EXAMENSARBETE. Franchise påverkan på marknadskoncentrationen. En ekonometrisk studie på den svenska fastighetsmäklarmarknaden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EXAMENSARBETE. Franchise påverkan på marknadskoncentrationen. En ekonometrisk studie på den svenska fastighetsmäklarmarknaden"

Transkript

1 EXAMENSARBETE Franchise påverkan på marknadskoncentrationen En ekonometrisk studie på den svenska fastighetsmäklarmarknaden Alexander Johansson Max Wann-Hansson 2015 Ekonomie kandidatexamen Nationalekonomi Luleå tekniska universitet Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

2 LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET Franchise påverkan på marknadskoncentrationen En ekonometrisk studie på den svenska fastighetsmäklarmarknaden Max Wann-Hansson och Alexander Johansson 6/10/2015

3 SAMMANFATTNING Sedan millenniumskiftet har andelen kedjeanslutna företag på fastighetsmäklarmarknaden ökat från 17 till 70 procent och 10 av de 12 största företagen är så kallade franchiseföretag. Fastighetsbyrån, Svenska Fastighetsförmedling och Länsförsäkringar utgjorde över 50 procent av marknaden Syftet med denna studie är att undersöka huruvida en ökad andel franchiseanslutna mäklarkontor påverkar konkurrens. En ekonometrisk modell av det så kallade Herfindahl-Hirschman indexet specificeras, och försöker svara på vad som påverkar koncentrationsmåttet. Regressionsresultatet visar att andelen franchiseanslutna kontor inte har en signifikant påverkan på konkurrens. Istället påvisar resultaten att antalet mäklare som påverkar konkurrensen. Slutsatsen som kan dras från resultatet är att mäklare är att betrakta som enskilda aktörer, även inom samma företag och kontor. Konkurrensen sker därmed på mäklarnivå, såväl mellan konkurrenter som kollegor. Nyckelord: Marknadskoncentration, franchise, fastighetsmäklare, konkurrens 1

4 ABSTRACT Since the beginning of the century the share of incorporated brokerage firms have increased from 17 to 70 percent and 10 of the 12 largest companies are franchised. Fastighetsbyrån, Svensk Fastighetsförmedling and Länsförsäkringar made up over 50 percent of the market in The purpose of this study is to examine whether an increase in the share of franchise offices on the brokerage market affects competition. An econometric model of the Herfindahl- Hirschman index is specified, and attempts to answer what affects market concentration. The regression results show that the share of franchised offices does not have a significant effect on competition. They show instead that it is the number of brokers that affects the competition. The conclusion is that it is the individual brokers who compete, even within the same firm and office. Competition is carried out at the broker level, between competitors as well as colleagues. Keywords: Market concentration, franchise, broker, competition 2

5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1: INLEDNING Problemdiskussion Avgränsning Metod Disposition... 5 KAPITEL 2: BAKGRUND Fastighetsmäklarmarknaden Franchise, allmänt Att bli mäklare och marknadens regelverk Försäljningsprocessen Swedbanks köp av Svensk Fastighetsförmedling och Hemnet... 9 KAPITEL 3: TEORETISK REFERENSRAM Konkurrens och marknadsformer Marknadskoncentration KAPITEL 4: TIDIGARE FORSKNING Den svenska Fastighetsmäklarmarknaden Utbredningen av nationella kedjor i Storbritannien under 1980-talet Den amerikanska fastighetsmäklarmarknaden Franchise som tillväxtstrategi på den internationella hotellkedjemarknaden KAPITEL 5: METOD Modellspecifikation Empirisk Modell KAPITEL 6: DATA Datainsamling Deskriptiv data KAPITEL 7: RESULTAT KAPITEL 8: SLUTSATS... 29

6 KAPITEL 1: INLEDNING 1.1 Problemdiskussion Idag består den svenska fastighetsmäklarmarknaden till största del av stora kedjor, som till exempel franchiseföretagen Fastighetsbyrån, Svensk Fastighetsförmedling och Länsförsäkringar Fastighetsförmedling. Närmare bestämt är 70 procent av Sveriges mäklarbyråer anslutna till någon typ av kedja och endast 30 procent är fristående mäklarbyråer. En fristående mäklarbyrå definieras som ett mäklarföretag med endast ett kontor. Fastighetsmäklarmarknaden har dock förändrats relativt snabbt de senaste åren. Vid millenniumskiftet var fördelningen mellan fristående och kedjeanslutna det motsatta med en stor majoritet av fristående byråer (83 procent) (Mäklarsamfundet, 2014). Den största delen kedjeanslutna företag är så kallade franchiseföretag och av de 12 största företagen på fastighetsmäklarmarknaden är tio franchiseföretag (Konkurrensverket, 2014). Den ökande andelen kedjeanslutna franchiseföretagen innebär att marknaden nu består av ett fåtal såväl lokalt som nationellt starka och kända varumärken. Människor kan alltså idag, i en större utsträckning än för 15 år sedan, använda sig av samma mäklarföretag oavsett geografisk förflyttning. Cunill och Forteza (2010) fastslog i sin artikel angående franchise i hotellbranschsen att ökningen av franchise som tillväxtstrategi resulterat i en högre konkurrens och att inträdesbarriärerna blivit större. Franchise kan därmed innebära att det blir svårare för nya aktörer att etablera sig på marknaden som inte väljer att ansluta sig till ett redan etablerat varumärke genom franchising. Detta kan bli problematiskt på lokala fastighetsmäklarmarknader där redan etablerade franchiseföretag agerar. Enda alternativet vid nyetablering av en fristående byrå är att bygga upp ett eget varumärke och kundförtroende vilket kan ta tid. (Konkurrensverket, 2014). 1

7 Priset på bostäder har ökat kraftig och för småhus har priset mer än fördubblats sedan millenniumskiftet (Statistiska Centralbyrån, 2015).Detta kan bero på flera olika faktorer. En faktor kan vara bostadsbyggandet och en annan frekvensen på bostadsbyte. Dessa faktorer kan mätas med det så kallade Bostadsmarknadsindexet (BMI). BMI ger en indikation på bostadsmarknadens tillstånd. BMI mätwe hur många nya bostäder som tillkommit under året i förhållande till befolkningstillväxt och försäljning av bostäder. Sverige har ett lågt BMI. Som figur 1 visar har Sverige ett BMI på 11 år Det är svårtolkat vad de faktiska siffrorna betyder men enligt mäklarsamfundet ska ett normalt BMI ligga på mellan 20 till 25. (Mäklarsamfundet, 2014). Figuren visar att Sverige inte har haft ett normalt BMI sedan år Vad vi dock vet är att stigande priser på bostadsmarknaden påverkar fastighetsmäklarmarknaden, till exempel i form av ökat arvode när den procentuella prissättningen hålls konstant. 35,00 BMI 30,00 25,00 20,00 BMI 15,00 10,00 Figur 1. Bostadsmarknadsprisindex över tid Källa: Mäklarsamfundet (2013) Parallellt med ökade bostadspriser har antalet registrerade fastighetsmäklare under samma tid ökat med mer än 40 procent. Vidare har andelen mäklade småhusaffärer ökat från 77 procent till 91 procent, d.v.s endast nio procent av småhusaffärerna sker utan mäklare (mäklarsamfundet, 2014). Dessa procentsatser ger en inblick i vilka förändringar som marknaden har genomgått och kanske fortfarande genomgår. 2

8 Det som framgår tydligt är att den tidigare väldigt okoncentrerade svenska fastighetsmäklarmarknaden har förändrats och att franchisebolagen är en stor anledning till detta. Det är dock oklart om detta också påverkar konkurrensen på fastighetsmäklarmarknaden. En intressant frågeställning är därmed om andelen franchiseanslutna mäklarbyråer har påverkat konkurrensen och iså fall, påverkat den negativt? Studien avser svara på frågeställningen genom att testa följande hypotes: franchisetagandet påverkar fastighetsmäklarmarknadens marknadskoncentration negativt. Syftet med uppsatsen blir således att empiriskt undersöka om andelen franchiseanslutna mäklarbyråer påverkar den rådande konkurrensen på fastighetsmäklarmarknaden negativt. 1.2 Avgränsning Även om den internationella marknaden är intressant fokuserar denna studie på den svenska fastighetsmäklarmarknaden. Även om studien avser genomför en generell analys av den nationella marknaden, blir det väldigt omfattande att samla in data för hela landet. Studien kommer därför använda data insamlad från mindre, lokala marknader i form av kommuner. För att undvika marknadskollision mellan kommunerna väljs de ut genom en geografisk urvalsprocess, där en till tre kommuner per län väljs ut. Med marknadskollision menas att mäklare som är aktiva i en kommun inte är aktiv i någon annan kommun. Orsaken till detta är att det annars hade blivit problematiskt att härleda kostnaden och mäklaren till en specifik kommun. För att en kommun ska platsa i urvalet ska den ha minst en aktiv mäklarbyrå med kontor och mäklare. Den ska även vara utgångspunkt för aktiva mäklare. Med detta menas att de kontor som mäklarna är anställda vid ska vara förlagda i den aktuella kommunen. Vidare ska minst ett objekt ha sålts i kommunen de senaste sex månaderna. Kommunen ska slutligen vara geografiskt avskilt från andra kommuner som också uppfyller dessa krav på så sätt att mäklare i en kommun inte är nämnvärt aktiva i den andra. Studiens produktavgränsning definieras som mäklade tjänster för småhus. Småhus definieras som en byggnad avsedd som bostad för ett enskilt hushåll. De är de vanligaste objekten att mäkla och kan därför tolkas som mäklarfirmors vanliga verksamhet (Mäklarsamfundet, 2014). 3

9 En datainsamling för alla typer av objekt är omfattande, även om en bredare produktavgränsning skulle kunna ge en mer exakt bild av till exempel marknadsandelar. Eftersom studien fokuserar på småhus så utesluts övriga objekttyper som bostadsrätter och fritidshus. Studien fokuserar på sekundärmarknaden. Denna marknad består av objekt som säljs av privatperson till privatperson via mäklare. Studien inkluderar inte primärmarknaden där nyproducerade objekt säljs av företagen som byggt dem. Den största anledningen till denna distinktion är att nyproducerade objekt inte alltid säljs av legitimerade mäklare, utan säljs ibland av andra typer av säljare som anlitats av företaget. På grund av datatillgänglighet baseras studien på tvärsnittsdata. Viktigt att ta i beaktning är att en husförsäljning kan ta tid. En för kort tidshorisont skulle därför inte ge rättvisande data. Tidsperioden för datainsamling av sålda objekt har satts till sex månader. Detta är en avvägning mellan försäljningstiden av ett objekt och arbetstiden tillgänglig för att utföra studien. Det hade dock varit möjligt att få något mer exakta marknadsandelar över en längre tidshorisont på grund av ett större observerat antal sålda objekt. Trots en marginellt ökad exakthet finns det dock ingen anledning att tro att företagens marknadsandelar skulle variera så pass stort att skillnaden mellan ett år och ett halvår skulle ge oss en helt annan bild av marknaden. 1.3 Metod Utifrån den teoretiska referensramen bestäms det hur studien ska mäta konkurrensen på svenska fastighetsmäklarmarknaden. För att sedan besvara hypotesen estimeras en funktion för marknadskoncentration, som används som måttet på konkurrens. Funktionen testas sedan empiriskt genom en regressionsmodell, där de oberoende variablernas statistiska signifikans visas. Utifrån detta kan en slutsats dras om hypotesen kan förkastas eller inte. I modellen används tvärsnittsdata och den ekonometriska modellen beräknas genom OLS (minsta kvadratmetoden). 4

10 1.4 Disposition Studien är uppdelad i åtta kapitel. Kapitel två förväntas ge en djupare förståelse för fastighetsmäklarmarknaden och hur den fungerar samt vad som menas med begreppet franchise. Kapitel tre beskriver vilken teori som studien använder sig av och bygger på. I kapitel fyra presenteras en genomgång av tidigare forskning relaterat till ämnet och dess slutsatser. Kapitel fem beskriver vilken metod som används i studien och tar även upp modellspecifikationen och de ingående variablerna. Data som modellen består av beskrivs i kapitel sex. I kapitel sju redovisas resultatet av studien och i kapitel 8 dras slutsatser baserat på det redovisade resultatet. 5

11 KAPITEL 2: BAKGRUND 2.1 Fastighetsmäklarmarknaden Fastighetsmäklarmarknaden består av ett antal relativt stora mäklarbyråer och som visas i tabell 1 är de tre största Fastighetsbyrån, Svensk Fastighetsförmedling och Länsförsäkringar. Uträknat på andel listade försäljningar utgjorde dessa tre byråer över 50 procent av marknaden år Denna siffra gäller även om antal fysiska kontor bland de 12 största aktörerna på marknaden räknas (Konkurrensverket, 2014). Tabell 1: De största aktörerna på fastighetsmäklarmarknaden Företag Etablerat Antal län Antal kontor Format Fastighetsbyrån Franchise Svensk Fastighetsförmedling Franchise Länsförsäkringar Franchise Mäklarhuset Frivillig fack. Skandiamäklarna Franchise HusmanHagberg Franchise Mäklarringen Franchise ERA Franchise Bjursfors Filial+Franchise Notar Franchise Svenska Mäklarhuset Franchise Erik Olsson Filial+Franchise Källa: Konkurrensverket (2014) Under 2000-talet har även antal mäklare ökat med mer än 40 procent, från cirka mäklare till dagens Omsättningen på mäklare är relativt stor. Under en period mellan åren 2007 och 2013 registrerades nya mäklare på marknaden samtidigt som valde att avregistreras (Mäklarsamfundet, 2014). 6

12 2.2 Franchise, allmänt Begreppet Franchising kom till under 1960-talet i USA med klassiska amerikanska företag som McDonalds, 7-eleven och Avis. Dessa företag skulle senare komma att etableras över hela världen och sprida konceptet vidare, för att hamna i Sverige under 1970-talet. Definitionen av Franchise är; en samarbetsform mellan två parter där ett varumärke, produkt, tjänst eller koncept kan användas av en näringsidkare mot en avgift till den som äger varumärket. I Sverige används även ordet försäljarrätt (Engström, 2001). I sin bok skiljer Engström (2001) på tre olika typ av franchising: Produktdistributionsfranchising, vilken är en samarbetsform som är fokuserad till varusidan och är vanligt förekommande för t.ex bilar, öl och läskedrycker. Varumärkesfranchising, vilket innebär att man får rätten att använda sig av ett specifikt varumärke i framför allt marknadsföringssyfte. Verksamhetsformatsfranchising, vilken är en samarbetsform som täcker ett helt koncept och avtalet omfattar alla delar av affärsverksamheten. På fastighetsmäklarmarknaden är formen verksamhetsformatsfranchising mest passande. Franchisetagarna förses med verktyg som marknadsföringsmaterial, rekrytering och juridiska kunskaper. Huvudkontoret fungerar som en central för franchisetagarna och som ett stöd i det dagliga arbetet. Franchisetagarna avlastas i det administrativa arbetet för att kunna fokusera på sin primära uppgift, att förmedla bostäder (Svensk Fastighetsförmedling 2015; Fastighetsbyrån, 2015). Även om franchise är den vanligaste bolagsformen på fastighetsmäklarmarkanden visar figur 2 att det finns andra typer av strukturer, exempelvis frivilliga fackkedjor och filialföretag. Figuren visar att det som skiljer dem åt är att i en filialkedja ägs allt av ett och samma företag, både huvudkontor och de enskilda enheterna. I en frivillig fackkedja ägs istället huvudkontoret gemensamt av kedjemedlemmarna. 7

13 Figur 2. Ägarstruktur i de olika kedjeformerna Källa: Engström (2001) 2.3 Att bli mäklare och marknadens regelverk För att vara verksam på fastighetsmäklarmarknaden krävs det att mäklaren är registrerad hos fastighetsmäklarinspektionen. För bli registrerad behöver vissa krav vara uppfyllda: en mäklarutbildningsexamen, genomförd praktik på tio veckor hos en registrerad fastighetsmäklare, en avsikt att vara yrkesverksam som fastighetsmäklare, samt inneha en försäkring och betalning av den årliga avgiften (Fastighetsmäklarinspektionen, 2014). Som aktiv på fastighetsmäklarmarknaden är mäklaren huvudsakligen reglerad av fastighetsmäklarlagen (SFS 2011:66), Speciellt för lagen är att fastighetsmäklare ska agera opartiskt och ta tillvara på både köparens och säljarens intressen. Köparen ska till exempel få tillgång information så som budhistoriken. När det kommer till priset på bostaden agerar mäklaren dock efter den som anlitat mäklaren och dess intressen (Lind och Kopsch, 2014). I lagstiftningen står också att fastighetsmäklare inte får bedriva förtroenderubbande verksamhet, vilket kan kopplas till diskussionen om den nära koppling som idag finns mellan bank och mäklarföretag. Problematiken är om mäklare väljer att inte hänvisa sina kunder till banken med bäst villkor, utan till den bank som äger mäklarbyrån. Viktigt att notera är att det idag inte finns några förbud mot de synliga samarbeten som finns mellan många mäklarbyråer och banker (Lind och Kopsch, 2014). 8

14 2.4 Försäljningsprocessen Vid en försäljningsprocess upprättas ett uppdragsavtal mellan säljare och mäklare. Det ger mäklaren ensamrätt att sälja bostaden under en viss utsatt tid. I detta uppdragsavtal kommer man även överens om mäklarens arvode, vilket kan skifta mellan ett fastpris, en procentsats av försäljningspriset eller en kombination av dem båda (Lind och Kopsch, 2014). Säljare och mäklare kommer även överens om vilka försäljningsaktiviteter som ska ingå, till exempel annonsering på hemsidor och tidningar. Utöver detta kan även saker som visning av bostaden och kontraktsskrivning ingå. Själva betalningen genomförs oftast när försäljningen är slutförtd. 2.5 Swedbanks köp av Svensk Fastighetsförmedling och Hemnet Den 29 januari 2014 meddelade Swedbank Franchise AB sitt förvärv av Svensk Fastighetsförmedling AB till Konkurrensverket. De drog slutsatsen, efter en analys av ärendet, att den konkurrenssituation som uppstår kommer att hämma en effektiv konkurrens på fastighetsmäklarmarknaden (Konkurrensverket, 2014). Detta ledde i sin tur till att Swedbank i början av 2015 drog tillbaka köpet. Ett av de stora problemen med köpet var att Swedbank Franchise AB redan äger Fastighetsbyrån AB, vilket till antalet anställda fastighetsmäklare och antal kontor gör dem till den största mäklarbyrån i Sverige. Samtidigt som Svensk Fastighetsförmedling räknas som den näst största mäklarbyrån utifrån antalet anställda fastighetsmäklare (Mäklarsamfundet, 2014). Den andra stora anledningen till konkurrensverkets ställningstagande var det aktuella ägandeskapet i Hemnet, en webbplats för annonsering av bostäder, som figur 3 beskriver. 9

15 Figur 3. Uppställning av ägandeskapet i Hemnet Källa: Konkurrensverket (2014) Som figuren visar äger Swedbank genom Fastighetsbyrån 25 procent utav Hemnet i likhet med Svensk Fastighetsförmedling. Det gör att ett köp av Svensk Fastighetsförmedling hade gett Swedbank kontroll över 50 procent av Hemnet. Anledningen till att Hemnet utgör en sådan viktig aspekt i förvärvet var på grund av Hemnets aktuella maktställning på bostadsannonseringsmarknaden. Hemnet har idag ungefär 1,7 miljoner besökare i veckan, vilket kan sättas i relation till några av dess största konkurrenter som Blocket Bostad som har besökare i veckan och Booli.se med ett rekord på besökare på en vecka. 1 1 Den 8:e maj 2015 la den norska mediekoncernen Schibsted ett bud på Hemnet för 1,5 miljarder kronor. De vill ha tillgång till 100 procent av Hemnet. Då Swedbanks potentiella ägandeskap på 50 procent ansågs konkurrenshämmande fastställde Konkurrensverket att även Schibsteds köp av Hemnet också kan vara det (Svenska Dagbladet, 2015). 10

16 KAPITEL 3: TEORETISK REFERENSRAM 3.1 Konkurrens och marknadsformer Konkurrens är den situation som uppstår när oberoende aktörer på en marknad tävlar om dominans inom sin sektor. Ur ett ekonomiskt perspektiv är konkurrens i grunden den kamp som sker om marknadsandelar. Nationalekonomisk teori målar i sina grundläggande exempel upp den fullständiga konkurrensen som en effektiv marknad där ingen aktör enskilt kan påverka priset. Två övergripande antaganden om beteenden för alla marknadsformer är att företag alltid strävar efter att maximera sin vinst, samt att konsumenter alltid strävar efter att maximera sin nytta. Kriterier som ska uppfyllas för att en marknad ska ses som fullständigt konkurrensutsatt är att det ska finnas många köpare och säljare och att både säljare och köpare är pristagare. Alla aktörer skall ha tillgång till fullständig information och det ska finnas få eller inga transaktionskostnader. Slutligen ska det inte finnas några ut- eller inträdeshinder på marknaden och företagen ska sälja homogena varor. Det diametrala fallet till fullständig konkurrens är monopolet. På en monopolmarknad finns det enbart en säljare av en vara eller tjänst och denna säljare möter ingen konkurrens från andra företag. På grund av detta är ett företag på en monopolmarknad prissättare. Då pris och kvantitet inte kan sättas oberoende av varandra kan ett företag som har monopol antingen justera sitt pris och sälja den kvantitet som efterfrågas till det priset, eller så kan det justera sin producerade kvantitet och sälja den givna kvantiteten för det pris som marknaden är beredd att betala. Det finns ett antal marknadsformer som överbryggar gapet mellan dessa två extremfall. En vanlig sådan är den monopolistiska konkurrensen. Detta är en marknadsform som är en blandning av fullständig konkurrens och monopol genom att den delar egenskaper med fullständig konkurrens, samtidigt som den ger företag möjligheten att påverka prissättningen. Monopolistisk konkurrens består av många köpare och säljare och har inga etableringshinder för nya företag. Konsumenter är pristagare och företagen är prissättare. Företagen antar inte att deras agerande påverkar andra företag och agerar därmed inte strategiskt. 11

17 Det som gör att företag i monopolistisk konkurrens kan agera prissättare är antagandet om att de säljer differentierade varor. Till skillnad från fullständig konkurrens, där alla varor var homogena, är varor i monopolistisk konkurrens inte perfekta substitut. Om en konsument byter från ett företags produkt till ett annat företags produkt föranleder det en kostnad för konsumenten. Detta gör att ett enskilt företag kan påverka sitt marknadspris. En fjärde marknadsform är oligopol. Oligopol kan även ha olika former, men generellt består en oligopolmarknad av ett fåtal företag som kan påverka marknadspriset. Det är även möjligt för en oligopol marknad att bestå av många företag så länge ett eller ett fåtal av företagen kan agera som prissättare. Varorna kan vara antingen homogena eller differentierade. Till skillnad från företag i monopolistisk konkurrens så agerar företag i oligopol strategiskt. Deras produktionsbeslut fattas alltså i någon utsträckning efter hur deras konkurrenter väljer att producera eller prissätta. Vilken den strategiska variabeln är varierar mellan de olika oligopolformerna. I ett så kallat Cournot-oligopol så är den strategiska variabeln den producerade kvantiteten. Företagen väljer alltså vilken kvantitet de ska producera efter vilken kvantitet deras konkurrent producerar. En nära besläktad oligopolform till detta är Stackelberg-oligopolet. Det som skiljer dessa två åt är att ett av företagen i Stackelberg-oligopolet är att betrakta som ledaren på den aktuella marknaden. Detta företag baserar inte sin produktion på sina konkurrenter utan väljer istället producerad kvantitet efter vinstmaximering. Övriga företag i Stackelberg-oligopolet beter sig dock som i ett Cournot-oligopol och väljer sin producerade kvantitet efter hur det ledande företaget producerar. En form av oligopol där pris istället är den strategiska variabeln är Bertrandoligopol. I denna typ av oligopol försöker företag ta marknadsandelar genom att prissätta under sina konkurrenter. Likt fullständig konkurrens antas dessa företag producera homogena varor. Logiken som följer är då att konsumenter skulle välja att enbart handla från det företag som erbjuder det lägsta priset. Detta priskrig fortsätter i teorin till dess att företagen inte längre gör någon ekonomisk vinst då deras marginalintäkter är lika stora som deras marginalkostnader. 12

18 Sett från det enskilda företagets perspektiv är konkurrens något som är begränsande. Företagen måste, på grund av konkurrensförhållandena, förhålla sig till sina konkurrenter och fatta strategiska beslut om pris och producerad kvantitet efter hur konkurrenterna agerar. I praktiken innebär inte heller alltid konkurrens att de effektiva företagen är de som överlever på en marknad. En mindre aktör kan vara effektiv i sin produktion och kan på det sättet erbjuda ett mer fördelaktigt pris till konsumenten. Ett större företag med mer kapital och marknadsföringsförmågor kan dock konkurrera ut det mindre företaget. Situationer som denna kan resultera i att konsumenten får betala ett högre pris om det mindre företaget inte hade konkurrerats ut av det större. En generell slutsats av marknadsformernas egenskaper indikerar att en viktig faktor för konkurrensen är antalet verksamma företag på berörd marknad. 3.2 Marknadskoncentration Olika mått på marknadskoncentration visar hur mycket av produktionen i en industri eller bransch som kan härledas till de största företagen (Baye och Prince, 2014). En marknad med låg koncentration består av många små företag. I motsats består en marknad med hög koncentration av ett fåtal stora företag som kontrollerar majoriteten av marknaden. I det senare fallet är konkurrensen generellt sett sämre. Ett av de vanligaste måtten är C 4. C 4 beräknas genom att summera produktionen eller omsättningen för de fyra största företagen på en definierad marknad och dividerar detta med den totala produktionen eller omsättningen på marknaden: C 4 = S 1 + S 2 + S 3 + S 4 S T Där S i (i=1,2,3 och 4) är de enskilda företagens sålda kvantitet och S T är den totala sålda kvantiteten på marknaden. Ett C 4 -värde nära noll tyder på en stark konkurrens och många företag på marknaden, medan ett C 4 -värde nära ett tyder på ett fåtal dominerande företag på en marknad med relativt låg konkurrens. För policy och beslutsunderlag för myndigheter och andra organisationer används dock det mer utförliga Herfindahl-Hirschman indexet eller HHI (Herfindahl 1950). HHI beräknas genom att räkna ut de relativa marknadsandelarna för alla företag i en industri eller bransch. Dessa marknadsandelar kvaderas sedan och multipliceras med Kvaderingen av marknadsandelarna har effekten att företag med större marknadsandelar viktas i uträkningen. Multiplikationen med är en praktisk metod för att slippa att hantera decimaler. 13

19 Ytterligare ett mått på marknadskoncentration är Hannah and Kay index vilket är en form av HHI, fast det tar hänsyn till parametrar som sammanslagningar, in- och utträden av företag på marknaden och överföringar av försäljning mellan företag. Studien avser använda HHI eftersom det måttet är en bättre indikator på marknadskoncentration och därmed konkurrens än andra mått, till exempel C 4, som inte tar hänsyn till alla marknadens företag. Marknadsformerna fullständig och monopolistisk konkurrens är marknader med låg koncentration på grund av det stora antalet företag. Eftersom oligopolmarknader definieras som marknader med ett fåtal företag har normalt dessa marknader ha en relativt högre koncentration. Ett monopol däremot har den högsta möjliga marknadskoncentrationen eftersom det inte finns någon konkurrens. Viktigt att notera är att det finns situationer då marknadskoncentrationen kan vara missvisande. Som vid ett Bertrandduopol med två företag, där marknadskoncentrationen kommer vara hög men konkurrensen är fortfarande fullt fungerande. Det finns olika definitioner när det kommer till hur man beräknar företags marknadsandelar. Ett vanligt val är att ställa ett företags omsättning i relation till den totala omsättningen på marknaden (USDoJ och FTC, 1992). En annan metod är att ställa företags sålda kvantitet i relation till såld kvantitet på hela marknaden på samma sätt. Detta kan till exempel vara nödvändigt vid analyser av marknader som är präglade av franchisetagande. Franchisebolagets omsättning är då endast en procentuell intäkt av sina franchisetagares bruttoomsättning. Användandet av franchisebolagets omsättning skulle då inte återspegla hela den försäljning som ligger under det specifika varumärket. Jämförelse med privatägda bolag är då inte möjlig. Om företagets marknadsandel definieras som w i = S i S T så beräknas HHI som w i 2. Teorin gör ingen bedömning om vad som är ett högt eller lågt värde på HHI. USDoJ och FTC (1992) bedömer att ett HHI som överstiger 1800 är att se som en hög koncentration. Konkurrensverket (2014) gör, i sin stämningsansökan mot Swedbank Franchise AB och Svensk Fastighetsförmedling AB följande definitioner av HHI-värden: 14

20 Tabell 2: Konkurrensverkets definitioner av HHI-värden Bedömning HHI efter förvärv Förändring av HHI Konkurrensproblem ej troligt < Konkurrensproblem ej troligt annat än i <250 specifika fall Möjliga konkurrensproblem >2 000 <150 Källa: Konkurrensverket (2014) HHI har en teoretisk koppling till Lerner-indexet, vilket blir viktigt att ta i beaktning i studiens modellspecifikation. Lerner-index utrycks som L = P MC P och är ett mått på det enskilda företagets marknadsmakt. Om det enskilda företaget är under intensiv konkurrens och prissätter nära sin marginalkostnad så tar L ett värde nära noll. Ju större marknadsmakt ett företag har desto högre ovanför sin marginalkostnad kan det prissätta. L växer alltså per definition med företagets marknadsmakt. Ett alternativt sätt att uttrycka Lerner-index för det enskilda företaget är: L i = ( (1+λ)z i ) (1) ε Där λ är en konstant som är lika för alla företag på marknaden och som representerar företagens förväntningar på hur deras konkurrenter kommer att agera om de ändrar sitt pris eller sin producerade kvantitet. z är det enskilda företagets marknadsandel och ε är marknadens egenpriselasticitet. Det genomsnittliga Lerner-indexet för hela industrin kan därmed uttryckas som: Substituera in (1) i (2): L A = z i L i (2) L A = ( (1+λ)z i 2 ) (3) ε (HHI) = z i 2 L A = ( (1+λ)(HHI) ) (4) ε 15

21 Det finns viktiga begränsningar att beakta vid användandet av koncentrationsmått. HHI förutsätter till exempel rent teoretiskt att alla företag på den aktuella marknaden tas med i beräkningen. Detta är dock en svår metod att omsätta i praktiken. Bristfällig data kan göra att alla företags marknadsandelar inte går att beräkna tillförlitligt, eller beräknas överhuvudtaget. Beroende på hur tillgänglig informationen är så kan det även vara svårt att hitta alla företag som agerar på den aktuella marknaden. En annan viktig aspekt är fenomenet av globala marknader. Detta är dock inte särskilt relevant för just fastighetsmäklarmarknaden. Problematiken ligger dock i att man inte beaktar att internationella företag kan penetrera nationella marknader. Marknadsandelar för nationella företag kan då komma att överskattas. Geografisk marknadsavgränsning är också något som kan påverka resultatet av HHI. Om en nationell mätning görs kan man missa det faktum att koncentrationen på mer lokala marknader kan vara mycket högre (Bishop, 1993). En sista aspekt att ta i beaktning är produktavgränsning. Beroende på hur bred avgränsning som väljs kan fler eller färre företag komma att inkluderas i beräkningen. Till exempel om produktavgränsningen i en viss industri eller bransch görs för bred finns en risk att koncentrationen underskattas, då dominanta företag ges en mycket mindre marknadsandel än vad som kanske är befogat. 16

Ombud: advokaten Erik Hellners och jur. kand. Mikael Rydkvist, Setterwalls Advokatbyrå AB, Box 1050, 101 39 Stockholm

Ombud: advokaten Erik Hellners och jur. kand. Mikael Rydkvist, Setterwalls Advokatbyrå AB, Box 1050, 101 39 Stockholm 2014-03-17 Dnr 72/2014 1 (6) Anmälande företag Swedbank Franchise AB, 556431-1016, Box 644, 101 32 Stockholm Ombud: advokaten Erik Hellners och jur. kand. Mikael Rydkvist, Setterwalls Advokatbyrå AB, Box

Läs mer

Marknadsekonomins grunder. Marknader, fördjupning. Thomas Sonesson, Peter Andersson

Marknadsekonomins grunder. Marknader, fördjupning. Thomas Sonesson, Peter Andersson Marknadsformer Företagets beteende på marknaden, d.v.s. - val av producerad kvantitet - val av pris - val av andra konkurrensmedel varierar med de förhållanden som råder på marknaden - antal aktörer -

Läs mer

Introduktion till nationalekonomi. Föreläsningsunderlag 5, Thomas Sonesson

Introduktion till nationalekonomi. Föreläsningsunderlag 5, Thomas Sonesson Marknadsformer Företagets beteende på marknaden, d.v.s. - val av producerad kvantitet - val av pris - val av andra konkurrensmedel varierar med de förhållanden som råder på marknaden - antal aktörer -

Läs mer

KONKURRENS OCH MONOPOL (S.53-66)

KONKURRENS OCH MONOPOL (S.53-66) KONKURRENS OCH MONOPOL (S.53-66) OLIKA KOSTNADSMÅTT Fasta kostnader (FK) Rörliga kostnader (RK) Marginalkostnad (MK) Total/rörlig/fast styckkostnad Är kosnader som inte varierar med produktionsvolymen.

Läs mer

MARKNADSFORMER VAD ÄR EN MARKNAD? - PRODUKTMÄSSIG AVGRÄNSNING - GEOGRAFISK AVGRÄNSNING ANTAL AKTÖRER (SÄLJARE/KÖPARE) TYP AV VARA (HOMOGEN, HETEROGEN)

MARKNADSFORMER VAD ÄR EN MARKNAD? - PRODUKTMÄSSIG AVGRÄNSNING - GEOGRAFISK AVGRÄNSNING ANTAL AKTÖRER (SÄLJARE/KÖPARE) TYP AV VARA (HOMOGEN, HETEROGEN) MARKNADSFORMER VAD ÄR EN MARKNAD? - PRODUKTMÄSSIG AVGRÄNSNING - GEOGRAFISK AVGRÄNSNING ANTAL AKTÖRER (SÄLJARE/KÖPARE) TYP AV VARA (HOMOGEN, HETEROGEN) - FULLSTÄNDIG KONKURRENS - MONOPOL - MONOPOLISTISK

Läs mer

Tentan ger maximalt 100 poäng och betygssätts med Väl godkänd (minst 80 poäng), Godkänd (minst 60 poäng) eller Underkänd (under 60 poäng). Lycka till!

Tentan ger maximalt 100 poäng och betygssätts med Väl godkänd (minst 80 poäng), Godkänd (minst 60 poäng) eller Underkänd (under 60 poäng). Lycka till! Tentamen består av två delar. Del 1 innehåller fem multiple choice frågor som ger fem poäng vardera och 0 poäng för fel svar. Endast ett alternativ är rätt om inget annat anges. Fråga 6 är en sant/falsk-fråga

Läs mer

Kapitel 4: SAMBANDET MELLAN VARIABLER: REGRESSIONSLINJEN

Kapitel 4: SAMBANDET MELLAN VARIABLER: REGRESSIONSLINJEN Kapitel 4: SAMBANDET MELLAN VARIABLER: REGRESSIONSLINJEN Spridningsdiagrammen nedan representerar samma korrelationskoefficient, r = 0,8. 80 80 60 60 40 40 20 20 0 0 20 40 0 0 20 40 Det finns dock två

Läs mer

34% 34% 13.5% 68% 13.5% 2.35% 95% 2.35% 0.15% 99.7% 0.15% -3 SD -2 SD -1 SD M +1 SD +2 SD +3 SD

34% 34% 13.5% 68% 13.5% 2.35% 95% 2.35% 0.15% 99.7% 0.15% -3 SD -2 SD -1 SD M +1 SD +2 SD +3 SD 6.4 Att dra slutsatser på basis av statistisk analys en kort inledning - Man har ett stickprov, men man vill med hjälp av det få veta något om hela populationen => för att kunna dra slutsatser som gäller

Läs mer

Helsingfors universitet Urvalsprovet 26.5.2014 Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten

Helsingfors universitet Urvalsprovet 26.5.2014 Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten Helsingfors universitet Urvalsprovet 26.5.2014 Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten PROV 1 Konsumentekonomi Lantbruksekonomi och företagande Livsmedelsekonomi och företagande Marknadsföring Skogsekonomi

Läs mer

Faktorer som påverkar befolkningstillväxten av unga individer i olika kommuntyper

Faktorer som påverkar befolkningstillväxten av unga individer i olika kommuntyper Faktorer som påverkar befolkningstillväxten av unga individer i olika kommuntyper Inledning Många av Sveriges kommuner minskar i befolkning. Enligt en prognos från Svenskt Näringsliv som publicerades i

Läs mer

Nationalekonomi för tolkar och översättare

Nationalekonomi för tolkar och översättare Nationalekonomi för tolkar och översättare Föreläsning 2: Marknadsformer och Arbetsmarknaden Kontaktuppgifter Nationalekonomiska institutionen Rum: A974 E-mail: maria.jakobsson@ne.su.se Syfte: Kursens

Läs mer

χ 2, chi-två Test av anpassning: sannolikheter specificerade Data: n observationer klassificerade i K olika kategorier:

χ 2, chi-två Test av anpassning: sannolikheter specificerade Data: n observationer klassificerade i K olika kategorier: Stat. teori gk, ht 006, JW F1 χ -TEST (NCT 16.1-16.) Ordlista till NCT Goodness-of-fit-test χ, chi-square Test av anpassning χ, chi-två Test av anpassning: sannolikheter specificerade i förväg Data: n

Läs mer

Tentamen i Statistik STG A01 (12 hp) Fredag 16 januari 2009, Kl 14.00-19.00

Tentamen i Statistik STG A01 (12 hp) Fredag 16 januari 2009, Kl 14.00-19.00 Tentamen i Statistik STG A01 (12 hp) Fredag 16 januari 2009, Kl 14.00-19.00 Tillåtna hjälpmedel: Bifogad formelsamling, tabellsamling (dessa skall returneras). Miniräknare. Ansvarig lärare: Jari Appelgren,

Läs mer

Företagsklimatet viktigt för ungas val av kommun. Johan Kreicbergs April 2009

Företagsklimatet viktigt för ungas val av kommun. Johan Kreicbergs April 2009 Företagsklimatet viktigt för ungas val av kommun Johan Kreicbergs April 2009 Inledning 1 Inledning Många av Sveriges kommuner minskar i befolkning. Enligt en prognos från som publicerades i slutet av 2007

Läs mer

Anmälan enligt 4 kap. 7 konkurrenslagen (2008:579) (KL) om företagskoncentration; nu fråga om förbud enligt 4 kap. 12 tredje stycket KL

Anmälan enligt 4 kap. 7 konkurrenslagen (2008:579) (KL) om företagskoncentration; nu fråga om förbud enligt 4 kap. 12 tredje stycket KL KKV2023, v1.3, 2011-05-15 20 BESLUT 2014-02-20 Dnr 72/2014 1 (6) Anmälande företag Swedbank Franchise AB, 556431-1016, Box 644, 101 32 Stockholm Ombud: advokaten Erik Hellners och jur. kand. Mikael Rydkvist,

Läs mer

(Föreläsning:) 1. Marknader i perfekt konkurrens

(Föreläsning:) 1. Marknader i perfekt konkurrens (Läs själva:) PERFEKT KONKURRENS = FULLSTÄNDIG KONKURRENS 2012-11-25 Här analyserar vi marknadsformen perfekt konkurrens. Marginalprincipen vägleder oss till att inse att företagen ökar produktionen så

Läs mer

Blue Ocean Strategy. Blue Oceans vs Red Oceans. Skapelse av Blue Oceans. Artikelförfattare: W. Chan Kim & Renée Mauborgne

Blue Ocean Strategy. Blue Oceans vs Red Oceans. Skapelse av Blue Oceans. Artikelförfattare: W. Chan Kim & Renée Mauborgne Blue Ocean Strategy Artikelförfattare: W. Chan Kim & Renée Mauborgne Artikeln belyser två olika marknadstillstånd som företag strävar efter att etablera sig inom. Dessa kallar författarna för Red Ocean

Läs mer

Skolprestationer på kommunnivå med hänsyn tagen till socioekonomi

Skolprestationer på kommunnivå med hänsyn tagen till socioekonomi 1(6) PCA/MIH Johan Löfgren 2016-11-10 Skolprestationer på kommunnivå med hänsyn tagen till socioekonomi 1 Inledning Sveriges kommuner och landsting (SKL) presenterar varje år statistik över elevprestationer

Läs mer

Analys av medelvärden. Jenny Selander , plan 3, Norrbacka, ingång via den Samhällsmedicinska kliniken

Analys av medelvärden. Jenny Selander , plan 3, Norrbacka, ingång via den Samhällsmedicinska kliniken Analys av medelvärden Jenny Selander jenny.selander@ki.se 524 800 29, plan 3, Norrbacka, ingång via den Samhällsmedicinska kliniken Jenny Selander, Kvant. metoder, FHV T1 december 20111 Innehåll Normalfördelningen

Läs mer

F19, (Multipel linjär regression forts) och F20, Chi-två test.

F19, (Multipel linjär regression forts) och F20, Chi-två test. Partiella t-test F19, (Multipel linjär regression forts) och F20, Chi-två test. Christian Tallberg Statistiska institutionen Stockholms universitet Då man testar om en enskild variabel X i skall vara med

Läs mer

KONKURRENSVERKET Swedish Competition Authority

KONKURRENSVERKET Swedish Competition Authority 2014-06-17 Dnr 426/2014 1 (46) Stockholms tingsrätt Avdelning 5 Box 8307 104 20 STOCKHOLM Ansökan om stämning Kärande Konkurrensverket, 103 85 STOCKHOLM Svarande 1. Swedbank Franchise AB, 556431-1016,

Läs mer

2004 Mäklarsamfundets rekommendation om prissättning för att motverka lockpriser.

2004 Mäklarsamfundets rekommendation om prissättning för att motverka lockpriser. ett år senare! 2004 Mäklarsamfundets rekommendation om prissättning för att motverka lockpriser. 2011 "Av säljaren accepterat pris - en frivillig överenskommelse mellan fastighetsmäklarna i Stockholms

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

Efterfrågan. Vad bestämmer den efterfrågade kvantiteten av en vara (eller tjänst) på en marknad (under en given tidsperiod)?

Efterfrågan. Vad bestämmer den efterfrågade kvantiteten av en vara (eller tjänst) på en marknad (under en given tidsperiod)? Efterfrågan Vad bestämmer den efterfrågade kvantiteten av en vara (eller tjänst) på en marknad (under en given tidsperiod)? Efterfrågad = vad man önskar att köpa på en marknad under rådande förhållanden

Läs mer

, s a. , s b. personer från Alingsås och n b

, s a. , s b. personer från Alingsås och n b Skillnader i medelvärden, väntevärden, mellan två populationer I kapitel 8 testades hypoteser typ : µ=µ 0 där µ 0 var något visst intresserant värde Då användes testfunktionen där µ hämtas från, s är populationsstandardavvikelsen

Läs mer

Vad är ekonomi mänskligt beteende relaterat till knappa resurser med alternativ användning

Vad är ekonomi mänskligt beteende relaterat till knappa resurser med alternativ användning F-underlag, NEK Vad är ekonomi mänskligt beteende relaterat till knappa resurser med alternativ användning Individer Samhällen Företag Resurser Produktion Konsumtion Välfärd Resurserna är knappa och har

Läs mer

Analytisk statistik. Tony Pansell, optiker Universitetslektor

Analytisk statistik. Tony Pansell, optiker Universitetslektor Analytisk statistik Tony Pansell, optiker Universitetslektor Analytisk statistik Att dra slutsatser från det insamlade materialet. Två metoder: 1. att generalisera från en mindre grupp mot en större grupp

Läs mer

Restid och resebeteende

Restid och resebeteende Lunds universitet Ht 2010 Nationalekonomiska institutionen Handledare: Jerker Holm Restid och resebeteende - Hur en minskning av tågets restid kan få flygresenärer att övergå till tåget. Författare: Max

Läs mer

Dekomponering av löneskillnader

Dekomponering av löneskillnader Lönebildningsrapporten 2013 133 FÖRDJUPNING Dekomponering av löneskillnader Den här fördjupningen ger en detaljerad beskrivning av dekomponeringen av skillnader i genomsnittlig lön. Först beskrivs metoden

Läs mer

Matematik och grafik i mikroekonomiska modeller

Matematik och grafik i mikroekonomiska modeller Matematik och grafik i mikroekonomiska modeller Hur bestäms resursfördelningen i en marknadsekonomi? Utbud, efterfrågan priser Bakom detta ligger i sin tur beslut av enskilda företag och hushåll, marknadskrafterna

Läs mer

Skanskas bostadsrapport 2015

Skanskas bostadsrapport 2015 Skanskas bostadsrapport 2015 Metodik Så genomfördes rapporten Skanskas bostadsrapport 2015 bygger på en omfattande analys av en rad olika faktaunderlag. Statistik från Hittabrf.se och Mäklarstatistik har

Läs mer

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare?

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? 040-54 41 10 kontakt@bcms.se www.bcms.se BCMS Scandinavia, Annebergsgatan 15 B, 214 66 Malmö 1 Sammanfattning Varför är det

Läs mer

Kapitel 6 Imperfekt konkurrens

Kapitel 6 Imperfekt konkurrens Kapitel 6 Imperfekt konkurrens Imperfekt konkurrens är ett samlingsbegrepp för alla de marknadsformer där enskilda aktörer har marknadsmakt åtminstone någon part kan påverka priset genom att styra marknadens

Läs mer

URVALSPROVET FÖR AGRIKULTUR-FORSTVETENSKAPLIGA FAKULTETEN 2014

URVALSPROVET FÖR AGRIKULTUR-FORSTVETENSKAPLIGA FAKULTETEN 2014 URVALSPROVET FÖR AGRIKULTUR-FORSTVETENSKAPLIGA FAKULTETEN 2014 PROV 2 Miljöekonomi Man ska få minst 14 poäng i urvalsprovet så att han eller hon för vardera A- och B-delen får minst 10 poäng. Om det poängtal

Läs mer

Företagsamheten 2014 Hallands län

Företagsamheten 2014 Hallands län Företagsamheten 2014 s län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

MIKROTEORI N \: ~ 1-ou

MIKROTEORI N \: ~ 1-ou INSTITUTIONEN FÖR NATIONALEKONOMI MED STATISTIK Handelshögskolan vid Göteborgs universitet FK MIKROTEORI N \: ~ 1-ou 2012-03- 22 Kl: 08.00-14.00 Denna tentamen består av 6 st frågor om sammanlagt 60 poäng.

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Linjär regressionsanalys. Wieland Wermke

Linjär regressionsanalys. Wieland Wermke + Linjär regressionsanalys Wieland Wermke + Regressionsanalys n Analys av samband mellan variabler (x,y) n Ökad kunskap om x (oberoende variabel) leder till ökad kunskap om y (beroende variabel) n Utifrån

Läs mer

EXAMINATION KVANTITATIV METOD vt-11 (110204)

EXAMINATION KVANTITATIV METOD vt-11 (110204) ÖREBRO UNIVERSITET Hälsoakademin Idrott B Vetenskaplig metod EXAMINATION KVANTITATIV METOD vt-11 (110204) Examinationen består av 11 frågor, flera med tillhörande följdfrågor. Besvara alla frågor i direkt

Läs mer

Skattning av matchningseffektiviteten. arbetsmarknaden FÖRDJUPNING

Skattning av matchningseffektiviteten. arbetsmarknaden FÖRDJUPNING Lönebildningsrapporten 9 FÖRDJUPNING Skattning av matchningseffektiviteten på den svenska arbetsmarknaden I denna fördjupning analyseras hur matchningseffektiviteten på den svenska arbetsmarknaden har

Läs mer

MARKNADSIMPERFEKTIONER. Ofullständig konkurrens

MARKNADSIMPERFEKTIONER. Ofullständig konkurrens MARKNADSIMPERFEKTIONER Ofullständig konkurrens Ofullständig information (asymmetrisk information) Externa effekter Kollektiva nyttigheter Ständigt fallande genomsnittskostnader (Jämviktsbrist/trögheter)

Läs mer

Tentamen på kurs Nationalekonomi (1-20 poäng), delkurs 1, Mikroekonomisk teori med tillämpningar, 7 poäng, måndagen den 15 augusti 2005, kl 9-14.

Tentamen på kurs Nationalekonomi (1-20 poäng), delkurs 1, Mikroekonomisk teori med tillämpningar, 7 poäng, måndagen den 15 augusti 2005, kl 9-14. HÖGSKOLAN I HALMSTAD INSTITUTIONEN FÖR EKONOMI OCH TEKNIK Tentamen på kurs Nationalekonomi (1-20 poäng), delkurs 1, Mikroekonomisk teori med tillämpningar, 7 poäng, måndagen den 15 augusti 2005, kl 9-14.

Läs mer

Nationalekonomi. Grunder i modern ekonomisk teori

Nationalekonomi. Grunder i modern ekonomisk teori Nationalekonomi Grunder i modern ekonomisk teori Tomas Guvå Vad är nationalekonomi? Oikonomia = Ekonomi (Oikos Nomos = Regler för hushållning) En första definition: Ekonomi = Att på det mest effektiva

Läs mer

Kapitel 17: HETEROSKEDASTICITET, ROBUSTA STANDARDFEL OCH VIKTNING

Kapitel 17: HETEROSKEDASTICITET, ROBUSTA STANDARDFEL OCH VIKTNING Kapitel 17: HETEROSKEDASTICITET, ROBUSTA STANDARDFEL OCH VIKTNING När vi gör en regressionsanalys så bygger denna på vissa antaganden: Vi antar att vi dragit ett slumpmässigt sampel från en population

Läs mer

Verksamhetsutvärdering av Mattecentrum

Verksamhetsutvärdering av Mattecentrum Verksamhetsutvärdering av Mattecentrum April 2016 www.numbersanalytics.se info@numbersanalytics.se Presskontakt: Oskar Eriksson, 0732 096657 oskar@numbersanalytics.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning...

Läs mer

Föreläsning 2. Kap 3,7-3,8 4,1-4,6 5,2 5,3

Föreläsning 2. Kap 3,7-3,8 4,1-4,6 5,2 5,3 Föreläsning Kap 3,7-3,8 4,1-4,6 5, 5,3 1 Kap 3,7 och 3,8 Hur bra är modellen som vi har anpassat? Vi bedömer modellen med hjälp av ett antal kriterier: visuell bedömning, om möjligt F-test, signifikanstest

Läs mer

MARKNADSRAPPORT MARS 2017

MARKNADSRAPPORT MARS 2017 MARKNADSRAPPORT MARS 2017 MARKNADSRAPPORT MARS 2017 Analys, uttalanden och spekulationer om bostadsmarknaden Prisutvecklingen för bostadsrätter i Stockholm steg med 1,0 procent jämfört med föregående månad.

Läs mer

Granskning av fastighetsmäklare

Granskning av fastighetsmäklare Granskning av fastighetsmäklare Björn Nordlund Villaägarnas Riksförbund 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning och slutsatser... 3 3. Syfte... 5 4. Metod... 5 5. Avgränsningar och urval... 5 6. Resultat...

Läs mer

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 Kom ihåg!» Samarbeta INTE om priser.» Dela INTE upp marknaden.» Utbyt INTE strategiskt viktig information. 2 Du

Läs mer

PRESSINFO LÅN, SPARANDE OCH FASTIGHETSMÄKLARE 2012 Datum: 2012-11-26 Release: Kl. 05.00

PRESSINFO LÅN, SPARANDE OCH FASTIGHETSMÄKLARE 2012 Datum: 2012-11-26 Release: Kl. 05.00 PRESSINFO LÅN, SPARANDE OCH FASTIGHETSMÄKLARE 2012 Datum: 2012-11-26 Release: Kl. 05.00 PRESSMEDDELANDE BOLÅN, KONSUMTIONSLÅN, SPARANDE I VÄRDEPAPPER OCH FASTIGHETSMÄKLARE SKI Svenskt Kvalitetsindex Vi

Läs mer

Uppgift 1. Produktmomentkorrelationskoefficienten

Uppgift 1. Produktmomentkorrelationskoefficienten Uppgift 1 Produktmomentkorrelationskoefficienten Både Vikt och Längd är variabler på kvotskalan och således kvantitativa variabler. Det innebär att vi inte har så stor nytta av korstabeller om vi vill

Läs mer

Prisbildning och konkurrens på spotmarknaden. Pär Holmberg Elmarknadens ekonomi Institutet för Näringslivsforskning (IFN)

Prisbildning och konkurrens på spotmarknaden. Pär Holmberg Elmarknadens ekonomi Institutet för Näringslivsforskning (IFN) Prisbildning och konkurrens på spotmarknaden Pär Holmberg Elmarknadens ekonomi Institutet för Näringslivsforskning (IFN) Innehåll Allmänt om budgivningen på spotmarknaden Konkurrensen på den nordiska spotmarknaden

Läs mer

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VÅR 2013 Hett i Norge Varmt i Sverige Svalt i Danmark Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight VÅR 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande undersökning som visar hur

Läs mer

Hypotestestning och repetition

Hypotestestning och repetition Hypotestestning och repetition Statistisk inferens Vid inferens använder man urvalet för att uttala sig om populationen Centralmått Medelvärde: x= Σx i / n Median Typvärde Spridningsmått Används för att

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västmanlands län

Företagsamheten 2014 Västmanlands län Företagsamheten 2014 Västmanlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västmanlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västmanlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga...

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Fråga 3: Följande tabell nedan visar kvantiteterna av efterfrågan och utbud på en viss vara vid olika prisnivåer:

Fråga 3: Följande tabell nedan visar kvantiteterna av efterfrågan och utbud på en viss vara vid olika prisnivåer: ÖVNINGAR MED SVAR TILL FÖRELÄSNING 1-2 fråga 1: Anta att en pizzeria har ett erbjudande som ger kunderna möjligheten att äta hur många bitar pizza som helst för 60 kronor. Anta att 100 individer nappar

Läs mer

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Mymlan Isenborg, Restaurang Surfers. Vinnare av tävlingen Gotlands mest företagsamma människa 2014.

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Mymlan Isenborg, Restaurang Surfers. Vinnare av tävlingen Gotlands mest företagsamma människa 2014. MARS 2015 Företagsamheten 2015 Mymlan Isenborg, Restaurang Surfers. Vinnare av tävlingen s mest företagsamma människa 2014. s län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem är företagsam?...

Läs mer

MONOPOLISTISK KONKURRENS

MONOPOLISTISK KONKURRENS MONOPOLISTISK KONKURRENS Likartade men unika produkter (ofta märkesvaror) begränsat monopol Många små företag, inga hinder för nyetablering påminner om fullständig konkurrens Det unika: smak utseende kvalitet

Läs mer

Logistisk regression och Indexteori. Patrik Zetterberg. 7 januari 2013

Logistisk regression och Indexteori. Patrik Zetterberg. 7 januari 2013 Föreläsning 9 Logistisk regression och Indexteori Patrik Zetterberg 7 januari 2013 1 / 33 Logistisk regression I logistisk regression har vi en binär (kategorisk) responsvariabel Y i som vanligen kodas

Läs mer

Föreläsning 5 Elasticiteter m.m.

Föreläsning 5 Elasticiteter m.m. Föreläsning 5 Elasticiteter m.m. 2012-11-09 Elasticiteter Elasticiteter Efterfrågans priselasticitet Inkomstelasticitet Korspriselasticitet Utbudselasticitet Konsumentöverskott Asymmetrisk information

Läs mer

Bilaga 3. Varselstatistik, bortfallsanalys och statistiska beräkningar

Bilaga 3. Varselstatistik, bortfallsanalys och statistiska beräkningar bilaga till granskningsrapport dnr: 31-2013-0722 rir 2014:27 Bilaga 3. Varselstatistik, bortfallsanalys och statistiska beräkningar Arbetsförmedlingens arbete vid varsel Ett bidrag till effektiva omställningsinsatser?

Läs mer

Kommun och landsting 2016

Kommun och landsting 2016 SVENSKT KVALITETSINDEX Kommun och landsting 2016 SKL 1 Vid frågor eller för ytterligare information: Johan Parmler 0731-51 75 98 Johan.Parmler@kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX 2 Förord Svenskt

Läs mer

Högst upp eller längst ned

Högst upp eller längst ned HÖST 2011 Sälja villan först Högst upp eller längst ned Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Sälja villan först I Nordic Housing Insight fick fastighetsmäklarna denna gång besvara frågan hur

Läs mer

Mäklarhuset i topp i SKI:s undersökning 2008

Mäklarhuset i topp i SKI:s undersökning 2008 1 Mäklarhuset i topp i SKI:s undersökning 2008 Sedan 20 år tillbaka gör Svenskt Kvalitetsindex, SKI, mätningar i olika branscher för att utröna hur nöjda kunderna är. Mäklarhuset fick bäst betyg av säljarna,

Läs mer

Policy Brief Nummer 2012:4

Policy Brief Nummer 2012:4 Policy Brief Nummer 2012:4 Export av livsmedel till vilket pris? Exporterande företag sätter ofta olika pris på en vara på olika marknader. Traditionellt tänker man sig att det beror på att företag anpassar

Läs mer

Företagsamheten 2014 Dalarnas län

Företagsamheten 2014 Dalarnas län Företagsamheten 2014 Dalarnas län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Dalarnas län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Dalarnas län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors

Läs mer

för att komma fram till resultat och slutsatser

för att komma fram till resultat och slutsatser för att komma fram till resultat och slutsatser Bearbetning & kvalitetssäkring 6:1 E. Bearbetning av materialet Analys och tolkning inleds med sortering och kodning av materialet 1) Kvalitativ hermeneutisk

Läs mer

Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006

Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006 Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006 Branschekonomi och skatter Björn Arnek Januari 2008 Sammanfattning Syftet med följande rapport är att ge en bild av lönsamheten i hotell- respektive

Läs mer

Föreläsning 8. Kapitel 9 och 10 sid Samband mellan kvalitativa och kvantitativa variabler

Föreläsning 8. Kapitel 9 och 10 sid Samband mellan kvalitativa och kvantitativa variabler Föreläsning 8 Kapitel 9 och 10 sid 230-284 Samband mellan kvalitativa och kvantitativa variabler 2 Agenda Samband mellan kvalitativa variabler Chitvåtest för analys av frekvenstabell och korstabell Samband

Läs mer

Innehåll. Frekvenstabell. II. Beskrivande statistik, sid 53 i E

Innehåll. Frekvenstabell. II. Beskrivande statistik, sid 53 i E Innehåll I. Grundläggande begrepp II. Deskriptiv statistik (sid 53 i E) III. Statistisk inferens Hypotesprövnig Statistiska analyser Parametriska analyser Icke-parametriska analyser 1 II. Beskrivande statistik,

Läs mer

Sammanfattning. Bakgrund

Sammanfattning. Bakgrund Sammanfattning I den här rapporten analyseras förutsättningarna för att offentlig upphandling ska fungera som ett mål- och kostnadseffektivt miljöpolitiskt styrmedel. I anslutning till detta diskuteras

Läs mer

Södermanlands län. Företagsamheten 2015

Södermanlands län. Företagsamheten 2015 MARS 2015 Företagsamheten 2015 Deborah Rosman, Skärgårdsvåfflan i Oxelösund. Vinnare av tävlingen s mest företagsamma människa 2014. s län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem

Läs mer

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Örebro län Örebro län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Örebro län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk

Läs mer

Seminarium konkurrensrätt. Konkurrens- och Marknadsrättsliga föreningen, Göteborg Chefsjurist Per Karlsson Tisdagen den 2 juni 2015

Seminarium konkurrensrätt. Konkurrens- och Marknadsrättsliga föreningen, Göteborg Chefsjurist Per Karlsson Tisdagen den 2 juni 2015 Seminarium konkurrensrätt Konkurrens- och Marknadsrättsliga föreningen, Göteborg Chefsjurist Per Karlsson Tisdagen den 2 juni 2015 1 Dagens agenda»private enforcement»public enforcement» Mäklarfusionen

Läs mer

Demografisk rapport 2014:10. Prognosmetoder och modeller. Regressionsanalys. Befolkningsprognos /45

Demografisk rapport 2014:10. Prognosmetoder och modeller. Regressionsanalys. Befolkningsprognos /45 Demografisk rapport 214:1 Prognosmetoder och modeller Regressionsanalys Befolkningsprognos 214-223/45 PCA/MIH Michael Franzén Version 4. 1(32) Rapport 214-1-8 Regressionsmodellen för inrikes inflyttning

Läs mer

En ekonomisk analys av orsaker till individers preventiva tandvårdsbeteende

En ekonomisk analys av orsaker till individers preventiva tandvårdsbeteende NATIONALEKONOMISKA INSTITUTIONEN Uppsala universitet Uppsats fortsättningskurs C Författare: Janna Bergman Linnea Stern Petersson Handledare: Erik Grönqvist VT 2006 En ekonomisk analys av orsaker till

Läs mer

LTH: Fastighetsekonomi 23-24 sep 2008. Enkel och multipel linjär regressionsanalys HYPOTESPRÖVNING

LTH: Fastighetsekonomi 23-24 sep 2008. Enkel och multipel linjär regressionsanalys HYPOTESPRÖVNING LTH: Fastighetsekonomi 23-24 sep 2008 Enkel och multipel linjär regressionsanalys HYPOTESPRÖVNING Hypotesprövning (statistisk inferensteori) Statistisk hypotesprövning innebär att man med hjälp av slumpmässiga

Läs mer

Föreläsning 9. NDAB01 Statistik; teori och tillämpning i biologi

Föreläsning 9. NDAB01 Statistik; teori och tillämpning i biologi Föreläsning 9 Statistik; teori och tillämpning i biologi 1 (kap. 20) Introduktion I föregående föreläsning diskuterades enkel linjär regression, där en oberoende variabel X förklarar variationen hos en

Läs mer

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð IN BUSINESS MARKETS JAMES C. ANDERSSON, JAMES A. NARUS, & WOUTER VAN ROSSUMIN PERNILLA KLIPPBERG, REBECCA HELANDER, ELINA ANDERSSON, JASMINE EL-NAWAJHAH Inledning Företag påstår

Läs mer

Statistik 1 för biologer, logopeder och psykologer

Statistik 1 för biologer, logopeder och psykologer Innehåll 1 Analys av korstabeller 2 Innehåll 1 Analys av korstabeller 2 Korstabeller Vi har tidigare under kursen redan bekantat oss med korstabeller. I en korstabell redovisar man fördelningen på två

Läs mer

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (8) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om omsorgsplikt, närståendeförmedling och objektsbeskrivning. Prövning av om fastighetsmäklaren har åsidosatt sin

Läs mer

Bonusövningsuppgifter med lösningar till första delen i Makroekonomi

Bonusövningsuppgifter med lösningar till första delen i Makroekonomi LINKÖPINGS UNIVERSITET Ekonomiska Institutionen Nationalekonomi Peter Andersson Bonusövningsuppgifter med lösningar till första delen i Makroekonomi Bonusuppgift 1 Nedanstående uppgifter redovisas för

Läs mer

Riktlinjer för markanvisning

Riktlinjer för markanvisning PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Riktlinjer för markanvisning Örebro kommun 2014-11-25 Sam 807/2014 orebro.se 2 RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING RIKTLINJER Säkerställer ett riktigt agerande

Läs mer

TPYT02 Produktionsekonomi och kvalitet

TPYT02 Produktionsekonomi och kvalitet Lektion 5 & 6 TPYT02 Produktionsekonomi och kvalitet Lektion 5 & 6 och konsumenträtt Martin Kylinger Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling Avdelningen för produktionsekonomi ens innehåll

Läs mer

Två innebörder av begreppet statistik. Grundläggande tankegångar i statistik. Vad är ett stickprov? Stickprov och urval

Två innebörder av begreppet statistik. Grundläggande tankegångar i statistik. Vad är ett stickprov? Stickprov och urval Två innebörder av begreppet statistik Grundläggande tankegångar i statistik Matematik och statistik för biologer, 10 hp Informationshantering. Insamling, ordningsskapande, presentation och grundläggande

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Rapport Befolkningsprognos 2016-2025 2016-06-21 Ulricehamns kommun Kanslifunktion Moa Fredriksson Utredare Befolkningsprognos 2016-2025 2 Innehållsförteckning Inledning... 4 Metod och antaganden... 5 Inflyttning

Läs mer

Företagsamheten Hallands län

Företagsamheten Hallands län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 s län s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk utveckling...

Läs mer

DATORÖVNING 3: MER OM STATISTISK INFERENS.

DATORÖVNING 3: MER OM STATISTISK INFERENS. DATORÖVNING 3: MER OM STATISTISK INFERENS. START Logga in och starta Minitab. STATISTISK INFERENS MED DATORNS HJÄLP Vi fortsätter att arbeta med datamaterialet från datorävning 2: HUS.xls. Som vi sett

Läs mer

Övningsuppgifter för sf1627, matematik för ekonomer. 1. Förenkla följande uttryck så långt det går: 6. 7. 8. 9. 10. 2. Derivator 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Övningsuppgifter för sf1627, matematik för ekonomer. 1. Förenkla följande uttryck så långt det går: 6. 7. 8. 9. 10. 2. Derivator 1. 2. 3. 4. 5. 6. KTH matematik Övningsuppgifter för sf1627, matematik för ekonomer Harald Lang 1. Förenkla följande uttryck så långt det går: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Svar: 1. 2. 5 3. 1 4. 5 5. 1 6. 6 7. 1 8. 0 9.

Läs mer

3.6 Generella statistiska samband och en modell med för sockerskörden begränsande variabler

3.6 Generella statistiska samband och en modell med för sockerskörden begränsande variabler 3.6 Generella statistiska samband och en modell med för sockerskörden begränsande variabler Hans Larsson, SLU och Olof Hellgren, SLU Inledning En uppgift för projektet var att identifiera ett antal påverkbara

Läs mer

diskriminering av invandrare?

diskriminering av invandrare? Kan kvinnliga personalchefer motverka diskriminering av invandrare? ALI AHMED OCH JAN EKBERG Ali Ahmed är fil. lic i nationalekonomi och verksam vid Centrum för arbetsmarknadspolitisk forskning (CAFO)

Läs mer

ÖVNINGSUPPGIFTER KAPITEL 4

ÖVNINGSUPPGIFTER KAPITEL 4 ÖVNINGSUPPGIFTER KAPITEL 4 REGRESSIONSLINJEN: NIVÅ OCH LUTNING 1. En av regressionslinjerna nedan beskrivs av ekvationen y = 20 + 2x; en annan av ekvationen y = 80 x; en tredje av ekvationen y = 20 + 3x

Läs mer

Ekonomisk Analys: Ekonomisk Teori

Ekonomisk Analys: Ekonomisk Teori LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Avdelningen för Produktionsekonomi TENTAMEN I Ekonomisk Analys: Ekonomisk Teori MÅNDAGEN DEN 22 AUGUSTI 2011, KL 14-19

Läs mer

Strategier för att öka market power för att höja vinsten. Hur påverkas strategival av marknadsstrukturen?

Strategier för att öka market power för att höja vinsten. Hur påverkas strategival av marknadsstrukturen? F1 Kursens grundfrågor: Vad kan företag göra, vad gör företag, varför? Strategier för att öka market power för att höja vinsten Hur påverkas strategival av marknadsstrukturen? Former för kursen: Föreläsningar

Läs mer

Nationalekonomi för tolkar och översättare

Nationalekonomi för tolkar och översättare Nationalekonomi för tolkar och översättare 31 januari 2012 Produktion och marknadsformer Marknadsmisslyckanden Plan eller marknad? Anders Fjellström, Nationalekonomiska institutionen Produktion och marknader

Läs mer

Bolånetagarnas amorteringar har ökat sedan införandet av individuella amorteringsplaner

Bolånetagarnas amorteringar har ökat sedan införandet av individuella amorteringsplaner PROMEMORIA Datum 2014-11-11 FI Dnr 14-15503 Författare Johan Berg, Maria Wallin Fredholm Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

EXAMENSARBETE. All In - Den svenska nätspelsmarknaden. En kvantitativ studie av konkurrens och marknadsstruktur. Mikael Arvidsson James Sjöstrand 2015

EXAMENSARBETE. All In - Den svenska nätspelsmarknaden. En kvantitativ studie av konkurrens och marknadsstruktur. Mikael Arvidsson James Sjöstrand 2015 EXAMENSARBETE All In - Den svenska nätspelsmarknaden En kvantitativ studie av konkurrens och marknadsstruktur Mikael Arvidsson James Sjöstrand 2015 Ekonomie kandidatexamen Nationalekonomi Luleå tekniska

Läs mer

TENTAMEN A/MIKROTEORI MED TILLÄMPNINGAR Delkurs 1, 7,5hp VT2011. Examinator: Dr. Petre Badulescu 30 april 2011

TENTAMEN A/MIKROTEORI MED TILLÄMPNINGAR Delkurs 1, 7,5hp VT2011. Examinator: Dr. Petre Badulescu 30 april 2011 1 LINNÉUNIVERSITET KALMAR Nationalekonomi TENTAMEN A/MIKROTEORI MED TILLÄMPNINGAR Delkurs 1, 7,5hp VT2011 Examinator: Dr. Petre Badulescu 30 april 2011 Skrivid: 5 timmar Hjälpmedel: Miniräknare. Programmerbar

Läs mer

Personlighet viktigare än pengar

Personlighet viktigare än pengar VINTER 2011 Dysterkvistar i Danmark och Personlighet viktigare än pengar Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Dysterkvistar i Danmark och I denna upplaga av Nordic Housing Insight har vi valt

Läs mer