud inte kommer att lämnas ut. I det fall sekretess begärs skall begäran namnges sekretessbegäran och bifogas nedan. I det fall sekretess begärs bifoga sekretessbegäran här. Bilagan skall vara döpt sekretessbegäran. (Bifogat dokument) 4 Kvalificeringskrav 4.1 Krav på anbudsgivarens ekonomiska och finansiella ställning Sida 4 av 36

5 Anbudsgivare skall uppfylla samtliga ställda kvalificeringskrav för att kunna delta i utvärderingen. Anbudsgivare skall uteslutas från deltagande i upphandling om någon av de situationer som anges i 10:1 LOU föreligger. Anbudsgivare kan uteslutas från deltagande i upphandlingen om någon av de situationer som anges i 10:2-3 LOU eller 15:13 LOU föreligger. Den upphandlande myndigheten kommer att göra erforderliga kontroller att anbudsgivaren uppfyller ställda krav enligt 10 kap eller 15:13 LOU. För kontroll används i första hand upplysning genom Creditsafe. Inga intyg behöver bifogas anbudet. 1. Skatter och sociala avgifter Anbudsgivaren skall vara fri från skuld för svenska skatter och socialavgifter både hos skattemyndigheten och hos kronofogdemyndigheten.mindre skuld av typen fordonsskatt för enstaka fordon kan accepteras. Den upphandlande myndigheten kontrollerar detta. 2. F-skatt Leverantören ska vara registrerad för F-skatt. Den upphandlande myndigheten kontrollerar detta. 3. Finansiell och ekonomisk ställning Anbudsgivare skall ha en god och stabil ekonomi. Om anbudsgivare har sämre ranking än 40 hos Creditsafe finns möjlighet för anbudsgivare att på annat sätt styrka företagets ekonomiska och finansiella ställning som motsvarar ställt krav. Vid lägre ranking än 40 kommer den upphandlande myndigheten att göra en individuell bedömning av företagets kreditvärdighet. Denna bedömning kommer att både utgå från uppgifter kring de faktorer som påverkar rankingen negativt och från övriga av anbudsgivaren inlämnade uppgifter. Anbudet kommer att diskvalificeras om företaget inte kan anses ha en god finansiell och ekonomisk ställning. Ranking hos Creditsafe kontrolleras av den upphandlande myndigheten. Samma kvalificeringskrav tillämpas för utländska anbudsgivare. Om upplysning inte kan hämtas via Creditsafe kommer den upphandlande myndigheten att begära likvärdiga intyg från anbudsgivaren. Uppfylls kraven på anbudsgivarens ekonomiska och finansiella ställning? (/ svar) 4.2 Underleverantör Om Leverantören avser att anlita en underleverantör för att åberopa dennes ekonomiska, tekniska och yrkesmässiga kapacitet för att fullgöra kontraktet, ska Leverantören kunna uppvisa ett åtagande, t ex ett samarbetsavtal, som styrker att denne kommer att förfoga över nödvändiga resurser. Leverantören ansvarar för underleverantörens arbete såsom för eget arbete. Avser Leverantören att under avtalstiden anlita underleverantör eller underkonsult för utförandet av viss del av åtaganden enligt Avtalet, får detta ske först efter skriftligt medgivande från Beställaren i varje särskilt fall. Underkonsulter och underleverantörer får inte bytas ut utan Beställarens skriftliga medgivande. Dock skall Beställaren genom sin underskrift av detta Avtal ansetts ha lämnat medgivande till de underleveranser av tredjepartsprodukter och tjänster som uttryckligen framgår av detta Avtal. Anlitande av underkonsult eller underleverantör befriar inte Leverantören från sina åtaganden enligt Avtalet, utan Leverantören ansvarar fullt ut såsom för egen prestation för av underkonsult utfört arbete eller av underleverantör levererade produkter etcetera. Sida 5 av 36

6 Uppfylls krav avseende ansvar för eventuella underleverantörer? (/ svar) Ange i fritextfältet om underleverantör kommer att utföra del av uppdraget och i så fall vad. Om underleverantör/er kommer att anlitas, redovisa företagets namn och organisationsnummer samt samarbetsavtal. (Fritextsvar) 5 Anbudsutvärdering 5.1 Utvärdering Utvärderingsmetod Vår utvärdering fokuserar på kvalitet och innehåll, hur väl Tjänsten uppfyller våra krav utifrån ett användbarhetsperspektiv (enkelt, ändamålsenligt, effektivt) och ger användarna ett mervärde. Vi eftersträvar så bra funktionalitet till så bra pris som möjligt, därför har vi också satt ett maxbelopp på anbudspriset samt en gräns för minsta möjliga poäng på bör-kraven för kvalificering. Grunden är att Tjänstens användargränssnitt ska vara utvecklat med användarens behov i fokus, så att det uppfattas som enkelt att använda, effektivt och ändamålsenligt. Användarna förväntar sig både en stabil, men innovativ och smart Tjänst som utgår från och förenklar deras vardagssituation vid användandet, där de kan koncentrera sig på arbetsuppgiften i stället för att lägga tid på att komma underfund med hur Tjänsten fungerar. Som användare ska man helt enkelt få en bra känsla och en god relation till Tjänsten. Användbarhet och tillgänglighet är alltså en viktig kvalitetsaspekt att ta hänsyn till. Inte minst grafisk utformning, användarcentrerad design och igenkänningsfaktorn (jmf med vanlig webbsida) är en viktig komponent i att förmedla denna känsla. Utvärderingens delar: 1. Samtliga obligatoriska krav (ska-krav) måste vara uppfyllda för att gå vidare till anbudsutvärdering. 2. Anbudsgivaren ska till anbudet bifoga digital dokumentation (presentation i bilder, film, demomiljö e.dyl.) som t.ex. i olika användarscenarier (elev, pedagog, ledning, vårdnadshavare), visar hur Tjänsten uppfyller det som i text beskrivits i följande punkter i förfrågningsunderlaget: Integration, Sökfunktion, Design, struktur, grafisk profil, Navigation, Språk och Övergripande funktions- och bakgrundsbeskrivning, samt av anbudsgivaren uppfyllda och beskrivna bör-krav. Anbudsgivaren kan inte förutse Beställarens kunskaper kring offererad Tjänsts funktionalitet, därför ska anbudsgivaren visa var och hur i den digitala dokumentationen det beskrivna kravet uppfylls. 3. Lunds utvärderingsgrupp ska med hjälp av anbud och digital dokumentation kunna bedöma om kraven uppfylls eller inte. Anser gruppen att uppfyllnad av kraven är otydligt beskrivna, bedöms de som att de inte uppfylls. Om det i den digitala dokumentationen skulle framkomma att ställda ska-krav inte uppfylls av anbudsgivaren, kommer anbudet att förkastas. Bedömning och poängsättning av bör-krav: Lunds utvärderingsgrupp kommer att gå igenom den digitala dokumentationen för att Sida 6 av 36

7 gemensamt bedöma bör-kraven enligt följande poängskala: 0 poäng = bör-krav uppfylls ej 5 poäng = uppfyller beskrivet bör-krav 8 poäng = uppfyller beskrivet bör-krav över förväntan Över förväntan = funktionerna som beskrivs finns med och fungerar över förväntan, vilket betyder att de ger ett mervärde utifrån det användbarhetsfokus vi har i upphandlingen (enkelt, ändamålsenligt och effektivt). Maxpoäng är: 224 poäng Minsta antal poäng för kvalificering: 112 poäng Anbudspris: Anbudspriset består av följande delar: 1. Offererad månadsavgift för Tjänsten (i full drift) x 24 månader. Maxpris: kr/mån (d.v.s kr för 2 år). 2. Eventuella kostnader, reducerad månadsavgift e.dyl. under pilot/införandeperioden fr.o.m. avtalsstart till Totalsumma för perioden summeras och räknas in i anbudspriset. 3. Leverantörens offererade arvode/dag för användarutbildning, utöver det användarstöd och den utbildning som ingår i Tjänsten (se punkt ). En utbildning för max 20 deltagare/dag. Totalsumma för 1 utbildningsdag/enhet (6 enheter) summeras och räknas in i anbudspriset. 4. Leverantörens offererade timarvode för konsultinsatser enligt Nivå 3 (se Bilaga Allmänna villkor, punkt 12). En totalsumma för 20 timmars konsulttjänst summeras och räknas in i anbudspriset. Vinnande anbud: Anbudspriset delas med totala utvärderingspoängen och anbudsgivare med lägst kvot vinner anbudet. Se enkel skiss nedan samt Bilaga Utvärderingsunderlag för exempel hur poäng och anbudsvinnare räknas fram. Medverkande vid anbudsutvärderingen kommer att vara från Lunds kommun: en utvärderingsgrupp ledd av Johanna Karlén, samt upphandlare Emma Nilsson och Jeanna Linton-Wahlgren. Sida 7 av 36

8 5.1.2 Pris tjänst Ange ersättning för Tjänsten i en månadsavgift i SEK. Ersättningen gäller för samtliga offererade krav, inklusive uppfyllda bör-krav, i upphandlingen. Ersättningen gäller för samtliga användare (personal, elever, vårdnadshavare) av Tjänsten när den är fullt implementerad och i full drift, d.v.s. fr.o.m Ange månadsavgift i SEK för Tjänsten (i full drift). (Fritextsvar) Pris införande Ange eventuella kostnader (särskild månadsavgift, engångskostnad e.dyl.) i SEK som tillkommer under införandeperioden, fr.o.m. avtalsstart t.o.m Ange eventuella kostnader (särskild månadsavgift, engångskostnad e.dyl.) i SEK som tillkommer under införandeperioden, fr.o.m. avtalsstart t.o.m (Fritextsvar) Pris utbildning Ange arvode för användarutbildning i SEK för en heldag. Deltagarantal max 20 personer. Ange arvode för användarutbildning i SEK för en heldag. Deltagarantal max 20 personer. (Fritextsvar) Pris konsulttjänster Ange arvode för särskilda konsultinsatser (nivå 3 enligt Bilaga Allmänna villkor punkt 12), i SEK per timme. Ange arvode för särskilda konsultinsatser i SEK per timme. (Fritextsvar) Sida 8 av 36

9 5.2 Allmän kravspecifikation Bakgrund I Lund har vi lång erfarenhet av lärplattformar och andra digitala system för pedagogiskt arbete. Sedan 2009 har pedagoger och elever haft tillgång till its learning och verktyget Unikum för skriftliga omdömen/dokumentation (gäller grundskola och förskola), samt e-postsystemet Office365. Före 2009 användes under flera år lärplattformen Fronter. Behoven i verksamheten och de olika skolformerna skiljer sig till viss del åt och systemen vi har idag används på mycket olika sätt, från minimal användning till i princip fullskalig. Det vi söker nu är inte en lärplattform i dess traditionella mening. Vi söker en Tjänst med fokus på de delar i den pedagogiska processen som har med Pedagogisk planering, Omdöme/Bedömning och Uppföljning att göra. Det som rör kärnverksamheten och där vi behöver ha en gemensam röd tråd i kommunens arbete. Det som delvis handlar om myndighetsutövandet, men inte innefattar allt inom det pedagogiska genomförandet. För pedagogiskt genomförande kommer molntjänsterna Office 365 Education (fortsättningsvis kallat O365) eller Google Apps for Education (fortsättningsvis kallat GAFE) att användas, vilket innebär att dessa båda verktygen ska fungera tillsammans med Tjänsten på ett ändamålsenligt sätt. Tjänsten ska också kunna integreras med andra administrativa system som används i kommunen. Lunds skolor och förskolor behöver en gemensam bas med vissa grundfunktioner, varav några redan finns i befintliga system, några upphandlas här och några parallellt med den här upphandlingen. Grundfunktionerna ska kunna kompletteras med mer anpassade och flexibla ytor för pedagogiskt arbete inom respektive skolform. Inför upphandlingen har ett förstudiearbete genomförts och det finns bl.a. dokumenterat här: Vi har haft en annonsering och anbudsutvärdering, som vi i januari 2015 valde att avbryta och det här är det bearbetade underlaget. Under tiden har vi arbetat med den dokumentation och de avtal som behövs för att kunna använda molntjänsterna GAFE och O365 i kommunen. Vi har skolor som i ett proof-of-concept projekt har testat och utvärderat GAFE där utvärderingar visar att det här finns en hel del av den funktionalitet man önskar gällande samarbetsytor och pedagogiskt genomförande. Se skiss (blåa boxar) över vilka delar det är som är fokus för den här upphandlingen och för parallellupphandlingen (schema/omsorgsschema) Sida 9 av 36

10 Är anbudsgivaren införstådd med bakgrundsbeskrivningen och vilka övergripande funktioner som eftersöks i upphandlingen? (/ svar) Mål - ett sammanhållet it-stöd i vardagen Lunds skolor och förskolor har som mål att skapa en sammanhållen portal och bas med grundläggande och gemensamma funktioner. Tillsammans med en flexibilitet i användandet av övriga it-stöd som används i den vardagliga pedagogiska processen hoppas vi skapa en stabil, tillgänglig och ändamålsenlig it-miljö för våra barn, elever, vårdnadshavare och medarbetare. En it-miljö som erbjuder verktyg för såväl myndighetsutövande som kreativt skapande. Tjänsten kommer att ingå som en viktig pusselbit i den målbild och de behov som beskrivs i våra underlag, varav ett exempel ur elevperspektiv syns nedan (för pedagogvårdnadshavare- och rektorsperspektiv, se Behovsspecifikation 0.2: n-ver-02/). När vi visionerar om "En sammanhållen portal" och hur Tjänsten är en del av den, innebär det för oss t.ex.: 1. En ingång för personal, elever och vårdnadshavare Varken elever, personal eller vårdnadshavare ska behöva leta efter grundläggande funktioner eller ha flera olika inloggningar till eller inom de system som erbjuds, varav Tjänsten är en av flera. Skolportalen är den gemensamma vägen in till verksamheternas olika it-stöd och här ska man enkelt hitta det man söker och vill göra (frånvaroanmäla, se sitt schema eller matsedeln, hitta senaste omdömet osv.). Skolportalens ingång är via Lunds befintliga miljö, Sida 10 av 36

11 lund.se, och är ett separat utvecklingsprojekt som pågår parallellt med den här upphandlingen och som ställer krav på att Tjänsten följer standardprotokoll, SAML2.0, öppna API, RSS-flöden, gadgets/widgets o.s.v. Vi har en Single Sign On lösning och är medlemmar i Skolfederation, vilket ställer krav på att leverantören/leverantörerna är medlemmar och använder den teknik som krävs. 2. Individanpassning Användarna ska se och ha tillgång till det som är relevant för dem, inget annat. En sorts min sida som fungerar oavsett enhet (mobil, dator, lärplatta) med olika sorters aviseringar att ställa in efter behov. Användaren ska själv enkelt kunna lägga in de applikationer, hämta de flöden han/hon själv vill på sin sida. Det förutsätter ett väl fungerande behörighetssystem och integration mellan de olika system som finns/kommer att finnas. 3. Anpassning till den it-miljö, de integrationer och system vi har idag Vi behöver integrationer till våra övriga system, för närvarande t.ex: Procapita (barn- och elevregister), Office365 (e-post) och Qlickview (BI-stöd). När det gäller schema och frånvaro har vi en pågående upphandling parallellt med den här. Oavsett vilka andra system vi har, så ska det gå att, efter behov, skapa ett fungerande informationsflöde mellan dem, antingen via den integrationsmotor Lund använder (FIM) eller direkt från system-system. Vi behöver leverantörer som följer branschstandard, använder öppna API:er och erbjuder system där vi som informationsägare kan komma åt systemens data för att skapa de informationsflöden som behövs. 4. Ett sammanhållet flöde i det pedagogiska arbetet Tjänsten ska vara ett bra stöd i den pedagogiska processen när det gäller pedagogisk planering, bedömning och uppföljning. Det innebär att man som elev, vårdnadshavare, pedagog och ledning, tydligt ska kunna följa lärprocessen. Tjänsten ska möjliggöra och underlätta en god löpande kommunikation mellan hem och skola, med vardaglig återkoppling och ett tydligt system för flaggning kring t.ex. avvikande studieresultat. Även uppföljning av resultat, bedömning och annan statistik som ger stöd till utveckling av verksamheten är viktig för såväl pedagoger som ledning. I samverkan med samarbetsytor och verktyg för pedagogiskt genomförande (t.ex. O365/GAFE), ska Tjänsten vara en del i ett sammanhållet flöde i det pedagogiska arbetet. 5. Minska personalens administrativa börda Vi har och kommer att fortsätta att ha flera olika it-stöd i verksamheten, vilket ställer krav på funktionella överlappningar mellan dem utan manuella steg. Som användare ska man enkelt kunna manövrera mellan olika system, man ska t.ex. inte behöva logga in flera gånger (såvida inte det data man ska använda kräver säker inloggning) eller skriva ner uppgifter vid sidan om för att sedan registrera dem i nästa system. 6. Vidareutveckling När behoven förändras, ska såväl skolportal som de it-stöd som finns samlade (varav Tjänsten är en) vara så pass flexibla att vi kan lägga till och ta bort funktioner. Lunds skolor och förskolor vill vara aktivt delaktiga i förändringar och utveckling. 7. Plattformsoberoende och mobilt Lunds skolor och förskolor använder sig av en mängd olika enheter med olika operativsystem (Mac, PC, hybriddatorer, Chromebooks, mobiler, lärplattor m.m.) och såväl skolportal som Tjänst ska fungera oavsett enhet, operativ, webbläsare och oavsett tid, rum och plats. 8. Sökbart Det måste vara enkelt att söka efter innehåll i skolportal och Tjänst, inte bara på filnamn, utan på innehåll och i fritext. Att söka som de flesta är vana vid att söka idag, genom att Sida 11 av 36

12 börja skriva in ett ord och sedan kommer förslag och söksvar upp. 9. Användarupplevelse användbarhet Användarupplevelsen är a och o. Vi behöver en kombination av enkelhet med så få klick som möjligt och möjligheten för användaren att själv anpassa sina verktyg efter tycke och smak. Vi eftersträvar igenkänningsfaktorn både när det gäller i jämförelse med hur vanliga webbsidor fungerar och i förhållande till Lunds grafiska profil. Användbarhet är helt avgörande för att användarna lätt ska kunna ta till sig Tjänsten. Design av användargränssnittet ska göra det konsekvent, lätt att förstå och enkelt att navigera i. Användargrupper ska känna sig hemma och kunna hitta den information de söker direkt, oberoende av om de är vana eller ovana användare och om de har funktionsnedsättningar. Vi ser fram emot anbud från leverantörer med ev. underleverantörer och/eller samarbetspartners som kan hjälpa oss att nå vår målbild med de krav och behov vi har enligt ovan (och i resterande del av förfrågningsunderlaget). Vi välkomnar innovativa, kreativa och nytänkande lösningar för att nå steget längre, förbi nuet och mot morgondagens digitala lösningar! Är anbudsgivaren införstådd i beskrivningen av Lunds målbild? (/ svar) Beskrivning av Lunds kommuns IT-miljö Lunds it-miljö är en Windowsmiljö, men det finns en teknisk mångfald i skolan med cirka 5000 PC-datorer på gymnasiet (1-1), 3500 PC- och Mac-datorer på grundskolan (1-1 i år 7-9), 500 PC-datorer på förskolan samt närmare 2500 ipads, varav ca 500 på förskolan. När det gäller Mac (ca 1400 st) är de inte managerade, så det finns olika versioner av OSX, webbläsare m.m. Linux är representerat som operativ, men endast i ett fåtal enheter. Lärarna använder antingen: våra interna plattformsdatorer (ca 6000 PC) med BK5-installation = Windows7 + IE10 eller Mac (ca 800 st), som inte är managerade, men vi har ett projekt för VPP- och Sida 12 av 36

13 MDM-lösning på gång. Eleverna använder antingen: våra interna PC-plattformsdatorer (ca 2000 st) med Elevinstallation = Windows7 + IE9/IE10 och eventuellt vad eleverna själva installerar, inte managerade PC-datorer (ej installerade av it-avdelningen och ej med i AD, ca 5000 st) med Windows7 + IE8 IE11 samt eventuellt vad eleverna själva installerar eller ipads och Mac, som inte är managerade (ca 2500 st), men där vi har ett projekt för VPPoch MDM-lösning på gång. Vi har en katalogtjänst AD på insidan med ADFS på utsidan. ADFS är kopplad till Skolfederation och koppling till Bank-id kommer troligen att ske under Sirius är idag Lunds e-legitimationsleverantör. FIM (Microsoft Forefront Identity Manager) används för att synkronisera konton för elever, lärarna, klasser, grupper, behörigheter mellan katalogtjänsten, interna skolsystem och de externa skolsystemen (t.ex. Lösningen som kravställs i denna upphandling). När det gäller e-post har vi idag Office365 (elever, pedagoger) och (övrig personal). Detta kommer under 2015 att förändras för pedagogerna till en hybrid Office365 där ingår. Procapita (leverantör Tieto) är vårt barn- och elevregister för samtliga skolformer. Novaschem är det system vi för närvarande använder för schemahantering inom grundskola, gymnasium och vuxenutbildningen, men upphandlas parallellt med den här upphandlingen och där även Omsorgsschema för förskolan kravställs. Skola24 används för närvarande som frånvarosystem för grundskola, gymnasium och vuxenutbildning, men upphandlas parallellt med den här upphandlingen. W3D3 är vårt system för Digitala dokument och ärendehantering. BOOK-IT/FreeLib är bibliotekssystem där det på vissa håll även registreras läromedel. När det gäller Lunds intranät är det under utveckling och anpassning. Grunden är EpiServer och det framtida målet är att all personalinformation ska gå via intranätet. Qlikview och Stratsys kommer att användas som verktyg för ledningsstöd och möjlighet att hämta statistik/summering av resultat, elever som riskerar att inte nå målen eller dylikt, från Lösningen för vidare bearbetning i Qlikview ska finnas. För kursutvärdering inom gymnasieskolan använder ett par skolor idag UTV5, men här pågår en direktupphandling för att kunna utöka användandet av kursutvärdering till övriga skolor inom Utbildningsförvaltningen (Lunds kommunala gymnasieskolor, Vuxenutbildning, Modersmålscentrum och ISLK). Se även skiss nedan över våra system, systemberoenden och informationsflöden. Sida 13 av 36

14 Är anbudsgivaren införstådd med bakgrundsbeskrivningen av Lunds it-miljö? (/ svar) Informationsäkerhetklassning En informationssäkerhetsklassning och risk- och sårbarhetsanalys är gjord inför denna upphandling. Utöver klassificeringsnivån så kravställer Lunds kommun en Tjänst med extern drift. Det här ställer krav på att Leverantören är insatt i de krav och riktlinjer som finns, i t.ex. ISO 27002:2014. Leverantören ska bl.a. ha ett regelverk för informationssäkerhet i sin organisation. Leverantören ska också utse en driftsansvarig och en informationssäkerhetsansvarig person som kontaktpunkt för Beställaren när det gäller avtal, drift och säkerhet samt ansvar att följa upp lagring, behandling, överföring av information, att det sker i enlighet med avtal samt relevanta lagar och förordningar. Leverantören är införstådd med ISO 27002:2014 och kan leverera en Tjänst som tillgodoser de åtgärder som krävs och krav som finns gällande informationssäkerhet. (/ svar) Integration Alla objekt i Tjänsten ska gå att synkronisera (skapa, läsa, uppdatera, radera) mot våra interna verksamhetssystem med standardprotokoll. Exempel på objekt som ska synkroniseras är: användarkonto, klasser, skolor, grupper. Användare med skyddade personuppgifter och tillfälliga personnummer ska också gå att hantera enligt de krav som finns generellt och i kommunen. Lunds riktlinjer för hantering av elever med skyddade Sida 14 av 36

15 personuppgifter revideras just nu, men t.ex. ska möjlighet att finnas med i Tjänsten med fiktiva uppgifter finnas. Indata: Tjänsten ska matas med data från våra interna verksamhetssystem. Vi har en FIM on-prem som är vår centrala motor för all synkronisering för användarrelaterad data. 1. Administrativa åtgärder som görs i Tjänsten ska även kunna skötas genom systemets API så att all daglig administration kan automatiseras. 2. Alla objekt i systemet ska kunna gå att synkronisera (skapa, läsa, uppdatera, radera) genom API. Exempel (men inte fullständig lista) på objekt som ska kunna synkroniseras är: användare, skolor, klasser, grupper. 3. API:t ska använda ett (1) av följande protokoll: WCF eller WS. Flera protokoll kan accepteras, men behöver stämmas av i så fall. Utdata: 1. Aktiviteter och händelser/notiser på data som Tjänsten hanterar ska kunna hämtas och synkroniseras på individnivå med standard API och pushas med standardprotokoll till 3:e part system. 2. All data ska kunna hämtas med standard API i öppna format för vidare bearbetning i andra system, t.ex. för statistik/rapporter (BI-stöd). E-post: 1. Tjänsten ska förhålla sig till Lunds e-postsystem, t.ex. är det önskvärt att notiser som skickas från Tjänsten har lund.se som avsändare. e-tjänster: Definition av e-tjänst: I de fall Tjänsten levererar e-tjänster gäller följande: 1. Användaren autentiserar sig med sina ordinarie användaruppgifterna, men om behov uppstår ska autentisering kunna hanteras med säker inloggning (två-faktorsinloggning, e-legitimation). 2. Det ska gå att direktlänka till specifika e-tjänster i Tjänsten så att vi kan lägga upp e-tjänsterna i vår e-tjänsteportal. 3. Alla e-tjänster som Tjänsten tillhandahåller ska kunna användas genom ett API. 4. Öppna ärenden för en individ ska kunna hämtas med API. Arkivering och gallring: 1. Information ska kunna sparas i Tjänsten till dess gallring och arkivering ska ske enligt gällande dokumenthanteringsplaner. 2. Tjänsten ska ha stöd för regelstyrd selektiv gallring av information utan hjälp av Leverantören. 3. Det ska vara möjligt att flytta information ur Tjänsten. Export av information ska kunna ske utan omfattande åtgärder och vid valfri tidpunkt för och av användaren själv. 4. Dokument (även scannade) ska kunna tas ut i PDF/A-1 (ISO :2005) och i raster format TIFF Grupp Om informationen innehåller data med kopplade dokument ska kopplingen vara kvar även efter uttag. 6. Det ska vara möjligt att ta bort överflödig information innan information flyttas ur Tjänsten. 7. Det ska vara möjligt att knyta metadata till informationen. 8. Det ska vara möjligt att permanent ta bort information ur Tjänsten (gallra). Sida 15 av 36

16 Uppfylls kraven på integration? (/ svar) Beskriv kortfattat hur kraven på integration uppfylls. Hänvisa till var i den digitala dokumentationen detta tydliggörs. (Fritextsvar) Kontohantering, autentisering, behörighetshantering 1. Tjänstens behörighetskontrollsystem ska stödja Single Sign On enligt specifikationen SAML 2.0 (Security Assertion Markup Language) och vara integrerat med Lunds identitetshanteringssystem ur vilket användarens identitet, autentiseringsmetod, grupper och roller ska hämtas. 2. Tjänsten ska stödja skolfederation.se (se webbplats 3. Användare av Tjänsten ska identifieras och autentiseras via Lunds ID-portal (SAML2 baserad) innan åtkomst medges. 4. Användarattribut (som används t.ex för rollbaserad behörighetshantering i systemet) ska kunna synkroniseras med standard API från vårt AD /FIM. 5. Åtkomst till varje del av Tjänsten, inklusive skriv- och läsrättigheter till information, ska styras med hjälp av ett anpassningsbart rollbaserat behörighetskontrollsystem. Nivån av åtkomst ska även kunna styras på basis av använd autentiseringsmetod (stark autentisering, engångslösenord, etc.). 6. Interna användare ska använda samma kontouppgifter som man har i Lunds interna katalogtjänst för inloggning till Tjänsten. 7. Hantering av lösenord och lösenordsåterställning för interna användare m.m. sker genom vår plattform 8. Externa användare, t.ex. vårdnadshavare kommer autentiseras genom Lunds IDp med t.ex. e-legitimation eller BankID. Vid första inloggningen ska vårdnadshavaren verifiera sina uppgifter och ge sitt samtycke till registrering av konto. Information om samtycket ska synas väl, vara tydligt formulerat samt ifyllt som default. 9. Behörighetsgrupper och roller ska kunna skapas, läsas, uppdateras och raderas genom API. 10. Användare ska kunna läggas in och tas bort i behörighetsgrupper/roller genom API. 11. Kopplingen mellan vårdnadshavare och barnet/barnen ska skapas, läsas, uppdateras och raderas genom API. Uppfylls kraven på kontohantering, autentisering och behörighetshantering? (/ svar) Dataskydd Användarinformation som läggs in i systemet ska vara förenligt med de PuL-krav som finns. Ingen känslig användarinformation ska läggas in. Synkroniseringsnyckel ska ej vara baserad Sida 16 av 36

17 på personnummer. Uppfylls kraven på dataskydd? (/ svar) Indatavalidering Tjänsten ska stödja indatavalidering så att felaktiga inmatningar kan förhindras och att användaren själv hjälps till rätt inmatning(t.ex. mobilnummer, e-postadresser) Uppfylls krav på indatavalidering? (/ svar) Klientåtkomst Användarna av Tjänsten kommer att bestå av användare med olika behov, förväntningar och olika nivå av digital vana. Tjänsten ska tillmötesgå allt från den ovana användaren till den mycket vana samt användare med olika funktionsnedsättningar. Användarna kommer också använda olika enheter (dator, lärplattor, smarta telefoner etc.). Leverantören ska följa klientutvecklingen så att merparten av alla användare kan använda systemet. Med merparten menar vi att klientapplikationer/plattformar med mer än ett visst antal användare ska fungera. Gränsen definierar vi olika för webbläsare och appåtkomst och vi baserar kraven på data från statcounter. Generella krav: 1. Webbläsaråtkomst: Tjänsten ska tillgängliggöras genom webbgränssnitt som nås via webbläsare oavsett klientoperativsystem inklusive mobila plattformar. 2. Appåtkomst: för andra gränssnitt än webbgränssnitt (native appar m.m.) ska funktionaliteten som dessa appar levererar även vara tillgänglig i webbgränssnittet. 3. Tjänsten ska så långt som det är möjligt följa WCAG 2.0 enligt Webbläsaråtkomst 1. Tjänsten ska anpassas kontinuerligt så att nya webbläsare som får mer än 1,5 % användning under de senaste 3 månader enligt bar (notera att denna länk ger en fast tidsperiod som behöver justeras med tiden). 2. Tjänsten ska anpassas kontinuerligt så att senaste major webbläsarversion samt näst senaste major webbläsarversion fungerar. För mobila enheter (där den inbyggda webbläsarversionen ofta är kopplad till OS) betyder detta kravet att senaste samt näst senaste major OS version ska fungera. I dagsläget betyder ovanstående att följande krav gäller för webbläsaråtkomst; Chrome (senaste stable major-1) IE 9+ (2,12% användning enligt statcounter) Firefox 37+ (senaste stable major 1) OSX Safari 7.1+ (senaste stable major 1) Iphone: Safari för IOS7+ (senaste major OS 1 regel) Android: Default browser för Android 3.0+ (senaste major OS 1) 3. Tjänsten ska kunna användas utan att externa plug-ins behöver installeras i webbläsaren. Sida 17 av 36

18 Appåtkomst 1. Tjänsten ska anpassas kontinuerligt så att appar fungerar på enheter med mer en 10% användning under de senaste 3 månader enligt (notera att denna länk ger en fast tidsperiod som behöver justeras med tiden). 2. Tjänsten ska anpassas kontinuerligt så att appar fungerar på enheter med senaste samt näst senaste major OS version installerade. I dagsläget betyder ovanstående att följande krav gäller för appåtkomst; Iphone: IOS7+ (senaste major OS 1) Android: Android 3.0+ (senaste major OS 1) Uppfylls kravet på klientåtkomst? (/ svar) Sökfunktion 1. Allt innehåll och material (dokument i olika filformat) i Tjänsten ska vara sökbart 2. Tjänsten levererar en yta där sökresultaten presenteras. 3. Om det ingår andra system (via underleverantör) i offererad Tjänst, ska Tjänsten innehålla en huvudsökyta som ska kunna göra innehåll och material från eventuella övriga system sökbart, inklusive individualiserat innehåll och behörighetsfiltrering av de andra systemens innehåll. 4. Leverantör av huvudsökytan ansvarar för integrationerna för de olika systemens indexering. 5. Sökresultaten ska kunna filtreras på kategorier/aspekt m.m. 6. Innehåll som kräver åtkomstbehörighet ska vara sökbart och sökträffar ska behörighetsfiltreras innan sökresultatet presenteras för användaren Uppfylls krav på sökfunktion? (/ svar) Beskriv kortfattat hur kraven på sökfunktion uppfylls. Hänvisa till var i den digitala dokumentationen det tydliggörs. (Fritextsvar) Administratörsfunktioner Såväl systemförvaltarnas som skolornas administration av Tjänsten ska vara minimal eftersom användarkonton, grupper, klasser etc. skapas, läses, uppdateras och raderas per automatik. Fokus för systemförvaltare och eventuella skoladministratörer ska vara på innehåll, att ge stöd och råd i användandet av Tjänsten. 1. Administratörsrättigheter ska finnas i olika nivåer (kommunadministratör, skoladministratör t.ex.) och med olika lämpliga behörigheter beroende på nivå (skapa, radera konton, anpassa skolans/förskolans site etc.). Allt som behövs för att administratörerna ska kunna stötta användarna och skapa fungerande ytor för det pedagogiska arbetet med planering och bedömning på skolan och kopplingen till vald molntjänst (GAFE eller O365). 2. Administratörsvyn ska vara grafiskt enkel där man tydligt ser vilka olika funktioner man har rättighet att arbeta med och de ska vara kompletterade med hjälpmanualer, FAQ och övrigt lämpligt stödmaterial. 3. Det ska gå att söka efter användarkonton på olika nivåer, i olika grupper och det ska gå Sida 18 av 36

19 att se om kontot skapats manuellt eller inte. Kontohanteringen ska vara spårbar. 4. Det ska gå att söka upp användarkonto utifrån olika parametrar (t ex roll, namn, grupp, klass, år) och markera flera konto samtidigt samt koppla dem till en eller flera olika funktioner samtidigt. 5. Det ska gå att ställa in vilka behörigheter en skoladministratör ska ha (skapa, radera, återskapa konton o.s.v.). Uppfylls krav på administratörsfunktioner (/ svar) Design, struktur och grafisk profil 1. Viktigt är ett visst mått av enhetlighet inom kommunen en röd tråd. Som användare ska man känna igen att man befinner sig på en skola/förskola i Lunds kommun. En vårdnadshavare med barn i olika skolformer, ska kunna känna igen sig oavsett om det är förskolans eller skolans Tjänst de befinner sig i. Således krävs ett visst mått av anpassning till Lunds grafiska profil, att man i Tjänsten kan hämta in Lunds profil, skolor/förskolors logotyp etc. 2. Utseende och design inne i Tjänsten ska gå att anpassa utifrån såväl användarnas behov och de olika enheternas. Olika funktioner ska kunna lyftas fram baserat på just den enhetens behov. 3. Tjänsten ska vara intuitiv och lätt att förstå med en tydlig och konsekvent struktur. Designen av användargränssnittet ska vara inbjudande, nytänkande och kreativ med en balans mellan layout, text och struktur. Det är viktigt att designen är tydlig och har en pedagogisk grafik som guidar besökaren genom de moment som ska utföras. Vidare måste gränssnittet ge en bra helhetsupplevelse. Uppfylls krav på design, struktur och grafisk profil? (/ svar) Beskriv hur Tjänsten uppfyller kraven kring Design, struktur och grafisk profil. Hänvisa till var i den digitala dokumentationen detta tydliggörs. (Fritextsvar) Användargränssnittets flexibilitet Användargränssnittet ska ha en responsiv design, vara fullt användbart och läsbart vid förstoring (minst 200% förstoring), fungera i olika skärmbredder och vid områden som innehåller text, ska bredden anpassas efter fönsterstorlek. Uppfylls kraven på användargränssnittets flexibilitet? (/ svar) Presentation av användargränssnitt Endast funktioner som användare har tillgång till ska synas i användargränssnittet. Uppfylls kravet på användargränssnitt? (/ svar) Sida 19 av 36

20 Användningen av ramar Frame och Frameset ska inte användas. Om särskilda skäl föreligger får iframes användas. Syftet med varje iframe ska vara beskrivet i attributet title. Uppfylls kravet på ramar? (/ svar) Navigation 1. När det gäller navigation i Tjänsten, så ska den vara logisk och intuitiv med hög igenkänningsfaktor (jmf vanlig webbsida ). Det innebär t.ex. att gränssnittet ska kunna styras valfritt med mus, tangentbord och pekskärm. Tabbordningen ska vara logisk, klickbara ytor tillräckligt stora och nya fönster ska inte öppnas utan att användaren initierat det. 2. Genvägar och snabbkommandon ska finnas för att möjliggöra snabbare navigering via tangentbordet. 3. Vid automatiska händelser eller tidsgränser ska användaren förvarnas om detta och det ska finnas en möjlighet att förlänga tidsintervallet. Uppfylls kraven gällande Navigation? (/ svar) Beskriv kortfattat hur kraven på navigation uppfylls. Hänvisa till var i den digitala dokumentationen det tydliggörs. (Fritextsvar) Utskrifter Dokument som skrivs ut på skärmen eller på skrivare ska vara utformade så att de vid behov kan vara identifierbara (exempelvis användarnamn, tid, system/funktion, innehåll). Utöver detta ska de vara tydliga (kontrast, layout och läsbarhet). I de fall då dokument av olika slag skapas inom Tjänstens egna ramar, ska de gå att skriva ut från olika enheter (dator, lärplatta) och i olika format (pdf, tabeller etc). Användaren skall kunna välja att skriva ut flera filer samtidigt. Uppfylls kravet på utskrifter? (/ svar) Språk 1. Användargränssnittet ska vara på svenska, men gå att ställa in på engelska. 2. Information i Tjänsten ska kunna matas in och presenteras på flera olika språk, inklusive språk med olika teckenuppsättningar. 3. Användning av befintliga webbverktyg för maskinöversättning av information från svenska till andra språk ska vara möjlig. Uppfylls kraven på språk? (/ svar) Beskriv kortfattat hur kravet på olika språk uppfylls. Hänvisa till var i den digitala dokumentationen det tydliggörs. (Fritextsvar) Sida 20 av 36

21 Lagringsutrymme Lagringsutrymmet i offererad Tjänst ska vara minst 30 GB eller mer, per interna användare och gå att utöka. Utöver det individuella lagringsutrymmet ska det finnas gemensamma lagringsytor med en kapacitet på minst 2TB. Uppfylls krav på lagringsutrymme? (/ svar) Användarstöd och utbildning 1. Tjänsten ska i grunden vara självinstruerande och med olika möjligheter till hjälp till självhjälp, t.ex. med förklarande hjälptexter direkt i användargränssnittet e.dyl. 2. Det ska finnas en meny för hjälp där hjälpen är kontextbaserad och med möjlighet att söka i samt en sökbar FAQ 3. Användarstöd genom t.ex. film, bild, manualer och webbseminarium ska finnas lättillgängligt kontinuerligt, uppdaterat och kostnadsfritt för alla användare och roller (elever, personal, vårdnadshavare, skolansvariga) 4. Utbildningar och genomgångar som finns i Tjänsten ska vara konstruerade på ett sätt som leder till kollegialt lärande och learning by doing. Det ska finnas självstudiekurser som på ett pedagogiskt och lättillgängligt sätt beskriver de huvudsakliga funktionerna, hur de används och även ger tips och råd. Kurserna nås enkelt via t.ex. hjälp eller motsvarande. 5. I samband med införandet av Tjänsten ska utbildning ingå för centrala systemförvaltare (4 st) samt skolornas ansvariga (2-3/enhet = ca pers) 6. Användarutbildning för övriga skolansvariga och slutanvändare ska erbjudas till ett fast pris. Pris för användarutbildning bifogas anbudet och räknas in i det totala anbudspriset. Uppfylls krav på användarstöd i Tjänsten och i samband med införande? (/ svar) Information om förändringar och driftstörningar Det ska finnas en funktion för att förvarna och informera samtliga användare om uppdateringar, driftstörning och driftavbrott, såväl planerade som oplanerade. Stora uppdateringar och förändringar i Tjänsten som påverkar användarna avsevärt ska meddelas Systemförvaltarna i god tid så att vi i samarbete på bästa sätt förbereder verksamheten. Uppdateringar och förändringar bör inte ske under kritisk verksamhetstid. Mindre uppdateringar och förändringar i Tjänsten ska informeras direkt till användarna. Information som kompletteras med instruktioner och hjälpmaterial. Uppfylls krav på information om förändringar och driftstörningar? (/ svar) Sida 21 av 36

22 Införande En gemensam plan för införande av Tjänsten ska göras tillsammans med systemförvaltare och andra berörda i Lunds kommun. Båda parter ska ha utsedda projektledare som tillsammans tar fram en projektplan och leder införandet av Tjänsten. I införandeplanen ska det ingå en tidsplan för arbetet som kommer att ske under läsåret 2015/2016. Införandeplanen bör vara klar och godkänd av båda parter en (1) månad efter avtalsstart. I planen ingår t.ex. att sätta upp en demomiljö för utbildning, att få nödvändiga integrationer på plats, att (om behov finns) i samarbete med nuvarande Leverantörer kunna föra över eventuell data samt övriga kommunikations- och utbildningsaktiviteter för att skapa de bästa förutsättningarna för ett bra införande! Införandet kommer att ske enligt överenskommelse med respektive skolområde under läsåret 2015/2016, men samtliga skolor ska kunna använda Tjänsten fullt före sommarlovet Kompetenser som ska kunna erbjudas från leverantörens sida är: - Projekt- och förändringsledning - Teknisk kompetens (integrationer, programmering, utveckling, support etc) - It-arkitektur - Pedagogisk kompetens Uppfylls kravet på gemensam införandeplan? (/ svar) Uppfylls kravet att Tjänsten kommer kunna införas successivt under läsåret 2015/2016 och kunna användas fullt ut av samtliga skolor före sommarlovet 2016? (/ svar) Samverkan leverantör och beställare För att på ett tidseffektivt och bra sätt införa Tjänsten och säkerställa fortsatt användande och kvalitet, krävs ett bra samarbete och samverkan mellan Leverantör och Beställare. En kontinuerlig dialog och kommunikation mellan av Leverantören utsedda kontaktpersoner och systemförvaltare/systemägare är en förutsättning. Det ska finnas utsedda personer hos Leverantören för Lunds ansvariga att vända sig till och en förankrad plan för dialog och kommunikation kring t.ex. fortbildning, utveckling och annat som skapar förutsättningar för såväl Lund som leverantör att ligga "steget före" och arbeta proaktivt istället för reaktivt. Se även Avtal (punkt 6) och Bilagan Allmänna villkor för kontaktpersoner, ansvar och åtaganden m.m. Uppfylls kravet på samverkan leverantör och beställare? (/ svar) Utvecklingsprojekt tillsammans med Lund Pågående och kommande projekt där Leverantören kommer att vara delaktig: 1. Skapandet av en kommungemensam Skolportal 2. Införande av O365 och GAFE på skolor och förskolor. Sida 22 av 36

23 3. PTS-innovationstävling "Förenkla för föräldrar". Certec, avdelningen för rehabiliteringsteknik på Lunds tekniska högskola, är en av vinnarna i PTS innovationstävling "Förenkla för föräldrar" och Lunds skolors IKT-team är delaktiga i projektet, eftersom det handlar om att utveckla ett it-stöd som integreras i övriga it-stöd skola och förskola använder. Projektet handlar om hur it-stöden kan förenkla kommunikationen mellan hem och skola och framför allt för vårdnadshavare med särskilda behov. Läs mer här: ost/utlysningar/forenkla-for-foraldrar/ Se även Bilagan Allmänna villkor gällande Anpassningar och förändringar samt Utveckling. Leverantören kommer att vara delaktiga i de pågående utvecklingsprojekt som beskrivs. (/ svar) 5.3 Funktionella ska-krav för Tjänsten Övergripande funktions- och bakgrundsbeskrivning Lunds gymnasieskolor, Modersmålscentrum, ISLK och vuxenutbildning upphandlar en digital Tjänst som ska vara ett stöd i delar av den pedagogiska processen. De delar som handlar om pedagogisk planering, omdöme/bedömning och uppföljning. Den pedagogiska processen består i att tydliggöra målen (vad eleverna ska lära sig enligt kurs- och läroplanens olika delar), bryta ner dem i delmål och planera vad som ska göras och uppnås samt hur och när det genomförs. Själva genomförandet kommer i stort att ske i molntjänsten. Man har relativt nyligen påbörjat arbetet med formativ bedömning, vilket även det i stort kommer att ske i molntjänsten, men summeras och följas upp i Tjänsten. Alla vardagliga dokument/data lagras i molntjänsten och Tjänsten fungerar istället som ett slags "skal" - ett administrationsverktyg för planering och bedömning. Den formativa bedömningen görs kontinuerligt via olika medel och medier och summeras i Tjänsten vid olika tidpunkter (inför samtal kring nya mål för fortsatt utveckling, utvecklingssamtal och betygssättning etc). Det ställer både krav på att man på olika sätt kan länka till den dokumentation som finns i molntjänsten och att Tjänsten är överskådlig och enkel för användarna. Den summativa bedömningen görs när varje kurs är färdigbehandlat. Kontinuerligt under lärprocessen sker utvärderingar av olika slag och efter varje kurs ska en kursutvärdering kunna göras. Här kommer Lunds gymnasieskolor att använda ett extern utvärderingsverktyg (direktupphandlas under våren 2015), så en koppling till det ska finnas. Anbudsgivaren ska i ord, bild och ljud (t.ex. scenariobeskrivning, demomiljö) visa hur Tjänsten uppfyller våra behov och krav. Leverantörer med underleverantörer och samarbetspartners välkomnas och Lunds kommun gärna vill vara med i utvecklandet och bygget av Tjänsten för att på så sätt komma så nära våra mål som möjligt. Nedan en skiss över gymnasieskolans process som illustration. Sida 23 av 36

24 Är anbudsgivaren införstådd med ovanstående funktionsbeskrivning? (/ svar) Beskriv kortfattat hur Tjänsten interagerar med molntjänsterna O365 och GAFE samt hänvisa till var i den digitala dokumentationen detta tydliggörs. (Fritextsvar) Övergripande ska-krav Nedan de övergripande ska-kraven verksamheten har på funktionalitet gällande pedagogiska planeringar, omdöme/bedömningar och uppföljning. Bör-kraven beskrivs under rubrik Det ska finnas funktioner i Tjänsten så att man enkelt och effektivt kan arbeta med pedagogisk planering baserat på och kopplat till skolans olika styrdokument, bedömningsmatriser för kunskapskrav o.s.v. 2. Det ska finnas funktioner i Tjänsten så att man enkelt och effektivt kan arbeta med Omdöme/Bedömning och Uppföljning baserat på och kopplat till skolans olika styrdokument, bedömningsmatriser för kunskapskrav o.s.v. 3. Det ska finnas funktioner i Tjänsten som gör att man enkelt och effektivt kan koppla samman arbetet i Tjänsten kring planering, omdöme, bedömning och uppföljning, med det vardagliga arbetet som sker i samarbetsytorna (molntjänsterna O365/GAFE) Uppfylls de Övergripande kraven? (/ svar) Skapa, dela och tydliggöra pedagogiska planeringar, omdömen, bedömningar Nedan de mer specifika ska-kraven verksamheten har på funktionalitet gällande att skapa och dela pedagogiska planeringar, omdömen och bedömningar. Bör-kraven beskrivs under rubrik Bedömningar som skapas ska kunna kopplas/länkas till skolans olika styrdokument och till de pedagogiska planeringar som skapas i Tjänsten. Koppling ska kunna ske till flera olika Sida 24 av 36

2015-06-02. Digital tjänst för Lunds förskolor och grundskolor

2015-06-02. Digital tjänst för Lunds förskolor och grundskolor Förfrågningsunderlag 2015-06-02 Upphandlande organisation Lunds kommun Jeanna Linton-Wahlgren Upphandling Digital tjänst för Lunds förskolor och grundskolor KS2015/0348 Sista anbudsdag: 2015-08-18 Symbolförklaring:

Läs mer

Förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1 Innehåll. 2 Allmän information 2015-06-02. Lunds kommun

Förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1 Innehåll. 2 Allmän information 2015-06-02. Lunds kommun Förfrågningsunderlag 2015-06-02 Upphandlande organisation Lunds kommun Jeanna Linton-Wahlgren Upphandling Schema/omsorgsschema för Lunds kommun förskolor och skolor KS2015/0350 Sista anbudsdag: 2015-08-18

Läs mer

Förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 1 Allmän information 2014-10-20

Förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 1 Allmän information 2014-10-20 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2014-10-20 Upphandlande organisation Lunds kommun Jeanna Linton-Wahlgren Upphandling Digital lösning för Lunds skolor och förskolor KS2014/0297 Symbolförklaring:

Läs mer

1. Anvisningar för upphandlingen

1. Anvisningar för upphandlingen Förfrågningsunderlag 2014-03-21 Upphandlande organisation Upphandling REGION GOTLAND Bostad med särskild service på Gotland för vuxna med psykiska funktionsnedsättningar. Dag Hultemar 2014-18 Sista anbudsdag:

Läs mer

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm.

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm. Frågor och svar Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm. Varför behövs en ny skolplattform? Skolans verksamhetssystem behöver förnyas. Dagens system är

Läs mer

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar.

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar. 1 Föreskrifter 1.1 Upphandlande myndighet Trädgårdsgatan 6 931 85 Skellefteå 212000-2643 Hemsida: http://www.skelleftea.se 1.2 Upphandlingen inbjuder till anbudsgivning gällande - -, enligt nedanstående

Läs mer

Beslut gällande valbar molntjänst för Lunds skolors och förskolors arbete med pedagogiskt genomförande.

Beslut gällande valbar molntjänst för Lunds skolors och förskolors arbete med pedagogiskt genomförande. Beslutsförslag valbar molntjänst Skolförvaltningarna Lunds skolors IKT-team 2015-11-24 1(5) Förslag Beslut gällande valbar molntjänst för Lunds skolors och förskolors arbete med pedagogiskt genomförande.

Läs mer

1. Generell del. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 1.1 Allmän information Kommunförbundet Skåne

1. Generell del. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 1.1 Allmän information Kommunförbundet Skåne Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-12-14 Upphandlande organisation Kommunförbundet Skåne Håkan Jönsson Upphandling Rollatorer Extern remiss Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan

Läs mer

I huvuddokumentet Nyckelfärdig kravställningsmall finns ytterligare förklaringar till utvärderingsmodellen under punkt 2.13.

I huvuddokumentet Nyckelfärdig kravställningsmall finns ytterligare förklaringar till utvärderingsmodellen under punkt 2.13. April 05 Bilaga Om Mittköpings utvärderingsmodell Den här bilagan tillhör det material som är framtaget av Sveriges Kommuner och Landsting som stöd i arbetet med upphandling av skoladministrativt system

Läs mer

1. Utvärdering användbarhet & användarscenarier. 2. Visning av systemet samt testinloggning

1. Utvärdering användbarhet & användarscenarier. 2. Visning av systemet samt testinloggning 05-0-04 (4) Bilaga Utvärderingsmodell. Utvärdering användbarhet & användarscenarier Bedömning av systemets användbarhet görs av en referensgrupp bestående av upphandlare från kommunen. Referensgruppen

Läs mer

1. Upphandlingsföreskrifter

1. Upphandlingsföreskrifter Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-02-29 Upphandlande organisation Sundbybergs kommun Ewa Johansson Upphandling Behandlingshem, boende och öppenvård till vuxna missbrukare SAN-0171/2015, Symbolförklaring:

Läs mer

A) Upphandlingsföreskrifter Vindkraftverk 12KS/0282. A) Upphandlingsföreskrifter

A) Upphandlingsföreskrifter Vindkraftverk 12KS/0282. A) Upphandlingsföreskrifter 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 3 1.1 Benämningar 3 1.2 Omfattning 3 1.3 Avtalsform och antal leverantörer som tilldelas kontrakt 3 1.4 Upphandlingsförfarande 3 1.5 Förfrågningsunderlag 3 1.6 Tillhandahållande

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Information om myndigheten Den upphandlande myndigheten: 212000-0555 Upphandlare: Andreas Holmer Telefon nr: 0370-377140 Upphandlingen inbjuder till anbudssökande gällande -

Läs mer

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni Förfrågningsunderlag 2010-12-23 Upphandlingsansvarig Upphandling Halmstads kommun Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni samt service Ellinor Nilsson KS 2010/0468 Sista anbudsdag: 2011-02-10

Läs mer

Personligt Hälsokonto

Personligt Hälsokonto Personligt Hälsokonto ANBUDSFÖRFRÅGAN - Sista dag för anbud är den 15 januari 2013 1/10 Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Upphandlingsprocessen 3 1.2 Upphandlingens omfattning 3 1.3 Förfrågningsunderlaget 4 1.4

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag 2012-06-11 Upphandlingsansvarig Gotlands kommun Upphandling Företagshälsovårdstjänster Carina Westergren Larsson SF 2012/23 Sista anbudsdag: 2012-07-09 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

2. Administrativa förutsättningar och krav

2. Administrativa förutsättningar och krav Förfrågningsunderlag 2016-04-18 Upphandlande organisation Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Språk- och översättningstjänster Goran Alilovic 96-57-2015 Symbolförklaring: Sista anbudsdag:

Läs mer

Bilaga 3c Informationssäkerhet

Bilaga 3c Informationssäkerhet SID 1 (5) Bilaga 3c Informationssäkerhet Förfrågningsunderlag Upphandling av IT-stöd för barn- och elevregister inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104 22 Stockholm. Besöksadress Hantverkargatan 2

Läs mer

1. Upphandling av Jag-stärkande aktiviteter

1. Upphandling av Jag-stärkande aktiviteter Förfrågningsunderlag 2013-02-01 Upphandlingsansvarig Försäkringskassan Upphandling Jag-stärkande aktiviteter Annika Fridh 069608-2012 Sista anbudsdag: 2013-03-01 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

Öppet förfarande, upphandlingen genomförs i enlighet med bestämmelserna i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling.

Öppet förfarande, upphandlingen genomförs i enlighet med bestämmelserna i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. 1 Föreskrifter 1.1 Upphandlande myndighet Trädgårdsgatan 6 931 85 Skellefteå 212000-2643 Hemsida: http://www.skelleftea.se 1.2 Upphandlingen inbjuder till anbudsgivning gällande - Bemanning att utföra

Läs mer

Avropsförfrågan från ramavtal

Avropsförfrågan från ramavtal Förfrågningsunderlag 2013-09-26 Upphandlande organisation Upphandling Jordbruksverket Avrop, Gemensamt Kursadministrationssystem (Ramavtal: "e-förvaltningsstödjande tjänster 2010", dnr: 93-69-09) Kjell

Läs mer

1. Anvisningar för upphandlingen

1. Anvisningar för upphandlingen Förfrågningsunderlag 2013-10-10 Upphandlande organisation REGION GOTLAND Upphandling Familjerådgivning Gun Sävhammar 2013-22 Sista anbudsdag: 2013-11-19 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

Avropsförfrågan från ramavtal

Avropsförfrågan från ramavtal Förfrågningsunderlag 2013-10-17 Upphandlande organisation Jordbruksverket Upphandling Sökfunktion till Jordbruksverkets webbplats Thomas Dalkvist 2.8.11-7705/13 Sista anbudsdag: 2013-11-05 Symbolförklaring:

Läs mer

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun.

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun. 1 Allmänt inbjuder till anbudsgivning gällande --. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 2 Information om upphandlande myndighet är den upphandlande myndigheten och agerar

Läs mer

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Allmän orientering 2014-04-29. Sista anbudsdag: 2014-06-02.

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Allmän orientering 2014-04-29. Sista anbudsdag: 2014-06-02. Förfrågningsunderlag 2014-04-29 Upphandlande organisation Skövde kommun Helena Sävefjärd Upphandling Psykologutredningar KS2014.0206 Sista anbudsdag: 2014-06-02 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Information om myndigheten Den upphandlande myndigheten:, org.nr: 212000-0555 Upphandlingsförvaltningen 33183Värnamo Telefon vxl: 0370-37 70 00, Telefax: 0370-37 77 69 Kontaktperson:

Läs mer

Umeå Kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Taxiresor -. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU).

Umeå Kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Taxiresor -. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 1 Allmänt inbjuder till anbudsgivning gällande - -. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 2 Information om upphandlande myndighet är den upphandlande myndigheten och agerar

Läs mer

1. Upphandling avseende Ledarskapsutbildning UGL - Utveckling av Grupp och Ledare

1. Upphandling avseende Ledarskapsutbildning UGL - Utveckling av Grupp och Ledare Förfrågningsunderlag 2015-11-19 Upphandlande organisation Skatteverket Upphandling UGL - Utveckling av Grupp och Ledare Maj Välimaa 131613036-15/21 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2015-12-16 23:59 Texten/frågan

Läs mer

Digitala system i Kristinehamns förskolor och skolor. Information om behandling av personuppgifter

Digitala system i Kristinehamns förskolor och skolor. Information om behandling av personuppgifter Digitala system i Kristinehamns förskolor och skolor Information om behandling av personuppgifter Ett systempussel med olika funktionsområden I Skolförvaltningens verksamheter används flera digitala system

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare

Avropsförfrågan. Systemutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Systemutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav... 3 Information

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Upphandling av gardiner och textilier

Upphandling av gardiner och textilier Diarienummer 09-10474 Datum 2009-10-19 Upphandling av gardiner och textilier Förfrågningsunderlag Diarienummer 09-10474 Författare Lina Schött Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678 55

Läs mer

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk 2 Krav på leverantör 2014 Stöd- och tilläggstjänster, Ansvarig: Josefine Barsk 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 KRAV PÅ LEVERANTÖR 4 1.1 INTYG OCH BEVIS ANGÅENDE LEVERANTÖR 4 1.2 LEVERANTÖRENS EKONOMISKA STÄLLNING

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare -uppdragshantering

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare -uppdragshantering AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare -uppdragshantering Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa

Läs mer

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72 Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr 08-160/72 Innehåll Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling

Läs mer

Upphandling av provningstjänster EMC

Upphandling av provningstjänster EMC ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1 (8) Dnr 16EV764 Upphandling av provningstjänster EMC Elsäkerhetsverket inbjuder er att lämna anbud på rubricerad upphandling i enlighet med detta dokument med bilagor. ELSÄK2000,

Läs mer

1 Information om upphandlingen

1 Information om upphandlingen 1 Information om upphandlingen 1.1 Presentation av tjänsten/varan Södertörns upphandlingsnämnd inbjuder härmed anbudsgivare till att lämna anbud gällande, enligt nedanstående instruktioner och bifogade

Läs mer

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226 Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr: 08-1226 2(7) 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 3 3.1. Teknisk förmåga och kapacitet...

Läs mer

Avropsförfrågan. IT-arkitekt

Avropsförfrågan. IT-arkitekt AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan IT-arkitekt Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav... 3 Information

Läs mer

Bilaga 3a. Ickefunktionella krav. Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt material inom Skolplattform Stockholm

Bilaga 3a. Ickefunktionella krav. Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt material inom Skolplattform Stockholm SID 1 (6) Bilaga 3a Ickefunktionella krav Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt material inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104 22 Stockholm. Besöksadress

Läs mer

Administrativa föreskrifter Städning av soprum UH

Administrativa föreskrifter Städning av soprum UH Administrativa föreskrifter UH-2014-376 Stöd för dig som vill bli leverantör till Sundsvalls kommun hittar du på sundsvall.se. Klicka på länken: http://www.sundsvall.se/anbud Sida 1 (5) Innehåll 1 Administrativa

Läs mer

2016-06-14. Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander 12/51

2016-06-14. Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander 12/51 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-06-14 Upphandlande organisation Upphandling Halmstads kommun Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare it-tjänster

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare it-tjänster AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare it-tjänster Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa

Läs mer

Bilaga 3b. Användbarhet. Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt material inom Skolplattform Stockholm

Bilaga 3b. Användbarhet. Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt material inom Skolplattform Stockholm SID 1 (12) Bilaga 3b Användbarhet Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt material inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104 22 Stockholm. Besöksadress

Läs mer

Upphandlingsföreskrifter, UF

Upphandlingsföreskrifter, UF Dokument 00, UF GSM-R Terminalfilter TRV 2014/71742 Sida 1 (7) Innehåll UFA ALLMÄN ORIENTERING 3 UFA.1 Personuppgifter... 3 UFA.2 Orientering om sortiment... 3 UFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 3 UFB.1 Former

Läs mer

Storumans kommun. Upphandling Familjerådgivning. Dnr: ON/2010:

Storumans kommun. Upphandling Familjerådgivning. Dnr: ON/2010: Storumans kommun Upphandling ANBUDSBEGÄRAN - FAMILJERÅDGIVNING Upphandlande enhet STORUMANS KOMMUN Omsorgsnämnden 923 81 Storuman Telefon: 0951-140 00 vx Telefax: 0951-140 09 Upphandlande enhets ombud

Läs mer

DNR: 93-37-10 Kontorsstöd som molntjänst 2012 Version 1.10 2013-10-04. Avropsförfrågan. Kontorsstöd som molntjänst 2012. Support

DNR: 93-37-10 Kontorsstöd som molntjänst 2012 Version 1.10 2013-10-04. Avropsförfrågan. Kontorsstöd som molntjänst 2012. Support Avropsförfrågan Support 1 1 Avropande organisation Malmö stad Grundskoleförvaltningen Mats Johnsson Rönnbladsgatan 1 B 205 80 Malmö Kontaktperson Mats Johnsson mats.johnsson@malmo.se 0734-323075 Fredrik

Läs mer

Avropsförfrågan. Projektledare

Avropsförfrågan. Projektledare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Projektledare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav... 3 Information

Läs mer

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen ut ett leverantörsperspektiv Analys, planering & förfrågan När en upphandling startar görs flera

Läs mer

Anbudsförfrågan på upphandling av Hantverkartjänster Målare

Anbudsförfrågan på upphandling av Hantverkartjänster Målare Sidan 1 av 5 Anbudsförfrågan på upphandling av Hantverkartjänster Målare Lysekils kommun inbjuder er att lämna anbud på rubricerade upphandling i enlighet med detta dokument och bilagor. Förfrågningsunderlaget

Läs mer

Avropsförfrågan E-tjänst för planering av inspektioner

Avropsförfrågan E-tjänst för planering av inspektioner Förfrågningsunderlag 2013-04-03 Upphandlande organisation Läkemedelsverket Upphandling Avrop E-tjänst för planering av inspektioner Conny Björk Diarienr 2.3-2013-027585 Sista anbudsdag: 2013-04-15 Symbolförklaring:

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på" Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun.

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun. ÄNGELHOLMS ANBUDSFÖRFRÅGAN Ni inbjuds inkomma med anbud på" Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun." Köpare Ängelholms kommun, org.nr 212000-0977 Sista

Läs mer

Dnr. 100/

Dnr. 100/ Socialnämnden i Täby kommun vill bjuda in leverantörer att ansöka om att ingå i kommunens valfrihetssystem för dagverksamhet. Täby kommun arbetar aktivt med att öka valfriheten för kommunens invånare inom

Läs mer

Matlådor. Kommunen kommer att utesluta anbudsgivare enligt LOU 10 kap. 2 om de:

Matlådor. Kommunen kommer att utesluta anbudsgivare enligt LOU 10 kap. 2 om de: Haninge kommun Skakrav Diarie SUN 119/2015 Namn Matlådor Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skakravsformuläret ska besvaras elektroniskt genom att du klickar

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Insamling av slam och fettavfall

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Insamling av slam och fettavfall Nacka kommun Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Insamling av slam och fettavfall Diarie TN 2014/175 Upphandlare Kenneth Lindrooth Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

Vad du behöver veta när du ska lämna anbud. Pia Nedby, SISAB Upphandling24 Konferens Stora säljdagen 2013-04-10

Vad du behöver veta när du ska lämna anbud. Pia Nedby, SISAB Upphandling24 Konferens Stora säljdagen 2013-04-10 Vad du behöver veta när du ska lämna anbud Pia Nedby, SISAB Upphandling24 Konferens Stora säljdagen 2013-04-10 SISAB boulevard 190 skolor + 400 förskolor = 1,7 miljoner kvadratmeter Det skulle krävas

Läs mer

Riktlinje för upphandling

Riktlinje för upphandling Riktlinje för upphandling Enligt Lunds kommuns inköps- och upphandlingspolicy beslutar kommunstyrelsen om riktlinjer för kommunens inköps- och upphandlingsarbete. Denna riktlinje gäller utförandet av offentlig

Läs mer

Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER

Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER Kommunförbundet Västernorrland inbjuder leverantörer att lämna anbud för upphandling av reklambyråtjänster i enlighet med angivna förutsättningar i detta

Läs mer

Inledning. Upphandlingsrättsliga principer

Inledning. Upphandlingsrättsliga principer Inledning Offentlig upphandling är en process för inköp av varor, tjänster och entreprenader som görs av offentlig sektor och som regleras av Lagen om offentlig upphandling (LOU). Syftet med reglerna är

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter

1. Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag 2012-10-04 Upphandlingsansvarig LANDSTINGET GÄVLEBORG Upphandling Handledning Psykosocial personal Charlotte Lövblom LS 2012/460 Sista anbudsdag: 2012-11-02 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Digitala system 2015 från förskola komvux, behovsspecifikation version 0.1

Digitala system 2015 från förskola komvux, behovsspecifikation version 0.1 Digitala system 2015 från förskola komvux, behovsspecifikation version 0.1 Februari 2014 Vad handlar det om? digitala behov! Inte några specifika lärplattformar eller speciella verktyg. Vi pratar behov

Läs mer

2. Krav på anbudssökande

2. Krav på anbudssökande Inbjudan 2015-12-17 Upphandlande organisation Härryda kommun Alexandra Dalle Vacche Upphandling Externt psykologstöd 2015KS519 Sista ansökansdag: 2016-01-18 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

5. Utvärdering av anbud

5. Utvärdering av anbud Förfrågningsunderlag 2013-07-12 Upphandlande organisation Upphandling Socialstyrelsen Konsulter för utvärdering och uppföljning inom vård och omsorg Kristina Lundin 13/28 Sista anbudsdag: 2013-08-22 Symbolförklaring:

Läs mer

Avropsförfrågan. Webb-designer

Avropsförfrågan. Webb-designer AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Webb-designer Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav... 3 Information

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare /stordator

Avropsförfrågan. Systemutvecklare /stordator AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Systemutvecklare /stordator Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav...

Läs mer

Anbudsformulär VVS konsult

Anbudsformulär VVS konsult Anbudsformulär VVS konsult Dnr 2016-11 Innehållsförteckning INLEDNING 3 AUA.18 Kontaktuppgifter anbudslämnare 3 AUB.33 Anbudens giltighetstid 3 AUB.51 Prövning av anbudsgivare 4 AUB.52 Värderingsgrunder

Läs mer

Anbudsinbjudan. Digitala Enheter och Kringutrustning. Dnr: 2.4.2-8831/2015 2016-01-11. stockholm.se

Anbudsinbjudan. Digitala Enheter och Kringutrustning. Dnr: 2.4.2-8831/2015 2016-01-11. stockholm.se Digitala Enheter och Kringutrustning stockholm.se Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Hantverkargatan 2F 104 22 Stockholm Växel 08-508 33 000 www.stockholm.se Innehåll 1

Läs mer

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR. Denna upphandling omfattar två stycken delområden: Delområde 1 Tolktjänster för utländska språk Delområde 2 - Teckentolkar

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR. Denna upphandling omfattar två stycken delområden: Delområde 1 Tolktjänster för utländska språk Delområde 2 - Teckentolkar 1.0 INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1 INLEDNING Nacka kommun (Kommunen) gör Nacka till en attraktiv plats att leva, vistas och verka på. Kommunen är en av Sveriges mest expansiva kommuner. Inköp av varor

Läs mer

Upphandling av administration av Telepriskollen

Upphandling av administration av Telepriskollen Diarienr 11-1283 Datum 2011-02-17 Upphandling av administration av Telepriskollen Förfrågningsunderlag Upphandling av administration av Telepriskollen Diarienummer 11-1283 Författare Anna-Karin Hellsten

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2011-02-15 Upphandlingsansvarig Upphandling Region Gotland Destinationsmarknadsföring Gotland - Turism och näringsliv Carina Westergren Larsson 2010/537 Symbolförklaring:

Läs mer

Förfrågningsunderlag Upphandling av Tryckning av Sveriges Televisions och Sveriges Radios Julkalender. Inbjudan & Administrativa förutsättningar

Förfrågningsunderlag Upphandling av Tryckning av Sveriges Televisions och Sveriges Radios Julkalender. Inbjudan & Administrativa förutsättningar Förfrågningsunderlag Upphandling av Tryckning av Sveriges Televisions och Sveriges Radios Julkalender SVT Inköp, FFU 2011/43 Inbjudan & Administrativa förutsättningar 1 (9) 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

4. UTVÄRDERING. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. 4.1. Utvärdering i upphandlingen 2012-02-15

4. UTVÄRDERING. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. 4.1. Utvärdering i upphandlingen 2012-02-15 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2012-02-15 Upphandlingsansvarig Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Tryckeritjänster Birgitta Engström 96-71-2011 Symbolförklaring: Texten ingår

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 1 (7) 1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 2015 2 (7) 1 Inledning Landstinget Västmanland införde från den 1 januari 2008 valfrihetssystem inom primärvården i enlighet med

Läs mer

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2011-11-28 Dnr 755/2011 1 (6) Förfrågningsunderlag, upphandling av elleverans till Konkurrensverkets lokaler på Torsgatan 11 i Stockholm 1. Inledning Härmed

Läs mer

Utvärderingsrapport för upphandling. DU-UPP Transport av avfall

Utvärderingsrapport för upphandling. DU-UPP Transport av avfall Utvärderingsrapport för upphandling DU-UPP13-163 Transport av avfall 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Upphandlingsobjekt 3 1.2 Upphandlande enhet 3 1.3 Ansvarig för upphandlingen 3 1.4 Projektgrupp 4 1.5 Typ

Läs mer

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster Uppsala universitet Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster Diarie UH 2013-48 Upphandlare Jens Holmström Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

Upphandling av grundläggande betaltjänster. Diarienummer 07-10977

Upphandling av grundläggande betaltjänster. Diarienummer 07-10977 Upphandling av grundläggande betaltjänster Diarienummer 07-10977 Innehåll 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 4 3.1 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.1.1 Underleverantörer...

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag

1. Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag 2012-05-16 Upphandlingsansvarig Upphandling Försäkringskassan Webbutbildning och utbildning av interna instruktörer inom hot och våld Annika Fridh 027187-2012 Sista anbudsdag: 2012-06-13

Läs mer

Allmän orientering. Förfrågningsunderlag

Allmän orientering. Förfrågningsunderlag Allmän orientering, Kommun lednings konroret, Märsta - alla tiders mötesplats - ligger mitt emellan Uppsala och Stockholm. Den tusenåriga staden Sigtuna och Arlanda flygplats utgör två spännande inslag

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN. Ledningsfordon till Brandförsvaret i Uppsala

ANBUDSINBJUDAN. Ledningsfordon till Brandförsvaret i Uppsala BRANDFÖRSVARET Handläggare Datum Dnr Lars Lidström 2015-05-07 RÄN-2015-349 0707-782404 ANBUDSINBJUDAN Ledningsfordon till Brandförsvaret i Uppsala Uppsala brandförsvar inbjuder er att lämna anbud i denna

Läs mer

Familjerådgivningstjänster

Familjerådgivningstjänster HERRLJUNGA KOMMUN ANBUDSINBJUDAN Handläggare, tfn Datum Referensnummer Jan Aronsson, 0513-17 137 2011-06-30 286-11 E-post: jan.aronsson@admin.herrljunga.se, Alingsås kommun och Vårgårda kommun inbjuder

Läs mer

Allt du behöver veta Föräldrar i

Allt du behöver veta Föräldrar i Föräldrapaketet Förskola, Fritid & Skola Allt du behöver veta Föräldrar i SkolportalN Förskola, Fritid & Skola Nacka Kommun Innehållsförteckning Vad är SkolportalN?... 3 Skolportalens videoguider ett bibliotek

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag

1. Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag 2016-05-23 Upphandlande organisation Ängelholms Kommun Upphandling Företagshälsovård Lisbeth Johnson KS 2016/135 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2016-06-30 Texten/frågan innehåller

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter

1. Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

1. Anvisningar för upphandlingen

1. Anvisningar för upphandlingen Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2011-02-15 Upphandlingsansvarig Upphandling Region Gotland Destinationsmarknadsföring Gotland - Turism och näringsliv Carina Westergren Larsson 2010/537 Symbolförklaring:

Läs mer

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190 Upphandling av teknisk konsult Diarienr 09-190 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

1 Information om upphandlingen

1 Information om upphandlingen 1 Information om upphandlingen 1.1 Presentation av tjänsten/varan Södertörns upphandlingsnämnd inbjuder härmed anbudsgivare till att lämna anbud gällande, enligt nedanstående instruktioner och bifogade

Läs mer

Utbildningshandledning i psykologisk behandling/psykoterapi på psykologprogrammet Boris Kovacic /2015

Utbildningshandledning i psykologisk behandling/psykoterapi på psykologprogrammet Boris Kovacic /2015 Förfrågningsunderlag 2016-04-13 Upphandlande organisation Upphandling Örebro universitet Utbildningshandledning i psykologisk behandling/psykoterapi på psykologprogrammet Boris Kovacic 2.4.2-05167/2015

Läs mer

Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon.

Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon. Datum: 2012-11-30 Handläggare: Andreas Lövquist Diarienummer: 76/001. 170-12 Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon. Landskrona stad inbjuder till anbudsgivning gällande

Läs mer

Anbudsinbjudan. 1. Anbudsinbjudan. DiarieNr: 0202/10

Anbudsinbjudan. 1. Anbudsinbjudan. DiarieNr: 0202/10 DiarieNr: 0202/10 Handläggare Susanne Hedberg 031-334 37 08 Göteborgs Stads Upphandlings AB Stora Badhusgatan 6 411 21 Göteborg 1. Anbudsinbjudan Anbudsinbjudan Göteborgs Stads Upphandlings AB injuder

Läs mer

Digitala system 2015. Maj 2014. från förskola komvux, behovsspecifikation version 0.2, inklusive resonemang kring gemensamma funktioner

Digitala system 2015. Maj 2014. från förskola komvux, behovsspecifikation version 0.2, inklusive resonemang kring gemensamma funktioner Digitala system 2015 från förskola komvux, behovsspecifikation version 0.2, inklusive resonemang kring gemensamma funktioner Maj 2014 Maj 2015 - ett år senare Vad hände med våra behov? Hur landar de i

Läs mer

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172 Upphandling av inkassotjänster Diarienr 07-12 172 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Krav på anbudsgivaren... 3 3.1 Inkassotillstånd... 3 3.2 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.2.1

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR Slåtter i skyddade områden 2014-2016

ANBUDSFORMULÄR Slåtter i skyddade områden 2014-2016 1(9) Bilaga 2 - ANBUDSFORMULÄR Datum Diarienummer 2013-12-20 512-7972-2013 ANBUDSFORMULÄR Slåtter i skyddade områden 2014-2016 Anbudsformuläret syfte är att tydliggöra för anbudsgivaren vilka uppgifter

Läs mer

Anbudsbegäran bärbara datorer

Anbudsbegäran bärbara datorer Dokumentansvarig Ronny Holmström-Wall ANBUDSBEGÄRAN 1(5) Datum Dokumentets id 2016-11-22 Ag-it-anb-2016/6 Anbudsbegäran bärbara datorer Ålands gymnasium begär härmed anbud på IT-utrustning enligt nedanstående.

Läs mer

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376 Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni Diarienr 09-1376 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll...

Läs mer

En unik lärplattform utvecklad i Sverige för svenska skolor. Inspirerad av sociala medier.

En unik lärplattform utvecklad i Sverige för svenska skolor. Inspirerad av sociala medier. En unik lärplattform utvecklad i Sverige för svenska skolor. Inspirerad av sociala medier. 08-51 90 90 00 www.vklass.com Inloggningar på kvällar och helger - bästa betyget vi kan få! Tänk dig en lärplattform

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter och Ansökan

1. Administrativa föreskrifter och Ansökan Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-02-29 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Medicinsk fotvård - LOV DU-UPP15-0194 Symbolförklaring: Texten ingår

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag

1. Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag 2011-04-12 Upphandlingsansvarig Regeringskansliet Peter Kokk Upphandling Rekryteringstjänster gällande myndighetschefer m.fl. S2011/3803/ESA Sista anbudsdag: 2011-05-23 Symbolförklaring:

Läs mer

E-ARKIV 2013. - Avropsvägledning vid förnyad konkurrensutsättning 1(7)

E-ARKIV 2013. - Avropsvägledning vid förnyad konkurrensutsättning 1(7) E-ARKIV 2013 - Avropsvägledning vid förnyad konkurrensutsättning 1(7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 2 ALLMÄNT OM RAMAVTALET E-ARKIV 2013... 3 3 AVROPSFÖRFARANDE... 3 4 AVROPSFÖRFRÅGANS INNEHÅLL...

Läs mer