Effektiv konstruktion av dataaggregeringstjänster i Java

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Effektiv konstruktion av dataaggregeringstjänster i Java"

Transkript

1 Teknik och samhälle Datavetenskap Examensarbete 15 högskolepoäng, grundnivå Effektiv konstruktion av dataaggregeringstjänster i Java Effective construction of data aggregation services in Java Fredrik Andersson Simon Cedergren Malmqvist Examen: Kandidatexamen 180 hp Huvudområde: Datavetenskap Program: Datavetenskap & applikationsutv. Datum för slutseminarium: 1 juni 2015 Handledare: Kristina Allder Andrabedömare: Bengt Nilsson

2

3 Sammanfattning Stora mängder data genereras dagligen av slutanvändare hos olika tjänster. Denna data tenderar att tillhandahållas av olika aktörer, vilket skapar en fragmenterad marknad där slutanvändare måste nyttja flera programvaror för att ta del av all sin data. Detta kan motverkas genom utvecklandet av aggregeringstjänster vilka samlar data från flera tjänster på en enskild ändpunkt. Utveckling av denna typ av tjänster riskerar dock att bli kostsamt och tidskrävande, då ny kod skrivs för flera projekt trots att stora delar av funktionaliteten är snarlik. För att undvika detta kan etablerade tekniker och ramverk användas för att på så vis återanvända mer generella komponenter. Vilka av dessa tekniker som är bäst lämpade och således kan anses vara mest effektiva ur ett utvecklingsperspektiv, kan dock vara svårt att avgöra. Därför baseras denna uppsats på vad som genom analys av akademisk litteratur kan utläsas som ett akademiskt konsensus. Innan denna uppsats påbörjades utvecklades en Java-baserad dataaggeringstjänst baserad på krav från ÅF i Malmö. Denna experimentella implementation har som syfte att samla in data från två separata tjänster, och tillgängliggöra denna på en enskild ändpunkt. Efter att implementationen färdigställts påbörjades arbetet på uppsatsen. Denna består av en litteraturstudie för att undersöka vilka tekniker och ramverk som akademisk forskning funnit bäst lämpad för användningsområdet. Vidare används resultaten från studien även för att analysera i vilken grad dessa korrelerar med de krav som ÅF presenterade inför den experimentella implementationen. Litteraturstudien visar på att de teknikmässiga val som gjordes av företaget i stor utsträckning korrelerar med de tekniker som akademisk forskning funnit bäst lämpade för användningsområdet. Detta innefattar bland annat OAuth 2.0 för autentisering, JSON som serialiseringsformat samt REST som kommunikationsarkitektur. Vidare visar denna litteraturstudie på en eventuell lucka inom den tillgängliga litteraturen, då sökningar kring specifika programvaror relaterade till området endast resulterar i en mindre mängd artiklar.

4

5 Abstract Large quantities of data are generated daily by the end users of various services. This data is often provided by different providers, which creates a fragmented market where the end users have to utilize multiple applications in order to access all of their data. This can be counteracted by the development of aggregation services that gather data from multiple services to a combined endpoint. The development of these kinds of services does however run the risk of becoming costly and time-consuming since new code is written for several projects even though large portions of the functionality is similar. To avoid this, established technologies and frameworks can be utilized, thereby reusing the more general components. Which of the technologies are the best suited, and thereby can be considered the most effective from a development perspective, can however be difficult to determine. This essay is therefore based on what can be considered an academic consensus through analysis of literature regarding earlier reasearch on the subject. Before the writing of the essay began a Java-based data aggregation service was developed, based on requirements from the company ÅF in Malmö. The purpose of this experimental implementation is to gather data from two separate services, and make them accessible on a unified endpoint. After the implementation was finished, work on the essay began. This consists of a literature review to investigate what technologies and frameworks that has been found best suited for this area of application by academic research. The results from this study are also used to analyze the extent of the correlation between the results and the requirements presented by ÅF regarding the experimental implementation. The literature review shows that the choices made by the company largely correlates with the technologies that the academic research has found best suited for this area of application. This includes OAuth 2.0 for authentication, JSON as a serialization format and REST for communications architecture. The literature review also indicates a possible gap within the available academic literature since searches regarding specific pieces of software related to the subject only results in a small amount of articles.

6

7 Innehåll 1 Inledning Bakgrund Frågeställning Metod Metodbeskrivning Litteraturstudie Experimentell implementation Metoddiskussion Resultat Litteraturstudie Experimentell implementation Kommunikation Autentisering Serialisering Datakällor Analys Auktorisering och autentisering Dokumentation Alternativ Serialisering Format Parser Kommunikation Arkitektur Plattform Diskussion Frågeställning Litteraturstudie Sökning Material Experimentell implementation Slutsatser och vidare forskning 24

8

9 1 Inledning 1.1 Bakgrund I dagens samhälle genereras dagligen stora mängder data av alla möjliga slag. Detta innefattar allt från bilder och videoklipp till chatthistorik och privatpersoners fysiska mätvärden. Olika typer av data tenderar att tillhandahållas av olika aktörer, vilket skapar en fragmenterad marknad där slutanvändare måste nyttja flera tjänster för att ta del av all sin data. Denna situation kan undvikas med hjälp av utvecklandet av programvara med uppgiften att kombinera data från flera källor och samla denna på en enskild ändpunkt. Konstruktionen av sådana aggregeringstjänster riskerar dock att bli både kostsamt och tidskrävande. Detta då helt ny kod skrivs för olika projekt trots att en omfattande del av konstruktionen riskerar att bli snarlik. För att undvika att liknande lösningar implementeras från grunden vid varje nytt projekt kan ramverk, programvaror, samt övriga etablerade tekniker inkluderas för att på så vis återanvända de mest vitala komponenterna i ett system. Detta innebär att kostnader kan hållas nere och att utvecklingsprocessen kan effektiviseras, då mindre mängd ny kod behöver skrivas. Att avgöra vilka av dessa återanvändbara komponenter som är att föredra kan dock anses problematiskt, då utbudet är stort och olika källor tenderar att presentera vitt skilda rekommendationer. Vilka av dessa källor som är mest pålitliga kan komplicera ytterligare, då exempelvis företag och privatpersoner inte nödvändigtvis delar uppfattning och målsättning. Detta gör att en studie av tillgänglig akademisk litteratur kring relevanta komponenter och tekniker är tillrådlig, för att på så vis utläsa en vetenskapligt grundad konsensus. 1.2 Frågeställning Syftet med detta arbete är att undersöka hur ett Java-baserat system som samlar data från ett flertal öppna APIer, vilka tillhandahålls av olika leverantörer, kan konstrueras på ett effektivt sätt. Med effektivt menas i detta sammanhang att skrivandet av ny kod minimeras till fördel för användandet av existerande tekniker. En lösning på denna frågeställning kommer att nås genom besvarandet av tre frågor: 1. Vilka ramverk är möjliga att använda i systemets konstruktion? 2. Vilka ramverk anser tidigare akademisk forskning vara bäst lämpade för uppgiften? 3. Vad krävs av tredjeparts-aktörer för att underlätta aggregering av data? 1

10 2 Metod 2.1 Metodbeskrivning Vid arbetets början konstruerades en experimentell implementation i samarbete med ett externt företag vid namn ÅF; ett svenskt konsultbolag vilka bland annat är verksamma inom IT och mjukvaruutveckling 1. Syftet med att inkludera detta samarbete i uppsatsen är att undersöka hur en Java-baserad dataaggregeringstjänst kan konstrueras i praktiken och vilka tekniker ett företag anser vara att föredra. Därefter påbörjades uppsatsen, där den huvudsakliga forskningsmetoden utgörs av en litteraturstudie vars syfte är att identifiera relevant akademisk litteratur kring ämnet och på så vis ge insyn i vilka ramverk och tekniker som tidigare forskning funnit bäst lämpade för detta användningsområde. Det implementerade systemet jämförs sedan med resultaten från litteraturstudien för att undersöka vad som kunde gjorts annorlunda, och på vilka områden de båda är eniga om en teknik eller programvara. Nedan följer ytterligare redogörelser för den experimentella implementationen samt för den litteraturstudie som genomförs för att införskaffa material kring tidigare forskning inom ämnet Litteraturstudie Syfte Litteraturstudiens syfte är att hitta litteratur kring akademisk forskning inom ämnet, och således undersöka vilka tekniker och programvaror som denna forskning funnit bäst lämpade för det valda användningsområdet. Vidare används det resulterande materialet till att undersöka huruvida de beslut som fattats kring den tidigare genomförda experimentella implementationen kan betraktas som de mest effektiva eller ej, genom att jämföra de resulterande teknikerna från studien med de som användes i systemet. Avgränsningar På grund av problemområdets omfattning begränsas studiens fokus till att endast innefatta de delar i ett dataaggregeringssystem vilka kan anses ha störst inverkan på systemets funktionalitet och prestanda. Detta innebär att en uppdelning görs för att abstrahera systemet, vilket resulterar i att tre mer generella områden kan granskas individuellt. Dessa områden väljs då de omfattar en adekvat del av det avsedda systemet som helhet. Nedan följer de valda områdena: Autentisering & auktorisering: protokoll och ramverk för autentisering och auktorisering. Serialisering: format och parser-bibliotek för förmedling och hantering av data. Kommunikation: tekniker och programvaror för hantering av kommunikation med klienter och externa datakällor. Studien grundas på akademisk litteratur utgiven av ACM och IEEE då de båda är väletablerade och erkända källor inom datavetenskapen. För att undvika att material uteblir 1 Om ÅF: 2

11 på grund av felaktig filtrering används de tjänster som direkt tillhandahålls av ACM och IEEE, istället för nyttjandet av aggregerande sökmotorer så som Google Scholar. De filter som väljs utgörs av att endast tidskrifter och konferensartiklar tillåts som sökresultat, samt att dessa ska vara publicerade av ACM respektive IEEE. För att maximera tillgänglig data vid litteratursökningen appliceras inga filter för tillåtet tidsintervall. Vid val av relevanta artiklar prioriteras dock artiklar utgivna mellan åren , för att undvika att föråldrad teknik och programvara färgar de åsikter som materialet speglar. Artiklar utgivna tidigare än denna period anses endast vara acceptabla i de fall där forskningen bidrar med unika infallsvinklar på det behandlade området, vilka inte är baserade på en specifik programvara eller implementation. Endast teknik tillgänglig för industrin anses relevant och därmed frånses tekniker som saknar en beprövad implementation. Detta innebär att artiklar som presenterar nya tekniker undviks till fördel för de artiklar som analyserar etablerade sådana. I de fall då information söks om en specifik implementation eller produkt görs detta i officiell dokumentation för respektive produkt eller teknik. Vid granskning av specifika programvaror begränsas litteraturstudien till att endast fokusera på tekniker för programmeringsspråket Java. Detta för att möjliggöra en mer djupgående granskning av teknik för ett specifikt programmeringsspråk, i kontrast till att ytligt granska programvaror för flertalet programmeringsspråk. Valet av detta språk är ett direkt resultat av de krav som ÅF ställde på den experimentella implementationen. Tidigare sökningar kring autentisering och auktorisering klargjorde att OAuth är den enda teknik som erbjuder den funktionalitet systemet kräver, därför är denna studie avgränsad till att endast undersöka OAuth. Då systemet som avses vid arbetets frågeställning består av en webbtjänst vilken kan förmedla data till klienter på åtskilliga plattformar begränsas de granskade serialiseringsformaten till att bestå av JSON och XML. Detta då de utgör två av de mest populära formaten i samband med webbtjänster, vilket styrks av sökningar i databaser så som ProgrammableWeb [1] där antalet JSON- och XML-baserade tjänster visar sig vara mångfaldigt större än antalet tjänster som använder sig av binära- eller andra textbaserade format. Vidare innebär faktumet att de valda formaten är textbaserade att de även är plattformsoberoende, vilket leder till att resultatet kan anses lättare att generalisera. Sökning Sökning av relevant litteratur görs med sökmotorerna ACM DL och IEEE Xplore. Samtliga söktermer används i båda databaser för att på så sätt hålla det granskade området konsekvent mellan tjänsterna. Tabellerna nedan redogör för antalet träffar vid sökning och är indelade efter övergripande ämnesområde där Tabell 1 redogör för kommunikation, Tabell 2 redogör för serialisering, och Tabell 3 redogör för autentisering och auktorisering. Vidare är tabellerna uppdelade i kolumner vilka representerar de använda databaserna. Sökmetoden i IEEE Xplore skiljer sig från den i ACM DL och denna skillnad har uppmärksammats i tabellerna genom användandet av olika skiljetecken mellan söktermerna. Vid sökning i IEEE Xplore har termer separerats med > för att indikera att följande uttryck används för att vidare filtrera resultatet från föregående sökterm. Vid användning av ACM DL separeras söktermer istället med kommatecken då sökningar genomförs med samtliga termer simultant. Detta då denna tjänst binder samman begrepp med kommandot AND för att försäkra att alla efterfrågade termer hittas i varje träff. 3

12 Vid de tillfällen där antalet träffar understiger 70 undersöks samtliga resultat genom en granskning av titel samt nyckelord. De artiklar vars titel eller nyckelord korrelerar med det aktuella ämnet väljs sedan ut för en närmare inspektion, vilket innefattar en granskning av abstract, sammanfattning, samt resultat. Detta följs av en mer djupgående granskning i de fall där artikeln bedöms som lämplig för studien. Kriterierna för denna granskning består av att artikeln ska innehålla konkreta åsikter eller påståenden kring det aktuella ämnet, i kontrast till att endast lista tekniska specifikationer eller liknande fakta. Kravet på dessa åsikter och påståenden är att de kan styrkas med litteratur kring tidigare forskning, vilken genomgått peer-review, eller genom egenhändig forskning utförd av den aktuella artikelns författare. För de artiklar som anses lämpliga granskas referenslistan för att på så vis hitta ytterligare relevant litteratur. Även detta urval görs med ovan nämnda metoder, och vidare granskning av referenser utförs sedan rekursivt. Denna sökning samt filtrering resulterar i ett antal artiklar vilka i enlighet med kriterierna ovan bedöms som lämpliga för genomförandet av litteraturstudien. Detta slutliga urval redogörs för i Tabell 4. (a) ACM Sökterm Antal java java, jersey 702 java, jax 134 java, jax rs 22 java, rest java, restful 311 java, restful, rest 223 java, restful, rest, jersey 22 java, servlet 835 java, servlet, rest 332 java, servlet, web 779 java, servlet, rest, web 312 java, servlet, rest, web, jersey 11 jersey jersey, rest* 1533 jersey, rest 1425 jersey, restful 30 (b) IEEE Sökterm Antal java java >jersey 21 java >jax 9 java > jax rs 0 java >rest 99 java >restful 33 java >restful >rest 15 java >restful >rest >jersey 0 java >servlet 111 java >servlet >rest 0 java >servlet >web 84 java >servlet >rest >web 0 java >servlet >rest >web >jersey 0 jersey 5250 jersey >rest* 117 jersey >rest 27 jersey >restful 1 Tabell 1: Kommunikation 4

13 (a) ACM Sökterm Antal serializ* 471 serializ*, json 13 serializ*, xml 76 serializ*, xml, json 9 serializ*, rest 171 serializ*, restful 5 serializ*, api 101 serializ*, rest, api 52 serializ*, api, web 52 serializ*, web service* 12 serializ*, web serializ*, format* 89 serializ*, format*, data, web 55 serializ*, compar* 91 serializ*, compar*, format* 17 json 1396 json, compar* 175 xml xml, compar* 2021 xml, json 690 xml, json, compar* 72 xml, json, web, compar* 66 (b) IEEE Sökterm Antal serializ* 1261 serializ* >json 7 serializ* >xml 56 serializ* >xml >json 5 serializ* >rest 6 serializ* >restful 0 serializ* >api 10 serializ* >rest >api 0 serializ* >api >web 2 serializ* > web service* 20 serializ* > web serializ* >format* 42 serializ* >format* >data >web 14 serializ* >compar* 209 serializ* >compar* >format* 7 json 112 json >compar* 18 xml xml >compar* 1079 xml >json 61 xml >json >compar* 14 xml >json >web >compar* 7 Tabell 2: Serialisering 5

14 (a) ACM Sökterm Antal auth* auth*, rest 2871 auth*, restful 60 auth*, restful, rest 42 auth*, rest, restful 42 auth*, compar* 1719 auth*, vs 1641 auth*, compar*, vs 382 auth*, vs, compar* 382 auth*, oauth* 62 auth*, web 5109 auth*, web, oauth 58 auth*, oauth, web 58 oauth* 203 oauth*, compar* 24 oauth*, vs 49 oauth*, rest 121 oauth*, pros 122 oauth*, cons 130 oauth*, oauth 2 62 (b) IEEE Sökterm Antal auth* auth* >rest 602 auth* >restful 42 auth* >restful >rest 11 auth* >rest >restful 11 auth* >compar* auth* >vs 603 auth* >compar* >vs 183 auth* >vs >compar* 183 auth* >oauth* 65 auth* >web 8227 auth* >web >oauth 28 auth* >oauth >web 28 oauth* 71 oauth* >compar* 2 oauth* >vs 0 oauth* >rest 10 oauth* >pros 0 oauth* >cons 0 oauth* > oauth 2 63 Tabell 3: Autentisering Titel Författare Utgivningsår Referensnummer POAuth: Privacy-aware Open Authorization for Native Apps on Smartphone Platforms Nauman, Khan, Othman m. fl [2] ROAuth: Recommendation Based Open Authorization Shehab, Marouf och Hudel 2011 [3] Information Sharing and User Privacy in the Third-party Identity Management Landscape Vapen, Carlsson, Mahanti m. fl [4] A design of cross-terminal web system based on JSON and REST Niu, Yang och Zhang 2014 [5] Modeling RESTful Applications Schreier 2011 [6] REST client pattern Upadhyaya 2014 [7] Is the cloud the answer to scalability of ecologies? Using GAE to enable horizontal scalability Ramasahayam och Deters 2011 [8] RESTful Web service frameworks in Java Hongjun 2011 [9] Federated Identity and Access Management for the Internet of Things Fremantle, Aziz, Kopecký m. fl [10] Characteristics of Scalability and Their Impact on Performance Bondi 2000 [11] OAuth Based Authentication and Authorization in Open Telco API Liu och Xu 2012 [12] A security analysis of the OAuth protocol Yang och Manoharan 2013 [13] Federated Identity Access Broker Pattern for Cloud Computing Reimer, Abraham och Tan 2013 [14] OAuth Demystified for Mobile Application Developers Chen, Pei, Chen m. fl [15] Design of a security mechanism for RESTful Web Service communication through mobile clients Backere, Hanssens, Heynssens m. fl [16] Information Sharing and User Privacy in the Third-party Identity Management Landscape Vapen, Carlsson, Mahanti m. fl [17] A Comparison of Data Serialization Formats for Optimal Efficiency on a Mobile Platform Sumaray och Makki 2012 [18] Principled Design of the Modern Web Architecture Fielding och Taylor 2000 [19] Google App Engine Gets Ready For Business Charles 2012 [20] Comparison between JSON and XML in Applications Based on AJAX Lin, Chen, Chen m. fl [21] Analysis of the Efficiency of Data Transmission Format Based on Ajax Applications Wang, Wu och Yang 2011 [22] Comparison of JSON and XML Data Interchange Formats: A Case Study Nurseitov, Paulson, Reynolds m. fl [23] Latencies of Service Invocation and Processing of the REST and SOAP Web Service Interfaces Aihkisalo och Paaso 2012 [24] Performance analysis of ubiquitous web systems for SmartPhones Hameseder, Fowler och Peterson 2011 [25] Performance evaluation of object serialization libraries in XML, JSON and binary formats Maeda 2012 [26] A Performance Comparison of Web Service Object Marshalling and Unmarshalling Solutions Aihkisalo och Paaso 2011 [27] Tabell 4: Resulterande material från litteratursökning 6

15 2.1.2 Experimentell implementation Detta avsnitt behandlar utvecklandet av den experimentella implementationen. Underrubrikerna redogör således för implementationens bakgrund, syfte samt begränsningar. Bakgrund Grunden för implementationen utgjordes av ett utvecklingsuppdrag vilket utfördes på ÅF i Malmö under våren Systemet som efterfrågades hade som huvudsaklig uppgift att agera kombinerad ändpunkt för data från två olika tredjeparts-tjänster, och avsågs därmed fungera som ett öppet API. Ett grundkrav för systemet var att kommunikation med Sonys tjänst Lifelog utgjorde en vital del i konstruktionen. Detta då tjänstens API skulle öppnas för allmän användning inom en snar framtid och en önskan från ÅF och Sony fanns om att undersöka potentiella användningsområden. Lifelog samlar in data kring användares fysiska aktivitet via armband som kopplas till smarta telefoner via Bluetooth, och möjliggör sedan uthämtning av denna data med hjälp av den dedikerade mobil-applikationen eller tidigare nämnda webbtjänst. Syfte Inkluderandet av den tidigare konstruerade experimentella implementationen i uppsatsen har som huvudsakligt syfte att bidra med insikt kring hur den typ av system som beskrivs i arbetets frågeställning kan konstrueras i praktiken, samt vilka programvaror och tekniker ett etablerat företag inom industrin anser vara de bäst lämpade för användning inom det valda ämnesområdet. Detta system utgör således en referentiell utgångspunkt för hur denna typ av system kan konstrueras på ett effektivt sätt. Begränsningar Då konstruktion av den experimentella implementationen förlades hos ÅF angavs vissa krav av dem. Krav på systemets övergripande arkitektur fastställdes till en programvara vars syfte var att tillhandahålla data från Lifelog och en ytterligare datakälla, samt hantera autentisering. Utöver krav på arkitektur erhölls även tekniska sådana, så som krav på val av programmeringsspråk och ramverk. Vissa krav resulterade i ytterligare, indirekta, krav då de innebar att endast en enskild teknik var ett gångbart alternativ. Exempelvis krävde ÅF att systemet skulle utvecklas i webbtjänst-ramverket Jersey samt autentisering-biblioteket Guja, vilket implicit resulterade i att systemet i sin helhet skulle skrivas i programmeringsspråket Java samt använda OAuth 2.0 för autentisering. Vidare föreslogs användandet av PaaS-tjänsten 2 Google App Engine för hosting 3 samt Jackson för hantering av serialisering. 2.2 Metoddiskussion Beslutet att använda de valda tillvägagångssätten för besvarande av arbetets frågeställning fastställdes då en kombination av dem kan anses vara det lämpligaste sättet att besvara de relaterade underfrågorna. 2 PaaS: Akronym för Platform as a Service. En tjänst vars syfte är att bistå en applikation med nödvändig infrastruktur så som en Internet-anslutning och hårdvara [28]. 3 Host: värddator, det system som kör programmet. 7

16 Det är dock möjligt att rikta viss kritik mot valet av litteraturstudie som primär forskningsmetod. Huvuddelen av denna kritik kan argumenteras vara faktumet att svar på den frågeställning som behandlas blir beroende av det specifika forskningsmaterial som finns att tillgå vid den slutliga analysen. Detta innebär att en felaktig, eller ofullständig, litteratursökning kan färga det slutliga resultatet och på så vis leda till en vinklad bild av det område som granskas. Gällande det praktiska genomförandet av sökningen går dessa problem sannolikt att motverka genom att använda sig av god metodik och en strukturerad sökprocess. Externa faktorer, så som problem hos använda databaser eller bristande tillgång till material, kan dock anses vara svårare att bemöta. I övrigt kan faktumet att det analyserade materialet riskerar att vara föråldrat, och på så vis ger en inaktuell uppfattning kring ämnet, bidra till att kvaliteten på slutresultatet blir lidande. Detta går dock till viss del att motverka genom att applicera lämpliga avgränsningar. För att undvika problematik relaterad till sökning och tillgång till relevant material hade användning av andra forskningsmetoder kunnat övervägas. Dessa hade exempelvis kunnat utgöras av intervjuer eller enkätundersökningar riktade till forskare inom det datavetenskapliga området. Dock hade detta presenterat ytterligare svårigheter; så som att genomföra intervjuer med ett representativt antal forskare inom den givna tidsramen. Vidare går det även att spekulera kring möjligheten att de forskare vars åsikter är att betrakta som relevanta i sammanhanget redan presenterat sina resultat i publicerade artiklar, varpå intervjuer eller undersökningar hade varit överflödiga i förhållande till en litteraturstudie. Då en omfattande del av frågeställningen utgörs av att undersöka akademiens åsikter och forskningsresultat kring ämnet kan en litteraturstudie därm argumenteras vara den metod att betrakta som bäst lämpad för att skapa en bred, generell uppfattning kring ämnet inom den givna tidsramen. Man kan därmed även argumentera för att en litteraturstudie hade varit tillräcklig för att inhämta de fakta och resultat som krävs för att besvara forskningsfrågorna då en utförlig, jämförande analys av det material som hittas vid en litteratursökning hade kunnat resultera i slutsatser kring frågeställningen, förutsatt att tillräcklig litteratur finns att tillgå. Dock hade en enskild litteraturstudie lett till behovet av en mer omfattande förstudie för att kartlägga aktuella och lämpliga tekniker, ramverk och protokoll. Det kan argumenteras för att detta även hade introducerat risker kring inbördes inkompatibilitet mellan dessa, samt riskerat att rikta litteratursökningen åt ett missvisande håll. Därför inkluderas även en experimentell implementation vilken konstruerats tillsammans med ett företag inom området, utifrån deras erfarenhet och expertis, och vilken används som referentiell utgångspunkt. Detta har till följd att logiska begränsningar tillämpas i studien och ger en insyn i vilka de kritiska delarna i ett sådant system är. Den experimentella implementationen ger på så vis mervärde till studien genom att tillföra en komparativ synvinkel, då de tekniker som valts av företaget i detta arbete således agerar motpol till de tekniker som anses bäst lämpade av akademisk forskning. 8

17 3 Resultat 3.1 Litteraturstudie Litteraturstudien resulterade i ett antal artiklar vilka behandlar de tre områden som i frågeställningen valts att representera det tänkta systemets kritiska delar. Ett större antal relevanta artiklar rörande autentisering har hittats under studiens gång, vilka samtliga huvudsakligen berör OAuth-protokollet samt vidareutveckling av detta [15] [4] [10] [16] [3]. Materialets fokus innebär att en kvalitativt inriktad analys har kunnat genomföras där protokollets styrkor och svagheter vägs mot varandra, för att undersöka huruvida protokollet lämpar sig för det tänkta systemet. Ett flertal artiklar kring serialisering fokuserar huvudsakligen på direkta jämförelser av prestanda mellan olika serialiseringsformat [22] [21] [25] [24] [23] [18]. Då denna aspekt betraktas som det mest kritiska av formatens egenskaper har detta möjliggjort utförandet av en kvantitativ analys där artiklarnas slutsatser jämförts för att utläsa en allmän konsensus kring ämnet. Ett antal artiklar innefattar även jämförelser mellan andra format än de som nämns i studiens avgränsningar, och i dessa fall togs endast resultaten för de format som tidigare bedömts som relevanta med i analysen. Endast ett mindre antal artiklar rörande parsers för det valda serialiseringsformatet har hittats, och av dessa är endast Performance evaluation of object serialization libraries in XML, JSON and binary formats [26] att betrakta som faktiskt användbar. Detta då var och en av de övriga artiklarna endast inkluderat enstaka av de parsers som bedöms som lämpliga för arbetet, och en kvantitativ analys mellan dessa artiklar anses därför vara för opålitlig då experimentens förutsättningar skiljer sig i för stor omfattning. De artiklar som hittats kring arkitektur redogör huvudsakligen för implementationsförslag och designval vid konstruktion av en REST-baserad webbtjänst [6] [7] [5] [8]. Dessa belyser till en mindre del även skillnader och likheter mellan REST och SOA. Relevant litteratur om forskning kring programvara för plattform har visat sig vara i stort sett obefintlig. Konkret information kring detta område har endast kunnat utvinnas ur REST client pattern [7], vilken huvudsakligen redogör för analyser kring REST-arkitektur, och således inte fokuserar på komparativ analys av plattformar för webbtjänster. Den information som kunnat utvinnas ur denna artikel går dock inte att verifiera, då inga andra studier finns tillgängliga för jämförelse. 3.2 Experimentell implementation Vid genomförandet av implementationen på ÅF konstruerades ett system där Jersey i kombination med Guja och Google App Engine utgör systemets fundament. Den programvara som utvecklades har som syfte att hantera användarkonton samt kommunikationen med yttre entiteter, exempelvis Lifelog Kommunikation Vid val av plattform för kommunikation hade ÅF önskemål om att använda Jersey tillsammans med Google App Engine. Därför är denna programvara utvecklad med ramverket Jersey. 9

C-UPPSATS. Företagsportaler

C-UPPSATS. Företagsportaler C-UPPSATS 2006:216 Företagsportaler En jämförelse mellan en standardlösning och egenutveckling Daniel Barsk Luleå tekniska universitet C-uppsats Data och systemvetenskap Institutionen för Industriell ekonomi

Läs mer

Skill Test En Webbaserad Platform för Rekryteringstester

Skill Test En Webbaserad Platform för Rekryteringstester Skill Test En Webbaserad Platform för Rekryteringstester Kandidatarbete inom data- och informationsteknik ANDERS HALLGREN CHRISTIAN MEIJNER MARKUS ANDERSSON NORÉN PHILIP EKMAN PONTUS DOVERSTAV SIMON WIDLUND

Läs mer

LAGRAD PROCEDUR MOT DATABASAPPLIKATION EFFEKTIVITET OCH FUNKTIONALITET

LAGRAD PROCEDUR MOT DATABASAPPLIKATION EFFEKTIVITET OCH FUNKTIONALITET LAGRAD PROCEDUR MOT DATABASAPPLIKATION EFFEKTIVITET OCH FUNKTIONALITET Examensarbete Systemarkitekturutbildningen Andreas Boldizar Tobias Johansson VT 2012:KSAI03 Systemarkitekturutbildningen är en kandidatutbildning

Läs mer

MOLNBASERADE AFFÄRSSYSTEM OROSMOLN ELLER MÖJLIGHET FÖR SMÅ

MOLNBASERADE AFFÄRSSYSTEM OROSMOLN ELLER MÖJLIGHET FÖR SMÅ MOLNBASERADE AFFÄRSSYSTEM OROSMOLN ELLER MÖJLIGHET FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG? Kandidatuppsats i Informatik Jacqueline Jonsson Daniel Koski Namn 2 VT 2014:KANI10 Svensk titel: Molnbaserade affärssystem

Läs mer

Självständigt arbete på grundnivå

Självständigt arbete på grundnivå Självständigt arbete på grundnivå Independent degree project - first cycle Industriell organisation och ekonomi Business Management and Organization Dokumenthantering inom kvalitets- och miljöledningssystem

Läs mer

Värdeskapande i sociala interaktioner

Värdeskapande i sociala interaktioner Mälardalens Högskola Akademin för Innovation, Design och teknik Värdeskapande i sociala interaktioner - Ett innovativt synsätt på kundförståelse genom interaktion och engagemang Amanda Johansson Jacob

Läs mer

Argument bakom valet av affärssystem

Argument bakom valet av affärssystem Institutionen för Informatik Kandidatuppsats April 2005 Argument bakom valet av affärssystem Handledare Erdogan Ucan Författare Erik Nilsson Annika Sundqvist Sammanfattning: Syftet med uppsatsen är att

Läs mer

UTVECKLING AV ETT WEBBASERAT EKONOMISYSTEM FÖR EN LITEN ORGANISATION

UTVECKLING AV ETT WEBBASERAT EKONOMISYSTEM FÖR EN LITEN ORGANISATION UTVECKLING AV ETT WEBBASERAT EKONOMISYSTEM FÖR EN LITEN ORGANISATION David Luotonen EXAMENSARBETE 2009 DATATEKNIK UTVECKLING AV ETT WEBBASERAT EKONOMISYSTEM FÖR EN LITEN ORGANISATION Development of a web

Läs mer

Beslutsstöd för prissättning till webbutik Projektrapport

Beslutsstöd för prissättning till webbutik Projektrapport Beslutsstöd för prissättning till webbutik Projektrapport 22 september 2011 This paper is about the development of an application that collects and processes market pricing data. This is used by an online

Läs mer

MOBILAPPLIKATIONS- UTVECKLING MED EN ANVÄNDARCENTRERAD DESIGNFILOSOFI ENLIGT ISO 9241-210. Examensarbete Systemarkitekturutbildningen

MOBILAPPLIKATIONS- UTVECKLING MED EN ANVÄNDARCENTRERAD DESIGNFILOSOFI ENLIGT ISO 9241-210. Examensarbete Systemarkitekturutbildningen MOBILAPPLIKATIONS- UTVECKLING MED EN ANVÄNDARCENTRERAD DESIGNFILOSOFI ENLIGT ISO 9241-210 Examensarbete Systemarkitekturutbildningen Jim Aho Hans Höijer VT 2012:KSAI05 Systemarkitekturutbildningen är en

Läs mer

Hur oberoende aktörer kan erhålla synergieffekter genom logistiksamordning - En kvalitativ studie på en kemikoncern

Hur oberoende aktörer kan erhålla synergieffekter genom logistiksamordning - En kvalitativ studie på en kemikoncern Hur oberoende aktörer kan erhålla synergieffekter genom logistiksamordning - En kvalitativ studie på en kemikoncern Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Ekonomi och Produktionsteknik Alda Hanjalic

Läs mer

Rapporthantering och SharePoint

Rapporthantering och SharePoint Rapporthantering och SharePoint Metoder för en effektiv och kontrollerad rapporthantering på Svenska Volkswagen G U S T A F B E N G T S S O N Examensarbete Stockholm, Sverige 2007 Rapporthantering och

Läs mer

Testning av SharePoint

Testning av SharePoint Uppsala Universitet Inst. för Informatik och Media/Systemvetenskap Testning av SharePoint En studie om vilka faktorer som påverkar hur testning planeras och genomförs i SharePoint-projekt samt vilka problem

Läs mer

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information?

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? En studie av implementeringsprocessens kritiska aspekter samt påverkande faktorer CRM-system, the

Läs mer

Elektronisk fakturering

Elektronisk fakturering C-UPPSATS 2006:056 Elektronisk fakturering Varför så få användare? DANIEL FERNSTRÖM Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar Luleå tekniska universitet Institutionen för Industriell ekonomi och

Läs mer

Vilka konsekvenser medför dataintrång för drabbade och icke-drabbade?

Vilka konsekvenser medför dataintrång för drabbade och icke-drabbade? Örebro Universitet Handelshögskolan Informatik C Uppsatsarbete 15 hp Handledare: Gunnar Klein Examinator: Annika Andersson HT 2014 Vilka konsekvenser medför dataintrång för drabbade och icke-drabbade?

Läs mer

Prognos för offentlig sektor: Molnigt, med chans för IT som en tjänst

Prognos för offentlig sektor: Molnigt, med chans för IT som en tjänst GÖTEBORGS UNIVERSITET Prognos för offentlig sektor: Molnigt, med chans för IT som en tjänst En undersökning av den offentliga sektorns användande av IT som en tjänst, samt molnets inblandning. Forecast

Läs mer

Förstudie för implementering av affärssystemet Oracles tidrapporteringsmodul OTL (Oracle Time and Labor)

Förstudie för implementering av affärssystemet Oracles tidrapporteringsmodul OTL (Oracle Time and Labor) affärssystemet Oracles tidrapporteringsmodul OTL (Oracle Time and Labor) Feasibility Study for Implementation of the Oracle System Module OTL (Oracle Time and Labor) Ida Johansson Maria Örnjäger Examensarbete

Läs mer

Implementeringsstrategier - Avgörande faktorer för valet av implementeringsstrategi vid införande av affärssystem

Implementeringsstrategier - Avgörande faktorer för valet av implementeringsstrategi vid införande av affärssystem Teknik och samhälle Datavetenskap Examensarbete 15 högskolepoäng, grundnivå Implementeringsstrategier - Avgörande faktorer för valet av implementeringsstrategi vid införande av affärssystem Strategies

Läs mer

Nyttan av Web 2.0 i en CRM-kontext Change impact of Web 2.0 in a CRM context

Nyttan av Web 2.0 i en CRM-kontext Change impact of Web 2.0 in a CRM context Kandidatuppsats i informatik Thesis work (Informatics) REPORT NO. 2008:043 ISSN: 1651-4769 Department of Applied Information Technology Nyttan av Web 2.0 i en CRM-kontext Change impact of Web 2.0 in a

Läs mer

Det Sociala Intranätet

Det Sociala Intranätet Det Sociala Intranätet Dess effekter och hur de infriar beslutsfattares förväntningar The Social Intranet Its effects and how it meets executive s expectations Emil Bengtsson Johan Larsson Kandidatuppsats

Läs mer

Vendor Relationship Management - En studie i hur framtidens försäljning och relationshantering i telekommunikationsbranschen kan effektiviseras

Vendor Relationship Management - En studie i hur framtidens försäljning och relationshantering i telekommunikationsbranschen kan effektiviseras Vendor Relationship Management - En studie i hur framtidens försäljning och relationshantering i telekommunikationsbranschen kan effektiviseras VICTOR ENGLESSON ANDREAS VON SCHANTZ Examensarbete Stockholm,

Läs mer

DATALAGRING I SHAREPOINT HUR SKA UTVECKLAREN VÄLJA

DATALAGRING I SHAREPOINT HUR SKA UTVECKLAREN VÄLJA DATALAGRING I SHAREPOINT HUR SKA UTVECKLAREN VÄLJA LAGRINGSMETOD? Kandidatuppsats i Informatik Christian Fredh Erik Norström VT 2008:KI01 Svensk titel: Datalagring i SharePoint Hur ska utvecklaren välja

Läs mer

MOLNBASERADE AFFÄRSSYSTEM VAD BÖR LEVERANTÖREN BEAKTA?

MOLNBASERADE AFFÄRSSYSTEM VAD BÖR LEVERANTÖREN BEAKTA? MOLNBASERADE AFFÄRSSYSTEM VAD BÖR LEVERANTÖREN BEAKTA? Kandidatuppsats i Informatik Madeleine Oscarsson Fanny Blad Wallner 2011:KANI05 Svensk titel: Molnbaserade affärssystem Vad bör leverantören beakta?

Läs mer

EXAMENSARBETE. Hur lyckas med stora anläggningsprojekt? En studie av kvalitetsarbete i projekt vid LKAB. Karl Mattsson Daniel Ohlsén

EXAMENSARBETE. Hur lyckas med stora anläggningsprojekt? En studie av kvalitetsarbete i projekt vid LKAB. Karl Mattsson Daniel Ohlsén EXAMENSARBETE 2010:149 CIV Hur lyckas med stora anläggningsprojekt? En studie av kvalitetsarbete i projekt vid LKAB Karl Mattsson Daniel Ohlsén Luleå tekniska universitet Civilingenjörsprogrammet Industriell

Läs mer

Customer Relationship Management

Customer Relationship Management Examensarbete i Informatik Kandidatexamen Customer Relationship Management Hur ser behovet av CRM ut för små och medelstora tillverkande företag i Sverige? Författare: Sandra Hedendahl & Johanna Karlsson

Läs mer

Designerrollen i en webbdesignprocess

Designerrollen i en webbdesignprocess Designerrollen i en webbdesignprocess Erik Hjelm Minica Kraft Andreas Nilsson Institutionen för informatik Digital medieproduktion Examensarbete på kandidatnivå, 15 hp SPB 2014.22 Abstract This study investigates

Läs mer

Fria och öppna programvaror inom kommunal verksamhet

Fria och öppna programvaror inom kommunal verksamhet Fria och öppna programvaror inom kommunal verksamhet Vägen mot öppna standarder? Free- and open source software in municipalities The way towards open standards? Datum: 2009-12-10 Version: Slutversion

Läs mer

ing Handledare: Johan Bornebusch och Sofia Lundholm Lundmark 1(62)

ing Handledare: Johan Bornebusch och Sofia Lundholm Lundmark 1(62) ing Södertörns högskola Institutionen för kommunikation, medier och IT Examensarbete 15 hp Medieteknik Vårterminen 2012 Programmet för IT, medier och design IT-Moln så långt ögat når? IT-Moln så långt

Läs mer

Ärendehanteringssystem på web

Ärendehanteringssystem på web Ärendehanteringssystem på web Examensarbete inom Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik JOHAN NILSSON HANSEN Institutionen för data- och informationsteknik CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA Göteborg, Sverige

Läs mer