KVALITETSPROGRAM GAMLA VIKEN RIKTLINJER FÖR UTFORMNING AV ALLMÄN PLATSMARK UPPRÄTTAT: SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KVALITETSPROGRAM GAMLA VIKEN RIKTLINJER FÖR UTFORMNING AV ALLMÄN PLATSMARK UPPRÄTTAT: 2013-03-06 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN"

Transkript

1 KVALITETSPROGRAM GAMLA VIKEN RIKTLINJER FÖR UTFORMNING AV ALLMÄN PLATSMARK UPPRÄTTAT: SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

2 KVALITETSPROGRAM GAMLA VIKEN Höganäs kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Stationshuset HÖGANÄS Tel , Fax Projektledning av landskapsarkitekt Karolina Alvaker, Höganäs kommun Tel , E-post 2 KVALITETSPROGRAM GAMLA VIKEN HÖGANÄS KOMMUN

3 FÖRORD Förändring går inte att undvika. Men om förändringen utgår från befintliga värden, som tydligt definierats, är förutsättningarna goda för ett lyckat resultat. Genom att definiera en befintlig bebyggelsemiljös kvaliteter och identitet har bästa grunden lagts för att dels bevara den befintliga miljöns karaktär och dels planera nytt med utgångspunkt i den ursprungliga strukturen och skalan. Viken är ett av flera fiskelägen med medeltida anor i Kullabygden. I detta kvalitetsprogram redovisas just Vikens speciella karaktär, både byggnader och gatumiljöer. Därefter formuleras konkreta riktlinjer inför eventuella förändringar. Syftet är att hitta en gemensam syn på hur Vikens kvaliteter kan tas till vara i samhällets fortsatta utveckling. Programmet kan användas som inspiration för enskilda inför renoveringsprojekt eller nybyggnad. Framför allt innehåller programmet riktlinjer för hur gator och andra publika ytor ska utvecklas som en del av den kulturmiljö de ingår i. Byggnader, gator, torg och platser formar samhället och oss som lever där. Höganäs Kerstin Nilermark samhällsbyggnadschef HÖGANÄS KOMMUN KVALITETSPROGRAM GAMLA VIKEN 3

4 INNEHÅLL FÖRORD... s.03 RIKTLINJER FÖR UTFORMNING... s.24 ÖVERSIKTSKARTA... s.05 INLEDNING... s.06 FORMSPRÅK OCH KARAKTÄR ÖVERGRIPANDE PALETT LÄMPLIGA MATERIAL s.24 s.24 s.24 GAMLA VIKEN UNIK BYSTRUKTUR AV HÖGT KULTURHISTORISKT VÄRDE KVALITETSPROGRAMMETS SYFTE MOTIV FÖR BEVARANDE s.06 s.06 s.06 TILLGÄNGLIGHET OCH TRYGGHET OFFENTLIGT OCH PRIVAT BYGGNADENS UTFORMNING HUVUDGATA s.26 s.26 s.27 s.28 VIKEN FÖRR... s.08 LOKALGATA s.30 KORT HISTORIK s.08 GRÄND OCH GUDA s.32 VIKENS GATUMILJÖER DÅ OCH NU s.08 GÅNG- OCH CYKELVÄG s.32 BYGGNADER... s.10 BEBYGGELSEKARAKTÄR s.10 SAMMANFATTANDE PALETT s.10 GATUSTRUKTUR: MÖNSTER OCH ELEMENT... s.12 PLATS OCH PARK DAGVATTEN PARKERING TOMTAVGRÄNSNING VEGETATION s.34 s.35 s.35 s.36 s.37 GATOR s.12 BELYSNING s.38 GRÄNDER OCH GUDOR s.12 MÖBLER OCH UTRUSTNING s.39 MELLAN GATA OCH TOMT MELLAN GATA OCH DÖRR HUVUDSTRÅKETS KVALITETER OCH BRISTER: BYGATAN BOENDESTRÅKETS KVALITETER OCH BRISTER: SKEPPAREGATAN s.14 s.16 s.18 s.19 KÄLLOR OCH LITTERATUR... s.40 PLATSSTRUKTUR: MÖNSTER OCH ELEMENT... s.20 PLATSKVALITETER s.20 GRÖNA PLATSER OCH VEGETATION... s.22 GRÖNSKA PÅ ALLMÄN PLATS FRÅN TRÄDGÅRDEN s.22 s.22 4 INNEHÅLL KVALITETSPROGRAM GAMLA VIKEN HÖGANÄS KOMMUN

5 ÖVERSIKTSKARTA N Riksintresset gamla Viken omfattar bebyggelsen söder om Båtbyggarevägen/Storkavägen, sydväst om Täppevägen/Bäckavägen/Trädgårdsgatan och nordväst om Sjögatan Gröna Torg Bygatan Böösa Backe Hamnplanen Stejleplatsen Strandheden Skepparegatan Målaregränd Vikens kyrka Gamla kyrkogården Fiskaregränd Sophiamöllan HÖGANÄS KOMMUN KVALITETSPROGRAM GAMLA VIKEN ÖVERSIKTSKARTA 5

6 INLEDNING GAMLA VIKEN - BYSTRUKTUR AV HÖGT KULTURHISTORISKT VÄRDE Strax söder om Höganäs på Kullahalvön ligger Viken; ett populärt och expanderande samhälle med stor utpendling till bl.a. Höganäs och Helsingborg. Det gamla Viken är beläget på västra sidan, havssidan, om Höganäsvägen/Hälsingborgsvägen. Här finns Bygatan med några få butiker, caféer, restauranger och mäklare samt Vikens kyrka, Sophiamöllan, hamnen och den vackra strandpromenaden längs med havet. Öster om Höganäsvägen/Hälsingborgsvägen finns till största delen villamattor men också Vikenskolan samt ytterligare service i form av mack, närhandel, Lantmännen och bilhandlare. Detta är Vikens utbyggnadsområde. Viken har drygt 4000 bofasta invånare och det gamla Viken visar en dominans av äldre invånare. Huspriserna är höga och generationsskiftet lågt. Vikens kanske främsta charm och unikum är dess gamla gatu- och bebyggelsestruktur kopplad till kulturhistorien med fiske- och sjöfartsverksamheter. Gamla korsvirkeshus samsas med hus i träpanel, tegel eller puts; alla med behagliga proportioner och ofta med vackra dekorationer på fönsterfoder och husknutar. Kullersten samt en rik mur- och staketkultur binder samman hus och tomt med gata och formar tillsammans med byggnaderna värdefulla rum i den offentliga miljön. Detta kvalitetsprogram ska fungera som en inspirerande guide till att verka för bevarandet och utvecklandet av dessa speciella miljöer. KVALITETSPROGRAMMETS SYFTE En grundläggande kvalitetsstandard ska fastställas för utformning i det gamla Viken och riktlinjer ska säkerställas för gestaltning, material, färger och utrustning. Höga krav ska ställas på nybebyggelse med landskapsbild, äldre ägostrukturer och Vikens unika värden som grund. Samhällets intressen och kvaliteter ska säkras i avseende till socialt liv och miljö genom mötespunkter. som riktlinje för planutskott och byggnadsnämnd. Kvalitetsprogrammet reglerar rättigheter och skyldigheter för områdets allmänna ytor gällande alla parter och godkänns av KS. Kvalitetsprogrammet med sina riktlinjer och rekommendationer för utformning av allmän platsmark i Vikens äldre delar är grundat på studier i fält, text och bild av samhället Viken. Första delen av dokumentet har upprättats som en analys av byggnadsstruktur, gatustruktur, offentliga platser och vegetation med form, proportioner, färger, material och detaljer i fokus. Programmets andra del, rekommendationerna, tillämpar kunskapen från analyserna för att skapa en kvalitetsvision. Kvalitetsprogrammet fungerar inte bara som grund för utformning av allmän platsmark i Vikens äldre delar utan bör också användas som riktlinje och inspirationsguide vid renovering, upprustning eller nybyggnation i övriga delar av Viken. De äldre delarna av Viken regleras av bevarandeinriktade detaljplaner. MOTIV FÖR BEVARANDE Länsstyrelsen i Skåne län skriver följande motiv för Vikens bevarande med riksintresse för kulturmiljö som värdegrund: Viken tillhör länets bäst bevarade kustsamhällen där såväl fiske som sjöfart, varvsrörelse, jordbruk och boskapsskötsel spelat en avgörande roll för ortens gestaltning och bebyggelsens prägel. Betydelsefulla komponenter i miljön är gatunätet, bebyggelsestrukturen, kyrkan, kvarnen, merparten av de äldre, enskilda husen och hamnområdet. Skansarna är viktiga dokument över Skåne som gränsprovins. Kvalitetsprogrammet är ett övergripande och allmänt informationsmaterial. Det utgör förutsättning för säkerställningen av de viktiga koncept, egenskaper och kvaliteter som präglar Viken. Programmet ska fungera 6 INLEDNING KVALITETSPROGRAM GAMLA VIKEN HÖGANÄS KOMMUN

7 Häradsekonomiska kartan från Vikens socken. Geometrisk avmätning HÖGANÄS KOMMUN KVALITETSPROGRAM GAMLA VIKEN INLEDNING 7

8 VIKEN FÖRR KORT HISTORIK Viken uppkom som ett fiskesamhälle men kom med tiden också att bli en ledande sjöfartsort i en av Sveriges främsta sjöfartsområden och senare en populär badort. Samhället har präglats av alla dessa epoker genom de människor som levt och verkat här och dagens invånare fortsätter att sätta sin egna karaktär på hus och trädgårdar. Som fiskeläge etablerades Viken någon gång under medeltiden då sillfisket stundtals var mycket rikt. Fisket var säsongsbetonat och utfördes mellan augusti och oktober och man fick enligt förordning inte bo kvar i läget över vintern. De flesta fiskarna bodde därmed inte i Viken permanent förrän efter medeltiden då regelverket bröts upp. Här fanns dock de som kombinerade fisket med jordbruk och boskapsskötsel. Därför växte så småningom en bältesformad bebyggelsestruktur fram vilken präglades av såväl fiskeläge som bondby. Ett kapell byggdes vid dagens kyrkogård. Torkplatser med stelor fanns vid hamnen och finns än idag kvar som öppna platser fanns 40 hus i Viken enligt uppgifter som samlades in till Lunds stifts landebok. På 1700-talet hade samhället den största fiskemarknaden på Kullahalvön vilken samlade uppköpare från södra Sverige noterar prosten Caspar Schönbäck att Viken består av 62 hus och 30 sillabåtar upprättar lantmätare Anton Cöpinger karta och beskrivning över Viken. Han beskriver samhället som ett fiskesamhälle men här finns också bönder. Gårdarna är två-trelängade och hamnen består av två stenbroar består Viken av 102 gatuhus varav de flesta har kålgårdar bakom boningshuset. Gatumönstret har växt fram organiskt och anpassat efter bebyggelsen med syftet att leda ned till hamnen. Ägogränser blir till gator och gränder. På 1800-talet byggs den mesta av Vikens äldre bebyggelse vilken utgörs av längor av korsvirke och tegel; många placerade precis intill gatan med ingången mot denna. Mellan boningshus och gata läggs band om 0,5-1 meter kullersten och längs många sträckor även i kombination med rännsten i samma material. Gatan består av grus. På 1820-talet rivs kapellet i Viken då en ny och större vitkalkad kyrka byggs. Detta kommer som en följd av att Viken bryts ut från Väsby socken 1761 för att bilda sin egen församling byggs den holländska väderkvarnen Sophiamöllan. På 1800-talet kommer båtbyggerierna igång och Viken blir en föregångsort i området. Båtarna byggs direkt på stranden. På 1800-talets andra hälft blomstrar skeppsbyggena och sjöfartsindustrin där Viken har det största totaltonnaget på Kullahalvön. Mellan 1890 och 1922 finns ett varv för segelfartyg i Viken som nu är det största kustsamhället på Kullahalvön. Samhället har expanderat med nya boningshus och invånare; 1867 finns 144 gatuhus och ett tusental bofasta. Speciellt utmärkande är flertalet stora kaptensgårdar vilka byggs under denna tid. Kring sekelskiftet 1900 kommer badturismen igång och i Viken byggs villor, hotell och pensionat för att serva de många badgästerna. Boningshus med stenfot byggs vid denna tid en bit in på tomten med inhägnad av stengärden, spjälstaket eller låga häckar mot gatan för att få avskildhet. Kålgårdarna från förr byts ut mot prydnadsträdgårdar med potatisland. Även mellan hus och gata anläggs prydnadsträdgårdar och sneda eller indragna huslägen används som rabatter. Ett vanligt sätt att i gräsmattan anlägga rabatter var att planera blomstersängar med en ram av buxbom. Fastigheter börjar köpas upp som sommarboenden. Badhytter byggs längs stränderna och finns kvar än idag. VIKENS GATUMILJÖER DÅ OCH NU Tittar man på gamla bilder från Viken och sedan jämför dem med dagens Viken är skillnaden inte jättestor vid första anblick; husen finns kvar (om än mer eller mindre förändrade under årens lopp) och gatustrukturen är i stort sett densamma. Tittar man lite närmre ser man att gatorna tuggat i sig mark från kantzonerna runt husen vilket antagligen är en följd av diverse gatu- och markarbeten. Kullerstensbanden hade två huvudsakliga funktioner; att markera gaturummet så att vagnar och andra fordon inte kom för nära intill husen samt att leda regnvatten från hus och från väg till rännstensfåran. Kullerstenen var en estetisk detalj som formade rätt proportioner i gaturummet mellan byggnader och gata. Gator av större betydelse eller av lite finare slag, såsom Bygatan och Skepparegatan, gavs ytterligare detaljering då rännstenar och linjer lades i omsorgsfullt mönster. 8 VIKEN FÖRR KVALITETSPROGRAM GAMLA VIKEN HÖGANÄS KOMMUN

9 Idag är så gott som samtliga rännstensfåror borta men däremot återfinns ofta kullerstensbanden närmast husfasaderna. Dessa bildar vackra förgårdar i gaturummet tillsammans med entrétrappsteg och en och annan planta. Det skulle inte vara funktionellt försvarbart att idag täcka gatorna i Viken med Korsningen Skepparegatan/Skånegränd runt sekelskiftet Ganska breda band av kullersten dekorerar båda sidor om den grusade gatan. En rännstensfåra skiljer gatan från kullerstenen. kullersten men att täcka gatorna med asfalt, som i dag är fallet, är heller inte försvarbart ur estetisk eller proportionell synvinkel. För att gaturummet ska bli ett levande rum, både materiellt och funktionellt, krävs det att alla perspektiv i bilden tas tillvara och knyts ihop; horisontella som vertikala. Korsningen Skepparegatan/Skånegränd Kullerstensbanden finns kvar men har förlorat sina rännstesfåror. Asfalt täcker gatan. Byggnadernas karaktär har förändrats något genom nya färger och material. Vikens kyrka, byggd 1825, här fotograferad av hovfotograf Peter Lundh någon gång under början av 1900-talet. Ny plantering och staket. Skepparegatan i början av 1900-talet vackert belagd med kullersten i sektioner där körbana respektive gångbana skiljs åt genom rännsten. Bygatan år Längs med husfasaderna finns ett band av kullersten och en rännsten skiljer gaturum från den halvprivata zonen. Vikens kyrka idag, 2012, där trädet som var nyplanterat för 100 år sedan hunnit växa sig stort. Den eleganta formen runt trädet är borta. Skepparegatan anno 2012 där asfalt dominerar gaturummet och kullerstenen endast lämnats lite plats närmast husfasaden. År 2012 är kullerstenen borta; asfalt täcker helt gaturummet. Bilrader på båda sidor om gatan blir en barriär i kontakten mellan gata och hus. HÖGANÄS KOMMUN KVALITETSPROGRAM GAMLA VIKEN VIKEN FÖRR 9

10 BYGGNADER BEBYGGELSEKARAKTÄR Ett stort antal bostadshus i gamla Viken är gamla fiskar- och bondlängor med hög takresning i skånsk stil men även klassicismen finns representerad i Viken i ett antal skeppar- och kaptensgårdar vilka byggdes under 1800-talets mitt. Dessa eleganta byggnader karaktäriseras av putsat tegel och ornamenterade, om än måttligt, husknutar och takfötter. Placeringen av byggnader är inte strukturerad och gatorna i Viken har snarare anpassats efter byggnadernas placering. Detta resulterar i en organisk miljö där vinklar och rumsligheter mellan byggnaderna varieras i oändlighet. Ofta är entréer och entréfasader placerade direkt i gatulinje men det finns också exempel på hus placerade en bit in i tillhörande trädgård; här är det istället mur, häck eller staket som möter gatan. SAMMANFATTANDE PALETT Entréer är oftast placerade direkt ut mot gatan; ibland direkt i gaturummet och ibland en bit in på tomten skyddad från kontakt med gatan av en mur, staket och/ eller häck. Garageuppfarter, där de förekommer, är satta med kullersten eller grus och i modernare fall gatsten eller oregelbundna stenplattor. Där garage förekommer är dessa placerade en bit in på tomten. träpanel upp till bjälkarnas underkant och därmed lämnar ett band av korsvirket synligt. Putsfasader är slätt eller fint putsade och målade i ljusa kulörer. Tegelbyggnader är av rödaktiga kulörer. Träpanelen kan vara både stående och liggande och är ibland av locklisttyp. Den täckmålas i linoljefärg eller rödfärg. Socklar är oftast gjorda av puts men naturstenssocklar förekommer också ganska ofta. Putssocklarna är oftast målade i olika gråa eller svarta kulörer. Ytterdörrar är ofta pardörrar i trä utformade som spegeldörrar där de översta speglarna ibland ersatts med glasrutor. Enkeldörrar förekommer också som bräddörrar. Dörrar och foder målas ofta i kontrasterande färg till fasaden och i samma kulör som fönstren. Gångjärn och beslag målas i samma kulör. Fönster är sexdelade i stående format med träfoder, träramar och spröjs. De är generellt sett täckmålade i vit linoljefärg men ibland förekommer foder, båge och spröjs i kontrasterande färgkulör till fasaden. Gångjärn och beslag målas i samma färg. Tak är traditionellt branta i skånsk stil. Det vanligaste takmaterialet som används är tegelpannor i rött eller i en blandning av gulbrända kulörer. Traditionella stråtak förekommer också relativt ofta medan eternitplattor och takpapp är mindre vanligt. Förgårdar, eller marken mellan byggnad och gata, innehåller oftast en trapp eller ett trappsteg av natursten upp till entrédörren; ibland, men mer sällan än ofta, med räcken på båda sidor om trappen. På ett fåtal hus har en rikt ornamenterad farstubro byggts som entré. Marken närmast entréfasaden, på de hus som vetter ut mot gatan, är satt med ett band av kullersten och ibland kompletterad med mindre häckar eller klätterväxter som dekoration. Murar, staket och häckar används i hög utsträckning och de vanligaste formerna är stengärden, spjälstaket eller låga häckar använda separat eller i olika kombinationer. Fasadmaterial är antingen korsvirke, puts, tegel eller träpanel. Korsvirket målas i svart eller rött och läggs med fyllningar av lersten eller tegel. Det förekommer även enstaka fall av s.k. halvpanel vilket innebär att Martin Påls guda. S.k. halvpanel vilket innebär att träpanel upp till bjälkarnas underkant vilket därmed lämnar ett band av korsvirket synligt. 10 BYGGNADER KVALITETSPROGRAM GAMLA VIKEN HÖGANÄS KOMMUN

11 Takkupor finns på de byggnader som klätts med halmtak men eftersom de ofta är av mindre storlek dominerar de sällan byggnadsuttrycket. På övriga bostadshus ses takkupor mer sällan än ofta och där de förekommer är de ofta mycket små och av nyare tillkomst. Stuprör har skarpa knäckar och är målade i samma kulör som husfasaden eller som kulören på husknuten. Färgskalan i gamla Viken rör sig från vita och ljusa kalkfärger till ljusa och mörkare kulörer på träpaneler. Tegelhus är röda och virket i korsvirkeshusen ofta målade i falurött eler svart. Taken består till största del av tegel; 1800-talstegel i gula nyanser och 1900-talstegel i rött. Halmtak med brungrå kulör är också vanliga. Det är av vikt att kulörerna som används på byggnadens komponenter är av samma valör så att helhetsuttrycket blir harmoniskt. Skorstenar är gjorda i tegel eller puts. De är raka och har plint, skaft och krona. Korsvirkeshus med målad stensockel och tak av röda tegelpannor. Stuprören har målats i samma kulör som träet i fasaden. Putsfasad i ljust gul kulör med fönster och dörr i en mild grön kulör. Denna byggnad har en dekorativ takfot vilken höjer uttrycket. Kaptens- eller skeppargård med rikt rekorerad farstubro. Byggnaden har förändrats en del genom åren genom tillkomst av bl.a. takkupor. Liggande träpanel med stråtak. Den dubbla spegeldörren har insatta glasrutor och ramas vackert in av klätterväxter på ömse sidor. HÖGANÄS KOMMUN KVALITETSPROGRAM GAMLA VIKEN BYGGNADER 11

12 GATUSTRUKTUR: MÖNSTER OCH ELEMENT Det gamla Vikens gatustruktur har bevarats sedan medeltiden och mönstret av gator löper organiskt genom byn. Tack vare att bostadshusen placerats oregelbundet från varandra och att gatunätet formats därefter skapas ofta vackra siktpunkter i form av husfasader där gatan kröker. Tack vare denna struktur formas också små platser här och var i byn. Det gamla Viken är ett mycket gott exempel på symbios mellan gatans och byggnadens form där båda parter är beroende av varandra för att skapa en fungerande helhet både praktiskt och visuellt. Här är materialvalen viktiga byggstenar i helhetsbilden med naturliga material vilka harmoniserar med varandra i struktur och kulör. I det gamla Viken finner man få självklara platser och detta beror antagligen på att det i huvudsak varit gator, hamn och kyrka som fungerat som mötesplatser; det har inte funnits något behov av kompletterande platser utan möten skedde i samband med andra funktioner. Byggnadernas placering och vinkling i vägkorsningar skapar ofta platsliknande gaturum i behaglig skala där byggnaderna blickar in mot varandra och där man kanske stannar upp en stund för att överväga åt vilket håll man väljer att gå härnäst; en sorts behaglig mystik. Siktlinjer och riktningar i gatustrukturen är påtagliga i hela det gamla Viken då huskroppar, vilka placerats utmed gatornas krökning och byggnaders kortsidor, ofta formar blickfång i slutet eller i kröken av en gata. Detta mönster, där byggnader och gaturum sammanfaller, formar en spännande och föränderlig bystruktur vilken aldrig ser likadan ut. GATOR Det ena huvudstråket i gamla Viken går mellan Vikens kyrka via Bygatan och Böösa backe ned till hamnen. Detta stråk kan kallas för handelsstråk då mycket av samhällets kommers sker här. Det andra huvudstråket går från korsningen Höganäsvägen/ Hälsingborgsvägen via Banckagatan och Möllarevägen ner till Bygatan, Böösa backe och hamnen. Detta är den huvudsakliga entrévägen in i det gamla samhället vilken leder förbi Sophiamöllan. krävde yta. Idag täcks de båda breda gatorna delvis med parkerade bilar. Gatorna verkar ofta bredare än vad de är på grund av det markmaterial som används idag; asfalt. Materialet spelar inte samma estetiska melodi som de kringliggande byggnaderna men är troligtvis använt p.g.a. sin ekonomiska, funktionella och lättskötta förmåga. Ofta ses asfalten nå ända in till husfasaden med en skarp kant som resultat. Innan asfalten täcktes gatorna av packat grus med kantband av kullersten och på vissa sträckor täcktes gatorna även helt av kullersten. Kullerstenen finns idag kvar i band som halvprivata zoner längs med många husfasader där den mjukar upp gränsen mellan gata och byggnad. GRÄNDER OCH GUDOR Gränder och gudor är mindre gator vilka binder samman de längre parallella huvudgatorna Bygatan, Skepparegatan och Fyrgatan. Ofta är de körbara med bil men ibland är de endast gjorda för gång- och cykeltrafikanter. Gudorna var historiskt sett trånga passager vilka ledde uppifrån byn ned till havet. De var lagda med kullersten och i mitten av vägen fanns en smal remsa med storre sten vilket skulle underlätta för skottkärror. Idag finns två gudor kvar med sina ursprungliga namn; Martin Påls guda och Krågegudan. Förr fanns ytterligare fem och även de finns kvar fast under nya namn; Böösa backe (Böösa guda), Fiskaregränd (Tulsa guda), Hamngatan nedre (Åldermannens guda), Mästerlotsgränd (Lilla guda) och Torviggsgränd (Smens guda). Ett gott exempel på gångväg finns i Målaregränd, mellan Bygatan och Skepparegatan, där en smal grusgång ramas in av kullersten på båda sidor innan huslängorna fångar upp rummet. I Fiskaregränd finns den vackra f.d. gudan, idag gångväg, där kullerstenen upptar hela vägytan. Både Bygatan och Böösa backe är på sina ställen, i proportion till områdets övriga gator, mycket breda. Detta går troligen tillbaka till den aktivitet och handel med kärror och fartyg som höll till på dessa gator vilket 12 GATUSTRUKTUR: MÖNSTER OCH ELEMENT KVALITETSPROGRAM GAMLA VIKEN HÖGANÄS KOMMUN

13 Vare sig det är brist på lämplig parkering eller lathet utgör dagens bilrader på Bygatan en tråkig barriär i kontakten mellan byggnader och gata. Repslagaregränd visar upp ett exempel på gatumiljö där gatans bredd står i god proportion till byggnadernas storlek; husen talar med varandra. På Bygatan finns en byggnad vilken inte bara har bandet med kullersten kvar utan också rännstenen intakt. Martin Påls guda vilken förr användes som tångväg för bönderna. Målaregränd. Ett gott exempel på gångväg där materialen på marken samverkar med materialen i fasaderna. Fiskaregränd eller f.d. Trulsa guda fortfarande i sitt usprungliga skick med en mittremsa av större sten för att rulla skottkärran på. HÖGANÄS KOMMUN KVALITETSPROGRAM GAMLA VIKEN GATUSTRUKTUR: MÖNSTER OCH ELEMENT 13

14 MELLAN GATA OCH TOMT Avgränsningar mellan gata och privattomt visar sig i form av murar, häckar, staket eller plank. Då bostadshuset ligger i direkt anknytning till gata ses ofta trappen upp till entrédörren belägen i gaturummet där den skapar en spännande brytning mellan horisontell gata och vertikal husvägg. Den dominerande murformen i gamla Viken är en ganska slarvig kallmur eller s.k. stengärde av stora, runda och släta stenar. Äldre kallmurar av detta slag är ofta vackert prydda med lavar och mossor. Ibland har muren partier överväxta av murgröna, gräs eller buskar och ibland har den en avtäckning av grästorv. Andra typer av murar som förekommer är bruksmuren, också den med rundade stenar, samt den släta betongmuren. Putsmur med avtäckning av tegelpannor förekommer också liksom bruksmur med avtäckning av tegelpannor eller tegelsten. Murar i kombination med staket är en annan förekommande tomtavgränsning vilken bryter upp och mjukgör det höga uttryck en hög mur kan ge. Putsmur med vackra sektioner och en avtäckning av tegelpannor. Spjälstaket som tomtavgränsning förekommer ganska ofta och då är de antingen målade eller lämnade naturfärgade i fall där ojämna grenar används. Höjden på murar och staket i gamla Viken är ofta tillräckligt låg för att en dialog mellan trädgård och gaturum ska kunna ske. Ibland visar sig dock tomtavgränsningen mer som en avskärmning vilken döljer allt för omvärden. Kallmur med runda släta stenar. Här i kombination med ett tunnt staket av kvistar, möjligen pil, samt klätterväxt. Ett trappsteg satt i kullersten med kompletterande storoch smågatsten. Här är trappenkompletterad med en trampsten över rännstenen. 14 GATUSTRUKTUR: MÖNSTER OCH ELEMENT KVALITETSPROGRAM GAMLA VIKEN HÖGANÄS KOMMUN

15 En mycket vanlig murform i gamla Viken är den grova kallmuren; gärna överväxt med mossa och lavar och i kombination med buskar. Här är det inte materialen i sig som gör gaturummet spännande utan de vinklar och riktningar murarna och häckarna skapar. Den vackra bruksmuren vid kyrkogården har en avtäckning av tre lager tegelpannor vilka patinerats i en underbar färgskala. En vacker tomtavgränsning där naturstenen i bruksmuren går färgmässigt ton i ton med teglet i murens avtäckning. Bruksmur av sten i kombination med klängigt buskage. Målat spjälstaket i vacker samverkan med ett stengärde med stor sten. Spjälstaket där träets naturliga former bibehållits vilket skapar ett levande uttryck. Bruksmuren i sten blir en förlängning av markens kullersten. Överdelen i puts med avtäckning av tegelpannor ger muren en vacker brytning. Bruksmur vilken med tiden fått en vacker beläggning av sammetsgrön mossa. Buskhäcken bakom kompletterar murens uttryck. Slät rundad putsmur vilken verkligen omfamnar grönskan inifrån trädgården samtidigt som den ger gatan utanför en behaglig krök. Nedsänkt trädgård med bruksmur och vintergrön häck. En vältrimmad häck med mjuka former vilken planterats på insidan av en kallmur. HÖGANÄS KOMMUN KVALITETSPROGRAM GAMLA VIKEN GATUSTRUKTUR: MÖNSTER OCH ELEMENT 15

16 MELLAN GATA OCH DÖRR Ofta är entrédörren placerad direkt ut mot gaturummet i det gamla Viken och då husen står på sockel krävs ett eller flera trappsteg ner beroende på sockelns höjd. Trappen blir som en tröskel mellan det privata och det publika och fungerar även som en brytande punkt mellan det horisontella gatuplanet och det vertikala fasadplanet. Verandor eller farstubroar förekommer också och då ofta med rika dekorationer i trä och vackra fönsterpartier. Trappen har en välkomnande funktion i sin placering framför entrédörren men den är också en markör för var den privata zonen börjar. Det finns en anledning till att trappen sätts i kombination med kullersten eller plantering då detta band ger en förlängd effekt av trygghetszon vilket gör att man kanske sätter sig på trappen en solig dag med sin kopp kaffe och då öppnar upp för dialog med exempelvis förbipasserande grannar. Natursten är uteslutande det material som används i trappstegen. Stenen är ofta satt direkt på marken om det endast är ett steg. Vid en trapp om flera steg sätts de ofta i betongbruk. Stenen kan användas som den är eller målas i en heltäckande färg helt eller delvis; ofta i samma färg som sockeln. Ett trappsteg samt kullersten inramat av låga formklippta häckar. Räcken i kombination med trapp är sällan förekommande men kan utgöra ett stödjande hjälpmedel vid en lite högre trapp. Räcket kan vara av trä målat i en täckande färg; oftast samma färg som dörr- och fönsterfoder. Räcken i metall förekommer också, dock sparsamt, och är oftast målade svarta. Ett trappsteg satt i kullersten med kompletterande storoch smågatsten. Ett trappsteg satt i en grön matta. 16 GATUSTRUKTUR: MÖNSTER OCH ELEMENT KVALITETSPROGRAM GAMLA VIKEN HÖGANÄS KOMMUN

17 Trapp om tre steg satt i kullersten med klätterväxt på husfasaden. Band med prydnatsplantering är dekorativt längs fasaden. Trapp om tre steg satt i kullersten med klätterväxt på husfasaden. Ett trappsteg satt i kullersten med kompletterande storoch smågatsten. Här är trappenkompletterad med en trampsten över rännstenen. En trapp om tre steg satt i kullersten. Ett steg i marktegel vilket vilar på ett lågt steg av rundade stenar. Allt satt i kullersten. En trapp om två steg samt markering i gatunivå. Kanterna på trappen har målats i samma kulör som husgrunden. En trapp om två steg, satt i kullersten, där hela trappen målats i samma kulör som husgrunden. Smågatstenen har lagts som en välkomnande matta framför entrétrappen och ramas in av kullersten. En vacker trestegstrappa i pyramidform. Trappa kompletterad med nätt räcke i smide. Formsäker men enkel trapp om två steg omformad av oregelbunden kullersten. Växter kan fungera som dekorativa pelare kring entrédörren och kan även rama in trappen. HÖGANÄS KOMMUN KVALITETSPROGRAM GAMLA VIKEN GATUSTRUKTUR: MÖNSTER OCH ELEMENT 17

18 HUVUDSTRÅKETS KVALITETER OCH BRISTER: BYGATAN Ett av gamla Vikens viktigaste stråk är Bygatan vilken utmärker sig till sin bredd och med sin kommers. Byggnaderna längs stråket är mestadels smålängor i ett och ett halvt plan men här finns även större byggnader om både två och tre plan. Gaturummet är bitvis mycket brett och anpassat för bilar snarare än människor. Med tanke på att såväl förskola som butiker finns längs gatan är dagens utformning något av ett frågetecken. Det är viktigt att ta tillvara på byggnadernas placering och skala samt utnyttja de riktningar och rumsbildningar som finns; relationen mellan byggnad och gata är viktig. Att ta upp ursprungliga och småskaliga material i utformningen, såsom kullersten, ökar bykänslan. Gaturummet är brett och anpassat för bilar snarare än människor; till och med husen får stå tillbaka till fördel för bilarna som parkerats längs gatan. Band av kullersten, med eller utan rännsten, finns framför vissa byggnader på Byagatan. utsnitt karta tranformerad från orto till illustrator Ny markbeläggning där asfalten möter små- och storgatsten, betongsten samt rännsten av betong. Inget av materialen har anknytning till platsen. Stora asfalterade ytor, med komplettering av en stor grusad parkeringsyta, ramar in kyrkan. Platsen är utformad för biltrafik och parkering och som gångtrafikant uppehåller man sig ogärna utanför kyrkomuren. På den bredaste delen gränsar byggnaderna direkt mot gatan och skapar ett väldefinierat gaturum. Ett gaturum av modernt snitt har skapats med en nyare trevåningsbyggnad samt nyanlagd trappa och markbeläggning. Byggnadernas vinkling från gatan men mot varandra skapar ett gaturum vilket ger gott om utrymme för människan snarare än bilen. Ytan närmast byggnaderna är satt med grus och skapar en frizon för fotgängare. 18 GATUSTRUKTUR: MÖNSTER OCH ELEMENT KVALITETSPROGRAM GAMLA VIKEN HÖGANÄS KOMMUN

19 BOENDESTRÅKETS KVALITETER OCH BRISTER: SKEPPAREGATAN Ett stråk med många rumsliga kvaliteter är Skepparegatan vilken är en parallellgata söder om Bygatan. Gatan är en utpräglad boendegata utan verksamheter och kommers vilket gör att dess främsta funktion är tillfartsgata för boende samt promenadstråk. Här är det viktigt att ta tillvara på byggnadernas placering och skala samt utnyttja de speciella rumsbildningar som uppkommer; relationen mellan byggnad och gata är viktig. Siktlinjer och riktningar är orienterande element i strukturen; husens kortsidor utgör vackra blickfång då gatorna bryter riktningen. Korsningen Skepparegatan/Repslagaregränd Omväxlande gaturum: små täta gaturum, där fasaderna ligger intill gatan, varvas med större gaturum, där trädgårdar och hus vinklade från gatan skapar en kontrasterande öppenhet. Korsningen Skepparegatan/ Repslagaregränd Korsningen Skepparegatan/ Martin Påls guda Ofta skapas behagfulla rum även i innerkvarteren då byggnaderna ofta är placerade oregelbundet och rumsformande. Korsningen Skepparegatan/ Styrmansgränd öppnar upp för en mjuk plats tack vare att staket och murar håller låga och mjuka former. Där Skjutsgränd möter Skepparegatan bildas en liten plats där det är lika spännande att ta åt höger som att fortsätta rakt fram. HÖGANÄS KOMMUN KVALITETSPROGRAM GAMLA VIKEN GATUSTRUKTUR: MÖNSTER OCH ELEMENT 19

20 PLATSSTRUKTUR: MÖNSTER OCH ELEMENT Viken har ett fåtal tydliga eller ändamålsenliga platser av vilka den viktigaste är hamnen. Till hamnområdet hör också Böösa backe vilken fungerar som matargata och entré. Funktionen av hamnen idag är som plats för fritidsbåtar med båtplatser och tillhörande faciliteter. Hamnens öppenhet, vattenkontakt, parkering och dess tre restauranger bidrar till att människor samlas här. Hamnplanen har en stor gröning med ett par små inflikade platser för skultpur, informationstavla och sittbänkar. I stark kontrast till den öppna hamnplatsen fungerar de mindre gaturummen som mer intima mötesplatser. Här är det byggnadernas placering, vinkling och fasader som skapar kulisser för platserna och den aktivitet som sker där. Gaturummen präglas av en halvoffentlig karaktär då entréer och fönster är placerade direkt ut mot gatan och då bebyggelsestrukturen är tät. PLATSKVALITETER Hamnen, med sin storlek och öppenhet, fungerar som ett slags torg där inga speciella aktivitetskrav infinner sig. Här finns både utrymme att sitta ned på en uteservering eller att bara sitta ned på en bänk och inspektera folklivet och båttrafiken. Det är hamnens kravlöshet och öppenhet som är dess kvalitet. Medan hamnen är en stor och öppen plats kontrasterar gaturummen med sin småskaliga intimitet och de utgör viktiga rum för spontana möten i den offentliga miljön. Både öppna platser och kvartersplatser är mycket viktiga Vikenkaraktärer vilka ska bevaras. Gröna platser i gamla Viken utgörs främst av Gröna Torg, Hamnplan och Stejleplatsen. Samtliga består av kortklippt gräsmatta och Hamnplan och Gröna Torg ramas in av raka trädrader. Hamnplanens öppna karaktär går långt tillbaka i tiden då platsen använts som hamn, varv samt uppoch avlastningsplats för mångt större skepp än vilka idag ligger förtöjda där. För stod hamlade almar i rader på Hamnplan, och framför de hus som gränsar till hamnen på västra sidan, men de har bytts ut mot oxel (Sorbus intermedia Fk. Laholm) p.g.a. almsjukan. Stejleplatsen karaktäriseras av en stor mängd stejlor vilka förr användes vid torkning och lagning av nät och platsen är av stor vikt ur kulturhistoriskt perspektiv. Skepparegatan/Repslagaregränd. Byggnadernas placering mot gaturummet skapar spännande vinklar och platskaraktärer av mänsklig skala. Det kvadratiska Gröna Torg är även det en gammal plats vilken skärs av på ena diagonalen av Möllarevägen. Den andra diagonalen markeras av en sittgrupp med perennplanteringar i vardera hörn. Tidigare har en ram av hamlade almar karaktäriserat platsen men de har p.g.a. sjukdom bytts ut mot ullungrönn. Ett par större solitärträd finns på det gröna torget; en björk och en prydnadsapel. Skepparegatan/Skånegränd. En nod där många gator knyts ihop och där de tillsammans med byggnaderna skapar platser möjliga att stanna upp på. 20 PLATSSTRUKTUR: MÖNSTER OCH ELEMENT KVALITETSPROGRAM GAMLA VIKEN HÖGANÄS KOMMUN

LOKAL BYGGNADSORDNING FÖR BISPBERG

LOKAL BYGGNADSORDNING FÖR BISPBERG LOKAL BYGGNADSORDNING FÖR BISPBERG ALLMÄNNA RÅD OCH REKOMMENDATIONER VID ÄNDRING AV BEFINTLIG BEBYGGELSE SAMT VID NYBYGGNAD BILAGA TILL OMRÅDESBESTÄMMELSER 2013-08-28 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning...

Läs mer

Bygg med känsla. SOTENÄS KOMMUN Miljö och Bygg. Råd och riktlinjer för nybyggnad och ombyggnad av småhus i Sotenäs kommun

Bygg med känsla. SOTENÄS KOMMUN Miljö och Bygg. Råd och riktlinjer för nybyggnad och ombyggnad av småhus i Sotenäs kommun Bygg med känsla SOTENÄS KOMMUN Miljö och Bygg Råd och riktlinjer för nybyggnad och ombyggnad av småhus i Sotenäs kommun Förord Den byggda miljön är en stor tillgång för Sotenäs kommun. Bebyggelsen skapar

Läs mer

- Respektera husets ursprungliga proportioner, material och planlösning. Löpande underhåll är att föredra framför omfattande ombyggnader.

- Respektera husets ursprungliga proportioner, material och planlösning. Löpande underhåll är att föredra framför omfattande ombyggnader. Vård av äldre hus Sammanfattning: Detta kapitel ger konkreta råd för hur vi bör sköta äldre hus. Det är uppdelat i tolv stycken som berör olika specifika frågeställningar. Innehållet kan sammanfattas på

Läs mer

E6 trafikplats Flädie & Väg 16 delen Flädie Lund Lund och Lomma Kommuner, Skåne län

E6 trafikplats Flädie & Väg 16 delen Flädie Lund Lund och Lomma Kommuner, Skåne län GESTALTNINGSPROGRAM TILL ARBETSPLANER FÖR E6 trafikplats Flädie & Väg 16 delen Flädie Lund Lund och Lomma Kommuner, Skåne län 2010-09-01 Objekt: 88 51112 Förord Följande gestaltningsprogram är upprättat

Läs mer

Gestaltningsprogram för bostäder

Gestaltningsprogram för bostäder 2 Förklaring Innehåll Gestaltningsprogrammet avser bostäder Bakgrund 3 inom Berga 6:406 m.fl. 1 centrala Åkersberga. syfte 3 De nya bostadskvarteren omnämns i pro- Detaljplanens syfte 3 grammet oniigt

Läs mer

KOPPARLUNDEN 2026 STADSBYGGNADSVISION SAMMANFATTNING AV DESIGNDIALOG 2013

KOPPARLUNDEN 2026 STADSBYGGNADSVISION SAMMANFATTNING AV DESIGNDIALOG 2013 KOPPARLUNDEN 2026 STADSBYGGNADSVISION SAMMANFATTNING AV DESIGNDIALOG 2013 INNEHÅLL DESIGNDIALOG KOPPARLUNDEN OCH SAMMANFATTANDE STADSBYGGNADSVISION, VÅREN 2013 BESTÄLLARE FASTIGHETSÄGARNA I KOPPARLUNDEN,

Läs mer

Renoveringsråd för äldre hus i Tanum

Renoveringsråd för äldre hus i Tanum Renoveringsråd för äldre hus i Tanum Renoveringsråd för äldre hus i Tanum ansvarig utgivare Miljö och byggnadsnämnden, Tanums kommun text och foto Cecilia Wingård 2013 illustrationer Frank Boberg, Maja

Läs mer

Gestaltningsprogram för utemiljön vid vård- och omsorgsboende

Gestaltningsprogram för utemiljön vid vård- och omsorgsboende Gestaltningsprogram för utemiljön vid vård- och omsorgsboende Innehållsförteckning Förord... 2 Inledning... 3 Utemiljöns betydelse. för hälsan... 3 Äldre människors. utevistelse... 3 Tillgänglighet...

Läs mer

Handlingsplan för stadens byggande.

Handlingsplan för stadens byggande. PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER På väg mot vårt framtida Örebro, del 2 Handlingsplan för stadens byggande. orebro.se PROGRAM Uttrycker värdegrund och önskvärd utveckling av verksamheten.

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (25)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (25) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (25) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2014-02-13 6 Fastställande av belysningsprogram för Vallentuna kommun (KS 2011.328) Beslut Näringslivs- och

Läs mer

Ökad tillgänglighet. i centrala Piteå. Ett arbete med stöd av idéskriften Tillgänglig stad. Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 8

Ökad tillgänglighet. i centrala Piteå. Ett arbete med stöd av idéskriften Tillgänglig stad. Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 8 Ökad tillgänglighet i centrala Ett arbete med stöd av idéskriften Tillgänglig stad Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 8 Projektorganisation Projektledare Per Lidström kommun Miljö- och byggkontoret

Läs mer

Detaljplan för del av kvarteret Ehrenberg i Lund, Lunds kommun (Skolgatan Arkivgatan Brunnsgatan Östra Vallgatan)

Detaljplan för del av kvarteret Ehrenberg i Lund, Lunds kommun (Skolgatan Arkivgatan Brunnsgatan Östra Vallgatan) Detaljplan för del av kvarteret Ehrenberg i Lund, Lunds kommun (Skolgatan Arkivgatan Brunnsgatan Östra Vallgatan) Upprättad Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser och illustration Samrådsredogörelse

Läs mer

BELÄGGNING OCH TROTTOARER 1.1 Gatorna i Norrmalm har grusbeläggning, med undantag av Alholmsgatan, delar av Christinegatan samt Jakobsgatan och Kvastbergsgatan, som alla har asfaltbeläggning. Grus kan

Läs mer

Svartå Strand. Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141

Svartå Strand. Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141 Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141 Förord Det är en strålande aprildag 2025 och vi tar lunch på vår stora balkong. Alla är här. Solen tittar

Läs mer

Fördjupningsprojekt inom TRAST. - en exempelsamling

Fördjupningsprojekt inom TRAST. - en exempelsamling Fördjupningsprojekt inom TRAST G A T U T Y P E R - en exempelsamling Innehållsförteckning Förord, inledning... I Gatans utveckling... II TRAST en vision om en stad för alla... III Gatans disposition och

Läs mer

Rapport Länsmuseet Gävleborg 2008:03 GÅRDAR I TORSÅKER. En selektiv byggnadsinventering. Hofors kommun Gästrikland 2007.

Rapport Länsmuseet Gävleborg 2008:03 GÅRDAR I TORSÅKER. En selektiv byggnadsinventering. Hofors kommun Gästrikland 2007. Rapport Länsmuseet Gävleborg 2008:03 GÅRDAR I TORSÅKER En selektiv byggnadsinventering Hofors kommun Gästrikland 2007 Ulrika Olsson Länsmuseet Gävleborgs rapportserie Rapportserien innefattar rapporter

Läs mer

Gångbar stad. Att skapa nät för gående

Gångbar stad. Att skapa nät för gående trast fördjupning Gångbar stad Att skapa nät för gående Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Trafikverket 781 89 Borlänge ISBN: 978-91-7585-017-7 Sveriges Kommuner och Landsting Text: Lars

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för Primus 1 i stadsdelen Lilla Essingen, S-Dp 2006-05021

Planbeskrivning Detaljplan för Primus 1 i stadsdelen Lilla Essingen, S-Dp 2006-05021 STADSBYGGNADSKONTORET SAMRÅDSHANDLING PLANAVDELNINGEN Giuliana Conciauro 2014-05-13 Tfn 08-508 27 320 1(78) Planbeskrivning Detaljplan för Primus 1 i stadsdelen Lilla Essingen, S-Dp 2006-05021 1 3 2 Primusområdet

Läs mer

Stadsmässigt bostadsbyggande i Stockholm

Stadsmässigt bostadsbyggande i Stockholm Institutionen för Fastigheter och byggande Avd f Bygg- och fastighetsekonomi Kungliga Tekniska Högskolan Examensarbete nr: 306 Stadsmässigt bostadsbyggande i Stockholm en studie av stadstypiska attributs

Läs mer

PLANPROGRAM FÖR TÄLJÖVIKEN-NÄSÄNGEN GODKÄNNANDEHANDLING 2010-05-17

PLANPROGRAM FÖR TÄLJÖVIKEN-NÄSÄNGEN GODKÄNNANDEHANDLING 2010-05-17 PLANPROGRAM FÖR TÄLJÖVIKEN-NÄSÄNGEN GODKÄNNANDEHANDLING 2010-05-17 Programmet har tagits fram av Österåker Kommun genom Sweco Architects. Underlag har tagits fram av exploatören Österåkers Näs Fastighets

Läs mer

FÖRSLÖVS STATI FÖRSLÖVS STATION FÖRSLÖVS STATIO

FÖRSLÖVS STATI FÖRSLÖVS STATION FÖRSLÖVS STATIO FÖRSLÖVS STATI FÖRSLÖVS STATION FÖRSLÖVS STATIO FÖRSLÖVS STADSFÖRNYELSE STATION I BÅSTADS KO STADSFÖRNYELSE I BÅSTADS I BÅSTADS KOMMUN KOM ÖRSLÖVS STATION STADSFÖRNYELSE I BÅSTADS KOMM STADSFÖRNYELSE I

Läs mer

Från Tingsryds kommun har deltagit: Från Sweco har deltagit: Från Metria Omslagsfoto:

Från Tingsryds kommun har deltagit: Från Sweco har deltagit: Från Metria Omslagsfoto: RYD 2030 FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLANEN TINGSRYDS KOMMUN ANTAGANDEHANDLING 2013 DNR: 2010-1854-212 Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-19 Laga kraft 2014-01-17 Antagandehandling Fördjupad översiktsplan

Läs mer

nyhamnen - länk mellan stad och vatten Boel Gustafsson, fysisk planering, Blekinge Tekniska Högskola 2002

nyhamnen - länk mellan stad och vatten Boel Gustafsson, fysisk planering, Blekinge Tekniska Högskola 2002 nyhamnen - länk mellan stad och vatten Boel Gustafsson, fysisk planering, Blekinge Tekniska Högskola 2002 Sammanfattning Bakgrunden till detta examensarbete är en reflexion över Malmö som stor stad vid

Läs mer

Kustbebyggelseprojektet

Kustbebyggelseprojektet Kustbebyggelseprojektet Ortspresentation Krokstrand Rapport 2011:29, bilaga 1 Kustbebyggelseprojektet Ortspresentation Krokstrand juni 2011 Rapportnr: 2011:29, bilaga 1 ISSN: 1403-168X Kustbebyggelseprojektet

Läs mer

PROGRAM. Detaljplan för del av Nynäshamn 2:81 och 2:75 m fl, stationsområdet, gäst- och småbåtshamnen mm, Nynäshamn

PROGRAM. Detaljplan för del av Nynäshamn 2:81 och 2:75 m fl, stationsområdet, gäst- och småbåtshamnen mm, Nynäshamn PROGRAM Detaljplan för del av Nynäshamn 2:81 och 2:75 m fl, stationsområdet, gäst- och småbåtshamnen mm, Nynäshamn Diarienummer: 2010.0411 Objektnummer: 507 167 Datum: 2011-06-14 ver. 2011-07-07 Program

Läs mer

Kv. Freden Större 11 gestaltningsprogram_2014-09-24. Doknr: SMN-0973/2011-64 Diariedatum: Godkännare: Göran Langer

Kv. Freden Större 11 gestaltningsprogram_2014-09-24. Doknr: SMN-0973/2011-64 Diariedatum: Godkännare: Göran Langer Kv. Freden Större 11 gestaltningsprogram_2014-09-24 Syfte: Gestaltningsprogrammet omfattar gestaltningsprinciper och gestaltningsidéer för tillkommande och befintlig bebyggelse, mark, gård och plats inom

Läs mer

DRAGARBRUNNSGATAN KVALITETER I STADSBILDEN OCH GESTALTNINGSPRINCIPER

DRAGARBRUNNSGATAN KVALITETER I STADSBILDEN OCH GESTALTNINGSPRINCIPER DRAGARBRUNNSGATAN KVALITETER I STADSBILDEN OCH GESTALTNINGSPRINCIPER Text: Dan Thunman, Karin Åkerblom, Lisen Hessner och Hanna Linde (red.) Foto: Där inget annat anges Dan Thunman, Hanna Linde Illustration

Läs mer

Öst på stan. Byggnadsordning för. ett förhållningssätt till stadsdelens karaktärsdrag. Godkänd av byggnadsnämnden 2014-02-20, 30

Öst på stan. Byggnadsordning för. ett förhållningssätt till stadsdelens karaktärsdrag. Godkänd av byggnadsnämnden 2014-02-20, 30 Byggnadsordning för Öst på stan Umeå kommun, Kundtjänst Plan och Bygg Besöksadress Skolgatan 31A Postadress 901 84 Umeå Telefon 090 16 13 61 E-post bygglov@umea.se www.umea.se ett förhållningssätt till

Läs mer

Utvecklingsplan för Linköpings innerstad

Utvecklingsplan för Linköpings innerstad 1 Utställningshandling juni 2015 Utvecklingsplan för Linköpings innerstad Tillägg till Översiktsplan för staden Linköping 2 Medverkande i planen HANDLINGAR Utvecklingsplan för Linköpings innerstad omfattar

Läs mer

Användning av konst i samspel med landskapsarkitektur - med utgångspunkt i Gunilla Bandolins och Olafur Eliassons verk -

Användning av konst i samspel med landskapsarkitektur - med utgångspunkt i Gunilla Bandolins och Olafur Eliassons verk - SJÄLVSTÄNDIGT ARBETE VID LTJ-FAKULTETEN 15 hp Användning av konst i samspel med landskapsarkitektur - med utgångspunkt i Gunilla Bandolins och Olafur Eliassons verk - Emma Johansson 2009 Fakulteten för

Läs mer