KVALITETSPROGRAM GAMLA VIKEN RIKTLINJER FÖR UTFORMNING AV ALLMÄN PLATSMARK UPPRÄTTAT: SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KVALITETSPROGRAM GAMLA VIKEN RIKTLINJER FÖR UTFORMNING AV ALLMÄN PLATSMARK UPPRÄTTAT: 2013-03-06 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN"

Transkript

1 KVALITETSPROGRAM GAMLA VIKEN RIKTLINJER FÖR UTFORMNING AV ALLMÄN PLATSMARK UPPRÄTTAT: SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

2 KVALITETSPROGRAM GAMLA VIKEN Höganäs kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Stationshuset HÖGANÄS Tel , Fax Projektledning av landskapsarkitekt Karolina Alvaker, Höganäs kommun Tel , E-post 2 KVALITETSPROGRAM GAMLA VIKEN HÖGANÄS KOMMUN

3 FÖRORD Förändring går inte att undvika. Men om förändringen utgår från befintliga värden, som tydligt definierats, är förutsättningarna goda för ett lyckat resultat. Genom att definiera en befintlig bebyggelsemiljös kvaliteter och identitet har bästa grunden lagts för att dels bevara den befintliga miljöns karaktär och dels planera nytt med utgångspunkt i den ursprungliga strukturen och skalan. Viken är ett av flera fiskelägen med medeltida anor i Kullabygden. I detta kvalitetsprogram redovisas just Vikens speciella karaktär, både byggnader och gatumiljöer. Därefter formuleras konkreta riktlinjer inför eventuella förändringar. Syftet är att hitta en gemensam syn på hur Vikens kvaliteter kan tas till vara i samhällets fortsatta utveckling. Programmet kan användas som inspiration för enskilda inför renoveringsprojekt eller nybyggnad. Framför allt innehåller programmet riktlinjer för hur gator och andra publika ytor ska utvecklas som en del av den kulturmiljö de ingår i. Byggnader, gator, torg och platser formar samhället och oss som lever där. Höganäs Kerstin Nilermark samhällsbyggnadschef HÖGANÄS KOMMUN KVALITETSPROGRAM GAMLA VIKEN 3

4 INNEHÅLL FÖRORD... s.03 RIKTLINJER FÖR UTFORMNING... s.24 ÖVERSIKTSKARTA... s.05 INLEDNING... s.06 FORMSPRÅK OCH KARAKTÄR ÖVERGRIPANDE PALETT LÄMPLIGA MATERIAL s.24 s.24 s.24 GAMLA VIKEN UNIK BYSTRUKTUR AV HÖGT KULTURHISTORISKT VÄRDE KVALITETSPROGRAMMETS SYFTE MOTIV FÖR BEVARANDE s.06 s.06 s.06 TILLGÄNGLIGHET OCH TRYGGHET OFFENTLIGT OCH PRIVAT BYGGNADENS UTFORMNING HUVUDGATA s.26 s.26 s.27 s.28 VIKEN FÖRR... s.08 LOKALGATA s.30 KORT HISTORIK s.08 GRÄND OCH GUDA s.32 VIKENS GATUMILJÖER DÅ OCH NU s.08 GÅNG- OCH CYKELVÄG s.32 BYGGNADER... s.10 BEBYGGELSEKARAKTÄR s.10 SAMMANFATTANDE PALETT s.10 GATUSTRUKTUR: MÖNSTER OCH ELEMENT... s.12 PLATS OCH PARK DAGVATTEN PARKERING TOMTAVGRÄNSNING VEGETATION s.34 s.35 s.35 s.36 s.37 GATOR s.12 BELYSNING s.38 GRÄNDER OCH GUDOR s.12 MÖBLER OCH UTRUSTNING s.39 MELLAN GATA OCH TOMT MELLAN GATA OCH DÖRR HUVUDSTRÅKETS KVALITETER OCH BRISTER: BYGATAN BOENDESTRÅKETS KVALITETER OCH BRISTER: SKEPPAREGATAN s.14 s.16 s.18 s.19 KÄLLOR OCH LITTERATUR... s.40 PLATSSTRUKTUR: MÖNSTER OCH ELEMENT... s.20 PLATSKVALITETER s.20 GRÖNA PLATSER OCH VEGETATION... s.22 GRÖNSKA PÅ ALLMÄN PLATS FRÅN TRÄDGÅRDEN s.22 s.22 4 INNEHÅLL KVALITETSPROGRAM GAMLA VIKEN HÖGANÄS KOMMUN

5 ÖVERSIKTSKARTA N Riksintresset gamla Viken omfattar bebyggelsen söder om Båtbyggarevägen/Storkavägen, sydväst om Täppevägen/Bäckavägen/Trädgårdsgatan och nordväst om Sjögatan Gröna Torg Bygatan Böösa Backe Hamnplanen Stejleplatsen Strandheden Skepparegatan Målaregränd Vikens kyrka Gamla kyrkogården Fiskaregränd Sophiamöllan HÖGANÄS KOMMUN KVALITETSPROGRAM GAMLA VIKEN ÖVERSIKTSKARTA 5

6 INLEDNING GAMLA VIKEN - BYSTRUKTUR AV HÖGT KULTURHISTORISKT VÄRDE Strax söder om Höganäs på Kullahalvön ligger Viken; ett populärt och expanderande samhälle med stor utpendling till bl.a. Höganäs och Helsingborg. Det gamla Viken är beläget på västra sidan, havssidan, om Höganäsvägen/Hälsingborgsvägen. Här finns Bygatan med några få butiker, caféer, restauranger och mäklare samt Vikens kyrka, Sophiamöllan, hamnen och den vackra strandpromenaden längs med havet. Öster om Höganäsvägen/Hälsingborgsvägen finns till största delen villamattor men också Vikenskolan samt ytterligare service i form av mack, närhandel, Lantmännen och bilhandlare. Detta är Vikens utbyggnadsområde. Viken har drygt 4000 bofasta invånare och det gamla Viken visar en dominans av äldre invånare. Huspriserna är höga och generationsskiftet lågt. Vikens kanske främsta charm och unikum är dess gamla gatu- och bebyggelsestruktur kopplad till kulturhistorien med fiske- och sjöfartsverksamheter. Gamla korsvirkeshus samsas med hus i träpanel, tegel eller puts; alla med behagliga proportioner och ofta med vackra dekorationer på fönsterfoder och husknutar. Kullersten samt en rik mur- och staketkultur binder samman hus och tomt med gata och formar tillsammans med byggnaderna värdefulla rum i den offentliga miljön. Detta kvalitetsprogram ska fungera som en inspirerande guide till att verka för bevarandet och utvecklandet av dessa speciella miljöer. KVALITETSPROGRAMMETS SYFTE En grundläggande kvalitetsstandard ska fastställas för utformning i det gamla Viken och riktlinjer ska säkerställas för gestaltning, material, färger och utrustning. Höga krav ska ställas på nybebyggelse med landskapsbild, äldre ägostrukturer och Vikens unika värden som grund. Samhällets intressen och kvaliteter ska säkras i avseende till socialt liv och miljö genom mötespunkter. som riktlinje för planutskott och byggnadsnämnd. Kvalitetsprogrammet reglerar rättigheter och skyldigheter för områdets allmänna ytor gällande alla parter och godkänns av KS. Kvalitetsprogrammet med sina riktlinjer och rekommendationer för utformning av allmän platsmark i Vikens äldre delar är grundat på studier i fält, text och bild av samhället Viken. Första delen av dokumentet har upprättats som en analys av byggnadsstruktur, gatustruktur, offentliga platser och vegetation med form, proportioner, färger, material och detaljer i fokus. Programmets andra del, rekommendationerna, tillämpar kunskapen från analyserna för att skapa en kvalitetsvision. Kvalitetsprogrammet fungerar inte bara som grund för utformning av allmän platsmark i Vikens äldre delar utan bör också användas som riktlinje och inspirationsguide vid renovering, upprustning eller nybyggnation i övriga delar av Viken. De äldre delarna av Viken regleras av bevarandeinriktade detaljplaner. MOTIV FÖR BEVARANDE Länsstyrelsen i Skåne län skriver följande motiv för Vikens bevarande med riksintresse för kulturmiljö som värdegrund: Viken tillhör länets bäst bevarade kustsamhällen där såväl fiske som sjöfart, varvsrörelse, jordbruk och boskapsskötsel spelat en avgörande roll för ortens gestaltning och bebyggelsens prägel. Betydelsefulla komponenter i miljön är gatunätet, bebyggelsestrukturen, kyrkan, kvarnen, merparten av de äldre, enskilda husen och hamnområdet. Skansarna är viktiga dokument över Skåne som gränsprovins. Kvalitetsprogrammet är ett övergripande och allmänt informationsmaterial. Det utgör förutsättning för säkerställningen av de viktiga koncept, egenskaper och kvaliteter som präglar Viken. Programmet ska fungera 6 INLEDNING KVALITETSPROGRAM GAMLA VIKEN HÖGANÄS KOMMUN

7 Häradsekonomiska kartan från Vikens socken. Geometrisk avmätning HÖGANÄS KOMMUN KVALITETSPROGRAM GAMLA VIKEN INLEDNING 7

8 VIKEN FÖRR KORT HISTORIK Viken uppkom som ett fiskesamhälle men kom med tiden också att bli en ledande sjöfartsort i en av Sveriges främsta sjöfartsområden och senare en populär badort. Samhället har präglats av alla dessa epoker genom de människor som levt och verkat här och dagens invånare fortsätter att sätta sin egna karaktär på hus och trädgårdar. Som fiskeläge etablerades Viken någon gång under medeltiden då sillfisket stundtals var mycket rikt. Fisket var säsongsbetonat och utfördes mellan augusti och oktober och man fick enligt förordning inte bo kvar i läget över vintern. De flesta fiskarna bodde därmed inte i Viken permanent förrän efter medeltiden då regelverket bröts upp. Här fanns dock de som kombinerade fisket med jordbruk och boskapsskötsel. Därför växte så småningom en bältesformad bebyggelsestruktur fram vilken präglades av såväl fiskeläge som bondby. Ett kapell byggdes vid dagens kyrkogård. Torkplatser med stelor fanns vid hamnen och finns än idag kvar som öppna platser fanns 40 hus i Viken enligt uppgifter som samlades in till Lunds stifts landebok. På 1700-talet hade samhället den största fiskemarknaden på Kullahalvön vilken samlade uppköpare från södra Sverige noterar prosten Caspar Schönbäck att Viken består av 62 hus och 30 sillabåtar upprättar lantmätare Anton Cöpinger karta och beskrivning över Viken. Han beskriver samhället som ett fiskesamhälle men här finns också bönder. Gårdarna är två-trelängade och hamnen består av två stenbroar består Viken av 102 gatuhus varav de flesta har kålgårdar bakom boningshuset. Gatumönstret har växt fram organiskt och anpassat efter bebyggelsen med syftet att leda ned till hamnen. Ägogränser blir till gator och gränder. På 1800-talet byggs den mesta av Vikens äldre bebyggelse vilken utgörs av längor av korsvirke och tegel; många placerade precis intill gatan med ingången mot denna. Mellan boningshus och gata läggs band om 0,5-1 meter kullersten och längs många sträckor även i kombination med rännsten i samma material. Gatan består av grus. På 1820-talet rivs kapellet i Viken då en ny och större vitkalkad kyrka byggs. Detta kommer som en följd av att Viken bryts ut från Väsby socken 1761 för att bilda sin egen församling byggs den holländska väderkvarnen Sophiamöllan. På 1800-talet kommer båtbyggerierna igång och Viken blir en föregångsort i området. Båtarna byggs direkt på stranden. På 1800-talets andra hälft blomstrar skeppsbyggena och sjöfartsindustrin där Viken har det största totaltonnaget på Kullahalvön. Mellan 1890 och 1922 finns ett varv för segelfartyg i Viken som nu är det största kustsamhället på Kullahalvön. Samhället har expanderat med nya boningshus och invånare; 1867 finns 144 gatuhus och ett tusental bofasta. Speciellt utmärkande är flertalet stora kaptensgårdar vilka byggs under denna tid. Kring sekelskiftet 1900 kommer badturismen igång och i Viken byggs villor, hotell och pensionat för att serva de många badgästerna. Boningshus med stenfot byggs vid denna tid en bit in på tomten med inhägnad av stengärden, spjälstaket eller låga häckar mot gatan för att få avskildhet. Kålgårdarna från förr byts ut mot prydnadsträdgårdar med potatisland. Även mellan hus och gata anläggs prydnadsträdgårdar och sneda eller indragna huslägen används som rabatter. Ett vanligt sätt att i gräsmattan anlägga rabatter var att planera blomstersängar med en ram av buxbom. Fastigheter börjar köpas upp som sommarboenden. Badhytter byggs längs stränderna och finns kvar än idag. VIKENS GATUMILJÖER DÅ OCH NU Tittar man på gamla bilder från Viken och sedan jämför dem med dagens Viken är skillnaden inte jättestor vid första anblick; husen finns kvar (om än mer eller mindre förändrade under årens lopp) och gatustrukturen är i stort sett densamma. Tittar man lite närmre ser man att gatorna tuggat i sig mark från kantzonerna runt husen vilket antagligen är en följd av diverse gatu- och markarbeten. Kullerstensbanden hade två huvudsakliga funktioner; att markera gaturummet så att vagnar och andra fordon inte kom för nära intill husen samt att leda regnvatten från hus och från väg till rännstensfåran. Kullerstenen var en estetisk detalj som formade rätt proportioner i gaturummet mellan byggnader och gata. Gator av större betydelse eller av lite finare slag, såsom Bygatan och Skepparegatan, gavs ytterligare detaljering då rännstenar och linjer lades i omsorgsfullt mönster. 8 VIKEN FÖRR KVALITETSPROGRAM GAMLA VIKEN HÖGANÄS KOMMUN

9 Idag är så gott som samtliga rännstensfåror borta men däremot återfinns ofta kullerstensbanden närmast husfasaderna. Dessa bildar vackra förgårdar i gaturummet tillsammans med entrétrappsteg och en och annan planta. Det skulle inte vara funktionellt försvarbart att idag täcka gatorna i Viken med Korsningen Skepparegatan/Skånegränd runt sekelskiftet Ganska breda band av kullersten dekorerar båda sidor om den grusade gatan. En rännstensfåra skiljer gatan från kullerstenen. kullersten men att täcka gatorna med asfalt, som i dag är fallet, är heller inte försvarbart ur estetisk eller proportionell synvinkel. För att gaturummet ska bli ett levande rum, både materiellt och funktionellt, krävs det att alla perspektiv i bilden tas tillvara och knyts ihop; horisontella som vertikala. Korsningen Skepparegatan/Skånegränd Kullerstensbanden finns kvar men har förlorat sina rännstesfåror. Asfalt täcker gatan. Byggnadernas karaktär har förändrats något genom nya färger och material. Vikens kyrka, byggd 1825, här fotograferad av hovfotograf Peter Lundh någon gång under början av 1900-talet. Ny plantering och staket. Skepparegatan i början av 1900-talet vackert belagd med kullersten i sektioner där körbana respektive gångbana skiljs åt genom rännsten. Bygatan år Längs med husfasaderna finns ett band av kullersten och en rännsten skiljer gaturum från den halvprivata zonen. Vikens kyrka idag, 2012, där trädet som var nyplanterat för 100 år sedan hunnit växa sig stort. Den eleganta formen runt trädet är borta. Skepparegatan anno 2012 där asfalt dominerar gaturummet och kullerstenen endast lämnats lite plats närmast husfasaden. År 2012 är kullerstenen borta; asfalt täcker helt gaturummet. Bilrader på båda sidor om gatan blir en barriär i kontakten mellan gata och hus. HÖGANÄS KOMMUN KVALITETSPROGRAM GAMLA VIKEN VIKEN FÖRR 9

10 BYGGNADER BEBYGGELSEKARAKTÄR Ett stort antal bostadshus i gamla Viken är gamla fiskar- och bondlängor med hög takresning i skånsk stil men även klassicismen finns representerad i Viken i ett antal skeppar- och kaptensgårdar vilka byggdes under 1800-talets mitt. Dessa eleganta byggnader karaktäriseras av putsat tegel och ornamenterade, om än måttligt, husknutar och takfötter. Placeringen av byggnader är inte strukturerad och gatorna i Viken har snarare anpassats efter byggnadernas placering. Detta resulterar i en organisk miljö där vinklar och rumsligheter mellan byggnaderna varieras i oändlighet. Ofta är entréer och entréfasader placerade direkt i gatulinje men det finns också exempel på hus placerade en bit in i tillhörande trädgård; här är det istället mur, häck eller staket som möter gatan. SAMMANFATTANDE PALETT Entréer är oftast placerade direkt ut mot gatan; ibland direkt i gaturummet och ibland en bit in på tomten skyddad från kontakt med gatan av en mur, staket och/ eller häck. Garageuppfarter, där de förekommer, är satta med kullersten eller grus och i modernare fall gatsten eller oregelbundna stenplattor. Där garage förekommer är dessa placerade en bit in på tomten. träpanel upp till bjälkarnas underkant och därmed lämnar ett band av korsvirket synligt. Putsfasader är slätt eller fint putsade och målade i ljusa kulörer. Tegelbyggnader är av rödaktiga kulörer. Träpanelen kan vara både stående och liggande och är ibland av locklisttyp. Den täckmålas i linoljefärg eller rödfärg. Socklar är oftast gjorda av puts men naturstenssocklar förekommer också ganska ofta. Putssocklarna är oftast målade i olika gråa eller svarta kulörer. Ytterdörrar är ofta pardörrar i trä utformade som spegeldörrar där de översta speglarna ibland ersatts med glasrutor. Enkeldörrar förekommer också som bräddörrar. Dörrar och foder målas ofta i kontrasterande färg till fasaden och i samma kulör som fönstren. Gångjärn och beslag målas i samma kulör. Fönster är sexdelade i stående format med träfoder, träramar och spröjs. De är generellt sett täckmålade i vit linoljefärg men ibland förekommer foder, båge och spröjs i kontrasterande färgkulör till fasaden. Gångjärn och beslag målas i samma färg. Tak är traditionellt branta i skånsk stil. Det vanligaste takmaterialet som används är tegelpannor i rött eller i en blandning av gulbrända kulörer. Traditionella stråtak förekommer också relativt ofta medan eternitplattor och takpapp är mindre vanligt. Förgårdar, eller marken mellan byggnad och gata, innehåller oftast en trapp eller ett trappsteg av natursten upp till entrédörren; ibland, men mer sällan än ofta, med räcken på båda sidor om trappen. På ett fåtal hus har en rikt ornamenterad farstubro byggts som entré. Marken närmast entréfasaden, på de hus som vetter ut mot gatan, är satt med ett band av kullersten och ibland kompletterad med mindre häckar eller klätterväxter som dekoration. Murar, staket och häckar används i hög utsträckning och de vanligaste formerna är stengärden, spjälstaket eller låga häckar använda separat eller i olika kombinationer. Fasadmaterial är antingen korsvirke, puts, tegel eller träpanel. Korsvirket målas i svart eller rött och läggs med fyllningar av lersten eller tegel. Det förekommer även enstaka fall av s.k. halvpanel vilket innebär att Martin Påls guda. S.k. halvpanel vilket innebär att träpanel upp till bjälkarnas underkant vilket därmed lämnar ett band av korsvirket synligt. 10 BYGGNADER KVALITETSPROGRAM GAMLA VIKEN HÖGANÄS KOMMUN

11 Takkupor finns på de byggnader som klätts med halmtak men eftersom de ofta är av mindre storlek dominerar de sällan byggnadsuttrycket. På övriga bostadshus ses takkupor mer sällan än ofta och där de förekommer är de ofta mycket små och av nyare tillkomst. Stuprör har skarpa knäckar och är målade i samma kulör som husfasaden eller som kulören på husknuten. Färgskalan i gamla Viken rör sig från vita och ljusa kalkfärger till ljusa och mörkare kulörer på träpaneler. Tegelhus är röda och virket i korsvirkeshusen ofta målade i falurött eler svart. Taken består till största del av tegel; 1800-talstegel i gula nyanser och 1900-talstegel i rött. Halmtak med brungrå kulör är också vanliga. Det är av vikt att kulörerna som används på byggnadens komponenter är av samma valör så att helhetsuttrycket blir harmoniskt. Skorstenar är gjorda i tegel eller puts. De är raka och har plint, skaft och krona. Korsvirkeshus med målad stensockel och tak av röda tegelpannor. Stuprören har målats i samma kulör som träet i fasaden. Putsfasad i ljust gul kulör med fönster och dörr i en mild grön kulör. Denna byggnad har en dekorativ takfot vilken höjer uttrycket. Kaptens- eller skeppargård med rikt rekorerad farstubro. Byggnaden har förändrats en del genom åren genom tillkomst av bl.a. takkupor. Liggande träpanel med stråtak. Den dubbla spegeldörren har insatta glasrutor och ramas vackert in av klätterväxter på ömse sidor. HÖGANÄS KOMMUN KVALITETSPROGRAM GAMLA VIKEN BYGGNADER 11

12 GATUSTRUKTUR: MÖNSTER OCH ELEMENT Det gamla Vikens gatustruktur har bevarats sedan medeltiden och mönstret av gator löper organiskt genom byn. Tack vare att bostadshusen placerats oregelbundet från varandra och att gatunätet formats därefter skapas ofta vackra siktpunkter i form av husfasader där gatan kröker. Tack vare denna struktur formas också små platser här och var i byn. Det gamla Viken är ett mycket gott exempel på symbios mellan gatans och byggnadens form där båda parter är beroende av varandra för att skapa en fungerande helhet både praktiskt och visuellt. Här är materialvalen viktiga byggstenar i helhetsbilden med naturliga material vilka harmoniserar med varandra i struktur och kulör. I det gamla Viken finner man få självklara platser och detta beror antagligen på att det i huvudsak varit gator, hamn och kyrka som fungerat som mötesplatser; det har inte funnits något behov av kompletterande platser utan möten skedde i samband med andra funktioner. Byggnadernas placering och vinkling i vägkorsningar skapar ofta platsliknande gaturum i behaglig skala där byggnaderna blickar in mot varandra och där man kanske stannar upp en stund för att överväga åt vilket håll man väljer att gå härnäst; en sorts behaglig mystik. Siktlinjer och riktningar i gatustrukturen är påtagliga i hela det gamla Viken då huskroppar, vilka placerats utmed gatornas krökning och byggnaders kortsidor, ofta formar blickfång i slutet eller i kröken av en gata. Detta mönster, där byggnader och gaturum sammanfaller, formar en spännande och föränderlig bystruktur vilken aldrig ser likadan ut. GATOR Det ena huvudstråket i gamla Viken går mellan Vikens kyrka via Bygatan och Böösa backe ned till hamnen. Detta stråk kan kallas för handelsstråk då mycket av samhällets kommers sker här. Det andra huvudstråket går från korsningen Höganäsvägen/ Hälsingborgsvägen via Banckagatan och Möllarevägen ner till Bygatan, Böösa backe och hamnen. Detta är den huvudsakliga entrévägen in i det gamla samhället vilken leder förbi Sophiamöllan. krävde yta. Idag täcks de båda breda gatorna delvis med parkerade bilar. Gatorna verkar ofta bredare än vad de är på grund av det markmaterial som används idag; asfalt. Materialet spelar inte samma estetiska melodi som de kringliggande byggnaderna men är troligtvis använt p.g.a. sin ekonomiska, funktionella och lättskötta förmåga. Ofta ses asfalten nå ända in till husfasaden med en skarp kant som resultat. Innan asfalten täcktes gatorna av packat grus med kantband av kullersten och på vissa sträckor täcktes gatorna även helt av kullersten. Kullerstenen finns idag kvar i band som halvprivata zoner längs med många husfasader där den mjukar upp gränsen mellan gata och byggnad. GRÄNDER OCH GUDOR Gränder och gudor är mindre gator vilka binder samman de längre parallella huvudgatorna Bygatan, Skepparegatan och Fyrgatan. Ofta är de körbara med bil men ibland är de endast gjorda för gång- och cykeltrafikanter. Gudorna var historiskt sett trånga passager vilka ledde uppifrån byn ned till havet. De var lagda med kullersten och i mitten av vägen fanns en smal remsa med storre sten vilket skulle underlätta för skottkärror. Idag finns två gudor kvar med sina ursprungliga namn; Martin Påls guda och Krågegudan. Förr fanns ytterligare fem och även de finns kvar fast under nya namn; Böösa backe (Böösa guda), Fiskaregränd (Tulsa guda), Hamngatan nedre (Åldermannens guda), Mästerlotsgränd (Lilla guda) och Torviggsgränd (Smens guda). Ett gott exempel på gångväg finns i Målaregränd, mellan Bygatan och Skepparegatan, där en smal grusgång ramas in av kullersten på båda sidor innan huslängorna fångar upp rummet. I Fiskaregränd finns den vackra f.d. gudan, idag gångväg, där kullerstenen upptar hela vägytan. Både Bygatan och Böösa backe är på sina ställen, i proportion till områdets övriga gator, mycket breda. Detta går troligen tillbaka till den aktivitet och handel med kärror och fartyg som höll till på dessa gator vilket 12 GATUSTRUKTUR: MÖNSTER OCH ELEMENT KVALITETSPROGRAM GAMLA VIKEN HÖGANÄS KOMMUN

13 Vare sig det är brist på lämplig parkering eller lathet utgör dagens bilrader på Bygatan en tråkig barriär i kontakten mellan byggnader och gata. Repslagaregränd visar upp ett exempel på gatumiljö där gatans bredd står i god proportion till byggnadernas storlek; husen talar med varandra. På Bygatan finns en byggnad vilken inte bara har bandet med kullersten kvar utan också rännstenen intakt. Martin Påls guda vilken förr användes som tångväg för bönderna. Målaregränd. Ett gott exempel på gångväg där materialen på marken samverkar med materialen i fasaderna. Fiskaregränd eller f.d. Trulsa guda fortfarande i sitt usprungliga skick med en mittremsa av större sten för att rulla skottkärran på. HÖGANÄS KOMMUN KVALITETSPROGRAM GAMLA VIKEN GATUSTRUKTUR: MÖNSTER OCH ELEMENT 13

14 MELLAN GATA OCH TOMT Avgränsningar mellan gata och privattomt visar sig i form av murar, häckar, staket eller plank. Då bostadshuset ligger i direkt anknytning till gata ses ofta trappen upp till entrédörren belägen i gaturummet där den skapar en spännande brytning mellan horisontell gata och vertikal husvägg. Den dominerande murformen i gamla Viken är en ganska slarvig kallmur eller s.k. stengärde av stora, runda och släta stenar. Äldre kallmurar av detta slag är ofta vackert prydda med lavar och mossor. Ibland har muren partier överväxta av murgröna, gräs eller buskar och ibland har den en avtäckning av grästorv. Andra typer av murar som förekommer är bruksmuren, också den med rundade stenar, samt den släta betongmuren. Putsmur med avtäckning av tegelpannor förekommer också liksom bruksmur med avtäckning av tegelpannor eller tegelsten. Murar i kombination med staket är en annan förekommande tomtavgränsning vilken bryter upp och mjukgör det höga uttryck en hög mur kan ge. Putsmur med vackra sektioner och en avtäckning av tegelpannor. Spjälstaket som tomtavgränsning förekommer ganska ofta och då är de antingen målade eller lämnade naturfärgade i fall där ojämna grenar används. Höjden på murar och staket i gamla Viken är ofta tillräckligt låg för att en dialog mellan trädgård och gaturum ska kunna ske. Ibland visar sig dock tomtavgränsningen mer som en avskärmning vilken döljer allt för omvärden. Kallmur med runda släta stenar. Här i kombination med ett tunnt staket av kvistar, möjligen pil, samt klätterväxt. Ett trappsteg satt i kullersten med kompletterande storoch smågatsten. Här är trappenkompletterad med en trampsten över rännstenen. 14 GATUSTRUKTUR: MÖNSTER OCH ELEMENT KVALITETSPROGRAM GAMLA VIKEN HÖGANÄS KOMMUN

15 En mycket vanlig murform i gamla Viken är den grova kallmuren; gärna överväxt med mossa och lavar och i kombination med buskar. Här är det inte materialen i sig som gör gaturummet spännande utan de vinklar och riktningar murarna och häckarna skapar. Den vackra bruksmuren vid kyrkogården har en avtäckning av tre lager tegelpannor vilka patinerats i en underbar färgskala. En vacker tomtavgränsning där naturstenen i bruksmuren går färgmässigt ton i ton med teglet i murens avtäckning. Bruksmur av sten i kombination med klängigt buskage. Målat spjälstaket i vacker samverkan med ett stengärde med stor sten. Spjälstaket där träets naturliga former bibehållits vilket skapar ett levande uttryck. Bruksmuren i sten blir en förlängning av markens kullersten. Överdelen i puts med avtäckning av tegelpannor ger muren en vacker brytning. Bruksmur vilken med tiden fått en vacker beläggning av sammetsgrön mossa. Buskhäcken bakom kompletterar murens uttryck. Slät rundad putsmur vilken verkligen omfamnar grönskan inifrån trädgården samtidigt som den ger gatan utanför en behaglig krök. Nedsänkt trädgård med bruksmur och vintergrön häck. En vältrimmad häck med mjuka former vilken planterats på insidan av en kallmur. HÖGANÄS KOMMUN KVALITETSPROGRAM GAMLA VIKEN GATUSTRUKTUR: MÖNSTER OCH ELEMENT 15

16 MELLAN GATA OCH DÖRR Ofta är entrédörren placerad direkt ut mot gaturummet i det gamla Viken och då husen står på sockel krävs ett eller flera trappsteg ner beroende på sockelns höjd. Trappen blir som en tröskel mellan det privata och det publika och fungerar även som en brytande punkt mellan det horisontella gatuplanet och det vertikala fasadplanet. Verandor eller farstubroar förekommer också och då ofta med rika dekorationer i trä och vackra fönsterpartier. Trappen har en välkomnande funktion i sin placering framför entrédörren men den är också en markör för var den privata zonen börjar. Det finns en anledning till att trappen sätts i kombination med kullersten eller plantering då detta band ger en förlängd effekt av trygghetszon vilket gör att man kanske sätter sig på trappen en solig dag med sin kopp kaffe och då öppnar upp för dialog med exempelvis förbipasserande grannar. Natursten är uteslutande det material som används i trappstegen. Stenen är ofta satt direkt på marken om det endast är ett steg. Vid en trapp om flera steg sätts de ofta i betongbruk. Stenen kan användas som den är eller målas i en heltäckande färg helt eller delvis; ofta i samma färg som sockeln. Ett trappsteg samt kullersten inramat av låga formklippta häckar. Räcken i kombination med trapp är sällan förekommande men kan utgöra ett stödjande hjälpmedel vid en lite högre trapp. Räcket kan vara av trä målat i en täckande färg; oftast samma färg som dörr- och fönsterfoder. Räcken i metall förekommer också, dock sparsamt, och är oftast målade svarta. Ett trappsteg satt i kullersten med kompletterande storoch smågatsten. Ett trappsteg satt i en grön matta. 16 GATUSTRUKTUR: MÖNSTER OCH ELEMENT KVALITETSPROGRAM GAMLA VIKEN HÖGANÄS KOMMUN

17 Trapp om tre steg satt i kullersten med klätterväxt på husfasaden. Band med prydnatsplantering är dekorativt längs fasaden. Trapp om tre steg satt i kullersten med klätterväxt på husfasaden. Ett trappsteg satt i kullersten med kompletterande storoch smågatsten. Här är trappenkompletterad med en trampsten över rännstenen. En trapp om tre steg satt i kullersten. Ett steg i marktegel vilket vilar på ett lågt steg av rundade stenar. Allt satt i kullersten. En trapp om två steg samt markering i gatunivå. Kanterna på trappen har målats i samma kulör som husgrunden. En trapp om två steg, satt i kullersten, där hela trappen målats i samma kulör som husgrunden. Smågatstenen har lagts som en välkomnande matta framför entrétrappen och ramas in av kullersten. En vacker trestegstrappa i pyramidform. Trappa kompletterad med nätt räcke i smide. Formsäker men enkel trapp om två steg omformad av oregelbunden kullersten. Växter kan fungera som dekorativa pelare kring entrédörren och kan även rama in trappen. HÖGANÄS KOMMUN KVALITETSPROGRAM GAMLA VIKEN GATUSTRUKTUR: MÖNSTER OCH ELEMENT 17

18 HUVUDSTRÅKETS KVALITETER OCH BRISTER: BYGATAN Ett av gamla Vikens viktigaste stråk är Bygatan vilken utmärker sig till sin bredd och med sin kommers. Byggnaderna längs stråket är mestadels smålängor i ett och ett halvt plan men här finns även större byggnader om både två och tre plan. Gaturummet är bitvis mycket brett och anpassat för bilar snarare än människor. Med tanke på att såväl förskola som butiker finns längs gatan är dagens utformning något av ett frågetecken. Det är viktigt att ta tillvara på byggnadernas placering och skala samt utnyttja de riktningar och rumsbildningar som finns; relationen mellan byggnad och gata är viktig. Att ta upp ursprungliga och småskaliga material i utformningen, såsom kullersten, ökar bykänslan. Gaturummet är brett och anpassat för bilar snarare än människor; till och med husen får stå tillbaka till fördel för bilarna som parkerats längs gatan. Band av kullersten, med eller utan rännsten, finns framför vissa byggnader på Byagatan. utsnitt karta tranformerad från orto till illustrator Ny markbeläggning där asfalten möter små- och storgatsten, betongsten samt rännsten av betong. Inget av materialen har anknytning till platsen. Stora asfalterade ytor, med komplettering av en stor grusad parkeringsyta, ramar in kyrkan. Platsen är utformad för biltrafik och parkering och som gångtrafikant uppehåller man sig ogärna utanför kyrkomuren. På den bredaste delen gränsar byggnaderna direkt mot gatan och skapar ett väldefinierat gaturum. Ett gaturum av modernt snitt har skapats med en nyare trevåningsbyggnad samt nyanlagd trappa och markbeläggning. Byggnadernas vinkling från gatan men mot varandra skapar ett gaturum vilket ger gott om utrymme för människan snarare än bilen. Ytan närmast byggnaderna är satt med grus och skapar en frizon för fotgängare. 18 GATUSTRUKTUR: MÖNSTER OCH ELEMENT KVALITETSPROGRAM GAMLA VIKEN HÖGANÄS KOMMUN

19 BOENDESTRÅKETS KVALITETER OCH BRISTER: SKEPPAREGATAN Ett stråk med många rumsliga kvaliteter är Skepparegatan vilken är en parallellgata söder om Bygatan. Gatan är en utpräglad boendegata utan verksamheter och kommers vilket gör att dess främsta funktion är tillfartsgata för boende samt promenadstråk. Här är det viktigt att ta tillvara på byggnadernas placering och skala samt utnyttja de speciella rumsbildningar som uppkommer; relationen mellan byggnad och gata är viktig. Siktlinjer och riktningar är orienterande element i strukturen; husens kortsidor utgör vackra blickfång då gatorna bryter riktningen. Korsningen Skepparegatan/Repslagaregränd Omväxlande gaturum: små täta gaturum, där fasaderna ligger intill gatan, varvas med större gaturum, där trädgårdar och hus vinklade från gatan skapar en kontrasterande öppenhet. Korsningen Skepparegatan/ Repslagaregränd Korsningen Skepparegatan/ Martin Påls guda Ofta skapas behagfulla rum även i innerkvarteren då byggnaderna ofta är placerade oregelbundet och rumsformande. Korsningen Skepparegatan/ Styrmansgränd öppnar upp för en mjuk plats tack vare att staket och murar håller låga och mjuka former. Där Skjutsgränd möter Skepparegatan bildas en liten plats där det är lika spännande att ta åt höger som att fortsätta rakt fram. HÖGANÄS KOMMUN KVALITETSPROGRAM GAMLA VIKEN GATUSTRUKTUR: MÖNSTER OCH ELEMENT 19

20 PLATSSTRUKTUR: MÖNSTER OCH ELEMENT Viken har ett fåtal tydliga eller ändamålsenliga platser av vilka den viktigaste är hamnen. Till hamnområdet hör också Böösa backe vilken fungerar som matargata och entré. Funktionen av hamnen idag är som plats för fritidsbåtar med båtplatser och tillhörande faciliteter. Hamnens öppenhet, vattenkontakt, parkering och dess tre restauranger bidrar till att människor samlas här. Hamnplanen har en stor gröning med ett par små inflikade platser för skultpur, informationstavla och sittbänkar. I stark kontrast till den öppna hamnplatsen fungerar de mindre gaturummen som mer intima mötesplatser. Här är det byggnadernas placering, vinkling och fasader som skapar kulisser för platserna och den aktivitet som sker där. Gaturummen präglas av en halvoffentlig karaktär då entréer och fönster är placerade direkt ut mot gatan och då bebyggelsestrukturen är tät. PLATSKVALITETER Hamnen, med sin storlek och öppenhet, fungerar som ett slags torg där inga speciella aktivitetskrav infinner sig. Här finns både utrymme att sitta ned på en uteservering eller att bara sitta ned på en bänk och inspektera folklivet och båttrafiken. Det är hamnens kravlöshet och öppenhet som är dess kvalitet. Medan hamnen är en stor och öppen plats kontrasterar gaturummen med sin småskaliga intimitet och de utgör viktiga rum för spontana möten i den offentliga miljön. Både öppna platser och kvartersplatser är mycket viktiga Vikenkaraktärer vilka ska bevaras. Gröna platser i gamla Viken utgörs främst av Gröna Torg, Hamnplan och Stejleplatsen. Samtliga består av kortklippt gräsmatta och Hamnplan och Gröna Torg ramas in av raka trädrader. Hamnplanens öppna karaktär går långt tillbaka i tiden då platsen använts som hamn, varv samt uppoch avlastningsplats för mångt större skepp än vilka idag ligger förtöjda där. För stod hamlade almar i rader på Hamnplan, och framför de hus som gränsar till hamnen på västra sidan, men de har bytts ut mot oxel (Sorbus intermedia Fk. Laholm) p.g.a. almsjukan. Stejleplatsen karaktäriseras av en stor mängd stejlor vilka förr användes vid torkning och lagning av nät och platsen är av stor vikt ur kulturhistoriskt perspektiv. Skepparegatan/Repslagaregränd. Byggnadernas placering mot gaturummet skapar spännande vinklar och platskaraktärer av mänsklig skala. Det kvadratiska Gröna Torg är även det en gammal plats vilken skärs av på ena diagonalen av Möllarevägen. Den andra diagonalen markeras av en sittgrupp med perennplanteringar i vardera hörn. Tidigare har en ram av hamlade almar karaktäriserat platsen men de har p.g.a. sjukdom bytts ut mot ullungrönn. Ett par större solitärträd finns på det gröna torget; en björk och en prydnadsapel. Skepparegatan/Skånegränd. En nod där många gator knyts ihop och där de tillsammans med byggnaderna skapar platser möjliga att stanna upp på. 20 PLATSSTRUKTUR: MÖNSTER OCH ELEMENT KVALITETSPROGRAM GAMLA VIKEN HÖGANÄS KOMMUN

PROGRAMHANDLING 2012-12-10 LOLA ARKITEKTUR&LANDSKAP AB ERSTAGATAN 5 116 28 STOCKHOLM TEL +46 8 120 55 610 KONTORET@LOLALANDSKAP.SE

PROGRAMHANDLING 2012-12-10 LOLA ARKITEKTUR&LANDSKAP AB ERSTAGATAN 5 116 28 STOCKHOLM TEL +46 8 120 55 610 KONTORET@LOLALANDSKAP.SE 2012-12-10 LOLA ARKITEKTUR&LANDSKAP AB ERSTAGATAN 5 116 28 STOCKHOLM TEL +46 8 120 55 610 KONTORET@LOLALANDSKAP.SE BAKGRUND Kvarteret Pyramidens gårdar är idag mycket omtyckta och välanvända och den övergripande

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 1 Söderby torgs allé ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 SALEMS KOMMUN

GESTALTNINGSPROGRAM. del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 1 Söderby torgs allé ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 SALEMS KOMMUN GESTALTNINGSPROGRAM del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 1 Söderby torgs allé ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 Söderby torgs allé SALEMS KOMMUN N 2 illustrationsplan över VästraSöderby

Läs mer

Gestaltningsprinciper för Hareslätt

Gestaltningsprinciper för Hareslätt Gestaltningsprinciper för Hareslätt Samrådshandling 2012-06-28 Illustration: ABAKO Radhusgata DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER PÅ HARESLÄTT, del av Marstrand 6:7, Kungälvs kommun Området Hareslätt är beläget i

Läs mer

efem arkitektkontor ab

efem arkitektkontor ab HERRGÅRDSBACKEN FLODA Sävespången Det sägs att man förr var tvungen att ta av mössan vid Floda Portar. På ett likande sätt skall de nya byggnaderna trappa ner och huka sig hövligt, för att inte störa viktiga

Läs mer

BJÖRKRIS. Råd och riktlinjer. Kvarter K. Antagen: 2012-01-12 BN 9 F H M J C E

BJÖRKRIS. Råd och riktlinjer. Kvarter K. Antagen: 2012-01-12 BN 9 F H M J C E BJÖRKRIS O Råd och riktlinjer Kvarter K L N I K F H M J C E B D A Antagen: 2012-01-12 BN 9 Innehåll Innehåll Inledning Bakgrund Behöver jag bygglov? Detaljplan Tillbyggnader i Björkris Avskärmning kring

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 SAMMANFATTNING Vision Gestaltning Natur Platsen har stor potential genom

Läs mer

Riktlinjer för hägnader. - Plank, mur, staket, spaljé, häck och pergola

Riktlinjer för hägnader. - Plank, mur, staket, spaljé, häck och pergola Riktlinjer för hägnader - Plank, mur, staket, spaljé, häck och pergola Inledning Hägnader av olika slag har länge använts i mänskliga samhällen. Dess främsta funktion har alltid varit att markera eller

Läs mer

Brf Hägern, Varvet - Analys

Brf Hägern, Varvet - Analys Anonyma entréer. Negativt Stor, öppna ytor som inte hänger ihop Betraktelseytor utan användbart innehåll Outnyttjad yta vid vattnet Dålig vattenkontakt Få samlings-/sittplatser Anonyma entréer För få cykelplatser

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06

ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06 HMXW ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06 Gestaltningsprogram etapp II regler etapp II Följande generella regler gäller för gestaltning av bebyggelsen i Gävle Strand etapp II. Dessa regler ska följas, men är skrivna

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 2 Villor väster ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 SALEMS KOMMUN

GESTALTNINGSPROGRAM. del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 2 Villor väster ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 SALEMS KOMMUN GESTALTNINGSPROGRAM del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 2 Villor väster ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 SALEMS KOMMUN N 2 illustrationsplan över västra Söderby Del 2 villor väster Gestaltningsprogram

Läs mer

SKAPA RUM FÖR DINA KÄRL

SKAPA RUM FÖR DINA KÄRL 1 SKAPA RUM FÖR DINA KÄRL KÄRLSTORLEKAR 140 l 1 190 l 370 l 2 660 l 2 HÖJD 106,5 cm 107,5 cm 106,8 cm 121,9 cm BREDD 48,4 cm 55,9 cm 77 cm 125,5 cm DJUP 55 cm 69 cm 81,1 cm 77,4 cm Skapa rum för kärlet

Läs mer

TRÄDGÅRDSSTADEN Lyft fram och tillgängliggör områdets starka karaktärer

TRÄDGÅRDSSTADEN Lyft fram och tillgängliggör områdets starka karaktärer TRÄDGÅRDSSTADEN Lyft fram och tillgängliggör områdets starka karaktärer I det här avsnittet beskrivs hur den idag redan karaktärsfyllda trädgårdsstaden, kan förstärkas i sin läsbarhet och logik, genom

Läs mer

Måla träfasad. Skydda och försköna ditt hus

Måla träfasad. Skydda och försköna ditt hus Måla träfasad Skydda och försköna ditt hus Jag har 96 favoriter I vår utomhusfärgkarta för träfasad har vi på Beckers noga valt ut 96 kulörer som på bästa sätt smälter in i vår nordiska natur och arkitektur.

Läs mer

Stockholmsmässan LOUNGE. Abelardo Gonzalez Arkitektbyrå AB Koordinerad inredning Ove Persson

Stockholmsmässan LOUNGE. Abelardo Gonzalez Arkitektbyrå AB Koordinerad inredning Ove Persson Stockholmsmässan LOUNGE Förslag till ny Lounge, Stockholmsmässan Förutsättningar Syftet är att skapa ett rum där man till fullo kan uppskatta kvalitén i svenskt material och möbeldesign. Ett starkt och

Läs mer

Bygga och plantera i tomtgränsen

Bygga och plantera i tomtgränsen Bygga och plantera i tomtgränsen i Växjö kommun Vårda din tomt och förebygg olyckor Växjö kommun 2014-04-10 1 Tack för att du vårdar din tomt och förebygger olyckor Du som fastighetsägare och vi på Växjö

Läs mer

Salems kommun GESTALTNINGSPROGRAM. Del av Söderby Park, Salem 5:29 m fl, östra delen. Villatomter i Öster. Etapp 1 Tomt nr 6-26 2007-03-27 1(6)

Salems kommun GESTALTNINGSPROGRAM. Del av Söderby Park, Salem 5:29 m fl, östra delen. Villatomter i Öster. Etapp 1 Tomt nr 6-26 2007-03-27 1(6) Salems kommun GESTALTNINGSPROGRAM Del av Söderby Park, Salem 5:29 m fl, östra delen Villatomter i Öster Etapp 1 Tomt nr 6-26 1(6) = 1- och 1½-planshus Övriga hus 1½- och 2- planshus Situationsplan Villatomter

Läs mer

Bild nr 1, Vy från Lindholmshamnen NCS S 3005-G80Y NCS S 4010-G80Y NCS S 3005-B80G NCS S 5005-B80G

Bild nr 1, Vy från Lindholmshamnen NCS S 3005-G80Y NCS S 4010-G80Y NCS S 3005-B80G NCS S 5005-B80G BRF MASTHUGGET BRF MASTHUGGET N När Du betraktar bostadsområdet från håll ser Du ett grönskande berg i milda, sammanhållna gröngrå-blå kulörer. Befinner Du Dig inne i området sprakar det av liv. Varje

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. Tillhörande detaljplan för bostadsområdet Äppelbacken, del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo tätort och kommun, Gävleborgs län

GESTALTNINGSPROGRAM. Tillhörande detaljplan för bostadsområdet Äppelbacken, del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo tätort och kommun, Gävleborgs län Dnr 2014/0547-31 GESTALTNINGSPROGRAM. Tillhörande detaljplan för bostadsområdet Äppelbacken, del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo tätort och kommun, Gävleborgs län Upprättat i maj 2015 Innehåll Gestaltningsprogrammets

Läs mer

SKAPA RUM FÖR SOPTUNNAN

SKAPA RUM FÖR SOPTUNNAN SKAPA RUM FÖR SOPTUNNAN -Designerns bästa tips Underhållsfri mur En solid och prydlig lösning som du kanske inte bygger på egen hand. Men när den väl är på plats klarar den sig utan underhåll. En mur är

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. Detaljplan för Sjöhäll (fastigheten Stockby 2:24 m fl) på Färingsö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2009.16.

GESTALTNINGSPROGRAM. Detaljplan för Sjöhäll (fastigheten Stockby 2:24 m fl) på Färingsö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2009.16. 2014-09-22 Stadsarkitektkontoret Detaljplan för Sjöhäll (fastigheten Stockby 2:24 m fl) på Färingsö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2009.16.214 GESTALTNINGSPROGRAM 2(8) Gestaltningsprogrammets

Läs mer

c/o 25 Klassisk & hög

c/o 25 Klassisk & hög c/o 15 Klassisk Markerat takutsprång och äkta genomgående spröjs gör detta hus till en äkta klassisk länga i litet format. Utifrån bildar fasader, fönster och tak i enhetlig matt kulör en fin helhet. Inifrån

Läs mer

Palm Village, Strömstad

Palm Village, Strömstad Exclusive Living Detta designprogram omfattar 12 vackra tomter intill Strömstads Golfklubb, granne med nybyggda Strömstad Quality Spa. Designprogrammet ger en gemensam minimalistisk karaktär åt husen på

Läs mer

Barfotalek i stenträdgården

Barfotalek i stenträdgården 80 Barfotalek i stenträdgården Natursten ger trädgården en rustik karaktär. Anders och Kajsa har förstärkt de olika funktionerna med väl valda material. Av Hélène Lundgren Foto Helena Bévengut-Lasson Majken,

Läs mer

Gaturum 1: Astrid Lindgrens allé, Corfitz-Beck-Friisgatan från Övre i norr till Nygatan i söder. Avgränsning i sidled mot Stortorget är trädallén.

Gaturum 1: Astrid Lindgrens allé, Corfitz-Beck-Friisgatan från Övre i norr till Nygatan i söder. Avgränsning i sidled mot Stortorget är trädallén. Trelleborg 2012-05-28 Trelleborgs nya gaturum i befintliga gatustråk Citysamverkans övergripande syfte och målsättning: Är att medverka till att göra stadskärnan mer attraktiv och på olika sätt främja

Läs mer

Laxbrogatan 7, Sternerska huset

Laxbrogatan 7, Sternerska huset Laxbrogatan 7, Sternerska huset Kopparberg 1:9, Ljusnarsbergs socken, Ljusnarsbergs kommun, Västmanland Restaurering av fönster och dörr, år 2006-2007 Charlott Hansen Mia Jungskär Örebro läns museum Rapport

Läs mer

Uteserveringar. Råd och riktlinjer. Antagen av miljö- och samhällsnämnden 2011-12-14

Uteserveringar. Råd och riktlinjer. Antagen av miljö- och samhällsnämnden 2011-12-14 Uteserveringar Råd och riktlinjer Antagen av miljö- och samhällsnämnden 2011-12-14 Vi vill ha en vacker stadsmiljö Alla har ett gemensamt ansvar för att göra staden vacker. Det är viktigt att vi behandlar

Läs mer

VÄGARKITEKTUR. Kross. Gräs. Täckning av växtbädd anpassas efter gräsklipparens rörelsemönster. Växter i tråg på stödmur. Klätterväxter på bullerskärm.

VÄGARKITEKTUR. Kross. Gräs. Täckning av växtbädd anpassas efter gräsklipparens rörelsemönster. Växter i tråg på stödmur. Klätterväxter på bullerskärm. Kross Gräs Växter i tråg på stödmur. E4 Förbifart Stockholm - Arbetsplan Gestaltningsprogram del 1: Ytlägen Täckning av växtbädd anpassas efter gräsklipparens rörelsemönster. Klätterväxter på bullerskärm.

Läs mer

Ramper till publika lokaler i Göteborg - enkelt avhjälpta hinder Råd och riktlinjer för utformning utkast 2009-06-24

Ramper till publika lokaler i Göteborg - enkelt avhjälpta hinder Råd och riktlinjer för utformning utkast 2009-06-24 Ramper till publika lokaler i Göteborg - enkelt avhjälpta hinder Råd och riktlinjer för utformning utkast 2009-06-24 Råd och riktlinjer för utformning av ramper. En skrift sammanställd av Trafikkontoret

Läs mer

RÅD OCH RIKTLINJER VALLDA HEBERG. antagen i BN 2011.12.01

RÅD OCH RIKTLINJER VALLDA HEBERG. antagen i BN 2011.12.01 RÅD OCH RIKTLINJER VALLDA HEBERG antagen i BN 2011.12.01 innehållsförteckning inledning sid 3 när behöver jag bygglov? sid 3 arkitektens vision sid 4 bygga till i vallda heberg? sid 5 tomtavgränsning och

Läs mer

H3 - Strandbacken. Bild nr 7. Del av vykort från sekelskiftet 1900. Fotopunkt A.

H3 - Strandbacken. Bild nr 7. Del av vykort från sekelskiftet 1900. Fotopunkt A. 5.3 H3 - Strandbacken På fastlandssidan vid sundets norra del är tomterna mindre på grund av att berget ligger närmare inpå strandlinjen. Husen klättrar upp efter bergskanten. Av den äldre bebyggelsen

Läs mer

STAKET, PLANK OCH MURAR KORTFATTAD GUIDE FÖR DIG SOM VILL BYGGA

STAKET, PLANK OCH MURAR KORTFATTAD GUIDE FÖR DIG SOM VILL BYGGA STAKET, PLANK OCH MURAR KORTFATTAD GUIDE FÖR DIG SOM VILL BYGGA PLANK OCH MURAR Olika typer av inhägnader har funnits i alla tider. Vi vill skapa omgärdade miljöer där vi känner oss trygga, markera gränser

Läs mer

ÖNNERED 2009.03.23 HSB GÖTEBORG/LUNNEPLAN HULTING ARKITEKTER, 02 LANDSKAP

ÖNNERED 2009.03.23 HSB GÖTEBORG/LUNNEPLAN HULTING ARKITEKTER, 02 LANDSKAP HSB GÖTEBORG/LUNNEPLAN TRADITION ÖNNERED Önnered är en mycket attraktiv del av Göteborg, ett stycke bohuslän på cykelavstånd från centrum. En lugn miljö med närhet till både service, bad och båtliv. Bebyggelsen

Läs mer

Stadsbyggnadsförvaltningen

Stadsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsförvaltningen 1(9) Datum Er Referens 2015-01-09 Rev. Handläggare Vår Referens Linda Warming ADM.2014.40 Stadsbyggnadsnämnden Riktlinjer för utformning av murar och plank, Landskrona stad ÄRENDEBESKRIVNING

Läs mer

Konsekvensanalyser. Expansion Allum/Kyrktorget. Blandstad Stråk Kyrktorget

Konsekvensanalyser. Expansion Allum/Kyrktorget. Blandstad Stråk Kyrktorget Konsekvensanalyser Expansion Allum/Kyrktorget Blandstad Stråk Kyrktorget Blandstad Stråk Kyrktorget Blandstad Blandstad STADSSTRUKTUR Centrala Partille har många större byggnader och fastigheter, men få

Läs mer

6.7 Ö7 Hamnekärret - Lössgård

6.7 Ö7 Hamnekärret - Lössgård 6.7 Ö7 Hamnekärret - Lössgård Hamnekärret är en dalgång som sträcker sig från Rödsvägen ner till Hamnebukten och Stora Stenar. Husen ligger längs med vägen och bergen med odlingsmark däremellan. Bebyggelsen

Läs mer

Hitta stilen till ditt hus. - renovering med VELFAC

Hitta stilen till ditt hus. - renovering med VELFAC Hitta stilen till ditt hus - renovering med VELFAC 2 VELFAC 400i Hitta stilen till ditt hus Fönster har en stor betydelse för hur ett hus upplevs. De ger både exteriör och interiör en speciell karaktär.

Läs mer

Staket, plank och murar. Information och råd från bygglovsenheten Antaget av Myndighetsnämnden 24 februari 2015, 51

Staket, plank och murar. Information och råd från bygglovsenheten Antaget av Myndighetsnämnden 24 februari 2015, 51 Staket, plank och murar Information och råd från bygglovsenheten Antaget av Myndighetsnämnden 24 februari 2015, 51 Bygglovspliktigt Enligt 9 kap 8 i Plan- och Bygglagen (PBL) krävs det bygglov för att

Läs mer

G E S T A L T N I N G S P R O G R A M S Ä B Y H A G E 2015-04-08

G E S T A L T N I N G S P R O G R A M S Ä B Y H A G E 2015-04-08 G E S T A L T N I N G S P R O G R A M S Ä B Y H A G E 2015-04-08 Österåker, Åkersberga, Säby hage, del av Hagby 1:3 mfl. Strax utanför Åkersberga centrum kommer nya bostäder att uppföras på Stora Säbys

Läs mer

Riktlinjerför PLANK & MUR

Riktlinjerför PLANK & MUR Riktlinjer Riktlinjerför för PLANK & MUR för fördig Digsom somtänker tänkerbygga... bygga... Godkända av Stadsbyggnadsnämnden december 2007 Riktlinjer för PLANK&MUR Genomsiktligt plank Varför plank eller

Läs mer

DETALJPLAN 5306 kv CEMENTEN 4 och 5, MALMÖ 2015.03.10 KVALITETSPROGRAM 2015.03.10 KVALITETSPROGRAM FÖR KVARTER CEMENTEN 4 OCH 5 DP5306

DETALJPLAN 5306 kv CEMENTEN 4 och 5, MALMÖ 2015.03.10 KVALITETSPROGRAM 2015.03.10 KVALITETSPROGRAM FÖR KVARTER CEMENTEN 4 OCH 5 DP5306 DETALJPLA 5306 kv CEMETE 4 och 5, MALMÖ 2015.03.10 KVALITETSPROGRAM KVALITETSPROGRAMMETS SYFTE OCH UPPLÄGG Kvalitetsprogrammet är framtaget som en del i detaljplanearbetet för fastigheterna Cementen 4

Läs mer

5.2 H2 Gamla vägen med omnejd - Kvarnberget

5.2 H2 Gamla vägen med omnejd - Kvarnberget 5.2 H2 Gamla vägen med omnejd - Kvarnberget Namnet på vägen syftar på att detta helt enkelt var den gamla vägen från Kville ner till sundet. Vägen går längs med Kvarnbergets norra sida. Byggnaderna följer

Läs mer

KVARTEREN 3509 OCH 3510 FÖR EGNAHEMSHUS NYA KVARTER BLAND GAMMAL BEBYGGELSE

KVARTEREN 3509 OCH 3510 FÖR EGNAHEMSHUS NYA KVARTER BLAND GAMMAL BEBYGGELSE 1 2 KVARTEREN 3509 OCH 3510 FÖR EGNAHEMSHUS NYA KVARTER BLAND GAMMAL BEBYGGELSE Allmänna anvisningar: - Detaljplanens bestämmelser för byggnadsyta bestämmer i huvudsak placeringen av bostadshus. Ett garage/en

Läs mer

MÅRTEN 1 från NV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 1, M = 2. MÅRTEN 1 från NO

MÅRTEN 1 från NV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 1, M = 2. MÅRTEN 1 från NO fastighet: MÅRTEN 1. adress: Stickgatan 11. ålder: 1888. Ombyggt 1905, 1938. arkitekt / byggm: Peter Boisen (1905), Åke Persson (1938). antal våningar: 1½, mansard åt gata. Svart målad puts. Gul puts.

Läs mer

TULLPARKEN TULLPARKEN. 1. Krigsbarnsminnesmärket och Krigsbarnsmonumentet. 2. Minnestenen över svenska frivilliga i finska krig.

TULLPARKEN TULLPARKEN. 1. Krigsbarnsminnesmärket och Krigsbarnsmonumentet. 2. Minnestenen över svenska frivilliga i finska krig. TULLPARKEN Målsättningen är att skapa en park där människor kan uppleva skulptural konst. Idag finns i parken tre skulpturer och minnesmärken. (se karta) 1. Krigsbarnsminnesmärket och Krigsbarnsmonumentet

Läs mer

DJURGÅRDEN CENTRUM LINKÖPING

DJURGÅRDEN CENTRUM LINKÖPING VY TORGET VY KANALEN VY TORGET VY GATAN VY PARKERINGEN VY FRÅN SYDÖST VY FRÅN SYDVÄST VY FRÅN NORDOST VY FRÅN NORDVÄST INFART TOMTEN PARKERING 120 st P 24 st DJURGÅRDEN CENTRUM, parallella uppdrag. BESKRIVNING

Läs mer

Riktlinjer för 1 mur och plank

Riktlinjer för 1 mur och plank Riktlinjer för 1 Varför mur, plank eller staket? Mur av tegel som följer samma material och färg som intilliggande bebyggelse. Förr i tiden satte man ofta upp staket och murar för att hägna in boskap eller

Läs mer

Studentbostäder på KTH Campus

Studentbostäder på KTH Campus Studentbostäder på KTH Campus karta över planerade studentbostäder DROTTNING KRISTINAS VÄG NORRA Byggherre: ByggVesta Arkitekt: Utopia Arkitekter TEKNIKRINGEN (RÖDA KORSET-PARKEN) Landskapsarkitekt: Urbio

Läs mer

Följ ombyggnaden på webben Mer information och live-kamera över nya Fristadstorget finns på: eskilstuna.se/fristadstorget

Följ ombyggnaden på webben Mer information och live-kamera över nya Fristadstorget finns på: eskilstuna.se/fristadstorget Följ ombyggnaden på webben Mer information och live-kamera över nya Fristadstorget finns på: eskilstuna.se/fristadstorget Nya Fristadstorget - ditt torg! Ditt torg Eskilstuna utvecklas! Det nya Fristadstorget

Läs mer

Hur man målar. GULA VACKRA HUS så att de blir behagligt gula.

Hur man målar. GULA VACKRA HUS så att de blir behagligt gula. Hur man målar GULA VACKRA HUS så att de blir behagligt gula. Det finns bara ett fåtal gula kulörer som blir riktigt snygga på ditt hus. De flesta blir alltför starka och nästan självlysande när de målas

Läs mer

FÄRGER FÖR KALIX EN VÄGVISARE FÖR DIG SOM SKALL MÅLA DITT HUS

FÄRGER FÖR KALIX EN VÄGVISARE FÖR DIG SOM SKALL MÅLA DITT HUS FÄRGER FÖR KALIX EN VÄGVISARE FÖR DIG SOM SKALL MÅLA DITT HUS FÄRGHISTORISK ÖVERBLICK Trä och putsfasader har målats sedan långt tillbaka. Färgurvalet har, på grund av ekonomi och hållbarhetsaspekter,

Läs mer

FASADSTUDIE för Gamla vattentornet, del av Västervik 4:2 Västerviks kommun, Kalmar län.

FASADSTUDIE för Gamla vattentornet, del av Västervik 4:2 Västerviks kommun, Kalmar län. FASADSTUDIE för Gamla vattentornet, del av Västervik 4:2 Västerviks kommun, Kalmar län. 2015-03-20 Tommy Lyberg - Arkitekt Richard Granberg - Exploatör KONSEKVENSBESKRIVNING 20150320 Fasad - Gamla vattentornet,

Läs mer

Detaljplan för Lejonet 17 med flera fastigheter

Detaljplan för Lejonet 17 med flera fastigheter Detaljplan för Lejonet 17 med flera fastigheter Centralorten, Oskarshamns kommun GESTALTNINGSPROGRAM Följande gestaltningsprogram gäller den tillbyggnad som sker från Lejonet 17 och ut över Hantverksgatan,

Läs mer

Kors vad det vimlar av segel idag...

Kors vad det vimlar av segel idag... 1 ors vad det vimlar av segel idag... Det är med glädje vi vill ge vårt förslag på bostäder i ett så fantastiskt läge som Lindö Strand. Vår målsättning är att skapa ett unikt boende med egen karaktär där

Läs mer

UTSTÄLLNINGSHANDLING upprättad i oktober 2010 GESTALTNINGSPROGRAM Detaljplan för Södra Tällberg, kusbacken Leksands kommun, Dalarnas län

UTSTÄLLNINGSHANDLING upprättad i oktober 2010 GESTALTNINGSPROGRAM Detaljplan för Södra Tällberg, kusbacken Leksands kommun, Dalarnas län UTSTÄLLNINGSHANDLING upprättad i oktober 2010 GESTALTNINGSPROGRAM Detaljplan för Södra Tällberg, kusbacken Leksands kommun, Dalarnas län Gestaltningsprogrammet är framtaget av Karin Nordanstedt och Tor

Läs mer

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt.

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. Astoriahuset Att bevara och utveckla Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. En ny mötesplats mitt på Nybrogatan Astoriahuset på Nybrogatan ett känt och omtyckt inslag i stadsbilden.

Läs mer

ARNA Kulturum / Harlösa. KULTURUM / BLIGEHUS ARNA i fågelriket - en helt ny slags mötesplats. Visionskiss 2014-06-25

ARNA Kulturum / Harlösa. KULTURUM / BLIGEHUS ARNA i fågelriket - en helt ny slags mötesplats. Visionskiss 2014-06-25 KULTURUM / BLIGEHUS ARNA i fågelriket - en helt ny slags mötesplats Visionskiss 2014-06-25 BAKGRUND ARNA (Art and Nature) 2011 startades i Fågelriket ett artist in residence med namnet ARNA som snabbt

Läs mer

KÖPMANTORGET GESTALTNINGSFÖRSLAG

KÖPMANTORGET GESTALTNINGSFÖRSLAG KÖPMANTORGET GESTALTNINGSFÖRSLAG Organisation Projektledare: Jeanette Laestander, Luleå kommun, Tekniska kontoret Konsult gestaltning: Eva Wenngren, Linnea Örtenvik, Anneli Jonsson, Ramböll Konsult ljusdesign:

Läs mer

byggnadshistoriskt: huvudbyggnaden representerar lokal byggnadstradition

byggnadshistoriskt: huvudbyggnaden representerar lokal byggnadstradition 101 67. Byggnadens namn: Klabbis Maja Rnr: 499487000200759. Adress: Sommarösund Byggnadstyp: Bondgård Byggnadsår: 1850, flyttad år 1900 Renoveringsår: Fasaden har inte renoverats Våningsantal: huvudbyggnad:

Läs mer

projekt: pa k li p pa n Grus Gräs Mur situationsplan 1:1000

projekt: pa k li p pa n Grus Gräs Mur situationsplan 1:1000 projekt: pa k li p pa n N Grus Gräs Mur situationsplan 1:1000 0 10 20 30 40 50 m platsen Projektets mål har varit att evara platsens öppenhet och offentlighet och Röda sten som tydligt landmärke och samtidigt

Läs mer

Kulturmiljöstudie Fabriken 7 Samrådshandling Diarienummer: BN 2013/01862

Kulturmiljöstudie Fabriken 7 Samrådshandling Diarienummer: BN 2013/01862 1(6) Kulturmiljöstudie Fabriken 7 Diarienummer: BN 2013/01862 Datum: 2015-08-17 Handläggare: Lars Wendel för fastigheten FABRIKEN inom Centrala stan i Umeå kommun, Västerbottens län Flygfoto taget söderifrån.

Läs mer

Staket, plank och murar

Staket, plank och murar Staket, plank och murar Information och råd för uppförande av staket, plank och murar i Tomelilla kommun Bygglovspliktigt Enligt 9 kap 8 i Plan- och Bygglagen (PBL), krävs det bygglov för att uppföra plank

Läs mer

OSKARSHAMN - KV. LAXEN GESTALTNINGSPROGRAM

OSKARSHAMN - KV. LAXEN GESTALTNINGSPROGRAM ADEPT OSKARSHAMN - KV. LAXEN GESTALTNINGSPROGRAM 20140620 INNEHÅLL DEL 1: STRUKTUR Nuvarande situation Kvarter Användning Skuggdiagram DEL 2: OFFENTLIGA RUM Offentliga rum Gaturum Grannskapsplatser Bohmans

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 4 Vattentornsområdet ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 SALEMS KOMMUN

GESTALTNINGSPROGRAM. del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 4 Vattentornsområdet ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 SALEMS KOMMUN GESTALTNINGSPROGRAM del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 4 Vattentornsområdet ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 SALEMS KOMMUN N 2 illustrationsplan över Västra Söderby Del 4 Vattentornsområdet

Läs mer

Hur man målar blå och. GRÅ VACKRA HUS så att de blir behagligt blå och grå.

Hur man målar blå och. GRÅ VACKRA HUS så att de blir behagligt blå och grå. Hur man målar blå och GRÅ VACKRA HUS så att de blir behagligt blå och grå. Många hus var fram till slutet på 1800-talet grå, eftersom de ofta var omålade stugor där timret blekts av väder och vind. För

Läs mer

Riktlinjer för bygglovprövning av skyltar

Riktlinjer för bygglovprövning av skyltar Riktlinjer för bygglovprövning av skyltar i Inledning Ett spännande stadsliv bygger på mångfald i former, färger och rörelser både på marken och på omgivande byggnader. Men för att inte mångfalden ska

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR SANDSTUGAN VID UTTRANS SJUKHUS. Samhällsbyggnadsförvaltningen OKTOBER 2012

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR SANDSTUGAN VID UTTRANS SJUKHUS. Samhällsbyggnadsförvaltningen OKTOBER 2012 GESTALTNINGSPROGRAM FÖR SANDSTUGAN VID UTTRANS SJUKHUS 1 Samhällsbyggnadsförvaltningen OKTOBER 2012 SAMMANFATTNING Vision Gestaltning Ekologi Platsen har stor potential genom att det ligger högt med vacker

Läs mer

LINDHOVS KUNGSGÅRD Rapport över renovering av byggnadsminne

LINDHOVS KUNGSGÅRD Rapport över renovering av byggnadsminne LINDHOVS KUNGSGÅRD Rapport över renovering av byggnadsminne Britt-Marie Lennartsson RENOVERING AV FASAD Lindhovs kungsgård, Lindhov 1:1,Lindberga socken, Varbergs kommun 2014:22 OMSLAGSBILD K 2014-72 FOTO

Läs mer

SOV KÖK/VARDAGSRUM (DM) BADRUM/TVÄTT (TAK LUCKA) klassiska kringbyggda skånegården. På Cymbalallén på Skanörs Vångar bor du bekvämt i ljusa

SOV KÖK/VARDAGSRUM (DM) BADRUM/TVÄTT (TAK LUCKA) klassiska kringbyggda skånegården. På Cymbalallén på Skanörs Vångar bor du bekvämt i ljusa Skorstenar: Svart aluminiumplåt typ innspong P Hängrännor: Ofärgad aluminium innspong P Stuprör: Ofärgad aluminium (lika fasad) innspong P ASAD Träpanel grågrön NCS S0 B0 Sockel Betong --- önster mörkgrå

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM ÖJA INDUSTRIOMRÅDET, YSTAD

GESTALTNINGSPROGRAM ÖJA INDUSTRIOMRÅDET, YSTAD GESTALTNINGSPROGRAM ÖJA INDUSTRIOMRÅDET, YSTAD Innehåll Gestaltningsprogram mål och syfte... 2 Bakgrund, förutsättningar... 2 Övergripande gestaltningsidé... 2 Gator, gaturum... 3 Byggnader - placering,

Läs mer

OMRÅDESBESTÄMMELSER FÖR SÄTERS INNERSTAD

OMRÅDESBESTÄMMELSER FÖR SÄTERS INNERSTAD OMRÅDESBESTÄMMELSER FÖR SÄTERS INNERSTAD Bild Storgatan med Sockenstugan Sammanfattning av de områdesbestämmelser som gäller fr o m 1995-05-24 för den fysiska miljön i Säters innerstad. Byggnadsnämnden

Läs mer

Solskyddsfaktorer. Sju tips för säkrare lekplatser och friskare barn

Solskyddsfaktorer. Sju tips för säkrare lekplatser och friskare barn Solskyddsfaktorer Sju tips för säkrare lekplatser och friskare barn Vad har träd och buskar med cancer att göra? Hudcancer är idag den vanligaste cancerformen i Sverige. Medan dödssiffrorna minskar för

Läs mer

TRÄD OCH BUSKAR - Parkens stora träd

TRÄD OCH BUSKAR - Parkens stora träd TRÄD OCH BUSKAR - Parkens stora träd Här 6 Bergets nordsida. Kontrasten mellan vegetation finns flera arter av stora träd samt Robinia som inte är utanför respektive innanför hjorthägnet är stor inhemsk.

Läs mer

PROJEKT PRESENTATION: VASAPARKEN, STOCKHOLM. FÖRNYELSE AV EN INNERSTADSPARK

PROJEKT PRESENTATION: VASAPARKEN, STOCKHOLM. FÖRNYELSE AV EN INNERSTADSPARK En förnyad lekplats ligger centralt i parken. Ett berg av gummi integrerar oilka typer av lek och fungerar som ett landmärke i parken mot omgivande stad. 1(8) Det artificiella gummiberget är en tolkning

Läs mer

Tolkning av ursprunglig färgsättning Färgprover i NCS kulörer. Obs! Tryckta färgprover kan avvika från angiven kulör.

Tolkning av ursprunglig färgsättning Färgprover i NCS kulörer. Obs! Tryckta färgprover kan avvika från angiven kulör. Fasader Gula betongpannor. Vindskiva i plåt röd lika fönster och mörkt grå. Fönster och S 0530-Y20R S 3502-Y S 0500-N NCS 2010-Y30R NCS 2010-Y30R S 4550-Y90R S 2050-R90B Områdets sammanhållna karaktär

Läs mer

Gestaltningsprogram för kvarteren vid Kvarngatan

Gestaltningsprogram för kvarteren vid Kvarngatan Gestaltningsprogram för kvarteren vid Kvarngatan Utkast till Stadsbyggnadskontoret Fastighets AB L E Lundberg Lund & Valentin arkitekter I 2010 09 01 Vy längs Kvarngatan. Stadsvy från Strömmen, åt söder.

Läs mer

Guide och riktlinjer. för uteserveringar i Falkenberg

Guide och riktlinjer. för uteserveringar i Falkenberg Guide och riktlinjer för uteserveringar i Falkenberg Denna guide och dessa riktlinjer är framtagna av Stadsbyggnadskontoret inom Falkenbergs kommun och antagna av Kommunstyrelsen 2015-02-03. Guide och

Läs mer

NY GÅNG- OCH CYKEL- BRO ÖVER STÅNGÅN?

NY GÅNG- OCH CYKEL- BRO ÖVER STÅNGÅN? NY GÅNG- OCH CYKEL- BRO ÖVER STÅNGÅN? IDÉSTUDIE NY GÅNG- OCH CYKELBRO ÖVER STÅNGÅNG I NYGATANS FÖRLÄNGNING 2009-01-08 Tyréns/LC, JG 2008-12-03 1 Innehållsförteckning Bakgrund och syfte...3 Förutsättningar...4

Läs mer

VATTHAGEN 1:103 2014 09 29 Underlag för plansamråd

VATTHAGEN 1:103 2014 09 29 Underlag för plansamråd Vy 1 från Stockholmsvägen NY IDENTITET Konturs förslag till ny bebyggelse vid glädjens trafikplats bygger på att tillföra en mix och mångfald i såväl programinnehåll som arkitektoniskt gestaltning och

Läs mer

Riktlinjer för plank, staket och murar. Beslutad av bygg- och miljönämnden den 2013-01-28, xx

Riktlinjer för plank, staket och murar. Beslutad av bygg- och miljönämnden den 2013-01-28, xx Riktlinjer för plank, staket och murar Beslutad av bygg- och miljönämnden den 2013-01-28, xx Under senaste åren har intresset för att sätta upp plank och mur vid tomtgräns som insynseller bullerskydd ökat

Läs mer

Typsektion. Bullerplank med carport agerar bullerskydd för bostadsbebyggelse. Typsektion. Park med vall agerar bullerskydd för. bostadsbebyggelse.

Typsektion. Bullerplank med carport agerar bullerskydd för bostadsbebyggelse. Typsektion. Park med vall agerar bullerskydd för. bostadsbebyggelse. INDUSTRIBYN INDUSTRIBYN Publika event/ och sportanläggningar Fortsatt utveckling av centrumfunktion Befintlig kultur och fritid Befintliga offentliga byggnader Befintliga offentliga byggnader Befintlig kultur

Läs mer

Riktlinjer för Mobila försäljningsvagnar på offentlig plats i Nässjö kommun Antagna av tekniska servicenämnden 2013-01-10 9 samt av miljö- och

Riktlinjer för Mobila försäljningsvagnar på offentlig plats i Nässjö kommun Antagna av tekniska servicenämnden 2013-01-10 9 samt av miljö- och Riktlinjer för Mobila försäljningsvagnar på offentlig plats i Nässjö kommun Antagna av tekniska servicenämnden 2013-01-10 9 samt av miljö- och byggnadsnämnden 2013-01-23 17 Riktlinjer för Mobila försäljningsvagnar

Läs mer

FÖRNYELSE AV FREDSTORGET

FÖRNYELSE AV FREDSTORGET FÖRNYELSE AV FREDSTORGET FART, FRÖJD OCH FIKA EN STUDIE GJORD AV SAMHÄLLSBYGGNADSAVDELNINGEN I ANEBY KOMMUN FÖR FRAMTIDA FÖRSKÖNING OCH OMGESTALTNING AV FREDSTORGET I ANEBY TÄTORT Aneby kommun, Plan- och

Läs mer

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 Peter Blid Tel: 0739 403922 Peter.blid@novusgroup.se Annelie Önnerud Åström Tel: 0739 403761

Läs mer

PERNILLA 9 från O K = 1, M = 1. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): PERNILLA 9 från N DÖRR. PERNILLA 9 från N PARDÖRR

PERNILLA 9 från O K = 1, M = 1. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): PERNILLA 9 från N DÖRR. PERNILLA 9 från N PARDÖRR fastighet: PERNILLA 9. adress: Lilla Västergatan 5. ålder: 1800-tal. Ombyggt 1928. arkitekt / byggm: Oscar Isberg (1928). ½ Svartmålad cementputs. Korsvirke, brun timra, rödbruna putsade fack. Blå 2-lufts

Läs mer

fastighet: BOFINKEN 2, hus A. adress: Körlings väg 12. ålder: 1942. arkitekt / byggm: Åke Pettersson. användning: Bostad.

fastighet: BOFINKEN 2, hus A. adress: Körlings väg 12. ålder: 1942. arkitekt / byggm: Åke Pettersson. användning: Bostad. fastighet: BOFINKEN 2, hus A. adress: Körlings väg 12. ålder: 1942. arkitekt / byggm: Åke Pettersson. Gråmålad puts. Gult tegel. Sadeltak, rött 1-kupigt tegel. Vita hela, 2-lufts och 3-lufts fönster. Grå

Läs mer

Information och exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland

Information och exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Information och exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Vilka handlingar behövs när jag ska söka bygglov? För att handläggningen

Läs mer

http://www.solna.se/sv/stadsbyggnad-trafik/arkitektur-kulturmiljoer/kulturmiljoer-i-s...

http://www.solna.se/sv/stadsbyggnad-trafik/arkitektur-kulturmiljoer/kulturmiljoer-i-s... Kvarvarande bebyggelse Solna stad http://www.solna.se/sv/stadsbyggnad-trafik/arkitektur-kulturmiljoer/kulturmiljoer-i-s... Sida 1 av 2 2012-09-06 Du är här: Start \ Stadsbyggnad & trafik \ Arkitektur &

Läs mer

Gestaltningsprogram. Rosen SAMRÅDSHANDLING 1(10) SPN 2011/0008 214 SPN 2011/0008 214. tillhörande detaljplan för kvarteret

Gestaltningsprogram. Rosen SAMRÅDSHANDLING 1(10) SPN 2011/0008 214 SPN 2011/0008 214. tillhörande detaljplan för kvarteret Gestaltningsprogram 1(10) tillhörande detaljplan för kvarteret Rosen med närområde inom Gamla staden i Norrköping den 25 november 2014 SAMRÅDSHANDLING Antagen: Laga kraft: Genomförandetidens sista dag:

Läs mer

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Handläggare Datum Diarienummer Brita Christiansen 2012-01-30 2012/20181-1 fd diarienummer: PLA 11/20039-1 Tjänsteskrivelse Planbesked Plan- och byggnadsnämnden Detaljplan

Läs mer

ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE

ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE Gävle kommun Samhällsbyggnadsavdelningen Att: Lena Boox 801 84 Gävle ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE Undertecknad har anlitats som antikvarisk sakkunnig i samband med

Läs mer

fastighet: QVIRITES 3, hus A. adress: Tullgatan 7. ålder: 1856. Tillbyggd 1889. arkitekt / byggm: användning: Kontor och bostad.

fastighet: QVIRITES 3, hus A. adress: Tullgatan 7. ålder: 1856. Tillbyggd 1889. arkitekt / byggm: användning: Kontor och bostad. fastighet: QVIRITES 3, hus A. adress: Tullgatan 7. ålder: 1856. Tillbyggd 1889. arkitekt / byggm: användning: Kontor och bostad. antal våningar: 2 Gulvit slätputs. Bruna 2-luftsfönster. Port med utsnidade

Läs mer

Kulturmiljöer i Landskrona. Riktlinjer för bebyggelsen i gamla Borstahusen

Kulturmiljöer i Landskrona. Riktlinjer för bebyggelsen i gamla Borstahusen Kulturmiljöer i Landskrona Riktlinjer för bebyggelsen i gamla Borstahusen Förord Riktlinjerna vänder sig till er som planerar att bygga om, bygga till eller bygga nytt i Borstahusens gamla fiskeläge. Området

Läs mer

Presentation av alternativen i enkäten

Presentation av alternativen i enkäten Vasa centrumstrategi Enkät till stadsborna om alternativ för strukturmodeller 2. 27.5.2012 Presentation av alternativen i enkäten 2.5.2012 Tre olika alternativ för centrumstrategins strukturmodeller för

Läs mer

VÄGARKITEKTUR. Exempel på vajersågad yta, Göteborg. Exempel som visar broar på Arlanda som varit inspirationskälla vid utfomningen av brofamiljen

VÄGARKITEKTUR. Exempel på vajersågad yta, Göteborg. Exempel som visar broar på Arlanda som varit inspirationskälla vid utfomningen av brofamiljen Exempel på vajersågad yta, Göteborg. Exempel som visar broar på Arlanda som varit inspirationskälla vid utfomningen av brofamiljen 31 BROAR Optimal lutning på bullerskydd utreds vidare i bygghandlingsskedet.

Läs mer

PLANBESKRIVNING Detaljplan för fastigheten Skeppet 17, Viken Höganäs kommun, Skåne län

PLANBESKRIVNING Detaljplan för fastigheten Skeppet 17, Viken Höganäs kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Detaljplan för fastigheten Skeppet 17, Viken Höganäs kommun, Skåne län HANDLINGAR Plankarta med planbestämmelser och illustrationskarta Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

BRF Masthugget. Förslag Färgsättning fasader BRF Masthugget, Göteborg 2010-09-24

BRF Masthugget. Förslag Färgsättning fasader BRF Masthugget, Göteborg 2010-09-24 BRF Masthugget Avsikt Blånande berg + Solnedgång Det sägs att den ursprungliga färgsättningen av Bostadsrättsföreningen Masthugget var gjord så den skulle efterlikna Bohusläns klippor (därav det senare

Läs mer

8 balkonger med vit korrugerad plåt åt söder. Liten uteplats till en lägenhet i sydväst.

8 balkonger med vit korrugerad plåt åt söder. Liten uteplats till en lägenhet i sydväst. fastighet: OLOF 21, hus A. adress: Sankt Knuts torg 1. ålder: 1960. arkitekt / byggm: HSB. användning: Bostäder, affär och kontor i bottenvåning. antal våningar: 4 Grå puts. Bottenvåning mot torget klädd

Läs mer

Välkommen. I bästa fall. För entrésidan är ofta den delen som det känns allra svårast att göra något meningsfullt

Välkommen. I bästa fall. För entrésidan är ofta den delen som det känns allra svårast att göra något meningsfullt Entrén 115 Välkommen en liten jordyta framför huset. Av den ska man skapa en entré som känns välkomnande. För gäster, naturligtvis. Men lika mycket för en själv och familjen. Det är vi själva som oftast

Läs mer

Modernt formspråk. och traditionell livsstil i skön förening

Modernt formspråk. och traditionell livsstil i skön förening Modernt formspråk och traditionell livsstil i skön förening Högt uppe på klipporna i Göteborgs norra skärgård och med en vidunderlig utsikt över havet ligger ett av Vallsjöhus senaste byggprojekt. Tio

Läs mer