Magnolia Bostad Årsredovisning 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Magnolia Bostad Årsredovisning 2014"

Transkript

1 Magnolia Bostad Årsredovisning 2014

2

3 Det här är Magnolia Bostad i korthet...4 Historik...6 VD har ordet...8 Marknaden Vision, affärsidé och mål Affärsmodell...18 Magnolia Bostads förädlingsprocess Hållbarhet...27 Organisation...32 Magnolia Bostads grundpelare Bostadsprojekt Finansiell information...52 Treårsöversikt...53 Finansiella rapporter Förvaltningsberättelse Koncernens resultaträkning Koncernens balansräkning...59 Koncernens kassaflödesanalys Moderbolagets resultaträkning...62 Moderbolagets balansräkning Moderbolagets kassaflödesanalys Tilläggsupplysningar Noter Revisionsberättelse...75 Bolagsstyrning...76 Aktien och ägare...77 Styrelse Ledning...79 Årsstämma...80 Finansiell kalender...80 Definitioner...80

4 Det här är Magnolia Bostad 2

5 Magnolia Bostad bildades 2009 med visionen att skapa moderna hem och bostadsmiljöer genom smarta funktioner och tilltalande arkitektur. Vi vill att fler människor ska få bo som de vill. Verksamheten är fokuserad till attraktiva lägen i storstadsområden, och projektportföljen omfattar för närvarande över bostäder med en sammanlagd yta om cirka kvm. Vi förvärvar och förädlar fastig heter till nya moderna hyresrätter och bostadsrätter. För oss är miljö- och hållbarhetsfrågor en självklar del av bostadsaffären. Att tänka långsiktigt i dessa frågor är en grundläggande förutsättning för bolagets tillväxt och lönsamhet. Uppsala Stockholm Norrköping Göteborg Helsingborg Malmö 3

6 2014 i korthet Q2 Q1 Magnolia Bostad påbörjar under januari produktionen av 230 hyresrätter på fastig heten Traversen 18 i Sollen tuna med planerad inflyttning från juni Fastigheten avyttrades via bolag till Aberdeens bostadsfond 2013 då också försäljningen redovisades av Magnolia Bostad. Magnolia Bostad tecknar en option om förvärv av fastig heten Orminge 52:1 i Orminge centrum. Fastigheten består idag av cirka kvm uthyrda lokaler för kontor, handel och lager. En planprocess har på börjats för att skapa en byggrätt på minst kvm bostäder, kontor och handels lokaler. Bolaget planerar att utveckla över 300 hyres rätter och bostadsrätter i Orminge centrum. Magnolia Bostad slutför en obligationsemission till ett antal institutionella och privata investerare. Obligationslånet omfattar totalt 200 mkr till en fast ränta om 8 procent och har noterats på NASDAQ First North. Bolaget förvärvar kontorsfastigheten Skogskarlen 3 i Bergshamra, Solna totalt kvm uthyrningsbar lokal yta. De två fastigheterna Kungs ängens-tibble 20:2 och Kungsängens-Tibble 19:1 i norra Storstockholm förvärvas. Här kommer Magnolia Bostad att utveckla 133 hyresrätter. Bolaget vinner en markanvisningstävling i Vallentuna avseende Åby Ängar. Projektet omfattar totalt 245 hyresrätter med en totalyta om kvm. 4

7 Q4 Q3 Magnolia Bostad tecknar ett 4,5-årigt avtal med Stockholm stads utbildningsförvaltning om uthyrning av kvm i fastigheten Instrumentet 2 i Örnsberg/ Aspudden. En process avseende ändrad detaljplan för bostäder har påbörjats tillsammans med om givande fastig hetsägare i syfte att på sikt kunna utveckla fastigheten till attraktiva bostäder. Magnolia Bostad förvärvar fastig heten Publiken 1 i centrala Norrköping. På fastigheten kommer bolaget att utveckla 268 yteffektiva och energi snåla hyresrätter med en totalyta om kvm. Ett entreprenad avtal om byggnation tecknas med NCC. SEB:s fastighetsfond Domestica II förvärvar 401 hyresrätter av Magnolia Bostad. Affären omfattar två projekt: 133 hyresrätter centralt i Kungsängen och 268 hyresrätter i centrala Norr köping med en totalyta om kvm. En ny detaljplan för utveckling av bostäder med en planerad byggrätt om cirka kvm totalyta på fastigheten Kungs ängen 25:1 (f.d. Slotts senapsfabrik) antas av Uppsala kommun. Byggnation av bostäder på fastigheten är planerad att påbörjas vid årsskiftet 2015/2016. Magnolia Bostad vinner i november en markanvisningstävling avseende Östra Sala Backe i Uppsala. Projektet omfattar produktion av cirka 100 hyresrätter. Händelser efter perioden Magnolia Bostad förstärker i januari organisationen med ytterligare tolv medarbetare inom bland annat transaktion, ekonomi och marknad. I januari förvärvas ytterligare 4,5 procent av projektet Kungsängen 25:1 i Uppsala, samt genom termin ytterligare 13,0 procent med tillträde 2016 och Fredrik Lidjan tillträder som ny VD för bolaget. Han efterträder Andreas Rutili som tar plats som ledamot i bolagets styrelse. Magnolia Bostad vinner ytterligare tre markanvisningstävlingar: Lundbyvassen i Frihamnen, Göteborg: produktion av dels ett hotell om kvm och dels 150 hyresrätter. Bålsta centrum i Håbo kommun, norra Storstockholm: produktion av ett resecentrum och cirka 200 bostäder. Oceanhamnen i Helsingborg: produktion av 109 hyresrätter. 5

8 Historik Magnolia Bostad grundades Magnolia Bostad grundas av Fredrik Holmström och Andreas Rutili. Första bostadsprojektet förvärvas på Lidingö. Thomas Sandell anlitas som arkitekt. Bolaget förvärvar fem nya projekt i Skåne, Nacka, på Lidingö och i Norefjell, Norge. Magnolia Bostad startar ett gemensam ägt intresseföretag med Byggpartner som investerar i projektet Söderblick i Nyköping. Bolaget förvärvar projekten Lake View i Åre och Seaside i Skåne. Magnolia Bostads första projekt blir inflyttningsklara i Skåne, Ny köping, Stockholm, Lidingö och Nacka. Magnolia Bostad förvärvar en större fastighet på Södermalm för ombyggnation till moderna bostäder. Bolaget genomför flertalet större projektförvärv i Stockholm och Uppsala, omfattande cirka nya bostäder. Bolaget etablerar ett nytt verksamhets område med utveckling av hyresrätter. Första projektet avseende utveckling av hyresrätter påbörjas i ett projekt om 230 nya bostäder i centrala Sollentuna. Fastigheten avyttras senare till Aberdeens Bostadsfond. Magnolia Bostad tillförs 200 mkr i likvida medel genom en obligationsemission. Magnolia Bostad förvärvar två fastigheter i Kungsängen och en i centrala Norrköping. På fastigheterna utvecklar bolaget 401 hyres rätter som innan byggstart avyttras till SEB:s fastighetsfond Domestica II. Byggstart sker i december. Bolaget tecknar en option om förvärv av en fastighet i Orminge Centrum med byggrätt för 300 bostäder med blandad upplåtelseform. Magnolia Bostad vinner markanvisningstävlingar i Vallentuna och Uppsala om sammanlagt cirka 345 hyresrätter. 6

9 Magnolia Bostads grundare Fredrik Holmström och Andreas Rutili. 7

10 Magnolia Bostads VD Fredrik Lidjan. 8

11 VD har ordet En stark plattform för framtida tillväxt Magnolia Bostad står väl rustat för fortsatt tillväxt. Med en stark organisation och en välfylld projektstock talar allt för att vi de närmaste åren kommer att generera mycket goda resultat. Bakom arbetet med att lägga den här plattformen står min företrädare Andreas Rutili. När han nu lämnar bolagets ledning vill jag tacka honom för det goda arbete han utfört under sina sex år som VD och önska honom lycka till i sin nya roll som styrelse ledamot i bolaget blev det år då Magnolia Bostad på allvar etablerade sig som en betydelsefull aktör på den svenska bostadsmarknaden och då vi lade grunden för kommande års expansion och resultat. Under året växte bolagets projektportfölj till att omfatta över bostäder med en sammanlagd yta om cirka kvm. Organisationen har vuxit kraftigt under året och omfattar idag cirka 30 personer. Våra lokaler på Riddargatan räckte inte längre till och vi flyttade i slutet av året till nya ändamålsenliga och representativa lokaler på Grev Turegatan i centrala Stockholm. Vi arbetar med ytterligare ett antal rekryteringar och vi räknar med att organisationen kommer att fortsätta att växa under Goda hyresrättsaffärer När jag ser tillbaka på året som gått är jag särskilt stolt över de två affärer Magnolia Bostad genomfört med SEB:s fastighetsfond Domestica II. De gäller fastigheter i Norrköping och Kungsängen som vi under året förvärvade, utvecklade till hyresrätter och avyttrade. Projekten befinner sig nu i byggfasen och kommer 2016 att lämnas över till kunden, som kommer att äga och förvalta fastig heterna. 9

12 VD har ordet Det här konceptet skapar en win win-situation för alla inblandade: de berörda kommunerna får ett antal nya attraktiva bostäder med en långsiktig ägare, kunden SEB:s fastighetsfond Domestica II vinner ett fint investeringsobjekt med god långsiktig avkastning och Magnolia Bostad ett projekt där vi kombinerar god lönsamhet med låg risk. Vunnit fyra markanvisningar I slutet av 2014 och början av 2015 har vi vunnit inte mindre än fyra markanvisningstävlingar i Uppsala, Bålsta i norra Storstockholm, Göteborg och Helsingborg. Projekten innebär ytterligare förstärkningar av vår projektportfölj och är viktiga, inte minst då de hjälper till att befästa vårt redan goda renommé i landets kommuner. I december antog Uppsala kommun detaljplanen för vårt största bostadsprojekt, Senapsfabriken. Projektet lämnar därmed planfasen och går in i konceptutveckling (färdiga byggrätter). Vi ska utveckla bostäder med en planerad byggrätt om cirka kvm, och byggnation är planerad att inledas runt årsskiftet 2015/2016. Uppsala är tillsammans med Storstockholm vår största marknad. I dagsläget är Magnolia Bostad, med uppemot planerade bostäder i Uppsala de närmaste åren, en av kommunens absolut tyngsta bostadsutvecklare. Vi är väl förankrade i regionen, som är en av Sveriges starkast växande, och vi räknar med att fortsätta vår expansion här. Marknaden för bostadsutveckling är fortsatt gynnsam. Det råder en bred politisk enighet om behovet att öka tempot i det sedan länge eftersatta bostadsbyggandet. Sett till riket bedöms en nyproduktion om bostäder om året vara nödvändig, men de senaste åren har produktionen haft svårt att komma upp i ens nya hem om året. Det politiska trycket på att göra det lättare att bygga, framför allt i landets storstadsregioner, blir allt starkare och jag räknar med att de närmaste åren kommer att medföra politiska beslut som stödjer ett ökat bostadsbyggande. Även den makroekonomiska situationen är gynnsam, med ett gott konjunkturläge och ett positivt sentiment bland såväl hushåll som företag i Sverige. Det låga inflationstrycket har medfört rekordlåga räntor, något som stärker våra möjligheter att finna god och kostnadseffektiv finansiering. Stark bostadsrättsmarknad Bostadsrättsmarknaden är fortsatt stark. Under 2014 har vi sett ökande priser och minskande försäljningstider och de flesta bedömare ser positivt på 2015 års potential. Utvecklingen lovar gott för vårt affärsområde Bostadsrätter, där vi har ett antal projekt som närmar sig försäljning. Även när det gäller affärsområdet Hyresrätter ser utsikterna goda ut. Nya aktörer såväl som etablerade institutioner söker bra förvaltningsobjekt att investera i. Magnolia Bostad räknar med att kunna erbjuda dessa aktörer fina objekt i form av yteffektiva och attraktiva hyresrättsfastigheter. En av Magnolia Bostads främsta utmaningar framöver blir att vidmakthålla en sund balans mellan bostadsrättsprojekt, som utmärks av högre marginaler men större risk och resursåtgång, och hyresrätts- projekt, som medför lägre risk men också lägre marginaler. Genom att även fortsättningsvis upprätthålla en väl avvägd balans mellan dessa två affärsområden fullföljer vi vår affärsmodell: lönsam tillväxt med begränsat risktagande. Goda relationer med landets kommuner Vi avser att utöka och fördjupa våra samarbeten med landets kommuner. I ett flertal tillväxtkommuner ses Magnolia Bostad som en självklar samtalspartner och en välkommen deltagare i markanvisningstävlingar och anbud. Det är ett förtroende vi är stolta över och som vi vill förvalta väl och sprida till fler orter runt om i Sverige. Med den projektportfölj vi för närvarande besitter och med de affärer vi ser framför oss är det mer än rimligt att anta att Magnolia Bostad kommer att kunna leverera i nivå med sitt mål nya bostäder per år. Denna höga volym förutsätter att vi kontinuerligt effektiviserar våra förvärvs- och produktionsprocesser, något vi för närvarande arbetar med och som kommer att medföra att vi ingår strategiska samarbeten med arkitekter, byggentreprenörer och övriga konsulter. Jag har följt Magnolia Bostad sedan starten, dels som verksam i ägarbolagets styrelse och dels som ledamot i bolagets investeringskommitté. Som nytillträdd VD ser jag nu fram emot att fördjupa mitt engagemang i bolaget. Det blir spännande att ytterligare utveckla Magnolia Bostads organisation, en organisation som redan nu är stark och som innehåller några av branschens allra bästa krafter. Stockholm i mars 2015 Fredrik Lidjan 10

13 Östra Sala Backe, Uppsala 11

14 Marknaden Stark efterfrågan i storstäder Den svenska konjunkturen förbättrades under 2014, med ökad optimism bland svenska hushåll och företag. Arbetslösheten minskade, börsen utvecklades starkt och ett lågt inflationstryck höll ner de svenska räntorna på historiskt låga nivåer. Under året stärktes hushållens köpkraft, något som gynnat efterfrågan på bostadsmarknaden. Inför 2015 ser bolagen positivt på framtiden, medan de svenska hushållens köpkraft väntas minska till följd av skattehöjningar och amorteringskrav Befolkningsutveckling och -prognos, 2008 Stockholms 2011 län Faktiska siffror (källa: SCB) Prognos (källa: Stockholms läns landsting 2023 Stark efterfrågan i storstäder Sveriges befolkning fortsätter att öka under 2014 uppgick skillnaden mellan inflyttningar till och utflyttningar från Sverige (flyttningsnettot) till närmare personer. Nästan 40 procent av Sveriges befolkning bor i någon av de tre storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Med en kraftig tillväxt i storstadsregionerna och de större städerna ökar det befolkningsmässiga gapet mellan storstäder och glesbygd. Totalt ökade invånarantalet i Stockholms län med cirka personer under 2014, och flyttningsnettot uppgick till cirka personer. De flesta bedömare förutspår en fortsatt stark befolkningstillväxt i Stockholms regionen med en ökning på uppemot personer fram till Detta innebär att Stockholms regionen på 15 år förväntas växa med motsvarande nästan ett helt Göteborg. Låg andel bostadsinvesteringar Bostadsbyggandet i Sverige rasade i början på 1990-talet och har sedan dess legat kvar på en låg nivå och inte anpassats till befolkningstillväxten. Bostadsbyggandet har dock återhämtat sig något de senaste åren, men det byggs fortfarande för lite för att täcka behovet, främst i storstadsregionerna. De svenska bostadsinvesteringarna som andel av BNP ligger internationellt sett på en låg nivå och upp Färdigställda 2008 bostäder i flerbostadshus, riket Källa: SCB går som andel av BNP till cirka tre procent. Detta kan jämföras med exempelvis Danmark som noterar över fyra procent eller Norge som har en nivå om drygt fem procent. Motsvarande investeringssiffror för Tyskland och Frankrike är cirka sex procent. Under 2014 färdigställdes bostäder i Sverige, vilket är en marginell ökning jämfört med 2013 (29 450). Antalet färdigställda lägenheter i flerbostadshus minskade från lägenheter 2013 till under

15 I Stockholms län färdigställdes under 2014 produktionen av cirka bostäder, en minskning med 12 procent jämfört med Även antalet bostäder i flerbostadshus minskade under 2014 producerades lägenheter i länet, jämfört med 2013 års Stockholms läns landsting uppskattar behovet i länet till mellan och nya bostäder per år fram till Även när det gäller landet i sin helhet är nyproduktionen långt under det politiskt uppsatta målet cirka nya bostäder årligen. Det som anses Medelpris bostadsrätter i Sverige i dagens penningvärde, kronor hindra bostadsbyggandet är en reglerad hyressättning för bostäder, långsam detaljplaneprocess samt tillämpningen av stränga parkeringsnormer och bullerkrav som försvårar byggnation av lägen heter i storstäder. Priser och utbud Lågt utbud av bostäder och en efterfrågan som var starkare än väntat medförde att trycket på storstädernas bostadsmarknader var fortsatt högt under Temperaturen på storstadsregionernas bostadsmarknader skruvades upp med pris ökning och minskade för- säljningstider som följd. Anledningen till den starka efterfrågan är främst positiv tillväxt i hushållens finansiella tillgångar, stark befolkningstillväxt och låga räntor. Bostadsrättspriserna har visat en positiv trend i hela landet under 2014 med en uppgång om nio procent i riket. Samtliga storstadsregioner visade en tydlig uppgång i bostadspriser. I Storstockholm steg priserna tio procent, i Stor-Göteborg 13 procent, i Stor-Malmö nio procent och i Uppsalaområdet nio procent. Även småhusmarknaden har vuxit starkt under Statistiken visar en prisökning på nio procent för riket under året. Fritidshus har uppvisat en något sämre utveckling än övriga segment med en prisökning på fem procent i landet. Konkurrens På en marknad dominerad av stora bostadsbolag med relativt likartade kunderbjudanden inriktas konkurrensen på vilka bostadslägen man kan erbjuda sina kunder. Den direkta konkurrensen kommer i första hand från de stora bostads utvecklarna JM, HSB, Riksbyggen, NCC, PEAB, Skanska, Veidekke och Wallenstam, som står för en väsent lig del av bostadsproduktionen i Sverige. Flera av dessa bolag driver både en byggrörelse för externa uppdragsgivare och bostadsutveckling i egen regi Källa: SCB och Svensk Mäklarstatistik AB 13

16 Huvudkontoret, Uppsala 14

17 15

18 Daniel Lövsund, projektledare Magnolia Bostad Ambitioner och kundfokus lockade Det som lockade mig till Magnolia Bostad var att det är ett dynamiskt företag med stora ambitioner. Här fick jag möjligheten att delta i och driva projekten från ax till limpa. Det säger Daniel Lövsund, projektledare på Magnolia Bostad sedan Dessförinnan arbetade han hos en av landets största byggentre prenörer. Daniels förväntningar på Magnolia Bostad som arbetsgivare har inte kommit på skam. Sedan han började på företaget har han stått i spetsen för en rad bostadsprojekt av skiftande karaktär, vart och ett med sina specifika utmaningar. Projektledarens roll är att vara en noggrann kravställare men också en understödjare så att tidplan, ekonomi, kvalitet, miljö och arbetsmiljö uppfyller alla villkor. I min roll som projektledare måste jag dessutom ha koll på hela processen, från kalkyl och upphand ling till byggnation. Genom att arbeta med specialister på många olika områden utvecklas jag ständigt. Ett av Daniels aktuella projekt är Traversen 18, där Magnolia Bostad utvecklar 230 hyresrätter i centrala Sollentuna. Redan på ritningsstadiet såldes projektet till Aberdeens bostadsfond. Det gäller att ligga steget före och förutse vad som är viktigt i den pågående processen, säger Daniel. I det här projektet handlar det just nu om att arbeta nära byggbolaget och säkerställa att vi erhåller den kvalitet vi betalar för. Daniel Lövsund arbetar som projektledare på Magnolia Bostad sedan

19 Vision, affärsidé och mål En vision om bättre boende för alla Vision: Att skapa moderna hem och bostads miljöer genom smarta funktioner och tilltalande arkitektur. Vi vill att fler människor ska få bo som de vill. Affärsidé Magnolia Bostad utvecklar bostäder och platser med utgångspunkt från människors skilda behov, förutsättningar och drömmar. Övergripande mål Att som medelstor bostadsutvecklare långsiktigt uppnå högre lönsamhet än jämförbara bolag i branschen, med en begränsad risk. Strategi För att inom ramen för Magnolia Bostads affärsidé kunna nå bolagets vision och mål har följande strategiska inriktning fastställts: Magnolia Bostad ska vara tydligt inriktat på utveckling av bostäder. Lokaler utvecklas endast om det stödjer bostadsutveckling och är ett krav i projektets detaljplan. Tillväxt ska ske med god lönsamhet och likviditet. Bostadsutveckling ska ske på till växtorter med långsiktigt goda demografiska och socioekonomiska förutsättningar. Bolaget ska utveckla bostäder i attraktiva lägen som bidrar till ett högt kundvärde. Bostäderna ska upplåtas för både eget ägande genom bostadsrätter/äganderätter och som hyresrätter. Produktionsstart av bostäder ska ske i takt med att efterfrågan har säkerställts, vilket innebär högt ställda krav på andelen försålda bostäder före produktionsstart. Bolaget ska effektivt utnyttja balansräk ningen, främst genom hög omsättnings hastighet i hela projektkedjan. Magnolia Bostad arbetar för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling med inriktning på kvalitativa och energieffektiva bostäder. 17

20 Affärsmodell Lönsam tillväxt med begränsat risktagande Magnolia Bostad utvecklar bostäder såväl hyresrätter som bostadsrätter. Tack vare sin starka affärsmodell har Magnolia Bostad sedan starten kombinerat god lönsamhet med begränsat risktagande. Att göra väl avvägda riskbedömningar är mycket viktigt för bostads affären, då riskhantering och värdeskapande har en stark koppling till varandra. Vi har en grundläggande princip som innebär att vi inte tar stora, spekulativa risker. Det betyder att vi säkerställer våra intäkter i hög utsträckning innan vi tar på oss större kostnader och finansiella åtaganden. På så vis begränsas riskerna i hela verksamheten. Vi har starkt fokus på långsiktighet, såväl när det gäller att göra affärer med olika externa intressenter som i våra relationer till de egna medarbetarna. För att säkerställa kvaliteten i alla våra projekt är vi alltid de som styr och leder projekten, oavsett om vi utvecklar bostadsrättslägenheter i egen regi eller hyresrättslägenheter. Att ha kontroll över projekten innebär att vi erbjuder de bostäder som våra kunder efterfrågar. Det gäller form och funktion lika mycket som dagens miljö-, energi- och hållbarhetskrav. De boendes trivsel i den nya bostaden ska också gälla omgivningen, det vill säga det område där bostadshuset är beläget. Här beskriver vi de främsta beståndsdelarna i Magnolia Bostads affärsmodell och de viktigaste faktorerna som bidrar till att skapa värden för att gynna företagets tillväxt. Två tydliga affärsområden Verksamheten är indelad i två affärsområden: Hyresrätter och bostadsrätter. De fastigheter som vi utvecklar med hyresrätt avyttras till större svenska institutioner eller fastighetsbolag. I våra bostadsrättsprojekt vänder vi oss främst till privata bostadsköpare inom segmentet medel- och övre medelinkomsttagare. Genom att diversifiera upplåtelseformerna sprider Magnolia Bostad sitt risktagande, vilket är en tydlig del av vår strategi. Definierade målgrupper Våra målgrupper påverkar valet av projektläge, projektstorlek, utformning av bostäderna, marknadsföring och materialval. Inom ramen för konceptutvecklingen genomför vi alltid noggranna kundundersökningar innan vi fastställer ett projekts förutsättningar och slutliga innehåll och utformning. Säkerställd efterfrågan Vi byggstartar projekt först då försäljningen till stor del är säkerställd. Det innebär att Magnolia Bostad inte tar på sig några större kostnader förrän marknadsrisken är begränsad eller helt eliminerats. Vår policy när det gäller bostadsrättsprojekt är att försäljningen ska omfatta bindande avtal motsvarande kostnadstäckning enligt projektkalkylen innan byggstart sker. För våra hyresrättsprojekt ska en slutlig fastighetsägare ha tecknat bindande köpeavtal med Magnolia Bostad innan produktion av projektet inleds. Att sälja bostäder innan kunderna har haft möjlighet att se dem förutsätter en välplanerad och effektiv säljprocess. För att minska projektrisken lägger Magnolia Bostad därför ner betydande resurser på marknadsföring och försäljning. 18

21 Attraktiva lägen För att säkerställa en god ekonomi i projekten från start till mål lägger vi stor vikt vid att enbart investera i mark och fastigheter i attraktiva lägen med bra kommunikationer i storstadsregioner och högskoleorter. Därigenom ökas möjlig heten till en jämn projekt utveckling, samtidigt som risken kan hållas på en lägre nivå även i sämre tider, till exem pel vid försämrade konjunktur lägen. Minskad risk För att trygga en minskad risk i projektutvecklingen, både när det gäller finansiering och under utvecklingsprocessen, bildas ett eget bolag för varje projekt. Därmed begränsas den finansiella risken för bolaget som helhet, samtidigt som vi uppnår full och tydlig kontroll av ekonomi och styrning i varje enskilt projekt. Organisation för tillväxt Varje projekt som Magnolia Bostad utvecklar styrs internt, av medarbetare som besitter en gedigen kompetens i sitt arbete. I syfte att kunna säkerställa en organisation som arbetar långsiktigt, kostnadseffektivt och fokuserat arbetar vi för att medarbetarna ska trivas och stanna kvar i företaget. För att snabbt kunna anpassa verksamheten till nya marknadsförhållanden och större projekt, har vi utvecklat nära samarbeten med externa specialister och professionella partners. Säkerställd produktion till fast pris För att åstadkomma en effektiv, slimmad organisation och för att minska projektrisken, har Magnolia Bostad ingen egen byggverksamhet. I stället sker all produktion via externa entreprenadbolag. Vi upphandlar alltid byggnation till fast pris i form av totalentreprenader. Detta ger ett minskat resursbehov, både ekonomiskt och operativt, i stora delar av förädlingsprocessen. Det begränsar också vårt eget garantiansvar och ger oss möjligheten att agera professionell beställare gentemot byggbolaget och ställa nödvän diga krav för att få till stånd bästa resultat utifrån både kvalitets- och miljömässiga aspekter. Externa förvaltningsbolag för god service till hyresgäster I vissa fall förvärvar Magnolia Bostad fastigheter med befintliga byggnader och hyresgäster för kommande utveckling. Innan sådana fastigheter kan utvecklas till bostäder krävs en ibland tidskrävande detaljplaneprocess. Fram till dess att bostadsutveckling kan inledas behöver fastigheten professionell förvaltning i syfte att kunna erbjuda befintliga hyresgäster en hög servicenivå. Magnolia Bostads kärnverksamhet är bostadsutveckling och bolaget har ingen egen förvaltningsorganisation. Istället anlitar vi utvalda externa förvaltningsbolag som tillhandahåller hyresgästerna en hög servicenivå. I samarbete med förvaltningsbolaget upprättas en långsiktig plan för förvaltningen och kommande utflyttning av hyresgästerna, innan sådana fastigheter utvecklas till bostadsprojekt. 19

22 Magnolia Bostads förädlingsprocess En väl utarbetad och tydlig förädlingsprocess Förvärv och finansiering Försäljning Aktivt sökande av nya investeringar Delta i kommunala mark anvisningar Analys av investeringsmöjligheter Framtagande av investeringskalkyl Beslutsunderlag för nya projektförvärv Projektstruktur definieras Finansiering av fastighets förvärv Upprättande av förvärvsavtal Projektutveckling Marknadsplan upprättas Mäklare kontrakteras Säljmaterial produceras Inredningsval samordnas Koordination av marknads aktiviteter Fortlöpande hantering av kundrelationer Marknads- och målgrupps analys Utformning av detaljplan Konceptutveckling: design, plan lösning och interiör Ritningsunderlag utarbetas Upphandling av produktion Program för inredningsval fastställs Projektstruktur implementeras 20

23 Magnolia Bostads förädlingsprocess sträcker sig över varje steg i fastighetens utveckling. Från det att ett nytt projekt identifieras till dess att ansvaret lämnats över till bostadsrättsföreningen eller till en ny fastighets ägare när det gäller hyresrättsprojekt. Byggnation Produktion startas Byggfinansiering säkerställs Slutprojektering av bygghandlingar Utflyttning av hyresgäster Byggledning Fortlöpande besiktningar Hantering av inflyttning och slutbetalning 21

24 Magnolia Bostads förädlingsprocess Fastigheter i attraktiva lägen Att förvärva fastigheter i attraktiva lägen som kan utvecklas till moderna bostäder i tilltalande miljöer är centralt för att kunna driva lönsam bostadsutveckling. Det är en lång kedja att förädla ett projekt från förvärv av råmark eller en befintlig byggnad, via finansiering och projektutveckling till försäljning och produktion fram till dess att kunden flyttar in i sitt nya hem. Att Magnolia Bostad behärskar hela värdekedjan gör att vi är en konkurrenskraftig aktör på marknaden. Genom stor egen kompetens och ett omfattande nätverk av entreprenörer, fastighetsbolag, arkitekter, konkursförvaltare, Förvärv och finansiering kredit institut och mäklare arbetar vi aktivt och strukturerat i sökandet efter potentiella bostadsprojekt. Vi har en stor och kompetent organisation bestående av många egna medarbetare som enbart arbetar med analys och förvärv av nya projekt. Ofta har vi möjlighet att förvärva mark i tidiga skeden, innan den blivit tillgänglig för andra aktörer. Genom att vara väl förberedda och genom vår förmåga att ta snabba beslut kan vi agera snabbt och därmed säkra nya investeringsmöjligheter. De goda relationer vi har med kommunerna på de marknader där vi är verksamma ger oss möjligheter att delta i markanvisningstäv lingar och andra förvärvsmöjligheter som ligger på planeringsbordet hos kommunerna. I takt med att vår bostadsproduktion ökar i stor städer och universitetsorter befästs vår position som en trovärdig aktör på marknaden ytterligare. Därmed är utsikterna goda till ännu fler affärer med kommunerna. Grundlig förvärvsanalys Vid förvärv analyserar Magnolia Bostad ett projekt genom grundliga utvärderingar av efterfrågan, bostadspriser, produktionskostnader, finansiering och risker. Denna analys sker såväl internt som i samarbete med extern kompetens. Analysen resulterar i ett investeringsunderlag som presenteras för företagets ledning och styrelse för beslut. Utveckling av fastigheter och projekt är en kapitalintensiv verksamhet. En effektiv finansiering av förvärv är avgörande för det kommande projektets lönsamhet och därmed för möjligheterna att kunna genomföra ytterligare investeringar. Finansieringen av ett bostadsprojekt omfattar tre områden: Fastighetsfinansieringen vid förvärvet av fastigheten, byggfinansiering vid byggstart och, när det gäller utvecklingen av bostadsrätter, en långsiktig finansiering i bostadsrättsföreningen. Goda relationer med banker Vi har idag väl upparbetade relationer med alla stora banker samt ett antal av landets större nischbanker. Vi fokuserar på långsiktiga samarbeten, dels för att uppnå en hög prioritering av oss som kund, dels för att erhålla fördelaktiga kreditvillkor. Vid hyresrättsprojekt är det ofta beställaren eller köparen som löpande står för finansieringen av fastigheten. Därmed utnyttjas bankfinansiering till låg del eller inte alls. 22

Koncernens resultaträkning

Koncernens resultaträkning Koncernens resultaträkning tkr Jan mar Jan mar Jan dec Rörelsens intäkter Nettoomsättning 19 363 3 459 140 541 Omvärdering vid övergång från intresseföretag till dotterföretag 152 592 Summa intäkter 171

Läs mer

Magnolia Bostad Kvartalsrapport

Magnolia Bostad Kvartalsrapport Q3 Magnolia Bostad Kvartalsrapport Koncernen juli september 2014 1 Juli september 2014 Kvartalet i korthet Väsentliga händelser under kvartalet Nettoomsättning: 5,1 (91,5) mkr Rörelseresultat: 0,0 (12,5)

Läs mer

Magnolia Bostad Årsredovisning 2015

Magnolia Bostad Årsredovisning 2015 Magnolia Bostad Årsredovisning 2015 Det här är Magnolia Bostad...2 VD har ordet...4 2015 i korthet...6 Styrelseordförande har ordet...8 Strategi...10 Affärsmodell... 12 Organisation...18 Magnolia Bostads

Läs mer

Magnolia Bostad Kvartalsrapport

Magnolia Bostad Kvartalsrapport Q2 Magnolia Bostad Kvartalsrapport Koncernen april juni 2014 1 April juni 2014 Kvartalet i korthet Väsentliga händelser under kvartalet Nettoomsättning: 3,8 (8,2) mkr Rörelseresultat: 2,2 ( 2,1) mkr Resultat

Läs mer

Magnolia Bostad Bokslutskommuniké

Magnolia Bostad Bokslutskommuniké Magnolia Bostad Bokslutskommuniké Koncernen januari december 1 Oktober december Kvartalet i korthet Nettoomsättning: 128,1 (39,2) Rörelseresultat: 52,2 (17,2) Resultat efter skatt: 45,0 (16,2) Resultat

Läs mer

Det här är Framfast Urklipp från bolagets årsredovisning för 2015

Det här är Framfast Urklipp från bolagets årsredovisning för 2015 2 Det här är Framfast Urklipp från bolagets årsredovisning för 2015 Framfast grundades 2011 med målet att skapa moderna och prisvärda hem för alla. Vi sätter boendet i fokus: genomtänkt och effektivt på

Läs mer

Magnolia Bostad Årsredovisning

Magnolia Bostad Årsredovisning 2013 Magnolia Bostad Årsredovisning Innehåll Kort om Magnolia Bostad 2 Historik 3 2013 i korthet 4 Koncernens nyckeltal 5 VD har ordet 8 Marknaden 12 Verksamhetsbeskrivning 14 Strategisk inriktning 14

Läs mer

Lokala värden. Per Johansson, VD

Lokala värden. Per Johansson, VD Lokala värden Per Johansson, VD Lokala värden Stockholm Corporate Finance, 19 september 2017 En attraktiv fastighetsportfölj med stabila kassaflöden skapar fortsatt tillväxt Dagens agenda Vår affär lokala

Läs mer

s. 1 BIL AGA 4 projektorganisation och referenser sveafastigheter BostAd

s. 1 BIL AGA 4 projektorganisation och referenser sveafastigheter BostAd s. 1 BILAGA 4 projektorganisation och referenser Sveafastigheter Bostad Bakgrund s. 2 Sveafastigheter är verksamma inom utveckling och förvaltning av bostads och handels fastigheter sedan 2003. I Sveafastigheter

Läs mer

Magnolia Bostad Kvartalsrapport

Magnolia Bostad Kvartalsrapport Q1 Magnolia Bostad Kvartalsrapport Koncernen januari mars 2014 1 Januari mars 2014 Perioden i korthet Väsentliga händelser under perioden Nettoomsättning: 3,5 mkr Rörelseresultat: 2,6 mkr Resultat efter

Läs mer

WONDERBOX PLUG AND PLAY LIVING SMARTA, SNYGGA HYRESBOSTÄDER FÖR UNGA VUXNA

WONDERBOX PLUG AND PLAY LIVING SMARTA, SNYGGA HYRESBOSTÄDER FÖR UNGA VUXNA WONDERBOX PLUG AND PLAY LIVING SMARTA, SNYGGA HYRESBOSTÄDER FÖR UNGA VUXNA KONCEPTET URBANA NOMADER. En allt tydligare trend bland dagens unga vuxna är att man rör sig obehindrat mellan storstadsregioner

Läs mer

Informationsträff Brf Hammars Park 8 maj 2017

Informationsträff Brf Hammars Park 8 maj 2017 Informationsträff Brf Hammars Park 8 maj 2017 Vi skapar smarta och hållbara hem till attraktiva priser i orter med bostadsbrist. 2 Bostadsutveckling sedan 2010 1 180 sålda varav 740 färdigställda Projektportfölj

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Vem ska man välja som byggpartner?

Vem ska man välja som byggpartner? DET ÄR VI SOM BYGGER. Vem ska man välja som byggpartner? En medelstor aktör i Stockholm. Ett alternativ på din lista. I Sverige fanns det 2010 enligt svenskt Näringslivs Ekonomifakta 81 449 företag inom

Läs mer

Magnolia Bostad Kvartalsrapport Koncernen jan mars 2015

Magnolia Bostad Kvartalsrapport Koncernen jan mars 2015 Magnolia Bostad Kvartalsrapport Koncernen jan mars 2015 Q1 Januari mars 2015 Kvartalet i korthet 1) Nettoomsättning: 19,4 (3,5) Rörelseresultat: 146,1 ( 2,6) Resultat efter skatt: 138,7 ( 2,9) Resultat

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Arbeta för en bättre värd

Arbeta för en bättre värd Arbeta för en bättre värd Långsiktig lönsamhet och tillväxt skapas genom nöjda kunder och engagerade medarbetare. Som arbetsgivare ska Vasakronan erbjuda branschens bästa utvecklingsmöjligheter och arbetsmiljö.

Läs mer

Plats för möten Hjärtat i din affär Vi är inget vanligt fastighetsbolag. Givetvis är husen grunden i vår verksamhet, men i själva verket är vi mer intresserade av människorna som vistas där. Det är vår

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG?

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? För företag som vill öka synlighet och profilering och attrahera jobbsökande i fastighets- och samhällbyggnadssektorn. För jobbsökande som vill kunna jämföra samma slags tjänster

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

Skanskas bostadsrapport 2015

Skanskas bostadsrapport 2015 Skanskas bostadsrapport 2015 Metodik Så genomfördes rapporten Skanskas bostadsrapport 2015 bygger på en omfattande analys av en rad olika faktaunderlag. Statistik från Hittabrf.se och Mäklarstatistik har

Läs mer

Åtgärder för en enklare byggprocess

Åtgärder för en enklare byggprocess Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:2413 av Markus Wiechel (SD) Åtgärder för en enklare byggprocess Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Granne med fåglarna i parken och 10 minuter från centrum!

Granne med fåglarna i parken och 10 minuter från centrum! Granne med fåglarna i parken och 10 minuter från centrum! Välkommen till kvarteret Lampan i Helsingborg. Perfekt läge i Olympiakvarteren. Välkommen hem till kvarteret Lampan! Tänk dig att cykla ner till

Läs mer

Bolagsstämma 2015-04-28. P-G Persson, VD

Bolagsstämma 2015-04-28. P-G Persson, VD Bolagsstämma 2015-04-28 P-G Persson, VD Innehåll 1. Året som gick 2014 2. Första kvartalet 2015 3. Fastigheter och områden 4. Värdeskapande 5. Vägen framåt Balltorp 1:135 Affärsidé 1. Platzer skapar värde

Läs mer

En ansvarsfull fastighetsägare

En ansvarsfull fastighetsägare En ansvarsfull fastighetsägare Vi har rivstartat Folksamgruppens fastighetsverksamhet har gjort ett starkt resultat 2016. Efter att ha förändrat både orga nisation och arbetssätt under 2015 har vi visat

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Tjörns Bostads AB budgetdokument 2016

Tjörns Bostads AB budgetdokument 2016 Sida 1 av 8 Tjörns Bostads AB budgetdokument 2016 Nya lägenheter i Kållekärr Skiss på nya bostäder på Koholmen 1,0 12-09 G:\Win\Tjörns Bostads AB\BUDGET\2016\Budget TBAB 2016.doc Sida 2 av 8 Innehåll Om

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011 ÅRSSTÄMMA 2011 VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011 AGENDA: En kort presentation av Wallenstam Resultat 2010 Wallenstamaktien Våra marknader Första kvartalet 2011 Framtida projekt Sammanfattning DET HÄR ÄR WALLENSTAM

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

JM koncernen. April 2004

JM koncernen. April 2004 JM koncernen April 2004 Koncernen i sammandrag Januari mars 2004 Nettoomsättningen ökade med 8 procent till 1 914 mkr (1 765) Resultat efter finansiella poster uppgick till 77 mkr (329) Fastighetsförsäljningar

Läs mer

D. CARNEGIE & CO. Kapitalmarknadsdag 22 september 2015. Förvaltar, förädlar och utvecklar bostadsfastigheter

D. CARNEGIE & CO. Kapitalmarknadsdag 22 september 2015. Förvaltar, förädlar och utvecklar bostadsfastigheter D. CARNEGIE & CO Kapitalmarknadsdag 22 september 2015 Förvaltar, förädlar och utvecklar bostadsfastigheter Affärsidé Långsiktigt förvalta, förädla och utveckla bostadsfastigheter i Storstockholmsregionen

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

42 NYPRODUCERADE BOSTADSRÄTTER VALSTA CENTRUM

42 NYPRODUCERADE BOSTADSRÄTTER VALSTA CENTRUM 42 NYPRODUCERADE BOSTADSRÄTTER VALSTA CENTRUM PROJEKTFAKTA ANTAL LÄGENHETER BERÄKNAD INFLYTTNING MÄKLARE BOSTADSUTVECKLARE MER INFORMATION 42 HÖSTEN 2015 SVENSK FASTIGHETSFÖRMEDLING MAGNOLIA BOSTAD AB

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

Magnolia Bostad Kvartalsrapport Koncernen april juni 2015

Magnolia Bostad Kvartalsrapport Koncernen april juni 2015 Magnolia Bostad Kvartalsrapport Koncernen april juni 2015 Q2 April juni 2015 Kvartalet i korthet Nettoomsättning: 88,8 (3,8) mkr Rörelseresultat: 53,8 ( 2,2) mkr Resultat efter skatt: 37,2 ( 6,6) mkr Resultat

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB Organisationsnummer 556041-1786 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Fastighets AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att i allmännyttigt syfte

Läs mer

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 Introduktion 5 Bakgrund 6 Vision 7 Förflyttning 8 Löften 9 Positionering 10 Målgrupper 11 Känsla 12 Kärnvärden 14 INNEHÅLL INTRODUKTION Göteborgs hamn grundades år 1620 och är

Läs mer

Phil Jones Jones Art & Des Kråsebovägen 9 272 94 Simrish. Simrishamns Bostäder A JONEBERG HÖJDEN

Phil Jones Jones Art & Des Kråsebovägen 9 272 94 Simrish. Simrishamns Bostäder A JONEBERG HÖJDEN Phil Jones Jones Art & Des Kråsebovägen 9 272 94 Simrish Simrishamns Bostäder A JONEBERG HÖJDEN JONEBERG Kvarteret Joneberg ligger på en höjd nära Simrishamns centrum, inbäddat i ett äldre villaområde,

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

700 år av TRADITION, ANSVAR och KULTUR. Stockholmsbyggmästarna, ett nätverk av tio bygg- och fastighetsbolag verksamma i Stockholmsområdet.

700 år av TRADITION, ANSVAR och KULTUR. Stockholmsbyggmästarna, ett nätverk av tio bygg- och fastighetsbolag verksamma i Stockholmsområdet. 700 år av TRADITION, ANSVAR och KULTUR Stockholmsbyggmästarna, ett nätverk av tio bygg- och fastighetsbolag verksamma i Stockholmsområdet. Stockholmsbyggmästarna Tio företag med en mycket stark och traditionell

Läs mer

Nettoomsättning per affärsområde 2013

Nettoomsättning per affärsområde 2013 bolaget med en gedigen historia i byggindustrin. Kan detta bolag vända och ta igen de senaste fem årens kursbesvikelse eller har bröderna Paulssons bolag gjort sitt? Bakgrund och verksamhet grundades 1959

Läs mer

Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access

Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access Sundbybergsvägen 1, hus C plan 10, 530 kvm LOKALEN Kontor med skyltläge Kontorsyta 530 kvm Antal arbetsplatser 30-35 Adress Sundbybergsvägen 1 Topfloor; På eget

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

CFK SÖKER PROJEKTCHEF TILL BESTÄLLARSIDA: FASTIGHETSUTVECKLING BOSTAD TILL F O PETERSON & SÖNER

CFK SÖKER PROJEKTCHEF TILL BESTÄLLARSIDA: FASTIGHETSUTVECKLING BOSTAD TILL F O PETERSON & SÖNER CFK SÖKER PROJEKTCHEF TILL BESTÄLLARSIDA: FASTIGHETSUTVECKLING BOSTAD TILL F O PETERSON & SÖNER CFK KONSULT ÄR ETT REKRYTERINGSFÖRETAG. F O PETERSON & SÖNER ÄR SVERIGES ÄLDSTA BYGGFÖRETAG. VI ARBETAR TILLSAMMANS

Läs mer

Vad kan privata byggherrar bidra med i nyproduktion? Botrygg

Vad kan privata byggherrar bidra med i nyproduktion? Botrygg Vad kan privata byggherrar bidra med i nyproduktion? Botrygg Affordable housing Bostadsbidragen stått stilla sedan 1990-talet Större klyftor Vi vill erbjuda de ekonomiskt svaga samma chans Sänker byggkostnaderna

Läs mer

HSB Bostad. i ord och siffror

HSB Bostad. i ord och siffror HSB Bostad i ord och siffror HSB BOSTAD i ord och siffror 2014 1 Vår vision är att vi ska skapa framtidens bästa boende tillsammans med våra ägare // SKISSBILD // 2 HSB BOSTAD i ord och siffror 2014 innehåll

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 Koncernen Intäkterna för första kvartalet uppgick till 105,8 (132,2) mkr Rörelseresultat för första kvartalet uppgick till

Läs mer

Representativt kontor. Rumsindelat. Garage i huset. Nacka Strand. Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm

Representativt kontor. Rumsindelat. Garage i huset. Nacka Strand. Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm Rumsindelat Representativt kontor Garage i huset Nacka Strand Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm LOKALEN Representativt kontor centralt i området Kontorsyta 622 kvm Antal arbetsplatser 30 arbetsplatser

Läs mer

Politik för ökat byggande

Politik för ökat byggande Byggandet i Uppsala Politik för ökat byggande Politisk vilja, politisk samsyn och tydliga mål Aktiv markpolitik för ökad konkurrens, kvalitet och byggtakt Större grepp för ökat tempo Beredskap att vända

Läs mer

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Josephine Nellerup Planeringsarkitekt FRP/MSA PLANCHEF Stadsbyggnadskontoret Josephine.nellerup@malmo.se PRIOTERADE INRIKTNINGAR Regional motor för

Läs mer

Aktiespararna Örebro 14 september 2015. Claes Magnus Åkesson, Ekonomi- och finansdirektör

Aktiespararna Örebro 14 september 2015. Claes Magnus Åkesson, Ekonomi- och finansdirektör Aktiespararna Örebro 14 september 2015 Claes Magnus Åkesson, Ekonomi- och finansdirektör Koncernen Intäkter: 14,5 mdkr 1) Balansomslutning: 11,5 mdkr Antal byggrätter: 27 900 Antal anställda: 2 252 Börsvärde:

Läs mer

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställnings taganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksam heten. Personal politiken är ett medel för att uppnå

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

CATENA ÅRSSTÄMMA 2012

CATENA ÅRSSTÄMMA 2012 CATENA ÅRSSTÄMMA 2012 Catena i korthet Sprunget ur Bilia, börsnoterat 2006 Beslut 2010 om ny inriktning mot projektutveckling Avyttring av återstoden av portföljen till Balder jan 2011 Flytt från Göteborg

Läs mer

Fler bostäder i Sverige

Fler bostäder i Sverige Fler bostäder i Sverige Stefan Löfven Åsa Romson Magdalena Andersson Gustav Fridolin 25 mars 2015 Foto: Folio Bildbyrå / Maskot 2 Jobbstrategi Investera för framtiden Infrastruktur Bostäder Klimat Fler

Läs mer

Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB

Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-04-09 KS 2013/0318 0480-450100 Kommunfullmäktige Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Magnolia Bostad Kvartalsrapport Koncernen juli september 2015

Magnolia Bostad Kvartalsrapport Koncernen juli september 2015 Magnolia Bostad Kvartalsrapport Koncernen juli september 2015 Q3 Juli september 2015 Kvartalet i korthet Nettoomsättning: 370,6 (5,1) mkr Rörelseresultat: 61,6 (0,0) mkr Resultat efter skatt: 51,8 ( 6,4)

Läs mer

Varumärkesplattform Nacka vatten och avfall. nackavattenavfall.se

Varumärkesplattform Nacka vatten och avfall. nackavattenavfall.se Varumärkesplattform Nacka vatten och avfall nackavattenavfall.se Varumärket Nacka vatten och avfall att bygga och utveckla ett starkt och framgångsrikt varumärke är ett kontinuerligt arbete som kräver

Läs mer

Nytänkande effektivt samarbete

Nytänkande effektivt samarbete Nytänkande effektivt samarbete HELHETSLÖSNINGAR FÖR TEKNISKA INSTALLATIONER Behov av nya lösningar Bygg- och installationsbranschen utvecklas snabbt. Idag är fastigheter mer tekniskt krävande än tidigare.

Läs mer

BOSTADSPOLITISK STRATEGI reviderad och antagen av Kommunfullmäktige 2012-12-18

BOSTADSPOLITISK STRATEGI reviderad och antagen av Kommunfullmäktige 2012-12-18 BOSTADSPOLITISK STRATEGI reviderad och antagen av Kommunfullmäktige 2012-12-18 Innehållsförteckning Bostadspolitisk strategi... 4 Förutsättningar och behov... 5 Strategier Boendeplanering utifrån befolkningsstrukturen...

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB Organisationsnummer 556528-3248 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Energi och Miljö AB:s verksamhet är, enligt bolagsordningen att - bedriva

Läs mer

Pressmeddelande 2002-04-18. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 324 mkr (454)

Pressmeddelande 2002-04-18. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 324 mkr (454) JM KONCERNEN Pressmeddelande 2002-04-18 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2002 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 324 mkr (454) Fastighetsförsäljningar om 902 mkr (1 350) gav ett resultat om

Läs mer

VÅRD- OCH OMSORGSBOSTÄDER I NÄRA DIALOG MED DE BOENDE OCH VÅRDGIVAREN

VÅRD- OCH OMSORGSBOSTÄDER I NÄRA DIALOG MED DE BOENDE OCH VÅRDGIVAREN RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR OCH EV TRYCKFEL. VÅRD- OCH OMSORGSBOSTÄDER I NÄRA DIALOG MED DE BOENDE OCH VÅRDGIVAREN TÄBY KEMISTVÄGEN 17 BOX 1328 183 13 TÄBY TELEFON 08-630 16 00 FAX 08-630 16 90 UPPSALA DAG

Läs mer

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys.

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Vi genomför företagsöverlåtelser baserat på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Förmågan att träffa rätt För oss på Avantus är det viktigt med personlig rådgivning, kom binerat

Läs mer

Vi vill förändra världen och vi gör det genom våra hus

Vi vill förändra världen och vi gör det genom våra hus Vår vision Vi vill förändra världen och vi gör det genom våra hus ByggVesta 2016 Form Brandwork Foto Utopia sid 3, 4, Felix Gerlach sid 9, 10, 11, Brandwork sid 16, 17, Helene Bernstone sid 22, 23, 24

Läs mer

Strategisk plan 2013-2016

Strategisk plan 2013-2016 Strategisk plan 2013-2016 1 Förord Detta är IKSU:s strategiska plan för perioden 2013-2016. Planen är IKSU:s överordnade och styrande dokument. Den är antagen av IKSU:s styrelse. Alla i beslutande och

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2014. Press- och analytikerpresentation 25 april 2014

Delårsrapport januari mars 2014. Press- och analytikerpresentation 25 april 2014 Delårsrapport januari mars 2014 Press- och analytikerpresentation 25 april 2014 Koncernen Intäkter: 12,9 mdkr Balansomslutning: 11,2 mdkr Antal byggrätter: 27 700 Antal anställda: 2 169 Börsvärde: 18,0

Läs mer

Riktlinjer för markanvisning

Riktlinjer för markanvisning PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Riktlinjer för markanvisning Örebro kommun 2014-11-25 Sam 807/2014 orebro.se 2 RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING RIKTLINJER Säkerställer ett riktigt agerande

Läs mer

ANSVARSFULL ARKITEKTUR

ANSVARSFULL ARKITEKTUR OM WHITE ANSVARSFULL ARKITEKTUR Människans inverkan får allt tydligare konsekvenser för det ekologiska system vi alla tillhör. Aldrig har en generation behövt bry sig så mycket om vad som händer med jorden

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Högt belägen tomt i Åre Sadeln. Övre Sadeln ÅreBjörnen

Högt belägen tomt i Åre Sadeln. Övre Sadeln ÅreBjörnen Högt belägen tomt i Åre Sadeln Övre Sadeln ÅreBjörnen ÖVRE SADELN 0MRÅDET Vacker tomt i fantastisk miljö Acceptpris 1.875.000 kr Tomtarea ca. 1.267 kvm fastighetsbeteckning Åre-Svedje 1:407 INTRO Åre

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vårt värdegrundsarbete 1 Varför ska vi arbeta med värdegrunder? Förvaltningsledningen har definierat och tydliggjort vad värdegrunderna ska betyda för vård-

Läs mer

LÄGENHETSBESKRIVNING.

LÄGENHETSBESKRIVNING. LÄGENHETSBERIVNING. Brf Ejdern,, GOTLAND Fem steg till ditt drömboende 1Intresseanmälan och säljpremiär Om du du är är intresserad av av en en lägenhet lägenhet börjar börjar du med du med att göra att

Läs mer

Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Göteborg 31 augusti 2016

Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Göteborg 31 augusti 2016 Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Göteborg 31 augusti 2016 Kommunernas bostadspolitiska uppgift Kommunerna ska planera för bostadsförsörjningen bedriva en ändamålsenlig bostadspolitik

Läs mer

Framtidens Vallentuna

Framtidens Vallentuna Framtidens Vallentuna Vallentunas vision Med det goda småstadslivet i en nära och högt värderad natur- och kulturbygd bidrar Vallentuna kommun aktivt till en växande och hållbar storstadsregion. 2016-05-31

Läs mer

Högt upp. Ljus Skyltläge. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 9, 829 kvm

Högt upp. Ljus Skyltläge. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 9, 829 kvm Högt upp Ljus Skyltläge Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 9, 829 kvm LOKALEN Högt upp i fastigheten med fri utsikt Kontorsyta 829 kvm Antal arbetsplatser 40 60 beroende på planlösning Välkommen till

Läs mer

Fastighetsbolaget med mer närhet och engagemang

Fastighetsbolaget med mer närhet och engagemang Fastighetsbolaget med mer närhet och engagemang DETTA ÄR KLÖVERN Klövern är ett av Sveriges största fastighetsbolag. Bolaget är börsnoterat på Nasdaq Stockholm. Våra drygt 400 fastigheter har en total

Läs mer

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker Strategisk inriktning 2016-2019 Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet - i Vingåker Politisk plattform Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna tar gemensamt ansvar för att leda Vingåkers

Läs mer

högst upp i fastigheten egen takterrass Påverka planlösningen Avenyn-Lorensberg Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm

högst upp i fastigheten egen takterrass Påverka planlösningen Avenyn-Lorensberg Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm högst upp i fastigheten egen takterrass Påverka planlösningen Avenyn-Lorensberg Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm LOKALEN PLANRITNING Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm FLeXiBeL och effektiv LokaL kontorsyta 240 kvm

Läs mer

Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015. P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO

Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015. P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015 P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO 1 Agenda 1. Marknad och fastighetsbestånd 2. Värdeskapande 3. Första halvåret 2015 4. Vägen framåt Balltorp 1:135 2 Platzer i

Läs mer

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksamheten. Personalpolitiken är ett medel för att uppnå Huddinge

Läs mer

Castellums affärsmöjlighet ligger i att ge våra kunder ökade affärsmöjligheter

Castellums affärsmöjlighet ligger i att ge våra kunder ökade affärsmöjligheter Castellums affärsmöjlighet ligger i att ge våra kunder ökade affärsmöjligheter Castellum fokuserar på fastigheter med kommersiella lokaler. Affärs modellen handlar om att skapa ekonomisk tillväxt genom

Läs mer

Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Skellefteå 8 december 2016

Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Skellefteå 8 december 2016 Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Skellefteå 8 december 2016 Kommunernas bostadspolitiska uppgift Kommunerna ska planera för bostadsförsörjningen bedriva en ändamålsenlig bostadspolitik

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Ditt och mitt Indexator

Ditt och mitt Indexator Indexators filosofi 2 Ditt och mitt Indexator INDEXATOR har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla nivåer.

Läs mer

ATEA ANPASSNINGSBART I KISTA FRONT. Case #16:1. Så kan lokaler som utvecklas med organisationen stärka snabbt växande företag

ATEA ANPASSNINGSBART I KISTA FRONT. Case #16:1. Så kan lokaler som utvecklas med organisationen stärka snabbt växande företag ANPASSNINGSBART I KISTA FRONT ATEA Case #16:1 Så kan lokaler som utvecklas med organisationen stärka snabbt växande företag ANPASSNINGSBART I KISTA FRONT ATEA ATRIUM LJUNGBERG Under de fem år Atea haft

Läs mer

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Inledande ord Jämtkraft är ett ansvarsfullt företag, som tar ansvar för den påverkan som verksamheten faktiskt innebär. Vi är medvetna om att

Läs mer

Dags för nya lokaler?

Dags för nya lokaler? Dags för nya lokaler? Här har vi har samlat tips till dig som söker lokal. Framtidssäker arbetsplats Välja läge Modernt och flexibelt Framtidssäker arbetsplats Tänk långsiktigt och ha framtiden i åtanke

Läs mer

Hela byggprocessen. verktyg för att säkerställa att byggprojekten utförs så. effektivt som möjligt och uppfyller samtliga ställda mål.

Hela byggprocessen. verktyg för att säkerställa att byggprojekten utförs så. effektivt som möjligt och uppfyller samtliga ställda mål. Byggprocessen På Higabgruppen värderar vi kundnytta och långsiktighet högt och vi vill bygga och förvalta fastigheter som erbjuder god kvalitet och god funktion för kunden. Hela byggprocessen Kostnader

Läs mer

Experter på försäljning av nybyggda bostäder

Experter på försäljning av nybyggda bostäder Experter på försäljning av nybyggda bostäder Svensk Nyproduktion En separat del av Svenska Mäklarhuset VD Lars Björkstrand Välkommen till din externa säljorganisation Låt oss börja med det viktigaste:

Läs mer

Vi skapar attraktiva bostäder och optimerar värdet Vi är den nya generationens fastighetsutvecklare

Vi skapar attraktiva bostäder och optimerar värdet Vi är den nya generationens fastighetsutvecklare Vi skapar attraktiva bostäder och optimerar värdet Vi är den nya generationens fastighetsutvecklare Vi lokaliserar, omdisponerar och optimerar ytor för att skapa attraktiva bostäder med ett ökat värde.

Läs mer

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen.

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008 ALLMÄNT Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. Bolagets syfte är att minska risktagandet inom bolagssfären,

Läs mer

JM koncernen. Februari 2004

JM koncernen. Februari 2004 JM koncernen Februari 2004 Koncernen i sammandrag Resultat efter finansiella poster uppgick till 267 mkr (368) Antal sålda bostäder 3 189 (2 511) Antal produktionsstartade bostäder 2 714 (2 711) Nettoskulden

Läs mer

Handbok. För entreprenörer

Handbok. För entreprenörer Handbok För entreprenörer 1 Innehåll Vår vision och värdegrund 4 Välkommen 6 Om oss 8 Uppdrag och mål 10 Vårt varumärke 13 Vi tillsammans 14 Minneslista 15 Gott bemötande 16 Snyggt och städat 19 Sekretess

Läs mer

Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand

Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand Gustavslundsvägen 129, Plan 3, 1 tr, 380 kvm LOKALEN Ljus lokal med fin utsikt mot Mälaren Kontorsyta 380 kvm Antal arbetsplatser 20

Läs mer

Information om vårt miljöledningssystem

Information om vårt miljöledningssystem 1 av 8 TS-Miljöinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 Information om vårt miljöledningssystem av 8 TS-Miljöinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 1 Inledning Tage & Söners miljöarbete bygger på engagemanget hos våra kunniga medarbetare

Läs mer

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm Konferensanläggning i huset Öppen planlösning Gemensam reception Nacka Strand Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm LOKALEN Effektiv kontorslokal i ett plan Kontorsyta 830 kvm Antal arbetsplatser 49 Välkommen

Läs mer