Användarbeskrivning för Anvisningstjänsten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användarbeskrivning för Anvisningstjänsten"

Transkript

1 1 (23) Användarbeskrivning för Anvisningstjänsten

2 2 (23) INNEHÅLL 1 ALLMÄN BESKRIVNING AV ANVISNINGSTJÄNSTEN Skillnad mellan Central och Lokal anvisning INTEGRATION ENLIGT [IDP-DISCO] HTTP-begäran till Anvisningstjänsten INTEGRATION ENLIGT MODELLEN FÖR LOKALT INTEGRERAD ANVISNING Steg 1 - Inkludering av nödvändiga filer Steg 2 Anrop till dodiscovery Steg 3 Hantera resultatet Steg 4 Anropa getversion CSS-filer Anvisningsfeed DiscoveryError REFERENSER APPENDIX A JAVASCRIPT API INTRODUCTION Purpose Extent Definitions, acronyms and abbreviations JAVASCRIPT API Namespace discosveleg.getversion() discosveleg.dodiscovery(discoverysettings) REFERENCES APPENDIX B EXEMPELKOD INTEGRATION ENLIGT [IDP-DISCO] APPENDIX C EXEMPELKOD INTEGRATION ENLIGT MODELLEN FÖR LOKALT INTEGRERAD ANVISNING Versionshantering Version Beskrivning Sign 1.0

3 3 (23) 1 Allmän beskrivning av Anvisningstjänsten Med hjälp av Anvisningstjänsten ska användare välja vilken e-legitimation de vill använda för en e-tjänst. Valet av e-legitimation kan sparas av Anvisningstjänsten för att göra det lättare för användare som återkommer eller ska välja e- legitimation för en annan e-tjänst. Anvisningstjänsten kan användas antingen via den Centrala Anvisningstjänsten eller integreras lokalt i e-tjänsten. Vid användning av den Centrala Anvisningstjänsten blir användaren dirigerad till sidan för Central Anvisning och kommer där få utföra sitt val av legitimeringstjänst. Användaren dirigeras sedan tillbaka till e-tjänsten med resultatet från den Centrala Anvisningstjänsten. För att använda denna tjänst behövs endast e-tjänstens entityid i federationen. Vid lokal integration initieras Anvisningstjänsten på valfri plats på e-tjänstens webbplats. För detta måste e-tjänsten inkludera filer från Anvisningstjänsten på den webbplats som ska använda Anvisningstjänsten. 1.1 Skillnad mellan Central och Lokal anvisning Vid en central anvisning dirigeras användaren från e-tjänsten till den Centrala Anvisningstjänsten. E-tjänsten skickar med parametrar till Anvisningstjänsten som den behöver för att initiera en anvisning. Användaren får där utföra ett val. Valet skickas sedan till en specificerad adress där e-tjänsten tar emot resultatet. En lokalt integrerad anvisning görs direkt på e-tjänstens sida. E-tjänsten ansvarar här själv för att skapa sidan där användaren utför sitt val genom att använda funktioner som exponeras av Anvisningstjänsten (ingen egen logik för anvisning implementeras). En lokalt integrerad anvisningstjänst kan användas utan något direkt beroende till den centrala Anvisningstjänsten. För att åstadkomma det behöver de filer som används av anvisningstjänsten göras tillgängliga från den miljön där integration sker, se steg 1 för rekommendationer om hur ofta dessa filer bör uppdateras med de senaste uppdateringarna och versionerna.

4 4 (23) 2 Integration enligt [idp-disco] Integration med den Centrala Anvisningstjänsten utförs enligt SAML Identity Provider Discovery Service Protocol and Profile [2]. Figur 1 visar en översikt av de olika delarna som ingår vid integration enligt [idp-disco]. För exempelkod på integration enligt [idp-disco] se Appendix B Exempelkod integration enligt [idpdisco]. Anvisningstjänsten Anvisningsfeed E-tjänst JavaScript för Anvisning Tjänst för Användarstatus HTTP redirect till Anvisningstjänst enligt IdpDisco-protokollet Användaren loggar in mot e-tjänsten Figur 1: Integration enligt [idp-disco] Användare 2.1 HTTP-begäran till Anvisningstjänsten Vid skapandet av URL till Anvisningstjänsten, används = för att ange vilket värde en parameter har (se Exempel 1). Parametrar och deras värden separeras med tecknet & (se Exempel 2). Exempel 1: https://anvisning.sveleg.se/?entityid=spentityid Exempel 2: https://anvisning.sveleg.se/?entityid=spentityid&ispassive=true För att dirigera användaren till den Centrala Anvisningstjänsten kan t.ex. JavaScript användas (se Exempel 3 och Exempel 4) Exempel 3: var url = https://anvisning.sveleg.se/?entityid=spentityid ; window.location.replace(url);

5 5 (23) Exempel 4: var url = https://anvisning.sveleg.se/?entityid=spentityid&ispassive=true ; window.location.replace(url); I Exempel 3 och Exempel 4 används window.location.replace(url); för att dirigera användaren till den Centrala Anvisningstjänsten. Efter genomförd anvisning dirigeras användaren till e-tjänstens första <idpdisc:discoveryresponse> (som hämtas från federationens metadata) eller return -parametern om denna har angetts. Om return -parametern anges måste den förekomma under elementet <idpdisco:discoveryresponse> i metadata för den e-tjänsten som anropar den Centrala Anvisningstjänsten. Om ett val görs dirigeras användaren tillbaka till returadressen och parametern entityid eller returnidparam innehåller då entityid för vald legitimeringstjänst. Om användaren inte utför något val dirigerar Anvisningstjänsten användaren tillbaka till returadressen utan parametern entityid eller returnidparam. Ifall egna parametrar önskas skickas med i return URLen får de ej namnges som någon av de parametrar som specificeras i Obligatoriska parametrar i DiscoverySettings eller Valfria parametrar i DiscoverySettings.

6 6 (23) 3 Integration enligt modellen för lokalt integrerad anvisning Detta kapitel beskriver integrationen av lokalt integrerad anvisning samt de obligatoriska och valfria parametrarna som finns. Figur 2 visar en översikt av de olika delar som ingår i lokalt integrerad anvisning. För exempelkod på integration enligt modellen för lokalt integrerad anvisning se Appendix C Exempelkod integration enligt modellen för lokalt integrerad anvisning. Hemsida för e-tjänst https://anvisning.sveleg.se Anvisningsfeed dsproxy för Anvisningsfeed JavaScript för Anvisning Cachat JavaScript för Anvisning Tjänst för användarstatus Figur 2: Lokalt integrerad anvisning 3.1 Steg 1 - Inkludering av nödvändiga filer Fil Filnamn Beskrivning JavaScript för Anvisning anvisning- [version].js Anvisningsfeed discoveryfeed.json JavaScriptet som utför själva logiken för anvisning. Alla funktioner ligger i ett eget namespace, discosveleg. (Se Appendix A JavaScript API för mer information) Innehåller information om e-tjänster och e-legitimationer som är anslutna till federationen. (Se 3.6 Anvisningsfeed för mer information.) CSS-fil Local.css CSS-filen används för att skapa ett användbart gränssnitt så att användaren kan göra sitt val av e-legitimation. (Se 3.5 CSS-filer för mer information.)

7 7 (23) För att skapa en lokalt integrerad anvisning behövs JavaScript för Anvisning och en CSS-fil. Dessa filer ska cachas lokalt i den miljön som ska göra en lokalt integrerad anvisning. För att undvika att vara helt beroende av sveleg.se måste även Anvisningsfeed cachas (Se 3.6 Anvisningsfeed för beskrivning av anvisningsfeed) i den egna miljön. Anvisningsfeeden uppdateras var tredje minut på sveleg.se, det är rekommenderat att uppdatera kopian i den lokala miljön var tredje minut för att ha den senaste filen. JavaScript för anvisning uppdateras en gång per dag på sveleg.se, det är rekommenderat att uppdatera kopian i den lokala miljön en gång per dag för att säkerställa att den senaste minor- och fix-versionen finns i JavaScript för anvisning. CSS-filer uppdateras var tredje dag på sveleg.se. För att använda den senaste versionen av CSS-filen rekommenderas att uppdatera kopian i den lokala miljön var tredje dag. Anvisning startar genom ett anrop till funktionen discosveleg.dodiscovery (se 3.2 Steg 2 Anrop till dodiscovery för mer information). Både JavaScript för Anvisning och CSS-filen behöver vara inkluderade i html-dokumentet innan funktionsanropet till discosveleg.dodiscovery utförs. Exempel: <link href="lokalcss.css" media="screen,projection" rel="stylesheet" type="text/css"> <script src="anvisningsscript.js"></script> <script> // Se 3.2 Steg 2 Anrop till dodiscovery </script> jquery JavaScript för Anvisning använder sig av jquery, vilket skapas under ett eget alias (discosvelegjq) för att undvika konflikter med andra versioner av jquery som e- tjänsten använder sig av. Har e-tjänsten redan laddat in jquery med en version som är godkänd för anvisningstjänsten (se federationswebben för godkända versioner) använder JavaScript för Anvisning sig av det redan inladdade jqueryscriptet. 3.2 Steg 2 Anrop till dodiscovery För att starta den lokala anvisningen behöver funktionen dodiscovery anropas. dodiscovery tar ett DiscoverySettings-objekt som inparameter. DiscoverySettings-objektet innehåller de inställningar och den information som dodiscovery behöver för att kunna skapa en lokalt integrerad anvisning. Följande exempel visar hur ett DiscoverySettings-objekt kan se ut och en utförligare

8 8 (23) beskrivning av de olika parametrarna i DiscoverySettings-objektet finns i Obligatoriska parametrar i DiscoverySettings och Valfria parametrar i DiscoverySettings. Exempel: var DiscoverySettings = { entityid :"SPEntityID", includeelement:"givendiscoveryelement", dsproxies: ["https://discovery.feed.url.se/discoveryfeed.json"], uiconfig:{language:"en", resultcallback: discoverycallback, errorcallback: discoveryerrorcallback discosveleg.dodiscovery(discoverysettings); Obligatoriska parametrar i DiscoverySettings entityid entityid för e-tjänsten som anvisningen inkluderas i, detta entityid måste stämma överens med det entityid som finns i federationens metadata. includeelement includeelement specificerar id för det HTML-element där gränssnittet för val av legitimeringstjänst ska placeras på e-tjänstens webbsida. Utöver själv gränssnittet inkluderas ett inbäddat HTML-dokument (en iframe) vilken används för den centrala funktionen för hantering av användarstatus (hanterar användarens aktuella val och förval). Den centrala funktionen för hantering av användarstatus lagrar aktuellt val och förval med hjälp Web Storage om webbläsaren har stöd för detta, annars lagras de som webbläsarcookies. För kommunikationen mellan JavaScript för Anvisning och den centrala funktionen för hantering av användarstatus används PostMessage. JavaScript för anvisning rensar innehållet i det html-element som har id som stämmer överens med includeelement. Det inre innehållet i det HTML-element som specificeras av includeelement ersätts helt av innehåll genererat av JavaScript för Anvisning. Rekommenderade storleken på HTML-elementet där gränssnittet för val av legitimeringstjänst ska placeras är: Width - 480px Height - 625px

9 9 (23) Anvisningstjänsten har dock en minimal bredd på 280px och kommer därför att ha bredden 280px även om bredden på elementet är satt till under 280px. Exempel (här skapas en div med id="showdiscovery" som sedan anges som includeelement i DiscoverySettings): <div id="showdiscovery" style="width: 480px; height: 625px;"></div> <script> var DiscoverySettings = { entityid :"SPEntityID", includeelement:"showdiscovery", dsproxies: ["https://discovery.feed.url.se/discoveryfeed.json"], resultcallback: discoverycallback, errorcallback: discoveryerrorcallback discosveleg.dodiscovery(discoverysettings); </script> dsproxies En lista med länkar till anvisningsfeed. För att hålla god tillgänglighet är det rekommenderat att ta med länkar både till det lokalt cachade feedet och även feedet på sveleg.se. Se 3.6 Anvisningsfeed för mer information om anvisningsfeed. resultcallback resultcallback är en callback-funktion som ska ta en parameter. Det är via denna funktion som dodiscovery sedan returnerar resultatet från anvisningen. Om användaren gör ett val av legitimeringstjänst returneras legitimeringstjänstens entityid till resultcallback. Om inget val görs av användaren returnerar dodiscovery null till resultcallback. Se 3.3 Steg 3 Hantera resultatet för mer information om hur resultatet ska hanteras. errorcallback errorcallback är en callback-funktion som ska ta en parameter. Det är till denna funktion som dodiscovery returnerar eventuella felmeddelanden från anvisningen. Funktionsparametern innehåller då ett discoveryerror-objekt. Se 3.3 Steg 3 Hantera resultatet för mer information om hur errorcallback ska hanteras.

10 10 (23) Valfria parametrar i DiscoverySettings uiconfig Ett objekt som kan innehålla parametrar för att modifiera hur anvisningstjänsten visas grafiskt och hur den beter sig. Om en parameter inte anges använder anvisningstjänsten standardvärden istället. För närvarande finns fyra parametrar för uiconfig tillgängliga, ispassive, language, showcancelbutton och showhelplinks vilka beskrivs nedan. Fler parametrar för uiconfig kan komma att definieras. uiconfig - ispassive ispassive är en boolesk variabel som kan ha värdet true eller false. Standardvärdet är false. Om ispassive har värdet true kommer användarens val av e-legitimation härledas utan att något gränssnitt visas. Om användaren har gjort ett val av e- legitimation tidigare i samma session returneras entityid för den e-legitimationen som resultat till resultcallback. Om inget tidigare val av e-legitimation har skett inom samma session returneras null till resultcallback. Om ispassive har värdet false kommer ett gränssnitt för val av legitimeringstjänst att presenteras. Exempel: uiconfig = { ispassive: true uiconfig - language Denna parameter kan användas för att ändra språk på Anvisningstjänsten. Om anvisningstjänsten stödjer språket visas fraserna på det angivna språket, om språket inte stödjs kommer svenska att användas. De legitimeringstjänster som har stöd för det angivna språket kommer visas på det angivna språket, om legitimeringstjänsten inte har stöd för språket visas de på svenska. (Se federationswebben för information om vilka språk som stödjs av anvisningstjänsten). Språk anges med två eller tre bokstäver enligt IANA Subtag Registry [1]. Exempel: uiconfig = { language:"sv" uiconfig - showcancelbutton showcancelbutton är en boolesk variabel som kan ha värdet true eller false. Standardvärdet är false. Om showcancelbutton har värdet true kommer kommer

11 11 (23) en avbryt-knapp visas i gränssnittet. Om showcancelbutton har värdet false kommer ingen avbryt-knapp att visas i gränssnittet. Om användaren klickar på avbryt-knappen kommer null returneras till resultcallback (se resultcallback). Exempel: uiconfig = { showcancelbutton: true uiconfig - showhelplinks showhelplinks är en boolesk variabel som kan ha värdet true eller false. Standardvärdet är true. Om showhelplinks har värdet true kommer hjälp-länkar att visas längst ner i gränssnittet. Om showhelplinks har värdet false kommer inga hjälp-länkar visas längst ner i gränssnittet. Exempel: uiconfig = { showhelplinks: true 3.3 Steg 3 Hantera resultatet resultcallback resultcallback-funktionen behöver skapas innan dodiscovery anropas. När användaren har gjort ett val eller väljer att inte göra ett val anropar dodiscovery resultcallback-funktionen. Resultatet skrivs till parametern i funktionen. Ifall inget val görs innehåller parametern null. Om användaren gör ett val innehåller parametern entityid för legitimeringstjänsten för den valda e-legitimationen. Exempel på resultcallback: var discoverycallback = function (result) { if(result == null) { alert("inget val gjordes av användaren."); else { alert("användaren valde: " + result); errorcallback Callback-funktionen errorcallback behöver skapas innan dodiscovery anropas. Det är till denna funktion som anvisningstjänsten returnerar eventuella fel som uppstår under anvisningen (Se kapitel för undantag). errorcallbackfunktionen tar en parameter där anvisningstjänsten sätter ett discoveryerror-objekt (se 3.7 DiscoveryError). Om ett fel inträffar anropar dodiscovery enbart

12 12 (23) errorcallback-funktionen, inget resultat returneras då via resultcallbackfunktionen. Exempel på errorcallback: var errorcallback= function(errorobject) { alert("error code: " + errorobject.errorcode + ". Description: " + errorobject.description); Exempel på lokal anvisning: <div id="showdiscovery" style="width: 480px; height: 625px;"></div> <script> var discoverycallback = function (result) { if(result == null) { alert("inget val gjordes av användaren."); else { alert("användaren valde: " + result); var errorcallback= function(errorobject) { alert("error code: " + errorobject.errorcode + ". Description: " + errorobject.description); var DiscoverySettings = { entityid :"SPEntityID", includeelement:"showdiscovery", dsproxies: ["https://discovery.feed.url.se/discoveryfeed.json"], resultcallback: discoverycallback, errorcallback: discoveryerrorcallback discosveleg.dodiscovery(discoverysettings); </script> Felhantering I fallet då DiscoverySettings-objektet inte skickas med till dodiscovery kastar dodiscovery ett JavaScript-Exception med ett discoveryerror-objekt. I fallet då errorcallback eller resultcallback inte skickas med i DiscoverySettingsobjektet kastar dodiscovery ett JavaScript-Exception med ett discoveryerrorobjekt. 3.4 Steg 4 Anropa getversion För att kontrollera vilken version av JavaScript för Anvisning som körs kan funktionen discosveleg.getversion() anropas. discosveleg.getversion() returnerar en sträng där versionsnummer på JavaScript för Anvisning anges enligt följande format: major.minor.fix.

13 13 (23) 3.5 CSS-filer Vid lokalt integrerad anvisningstjänst kan e-tjänsten själv modifiera utseendet på tjänsten så att den blir mer enhetlig med resten av e-tjänstens hemsida. Detta görs genom att antingen modifiera befintliga CSS-filer eller att skapa helt nya filer. Det är en rekommendation att använda de CSS-filer som finns tillgängliga på federationswebben. 3.6 Anvisningsfeed Anvisningsfeed är en json-fil som innehåller information om de e-tjänster och legitimeringstjänster (legitimering/autentisering av respektive e-legitimation) som är anslutna till federationen. Informationen som finns i anvisningsfeedet är från federationens metadata. Det är med hjälp av denna information som anvisningstjänsten skapar det gränssnittet där användaren utför anvisningen. De legitimeringstjänster som inte uppfyller de krav som e-tjänsten ställer på användarens e-legitimation, sorteras bort från listan med valbara legitimeringstjänster. Det är därför viktigt att anvisningstjänsten har tillgång till ett anvisningsfeed. Se federationswebben för URL till den aktuella versionen av anvisningsfeed för de olika versionerna av JavaScript för anvisning. 3.7 DiscoveryError DiscoveryError är ett JavaScript-objekt som innehåller errorcode och description errorcode errorcode är den numeriska koden för det fel som har inträffat i anvisningstjänsten. (Se Lista på fel för mer information om vilka numeriska koder som finns) description description innehåller en sträng som kort beskriver vad som gick fel under anvisningen. (Se Lista på fel för mer information om vilka beskrivningar som finns) Lista på fel errorcode: 100 description: Missing input parameter to dodiscovery

14 14 (23) Förklaring: DiscoverySettings-objektet skickades inte med i anropet till dodiscovery. errorcode: 101 description: An entityid for the e-service must be supplied Förklaring: entityid-parametern saknas i DiscoverySettings-objektet. errorcode: 102 description: An correct id for insertion element must be supplied Förklaring: includeelement-parametern saknas i DiscoverySettings eller ett element med id som stämmer överens med includeelement saknas i e-tjänstens webbsida. errorcode: 103 description: An array of one or more addresses to the discovery feed must be supplied Förklaring: dsproxies-parametern saknas i DiscoverySettings. errorcode: 104 description: A resultcallback function must be supplied Förklaring: resultcallback-parametern saknas i DiscoverySettings. errorcode: 105 description: Calling e-service lacks required elements in metadata Förklaring: E-tjästen saknar obligatoriska element i metadata. errorcode: 106 description: E-service entityid does not exist in metadata Förklaring: Det entityid som har skickats med finns inte med i federationens metadata, kontrollera att e-tjänsten är tillagd i federationen och att rätt entityid är angivet i parametern entityid. errorcode: 107 description: Underlying discovery feed cannot be reached Förklaring: Anvisningstjänsten kan inte komma åt de anvisningsfeeds som angivits i dsproxies. Kontrollera att länkarna fungerar. errorcode: 108 description: A errorcallback function must be supplied Förklaring: errorcallback-parametern saknas i DiscoverySettings. errorcode: 109 description: No IdP:s available for selection

15 15 (23) Förklaring: Det finns inga legitimeringstjänster att välja. Detta beror troligtvis på att filtrering har utförts vilket har lett till att det inte finns några legitimeringstjänster som uppfyller de filtreringskrav som har ställts. Referenser [1] IANA Language Subtag Registry, [Online]. Available: [2] SAML Identity Provider Discovery Service Protocol and Profile, [Online]. Available:

16 16 (23) Appendix A JavaScript API 1 Introduction This document gives an overview over the Discovery Service JavaScript API for the Swedish eid framework. The JavaScript API is used for both the Central Discovery Service and the locally integrated Discovery Service. 1.1 Purpose This API will be used to create the interface in which the user can select an identity provider. Every service provider will be able to use different parameters and calls to modify how the interface will be displayed. 1.2 Extent Service providers will use this API to show the user an interface, in which the user can choose an identity provider that will be returned to the service provider. The API uses a discovery feed, which contains information about the identity providers that could be displayed in the interface; it also contains information about the service providers and will use this information to filter which identity providers the user will be able to choose from. The discovery feed originates from the federation metadata. 1.3 Definitions, acronyms and abbreviations Term IdP SP API Definition Identity Provider Service Provider Application Programming Interface 2 JavaScript API 2.1 Namespace All the functions within the JavaScript API for the Swedish eid framework are declared in a namespace called discosveleg. 2.2 discosveleg.getversion() Returns a string containing the version of the API in the format: major.minor.fix.

17 17 (23) 2.3 discosveleg.dodiscovery(discoverysettings) dodiscovery is the main function in the API, which will create the interface for the user to make the choice of IdP. dodisovery is called according to the following way: discosveleg.dodiscovery(discoverysettings) DiscoverySettings The DiscoverySettings object contains several key-value pairs and a callback function is used to transfer the user selected Identity Provider. The key-value pairs and the callback function are further described in the following subsections. Example of a DiscoverySettings object: var DiscoverySettings = { entityid: https://www.testsp.se/sp1, includeelement: showdiscovery, dsproxies: [ https://anvisning.sveleg.se/discoveryfeed.json ], uiconfig: { ispassive : false, resultcallback: discoverycallback, errorcallback: errorcallback entityid Required. The ID of the Service Provider. includeelement Required. The ID of the HTML element in which dodiscovery will create the interface. The inner contents of this HTML element will be replaced with the contents generated by the discovery service. dsproxies Required.

18 18 (23) dsproxies is a list containing one or more addresses to the disoveryfeed. The API will try to open the first address in the array and then move to the next if it could not open it. uiconfig Not required. A dictionary containing parameters on how to display the interface. Right now ispassive, language, showcancelbutton and showhelplinks are supported keys in uiconfig. ispassive: Not required. ispassive is a Boolean variable. If ispassive is not specified in uiconfig it will be set to the default value: false. If ispassive is set to true, then the API will try to derive the user choice of IdP without showing the interface for the user. The API checks if the use has an active choice in the current browser session and then returning that choice. If no choice has been made in the current browser session the API returns null. language: Not required This parameter specifies the preferred language of the API interface. The API interface will be translated if the language is supported, otherwise Swedish will be used. The API will also check if the IdP s have the language supported, and if they do it will be translated into the language, if they don t, they will be shown in Swedish. The language is specified with two or three letters according to IANA Subtag Registry [1]. E.g. en for English and sv for Swedish. showcancelbutton: Not required showcancelbutton is a Boolean variable. If showcanelbutton is not specified in uiconfig it will be set to the default value: false. If showcancelbutton is set to true then a cancel button will be shown in the graphical interface. If the user clicks on the cancel button then null will be returned to resultcallback. showhelplinks: Not required showhelplinks is a Boolean variable. If showhelplinks is not specified in uiconfig it will be set to the default value: true. If showhelplinks is set to true then help links will be shown in the bottom of the graphical interface. resultcallback Required. This callback function will be used by the API when a choice has been made to send back the result. The function should take one parameter to receive the result.

19 19 (23) The result will either be the choice of IdP or null if no choice was made by the user. errorcallback Required. When an error occurs in the API it will call this callback function with a JavaScript-object containing key-value pairs. An exception to this is when the DiscoverySettings-object is missing from the dodiscovery call or if either resultcallback or errorcallback is missing from the DiscoverySettings-object. If this happen dodiscovery will throw a JavaScript-exception with a JavaScriptobject containing key-value pairs. The JavaScript-object contains this key-value pair: errorcode Numeric code. description A description of the error. Error codes Missing input parameter to dodiscovery An entityid for the e-service must be supplied A correct id for the insertion element must be supplied An array of one or more addresses to the discovery feed must be supplied A resultcallback function must be supplied Calling e-service lacks required elements in metadata E-service entityid does not exist in metadata Underlying discovery feed cannot be reached An errorcallback function must be supplied No IdP:s available for selection 3 References [1]

20 20 (23) Appendix B Exempelkod integration enligt [idp-disco] <!DOCTYPE HTML> <html lang="sv"> <head> <title>central anvisning</title> </head> <body> <center> <button id="dodiscovery" type="button">do Discovery</button> </center> </body> <script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.10.2/jquery.min.js"></script> <script type="text/javascript"> $('#dodiscovery').click( function() { / entityid - Required The entityid of the Service Provider. var entityid = 'Replace this with your entityid; / return - Not required Specifies the return URL. Default: DiscoveryResponse URL from DiscoveryFeed. var returnpath = ""; / policy - Not required Sets the policy that will be used by the Discovery service. Default: urn:oasis:names:tc:saml:profiles:sso:idp-discovery-protocol:single. var policy = "urn:oasis:names:tc:saml:profiles:sso:idp-discovery-protocol:single"; / returnidparam - Not required Sets a custom return parameter name that will contain the return value from central discovery service. Default: entityid var returnidparam = "entityidcustom"; / ispassive - Not Required. Set to true - dodiscovery will try to get the result without a user input. It will check if the user has an active choice and will return it directly. Set to false (default) - dodiscovery will be shown for the user and wait for the user to make a choice. var ispassive = false; / Create the URL for sending the user to the Central Discovery service. Add the parameter and value pairs with '&' as separator. var url = 'https://anvisning.sveleg.se/' + "?entityid=" + entityid + "&return=" + returnpath

21 21 (23) + "&policy=" + policy + "&returnidparam=" + returnidparam + "&ispassive=" + ispassive; / Change the page to CentralDiscovery. When the user has chosen, it will be sent back to the URL specified by the metadata for the Service Provider. window.location.replace(url); ); </script> </html>

22 22 (23) Appendix C Exempelkod integration enligt modellen för lokalt integrerad anvisning <!DOCTYPE HTML> <html lang="sv"> <head> <title>lokalt integrerad anvisning</title> <!-- Include the CSS for Discovery. This CSS will modify the content inside the Discovery DIV --> <link href="compact.local.css" rel="stylesheet" media="screen"> </head> <body> <center> <h1>lokalt integrerad anvisning</h1> <!-- Area where the locally integrated discovery UI will be inserted --> <div id="showdiscovery" style="width:600px;"> </div> </center> <!-- Include the JavaScript for making a Discovery.--> <script src="anvisning-1.js"></script> <script> //JavaScript to start dodiscovery. / entityid - Required The entityid of the Service Provider. Change YourEnityID to your own entityid var entityid = 'Replace this with your entityid'; //This entityid must exist in the metadata as a ServiceProvider. / includeelement - Required The id of the element where dodiscovery should show its content. var includediv = 'showdiscovery'; / dsproxies - Required An array that contains one or more addresses for DiscoveryFeed. var dsproxies = ["discoveryfeed.json"]; / ispassive - Not Required. Set to true - dodiscovery will try to get the result without a user input. It will check if the user has a active choice and will return it directly. Set to false (default) - dodiscovery will be shown for the user and wait for the user to make a choice. var ispassive = false; / language - not Required Send empty string to use the default value - "sv" Swedish is the default value. Language entered according to the IANA Language Subtag Registry (http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry). var lang = "sv"; / showcancelbutton - not Required Set to true - The graphical interface will show a cancel button which returns null to resultcallback is pressed by the user. var showcancelbutton = false; /

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2012-09-01 Version: 1.0.0 Doc. no.: I04304b Sida 2 av 7 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2012-09-01 1.0.0

Läs mer

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks Support Manual HoistLocatel Electronic Locks 1. S70, Create a Terminating Card for Cards Terminating Card 2. Select the card you want to block, look among Card No. Then click on the single arrow pointing

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2010-10-21 Version: 1.2.2 Doc. no.: I04304 Sida 2 av 14 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2010-02-18 1.0.0

Läs mer

2.1 Installation of driver using Internet Installation of driver from disk... 3

2.1 Installation of driver using Internet Installation of driver from disk... 3 &RQWHQW,QQHKnOO 0DQXDOÃ(QJOLVKÃ'HPRGULYHU )RUHZRUG Ã,QWURGXFWLRQ Ã,QVWDOOÃDQGÃXSGDWHÃGULYHU 2.1 Installation of driver using Internet... 3 2.2 Installation of driver from disk... 3 Ã&RQQHFWLQJÃWKHÃWHUPLQDOÃWRÃWKHÃ3/&ÃV\VWHP

Läs mer

Tjänstespecifikation

Tjänstespecifikation 1(47) Tjänstespecifikation för Anvisningstjänst som del av Svensk e-legitimation 2(47) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 4 1.1 Tjänsten i sitt sammanhang... 4 1.2 Syfte... 4 1.3 Mål... 4 1.4 Förväntade

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

Webbregistrering pa kurs och termin

Webbregistrering pa kurs och termin Webbregistrering pa kurs och termin 1. Du loggar in på www.kth.se via den personliga menyn Under fliken Kurser och under fliken Program finns på höger sida en länk till Studieöversiktssidan. På den sidan

Läs mer

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl.

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl. Annonsformat desktop Startsida / områdesstartsidor 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Bigbang (toppbanner + bannerplats 2) Format 1060x180 px + 250x240 pxl. 2. DW, format 250x240 pxl. 3. TW, format 250x360

Läs mer

Översättning av galleriet. Hjälp till den som vill...

Översättning av galleriet. Hjälp till den som vill... Hjälp till den som vill... $txt['aeva_title'] = 'Galleri'; $txt['aeva_admin'] = 'Admin'; $txt['aeva_add_title'] = 'Titel'; $txt['aeva_add_desc'] = 'Beskrivning'; $txt['aeva_add_file'] = 'Fil att ladda

Läs mer

Att skriva till och läsa från terminalfönstret

Att skriva till och läsa från terminalfönstret Att skriva till och läsa från terminalfönstret Oftast används grafiska komponenter i Java för att kommunicera med användaren (användargränssnitt), men det finns objekt i standardbiblioteken för de tillfällen

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for Parcel Search 2011-10-18 Version: 1 Doc. no.: I04306 Sida 2 av 5 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2011-10-18 1.0.0 PD First public version.

Läs mer

Objektsamlingar i Java

Objektsamlingar i Java 1 (6) Objektsamlingar i Java Objektorienterad programmering 3 Syfte Att ge träning i att använda objektsamlingar i Java. Mål Efter övningen skall du kunna använda objektsamlingsklasserna ArrayList och

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

Datasäkerhet och integritet

Datasäkerhet och integritet Chapter 4 module A Networking Concepts OSI-modellen TCP/IP This module is a refresher on networking concepts, which are important in information security A Simple Home Network 2 Unshielded Twisted Pair

Läs mer

Installation av F13 Bråvalla

Installation av F13 Bråvalla Website: http://www.rbdesign.se Installation av F13 Bråvalla RBDESIGN FREEWARE - ESCK Norrköping-Bråvalla 1. Ladda ner och packa upp filerna i en mapp som du har skapat på ett lättöverskådligt ställe utanför

Läs mer

How to format the different elements of a page in the CMS :

How to format the different elements of a page in the CMS : How to format the different elements of a page in the CMS : 1. Typing text When typing text we have 2 possible formats to start a new line: Enter - > is a simple line break. In a paragraph you simply want

Läs mer

E-legitimationsnämndens legitimeringstjänster för test

E-legitimationsnämndens legitimeringstjänster för test E-legitimationsnämndens legitimeringstjänster för test 2015-11-11 Inledning E-legitimationsnämnden) tillhandahåller två legitimeringstjänster för test. Den första legitimeringstjänsten har endast gränssnitt

Läs mer

Styrteknik: Binära tal, talsystem och koder D3:1

Styrteknik: Binära tal, talsystem och koder D3:1 Styrteknik: Binära tal, talsystem och koder D3:1 Digitala kursmoment D1 Boolesk algebra D2 Grundläggande logiska funktioner D3 Binära tal, talsystem och koder Styrteknik :Binära tal, talsystem och koder

Läs mer

Ändringar i språkfiler i e-line 3.42A

Ändringar i språkfiler i e-line 3.42A Ändringar i språkfiler i e-line 3.42A Gäller Pyramidversion 3.42A till och med 3.42Asp06 (2015-12-16) Förändringar och nyheter i standard språkfiler I det här dokumentet förklaras de ändringar som gjorts

Läs mer

DVG C01 TENTAMEN I PROGRAMSPRÅK PROGRAMMING LANGUAGES EXAMINATION :15-13: 15

DVG C01 TENTAMEN I PROGRAMSPRÅK PROGRAMMING LANGUAGES EXAMINATION :15-13: 15 DVG C01 TENTAMEN I PROGRAMSPRÅK PROGRAMMING LANGUAGES EXAMINATION 120607 08:15-13: 15 Ansvarig Lärare: Donald F. Ross Hjälpmedel: Bilaga A: BNF-definition En ordbok: studentenshemspråk engelska Betygsgräns:

Läs mer

JavaScript. Innehåll. Historia. Document object model DHTML. Varför Javascript?

JavaScript. Innehåll. Historia. Document object model DHTML. Varför Javascript? Innehåll JavaScript En introduktion till skriptspråket JavaScript och till DOM Scripting Introduktion till JavaScript och DOM JavaScript Syntax DOM och DOM Scripting Händelsehantering och CSS Historia

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

En bortsprungen katt

En bortsprungen katt Nivå 1 All Code Clubs must be registered. Registered clubs appear on the map at codeclubworld.org - if your club is not on the map then visit jumpto.cc/ccwreg to register your club. En bortsprungen katt

Läs mer

BÄNKVÅG / BENCH SCALE Modell : SW-III / Model : SW-III ANVÄNDARMANUAL / USER MANUAL SW-III WWW.LIDEN-WEIGHING.SE 2014-03-26 OBS! Under vågen sitter en justerbar skruv (se bild). Standardinställning är

Läs mer

Python. Datatyper. Mer om datatyper. Heltal - 3 Flyttal - 2,456 Listor - [1,2,3,4] Strängar - spam!

Python. Datatyper. Mer om datatyper. Heltal - 3 Flyttal - 2,456 Listor - [1,2,3,4] Strängar - spam! Python Mer om datatyper Heltal - 3 Flyttal - 2,456 Listor - [1,2,3,4] Strängar - spam! Datatyper Dictionaries - {1: camelot,2: shrubbery } Tupler - (1,2,3,) 1 Lite om strängar Strängar innehåller specialtecken

Läs mer

Support for Artist Residencies

Support for Artist Residencies 1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is

Läs mer

Grafer, traversering. Koffman & Wolfgang kapitel 10, avsnitt 4

Grafer, traversering. Koffman & Wolfgang kapitel 10, avsnitt 4 Grafer, traversering Koffman & Wolfgang kapitel 1, avsnitt 4 1 Traversering av grafer De flesta grafalgoritmer innebär att besöka varje nod i någon systematisk ordning precis som med träd så finns det

Läs mer

1. Unpack content of zip-file to temporary folder and double click Setup

1. Unpack content of zip-file to temporary folder and double click Setup Instruktioner Dokumentnummer/Document Number Titel/Title Sida/Page 13626-1 BM800 Data Interface - Installation Instructions 1/8 Utfärdare/Originator Godkänd av/approved by Gäller från/effective date Mats

Läs mer

Föreläsning 8. Designmönster

Föreläsning 8. Designmönster Föreläsning 8 Designmönster Designmönster När man designar program kan det vara viktigt att förstå hur man tidigare gått till väga när man konstruerat program. Kännedom om dessa tillvägagångssätt kan snabba

Läs mer

Tekniskt ramverk för Svensk e- legitimation

Tekniskt ramverk för Svensk e- legitimation Tekniskt ramverk för Svensk e- legitimation ELN-0600-v1.4 Version: 1.4 2015-08-14 1 (10) 1 INTRODUKTION 3 1.1 IDENTITETSFEDERATIONER FÖR SVENSK E- LEGITIMATION 3 1.2 TILLITSRAMVERK OCH SÄKERHETSNIVÅER

Läs mer

Quicksort. Koffman & Wolfgang kapitel 8, avsnitt 9

Quicksort. Koffman & Wolfgang kapitel 8, avsnitt 9 Quicksort Koffman & Wolfgang kapitel 8, avsnitt 9 1 Quicksort Quicksort väljer ett spcifikt värde (kallat pivot), och delar upp resten av fältet i två delar: alla element som är pivot läggs i vänstra delen

Läs mer

Modern webbutveckling. av Robert Welin-Berger

Modern webbutveckling. av Robert Welin-Berger Modern webbutveckling av Robert Welin-Berger robertwb@kth.se Modern webbutveckling 1. Projektstorlek och Arkitektur 2. Callbacks 3. Event driven arkitektur 4. MEAN stack 5. ODM/ORM 1. Projektstorlek och

Läs mer

Questionnaire for visa applicants Appendix A

Questionnaire for visa applicants Appendix A Questionnaire for visa applicants Appendix A Business Conference visit 1 Personal particulars Surname Date of birth (yr, mth, day) Given names (in full) 2 Your stay in Sweden A. Who took the initiative

Läs mer

MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG. Din lokala elleverantör. Starka på hemmaplan. Din guide till Karlshamnsporten

MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG. Din lokala elleverantör. Starka på hemmaplan. Din guide till Karlshamnsporten 1000 MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG Din guide till Karlshamnsporten Din lokala elleverantör Starka på hemmaplan Hej, Karlshamnsporten är en tjänstevalsportal där du själv

Läs mer

JAVASCRIPT. Beteende

JAVASCRIPT. Beteende JAVASCRIPT Beteende OVERVIEW HTML Formulär JavaScript Syntax Events DOM Validering av fomulär WEBBPROGRAMMERING PÅ KLIENTSIDAN Skriptspråk som körs på klientsidan (klientskript) Koden exekveras i webbläsaren

Läs mer

Services + REST och OAuth

Services + REST och OAuth Services + REST och OAuth Syftet med Services Skapa ett Drupal API för att exponera webb- API:er. Officiella versionen - Create a unified Drupal API for web services to be exposed in a variety of different

Läs mer

Introduk+on +ll programmering i JavaScript

Introduk+on +ll programmering i JavaScript Föreläsning i webbdesign Introduk+on +ll programmering i JavaScript Rune Körnefors Medieteknik 1 2012 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Språk Naturliga språk Mänsklig kommunika+on T.ex. Svenska, engelska,

Läs mer

Tentamen i Matematik 2: M0030M.

Tentamen i Matematik 2: M0030M. Tentamen i Matematik 2: M0030M. Datum: 203-0-5 Skrivtid: 09:00 4:00 Antal uppgifter: 2 ( 30 poäng ). Examinator: Norbert Euler Tel: 0920-492878 Tillåtna hjälpmedel: Inga Betygsgränser: 4p 9p = 3; 20p 24p

Läs mer

Alias 1.0 Rollbaserad inloggning

Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Magnus Bergqvist Tekniskt Säljstöd Magnus.Bergqvist@msb.se 072-502 09 56 Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Funktionen Förutsättningar Funktionen

Läs mer

Retrieve a set of frequently asked questions about digital loans and their answers

Retrieve a set of frequently asked questions about digital loans and their answers GetFAQ Webservice name: GetFAQ Adress: https://www.elib.se/webservices/getfaq.asmx WSDL: https://www.elib.se/webservices/getfaq.asmx?wsdl Webservice Methods: Name: GetFAQ Description: Retrieve a set of

Läs mer

electiaprotect GSM SEQURITY SYSTEM Vesta EZ Home Application SMART SECURITY SYSTEMS! SVENSKA ios... 2-4 Android... 5-7

electiaprotect GSM SEQURITY SYSTEM Vesta EZ Home Application SMART SECURITY SYSTEMS! SVENSKA ios... 2-4 Android... 5-7 GSM SEQURITY SYSTEM Vesta EZ Home Application SVENSKA ios... 2-4 Android... 5-7 ENGLISH ios... 8-10 Android... 11-13 electiaprotect SMART SECURITY SYSTEMS! 1.1. Vesta EZ Home för ios Vesta EZ Home för

Läs mer

JavaScript. JavaScript Ramverk (Bibliotek) jquery + jquery UI

JavaScript. JavaScript Ramverk (Bibliotek) jquery + jquery UI JavaScript JavaScript Ramverk (Bibliotek) jquery + jquery UI Allmänt ramverk/bibliotek Importera JavaScript-kod Plattformsoberoende JavaScript Prototype + script.aculo.us jquery + jquery UI Återanvända

Läs mer

Exempelsamling Assemblerprogrammering

Exempelsamling Assemblerprogrammering Exempelsamling Assemblerprogrammering I uppgifterna nedan utgå från följande programskelett: #include.data var1:.word 12 var2:.word 19 sum: prod:.float 0.set noreorder.text.globl start.ent start

Läs mer

Föreläsning 3. Stack

Föreläsning 3. Stack Föreläsning 3 Stack Föreläsning 3 ADT Stack Stack JCF Tillämpning Utvärdera ett postfix uttryck Stack implementerad med en array Stack implementerad med en länkad lista ADT Stack Grundprinciper: En stack

Läs mer

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name:

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name: Workplan Food Spring term 2016 Year 7 Name: During the time we work with this workplan you will also be getting some tests in English. You cannot practice for these tests. Compulsory o Read My Canadian

Läs mer

Styrteknik 7.5 hp distans: E-1000 och E-Designer

Styrteknik 7.5 hp distans: E-1000 och E-Designer PLC8A:1 E1000 operatörsterminaler En operatörsterminal ger ett gränssnitt mellan männinska-maskin, (MMI människa-maskininteraktion, HMI Human Machine Interface) Alla terminalerna i E1000-serien är utvecklade

Läs mer

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com Authentication Context QC Statement Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com The use case and problem User identities and user authentication is managed through SAML assertions. Some applications

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska!

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

BREDBAND MBIT REGISTRERA DIG IDAG. Din guide till Karlshamnsporten

BREDBAND MBIT REGISTRERA DIG IDAG. Din guide till Karlshamnsporten BREDBAND 1000 MBIT REGISTRERA DIG IDAG Din guide till Karlshamnsporten Hej, Karlshamnsporten är en tjänstevalsportal där du själv väljer och aktiverar leverantör av bredband, telefoni, TV och andra digitala

Läs mer

H0008 Skrivskydd FBWF

H0008 Skrivskydd FBWF Skrivskydd FBWF Skrivskydd FBWF (File-Based Write Filter) är en Microsoft komponent som finns med i Windows Embedded image. Det finns inte för Windows CE/Compact 7 operativ, hanteringen av skrivningar

Läs mer

JAVASCRIPT-POWERED LOADRUNNER CHRISTIAN GERDES PERFORMANCE ENGINEER LIGHTS IN LINE AB

JAVASCRIPT-POWERED LOADRUNNER CHRISTIAN GERDES PERFORMANCE ENGINEER LIGHTS IN LINE AB JAVASCRIPT-POWERED LOADRUNNER CHRISTIAN GERDES PERFORMANCE ENGINEER LIGHTS IN LINE AB PRESENTATIONSRUNDA VILKA ÄR VI? HUR JOBBAR NI MED LOADRUNNER IDAG? ANVÄNDER NI JAVASCRIPT/DFE/JSON? AGENDA LoadRunner

Läs mer

Introduktion Schenker-BTL AB, Stab IT Beskrivning över informationsintegreringmed Schenker, metodbeskrivning version 1.

Introduktion Schenker-BTL AB, Stab IT Beskrivning över informationsintegreringmed Schenker, metodbeskrivning version 1. Schenker har interna system som handhar information som är av intresse för våra kunder/partners. Idag finns ett flertal av dem tillgängliga via Internet, sk Online-tjänster. Dessa erbjuder inte bara hämtning

Läs mer

Användarhandledning Version 1.2

Användarhandledning Version 1.2 Användarhandledning Version 1.2 Innehåll Bakgrund... 2 Börja programmera i Xtat... 3 Allmänna tips... 3 Grunderna... 3 Kommentarer i språket... 4 Variabler... 4 Matematik... 5 Arrayer... 5 på skärmen...

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 Installation och beskrivningsfil Exemplet visar igångkörning av profinet mellan Beckhoff-master och Beckhoff-kopplare för EL-terminaler. Med ny hårdvara är det viktigt

Läs mer

Module 6: Integrals and applications

Module 6: Integrals and applications Department of Mathematics SF65 Calculus Year 5/6 Module 6: Integrals and applications Sections 6. and 6.5 and Chapter 7 in Calculus by Adams and Essex. Three lectures, two tutorials and one seminar. Important

Läs mer

Grafisk produktion och tryckkvalitet TNM015

Grafisk produktion och tryckkvalitet TNM015 Grafisk produktion och tryckkvalitet TNM015 Laboration: Processautomation och kvalitetssäkring vt 2005 Claes Buckwalter clabu@itn.liu.se 1 Introduktion Den här laborationen handlar om processautomation

Läs mer

Övning 1 - Abstrakta datatyper

Övning 1 - Abstrakta datatyper /home/lindahlm/activity-phd/teaching/12dd1320/exercise1/exercise1.py September 3, 20121 0 # coding : latin Övning 1 - Abstrakta datatyper 18 Summering Vi gick igenom betydelsen av abstrakta datatyper/datastrukturer.

Läs mer

Quick-guide to Min ansökan

Quick-guide to Min ansökan Version 2015-05-12 Quick-guide to Min ansökan Before filling in the application To be able to fill in an application you need to create a user account (instructions on p. 3). If you have already created

Läs mer

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Guldplätering kan aldrig helt stoppa genomträngningen av vätgas, men den får processen att gå långsammare. En tjock guldplätering

Läs mer

Användarbeskrivning för Metadatatjänsten

Användarbeskrivning för Metadatatjänsten 1 (53) Användarbeskrivning för Metadatatjänsten 2 (53) INNEHÅLL 1 DOKUMENTETS SYFTE OCH INNEHÅLL... 4 1.1 Definitioner, akronymer och förkortningar... 4 2 ALLMÄN BESKRIVNING AV METADATATJÄNSTEN... 6 2.1

Läs mer

Appar med ryggrad. Introduktion till JavaScriptramverket Backbone

Appar med ryggrad. Introduktion till JavaScriptramverket Backbone Appar med ryggrad Introduktion till JavaScriptramverket Backbone Vanlig webbsida Databas MVC - Model View Controller MVC - Model View Controller MVC Backbone.js Ger struktur Bygger på MVC konceptet Tvingar

Läs mer

Komma igång med Adobe Presenter ver.7

Komma igång med Adobe Presenter ver.7 Komma igång med Adobe Presenter ver.7 (Adobes guide med tillägg av Tove Forslund, Lärcentret 7.2.2009) Adobe Presenter Presenter gör det möjligt att förbättra dina presentationer genom att Banda in eller

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

InstalationGuide. English. MODEL:150NHighGain/30NMiniUSBAdapter

InstalationGuide. English. MODEL:150NHighGain/30NMiniUSBAdapter miraclebox miraclewifi InstalationGuide English MODEL:150NHighGain/30NMiniUSBAdapter ENGLISH MIRACLE WIFI 150N & 300N USERMANUAL MIRACLEBOX.SE 1 ENGLISH Table of Contents Package Contents... 3 System Requirements

Läs mer

Programmering I Tobias Wrigstad fredag, 2009 augusti 28

Programmering I Tobias Wrigstad fredag, 2009 augusti 28 Programmering I Tobias Wrigstad tobias@dsv.su.se Vad är programmering? Lågnivåspråk och högnivåspråk Kompilering och interpretering Variabler Notation för flödesschema (flow chart) Kontrollstrukturer (conditionals,

Läs mer

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers Mötesplats Open Access 2014 2014-04-01 Jonas Gilbert Chalmers bibliotek jonas.gilbert@chalmers.se http://orcid.org/0000-0001-6599-1376 Open Researcher &

Läs mer

DOM (Document Object Model) är modellen efter vilken en webbläsaren är uppbyggd. Alla objekt/element i webbläsaren finns hierarkiskt ordnade i DOM.

DOM (Document Object Model) är modellen efter vilken en webbläsaren är uppbyggd. Alla objekt/element i webbläsaren finns hierarkiskt ordnade i DOM. JavaScript del1 Syftet med detta häfte är att sammanfatta det viktigaste i JavaScript så kort och koncist som möjligt men ändå tillräckligt omfattande för att ge god kännedom om en av de vanligaste teknikerna

Läs mer

Creo Customization. Lars Björs 2014-10-16

Creo Customization. Lars Björs 2014-10-16 Creo Customization Lars Björs 2014-10-16 Norra Europas största partner och återförsäljare av PTC relaterad programvara (Windchill, Creo, Arbortext, MathCad, Relex) 70 anställda Egen utvecklingsavdelning

Läs mer

Chapter 4: Writing Classes/ Att skriva egna klasser.

Chapter 4: Writing Classes/ Att skriva egna klasser. Chapter 4: Writing Classes/ Att skriva egna klasser. I dessa uppgifter kommer du att lära dig om hur man definierar egna objekt genom att skriva klasser. Detta är grunden för att förstå objekt orienterad

Läs mer

Objektorienterad Programkonstruktion. Föreläsning 2 2 nov 2016

Objektorienterad Programkonstruktion. Föreläsning 2 2 nov 2016 Objektorienterad Programkonstruktion Föreläsning 2 2 nov 2016 Objekt - klass Namn Fält1 Fält2 Fält3 Metod1 Metod2 Metod3 Metod4 Objekt - klass Objekt - klass Objekt - klass + Objekt - klass public class

Läs mer

En integration av betalningssystem på hemsida

En integration av betalningssystem på hemsida Beteckning: Akademin för teknik och miljö En integration av betalningssystem på hemsida Benjamin Leetmaa Maj 2011 Examensarbete, 15 högskolepoäng, B Datavetenskap Ingenjör Online Examinator: Bengt Östberg

Läs mer

Swedbank Mobile Loadtesting. LoadRunner 11.04 Mobile App protocol

Swedbank Mobile Loadtesting. LoadRunner 11.04 Mobile App protocol Swedbank Mobile Loadtesting LoadRunner 11.04 Mobile App protocol Bakgrund Mission: Prestandatesta mobilt backend Typ: RESTful tjänst Underlag: Dokumenterat URI och API (Uniform Resource Identifier, Application

Läs mer

1. Compute the following matrix: (2 p) 2. Compute the determinant of the following matrix: (2 p)

1. Compute the following matrix: (2 p) 2. Compute the determinant of the following matrix: (2 p) UMEÅ UNIVERSITY Department of Mathematics and Mathematical Statistics Pre-exam in mathematics Linear algebra 2012-02-07 1. Compute the following matrix: (2 p 3 1 2 3 2 2 7 ( 4 3 5 2 2. Compute the determinant

Läs mer

Översikt. Installation av EasyPHP 1. Ladda ner från http://www.easyphp.org/ Jag använder Release 5.3.4.0 2. Installera EasyPHP.

Översikt. Installation av EasyPHP 1. Ladda ner från http://www.easyphp.org/ Jag använder Release 5.3.4.0 2. Installera EasyPHP. Laboration 1 Översikt 1. Att komma igång med laborationsmiljön a. installera Aptana Studio 3 b. Installera EasyPHP 2. Testa lite programmering a. Testa enkla uppgifter b. Testa automatiskt 3. Skapa inloggningsformulär

Läs mer

Avancerad SSL-programmering I

Avancerad SSL-programmering I Tekn.dr. Göran Pulkkis Överlärare i Datateknik Avancerad SSL-programmering I 25.1.2012 1 Innehåll SSL-sessioner Förnyad SSL-handskakning Blockerad/oblockerad in/uthantering 25.1.2012 2 SSL-sessioner Session

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

SkillGuide. Bruksanvisning. Svenska

SkillGuide. Bruksanvisning. Svenska SkillGuide Bruksanvisning Svenska SkillGuide SkillGuide är en apparat utformad för att ge summativ återkoppling i realtid om hjärt- och lungräddning. www.laerdal.com Medföljande delar SkillGuide och bruksanvisning.

Läs mer

Att styla webbsidor. Nivå. Uppgiften

Att styla webbsidor. Nivå. Uppgiften Nivå 2 Att styla webbsidor All Code Clubs must be registered. Registered clubs appear on the map at codeclubworld.org - if your club is not on the map then visit jumpto.cc/ccwreg to register your club.

Läs mer

Vad kännetecknar en god klass. Vad kännetecknar en god klass. F12 Nested & Inner Classes

Vad kännetecknar en god klass. Vad kännetecknar en god klass. F12 Nested & Inner Classes Vad kännetecknar en god klass F12 Nested & En odelad, väldefinierad abstraktion Uppgiften kan beskrivas kort och tydlig Namnet är en substantiv eller adjektiv som beskriver abstraktionen på ett adekvat

Läs mer

F ξ (x) = f(y, x)dydx = 1. We say that a random variable ξ has a distribution F (x), if. F (x) =

F ξ (x) = f(y, x)dydx = 1. We say that a random variable ξ has a distribution F (x), if. F (x) = Problems for the Basic Course in Probability (Fall 00) Discrete Probability. Die A has 4 red and white faces, whereas die B has red and 4 white faces. A fair coin is flipped once. If it lands on heads,

Läs mer

ASP.NET MVC. Copyright Mahmud Al Hakim mahmud@dynamicos.se http://www.webbacademy.se. Innehåll

ASP.NET MVC. Copyright Mahmud Al Hakim mahmud@dynamicos.se http://www.webbacademy.se. Innehåll ASP.NET MVC Copyright Mahmud Al Hakim mahmud@dynamicos.se http://www.webbacademy.se Innehåll Introduktion till MVC Controller Action-metoder Views Arbeta med Layout-sidor och sektioner Route konfiguration

Läs mer

Föreläsningsanteckningar, Introduktion till datavetenskap HT S4 Datastrukturer. Tobias Wrigstad

Föreläsningsanteckningar, Introduktion till datavetenskap HT S4 Datastrukturer. Tobias Wrigstad 1 Datatyper Tobias Wrigstad Det finns flera olika typer av (slags) data Olika datatyper har olika egenskaper. T.ex. är ett personnummer inte ett tal. (Den sista siffran skall stämma enligt den s.k. Luhnalgoritmen

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Ren Katt. Författare Deepa Balsavar Illustratör Kanchan Bannerjee. Översatt av Bokkok.se

Ren Katt. Författare Deepa Balsavar Illustratör Kanchan Bannerjee. Översatt av Bokkok.se Ren Katt Författare Deepa Balsavar Illustratör Kanchan Bannerjee Översatt av Bokkok.se Det här är mitt hus. Mamma, pappa och Cheena bor också här. 2 Den bästa stolen i huset är till för mig. Men att sitta

Läs mer

1. Varje bevissteg ska motiveras formellt (informella bevis ger 0 poang)

1. Varje bevissteg ska motiveras formellt (informella bevis ger 0 poang) Tentamen i Programmeringsteori Institutionen for datorteknik Uppsala universitet 1996{08{14 Larare: Parosh A. A., M. Kindahl Plats: Polacksbacken Skrivtid: 9 15 Hjalpmedel: Inga Anvisningar: 1. Varje bevissteg

Läs mer

Karlstads Universitet, Datavetenskap 1

Karlstads Universitet, Datavetenskap 1 DAV B04 - Databasteknik KaU - Datavetenskap - DAV B04 - MGö 229 PHP Hypertext Preprocessor Scriptspråk på serversidan Innebär att webbservern översätter php-scripten innan sidan skickas till webbläsaren,

Läs mer

Styrteknik : Funktioner och funktionsblock

Styrteknik : Funktioner och funktionsblock PLC2A:1 Variabler och datatyper Allmänt om funktioner och funktionsblock Programmering av funktioner Programmering av funktionsblock PLC2A:2 Variabler i GX IEC Developer Global and Local Variables Variables

Läs mer

Tentamen PC-teknik 5 p

Tentamen PC-teknik 5 p Tentamen PC-teknik 5 p Namn:. Klass:... Program: Di2, Em3, Et3 Datum: 03-08-15 Tid: 13:30-18:30 Lokal: E171 Hjälpmedel: Linjal, miniräknare, Instruktionsrepertoar för 8086 (utdelas), Lathund, Pacific C

Läs mer

Telia Anita 20i Nummerpresentatören med telesvarsindikation

Telia Anita 20i Nummerpresentatören med telesvarsindikation SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefonnummer Tryck eller en eller flera gånger. Radera ett nummer När numret visas i teckenrutan, tryck RADERA två gånger. Radera alla nummer Tryck eller en gång. Håll

Läs mer

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat.

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. PAPP Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. Förberedelser inför en turnering. Ladda ner papp för windows, spara zipfilen på lämpligt ställe på din dator och lägg

Läs mer

Lösningsförslag. Programmeringsmetodik, KV: Java och OOP. 17 januari 2004

Lösningsförslag. Programmeringsmetodik, KV: Java och OOP. 17 januari 2004 Lösningsförslag Programmeringsmetodik, KV: Java och OOP 17 januari 2004 Examinator: Johan Karlsson Skrivtid: 9-15 Hjälpmedel: En av följande böcker: Barnes & Kölling: Objects First With Java a practical

Läs mer

Användarhandbok. MHL to HDMI Adapter IM750

Användarhandbok. MHL to HDMI Adapter IM750 Användarhandbok MHL to HDMI Adapter IM750 Innehåll Inledning...3 MHL to HDMI Adapter-översikt...3 Komma igång...4 Smart Connect...4 Uppgradera Smart Connect...4 Använda MHL to HDMI Adapter...5 Ansluta

Läs mer

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering. Dossier 3. European Language Portfolio 16+ Europeisk språkportfolio 16+ English version

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering. Dossier 3. European Language Portfolio 16+ Europeisk språkportfolio 16+ English version Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering Dossier 3 English version European Language Portfolio Europeisk språkportfolio Council of Europe The Council of Europe was established in 1949

Läs mer

Swedish framework for qualification www.seqf.se

Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish engineering companies Qualification project leader Proposal - a model to include the qualifications outside of the public education system to the

Läs mer

Modelsvar för Tentamen för Objektorienterad programvaruutveckling, TDA545

Modelsvar för Tentamen för Objektorienterad programvaruutveckling, TDA545 Data och Informationsteknik / Computer Science and Engineering Chalmers University of Technology and University of Gothenburg Magnus Myréen Modelsvar för Tentamen för Objektorienterad programvaruutveckling,

Läs mer

WhatsApp finns för dessa plattformar:

WhatsApp finns för dessa plattformar: WhatsApp finns för dessa plattformar: Hur funkar det? WhatsApp Messenger is a cross-platform mobile messaging app which allows you to exchange messages without having to pay for SMS. WhatsApp Messenger

Läs mer