SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (17) Fastighetsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (17) Fastighetsnämnden 2007-04-18"

Transkript

1 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (17) Plats och tid E 520 kl 13:15 15:40 Beslutande Stefan Bergman Britt-Marie Lundström Karl-Erik Gustavsson Margareta Lundgren Robert Ignberg Leif Holmkvist Catarina Lundberg Jan-Erik Ershag Lillian Carlstén orförande v ordförande tjg ersättare Övriga deltagande Nils E Vesterberg ersättare Elsy Larsson Erik Lundgren Rolf Rönnmark fastighetschef Margareth Johansson verksamhetschef Fredrik Nilsson lokalförsörjningschef Kent Nygren förvaltare 45 Marianne Fahlman SKTF Anders Ideskog kvalitetssamordnare 50 Hallgerd Pettersson sekreterare Utses justera Leif Holmkvist Paragrafer Underskrifter.. /Stefan Bergman, ordförande/ /Hallgerd Pettersson, sekreterare/.. /Leif Holmkvist, protokollsjusterare/ BEVIS OM ANSLAG Justering av fastighetsnämndens protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdatum Anslaget har ss upp Anslaget tas ner efter Förvaringsplats för protokollet Fastighetskontoret, Hörnellgatan 5, Skellefteå Underskrift. Hallgerd Pettersson

2 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 2 Fa 40 Au 18 Dnr Kostnadsbidrag vid nätverksträff Städavdelning deltog första gången 2006 i Nätverket 15 Kommungruppen. Det är ett nätverk bestående av kommuntjänstemän inom städverksamheten från Helsingborg i söder till Skellefteå.i norr. Vi tog chansen få stå som värd 2007för en tvådagars konferens här i Skellefteå.. Det blir även en bra aktivitet för alla städledare, uppfylla ett av årets styrkortsmål, då alla har möjlighet delta när vi är på hemmaplan. Temat i år är städberäkningar. Syftet är jämföra ytor, städfrekvenser och kostnader. Kostnadsbidraget är tänkt användas till kvällsaktiviteten. Vi har som förslag åka till Svansele Vildmarkscenter för bjuda på en unik norrländsk upplevelse. Beräknad kostnad för ca 40 personer 4 700:-kr Abonnerad Buss 6 000:-kr Svansele Vildmarkscenter Arbetsutskottet föreslår fastighetsnämnden beslutar godkänna redovisade kronor- i kostnadsbidrag till nätverksträff för städavdelningen. hos kommunstyrelsen begära kostnadsbidrag med kronor ärendet utgår.

3 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 3 Fa 41 Au 19 Dnr Information om organisationsöversyn av fastighetskontorets fastighetsskötsel Fastighetskontorets verksamhetsavdelning har gjort en organisations- översyn inom området fastighetsskötsel. Organisationsöversynen presenteras i bifogade dokument daterat , tillsammans med fem bilagor. Arbetsutskottet föreslår fastighetsnämnden beslutar godkänna redovisning av organisationsöversynen. godkänna redovisningen

4 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 4 Kommunstyrelsen Fa 42 Au 20 Dnr Anskaffning av 13 servicebilar till verksamhetsavdelningen Verksamhetsavdelning kommer behöva 13 nya servicebilar i den nya organisationen för fastighetsteknikerna. Bilarna fördelas enligt följande: Drifttekniker 5 bilar Distrikt 4, 2 bilar Distrikt 5, 2 bilar Distrikt 6, 2 bilar Distrikt 7, 2 bilar Detta för på ett effektivt sätt kunna utföra arbetet enligt den tidigare redovisade organisationsöversynen. Kostnaden för en servicebil blir ca kronor/månad, totalt kronor/månad. Arbetsutskottet föreslår fastighetsnämnden beslutar godkänna inköp av 13 servicebilar till verksamhetsavdelningen. föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott godkänna inköp av 13 servicebilar till fastighetskontorets verksamhetsavdelning bifalla arbetsutskottets förslag

5 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 5 Fa 43 Au 21 Dnr Information om Tuböleskolan Verksamhetschefen Margareth Johannsson informerar om åtgärder som måste göras på Tuböleskolan. Arbetsutskottet föreslår fastighetsnämnden beslutar godkänna informationen godkänna informationen

6 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 6 Fa 44 Au 22 Dnr Omfördelning av driftbudget till Tuböleskolan Enligt Fa, , 34 beslutades ombyggnation av tak på Tuböleskolan. Beslutet avsåg ca en tredjedel av den totala takytan. Vid närmare undersökning av resterande takytor har det visat sig utbyte även av dessa ytor är nödvändigt. Kostnaden för det arbetet beräknas till kronor. Fastighetskontoret föreslår finansieringen av det arbetet sker genom omfördelning av driftbudgeten enligt följande: Avsättning till senare fördelning för köldmedia ( 35, 2007) kr samt avsättning i driftbudget ( 120, 2006) för inventering av enkelt avhjälpta hinder kronor. När upphandling har gjorts av konsulter till inventering har det visat sig kostnaden är betydligt lägre än budgeterad. Arbetsutskottet föreslår fastighetsnämnden beslutar godkänna omfördelning av driftbudget enligt redovisning, till byte av tak på Tuböleskolan med en kostnad av kronor. bifalla arbetsutskottets förslag

7 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 7 Fa 45 Au 23 Dnr Information om radon Förvaltare, Kent Nygren informerar om mätningar av radon i fastigheter som fastighetsnämnden förvaltar. Arbetsutskottet föreslår fastighetsnämnden beslutar godkänna informationen. godkänna informationen

8 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 8 Motionären Fa 46 Au 24 Dnr Svar på skrivelse från itydgruppen, Bolidenskolan Attitydgruppen i Bolidenskolan har inkommit med en skrivelse. Där beskriver man hur gruppen på olika sätt arbetar med skapa så bra trivsel som möjligt på Bolidenskolan. Attitydgruppen har nu planer på skapa ett mysrum i källarplan. För genomföra detta behövs ett bidrag till utrustning. Arbetsutskottet föreslår fastighetsnämnden beslutar frågan egentligen ska hanteras av barn- och grundskolenämnden, eftersom beloppet är relativt litet kronor och ärendet bör behandlas snabbt, så lämnas bidrag till äskat belopp itydgruppen tar kontakt med fastighetskontorets förvaltare för verkställighet. bifalla arbetsutskottets förslag

9 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 9 Kommunstyrelsen Fa 47 Au 25 Dnr Ansökan om medel till projektuppdrag Fastighetskontoret måste på grund av ökad arbetsbelastning rörande projekt hyra in extra personal. Vid projekt i egna fastigheter finansieras resurser med byggherrekostnader som finns med i resp. projektbudget. Däremot vid uppdrag som ny- och ombyggnationer i externa fastigheter t.ex. Skebos där fastighetskontoret är kommunens representant som byggsakkunnig och lokalförhyrare, finns ingen sådan budget. Fastighetskontoret hyr in projektledare från AB Polaris på deltid i första hand fr.o.m t.o.m Kostnaden för fastighetskontoret beräknas till kr under 2007 Arbetsutskottet föreslår fastighetsnämnden beslutar hos kommunstyrelsen begära finansiering av inhyrd resurs för projekt i externa fastigheter för år 2007 till en kostnad av kronor. bifalla arbetsutskottets förslag

10 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 10 Fa 48 Au 26 Dnr Fördelning av investeringsrelaterat underhåll 2007 avseende arbetsmiljöanpassningar och utvändiga lekmiljöer för grundskolor och förskolor Fastighetskontoret har upprättat förslag till fördelning av investeringsrelaterat underhåll 2007 avseende arbetsmiljöanpassningar och utvändiga lekmiljöer för grundskolor och förskolor. Totalt uppgår budgeterade kostnader till kronor för dessa insatser kronor för arbetsmiljöanpassningar och kronor för utvändiga lekmiljöer. I bifogad förteckning framgår vilka åtgärder som är inplanerade utföras för respektive grundskola och förskola. Arbetsutskottet föreslår fastighetsnämnden beslutar kronor ur det investeringsrelaterade underhållet används till arbetsmiljöanpassningar i grundskolor och daghem enligt bifogade sammanställning kronor ur det investeringsrelaterade underhållet används till ombyggnad av utvändiga lekmiljöer för grundskolor och förskolor enligt bifogade sammanställning. bifalla arbetsutskottets förslag

11 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 11 Kommunstyrelsen Fa 49 Au 27 Dnr Förhyrning av lokal för Strandcenters dagliga verksamhet Senaste åren har Strandcenter (Socialkontorets verksamhet) besvärats av miljöproblem i den nuvarande lokalen. Symptom som beskrivs, både av personal och brukare är torra slemhinnor, ögonbesvär, astma och ont i huvudet. Personalen upplever avgaslukt vissa dagar i lokalen (ligger i anslutning till ett garage). Sedan hösten 2004 har det sökt ny lokal. Denna lokal skulle ligga på gångavstånd från Daghemsgränd. Det för slippa färdtjänstresor mellan boende och daglig verksamhet samt ett bättre samnyttjande av personalresurser. Skebo äger en lokal på Lyckogränd som uppfyller ovanstående krav. Dock måste en del ombyggnationer komma till stånd för passa verksamheten. Ritningarna är skyddsgranskade och godkända av verksamheten. Kostnaden för lokalen är kronor/månad och kontraktet löper på 15 år. Lokalernas yta är 160 m 2 Arbetsutskottet föreslår fastighetsnämnden beslutar förhyra 160 m 2 till en månadshyra om kronor/månad för Strandcenters dagliga verksamhet. föreslå kommunstyrelsen godkänna förhyrningen. bifalla arbetsutskottets förslag

12 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 12 Fa 50 Au 28 Dnr Redovisning balanserat styrkort 2008 Fastighetskontoret redovisar balanserat styrkort för år 2008, vilket togs fram under fastighetsnämndens måldag Arbetsutskottet föreslår fastighetsnämnden beslutar ge fastighetskontoret i uppdrag fortsätta förvaltningens målarbete inför Utgångspunkt är nämndens förslag till balanserat styrkort vilket kommer beslutas i samband med 2008 års budget. bifalla arbetsutskottets förslag _

13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 13 Fa Inbjudan till Norrlands Fastighetsdagar Bodens kommun, tekniska förvaltningen inbjuder till dessa dagar 8-9 maj 2007 i Boden. Nils E Vesterberg, Catarina Lundberg, Fredrik Barrljung. Margareta Lundgren åker. _

14 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 14 Kommunstyrelsen Fa 52 Dnr Försäljning f.d. kommunalhuset i Lövånger Kommunstyrelsen beslutade godkänna rubric. byggnad skulle få rivas eller försäljas. Fastigheten har via mäklare bjudits ut till försäljning via anbud och ett anbud har inkommit. Anbudssumman är på en krona och anbudsgivare är Sigvard Lundberg från Lövånger. Fastigheten skall enl. köparen användas till uthyrning för handel, hantverk och kontor. föreslå kommunstyrelsen godkänna försäljningen av f.d. Lövångers kommunalhus till Sigvard Lundberg för priset av en krona.

15 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 15 Fa 53 Dnr Utvändig målning, tilldelningsbeslut Fastighetskontoret har genom annonsering i Norra Västerbotten och på kommunens hemsida, infordrat anbud på utvändig målning. Anbuden är förtecknade enligt protokoll Efter granskning av anbuden föreslås lägsta anbudsgivare på samtliga objekt ges tilldelningsbeslut enligt nedan. Objektnr: Förskola Anbudsgivare Anbudssumma Smultronbacken NyMålat AB,Skellefteå Hallonbacken NyMålat AB,Skellefteå Lekaren NyMålat AB, Skellefteå Notbladet LM-Måleri Mangården LM Måleri Frostkåge dagis LM Måleri Åbyns skola Sandå Måleri Metallen Målericentralen Klippan Målericentralen Klockaren Målericentralen föreslagna anbudsgivare för respektive objekt ges tilldelningsbeslut samt Rolf Lindström utses som kontrollant. _

16 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 16 Fa Prognos fastighetsnämnden mars 2007 Fastighetskontoret har sammanställt en kortfad ekonomisk prognos för innevarande år till KLK. Utförligare prognoser lämnas i tertialrapporterna samt vid årsbokslutet. Dessa rapporteringstillfällen innebär kontoansvariga kontinuerligt arbetar med identifiera eventuella under- och överskott samt man vid avvikelser kan sätta in nödvändiga åtgärder i tid. Driftprognos per den 31/3 En analys vid mars månads utgång visar ett prognostiserat driftöverskott på ca 19 miljoner kronor, vilket för växel och städenheterna till stor del beror på icke förbrukade resultatöverföringar från Det prognostiserade överskottet innefar följande: Städenheten: + 7,7 miljoner. Växel: + 2,2 miljoner. Tryckeri/Porto: + 0,3 miljoner Centraladministration: Följer budget. Drift och underhåll inkl IRU-projekt: Ett överskott på + 8,6 miljoner väntas vad gäller IRU-projekt. I övrigt visas inga avvikelser mot budget. Utfallet per den sista mars för samtliga IRU-projekt ses i bilaga 1. För övriga driftprojekt se bilaga 2. Hyresintäkter: Följer budget Investeringsprognos per den 31/3 Vad gäller investeringar är prognosen ett överskott på ca 19 miljoner kronor Det är främst investeringarna i Inre Ursvikenskolan, Eddahallen samt ny manege ridhus som inte kommer slutföras under året och fastighetsnämnden balanserar därför över budget till Blandade skolinvesteringar är svåra prognostisera, då prioritering av arbeten just blivit klar. Utfallet för samtliga investeringsprojekt per den sista mars visas i bilaga 3. godkänna redovisad information

17 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 17 Fa 55 Dnr Delgivningar Följande protokoll delges och lägges till handlingarna: Fastighetsnämndens au Fastighetsnämnden lägga delgivningarna till handlingarna.

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Kommunstyrelsen 2015-04-14. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Kommunstyrelsen 2015-04-14. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 14 april 2015 kl 08.30-16.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Stihna Johansson Evertsson (C),

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s) arbets- och personalutskott 2012-05-07 1(33) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 7 maj 2012, kl 08.00 12.00, 13.00-14.30 Ewa-May Karlsson, (c), ordförande

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Monica Levinsson, s Anita Kristiansson, c Lennart Johansson, s

Monica Levinsson, s Anita Kristiansson, c Lennart Johansson, s 1(17) Plats och tid: Alerummet kl 13:00-15:00 Beslutande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Willy Kölborg, s ordf. Ingvar Arvidsson, kd Siw Ericsson, s Mikko Rautanen, s Fredrik Johansson,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30 2013-09-10 1(34) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30 Beslutande Ewa-May Karlsson (c) ordf Mathias Haglund (s) Christer Lundgren

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Myndighetsnämnden för teknik och miljö 2008-12-09 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2,

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-10-27 Sida 1 (15)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-10-27 Sida 1 (15) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-10-27 Sida 1 (15) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 18.50 Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s) 2007-10-03 1 Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 08.30-10.10 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens tid och plats Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10:00-10.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-01-08 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2014-01-08 Kommunstyrelsen (9) Tid och plats 204-0-08 - Kommunhuset klockan 3.30-5.30. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - tjänstgörande ersättare Arne Andersson

Läs mer

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 6 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 73-83

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 6 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 73-83 Kommunstyrelsen 31 augusti 2005 1 (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.50 Ajournering mellan 15.10-15.20 och 16.25-16.40 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Harry Johansson Peter

Läs mer

Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred. Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S

Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred. Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Sammanträdesprotokoll 1(2) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Britt Olsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2012-10-23 Blad 1 (40)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2012-10-23 Blad 1 (40) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-10-23 Blad 1 (40) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund kl. 08.00-15.20 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande Susanne

Läs mer

PROTOKOLL 1 (28) 2013-10-16

PROTOKOLL 1 (28) 2013-10-16 PROTOKOLL 1 (28) 2013-10-16 Fritidsnämnden Plats och tid Skellefteå Kraft Arena - kl. 13.30 16.15 Beslutande Daniel Ådin, ordförande (S) Joakim Wallström, vice ordförande (V) Gunilla Lundström (S) Fredrik

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Göran Andersson Benny Persson Michael Helmersson. Utses att justera: Peter Johansson. Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 77-87

Göran Andersson Benny Persson Michael Helmersson. Utses att justera: Peter Johansson. Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 77-87 Kommunstyrelsen 1 september 2010 1(17) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.40 Ajournering kl. 15.00 15.20 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Åsa Hååkman Felth Sune Frisk

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Gästvillan Orrefors kl 13.00-15.30 Beslutande Markus Lund (s), ordförande Torgny Frööjdh (m), vice ordförande Elsa Pettersson (s) Börje Bäckström (s) Carina Akinder (s)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2011-11-02. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(28) 2011-11-01. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-12.

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2011-11-02. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(28) 2011-11-01. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-12. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(28) 2011-11-01 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-12.30 Beslutande Övriga deltagande Thomas Doxryd Siw Lunander Magnus Andersson, 124-127 Inga-Britt Ritzman Andreas Svahn

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl 09.00 - Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Stig Nilsson (S) Ledamot Kenneth Gustafsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Bo Malm (V) 1:e

Läs mer

Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30)

Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30) Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30) Plats och tid Kommunkontoret, stora sammanträdesrummet, torsdag den 22 november 2012 kl. 08.00-14.10. Ajournering för lunch kl. 12.30-13.20. Beslutande

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum 2005-03-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna onsdagen

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer