EXAMENSARBETE. Franchise påverkan på marknadskoncentrationen. En ekonometrisk studie på den svenska fastighetsmäklarmarknaden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EXAMENSARBETE. Franchise påverkan på marknadskoncentrationen. En ekonometrisk studie på den svenska fastighetsmäklarmarknaden"

Transkript

1 EXAMENSARBETE Franchise påverkan på marknadskoncentrationen En ekonometrisk studie på den svenska fastighetsmäklarmarknaden Alexander Johansson Max Wann-Hansson 2015 Ekonomie kandidatexamen Nationalekonomi Luleå tekniska universitet Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

2 LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET Franchise påverkan på marknadskoncentrationen En ekonometrisk studie på den svenska fastighetsmäklarmarknaden Max Wann-Hansson och Alexander Johansson 6/10/2015

3 SAMMANFATTNING Sedan millenniumskiftet har andelen kedjeanslutna företag på fastighetsmäklarmarknaden ökat från 17 till 70 procent och 10 av de 12 största företagen är så kallade franchiseföretag. Fastighetsbyrån, Svenska Fastighetsförmedling och Länsförsäkringar utgjorde över 50 procent av marknaden Syftet med denna studie är att undersöka huruvida en ökad andel franchiseanslutna mäklarkontor påverkar konkurrens. En ekonometrisk modell av det så kallade Herfindahl-Hirschman indexet specificeras, och försöker svara på vad som påverkar koncentrationsmåttet. Regressionsresultatet visar att andelen franchiseanslutna kontor inte har en signifikant påverkan på konkurrens. Istället påvisar resultaten att antalet mäklare som påverkar konkurrensen. Slutsatsen som kan dras från resultatet är att mäklare är att betrakta som enskilda aktörer, även inom samma företag och kontor. Konkurrensen sker därmed på mäklarnivå, såväl mellan konkurrenter som kollegor. Nyckelord: Marknadskoncentration, franchise, fastighetsmäklare, konkurrens 1

4 ABSTRACT Since the beginning of the century the share of incorporated brokerage firms have increased from 17 to 70 percent and 10 of the 12 largest companies are franchised. Fastighetsbyrån, Svensk Fastighetsförmedling and Länsförsäkringar made up over 50 percent of the market in The purpose of this study is to examine whether an increase in the share of franchise offices on the brokerage market affects competition. An econometric model of the Herfindahl- Hirschman index is specified, and attempts to answer what affects market concentration. The regression results show that the share of franchised offices does not have a significant effect on competition. They show instead that it is the number of brokers that affects the competition. The conclusion is that it is the individual brokers who compete, even within the same firm and office. Competition is carried out at the broker level, between competitors as well as colleagues. Keywords: Market concentration, franchise, broker, competition 2

5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1: INLEDNING Problemdiskussion Avgränsning Metod Disposition... 5 KAPITEL 2: BAKGRUND Fastighetsmäklarmarknaden Franchise, allmänt Att bli mäklare och marknadens regelverk Försäljningsprocessen Swedbanks köp av Svensk Fastighetsförmedling och Hemnet... 9 KAPITEL 3: TEORETISK REFERENSRAM Konkurrens och marknadsformer Marknadskoncentration KAPITEL 4: TIDIGARE FORSKNING Den svenska Fastighetsmäklarmarknaden Utbredningen av nationella kedjor i Storbritannien under 1980-talet Den amerikanska fastighetsmäklarmarknaden Franchise som tillväxtstrategi på den internationella hotellkedjemarknaden KAPITEL 5: METOD Modellspecifikation Empirisk Modell KAPITEL 6: DATA Datainsamling Deskriptiv data KAPITEL 7: RESULTAT KAPITEL 8: SLUTSATS... 29

6 KAPITEL 1: INLEDNING 1.1 Problemdiskussion Idag består den svenska fastighetsmäklarmarknaden till största del av stora kedjor, som till exempel franchiseföretagen Fastighetsbyrån, Svensk Fastighetsförmedling och Länsförsäkringar Fastighetsförmedling. Närmare bestämt är 70 procent av Sveriges mäklarbyråer anslutna till någon typ av kedja och endast 30 procent är fristående mäklarbyråer. En fristående mäklarbyrå definieras som ett mäklarföretag med endast ett kontor. Fastighetsmäklarmarknaden har dock förändrats relativt snabbt de senaste åren. Vid millenniumskiftet var fördelningen mellan fristående och kedjeanslutna det motsatta med en stor majoritet av fristående byråer (83 procent) (Mäklarsamfundet, 2014). Den största delen kedjeanslutna företag är så kallade franchiseföretag och av de 12 största företagen på fastighetsmäklarmarknaden är tio franchiseföretag (Konkurrensverket, 2014). Den ökande andelen kedjeanslutna franchiseföretagen innebär att marknaden nu består av ett fåtal såväl lokalt som nationellt starka och kända varumärken. Människor kan alltså idag, i en större utsträckning än för 15 år sedan, använda sig av samma mäklarföretag oavsett geografisk förflyttning. Cunill och Forteza (2010) fastslog i sin artikel angående franchise i hotellbranschsen att ökningen av franchise som tillväxtstrategi resulterat i en högre konkurrens och att inträdesbarriärerna blivit större. Franchise kan därmed innebära att det blir svårare för nya aktörer att etablera sig på marknaden som inte väljer att ansluta sig till ett redan etablerat varumärke genom franchising. Detta kan bli problematiskt på lokala fastighetsmäklarmarknader där redan etablerade franchiseföretag agerar. Enda alternativet vid nyetablering av en fristående byrå är att bygga upp ett eget varumärke och kundförtroende vilket kan ta tid. (Konkurrensverket, 2014). 1

7 Priset på bostäder har ökat kraftig och för småhus har priset mer än fördubblats sedan millenniumskiftet (Statistiska Centralbyrån, 2015).Detta kan bero på flera olika faktorer. En faktor kan vara bostadsbyggandet och en annan frekvensen på bostadsbyte. Dessa faktorer kan mätas med det så kallade Bostadsmarknadsindexet (BMI). BMI ger en indikation på bostadsmarknadens tillstånd. BMI mätwe hur många nya bostäder som tillkommit under året i förhållande till befolkningstillväxt och försäljning av bostäder. Sverige har ett lågt BMI. Som figur 1 visar har Sverige ett BMI på 11 år Det är svårtolkat vad de faktiska siffrorna betyder men enligt mäklarsamfundet ska ett normalt BMI ligga på mellan 20 till 25. (Mäklarsamfundet, 2014). Figuren visar att Sverige inte har haft ett normalt BMI sedan år Vad vi dock vet är att stigande priser på bostadsmarknaden påverkar fastighetsmäklarmarknaden, till exempel i form av ökat arvode när den procentuella prissättningen hålls konstant. 35,00 BMI 30,00 25,00 20,00 BMI 15,00 10,00 Figur 1. Bostadsmarknadsprisindex över tid Källa: Mäklarsamfundet (2013) Parallellt med ökade bostadspriser har antalet registrerade fastighetsmäklare under samma tid ökat med mer än 40 procent. Vidare har andelen mäklade småhusaffärer ökat från 77 procent till 91 procent, d.v.s endast nio procent av småhusaffärerna sker utan mäklare (mäklarsamfundet, 2014). Dessa procentsatser ger en inblick i vilka förändringar som marknaden har genomgått och kanske fortfarande genomgår. 2

8 Det som framgår tydligt är att den tidigare väldigt okoncentrerade svenska fastighetsmäklarmarknaden har förändrats och att franchisebolagen är en stor anledning till detta. Det är dock oklart om detta också påverkar konkurrensen på fastighetsmäklarmarknaden. En intressant frågeställning är därmed om andelen franchiseanslutna mäklarbyråer har påverkat konkurrensen och iså fall, påverkat den negativt? Studien avser svara på frågeställningen genom att testa följande hypotes: franchisetagandet påverkar fastighetsmäklarmarknadens marknadskoncentration negativt. Syftet med uppsatsen blir således att empiriskt undersöka om andelen franchiseanslutna mäklarbyråer påverkar den rådande konkurrensen på fastighetsmäklarmarknaden negativt. 1.2 Avgränsning Även om den internationella marknaden är intressant fokuserar denna studie på den svenska fastighetsmäklarmarknaden. Även om studien avser genomför en generell analys av den nationella marknaden, blir det väldigt omfattande att samla in data för hela landet. Studien kommer därför använda data insamlad från mindre, lokala marknader i form av kommuner. För att undvika marknadskollision mellan kommunerna väljs de ut genom en geografisk urvalsprocess, där en till tre kommuner per län väljs ut. Med marknadskollision menas att mäklare som är aktiva i en kommun inte är aktiv i någon annan kommun. Orsaken till detta är att det annars hade blivit problematiskt att härleda kostnaden och mäklaren till en specifik kommun. För att en kommun ska platsa i urvalet ska den ha minst en aktiv mäklarbyrå med kontor och mäklare. Den ska även vara utgångspunkt för aktiva mäklare. Med detta menas att de kontor som mäklarna är anställda vid ska vara förlagda i den aktuella kommunen. Vidare ska minst ett objekt ha sålts i kommunen de senaste sex månaderna. Kommunen ska slutligen vara geografiskt avskilt från andra kommuner som också uppfyller dessa krav på så sätt att mäklare i en kommun inte är nämnvärt aktiva i den andra. Studiens produktavgränsning definieras som mäklade tjänster för småhus. Småhus definieras som en byggnad avsedd som bostad för ett enskilt hushåll. De är de vanligaste objekten att mäkla och kan därför tolkas som mäklarfirmors vanliga verksamhet (Mäklarsamfundet, 2014). 3

9 En datainsamling för alla typer av objekt är omfattande, även om en bredare produktavgränsning skulle kunna ge en mer exakt bild av till exempel marknadsandelar. Eftersom studien fokuserar på småhus så utesluts övriga objekttyper som bostadsrätter och fritidshus. Studien fokuserar på sekundärmarknaden. Denna marknad består av objekt som säljs av privatperson till privatperson via mäklare. Studien inkluderar inte primärmarknaden där nyproducerade objekt säljs av företagen som byggt dem. Den största anledningen till denna distinktion är att nyproducerade objekt inte alltid säljs av legitimerade mäklare, utan säljs ibland av andra typer av säljare som anlitats av företaget. På grund av datatillgänglighet baseras studien på tvärsnittsdata. Viktigt att ta i beaktning är att en husförsäljning kan ta tid. En för kort tidshorisont skulle därför inte ge rättvisande data. Tidsperioden för datainsamling av sålda objekt har satts till sex månader. Detta är en avvägning mellan försäljningstiden av ett objekt och arbetstiden tillgänglig för att utföra studien. Det hade dock varit möjligt att få något mer exakta marknadsandelar över en längre tidshorisont på grund av ett större observerat antal sålda objekt. Trots en marginellt ökad exakthet finns det dock ingen anledning att tro att företagens marknadsandelar skulle variera så pass stort att skillnaden mellan ett år och ett halvår skulle ge oss en helt annan bild av marknaden. 1.3 Metod Utifrån den teoretiska referensramen bestäms det hur studien ska mäta konkurrensen på svenska fastighetsmäklarmarknaden. För att sedan besvara hypotesen estimeras en funktion för marknadskoncentration, som används som måttet på konkurrens. Funktionen testas sedan empiriskt genom en regressionsmodell, där de oberoende variablernas statistiska signifikans visas. Utifrån detta kan en slutsats dras om hypotesen kan förkastas eller inte. I modellen används tvärsnittsdata och den ekonometriska modellen beräknas genom OLS (minsta kvadratmetoden). 4

10 1.4 Disposition Studien är uppdelad i åtta kapitel. Kapitel två förväntas ge en djupare förståelse för fastighetsmäklarmarknaden och hur den fungerar samt vad som menas med begreppet franchise. Kapitel tre beskriver vilken teori som studien använder sig av och bygger på. I kapitel fyra presenteras en genomgång av tidigare forskning relaterat till ämnet och dess slutsatser. Kapitel fem beskriver vilken metod som används i studien och tar även upp modellspecifikationen och de ingående variablerna. Data som modellen består av beskrivs i kapitel sex. I kapitel sju redovisas resultatet av studien och i kapitel 8 dras slutsatser baserat på det redovisade resultatet. 5

11 KAPITEL 2: BAKGRUND 2.1 Fastighetsmäklarmarknaden Fastighetsmäklarmarknaden består av ett antal relativt stora mäklarbyråer och som visas i tabell 1 är de tre största Fastighetsbyrån, Svensk Fastighetsförmedling och Länsförsäkringar. Uträknat på andel listade försäljningar utgjorde dessa tre byråer över 50 procent av marknaden år Denna siffra gäller även om antal fysiska kontor bland de 12 största aktörerna på marknaden räknas (Konkurrensverket, 2014). Tabell 1: De största aktörerna på fastighetsmäklarmarknaden Företag Etablerat Antal län Antal kontor Format Fastighetsbyrån Franchise Svensk Fastighetsförmedling Franchise Länsförsäkringar Franchise Mäklarhuset Frivillig fack. Skandiamäklarna Franchise HusmanHagberg Franchise Mäklarringen Franchise ERA Franchise Bjursfors Filial+Franchise Notar Franchise Svenska Mäklarhuset Franchise Erik Olsson Filial+Franchise Källa: Konkurrensverket (2014) Under 2000-talet har även antal mäklare ökat med mer än 40 procent, från cirka mäklare till dagens Omsättningen på mäklare är relativt stor. Under en period mellan åren 2007 och 2013 registrerades nya mäklare på marknaden samtidigt som valde att avregistreras (Mäklarsamfundet, 2014). 6

12 2.2 Franchise, allmänt Begreppet Franchising kom till under 1960-talet i USA med klassiska amerikanska företag som McDonalds, 7-eleven och Avis. Dessa företag skulle senare komma att etableras över hela världen och sprida konceptet vidare, för att hamna i Sverige under 1970-talet. Definitionen av Franchise är; en samarbetsform mellan två parter där ett varumärke, produkt, tjänst eller koncept kan användas av en näringsidkare mot en avgift till den som äger varumärket. I Sverige används även ordet försäljarrätt (Engström, 2001). I sin bok skiljer Engström (2001) på tre olika typ av franchising: Produktdistributionsfranchising, vilken är en samarbetsform som är fokuserad till varusidan och är vanligt förekommande för t.ex bilar, öl och läskedrycker. Varumärkesfranchising, vilket innebär att man får rätten att använda sig av ett specifikt varumärke i framför allt marknadsföringssyfte. Verksamhetsformatsfranchising, vilken är en samarbetsform som täcker ett helt koncept och avtalet omfattar alla delar av affärsverksamheten. På fastighetsmäklarmarknaden är formen verksamhetsformatsfranchising mest passande. Franchisetagarna förses med verktyg som marknadsföringsmaterial, rekrytering och juridiska kunskaper. Huvudkontoret fungerar som en central för franchisetagarna och som ett stöd i det dagliga arbetet. Franchisetagarna avlastas i det administrativa arbetet för att kunna fokusera på sin primära uppgift, att förmedla bostäder (Svensk Fastighetsförmedling 2015; Fastighetsbyrån, 2015). Även om franchise är den vanligaste bolagsformen på fastighetsmäklarmarkanden visar figur 2 att det finns andra typer av strukturer, exempelvis frivilliga fackkedjor och filialföretag. Figuren visar att det som skiljer dem åt är att i en filialkedja ägs allt av ett och samma företag, både huvudkontor och de enskilda enheterna. I en frivillig fackkedja ägs istället huvudkontoret gemensamt av kedjemedlemmarna. 7

13 Figur 2. Ägarstruktur i de olika kedjeformerna Källa: Engström (2001) 2.3 Att bli mäklare och marknadens regelverk För att vara verksam på fastighetsmäklarmarknaden krävs det att mäklaren är registrerad hos fastighetsmäklarinspektionen. För bli registrerad behöver vissa krav vara uppfyllda: en mäklarutbildningsexamen, genomförd praktik på tio veckor hos en registrerad fastighetsmäklare, en avsikt att vara yrkesverksam som fastighetsmäklare, samt inneha en försäkring och betalning av den årliga avgiften (Fastighetsmäklarinspektionen, 2014). Som aktiv på fastighetsmäklarmarknaden är mäklaren huvudsakligen reglerad av fastighetsmäklarlagen (SFS 2011:66), Speciellt för lagen är att fastighetsmäklare ska agera opartiskt och ta tillvara på både köparens och säljarens intressen. Köparen ska till exempel få tillgång information så som budhistoriken. När det kommer till priset på bostaden agerar mäklaren dock efter den som anlitat mäklaren och dess intressen (Lind och Kopsch, 2014). I lagstiftningen står också att fastighetsmäklare inte får bedriva förtroenderubbande verksamhet, vilket kan kopplas till diskussionen om den nära koppling som idag finns mellan bank och mäklarföretag. Problematiken är om mäklare väljer att inte hänvisa sina kunder till banken med bäst villkor, utan till den bank som äger mäklarbyrån. Viktigt att notera är att det idag inte finns några förbud mot de synliga samarbeten som finns mellan många mäklarbyråer och banker (Lind och Kopsch, 2014). 8

14 2.4 Försäljningsprocessen Vid en försäljningsprocess upprättas ett uppdragsavtal mellan säljare och mäklare. Det ger mäklaren ensamrätt att sälja bostaden under en viss utsatt tid. I detta uppdragsavtal kommer man även överens om mäklarens arvode, vilket kan skifta mellan ett fastpris, en procentsats av försäljningspriset eller en kombination av dem båda (Lind och Kopsch, 2014). Säljare och mäklare kommer även överens om vilka försäljningsaktiviteter som ska ingå, till exempel annonsering på hemsidor och tidningar. Utöver detta kan även saker som visning av bostaden och kontraktsskrivning ingå. Själva betalningen genomförs oftast när försäljningen är slutförtd. 2.5 Swedbanks köp av Svensk Fastighetsförmedling och Hemnet Den 29 januari 2014 meddelade Swedbank Franchise AB sitt förvärv av Svensk Fastighetsförmedling AB till Konkurrensverket. De drog slutsatsen, efter en analys av ärendet, att den konkurrenssituation som uppstår kommer att hämma en effektiv konkurrens på fastighetsmäklarmarknaden (Konkurrensverket, 2014). Detta ledde i sin tur till att Swedbank i början av 2015 drog tillbaka köpet. Ett av de stora problemen med köpet var att Swedbank Franchise AB redan äger Fastighetsbyrån AB, vilket till antalet anställda fastighetsmäklare och antal kontor gör dem till den största mäklarbyrån i Sverige. Samtidigt som Svensk Fastighetsförmedling räknas som den näst största mäklarbyrån utifrån antalet anställda fastighetsmäklare (Mäklarsamfundet, 2014). Den andra stora anledningen till konkurrensverkets ställningstagande var det aktuella ägandeskapet i Hemnet, en webbplats för annonsering av bostäder, som figur 3 beskriver. 9

15 Figur 3. Uppställning av ägandeskapet i Hemnet Källa: Konkurrensverket (2014) Som figuren visar äger Swedbank genom Fastighetsbyrån 25 procent utav Hemnet i likhet med Svensk Fastighetsförmedling. Det gör att ett köp av Svensk Fastighetsförmedling hade gett Swedbank kontroll över 50 procent av Hemnet. Anledningen till att Hemnet utgör en sådan viktig aspekt i förvärvet var på grund av Hemnets aktuella maktställning på bostadsannonseringsmarknaden. Hemnet har idag ungefär 1,7 miljoner besökare i veckan, vilket kan sättas i relation till några av dess största konkurrenter som Blocket Bostad som har besökare i veckan och Booli.se med ett rekord på besökare på en vecka. 1 1 Den 8:e maj 2015 la den norska mediekoncernen Schibsted ett bud på Hemnet för 1,5 miljarder kronor. De vill ha tillgång till 100 procent av Hemnet. Då Swedbanks potentiella ägandeskap på 50 procent ansågs konkurrenshämmande fastställde Konkurrensverket att även Schibsteds köp av Hemnet också kan vara det (Svenska Dagbladet, 2015). 10

16 KAPITEL 3: TEORETISK REFERENSRAM 3.1 Konkurrens och marknadsformer Konkurrens är den situation som uppstår när oberoende aktörer på en marknad tävlar om dominans inom sin sektor. Ur ett ekonomiskt perspektiv är konkurrens i grunden den kamp som sker om marknadsandelar. Nationalekonomisk teori målar i sina grundläggande exempel upp den fullständiga konkurrensen som en effektiv marknad där ingen aktör enskilt kan påverka priset. Två övergripande antaganden om beteenden för alla marknadsformer är att företag alltid strävar efter att maximera sin vinst, samt att konsumenter alltid strävar efter att maximera sin nytta. Kriterier som ska uppfyllas för att en marknad ska ses som fullständigt konkurrensutsatt är att det ska finnas många köpare och säljare och att både säljare och köpare är pristagare. Alla aktörer skall ha tillgång till fullständig information och det ska finnas få eller inga transaktionskostnader. Slutligen ska det inte finnas några ut- eller inträdeshinder på marknaden och företagen ska sälja homogena varor. Det diametrala fallet till fullständig konkurrens är monopolet. På en monopolmarknad finns det enbart en säljare av en vara eller tjänst och denna säljare möter ingen konkurrens från andra företag. På grund av detta är ett företag på en monopolmarknad prissättare. Då pris och kvantitet inte kan sättas oberoende av varandra kan ett företag som har monopol antingen justera sitt pris och sälja den kvantitet som efterfrågas till det priset, eller så kan det justera sin producerade kvantitet och sälja den givna kvantiteten för det pris som marknaden är beredd att betala. Det finns ett antal marknadsformer som överbryggar gapet mellan dessa två extremfall. En vanlig sådan är den monopolistiska konkurrensen. Detta är en marknadsform som är en blandning av fullständig konkurrens och monopol genom att den delar egenskaper med fullständig konkurrens, samtidigt som den ger företag möjligheten att påverka prissättningen. Monopolistisk konkurrens består av många köpare och säljare och har inga etableringshinder för nya företag. Konsumenter är pristagare och företagen är prissättare. Företagen antar inte att deras agerande påverkar andra företag och agerar därmed inte strategiskt. 11

17 Det som gör att företag i monopolistisk konkurrens kan agera prissättare är antagandet om att de säljer differentierade varor. Till skillnad från fullständig konkurrens, där alla varor var homogena, är varor i monopolistisk konkurrens inte perfekta substitut. Om en konsument byter från ett företags produkt till ett annat företags produkt föranleder det en kostnad för konsumenten. Detta gör att ett enskilt företag kan påverka sitt marknadspris. En fjärde marknadsform är oligopol. Oligopol kan även ha olika former, men generellt består en oligopolmarknad av ett fåtal företag som kan påverka marknadspriset. Det är även möjligt för en oligopol marknad att bestå av många företag så länge ett eller ett fåtal av företagen kan agera som prissättare. Varorna kan vara antingen homogena eller differentierade. Till skillnad från företag i monopolistisk konkurrens så agerar företag i oligopol strategiskt. Deras produktionsbeslut fattas alltså i någon utsträckning efter hur deras konkurrenter väljer att producera eller prissätta. Vilken den strategiska variabeln är varierar mellan de olika oligopolformerna. I ett så kallat Cournot-oligopol så är den strategiska variabeln den producerade kvantiteten. Företagen väljer alltså vilken kvantitet de ska producera efter vilken kvantitet deras konkurrent producerar. En nära besläktad oligopolform till detta är Stackelberg-oligopolet. Det som skiljer dessa två åt är att ett av företagen i Stackelberg-oligopolet är att betrakta som ledaren på den aktuella marknaden. Detta företag baserar inte sin produktion på sina konkurrenter utan väljer istället producerad kvantitet efter vinstmaximering. Övriga företag i Stackelberg-oligopolet beter sig dock som i ett Cournot-oligopol och väljer sin producerade kvantitet efter hur det ledande företaget producerar. En form av oligopol där pris istället är den strategiska variabeln är Bertrandoligopol. I denna typ av oligopol försöker företag ta marknadsandelar genom att prissätta under sina konkurrenter. Likt fullständig konkurrens antas dessa företag producera homogena varor. Logiken som följer är då att konsumenter skulle välja att enbart handla från det företag som erbjuder det lägsta priset. Detta priskrig fortsätter i teorin till dess att företagen inte längre gör någon ekonomisk vinst då deras marginalintäkter är lika stora som deras marginalkostnader. 12

18 Sett från det enskilda företagets perspektiv är konkurrens något som är begränsande. Företagen måste, på grund av konkurrensförhållandena, förhålla sig till sina konkurrenter och fatta strategiska beslut om pris och producerad kvantitet efter hur konkurrenterna agerar. I praktiken innebär inte heller alltid konkurrens att de effektiva företagen är de som överlever på en marknad. En mindre aktör kan vara effektiv i sin produktion och kan på det sättet erbjuda ett mer fördelaktigt pris till konsumenten. Ett större företag med mer kapital och marknadsföringsförmågor kan dock konkurrera ut det mindre företaget. Situationer som denna kan resultera i att konsumenten får betala ett högre pris om det mindre företaget inte hade konkurrerats ut av det större. En generell slutsats av marknadsformernas egenskaper indikerar att en viktig faktor för konkurrensen är antalet verksamma företag på berörd marknad. 3.2 Marknadskoncentration Olika mått på marknadskoncentration visar hur mycket av produktionen i en industri eller bransch som kan härledas till de största företagen (Baye och Prince, 2014). En marknad med låg koncentration består av många små företag. I motsats består en marknad med hög koncentration av ett fåtal stora företag som kontrollerar majoriteten av marknaden. I det senare fallet är konkurrensen generellt sett sämre. Ett av de vanligaste måtten är C 4. C 4 beräknas genom att summera produktionen eller omsättningen för de fyra största företagen på en definierad marknad och dividerar detta med den totala produktionen eller omsättningen på marknaden: C 4 = S 1 + S 2 + S 3 + S 4 S T Där S i (i=1,2,3 och 4) är de enskilda företagens sålda kvantitet och S T är den totala sålda kvantiteten på marknaden. Ett C 4 -värde nära noll tyder på en stark konkurrens och många företag på marknaden, medan ett C 4 -värde nära ett tyder på ett fåtal dominerande företag på en marknad med relativt låg konkurrens. För policy och beslutsunderlag för myndigheter och andra organisationer används dock det mer utförliga Herfindahl-Hirschman indexet eller HHI (Herfindahl 1950). HHI beräknas genom att räkna ut de relativa marknadsandelarna för alla företag i en industri eller bransch. Dessa marknadsandelar kvaderas sedan och multipliceras med Kvaderingen av marknadsandelarna har effekten att företag med större marknadsandelar viktas i uträkningen. Multiplikationen med är en praktisk metod för att slippa att hantera decimaler. 13

19 Ytterligare ett mått på marknadskoncentration är Hannah and Kay index vilket är en form av HHI, fast det tar hänsyn till parametrar som sammanslagningar, in- och utträden av företag på marknaden och överföringar av försäljning mellan företag. Studien avser använda HHI eftersom det måttet är en bättre indikator på marknadskoncentration och därmed konkurrens än andra mått, till exempel C 4, som inte tar hänsyn till alla marknadens företag. Marknadsformerna fullständig och monopolistisk konkurrens är marknader med låg koncentration på grund av det stora antalet företag. Eftersom oligopolmarknader definieras som marknader med ett fåtal företag har normalt dessa marknader ha en relativt högre koncentration. Ett monopol däremot har den högsta möjliga marknadskoncentrationen eftersom det inte finns någon konkurrens. Viktigt att notera är att det finns situationer då marknadskoncentrationen kan vara missvisande. Som vid ett Bertrandduopol med två företag, där marknadskoncentrationen kommer vara hög men konkurrensen är fortfarande fullt fungerande. Det finns olika definitioner när det kommer till hur man beräknar företags marknadsandelar. Ett vanligt val är att ställa ett företags omsättning i relation till den totala omsättningen på marknaden (USDoJ och FTC, 1992). En annan metod är att ställa företags sålda kvantitet i relation till såld kvantitet på hela marknaden på samma sätt. Detta kan till exempel vara nödvändigt vid analyser av marknader som är präglade av franchisetagande. Franchisebolagets omsättning är då endast en procentuell intäkt av sina franchisetagares bruttoomsättning. Användandet av franchisebolagets omsättning skulle då inte återspegla hela den försäljning som ligger under det specifika varumärket. Jämförelse med privatägda bolag är då inte möjlig. Om företagets marknadsandel definieras som w i = S i S T så beräknas HHI som w i 2. Teorin gör ingen bedömning om vad som är ett högt eller lågt värde på HHI. USDoJ och FTC (1992) bedömer att ett HHI som överstiger 1800 är att se som en hög koncentration. Konkurrensverket (2014) gör, i sin stämningsansökan mot Swedbank Franchise AB och Svensk Fastighetsförmedling AB följande definitioner av HHI-värden: 14

20 Tabell 2: Konkurrensverkets definitioner av HHI-värden Bedömning HHI efter förvärv Förändring av HHI Konkurrensproblem ej troligt < Konkurrensproblem ej troligt annat än i <250 specifika fall Möjliga konkurrensproblem >2 000 <150 Källa: Konkurrensverket (2014) HHI har en teoretisk koppling till Lerner-indexet, vilket blir viktigt att ta i beaktning i studiens modellspecifikation. Lerner-index utrycks som L = P MC P och är ett mått på det enskilda företagets marknadsmakt. Om det enskilda företaget är under intensiv konkurrens och prissätter nära sin marginalkostnad så tar L ett värde nära noll. Ju större marknadsmakt ett företag har desto högre ovanför sin marginalkostnad kan det prissätta. L växer alltså per definition med företagets marknadsmakt. Ett alternativt sätt att uttrycka Lerner-index för det enskilda företaget är: L i = ( (1+λ)z i ) (1) ε Där λ är en konstant som är lika för alla företag på marknaden och som representerar företagens förväntningar på hur deras konkurrenter kommer att agera om de ändrar sitt pris eller sin producerade kvantitet. z är det enskilda företagets marknadsandel och ε är marknadens egenpriselasticitet. Det genomsnittliga Lerner-indexet för hela industrin kan därmed uttryckas som: Substituera in (1) i (2): L A = z i L i (2) L A = ( (1+λ)z i 2 ) (3) ε (HHI) = z i 2 L A = ( (1+λ)(HHI) ) (4) ε 15

21 Det finns viktiga begränsningar att beakta vid användandet av koncentrationsmått. HHI förutsätter till exempel rent teoretiskt att alla företag på den aktuella marknaden tas med i beräkningen. Detta är dock en svår metod att omsätta i praktiken. Bristfällig data kan göra att alla företags marknadsandelar inte går att beräkna tillförlitligt, eller beräknas överhuvudtaget. Beroende på hur tillgänglig informationen är så kan det även vara svårt att hitta alla företag som agerar på den aktuella marknaden. En annan viktig aspekt är fenomenet av globala marknader. Detta är dock inte särskilt relevant för just fastighetsmäklarmarknaden. Problematiken ligger dock i att man inte beaktar att internationella företag kan penetrera nationella marknader. Marknadsandelar för nationella företag kan då komma att överskattas. Geografisk marknadsavgränsning är också något som kan påverka resultatet av HHI. Om en nationell mätning görs kan man missa det faktum att koncentrationen på mer lokala marknader kan vara mycket högre (Bishop, 1993). En sista aspekt att ta i beaktning är produktavgränsning. Beroende på hur bred avgränsning som väljs kan fler eller färre företag komma att inkluderas i beräkningen. Till exempel om produktavgränsningen i en viss industri eller bransch görs för bred finns en risk att koncentrationen underskattas, då dominanta företag ges en mycket mindre marknadsandel än vad som kanske är befogat. 16

Ombud: advokaten Erik Hellners och jur. kand. Mikael Rydkvist, Setterwalls Advokatbyrå AB, Box 1050, 101 39 Stockholm

Ombud: advokaten Erik Hellners och jur. kand. Mikael Rydkvist, Setterwalls Advokatbyrå AB, Box 1050, 101 39 Stockholm 2014-03-17 Dnr 72/2014 1 (6) Anmälande företag Swedbank Franchise AB, 556431-1016, Box 644, 101 32 Stockholm Ombud: advokaten Erik Hellners och jur. kand. Mikael Rydkvist, Setterwalls Advokatbyrå AB, Box

Läs mer

Introduktion till nationalekonomi. Föreläsningsunderlag 5, Thomas Sonesson

Introduktion till nationalekonomi. Föreläsningsunderlag 5, Thomas Sonesson Marknadsformer Företagets beteende på marknaden, d.v.s. - val av producerad kvantitet - val av pris - val av andra konkurrensmedel varierar med de förhållanden som råder på marknaden - antal aktörer -

Läs mer

Anmälan enligt 4 kap. 7 konkurrenslagen (2008:579) (KL) om företagskoncentration; nu fråga om förbud enligt 4 kap. 12 tredje stycket KL

Anmälan enligt 4 kap. 7 konkurrenslagen (2008:579) (KL) om företagskoncentration; nu fråga om förbud enligt 4 kap. 12 tredje stycket KL KKV2023, v1.3, 2011-05-15 20 BESLUT 2014-02-20 Dnr 72/2014 1 (6) Anmälande företag Swedbank Franchise AB, 556431-1016, Box 644, 101 32 Stockholm Ombud: advokaten Erik Hellners och jur. kand. Mikael Rydkvist,

Läs mer

34% 34% 13.5% 68% 13.5% 2.35% 95% 2.35% 0.15% 99.7% 0.15% -3 SD -2 SD -1 SD M +1 SD +2 SD +3 SD

34% 34% 13.5% 68% 13.5% 2.35% 95% 2.35% 0.15% 99.7% 0.15% -3 SD -2 SD -1 SD M +1 SD +2 SD +3 SD 6.4 Att dra slutsatser på basis av statistisk analys en kort inledning - Man har ett stickprov, men man vill med hjälp av det få veta något om hela populationen => för att kunna dra slutsatser som gäller

Läs mer

KONKURRENSVERKET Swedish Competition Authority

KONKURRENSVERKET Swedish Competition Authority 2014-06-17 Dnr 426/2014 1 (46) Stockholms tingsrätt Avdelning 5 Box 8307 104 20 STOCKHOLM Ansökan om stämning Kärande Konkurrensverket, 103 85 STOCKHOLM Svarande 1. Swedbank Franchise AB, 556431-1016,

Läs mer

Granskning av fastighetsmäklare

Granskning av fastighetsmäklare Granskning av fastighetsmäklare Björn Nordlund Villaägarnas Riksförbund 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning och slutsatser... 3 3. Syfte... 5 4. Metod... 5 5. Avgränsningar och urval... 5 6. Resultat...

Läs mer

Skattning av matchningseffektiviteten. arbetsmarknaden FÖRDJUPNING

Skattning av matchningseffektiviteten. arbetsmarknaden FÖRDJUPNING Lönebildningsrapporten 9 FÖRDJUPNING Skattning av matchningseffektiviteten på den svenska arbetsmarknaden I denna fördjupning analyseras hur matchningseffektiviteten på den svenska arbetsmarknaden har

Läs mer

Tentamen på kurs Nationalekonomi (1-20 poäng), delkurs 1, Mikroekonomisk teori med tillämpningar, 7 poäng, måndagen den 15 augusti 2005, kl 9-14.

Tentamen på kurs Nationalekonomi (1-20 poäng), delkurs 1, Mikroekonomisk teori med tillämpningar, 7 poäng, måndagen den 15 augusti 2005, kl 9-14. HÖGSKOLAN I HALMSTAD INSTITUTIONEN FÖR EKONOMI OCH TEKNIK Tentamen på kurs Nationalekonomi (1-20 poäng), delkurs 1, Mikroekonomisk teori med tillämpningar, 7 poäng, måndagen den 15 augusti 2005, kl 9-14.

Läs mer

Tentamensgenomgång och återlämning: Måndagen 9/6 kl12.00 i B413. Därefter kan skrivningarna hämtas på studentexpeditionen, plan 7 i B-huset.

Tentamensgenomgång och återlämning: Måndagen 9/6 kl12.00 i B413. Därefter kan skrivningarna hämtas på studentexpeditionen, plan 7 i B-huset. Statistiska institutionen Nicklas Pettersson Skriftlig tentamen i Finansiell Statistik Grundnivå 7.5hp, VT2014 2014-05-26 Skrivtid: 9.00-14.00 Hjälpmedel: Godkänd miniräknare utan lagrade formler eller

Läs mer

Södermanlands län. Företagsamheten 2015

Södermanlands län. Företagsamheten 2015 MARS 2015 Företagsamheten 2015 Deborah Rosman, Skärgårdsvåfflan i Oxelösund. Vinnare av tävlingen s mest företagsamma människa 2014. s län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem

Läs mer

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 Kom ihåg!» Samarbeta INTE om priser.» Dela INTE upp marknaden.» Utbyt INTE strategiskt viktig information. 2 Du

Läs mer

(Föreläsning:) 1. Marknader i perfekt konkurrens

(Föreläsning:) 1. Marknader i perfekt konkurrens (Läs själva:) PERFEKT KONKURRENS = FULLSTÄNDIG KONKURRENS 2012-11-25 Här analyserar vi marknadsformen perfekt konkurrens. Marginalprincipen vägleder oss till att inse att företagen ökar produktionen så

Läs mer

Prisbildning och konkurrens på spotmarknaden. Pär Holmberg Elmarknadens ekonomi Institutet för Näringslivsforskning (IFN)

Prisbildning och konkurrens på spotmarknaden. Pär Holmberg Elmarknadens ekonomi Institutet för Näringslivsforskning (IFN) Prisbildning och konkurrens på spotmarknaden Pär Holmberg Elmarknadens ekonomi Institutet för Näringslivsforskning (IFN) Innehåll Allmänt om budgivningen på spotmarknaden Konkurrensen på den nordiska spotmarknaden

Läs mer

2004 Mäklarsamfundets rekommendation om prissättning för att motverka lockpriser.

2004 Mäklarsamfundets rekommendation om prissättning för att motverka lockpriser. ett år senare! 2004 Mäklarsamfundets rekommendation om prissättning för att motverka lockpriser. 2011 "Av säljaren accepterat pris - en frivillig överenskommelse mellan fastighetsmäklarna i Stockholms

Läs mer

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare?

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? 040-54 41 10 kontakt@bcms.se www.bcms.se BCMS Scandinavia, Annebergsgatan 15 B, 214 66 Malmö 1 Sammanfattning Varför är det

Läs mer

Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006

Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006 Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006 Branschekonomi och skatter Björn Arnek Januari 2008 Sammanfattning Syftet med följande rapport är att ge en bild av lönsamheten i hotell- respektive

Läs mer

MARKNADSIMPERFEKTIONER. Ofullständig konkurrens

MARKNADSIMPERFEKTIONER. Ofullständig konkurrens MARKNADSIMPERFEKTIONER Ofullständig konkurrens Ofullständig information (asymmetrisk information) Externa effekter Kollektiva nyttigheter Ständigt fallande genomsnittskostnader (Jämviktsbrist/trögheter)

Läs mer

Budspridning och transaktionskostnader

Budspridning och transaktionskostnader Budspridning och transaktionskostnader inom offentlig upphandling Mats Bergman och Johan Stake Mats Bergman är professor i nationalekonomi vid Södertörns högskola och forskar främst om konkurrens- och

Läs mer

Företagsamheten 2014 Hallands län

Företagsamheten 2014 Hallands län Företagsamheten 2014 s län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2007-10-10 207 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Stockholmshem AB Box 9003 102 71 Stockholm Ombud: Prodocon AB, Gårda Torget 2 412 50 Göteborg MOTPART Name Navigation

Läs mer

FACIT TILL TENTAMEN, 30/4, 2011 Delkurs 1 FRÅGA 1

FACIT TILL TENTAMEN, 30/4, 2011 Delkurs 1 FRÅGA 1 17 FACIT TILL TENTAMEN, 3/4, 211 Delkurs 1 FRÅGA 1 I. c.(x) 38,25 euro. II. b.(x) Om MC < ATC så sjunker ATC. III. c.(x) 1/3 av skattebördan bärs av konsumenterna och resten av producenterna. 1 3Q = 1

Läs mer

ÖVNINGSUPPGIFTER KAPITEL 4

ÖVNINGSUPPGIFTER KAPITEL 4 ÖVNINGSUPPGIFTER KAPITEL 4 REGRESSIONSLINJEN: NIVÅ OCH LUTNING 1. En av regressionslinjerna nedan beskrivs av ekvationen y = 20 + 2x; en annan av ekvationen y = 80 x; en tredje av ekvationen y = 20 + 3x

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Bonusövningsuppgifter med lösningar till första delen i Makroekonomi

Bonusövningsuppgifter med lösningar till första delen i Makroekonomi LINKÖPINGS UNIVERSITET Ekonomiska Institutionen Nationalekonomi Peter Andersson Bonusövningsuppgifter med lösningar till första delen i Makroekonomi Bonusuppgift 1 Nedanstående uppgifter redovisas för

Läs mer

Seminarium konkurrensrätt. Konkurrens- och Marknadsrättsliga föreningen, Göteborg Chefsjurist Per Karlsson Tisdagen den 2 juni 2015

Seminarium konkurrensrätt. Konkurrens- och Marknadsrättsliga föreningen, Göteborg Chefsjurist Per Karlsson Tisdagen den 2 juni 2015 Seminarium konkurrensrätt Konkurrens- och Marknadsrättsliga föreningen, Göteborg Chefsjurist Per Karlsson Tisdagen den 2 juni 2015 1 Dagens agenda»private enforcement»public enforcement» Mäklarfusionen

Läs mer

Mäklarhuset i topp i SKI:s undersökning 2008

Mäklarhuset i topp i SKI:s undersökning 2008 1 Mäklarhuset i topp i SKI:s undersökning 2008 Sedan 20 år tillbaka gör Svenskt Kvalitetsindex, SKI, mätningar i olika branscher för att utröna hur nöjda kunderna är. Mäklarhuset fick bäst betyg av säljarna,

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

- Bolånerapporten, juli 2003 - Långsam minskning av storbankernas dominans

- Bolånerapporten, juli 2003 - Långsam minskning av storbankernas dominans Långsam minskning av storbankernas dominans Hushåll med bolån bör plocka russinen ur kakan! Ett genomsnittligt hushåll i Stockholm kan spara nära 2.500 kronor per år på att överföra sitt bolån från en

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västmanlands län

Företagsamheten 2014 Västmanlands län Företagsamheten 2014 Västmanlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västmanlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västmanlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga...

Läs mer

Stockholmsregionens bostadsmarknad Ny kunskap för att förbättra förståelsen för bostadsmarknaden och bedömning av behovet av bostäder

Stockholmsregionens bostadsmarknad Ny kunskap för att förbättra förståelsen för bostadsmarknaden och bedömning av behovet av bostäder Stockholmsregionens bostadsmarknad Ny kunskap för att förbättra förståelsen för bostadsmarknaden och bedömning av behovet av bostäder Fredrik Meurman, Avdelningschef Ulrika Palm, Regionplanerare Regeringsuppdrag

Läs mer

PRESSINFO LÅN, SPARANDE OCH FASTIGHETSMÄKLARE 2012 Datum: 2012-11-26 Release: Kl. 05.00

PRESSINFO LÅN, SPARANDE OCH FASTIGHETSMÄKLARE 2012 Datum: 2012-11-26 Release: Kl. 05.00 PRESSINFO LÅN, SPARANDE OCH FASTIGHETSMÄKLARE 2012 Datum: 2012-11-26 Release: Kl. 05.00 PRESSMEDDELANDE BOLÅN, KONSUMTIONSLÅN, SPARANDE I VÄRDEPAPPER OCH FASTIGHETSMÄKLARE SKI Svenskt Kvalitetsindex Vi

Läs mer

MSG830 Statistisk analys och experimentplanering

MSG830 Statistisk analys och experimentplanering MSG830 Statistisk analys och experimentplanering Tentamen 16 April 2015, 8:30-12:30 Examinator: Staan Nilsson, telefon 073 5599 736, kommer till tentamenslokalen 9:30 och 11:30 Tillåtna hjälpmedel: Valfri

Läs mer

Föreläsning 12: Regression

Föreläsning 12: Regression Föreläsning 12: Regression Matematisk statistik David Bolin Chalmers University of Technology Maj 15, 2014 Binomialfördelningen Låt X Bin(n, p). Vi observerar x och vill ha information om p. p = x/n är

Läs mer

Bostadspriserna och KPI 2008-2012 Villapriserna i landet ligger i dag i linje med KPI medan bostadsrättspriserna ligger långt över KPI.

Bostadspriserna och KPI 2008-2012 Villapriserna i landet ligger i dag i linje med KPI medan bostadsrättspriserna ligger långt över KPI. 2008-01 Stockholm den 15 januari 2013 Bostadsåret 2012 Bostadsåret 2012 präglades av finansiell oro, stort utbud av bostäder och längre försäljningstider. Trots det steg priset på både bostadsrätter och

Läs mer

Rättningsmall för Mikroteori med tillämpningar, tentamensdatum 090327

Rättningsmall för Mikroteori med tillämpningar, tentamensdatum 090327 Rättningsmall för Mikroteori med tillämpningar, tentamensdatum 090327 Poäng på tentan Astri Muren 090421 Fråga 1 / dugga 1: max 10 p Fråga 2 / dugga 2: max 10 p Fråga 3 / seminarierna: max 10 p Fråga 4

Läs mer

PROV 1 Konsumentekonomi Lantbruksekonomi och företagande Livsmedelsekonomi och företagande Marknadsföring Skogsekonomi och marknadsföring

PROV 1 Konsumentekonomi Lantbruksekonomi och företagande Livsmedelsekonomi och företagande Marknadsföring Skogsekonomi och marknadsföring Helsingfors universitet Urvalsprovet 30.5.2012 Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten PROV 1 Konsumentekonomi Lantbruksekonomi och företagande Livsmedelsekonomi och företagande Marknadsföring Skogsekonomi

Läs mer

Upprepade mätningar och tidsberoende analyser. Stefan Franzén Statistiker Registercentrum Västra Götaland

Upprepade mätningar och tidsberoende analyser. Stefan Franzén Statistiker Registercentrum Västra Götaland Upprepade mätningar och tidsberoende analyser Stefan Franzén Statistiker Registercentrum Västra Götaland Innehåll Stort område Simpsons paradox En mätning per individ Flera mätningar per individ Flera

Läs mer

Företagsamheten 2014 Dalarnas län

Företagsamheten 2014 Dalarnas län Företagsamheten 2014 Dalarnas län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Dalarnas län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Dalarnas län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors

Läs mer

Påstått konkurrensproblem

Påstått konkurrensproblem KKV1024, v1.5, 2014-03-10 BESLUT 2014-10-30 Dnr 559/2013 1 (6) Påstått konkurrensproblem Konkurrensverkets beslut Konkurrensverket kommer inte att utreda saken ytterligare. Ärendet Klagomålet Den 25 september

Läs mer

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Teo Härén, Interesting.org. Vinnare av tävlingen Uppsala läns mest företagsamma människa 2014.

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Teo Härén, Interesting.org. Vinnare av tävlingen Uppsala läns mest företagsamma människa 2014. MARS 2015 Företagsamheten 2015 Teo Härén, Interesting.org. Vinnare av tävlingen läns mest företagsamma människa 2014. län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem är företagsam?...

Läs mer

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð IN BUSINESS MARKETS JAMES C. ANDERSSON, JAMES A. NARUS, & WOUTER VAN ROSSUMIN PERNILLA KLIPPBERG, REBECCA HELANDER, ELINA ANDERSSON, JASMINE EL-NAWAJHAH Inledning Företag påstår

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Örebro län Örebro län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Örebro län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk

Läs mer

EXAMENSARBETE. Sänkt restaurangmoms. Högre ungdomssysselsättning eller billigare hamburgare? Carl Johan Granqvist Carl Töreberg 2014

EXAMENSARBETE. Sänkt restaurangmoms. Högre ungdomssysselsättning eller billigare hamburgare? Carl Johan Granqvist Carl Töreberg 2014 EXAMENSARBETE Sänkt restaurangmoms Högre ungdomssysselsättning eller billigare hamburgare? Carl Johan Granqvist Carl Töreberg 2014 Ekonomie kandidatexamen Nationalekonomi Luleå tekniska universitet Institutionen

Läs mer

Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. så fungerar reglerna i konkurrenslagen

Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. så fungerar reglerna i konkurrenslagen Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet så fungerar reglerna i konkurrenslagen Utdrag ur konkurrenslagen (SFS 2008:579) 3 kap. konkurrenslagen (SFS 2008:579) 27 Staten, en kommun eller ett landsting

Läs mer

Metoduppgift 4: Metod-PM

Metoduppgift 4: Metod-PM Metoduppgift 4: Metod-PM I dagens samhälle, är det av allt större vikt i vilken familj man föds i? Introduktion: Den 1 januari 2013 infördes en reform som innebar att det numera är tillåtet för vårdnadshavare

Läs mer

Västmanlands län. Företagsamheten 2015. Tony Blomqvist, Personstöd Mälardalen. Vinnare av tävlingen Västmanlands mest företagsamma människa 2014.

Västmanlands län. Företagsamheten 2015. Tony Blomqvist, Personstöd Mälardalen. Vinnare av tävlingen Västmanlands mest företagsamma människa 2014. MARS 2015 Företagsamheten 2015 Tony Blomqvist, Personstöd Mälardalen. Vinnare av tävlingen s mest företagsamma människa 2014. s län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem är företagsam?...

Läs mer

Tentamen på Mikroteori med tillämpningar, 15 högskolepoäng Söndagen den 17 maj 2009

Tentamen på Mikroteori med tillämpningar, 15 högskolepoäng Söndagen den 17 maj 2009 STOCKHOLMS UNIVERSITET Nationalekonomiska institutionen VT 2009 Astri Muren Tentamen på Mikroteori med tillämpningar, 15 högskolepoäng Söndagen den 17 maj 2009 Skrivtid: 5 timmar. Utnyttja skrivtiden och

Läs mer

Den svenska arbetslöshetsförsäkringen

Den svenska arbetslöshetsförsäkringen Statistiska Institutionen Handledare: Rolf Larsson Kandidatuppsats VT 2013 Den svenska arbetslöshetsförsäkringen En undersökning av skillnaden i genomsnittligt antal ersättningsdagar som kvinnor respektive

Läs mer

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad 2011 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad Sammanfattning Det saknas 85 000 bostäder i Stockholms län, enligt preliminära siffror.

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2006:24 2006-09-13 Dnr C 30/05

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2006:24 2006-09-13 Dnr C 30/05 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2006:24 2006-09-13 Dnr C 30/05 KÄRANDE Boendeförmedling i Linköping Kommanditbolag, Box 2116, 580 02 LINKÖPING Ombud: bolagsjuristen Bo Ohlsson, Svensk Fastighetsförmedling AB, Box

Läs mer

Sammanfattningar Matematikboken Y

Sammanfattningar Matematikboken Y Sammanfattningar Matematikboken Y KAPitel 1 TAL OCH RÄKNING Numeriska uttryck När man beräknar ett numeriskt uttryck utförs multiplikation och division före addition och subtraktion. Om uttrycket innehåller

Läs mer

Ekerö kommun först att mäta aktivitet med IPAQ!

Ekerö kommun först att mäta aktivitet med IPAQ! Ekerö kommun först att mäta aktivitet med IPAQ! Till huvuduppgifterna i hälsoarbetet idag hör att främja en fysiskt aktiv livsstil. Resurserna är begränsade, varför det är viktigt att lägga de knappa medel

Läs mer

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Mymlan Isenborg, Restaurang Surfers. Vinnare av tävlingen Gotlands mest företagsamma människa 2014.

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Mymlan Isenborg, Restaurang Surfers. Vinnare av tävlingen Gotlands mest företagsamma människa 2014. MARS 2015 Företagsamheten 2015 Mymlan Isenborg, Restaurang Surfers. Vinnare av tävlingen s mest företagsamma människa 2014. s län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem är företagsam?...

Läs mer

Den gröna påsen i Linköpings kommun

Den gröna påsen i Linköpings kommun Den gröna påsen i Linköpings kommun Metod- PM 4 Thea Eriksson Almgren Problem I Linköping idag används biogas för att driva stadsbussarna. 1 Biogas är ett miljövänligt alternativ till bensin och diesel

Läs mer

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VÅR 2013 Hett i Norge Varmt i Sverige Svalt i Danmark Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight VÅR 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande undersökning som visar hur

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

Poolade data över tiden och över tvärsnittet. Oberoende poolade tvärsnittsdatamängder från olika tidpunkter.

Poolade data över tiden och över tvärsnittet. Oberoende poolade tvärsnittsdatamängder från olika tidpunkter. PANELDATA Poolade data över tiden och över tvärsnittet Alternativ 1: Oberoende poolade tvärsnittsdatamängder från olika tidpunkter. Oberoende stickprov dragna från stora populationer vid olika tidpunkter.

Läs mer

I. Grundläggande begrepp II. Deskriptiv statistik III. Statistisk inferens Parametriska Icke-parametriska

I. Grundläggande begrepp II. Deskriptiv statistik III. Statistisk inferens Parametriska Icke-parametriska Innehåll I. Grundläggande begrepp II. Deskriptiv statistik III. Statistisk inferens Hypotesprövnig Statistiska analyser Parametriska analyser Icke-parametriska analyser Univariata analyser Univariata analyser

Läs mer

FRANCHISING I SVERIGE 2013

FRANCHISING I SVERIGE 2013 Tryck: Lindgren & söner AB, Mölndal 214 FRANCHISING I SVERIGE 213 S P O NS O R ER Undersökningen är utförd av Handelns Utredningsinstitut (HUI) på uppdrag av föreningen Svensk Franchise. Svensk Franchise

Läs mer

Laboration 1. i 5B1512, Grundkurs i matematisk statistik för ekonomer

Laboration 1. i 5B1512, Grundkurs i matematisk statistik för ekonomer Laboration 1 i 5B1512, Grundkurs i matematisk statistik för ekonomer Namn:........................................................ Elevnummer:.............. Laborationen syftar till ett ge information

Läs mer

Datorövning 5 Exponentiella modeller och elasticitetssamband

Datorövning 5 Exponentiella modeller och elasticitetssamband Datorövning 5 Exponentiella modeller och elasticitetssamband Datorövningen utförs i grupper om två personer. I denna datorövning skall ni använda Minitab för att 1. anpassa och tolka analysen av en exponentiell

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Hur stor blir kakan och vem kommer att äta upp den?

Hur stor blir kakan och vem kommer att äta upp den? Hur stor blir kakan och vem kommer att äta upp den? Om framtidens handel och handelsplatser Fredrik Bergström, ek. dr. Affärsområdeschef WSP Analys & Strategi 1 Innehåll Inledning Del 1: Handelns utveckling

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

), beskrivs där med följande funktionsform,

), beskrivs där med följande funktionsform, BEGREPPET REAL LrNGSIKTIG JeMVIKTSReNTA 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 Diagram R15. Grafisk illustration av nyttofunktionen för s = 0,3 och s = 0,6. 0,0 0,0 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 s = 0,6 s = 0,3 Anm. X-axeln

Läs mer

Del 1 Volatilitet. Strukturakademin

Del 1 Volatilitet. Strukturakademin Del 1 Volatilitet Strukturakademin Innehåll 1. Implicita tillgångar 2. Vad är volatilitet? 3. Volatility trading 4. Historisk volatilitet 5. Hur beräknas volatiliteten? 6. Implicit volatilitet 7. Smile

Läs mer

Svenska folkets flyttskatteskuld

Svenska folkets flyttskatteskuld Svenska folkets flyttskatteskuld Vad är den genomsnittliga småhusägaren skyldig staten? Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00

Läs mer

Experter på försäljning av nybyggda bostäder

Experter på försäljning av nybyggda bostäder Experter på försäljning av nybyggda bostäder Svensk Nyproduktion En separat del av Svenska Mäklarhuset VD Lars Björkstrand Välkommen till din externa säljorganisation Låt oss börja med det viktigaste:

Läs mer

Konkurrensen på elmarknaden

Konkurrensen på elmarknaden Thomas Tangerås Forskningsprogrammet Elmarknadens ekonomi www.ifn.se/forskning/forskningsprogrammet_elmarknadens_ekonomi Energimyndigheten Bakgrund Elmarknaden kännetecknas av hög marknadskoncentration

Läs mer

1(6) Datum 2011-10-03. Anna Björkesjö Klara Jakobsson. Nedskräpning i stadens centrala gatumiljö. - Nyköping 2011. Metod- och kvalitetsrapport

1(6) Datum 2011-10-03. Anna Björkesjö Klara Jakobsson. Nedskräpning i stadens centrala gatumiljö. - Nyköping 2011. Metod- och kvalitetsrapport Datum 2011-10-03 1(6) Anna Björkesjö Klara Jakobsson Nedskräpning i stadens centrala gatumiljö - Nyköping 2011 Metod- och kvalitetsrapport 2(6) Metoddokumentation Målpopulation Målpopulationen för en skräpmätning

Läs mer

Lockpriser dåligt för alla!

Lockpriser dåligt för alla! Ny uppföljning av Accepterat pris oroar: Lockpriser dåligt för alla! Pressmeddelande den 16 februari 2015 Under 2011 var värderingen av och prissättningen på bostäder ett diskussionsämne. Kritikerna menade

Läs mer

eworkbarometern VÅREN 2013

eworkbarometern VÅREN 2013 eworkbarometern VÅREN 2013 Innehåll Om eworkbarometern Bakgrund Kontakt Rörlighet på konsultmarknaden tema för vårens eworkbarometer 2013 Resultat från vårens undersökning Arvode Efterfrågan och konkurrens

Läs mer

AvI-index. Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet

AvI-index. Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet ANDERS GUNÉR AvI-index Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet Iordanis Kavathatzopoulos Uppsala universitet ISBN 978-91-976643-5-6 Copyright 2008 Iordanis Kavathatzopoulos. Uppsala universitet,

Läs mer

Innehåll. eworkbarometern HÖSTEN 2013. Om eworkbarometern 3

Innehåll. eworkbarometern HÖSTEN 2013. Om eworkbarometern 3 eworkbarometern HÖSTEN 2013 Innehåll Om eworkbarometern 3 Stigande optimism på konsultmarknaden tema för höstens eworkbarometer 2013 4 Resultat från höstens undersökning 6 Arvode 7 Efterfrågan och konkurrens

Läs mer

TENTAMENSUPPGIFTER i MIKROTEORI Från Peter Lohmander 2010-03-02

TENTAMENSUPPGIFTER i MIKROTEORI Från Peter Lohmander 2010-03-02 1 File = EK_GK_OM_Tentafragor Lohmander Peter 010_03_0 TENTAMENSUPPGIFTER i MIKROTEORI Från Peter Lohmander 010-03-0 UPPGIFT 1: Det finns ett särskilt samand mellan ATC s minpunkt och MC, som gäller under

Läs mer

VAD KAN HÄNDA OM INFORMATIONEN INTE ÄR FULLSTÄNDIG? EFFEKTER AV BEGRÄNSAD INFO OM KVALITET:

VAD KAN HÄNDA OM INFORMATIONEN INTE ÄR FULLSTÄNDIG? EFFEKTER AV BEGRÄNSAD INFO OM KVALITET: INFORMATION VAD KAN HÄNDA OM INFORMATIONEN INTE ÄR FULLSTÄNDIG? M A P KVALITET? M A P PRISER? HUR LÖSA PROBLEM MED BRISTANDE INFORMATION? LÖNAR DET SIG ATT BEGRÄNSA INFORMATION? I så fall när och för vem?

Läs mer

Företagsamheten 2014 Gotlands län

Företagsamheten 2014 Gotlands län Företagsamheten 2014 s län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå

Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå 2015-04-09 Kommunikationsavdelningen Niclas Rosander Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå Enligt den tidigare kartlagda processen Rekrytera studenter i Sverige ska allt studentrekryteringsarbete

Läs mer

Se till att de kan förmedla en doldafelförsäkring vilket vi rekommenderar att du tar. Bestäm dej i förväg för det lägsta pris du skall sälja för.

Se till att de kan förmedla en doldafelförsäkring vilket vi rekommenderar att du tar. Bestäm dej i förväg för det lägsta pris du skall sälja för. Köpehandlingar, hyreshandlingar och dokument att ladda ner för villa, bostadsrätt, hyresrätt och fritidshus www.documentonline.se... Säljguide När du bestämt dej för att sälja finns det många saker att

Läs mer

Tjänstepensionsavsättningar hur vanliga är de?

Tjänstepensionsavsättningar hur vanliga är de? Tjänstepensionsavsättningar hur vanliga är de? Bakgrund AMF har tillsammans med Kreicbergs Utredning och Opinion tagit fram en statistisk metod som beskriver hur stor andel av dagens förvärvsarbetare som

Läs mer

Högst upp eller längst ned

Högst upp eller längst ned HÖST 2011 Sälja villan först Högst upp eller längst ned Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Sälja villan först I Nordic Housing Insight fick fastighetsmäklarna denna gång besvara frågan hur

Läs mer

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Anders Mats, Montrab AB. Vinnare av tävlingen Dalarnas mest företagsamma människa 2014.

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Anders Mats, Montrab AB. Vinnare av tävlingen Dalarnas mest företagsamma människa 2014. MARS 2015 Företagsamheten 2015 Anders Mats, Montrab AB. Vinnare av tävlingen s mest företagsamma människa 2014. s län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem är företagsam?... 2

Läs mer

Övningshäfte till kursen Regressionsanalys och tidsserieanalys

Övningshäfte till kursen Regressionsanalys och tidsserieanalys Övningshäfte till kursen Regressionsanalys och tidsserieanalys Linda Wänström October 31, 2010 1 Enkel linjär regressionsanalys (baserad på uppgift 2.3 i Andersson, Jorner, Ågren (2009)) Antag att följande

Läs mer

Goldcup 6174 AB, u. ä. t. Office Depot Sweden (Holding) AB, org. nr 556829-3848, Box 7064, 192 07 SOLLENTUNA

Goldcup 6174 AB, u. ä. t. Office Depot Sweden (Holding) AB, org. nr 556829-3848, Box 7064, 192 07 SOLLENTUNA KKV2023, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2011-02-18 Dnr 42/2011 1 (6) Anmälande företag Goldcup 6174 AB, u. ä. t. Office Depot Sweden (Holding) AB, org. nr 556829-3848, Box 7064, 192 07 SOLLENTUNA Ombud: advokaten

Läs mer

NÄR SKA MAN SÄLJA SIN BOSTAD?

NÄR SKA MAN SÄLJA SIN BOSTAD? NÄR SKA MAN SÄLJA SIN BOSTAD? En multipel regressionsanalys av bostadsrätter i Stockholm Oscar Jonsson Moa Englund Stockholm 2015 Matematik Institutionen Kungliga Tekniska Högskolan Sammanfattning Projektet

Läs mer

Lägre elpris 2004 jämfört med 2003

Lägre elpris 2004 jämfört med 2003 Lägre elpris 2004 jämfört med 2003 Marknadsmakt eller fundamenta? Bo Andersson Analyschef, Graninge Trading AB Systempris Nord Pool 800 700 600 500 400 300 NOK/MWh 200 100 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Läs mer

Skatteverkets ställningstaganden

Skatteverkets ställningstaganden Skatteverkets ställningstaganden Bredbandsutbyggnad genom lokala fibernät, mervärdesskatt Datum: 2012-05-23 Dnr/målnr/löpnr: 131 367424-12/111 1 Sammanfattning En förening som verkar för att dess medlemmar

Läs mer

Ombud: Advokaten Andreas Hagen, Advokatfirman Inter, Box 87, 101 21 Stockholm

Ombud: Advokaten Andreas Hagen, Advokatfirman Inter, Box 87, 101 21 Stockholm KKV2023, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2010-12-15 Dnr 402/2010 1 (6) Part Make Up Store AB, org. nr. 556437-6795, Kungsgatan 5, 111 43 Stockholm Ombud: Advokaten Andreas Hagen, Advokatfirman Inter, Box 87, 101

Läs mer

Svenska Mästerskapen i Ekonomi 2013 Rättningsmall för deltävlingstentamen

Svenska Mästerskapen i Ekonomi 2013 Rättningsmall för deltävlingstentamen Svenska Mästerskapen i Ekonomi 2013 Rättningsmall för deltävlingstentamen För rättningsmallen gäller följande: Poäng för fråga anges efter frågans nummer. I rättningsmallen finns det underlag för hur poängen

Läs mer

Samband mellan ökande BMI och expanderande snabbmatskedjor i Stockholm från 70-talet till nutid.

Samband mellan ökande BMI och expanderande snabbmatskedjor i Stockholm från 70-talet till nutid. Karolinska Institutet Institutionen för Folkhälsovetenskap Folkhälsovetenskapens utveckling Samband mellan ökande BMI och expanderande snabbmatskedjor i Stockholm från 70-talet till nutid. Abstract Bakgrund:

Läs mer

Skatteverkets ställningstaganden

Skatteverkets ställningstaganden Page 1 of 17 Skatteverkets ställningstaganden Bredbandsutbyggnad genom lokala fibernät, mervärdesskatt Datum: 2012-05-23 Område: Mervärdesskatt Dnr/målnr/löpnr: 131 367424-12/111 1 Sammanfattning En förening

Läs mer

Kvantitativa metoder och datainsamling

Kvantitativa metoder och datainsamling Kvantitativa metoder och datainsamling Kurs i forskningsmetodik med fokus på patientsäkerhet 2015-09-23, Peter Garvin FoU-enheten för närsjukvården Kvantitativ och kvalitativ metodik Diskborsten, enkronan

Läs mer

Riskanalys - Bransch- och marknadsrelaterade risker

Riskanalys - Bransch- och marknadsrelaterade risker Riskanalys - Bransch- och marknadsrelaterade risker Konjunktur Risker Eurokrisen har påverkat konsumtionsmönstren negativt. Verksamheten påverkas av att Cloettas kunder får försämrad lönsamhet, vilket

Läs mer

Differentiell psykologi

Differentiell psykologi Differentiell psykologi Tisdag 24 september 2013 Confirmatory Factor Analysis CFA Dagens agenda Repetition: Sensitivitet och specificitet Övningsuppgift från idag Confirmatory Factor Analysis Utveckling

Läs mer

Ombud: Advokat Johan Carle, jur.kand. Daniel Kim och jur.kand. Henrik Andersson, Mannheimer Swartling, Box 1711, 111 87 Stockholm

Ombud: Advokat Johan Carle, jur.kand. Daniel Kim och jur.kand. Henrik Andersson, Mannheimer Swartling, Box 1711, 111 87 Stockholm KKV2023, v1.3, 2011-05-15 BESLUT 2013-12-19 Dnr 667/2013 1 (8) Anmälande företag Telenor Sverige AB, 556421-0309, Katarinavägen 15, 116 88 Stockholm Ombud: Advokat Johan Carle, jur.kand. Daniel Kim och

Läs mer

Förmedlingsuppdrag med ensamrätt

Förmedlingsuppdrag med ensamrätt Förmedlingsuppdrag med ensamrätt Fastighetsmäklare Ralf Kurschel Allbo Nordica Mäklarhus AB Postgatan 1, 283 41 Osby Uppdragsgivare Henry Udo Sobeck Andel: 1/2 302133-3053 000 00 Lutz König Andel: 1/2

Läs mer

Om scatterplots, orsakssamband och policy-implikationer: Vad statistiken i The Spirit Level visar (och inte visar)

Om scatterplots, orsakssamband och policy-implikationer: Vad statistiken i The Spirit Level visar (och inte visar) Om scatterplots, orsakssamband och policy-implikationer: Vad statistiken i The Spirit Level visar (och inte visar) Andreas Bergh, Lunds universitet & Ratio. Uppdaterad 15 feb. Boken The Spirit Level: Why

Läs mer

Lön och kön en studie av löneskillnader mellan kvinnor och män

Lön och kön en studie av löneskillnader mellan kvinnor och män Rön om lön och kön Lön och kön en studie av löneskillnader mellan kvinnor och män Sammanfattning Löneskillnader mellan kvinnor och män existerar i de flesta delar av arbetsmarknaden. Män har högre genomsnittliga

Läs mer