Användarbeskrivning för Anvisningstjänsten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användarbeskrivning för Anvisningstjänsten"

Transkript

1 1 (23) Användarbeskrivning för Anvisningstjänsten

2 2 (23) INNEHÅLL 1 ALLMÄN BESKRIVNING AV ANVISNINGSTJÄNSTEN Skillnad mellan Central och Lokal anvisning INTEGRATION ENLIGT [IDP-DISCO] HTTP-begäran till Anvisningstjänsten INTEGRATION ENLIGT MODELLEN FÖR LOKALT INTEGRERAD ANVISNING Steg 1 - Inkludering av nödvändiga filer Steg 2 Anrop till dodiscovery Steg 3 Hantera resultatet Steg 4 Anropa getversion CSS-filer Anvisningsfeed DiscoveryError REFERENSER APPENDIX A JAVASCRIPT API INTRODUCTION Purpose Extent Definitions, acronyms and abbreviations JAVASCRIPT API Namespace discosveleg.getversion() discosveleg.dodiscovery(discoverysettings) REFERENCES APPENDIX B EXEMPELKOD INTEGRATION ENLIGT [IDP-DISCO] APPENDIX C EXEMPELKOD INTEGRATION ENLIGT MODELLEN FÖR LOKALT INTEGRERAD ANVISNING Versionshantering Version Beskrivning Sign 1.0

3 3 (23) 1 Allmän beskrivning av Anvisningstjänsten Med hjälp av Anvisningstjänsten ska användare välja vilken e-legitimation de vill använda för en e-tjänst. Valet av e-legitimation kan sparas av Anvisningstjänsten för att göra det lättare för användare som återkommer eller ska välja e- legitimation för en annan e-tjänst. Anvisningstjänsten kan användas antingen via den Centrala Anvisningstjänsten eller integreras lokalt i e-tjänsten. Vid användning av den Centrala Anvisningstjänsten blir användaren dirigerad till sidan för Central Anvisning och kommer där få utföra sitt val av legitimeringstjänst. Användaren dirigeras sedan tillbaka till e-tjänsten med resultatet från den Centrala Anvisningstjänsten. För att använda denna tjänst behövs endast e-tjänstens entityid i federationen. Vid lokal integration initieras Anvisningstjänsten på valfri plats på e-tjänstens webbplats. För detta måste e-tjänsten inkludera filer från Anvisningstjänsten på den webbplats som ska använda Anvisningstjänsten. 1.1 Skillnad mellan Central och Lokal anvisning Vid en central anvisning dirigeras användaren från e-tjänsten till den Centrala Anvisningstjänsten. E-tjänsten skickar med parametrar till Anvisningstjänsten som den behöver för att initiera en anvisning. Användaren får där utföra ett val. Valet skickas sedan till en specificerad adress där e-tjänsten tar emot resultatet. En lokalt integrerad anvisning görs direkt på e-tjänstens sida. E-tjänsten ansvarar här själv för att skapa sidan där användaren utför sitt val genom att använda funktioner som exponeras av Anvisningstjänsten (ingen egen logik för anvisning implementeras). En lokalt integrerad anvisningstjänst kan användas utan något direkt beroende till den centrala Anvisningstjänsten. För att åstadkomma det behöver de filer som används av anvisningstjänsten göras tillgängliga från den miljön där integration sker, se steg 1 för rekommendationer om hur ofta dessa filer bör uppdateras med de senaste uppdateringarna och versionerna.

4 4 (23) 2 Integration enligt [idp-disco] Integration med den Centrala Anvisningstjänsten utförs enligt SAML Identity Provider Discovery Service Protocol and Profile [2]. Figur 1 visar en översikt av de olika delarna som ingår vid integration enligt [idp-disco]. För exempelkod på integration enligt [idp-disco] se Appendix B Exempelkod integration enligt [idpdisco]. Anvisningstjänsten Anvisningsfeed E-tjänst JavaScript för Anvisning Tjänst för Användarstatus HTTP redirect till Anvisningstjänst enligt IdpDisco-protokollet Användaren loggar in mot e-tjänsten Figur 1: Integration enligt [idp-disco] Användare 2.1 HTTP-begäran till Anvisningstjänsten Vid skapandet av URL till Anvisningstjänsten, används = för att ange vilket värde en parameter har (se Exempel 1). Parametrar och deras värden separeras med tecknet & (se Exempel 2). Exempel 1: https://anvisning.sveleg.se/?entityid=spentityid Exempel 2: https://anvisning.sveleg.se/?entityid=spentityid&ispassive=true För att dirigera användaren till den Centrala Anvisningstjänsten kan t.ex. JavaScript användas (se Exempel 3 och Exempel 4) Exempel 3: var url = https://anvisning.sveleg.se/?entityid=spentityid ; window.location.replace(url);

5 5 (23) Exempel 4: var url = https://anvisning.sveleg.se/?entityid=spentityid&ispassive=true ; window.location.replace(url); I Exempel 3 och Exempel 4 används window.location.replace(url); för att dirigera användaren till den Centrala Anvisningstjänsten. Efter genomförd anvisning dirigeras användaren till e-tjänstens första <idpdisc:discoveryresponse> (som hämtas från federationens metadata) eller return -parametern om denna har angetts. Om return -parametern anges måste den förekomma under elementet <idpdisco:discoveryresponse> i metadata för den e-tjänsten som anropar den Centrala Anvisningstjänsten. Om ett val görs dirigeras användaren tillbaka till returadressen och parametern entityid eller returnidparam innehåller då entityid för vald legitimeringstjänst. Om användaren inte utför något val dirigerar Anvisningstjänsten användaren tillbaka till returadressen utan parametern entityid eller returnidparam. Ifall egna parametrar önskas skickas med i return URLen får de ej namnges som någon av de parametrar som specificeras i Obligatoriska parametrar i DiscoverySettings eller Valfria parametrar i DiscoverySettings.

6 6 (23) 3 Integration enligt modellen för lokalt integrerad anvisning Detta kapitel beskriver integrationen av lokalt integrerad anvisning samt de obligatoriska och valfria parametrarna som finns. Figur 2 visar en översikt av de olika delar som ingår i lokalt integrerad anvisning. För exempelkod på integration enligt modellen för lokalt integrerad anvisning se Appendix C Exempelkod integration enligt modellen för lokalt integrerad anvisning. Hemsida för e-tjänst https://anvisning.sveleg.se Anvisningsfeed dsproxy för Anvisningsfeed JavaScript för Anvisning Cachat JavaScript för Anvisning Tjänst för användarstatus Figur 2: Lokalt integrerad anvisning 3.1 Steg 1 - Inkludering av nödvändiga filer Fil Filnamn Beskrivning JavaScript för Anvisning anvisning- [version].js Anvisningsfeed discoveryfeed.json JavaScriptet som utför själva logiken för anvisning. Alla funktioner ligger i ett eget namespace, discosveleg. (Se Appendix A JavaScript API för mer information) Innehåller information om e-tjänster och e-legitimationer som är anslutna till federationen. (Se 3.6 Anvisningsfeed för mer information.) CSS-fil Local.css CSS-filen används för att skapa ett användbart gränssnitt så att användaren kan göra sitt val av e-legitimation. (Se 3.5 CSS-filer för mer information.)

7 7 (23) För att skapa en lokalt integrerad anvisning behövs JavaScript för Anvisning och en CSS-fil. Dessa filer ska cachas lokalt i den miljön som ska göra en lokalt integrerad anvisning. För att undvika att vara helt beroende av sveleg.se måste även Anvisningsfeed cachas (Se 3.6 Anvisningsfeed för beskrivning av anvisningsfeed) i den egna miljön. Anvisningsfeeden uppdateras var tredje minut på sveleg.se, det är rekommenderat att uppdatera kopian i den lokala miljön var tredje minut för att ha den senaste filen. JavaScript för anvisning uppdateras en gång per dag på sveleg.se, det är rekommenderat att uppdatera kopian i den lokala miljön en gång per dag för att säkerställa att den senaste minor- och fix-versionen finns i JavaScript för anvisning. CSS-filer uppdateras var tredje dag på sveleg.se. För att använda den senaste versionen av CSS-filen rekommenderas att uppdatera kopian i den lokala miljön var tredje dag. Anvisning startar genom ett anrop till funktionen discosveleg.dodiscovery (se 3.2 Steg 2 Anrop till dodiscovery för mer information). Både JavaScript för Anvisning och CSS-filen behöver vara inkluderade i html-dokumentet innan funktionsanropet till discosveleg.dodiscovery utförs. Exempel: <link href="lokalcss.css" media="screen,projection" rel="stylesheet" type="text/css"> <script src="anvisningsscript.js"></script> <script> // Se 3.2 Steg 2 Anrop till dodiscovery </script> jquery JavaScript för Anvisning använder sig av jquery, vilket skapas under ett eget alias (discosvelegjq) för att undvika konflikter med andra versioner av jquery som e- tjänsten använder sig av. Har e-tjänsten redan laddat in jquery med en version som är godkänd för anvisningstjänsten (se federationswebben för godkända versioner) använder JavaScript för Anvisning sig av det redan inladdade jqueryscriptet. 3.2 Steg 2 Anrop till dodiscovery För att starta den lokala anvisningen behöver funktionen dodiscovery anropas. dodiscovery tar ett DiscoverySettings-objekt som inparameter. DiscoverySettings-objektet innehåller de inställningar och den information som dodiscovery behöver för att kunna skapa en lokalt integrerad anvisning. Följande exempel visar hur ett DiscoverySettings-objekt kan se ut och en utförligare

8 8 (23) beskrivning av de olika parametrarna i DiscoverySettings-objektet finns i Obligatoriska parametrar i DiscoverySettings och Valfria parametrar i DiscoverySettings. Exempel: var DiscoverySettings = { entityid :"SPEntityID", includeelement:"givendiscoveryelement", dsproxies: ["https://discovery.feed.url.se/discoveryfeed.json"], uiconfig:{language:"en", resultcallback: discoverycallback, errorcallback: discoveryerrorcallback discosveleg.dodiscovery(discoverysettings); Obligatoriska parametrar i DiscoverySettings entityid entityid för e-tjänsten som anvisningen inkluderas i, detta entityid måste stämma överens med det entityid som finns i federationens metadata. includeelement includeelement specificerar id för det HTML-element där gränssnittet för val av legitimeringstjänst ska placeras på e-tjänstens webbsida. Utöver själv gränssnittet inkluderas ett inbäddat HTML-dokument (en iframe) vilken används för den centrala funktionen för hantering av användarstatus (hanterar användarens aktuella val och förval). Den centrala funktionen för hantering av användarstatus lagrar aktuellt val och förval med hjälp Web Storage om webbläsaren har stöd för detta, annars lagras de som webbläsarcookies. För kommunikationen mellan JavaScript för Anvisning och den centrala funktionen för hantering av användarstatus används PostMessage. JavaScript för anvisning rensar innehållet i det html-element som har id som stämmer överens med includeelement. Det inre innehållet i det HTML-element som specificeras av includeelement ersätts helt av innehåll genererat av JavaScript för Anvisning. Rekommenderade storleken på HTML-elementet där gränssnittet för val av legitimeringstjänst ska placeras är: Width - 480px Height - 625px

9 9 (23) Anvisningstjänsten har dock en minimal bredd på 280px och kommer därför att ha bredden 280px även om bredden på elementet är satt till under 280px. Exempel (här skapas en div med id="showdiscovery" som sedan anges som includeelement i DiscoverySettings): <div id="showdiscovery" style="width: 480px; height: 625px;"></div> <script> var DiscoverySettings = { entityid :"SPEntityID", includeelement:"showdiscovery", dsproxies: ["https://discovery.feed.url.se/discoveryfeed.json"], resultcallback: discoverycallback, errorcallback: discoveryerrorcallback discosveleg.dodiscovery(discoverysettings); </script> dsproxies En lista med länkar till anvisningsfeed. För att hålla god tillgänglighet är det rekommenderat att ta med länkar både till det lokalt cachade feedet och även feedet på sveleg.se. Se 3.6 Anvisningsfeed för mer information om anvisningsfeed. resultcallback resultcallback är en callback-funktion som ska ta en parameter. Det är via denna funktion som dodiscovery sedan returnerar resultatet från anvisningen. Om användaren gör ett val av legitimeringstjänst returneras legitimeringstjänstens entityid till resultcallback. Om inget val görs av användaren returnerar dodiscovery null till resultcallback. Se 3.3 Steg 3 Hantera resultatet för mer information om hur resultatet ska hanteras. errorcallback errorcallback är en callback-funktion som ska ta en parameter. Det är till denna funktion som dodiscovery returnerar eventuella felmeddelanden från anvisningen. Funktionsparametern innehåller då ett discoveryerror-objekt. Se 3.3 Steg 3 Hantera resultatet för mer information om hur errorcallback ska hanteras.

10 10 (23) Valfria parametrar i DiscoverySettings uiconfig Ett objekt som kan innehålla parametrar för att modifiera hur anvisningstjänsten visas grafiskt och hur den beter sig. Om en parameter inte anges använder anvisningstjänsten standardvärden istället. För närvarande finns fyra parametrar för uiconfig tillgängliga, ispassive, language, showcancelbutton och showhelplinks vilka beskrivs nedan. Fler parametrar för uiconfig kan komma att definieras. uiconfig - ispassive ispassive är en boolesk variabel som kan ha värdet true eller false. Standardvärdet är false. Om ispassive har värdet true kommer användarens val av e-legitimation härledas utan att något gränssnitt visas. Om användaren har gjort ett val av e- legitimation tidigare i samma session returneras entityid för den e-legitimationen som resultat till resultcallback. Om inget tidigare val av e-legitimation har skett inom samma session returneras null till resultcallback. Om ispassive har värdet false kommer ett gränssnitt för val av legitimeringstjänst att presenteras. Exempel: uiconfig = { ispassive: true uiconfig - language Denna parameter kan användas för att ändra språk på Anvisningstjänsten. Om anvisningstjänsten stödjer språket visas fraserna på det angivna språket, om språket inte stödjs kommer svenska att användas. De legitimeringstjänster som har stöd för det angivna språket kommer visas på det angivna språket, om legitimeringstjänsten inte har stöd för språket visas de på svenska. (Se federationswebben för information om vilka språk som stödjs av anvisningstjänsten). Språk anges med två eller tre bokstäver enligt IANA Subtag Registry [1]. Exempel: uiconfig = { language:"sv" uiconfig - showcancelbutton showcancelbutton är en boolesk variabel som kan ha värdet true eller false. Standardvärdet är false. Om showcancelbutton har värdet true kommer kommer

11 11 (23) en avbryt-knapp visas i gränssnittet. Om showcancelbutton har värdet false kommer ingen avbryt-knapp att visas i gränssnittet. Om användaren klickar på avbryt-knappen kommer null returneras till resultcallback (se resultcallback). Exempel: uiconfig = { showcancelbutton: true uiconfig - showhelplinks showhelplinks är en boolesk variabel som kan ha värdet true eller false. Standardvärdet är true. Om showhelplinks har värdet true kommer hjälp-länkar att visas längst ner i gränssnittet. Om showhelplinks har värdet false kommer inga hjälp-länkar visas längst ner i gränssnittet. Exempel: uiconfig = { showhelplinks: true 3.3 Steg 3 Hantera resultatet resultcallback resultcallback-funktionen behöver skapas innan dodiscovery anropas. När användaren har gjort ett val eller väljer att inte göra ett val anropar dodiscovery resultcallback-funktionen. Resultatet skrivs till parametern i funktionen. Ifall inget val görs innehåller parametern null. Om användaren gör ett val innehåller parametern entityid för legitimeringstjänsten för den valda e-legitimationen. Exempel på resultcallback: var discoverycallback = function (result) { if(result == null) { alert("inget val gjordes av användaren."); else { alert("användaren valde: " + result); errorcallback Callback-funktionen errorcallback behöver skapas innan dodiscovery anropas. Det är till denna funktion som anvisningstjänsten returnerar eventuella fel som uppstår under anvisningen (Se kapitel för undantag). errorcallbackfunktionen tar en parameter där anvisningstjänsten sätter ett discoveryerror-objekt (se 3.7 DiscoveryError). Om ett fel inträffar anropar dodiscovery enbart

12 12 (23) errorcallback-funktionen, inget resultat returneras då via resultcallbackfunktionen. Exempel på errorcallback: var errorcallback= function(errorobject) { alert("error code: " + errorobject.errorcode + ". Description: " + errorobject.description); Exempel på lokal anvisning: <div id="showdiscovery" style="width: 480px; height: 625px;"></div> <script> var discoverycallback = function (result) { if(result == null) { alert("inget val gjordes av användaren."); else { alert("användaren valde: " + result); var errorcallback= function(errorobject) { alert("error code: " + errorobject.errorcode + ". Description: " + errorobject.description); var DiscoverySettings = { entityid :"SPEntityID", includeelement:"showdiscovery", dsproxies: ["https://discovery.feed.url.se/discoveryfeed.json"], resultcallback: discoverycallback, errorcallback: discoveryerrorcallback discosveleg.dodiscovery(discoverysettings); </script> Felhantering I fallet då DiscoverySettings-objektet inte skickas med till dodiscovery kastar dodiscovery ett JavaScript-Exception med ett discoveryerror-objekt. I fallet då errorcallback eller resultcallback inte skickas med i DiscoverySettingsobjektet kastar dodiscovery ett JavaScript-Exception med ett discoveryerrorobjekt. 3.4 Steg 4 Anropa getversion För att kontrollera vilken version av JavaScript för Anvisning som körs kan funktionen discosveleg.getversion() anropas. discosveleg.getversion() returnerar en sträng där versionsnummer på JavaScript för Anvisning anges enligt följande format: major.minor.fix.

13 13 (23) 3.5 CSS-filer Vid lokalt integrerad anvisningstjänst kan e-tjänsten själv modifiera utseendet på tjänsten så att den blir mer enhetlig med resten av e-tjänstens hemsida. Detta görs genom att antingen modifiera befintliga CSS-filer eller att skapa helt nya filer. Det är en rekommendation att använda de CSS-filer som finns tillgängliga på federationswebben. 3.6 Anvisningsfeed Anvisningsfeed är en json-fil som innehåller information om de e-tjänster och legitimeringstjänster (legitimering/autentisering av respektive e-legitimation) som är anslutna till federationen. Informationen som finns i anvisningsfeedet är från federationens metadata. Det är med hjälp av denna information som anvisningstjänsten skapar det gränssnittet där användaren utför anvisningen. De legitimeringstjänster som inte uppfyller de krav som e-tjänsten ställer på användarens e-legitimation, sorteras bort från listan med valbara legitimeringstjänster. Det är därför viktigt att anvisningstjänsten har tillgång till ett anvisningsfeed. Se federationswebben för URL till den aktuella versionen av anvisningsfeed för de olika versionerna av JavaScript för anvisning. 3.7 DiscoveryError DiscoveryError är ett JavaScript-objekt som innehåller errorcode och description errorcode errorcode är den numeriska koden för det fel som har inträffat i anvisningstjänsten. (Se Lista på fel för mer information om vilka numeriska koder som finns) description description innehåller en sträng som kort beskriver vad som gick fel under anvisningen. (Se Lista på fel för mer information om vilka beskrivningar som finns) Lista på fel errorcode: 100 description: Missing input parameter to dodiscovery

14 14 (23) Förklaring: DiscoverySettings-objektet skickades inte med i anropet till dodiscovery. errorcode: 101 description: An entityid for the e-service must be supplied Förklaring: entityid-parametern saknas i DiscoverySettings-objektet. errorcode: 102 description: An correct id for insertion element must be supplied Förklaring: includeelement-parametern saknas i DiscoverySettings eller ett element med id som stämmer överens med includeelement saknas i e-tjänstens webbsida. errorcode: 103 description: An array of one or more addresses to the discovery feed must be supplied Förklaring: dsproxies-parametern saknas i DiscoverySettings. errorcode: 104 description: A resultcallback function must be supplied Förklaring: resultcallback-parametern saknas i DiscoverySettings. errorcode: 105 description: Calling e-service lacks required elements in metadata Förklaring: E-tjästen saknar obligatoriska element i metadata. errorcode: 106 description: E-service entityid does not exist in metadata Förklaring: Det entityid som har skickats med finns inte med i federationens metadata, kontrollera att e-tjänsten är tillagd i federationen och att rätt entityid är angivet i parametern entityid. errorcode: 107 description: Underlying discovery feed cannot be reached Förklaring: Anvisningstjänsten kan inte komma åt de anvisningsfeeds som angivits i dsproxies. Kontrollera att länkarna fungerar. errorcode: 108 description: A errorcallback function must be supplied Förklaring: errorcallback-parametern saknas i DiscoverySettings. errorcode: 109 description: No IdP:s available for selection

15 15 (23) Förklaring: Det finns inga legitimeringstjänster att välja. Detta beror troligtvis på att filtrering har utförts vilket har lett till att det inte finns några legitimeringstjänster som uppfyller de filtreringskrav som har ställts. Referenser [1] IANA Language Subtag Registry, [Online]. Available: [2] SAML Identity Provider Discovery Service Protocol and Profile, [Online]. Available:

16 16 (23) Appendix A JavaScript API 1 Introduction This document gives an overview over the Discovery Service JavaScript API for the Swedish eid framework. The JavaScript API is used for both the Central Discovery Service and the locally integrated Discovery Service. 1.1 Purpose This API will be used to create the interface in which the user can select an identity provider. Every service provider will be able to use different parameters and calls to modify how the interface will be displayed. 1.2 Extent Service providers will use this API to show the user an interface, in which the user can choose an identity provider that will be returned to the service provider. The API uses a discovery feed, which contains information about the identity providers that could be displayed in the interface; it also contains information about the service providers and will use this information to filter which identity providers the user will be able to choose from. The discovery feed originates from the federation metadata. 1.3 Definitions, acronyms and abbreviations Term IdP SP API Definition Identity Provider Service Provider Application Programming Interface 2 JavaScript API 2.1 Namespace All the functions within the JavaScript API for the Swedish eid framework are declared in a namespace called discosveleg. 2.2 discosveleg.getversion() Returns a string containing the version of the API in the format: major.minor.fix.

17 17 (23) 2.3 discosveleg.dodiscovery(discoverysettings) dodiscovery is the main function in the API, which will create the interface for the user to make the choice of IdP. dodisovery is called according to the following way: discosveleg.dodiscovery(discoverysettings) DiscoverySettings The DiscoverySettings object contains several key-value pairs and a callback function is used to transfer the user selected Identity Provider. The key-value pairs and the callback function are further described in the following subsections. Example of a DiscoverySettings object: var DiscoverySettings = { entityid: https://www.testsp.se/sp1, includeelement: showdiscovery, dsproxies: [ https://anvisning.sveleg.se/discoveryfeed.json ], uiconfig: { ispassive : false, resultcallback: discoverycallback, errorcallback: errorcallback entityid Required. The ID of the Service Provider. includeelement Required. The ID of the HTML element in which dodiscovery will create the interface. The inner contents of this HTML element will be replaced with the contents generated by the discovery service. dsproxies Required.

18 18 (23) dsproxies is a list containing one or more addresses to the disoveryfeed. The API will try to open the first address in the array and then move to the next if it could not open it. uiconfig Not required. A dictionary containing parameters on how to display the interface. Right now ispassive, language, showcancelbutton and showhelplinks are supported keys in uiconfig. ispassive: Not required. ispassive is a Boolean variable. If ispassive is not specified in uiconfig it will be set to the default value: false. If ispassive is set to true, then the API will try to derive the user choice of IdP without showing the interface for the user. The API checks if the use has an active choice in the current browser session and then returning that choice. If no choice has been made in the current browser session the API returns null. language: Not required This parameter specifies the preferred language of the API interface. The API interface will be translated if the language is supported, otherwise Swedish will be used. The API will also check if the IdP s have the language supported, and if they do it will be translated into the language, if they don t, they will be shown in Swedish. The language is specified with two or three letters according to IANA Subtag Registry [1]. E.g. en for English and sv for Swedish. showcancelbutton: Not required showcancelbutton is a Boolean variable. If showcanelbutton is not specified in uiconfig it will be set to the default value: false. If showcancelbutton is set to true then a cancel button will be shown in the graphical interface. If the user clicks on the cancel button then null will be returned to resultcallback. showhelplinks: Not required showhelplinks is a Boolean variable. If showhelplinks is not specified in uiconfig it will be set to the default value: true. If showhelplinks is set to true then help links will be shown in the bottom of the graphical interface. resultcallback Required. This callback function will be used by the API when a choice has been made to send back the result. The function should take one parameter to receive the result.

19 19 (23) The result will either be the choice of IdP or null if no choice was made by the user. errorcallback Required. When an error occurs in the API it will call this callback function with a JavaScript-object containing key-value pairs. An exception to this is when the DiscoverySettings-object is missing from the dodiscovery call or if either resultcallback or errorcallback is missing from the DiscoverySettings-object. If this happen dodiscovery will throw a JavaScript-exception with a JavaScriptobject containing key-value pairs. The JavaScript-object contains this key-value pair: errorcode Numeric code. description A description of the error. Error codes Missing input parameter to dodiscovery An entityid for the e-service must be supplied A correct id for the insertion element must be supplied An array of one or more addresses to the discovery feed must be supplied A resultcallback function must be supplied Calling e-service lacks required elements in metadata E-service entityid does not exist in metadata Underlying discovery feed cannot be reached An errorcallback function must be supplied No IdP:s available for selection 3 References [1]

20 20 (23) Appendix B Exempelkod integration enligt [idp-disco] <!DOCTYPE HTML> <html lang="sv"> <head> <title>central anvisning</title> </head> <body> <center> <button id="dodiscovery" type="button">do Discovery</button> </center> </body> <script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.10.2/jquery.min.js"></script> <script type="text/javascript"> $('#dodiscovery').click( function() { / entityid - Required The entityid of the Service Provider. var entityid = 'Replace this with your entityid; / return - Not required Specifies the return URL. Default: DiscoveryResponse URL from DiscoveryFeed. var returnpath = ""; / policy - Not required Sets the policy that will be used by the Discovery service. Default: urn:oasis:names:tc:saml:profiles:sso:idp-discovery-protocol:single. var policy = "urn:oasis:names:tc:saml:profiles:sso:idp-discovery-protocol:single"; / returnidparam - Not required Sets a custom return parameter name that will contain the return value from central discovery service. Default: entityid var returnidparam = "entityidcustom"; / ispassive - Not Required. Set to true - dodiscovery will try to get the result without a user input. It will check if the user has an active choice and will return it directly. Set to false (default) - dodiscovery will be shown for the user and wait for the user to make a choice. var ispassive = false; / Create the URL for sending the user to the Central Discovery service. Add the parameter and value pairs with '&' as separator. var url = 'https://anvisning.sveleg.se/' + "?entityid=" + entityid + "&return=" + returnpath

21 21 (23) + "&policy=" + policy + "&returnidparam=" + returnidparam + "&ispassive=" + ispassive; / Change the page to CentralDiscovery. When the user has chosen, it will be sent back to the URL specified by the metadata for the Service Provider. window.location.replace(url); ); </script> </html>

22 22 (23) Appendix C Exempelkod integration enligt modellen för lokalt integrerad anvisning <!DOCTYPE HTML> <html lang="sv"> <head> <title>lokalt integrerad anvisning</title> <!-- Include the CSS for Discovery. This CSS will modify the content inside the Discovery DIV --> <link href="compact.local.css" rel="stylesheet" media="screen"> </head> <body> <center> <h1>lokalt integrerad anvisning</h1> <!-- Area where the locally integrated discovery UI will be inserted --> <div id="showdiscovery" style="width:600px;"> </div> </center> <!-- Include the JavaScript for making a Discovery.--> <script src="anvisning-1.js"></script> <script> //JavaScript to start dodiscovery. / entityid - Required The entityid of the Service Provider. Change YourEnityID to your own entityid var entityid = 'Replace this with your entityid'; //This entityid must exist in the metadata as a ServiceProvider. / includeelement - Required The id of the element where dodiscovery should show its content. var includediv = 'showdiscovery'; / dsproxies - Required An array that contains one or more addresses for DiscoveryFeed. var dsproxies = ["discoveryfeed.json"]; / ispassive - Not Required. Set to true - dodiscovery will try to get the result without a user input. It will check if the user has a active choice and will return it directly. Set to false (default) - dodiscovery will be shown for the user and wait for the user to make a choice. var ispassive = false; / language - not Required Send empty string to use the default value - "sv" Swedish is the default value. Language entered according to the IANA Language Subtag Registry (http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry). var lang = "sv"; / showcancelbutton - not Required Set to true - The graphical interface will show a cancel button which returns null to resultcallback is pressed by the user. var showcancelbutton = false; /

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2010-10-21 Version: 1.2.2 Doc. no.: I04304 Sida 2 av 14 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2010-02-18 1.0.0

Läs mer

Tjänstespecifikation

Tjänstespecifikation 1(47) Tjänstespecifikation för Anvisningstjänst som del av Svensk e-legitimation 2(47) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 4 1.1 Tjänsten i sitt sammanhang... 4 1.2 Syfte... 4 1.3 Mål... 4 1.4 Förväntade

Läs mer

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl.

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl. Annonsformat desktop Startsida / områdesstartsidor 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Bigbang (toppbanner + bannerplats 2) Format 1060x180 px + 250x240 pxl. 2. DW, format 250x240 pxl. 3. TW, format 250x360

Läs mer

How to format the different elements of a page in the CMS :

How to format the different elements of a page in the CMS : How to format the different elements of a page in the CMS : 1. Typing text When typing text we have 2 possible formats to start a new line: Enter - > is a simple line break. In a paragraph you simply want

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

Installation av F13 Bråvalla

Installation av F13 Bråvalla Website: http://www.rbdesign.se Installation av F13 Bråvalla RBDESIGN FREEWARE - ESCK Norrköping-Bråvalla 1. Ladda ner och packa upp filerna i en mapp som du har skapat på ett lättöverskådligt ställe utanför

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Tekniskt ramverk för Svensk e- legitimation

Tekniskt ramverk för Svensk e- legitimation Tekniskt ramverk för Svensk e- legitimation ELN-0600-v1.4 Version: 1.4 2015-08-14 1 (10) 1 INTRODUKTION 3 1.1 IDENTITETSFEDERATIONER FÖR SVENSK E- LEGITIMATION 3 1.2 TILLITSRAMVERK OCH SÄKERHETSNIVÅER

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG. Din lokala elleverantör. Starka på hemmaplan. Din guide till Karlshamnsporten

MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG. Din lokala elleverantör. Starka på hemmaplan. Din guide till Karlshamnsporten 1000 MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG Din guide till Karlshamnsporten Din lokala elleverantör Starka på hemmaplan Hej, Karlshamnsporten är en tjänstevalsportal där du själv

Läs mer

Exempelsamling Assemblerprogrammering

Exempelsamling Assemblerprogrammering Exempelsamling Assemblerprogrammering I uppgifterna nedan utgå från följande programskelett: #include.data var1:.word 12 var2:.word 19 sum: prod:.float 0.set noreorder.text.globl start.ent start

Läs mer

DOM (Document Object Model) är modellen efter vilken en webbläsaren är uppbyggd. Alla objekt/element i webbläsaren finns hierarkiskt ordnade i DOM.

DOM (Document Object Model) är modellen efter vilken en webbläsaren är uppbyggd. Alla objekt/element i webbläsaren finns hierarkiskt ordnade i DOM. JavaScript del1 Syftet med detta häfte är att sammanfatta det viktigaste i JavaScript så kort och koncist som möjligt men ändå tillräckligt omfattande för att ge god kännedom om en av de vanligaste teknikerna

Läs mer

Grafisk produktion och tryckkvalitet TNM015

Grafisk produktion och tryckkvalitet TNM015 Grafisk produktion och tryckkvalitet TNM015 Laboration: Processautomation och kvalitetssäkring vt 2005 Claes Buckwalter clabu@itn.liu.se 1 Introduktion Den här laborationen handlar om processautomation

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 Installation och beskrivningsfil Exemplet visar igångkörning av profinet mellan Beckhoff-master och Beckhoff-kopplare för EL-terminaler. Med ny hårdvara är det viktigt

Läs mer

SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial

SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial Vs 2, 31.03.14 Vad är SJ Prio Vad är SJ Prio? SJ Prio är SJ:s lojalitetsprogram för alla som tar eller vill ta tåget. Med SJ Prio får våra

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com Authentication Context QC Statement Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com The use case and problem User identities and user authentication is managed through SAML assertions. Some applications

Läs mer

2. Palindrom. Exempel: 1,2,3,2,1 är ett palindrom, och även 0, men inte 1,2,3,1,2,3.

2. Palindrom. Exempel: 1,2,3,2,1 är ett palindrom, och även 0, men inte 1,2,3,1,2,3. LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET Tentamen i Objektorienterad programmering och design Totala antalet uppgifter: 5 Lärare: Håkan Jonsson, 491000, 073-820 1700 Resultatet offentliggörs senast: 2011-04-02. Tillåtna

Läs mer

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers Mötesplats Open Access 2014 2014-04-01 Jonas Gilbert Chalmers bibliotek jonas.gilbert@chalmers.se http://orcid.org/0000-0001-6599-1376 Open Researcher &

Läs mer

ASP.NET MVC. Copyright Mahmud Al Hakim mahmud@dynamicos.se http://www.webbacademy.se. Innehåll

ASP.NET MVC. Copyright Mahmud Al Hakim mahmud@dynamicos.se http://www.webbacademy.se. Innehåll ASP.NET MVC Copyright Mahmud Al Hakim mahmud@dynamicos.se http://www.webbacademy.se Innehåll Introduktion till MVC Controller Action-metoder Views Arbeta med Layout-sidor och sektioner Route konfiguration

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Chapter 4: Writing Classes/ Att skriva egna klasser.

Chapter 4: Writing Classes/ Att skriva egna klasser. Chapter 4: Writing Classes/ Att skriva egna klasser. I dessa uppgifter kommer du att lära dig om hur man definierar egna objekt genom att skriva klasser. Detta är grunden för att förstå objekt orienterad

Läs mer

Användarhandledning Version 1.2

Användarhandledning Version 1.2 Användarhandledning Version 1.2 Innehåll Bakgrund... 2 Börja programmera i Xtat... 3 Allmänna tips... 3 Grunderna... 3 Kommentarer i språket... 4 Variabler... 4 Matematik... 5 Arrayer... 5 på skärmen...

Läs mer

Creo Customization. Lars Björs 2014-10-16

Creo Customization. Lars Björs 2014-10-16 Creo Customization Lars Björs 2014-10-16 Norra Europas största partner och återförsäljare av PTC relaterad programvara (Windchill, Creo, Arbortext, MathCad, Relex) 70 anställda Egen utvecklingsavdelning

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Nya webbservern Dvwebb.mah.se

Nya webbservern Dvwebb.mah.se Nya webbservern Dvwebb.mah.se Bakgrund: BIT (Bibliotek och IT) beslutar att ta ner Novell systemet 28/3 som är en katalogtjänst som styr bland annat alla studenter s.k. hemkataloger på Malmö högskola såväl

Läs mer

Appar med ryggrad. Introduktion till JavaScriptramverket Backbone

Appar med ryggrad. Introduktion till JavaScriptramverket Backbone Appar med ryggrad Introduktion till JavaScriptramverket Backbone Vanlig webbsida Databas MVC - Model View Controller MVC - Model View Controller MVC Backbone.js Ger struktur Bygger på MVC konceptet Tvingar

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC. Objektlista XML

INFORMATION FRÅN VITEC. Objektlista XML INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Objektlista XML Teknisk manual VITEC Affärsområde Mäklare www.vitec.se/maklare info.maklare@vitec.se GÖTEBORG: REDEGATAN 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA VÄXEL: 031-360 61 00 KALMAR:

Läs mer

INSTRUKTION FÖR HUR MAN SKAPAR ETT

INSTRUKTION FÖR HUR MAN SKAPAR ETT INSTRUKTION FÖR HUR MAN SKAPAR ETT ANVÄNDARKONTO PÅ FK-FOCUS FORUM Datum: 2012-11-26 Sida 1 av 15 Upprättad av: Henry Fredrikson Inledning Nedan beskrivs hur man skapar ett användarkonto på FK-Focus Forum.

Läs mer

Nätet. Uppgiften. Nivå

Nätet. Uppgiften. Nivå Nivå 1 Nätet All Code Clubs must be registered. Registered clubs appear on the map at codeclubworld.org - if your club is not on the map then visit jumpto.cc/ccwreg to register your club. Uppgiften Har

Läs mer

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit.

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit. TNT ExpressShipper installation. Om ni redan har en ExpressShipper installation på företaget behöver ni först ta reda på vilken version som är installerad och sökvägen till databasen. Versionen ser ni

Läs mer

Labora&on 8 Formulär övningar/uppgi6er

Labora&on 8 Formulär övningar/uppgi6er Labora&on 8 Formulär övningar/uppgi6er 1M321 Webbteknik 1, 7,5hp Medieteknik 2015 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se 1a. Ladda ner arbetsdokument Till övningarna i denna labora&on finns det en par dokument

Läs mer

E12 "Evil is going on"

E12 Evil is going on E12 "Evil is going on" Föreläsning 12, HT2014 AJAX Kurs: 1dv403 Webbteknik I Johan Leitet E12 Evil is going on Dagens agenda AJAX XMLHttpRequest-objektet JSON Vad är AJAX? Asynchronous JavaScript and XML

Läs mer

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION Registrerade / Registered No 00300-0001 KHIM - KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN GEMENSKAPSVARUMÄRKEN OCH GEMENSKAPSFORMGIVNING REGISTRERINGSBEVIS Registreringsbevis utfärdas för nedan angivna,

Läs mer

TABLE OF CONTENTS 3. CAMPAIGN SUMMARY 4. THE BEAUTY SHARE LAB 6. SUPPORTING UNITS 8. CAMPAIGN FLOW 9. RESULTS

TABLE OF CONTENTS 3. CAMPAIGN SUMMARY 4. THE BEAUTY SHARE LAB 6. SUPPORTING UNITS 8. CAMPAIGN FLOW 9. RESULTS TABLE OF CONTENTS 3. CAMPAIGN SUMMARY 4. THE BEAUTY SHARE LAB 6. SUPPORTING UNITS 8. CAMPAIGN FLOW 9. RESULTS 2 CAMPAIGN SUMMARY The beauty industry is built around mysterious labs and secret formulas.

Läs mer

Användargränsnitt inom Processindustrin.

Användargränsnitt inom Processindustrin. Användargränsnitt inom Processindustrin. SESAM Sverige Seminarium 2012-09-20 Tommy Rydén Perstorp Engineering Perstorp Specialty Chemicals AB Agenda Operatörens gränssnitt - Perstorps utveckling fram till

Läs mer

Lathund Autogiro NovaSecur

Lathund Autogiro NovaSecur Lathund Autogiro NovaSecur Rev. 2011-05-06 Version 2.85-2011 Neither the whole nor any part of the information contained in, or the product described in this manual, may be adapted or reproduced in any

Läs mer

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag)

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) 1. Viktig information Innan vi kan ansluta webbplatsen måste följande villkor uppfyllas: Alla transaktioner genomförs med CVV2/CVC2 (säkerhetskod) 3D Secure

Läs mer

Avancerade Webbteknologier

Avancerade Webbteknologier Projektledning, Business Knowledge Användbarhet & Layout Avancerade Webbteknologier Lkti Lektion 1 Kommunikation Tobias Landén tobias.landen@chas.se Avancerade webbteknologier del 1 (4 KY poäng) Syfte

Läs mer

Tips & Trix - Teknik Jeeves World 2011. Copyright 2011 Jeeves Information Systems AB

Tips & Trix - Teknik Jeeves World 2011. Copyright 2011 Jeeves Information Systems AB Tips & Trix - Teknik Jeeves World 2011 Copyright 2011 Jeeves Information Systems AB Agenda Formulärdesign Förbättra användarvänlighet För systemadministratören Tips vid sökning Nätverkskonfigurering Säkerhet

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Hur man skyddar sig på internet

Hur man skyddar sig på internet Hur man skyddar sig på internet Säkerhet är obehagligt Men vi har ju virusskydd!! Webbläsare Webbläsare Vårt största hot idag Tydligare vid fel, phishing, flikar SSL Tunnlar och certifikat, brutna certifikat,

Läs mer

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 IRAB Mottagare sida -5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 Installation of receiver type smd 700 4 RELAY FUNCTIONS / -4 VAC/DC PCB TYPE NO: LWEG 4L Rev: 95-09 Installation: Install the receivers in a protected

Läs mer

Föreläsning i webbdesign. Interak*onsdesign. Rune Körnefors. Medieteknik. 2012 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se

Föreläsning i webbdesign. Interak*onsdesign. Rune Körnefors. Medieteknik. 2012 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Föreläsning i webbdesign Interak*onsdesign Rune Körnefors Medieteknik 1 2012 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Från föreläsning F1 Användarcentrerad design "Take the user into account every step of

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-05-20 BESLUT Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company FI Dnr 14-1343 Porkkalankatu 1 FI-000 18 Helsinki Finland Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

Handbok SSCd. Peter H. Grasch

Handbok SSCd. Peter H. Grasch Peter H. Grasch 2 Innehåll 1 Inledning 6 2 Använda SSCd 7 2.1 Baskatalog.......................................... 7 2.2 Inställning.......................................... 7 2.3 Databas............................................

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

<script src= http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.3.14/angular.min.js></script> AngularJS Skriven av: Isak Glans. Datum: 2015-04-29. Kurs: Webbutveckling. Lärare: Per Sahlin. Utbildning: Systemutvecklare i.net, Newtons Yrkeshögskola. 1 Sammanfattning Syftet med denna uppsats är att

Läs mer

PIC registreringen i deltagarportalens (Participant Portal) URF databas

PIC registreringen i deltagarportalens (Participant Portal) URF databas PIC registreringen i deltagarportalens (Participant Portal) URF databas PIC = Participant Identification Code URF = Unique Registration Facility CIMO 26.2. Hur förbereder jag mig på att mata in uppgifterna?

Läs mer

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat.

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. PAPP Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. Förberedelser inför en turnering. Ladda ner papp för windows, spara zipfilen på lämpligt ställe på din dator och lägg

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Programbeskrivning. Chaos på Web. Version 1.0 2005-09-21

Programbeskrivning. Chaos på Web. Version 1.0 2005-09-21 2005-09-21 Programbeskrivning Chaos på Web Version 1.0 Chaos systems AB Tel. 08-410 415 00 e-post: info@chaos.se Solna strandväg 18, 6tr Fax. 08-29 06 66 http://www.chaos.se 171 54 SOLNA Reg. nr: 556476-6813

Läs mer

SNABBGUIDE. Telia Anita 20 Bruksanvisning. Bläddra bland lagrade telefonnummer. Radera ett nummer. Radera alla nummer

SNABBGUIDE. Telia Anita 20 Bruksanvisning. Bläddra bland lagrade telefonnummer. Radera ett nummer. Radera alla nummer SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefonnummer Tryck eller en eller flera gånger. Radera ett nummer När numret visas i teckenrutan, tryck RADERA två gånger. Radera alla nummer Tryck eller. Håll RADERA

Läs mer

Denna vecka. Idag. Grafiskt användarsnitt. Vi kommer att se

Denna vecka. Idag. Grafiskt användarsnitt. Vi kommer att se 1 F18-20-2006 Denna vecka Måndag: Ett komplext problem Tisdag: Lektion. Kväll: Essäfrågan distribueras via webben. Dead-line onsdag 17 maj, kl 12.00. Inlämning elektroniskt och på papper. Onsdag: Grafik

Läs mer

E13 "Behind the Wild"

E13 Behind the Wild E13 "Behind the Wild" Föreläsning 13, HT2014 Det vi missat och lite till Kurs: 1dv403 Webbteknik I Johan Leitet E13 Behind the Wild Dagens agenda Cookies Web storage Context/ändra context Augmentation

Läs mer

SharePoint 2010 licensiering Wictor Wilén

SharePoint 2010 licensiering Wictor Wilén SharePoint 2010 licensiering Wictor Wilén Sweden SharePoint User Group 26:e maj 2010 Vem är jag? Inte för rutinuppdrag. Wictor Wilén SharePoint Arkitekt Connecta AB SharePoint MVP Microsoft Certified Trainer,

Läs mer

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske Välkommen med din ansökan om KRAV-godkännande av fiskbestånd. Ansökan skickas per mail till fiske@krav.se eller per post till KRAV Box 1037 751

Läs mer

Widgetguiden Vad är Publits widgetshop?

Widgetguiden Vad är Publits widgetshop? Widgetguiden Den här guiden är till för dig som vill använda Publits widgetshop för att enkelt sälja böcker direkt på din egen hemsida, blog eller Facebook. Här går vi steg för steg igenom processen för

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning 2015-03-25 BESLUT Permian Master Fund, LP FI Dnr 14-8205 Cayman Island 94 Solaris Ave, Camana Bay Po BOX 1348 Grand Cayman KY1-1108 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46

Läs mer

Att bygga enkla webbsidor

Att bygga enkla webbsidor Nivå 1 Att bygga enkla webbsidor All Code Clubs must be registered. Registered clubs appear on the map at codeclubworld.org - if your club is not on the map then visit jumpto.cc/18cplpy to find out what

Läs mer

Statistik från webbplatser

Statistik från webbplatser Statistik från webbplatser virtuella besök eller levererade sidor? Ulf Kronman Karolinska Institutet Universitetsbiblioteket Föredragets huvuddelar Frågorna och motfrågorna Vilka frågor ställer chefen,

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör)

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör) STORSEMINARIET 1 uppgift SS1.1 A 320 g block oscillates with an amplitude of 15 cm at the end of a spring, k =6Nm -1.Attimet = 0, the displacement x = 7.5 cm and the velocity is positive, v > 0. Write

Läs mer

Lite om felhantering och Exceptions Mer om variabler och parametrar Fält (eng array) och klassen ArrayList.

Lite om felhantering och Exceptions Mer om variabler och parametrar Fält (eng array) och klassen ArrayList. Institutionen för Datavetenskap Göteborgs universitet HT2009 DIT011 Objektorienterad programvaruutveckling GU (DIT011) Föreläsning 3 Innehåll Lite om felhantering och Exceptions Mer om variabler och parametrar

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Office Quick 7.5. Handbok. 2010-06-04, Rev C www.aastra.com CUSTOMERS, PARTNERS

Office Quick 7.5. Handbok. 2010-06-04, Rev C www.aastra.com CUSTOMERS, PARTNERS Office Quick 7.5 Handbok 2010-06-04, Rev C www.aastra.com CUSTOMERS, PARTNERS Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Använda Quick... 4 2.1 Starta programmet... 4 2.2 Logga in... 4 2.3 Ändra lösenord... 5 2.4

Läs mer

Labora&on 7 Syfte med laborationen:

Labora&on 7 Syfte med laborationen: Labora&on 7 Syfte med laborationen: - att förstå enkel 7ilhantering i PHP - att repetera grundläggande PHP- begrepp såsom loopar, arrayer, stränghantering och formulär. VIKTIGT: uppgift 3-5 är repetitionsuppgifter

Läs mer

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold Nya möjligheter med Technology Björn Svensson, Björn Torold Vem är vi? 2 Copyright 2011 Lawson. All rights reserved. Nya möjligheter med Technology System Foundation Grid Förändrar basen i Installation

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Jetshop AB WEBSERVICE-API 1.2 ANVÄNDARMANUAL. Version 1.2 2011-10-12

Jetshop AB WEBSERVICE-API 1.2 ANVÄNDARMANUAL. Version 1.2 2011-10-12 Jetshop AB WEBSERVICE-API 1.2 ANVÄNDARMANUAL Version 1.2 2011-10-12 1. Förord I det här dokumentet ges en generell beskrivning av det Webservice-API som är utvecklat av Jetshop AB, och är avsett för dig

Läs mer

Integrerad i egen cup-portal Sid 1

Integrerad i egen cup-portal Sid 1 Integrerad i egen cup-portal Sid 1 Skillnader mellan fristående och integrerad cup-portal En liten viktig synpunkt innan ni går vidare: Det går snabbt och enkelt att växla mellan den fristående och integrerade

Läs mer

E07 "Greased Lightning"

E07 Greased Lightning E07 "Greased Lightning" Föreläsning 7, HT2014 CSS och Event Kurs: 1dv403 Webbteknik I Johan Leitet E07 Greased Lightning Dagens agenda CSS-egenskaper Händelsestyrd programmering Händelsehanterare Typer

Läs mer

Labb 3: ASP.NET 4.5 Anpassningar av användargränssnittet: Master Pages, Teman, och Kontroller

Labb 3: ASP.NET 4.5 Anpassningar av användargränssnittet: Master Pages, Teman, och Kontroller Labb 3: ASP.NET 4.5 Anpassningar av användargränssnittet: Master Pages, Teman, och Kontroller Beräknad tidsåtgång: ca. 3 timmar. I ASP.NET 4.5 finns en stor mängd nya funktioner för att förenkla utvecklingen

Läs mer

TDA550 Objektorienterad programvaruutveckling IT, forts. kurs Övning vecka 2

TDA550 Objektorienterad programvaruutveckling IT, forts. kurs Övning vecka 2 TDA550 Objektorienterad programvaruutveckling IT, forts. kurs Övning vecka 2 Pelle Evensen, Daniel Wetterbro 5 november 2009 Sammanfattning Denna vecka ska vi titta på abstrakta klasser kontra interface,

Läs mer

Ljud och video på webbsidor

Ljud och video på webbsidor Nivå 3 Ljud och video på webbsidor All Code Clubs must be registered. Registered clubs appear on the map at codeclubworld.org - if your club is not on the map then visit jumpto.cc/ccwreg to register your

Läs mer

Programmeringsteknik med C och Matlab

Programmeringsteknik med C och Matlab Programmeringsteknik med C och Matlab Kapitel 6: Filhantering Henrik Björklund Umeå universitet 13 oktober 2009 Björklund (UmU) Programmeringsteknik 13 oktober 2009 1 / 22 Textfiler Filer är sekvenser

Läs mer

Labb LIVE. Exempelkod från föreläsningen. Plushögskolan Frågeutveckling inom MSSQL - SU14

Labb LIVE. Exempelkod från föreläsningen. Plushögskolan Frågeutveckling inom MSSQL - SU14 Labb LIVE Exempelkod från föreläsningen Plushögskolan Frågeutveckling inom MSSQL - SU14 Här kommer exempelkoden jag använde under föreläsningen Exemplen Constraints... 2 Transactions... 4 Views... 5 Functions...

Läs mer

Följ de enkla stegen i den här handboken, så är du snart igång med ditt mobila bredband och din mobila trådlösa router med en blixtsnabb

Följ de enkla stegen i den här handboken, så är du snart igång med ditt mobila bredband och din mobila trådlösa router med en blixtsnabb ZTE MF93D Följ de enkla stegen i den här handboken, så är du snart igång med ditt mobila bredband och din mobila trådlösa router med en blixtsnabb 4G-anslutning. Genom att använda ZTE MF93D och mobilt

Läs mer

Medieteknologi Webbprogrammering och databaser MEB725, 5p (7,5 ECTS) Klientprogrammering JavaScript Program på flera sidor

Medieteknologi Webbprogrammering och databaser MEB725, 5p (7,5 ECTS) Klientprogrammering JavaScript Program på flera sidor http://w3.msi.vxu.se/multimedia Medieteknologi Webbprogrammering och databaser MEB725, 5p (7,5 ECTS) Klientprogrammering JavaScript Program på flera sidor Rune Körnefors Innehåll Variabler i JavaScript

Läs mer

PHP. Dynamiska webbsidor

PHP. Dynamiska webbsidor PHP Dynamiska webbsidor WEBBPROGRAMMERING PÅ SERVERSIDAN DB server web browser client client script HTTP Request (get, post) HTTP Response (HTML, CSS, JS) web server server script JS PHP file (txt, xml,

Läs mer

Ikoner för att illustrera de relevanta informationskategorierna Driftskompatibilitet. Näringsidkarens namn. Internetanslutning

Ikoner för att illustrera de relevanta informationskategorierna Driftskompatibilitet. Näringsidkarens namn. Internetanslutning Ikoner för att illustrera de relevanta informationskategorierna Driftskompatibilitet Leverantör Näringsidkarens namn Maskin- och programvara i Funktion Pris Språk Internetanslutning Pris Längd Geografiska

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

VAD SKULLE DU HA VALT PDF

VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF ==> Download: VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF - Are you searching for Vad Skulle Du Ha Valt Books? Now, you will be happy that at this time Vad Skulle Du Ha

Läs mer

IPv6 i Mobilnät. Mattias Karlsson. mattias.karlsson@telenor.com

IPv6 i Mobilnät. Mattias Karlsson. mattias.karlsson@telenor.com IPv6 i Mobilnät Mattias Karlsson mattias.karlsson@telenor.com Agenda Varför behöver vi IPv6? Kort historia om Standardisering kring IP i mobilnät. Snabb genomgång om mobilnät Speciella utmaningar med IPv6

Läs mer

Bankkonto - övning. Övning 2 Skriv en metod, geträntan, som returnerar räntan.

Bankkonto - övning. Övning 2 Skriv en metod, geträntan, som returnerar räntan. Bankkonto - övning Övningar att göra efter lärardemostration. Filen bankkonto.zip innehåller ett projekt med klassen Bankkonto. Zippa upp denna fil och öppna projektet i BlueJ och skriv vidare på klassen

Läs mer

Hantering av tillitsnivåer

Hantering av tillitsnivåer Hantering av tillitsnivåer Version 1.2 Innehåll Hantering av tillitsnivåer för Skolfederation... 1 1 Inledning... 2 2 Tillitsnivåer... 2 3 Profiler och referenser... 2 3.1 Förtydligande gällande deploymentprofil...

Läs mer

ADO.NET Murach Kapitel 17-20

ADO.NET Murach Kapitel 17-20 Databaser och C# ADO.NET Murach Kapitel 17-20 2013-01-30 1 Winstrand Development Databas ADO.NET Är en del av.net ramverket och tillhandahåller delar för att kommunicera med olika datakällor. Dessa kan

Läs mer

BISP - Beskrivning till förlitande part

BISP - Beskrivning till förlitande part Finansiell ID-Teknik BID AB BISP - Beskrivning till förlitande part Version: 2.2 Datum: 2012-10-30 Finansiell ID-Teknik BID AB Innehållsförteckning 1 Introduktion... 1 1.1 Revisionshistorik... 1 1.2 Översikt...

Läs mer

Dokumentation. Ver 1.1.9 2014-01-08 Sida 1

Dokumentation. Ver 1.1.9 2014-01-08 Sida 1 Dokumentation Sida 1 Innehåll Om detta dokument... 4 Funktioner... 4 Allmänt om våra gränssnitt (API:er)... 4 Kryptering... 4 Debugprioritet... 4 SMS/MMS - utgående... 5 Parametrar... 5 Webservice... 5

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

English Svenska. Installation. Guide. XG6846 Broadband Switch

English Svenska. Installation. Guide. XG6846 Broadband Switch English Svenska Installation Guide Broadband Switch 2 Installation Guide English Svenska Broadband Switch Language Page English... 4 Svenska... 8 3 Broadband Switch USB (OPTIONAL) (OPTIONAL) Back/side

Läs mer

Dokumentation. Ver 1.2.0 2015-04-23 Sida 1

Dokumentation. Ver 1.2.0 2015-04-23 Sida 1 Dokumentation Sida 1 Innehåll Om detta dokument... 4 Funktioner... 4 Allmänt om våra gränssnitt (API:er)... 4 Kryptering... 4 Debugprioritet... 4 SMS/MMS - utgående... 5 Parametrar... 5 Webservice... 5

Läs mer

FactoryCast HMI. Premium & Quantum PLC. Applets 2004-10-28

FactoryCast HMI. Premium & Quantum PLC. Applets 2004-10-28 FactoryCast HMI Premium & Quantum PLC Applets 2004-10-28 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 OM DETTA DOKUMENT...3 2 FÖRUTSÄTTNINGAR...3 3 PROJEKT I J++...4 3.1 LÄSA PLC-VARIABLER...4 3.1.1 Gränssnittet...4 3.1.2 Upprätta

Läs mer

Om inte denna rekommendation efterföljs kan vi tyvärr inte ge några garantier för att vi kan supportera de problem som då kan uppstå.

Om inte denna rekommendation efterföljs kan vi tyvärr inte ge några garantier för att vi kan supportera de problem som då kan uppstå. MAGENTO 3.3.4.5 SVEAWEBPAY MAGENTO INSTALLATION INFORMATION Detta dokument är framtaget i syfte att beskriva hur SveaWebPays Betalmodul för Magento (version 3.3.4.5) uppgraderas, installeraras och konfigureras.

Läs mer

Webbteknik II. Föreläsning 4. Watching the river flow. John Häggerud, 2011

Webbteknik II. Föreläsning 4. Watching the river flow. John Häggerud, 2011 Webbteknik II Föreläsning 4 Watching the river flow Web Service XML-RPC, SOAP, WSDL, UDDI HTTP Request, Response, Headers, Cache, Persistant Connection REST Hype or the golden way? Web Service / Webbtjänst

Läs mer