En värdtjänst för mjukvaruutvecklingsprojekt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En värdtjänst för mjukvaruutvecklingsprojekt"

Transkript

1 DEGREE PROJECT, IN, FIRST LEVEL STOCKHOLM, SWEDEN 2013 En värdtjänst för mjukvaruutvecklingsprojekt UTVECKLING AV ETT VERKTYG FÖR ATT EFFEKTIVISERA PROGRAMMERING DAVID BRINNEN AND RASMUS NORD KTH ROYAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY ICT, INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY

2 Kungliga Tekniska Högskolan En värdtjänst för mjukvaruutvecklingsprojekt som använder versionshanteringssystemet Git Utveckling av ett verktyg för att effektivisera programmering vid svenska universitet och högskolor DAVID BRINNEN RASMUS NORD 30 september 2013 Handledare & Examinator Anne Håkansson

3

4 Sammanfattning Att lära sig använda verktyg för att effektivisera mjukvaruutveckling vid en högskoleutbildning borde vara en självklarhet med tanke på den hårdnade konkurrensen bland företag i branschen. Avsaknaden av direktiv att använda versionshanteringssystem vid mjukvaruutveckling för studenter i Sverige låg till grund för uppsatsen. Uppsatsen dokumenterar implementationen av en värdtjänst för mjukvaruutvecklingsprojekt som använder versionshanteringssystemet Git, vilket inkluderar en webbapplikation, lagring, API samt autentisering av studenter. Projektet resulterade i en fungerande värdtjänst och en mindre undersökning om dagens Svenska studenters användarvanor av versionshanteringssystem under sina studier. Nyckelord: Värdtjänst, Git, enkät, versionshantering, källkod, SAML, API, Node.js, MongoDB, OpenSSH, Nginx.

5 Abstract Title: A hosting service for software development projects that use the Git revision control system To learn using tools to make software development more effective should be self-evident at a high level institution as the competitive industry races on. The absence of directives for programming students in Sweden to use source code management (SCM) was the basis for this report. The report describing the developing of a hosting service for software development to use SCM of Git, which includes a web application, storage, API and authentication of students. The project resulted in a hosting service and a smaller survey of how the today Swedish students using habits of SCM during their studies.

6 Innehåll 1 Introduktion Bakgrund Problembeskrivning Syfte Mål Metod Avgränsningar Disposition Bakgrund Versionshantering Varför versionshantering? Begrepp inom versionshantering Versionshanteringssystem Lokala Centraliserade Decentraliserade Git Mjukvaror och teknologier Linux OpenSSH SAML Nginx SSL Node.js Express MongoDB API REST AngularJS

7 3 Metod Arbetsmetod Utveckling av en värdtjänst Design Programmering Testning Att undersöka en stor målgrupp Plannering Verktyg och administration Implementation av värdtjänsten Introduktion Projekt namn Systemöversikt SSH-Server Utökning av källkoden till OpenSSH Access Serve Databas Användare Git-katalog SSH-nyckel Webbserver Autentisering med SAML Hantering av SAMLRequest och SAMLResponse meddelande API Hämta en specifik användare Uppdatera en specifik användare Hämta en specifik användares Git-kataloger Skapa en ny Git-katalog Hämta en specifik Git-katalog Uppdatera en specifik Git-katalog Radera en specifik Git-katalog Hämta en specifik användares SSH-nycklar Skapa en ny SSH-nyckel Hämta en specifik SSH-nyckel Radera en specifik SSH-nyckel Webbapplikation Enkät 35

8 5.1 Implementation Frågor Resultat av enkät Analys Arbetsmetod Enkät Implementation Framtida arbete Slutsats Litteraturförteckning 47 A Utlämnade resultat på frågor i enkäten 49 B Organisationer och tjänster 53 B.1 SWAMID - Swedish Academic Identity B.2 Ipeer Elastic Cloud Server C Kodavsnitt 55 C.1 SAML C.1.1 Förfrågan C.1.2 Svar

9 Figurer 2.1 Visuallisering av benämningar i versionshantering Hur SCCS och RCS sparade lagringsutrymme med hjälp av deltas Centraliserat versionshanteringssystem Decentraliserad versionshanteringssystem UGIT Logotyp Översikt av värdtjänsten Programflöde Access Programflöde Serve Meddelandeflöde emellan, SP, användare och IdP vid autentisering vid utbyte mot SP resurs Webbapplikationen Tillståndsdiagram av enkäten Säkerhetskopierar du den källkod du skriver? Hur ofta skriver du källkod tillsammans med andra i grupp? Hur ofta använder du något versionshanteringssystem? Vilket eller vilka versionshanteringssystem använder du? Varför använder du inte versionshanteringssystem? A.1 Programmerar du i skolan? A.2 Hur säkerhetskopierar du din källkod oftast? A.3 Hur delar ni källkod oftast? A.4 Var använder du versionshanterigssystem? A.5 Betalar du eller någon annan på något sätt för versionshanteringen?.. 51

10 Kapitel 1 Introduktion Högskoleutbildningar ska ge studenter kunskaper och färdigheter inför det framtida arbetslivet. Det är därför viktigt att utbildningarna motsvarar de kunskaper som företagen och arbetsgivarna söker, annars kan inlärningsperioden för de utexaminerade studenterna bli onödigt lång när de kommer ut i arbetslivet, vilket är en tidskrävande process som kostar pengar. 1.1 Bakgrund Grundförutsättningen för att ett företag ska fungera är att det har en omsättning som motsvarar dess kostnader. Företag som lyckas bra går även med vinst. Det finns egentligen bara två sätt att öka vinsten, antingen att öka intäkterna eller att minska kostnaderna. Att öka intäkterna är kanske det enklaste av de två, men leder direkt till ökade priser för kunderna och indirekt till risken att bli utkonkurrerad av andra på marknaden. Således blir det viktigt att alltid försöka minska kostnaderna. För företag i IT-branchen som utvecklar mjukvara är det viktigt att källkoden skrivs och underhålls effektivt för att hålla nere kostnaderna. Ett idag mycket vanligt hjälpmedel utvecklarna använder är versionshanteringssystem [1]. Fördelarna med att använda ett versionshanteringssystem är många, men tre exempel är säkerhetskopiering, samarbete och versionshantering. Alla tre leder till tidsbesparingar, vilket i sin tur leder till minskade kostnader [1]. Kom ihåg, tid är pengar Benjamin Franklin 1

11 KAPITEL 1. INTRODUKTION Studier vid universitet och högskolor ska vara förberedande inför arbetslivet [2]. Under sin akademiska tid tillbringar de som studerar datorvetenskap och informationsteknik ofta en hel del tid åt att skriva kod vid kurslaborationer och inlämningar som en del av examinationen. Från universiteten och högskolornas håll finns det generellt inget tryck på att använda versionshantering. Så trots att det en mycket viktig del vid mjukvaruutveckling i arbetslivet så förbereds inte studenterna för detta. Peter Klerehag, idag mjukvaruingenjör på företaget DigitalRoute och tidigare student vid Kungliga Tekniska Högskolans (KTH) kandidatprogram Informations- och kommunikationsteknik säger att använda versionshanteringssystem vid utveckling av mjukvara är självklart. Ett hjälpverktyg vilket han under sina studier inte fick lära sig att använda. Istället fick han lära sig använda versionshanteringssystem på arbetsplatsen. Erik Övelius även han tidigare student vid KTH på civilingenjörsprogramet Informationsteknik med inriktning på datalogi och idag utvecklare på Google. Han menar att gapet mellan de verktyg man använder under sina studier och de verktyg man använder i sitt arbete är större än vad det behöver vara. Det är viktigt att man ger en överblick av metoder och verktyg för samarbete som är en viktig del av arbetslivet, men som lätt försvinner i studiernas fokus på rena akademiska kunskaper. Det är varje individs ansvar att aktivt lära sig, men att göra inlärning av kunskap naturligare minskar dess komplexitet. Med direktiv och vägledning kan tröskeln mellan ord och handling minskas. Berätta för mig och jag glömmer, undervisa mig och jag kanske minns, engagera mig och jag lär mig Benjamin Franklin 1.2 Problembeskrivning Klara direktiv från universitet och högskolor i Sverige finns inte idag gällande hur studenter kan använda versionshanteringssystem för att effektivisera sina studier. Denna uppsats kommer fokusera på två frågor. Hur utvecklar vi en värdtjänst för mjukvaruutvecklingsprojekt som använder versionshanteringssystemet Git? Hur säkerhetskopierar, samarbetar och versionshanterar studenter sin källkod? Används versionshanteringssystem? 2

12 1.3. SYFTE 1.3 Syfte Ändamålet med uppsatsen är att dokumentera implementationen av en värdtjänst för mjukvaruutvecklingsprojekt som använder versionshanteringssystemet Git. Syftet är också att undersöka studenters kännedom och användning av versionshanteringssystem. 1.4 Mål Att få studenter i Sverige att använda versionshanteringssystem och bli mer förberedda inför arbetslivet. 1.5 Metod Strävan att utföra ett bra projektarbete med ett önskat resultat är en given målsättning. Hur syftet med projektet uppfylls, vilka forskningsmetoder att använda är däremot inte lika självklart. Därför är det viktigt att projektet klassificeras i ett tidigt skede som kvantitativ eller kvalitativ. Kvantitativa metoder är av numerisk karaktär där statistik i någon form används för att uppnå projekts mål. Kvalitativ är motsatsen till kvantitativ och därefter av en icke numerisk karaktär [3]. Kvalitativ och kvantitativ forskningsmetod används i projektet, men huvudsakligen används den kvalitativa metoden. Det sätt arbetet utförs på är antingen deduktiv eller induktiv. Med ett deduktivt arbetssätt ska en bestämd hypotes verifieras eller falsifieras av ett stort antal observationer i en vald miljö. Induktivt arbete innebär att man av insamlad information skapar en teori utifrån informationen för att förstå varför eller hur det fungerar som det gör. Induktivt arbete lämpar sig väl för utveckling av system och är i klar majoritet av användning i detta projekt [3]. 1.6 Avgränsningar Instruktioner för användning av programmeringsspråk, protokoll och versionshanteringssystem har utelämnats på grund av att det redan finns tillgängliga sådana på Internet eller i bibliotek. 3

13 KAPITEL 1. INTRODUKTION 1.7 Disposition Kapitel 2 Bakgrund beskriver vilken nytta versionshantering har samt de olika typer av versionshanteringssystem som finns och vad som skiljer dem åt. Mjukvaror och tenkniker använda vid implementationen av värdtjänsten beskrivs. Kapitel 3 Metod presenterar de forskningsmetoder och det arbetssätt som används under projektet, arbetsmodell, hjälpverktyg för administration och dokumentation. Kapitel 4 Implementation av värdtjänsten dokumenterar utvecklandet av värdtjänsten. Kartläggning av alla detaljer rörande systemet, allt från användargränssnitt till funktionalitet. Kapitel 5 Enkät beskriver hur en enkät formulerades för att undersöka hur studenter i Sverige idag säkerhetskopierar, sammarbetar och versionshanterar sin källkod. Kapitel 6 Analys innehåller analyser av arbetsmetod, implementation och enkät. Personliga tankar och idéer kring systemets utformning och framtid presenteras också. 4

14 Kapitel 2 Bakgrund Versionshanteringssystem är idag ett välanvänt verktyg av mjukvaruutvecklare och anses som en självklarhet av många. En annan självklarhet vid utvecklingsprojekt är ett undersöka tillgängliga och fri standarder, mjukvaror och ramverk att använda istället för att utvecklare implementerar det själva. 2.1 Versionshantering Det första versionshanteringssystemet konstruerades redan 1972 av Marc J. Rochkind med inriktning på källkod [4]. Sedan dess har många olika system såväl centraliserade som decentraliserade vidareutvecklat det fundamentala konceptet att bevara olika versioner av datafiler och möjligheten att återskapa dem Varför versionshantering? Att kunna återgå till ett tidigare stadium av en kod möjliggör att ångra felaktiga förändringar. Möjligheten att återvända till olika nyckelpunkter i utvecklingsskedet är ett verktyg vilket efter bekantskap, blir lika självklart som textredigeraren för utvecklaren [5] Begrepp inom versionshantering En förutsättning för versionshantering är att datafiler övervakas och förändringar (engelska deltas) av dem förvaras i en katalog (engelska repository). När förändringar görs i en datafil eller i flera datafiler, kan de skrivna förändringarna anses vara beständiga till att urskilja en egen version av katalogen. På detta sätt lagras 5

15 KAPITEL 2. BAKGRUND ändringarna i ett indexerat händelseförlopp över skapade versioner, där den senaste versionen består av samtliga indexerade förändringarna konjugerade tillsammans. Att skapa en version (engelska commit) görs manuellt och kan samtidigt tilldelas en beskrivande text. Grafiskt kan händelseutvecklingen i en katalog gestaltas som ett träd där olika versioner utgör punkter längs en tidsaxel, baslinjen (engelska trunk). Se Figur 2.1 där kvadraterna gestaltar olika commits. Liknelsen av ett träd görs då sidospår till denna baslinje kan uppstå och liknas som en förgrening (engelska branch) för att sedan överges eller sammanfogas (engelska merge) med baslinjen. Trunk Branch Merge Branch Branch Merge Figur 2.1. Visuallisering av benämningar i versionshantering Versionshanteringssystem Vanligtvis itereras källkod fram och olika stadium av koden kan motsvara olika lanserade versioner av det kompilerade programmet. Det är även vanligt att utvecklare underhåller flera versioner av mjukvaran simultant för att förbättra just den specifika versionen där ett problem upptäcktes. När uppsatsen skrevs hade det utvecklats fram mer än 30 olika system för versionshantering, med startår 1972 [4]. Idag går det att kategorisera dessa i tre olika modeller för hur systemen tillhandahåller användaren versionshantering. Tre systemmodeller med en betydande skillnad av funktionalitet: lokala-, centraliserade- och decentraliserade versionshanteringssystem. Lokala SCCS (Source Code Control System) 1 och efterträdaren RCS (Revision Control System) 2 är de första versionshanteringssystemen som utvecklades fram i syfte att

16 2.1. VERSIONSHANTERING utgöra riktlinjer och underlag för att minska de misstag som gjordes med tidigare versionshanteringsmetoder. Ett exempel på ett sådant kan ha varit att spara och kopiera datorfiler i olika kataloger, märkta med förhoppningsvis något urskiljande för versionen. Problemet med detta tillvägagångsätt var att mängden utrymme för att bevara de olika versionerna tog slut. SCCS och RCS löste det problemet med att endast bevara förändringarna mellan de olika versionerna i en indexerad struktur i en katalog. Det medförde möjligheten av att återskapa en specifik skapad version igenom att peka ut vilken förändring som utgör den sista. Se Figur 2.2. Klient delta 3 delta delta 2 delta 1 Figur 2.2. Hur SCCS och RCS sparade lagringsutrymme med hjälp av deltas Centraliserade En gemensam nätverksresurs för lagring av data tillåter en effektivare delning av kod mellan flera utvecklare. Tidigare kunde källkoden delats med hjälp av exempelvis e-post. CVS (Concurrent Versions Systems) använder denna klient-server-modell. CVS utvecklades 1986 av Dick Grune [6]. Dick Grune utnyttjade RCS till att versionshantera singulära datafiler och samlade dessa i en katalog, vilken var placerad på en server i ett delat nätverk bland klienter, se Figur 2.3. De engelska uttrycken commit och repository började att användas i sammanhanget. Ett annat centralt versionshanteringssystem är SVN (Subversion) som lanserades år 2000, vilket är ett av de populäraste versionshanteringssystemen idag [7]. Problemet med en centraliserad lösning är just sårbarheten av att all data är placerad på en server. Om servern inte är säkerhetskopierad och havererar, då finns endast versionen av koden som klienter har lokalt, alla tidigare versionser är förlorade, en felkritisk systemdel (engelska single point of failure). 7

17 KAPITEL 2. BAKGRUND Server Klient commit 3 Klient commit commit 2 commit 1 commit 1 2 Figur 2.3. Centraliserat versionshanteringssystem Decentraliserade Ett system med en decentraliserad modell (se Figur 2.4) minskar risken att förlora data igenom att klienterna har en kopia av katalogen. Detta resulterar i en naturlig redundans av data. En annan funktionalitet är att klienter kan samarbeta sinsemellan utan att kommunicera via en server. Exempel på versionshanteringssystem med denna modell är Bazaar, Mercurial och Git. Server Klient Klient commit 3 commit 2 commit 1 Figur 2.4. Decentraliserad versionshanteringssystem 8

18 2.2. MJUKVAROR OCH TEKNOLOGIER Git Anledningen till att Git togs fram var att utvecklarna av operativsystemet Linux behövde ett nytt versionshanteringssystem efter konflikt med BitKeeper 3 om pengar. Linus Torvalds, grundare av Linux hade tre utformningskriterier för Git [8]: Att använda centraliserade versionshanteringssystem som negativa exempel och motsatser Stödja ett distribuerat arbetsflöde likt BitKeeper Vara tolerant mot misstag och sabotage Lanseringen av Git genomfördes år 2005 och har sedan dess utvecklats vidare och blivit ett allt populärare versionshanteringssystem. Studier visar att Git inom kort blir världens mest använda versionshanteringssystem [9]. Git skiljer sig mycket mot tidigare utvecklade versionshanteringssystem. Ett exempel är hur versioner hanteras och urskiljs. Git arbetar med hela katalogen av filer vilka är under versionshantering som ett litet filsystem. Då en specifik version av filerna ska arkiveras görs en bild (engelska snapshot) av filsystemet och versionen. Innan indexeringen görs jämförs den nya bilden med tidigare bilden i händelseförloppet för att inte lagra hela kopior av filer. Om en fil inte har ändrats så skapas en länk till den oförändrade filen vilken bevaras i versionen. 2.2 Mjukvaror och teknologier Det många öppna och tillgängliga standarder, mjukvaror och protokoll att använda vid utvecklingen av ett system. Att använda dessa kan bespara utvecklare tid genom att inte behöva utveckla och implementera samma funktionalitet Linux Linux är ett UNIX-liknande operativsystem skapat av finländaren Linus Torvalds i början av 90-talet och blev snabbt populärare bland utvecklare av operativsystem än UNIX-baserade BSD som då hade rättsliga problem med licenser. Det finns idag många Linux-distributioner, en del kommersiella, men majoriteten är det inte. Linux används idag överallt. Några exempel är New Yorks aktiehandel, kontroll av CERN partikelaccelerator och Googles webbtjänster. Det finns mycket information 3 BitMove är idag ägare av det distribuerade versionshanteringssystemet BitKeeper 9

19 KAPITEL 2. BAKGRUND och vägledning gällande administration av Linux, vilket gör det attraktivt bland användare [10]. Mängden serverar som köps färdigkonfigurerade med Linux växer idag medan konkurrerande plattformar som Windows och UNIX minskar[11] OpenSSH OpenSSH är en mjukvara som möjliggör krypterade sessioner mellan datorer med hjälp av SSH-protokollet (Secure Shell). SSH-protokollet designades 1995 av Tatu Ylönen och blev snabbt ett populärt protokoll av dess funktionalitet av att skicka krypterad data emellan två datorer eller att exekvera fjärrkommandon (engelska remote commands) på en annan dator. Tidigare användes FTP 4 och Telnet 5 för ändamålet [12]. Protokollet använder sig av både symmetrisk och asymmetrisk kryptering. Asymmetrisk kryptering, det vill säga nyckelparsbaserad kryptering används av en SSH server och klient för att kryptiskt utbyta ett lösenord. Det framtagna lösenordet används för att symmetriskt kryptera och dekryptera data vilket är säkrare och prestanda effektivare än asymmetrisk kryptering [13]). Idag förlitar sig många system världen över på SSH trafikbaserad överföring, Open- SSH är den populäraste mjukvaran för ändamålet och är standardimplementationen i Unix och Linux system. OpenSSH erbjuder en rad funktionaliteter, exempelvis [12]: Fjärrstyra en dator från en annan dator Att koppla ihop flera geografiskt spridda nätverk till ett enda nätverk, ett virtuellt privat nätverk (VPN) Att trafikera applikationsdata mellan två eller flera datorer SAML SAML (Security Assertion Markup Language) är en öppen standard för utbyte av autentiseringsdata mellan två parter med hjälp av XML 6. SAML utvecklas av OASIS med början 2001 och har kommit i tre versioner, SAML 2.0 är den senaste [14]. 4 FTP, File Transfer Protocol är ett protokoll för dataöverföring på ett nätverk 5 Telnet är ett protokoll vilket möjliggör fjärrstyrning av datorer 6 XML (engelska Extensible Markup Language) definierar regler för kodning av textdokument att vara läsbara för människor och maskiner 10

20 2.2. MJUKVAROR OCH TEKNOLOGIER Hur utbytet av autentiseringsdata går till kan profileras på olika sätt för att motsvara egna restriktioner. SAML 2.0 innehåller åtta olika standardprofiler för utbyteslösningar av autentiseringsdata, en profil är Single sign-on (SSO). SSO är ett koncept för att autentisera sig via en central portal för att få tillgång till flera olika platser, vilket är ett koncept för att minska mängden lösenordsprompter i applikationer. Portalen upprätthålls av en så kallad Identitettillhandahållare (engelska identity provider (IdP)) vilket kan vara exempelvis en bank eller ett universitet. Tjänsttillhandahållare (engelska service provider (SP)) vilka efter överenskommelse med vald IdP, erbjuda tjänsten vilken SPn tillhandahåller genom autentisering mot IdPn. För att allt ska fungera är det viktigt att båda parter innehar kritisk information i form av adresser och tillvägagångsätt för omdirigering och kryptering av utbyte av data [14] Nginx När Internet blev allt mer populärare under början av 2000-talets början uppkom intresset av att göra webbservrar mer kapabla till att hantera en stor mängd förfrågningar samtidigt. Utvecklare världen över slöt upp för att ta i tu med det så kallade c10k problemet 7. Nginx är en webbserver som använder de utvecklade systembiblioteken av asynkron eventbaserad teknik efter c10k problemet. Nginx kräver mindre process- och minneskapacitet i jämförelse med Apache 8 webbserver per anslutning, men erbjuder fortfarande efterfrågad funktionalitet av lastbalansering, hantering av SSL trafik, mellanhand av trafik (engelska reverse proxy), komprimering av data och hantering av statisk webbdata [15]. Nginx är fortfarande under aktiv utveckling och påbörjades av Igor Sysoev 2002 och lanserades första gången publikt Idag använder populära webbsidor som Facebook, Dropbox och Wordpress Nginx för hantering av sina webbplatser [15][16] SSL Secure Socket Layer (SSL) eller efterföljaren Transport Layer Secure (TLS) används till att trafikera krypterad trafik med hjälp av X certifikat, benämns fortsättningsvis SSL-certifikat. Krypteringen går till på liknande tillvägagångssätt som SSH-protokollet använder, först asymmetrisk krypteringen för att utbyta ett lösenord för symmetrisk kryptering av data [17] parallella anslutningar (engelska concurrent ten thousand connections, c10k) var ett mål att uppfylla med att utveckla effektivare ramverk för nätverkstrafik, se c10k.html för mer information 8 Apache är idag den populäraste valet av webbserver, 9 X.509 är standard för utformning av certifikat med en publik-nyckel-infrastruktur (engelska Public Key Infrastructure, PKI)) 11

21 KAPITEL 2. BAKGRUND SSL utvecklades av Netscape Communications mellan åren 1994 och 1996 för att göra HTTP (HyperText Transfer Protocol) säkert, vilket resulterade i HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secured). Utvecklingen av SSL togs över av Internet Engineering Task Force (IETF) och döptes då om till TLS, dock används fortfarande benämning SSL i generella sammanhang. SSL version 3.0 och TLS 1.0 är nästan identiska implementationsmässigt, dock anses den senare vara säkrare. Idag är TLS 1.2 den senaste och standard [17]. Att själv skapa ett SSL-certifikat till en webbplats är trivialt. Problem med ett självutfört certifikat är att det inte anses trovärdig. Ett icke trovärdigt certifikat resulterar i att webbläsare varnar användaren för att webbplatsens certifikatutgivare inte är betrodd, användaren kan då välja att inte besöka hemsidan eller att besöka hemsidan ändå. För att få ett certifikat verifierad att vara trovärdig behöver man vända sig till en certifikatutfärdare (engelska Certificate Authority (CA)) och be dem verifiera certifikatet. Med en betrodd tredjeparts CA verifierad certifikat anses webbplatsen vara betrodd processen för att skicka och ta emot krypterad data påbörjas automatisk Node.js Node.js är en mjukvaruplatform skriven i C++ och byggd på Googles V8-motor 10. För att interagera med Node.js skrivs kod i JavaScript. Standardbibliotek för hantering av HTTP och HTTPS trafik finns i Node.js vilket ger utvecklare möjligheten att utveckla fullständiga webbapplikationer igenom att skriva JavaScript på både klient- och serversidan [18]. Express Express.js är ett ramverk för att organisera webbapplikationsutveckling ovanpå Node.js [19] MongoDB Till skillnad från traditionella relationsbaserade databaser är MongoDB en dokumentbaserad NoSQL 11 databas. I en MongoDB databas kan varje dokument innehålla ett unik dynamisk struktur, det vill säga vara helt schemafri. JavaScript Object Notation (JSON) utgör strukturen för dokumenten, vilket idag är standard 10 Google V8 är en JavaScript motor som tolkar och exekverar JavaScript. 11 NoSQL är en benämning för databaser vilka använder sig av mindre restriktioner och relationer än SQL (engelska Structured Query Language) 12

22 2.2. MJUKVAROR OCH TEKNOLOGIER på moderna webben. MongoDB utvecklas fortfarande och har sedan starten haft skalbarhet, flexibilitet, tillgänglighet och prestanda i fokus [20]. Replikering av MongoDB-databaser kan göras på två sätt. Antingen görs replikeringen med en huvuddatabas (engelska Master) till en sekundär databas (engelska Slave) (Master-Slave replikering) eller med vad MongoDB kallar ett Replica Set. Ett Replica Set är ett självkonfigurerande Master-Slave kluster bestående av minst tre noder. Klustret av noder känner av om någon nod har tappat kontakten. Om nodens roll var av stor vikt, exempelvis Master, väljs en utav Slave-noderna till att vara ny Master. En ny Master utses genom att alla noder i klustret röstar. Antalet noder i klustret behöver vara udda, vilket justeras emellanåt med hjälp av en skiljedomare (MongoDB Arbiter) som endast är aktiv vid röstning. Detta ger databasen en automatisk felhanteringsmekanism för att försäkra åtkomst till databasen och att den är replikerad [20]. MongoDB har en inbyggd funktionalitet av automatisk partitionering av data och balansering av data för att distribuera databasen över flera noder. Detta medför att databasen kan skalas ut horisontellt för att prestandamässigt motsvara mängden förfrågningar till databasen [20] API Ett applikationsprogrammeringsgränssnitt (engelska Application Programming Interface (API)) ger externa användare eller system ett strukturerat tillvägagångsätt att interagera med ett systems data och funktioner. Ett Systems API gör det möjligt att kontrollerat förändra data på ett strukturerat sätt för externa användare eller andra system. REST Representational State Transfer (REST) är en paradigm för distribuerade systems arkitektur. Paradigmen introducerades år 2000 av Roy Fielding, en person som också var involverad i utvecklandet av HTTP/1.1. REST beskriver hur resursers tas om hand och hanteras generiskt med unika identifierare. Interaktion mellan klienter och server är tillståndsfria och rollerna är tydligt skilda gällande lagring av och återanvändning (engelska caching) av data. Roy Fielding skapade REST med enkelhet och skalbarhet i åtanke. RESTful är en benämning för webbplatser som implementerar REST med Hyper Text Transfer Protocol (HTTP) för att bilda ett API för webbplatsen. REST för- 13

Ärendehanteringssystem på web

Ärendehanteringssystem på web Ärendehanteringssystem på web Examensarbete inom Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik JOHAN NILSSON HANSEN Institutionen för data- och informationsteknik CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA Göteborg, Sverige

Läs mer

SuperBooky. - modernt webbaserat bokföringsprogram för småföretag

SuperBooky. - modernt webbaserat bokföringsprogram för småföretag SuperBooky - modernt webbaserat bokföringsprogram för småföretag Kandidatarbete inom Data- och Informationsteknik DŽENAN BAŽDAREVIĆ DANIEL CHINIQUY ENGSTRÖM ISABELLE FRÖLICH JAKOB CSÖRGEI GUSTAVSSON ALEXANDRA

Läs mer

Webbaserat ordersystem samt CRM Webbased ordersystem and CRM

Webbaserat ordersystem samt CRM Webbased ordersystem and CRM Webbaserat ordersystem samt CRM Webbased ordersystem and CRM Zlatan Filipusic EXAMENSARBETE 2011 ÄMNE Datateknik Postadress: Besöksadress: Telefon: Box 1026 Gjuterigatan 5 036 10 10 00 (vx) 551 11 Jönköping

Läs mer

Skill Test En Webbaserad Platform för Rekryteringstester

Skill Test En Webbaserad Platform för Rekryteringstester Skill Test En Webbaserad Platform för Rekryteringstester Kandidatarbete inom data- och informationsteknik ANDERS HALLGREN CHRISTIAN MEIJNER MARKUS ANDERSSON NORÉN PHILIP EKMAN PONTUS DOVERSTAV SIMON WIDLUND

Läs mer

UTVECKLING AV ETT WEBBASERAT EKONOMISYSTEM FÖR EN LITEN ORGANISATION

UTVECKLING AV ETT WEBBASERAT EKONOMISYSTEM FÖR EN LITEN ORGANISATION UTVECKLING AV ETT WEBBASERAT EKONOMISYSTEM FÖR EN LITEN ORGANISATION David Luotonen EXAMENSARBETE 2009 DATATEKNIK UTVECKLING AV ETT WEBBASERAT EKONOMISYSTEM FÖR EN LITEN ORGANISATION Development of a web

Läs mer

Mälardalens högskola IDT, 2013-05-30

Mälardalens högskola IDT, 2013-05-30 LAN-UPPGRADERING Dennis Israelsson Lagom & Gott Ljud AB Examinator, Mats Björkman Akademisk handledare, Hans Bjurgren Företagets handledare, Mikael Sjöman Mälardalens högskola IDT, 2013-05-30 Sammanfattning

Läs mer

Implementation av ett distribuerat processövervakningssystem

Implementation av ett distribuerat processövervakningssystem Datavetenskap Markus Lindberg och Larserik Elander Jansson Implementation av ett distribuerat processövervakningssystem Examensarbete, C-nivå 2005:07 Implementation av ett distribuerat processövervakningssystem

Läs mer

Utvärdering av Microsoft SharePoint 2003

Utvärdering av Microsoft SharePoint 2003 Avdelning för datavetenskap Jan Ljungkvist Utvärdering av Microsoft SharePoint 2003 Evaluation of Microsoft SharePoint 2003 Examensarbete C-uppsats 10p Datum: 07-06-05 Handledare: Examinator: Katarina

Läs mer

Sammanfattning i Sammanfattning

Sammanfattning i Sammanfattning Sammanfattning i Sammanfattning Ett ärendehanteringssystem är ett komplett system vars mål är att effektivisera och koordinera processer av olika slag. Ett exempel på ärendehantering är försäkringsbolag

Läs mer

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag 2004:044 SHU EXAMENSARBETE Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag HENRIK FRISK PERNILLA SELBERG Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ

Läs mer

Utvärdering av e-handelssystemet oscommerce

Utvärdering av e-handelssystemet oscommerce Institutionen för Informatik EKONOMIHÖGSKOLAN VID Kandidatuppsats LUNDS UNIVERSITET Januari 2005 Utvärdering av e-handelssystemet oscommerce Handledare Lars Fernebro Författare Sebastian Howe Suzana Ivkovic

Läs mer

Dokumenthantering i stora projekt - en undersökande studie av dokumenthanteringen på ett medelstort svenskt företag

Dokumenthantering i stora projekt - en undersökande studie av dokumenthanteringen på ett medelstort svenskt företag Dokumenthantering i stora projekt - en undersökande studie av dokumenthanteringen på ett medelstort svenskt företag CARL KUYLENSTIERNA STEFAN PERNINGE Examensarbete Stockholm, Sverige 2008 FÖRORD Detta

Läs mer

Fjärrinstallation och IT-administration på distans

Fjärrinstallation och IT-administration på distans Beteckning: Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap Fjärrinstallation och IT-administration på distans Jukka Kovalainen Mikael Jansson Juni 2009 Examensarbete, 15 högskolepoäng, C Datavetenskap

Läs mer

Effektiv dokumenthantering

Effektiv dokumenthantering Uppsala universitet Inst. för informationsvetenskap/data- och systemvetenskap Effektiv dokumenthantering Martin Berntsson & Niclas Hedman Kurs: Examensarbete Nivå: C Termin: VT-14 Datum: 140616 Sammanfattning

Läs mer

FRÅN POSTORDER TILL E-HANDEL

FRÅN POSTORDER TILL E-HANDEL FRÅN POSTORDER TILL E-HANDEL UTVECKLING AV E-HANDELSPLATS MED ASP.NET Tobias Henning Johan Kraner EXAMENSARBETE 2003 Information & Medieteknik FRÅN POSTORDER TILL E-HANDEL FROM MAIL ORDER TO E-COMMERCE

Läs mer

Det perfekta intranätet

Det perfekta intranätet Industrial Electrical Engineering and Automation CODEN:LUTEDX/(TEIE-3027/1-57/(2013) Det perfekta intranätet Microsoft SharePoint Server 2010 Sladana Krajisnik Lutfi Bruti Division of Industrial Electrical

Läs mer

The Undisputable Connection to SPCS En sammankoppling av Visma SPCS och MS Outlook. Gustav Wilhelmsson och Thomas Woxberg

The Undisputable Connection to SPCS En sammankoppling av Visma SPCS och MS Outlook. Gustav Wilhelmsson och Thomas Woxberg Examensarbete The Undisputable Connection to SPCS En sammankoppling av Visma SPCS och MS Outlook av Gustav Wilhelmsson och Thomas Woxberg LITH-IDA-EX-ING--06/007--SE 2006-06-05 Linköpings universitet Institutionen

Läs mer

Automatiska epostutskick vid postförsändelser till medlemmar hos Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek

Automatiska epostutskick vid postförsändelser till medlemmar hos Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek Automatiska epostutskick vid postförsändelser till medlemmar hos Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek Automatic email digest of mail to members of the Swedish Military Historical Library Jani Morko Examensarbete

Läs mer

E-handelsplattformar

E-handelsplattformar E-handelsplattformar En studie över tre e-handelsplattformar och lansering av en e-handelsplats NINOS MALKI Examensarbete Stockholm, Sverige 2005 TRITA-NA-E05130 Numerisk analys och datalogi Department

Läs mer

Webbaserat resurshanteringssystem Effektiv allokering av konsulter Examensarbete inom Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik

Webbaserat resurshanteringssystem Effektiv allokering av konsulter Examensarbete inom Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik Webbaserat resurshanteringssystem Effektiv allokering av konsulter Examensarbete inom Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik JOHN FORS ALEXANDER PERSSON Institutionen för data- och informationsteknik

Läs mer

C-UPPSATS. Företagsportaler

C-UPPSATS. Företagsportaler C-UPPSATS 2006:216 Företagsportaler En jämförelse mellan en standardlösning och egenutveckling Daniel Barsk Luleå tekniska universitet C-uppsats Data och systemvetenskap Institutionen för Industriell ekonomi

Läs mer

LAGRAD PROCEDUR MOT DATABASAPPLIKATION EFFEKTIVITET OCH FUNKTIONALITET

LAGRAD PROCEDUR MOT DATABASAPPLIKATION EFFEKTIVITET OCH FUNKTIONALITET LAGRAD PROCEDUR MOT DATABASAPPLIKATION EFFEKTIVITET OCH FUNKTIONALITET Examensarbete Systemarkitekturutbildningen Andreas Boldizar Tobias Johansson VT 2012:KSAI03 Systemarkitekturutbildningen är en kandidatutbildning

Läs mer

e-handel En studie om tillit och säkerhet inom den elektroniska handeln e-commerce - A study of trust and safety of the electronic trade Edib Alic

e-handel En studie om tillit och säkerhet inom den elektroniska handeln e-commerce - A study of trust and safety of the electronic trade Edib Alic e-handel En studie om tillit och säkerhet inom den elektroniska handeln e-commerce - A study of trust and safety of the electronic trade Edib Alic Kandidatuppsats i informatik Rapport nr. 2009-002 ISSN:

Läs mer

Beslutsstöd för prissättning till webbutik Projektrapport

Beslutsstöd för prissättning till webbutik Projektrapport Beslutsstöd för prissättning till webbutik Projektrapport 22 september 2011 This paper is about the development of an application that collects and processes market pricing data. This is used by an online

Läs mer

Igenkänd och identifierad

Igenkänd och identifierad Anders Thoresson Igenkänd och identifierad En guide om legitimationer på nätet Igenkänd och identifierad.se:s Internetguide, nr 21 Version 1.0 2010 Anders Thoresson 2010 Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt

Läs mer

Webbaserat bokningssystem för studiehandledare. Rasmus Nylund

Webbaserat bokningssystem för studiehandledare. Rasmus Nylund Webbaserat bokningssystem för studiehandledare Rasmus Nylund Examensarbete för Tradenom (YH)-examen Utbildningsprogrammet i informationsbehandling Raseborg 2015 EXAMENSARBETE Författare: Rasmus Nylund

Läs mer

ATT VÄLJA RÄTT IP-TELEFONILÖSNING

ATT VÄLJA RÄTT IP-TELEFONILÖSNING ATT VÄLJA RÄTT IP-TELEFONILÖSNING En jämförande studie av mjukvara Examensarbete inom huvudområdet Datalogi Grundnivå 15 högskolepoäng Vårtermin 2012 Jonas Bergsten Handledare: Mikael Lebram Examinator:

Läs mer

Användbarhet i CRM-system: Visualisering av kundbild

Användbarhet i CRM-system: Visualisering av kundbild Slutrapport 2009/6/2 11:48 page 1 #1 Lunds Tekniska Högskola Examensarbete Användbarhet i CRM-system: Visualisering av kundbild Författare: Markus Andersson Manne Tornberg Handledare: Christian Balkenius

Läs mer

Kunskapshantering inom växande IT-bolag

Kunskapshantering inom växande IT-bolag Kunskapshantering inom växande IT-bolag En kvalitativ fallstudie på ett mindre IT-bolag Knowledge management in growing IT companies A qualitative case study at a small IT company Patrik Evertsson Jonas

Läs mer

Kvalitetskontroll av centrala Internetfunktioner

Kvalitetskontroll av centrala Internetfunktioner IT-kommissionen Kvalitetskontroll av centrala Internetfunktioner Benny Stridsberg Rapport 67/2003 IT-kommissionen, 103 33 Stockholm. Telefon: 08-405 10 00 ii Kvalitetskontroll av centrala Internetfunktioner

Läs mer