Gorthonåret i korthet 2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gorthonåret i korthet 2002"

Transkript

1 årsredovisning 02

2

3 Året i korthet 1 Gorthonåret i korthet 2002 Ny operativ strategi, med en kombination av eget och inhyrt tonnage, ger högre nyttjandegrad och ökar resultatet: Omsättningen uppgick till 723,0 MSEK (687,8). Resultat före skatt ökade till 53,0 MSEK (-21,0). Andra kvartalet vände efterfrågan åter upp på USA-marknaden när det gäller tidningspapper. Efterfrågan ökade med 1 procent vilket är den första månatliga ökning som noterats sedan november Tre huvudkontrakt för nordamerikanska kunder har under året omförhandlats och löper på mellan två och sju år. Det svenska nettolöneavtalet för sjöfolk minskar kostnaderna med cirka en miljon kronor per fartyg. Soliditeten blev 57 procent (53). Vinsten per aktie efter aktuell skatt blev 2,09 kr (-1,15). Kassaflöde per aktie blev 5,61 (3,12). Styrelsens förslag till utdelning är 1,00 kr (1,00). Innehåll Vision, affärsidé, mål och strategi 2 VD-ordet 3 Marknad och omvärld 6 Vardag ombord en resa med Maria Gorthon 10 En dag med Gorthon Lines 13 Säkerhet, kvalitet och miljö 14 Finansiell riskanalys 18 Aktien och aktieägarna 20 Medarbetarna 22 Styrelse och ledning 24 Femårsöversikt 26 Förvaltningsberättelse 27 Revisionsberättelse 43 Definitioner och ordförklaringar 43

4 2 V ision, affärsidé, mål och strategi Detta är Gorthon Lines Gorthon Lines flotta och verksamhet är anpassade för transport av skogsprodukter, främst tidningspapper, för de stora skogsindustrierna. Bolaget bildades Den nuvarande inriktningen lades fast under 1970-talet när systemtrafik för de stora skogsbolagen började växa fram. Flottan består av 14 särskilt anpassade fartyg. Utöver dessa hyrs nyare externa fartyg in som komplement när volymerna är höga. Transporterna sker i huvudsak från de stora pappersproducenterna i Skandinavien och Kanada, till europeiska och amerikanska konsumtionsområden. Vision Gorthon Lines ska ses som den nordamerikanska och skandinaviska skogsindustrins självklara transportpartner, som erbjuder det miljömässigt bästa fraktalternativet sjötransporter. Gorthon Lines ska vara en ledande aktör inom skogstransporter, såväl när det gäller kvalitet och service som utveckling av integrerade transportsystem. Gorthon Lines affärsidé Att genom hög kompetens, effektiva system och anpassat tonnage erbjuda kundanpassade, kostnadseffektiva sjötransporter av förädlade skogsprodukter till världens ledande skogsbolag. Finansiella mål Soliditeten ska inte understiga 30 procent Avkastningen på sysselsatt kapital ska uppgå till minst 15 procent Bruttomarginalen ska uppgå till minst 15 procent Marknadsstrategi Gorthon Lines blir allt mer ett kunskapsföretag och arbetar som en komplett partner och rådgivare i fraktfrågor hos kunderna. Gorthon Lines arbetar för maximalt säkra och effektiva transporter genom hela transportkedjan, från producent till slutkund. En kombination av eget och inhyrt tonnage ger förutsättningar att möta ökade volymer på ett maximalt flexibelt och effektivt sätt. Arbetet med att finna kompletterande godsflöden fortsätter för att optimera fyllnadsgraden i fartygen. Utveckling av samarbeten och strategiska allianser fortsätter med hög prioritet.

5 VD-ordet 3 Gorthon Lines på rätt kurs goda volymer, ökad lönsamhet Varumärket har en central roll för ett bolags utveckling. Inom Gorthon Lines ser vi bevis på detta varje dag. Vårt varumärke, byggt och definierat under nästan ett sekel, fortsätter att vara motorn i vår verksamhet har varit ett år av framgång, med stabila volymer och en förbättrad lönsamhet. Vårt långsiktiga och konsekventa arbete med varumärket är en väsentlig förklaring till detta. Kvalitet och disciplin Gorthon Lines kvalitet är vår starkaste utfästelse. Kvalitet i den allra vidaste bemärkelsen är en ständig syssla och ledstjärna i bolaget. Vår mångåriga satsning på transportkvalitet har tagit oss in i en god spiral som ger oss nöjda kunder och positiv feedback, vilket i sin tur sporrar till ytterligare förbättringar. Idag hör vi slutkunder fråga efter vem som är fraktleverantör. Och vi finner att vårt varumärke ger oss såväl nya kunder, som befäster vår ställning hos de befintliga. För allt kvalitetsarbete gäller dock att man aldrig får slå sig till ro. Vi lever i en föränderlig miljö med ett stort inslag av risk. Våra kontraktsåtaganden ger oss en långsiktig bas och goda förutsättningar för lönsamhet. Men lönsamhet kräver disciplin. Det är i det dagliga arbetet med att finna lösningar på små och stora problem, i alla delar av verksamheten, som vi skapar vår framtid. Ny strategi ökar effektiviteten Volymerna i Gorthon Lines verksamhet är stabila. Under 2002 fraktade Gorthon Lines cirka 2,8 miljoner ton motsvarande 350 fullastade fartyg. Samtidigt har vi effektiviserat verksamheten genom att minska vårt eget tonnage och hyr i stället vid behov in externa fartyg på kortare eller längre perioder. Det är de senaste årens kraftiga nyproduktion av fartyg inom världsflottan, som bäddat för denna situation. För Gorthon Lines har utbudet av nya fartyg givit en hävstångseffekt. Vår kvalitet och vårt renommé skaffar oss kontrakt, som vi sedan säkerställer delvis med hjälp av inhyrt tonnage. Denna mix av eget och externt tonnage är en ny strategi för Gorthon Lines. På detta sätt kan vi kostnadseffektivt ta oss an nya flöden eller ökade volymer, samtidigt som vi håller en jämn och hög fyllnadsgrad i de egna fartygen. Väsentligt i sammanhanget är givetvis att även inhyrda fartyg levererar Gorthon-standard när det gäller kvalitet och kompetens. Detta säkras genom att endast kvalitetsaktörer kommer ifråga för dessa kontrakt. Lars Petersson VD

6 4 VD-ordet Konsultrollen ökande inslag Gorthon Lines konsultroll har med åren blivit allt mer påtaglig, och är idag ett förväntat mervärde när vi anlitas. Under 2002 har vi fortsatt arbetet med att infria förväntningarna från våra kunder. Allt oftare är vi med och tar del av kundernas frågeställningar och problem, och bidrar med förslag till lösningar och förebyggande åtgärder. Målet är att säkra en god transportkvalitet för varje avlastare, även i de processer där vi själva inte är direkt inblandade. Konkret innebär det exempelvis att vi utvecklar och driver utbildningar och projekt i transportkvalitet. Detta ställer stora krav men ger oss även mycket tillbaka, främst i form av ett ständigt fördjupat kunnande. Politiska risker och möjligheter Den nya så kallade nettolönemodellen för svensk sjöfart trädde i kraft i slutet av Detta var ett stort och viktigt steg, som ökar förutsättningarna att behålla fartyg under svensk flagg. Ett ytterligare steg i riktning mot en EU-anpassad sjöfart skulle vara en tonnagebaserad bolagsskatt. Förhoppningen är att detta ska bli verklighet under I USA har attackerna den 11 september 2001 fått stora efterverkningar. Ett exempel är de mycket strikta säkerhetssystem som inom kort föreslås träda i kraft vid de amerikanska gränserna, på flygplatser och i hamnar. För Gorthon Lines kan detta innebära såväl krav på investeringar som längre hamntider. Självklart hyser vi den största respekt för den oro som terrorattackerna medfört i hela det amerikanska samhället. Dock kan dessa system, för Gorthon Lines och många andra, komma att medföra lägre funktionalitet och effektivitet på vår viktigaste marknad. Marknadsstabilisering ökar lönsamheten Det är med stor tillfredsställelse som vi under 2002 sett väsentliga resultatförbättringar, med en avkastning på sysselsatt kapital som uppgår till 11 procent, jämfört med föregående års avkastning på -2 procent. I kombination med vår starka soliditet har vi en stabil bas för framtiden.

7 VD-ordet 5 Efterfrågan på den produkt vi fraktar allra mest tidningspapper har ännu inte fullt återhämtat sig från den djupa lågkonjunktur som varat i flera år. Men trenden har vänt. Annonsmarknaden i USA är dock fortfarande svag och prispressen på papper är påtaglig. Även för den europeiska marknaden, som haft en svag utveckling de senaste åren, förutses en förbättring under De fluktuerande bunkerkostnaderna är en annan faktor som inverkat negativt på Gorthon Lines resultat. Jämfört med föregående år har bunkerkostnaderna ökat med 4,4 MSEK, medan utvecklingen av dollarkursen har påverkat resultatet gynnsamt med 17,6 MSEK. Med dessa förutsättningar betraktar jag årets resultat som ett bevis på att vårt arbete bedrivs under rätt förtecken. För år 2003 planeras inga stora förändringar. Vi ser framför oss ett år då den amerikanska marknaden fortsätter att stabiliseras och då vår lönsamhet utvecklas vidare. Inom Gorthon Lines fortsätter vi arbetet med befintliga och nya marknadsområden, etablerar våra samarbeten ytterligare, höjer ribban i kvalitetsarbetet, ökar våra konsultinsatser och våra investeringar i personal och kunskap. För det engagemang och den kunskap som kommit bolaget till del från medarbetare, styrelse, samarbetspartners och aktieägare under året, vill jag framföra mitt varma tack. Lars Petersson

8 6 Marknad och omvärld Vid årets början 2002 var marknadsutsikterna för vissa av Gorthon Lines trafikområden dystra; efterfrågan på främst den amerikanska marknaden var svag i den globala recessionens kölvatten och få analytiker väntade sig någon snabb återhämtning. Redan ett par veckor in på det nya året sågs dock en markant ökad efterfrågan på fraktmarknaden, främst på transporter till Europa. Trenden har hållit i sig under året och resulterat i en volymökning i denna trafik på cirka 8 procent. Trendbrott ökar efterfrågan på fraktmarknaden Efterfrågan på transporter från Kanada till USA har som väntat varit fortsatt dämpad under året. Senare delen av året sågs dock en ökning av volymerna på den amerikanska marknaden, som väntas fortsätta återhämta sig under Trenden som helhet i Gorthon Lines trafikområden har varit positiv. Flödena inom Europa och över Atlanten har varit ökande och jämna och även det vanligtvis svaga fjärde kvartalet har hållit en jämn och hög nivå. Totalt skeppade volymer var under året 2,8 miljoner ton, vilket är i paritet med föregående år. Förlängda kontrakt Relationerna till de stora kunderna är mångåriga och kontrakten förnyas och utökas löpande. Under år 2002 har ett antal kontrakt omförhandlats, som sammanlagt beräknas ge transportvolymer om cirka ton per år för de närmaste åren. Kontrakten har i samtliga fall tecknats för långa perioder och är huvudsakligen så kallade requirement contracts. Basvolymer en viktig nyckel Trots den lågkonjunktur och den generella prispress som råder på pappersmarknaden, har Gorthon Lines under 2002 lyckats bibehålla volymer och förbättrat intjäning. Det är en unik situation jämfört med de flesta konkurrenter. Till detta finns flera förklaringar: Långa kontrakt av basvolymer. Bland Gorthon Lines kunder finns några av världens största pappersproducenter. Dessa försörjer tryckerier och dagstidningsproducenter världen över med de basvolymer som krävs i verksamheten. Tidningspapper till Gorthon-året i korthet Januari Samarbetet med B&N inleds. Gorthon Lines chartrar in nybyggda Finnfighter under 25 dagar. Två äldre Gorthon-fartyg läggs upp i Uddevalla, i väntan på försäljning. Förväntningarna på fraktmarknaden vänder från minus till plus. En positiv trend inleds som växer sig allt starkare under året.

9 Marknad och omvärld 7 världens stora tidningstryckerier utgör idag 60 procent av de totala volymer som fraktas av Gorthon Lines, och cirka 90 procent av volymerna på den amerikanska marknaden. Trots en dämpad annonsmarknad världen över och särskilt i USA, finns ett behov av dessa volymer för att säkra utgivningen. En effektivare flotta. Antalet ägda sysselsatta fartyg har minskat under året med 3,5 vilket innebär en lägre fraktkapacitet om cirka 20 procent. Detta innebär ett bättre utnyttjande av den resterande flottan, med högre fyllnadsgrad i fartygen. Samtidigt har externt ägda fartyg hyrts in vid behov, vilket gett effektiva möjligheter att ta hand om toppar i volymerna utan att få överkapacitet under övrig tid. Kombinationen av eget och inhyrt tonnage har visat sig framgångsrik och kommer att bli ett bestående inslag i Gorthon Lines operativa strategi. Den ger även nya möjligheter att ta sig an tillfälliga eller helt nya flöden. Efterfrågan åter på väg upp i USA. Lågkonjunktur med en vikande annonsmarknad har under flera år gett en lägre efterfrågan på tidningspapper i USA. Detta har för Gorthon Lines del inneburit lägre volymer än normalt i trafiken på den amerikanska ostkusten. Denna trend har brutits under året. I maj 2002 noterades för första gången sedan år 2000 en ökning av efterfrågan på tidningspapper med 1 procent. Efterfrågan bedöms fortsätta öka successivt. Transportkvalitet Gorthon Lines är en nischaktör som är specialiserad på transporter av högförädlade och mycket känsliga skogsprodukter. Transportkvalitet - med snabbhet och skadefrihet som främsta parametrar - är idag det främsta konkurrensmedlet på denna marknad. Genom unika system för rapportering av produktionen i hamnarna och för förebyggande och uppföljning av transportskador har Gorthon Lines skaffat sig ett renommé som branschledande inom transportkvalitet. Bolaget anlitas regelbundet av kunder och samarbetspartners som konsult för att utveckla transportkvaliteten till exempel på terminaler och i speditionsföretag. Transportkvalitet kräver ett ständigt fortgående arbete. Under året har Gorthon Lines exempelvis vidareutvecklat sina vakumaggregat till fartygens truckar. De nya aggregaten är skonsammare mot pappersrullarna och kan även hantera rullar med sämre kvalitet på omslagspapperet. Generella marknadstrender Marknaden för skogsprodukter är stor och omfattar en mängd olika produkter och kvaliteter. Gorthon Lines fraktar huvudsakligen tidningspapper och finare kvaliteter av papper för trycksaksproduktion. Underliggande på denna marknad finns en generellt ökande efterfrågan i hela världen, och särskilt i väst. Det papperslösa kontoret är en vision som aldrig infriats; tvärtom har datorernas intåg i arbetsliv och vardag dramatiskt ökat konsumtionen. FARTYGSFLOTTAN Gorthon Lines opererar med en flotta om 14 särskilt anpassade fartyg. Samtliga har minst isklass 1A vilket gör att de utan begränsningar kan trafikera istäta områden på norra halvklotet. Tre av fartygen drivs under Bermudaflagg och ägs av ett dotterbolag på Bermuda. Övriga är svenskflaggade. Obbola, Östrand, Ortviken RoRo-fartyg med kassettlastning. Byggda 1996/01. Längd 170 meter, dwt. Viola Gorthon RoRo-fartyg byggt 1987/95. Längd 166 meter, dwt. Maria, Ada Gorthon RoRo/sidoportsfartyg byggda Längd 156 meter, dwt. Alida, Ingrid, Margit Gorthon Sidoportsfartyg byggda 1977/91. Längd 141 meter, dwt. Joh. Gorthon RoRo/sidoportsfartyg byggt 1977/82/87. Längd 156 meter, dwt. Humber Arm, Corner Brook Sidoportsfartyg byggda 1976/97. Längd 136 meter, dwt. Lovisa, Stig Gorthon RoRo-fartyg med sidoport och lastluckor byggda 1979/94. Längd 135 meter, dwt. Mars April Ännu ett nybyggt fartyg gör sin första Gorthon-resa när Finnpine kontrakteras för en resa från Kanada till Europa. Bunkerpriset ökar. Prisutvecklingen har under hela året fluktuerat kraftigt med påföljande påverkan på resultatet. ISM-koden för de sista fartygen i Gorthon-flottan godkänns av Sjöfartsverket. Gorthon Lines årliga befälskonferenser genomförs med deltagande av 46 seniorbefäl. Huvudtema i år är Teamutveckling.

10 8 Marknad och omvärld Den största ökningen i ton räknat sker fortfarande i Nordamerika och Europa. På dessa marknader kan ett par procents ökning motsvara hundratusentals ton papper årligen. Även om Gorthon Lines verkar på en mogen marknad där inga stora efterfrågeökningar kan förväntas, finns flera trender som påverkar transportbehovet i gynnsam riktning: Ökad världshandel. De globala flödena av varor ökar, vilket även gäller för papper. Specialiseringen av produktion är en viktig förklaring till detta. En annan är variationerna i tillväxt på olika marknader - kunderna söker och finner flöden där det för tillfället är billigt att producera. Miljötänkande. I framför allt USA och Europa finns ett starkt tryck att styra om flöden av gods från vägnätet. Sjötransporter är fortfarande det alternativ som är effektivast såväl miljömässigt, som när det gäller pris per fraktat ton. Returpapper. Flödena av returpapper ökar i världen. På allt fler marknader föreskriver miljölagarna en viss procent av återvunnen fiber i pappersmassan. Gorthon Lines fraktar regelbundet returpapper som komplementlast från tättbefolkade områden till de stora pappersbruken. Strategiska partners Arbetet med att utveckla partnerskap med andra fraktleverantörer fortsätter för Gorthon Lines. En väsentlig strategi för framtiden är att kunna motsvara kundernas ökade krav när det gäller kvantiteter. Svenska B&N Nordsjöfrakt är en sådan partner, som sedan ett år tillbaka även är Företag Gorthon Lines Charterfrakt Dag Engström Finnlines Gearbulk Kent Line Sea-Link Seatrans Spliethoff Star Shipping Tramarco Transfennica Transatlantisk trafik Amerikanska ostkusten Intereuropeisk trafik delägare i Gorthon Lines. Bolagen samarbetar idag på ad hoc-basis för att tillgodose marknadens krav. Konkurrenter Ett tjugotal konkurrenter arbetar aktivt inom Gorthon Lines trafikområden. Konkurrensen sker på lika villkor och med samma typ av fartyg, även om Gorthon Lines fartyg är specialanpassade för verksamheten. Idag finns sammanlagt hos dessa konkurrenter (se tabell) en flotta om cirka 70 RoRo-fartyg. Utöver det fraktas även volymer i mindre sofistikerade fartyg. Flottan inom segmentet har under de senaste åren utökats med ett stort antal nya fartyg. Eftersom utskrotningen samtidigt varit liten, råder idag en generell överkapacitet på tonnage. Konkurrensen från världens växande containerflotta är kännbar inom detta marknadssegment liksom inom i stort sett all annan sjöfart. Dock har specialbyggda RoRofartyg av Gorthon Lines typ fortfarande väsentliga fördelar framför containers för Wagenborg Containeroperatörer Juli IMOs formella säkerhetssystem ISM - International Safety Management - övergår från rekommendation till lagstadgat krav. Från och med halvårsskiftet måste alla torrlastfartyg vara ISMcertifierade. Gorthon Lines var certifierade i mars. September Gorthon Lines levererar sitt bästa kvartalsresultat sedan 1999; 17,7 MSEK. Ännu en befälskonferens arrangeras med tema Teamutveckling. November Ett av Gorthon Lines huvudkontrakt omförhandlas och förlängs på sju år. Det säkrar en lastvolym om minst ton per år under denna period. Ännu ett kontrakt omförhandlas och förlängs på två år. Det motsvarar minst ton per år.

11 Marknad och omvärld 9 Generella trender per trafikområde I Gorthon Lines intereuropeiska trafik har volymerna ökat. Tre av fartygen som sysselsätts i detta trafikområde har de senaste åren förlängts för att ge ökad kapacitet. Inom detta marknadsområde är fartygen uthyrda på långa kontrakt till stora producenter. Intjäningen är därmed konstant oberoende av volymer. Trafiken över Atlanten har som tidigare nämnts ökat över förväntan. Transporterna från Kanada till Europa har gett en 8-procentig ökning av volymer. Prognosen för år 2003 pekar på en fortsatt tillväxt. Även transporterna från Europa till USA visar ökade flöden. Trafiken på den nordamerikanska ostkusten, har varit fortsatt svag under Under slutet av året har dock trenden vänt uppåt igen och marknadsområdet förväntas återhämta sig successivt. Laster av exempelvis aluminium och pappersmassa har varit ett kompletterande inslag under året. För år 2003 är utsikterna ljusare med en långsamt ökande trend. Trafiken på Sydamerika/Karibien har ökat under 2002 och förväntas fortsätta generera tillväxt under denna typ av frakter. Endast särskilt utrustade fartyg kan exempelvis hämta last vid avlägset belägna bruk med begränsad utrustning i utskeppningshamnen. Konkurrensmedel Transportkvalitet är, som nämnts, Gorthon Lines främsta konkurrensmedel. Bolagets rapportsystem och skadeförebyggande arbete är värdefulla instrument i bolagets verksamhet. Att detta är ett uppskattat mervärde märks bland annat i de höga marknadsandelar Gorthon Lines håller inom sina trafikområden. I flera fall ligger de på mellan 70 och 90 procent. En optimerad flotta, snabb och korrekt hantering i hamnarna, säkra leveranser och kunniga besättningar är andra viktiga aspekter på begreppet kvalitet som gör Gorthon Lines till en av marknadens främsta aktörer. December Nya direktiv från US Customs om att last som lastas utanför USA och ska lossas i USA måste deklareras minst 24 timmar före lastning. Gorthon Lines begär och får undantag. Dollarn på sin lägsta nivå sedan 2000 (8,80 SEK/USD). Ett huvudkontrakt omförhandlas på fem år, motsvarande en kvantitet om ton årligen.

12 10 Vardag ombord en resa med Maria Gorthon Pappersarbete, kallar de det besättningen ombord på Maria Gorthon. Men i en något annorlunda tappning än man normalt avser. Pappersarbete hos Gorthon Lines är en tuff men rolig och intensiv tillvaro, där man måste kunna vara alert vid alla tider på dygnet, oavsett oväder och andra påfrestningar. Befälhavare Clas Niit beskriver här en resa in i Östersjön med fartyget Maria Gorthon en vardag med allt från dramatiska hamnanlöp till proviantering av mjölk. Östersjön tur och retur På europeisk hamnturné med Maria Gorthon Måndag 21 oktober Ännu en dag av pappersarbete! Så går tankarna när vi stressar med våra olika rutiner för att lasta, lossa och på bästa sätt ta hand om vår last ombord. Pappersarbetet är grunden! Oskadat ska det vara. Omsorg krävs, för att vara en First Class Carrier. Vi lossar i Terneuzen, Holland. Det var full last newsprint från Baie Comeau i Kanada för knappt en vecka sedan och nu är vi slutfasen av en europeisk hamnturné med stopp i Dublin, Liverpool, Rouen, Terneuzen. Nästa mål är Kotka i Finland och en last av tyngre finpapper. Under dagen beslutas att vi går via Kielkanalen det brådskar för att vi ska få ihop planeringen inför nästa hamn. Vi tar emot, diskuterar och godkänner den Stowage Plan som avlastaren i detta fall arbetat fram, ett arbete som normalt görs ombord. Telex till kanallotsarna går iväg och vår agent ännu en pappersarbetare! hanterar administrationen och förbereder för en smidig kanalgenomfart. Avgång Terneuzen vid midnatt. Det är business, det är båt från A till Ö på ett effektivt sätt som gäller. Och det är ingen lyxtillvaro precis när stolarna far runt öronen på en när sjön går hög på Atlanten.

13 Vardag ombord en resa med Maria Gorthon 11 Onsdag 23 oktober Ankomst Brunsbüttel 00.15, kanaltransit under nattimmarna. Jag skriver på min VPT-rapport till rederiet Vessel Productivity and Time Report en viktig uppgift som ligger till grund för Gorthons hela arbete med kvalitet och effektivitet. Positionsrapport skickas. Lastrumsrengöring och underhållsarbeten pågår inför ankomsten till Kotka. Vi är delaktiga i SMHIs Weather Routing. Det innebär att vi skickar väderobservationer var sjätte timme från våra positioner, som ligger till grund för det globala väderprognossamarbetet. Tillbaka får vi rapporter om förväntat väder och lämpliga ruttinstruktioner från SMHI en viktig kvalitetsaspekt för att undvika onödiga lastskador. Torsdag 24 oktober Action! Fire drill whole crew, fire in galley vent. duct. smokedivers attack from poop deck port side, fire extinguished with CO 2. Brandövning är en av de viktigaste säkerhetsövningar som pågår ombord. Vi övar brand minst en gång i månaden. Denna gång simulerar vi brand med rökfyllt rum och förblindar våra rökdykare genom att täcka för deras masker. Det är maskinchefen som avgör hur övningarna ska gestalta sig. Viktigt att gå igenom utfallet av övningen efteråt och utvärdera gjordes allt korrekt? Kunde eller borde något gjorts annorlunda? Varannan vecka genomför vi någon form av säkerhetsövning. Brand, livräddning, livflottar allt som alla måste vara bekanta med i en nödsituation övas regelbundet. Fredag 25 oktober Ankomst Kotka. Bogserbåt 08.50, Förtöjning Lastning påbörjad av eftermiddagsskiftet Finska OS-hoppet Sari Multala får sina tävlingskanoter avlastade. De har följt med ifrån Philadelphia och nu väntar hon med sin trailer på kajen. Surrningar förbereds på skotten i lastrummen och överstyrman kör ut barlast. 20 kubikmeter sludge restoljor körs iland för destruktion.

14 12 Vardag ombord en resa med Maria Gorthon Vi lastar via akterramp och sidoport, med full kapacitet på två hissar. Lastoperation pågår till I maskin jobbar man med underhåll av huvudmaskineri, rutinarbeten och ventilbyten. Klassning av övre avgaspannan förbereds inför Lloyds inspektion lördag. Lördag 26 oktober Lastning fortsätter endast via akterramp på grund av att bara ett arbetslag finns tillgängligt. Kommer att innebära lastning även måndag innan vi kan gå. Lloyds inspektör på plats för klassning av avgaspannan. Fysträning på eftermiddagen för egen del cykel och rodd och sedan bastu. Ett par gubbar går iland en kortare sväng. Måndag 28 oktober Lastning fortskrider och avslutas, totalt ton papper. Manskapet säkrar last och gör sjöklart. Maskin provkörs efter demontering och överhalning. Allt OK! Avgång Kotka. Tisdag 29 torsdag 31 oktober Detta är dagar som alla nio-till-femjobbare iland borde vara avundsjuka på! Till sjöss, passerar Gotland och Öland, Blenheim, Falsterbo, kör i Flintrännan och passerar Öresundsbron i underbart höstväder. Passerar hemmahamnen Helsingborg i solsken och +14 grader på onsdagen. Fortsätter upp mot Skagen i T-rutten, passerar Skagen vid midnatt torsdag. Fredag 1 november Väntan. Ankrar Westhinder eftersom vår kajplats är upptagen Ankaret lättas, ingång Zeebrügge Lots ombord. Vinden tilltagit! Tuff passage in till Zeebrügge som är en utsatt hamn med starka tidvattenströmmar Stop Awaiting berth. Vår kaj fortfarande upptagen. En timmes väntan med mycket manövrering utanför hamninloppet För att komma rätt i enslinjen fick jag hålla kurs på en av pirarna och hålla full fart fram ända tills vi kom i lä för vind och ström Ankomst Zeebrügge. Lördag 2 november Start lastning via akterrampen; slutlastning av totalt ton papper och 20 ton sågat virke Jag går iland får skjuts av stuveriets clerk och köper 32 liter mjölk, 3 procent Avgång Zeebrügge Lots lämnar och vi sätter kurs söderut, genom Engelska kanalen och ut i Atlanten, mot Philadelphia. En elva dagar lång Atlantpassage väntar, beroende på väder. Clas Niit Befälhavare Maria Gorthon

15 En dag med Gorthon Lines 13 Nordatlanten: Maria Gorthon passerar Azorerna på sin väg från Zeebrügge, Belgien mot Philadelphia, USA med full last av skogsprodukter. Nordatlanten: Alida Gorthon möter grov sjö på sin väg från Chatham, London till Corner Brook, Kanada. Corner Brook, Kanada: Humber Arm angör den kanadensiska kusten från San Juan, Puerto Rico för full last av tidningspapper till Philadelphia, USA. Västra Nordatlanten: Ada Gorthon på väg mot Florida med full last tidningspapper från Corner Brook och Baie Comeau i Kanada. Norfolk, Virginia: Margit Gorthon lossar tidningspapper från Corner Brook, Kanada i Newport News, USA. Port Canaveral, Florida: Gorthon Lines representanter Bo Johnsson och Pierre Caron håller seminarium om Cargo Damage Prevention för ett 40-tal stuveri- och terminalanställda i Port Canaveral, Florida. I seminariet medverkar även företrädare för de större kunderna, tidningstillverkare och hamnmyndigheten. Miami, Florida: Gorthon Lines besiktningsman Joe Vidal förbereder Corner Brooks ankomst till Venezuela kommande vecka. Mexikanska golfen: Ingrid Gorthon på väg från Lake Charles, USA med full last av kolanoder för lossning i Baie Comeau, Kanada. Engelska kanalen: Inchartrade fartyget Finnwood på väg till Terneuzen, Holland med tidningspapper från Baie Comeau och Pointe au Pic i Kanada. Liverpool, England: Corner Brook avgår Birkenhead, England på väg mot Nova Scotia, Kanada där lastning av tidningspapper till Karibien väntar. Bristol, England: Joh. Gorthon avgår Bristol efter utlossning av tidningspapper 8 november 2002 Gorthon Lines VD Lars Petersson på terminalen i Port Canaveral, flankerad av Gerald H. Timms, Manager Marine Transportation hos Kruger Inc. t v och Alain Lalonde, CMA Corporate Director Logistics & Transportation hos Abitibi Consolidated t h. från Dalhousie, Kanada och hygienpapper från Puerto Cabello, Venezuela på väg tillbaka till Dalhousie. Tilbury, England: Obbola lossar kassettlastade skogsprodukter från svenska norrlandshamnar. Östersjön: Viola Gorthon i ballast passerar Ölands södra udde på väg mot Holmsund för ny lastning. Iggesund, Sverige: Östrand, med full last av skogsprodukter på kassetter från Tunadal och Iggesund, avgår på väg mot Tilbury, England. Sundsvall, Sverige: Gorthon Lines reparationsverkstad i färd med underhåll och reparation av kassetter samt renovering av kolvar och cylinderfoder till ett par av fartygen. Helsingborg, Sverige: Ortviken, på returresa från Rotterdam till Holmsund, lastar och lossar trailers i Helsingborgs hamn. Helsingborg, Sverige: Vid Gorthon Lines huvudkontor pågår det administrativa arbetet med bl a samordning av fartygsoperation, produktionsuppföljning, kundkontakter och kontakter med mäklare och agenter inför hamnanlöp.

16 14 Säkerhet, kvalitet och miljö Dokumenterad kvalitet och en positionering som kvalitetsaktör blir en allt mer väsentlig aspekt inom industriell sjöfart. Gorthon Lines kan sedan många år uppvisa ett konsekvent kvalitetsarbete där samtliga fartyg arbetar enligt samma väl inarbetade standard för olycksfri och säker drift. Kvalitet, säkerhet och miljöskydd är ledord som måste omfatta hela organisationen och engagera alla medarbetare. En gemensam standard med tydliga rutiner och mål underlättar administrativt när snabba beslut måste tas ombord, och är en förutsättning för en god driftsekonomi med exempelvis möjligheter till centrala inköp. First Class Carrier en modell med kvalitet i alla led Papper är en ömtålig vara som ställer stora krav på lasthantering och förhållanden ombord. Transportkvalitet är ett av Gorthon Lines viktigaste konkurrensmedel. Formellt och frivilligt De system som bildar underlag för Gorthon Lines formella kvalitets- och säkerhetsarbete och företagspolicies på området är: Lagstadgade krav, exempelvis ISM-koden och internationella och nationella föreskrifter Frivilliga kvalitetssystem, till exempel ISO 9000 Obligatoriska kompetenskrav enligt den så kallade STCW-konventionen Utöver de krav som stipuleras i ovan nämnda lagar och system, sätter Gorthon Lines frivilliga och höga mål för verksamheten, i syfte att leda utvecklingen när det gäller kvalitetsfrågorna. Kvalitetssäkring enligt ISM-koden Säkerhets- och miljökraven för fartyg regleras i huvudsak genom SOLAS- och MAR- POL-konventionerna som FNs sjöfartsorgan IMO har etablerat. Från och med halvårsskiftet 2002 är IMOs viktigaste styrmedel, den så kallade ISM-koden, lagstadgad för torrlastfartyg.

17 Säkerhet, kvalitet och miljö 15 Gorthon Lines arbetar sedan många år med dessa föreskrifter implementerade. På grund av ändrade förhållanden år 2000, då drifts och bemanningsfunktionen åter togs in i bolagets regi, har certifieringen av ett fåtal fartyg dröjt till våren I mars certifierades de sista tre fartygen i flottan av svenska Sjöfartsverket, enligt den plan som lades fast när förändringen skedde. Målet med allt kvalitets och säkerhetsarbete är att förhindra att olyckor och tillbud inträffar. Certifiering enligt ISM-koden innebär att alla rutiner för säkerhet och miljöskydd noga gås igenom. Årligen granskas manualer och dokumentation, dels inom bolaget, dels av Sjöfartsverket. Övningar och krisscenarier genomförs löpande i varje fartyg för att befästa rutinerna och höja kompetensen inför eventuella verkliga krissituationer. Kvalitetssäkring enligt ISO 9000 Landorganisationen inom Gorthon Lines är certifierad enligt det frivilliga kvalitetssystemet ISO 9002, som reglerar kvalitetsfrågor gentemot kund, främst transportsäkerhet. Under 2002 har ett arbete påbörjats i syfte att koppla samman föreskrifterna enligt ISO och ISM, för att få ett enda kvalitetssystem att arbeta mot. Maritime Security nya säkerhetskrav Den 1 juli 2004 träder en ny internationell lag i kraft, Maritime Security som ingår i SOLAS och ett nytt regelverk, den så kallade ISPS-koden (International Ship and Port Security Code). Detta är en effekt av den oro som terrorattackerna i USA skapat i det internationella samfundet och den kommer att innebära långtgående regler för att garantera tryggheten när det gäller exempelvis bombhot och andra terroraktioner. För rederier innebär detta att nya funktioner måste skapas ombord och iland, samt att nya utbildningsrutiner införs och att rutiner etableras och kontrolleras i rederiernas kvalitetssystem. En teknisk lösning, AIS (Automatic Identification System) kommer även att bli krav ombord, där varje fartyg ska kunna identifieras. US Coast Guard vill införa dessa nya krav i amerikanska hamnar redan under år Gorthon Lines, som ofta trafikerar amerikanska hamnar, har redan under 2002 inlett arbetet med att skapa rutiner och se över ISM-manualerna inför den nya lagen. STCW-konventionen Diskussionen om säkerhet ombord har på senare år vidgats och handlar inte längre enbart om fastlagda rutiner och policies. Idag betonas även betydelsen av besättningarnas grundläggande träning och kompetens för ett framgångsrikt kvalitets- och säkerhetsarbete. IMO har upprättat STCW-konventionen (Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers), som idag styr utbildning och bakgrund för alla sjömän, oavsett nationalitet. För att få tjänstgöra ombord måste varje sjöman vara certifierad enligt STCW-konventionen. Inom Gorthon Lines finns sedan många år interna rutiner för att säkerställa kompetensen hos besättningarna och arbeta proaktivt med kvalitet och säkerhet. Qualship 21 bevis för hög kvalitet Fyra fartyg i Gorthon-flottan har fått så kallade Qualship 21-certifikat. Denna speciella kvalitetsutmärkelse delas ut av US Coast Guard och är ett bevis på mycket långtgående kvalitet. Certifikaten utfärdas i samband med hamnstatskontroller och mindre än tio procent av de icke amerikanskt flaggade fartygen som trafikerar den amerikanska kusten har fått denna utmärkelse. Säkerhetsövningar måste genomföras med täta intervall allt eftersom byten av besättningsmän sker. Ingen får ha varit längre tid ombord än två veckor utan att en övning hållits.

18 16 Säkerhet, kvalitet och miljö Miljöskydd i samarbete med kunderna Gorthon Lines strävar efter att utveckla sina fartyg och transportsystem i nära samarbete med kunderna. Miljöfrågorna står hos flertalet av dessa mycket högt på agendan och kraven på bolaget är därmed höga. Inom Gorthon Lines finns några av de renaste fartygen i den svenska handelsflottan. Torrlastsjöfart är även generellt säkrare än andra typer av fartyg när det gäller risken för potentiella miljökatastrofer. Merparten av allt nordeuropeiskt tonnage, oavsett typ, är idag av mycket hög kvalitet och arbetet ombord sker enligt väl definierade system. Detta är resultatet av ett mångårigt kvalitetstänkande inom rederinäringen som avsevärt minskat olycksriskerna. Emissioner en teknisk och politisk fråga Mycket återstår att göra för att minska sjöfartens miljöbelastning. Emissionsnivåer från motorer ombord är den mest påtagliga miljöeffekten när de gäller fartygsdrift. Avgörande för dessa utsläpp är dels bunkeroljornas kvalitet, dels motortyp. Att minska de skadliga växthusgaserna i atmosfären, främst koldioxid, är ett högt prioriterat globalt miljömål. För att få underlag för att mäta omfattningen av dessa utsläpp från fartygsflottan och kunna påverka dem på sikt, har Gorthon Lines investerat i ett program för mätning av alla typer av utsläpp. Hur den svenska handelsflottan ska minska sina koldioxidutsläpp är just nu föremål för utredning inom Sveriges Redareförening. Att begränsa antalet positioneringsresor, där man flyttar fartyg utan last för att komma i position för nästa hamnanlöp, är ett viktigt mål i Gorthon Lines miljöarbete. En väsentlig miljöaspekt är dessutom att hålla en hög fyllnadsgrad i fartygen, eftersom utsläppen då blir lägre i förhållande till mängden transporterat gods. Gorthon Lines har några av de renaste fartygen i handelsflottan. Även arbetsmiljön ombord prioriteras högt med bland annat eldrivna truckar i lastrummen. Svavel och kvävedioxid Svavel och kvävedioxider är de övriga emissioner som bör begränsas för en miljövänlig drift. För utsläppen av svavel är bunkeroljornas kvalitet den viktigaste faktorn. Samtliga fartyg i Gorthon Lines flotta som trafikerar känsliga farvatten, exempelvis i Östersjön, drivs på lågsvavlig olja. Inom Östersjöregionen finns politiska incitament för användning av dessa dyrare bunkerkvalitéer, i form av lägre farleds- och hamnavgifter. Ett successivt införande av sådana regler också i andra områden är ett viktigt politiskt steg för att minska sjöfartens miljöbelastning. Inom EU undersöks möjligheterna att införa liknande modeller. När det gäller kvävedioxider är katalysatorer den faktor som effektivast kan begränsa utsläppen. Ett av Gorthon Lines fartyg drivs med katalysator vilket minskar dessa emissioner med 98 procent. Den kostnadskrävande katalysatortekniken kräver dock politiska och/eller ekonomiska incitament om de ska kunna förverkligas i stor skala inom handelsflottan. De stora stegen när det gäller att minska emissionsnivåerna, både för handelsflottan i sin helhet och för Gorthon Lines, tas när flottan förnyas och nya effektivare motorer och tekniska lösningar tas i drift. Stark position Gorthon Lines har, med sitt höga miljömedvetande och sina effektiva transportsystem, en stark position inom den internationella handelsflottan och på sina olika marknader. Bolaget strävar också efter att tillhandahålla en god arbetsmiljö. Eldrivna truckar i lastrummen är ett exempel på sådana miljöåtgärder.

19 Säkerhet, kvalitet och miljö 17

20 18 F inansiell riskanalys Långsiktiga kundrelationer och en god finansiell ställning är grunden för Gorthon Lines förutsättningar att vara framtidens självklara internationella transportpartner för skogsindustrin i Skandinavien och Kanada. God finansiell ställning och positivt kassaflöde ger stabilitet och utvecklingspotential I en nära dialog med kunderna formas och utvecklas samarbetet löpande, för att skapa en maximalt effektiv värdekedja för papperstransporter. För att optimera flexibiliteten och kundanpassningen arbetar Gorthon Lines med en kombination av egna fartyg och fartyg som hyrs in vid behov. Fartygen håller en hög kvalitet såväl ur ett miljöperspektiv som när det gäller lasthantering. Volymer Verksamheten baseras på att skeppa pappersprodukter, framför allt tidningspapper i stora volymer. I kontraktsportföljen finns fyra fartyg som är uthyrda på time charter till svensk skogsindustri med en hyresintäkt per dag, och åtta fartyg som är kontrakterade för den kanadensiska skogsindustrin under så kallade requirement contracts. Det senare innebär ett fastställt pris och förstahandsrätt för de volymer som ska skeppas från en viss produktionsenhet. Rätten att skeppa kundernas basvolymer innebär att bolaget vid normala konjunktursvängningar inte nämnvärt påverkas. Vid extrema situationer, exempelvis där tillverkning tillfälligt läggs ner vid en fabrik, påverkas dock volymerna även för Gorthon Lines. Under året som gått har volymerna ökat något jämfört med föregående år, trots en generell produktionsminskning på marknaden. Det finns goda möjligheter att öka kapacitetsutnyttjandet av fartygen, såväl i västgående Atlantfart som nordgående längs den amerikanska ostkusten. För Atlanttrafiken är bland annat samarbetet med B&N Nordsjöfrakt ett led i arbetet mot en högre fyllnadsgrad. Under de senaste åren har konsolideringen inom den internationella skogsindustrin medfört en högre risk eftersom det finns färre potentiella kunder på marknaden. Samtidigt ser Gorthon Lines goda möjligheter till utveckling av partnerskap tillsammans med de allt större skogskoncernerna, där några av de allra största finns representerade bland bolagets befintliga kunder. För 2003 är tolv av Gorthon Lines fjorton fartyg kontrakterade. Genomsnittlig kvarvarande löptid för kontrakten är 4,8 år inklusive de fartyg som är uthyrda på time charter. Valutor Av Gorthon Lines omsättning utgör 80 procent intäkter i US dollar. Kassaflödet i USD efter rörelsekostnader, räntor och amorteringar uppgick för 2002 till 29 miljoner USD. För att reducera riskexponeringen säkrar Gorthon Lines löpande valutan i form av terminer. Bolagets policy är att säkra procent av beräknat nettoinflöde av USD för kommande tolvmånadersperiod och procent för perioden månader. Genomsnittlig växlingskurs SEK/USD för Gorthon Lines uppgick till 9,95 för 2002, medan genomsnittlig marknadskurs uppgick till 9,72 SEK/USD. För 2003 har valutasäkring, enligt ovanstående policy, skett till en kurs på 10,13.

Stabiliserad marknad goda volymer

Stabiliserad marknad goda volymer Pressrelease den 23 oktober 2002 från Gorthon Lines AB Kvartalsrapport juli september 2002 Stabiliserad marknad goda volymer Resultat före skatt januari-september 39,5 MSEK (7,1) Resultat före skatt för

Läs mer

Ökade volymer men fortsatt prispress

Ökade volymer men fortsatt prispress Pressrelease den 12 juli 2001 från Gorthon Lines AB Delårsrapport januari - juni 2001 Ökade volymer men fortsatt prispress Resultat före skatt januari-juni 8,3 MSEK (-14,2 exklusive Alecta-medel) Soliditeten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT CONCORDIA MARITIME AB (publ) 1 januari 31 mars 2004

DELÅRSRAPPORT CONCORDIA MARITIME AB (publ) 1 januari 31 mars 2004 Concordia Maritime är ett internationellt stortankrederi som äger två VLCC om vardera 312.600 dwt levererade 2001, Stena V-MAX. Fartygen är byggda för största möjliga lastförmåga på grunda vatten. Därutöver

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014 3,0 miljoner passagerare (2,8 milj.) reste med Eckerökoncernens tre passagerarfartyg vilket är fler än någonsin tidigare Ro-ro-verksamheten lider av en svag marknad

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Lundbergs. Delårsrapport januari mars L E Lundbergföretagen AB (publ)

Lundbergs. Delårsrapport januari mars L E Lundbergföretagen AB (publ) Lundbergs Delårsrapport januari mars 2000 Resultatet efter full skatt uppgick till 364,2 Mkr (1 270,1 Mkr), vilket motsvarar 4:80 kronor (16:74) per aktie. Substansvärdet har per den 31 mars 2000 beräknats

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport januari september

Delårsrapport januari september Delårsrapport januari september 2000 2 LUNDBERGS DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000 Resultatet efter full skatt uppgick till 764,6 Mkr (1 535,7), vilket motsvarar 10:50 kronor (20:24) per aktie. Substansvärdet

Läs mer

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Koncernrapport 15 augusti 2014 Ökad omsättning och förbättrat resultat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 7% till 8,9 (8,4)

Läs mer

Global Skipsholding 2 AB. Kvartalsrapport december 2014

Global Skipsholding 2 AB. Kvartalsrapport december 2014 Global Skipsholding 2 AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 Tillfredsställande resultat under stark omvärldspåverkan Omsättning 221,6 miljoner euro (181,3 milj. euro föregående år) Affärsverksamhetens kassaflöde 22,1 miljoner

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2007)

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2007) Rapport för tre månader (1/1-31/3 2007) Förbättrat resultat med minskad omsättning Omsättningen uppgick till 79 MKr (107 MKr) Resultatet efter skatt uppgick till 1,3 MKr (-7 MKr) Resultat per aktie efter

Läs mer

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001)

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001) DORO Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001) 1/5 Omsättningen uppgick till MKr 278 (347 MKr) Resultatet före skatt uppgick till -26 MKr (12 MKr) Vinst per aktie efter schablonskatt 2,68 Kr (0,82 Kr) Komponentbrist

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB

Offentliga Fastigheter Holding I AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport mars 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2002-12-01--2003-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 27.025 (24.706), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Resultatet efter finansiella

Läs mer

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Fastighet Tillväxt 2007 AB Kvartalsrapport mars 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017 Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal Perioden januari mars 2017 Omsättningen uppgick till 99,2 MSEK (84,7), vilket motsvarar en tillväxt om 17,2 % (0,7) Rörelseresultatet uppgick till 10,5

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2012

Bokslutskommuniké januari december 2012 Q4 Bokslutskommuniké januari december 2012 Januari - December 2012 1 Rörelsens intäkter för perioden i bolaget uppgick till 4,7 (17,7) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 1 008,0 (- 1 886,2) tkr Årets

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ)

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ) Delårsrapport - kvartal 3-08 Ulyss AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport 2008-07-01 2008-09-30 (3 mån) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 858 009 SEK (-225 605) Resultatet per aktie*

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0).

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). D E L Å R S R A P P O R T januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). Vinsten före skatt steg till 11,9 mkr (10,3). Vinsten

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

Enlight i linje med förväntningarna

Enlight i linje med förväntningarna Enlight i linje med förväntningarna Dataföreningen outsourcar drift och tjänster kring Datakörkortet till Enlight. Rörelseresultat efter avyttring av KPS -1,4 MSEK för kvartalet och 15,9 MSEK för rapportperioden.

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000 Securitas AB Delårsrapport januari - mars 2000 Försäljningen ökade med 92 procent i lokala valutor till 8.395 varav 8 procent är organisk tillväxt och 84 procent är ökning genom förvärv Rörelseresultatet

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Industrikonjunkturen var fortsatt dämpad i Europa och USA under perioden.

Industrikonjunkturen var fortsatt dämpad i Europa och USA under perioden. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Faktureringen i kvartalet minskade med 6 procent jämfört med föregående år och rörelsemarginalen uppgick till 14,0 procent (16,4). Förbättrat operativt

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02 Fjärde kvartalet 21 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 211-2-2 Sammanfattning av Q4 Koncernen Omsättningen ökade med 1 procent till 864 MSEK (786) - Hög komponentandel har bidragit med 8 MSEK inom Nolato

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 21 februari 2001 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000

PRESSMEDDELANDE 21 februari 2001 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 PRESSMEDDELANDE 21 februari 2001 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 FÖRVALTNING Invik-koncernen består av moderbolaget Invik & Co. AB samt ett antal rörelsedrivande dotterbolag. Moderbolaget är ett holdingbolag som

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

MoDos motiv för bildandet av ny finpapperskoncern med SCA

MoDos motiv för bildandet av ny finpapperskoncern med SCA MoDo Tel 08-666 21 00 (direkt 08-666 21 15) Koncernstab Information Fax 08-666 21 30 Box 5407 http://www.modogroup.com 114 84 STOCKHOLM e-post: info@modogroup.com MoDos motiv för bildandet av ny finpapperskoncern

Läs mer

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt.

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt. Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Koncernrapport 11 november 2011 Nya finansiella mål och etablering i Tyskland JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AB Kvartalsrapport september 2016 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat aktie per värde och utdelningar 4 Kursutveckling 4 Drift och

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

First North: SRAB SRAB Shipping AB (publ) Bokslutskommuniké 2011 Fortsatt mycket svag fraktmarknad under 2011 Samtliga helägda fartyg sysselsätts i spotmarknaden Byte av shipmanagementbolag har gjorts

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent.

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent. HALVÅRSRAPPORT 2001-12-01--2002-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 24.706 (21.391), en ökning med 15 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Omsättningen för andra

Läs mer

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB. Kvartalsrapport december 2014

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB. Kvartalsrapport december 2014 Global Fastighet Tillväxt 2007 AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7 Allmänt

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2001 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen Omsättning/Marknad Omsättningen uppgick till 246,9 Mkr (236,4),

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ för år 2000

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ för år 2000 Concordia äger sex stora tankfartyg byggda i mitten på 1970-talet och har två VLCC av Stena V-MAX typ med en ny innovativ konstruktion i beställning för leverans 2001. Förutom dessa äger Concordia också

Läs mer

Verkställande direktören, Laurent Leksell redogjorde för utvecklingen av företaget under verksamhetsåret 2001/02, som var mycket händelserikt.

Verkställande direktören, Laurent Leksell redogjorde för utvecklingen av företaget under verksamhetsåret 2001/02, som var mycket händelserikt. PRESSMEDDELANDE Stockholm den 30 september 2002 ELEKTAS ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2002 Verkställande direktören, Laurent Leksell redogjorde för utvecklingen av företaget under verksamhetsåret 2001/02, som

Läs mer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AB Kvartalsrapport september 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling 4 Drift

Läs mer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AB Kvartalsrapport mars 2016 Innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat aktie per värde och utdelningar 4 Kursutveckling 4 Portföljöversikt

Läs mer

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat Perioden juli september Omsättningen uppgick till 90,1 MSEK (79,7), vilket motsvarar en tillväxt på 12,7 % (7,7) Rörelseresultatet uppgick till 9,9 MSEK

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ)

Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ) Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ) 1 juli 30 september 2010 1 januari 30 september 2010 Orderingången för perioden uppgick till 6,7 MSEK (3,0), en ökning med 123%

Läs mer

S Delårsrapport Januari Juni 2003

S Delårsrapport Januari Juni 2003 S 2003 Delårsrapport Januari Juni 2003 Delårsrapport Resultatet efter finansiella poster uppgick till 28,1 MSEK (19,4) Substansvärdet den 30 juni var 152 kronor (270) Substansvärdet den 18 augusti är 167

Läs mer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AB Kvartalsrapport mars 2015 Innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Kursutveckling 5 Drift och förvaltning 5 Portföljöversikt

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2000-12-01--2001-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 21.391 (MSEK 17.242), en ökning med 24 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 17 procent. God försäljningsutveckling

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

TransAtlantic. Årsstämma 28 april 2010

TransAtlantic. Årsstämma 28 april 2010 TransAtlantic Årsstämma 28 april 2010 Detta är TransAtlantic idag Vi bedriver verksamheten genom två affärsområden; Offshore/Icebreaking Industrial Shipping Vi är ca 1 100 anställda varav 950 är ombordanställda

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015

Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015 Stockholm 2016-02-24 Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015 1 jan 31 dec 2015 Nettoomsättningen ökade till 1,4 (0,1) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,3 (-0,6) MSEK Resultatet efter skatt uppgick

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2014 - juni 2015 Nettoresultat av valutahandel: 475 tkr. Resultat före skatt: 13 tkr. Resultat per aktie före skatt: 0,01 kr. Valutafonden beräknas starta

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2002

Bokslutskommuniké för 2002 1 (8) PRESSMEDDELANDE Stockholm 2003-02-13 Bokslutskommuniké för 2002 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffices bokslutskommuniké - Proffice fortsätter att ta marknadsandelar i samtliga nordiska

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2015

Delårsrapport januari - september 2015 Delårsrapport januari - Provinsfastigheter II AB (publ) Stående obligationslån 8,0 % Allokton II 2016 Januari September Nettoomsättningen för perioden uppgick till Bruttoresultatet för perioden uppgick

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2012 - juni 2013 Nettoresultat av valutahandel: 15 tkr. Resultat före skatt: -183 tkr Resultat per aktie före skatt: -0.07 kr. VD: s kommentar FXI kan

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011

New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011 New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011 Årets första kvartal New Nordic koncernens omsättning uppgick under årets första kvartal till 47,3 MSEK (46,1) en ökning med 2,7

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Rapport avseende halvåret 1 januari 30 juni 2008 samt för perioden 1 april- 30 juni 2008

Rapport avseende halvåret 1 januari 30 juni 2008 samt för perioden 1 april- 30 juni 2008 Delårsrapport Rapport avseende halvåret 1 januari 30 juni samt för perioden 1 april- 30 juni SOS Alarm i sammandrag Alla belopp i KSEK om annat ej anges. Belopp inom parentes anger värdet för motsvarande

Läs mer

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS)

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS) (SPCS) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 1998 Nettoomsättningen ökade med 25 procent och uppgick till 158,8 (127,3) Mkr. Resultat efter finansiella poster på 14,0 (24,2) Mkr. Resultat i fjärde kvartalet

Läs mer

Intäkter per marknad Jul - sep 2014 Jul - sep 2013 Jan - sep 2014 Jan - sep 2013

Intäkter per marknad Jul - sep 2014 Jul - sep 2013 Jan - sep 2014 Jan - sep 2013 Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Koncernrapport 7 november 2014 Fokus på tre marknader för lönsam tillväxt JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Mar 2008 jämfört med Jan Mar 2007 Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 15,6 MSEK (27,0) Rörelseresultatet

Läs mer

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast.

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast. Fortsatt ökad omsättning och rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 76,8 MSEK (62,2), vilket motsvarar en tillväxt om 23,4 % Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (4,5) vilket

Läs mer

Utveckling koncernen (MSEK) Q 4 Q 4 Helår Helår

Utveckling koncernen (MSEK) Q 4 Q 4 Helår Helår ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2006 OMSÄTTNINGSTILLVÄXT OCH STARKT RESULTAT Nettoomsättningen under 2006 ökade med 20,4 procent till 1 285,0 MSEK (1 067,2).

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2003

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2003 Feelgood är ett av Sveriges ledande hälsoföretag och finns etablerat på 52 platser. Antalet årsanställda uppgår till ca 640. Feelgoods affärsidé är att genom friska idéer förbättra företags och organisationers

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

Rapport för tredje kvartalet (1/7 30/9 2007)

Rapport för tredje kvartalet (1/7 30/9 2007) Fortsatt förbättring för Doro: Rapport för tredje kvartalet (1/7 30/9 2007) Jérôme Arnaud ny VD i Doro Kraftig förbättring av resultatet efter skatt, 0,9 MKr (-13 MKr) Efter genomförda avyttringar uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER 2002-12-01--2003-08-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 40.235 (37.369), en ökning med 8 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 10 procent. Resultatet

Läs mer