Effektiv konstruktion av dataaggregeringstjänster i Java

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Effektiv konstruktion av dataaggregeringstjänster i Java"

Transkript

1 Teknik och samhälle Datavetenskap Examensarbete 15 högskolepoäng, grundnivå Effektiv konstruktion av dataaggregeringstjänster i Java Effective construction of data aggregation services in Java Fredrik Andersson Simon Cedergren Malmqvist Examen: Kandidatexamen 180 hp Huvudområde: Datavetenskap Program: Datavetenskap & applikationsutv. Datum för slutseminarium: 1 juni 2015 Handledare: Kristina Allder Andrabedömare: Bengt Nilsson

2

3 Sammanfattning Stora mängder data genereras dagligen av slutanvändare hos olika tjänster. Denna data tenderar att tillhandahållas av olika aktörer, vilket skapar en fragmenterad marknad där slutanvändare måste nyttja flera programvaror för att ta del av all sin data. Detta kan motverkas genom utvecklandet av aggregeringstjänster vilka samlar data från flera tjänster på en enskild ändpunkt. Utveckling av denna typ av tjänster riskerar dock att bli kostsamt och tidskrävande, då ny kod skrivs för flera projekt trots att stora delar av funktionaliteten är snarlik. För att undvika detta kan etablerade tekniker och ramverk användas för att på så vis återanvända mer generella komponenter. Vilka av dessa tekniker som är bäst lämpade och således kan anses vara mest effektiva ur ett utvecklingsperspektiv, kan dock vara svårt att avgöra. Därför baseras denna uppsats på vad som genom analys av akademisk litteratur kan utläsas som ett akademiskt konsensus. Innan denna uppsats påbörjades utvecklades en Java-baserad dataaggeringstjänst baserad på krav från ÅF i Malmö. Denna experimentella implementation har som syfte att samla in data från två separata tjänster, och tillgängliggöra denna på en enskild ändpunkt. Efter att implementationen färdigställts påbörjades arbetet på uppsatsen. Denna består av en litteraturstudie för att undersöka vilka tekniker och ramverk som akademisk forskning funnit bäst lämpad för användningsområdet. Vidare används resultaten från studien även för att analysera i vilken grad dessa korrelerar med de krav som ÅF presenterade inför den experimentella implementationen. Litteraturstudien visar på att de teknikmässiga val som gjordes av företaget i stor utsträckning korrelerar med de tekniker som akademisk forskning funnit bäst lämpade för användningsområdet. Detta innefattar bland annat OAuth 2.0 för autentisering, JSON som serialiseringsformat samt REST som kommunikationsarkitektur. Vidare visar denna litteraturstudie på en eventuell lucka inom den tillgängliga litteraturen, då sökningar kring specifika programvaror relaterade till området endast resulterar i en mindre mängd artiklar.

4

5 Abstract Large quantities of data are generated daily by the end users of various services. This data is often provided by different providers, which creates a fragmented market where the end users have to utilize multiple applications in order to access all of their data. This can be counteracted by the development of aggregation services that gather data from multiple services to a combined endpoint. The development of these kinds of services does however run the risk of becoming costly and time-consuming since new code is written for several projects even though large portions of the functionality is similar. To avoid this, established technologies and frameworks can be utilized, thereby reusing the more general components. Which of the technologies are the best suited, and thereby can be considered the most effective from a development perspective, can however be difficult to determine. This essay is therefore based on what can be considered an academic consensus through analysis of literature regarding earlier reasearch on the subject. Before the writing of the essay began a Java-based data aggregation service was developed, based on requirements from the company ÅF in Malmö. The purpose of this experimental implementation is to gather data from two separate services, and make them accessible on a unified endpoint. After the implementation was finished, work on the essay began. This consists of a literature review to investigate what technologies and frameworks that has been found best suited for this area of application by academic research. The results from this study are also used to analyze the extent of the correlation between the results and the requirements presented by ÅF regarding the experimental implementation. The literature review shows that the choices made by the company largely correlates with the technologies that the academic research has found best suited for this area of application. This includes OAuth 2.0 for authentication, JSON as a serialization format and REST for communications architecture. The literature review also indicates a possible gap within the available academic literature since searches regarding specific pieces of software related to the subject only results in a small amount of articles.

6

7 Innehåll 1 Inledning Bakgrund Frågeställning Metod Metodbeskrivning Litteraturstudie Experimentell implementation Metoddiskussion Resultat Litteraturstudie Experimentell implementation Kommunikation Autentisering Serialisering Datakällor Analys Auktorisering och autentisering Dokumentation Alternativ Serialisering Format Parser Kommunikation Arkitektur Plattform Diskussion Frågeställning Litteraturstudie Sökning Material Experimentell implementation Slutsatser och vidare forskning 24

8

9 1 Inledning 1.1 Bakgrund I dagens samhälle genereras dagligen stora mängder data av alla möjliga slag. Detta innefattar allt från bilder och videoklipp till chatthistorik och privatpersoners fysiska mätvärden. Olika typer av data tenderar att tillhandahållas av olika aktörer, vilket skapar en fragmenterad marknad där slutanvändare måste nyttja flera tjänster för att ta del av all sin data. Denna situation kan undvikas med hjälp av utvecklandet av programvara med uppgiften att kombinera data från flera källor och samla denna på en enskild ändpunkt. Konstruktionen av sådana aggregeringstjänster riskerar dock att bli både kostsamt och tidskrävande. Detta då helt ny kod skrivs för olika projekt trots att en omfattande del av konstruktionen riskerar att bli snarlik. För att undvika att liknande lösningar implementeras från grunden vid varje nytt projekt kan ramverk, programvaror, samt övriga etablerade tekniker inkluderas för att på så vis återanvända de mest vitala komponenterna i ett system. Detta innebär att kostnader kan hållas nere och att utvecklingsprocessen kan effektiviseras, då mindre mängd ny kod behöver skrivas. Att avgöra vilka av dessa återanvändbara komponenter som är att föredra kan dock anses problematiskt, då utbudet är stort och olika källor tenderar att presentera vitt skilda rekommendationer. Vilka av dessa källor som är mest pålitliga kan komplicera ytterligare, då exempelvis företag och privatpersoner inte nödvändigtvis delar uppfattning och målsättning. Detta gör att en studie av tillgänglig akademisk litteratur kring relevanta komponenter och tekniker är tillrådlig, för att på så vis utläsa en vetenskapligt grundad konsensus. 1.2 Frågeställning Syftet med detta arbete är att undersöka hur ett Java-baserat system som samlar data från ett flertal öppna APIer, vilka tillhandahålls av olika leverantörer, kan konstrueras på ett effektivt sätt. Med effektivt menas i detta sammanhang att skrivandet av ny kod minimeras till fördel för användandet av existerande tekniker. En lösning på denna frågeställning kommer att nås genom besvarandet av tre frågor: 1. Vilka ramverk är möjliga att använda i systemets konstruktion? 2. Vilka ramverk anser tidigare akademisk forskning vara bäst lämpade för uppgiften? 3. Vad krävs av tredjeparts-aktörer för att underlätta aggregering av data? 1

10 2 Metod 2.1 Metodbeskrivning Vid arbetets början konstruerades en experimentell implementation i samarbete med ett externt företag vid namn ÅF; ett svenskt konsultbolag vilka bland annat är verksamma inom IT och mjukvaruutveckling 1. Syftet med att inkludera detta samarbete i uppsatsen är att undersöka hur en Java-baserad dataaggregeringstjänst kan konstrueras i praktiken och vilka tekniker ett företag anser vara att föredra. Därefter påbörjades uppsatsen, där den huvudsakliga forskningsmetoden utgörs av en litteraturstudie vars syfte är att identifiera relevant akademisk litteratur kring ämnet och på så vis ge insyn i vilka ramverk och tekniker som tidigare forskning funnit bäst lämpade för detta användningsområde. Det implementerade systemet jämförs sedan med resultaten från litteraturstudien för att undersöka vad som kunde gjorts annorlunda, och på vilka områden de båda är eniga om en teknik eller programvara. Nedan följer ytterligare redogörelser för den experimentella implementationen samt för den litteraturstudie som genomförs för att införskaffa material kring tidigare forskning inom ämnet Litteraturstudie Syfte Litteraturstudiens syfte är att hitta litteratur kring akademisk forskning inom ämnet, och således undersöka vilka tekniker och programvaror som denna forskning funnit bäst lämpade för det valda användningsområdet. Vidare används det resulterande materialet till att undersöka huruvida de beslut som fattats kring den tidigare genomförda experimentella implementationen kan betraktas som de mest effektiva eller ej, genom att jämföra de resulterande teknikerna från studien med de som användes i systemet. Avgränsningar På grund av problemområdets omfattning begränsas studiens fokus till att endast innefatta de delar i ett dataaggregeringssystem vilka kan anses ha störst inverkan på systemets funktionalitet och prestanda. Detta innebär att en uppdelning görs för att abstrahera systemet, vilket resulterar i att tre mer generella områden kan granskas individuellt. Dessa områden väljs då de omfattar en adekvat del av det avsedda systemet som helhet. Nedan följer de valda områdena: Autentisering & auktorisering: protokoll och ramverk för autentisering och auktorisering. Serialisering: format och parser-bibliotek för förmedling och hantering av data. Kommunikation: tekniker och programvaror för hantering av kommunikation med klienter och externa datakällor. Studien grundas på akademisk litteratur utgiven av ACM och IEEE då de båda är väletablerade och erkända källor inom datavetenskapen. För att undvika att material uteblir 1 Om ÅF: 2

11 på grund av felaktig filtrering används de tjänster som direkt tillhandahålls av ACM och IEEE, istället för nyttjandet av aggregerande sökmotorer så som Google Scholar. De filter som väljs utgörs av att endast tidskrifter och konferensartiklar tillåts som sökresultat, samt att dessa ska vara publicerade av ACM respektive IEEE. För att maximera tillgänglig data vid litteratursökningen appliceras inga filter för tillåtet tidsintervall. Vid val av relevanta artiklar prioriteras dock artiklar utgivna mellan åren , för att undvika att föråldrad teknik och programvara färgar de åsikter som materialet speglar. Artiklar utgivna tidigare än denna period anses endast vara acceptabla i de fall där forskningen bidrar med unika infallsvinklar på det behandlade området, vilka inte är baserade på en specifik programvara eller implementation. Endast teknik tillgänglig för industrin anses relevant och därmed frånses tekniker som saknar en beprövad implementation. Detta innebär att artiklar som presenterar nya tekniker undviks till fördel för de artiklar som analyserar etablerade sådana. I de fall då information söks om en specifik implementation eller produkt görs detta i officiell dokumentation för respektive produkt eller teknik. Vid granskning av specifika programvaror begränsas litteraturstudien till att endast fokusera på tekniker för programmeringsspråket Java. Detta för att möjliggöra en mer djupgående granskning av teknik för ett specifikt programmeringsspråk, i kontrast till att ytligt granska programvaror för flertalet programmeringsspråk. Valet av detta språk är ett direkt resultat av de krav som ÅF ställde på den experimentella implementationen. Tidigare sökningar kring autentisering och auktorisering klargjorde att OAuth är den enda teknik som erbjuder den funktionalitet systemet kräver, därför är denna studie avgränsad till att endast undersöka OAuth. Då systemet som avses vid arbetets frågeställning består av en webbtjänst vilken kan förmedla data till klienter på åtskilliga plattformar begränsas de granskade serialiseringsformaten till att bestå av JSON och XML. Detta då de utgör två av de mest populära formaten i samband med webbtjänster, vilket styrks av sökningar i databaser så som ProgrammableWeb [1] där antalet JSON- och XML-baserade tjänster visar sig vara mångfaldigt större än antalet tjänster som använder sig av binära- eller andra textbaserade format. Vidare innebär faktumet att de valda formaten är textbaserade att de även är plattformsoberoende, vilket leder till att resultatet kan anses lättare att generalisera. Sökning Sökning av relevant litteratur görs med sökmotorerna ACM DL och IEEE Xplore. Samtliga söktermer används i båda databaser för att på så sätt hålla det granskade området konsekvent mellan tjänsterna. Tabellerna nedan redogör för antalet träffar vid sökning och är indelade efter övergripande ämnesområde där Tabell 1 redogör för kommunikation, Tabell 2 redogör för serialisering, och Tabell 3 redogör för autentisering och auktorisering. Vidare är tabellerna uppdelade i kolumner vilka representerar de använda databaserna. Sökmetoden i IEEE Xplore skiljer sig från den i ACM DL och denna skillnad har uppmärksammats i tabellerna genom användandet av olika skiljetecken mellan söktermerna. Vid sökning i IEEE Xplore har termer separerats med > för att indikera att följande uttryck används för att vidare filtrera resultatet från föregående sökterm. Vid användning av ACM DL separeras söktermer istället med kommatecken då sökningar genomförs med samtliga termer simultant. Detta då denna tjänst binder samman begrepp med kommandot AND för att försäkra att alla efterfrågade termer hittas i varje träff. 3

12 Vid de tillfällen där antalet träffar understiger 70 undersöks samtliga resultat genom en granskning av titel samt nyckelord. De artiklar vars titel eller nyckelord korrelerar med det aktuella ämnet väljs sedan ut för en närmare inspektion, vilket innefattar en granskning av abstract, sammanfattning, samt resultat. Detta följs av en mer djupgående granskning i de fall där artikeln bedöms som lämplig för studien. Kriterierna för denna granskning består av att artikeln ska innehålla konkreta åsikter eller påståenden kring det aktuella ämnet, i kontrast till att endast lista tekniska specifikationer eller liknande fakta. Kravet på dessa åsikter och påståenden är att de kan styrkas med litteratur kring tidigare forskning, vilken genomgått peer-review, eller genom egenhändig forskning utförd av den aktuella artikelns författare. För de artiklar som anses lämpliga granskas referenslistan för att på så vis hitta ytterligare relevant litteratur. Även detta urval görs med ovan nämnda metoder, och vidare granskning av referenser utförs sedan rekursivt. Denna sökning samt filtrering resulterar i ett antal artiklar vilka i enlighet med kriterierna ovan bedöms som lämpliga för genomförandet av litteraturstudien. Detta slutliga urval redogörs för i Tabell 4. (a) ACM Sökterm Antal java java, jersey 702 java, jax 134 java, jax rs 22 java, rest java, restful 311 java, restful, rest 223 java, restful, rest, jersey 22 java, servlet 835 java, servlet, rest 332 java, servlet, web 779 java, servlet, rest, web 312 java, servlet, rest, web, jersey 11 jersey jersey, rest* 1533 jersey, rest 1425 jersey, restful 30 (b) IEEE Sökterm Antal java java >jersey 21 java >jax 9 java > jax rs 0 java >rest 99 java >restful 33 java >restful >rest 15 java >restful >rest >jersey 0 java >servlet 111 java >servlet >rest 0 java >servlet >web 84 java >servlet >rest >web 0 java >servlet >rest >web >jersey 0 jersey 5250 jersey >rest* 117 jersey >rest 27 jersey >restful 1 Tabell 1: Kommunikation 4

13 (a) ACM Sökterm Antal serializ* 471 serializ*, json 13 serializ*, xml 76 serializ*, xml, json 9 serializ*, rest 171 serializ*, restful 5 serializ*, api 101 serializ*, rest, api 52 serializ*, api, web 52 serializ*, web service* 12 serializ*, web serializ*, format* 89 serializ*, format*, data, web 55 serializ*, compar* 91 serializ*, compar*, format* 17 json 1396 json, compar* 175 xml xml, compar* 2021 xml, json 690 xml, json, compar* 72 xml, json, web, compar* 66 (b) IEEE Sökterm Antal serializ* 1261 serializ* >json 7 serializ* >xml 56 serializ* >xml >json 5 serializ* >rest 6 serializ* >restful 0 serializ* >api 10 serializ* >rest >api 0 serializ* >api >web 2 serializ* > web service* 20 serializ* > web serializ* >format* 42 serializ* >format* >data >web 14 serializ* >compar* 209 serializ* >compar* >format* 7 json 112 json >compar* 18 xml xml >compar* 1079 xml >json 61 xml >json >compar* 14 xml >json >web >compar* 7 Tabell 2: Serialisering 5

14 (a) ACM Sökterm Antal auth* auth*, rest 2871 auth*, restful 60 auth*, restful, rest 42 auth*, rest, restful 42 auth*, compar* 1719 auth*, vs 1641 auth*, compar*, vs 382 auth*, vs, compar* 382 auth*, oauth* 62 auth*, web 5109 auth*, web, oauth 58 auth*, oauth, web 58 oauth* 203 oauth*, compar* 24 oauth*, vs 49 oauth*, rest 121 oauth*, pros 122 oauth*, cons 130 oauth*, oauth 2 62 (b) IEEE Sökterm Antal auth* auth* >rest 602 auth* >restful 42 auth* >restful >rest 11 auth* >rest >restful 11 auth* >compar* auth* >vs 603 auth* >compar* >vs 183 auth* >vs >compar* 183 auth* >oauth* 65 auth* >web 8227 auth* >web >oauth 28 auth* >oauth >web 28 oauth* 71 oauth* >compar* 2 oauth* >vs 0 oauth* >rest 10 oauth* >pros 0 oauth* >cons 0 oauth* > oauth 2 63 Tabell 3: Autentisering Titel Författare Utgivningsår Referensnummer POAuth: Privacy-aware Open Authorization for Native Apps on Smartphone Platforms Nauman, Khan, Othman m. fl [2] ROAuth: Recommendation Based Open Authorization Shehab, Marouf och Hudel 2011 [3] Information Sharing and User Privacy in the Third-party Identity Management Landscape Vapen, Carlsson, Mahanti m. fl [4] A design of cross-terminal web system based on JSON and REST Niu, Yang och Zhang 2014 [5] Modeling RESTful Applications Schreier 2011 [6] REST client pattern Upadhyaya 2014 [7] Is the cloud the answer to scalability of ecologies? Using GAE to enable horizontal scalability Ramasahayam och Deters 2011 [8] RESTful Web service frameworks in Java Hongjun 2011 [9] Federated Identity and Access Management for the Internet of Things Fremantle, Aziz, Kopecký m. fl [10] Characteristics of Scalability and Their Impact on Performance Bondi 2000 [11] OAuth Based Authentication and Authorization in Open Telco API Liu och Xu 2012 [12] A security analysis of the OAuth protocol Yang och Manoharan 2013 [13] Federated Identity Access Broker Pattern for Cloud Computing Reimer, Abraham och Tan 2013 [14] OAuth Demystified for Mobile Application Developers Chen, Pei, Chen m. fl [15] Design of a security mechanism for RESTful Web Service communication through mobile clients Backere, Hanssens, Heynssens m. fl [16] Information Sharing and User Privacy in the Third-party Identity Management Landscape Vapen, Carlsson, Mahanti m. fl [17] A Comparison of Data Serialization Formats for Optimal Efficiency on a Mobile Platform Sumaray och Makki 2012 [18] Principled Design of the Modern Web Architecture Fielding och Taylor 2000 [19] Google App Engine Gets Ready For Business Charles 2012 [20] Comparison between JSON and XML in Applications Based on AJAX Lin, Chen, Chen m. fl [21] Analysis of the Efficiency of Data Transmission Format Based on Ajax Applications Wang, Wu och Yang 2011 [22] Comparison of JSON and XML Data Interchange Formats: A Case Study Nurseitov, Paulson, Reynolds m. fl [23] Latencies of Service Invocation and Processing of the REST and SOAP Web Service Interfaces Aihkisalo och Paaso 2012 [24] Performance analysis of ubiquitous web systems for SmartPhones Hameseder, Fowler och Peterson 2011 [25] Performance evaluation of object serialization libraries in XML, JSON and binary formats Maeda 2012 [26] A Performance Comparison of Web Service Object Marshalling and Unmarshalling Solutions Aihkisalo och Paaso 2011 [27] Tabell 4: Resulterande material från litteratursökning 6

15 2.1.2 Experimentell implementation Detta avsnitt behandlar utvecklandet av den experimentella implementationen. Underrubrikerna redogör således för implementationens bakgrund, syfte samt begränsningar. Bakgrund Grunden för implementationen utgjordes av ett utvecklingsuppdrag vilket utfördes på ÅF i Malmö under våren Systemet som efterfrågades hade som huvudsaklig uppgift att agera kombinerad ändpunkt för data från två olika tredjeparts-tjänster, och avsågs därmed fungera som ett öppet API. Ett grundkrav för systemet var att kommunikation med Sonys tjänst Lifelog utgjorde en vital del i konstruktionen. Detta då tjänstens API skulle öppnas för allmän användning inom en snar framtid och en önskan från ÅF och Sony fanns om att undersöka potentiella användningsområden. Lifelog samlar in data kring användares fysiska aktivitet via armband som kopplas till smarta telefoner via Bluetooth, och möjliggör sedan uthämtning av denna data med hjälp av den dedikerade mobil-applikationen eller tidigare nämnda webbtjänst. Syfte Inkluderandet av den tidigare konstruerade experimentella implementationen i uppsatsen har som huvudsakligt syfte att bidra med insikt kring hur den typ av system som beskrivs i arbetets frågeställning kan konstrueras i praktiken, samt vilka programvaror och tekniker ett etablerat företag inom industrin anser vara de bäst lämpade för användning inom det valda ämnesområdet. Detta system utgör således en referentiell utgångspunkt för hur denna typ av system kan konstrueras på ett effektivt sätt. Begränsningar Då konstruktion av den experimentella implementationen förlades hos ÅF angavs vissa krav av dem. Krav på systemets övergripande arkitektur fastställdes till en programvara vars syfte var att tillhandahålla data från Lifelog och en ytterligare datakälla, samt hantera autentisering. Utöver krav på arkitektur erhölls även tekniska sådana, så som krav på val av programmeringsspråk och ramverk. Vissa krav resulterade i ytterligare, indirekta, krav då de innebar att endast en enskild teknik var ett gångbart alternativ. Exempelvis krävde ÅF att systemet skulle utvecklas i webbtjänst-ramverket Jersey samt autentisering-biblioteket Guja, vilket implicit resulterade i att systemet i sin helhet skulle skrivas i programmeringsspråket Java samt använda OAuth 2.0 för autentisering. Vidare föreslogs användandet av PaaS-tjänsten 2 Google App Engine för hosting 3 samt Jackson för hantering av serialisering. 2.2 Metoddiskussion Beslutet att använda de valda tillvägagångssätten för besvarande av arbetets frågeställning fastställdes då en kombination av dem kan anses vara det lämpligaste sättet att besvara de relaterade underfrågorna. 2 PaaS: Akronym för Platform as a Service. En tjänst vars syfte är att bistå en applikation med nödvändig infrastruktur så som en Internet-anslutning och hårdvara [28]. 3 Host: värddator, det system som kör programmet. 7

16 Det är dock möjligt att rikta viss kritik mot valet av litteraturstudie som primär forskningsmetod. Huvuddelen av denna kritik kan argumenteras vara faktumet att svar på den frågeställning som behandlas blir beroende av det specifika forskningsmaterial som finns att tillgå vid den slutliga analysen. Detta innebär att en felaktig, eller ofullständig, litteratursökning kan färga det slutliga resultatet och på så vis leda till en vinklad bild av det område som granskas. Gällande det praktiska genomförandet av sökningen går dessa problem sannolikt att motverka genom att använda sig av god metodik och en strukturerad sökprocess. Externa faktorer, så som problem hos använda databaser eller bristande tillgång till material, kan dock anses vara svårare att bemöta. I övrigt kan faktumet att det analyserade materialet riskerar att vara föråldrat, och på så vis ger en inaktuell uppfattning kring ämnet, bidra till att kvaliteten på slutresultatet blir lidande. Detta går dock till viss del att motverka genom att applicera lämpliga avgränsningar. För att undvika problematik relaterad till sökning och tillgång till relevant material hade användning av andra forskningsmetoder kunnat övervägas. Dessa hade exempelvis kunnat utgöras av intervjuer eller enkätundersökningar riktade till forskare inom det datavetenskapliga området. Dock hade detta presenterat ytterligare svårigheter; så som att genomföra intervjuer med ett representativt antal forskare inom den givna tidsramen. Vidare går det även att spekulera kring möjligheten att de forskare vars åsikter är att betrakta som relevanta i sammanhanget redan presenterat sina resultat i publicerade artiklar, varpå intervjuer eller undersökningar hade varit överflödiga i förhållande till en litteraturstudie. Då en omfattande del av frågeställningen utgörs av att undersöka akademiens åsikter och forskningsresultat kring ämnet kan en litteraturstudie därm argumenteras vara den metod att betrakta som bäst lämpad för att skapa en bred, generell uppfattning kring ämnet inom den givna tidsramen. Man kan därmed även argumentera för att en litteraturstudie hade varit tillräcklig för att inhämta de fakta och resultat som krävs för att besvara forskningsfrågorna då en utförlig, jämförande analys av det material som hittas vid en litteratursökning hade kunnat resultera i slutsatser kring frågeställningen, förutsatt att tillräcklig litteratur finns att tillgå. Dock hade en enskild litteraturstudie lett till behovet av en mer omfattande förstudie för att kartlägga aktuella och lämpliga tekniker, ramverk och protokoll. Det kan argumenteras för att detta även hade introducerat risker kring inbördes inkompatibilitet mellan dessa, samt riskerat att rikta litteratursökningen åt ett missvisande håll. Därför inkluderas även en experimentell implementation vilken konstruerats tillsammans med ett företag inom området, utifrån deras erfarenhet och expertis, och vilken används som referentiell utgångspunkt. Detta har till följd att logiska begränsningar tillämpas i studien och ger en insyn i vilka de kritiska delarna i ett sådant system är. Den experimentella implementationen ger på så vis mervärde till studien genom att tillföra en komparativ synvinkel, då de tekniker som valts av företaget i detta arbete således agerar motpol till de tekniker som anses bäst lämpade av akademisk forskning. 8

17 3 Resultat 3.1 Litteraturstudie Litteraturstudien resulterade i ett antal artiklar vilka behandlar de tre områden som i frågeställningen valts att representera det tänkta systemets kritiska delar. Ett större antal relevanta artiklar rörande autentisering har hittats under studiens gång, vilka samtliga huvudsakligen berör OAuth-protokollet samt vidareutveckling av detta [15] [4] [10] [16] [3]. Materialets fokus innebär att en kvalitativt inriktad analys har kunnat genomföras där protokollets styrkor och svagheter vägs mot varandra, för att undersöka huruvida protokollet lämpar sig för det tänkta systemet. Ett flertal artiklar kring serialisering fokuserar huvudsakligen på direkta jämförelser av prestanda mellan olika serialiseringsformat [22] [21] [25] [24] [23] [18]. Då denna aspekt betraktas som det mest kritiska av formatens egenskaper har detta möjliggjort utförandet av en kvantitativ analys där artiklarnas slutsatser jämförts för att utläsa en allmän konsensus kring ämnet. Ett antal artiklar innefattar även jämförelser mellan andra format än de som nämns i studiens avgränsningar, och i dessa fall togs endast resultaten för de format som tidigare bedömts som relevanta med i analysen. Endast ett mindre antal artiklar rörande parsers för det valda serialiseringsformatet har hittats, och av dessa är endast Performance evaluation of object serialization libraries in XML, JSON and binary formats [26] att betrakta som faktiskt användbar. Detta då var och en av de övriga artiklarna endast inkluderat enstaka av de parsers som bedöms som lämpliga för arbetet, och en kvantitativ analys mellan dessa artiklar anses därför vara för opålitlig då experimentens förutsättningar skiljer sig i för stor omfattning. De artiklar som hittats kring arkitektur redogör huvudsakligen för implementationsförslag och designval vid konstruktion av en REST-baserad webbtjänst [6] [7] [5] [8]. Dessa belyser till en mindre del även skillnader och likheter mellan REST och SOA. Relevant litteratur om forskning kring programvara för plattform har visat sig vara i stort sett obefintlig. Konkret information kring detta område har endast kunnat utvinnas ur REST client pattern [7], vilken huvudsakligen redogör för analyser kring REST-arkitektur, och således inte fokuserar på komparativ analys av plattformar för webbtjänster. Den information som kunnat utvinnas ur denna artikel går dock inte att verifiera, då inga andra studier finns tillgängliga för jämförelse. 3.2 Experimentell implementation Vid genomförandet av implementationen på ÅF konstruerades ett system där Jersey i kombination med Guja och Google App Engine utgör systemets fundament. Den programvara som utvecklades har som syfte att hantera användarkonton samt kommunikationen med yttre entiteter, exempelvis Lifelog Kommunikation Vid val av plattform för kommunikation hade ÅF önskemål om att använda Jersey tillsammans med Google App Engine. Därför är denna programvara utvecklad med ramverket Jersey. 9

18 Jersey Open Source-projektet Jersey är en referens-implementation av JAX-RS 4 vilket låter utvecklare bygga webbtjänster i enlighet med REST [31]. REST är ett arkitekturellt designmönster för att skapa webbtjänster som minimerar både väntetider (en. latency) och nätverkskommunikation samt strävar efter att förenkla caching och möjligheten att bygga distribuerade system [19]. Jersey abstraherar hanteringen av förfrågningar och svar över HTTP genom Javaannoteringar @POST etcetera, liksom hantering av HTTP-headers och URL-parametrar. Jersey tillhandahåller även stöd för filter vilket abstraherar implementation av roller i systemet och på så vis gör det möjligt att begränsa tillgång till resurser utifrån dessa [31]. Google App Engine Google App Engine är ett SDK och en PaaS-tjänst för bland annat Java-servlets. App Engine erbjuder automatisk och sömlös upp- och nedskalning av systemresurser; vid de tillfällen då endast ett fåtal förfrågningar görs till tjänsten allokeras färre resurser än vid de tillfällen då stora antal förfrågningar görs, vilket gör det lämpligt för hosting av RESTtjänster [32] Autentisering Då systemet kräver användarkonton för att kunna aggregera data från andra källor innebär det att användare måste autentisera sig så att de endast ges tillgång till den data de är tillåtna att ta del av. Token Ett token är ett objekt, i denna kontext en maskingenererad textsträng, som används för att identifiera en användare [33]. Vid nyttjande av tokens kan en tjänst erhålla tillgång till en resurs på ett mer kontrollerat sätt. Då ett token kan knytas till en enskild tjänst och användare kan dessa användas för både auktorisering och autentisering [12]. Ett token kan ogiltigförklaras och på så vis återkalla tillgång för individuella tjänster, utan att tvingas återkalla tillgång för samtliga sådana [13] vilket är fallet om användaren istället delar med sig av sina inloggningsuppgifter i klartext [13] [10]. OAuth 2.0 OAuth 5 är ett protokoll för autentisering som genom tokens gör det möjligt att dela resurser mellan tjänster utan att dela användarnamn och lösenord [34]. Genom en federerad inloggning 6 kan exempelvis Alice dela sina sina foton på en fotowebbtjänst med en digital framkallningstjänst utan att framkallningstjänsten får tillgång Alice lösenord. Istället delas ett token (en. access-token) som autentiserar Alice: 1. Alice ansluter till framkallningstjänsten. 4 Specifikation JSR 311 [29] och JSR 339 [30] 5 RFC6749 [34] 6 Åtkomst av resurser på tjänst A genom auktorisering från tjänst B. 10

19 2. Alice väljer att logga in på framkallningstjänsten genom foto-webbtjänsten för att ge framkallningstjänsten tillgång till bilderna. 3. Framkallningstjänsten omdirigerar Alice webbläsare till foto-webbtjänsten. 4. Alice anger sitt användarnamn och lösenord för foto-webbtjänsten. 5. Foto-webbtjänsten returnerar en URL som pekar mot foto-webbtjänstens autentiseringsserver med en tillhörande auktoriseringskod. 6. Framkallningstjänsten validerar auktoriseringskoden hos foto-webbtjänsten genom den URL som mottogs; om den är giltig returneras en access-token och en refreshtoken. 7. Nu har framkallningstjänsten tillgång till Alice bilder utan att ha kännedom om hennes lösenord till foto-webbtjänsten. Guja Guja är ett bibliotek för Java utvecklat av ÅF för att abstrahera och underlätta implementation av OAuth 2.0 [35]. Guja stödjer Google App Engine samt federerad inloggning via Facebook utan vidare modifikation. Stöd för ytterligare tjänster implementeras med hjälp av mallar som tillhandahålls av Guja Serialisering Då systemets syfte i grunden är att agera mellanhand för förmedling av data mellan webbtjänst och klient behövs ett serialiserings-format för att möjliggöra att denna överföring sker på ett effektivt sätt. JSON JSON (JavaScript Object Notation) är ett textformat vilket primärt är konstruerat för att möjliggöra serialisering av strukturerad data samt datautbyte mellan applikationer [36]. Som namnet antyder bygger formatet på objekt-notation hämtad från JavaScript. Formatet är oberoende av plattform samt programmeringsspråk och är konstruerat för att vara lätt att läsa och tolka för både människor och maskiner [37]. Detta görs bland annat genom att göra formatet så fåordigt som möjligt. JSON bygger på två strukturer för representation av data [37]. Den första av dessa är nyckel/värde-par där varje värde identifieras med en unik nyckel. Detta benämns ofta som ett JSON-objekt. Den andra är en ordnad lista av värden eller objekt där samtliga delar en övergripande, gemensam, nyckel. Denna struktur tenderar att benämnas som en JSON-array. Jackson Jackson är en JSON-parser för Java som sömlöst tolkar JSON och omvandlar resultatet till POJOs 7 [39]. Utöver JSON hanterar Jackson även andra typer av serialiseringsformat så som XML, CSV, Smile, CBOR, Avro och YAML. För JAX-RS stöds enbart JSON, Smile, XML och CBOR. 7 POJO (Plain Old Java Object) är benämningen av ett Java-objekt som representerar en entitet [38]. 11

20 3.2.4 Datakällor Den experimentella implementationen aggregerar data från två REST-baserade webbtjänster vilka båda tillhandahåller data relaterad till fysisk aktivitet. Lifelog Nedan följer en beskrivning av Sony Lifelog, en av de valda datakällorna för den experimentella implementationen. Beskrivning Lifelog valdes som den primära tjänsten för datainsamling då ÅF listade användandet av detta som ett av grundkraven för systemet. Lifelog är en tjänst som via smartphone-applikationer, smarta klockor och aktivitetsarmband samlar in data om enhetens användare [40]. Tjänsten loggar olika typer av fysisk aktivitet samt information kring vilka andra applikationer som körs på användarens smartphone. Insamlad data presenteras i Lifelog-applikationen för Android, eller via ett öppet REST-API. Autentisering Tjänsten hanterar autentisering genom OAuth 2.0 i enlighet med det flöde som beskrivs i tidigare avsnitt [41]. En livslängd för utfärdad access-token inkluderas vid lyckad autentisering och då denna tid passerat måste refresh-token skickas i utbyte mot en ny access-token. Kommunikation Tjänsten är konstruerad i form av ett REST-API på den första nivån av Leonard Richardsons mogenhetsmodell [42]. Användandet av paginering 8 via hyperlänkar vid stora datamängder kan dock betraktas som ett inslag av den tredje nivån i mogenhetsmodellen. Tjänsten använder sig endast av HTTP-verbet GET vid anrop, och all kommunikation sker med hjälp av formatet JSON [41]. Healthgraph Nedan följer en beskrivning av Fitnesskeeper Healthgraph, en av de valda datakällorna för den experimentella implementationen. Beskrivning Till sekundär datakälla valdes webbtjänsten Healthgraph från företaget Fitnesskeeper. Tjänsten aggregerar data från flera olika tjänster och applikationer vilka registrerats som samarbetspartners, och tillåter sedan uthämtning av denna via samlade ändpunkter [43]. Insamlandet av varierad data leder till att information kring flera aspekter av användarens hälsa och fysiska aktivitet kan hämtas beroende på vilka enheter och tjänster som användaren nyttjar. Autentisering Healthgraph använder sig av en förenklad implementation av OAuth 2.0 för autentisering där refresh-tokens exkluderats och utfärdade access-tokens ges en obegränsad livslängd [43]. I övrigt följer autentiseringen, precis som Lifelog, det kommunikationsflöde som beskrivs i tidigare avsnitt. 8 Uppdelning av en datamängd i flera digitala, eller fysiska, sidor. 12

Services + REST och OAuth

Services + REST och OAuth Services + REST och OAuth Syftet med Services Skapa ett Drupal API för att exponera webb- API:er. Officiella versionen - Create a unified Drupal API for web services to be exposed in a variety of different

Läs mer

Webbserverprogrammering

Webbserverprogrammering Webbserverprogrammering WES Webbserverprogrammering Ämnet webbserverprogrammering behandlar funktionalitet för webblösningar och samspelet mellan beställare, användare, formgivare och utvecklare. Ämnets

Läs mer

Säkerhet. Föreläsning 6 Säkerhet. Johan Leitet twitter.com/leitet facebook.com/leitet. Webbteknik II, 1DV449

Säkerhet. Föreläsning 6 Säkerhet. Johan Leitet twitter.com/leitet facebook.com/leitet. Webbteknik II, 1DV449 Säkerhet Föreläsning 6 Säkerhet Webbteknik II, 1DV449 Johan Leitet johan.leitet@lnu.se twitter.com/leitet facebook.com/leitet F06 Säkerhet Dagens agenda HTTPS Autentisiering - Egen autentisiering - Lösenordshantering

Läs mer

Apotekens Service. federationsmodell

Apotekens Service. federationsmodell Apotekens Service Federationsmodell Detta dokument beskriver hur Apotekens Service samverkar inom identitetsfederationer Datum: 2011-12-12 Version: Författare: Stefan Larsson Senast ändrad: Dokumentnamn:

Läs mer

WEBBSERVERPROGRAMMERING

WEBBSERVERPROGRAMMERING WEBBSERVERPROGRAMMERING Ämnet webbserverprogrammering behandlar funktionalitet för webblösningar och samspelet mellan beställare, användare, formgivare och utvecklare. Ämnets syfte Undervisningen i ämnet

Läs mer

Swedbank Mobile Loadtesting. LoadRunner 11.04 Mobile App protocol

Swedbank Mobile Loadtesting. LoadRunner 11.04 Mobile App protocol Swedbank Mobile Loadtesting LoadRunner 11.04 Mobile App protocol Bakgrund Mission: Prestandatesta mobilt backend Typ: RESTful tjänst Underlag: Dokumenterat URI och API (Uniform Resource Identifier, Application

Läs mer

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH 2016 Anne Håkansson All rights reserved. Svårt Harmonisera -> Introduktion, delar: Fråga/

Läs mer

PM 01 En jämförelse av två analysmodeller för val av komponentteknik

PM 01 En jämförelse av två analysmodeller för val av komponentteknik MÄLARDALENS HÖGSKOLA Institutionen för Ekonomi och Informatik v PM 01 En jämförelse av två analysmodeller för val av komponentteknik Eskilstuna, 2002-12-12 EI0230 Komponentbaserad applikationsutveckling

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

Klient/server. Översikt. Lektion 1: Webbtekniker från Microsoft. Webbteknik från Microsoft. Klient/server. Designmönster. Utrullning.

Klient/server. Översikt. Lektion 1: Webbtekniker från Microsoft. Webbteknik från Microsoft. Klient/server. Designmönster. Utrullning. Klient/server Översikt Webbteknik från Microsoft. Klient/server. Designmönster. Utrullning. Lektion 1: Webbtekniker från Microsoft Microsoft webbtekniker. ASP.NET. Klientsidan. Internet Information Server.

Läs mer

PHP - Fortsättning. PHP och MySQL

PHP - Fortsättning. PHP och MySQL PHP - Fortsättning Copyright 2016 Mahmud Al Hakim mahmud@dynamicos.se www.webacademy.se PHP och MySQL Skapa en databasbaserad telefonkatalog Steg 1 Skapa en MySQL databas. Steg 2 Skapa en tabell i denna

Läs mer

Webbteknik. Innehåll. Historisk återblick Teknisk beskrivning Märkspråk Standardisering Trender. En kort introduktion

Webbteknik. Innehåll. Historisk återblick Teknisk beskrivning Märkspråk Standardisering Trender. En kort introduktion Webbteknik En kort introduktion Innehåll Historisk återblick Teknisk beskrivning Märkspråk Standardisering Trender 1 Historisk återblick 89 CERN Tim Berners Lee Ett plattformsoberoende sätt att sprida

Läs mer

Introduktion till migrering till molnet. PART 4: Plattformar för molntjänster

Introduktion till migrering till molnet. PART 4: Plattformar för molntjänster Introduktion till migrering till molnet PART 4: Plattformar för molntjänster PART 4 ÖVERSIKT 1. PaaS 2.Migration Vad betyder PaaS? PaaS betyderplatform as a Service eller plattform för cloud computing

Läs mer

Slutrapport. APFy.me

Slutrapport. APFy.me Slutrapport APFy.me Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Mål och syfte... 3 3 Projektbeskrivning... 3 4 Leverabler... 4 5 Resultat... 4 6 Utvärdering och analys... 4 6.1 Utvärdering av resultat... 4

Läs mer

JavaScript in SharePoint and not just for Apps. Wictor Wilén

JavaScript in SharePoint and not just for Apps. Wictor Wilén JavaScript in SharePoint and not just for Apps Wictor Wilén Wictor Wilén Agenda Varför JavaScript? JavaScript bibliotek SharePoint JS bibliotek JavaScript Client Side Object Model (JSOM/CSOM) REST Client

Läs mer

Regelverk. Infrastrukturen för vidareförmedling av grundläggande uppgifter om företag. Bilaga A. Tekniska ramverk. Version: 1.0

Regelverk. Infrastrukturen för vidareförmedling av grundläggande uppgifter om företag. Bilaga A. Tekniska ramverk. Version: 1.0 Regelverk Infrastrukturen för vidareförmedling av grundläggande uppgifter om företag Bilaga A Tekniska ramverk Version: 1.0 Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte... 1 1.1 Definitioner 1 2 Inledning...

Läs mer

Datum: 2011-02-10 Version: Författare: Christina Danielsson Senast ändrad:

Datum: 2011-02-10 Version: Författare: Christina Danielsson Senast ändrad: I N T E R N T Säkerhetskrav på extern part För enskild individs direktåtkomst till Datum: 2011-02-10 Version: Författare: Christina Danielsson Senast ändrad: Dokumentnamn: Säkerhetskrav på extern part

Läs mer

Federerad åtkomst Information om åtkomst till Apotekens Services tjänster inom ramen för en identitetsfederation.

Federerad åtkomst Information om åtkomst till Apotekens Services tjänster inom ramen för en identitetsfederation. Federerad åtkomst Information om åtkomst till Apotekens Services tjänster inom ramen för en identitetsfederation. Datum: 2011-02-28 Version: Författare: Christina Danielsson Senast ändrad: Dokumentnamn:

Läs mer

Säkerhet. Säkerhet. Johan Leitet johan.leitet@lnu.se twitter.com/leitet facebook.com/leitet. Webbteknik II, 1DV449

Säkerhet. Säkerhet. Johan Leitet johan.leitet@lnu.se twitter.com/leitet facebook.com/leitet. Webbteknik II, 1DV449 Säkerhet Säkerhet Webbteknik II, 1DV449 Johan Leitet johan.leitet@lnu.se twitter.com/leitet facebook.com/leitet F06 Säkerhet Dagens agenda HTTPS Autentisiering - Egen autentisiering - Lösenordshantering

Läs mer

Kravunderlag inom området Identitet och Åtkomst

Kravunderlag inom området Identitet och Åtkomst Kravunderlag inom området Identitet och Åtkomst Specifik kravställning inom området identitets- och åtkomsthantering att utnyttja som underlag vid nyanskaffning av informationssystem. Ett kompletterande

Läs mer

E12 "Evil is going on"

E12 Evil is going on E12 "Evil is going on" Föreläsning 12, HT2014 AJAX Kurs: 1dv403 Webbteknik I Johan Leitet E12 Evil is going on Dagens agenda AJAX XMLHttpRequest-objektet JSON Vad är AJAX? Asynchronous JavaScript and XML

Läs mer

Undervisningen ska ge eleverna tillfälle att arbeta i projekt samt möjlighet att utveckla kunskaper om projektarbete och dess olika faser.

Undervisningen ska ge eleverna tillfälle att arbeta i projekt samt möjlighet att utveckla kunskaper om projektarbete och dess olika faser. WEBBTEKNIK Webbteknik används för att utveckla och vidareutveckla statiska och dynamiska webbsidor, webbplatser, webbapplikationer eller andra applikationer där webbtekniker används, till exempel applikationer

Läs mer

Molnet ett laglöst land?

Molnet ett laglöst land? Molnet ett laglöst land? 31 januari 2012 Pernilla Borg, CISA Magnus Ahlberg Om Ernst & Young IT Risk and Assurance Inom IT Risk and Assurance hjälper vi organisationer att hantera IT-risker på ett sätt

Läs mer

Mobilt Efos och ny metod för stark autentisering

Mobilt Efos och ny metod för stark autentisering Mobilt Efos och ny metod för stark autentisering I och med lanseringen av E-identitet för offentlig sektor, Efos, kommer Inera att leverera komponenter som möjliggör att en användare ska kunna logga in

Läs mer

Lösenordsregelverk för Karolinska Institutet

Lösenordsregelverk för Karolinska Institutet Lösenordsregelverk för Karolinska Institutet Dnr 1-213/2015 Version 2.0 Gäller från och med 2015-05-18 Sida 2 av 7 Lösenordsregelverk för Karolinska Institutet - Sammanfattning Syfte Det övergripande syftet

Läs mer

WEBBTEKNIK. Ämnets syfte

WEBBTEKNIK. Ämnets syfte WEBBTEKNIK Webbteknik används för att utveckla och vidareutveckla statiska och dynamiska webbsidor, webbplatser, webbapplikationer eller andra applikationer där webbtekniker används, till exempel applikationer

Läs mer

WEBBTEKNIK. Ämnets syfte

WEBBTEKNIK. Ämnets syfte WEBBTEKNIK Webbteknik används för att utveckla och vidareutveckla statiska och dynamiska webbsidor, webbplatser, webbapplikationer eller andra applikationer där webbtekniker används, till exempel applikationer

Läs mer

Web Services. Cognitude 1

Web Services. Cognitude 1 Web Services 1 Web Services Hur ska tillämpningar integreras? Hur ska tillämpningar integreras (via nätet ) för att erbjuda tjänster åtkomliga på nätet? SVAR: Web Services (Enligt Microsoft, Sun, IBM etc.)

Läs mer

QC i en organisation SAST 2008-09-16

QC i en organisation SAST 2008-09-16 QC i en organisation SAST 2008-09-16 1 Agenda Hur är vi organiserade inom test på SEB? Hur är QC uppsatt på SEB? Hur arbetar vi med QC i en stor organisation? Uppfyllde QC våra förväntningar och hur har

Läs mer

Godkännande av kundapplikationer

Godkännande av kundapplikationer samhällsskydd och beredskap 1 (9) Godkännande av kundapplikationer MSB-50.2 samhällsskydd och beredskap 2 (9) Innehållsförteckning 1 Alla applikationer måste godkännas... 3 1.1 Hur går ansökan om godkännande

Läs mer

tisdag 8 november 11

tisdag 8 november 11 Hur bygger vi SSO-lösningar utan att påverka IT-infrastrukturen? 2011-11-07 Tommy Almström Product Manager www.nordicedge.se/talmstrom Dagens mest aktuella fråga: Hur många konton samt lösenord har

Läs mer

Elisabet Stöök Konsult SAS Institute AB Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Elisabet Stöök Konsult SAS Institute AB Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. Administrera din SAS miljö med SAS Metadata Server och SAS Management Console. Elisabet Stöök Konsult SAS Institute AB Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. SAS Intelligence Value Chain

Läs mer

Gränssnitt och identiteter. - strategiska frågor inom Ladok3

Gränssnitt och identiteter. - strategiska frågor inom Ladok3 - strategiska frågor inom Ladok3 Sida 2 av 9 er Revision Datum Av Kommentar Granskare Godkännare 0.1 2011-05-26 Daniel Lind Utkast 0.2 2011-05-30 Daniel Lind Synpunkter från Catherine 0.3 2011-06-16 Daniel

Läs mer

2014-2015 Alla rättigheter till materialet reserverade Easec

2014-2015 Alla rättigheter till materialet reserverade Easec 1 2 Innehåll Introduktion... 3 Azure Client SDK Libraries... 4 Översikt: Azure Client Libraries... 5 Azure SDK... 6 Azure SDK (forts.)... 7 Azure SDK (forts.)... 8 Cloud Services... 10 Cloud Services...

Läs mer

Mobilt Efos och ny metod för stark autentisering

Mobilt Efos och ny metod för stark autentisering Mobilt Efos och ny metod för stark autentisering I och med lanseringen av E-identitet för offentlig sektor, Efos, kommer Inera att leverera komponenter som möjliggör att en användare ska kunna logga in

Läs mer

Aristi Fernandes Examensarbete T6, Biomedicinska analytiker programmet

Aristi Fernandes Examensarbete T6, Biomedicinska analytiker programmet Kursens mål Efter avslutad kurs skall studenten kunna planera, genomföra, sammanställa och försvara ett eget projekt samt kunna granska och opponera på annan students projekt. Studenten ska även kunna

Läs mer

Flytta din affär till molnet

Flytta din affär till molnet Flytta din affär till molnet Låt oss prata moln 2 Låt oss prata moln 3 Marknadsförare var först i molnet. Vi skulle inte bli förvånade om du redan använder molnet för: CRM Marketing automation Social media-platformar

Läs mer

Christer Scheja TAC AB

Christer Scheja TAC AB Byggnadsautomation för ingenjörer Byggnadsautomation för ingenjörer VVS-tekniska föreningen, Nordbygg 2004 Christer Scheja TAC AB resentation, No 1 Internet/Intranet Ihopkopplade datornät ingen ägare Internet

Läs mer

Datavetenskapligt program, 180 högskolepoäng

Datavetenskapligt program, 180 högskolepoäng GÖTEBORGS UNIVERSITET UTBILDNINGSPLAN IT-fakultetsstyrelsen 2013-02-14 Datavetenskapligt program, 180 högskolepoäng (Computer Science, Bachelor s Programme, 180 credits) Grundnivå/First level 1. Fastställande

Läs mer

Flytta din affär till molnet

Flytta din affär till molnet Flytta din affär till molnet Låt oss prata moln 2 Låt oss prata moln 3 Marknadsförare var först i molnet. Vi skulle inte bli förvånade om du redan använder molnet för: CRM Marketing automation Social media-platformar

Läs mer

Middleware vad, hur, varför när?

Middleware vad, hur, varför när? Middleware vad, hur, varför när? Anders Kingstedt Askus AB Ersättas med en bild 1 Disposition Vad? Hur? Varför? När? Målsättning Ge er möjlighet att skilja på och 2 Vad? - är Middleware Ersättas med en

Läs mer

Detta dokument innehåller anvisningar för upprättande av en sökplan i kursen TDDD39 Perspektiv på informationsteknologi.

Detta dokument innehåller anvisningar för upprättande av en sökplan i kursen TDDD39 Perspektiv på informationsteknologi. Sökplan TDDD39 Perspektiv på informationsteknologi Detta dokument innehåller anvisningar för upprättande av en sökplan i kursen TDDD39 Perspektiv på informationsteknologi. Anvisningar Sökplanen påbörjas

Läs mer

Utbildningsplan. Systemvetenskapliga programmet. 180 högskolepoäng. System Science Program. 180 Higher Education Credits *)

Utbildningsplan. Systemvetenskapliga programmet. 180 högskolepoäng. System Science Program. 180 Higher Education Credits *) Utbildningsplan Systemvetenskapliga programmet 180 högskolepoäng System Science Program 180 Higher Education Credits *) Fastställd i Utbildnings- och Forskningsnämnden 2012-11-14 Gäller fr.o.m. 2013-07-01

Läs mer

SKOLFS. På Skolverkets vägnar. GENERALDIREKTÖREN Enhetschef

SKOLFS. På Skolverkets vägnar. GENERALDIREKTÖREN Enhetschef Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:248) om ämnesplan för ämnet webbteknik i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå; beslutade den -- maj 2015. Med

Läs mer

Väl godkänt (VG) Godkänt (G) Icke Godkänt (IG) Betyg

Väl godkänt (VG) Godkänt (G) Icke Godkänt (IG) Betyg Betygskriterier Examensuppsats 30 hp. Betygskriterier Tregradig betygsskala används med betygen icke godkänd (IG), godkänd (G) och väl godkänd (VG). VG - Lärandemål har uppfyllts i mycket hög utsträckning

Läs mer

EIT060 Datasäkerhet - Projekt 2. Jacob Ferm, dt08jf0 Johan Paulsson, dt08jp8 Erik Söderqvist, dt08es8 Magnus Johansson, dt08mj9 26 februari 2011

EIT060 Datasäkerhet - Projekt 2. Jacob Ferm, dt08jf0 Johan Paulsson, dt08jp8 Erik Söderqvist, dt08es8 Magnus Johansson, dt08mj9 26 februari 2011 EIT060 Datasäkerhet - Projekt 2 Jacob Ferm, dt08jf0 Johan Paulsson, dt08jp8 Erik Söderqvist, dt08es8 Magnus Johansson, dt08mj9 26 februari 2011 Innehåll 1 Introduktion 1 2 SSL 1 2.1 Anslutningsprocessen.........................

Läs mer

Vilka är vi? Vadå ansvarsfulla? Vår del på KAU Avrundning. A4Cloud. Ansvarsfulla molntjänster. Tobias Pulls. Karlstads Universitet tobias.pulls@kau.

Vilka är vi? Vadå ansvarsfulla? Vår del på KAU Avrundning. A4Cloud. Ansvarsfulla molntjänster. Tobias Pulls. Karlstads Universitet tobias.pulls@kau. A4Cloud Ansvarsfulla molntjänster Tobias Pulls Karlstads Universitet tobias.pulls@kau.se 27 November 2013 Vilka är vi? 13 partners Oktober 2012 4 år långt EU FP7 a4cloud.eu KARLSTADS UNIVERSITET 2 Vad

Läs mer

Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie

Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie Institutionen Hälsa och samhälle Sjuksköterskeprogrammet 120 p Vårdvetenskap C 51-60 p Ht 2005 Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie Författare: Jenny Berglund Laila Janérs Handledare:

Läs mer

Laboration 2 RESTful webb-api

Laboration 2 RESTful webb-api Webbteknik II, 1DV449 Laboration 2 RESTful webb-api Author: John Häggerud & Johan Leitet Semester: HT 2011 Course code: 1DV449 Inledning I denna laboration är det tänkt att Du ska skriva ett eget webb-api

Läs mer

Introduktion till integrering av Schenkers e-tjänster. Version 2.0

Introduktion till integrering av Schenkers e-tjänster. Version 2.0 Introduktion till integrering av Schenkers e- Version 2.0 Datum: 2008-06-18 Sida 2 av 8 Revisionshistorik Lägg senaste ändringen först! Datum Version Revision 2008-06-18 2.0 Stora delar av introduktionen

Läs mer

API:er/Mashup. Föreläsning 4 API:er och Mashups. Johan Leitet johan.leitet@lnu.se twitter.com/leitet facebook.com/leitet. Webbteknik II, 1DV449

API:er/Mashup. Föreläsning 4 API:er och Mashups. Johan Leitet johan.leitet@lnu.se twitter.com/leitet facebook.com/leitet. Webbteknik II, 1DV449 API:er/Mashup Föreläsning 4 API:er och Mashups Webbteknik II, 1DV449 Johan Leitet johan.leitet@lnu.se twitter.com/leitet facebook.com/leitet F04 API:er Mashup Dagens agenda API RSS Säkerhet Mashup Resurser

Läs mer

Daniel Akenine, Teknikchef, Microsoft Sverige

Daniel Akenine, Teknikchef, Microsoft Sverige Daniel Akenine, Teknikchef, Microsoft Sverige Quincy Invånare: 5,300 Arbete: 52% jordbruk 18 % byggsektor 18 % offentlig sektor Språk: Spanska 57% Företaget Inköp Företaget Inköp Installering Lång

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten Fastställda av Styrelsen för utbildning 2010-09-10 Dnr: 4603/10-300 Senast reviderade 2012-08-17 Riktlinjer för bedömning av Sedan 1 juli 2007 ska enligt högskoleförordningen samtliga yrkesutbildningar

Läs mer

Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster...

Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster... 1 2 Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster... 9 Definition av molntjänster (forts.)... 11 Tjänster... 12 Skikt

Läs mer

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1 Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1 För att 3L Pro skall fungera krävs att nedanstående hårdvarukrav och mjukvarukrav är uppfyllda. Viktigt är att tänka på att

Läs mer

Säkra Designmönster (Secure Design Patterns)

Säkra Designmönster (Secure Design Patterns) Säkra Designmönster (Secure Design Patterns) Marcus Bendtsen Institutionen för Datavetenskap (IDA) Avdelningen för Databas- och Informationsteknik (ADIT) Säkra designmönster Beskrivningar eller mallar

Läs mer

Decentraliserad administration av gästkonton vid Karlstads universitet

Decentraliserad administration av gästkonton vid Karlstads universitet Datavetenskap Opponent(er): Markus Fors Christian Grahn Respondent(er): Christian Ekström Per Rydberg Decentraliserad administration av gästkonton vid Karlstads universitet Oppositionsrapport, C/D-nivå

Läs mer

TDDD80. Mobila och sociala applikationer Introduktion HTTP,SaaS. Anders Fröberg Institutionen för Datavetenskap (IDA)

TDDD80. Mobila och sociala applikationer Introduktion HTTP,SaaS. Anders Fröberg Institutionen för Datavetenskap (IDA) TDDD80 Mobila och sociala applikationer Introduktion HTTP,SaaS Anders Fröberg Institutionen för Datavetenskap (IDA) Internet Internet är världens största datornätverk och ett system för enkel och effektiv

Läs mer

Introduktion till molntjänster Tekniken bakom molntjänster och legala utmaningar

Introduktion till molntjänster Tekniken bakom molntjänster och legala utmaningar Introduktion till molntjänster Tekniken bakom molntjänster och legala utmaningar 19 november 2012 - Erica Wiking Häger och Mikael Moreira Innehåll 1. Vad är molntjänster? 2. Legala utmaningar 3. EU:s förslag

Läs mer

Distribuerade affärssystem

Distribuerade affärssystem Distribuerade affärssystem Kursens mål Bygga upp, strukturera och programmera distribuerade system med en flerskiktsarkitektur Beskriva och förklara teorier och uttryck som används inom affärskritiska

Läs mer

Kärnfunktionalitet. Middleware. Samverkande system. Service Oriented Architecture. Kommunikationsmekanismer. Tjänsteorienterade arkitekturer

Kärnfunktionalitet. Middleware. Samverkande system. Service Oriented Architecture. Kommunikationsmekanismer. Tjänsteorienterade arkitekturer Samverkande system Tjänsteorienterade arkitekturer Hur får vi mjukvarukomponenter som är distribuerade över internet att enkelt upptäcka, utnyttja, och interagera med, varandra? Vi vill ha Komponenter

Läs mer

Frågor och svar. Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Frågor och svar. Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Frågor och svar Köpare Upphandling Köpare: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Namn: Handläggare: Daniel Melin Referensnr: 96-36-2014 Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling Telefon: +46

Läs mer

openbim Stockholm 22 april 2013 Kraven på BIM är här

openbim Stockholm 22 april 2013 Kraven på BIM är här openbim Stockholm 22 april 2013 Kraven på BIM är här Vi fick några frågor Kan gemensamma, formella och neutrala krav formuleras? Hur kommer sådana krav att påverka och befästa arbetssätt, processer, informations-

Läs mer

Internt penetrationstest. Tierps kommun. Revisionsrapport. Juni 2011. Erik Norman 1(6)

Internt penetrationstest. Tierps kommun. Revisionsrapport. Juni 2011. Erik Norman 1(6) Internt penetrationstest Tierps kommun Revisionsrapport Juni 2011 Erik Norman 1(6) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Revisionsfråga... 3 2. Angreppssätt... 4 2.1. Omfattning

Läs mer

Towards Blocking---resistant Communication on the Internet

Towards Blocking---resistant Communication on the Internet Towards Blocking---resistant Communication on the Internet SLUTRAPPORT Stefan Lindskog Karlstads universitet SE---651 88 Karlstad stefan.lindskog@kau.se 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3

Läs mer

SKOLFS. beslutade den XXX 2017.

SKOLFS. beslutade den XXX 2017. 1 (12) Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet webbutveckling i gymnasieskolan, inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och inom vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år; beslutade

Läs mer

Introduktion till migrering till molnet. Introduktion

Introduktion till migrering till molnet. Introduktion Introduktion till migrering till molnet Introduktion Module 1 general ÖVERSIKT Introduction: Koncept av cloud computing and SaaS Part 1: Att migrera eller inte? Part 2: Beslutsfattares synvinkel Part 3:

Läs mer

Metoder för verifiering av användare i ELMS 1.1

Metoder för verifiering av användare i ELMS 1.1 Metoder för verifiering av användare i ELMS 1.1 2012-12-21 Kivuto Solutions Inc. [KONFIDENTIELLT] INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÖVERSIKT...1 VERIFIERINGSMETODER...2 IUV (Integrated User Verification)...2 Shibboleth

Läs mer

Utvecklingen av ett tidregistrerings- och faktureringssystem

Utvecklingen av ett tidregistrerings- och faktureringssystem Datavetenskap Opponenter: Anders Heimer & Jonas Seffel Respondenter: Daniel Jansson & Mikael Jansson Utvecklingen av ett tidregistrerings- och faktureringssystem Oppositionsrapport, C-nivå 2006:10 1 Sammanfattat

Läs mer

Economicmodelimpactand cloud management. PART 2: Business model enactment

Economicmodelimpactand cloud management. PART 2: Business model enactment Economicmodelimpactand cloud management PART 2: Business model enactment 1. BUSINESS MODEL S CHARACTERISTICS Attbyggaen affärsmodell Utvärdera värdet För kunden och för leverantör För att definiera potentiellt

Läs mer

CDC en jämförelse mellan superskalära processorer. EDT621 Campus Helsingborg av: Marcus Karlsson IDA

CDC en jämförelse mellan superskalära processorer. EDT621 Campus Helsingborg av: Marcus Karlsson IDA CDC6600 - en jämförelse mellan superskalära processorer av: Marcus Karlsson Sammanfattning I denna rapport visas konkret information om hur den första superskalära processorn såg ut och hur den använde

Läs mer

Skriftlig redovisning av gymnasiearbetet

Skriftlig redovisning av gymnasiearbetet Skriftlig redovisning av gymnasiearbetet Gymnasiearbetet ska förbereda eleven för högskolestudier. Det innebär att gymnasiearbetet utförs och redovisas med arbetssätt och redovisningsformer som liknar

Läs mer

Hur kan medborgaren få bättre vård?

Hur kan medborgaren få bättre vård? Hur kan medborgaren få bättre vård? Säkert informationsutbyte med federationslösning för utökad vårdkvalitet över organisationsgränser Presentatörer Stefan Wittlock, Hultsfreds kommun Tommy Almström, Nordic

Läs mer

Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt

Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt Datavetenskap Opponenter: Daniel Melani och Therese Axelsson Respondenter: Christoffer Karlsson och Jonas Östlund Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt Oppositionsrapport, C-nivå 2010-06-08 1 Sammanfattat

Läs mer

Arkitektur. Den Röda Tråden

Arkitektur. Den Röda Tråden Arkitektur Done Den Röda Tråden Vad är arkitektur? Vad har vi arkitekturmodellen till? Hur redovisar vi en arkitektur? Hur tar vi fram en arkitektur? Uppgift arkitekturella krav Nu Redovisning/Diskussion

Läs mer

Guide för Innehållsleverantörer

Guide för Innehållsleverantörer Library of Labs Content Provider s Guide Guide för Innehållsleverantörer Inom LiLa ramverket är innehållsleverantörer ansvariga för att skapa experiment som "LiLa Learning Objects", att ladda upp dessa

Läs mer

Checklista för systematiska litteraturstudier 3

Checklista för systematiska litteraturstudier 3 Bilaga 1 Checklista för systematiska litteraturstudier 3 A. Syftet med studien? B. Litteraturval I vilka databaser har sökningen genomförts? Vilka sökord har använts? Har författaren gjort en heltäckande

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. Paddel-appen Utmärkta kanotleder. Version 1.0 Mats Persson. Distributionslista. Namn Åtgärd Info.

Uppdragsbeskrivning. Paddel-appen Utmärkta kanotleder. Version 1.0 Mats Persson. Distributionslista. Namn Åtgärd Info. Paddel-appen Utmärkta kanotleder Version 1.0 Distributionslista Befattning Bolag/en het Säljare Sogeti Bengt Löwenhamn Konsultchef Sogeti Åsa Maspers Mentor/handledare Sogeti Student KaU Claes Barthelson

Läs mer

Webbservrar, severskript & webbproduktion

Webbservrar, severskript & webbproduktion Webbprogrammering Webbservrar, severskript & webbproduktion 1 Vad är en webbserver En webbserver är en tjänst som lyssnar på port 80. Den hanterar tillgång till filer och kataloger genom att kommunicera

Läs mer

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet PROGRAMMERING Ämnet programmering behandlar hur mjukvaror skapas, anpassas och utvecklas samt programmeringens roll i informationstekniska sammanhang som datorsimulering och praktisk datoriserad problemlösning.

Läs mer

Att designa en vetenskaplig studie

Att designa en vetenskaplig studie Att designa en vetenskaplig studie B-uppsats i hållbar utveckling Jakob Grandin våren 2015 @ CEMUS www.cemusstudent.se Vetenskap (lågtyska wetenskap, egentligen kännedom, kunskap ), organiserad kunskap;

Läs mer

"Distributed Watchdog System"

Distributed Watchdog System Datavetenskap Emma Henriksson Ola Ekelund Oppositionsrapport på uppsatsen "Distributed Watchdog System" Oppositionsrapport, C-nivå 2005 1 Sammanfattande omdöme på exjobbet Projektet tycks ha varit av

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Javautvecklare. Utbildningsfakta. 400 YH-poäng, 2 år

Javautvecklare. Utbildningsfakta. 400 YH-poäng, 2 år Javautvecklare 400 YH-poäng, 2 år Utbildningsfakta Kurser (12 stycken) Grundläggande programmering och javaverktyg 50 yhp Grafiskt gränssnitt och interaktion 20 yhp Internet, webb och webbramverk 40 yhp

Läs mer

Tekniskt ramverk för Svensk e- legitimation

Tekniskt ramverk för Svensk e- legitimation Tekniskt ramverk för Svensk e- legitimation ELN-0600-v1.4 Version: 1.4 2015-08-14 1 (10) 1 INTRODUKTION 3 1.1 IDENTITETSFEDERATIONER FÖR SVENSK E- LEGITIMATION 3 1.2 TILLITSRAMVERK OCH SÄKERHETSNIVÅER

Läs mer

Om Apple & iphone. Pelle Snickars, KB. söndag 6 november 11

Om Apple & iphone. Pelle Snickars, KB. söndag 6 november 11 Om Apple & iphone Pelle Snickars, KB söndag 6 november 11 > 98 miljoner träffar... the only problem with microsoft is that they don t have any taste... söndag 6 november 11 det öppna & det slutna

Läs mer

Datalagringsmetodik och arkitektur i Java. Projektdefinition. Projektdefinition. Björn Brenander. 7 maj 2001

Datalagringsmetodik och arkitektur i Java. Projektdefinition. Projektdefinition. Björn Brenander. 7 maj 2001 Datalagringsmetodik och arkitektur i Java Projektdefinition Dokumenttitel Projektdefinition Dokumentansvarig Dokumentförfattare Björn Brenander Dokumentnamn Projektdefinition.doc Version 16 Ref. nr. Skapades

Läs mer

CMS, optimerade för programmerare Eller hur kan ett sådan skapas.

CMS, optimerade för programmerare Eller hur kan ett sådan skapas. Examensarbete CMS, optimerade för programmerare Eller hur kan ett sådan skapas. David Strömbom 2011-05-20 Ämne: Datavetenskap Nivå: B Kurskod: 1DV40E Abstrakt Denna rapport fokuserar på att undersöka några

Läs mer

Introduktion Schenker-BTL AB, Stab IT Beskrivning över informationsintegreringmed Schenker, metodbeskrivning version 1.

Introduktion Schenker-BTL AB, Stab IT Beskrivning över informationsintegreringmed Schenker, metodbeskrivning version 1. Schenker har interna system som handhar information som är av intresse för våra kunder/partners. Idag finns ett flertal av dem tillgängliga via Internet, sk Online-tjänster. Dessa erbjuder inte bara hämtning

Läs mer

EVRY One Outsourcing Linköping AB. Erfaranheter av daglig drift och nyttjande av IFS Applications 8.

EVRY One Outsourcing Linköping AB. Erfaranheter av daglig drift och nyttjande av IFS Applications 8. EVRY One Outsourcing Linköping AB Erfaranheter av daglig drift och nyttjande av IFS Applications 8. Vår erfarenhet IFS Applications 8 Ca 10 st genomförda eller pågående uppgraderingar till IFS 8. Första

Läs mer

Användarhandbok. MHL to HDMI Adapter IM750

Användarhandbok. MHL to HDMI Adapter IM750 Användarhandbok MHL to HDMI Adapter IM750 Innehåll Inledning...3 MHL to HDMI Adapter-översikt...3 Komma igång...4 Smart Connect...4 Uppgradera Smart Connect...4 Använda MHL to HDMI Adapter...5 Ansluta

Läs mer

Arrowhead - Process- och energisystem- automation

Arrowhead - Process- och energisystem- automation Arrowhead - Process- och energisystem- automation Mats Johansson Project Manager ProcessIT.EU/LTU ARTEMIS Industry Association The association for R&D actors in embedded systems Bakgrund Ökad automa2on

Läs mer

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com Authentication Context QC Statement Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com The use case and problem User identities and user authentication is managed through SAML assertions. Some applications

Läs mer

Införande av Skolfederation. Erfarenheter i Sundsvalls kommun

Införande av Skolfederation. Erfarenheter i Sundsvalls kommun Införande av Erfarenheter i Sundsvalls kommun Innehåll 1. OM DOKUMENTET... 3 2. OM SKOLFEDERATION... 3 3. INFÖRANDE AV SKOLFEDERATION... 3 3.1 FASTSLÅ VERKSAMHETENS MÅLBILD FÖR SKOLFEDERATION... 3 3.1.1

Läs mer

EXAMENSARBETE. Android-applikation för hälsokontroll. Nicklas Pettersson. Högskoleingenjörsexamen Datateknik

EXAMENSARBETE. Android-applikation för hälsokontroll. Nicklas Pettersson. Högskoleingenjörsexamen Datateknik EXAMENSARBETE Android-applikation för hälsokontroll Nicklas Pettersson Högskoleingenjörsexamen Datateknik Luleå tekniska universitet Institutionen för system- och rymdteknik Sammanfattning Denna rapport

Läs mer

Programvaruteknik, hp

Programvaruteknik, hp 1 (6) Utbildningsplan för: Programvaruteknik, 120-180 hp Software Engineering, 120-180 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer TPVAG Grundnivå MIUN 2010/1734 Högskolepoäng

Läs mer

Olika slags datornätverk. Föreläsning 5 Internet ARPANET, 1971. Internet började med ARPANET

Olika slags datornätverk. Föreläsning 5 Internet ARPANET, 1971. Internet började med ARPANET Olika slags datornätverk Förberedelse inför laboration 4. Historik Protokoll, / Adressering, namnservrar WWW, HTML Föreläsning 5 Internet LAN Local Area Network student.lth.se (ganska stort LAN) MAN Metropolitan

Läs mer

Grundläggande datavetenskap, 4p

Grundläggande datavetenskap, 4p Grundläggande datavetenskap, 4p Kapitel 4 Nätverk och Internet Utgående från boken Computer Science av: J. Glenn Brookshear 2004-11-23 IT och medier 1 Innehåll Nätverk Benämningar Topologier Sammankoppling

Läs mer

Vetenskaplig metod och teknisk rapport

Vetenskaplig metod och teknisk rapport Vetenskaplig metod och teknisk rapport 1 Examensmålen i Högskoleförordningen visa kunskap om det valda teknikområdets vetenskapliga grund och dess beprövade erfarenhet visa brett kunnande inom det valda

Läs mer

Vilket moln passar dig bäst?

Vilket moln passar dig bäst? Vilket moln passar dig bäst? Idag diskuteras ofta huruvida man ska kliva in i molnets underbara värld eller inte, men sällan om skillnaderna mellan olika moln och vilka tillämpningar som är lämpliga att

Läs mer