PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott"

Transkript

1 1 (16) Paragrafer Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel Wilhelmsson (C), 1 vice ordförande Bodil Andersson (KD) Rune Persson (S), 2 vice ordförande Eva Stjärnlind (S) Kenneth Dådring (M), ej tjg ersättare Agne Johansson (MP), ej tjg ersättare Kerstin Persson (S), ej tjg ersättare Anders Ivarsson, kommunsekreterare Hans-Åke Lindvall, kommundirektör Lars-Åke Svensson, kanslichef/kommunjurist Björn Pettersson, teknisk chef Tord Andersson, miljöstrateg Martin Tång, planarkitekt Eva Stjärnlind Kommunkansliet Anders Ivarsson Bengt Svensson Eva Stjärnlind ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Klippans kommun, Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunkansliet i Klippan Anders Ivarsson

2 2 (16) Innehållsförteckning: 234 Kurser och konferenser 235 VA-taxa 236 Justering av bidrag till enskild väghållning överklagande 237 Cirkulationsplats vid Storgatan-Vedbyvägen 238 Handlingsplan till miljöprogram för Klippans kommun Remiss av förstudie för spårvägstrafik Helsingborg-Höganäs 240 Förlag till beslut avseende utvidgade strandskyddsområden inom Eslövs, Höörs, Hörby, Svalövs, Klippans, Landskrona och Helsingborgs kommun 241 Remiss gällande uppdatering för riksintresse vindbruk 242 Motion om hemställan hos regeringen om sänkt ålder för rösträtt i Klippans kommun 243 Motion om ny policy för försäljning och avyttring av kommunal mark och fastigheter 244 Bristfällig kommunikation i Telias mobilnät i Klippans kommun 245 Ordinarie sammanträdestider Temasammanträde i november

3 3 (16) 234 Kurser och konferenser Följande inbjudningar till kurser m.m. föreligger. Kommunförbundet Skåne Sociala investeringar varför det? Sociala investeringar som arbetsmetod, lärande exempel på lokal och nationell nivå. Eslöv, Förstärkning av den kommunala demokratin! Nya regler i kommunallagen från 1 februari Sturup Kurs- och konferensinbjudningar Arbetsutskottets beslut 1. Kenneth Dådring medges delta vid Sociala investeringar varför det? i Eslöv Kanslichefen får i uppdrag att undersöka förutsättningarna för att till våren arrangera en utbildning i Klippan omkring Sociala investeringar.

4 4 (16) 235 VA-taxa KS Tekniske chefen informerar om aktuella VA-frågor. Svenskt Vatten ger årligen ut statistik över bl.a. VA-avgifter. En jämförelse mellan kommunerna i Skåne visar att Klippan ligger på tolfte plats. Jämförelse av VA-avgifter i Skånes kommuner Arbetsutskottets beslut Informationen noteras.

5 5 (16) 236 Justering av bidrag till enskild väghållning överklagande KS Kerstin Höckert har överklagat Kommunfullmäktiges beslut , 111, om bidrag till enskilda vägar. Som överklagandet får uppfattas ifrågasätts kommunens ärendeberedning då vägföreningar inte beretts möjlighet att lämna synpunkter på bidragsreglerna. Förvaltningsrätten i Malmö har berett kommunen tillfälle att avge yttrande (mål nr ) över innehållet i överklagandet senast den 25 oktober Kommunfullmäktiges beslut , 111 Förvaltningsrättens föreläggande om yttrande Kanslichefens förslag till yttrande Kanslichefens skrivelse Arbetsutskottets beslut Lämnar som yttrande till förvaltningsrätten det av kanslichefen upprättade yttrandet (bilaga Au 236/13).

6 6 (16) 237 Cirkulationsplats vid Storgatan-Vedbyvägen KS Tekniske chefen redovisar aktuellt läge avseende cirkulationsplatsen vid Storgatan- Vedbyvägen, Preemkorset. Korsningar för gående och cyklister i anslutning till korsningen kan utformas på ett flertal olika sätt. Den tidigare avvisade lösningen med en helt upphöjd korsning visar sig nu vara mindre dyrbar än tidigare kalkylerat. Totalkostnaden beräknas till omkring 3 mnkr. Arbetsutskottets beslut 1. Informationen noteras. 2. Konstaterar att tidigare beslut om att avvisa lösningen med en helt upphöjd korsning kan revideras om det sker inom kostnadsramen. 3. Frågan om kapitalkostnader beaktas särskilt i kompletteringsbudgeten.

7 7 (16) 238 Handlingsplan till miljöprogram för Klippans kommun 2020 KS Miljöprogrammet antogs i Kommunfullmäktige i januari Riksdagens generationsmål och de 16 miljökvalitetsmålen ligger till grund för den vidare förda miljöpolitiken. Handlingsplanerna har tagits fram i samråd med förvaltningschefer och andra nyckelpersoner. Handlingsplan för Kommunstyrelsens ansvarsområde Antagna handlingsplaner från Barn- och utbildningsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden, Plan- och byggnämnden, Räddningsnämnden och Socialnämnden. Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen 1. Handlingsplanerna för Kommunstyrelsens verksamheter antas. 2. Informationen avseende handlingsplanerna för övriga nämnder noteras.

8 8 (16) 239 Remiss av förstudie för spårvägstrafik Helsingborg-Höganäs KS Pendlingen mellan Helsingborg och Höganäs är omfattande och behovet av högre kapacitet och komfort i kollektivtrafiken är tydligt. Helsingborg och Höganäs har i ett antal tidigare studier och i sina översiktsplaner övervägt spårväg för att förbättra kollektivtrafikförsörjningen. I förstudien redovisas tekniska förutsättningar för en spårväg samt föreslagen sträckning och utpekande av de korridorer som föreslås inarbetas i framtida översikts-, detalj- och järnvägsplaner. Spårvägen kommer att påverka natur- och kulturlandskapet i liten utsträckning då den i huvudsak lokaliseras inom eller nära intill befintlig infrastruktur. Spårvägen föreslås byggas ut etappvis med början från Helsingborg C via Stattena och Dalhem till depån i Helsingborg och eventuellt vidare till Väla. Därefter byggs en andra etapp från Stattena till Maria station och vidare mot Laröd och Höganäs. Dessa etapper bedöms kunna börja trafikeras år Möjligheten att bygga övriga etapper påverkas av utbyggnaden av Västkustbanan, med den så kallade Tågaborgstunneln samt av Södertunneln och utbyggnaden av H+-området. Plangruppen har tagit del av handlingen. Helsingborgs stads och Höganäs kommuns remiss Plangruppens skrivelse Arbetsutskottets beslut Klippans kommun har tagit del av handlingen och har inga synpunkter i ärendet.

9 9 (16) 240 Förlag till beslut avseende utvidgade strandskyddsområden inom Eslövs, Höörs, Hörby, Svalövs, Klippans, Landskrona och Helsingborgs kommun KS I samband med Riksdagens beslut om nya strandskyddsregler från och med den 1 juli 2009 beslutade också Regeringen att ge länsstyrelserna i uppdrag att se över det utvidgade strandskyddet, området mellan 100 och 300 meter. Om ett nytt beslut inte fattas för de utvidgade områdena före, den 31 december 2014 och enligt den nya lagstiftningen, så återinträder automatiskt det generella strandskyddet på 100 meter. Klippans kommun har tidigare lämnat sin syn på lämplig avgränsning för det utökade strandskyddet i kommunen. Inga av kommunens föreslagna minskningar av strandskyddet har fått gehör i länsstyrelsens remissförslag. Länsstyrelsen tar dock fasta på kommunens förslag till möjliga utökningar av strandskyddet, söder om Bäljane å i Klippans tätort, för att anpassa skyddet till naturliga avgränsningar. Länsstyrelsen föreslår dessutom nya utökningar av strandskyddet vid Klöva hallar, Klintarp, Anderstorp och Syrkhultasjön. Plangruppen har tagit del av handlingen. Länsstyrelsens föreläggande och underrättelse Länsstyrelsens förslag till beslut om utvidgade strandskyddsområden i Klippans kommun Länsstyrelsens rättade föreläggande Plangruppens skrivelse Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen Klippans kommun har tagit del av länsstyrelsens förslag och har följande synpunkter: 1. Det utökade strandskyddet i område 1 (Brödåkra), 3 (Anderstorp), 4 (Norrlycke) och 10 (Klöva hallar) bör minskas enligt kommunens tidigare yttrande. Inga ytterligare utökningar i dessa områden bör därmed heller genomföras. 2. För område 9 (Hör vid Klövabäcken) och 11 (Syrkhultasjön och Gäddsjön) bör inga utökningar av strandskyddet ske. Gällande strandskydd bör räcka för att uppnå strandskyddets syften. 3. För område 6 och 7 (Bäljane å) bör inga ytterligare utökningar av strandskyddet ske om inte också en anpassning till naturliga förhållanden åt andra hållet är möjlig. I dessa områden är kommunen även markägare och motsätter sig även i denna roll en utökning av strandskyddet enligt länsstyrelsens förslag.

10 10 (16) 241 Remiss gällande uppdatering för riksintresse vindbruk KS Enligt Energimyndighetens regleringsbrev för år 2013 ska myndigheten skapa förutsättningar för väl planerad vindkraftsutbyggnad i förhållande till planeringsramen på 30 TWh och bidra till förutsättningar för god lokal förankring vid vindkraftsetableringar. Energimyndigheten uppdaterar därför områden angivna som riksintresse för vindbruk, på land och till havs, och bidrar på så sätt till att främja vindkraften i Sverige. I Klippans kommun pekas ett större område ut som Riksintresse för vindbruk. Området ligger i kommunens sydöstra del vid Färingtofta, mellan Höörs, Hässleholms och Klippans kommun. Plangruppen har tagit del av handlingen och lämnat förslag på remissyttrande. Energimyndighetens remiss Plangruppens skrivelse Arbetsutskottets beslut Klippans kommun har tagit del av handlingen och anser att område 2 bör utgå som Riksintresse för vindbruk av följande skäl: 1) Området har tidigare prövats för utbyggnad av vindkraft men inte byggts ut på grund av risker för störningar i verksamheten vid Ljungbyheds flygplats. 2) Området är i kommunens översiktsplan utpekat som ett större opåverkat område enligt miljöbalken, delvis för att det är ett av de större områdena i Skåne som är relativt opåverkat av buller, och ska därmed skyddas mot större exploateringar. Beslutet expedieras till Energimyndigheten och till länsstyrelsen i Skåne.

11 11 (16) 242 Motion om hemställan hos regeringen om sänkt ålder för rösträtt i Klippans kommun KS Jörgen Bjerknäs (MP) har i en motion föreslagit att Klippans kommun hemställer hos Regeringen om att Klippan blir försökskommun för rösträtt från 16 års ålder. Jörgen Bjerknäs motion (bilaga Au 242/13) Arbetsutskottets beslut överlämnas till Kommunstyrelsen utan eget förslag.

12 12 (16) 243 Motion om ny policy för försäljning och avyttring av kommunal mark och fastigheter KS Jörgen Bjerknäs (MP) har i en motion föreslagit att Kommunfullmäktige återkallar delegationen som ger Kommunstyrelsen rätt att sälja kommunal mark och fastigheter och ger ekonomikontoret i uppdrag att utarbeta förslag till policy med riktlinjer och förfarande vid försäljning och avyttring av kommunal mark och fastigheter. Gällande regler och delegationsnivåer för försäljning och avyttring av kommunal mark och fastigheter bygger helt på kommunallagens regler. Allmänt om delegationsbeslut vid försäljning/avyttring mark o fastigheter: Delegationen från Kommunfullmäktige vidare till Kommunstyrelse, och under vissa reglerade förhållande till förvaltning är en noggrann avvägning mellan effektiv förvaltning, affärsmässighet och behovet av politisk förankring av besluten. Summarisk beskrivning av gällande delegationsnivåer Kommunfullmäktige fattar beslut över 1 miljon kr Kommunstyrelsen har rätt att fatta beslut mellan 400 tusen kr och 1 miljon kr har rätt att fatta beslut understigande 400 tusen kr, vilka redovisas som delegationsärende till Kommunstyrelsen. Förvaltningen fattar beslut vid prissatta villatomter samt prissatt industrimark upp till 5000 kvm Hantering av försäljning/avyttring mark o fastigheter: Det finns, utöver kommunallagens regler, ingen formellt antagen policy för hur försäljningar skall ske. Varje objekt bedöms utifrån dess unika situation. Man kan dock konstatera att modellen med mäklare varit dominerande om man ser tillbaka på de senaste årens försäljningar av fastigheter med byggnad. Sex (6) objekt har avyttrats via mäklare Två (2) objekt har avyttrats genom annonsering Ett (1) objekt har avyttrats efter direktkontakt från fastighetsägare på orten Ett (1) objekt har avyttrats efter att det varit förhandlingar med flera intressenter Samtliga tio (10) fastigheter har varit föremål för värdering innan försäljning varav två värderingar skett internt eller genom bistånd från kommunalt bolag medan övriga varit externa värderingar. De kommunala bolagens roll vid försäljning/avyttring mark o fastigheter: I samband med ställningstagande till avyttring av fastighet görs en bedömning av huruvida det kan finnas ett intresse från något av de kommunala bolagen. Är det

13 13 (16) aktuellt att ställa frågan till bolag görs detta informellt. Att det inte görs en formell framställan motiveras helt av affärsmässiga skäl eftersom resultatet av en sådan framställan skulle kunna påverka framtida köpeskilling. Jörgen Bjerknäs motion (bilaga Au 243/13) Yrkande Bengt Svensson (M) yrkar att 1. Arbetsutskottet beslutar att under förutsättning av Kommunfullmäktiges beslut uppdra åt kansliavdelningen att genomföra en översyn av gällande delegationsordning vad gäller försäljning av mark o fastigheter. 2. Arbetsutskottet föreslår Kommunstyrelsen (Kommunfullmäktiges beslut) att avslå att-sats 1 angående återkallande av delegationen till Kommunstyrelsen. att inriktningen vid försäljning av fast egendom alltid är att anlita mäklare eller genomföra annonsering samt publicering på kommunens hemsida såvida inte särskilda skäl finns för annan hantering. Försäljning skall alltid föregås av en värdering. att uppdra åt Kommunstyrelsen att göra en översyn av gällande delegationsordning vad gäller försäljning av mark o fastigheter. att mot bakgrund av ovan anse att sats 2 gällande policy samt att sats 3 angående publicering på hemsidan besvarade. att avslå att sats 4 angående förfrågan till bolagsstyrelser Arbetsutskottets beslut Under förutsättning av Kommunfullmäktiges beslut uppdras åt Kommunledningsförvaltningen att genomföra en översyn av gällande delegationsordning vad gäller försäljning av mark och fastigheter. Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen (Kommunfullmäktiges beslut) 1 Att-sats 1 i motionen angående återkallande av delegationen till Kommunstyrelsen avslås. 2. Inriktningen vid försäljning av fast egendom är alltid att anlita mäklare eller genomföra annonsering samt publicering på kommunens hemsida såvida inte särskilda skäl finns för annan hantering. Försäljning ska alltid föregås av en värdering. 3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att göra en översyn av gällande delegationsordning vad gäller försäljning av mark och fastigheter. 4. Mot bakgrund av ovanstående anses motionens att-sats 2 gällande policy samt attsats 3 angående publicering på hemsidan besvarade. 5. Att-sats 4 i motionen angående förfrågan till bolagsstyrelser avslås.

14 14 (16) 244 Bristfällig kommunikation i Telias mobilnät i Klippans kommun KS Centerpartiet i Klippan har i en skrivelse tagit upp brister i Telias mobila nät på flera platser i Klippans kommun. Centerpartiets skrivelse Arbetsutskottets beslut Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att undersöka frågan och återkomma i ärendet.

15 15 (16) 245 Ordinarie sammanträdestider 2014 KS Förslag till ordinarie sammanträdestider för 2014 föreligger. Kommunkansliets förslag till sammanträdestider 2014 (bilaga Au 245/13) Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen Sammanträdestiderna fastställs med tillägg av ett AU-sammanträde

16 16 (16) 246 Temasammanträde i november Ämne för temasammanträdet i november diskuteras. Arbetsutskottets beslut Temasammanträdet i november ägnas åt fastighets- och lokalfrågor samt cykelleder.

17

18

19

20

21

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Anders Wernesten

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (15) Sammanträdesrum Önnerup/Alnarp, Kommunhuset i Lomma. se bifogad närvaroförteckning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (15) Sammanträdesrum Önnerup/Alnarp, Kommunhuset i Lomma. se bifogad närvaroförteckning Sammanträdesdatum s. 1 (15) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-23 Plats Sammanträdesrum Önnerup/Alnarp, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 23 november 2011, kl. 08.00-12.30 Beslutande Anders Berngarn

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2014-02-03 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30-15.20 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Catarina Pettersson, ordf (S) Ture Andersen

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Centrumhuset Henån 2008-05-14 kl 08.15-11.40 Beslutande Anders Hygrell Lars-Åke Gustavsson Roger Hansson Bengt Johansson Inga Göransson Gunilla Josefsson

Läs mer

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M)

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) 1 (18) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, tisdagen den 5 oktober 2010, kl 13.00-15.10 Beslutande Övriga deltagande Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) Agneta Karlsson (M) Claes Ebbesson

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (28) Plats och tid Stadshuset, Ovalen, kl. 13.00 16.40 Beslutande Peter Roslund (S), ordf Elisabet Berg (M) Lars-Olof Pettersson (S) Majvor Sjölund (C) Lena Vikberg (S) Helén Lindbäck (KD), 73 Mats Johansson

Läs mer

HABO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL KOMMUN -----_.,... -._-----------------------

HABO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL KOMMUN -----_.,... -._----------------------- -----_.,... -._----------------------- HABO Tid och plats Beslutande Ledamöter, kl. 13.00-14.50, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta Agneta Häggiund (S), ordförande, tjänstgör Lars-Göran Bromander (S),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-04-02 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2014-04-02 Kommunstyrelsen (24) Tid och plats 204-04-02 - i Kommunhuset klockan 3.30-5.50. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande, 37-39, 4 klockan 3.30-4.40. Christer Olsson (S) - andre

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sessionssalen och sammanträdesrum Yxningen, kl 09.00 16.10 Beslutande Ledamöter Elisabet Edlund (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Thomas Lidberg (S) Mira Wedenberg (M) Joakim

Läs mer

HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16.

HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16. 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16.00 ande Anna Palm, ordförande 160-162, 164-165, 167, 169-179 Hans-Göran Larsson, ordförande (FP) 163, 166, 168 Maria Boström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Kommunstyrelsen 2011-11-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Kommunstyrelsen 2011-11-23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-16.55. Ajournering klockan 16.30-16.45 Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson M Anders Lindal

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 NÄRVAROLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE Beslutande Parti Namn Parti Namn s Björn Jönsson s Lars Schultz m Gunilla Nordgren sd Lena Thörnquist s Gull-Britt Jönsson m Göran

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Torsdagen den 29 mars 2007 kl 17.00-18.00 Beslutande se sidan 2 Övriga Carl Johan Svensson, s, ers Brittsiw

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 ande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) BrittMarie Hansson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 08.00-10.50 Beslutande Jan-Erik Wallin (M), ordf. Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson (M) Irene Karlsson

Läs mer

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Myndighetsnämnden för teknik och miljö 2008-12-09 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Miljönämnden 2014-09-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Miljönämnden 2014-09-04 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna kl. 08.30-12.35 Beslutande M Bengt Ferm C Ragnar Nilsson FP Ing-Britt Spetz MP Kristina Hasselblad S Berndt

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 1 Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD), (334-336, 342-343) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C)

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Bengt Sävström (S) tjg ersättare för BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(84) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 28 mars 2012, kl. 10.00-18.20 Beslutande Åke Nilsson, ordf. 10.00-15.45 Anita Johansson Ewa Hed Gunilla Prång, ordf. 15.45

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Ersättare Lennart Engström (KD) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Lars Nyander (S)

Ersättare Lennart Engström (KD) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Lars Nyander (S) 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-12-11 kl 08:30-11:45 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) 331-349, 351-353 Eva Kullenberg (FP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Kommunledningskontoret/

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Kommunledningskontoret/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 07.30-08.05 ande Ledamöter Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstemän Utses att justera

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer