ÖRESUNDSPENDLARNA JANUARI

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÖRESUNDSPENDLARNA JANUARI 2 0 0 6"

Transkript

1 R A P P O R T ÖRESUNDSPENDLARNA Ø R E S U N D S B R O K O N S O R T I E T & Ö R E S U N D S K O M I T E E N JANUARI

2 Anders Axelsson, Öresundskomiteen, och Britt Andresen, Øresundsbron, har skrivit denna rapport. Høgni Kalsø Hansen, Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi vid Lunds Universitet, är medförfattare till avsnitten: Öresundsregionen som tillväxtregion; Tillväxt, kunskap och kreativitet; Tillväxt, kunskap och kreativitet i Öresundsregionen samt Tesen om den kreativa klassen.

3 Innehåll Sammanfattning 2 Förenkla vardagen för öresundspendlarna 4 Pendlingsutvecklingen 6 Stark utveckling av pendlingen över Öresund 6 Fakta om pendlingsstatistik 7 Allt fler pendlare över sundet i framtiden 8 Vilka är öresundspendlarna? 9 Danskarna skapar rusningstrafik på bron 9 Männens bro 10 Unga och välutbildade 10 De svenska pendlarna tjänar bra 11 De skånska öresundspendlarna bor i väst 12 Vad arbetar öresundspendlarna med? 16 De kreativa öresundspendlarna 18 Öresundsregionen som tillväxtregion 18 Tillväxt, kunskap och kreativitet 20 Tillväxt, kunskap och kreativitet i Öresundsregionen 21 Tesen om den kreativa klassen 25 Bilagor 26 Bilaga 1 Pendlingsdefinitioner 26 Bilaga 2 Metod den kreativa klassen 28 Bilaga 3 Tabeller öresundspendlarna 29 Öresundspendlarna från Skåne till Öresund DK 30 Öresundspendlare från Öresund DK till Skåne 34

4 SAMMANFATTNING Hälften av öresundspendlarna från Skåne har kreativa yrken. Med kreativa yrken menas jobb där arbetsuppgifterna främst handlar om utvecklingsfrågor och problemlösning. Gruppen omfattar exempelvis ingenjörer, ekonomer, sjuksköterskor, konstnärer och forskare. Bland de svenskfödda pendlarna arbetar två tredjedelar med någon form av kreativa arbetsuppgifter. Orsaken till detta kan både vara att den kreativa arbetskraften är mer mobil än den resterande arbetsstyrkan och att näringslivsstrukturen i Köpenhamn är präglad av en stor kunskapsintensiv tjänstesektor som lockar till sig kreativ och innovativ arbetskraft. Pendlingen över Öresund har tredubblats sedan Øresundsbron öppnades sommaren personer har idag en svensk-dansk vardag, vilket innebär att de bor i det ena landet och arbetar i det andra. Huvuddelen av pendlarna tar sig till arbetet via Øresundsbron. Fyra pendlare av tio tar bilen, resterande sex tar tåget. Två av tio bilar som passerade Øresundsbron under 2005 hade en pendlare bakom ratten. År 2020 räknar Øresundsbron med att fyra av tio bilar körs av pendlare. En tidig morgon på Øresundsbron råder ingen tvekan om vart pendlarna är på väg. Nio av tio öresundspendlare bor i Skåne och pendlar till den danska sidan av sundet. Nordöstra Skåne sover fortfarande sin törnrosasömn, medan Øresundsbron knyter den sydvästra delen av Skåne allt närmare Danmark. Malmö-Lund-Trelleborg är det helt dominerande utpendlingsområdet. 71 procent av pendlarna bor i detta område och här växer antalet pendlare markant för varje år som går. Att det kommer en del öresundspendlare från norra Skåne beror främst på att danskar flyttat till området. Det finns fyra viktiga förklaringar till att pendlingen i första hand går från den svenska till den danska sidan av sundet. Större och mer varierat jobbutbud i Köpenhamnsområdet En positiv konjunkturutveckling i Köpenhamnsområdet Högre lönenivå i Köpenhamnsområdet Danskar som flyttar till Skåne och fortsätter att arbeta i Köpenhamn. 2

5 Danskar som flyttar till Skåne är en viktig förklaring till den positiva utvecklingen av pendlingen över sundet. Tre av fyra danskar som flyttar till Skåne behåller nämligen sitt jobb i Köpenhamn. Danskarna utgör idag ungefär hälften av alla öresundspendlare, svenskarna en tredjedel. Övriga pendlare har annat etniskt ursprung. Konjunkturutvecklingen i Köpenhamnsområdet spelar en avgörande roll för hur pendlingen och arbetsmarknadsintegrationen utvecklas över sundet. Den breda konjunkturuppgången i Storköpenhamn har stimulerat svenskarnas pendling från Malmöområdet. Omvänt har den ekonomiska tillbakagång som Frederiksborg Amt upplevt under millenniets första år resulterat i en minskning av antalet svenskfödda pendlare från bland annat Helsingborg. Huvuddelen av de svenskfödda pendlarna från Skåne tjänar bra på sina danska arbeten. Var fjärde har en årsinkomst på över svenska kronor 1 och cirka 9 procent har en inkomst över svenska kronor om året. Gruppen svenskfödda pendlare omfattar dock även en grupp lågavlönade. 16 procent av de svenskfödda pendlarna tjänar under svenska kronor per år. Flertalet av pendlarna från Skåne arbetar inom tjänstesektorn. Köpenhamns Flygplats i Kastrup är fortfarande en stor arbetsplats för de svenskfödda pendlarna. Var femte svenskfödd pendlare arbetar inom luftfarten. Bortsett från luftfarten är det i första hand handelsföretag, vårdsektorn, IT-branschen och FoU-företag som rekryterar flest svenskfödda pendlare. Hightech-sektorn sysselsätter 15 procent av de svenskfödda pendlarna och utgörs av företag inom både tjänstesektorn och den kunskapsintensiva tillverkningsindustrin. Att det är en stor andel pendlare som arbetar inom de kreativa yrkesgrupperna och inom hightechsektorn är strategiskt betydelsefullt ur ett regionalt tillväxtperspektiv. Dessa sektorer utgör en relativt liten del av den totala arbetsmarknaden men mycket talar för att den kreativa ekonomin kan stimulera tillväxten av många olika typer av jobb i regionen. Enligt arbetsförmedlingarna ser man nu en märkbar ökad efterfrågan på bland annat butiks- och restaurangpersonal. Sannolikt kommer vi under de närmaste åren få se en ökad pendling också bland dessa yrkesgrupper. 1) Lönen är omräknad från danska till svenska kronor. I omräkningen har hänsyn tagits till valutaskillnaden. Dessutom har 33 procent av den danska lönen räknats bort, för att det ska vara möjligt att jämföra den med en svensk bruttolön. I Sverige betalar arbetsgivaren cirka 33 procent i arbetsgivaravgifter. Dessa ingår inte i den anställdes bruttolön i Sverige och syns därför inte på lönebeskedet, som fallet är i Danmark. 3

6 Förenkla vardagen för öresundspendlarna Såväl företag som privatpersoner kan dra nytta av en större och mer integrerad arbetsmarknad i Öresundsregionen, i form av ett större jobbutbud och ett större utbud av kvalificerad arbetskraft. Det finns flera orsaker till att Öresundsregionen kan få glädje av en integrerad arbetsmarknad: Globalisering Flaskhalsproblem Befolkningsutveckling Genom globaliseringen ökar konkurrensen mellan olika länder och regioner när det gäller att locka till sig företag. Den internationella konkurrensen tvingar den regionala ekonomin att hela tiden förnya sig. En viktig förutsättning för detta är bland annat en stor mobilitet på arbetsmarknaden. En större och mer integrerad arbetsmarknad omkring Öresund är därför viktig för såväl regionen som helhet som för Danmark och Sverige. Flera konjunkturrapporter pekar på ett starkt och brett ekonomiskt uppsving i Öresundsregionen, starkast är det i Köpenhamnsområdet. Men redan nu finns också en oro för att den danska uppgången kommer att bromsas av brist på arbetskraft, först och främst inom tjänstesektorn. Här kan den skånska arbetsmarknaden komma att spela en positiv roll och bidra till att förhindra att dessa flaskhalsar uppstår. Flera danska arbetsmarknads- och befolkningsprognoser pekar också på att befolkningen i arbetsför ålder kommer att minska efter år Samtidigt pekar de skånska prognoserna på en starkt positiv befolkningsutveckling under kommande år. Både på kort och på lång sikt finns behov av ökad arbetskraftsmobilitet över sundet samt att locka arbetskraft från andra områden till regionen. Insatsområden Pendlingen över Öresund har ökat markant sedan Øresundsbron byggdes. Men det finns fortfarande några viktiga insatsområden att ta tag i för att ytterligare sätta fart på utvecklingen mot en gemensam arbetsmarknad för Öresundsregionen. Förbättring av infrastrukturen Även om Øresundsbron har förkortat restiden över Öresund markant, ligger restiden till arbetsplatsen ofta på lite över en timme. 2 Det är en förhållandevis lång restid, som ska läggas ovanpå arbetstiden. Detta kan medföra vissa sociala konsekvenser, exempelvis mindre tid för vänner och familj. Det finns behov av att effektivisera och förbättra den existerande infrastrukturen på båda sidor av sundet för att förenkla öresundspendlarnas vardag. Redan idag är det allvarliga kapacitetsproblem för tåg- och 2) Enligt undersökningen Danske erfaringer med at bo i Skåne, Öresundskomiteen och Øresundsbron (juni 2005), ligger restiden från bostaden till arbetsplatsen för danska pendlare bosatta i Skåne på 70 minuter i genomsnitt. 4

7 busstrafiken i Köpenhamnsområdet. Ett annat problem är att medan den västra delen av Skåne integreras med den danska delen av Öresund, finns det risk för att skillnaderna i tillväxtförutsättningar ökar mellan västra och östra Skåne. Om östra Skåne ska kunna ta del av tillväxten i västra Skåne krävs det insatser för att förbättra kommunikationerna. Förstärkning av den gränsregionala arbetsmarknadsinsatsen I den nuvarande strukturförändringen av ekonomin är det nödvändigt att kontinuerligt utvärdera kompetenser och själva utbildningssystemet. Inom Öresundsregionen är det särskilt viktigt att detta görs med ett gränsregionalt perspektiv för ögonen, för att främja matchningen mellan utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden för hela regionen. Satsning på utbildning och språk Det kan vara svårt för en svensk att komma in på den danska arbetsmarknaden. Bristande kunskap om det svenska utbildningssystemet hos danska chefer kan skapa viss osäkerhet om den som söker jobbet verkligen har de rätta kvalifikationerna för arbetet. Samtidigt undervärderas förmodligen betydelsen av olikheter inom både språk och ledningskultur idag. Det finns ett behov av att ge regionens medborgare bättre förutsättningar för en gemensam arbetsmarknad. Till exempel genom att införa mer undervisning i grannlandets språk och kultur under hela utbildningssystemet, från grundskolan och ända upp till högskolenivå. Mer och bättre information En undersökning som Öresundskomiteen och Øresundsbron genomförde tillsammans våren 2005, om danskar som har flyttat till Skåne 3, visade att de problem som är förbundna med att flytta till Skåne i hög grad handlar om hur det är att vara öresundspendlare. Många av danskarna som har flyttat till Skåne och pendlar till jobbet i Köpenhamn, anser att det ständigt är problem med myndigheternas bristande kunskap om de regler som gäller för öresundspendlare. Att handläggningstiden är för lång och att man får felaktig eller motstridande information och dålig service. Ländernas olika skatteregler är också en ständig orsak till stor oro för många pendlare. Oklarheter kring reglerna för utbetalning av a-kasseersättning, är ett annat viktigt område som skapar osäkerhet. Allt detta är en tydlig signal om, att det trots de stora informationssatsningarna som redan har gjorts, krävs en ännu större informationsinsats för att förenkla vardagen för dem som väljer att pendla över sundet. 3) Danska erfarenheter av att bo i Skåne, Öresundskomiteen och Øresundsbron, juni

8 PENDLINGS- UTVECKLINGEN Stark utveckling av pendlingen över Öresund Antalet pendlare över Öresund har tredubblats sedan Øresundsbron öppnades och idag pendlar personer varje dag över Öresund (2005). Huvuddelen av pendlarna utnyttjar Øresundsbron på väg till arbetet. Fyra av tio tar bilen och de resterande sex tar tåget. Två av tio bilar som passerade Øresundsbron under 2005 hade en pendlare bakom ratten. År 2020 räknar Øresundsbron med att fyra av tio bilar körs av pendlare. I denna rapport används två olika källor för att belysa utvecklingen av pendlingen: pendlarstatistik från Ørestat 4 och pendlarstatistik från Øresundsbron. Pendlarstatistiken från Ørestat är baserad på samma definitioner som den nationella registerbaserade pendlingsstatistiken. Här definieras en öresundspendlare som en person som tjänar mer än hälften av sin löneinkomst på den andra sidan av sundet (inkomstpendlare). I Øresundsbrons pendlarstatistik räknas enbart personer som pendlar över Øresundsbron, antingen i bil eller med tåg (trafikpendlare, Øresundsbron). Pendlare mellan Helsingborg och Helsingör ingår alltså inte i antalet trafikpendlare i Øresundsbrons sammanräkning. Den senaste pendlingsstatistiken från Ørestat är från 2003 och därför används Øresundsbrons pendlarstatistik för åren för att få en mer aktuell uppskattning av antalet pendlare. Fördelen med Ørestat-statistiken är att den innehåller mycket bakgrundsinformation om pendlarna och det är precis Pendlingen över Öresund mellan Antal Bruttopendlingen över Öresund Antal * 0 Inkomstpendlare* Övriga löneinkomsttagare* Inkomstpendlare Trafikpendlare, Øresundsbron Bosatt i Sverige Bosatt i Danmark *2005 är en uppskattning Källa: Ørestat och Øresundsbron *Beräkningarna är en uppskattning baserade på siffror för 2003 från Ørestat och Ørestats transregionala register 4) Ørestat är ett Interreg-projekt som har till syfte att ta fram statistik om Öresundsregionen. Statistiken kan hittas på 6

9 de upplysningarna vi vill kartlägga i denna rapport. I gengäld har pendlingen stigit markant under 2004 och 2005 och statistiken för 2003 täcker bara omkring 60 procent av pendlarna år Med den markanta ökningen av pendlingen kan de konjunkturkänsliga uppgifterna, exempelvis pendlarnas yrkesoch branschtillhörighet, ha ändrat sig under loppet av de senaste två åren. I resten av rapporten kommer inkomstpendlarna att kallas pendlare. Antalet personer som någon gång under årets lopp pendlar till den andra sidan av sundet ligger uppskattningsvis runt (bruttopendling). Gruppen av bruttopendlare täcker in alla personer som har haft inkomst från det andra landet under ett år. Gruppen består av inkomstpendlare som tjänar minst hälften av sin inkomst på andra sidan sundet och övriga löntagare vars inkomst från andra sidan sundet utgör mindre än hälften av deras sammanlagda inkomst. Många av de personer som börjar pendla under loppet av året och de som slutar arbeta på den andra sidan av sundet räknas med i bruttogruppen av pendlare. Säsongsarbetare ingår också i denna beräkning. Pendlingen över sundet används ofta som en indikator på integrationen av de två regionala arbetsmarknaderna. Det finns dock en form av integration som vi inte kommer att behandla i denna rapport, nämligen när en person både får jobb på den andra sidan av sundet och samtidigt även flyttar dit. I rapporten fokuserar vi först och främst på pendlingen från Skåne till danska delen av Öresund. Den utgör idag mer än 90 procent av den totala pendlingen. Fakta om pendlingsstatistik Den registerbaserade gränspendlingsstatistiken från Ørestat bygger på samma definitioner som den nationella pendlingsstatistiken i Danmark och i Sverige. Därmed är den öresundsregionala pendlingsstatistiken jämförbar med pendlingsutvecklingen i såväl Danmark som i Sverige. Det går inte att göra motsvarande jämförelser med övriga pendlingsundersökningar. kunna beskriva den aktuella situationen. Ørestat-data finns bara till och med 2003, vilket innebär att vi inte kan beskriva hela dynamiken fram till Men det är bara denna statistik som innehåller viktiga bakgrundsupplysningar som till exempel bransch- och yrkestillhörighet, vilket är av avgörande betydelse för analyserna i denna rapport. Den registerbaserade pendlingsstatistiken har emellertid en framtagningstid på cirka 1,5 år, vilket gör det nödvändigt att uppskatta pendlingen för att 7

10 Allt fler pendlare över sundet i framtiden Pendlingen från Skåne till Själland styrs idag i första hand av fyra olika processer. Större jobbutbud och högre löner i Köpenhamnsområdet Prisskillnader på bostadsmarknaderna i Köpenhamnsområdet och i Skåne Konjunkturutvecklingen i Köpenhamnsområdet De danska reglerna för familjeåterförening Förutom de allmänna faktorerna på arbetsmarknaden, arbetsutbudet och lönerna, påverkas pendlingsutvecklingen av prisskillnader på regionens bostadsmarknad och av de danska reglerna för familjeåterförening. Såväl prisskillnaden på bostäder som den danska invandringslagstiftningen har som konsekvens att det är en del danskar som väljer att flytta till Skåne. Det är svårt att uppskatta hur många öresundspendlare det kommer att finnas i framtiden, eftersom det är så många processer involverade. Men det är helt klart att pendlingen över sundet kommer att fortsätta stiga under många år ännu. Konjunkturen i Köpenhamnsområdet är på väg upp. Det ger den viktiga konjunkturmässiga grunden för en ökad inpendling från Skåne. Så länge det ger en nettovinst att arbeta i Köpenhamn kommer antalet svenskar som söker arbete i Köpenhamn att öka. Och så länge danskarna kan hitta attraktivt belägna bostäder i Skåne, med ett lägre pris än i Köpenhamnsområdet, kommer antalet danskar som bosätter sig i Skåne och pendlar till jobbet i Köpenhamn att fortsätta stiga. 8

11 VILKA ÄR ÖRESUNDSPENDLARNA? Danskarna skapar rusningstrafik på bron Nio av tio öresundspendlare pendlar till den danska sidan av sundet, men hälften av dem är danskar. Det beror på att många danskar har bosatt sig i Skåne. Danskarna flyttar till Skåne för att få bättre ekonomi. Det får de genom att behålla sin danska lön och få lägre bostadskostnader och levnadsomkostnader på den skånska sidan. Ungefär en tredjedel av öresundspendlarna är svenskar. Det är bara denna grupp av öresundspendlare vi kan använda som en indikering på integrationen av de två arbetsmarknaderna i Öresundsregionen. Denna del av öresundsintegrationen går dock långsammare än integrationen av regionens två bostadsmarknader. Trots den långsammare utvecklingen stiger de svenskföddas pendling från Malmö till Köpenhamn med cirka 15 procent per år. Det är väsentligt mer än till exempel pendlingen från Lund till Malmö, som sedan Øresundsbron öppnades har vuxit med mellan 3 och 6 procent om året. Visserligen stiger pendlingen från Malmö till Köpenhamn från en lägre nivå, men det visar att det sker en utveckling i rasande fart. Svenskarna tar framför allt jobb i Danmark på grund av de högre lönerna och eftersom de på den danska sidan hittar en större arbetsmarknad med ett större utbud av olika typer av jobb. Var sjätte pendlare från Skåne har en annan etnisk bakgrund än dansk eller svensk. Den gruppen har vuxit under de senaste åren bland annat på grund av åtstramningen i de danska familjeåterföreningsreglerna som gjordes Åtstramningen har inneburit att det är en del danskar som har flyttat till Skåne för att kunna bo tillsammans med sina utländska äkta hälfter. Flertalet av dessa pendlar till arbete i Danmark. Var är öresundspendlarna födda? Antal personer Pendling totalt 2005: * 2005* Danmark Sverige Övriga länder *2004 och 2005 är uppskattningar 9

12 Männens bro Den typiska pendlaren är en man runt 35 år med en universitets- eller högskoleutbildning bakom sig som bor i Malmö. Han kan lika gärna vara svensk som dansk. Kvinnorna är i mindre grad än männen en del av den öresundsregionala arbetsmarknaden. Två av tre pendlare över Öresund är nämligen män. Det är fler kvinnor bland de svenskfödda pendlarna än bland de danska. 40 procent av de svenska pendlarna är kvinnor medan bara 31 procent av de danska pendlarna är kvinnor. De danska pendlarnas könsfördelning beror på sammansättningen av de danskar som flyttar till Skåne och här är männen i majoritet. Totalt sett är 65 procent av de danska inflyttarna i Skåne män. Bland pendlarna med annan etnisk bakgrund än dansk och svensk, utgör kvinnorna 31 procent. Här har kvinnornas andel fallit sju procentenheter sedan Unga och välutbildade Öresundspendlarna är unga. En tredjedel av pendlarna är under 30 år och ytterligare 20 procent är under 35 år. Hälften är alltså under 35 år. Bara 10 procent av pendlarna tillhör den mer erfarna delen av arbetsstyrkan över 55 år. De danskfödda pendlarna bosatta i Skåne, är lite yngre än de svenska. Det beror på att de danska inflyttarna är unga med en genomsnittsålder på 28 år. De riktigt unga (under 25 år) utgör bara 8 procent av de svenskfödda pendlarna. Åldersindelningen är baserad på siffror för 2003, så det kan ha skett ändringar sedan dess. Ju närmare bron en öresundspendlare bor, desto högre utbildning har han eller hon. I Malmö-Lund- Trelleborg-området är det nästan varannan pendlare, 47 procent, som har en lång högskoleutbildning, medan detta bara gäller för 25 procent av pendlarna från nordöstra Skåne. Totalt sett har 44 procent av alla pendlare från Skåne till Själland en lång högskoleutbildning bakom sig. 42 procent har en kort eller medellång utbildning. 10

13 De svenska pendlarna tjänar bra De flesta svenskfödda pendlarna tjänar bra på sina danska jobb. Var fjärde har en årlig löneinkomst på över svenska kronor 5 och cirka 9 procent har en löneinkomst över svenska kronor om året. I Skåne generellt har bara 14 procent av de sysselsatta en lön över svenska kronor och bara 4 procent en lön över svenska kronor. I gruppen svenskfödda pendlare ingår dock även en grupp med lågavlönade. 16 procent av de svenskfödda pendlarna tjänar under svenska kronor i deras danska jobb. I Skåne utgör denna grupp 12 procent. Det finns två tänkbara förklaringar till den större andelen lågavlönade bland pendlarna. En del företag, som är etablerade på bägge sidorna sundet, har valt att anställt sina medarbetare på 50 procent i respektive land. Det innebär att endast hälften av deras faktiska löneinkomst redovisas i gränspendlarstatistiken. En annan förklaring kan vara att gruppen också består av en del yngre personer som under en period tar ett lågavlönat jobb inom den danska tjänstesektorn. Enligt arbetsförmedlingarna på bägge sidor om sundet ser man nu t.ex. en märkbar ökad efterfrågan på bland annat butiks- och restaurangpersonal. Starkast är efterfrågan i Köpenhamnsområdet. En del av dessa kommer troligen att rekryteras från den skånska sidan av Öresund. Danskarna som pendlar från sina nya hem i Skåne tillhör i högre grad än de svenskfödda pendlarna gruppen medelinkomsttagare. Det beror på att det är prisskillnaderna på bostadsmarknaden som driver på utvecklingen av antalet danskar som flyttar till Skåne. Ju högre lön man har, desto större är sannolikheten att man har råd att bo i Köpenhamn. 5) Löneinkomsten är omräknad från danska till svenska kronor. I omräkningen har det gjorts en korrigering för valutaskillnaden, men framför allt har vi dragit bort 33 procent av lönen som tjänas i Danmark för att kunna jämföra med en svensk bruttolön. I Sverige betalar arbetsgivaren cirka 33 procent i arbetsgivaravgifter. Dessa ingår inte i den anställdes bruttolön i Sverige och visas inte på lönebeskedet, som i Danmark. 11

14 De skånska öresundspendlarna bor i väst Øresundsbron knyter långsamt den sydvästra delen av Skåne närmare till Danmark, medan den nordöstra delen med Kristianstad, sover en törnrosasömn att döma av pendlarutvecklingen över Öresund. Antalet pendlare från södra Skåne har tredubblats sedan den första bilen körde över Øresundsbron Detta kan jämföras med att det idag bara är en enda pendlare mer från nordöstra Skåne än det var före millennieskiftet. Med en restid på cirka 35 minuter mellan Malmö och Köpenhamns centrum arbetar och bor de flesta öresundspendlarna nära öresundskusten. Detta område har idag välfungerande transportförbindelser, oavsett om pendlarna tar tåget eller bilen till arbetet. De flesta pendlarna (71 procent) från Skåne bor i Malmö-Lund-Trelleborg-området. Det är från detta område som det år efter år kommer fler pendlare. Köpenhamn tar med sina många arbetsplatser emot mer än 40 procent av den samlade pendlingsströmmen från Skåne till Danmark. De största pendlingsströmmarna går mellan Malmö-Köpenhamn, Malmö-Tårnby (Kastrup) och Helsingborg-Helsingör. Det visar tydligt att restiden fortfarande är en av de viktigaste faktorerna som styr pendlingsutvecklingen. Öresundspendlare från Skåne till Själland fördelat på arbetsplatskommun i Danmark och bostadskommun i Sverige 6 Helsingør Helsingborg Hillerød Landskrona Lyngby-Tårbæk Roskilde Ballerup Høje-Tåstrup Köpenhamn Tårnby Malmö Lund Vellinge Trelleborg Källa: Ørestat 6) Kartinformation: Från karta, Lantmäteriverket Gävle Med tillstånd från M2004/2536. Kort & Matrikelstyrelsen (G 03-04). Utpendling från Skåne Inpendling från Skåne

15 Olika undersökningar visar också att efter 60 minuters restid faller pendlingen kraftigt 7. Sedan 1997 har andelen pendlare från Skånes alla fyra hörn stigit. Men räknar man bort de danskar som har börjat pendla eftersom de har flyttat till Skåne, så ser bilden lite annorlunda ut. Antalet svenska pendlare har stigit kraftigt i sydvästra Skåne och även från det sydöstra hörnet har det varit en ökad öresundspendling. Samtidigt har det skett en tillbakagång i pendlingen till Själland från både den nordvästra och nordöstra delen av Skåne under perioden Gruppen med svenskfödda öresundspendlare har först och främst stigit i sydvästra Skåne och det är framför allt här som vi ser tecken på en begynnande arbetsmarknadsintegration. Den främsta förklaringen är naturligtvis närheten till den stora arbetsmarknaden i Köpenhamn. Den breda konjunkturuppgången i Köpenhamnsområdet har stimulerat, och kommer förmodligen under de kommande åren att fortsätta stimulera, fler svenskar från Malmö-Lund-Trelleborgområdet att pendla till Köpenhamn. De tio största pendlingsströmmarna från Skåne till Själland 2003 Bostad, kommun Arbetsplats, kommun Antal pendlare Malmö Köpenhamn Malmö Tårnby 432 Helsingborg Helsingör 243 Malmö Frederiksberg 138 Lund Köpenhamn 137 Helsingborg Köpenhamn 104 Vellinge Köpenhamn 104 Landskrona Köpenhamn 89 Malmö Gladsaxe 86 Malmö Høje Taastrup 81 Källa: Ørestat 7) Pendling over Øresund, juni 2005, Øresundsregionens Arbejdsmarkedspolitiske Råd, Københavns Kommune, Region Skåne och Malmö stad. 13

16 Helsingborg är den näst största utpendlingskommunen för öresundspendlare och Malmö den största. I Helsingborg har antalet svenskfödda öresundspendlare sjunkit under perioden Den främsta förklaringen är förmodligen den konjunkturnedgång som har skett i Frederiksborg Amt under millenniets första år. Gränspendlingen i norra Öresund har först och främst gått tillbaka inom branscher som handel, sjötransport, hälsovård och hotell- och restaurangbranschen. De olika utvecklingstendenserna i södra och norra Öresund visar att konjunkturutvecklingen har stor betydelse för hur pendlingen och arbetsmarknadsintegrationen utvecklar sig. Det är kanske inte så överraskande att det inte har skett någon ökning av antalet personer från östra Skåne som pendlar över sundet. Det tar två timmar att komma från Kristianstad till Köpenhamn, och en och en halv timme från Simrishamn. Det är alltför lång restid för vardagspendling och som konsekvens av detta märks inga broeffekter i Skånes ytterområden. Förändring av antalet danskfödda öresundspendlare Helsingör Helsingborg Landskrona Köpenhamn Lund Malmö Vellinge Källa: Ørestat Förändring i antalet pendlare

17 Pendlingsstatistiken redovisar personer med inkomster från en dansk arbetsgivare vilket inte nödvändigtvis innebär att dessa personer pendlar dagligen till sina jobb i Köpenhamnsområdet. Samtidigt är det intressant att notera att antalet svenskfödda pendlare faktiskt har ökat i de tre östskånska kommunerna Ystad, Sjöbo och Skurup. Även om antalet pendlare härifrån är få, så tyder den ökade pendlingen på att dessa kommuner i högre grad än tidigare är funktionellt integrerade med Malmö-Köpenhamn-området. Förändring av antalet svenskfödda öresundspendlare Helsingör Helsingborg Landskrona Köpenhamn Lund Malmö Vellinge Källa: Ørestat Positiv förändring i antalet pendlare Negativ förändring i antalet pendlare

18 Vad arbetar öresundspendlarna med? Flertalet av de skånska öresundspendlarna arbetar inom den danska tjänstesektorn. Det avspeglar Köpenhamnsområdets näringslivsstruktur, som är stark inom företagstjänster, forskning och utveckling (FoU) och handel. 11 procent av pendlarna från Skåne arbetar i den danska hightech-sektorn. Om vi tittar uteslutande på gruppen svenskfödda pendlare är det 15 procent som arbetar inom hightech-sektorn. Det är betydligt fler än den andel hightech-sektorn sysselsätter i Skåne. Arbetspendlingen i den andra riktningen från Själland till Skåne är mycket liten. Det rör sig om cirka 500 personer och av dessa arbetar cirka 8 procent inom hightech-sektorn. Sedan öppningen av Öresundsbron har gruppen med svenskfödda pendlare först och främst ökat inom forskning och utveckling (FoU). Ökningen har nästan uteslutande skett inom företagsanknuten forskning i den privata sektorn. Även om det fortfarande är relativt få personer som arbetspendlar över sundet, visar detta att det sker ett positivt inflöde av välutbildad arbetskraft från Skåne till Själland. Även om utvecklingen inom hightech-sektorn är särskilt intressant ur ett regionalt tillväxtperspektiv utgör den en relativt liten del av den totala arbetsmarknaden och av pendlingsströmmen över sundet. Som tidigare nämnts förklaras en stor del av den ökade pendlingen från Skåne till Själland av att allt Antalet anställda inom hightech-sektorn i procent 2003 Öresunds- Svenskfödda pendlare öresunds- Hightech-sektorn Skåne totalt pendlare Totalt 7% 11% 15% varav: Tillverkning av läkemedel, läkemedelskemikalier m.m. 1% 2% 5% Naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling 1% 3% 5% Telekommunikation 1% 2% 2% Källa: Ørestats transregionala register 16

19 fler danskar väljer att bosätta sig i Skåne och pendla till arbetet i Danmark. Utifrån ett arbetsmarknadsperspektiv är det därför särskilt intressant att se hur många svenskar som får arbete på den danska sidan av sundet. I Tabell 3 visas de tio största branscher där de svenskfödda gränspendlarna arbetar. Dessa branscher sysselsätter 77 procent av samtliga av de svenskfödda pendlarna från Skåne. Luftfarten är fortfarande den bransch som flest öresundspendlare från Skåne arbetar inom och det gäller i synnerhet för de svenskfödda pendlarna. 63 procent av alla öresundspendlare inom luftfartsbranschen är svenskar. Förklaringen är naturligtvis att Köpenhamns Flygplats är en stor arbetsplats som ligger strategiskt väl placerad i förhållande till Malmöområdet utifrån pendlingssynpunkt. Det har emellertid skett en viss nedgång av antalet pendlare från Skåne som är anställda inom luftfartsbranschen under åren Tillbakagången har samband med den generella avmattningen inom flygbranschen efter katastrofen den 11 september Utöver luftfarten är det branscher som handel, hälsovård, IT och FoU som framför allt rekryterar svensk arbetskraft. Förutom inom luftfartsbranschen har antalet svenskfödda öresundspendlare minskat inom de danska byggnads- och anläggningsföretagen under perioden Med tanke på den konjunkturuppgång som har skett de senaste åren, inte minst inom byggnads- och anläggningsbranschen, kan detta ha ändrats sedan dess. De tio branscher där flest svenskfödda öresundspendlare från Skåne arbetade 2003 Svenskfödda Branch öresundspendlare Andel Lufttransport % Parti- och agenturhandel % Hälso- och sjukvård % Andra företagstjänster 182 8% Databehandlingsverksamhet m.m 156 7% Forskning och utveckling 136 6% Hotell- och restaurangverksamhet 100 5% Detaljhandel 85 4% Rekreations-, kultur och sportverksamhet 80 4% Handel och service av motorfordon 71 3% Övriga % Totalt % Källa: Danmarks Statistik 17

20 DE KREATIVA ÖRESUNDSPENDLARNA Öresundsregionen som tillväxtregion Öresundsregionen är med sina 3,6 miljoner invånare Nordens största och tätast befolkade urbana region och spelar en viktig roll som tillväxtmotor för Danmark och Sverige. Regionen står redan idag för 26 procent av ländernas totala BNP och den ekonomiska tillväxten har både på Själland och i Skåne varit högre än genomsnittet för de nationella ekonomierna under senare år. Det finns flera orsaker till att Öresundsregionen kan dra nytta av en integrerad arbetsmarknad över sundet: Globalisering Flaskhalsproblem Befolkningsutveckling Med en ökande globalisering växer konkurrensen mellan länder och regioner när det gäller att locka till sig företag. Den internationella konkurrensen kräver en kontinuerlig förnyelse av den regionala ekonomin. En viktig förutsättning för detta är bland annat en hög mobilitet på arbetsmarknaden. En större och mer integrerad arbetsmarknad kring Öresund är därför viktig för såväl hela regionen som för Danmark och Sverige. Såväl företag som privatpersoner kan dra nytta av en större och mer integrerad arbetsmarknad i Öresundsregionen, i form av ett större jobbutbud och ett större utbud av kvalificerad arbetskraft. Flera konjunkturrapporter pekar på en stark och bred ekonomisk uppgång i Öresundsregionen. Enligt Øresundsbarometern 8 är konjunkturen i regionen nu den starkaste sedan de första mätningarna gjordes Uppgången är kraftigast i den danska delen av regionen. Det är först och främst näringslivet i Köpenhamnsregionen som upplever en stark och bred tillväxt. I Skåne är det fortfarande främst konsultbranschen och bygg- och anläggningsbranschen som märker av tillväxten. Det danska finansdepartementet räknar i sin prognos med en ökning av den danska sysselsättningen under både 2005 och 2006 för hela den danska tjänstesektorn. Även inom byggbranschen bedöms sysselsättningen öka markant med mellan 1 och 2 procent under 2005 och ) Øresundsbarometern, november 2005 på 18

Trend- och omvärldsanalys. planeringsförutsättningar 2015. vad möter vi på vägen mot helsingborg 2035?

Trend- och omvärldsanalys. planeringsförutsättningar 2015. vad möter vi på vägen mot helsingborg 2035? Trend- och omvärldsanalys planeringsförutsättningar 2015 vad möter vi på vägen mot helsingborg 2035? Trend- och omvärldsanalysen finns att hämta på helsingborg.se och på intranätet. Citera gärna men ange

Läs mer

Göteborgssamhällets utveckling 2009

Göteborgssamhällets utveckling 2009 M A J 2 0 0 9 2009 Göteborgssamhällets utveckling 2009 Rapporten har sammanställts av gruppen Samhällsanalys och statistik, tillsammans med Stadsutveckling, Välfärd, Utbildning och Arbetsmarknad vid stadskansliet.

Läs mer

HINDER. MÖjLIGHETERøresundsmodellen 2010

HINDER. MÖjLIGHETERøresundsmodellen 2010 33 UTMANINGaR HINDER och MÖjLIGHETERøresundsmodellen 2010 2 04 07 13 Kapitel 1. Kapitel 2. Innehåll Förord ØRUS - en sammanhållen och varierad arbetsmarknad Øresundsmodellen - beskrivning av projektet

Läs mer

Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020

Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020 Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020 Innehållsförteckning 1.1 Inledning... 4 Rapportens disposition... 5 1.2 Allmän beskrivning av Region Östra Mellansverige...

Läs mer

41 000 anställningar till och med 2025. En studie av rekryteringsbehovet i Norrbottens län

41 000 anställningar till och med 2025. En studie av rekryteringsbehovet i Norrbottens län 41 000 anställningar till och med En studie av rekryteringsbehovet i Norrbottens län Titel Författare: Information: Omslagsbild: Kontaktperson: 41 000 anställningar till och med. En studie av rekryteringsbehovet

Läs mer

Rapport 2001:2. DET ÅLÄNDSKA INFORMATIONSSAMHÄLLET -så utbrett är det!

Rapport 2001:2. DET ÅLÄNDSKA INFORMATIONSSAMHÄLLET -så utbrett är det! Rapport 2001:2 DET ÅLÄNDSKA INFORMATIONSSAMHÄLLET -så utbrett är det! 1. SAMMANFATTNING... 4 2. INLEDNING... 6 2.1. Bakgrund och syfte... 6 2.2. IT - vad är det?... 6 2.3. Rapportens uppläggning... 7 3.

Läs mer

En ny Ekonomisk geografi

En ny Ekonomisk geografi En ny Ekonomisk geografi Ett regionalt perspektiv på en global förändring i Östra mellansverige RAPPORT 5:2013 AttrAherAr företag och individer ökad marknadspotential ökad täthet ökad tillgänglighet växande

Läs mer

Om Mälardalen. tillväxten och dess förutsättningar

Om Mälardalen. tillväxten och dess förutsättningar Om Mälardalen tillväxten och dess förutsättningar Om Mälardalen tillväxten och dess förutsättningar Ett näringspolitiskt program för Mälardalen utarbetat av; Unionen Bergslagen, Unionen Mälardalen, Unionen

Läs mer

MARKNADSANALYS ROSENKRAFT

MARKNADSANALYS ROSENKRAFT l RAPPORT MARKNADSANALYS ROSENKRAFT 2013-05-29 2013-05-29 Uppdrag: 247838, Undersökningen Rosenkraft Titel på rapport: Marknadsanalys Rosenkraft Status: Slutrapport Datum: 2013-05-29 Medverkande Beställare:

Läs mer

Inventering av framtida kompetensförsörjning i Helsingborgsregionen

Inventering av framtida kompetensförsörjning i Helsingborgsregionen Inventering av framtida kompetensförsörjning i Helsingborgsregionen Helsingborg Stad 2012 STADSLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Författare: Elin Svensson Samordnare: Peter Arvebro, Eva-Lotta Bergström Tryck: Tryckservice

Läs mer

Här vill studenterna jobba och bo

Här vill studenterna jobba och bo Där de härliga lagrarna gro Här vill studenterna jobba och bo juni 2014 Rapporten i punktform Handelskammaren har genomfört två undersökningar: en bland 390 sydsvenska studenter (varav 277 civilekonom-

Läs mer

Näringsliv Skåne. Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med sikte på 2020

Näringsliv Skåne. Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med sikte på 2020 Näringsliv Skåne Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med sikte på 2020 Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med sikte på 2020 Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med

Läs mer

RAPPORT NÄRINGSLIVSUTVECK- LING I HUDDINGE

RAPPORT NÄRINGSLIVSUTVECK- LING I HUDDINGE Avsedd för Huddinge kommun Dokumenttyp Rapport Datum December 2010 RAPPORT NÄRINGSLIVSUTVECK- LING I HUDDINGE 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund till uppdraget 2 1.2 Presentation av Ramböll

Läs mer

ARBETSMARKNADSSTUDIE HELSINGBORG

ARBETSMARKNADSSTUDIE HELSINGBORG ARBETSMARKNADSSTUDIE Local Agenda Network for Employment HELSINGBORG The Project is supported by the European Commission, DG Employment and Social Affairs RAPPORT Bo Eriksson FRAMTIDSUTBILDNING AB 2001-07-05

Läs mer

Tyvärr går utvecklingen åt fel håll. I april 2014 hade vi omkring 400 000 människor som stod utan jobb. Arbetslösheten har fastnat kring 8 procent.

Tyvärr går utvecklingen åt fel håll. I april 2014 hade vi omkring 400 000 människor som stod utan jobb. Arbetslösheten har fastnat kring 8 procent. 2.1 Nyföretagande inklusive generationsväxling... 15 2.2 Behovet av innovationsdrivet entreprenörskap... 21 2.3 Behovet av ekonomisk trygghet... 23 2.4 Växa med fler anställda... 28 2.5 Behovet av ökad

Läs mer

En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden. Ny i Sverige vad kan jag bidra med?

En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden. Ny i Sverige vad kan jag bidra med? En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden Ny i Sverige vad kan jag bidra med? Innehåll 3 Inledning 9 Inflyttningen till Sverige 14 Fördelar med invandring 17 Sysselsättning

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2014 VÄSTERBOTTENS LÄN. Prognos för arbetsmarknaden 2014 2015

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2014 VÄSTERBOTTENS LÄN. Prognos för arbetsmarknaden 2014 2015 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2014 ÄSTERBOTTENS LÄN Prognos för arbetsmarknaden 2014 2015 Text: Arbetsförmedlingen, Analysavdelningen Eftertryck tillåtet med angivande av källa 2014 06 11 3 Innehållsförteckning

Läs mer

Hej! / Strukturbild för Skåne

Hej! / Strukturbild för Skåne Hej! Det utkast du nu håller i din hand visar hur arbetet med Strukturbild för Skånes kommande rapport kring flerkärnighet har framskridit. Vi är mitt i processen och vill nu få in era synpunkter kring

Läs mer

Omvärldsanalys. Planeringsförutsättningar 2012-2015. Kommunledningsförvaltningen

Omvärldsanalys. Planeringsförutsättningar 2012-2015. Kommunledningsförvaltningen Omvärldsanalys Planeringsförutsättningar 2012-2015 Kommunledningsförvaltningen Nov 2010 2 Spana in i framtiden och ut i omvärlden Varje höst gör kommunledningsförvaltningen en omvärldsanalys. I den försöker

Läs mer

A2003:018. En lärande omvärldsanalys för Krokom och Östersund

A2003:018. En lärande omvärldsanalys för Krokom och Östersund A2003:018 En lärande omvärldsanalys för Krokom och Östersund En lärande omvärldsanalys för Krokom och Östersund ITPS, Institutet för tillväxtpolitiska studier Studentplan 3, 831 40 Östersund Telefon 063

Läs mer

Uppdaterad version februari 2012. Stockholm Oslo En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna

Uppdaterad version februari 2012. Stockholm Oslo En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna Uppdaterad version februari 2012 Stockholm Oslo En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna Mälardalsrådet Hantverkargatan 3H 105 35 Stockholm www.malardalsradet.se Tillväxt,

Läs mer

IT-branschen i Sverige

IT-branschen i Sverige Ura 2000:8 ISSN 1401-0844 IT-branschen i Sverige - Var finns de framtida jobben? Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Rapporten ingår i serie Ura som utges av AMS Utredningsenhet. Innehållsförteckning

Läs mer

Rekrytering av utländsk arbetskraft: Invandrares arbetsmiljö och anknytning till arbetsmarknaden i Sverige

Rekrytering av utländsk arbetskraft: Invandrares arbetsmiljö och anknytning till arbetsmarknaden i Sverige Rekrytering av utländsk arbetskraft: Invandrares arbetsmiljö och anknytning till arbetsmarknaden i Sverige Pernilla Andersson Joona och Eskil Wadensjö Institutet för social forskning (SOFI), Stockholms

Läs mer

Utgiven av: Statens bostadskreditnämnd (BKN) BKN:s dnr: 17-83/08

Utgiven av: Statens bostadskreditnämnd (BKN) BKN:s dnr: 17-83/08 Samband mellan bostadsmarknad, arbetskraftens rörlighet och tillväxt 12 december 2008 Titel: Samband mellan bostadsmarknad, arbetskraftens rörlighet och tillväxt Redovisning av: Uppdrag till Statens Bostadskreditnämnd

Läs mer

EGENANSTÄLLNING- EN VÄG IN PÅ ARBETSMARKNADEN

EGENANSTÄLLNING- EN VÄG IN PÅ ARBETSMARKNADEN EGENANSTÄLLNING- EN VÄG IN PÅ ARBETSMARKNADEN Ek. Dr. Lina Bjerke Ek. Dr. Lars Pettersson 4 juli 2013 1 Vad är egenanställning och vad har det för betydelse för möjligheterna på den svenska arbetsmarknaden?

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD....4 2. SNABBVERSIONEN...5 3. GIVANDET I SVERIGE...7

Läs mer

Dolt företagande. Kvinnor i familjeföretag. Exempel från Östra Göinge

Dolt företagande. Kvinnor i familjeföretag. Exempel från Östra Göinge R E G I O N A L T R E S U R S C E N T R U M F Ö R K V I N N O R I S K Å N E Dolt företagande Kvinnor i familjeföretag Exempel från Östra Göinge Förord Föreliggande rapport är resultatet av ett projekt

Läs mer

Rapport 2006:11 R. Ekonomer utbildning och arbetsmarknad

Rapport 2006:11 R. Ekonomer utbildning och arbetsmarknad Rapport 2006:11 R Ekonomer utbildning och arbetsmarknad Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Ekonomer utbildning

Läs mer

Ingenjören värd sin vikt i guld?

Ingenjören värd sin vikt i guld? Ingenjören värd sin vikt i guld? Förord För teknikföretag är tillgången på kompetenta medarbetare helt avgörande för konkurrenskraften. Teknikföretagen har därför som en av sina främsta uppgifter att

Läs mer

FAKTISKA KONSEKVENSER AV TURORDNINGSREGLERNA I LAS OCH AVTAL

FAKTISKA KONSEKVENSER AV TURORDNINGSREGLERNA I LAS OCH AVTAL FAKTISKA KONSEKVENSER AV TURORDNINGSREGLERNA I LAS OCH AVTAL EN RAPPORT AV SVENSKT NÄRINGSLIV OCH PTK Sverker Rudeberg Helena Hedlund Juni 2011 2 Förord Uppdrag Svenskt Näringsliv och PTK har den gemensamma

Läs mer