Gorthonåret i korthet 2002

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gorthonåret i korthet 2002"

Transkript

1 årsredovisning 02

2

3 Året i korthet 1 Gorthonåret i korthet 2002 Ny operativ strategi, med en kombination av eget och inhyrt tonnage, ger högre nyttjandegrad och ökar resultatet: Omsättningen uppgick till 723,0 MSEK (687,8). Resultat före skatt ökade till 53,0 MSEK (-21,0). Andra kvartalet vände efterfrågan åter upp på USA-marknaden när det gäller tidningspapper. Efterfrågan ökade med 1 procent vilket är den första månatliga ökning som noterats sedan november Tre huvudkontrakt för nordamerikanska kunder har under året omförhandlats och löper på mellan två och sju år. Det svenska nettolöneavtalet för sjöfolk minskar kostnaderna med cirka en miljon kronor per fartyg. Soliditeten blev 57 procent (53). Vinsten per aktie efter aktuell skatt blev 2,09 kr (-1,15). Kassaflöde per aktie blev 5,61 (3,12). Styrelsens förslag till utdelning är 1,00 kr (1,00). Innehåll Vision, affärsidé, mål och strategi 2 VD-ordet 3 Marknad och omvärld 6 Vardag ombord en resa med Maria Gorthon 10 En dag med Gorthon Lines 13 Säkerhet, kvalitet och miljö 14 Finansiell riskanalys 18 Aktien och aktieägarna 20 Medarbetarna 22 Styrelse och ledning 24 Femårsöversikt 26 Förvaltningsberättelse 27 Revisionsberättelse 43 Definitioner och ordförklaringar 43

4 2 V ision, affärsidé, mål och strategi Detta är Gorthon Lines Gorthon Lines flotta och verksamhet är anpassade för transport av skogsprodukter, främst tidningspapper, för de stora skogsindustrierna. Bolaget bildades Den nuvarande inriktningen lades fast under 1970-talet när systemtrafik för de stora skogsbolagen började växa fram. Flottan består av 14 särskilt anpassade fartyg. Utöver dessa hyrs nyare externa fartyg in som komplement när volymerna är höga. Transporterna sker i huvudsak från de stora pappersproducenterna i Skandinavien och Kanada, till europeiska och amerikanska konsumtionsområden. Vision Gorthon Lines ska ses som den nordamerikanska och skandinaviska skogsindustrins självklara transportpartner, som erbjuder det miljömässigt bästa fraktalternativet sjötransporter. Gorthon Lines ska vara en ledande aktör inom skogstransporter, såväl när det gäller kvalitet och service som utveckling av integrerade transportsystem. Gorthon Lines affärsidé Att genom hög kompetens, effektiva system och anpassat tonnage erbjuda kundanpassade, kostnadseffektiva sjötransporter av förädlade skogsprodukter till världens ledande skogsbolag. Finansiella mål Soliditeten ska inte understiga 30 procent Avkastningen på sysselsatt kapital ska uppgå till minst 15 procent Bruttomarginalen ska uppgå till minst 15 procent Marknadsstrategi Gorthon Lines blir allt mer ett kunskapsföretag och arbetar som en komplett partner och rådgivare i fraktfrågor hos kunderna. Gorthon Lines arbetar för maximalt säkra och effektiva transporter genom hela transportkedjan, från producent till slutkund. En kombination av eget och inhyrt tonnage ger förutsättningar att möta ökade volymer på ett maximalt flexibelt och effektivt sätt. Arbetet med att finna kompletterande godsflöden fortsätter för att optimera fyllnadsgraden i fartygen. Utveckling av samarbeten och strategiska allianser fortsätter med hög prioritet.

5 VD-ordet 3 Gorthon Lines på rätt kurs goda volymer, ökad lönsamhet Varumärket har en central roll för ett bolags utveckling. Inom Gorthon Lines ser vi bevis på detta varje dag. Vårt varumärke, byggt och definierat under nästan ett sekel, fortsätter att vara motorn i vår verksamhet har varit ett år av framgång, med stabila volymer och en förbättrad lönsamhet. Vårt långsiktiga och konsekventa arbete med varumärket är en väsentlig förklaring till detta. Kvalitet och disciplin Gorthon Lines kvalitet är vår starkaste utfästelse. Kvalitet i den allra vidaste bemärkelsen är en ständig syssla och ledstjärna i bolaget. Vår mångåriga satsning på transportkvalitet har tagit oss in i en god spiral som ger oss nöjda kunder och positiv feedback, vilket i sin tur sporrar till ytterligare förbättringar. Idag hör vi slutkunder fråga efter vem som är fraktleverantör. Och vi finner att vårt varumärke ger oss såväl nya kunder, som befäster vår ställning hos de befintliga. För allt kvalitetsarbete gäller dock att man aldrig får slå sig till ro. Vi lever i en föränderlig miljö med ett stort inslag av risk. Våra kontraktsåtaganden ger oss en långsiktig bas och goda förutsättningar för lönsamhet. Men lönsamhet kräver disciplin. Det är i det dagliga arbetet med att finna lösningar på små och stora problem, i alla delar av verksamheten, som vi skapar vår framtid. Ny strategi ökar effektiviteten Volymerna i Gorthon Lines verksamhet är stabila. Under 2002 fraktade Gorthon Lines cirka 2,8 miljoner ton motsvarande 350 fullastade fartyg. Samtidigt har vi effektiviserat verksamheten genom att minska vårt eget tonnage och hyr i stället vid behov in externa fartyg på kortare eller längre perioder. Det är de senaste årens kraftiga nyproduktion av fartyg inom världsflottan, som bäddat för denna situation. För Gorthon Lines har utbudet av nya fartyg givit en hävstångseffekt. Vår kvalitet och vårt renommé skaffar oss kontrakt, som vi sedan säkerställer delvis med hjälp av inhyrt tonnage. Denna mix av eget och externt tonnage är en ny strategi för Gorthon Lines. På detta sätt kan vi kostnadseffektivt ta oss an nya flöden eller ökade volymer, samtidigt som vi håller en jämn och hög fyllnadsgrad i de egna fartygen. Väsentligt i sammanhanget är givetvis att även inhyrda fartyg levererar Gorthon-standard när det gäller kvalitet och kompetens. Detta säkras genom att endast kvalitetsaktörer kommer ifråga för dessa kontrakt. Lars Petersson VD

6 4 VD-ordet Konsultrollen ökande inslag Gorthon Lines konsultroll har med åren blivit allt mer påtaglig, och är idag ett förväntat mervärde när vi anlitas. Under 2002 har vi fortsatt arbetet med att infria förväntningarna från våra kunder. Allt oftare är vi med och tar del av kundernas frågeställningar och problem, och bidrar med förslag till lösningar och förebyggande åtgärder. Målet är att säkra en god transportkvalitet för varje avlastare, även i de processer där vi själva inte är direkt inblandade. Konkret innebär det exempelvis att vi utvecklar och driver utbildningar och projekt i transportkvalitet. Detta ställer stora krav men ger oss även mycket tillbaka, främst i form av ett ständigt fördjupat kunnande. Politiska risker och möjligheter Den nya så kallade nettolönemodellen för svensk sjöfart trädde i kraft i slutet av Detta var ett stort och viktigt steg, som ökar förutsättningarna att behålla fartyg under svensk flagg. Ett ytterligare steg i riktning mot en EU-anpassad sjöfart skulle vara en tonnagebaserad bolagsskatt. Förhoppningen är att detta ska bli verklighet under I USA har attackerna den 11 september 2001 fått stora efterverkningar. Ett exempel är de mycket strikta säkerhetssystem som inom kort föreslås träda i kraft vid de amerikanska gränserna, på flygplatser och i hamnar. För Gorthon Lines kan detta innebära såväl krav på investeringar som längre hamntider. Självklart hyser vi den största respekt för den oro som terrorattackerna medfört i hela det amerikanska samhället. Dock kan dessa system, för Gorthon Lines och många andra, komma att medföra lägre funktionalitet och effektivitet på vår viktigaste marknad. Marknadsstabilisering ökar lönsamheten Det är med stor tillfredsställelse som vi under 2002 sett väsentliga resultatförbättringar, med en avkastning på sysselsatt kapital som uppgår till 11 procent, jämfört med föregående års avkastning på -2 procent. I kombination med vår starka soliditet har vi en stabil bas för framtiden.

7 VD-ordet 5 Efterfrågan på den produkt vi fraktar allra mest tidningspapper har ännu inte fullt återhämtat sig från den djupa lågkonjunktur som varat i flera år. Men trenden har vänt. Annonsmarknaden i USA är dock fortfarande svag och prispressen på papper är påtaglig. Även för den europeiska marknaden, som haft en svag utveckling de senaste åren, förutses en förbättring under De fluktuerande bunkerkostnaderna är en annan faktor som inverkat negativt på Gorthon Lines resultat. Jämfört med föregående år har bunkerkostnaderna ökat med 4,4 MSEK, medan utvecklingen av dollarkursen har påverkat resultatet gynnsamt med 17,6 MSEK. Med dessa förutsättningar betraktar jag årets resultat som ett bevis på att vårt arbete bedrivs under rätt förtecken. För år 2003 planeras inga stora förändringar. Vi ser framför oss ett år då den amerikanska marknaden fortsätter att stabiliseras och då vår lönsamhet utvecklas vidare. Inom Gorthon Lines fortsätter vi arbetet med befintliga och nya marknadsområden, etablerar våra samarbeten ytterligare, höjer ribban i kvalitetsarbetet, ökar våra konsultinsatser och våra investeringar i personal och kunskap. För det engagemang och den kunskap som kommit bolaget till del från medarbetare, styrelse, samarbetspartners och aktieägare under året, vill jag framföra mitt varma tack. Lars Petersson

8 6 Marknad och omvärld Vid årets början 2002 var marknadsutsikterna för vissa av Gorthon Lines trafikområden dystra; efterfrågan på främst den amerikanska marknaden var svag i den globala recessionens kölvatten och få analytiker väntade sig någon snabb återhämtning. Redan ett par veckor in på det nya året sågs dock en markant ökad efterfrågan på fraktmarknaden, främst på transporter till Europa. Trenden har hållit i sig under året och resulterat i en volymökning i denna trafik på cirka 8 procent. Trendbrott ökar efterfrågan på fraktmarknaden Efterfrågan på transporter från Kanada till USA har som väntat varit fortsatt dämpad under året. Senare delen av året sågs dock en ökning av volymerna på den amerikanska marknaden, som väntas fortsätta återhämta sig under Trenden som helhet i Gorthon Lines trafikområden har varit positiv. Flödena inom Europa och över Atlanten har varit ökande och jämna och även det vanligtvis svaga fjärde kvartalet har hållit en jämn och hög nivå. Totalt skeppade volymer var under året 2,8 miljoner ton, vilket är i paritet med föregående år. Förlängda kontrakt Relationerna till de stora kunderna är mångåriga och kontrakten förnyas och utökas löpande. Under år 2002 har ett antal kontrakt omförhandlats, som sammanlagt beräknas ge transportvolymer om cirka ton per år för de närmaste åren. Kontrakten har i samtliga fall tecknats för långa perioder och är huvudsakligen så kallade requirement contracts. Basvolymer en viktig nyckel Trots den lågkonjunktur och den generella prispress som råder på pappersmarknaden, har Gorthon Lines under 2002 lyckats bibehålla volymer och förbättrat intjäning. Det är en unik situation jämfört med de flesta konkurrenter. Till detta finns flera förklaringar: Långa kontrakt av basvolymer. Bland Gorthon Lines kunder finns några av världens största pappersproducenter. Dessa försörjer tryckerier och dagstidningsproducenter världen över med de basvolymer som krävs i verksamheten. Tidningspapper till Gorthon-året i korthet Januari Samarbetet med B&N inleds. Gorthon Lines chartrar in nybyggda Finnfighter under 25 dagar. Två äldre Gorthon-fartyg läggs upp i Uddevalla, i väntan på försäljning. Förväntningarna på fraktmarknaden vänder från minus till plus. En positiv trend inleds som växer sig allt starkare under året.

9 Marknad och omvärld 7 världens stora tidningstryckerier utgör idag 60 procent av de totala volymer som fraktas av Gorthon Lines, och cirka 90 procent av volymerna på den amerikanska marknaden. Trots en dämpad annonsmarknad världen över och särskilt i USA, finns ett behov av dessa volymer för att säkra utgivningen. En effektivare flotta. Antalet ägda sysselsatta fartyg har minskat under året med 3,5 vilket innebär en lägre fraktkapacitet om cirka 20 procent. Detta innebär ett bättre utnyttjande av den resterande flottan, med högre fyllnadsgrad i fartygen. Samtidigt har externt ägda fartyg hyrts in vid behov, vilket gett effektiva möjligheter att ta hand om toppar i volymerna utan att få överkapacitet under övrig tid. Kombinationen av eget och inhyrt tonnage har visat sig framgångsrik och kommer att bli ett bestående inslag i Gorthon Lines operativa strategi. Den ger även nya möjligheter att ta sig an tillfälliga eller helt nya flöden. Efterfrågan åter på väg upp i USA. Lågkonjunktur med en vikande annonsmarknad har under flera år gett en lägre efterfrågan på tidningspapper i USA. Detta har för Gorthon Lines del inneburit lägre volymer än normalt i trafiken på den amerikanska ostkusten. Denna trend har brutits under året. I maj 2002 noterades för första gången sedan år 2000 en ökning av efterfrågan på tidningspapper med 1 procent. Efterfrågan bedöms fortsätta öka successivt. Transportkvalitet Gorthon Lines är en nischaktör som är specialiserad på transporter av högförädlade och mycket känsliga skogsprodukter. Transportkvalitet - med snabbhet och skadefrihet som främsta parametrar - är idag det främsta konkurrensmedlet på denna marknad. Genom unika system för rapportering av produktionen i hamnarna och för förebyggande och uppföljning av transportskador har Gorthon Lines skaffat sig ett renommé som branschledande inom transportkvalitet. Bolaget anlitas regelbundet av kunder och samarbetspartners som konsult för att utveckla transportkvaliteten till exempel på terminaler och i speditionsföretag. Transportkvalitet kräver ett ständigt fortgående arbete. Under året har Gorthon Lines exempelvis vidareutvecklat sina vakumaggregat till fartygens truckar. De nya aggregaten är skonsammare mot pappersrullarna och kan även hantera rullar med sämre kvalitet på omslagspapperet. Generella marknadstrender Marknaden för skogsprodukter är stor och omfattar en mängd olika produkter och kvaliteter. Gorthon Lines fraktar huvudsakligen tidningspapper och finare kvaliteter av papper för trycksaksproduktion. Underliggande på denna marknad finns en generellt ökande efterfrågan i hela världen, och särskilt i väst. Det papperslösa kontoret är en vision som aldrig infriats; tvärtom har datorernas intåg i arbetsliv och vardag dramatiskt ökat konsumtionen. FARTYGSFLOTTAN Gorthon Lines opererar med en flotta om 14 särskilt anpassade fartyg. Samtliga har minst isklass 1A vilket gör att de utan begränsningar kan trafikera istäta områden på norra halvklotet. Tre av fartygen drivs under Bermudaflagg och ägs av ett dotterbolag på Bermuda. Övriga är svenskflaggade. Obbola, Östrand, Ortviken RoRo-fartyg med kassettlastning. Byggda 1996/01. Längd 170 meter, dwt. Viola Gorthon RoRo-fartyg byggt 1987/95. Längd 166 meter, dwt. Maria, Ada Gorthon RoRo/sidoportsfartyg byggda Längd 156 meter, dwt. Alida, Ingrid, Margit Gorthon Sidoportsfartyg byggda 1977/91. Längd 141 meter, dwt. Joh. Gorthon RoRo/sidoportsfartyg byggt 1977/82/87. Längd 156 meter, dwt. Humber Arm, Corner Brook Sidoportsfartyg byggda 1976/97. Längd 136 meter, dwt. Lovisa, Stig Gorthon RoRo-fartyg med sidoport och lastluckor byggda 1979/94. Längd 135 meter, dwt. Mars April Ännu ett nybyggt fartyg gör sin första Gorthon-resa när Finnpine kontrakteras för en resa från Kanada till Europa. Bunkerpriset ökar. Prisutvecklingen har under hela året fluktuerat kraftigt med påföljande påverkan på resultatet. ISM-koden för de sista fartygen i Gorthon-flottan godkänns av Sjöfartsverket. Gorthon Lines årliga befälskonferenser genomförs med deltagande av 46 seniorbefäl. Huvudtema i år är Teamutveckling.

10 8 Marknad och omvärld Den största ökningen i ton räknat sker fortfarande i Nordamerika och Europa. På dessa marknader kan ett par procents ökning motsvara hundratusentals ton papper årligen. Även om Gorthon Lines verkar på en mogen marknad där inga stora efterfrågeökningar kan förväntas, finns flera trender som påverkar transportbehovet i gynnsam riktning: Ökad världshandel. De globala flödena av varor ökar, vilket även gäller för papper. Specialiseringen av produktion är en viktig förklaring till detta. En annan är variationerna i tillväxt på olika marknader - kunderna söker och finner flöden där det för tillfället är billigt att producera. Miljötänkande. I framför allt USA och Europa finns ett starkt tryck att styra om flöden av gods från vägnätet. Sjötransporter är fortfarande det alternativ som är effektivast såväl miljömässigt, som när det gäller pris per fraktat ton. Returpapper. Flödena av returpapper ökar i världen. På allt fler marknader föreskriver miljölagarna en viss procent av återvunnen fiber i pappersmassan. Gorthon Lines fraktar regelbundet returpapper som komplementlast från tättbefolkade områden till de stora pappersbruken. Strategiska partners Arbetet med att utveckla partnerskap med andra fraktleverantörer fortsätter för Gorthon Lines. En väsentlig strategi för framtiden är att kunna motsvara kundernas ökade krav när det gäller kvantiteter. Svenska B&N Nordsjöfrakt är en sådan partner, som sedan ett år tillbaka även är Företag Gorthon Lines Charterfrakt Dag Engström Finnlines Gearbulk Kent Line Sea-Link Seatrans Spliethoff Star Shipping Tramarco Transfennica Transatlantisk trafik Amerikanska ostkusten Intereuropeisk trafik delägare i Gorthon Lines. Bolagen samarbetar idag på ad hoc-basis för att tillgodose marknadens krav. Konkurrenter Ett tjugotal konkurrenter arbetar aktivt inom Gorthon Lines trafikområden. Konkurrensen sker på lika villkor och med samma typ av fartyg, även om Gorthon Lines fartyg är specialanpassade för verksamheten. Idag finns sammanlagt hos dessa konkurrenter (se tabell) en flotta om cirka 70 RoRo-fartyg. Utöver det fraktas även volymer i mindre sofistikerade fartyg. Flottan inom segmentet har under de senaste åren utökats med ett stort antal nya fartyg. Eftersom utskrotningen samtidigt varit liten, råder idag en generell överkapacitet på tonnage. Konkurrensen från världens växande containerflotta är kännbar inom detta marknadssegment liksom inom i stort sett all annan sjöfart. Dock har specialbyggda RoRofartyg av Gorthon Lines typ fortfarande väsentliga fördelar framför containers för Wagenborg Containeroperatörer Juli IMOs formella säkerhetssystem ISM - International Safety Management - övergår från rekommendation till lagstadgat krav. Från och med halvårsskiftet måste alla torrlastfartyg vara ISMcertifierade. Gorthon Lines var certifierade i mars. September Gorthon Lines levererar sitt bästa kvartalsresultat sedan 1999; 17,7 MSEK. Ännu en befälskonferens arrangeras med tema Teamutveckling. November Ett av Gorthon Lines huvudkontrakt omförhandlas och förlängs på sju år. Det säkrar en lastvolym om minst ton per år under denna period. Ännu ett kontrakt omförhandlas och förlängs på två år. Det motsvarar minst ton per år.

11 Marknad och omvärld 9 Generella trender per trafikområde I Gorthon Lines intereuropeiska trafik har volymerna ökat. Tre av fartygen som sysselsätts i detta trafikområde har de senaste åren förlängts för att ge ökad kapacitet. Inom detta marknadsområde är fartygen uthyrda på långa kontrakt till stora producenter. Intjäningen är därmed konstant oberoende av volymer. Trafiken över Atlanten har som tidigare nämnts ökat över förväntan. Transporterna från Kanada till Europa har gett en 8-procentig ökning av volymer. Prognosen för år 2003 pekar på en fortsatt tillväxt. Även transporterna från Europa till USA visar ökade flöden. Trafiken på den nordamerikanska ostkusten, har varit fortsatt svag under Under slutet av året har dock trenden vänt uppåt igen och marknadsområdet förväntas återhämta sig successivt. Laster av exempelvis aluminium och pappersmassa har varit ett kompletterande inslag under året. För år 2003 är utsikterna ljusare med en långsamt ökande trend. Trafiken på Sydamerika/Karibien har ökat under 2002 och förväntas fortsätta generera tillväxt under denna typ av frakter. Endast särskilt utrustade fartyg kan exempelvis hämta last vid avlägset belägna bruk med begränsad utrustning i utskeppningshamnen. Konkurrensmedel Transportkvalitet är, som nämnts, Gorthon Lines främsta konkurrensmedel. Bolagets rapportsystem och skadeförebyggande arbete är värdefulla instrument i bolagets verksamhet. Att detta är ett uppskattat mervärde märks bland annat i de höga marknadsandelar Gorthon Lines håller inom sina trafikområden. I flera fall ligger de på mellan 70 och 90 procent. En optimerad flotta, snabb och korrekt hantering i hamnarna, säkra leveranser och kunniga besättningar är andra viktiga aspekter på begreppet kvalitet som gör Gorthon Lines till en av marknadens främsta aktörer. December Nya direktiv från US Customs om att last som lastas utanför USA och ska lossas i USA måste deklareras minst 24 timmar före lastning. Gorthon Lines begär och får undantag. Dollarn på sin lägsta nivå sedan 2000 (8,80 SEK/USD). Ett huvudkontrakt omförhandlas på fem år, motsvarande en kvantitet om ton årligen.

12 10 Vardag ombord en resa med Maria Gorthon Pappersarbete, kallar de det besättningen ombord på Maria Gorthon. Men i en något annorlunda tappning än man normalt avser. Pappersarbete hos Gorthon Lines är en tuff men rolig och intensiv tillvaro, där man måste kunna vara alert vid alla tider på dygnet, oavsett oväder och andra påfrestningar. Befälhavare Clas Niit beskriver här en resa in i Östersjön med fartyget Maria Gorthon en vardag med allt från dramatiska hamnanlöp till proviantering av mjölk. Östersjön tur och retur På europeisk hamnturné med Maria Gorthon Måndag 21 oktober Ännu en dag av pappersarbete! Så går tankarna när vi stressar med våra olika rutiner för att lasta, lossa och på bästa sätt ta hand om vår last ombord. Pappersarbetet är grunden! Oskadat ska det vara. Omsorg krävs, för att vara en First Class Carrier. Vi lossar i Terneuzen, Holland. Det var full last newsprint från Baie Comeau i Kanada för knappt en vecka sedan och nu är vi slutfasen av en europeisk hamnturné med stopp i Dublin, Liverpool, Rouen, Terneuzen. Nästa mål är Kotka i Finland och en last av tyngre finpapper. Under dagen beslutas att vi går via Kielkanalen det brådskar för att vi ska få ihop planeringen inför nästa hamn. Vi tar emot, diskuterar och godkänner den Stowage Plan som avlastaren i detta fall arbetat fram, ett arbete som normalt görs ombord. Telex till kanallotsarna går iväg och vår agent ännu en pappersarbetare! hanterar administrationen och förbereder för en smidig kanalgenomfart. Avgång Terneuzen vid midnatt. Det är business, det är båt från A till Ö på ett effektivt sätt som gäller. Och det är ingen lyxtillvaro precis när stolarna far runt öronen på en när sjön går hög på Atlanten.

13 Vardag ombord en resa med Maria Gorthon 11 Onsdag 23 oktober Ankomst Brunsbüttel 00.15, kanaltransit under nattimmarna. Jag skriver på min VPT-rapport till rederiet Vessel Productivity and Time Report en viktig uppgift som ligger till grund för Gorthons hela arbete med kvalitet och effektivitet. Positionsrapport skickas. Lastrumsrengöring och underhållsarbeten pågår inför ankomsten till Kotka. Vi är delaktiga i SMHIs Weather Routing. Det innebär att vi skickar väderobservationer var sjätte timme från våra positioner, som ligger till grund för det globala väderprognossamarbetet. Tillbaka får vi rapporter om förväntat väder och lämpliga ruttinstruktioner från SMHI en viktig kvalitetsaspekt för att undvika onödiga lastskador. Torsdag 24 oktober Action! Fire drill whole crew, fire in galley vent. duct. smokedivers attack from poop deck port side, fire extinguished with CO 2. Brandövning är en av de viktigaste säkerhetsövningar som pågår ombord. Vi övar brand minst en gång i månaden. Denna gång simulerar vi brand med rökfyllt rum och förblindar våra rökdykare genom att täcka för deras masker. Det är maskinchefen som avgör hur övningarna ska gestalta sig. Viktigt att gå igenom utfallet av övningen efteråt och utvärdera gjordes allt korrekt? Kunde eller borde något gjorts annorlunda? Varannan vecka genomför vi någon form av säkerhetsövning. Brand, livräddning, livflottar allt som alla måste vara bekanta med i en nödsituation övas regelbundet. Fredag 25 oktober Ankomst Kotka. Bogserbåt 08.50, Förtöjning Lastning påbörjad av eftermiddagsskiftet Finska OS-hoppet Sari Multala får sina tävlingskanoter avlastade. De har följt med ifrån Philadelphia och nu väntar hon med sin trailer på kajen. Surrningar förbereds på skotten i lastrummen och överstyrman kör ut barlast. 20 kubikmeter sludge restoljor körs iland för destruktion.

14 12 Vardag ombord en resa med Maria Gorthon Vi lastar via akterramp och sidoport, med full kapacitet på två hissar. Lastoperation pågår till I maskin jobbar man med underhåll av huvudmaskineri, rutinarbeten och ventilbyten. Klassning av övre avgaspannan förbereds inför Lloyds inspektion lördag. Lördag 26 oktober Lastning fortsätter endast via akterramp på grund av att bara ett arbetslag finns tillgängligt. Kommer att innebära lastning även måndag innan vi kan gå. Lloyds inspektör på plats för klassning av avgaspannan. Fysträning på eftermiddagen för egen del cykel och rodd och sedan bastu. Ett par gubbar går iland en kortare sväng. Måndag 28 oktober Lastning fortskrider och avslutas, totalt ton papper. Manskapet säkrar last och gör sjöklart. Maskin provkörs efter demontering och överhalning. Allt OK! Avgång Kotka. Tisdag 29 torsdag 31 oktober Detta är dagar som alla nio-till-femjobbare iland borde vara avundsjuka på! Till sjöss, passerar Gotland och Öland, Blenheim, Falsterbo, kör i Flintrännan och passerar Öresundsbron i underbart höstväder. Passerar hemmahamnen Helsingborg i solsken och +14 grader på onsdagen. Fortsätter upp mot Skagen i T-rutten, passerar Skagen vid midnatt torsdag. Fredag 1 november Väntan. Ankrar Westhinder eftersom vår kajplats är upptagen Ankaret lättas, ingång Zeebrügge Lots ombord. Vinden tilltagit! Tuff passage in till Zeebrügge som är en utsatt hamn med starka tidvattenströmmar Stop Awaiting berth. Vår kaj fortfarande upptagen. En timmes väntan med mycket manövrering utanför hamninloppet För att komma rätt i enslinjen fick jag hålla kurs på en av pirarna och hålla full fart fram ända tills vi kom i lä för vind och ström Ankomst Zeebrügge. Lördag 2 november Start lastning via akterrampen; slutlastning av totalt ton papper och 20 ton sågat virke Jag går iland får skjuts av stuveriets clerk och köper 32 liter mjölk, 3 procent Avgång Zeebrügge Lots lämnar och vi sätter kurs söderut, genom Engelska kanalen och ut i Atlanten, mot Philadelphia. En elva dagar lång Atlantpassage väntar, beroende på väder. Clas Niit Befälhavare Maria Gorthon

15 En dag med Gorthon Lines 13 Nordatlanten: Maria Gorthon passerar Azorerna på sin väg från Zeebrügge, Belgien mot Philadelphia, USA med full last av skogsprodukter. Nordatlanten: Alida Gorthon möter grov sjö på sin väg från Chatham, London till Corner Brook, Kanada. Corner Brook, Kanada: Humber Arm angör den kanadensiska kusten från San Juan, Puerto Rico för full last av tidningspapper till Philadelphia, USA. Västra Nordatlanten: Ada Gorthon på väg mot Florida med full last tidningspapper från Corner Brook och Baie Comeau i Kanada. Norfolk, Virginia: Margit Gorthon lossar tidningspapper från Corner Brook, Kanada i Newport News, USA. Port Canaveral, Florida: Gorthon Lines representanter Bo Johnsson och Pierre Caron håller seminarium om Cargo Damage Prevention för ett 40-tal stuveri- och terminalanställda i Port Canaveral, Florida. I seminariet medverkar även företrädare för de större kunderna, tidningstillverkare och hamnmyndigheten. Miami, Florida: Gorthon Lines besiktningsman Joe Vidal förbereder Corner Brooks ankomst till Venezuela kommande vecka. Mexikanska golfen: Ingrid Gorthon på väg från Lake Charles, USA med full last av kolanoder för lossning i Baie Comeau, Kanada. Engelska kanalen: Inchartrade fartyget Finnwood på väg till Terneuzen, Holland med tidningspapper från Baie Comeau och Pointe au Pic i Kanada. Liverpool, England: Corner Brook avgår Birkenhead, England på väg mot Nova Scotia, Kanada där lastning av tidningspapper till Karibien väntar. Bristol, England: Joh. Gorthon avgår Bristol efter utlossning av tidningspapper 8 november 2002 Gorthon Lines VD Lars Petersson på terminalen i Port Canaveral, flankerad av Gerald H. Timms, Manager Marine Transportation hos Kruger Inc. t v och Alain Lalonde, CMA Corporate Director Logistics & Transportation hos Abitibi Consolidated t h. från Dalhousie, Kanada och hygienpapper från Puerto Cabello, Venezuela på väg tillbaka till Dalhousie. Tilbury, England: Obbola lossar kassettlastade skogsprodukter från svenska norrlandshamnar. Östersjön: Viola Gorthon i ballast passerar Ölands södra udde på väg mot Holmsund för ny lastning. Iggesund, Sverige: Östrand, med full last av skogsprodukter på kassetter från Tunadal och Iggesund, avgår på väg mot Tilbury, England. Sundsvall, Sverige: Gorthon Lines reparationsverkstad i färd med underhåll och reparation av kassetter samt renovering av kolvar och cylinderfoder till ett par av fartygen. Helsingborg, Sverige: Ortviken, på returresa från Rotterdam till Holmsund, lastar och lossar trailers i Helsingborgs hamn. Helsingborg, Sverige: Vid Gorthon Lines huvudkontor pågår det administrativa arbetet med bl a samordning av fartygsoperation, produktionsuppföljning, kundkontakter och kontakter med mäklare och agenter inför hamnanlöp.

16 14 Säkerhet, kvalitet och miljö Dokumenterad kvalitet och en positionering som kvalitetsaktör blir en allt mer väsentlig aspekt inom industriell sjöfart. Gorthon Lines kan sedan många år uppvisa ett konsekvent kvalitetsarbete där samtliga fartyg arbetar enligt samma väl inarbetade standard för olycksfri och säker drift. Kvalitet, säkerhet och miljöskydd är ledord som måste omfatta hela organisationen och engagera alla medarbetare. En gemensam standard med tydliga rutiner och mål underlättar administrativt när snabba beslut måste tas ombord, och är en förutsättning för en god driftsekonomi med exempelvis möjligheter till centrala inköp. First Class Carrier en modell med kvalitet i alla led Papper är en ömtålig vara som ställer stora krav på lasthantering och förhållanden ombord. Transportkvalitet är ett av Gorthon Lines viktigaste konkurrensmedel. Formellt och frivilligt De system som bildar underlag för Gorthon Lines formella kvalitets- och säkerhetsarbete och företagspolicies på området är: Lagstadgade krav, exempelvis ISM-koden och internationella och nationella föreskrifter Frivilliga kvalitetssystem, till exempel ISO 9000 Obligatoriska kompetenskrav enligt den så kallade STCW-konventionen Utöver de krav som stipuleras i ovan nämnda lagar och system, sätter Gorthon Lines frivilliga och höga mål för verksamheten, i syfte att leda utvecklingen när det gäller kvalitetsfrågorna. Kvalitetssäkring enligt ISM-koden Säkerhets- och miljökraven för fartyg regleras i huvudsak genom SOLAS- och MAR- POL-konventionerna som FNs sjöfartsorgan IMO har etablerat. Från och med halvårsskiftet 2002 är IMOs viktigaste styrmedel, den så kallade ISM-koden, lagstadgad för torrlastfartyg.

17 Säkerhet, kvalitet och miljö 15 Gorthon Lines arbetar sedan många år med dessa föreskrifter implementerade. På grund av ändrade förhållanden år 2000, då drifts och bemanningsfunktionen åter togs in i bolagets regi, har certifieringen av ett fåtal fartyg dröjt till våren I mars certifierades de sista tre fartygen i flottan av svenska Sjöfartsverket, enligt den plan som lades fast när förändringen skedde. Målet med allt kvalitets och säkerhetsarbete är att förhindra att olyckor och tillbud inträffar. Certifiering enligt ISM-koden innebär att alla rutiner för säkerhet och miljöskydd noga gås igenom. Årligen granskas manualer och dokumentation, dels inom bolaget, dels av Sjöfartsverket. Övningar och krisscenarier genomförs löpande i varje fartyg för att befästa rutinerna och höja kompetensen inför eventuella verkliga krissituationer. Kvalitetssäkring enligt ISO 9000 Landorganisationen inom Gorthon Lines är certifierad enligt det frivilliga kvalitetssystemet ISO 9002, som reglerar kvalitetsfrågor gentemot kund, främst transportsäkerhet. Under 2002 har ett arbete påbörjats i syfte att koppla samman föreskrifterna enligt ISO och ISM, för att få ett enda kvalitetssystem att arbeta mot. Maritime Security nya säkerhetskrav Den 1 juli 2004 träder en ny internationell lag i kraft, Maritime Security som ingår i SOLAS och ett nytt regelverk, den så kallade ISPS-koden (International Ship and Port Security Code). Detta är en effekt av den oro som terrorattackerna i USA skapat i det internationella samfundet och den kommer att innebära långtgående regler för att garantera tryggheten när det gäller exempelvis bombhot och andra terroraktioner. För rederier innebär detta att nya funktioner måste skapas ombord och iland, samt att nya utbildningsrutiner införs och att rutiner etableras och kontrolleras i rederiernas kvalitetssystem. En teknisk lösning, AIS (Automatic Identification System) kommer även att bli krav ombord, där varje fartyg ska kunna identifieras. US Coast Guard vill införa dessa nya krav i amerikanska hamnar redan under år Gorthon Lines, som ofta trafikerar amerikanska hamnar, har redan under 2002 inlett arbetet med att skapa rutiner och se över ISM-manualerna inför den nya lagen. STCW-konventionen Diskussionen om säkerhet ombord har på senare år vidgats och handlar inte längre enbart om fastlagda rutiner och policies. Idag betonas även betydelsen av besättningarnas grundläggande träning och kompetens för ett framgångsrikt kvalitets- och säkerhetsarbete. IMO har upprättat STCW-konventionen (Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers), som idag styr utbildning och bakgrund för alla sjömän, oavsett nationalitet. För att få tjänstgöra ombord måste varje sjöman vara certifierad enligt STCW-konventionen. Inom Gorthon Lines finns sedan många år interna rutiner för att säkerställa kompetensen hos besättningarna och arbeta proaktivt med kvalitet och säkerhet. Qualship 21 bevis för hög kvalitet Fyra fartyg i Gorthon-flottan har fått så kallade Qualship 21-certifikat. Denna speciella kvalitetsutmärkelse delas ut av US Coast Guard och är ett bevis på mycket långtgående kvalitet. Certifikaten utfärdas i samband med hamnstatskontroller och mindre än tio procent av de icke amerikanskt flaggade fartygen som trafikerar den amerikanska kusten har fått denna utmärkelse. Säkerhetsövningar måste genomföras med täta intervall allt eftersom byten av besättningsmän sker. Ingen får ha varit längre tid ombord än två veckor utan att en övning hållits.

18 16 Säkerhet, kvalitet och miljö Miljöskydd i samarbete med kunderna Gorthon Lines strävar efter att utveckla sina fartyg och transportsystem i nära samarbete med kunderna. Miljöfrågorna står hos flertalet av dessa mycket högt på agendan och kraven på bolaget är därmed höga. Inom Gorthon Lines finns några av de renaste fartygen i den svenska handelsflottan. Torrlastsjöfart är även generellt säkrare än andra typer av fartyg när det gäller risken för potentiella miljökatastrofer. Merparten av allt nordeuropeiskt tonnage, oavsett typ, är idag av mycket hög kvalitet och arbetet ombord sker enligt väl definierade system. Detta är resultatet av ett mångårigt kvalitetstänkande inom rederinäringen som avsevärt minskat olycksriskerna. Emissioner en teknisk och politisk fråga Mycket återstår att göra för att minska sjöfartens miljöbelastning. Emissionsnivåer från motorer ombord är den mest påtagliga miljöeffekten när de gäller fartygsdrift. Avgörande för dessa utsläpp är dels bunkeroljornas kvalitet, dels motortyp. Att minska de skadliga växthusgaserna i atmosfären, främst koldioxid, är ett högt prioriterat globalt miljömål. För att få underlag för att mäta omfattningen av dessa utsläpp från fartygsflottan och kunna påverka dem på sikt, har Gorthon Lines investerat i ett program för mätning av alla typer av utsläpp. Hur den svenska handelsflottan ska minska sina koldioxidutsläpp är just nu föremål för utredning inom Sveriges Redareförening. Att begränsa antalet positioneringsresor, där man flyttar fartyg utan last för att komma i position för nästa hamnanlöp, är ett viktigt mål i Gorthon Lines miljöarbete. En väsentlig miljöaspekt är dessutom att hålla en hög fyllnadsgrad i fartygen, eftersom utsläppen då blir lägre i förhållande till mängden transporterat gods. Gorthon Lines har några av de renaste fartygen i handelsflottan. Även arbetsmiljön ombord prioriteras högt med bland annat eldrivna truckar i lastrummen. Svavel och kvävedioxid Svavel och kvävedioxider är de övriga emissioner som bör begränsas för en miljövänlig drift. För utsläppen av svavel är bunkeroljornas kvalitet den viktigaste faktorn. Samtliga fartyg i Gorthon Lines flotta som trafikerar känsliga farvatten, exempelvis i Östersjön, drivs på lågsvavlig olja. Inom Östersjöregionen finns politiska incitament för användning av dessa dyrare bunkerkvalitéer, i form av lägre farleds- och hamnavgifter. Ett successivt införande av sådana regler också i andra områden är ett viktigt politiskt steg för att minska sjöfartens miljöbelastning. Inom EU undersöks möjligheterna att införa liknande modeller. När det gäller kvävedioxider är katalysatorer den faktor som effektivast kan begränsa utsläppen. Ett av Gorthon Lines fartyg drivs med katalysator vilket minskar dessa emissioner med 98 procent. Den kostnadskrävande katalysatortekniken kräver dock politiska och/eller ekonomiska incitament om de ska kunna förverkligas i stor skala inom handelsflottan. De stora stegen när det gäller att minska emissionsnivåerna, både för handelsflottan i sin helhet och för Gorthon Lines, tas när flottan förnyas och nya effektivare motorer och tekniska lösningar tas i drift. Stark position Gorthon Lines har, med sitt höga miljömedvetande och sina effektiva transportsystem, en stark position inom den internationella handelsflottan och på sina olika marknader. Bolaget strävar också efter att tillhandahålla en god arbetsmiljö. Eldrivna truckar i lastrummen är ett exempel på sådana miljöåtgärder.

19 Säkerhet, kvalitet och miljö 17

20 18 F inansiell riskanalys Långsiktiga kundrelationer och en god finansiell ställning är grunden för Gorthon Lines förutsättningar att vara framtidens självklara internationella transportpartner för skogsindustrin i Skandinavien och Kanada. God finansiell ställning och positivt kassaflöde ger stabilitet och utvecklingspotential I en nära dialog med kunderna formas och utvecklas samarbetet löpande, för att skapa en maximalt effektiv värdekedja för papperstransporter. För att optimera flexibiliteten och kundanpassningen arbetar Gorthon Lines med en kombination av egna fartyg och fartyg som hyrs in vid behov. Fartygen håller en hög kvalitet såväl ur ett miljöperspektiv som när det gäller lasthantering. Volymer Verksamheten baseras på att skeppa pappersprodukter, framför allt tidningspapper i stora volymer. I kontraktsportföljen finns fyra fartyg som är uthyrda på time charter till svensk skogsindustri med en hyresintäkt per dag, och åtta fartyg som är kontrakterade för den kanadensiska skogsindustrin under så kallade requirement contracts. Det senare innebär ett fastställt pris och förstahandsrätt för de volymer som ska skeppas från en viss produktionsenhet. Rätten att skeppa kundernas basvolymer innebär att bolaget vid normala konjunktursvängningar inte nämnvärt påverkas. Vid extrema situationer, exempelvis där tillverkning tillfälligt läggs ner vid en fabrik, påverkas dock volymerna även för Gorthon Lines. Under året som gått har volymerna ökat något jämfört med föregående år, trots en generell produktionsminskning på marknaden. Det finns goda möjligheter att öka kapacitetsutnyttjandet av fartygen, såväl i västgående Atlantfart som nordgående längs den amerikanska ostkusten. För Atlanttrafiken är bland annat samarbetet med B&N Nordsjöfrakt ett led i arbetet mot en högre fyllnadsgrad. Under de senaste åren har konsolideringen inom den internationella skogsindustrin medfört en högre risk eftersom det finns färre potentiella kunder på marknaden. Samtidigt ser Gorthon Lines goda möjligheter till utveckling av partnerskap tillsammans med de allt större skogskoncernerna, där några av de allra största finns representerade bland bolagets befintliga kunder. För 2003 är tolv av Gorthon Lines fjorton fartyg kontrakterade. Genomsnittlig kvarvarande löptid för kontrakten är 4,8 år inklusive de fartyg som är uthyrda på time charter. Valutor Av Gorthon Lines omsättning utgör 80 procent intäkter i US dollar. Kassaflödet i USD efter rörelsekostnader, räntor och amorteringar uppgick för 2002 till 29 miljoner USD. För att reducera riskexponeringen säkrar Gorthon Lines löpande valutan i form av terminer. Bolagets policy är att säkra procent av beräknat nettoinflöde av USD för kommande tolvmånadersperiod och procent för perioden månader. Genomsnittlig växlingskurs SEK/USD för Gorthon Lines uppgick till 9,95 för 2002, medan genomsnittlig marknadskurs uppgick till 9,72 SEK/USD. För 2003 har valutasäkring, enligt ovanstående policy, skett till en kurs på 10,13.

TransAtlantic Årsredovisning 2009

TransAtlantic Årsredovisning 2009 TransAtlantic Årsredovisning 2009 Innehåll Fakta om TransAtlantic Flik 2009 i korthet 1 Affärsidé, mål, vision och strategi 2 VD har ordet 4 Stefan Eliasson tillträdde som t.f. VD i december 2009. Ordföranden

Läs mer

Dahls roll som VVS-grossist. är att förenkla flödet av varor och. information mellan leverantörer och. kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp.

Dahls roll som VVS-grossist. är att förenkla flödet av varor och. information mellan leverantörer och. kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp. Dahls roll som VVS-grossist är att förenkla flödet av varor och information mellan leverantörer och kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp. Dahl är en samarbetspartner som ansvarar för kundens lager,

Läs mer

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720).

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Året i korthet 1 april 2010 31 mars 2011 Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Rörelseresultatet uppgick till 147 MSEK (67), motsvarande en ökning med 119 procent.

Läs mer

Wihlborgs Årsredovisning

Wihlborgs Årsredovisning Wihlborgs Årsredovisning 214 Inbjudan till årsstämma Årsstämma i Wihlborgs Fastigheter AB (publ) äger rum onsdagen den 29 april 215 klockan 16. på Slagthuset, Jörgen Kocksgatan 7 A i. Aktieägare som önskar

Läs mer

UNIFLEX AB ÅRSREDOVISNING

UNIFLEX AB ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING UNIFLEX AB 2007 Syftet med denna årsredovisning är att till så låg kostnad som möjligt ge Uniflex aktieägare och andra intressenter tillräcklig information för att kunna bedöma företaget.

Läs mer

Stena AB Årsöversikt 2011. Energi och omtanke

Stena AB Årsöversikt 2011. Energi och omtanke Stena AB Årsöversikt 2011 Energi och omtanke INNEHÅLL ÅRSÖVErsikt Stena AB en överblick 1 Koncernchefens reflektioner 2 Hållbarhet 6 Rederi, Drilling och färjelinjer 8 Stena AB Stena Line 10 Stena Drilling

Läs mer

HANZA I KORTHET. 3 Året i korthet. 4 VD har ordet. 6 Detta är HANZA. 10 Marknad. 12 Kundcase HANZA och Perten. 13 Socialt ansvar och miljö

HANZA I KORTHET. 3 Året i korthet. 4 VD har ordet. 6 Detta är HANZA. 10 Marknad. 12 Kundcase HANZA och Perten. 13 Socialt ansvar och miljö HANZA ÅRSREDOVISNING 2014 3 Året i korthet 4 VD har ordet 6 Detta är HANZA 10 Marknad 12 Kundcase HANZA och Perten 13 Socialt ansvar och miljö 14 Medarbetare 16 Aktien och ägarförhållanden 18 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Wihlborgs Årsredovisning

Wihlborgs Årsredovisning Wihlborgs Årsredovisning 213 Inbjudan till årsstämma Årsstämma i Wihlborgs Fastigheter AB (publ) äger rum tisdagen den 29 april 214 klockan 16. på Slagthuset, Jörgen Kocksgatan 7 A i. Aktieägare som önskar

Läs mer

Årsredovisning. Innehåll

Årsredovisning. Innehåll LAToUr Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 Innehåll 3 2014 i sammandrag 4 VD-ord 6 Det här är Latour 8 Trender i omvärlden 10 Förvärvsprocessen 12 Hållbarhetsarbete 12 Medarbetare 16 Miljö- och affärsnytta

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

S Å I S I N G 2 0 0 Our vision Our mission Our purpose

S Å I S I N G 2 0 0 Our vision Our mission Our purpose Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9 Our vision is that all automation devices will become intelligent and networked. HMS shall be the market leader in con nect ivity solutions for industrial devices. Our

Läs mer

Preem Årsredovisning 2010

Preem Årsredovisning 2010 Preem Årsredovisning 2010 Detta är Preem Vision: Preem leder omvandlingen till ett hållbart samhälle PREEM AB (publ) är Sveriges största drivmedelsföretag och svarar för 80 procent av den svenska raffinaderikapaciteten

Läs mer

Avanza Bank i korthet

Avanza Bank i korthet Avanza Bank Årsredovisning 2010 2010 Innehåll 3 Avanza Bank i korthet 5 Året i korthet 6 VD har ordet 11 Marknad och strategi 19 Avanza Banks samhällsansvar 20 Avanza Banks kunder 23 Avanza Banks medarbetare

Läs mer

Innehåll. Årsredovisning 2010

Innehåll. Årsredovisning 2010 Årsredovisning 2010 Innehåll 3 Året i korthet 4 Det här är Latour 6 Koncernchefens översikt 8 Latouraktiens substansvärde 10 Latouraktien 12 Latouraktiens totalavkastning 14 Miljö- och affärsnytta 16 Medarbetare

Läs mer

Om Skandia. med ledande produkter inom långsiktigt sparande.

Om Skandia. med ledande produkter inom långsiktigt sparande. Årsredovisning 2002 Om Skandia Skandia bildades 1855 och har varit noterat på Stockholmsbörsen sedan 1863. Därmed är Skandia det enda noterade bolag som varit inregistrerat sedan Stockholmsbörsen startade.

Läs mer

Årsredovisning 2004 Service är vårt jobb

Årsredovisning 2004 Service är vårt jobb Årsredovisning 2004 Service är vårt jobb Bilia på en minut Bilia är Nordens ledande företag inom service och försäljning av personbilar och transportbilar samt tilläggstjänster. Bilia har 69 anläggningar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1998. Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB

ÅRSREDOVISNING 1998. Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB ÅRSREDOVISNING 1998 Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD-ord...4 Uppdrag/affärsidé...6 Historik...8 Verksamhet Koncernstruktur... 9 Affärsprocessen... 10 Långtidsbevakningskrediter...11

Läs mer

Avanza bank Årsredovisning 2008

Avanza bank Årsredovisning 2008 008 Avanza bank Årsredovisning 2008 Året i korthet Rörelseintäkterna minskade med 9 (+22) procent till 509 (557) MSEK. Rörelseresultatet minskade till 239 (307) MSEK. Resultat per aktie minskade till 6,78

Läs mer

Välkommen till Elanders årsredovisning 2008! Mölnlycke, februari 2009

Välkommen till Elanders årsredovisning 2008! Mölnlycke, februari 2009 KOMMANDE RAPPORTER FRÅN ELANDERS Delårsrapport januari-mars: 23 april 2009 Delårsrapport januari-juni: 14 juli 2009 Delårsrapport januari-september: 22 oktober 2009 Bokslutskommuniké 2009: 29 januari 2010

Läs mer

o stnor år sredovisnin Årsredovisning 2012 g 2 012

o stnor år sredovisnin Årsredovisning 2012 g 2 012 Årsredovisning 2012 Detta är Ostnor Innehållsförteckning 1 Året i korthet 2 VD har ordet 4 Affärsidé, mål och strategier 6 Marknad 8 Varumärkesstrategi 10 Mora Armatur 12 FM Mattsson 14 Design och innovation

Läs mer

Innehåll. Nordens största och mest diversifierade retailbank. Nordens ledande storföretagsbank

Innehåll. Nordens största och mest diversifierade retailbank. Nordens ledande storföretagsbank Årsredovisning Vår starka finansiella ställning är en förutsättning för vår förmåga att genomföra relationsstrategin och leva upp till vår viktigaste värdering: att skapa positiva kundupplevelser. Därför

Läs mer

H årsredovisning 2013

H årsredovisning 2013 H årsredovisning 2013 Innehåll 2013 i korthet s.1 VD har ordet s.2 Affärsidé, mål och strategier s.4 Hemtex affärsmodell s.6 Hemtex marknader s.8 Hemtex sortiment s.10 Hemtex kommunikation och marknad

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i SRAB Shipping AB (publ) Nyemission 2009

Inbjudan till teckning av aktier i SRAB Shipping AB (publ) Nyemission 2009 Inbjudan till teckning av aktier i SRAB Shipping AB (publ) Nyemission 2009 GENERELL INFORMATION Med SRAB eller Bolaget avses i detta prospekt SRAB Shipping AB (publ), org. nr. 556473-9224, eller den koncern

Läs mer

INNEHÅLL. Den legala årsredovisningen som är reviderad omfattar sidorna 12 69 2

INNEHÅLL. Den legala årsredovisningen som är reviderad omfattar sidorna 12 69 2 ÅRSREDOVISNING 2009/2010 INNEHÅLL MQ I KORTHET 4 ÅRET I KORTHET 5 VD-ORD 6 STRATEGISK INRIKTNING 8 HISTORIK 10 VERKSAMHETEN 12 VÄRDEKEDJAN 16 HÅLLBAR UTVECKLING 20 MEDARBETARE 22 AKTIEN 24 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. BTS Group AB (publ)

ÅRSREDOVISNING. BTS Group AB (publ) ÅRSREDOVISNING BTS Group AB (publ) 2002 INNEHÅLL BTS GROUP AB (PUBL) ORGNR: 556566-7119 3 Året i korthet 4 BTS i sammandrag 6 VD intervju 8 Marknadsöversikt 10 Kunder 12 Att genomföra och nå resultat 16

Läs mer

AB Å fö Årsredovisning i Å d i 2003 i 2003

AB Å fö Årsredovisning i Å d i 2003 i 2003 Årsredovisning 2003 Kapitelrubrik 1 2 4 6 9 12 16 Året i korthet Detta är ÅF VD har ordet Mission, vision och strategier Omvärld och marknad Medarbetare Miljö Divisioner 18 20 22 24 26 28 32 Energi & Miljö

Läs mer

ÅRSREDOVISNING MED HÅLLBARHETSREDOVISNING

ÅRSREDOVISNING MED HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING MED HÅLLBARHETSREDOVISNING Radioloksoperatören Johnny Johnasson fjärrstyr ett diesellok i Avesta. DETTA ÄR GREEN CARGO Innehållsförteckning DETTA ÄR GREEN CARGO 1 VD har ordet 2 Detta

Läs mer

Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad.

Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad. Årsredovisning 2013 Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad. 2 Avanza Bank 2013 Innehåll Kort om Avanza 4 Händelser under året 5 VD har ordet 6

Läs mer

En portal till Europa

En portal till Europa Årsredovisning 1999 99 En portal till Europa SEB var pionjär på Internetbanksområdet och har ett stretchmål om 5 miljoner Internetkunder i slutet av 2004 med hjälp av en paneuropeisk Internetmodell. Eva

Läs mer

ansvar fokus enkelhet

ansvar fokus enkelhet ansvar fokus enkelhet NCC Årsredovisning 2001 INNEHÅLL/VÄND INNEHÅLL 1 Ansvar, fokus, enkelhet 2 2001 i korthet 3 VD har ordet 6 Strategisk inriktning och mål 10 NCC-aktien 12 NCCs utvecklingskoncept 14

Läs mer